Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım. Dr. Gaye Güler Tezel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım. Dr. Gaye Güler Tezel"

Transkript

1 Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım Dr. Gaye Güler Tezel

2 Plan Karsinogenez ve moleküler genetik Sorular ve kullanım alanları Olgular

3 Karsinogenez ve Moleküler Genetik Klonalite ve Multifokalite DNA Ploidi Sitogenetik Değişiklikler Heterozigosite Kaybı (LOH) Somatik mutasyonlar mirna Ekspresyon Değişiklikleri

4 Klonalite ve Multifokalite Monoklonal orijin Multipl papiller karsinom odakları sıklıkla farklı klonal orjine sahip bağımsız primer tümörler (HUMARA) Aynı glanddaki tümör nodülleri farklı genetik alterasyonlara sahip N Engl J Med 2005;352: J Clin Endocrinol Metab 2007;92:

5 DNA ploidi PTK tipik olarak normal DNA içeriğine sahip Anöploidi %10 dan az FVPTK da anöploidi hafifçe yüksek FA da anöploidi %20-30 Genes Chromosomes Cancer 2004;40:

6 Sitogenetik Değişiklikler Çoğu PTK normal karyotip %20-40 sitogenetik anomalite %50 sayısal (en sık Y kr ya da 22. kr kaybı ve 7. kr kazanımı) %50 yapısal (en sık 10.kr inversiyon) Cancer 2001;92:

7 Sitogenetik Değişiklikler PTK ların %40 ında CGH çalışmalarında kromozomal imbalans saptanmıştır Bu oran agresif tümörlerde ve tall cell varyantta daha yüksek 22q ve 9q kaybı en sık 17q ve 1q kazanımı en sık Genes Chromosomes Cancer 2001;32:43-49

8 Sitogenetik Değişiklikler FVPTK larında CGH çalışmalarıyla gösterilen kromozomal imbalans sonuçları klasik PTK da izlenenlerden çok FK ve FA a daha yakın bulunmuştur Wreesmann VB. Genes Chromosomes Cancer 2004;40:

9 Follicular variant of papillary thyroid carcinoma: genome-wide appraisal of a controversial entity. - Wreesmann VB - Genes Chromosomes Cancer AUG-2004; 40(4): Abstract: The majority of thyroid tumors are classified as papillary (papillary thyroid carcinomas; PTCs) or follicular neoplasms (follicular thyroid adenomas and carcinomas; FTA/FTC) based on nuclear features and the cellular growth pattern. However, classification of the follicular variant of papillary thyroid carcinoma (FVPTC) remains an issue of debate. These tumors contain a predominantly follicular growth pattern but display nuclear features and overall clinical behavior consistent with PTC. In this study, we used comparative genomic hybridization (CGH) to compare the global chromosomal aberrations in FVPTC to the PTC of classical variant (classical PTC) and FTA/FTC. In addition, we assessed the presence of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARG) alteration, a genetic event specific to FTA/FTC, using Southern blot and immunohistochemistry analyses. In sharp contrast to the findings in classical PTC (4% of cases), CGH analysis demonstrated that both FVPTC (59% of cases) and FTA/FTC (36% of cases) were commonly characterized by aneuploidy (P = ). Moreover, the pattern of chromosomal aberrations (gains at chromosome arms 2q, 4q, 5q, 6q, 8q, and 13q and deletions at 1p, 9q, 16q, 17q, 19q, and 22q) in the follicular variant of PTC closely resembled that of FTA/FTC. Aberrations in PPARG were uniquely detected in FVPTC and FTA/FTC. Our findings suggest a stronger relationship between the FVPTC and FTA/FTC than previously appreciated and support further consideration of the current classification of thyroid neoplasms.copyright 2004 Wiley-Liss, Inc.

10 Heterozigosite Kaybı (LOH) Meta-analiz PTK%2.5 FK%20 3p,4q,10q en sık delesyon Klasik PTK na oranla folliküler, onkositik ve tall cell varyantta LOH oranları daha yüksek Diagn Mol Pathol 2004;13:41-46

11 Studies of allelic loss in thyroid tumors reveal major differences in chromosomal instability between papillary and follicular carcinomas. Ward LS. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:525:530

12 Somatik Mutasyonlar Multipl sinyal iletim yolakları Mitojen-aktive edilmiş protein kinaz (MAPK) yolağında aktivasyon Özgün etki Diagn Mol Pathol 2004;13:41-46

13 MAPK Yolağı

14 PTK %70 inde genetik değişiklikler BRAF veya RAS genlerindeki mutasyonlar RET ve NTRK1 genlerindeki gen rearanjmanları Aynı tümörde birlikte görülmesi çok nadir

15 MAPK-Aktive Edici Mutasyonlar ve Fenotipik İlişkileri Mutasyon Prevalans Fenotip BRAF nokta mutasyonu %29-69 Daha ileri yaş Klasik, tall cell varyant Ekstratiroidal Yüksek tümör evresi Rekürrens Dediferansiasyon RET/PTK gen aranjmanı %11-43 Daha genç Klasik, diffüz sklerozan Radyasyon öyküsü LN metastazı Düşük tümör evresi RAS nokta mutasyonu %15 FVPTK Enkapsüle tümör LN met yok Uzak metastaz TRK rearanjmanı <%5 İyi tanımlanmamış

16 BRAF PTK daki en sık genetik değişiklik Mutasyon, genin lokalize olduğu 7.kr uzun kolunda genin 15.ekzonunda, Timin nükleotidi yerine adenin geçmesi sonucu 600. kodonun kodladığı Valin yerine Glutamat oluşmasına neden olur (V600E) BRAF kinaz aktivasyonuna, sırasıyla MEK, ERK aktivasyonuna yol açar

17

18 BRAF Agresif tümör karakteristikleri Ekstratiroidal uzanım Rekürrens Uzak metastaz VEGF ve MMP upregülasyonu Tümör dediferansiasyonu ve anaplastik transformasyon ile ilişkili Endocr Rev 2007;28: J Clin Endocrinol Metab 2006;91: Endocrinology 2006;147:

19 RET/PTK gen rearanjmanı RET geni kromozom 10q11.2 de lokalizedir ve hücre membran reseptör tirozin kinazı olan RET proteinini kodlar nöral krest orjinli hücrelerde eksprese olur böbrek gelişimi ve gastrointestinal nöral gelişimde rol oynar Wild type RET normal tiroidde sadece C hücrelerinde eksprese olur

20 Onkogenik aktivasyonu insan T-cell lenfoma DNA sı ile NIH3T3 hücrelerinin transfeksiyonu sırasında tanımlanmıştır Takahashi M, Cell 1985

21 Reseptör tirozin kinazlar benzer yapısal özelliklere sahiptir Ekstraselüler ligand bağlayan domain Transmembran domain Sitoplazmik tirozin kinaz domain

22 Sinyal domain Kaderin-benzeri domain Sisteinden zengin domain Tirozin kinaz domain

23 RET/PTK gen rearranjmanı RET RET-PTK1 RET-PTK2 RET-PTK3 Asa S, Mod Pathol 2001

24 RET/PTK gen rearranjmanı RET/PTK1 ve RET/PTK3 de 10. kromozomda inversiyon, RET/PTK2 de ise kromozom10/17 translokasyonu söz konusudur.

25 RET/PTK gen rearranjmanı En sık H4 (PTK1) (%60-70)ve ELE1 (PTK3) (%20-30) Radyasyonla indüklenmiş tümörlerde %60 a varan sıklık

26 Papiller karsinomda RET/PTK prevalansı Değişik coğrafik bölgeler arasında farklılıklar gösterir; Amerika Birleşik Devletleri nde %11-43 arasında değişir. Farklı moleküler tekniklerin kullanılması

27 RET/PTK Papiller karsinom ve mikrokarsinom Anaplastik karsinomda yok Az diferansiye? Dediferansiasyon/ progresyon düşük potansiyel Hyalinize trabeküler adenom, Hashimoto tiroiditi, Hiperplastik nodüller, Folliküler adenom, Eksternal radyasyon öyküsüne sahip hastalarda benign tiroid nodülleri

28 Prevalans PTK FK Az Dif. Anaplastik K. Santoro (1992) %19 33/77 0 0/37 0 0/15 Wynford- Thomas (1993) 0 0/45 0 0/19 Tallini (1998) %40 81/ /22 0 0/15 0 0/17 Nikiforov %19 18/93 0 0/46 0 0/12 0 0/11 Santoro (2002) %13 8/62

29 PTK un %10 unda ve hemen daima FVPTK u ile ilişkili Kodon 12, 13 ve 61 NRAS, HRAS, KRAS Mutasyon proteini aktif GTP bağlı konformasyonda tutar ve MAPK ve PI3K/AKT yolaklarını uyarır RAS

30 RAS FVPTK ile güçlü korelasyonu yanısıra daha sık enkapsüle tümör, daha az papiller nükleer özellik ve düşük lenf nod metastaz oranı ile ilişkili Bazı yayınlarda uzak organ metastazı ile ilişkili

31 RAS En sık NRAS kodon61 mutasyonu Konvansiyonel FA ların yaklaşık %30 u Konvansiyonel FK ların yaklaşık %50 si

32 PAX8/PPARG gen rearranjmanı FK da RAS mutasyonundan sonra en sık 2. genetik değişiklik Konvansiyonel FK da %30-40 Onkositik FK da %5-10 T(2;3) (q13;p25)

33 PAX8/PPARG gen rearranjmanı Gen rearanjmanı pozitif tümörler daha genç hasta, daha küçük tümör, solid gelişim paterni ve vasküler invazyonla ilişkili FK vakalarında aynı vakada PAX8/PPARG ve Ras mutasyon birlikteliği yok

34 Diagnostic Pathology and Molecular Genetics of the Thyroid Nikiforov Y.

35 TRK NTRK1 gen rearanjmanı (TRK) PTK da en az görülen rearranjman NTRK1 geni kromozom 1q22 da lokalizedir ve tirozin kinaz aktivitesiyle hücre membran reseptörü kodlar NTRK1 normal tiroid follikül hücrelerinde eksprese olmaz TPM3 ve TPR genleriyle olan reaaranjman intrakromozomal inversiyon iken, TFG geni ile olan t(1:3) translokasyonudur

36 PI3K/PTEN/AKT Yolak Mutasyonları Bu yolak RAS mutasyonu sonucu aktive olabileceği gibi PI3K ve PTEN genlerindeki mutasyonla da aktive olabilir Anaplastik karsinomda sık, daha az olarak Folliküler karsinomda, PTK da %2-5 oranda bulunur

37 mirna Ekspresyon Değişiklikleri MikroRNA lar protein-kodlayan genlerin negatif düzenleyicileri Kanser hücrelerinde spesifik mirna düzeylerinde up/down regülasyon mevcut PTK unda mir-221, mir-222, mir- 187, mir-181b, mir-146b upregüle J Clin Endocrinol Metab 2008;93:

38 Sorular ve Kullanım Alanları

39 PTK kuşkulu bir İAB de moleküler analizler tanıya yardımcı olabilir mi?

40 BRAF V600E mutasyonu Papiller karsinom için güvenilir bir marker Farklı araştırmacılar tarafından çalışılan 500 den fazla benign tümörün herhangi birinde saptanmamıştır Klasik ve tall cell varyant Mutasyone tümörlerin ancak %10 u folliküler varyant olguları Endocr Relat Cancer 2005;12:

41 Prospektif çalışma: >1000 TİİAS örneğinde BRAF mutasyon varlığı cerrahi materyalde %100 papiller karsinom tanısı ile korele Nikiforov Y, 77th Annual Meeting of the America Thyroid Association, 2006

42 Nikiforov Y. Molecular Testing for Mutations in Improving the Fine-Needle Aspiration Diagnosis of Thyroid Nodules J Clin Endocrinol Metab, 2009, 94(6):

43 Tanı Kullanım Alanları-I (BRAF) Papiller karsinom için diagnostik marker TİİAS ve cerrahi materyal Prognoz? %13 Az diferansiye, %35 Anaplastik karsinom (progresyon yüksek) Tall cell varyant Tedavi

44 Tanı Papiller karsinom için diagnostik marker TİİAB; selüler folliküler lezyon, papiller karsinom açısından şüpheli grup Malignite potansiyeli belirsiz neoplazm Prognoz? Agresif lenfatik tutulum (Sugg, JCEM 1996) Agresif seyir ile ekspresyon korele değil (Nikiforov, Am J Surg Pathol 2001) Tedavi Kullanım Alanları-II (RET/PTK) *solid varyantta RET-PTK3 hariç

45 Tedavi Anti-anjiogenetik faktörler Anti-büyüme faktör ve reseptörleri Hedeflenmiş tedavi Sorafenib (BAY ) RET/PTK rearanjmanı taşıyan PTK hücreleri BRAF mutasyonu taşıyanlara göre daha duyarlı J Clin Pathol published online 15 Jan 2009

46 40 Y, K İstmusda 0.3cm nodül TİİAS: Önemi belirsiz atipi

47

48

49

50 * From the Catalogue of Somatic Mutations in Cancer, available online at the Sanger Institute. Lowest mutation level in a sample resulting in a measured frequency LOD.

51

52

53

54

55

56 Folliküler adenomlarda bugün için bildiğimiz spesifik mutasyon var mıdır?

57 Folliküler paternli lezyonların ayırıcı tanısında moleküler analizlerin katkısı ne kadardır?

58 Braf V600E nokta mutasyonu ya da klonal RET/PTK gen rearanjmanı papiller karsinom için tanısal nitelikte *Ancak FVPTK da her iki genetik değişiklik de nadir Buna karşın Ras mutasyonu FVPTK (%40) sık, neoplazm için kuvvetli bir gösterge *Ancak FA (%30) ve FK (%50) de de görülebildiğinden FVPTK için tanısal değil

59 Tanı Kullanım Alanları-III (PAX8/PPARγ) Folliküler karsinomların %35 inde görülür TİİAB ve cerrahi materyal *Folliküler adenomların %5 inde görülebilmesine rağmen malignite için güçlü kanıt

60 Tanı Kullanım Alanları-IV (RAS) Tiroid rezeksiyonlarında sınırlı yararlılık TİİAB de daha büyük rol *Malignite için spesifik değil Konvansiyonel FK da %40-50 FVPTK da %40 FA da %30

61 Olgu Sunumu

62 23K Sağ tiroid lobunda 2 cm çaplı hipoaktif nodül

63

64

65

66

67 Ayırıcı Tanı Folliküler Adenom Papiller Karsinom, folliküler varyant Malignite potansiyeli şüpheli, iyi diferansiye tiroid tümörü

68 HBME-1 CK-19

69 RET-PTK gen rearanjmanının araştırılması bp 100bp

70 TİİAB: Papiller karsinom

71 TİİAB: MNG

72 200bp bp MNG Papiller karsinom

73

74 Mutasyon tipi BRAF RET/PTK Histoloji PTK PTK RAS PAX8/PPARG FVPTK, FK, FA, FK, FA

75 Teşekkürler.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük Akciğer tümörlerinin patolojik

Detaylı

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser Genetiği Kıvanç ÇEFLE İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser, basit bir ifadeyle kontrolsüz hücre çoğalması olarak

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

SEMPOZYUM ÖZET KİTABI

SEMPOZYUM ÖZET KİTABI SEMPOZYUM ÖZET KİTABI Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, İzmir'de, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Çocuk ve Erişkin Endokrin Bilim Dalları tarafından, Ege Üniversitesinin 60. Kuruluş Yılı

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKCİĞER KANSER TANILI HASTALARDA EGFR MUTASYONLARININ KEMOTEROPATİK İLAÇLAR İLE YANIT İLİŞKİLERİNİN VE BU MUTASYONLARIN TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ P53,

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANI

GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz ÖZYILMAZ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANI (Uzmanlık Tezi) Dr. Beril GÜLER EDİRNE-2010

Detaylı

AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ

AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ Günümüzde malign hematolojik hastalıklarda spesifik kromozom anomalilerinin saptanmasında sitogenetik analizler vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Klasik konvansiyonel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE P53 MUTASYONU VE P21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ Nergis Salman, 1 stemihan Akın, 2 Sema Hücümeno lu 3 1

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERLERİNDE; HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS VARLIĞI, TP53 VE E-KADERİN EKSPRESYONLARI VE BULGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK

Detaylı

Akciger Kanserinde Tedavi ve Bakım

Akciger Kanserinde Tedavi ve Bakım Akciger Kanserinde Tedavi ve Bakım Editörler Prof.Dr. Adnan Aydıner Doç.Dr. Gülbeyaz Can AKCĠĞER KANSERĠNDE TEDAVĠ VE BAKIM EDĠTÖRLER Prof.Dr. Adnan Aydıner Ġstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Ġstanbul

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA ZAP-70 EKSPRESYONUNUN MORFOLOJİK VARYANT

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

PROSTATİK ADENOKARSİNOMALARDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL YOLLA FAS, FASL, FLIP ve TRAIL-R3 ANALİZİ

PROSTATİK ADENOKARSİNOMALARDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL YOLLA FAS, FASL, FLIP ve TRAIL-R3 ANALİZİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/01 PROSTATİK ADENOKARSİNOMALARDA İMMÜNOHİSTOKİMYASAL YOLLA FAS, FASL, FLIP ve TRAIL-R3 ANALİZİ Proje Yöneticisi

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER

KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Derleme Yazısı KOLOREKTAL KANSERDE GENETİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER Murat BÜYÜKDOĞAN Selçuk Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, KONYA Kolon ve rektumun kanserlerine kolorektal kanser denir. Kolorektal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Müzeyyen İZMİRLİ PROSTAT KANSERİNİN ELAC2 VE SRD5A2 GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

Detaylı

MEN 1 MEN 2. hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD

MEN 1 MEN 2. hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD MEN 1 MEN 2 hastalarını nasıl takip etmeliyiz? Prof. Dr. Sevinç Eraslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji BD MEN 1 - MEN 2 : Herediter kanser sendromları Sık rastlanan sorunlar değil

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 15-26 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk Meme kanseri

Detaylı

JAK 2 V617F gen mutasyon sıklığı ve tam kan sayımı

JAK 2 V617F gen mutasyon sıklığı ve tam kan sayımı DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39 (1) ; 93 98 doi: 10.5505/tjb.2014.39206

Detaylı

Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi

Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi Meningiom Olgularında Ki-67 Proliferasyon İndeksi, Histopatolojik ve Klinik Parametreler ile İlişkisi Ebru Çağrı Çakır, Deniz Bulduk, Erencan Gündoğdu, Burcu Yalçın, Adil Uğur Yavuz Danışman: Dr Eylem

Detaylı