2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI"

Transkript

1 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010

2 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması yaklaşımı getirilmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde 11 Mart 2010 tarihinde düzenlenen 14. YOİKK toplantısında, Teknik Komitelerin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 2010 yılında gerçekleştirecekleri eylemler karara bağlanmıştır. Eylem Planlarında yer alan konular çerçevesinde sağlanan ilerlemeler, 3 aylık dönemler itibariyle YOİKK Portalı (www.yoikk.gov.tr) aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

3 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Noterlik hizmet süreçlerini değerlendirerek standart noter hizmet tarifesinin oluşturulması. Tarife Değişikliği Şirket kuruluşu sürecinin en Başbakanlık önemli maliyet unsurlarından birini oluşturan noterlik ücretlerinin, nisbi yerine maktu biçimde belirlenmesini sağlayarak şirket kuruluşu maliyetinin azaltılması. Adalet Maliye Türkiye Noterler Birliği Aralık Merkezi Tüzel Kişilik Projesi (MTK)'nin uygulamaya geçirilmesi. Proje Uygulama Şirket kuruluşu ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak MTK Projesinin hayata geçirilmesiyle, sürecin hızlı ve az maliyetli şekilde tamamlanmasının sağlanması. TOBB Maliye Aralık 2010 Adalet İçişleri Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT 1

4 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 3. Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projesi'nin uygulamaya geçirilmesi Proje Uygulama Kuruluşu izleyen şirket işlemlerinin tek bir noktadan ve elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projesi'nin hayata geçirilmesiyle, şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları işlemlerin hızlı ve az maliyetli şekilde tamamlanmasının sağlanması. Başbakanlık, Bakanlığı Adalet Aralık 2010 Maliye Sosyal Güvenlik Kurumu, SPK, Türkiye Noterler Birliği, TOBB 2

5 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın, şirket kuruluşu sürecinin süresi, işlem sayısı ve maliyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi. ve mevzuat değişikliği önerisi Türk Ticaret Kanunu Başbakanlık Tasarısı'nın, şirket kuruluşu sürecinin süresi, işlem sayısı ve maliyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi, varsa olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olarak Tasarıda değişiklik yapılmasını sağlayacak önerilerin geliştirilmesi. Adalet Bakanlığı Mayıs Merkezi yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye de açacakları şubelere ilişkin kuruluş izninin kaldırılması. Merkezi yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye de açacakları şubelere ilişkin kuruluş işlemlerinin kolaylaştırılması. Bakanlığı Adalet TÜSİAD Aralık

6 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Sosyal diyalog temelinde bir Ulusal İstihdam Stratejisi" oluşturulması ve bu strateji doğrultusunda eylemler planlanması. Çalıştay, "Ulusal İstihdam Stratejisi" oluşturulması ve bu strateji çerçevesinde öngörülen politikalara yönelik çalışmalar yapılarak yatırım ortamının istihdam boyutunun iyileştirilmesi. ÇSGB İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Haziran Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına ve kalitesinin artırılmasına yönelik teşvik edici önlemlerin belirlenmesi. ve/veya Mevzuat Değişikliği Meslek edindirme faaliyetleri ve mesleki eğitim verecek kurumların teknik kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla mesleki eğitimin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması; nitelikli istihdamın teşvik edilmesi. MEB, İŞKUR ÇSGB, YÖK, MYK, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Mayıs

7 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 3. Mesleki rehberlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi. Yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla daha çok kişinin mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti almasının sağlanması, bu suretle iş arayanların uygun mesleklere yönlendirilmesi. MEB, İŞKUR, MYK İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Eylül Kısa çalışma uygulamasına ilişkin esasların gözden geçirilmesi. a)kısa çalışma yapılabilecek hallerin İŞKUR ekonomik sebepler, zorunlu nedenler, hammadde ve enerji sağlanmasında karşılaşılan zorluklar şeklinde genişletilmesi, b) Kısa çalışma uygulamasının genel ekonomik kriz ve zorlayıcı sebeplerin yanı sıra sektörel kriz durumlarında da geçerli olmasının temini, c) Kısa çalışma ödeneğinin işsizlik sigortası ödeneği alacağından mahsup edilmesi düzenlemesinin yeniden değerlendirilmesi. ÇSGB, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Ağustos

8 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 5. Yabancılara çalışma izni verme sürecinin iyileştirilmesi. Yabancıların İzinleri ÇSGB Otomasyon Projesi nin tamamlanması ile çalışma izin başvurularının ve bilgi alışverişinin elektronik ortamda yapılması ve yapılan her işleme ilişkin olarak talep sahiplerine elektronik ortamda bilgi verilebilmesinin sağlanması; ayrıca, çalışma izni verilen yabancılara ilişkin AB tanım, norm ve standartlarına uygun olarak veri tabanının oluşturulması. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Mayıs Zorunlu istihdam düzenlemelerinin gözden geçirilmesi. Yatırım kararları üzerinde olumsuz etkileri olan zorunlu istihdam düzenlemelerinin gözden geçirilerek alternatif düzenlemelerin değerlendirilmesi. ÇSGB İŞKUR, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ağustos İşgücü piyasası düzenlemelerinin güvenceli esneklik yaklaşımıyla yeniden değerlendirilmesi. İşgücü piyasası düzenlemelerinin güvenceli bir biçimde esnekliğe kavuşturulması. ÇSGB İŞKUR, SGK, DPT, Hazine Müsteşarlığı, MEB, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Kasım

9 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. İşyeri açma ruhsatlarında mahalli idareler arasında uygulama birliğinin sağlanması. Kanun ve Yönetmelik İşyeri açma ruhsatları ile ilgili İçişleri Bakanlığı olarak mahalli idareler arasında onay süresi, harç miktarları ve istenilen belgeler gibi konulardaki uygulama farklılıklarının giderilmesi. Başbakanlık, TİM, YASED, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık Düzenli Depolama Yönetmeliğinin çıkarılması Yönetmelik Parametreler ve limit Çevre ve Orman değerlere ilişkin bazı Bakanlığı artırımlar ve muafiyetlerin getirilmesi, böylelikle döküm fabrikalarından çıkan ve yeniden kullanılması mümkün olmayan cüruf ve kumun depolanmasına ilişkin karakterizasyon çalışmasının tamamlanması. İçişleri Bayındırlık ve İskan TÜSİAD Haziran Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nde değişiklik yapılması. Yönetmelik Ambalaj atıklarının belediye ve/ veya anlaşmalı lisanslı toplama ayırma tesislerine bedelsiz verme yükümlülüğünün gözden geçirilmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Maliye TÜSİAD, TİM, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık

10 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI sayılı Gıda Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi. Kanun Gıda üretimi yapan işyerlerinin teknik ve hijyenik yönden ruhsatlandırılması; etkin bir denetim ve kontrol sistemi için yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda toplanması. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Başbakanlık, İçişleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran Kıyı yapıları işletme izin sürecinin sektörün sorunları dikkate alınarak iyileştirilmesi. Yönetmelik a) Kıyı yapıları işletme izin sürecinin basitleştirilmesi b) Tesislerin izne bağlanması için son tarih olan 1 Temmuz 2010 tarihinin uzatılması c) İznin alınmasını geciktiren mülkiyete ilişkin sorunların çözümü d) Diğer izinlerle olan mükerrerliklerin kaldırılması e) İstenilen belgeler arasında yer alan yapı kullanım iznine ilişkin sorunların giderilmesi f) Belirtilmemiş diğer engellerin incelenerek giderilmesi. Denizcilik Müsteşarlığı Başbakanlık, Bayındırlık ve İskan Ulaştırma Çevre ve Orman Turizm Tarım ve Köyişleri Sağlık Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, TOBB Aralık

11 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. İnşaat öncesi, inşaat yapım süreci ve sonrasındaki işlemlerin süresinin kısaltılması ve maliyetinin azaltılması. Mevzuat Değişikliği İnşaat sürecinin iyileştirilmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye İçişleri ÇSGB, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler Birliği Kasım Sağlık koruma bantları ile ilgili usul, esas ve standartların belirlenmesi. Mevzuat Değişikliği Sağlık koruma bantları Başbakanlık (Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese etrafında bırakılması gereken iskan dışı alan) ile ilgili usul, esas ve standartları belirleyen yönetmelik çıkarılması. Bayındırlık ve İskan Kasım 2010 Sağlık Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Sivil Toplum Kuruluşları 9

12 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 3. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kıyı yapılarına ilişkin başlatılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilerek; Yuvarlak Masa Modeli'nin gerçekleştirilmesi ve bütünleşik kıyı planlarının tamamlanması. Mevzuat Değişikliği, Plan Kıyı yapılarındaki yatırım yeri süreçlerinin kısaltılması ve kolaylaştırılması, koordinasyon eksikliklerinin ortadan kaldırılması ve planların tamamlanması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye Ekim 2010 İçişleri Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Ulaştırma Denizcilik Müsteşarlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları 4. Yatırım yeri olarak belirlenecek, yatırımlara tahsis edilecek arazilerin tek elden koordine edilmesine yönelik etkin bir mekanizmanın kurulması ve yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte sektörler bazında büyük yatırım alanlarının oluşturulması. Hazinenin özel mülkiyetindeki Maliye Bakanlığı ve ve devletin hüküm ve tasarrufu Bayındırlık ve İskan altındaki taşınmazların planlı, Bakanlığı etkin değerlendirilmesi ile yatırımcı taleplerini karşılayacak büyüklükte yatırım alanları bulunamaması ve uygun arazilerin elde edilememesi gibi konularda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi. Maliye Kasım 2010 İçişleri Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Tarım ve Köyişleri Sağlık TYDTA, Sivil Toplum Kuruluşları 10

13 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Kanun Serbest piyasa ekonomisi ile uyumlu, yatırımları ve istihdamı artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen, vergiye uyumu artırarak kayıt dışılığı azaltan, etkin ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulması. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı, SPK, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık Transfer fiyatlandırması müessesesinin etkin bir şekilde işler hale getirilmesi. İdari Düzenleme Transfer fiyatlandırmasına ilişkin ikincil mevzuatın tamamlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi, Maliye Bakanlığı'nın personel ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi. Gelir İdaresi Başkanlığı _ Aralık "Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilmesi. Kanun Sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilmesi suretiyle sözleşmeli üretimin teşvik edilmesi ve böylece tarımsal üretim ile buna dayalı ticari ve sınai faaliyetlerde kayıt dışılığın azaltılması. Maliye Bakanlığı TOBB Haziran

14 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Mükelleflerin borç ve alacak bilgilerinin elektronik ortamda tek hesapta güncel takibi ile mahsup sisteminin çalıştırılması. (Mükellef Cari Hesabı Projesi) İdari Düzenleme Mükellefe ait farklı vergi dairelerinin kayıtlarında yer alan tahakkuk ve tahsilat hesaplarının bir arada görülmesi ve mükellefin güncel hesap bakiyesinin izlenmesi ve proje kapsamında tecil, terkin, tahakkuk, mahsup işlemlerinin sanal ortamda eşleştirilerek, mükellefin işlemlerinin daha hızlı yapılmasının sağlanması. Gelir İdaresi Başkanlığı _ Haziran Yeni Teşvik Sistemine ilişkin uygulama sonuçlarının raporlanması yılında yürürlüğe konan mevcut teşvik sisteminde sağlanan bölgesel ve sektörel desteklerin bir yıllık uygulama sonuçlarının analiz edilmesi. Hazine Müsteşarlığı _ Eylül

15 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Gümrük işlemlerinin tümüyle e- beyanname ile elektronik ortamda yapılması. 2. Gümrük İdaresi fiziki yapısı ve otomasyon sisteminin kapsamının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi. Altyapı sı Altyapı sı Gümrük işlemlerinde maliyetlerin azaltılması ve sürecin kısaltılması. Nusaybin Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi. Gümrük Müsteşarlığı TÜSİAD, YASED, TİM, Gümrük Müşavirleri Dernekleri Haziran 2010 Gümrük Müsteşarlığı TOBB Aralık Yasadışı ticaretle ve rekabeti bozucu unsurlarla mücadelede etkinliğin artırılması. Uygulama a) Çift kaynaklı tarama yapabilen yüksek teknolojiye sahip bagaj X- Ray cihazlarının İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli, Sarp, Gürbulak, Esendere ve Cilvegözü Gümrük Kapılarına kurularak,bunlara işlerlik kazandırılması, b) 2006 AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamındaki Araç Takip Sistemi projesinin ilgili tüm gümrük kapılarına yaygınlaştırılarak uygulanması, c) 2008 AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Kapıköy Demiryolu Gümrük Kapısı na kurulacak olan Tren Tarama Sistemi nin ihale sürecinin tamamlanması. Gümrük Müsteşarlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık

16 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Ürün güvenliği sistemiyle ilgili işlemlerin tümüyle elektronik ortamda yürütülmesi. Mevzuat değişikliği ve altyapı çalışması Dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi. DTM İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ekim Varış öncesi beyan sisteminin yürürlüğe konması. Altyapı sı Dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Eylül

17 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Patent Kanunu Tasarısı nın gözden geçirilmesi. Kanun Patent Kanunu Tasarısının, TPE uluslararası yükümlülükler ve gelişmeler doğrultusunda, yatırımcının haklarını etkin olarak koruyacak şekilde yasalaşmasının temini. Sağlık Adalet Bakanlığı Haziran Ulusal Fikri ve Sınaî Strateji Belgesi Mülkiyet Strateji Belgesinin hazırlanması. Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda önümüzdeki yıllardaki yol haritasını belirleyecek olan bir strateji belgesinin oluşturulması. TPE Kültür ve Turizm Adalet İçişleri Sağlık Tarım ve Köyişleri DPT, DTM, Gümrük Müsteşarlığı, TÜBİTAK, TOBB Haziran Telif Hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürüten birimin idari kapasitesinin güçlendirilmesi. Kanun Mevcut kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, uygulamanın uluslararası standarda yükseltilmesi ve etkin bir koordinasyonun sağlanması. Kültür ve Turizm Bakanlığı Meslek Birlikleri, TOBB Aralık

18 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Fikri ve sınai mülkiyet hakları sisteminin ekonomik ve teknik boyutunun konunun ilgili olduğu fakültelerde lisans ve lisansüstü düzeyde ders programına eklenmesi. YÖK kararı Temel bilimler ile mühendislik, işletme ve güzel sanatlar fakülteleri gibi üniversitelerin ilgili bölümlerinde fikri mülkiyet haklarının müfredata dahil edilmesi. YÖK TPE, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aralık Patent araştırma ve inceleme yetkili ofis maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin girişimde bulunulması. Türkiye'de gerçekleştirilen patent başvurularının artırılması amacıyla, araştırma ve inceleme taleplerini değerlendiren ofisler ile anlaşmaya varmak üzere ikili işbirliği anlaşmalarının gözden geçirilmesi ve ücretlerin azaltılması. TPE Dışişleri DTM, TOBB Haziran

19 YATIRIM PROMOSYONU TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Kalkınma Ajansları bünyesindeki Yatırım Destek Ofisleri ile TYDTA arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi. 2. TYDTA ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında özelleştirme projelerinin tanıtılması için aktif işbirliği sağlanması. Yönetmelik Yatırım Envanteri Yatırım Destek Ofisleri ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının yatırım promosyonu konusunda işbirliği halinde çalışması. Özelleştirme projelerinin TYDTA tarafından da yabancı yatırımcılara sunulması, ülkemize yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara sunulmak üzere Yatırım Envanteri oluşturulması. TYDTA, DPT TYDTA, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kalkınma Ajansları Ağustos 2010 _ Nisan Yeniden yapılandırılan internet sitesinin tanıtımı yapılarak ilgili kurum, kuruluş ve özel şirketlerin interaktif ortamda sitenin özelliklerinden daha etkin bir şekilde yararlanmaya davet edilmesi. Tanıtım Kampanyası Sitede bulunan firma eşleştirme modülünün etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanmasıyla Türk şirketlerinin finansman, teknolojik gelişme, dış pazar olanakları, kurumsallaşma ve benzeri eksikliklerinin yabancı şirketlerle birleşme yoluyla aşılması ve bu sayede ülkemize daha fazla yabancı yatırım çekilmesi. TYDTA KOSGEB, Kalkınma Ajansları Kasım

20 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MEVZUATI TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Türkiye'deki girişimciler açısından, tahkim müessesesinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik engellerin tespit edilmesi. Tahkim müessesine ilişkin yapısal, finansal ve altyapı sorunlarının tespit edilmesi. Hazine Müsteşarlığı, TOBB Adalet Maliye DPT, SPK Eylül Uluslararası doğrudan yatırım rejimi konusunda uluslararası kuruluşların çalışmaları ile diğer ülkelerde bu alandaki gelişmeler hakkında YOİKK üyelerinin bilgilendirilmesi. YOİKK üyelerinin çalışmaları sırasında uluslararası doğrudan yatırımlar rejimi ile ilgili olarak dünya genelinde belirginlik kazanan eğilimlerin ya da yaklaşımların göz önünde bulundurulması ve 6 aylık çalışma raporları aracılığıyla düzenli bilgilendirme yapılması. Hazine Müsteşarlığı İlgili kurum ve kuruluşlar Eylül 2010 (ilk rapor) 18

21 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Girişimciliğe yönelik yeni bir destek programının hazırlanması. Yönetmelik / Uygulama Girişimcilik kültürünün KOSGEB yaygınlaştırılması ve girişimcileri iş kavramı ile tanıştırarak kuracakları işletmelerin başarı olanaklarının artırması amacıyla; mevcut desteklerin geliştirilmesi ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin yaygınlaştırılması. ve Sosyal Güvenlik İŞKUR, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdareleri, Kalkınma Ajansları, TESK, Devlet ve Vakıf Üniversiteleri, Organize Sanayi Bölgeleri Eylül

22 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 2. Sanayi yoğun bölgelerde bulunan mesleki ve teknik öğretim kurumlarının KOBİ lere danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermesinin sağlanması. Mevzuat/Uygulama KOBİ lerin danışmanlık ve eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla; işbirliği çerçeve protokolü hazırlanarak, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının mesleki eğitim birikiminin, KOBİ lerin organizasyon, iş güvenliği, mesleki gelişim, teknik vb. alanlarda bilgi ihtiyacının karşılanmasına yönlendirilerek, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının sektörle işbirliği yeteneğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim KOSGEB ÇSGB, İŞKUR, TESK, Organize Sanayi Bölgeleri Aralık KOBİ lere yönelik danışmanlık sisteminin daha kurumsal, verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulması. Uygulama KOBİ lerin rekabet güçlerinin artırılması, yapılarının kuvvetlendirilmesi ve verimliliklerinin artırılması. KOSGEB TESK Aralık

23 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Mikro ve küçük işletmelerin KOSGEB desteklerine erişiminin kolaylaştırılması. Yönetmelik / Uygulama Toplam işletmelerin %99 undan KOSGEB fazlasını oluşturan mikro ve küçük işletmelerin desteklerden daha çok ve kolay yararlanması. TESK Aralık KGF nin uygulama sonuçlarının bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi. Kredi kefalet kuruluşlarının etkinliğinin artırılması. Hazine Müsteşarlığı KOSGEB, BDDK, TESK, KGF A.Ş., Türkiye Bankalar Birliği Aralık

24 KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Borsa Dışı Şirketlerde Finansal Olmayan Raporlama Standartları nın seçilecek bir veya birkaç KOBİ de pilot olarak uygulanması ve Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Borsa Dışı Şirketlerde Finansal Olmayan Raporlama Standartları nın tanıtılması. Pilot Uygulama ve Bilgilendirme Toplantısı Borsa dışı şirketlerde kurumsal raporlama standartlarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. YASED, TOBB SPK, KOSGEB, TÜSİAD, İlgili diğer Sivil Toplum Kuruluşları Haziran KOBİ lerde finansal ve finansal olmayan raporlama standartlarının uygulanmasında teşvik imkanlarının araştırılması. KOBİ lerin finansal ve finansal olmayan raporlama standartlarını uygulamasının teşvik edilmesine yönelik kullanılabilecek araçların belirlenerek KOBİ'lerin kurumsal bir yapıya kavuşmasının sağlanması. SPK KOSGEB, İMKB, İlgili diğer Sivil Toplum Kuruluşları Haziran

25 KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 3. SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde değişiklik yapılması. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde Değişiklik (Kurul Kararı) 2009 yılında hazırlanan rapor ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin değerlendirilerek gerekli değişikliklerin yapılması. SPK İMKB, TÜSİAD, YASED, İlgili diğer Sivil Toplum Kuruluşları Ağustos Kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin tanıtılması ve farkındalık yaratılması. Sempozyum Kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına ilişkin yasal altyapıya yönelik hazırlık yapılması. Hazine Müsteşarlığı, DPT SPK, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Aralık

26 ARGE TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Döner sermaye uygulamalarının tıp fakülteleri dışındaki fakülteler için yeniden yapılandırılması ve denge tazminatı hususunun düzenlenmesi. 2. ARGE konusunda sanayinin ihtiyaçlarını üniversiteye taşıyacak farklı mekanizmaların incelenmesi. Yönetmelik Döner sermaye ve denge tazminatı konularında yapılacak düzenlemelerle üniversite-sanayi ortaklığında yapılacak projelerin sayısının artırılması. Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulabilecek farklı sistemlerin/mekanizmaların belirlenmesi. YÖK TOBB Maliye TOBB DTM, KOSGEB, TÜSİAD, TÜBİTAK, YÖK, OSBÜK Aralık 2010 Eylül Türkiye'nin uluslararası yenilikçilik endekslerindeki konumunun iyileştirilmesi için doğru verilerin kullanılmasının sağlanması. Uluslararası yenilikçilik TÜBİTAK endekslerini oluşturan parametrelerin belirlenmesi; bu parametreler için Türkiye'den sunulan verilerin analiz edilmesi, gerektiğinde endeksleri düzenleyen yabancı kuruluşlarla temasa geçilerek önerilerin sunulması. Hazine Müsteşarlığı, TÜİK, YASED Eylül

27 ARGE TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Başta TÜBİTAK tarafından koordinasyonu yapılan programlar olmak üzere uluslararası ikili veya çok taraflı ARGE programları kapsamında desteklenen projelerde kullanılmak üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınması. Mevzuat Değişikliği Türkiye'deki araştırmacılarca yürütülen uluslararası ARGE projelerinin artmasının sağlanması. Gümrük Müsteşarlığı TÜBİTAK Mayıs Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli firmaların ARGE etkinliklerinin analizinin yapılması. Yabancı yatırımcıların ülkemizdeki ARGE yatırımlarının artırılması. YASED TÜBİTAK, TOBB Eylül

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Gelir İdaresi Başkanlığı OCAK 2015 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 1.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2006 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...1 2. Stratejinin Gerekliliği ve Temel Hedefleri...1 3. Stratejinin Öncelikleri ve le İlişkisi...2

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma ARALIK 2014 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2011

PERFORMANS PROGRAMI 2011 PERFORMANS PROGRAMI 20 PERFORMANS PROGRAMI 20 2 PERFORMANS PROGRAMI 20 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 20 Bir ülke ki, Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların finansmanı açısından

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile belirlenen

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27364 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 29/9/2009 Karar : 2009/31 Konu : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi. Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

E ur newsport KÜNYE-EDİTÖR AB Haber&Yayıncılık Mat. Bilg. Hiz. Ltd. Şti. adına Yazı İşleri Müdürü Doğancan Ay Yayın Koordinatörü Sema Gün Haber Müdürü Hasan Özer Dış Haberler Müdürü Fadıl Gerilecek Ekonomi

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 18 Kasım 2013 Ref: ZAY/shk/13-2176 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından gönderilen 01.11.2013 tarihli ve 33106256-267

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı