Cenova. talya n n denizcilik kenti. Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cenova. talya n n denizcilik kenti. Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker"

Transkript

1 Gezdikçe Gördükçe zlen fien Toker Cenova talya n n denizcilik kenti Apenin Da lar na s rt n yaslayan Cenova yüzünü denize dönmüfl, sanki kollar yla Akdeniz i kucakl yor. Bir yan merakl gözlerle, büyük gemilere binip gitmeye haz r; di er yan kal p, limana gelenleri Lanterna adl deniz feneriyle göz k rparak karfl lamak ister gibi. iman n ard ndaki binalar da a do ru yükselirken farkl tonlardaki renkleri a açlar n aras nda daha da belirginlefliyor. Bir zamanlar Ceneviz Cumhuriyeti nin, bugün de talya n n Liguria bölgesinin baflkenti olan Cenova, denizcilik ve liman kenti olma özelli ini hala koruyor de L Avrupa Kültür Baflkenti olduktan sonra turist say s artan kente, uçak ya da trenin yan s ra yolcu gemileriyle de gelinebiliyor. Kentin tarihi bölümünü gezmek için s ras yla Balbi, Cairoli ve Garibaldi caddelerinde yürüyorum. Bu bölgedeki UNESCO Kültür Miras listesinde 115

2 Eski Liman yer alan 42 binan n bir k sm müze olarak düzenlenmifl. Bir zamanlar Yeni Cadde (Strada Nuova) denilen Gari-baldi de yer alan Rosso, Bianco Rosso Binas 116 ve Tursi adl yap lar gezmeye imkan veren Strada Nuova Müzesi biletiyle 15. ve 19.yüzy llar aras nda bir yolculu a ç k yorum. Brignole-Sale ve Doria gibi ailelerin konut olarak kulland klar villalarda, talyan ve Avrupa l ressam, heykeltrafllar n eserleri, mobilyalar, seramikler, hal lar, Cenova Cumhuriyeti ne ait sikke ve tart /ölçü aletleri ile Paganini nin ünlü Guarneri del Gesu keman sergileniyor. Bianco dan Tursi ye geçerken aralar nda gizlenmifl bahçedeki büyük a açlar n gölgesinde oturup, ortadaki havuza düflen yans malar seyre dal p kufl seslerini dinliyorum. Lüks ma azalar n bulundu u 25 Nisan ve Roma caddelerinde yürümeye devam edip, Mazzini isimli fl k pasajdan geçerek kentin merkezindeki Ferrari meydan - na geliyorum. Tiyatro binas n n önünde gösteri yapan 4 kiflilik bir modern dans toplulu unu biraz seyredip, sonras nda meydandaki f skiyeli havuzun kenar nda bu kez Cenoval lar izliyorum. Palazzo Ducale, Palazzo della Regione Liguria, Palazzo della Nuova Borsa ve Accademia Ligustica di Belle Arti gibi görkemli binalar n çevreledi i meydan geçmiflten bir film

3 Ferrari Meydan karesi gibi görünse de gelip geçenler bugüne ait ve büyük bir k sm al flverifl yapabilecekleri 20 Eylül caddesine do ru yürüyor. Belki de ço u bu genifl caddenin iki yan ndaki dükkanlara bakarken buradaki tarihi binalar n güzelli ini farkedemiyor. D fl cepheleri, arkadlar ve desenli zeminleriyle binalar n hepsi birbirinden güzel. Kristof Kolomb un do du u, 18. yüzy lda yeniden infla edildikten sonra müzeye dönüfltürülen evin bulundu u Dante meydan ndaki Porta Soprana kap s ndan 12. yüzy ldan kalma Barbarossa soka na yürüyorum. Geri dönüp, 16.yüzy lda Ceneviz Cumhuriyeti yönetim binas, bugün ise kentin kültür ve sanat merkezi olan Palazzo Ducale nin dev kap lar ndan geçerek G. Matteotti meydan ndaki kafede oturuyorum. Meydan n etraf ndaki gri-beyaz çizgili yap lar denizcileri ve tüccarlar yla Cenova n n güçlü ticaret devletinin kurulmas na katk da bulunan Doria ailesinin izlerini tafl yor. Amiral Andrea Doria n n do du u ev meydan n köflesinde iken, mezar da buradaki kilisenin içinde yer al yor. an Lorenzo Katedrali ne yürürken bulundu um sokak kalabal klafl nca kenara çekilip arkam zdan gelenlerin geçmesine izin S Mazzini Pasaj 117

4 veriyorum. Önce rahibeler, rahipler, sonra subaylar, polisler, itfaiyeciler, gençler geçiyor; katedralde düzenlenen dini tören için yerlerini ald klar nda yan mdaki gençten y lda bir kez yap lan bir törene denk geldi imi ö reniyorum. Günefl katedralin renkli vitray camlar nda parlarken San Lorenzo caddesinin sonunda sa a dönüp 12.yüzy lda pazar yeri olarak Bianco Binas kullan lan Banchi meydan ndan geçip limana yürüyorum. Toplam uzunlu u 28 kilometreyi bulan r ht mlar yla talya n n en büyük, Akdeniz in ise Marsilya dan sonra ikinci Banchi Meydan büyü ü olan yeni ticaret liman biraz daha uzakken, Porto Antico (Eski liman) kentin tarihi merkezinin deniz taraf nda yer al yor y l nda mimar Renzo Piano nun tasarlad bu bölümdeki talya n n en büyük akvaryumu, denizin üzerindeki cam fanusta çeflitli bitkilerin sergilendi i Biosphere, Bigo adl panoramik asansör ve Roman Polanski nin Korsanlar filmi için birebir ölçüde yapt r lm fl olan ahflap korsan kad rgas turistlerin ilgisini çekiyor. Buradaki Piazza delle Feste ve çevresinde kurulan farkl standlar dolafl p, meydandaki banklardan birine oturuyorum. Kimi benim gibi batmaya haz rlanan güneflin tad n ç kararak etraf seyrediyor, kimi sohbet ediyor, kimi yürüyüfl yap p, köpe ini gezdiriyor. Çocuklar içlerine su doldurduklar balonlarla oynuyorlar. ki kifli ellerindeki iplerle sabun köpüklerinden farkl renkler yans tan dev balonlar yaparken çocuklar da balonlar yakalamaya çal fl yor. Akflam yeme i saati geldi inde liman n bitifli indeki tarihi kemerlerin arkas ndaki lokantalar yavafl yavafl doluyor. Kareli masa örtülerinin üzerini çeflit çeflit makarnalar, deniz

5 ürünleri ve bal klar dolduruyor. Cenova da sabahlar en çok buraya özgü bir tür pide olan Focaccia yenirken, akflamlar Pesto sosla haz rlanan kurtçuk ya da mendil fleklindeki makarnalar ya da deniz ürünleri tercih ediliyor. Ertesi gün limandaki Galata Denizcilik Müzesi nin önünden geçerken Galata kulesine bugünkü görünümünü kazand ranlar n Cenevizliler oldu unu hat rl yorum. Cenova n n Carrugi denilen dar sokaklar ve mimarisi stanbul un Galata semtini and r yor. Tarih boyunca tüccarlar n, korsanlar n, bal kç lar n ve denizcilerin mekan olan bu bölgede art k korsanlar olmasa da denizcilik devam ediyor. Kent d fl na ç k p, tarihin ve denizcili in izleri ile talyan Rivieras n görmek için tren ve gemi ba lant lar n kullanabilirsiniz. Cenova n n do usundaki daha kayal k k y Riviera di Levante (Do- an Günefl K y s ), Fransa taraf ndaki k y ise Riviera di Ponente (Batan Günefl K y s ) olarak biliniyor. Özellikle do u k y s ndaki Portofino Park ve 5 bal kç köyünden oluflan Cinque Terre yaz aylar nda çok ziyaret ediliyor. Kentten ayr lmadan önce Cenova ya tepeden bakmak için Piazza del Borsa Binas Portello dan asansörle Spianata di Castelletto ya ç k yorum. Da taraf ndaki mahallelerde daha fazla a aç olsa da afla bölümdeki evlerin sahipleri de teraslar ndaki çiçeklerle kendilerine küçük bahçeler oluflturmaya çal flm fl. Bu teraslara bakarken Cenova n n bir umut kenti oldu unu düflünüyorum. Yeni, daha güzel bir yaflam umut eden göçmenlerin, bal k tutmay umarak denize aç lan bal kç lar n, daha fazla para kazanmak için çal flan tüccar ve denizcilerin, benim gibi Cenova ve çevresindeki yerleri gezme umuduyla gelenlerin kenti

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti ANTALYA 9/18/08 7:57 AM Page 1 ANTALYA Yeryüzü Cenneti Antalya, antik kentleri, alt n kumsallar, Akdeniz mavisi koylar, denizle kucaklaflan ormanlar, tropik bitkileri, akarsular ve flelaleleri ile dünya

Detaylı

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos

Detaylı

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 MERHABA Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Seyahat güzeldir. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. 3 Prontolife. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

BODRUM. Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum

BODRUM. Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum BODRUM 9/18/08 8:10 AM Page 1 BODRUM Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum Ad na flark lar yap lmas, flairlere,

Detaylı

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R 2 0 1 0 / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR

Yokufllar n yükünü s rt nda tafl yor MERD VENL SOKAKLAR 12/7/10 13:12 Page 3 KENT KONAK Kapak.rh Y A Z 2 0 1 0 / 3 Tar k Dursun K. yazd... DAMLACIK DERLER ADIMA Alt nordulu Milli Amigo SARI YAfiAR Marulun göbe i KESTANE PAZARI Seyyahlar n izinde BASMANE Mehmet

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle.

BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 3 Nisan-May s-haziran 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com 2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com mitler ve simgeler mitolojik yarat klar mitolojinin çekirde i guatamala bebekleri juist bulutlar nouvelle vague new mexico antonin artaud st. petersburg norveç

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı