Allplan Mimari CINEMA 4D. Mimarlar ve Tasar mc lar için ak ll çözümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Allplan Mimari CINEMA 4D. Mimarlar ve Tasar mc lar için ak ll çözümler"

Transkript

1 Allplan Mimari CINEMA 4D PROJE YÜRÜTME fiflletme Mimarlar ve Tasar mc lar için ak ll çözümler

2 Tasar mla lgili Tüm Gereksinimleriniz çin Allplan Mimari Nemetschek Allplan Mimari yaz l m kolay kullan m ve ak ll mimari yap s yla, yap tasar m ve çizim konusunda entegre çözümler sunuyor. ster yeni kurulmufl tek kiflilik bir mimari büro, ister deneyimli büyük bir inflaat flirketi olsun, her ihtiyaca yönelik uygun bir Allplan mimari paketi mevcuttur. Çok fley al p, az ödeyeceksiniz. lk bak flta farkedeceksiniz Allplan Mimari bir projenin eskizden metraja, yap dokümantasyonuna kadar her evresinde çözüm sunan tek yaz l md r. Allplan Mimari kolay kullan m için pratik fonksiyonlar, kapsaml kullan c rehberi, uygun modifikasyon özellikleri ve eflsiz proje strüktürü ile her boyuttaki proje bürosu için uygundur. Yarat c, Verimli, Güçlü Allplan Mimari tasar mlar n zda özgürlü ünüzü k s tlamadan veriminizi art rman z sa lar. Entegre araçlar, iyi düflünülmüfl eriflim ve kullan m kolayl size çok önemli zaman tasarrufu sa larken, en zor projeleri bile zorlanmadan oluflturman za yard mc olur. Çok yönlü, anlafl lmas kolay özellikler Temel tasar m iflleri için ideal modül strüktürü Eskiz aflamas ndan uygulama planlar na, metraj almaya ve animasyona kadar kullan m kolayl Yap modelinin tüm aflamalarda eksiksiz kullan labilmesi sayesinde önemli zaman tasarrufu Geçerli ve mant k iliflkili veri girifl hatalar uyar c s Otomatik alan hesaplar, ölçe e göre de iflen detaylar, merdiven modelleyici ve benzeri birçok pratik özellik Sezgisel Kullan c Arayüzü Allplan n Windows kullan c arayüzü yap tasar m na ve kolayca ö renilip kullan lmaya uygun flekilde oluflturulmufltur. Microsoft Office arayüz görünümüyle mimarlar an nda verim ve rahat kullan m elde eder. Tüm Allplan modülleri için standart kullan c arayüzü En kar fl k ifllemlerin bile kolayca ö renilmesi ve kontrolü Yeni bafllayanlar ve kullan m n gelifltirenler için h zl sonuçlar Windows Explorer tipi menü ve dosya yönetim sistemi Fonksiyon seçmek için ayr ca ekran sihirbaz seçene i 2

3 Konsepten Uygulama Projesine kadar Allplan Mimari her aflamada Sizi Destekler Tasar m sürecinin çeflitli safhalar oldukça yüklü ve zordur. Tasar m n konseptinden metraj aflamas na kadar her süreçte kullan lan bir yaz l m size ne kadar da yard mc olurdu. Allplan Mimari ile tek bir yaz l mla s n rs z imkanlara kavuflacaks n z. Proje: Zeppelin Hall, Anke Spittel, Almanya Konsept Aflamas ndan Tasar ma Her Ad mda Allplan Allplan Mimari eskiz çal flmalar ndan tüm tasar m ifline, modellemeye, ç kt lara, detayland rmaya, metraj almaya ve yap dokümantasyonuna kadar tasar m n her aflamas n içeren bir çözümdür. Çünkü siz bir modeli inflaa ediyorsunuz, bir projeyi 2 boyutlu, 3 boyutlu veya her iki flekilde çal fl rken Allplan n görüntüleme ve de ifltirme yetene i an nda destek sa lar ve tasar m sürecini h zland r r. Ak ll Tasar m Allplan Mimari eleman tabanl bir sistemdir. Örne in, bir kap, kap oldu unu bilir, niteliklerinin ne oldu unu bilir, ayr ca bilir ki bir duvara aittir ve aç lacakt r. E er bir kap eklenirse, ana duvar uyum sa lamak için otomatik olarak bir boflluk oluflturur. E er bir kap kald r l rsa, duvar otomatik olarak kendini yeniler. Herhangi bir aflamada de ifliklik yap ld nda, geri planda metrajlar, alanlar ve hacimler otomatik olarak de iflir ve heran do ru sonuç verir. Allplan n sundu u bir di er özellik de zemin, çat ve tavan düzlemlerini tan mlayan referans düzlemler ile çok daha h zl ve kolay tasar mlar yapabilmenizdir. Detayl Çizim Allplan ak ll nokta yakalama ayarlar, dönen kursör, kullan m basit 2 boyutlu geometrik çizim ve yaz m araçlar ve 2 boyutlu elamanlar 3 boyutlu objelere zahmetsizce dönüfltüren üstün nitelikli çizim araçlar sunuyor. Allplan daki ak ll ölçülendirme ve taramalar tasar m n zdaki de ifliklikleri yans tmak için otomatik olarak yenilenir. Çizim ölçe ine ba l olan tarama modifikasyonlar, desen ve desen çizgileri ile çeflitli ölçeklerdeki detaylar n gösterimi sa lan r. 3

4 Verimli Arayüz ile Hünerli Uygulamalar: Allplan Mimari Birçok Veri De ifltirme Özelli i Sunuyor Oluflturdu unuz verileri ve bitirmifl oldu unuz planlar n z baflkalar na iletmek veya bunlar n üzerinde tekrar çal flmak istiyorsunuz. O kadar zaman harcad ktan sonra uyumsuzluk sorunuyla karfl laflmak kadar kötüsü yoktur. Güvenilmez veri dönüfltürücülerden kurtulun. fiimdi Allplan Mimari ile birçok formatta veri al flveriflini gerçeklefltirebilirsiniz, karmafl k veri modellerinizde tekrar çal flma imkan na kavuflursunuz. Proje: Thermal resort, Fenyjel architects, Macaristan Kolayca oluflturulan uygulama planlar Kesin hesaplama, ölçülendirme ve kesitler Allplan Mimari hedeflerinize ulaflman z sa lar. Ak ll Semboller yaratmak: Temel olarak, bir yap modeli birçok bilginin biraraya gelmesiyle oluflur. Otomatik olarak oluflturulan niflin sadece teknik çiziminin do ru olmas yetmez, metraj da do ru olmal. stenen elemana yüksek hakimiyet verilebilmesi, örne in, tafl y c eleman için tu la duvarda otomatik boflluk aç lmas De iflik malzemelerin otomatik olarak ayr flt r lmas Modifikasyonlar ve geri almalar s ras nda ak ll sembollerin otomatik tamiri liflkili ölçülendirme çizgileri, boyutlar ve alanlar n her ba ms z ad mda standart olarak güncellenmesi Referans Düzlemler teknolojisi sayesinde çok zor tasar m modifikasyonlar bile tek ad mda yap labilir. Örne in kat yüksekli i tek bir giriflle de ifltirilir ve sistem duvar yükseklikleri ve pencere lentolar gibi modifikasyonlar otomatik olarak yapar. E er istenirse, bir katta yap lm fl bütün de ifliklikler, tek bir t klamayla tüm di er katlara transfer edilir. Kesin Metrajlar Allplan n eflsiz metraj modülü ile grafikli metraj liste raporlar oluflturabilir, maliyet analizleri yapabilirsiniz. Geliflmifl listeler ve metrajlar grafik sunumlu tablolar halinde otomatik oluflturulur ve maliyet analizleri için do rudan Microsoft Excel e gönderilir. Uzmanlar taraf ndan oluflturulmufl otomatik listeler Kesin, tam, güncel metrajlar, heran sadece bir t klamayla güncelleme Otomatik veya elle hesaplanm fl boflluklar için kesin alan hesaplar Kap aç l fl yönüne ba l otomatik zemin alan Çat e imine ba l otomatik hesaplamalar Uyumluluk Allplan Mimari bütün bilinen yaz l mlarla birçok grafik format ve VRML, IFC, DXF, DWG, ve DGN arayüzlü di er CAD uygulamalar yla uyumludur. Metraj modülü tek tuflla Excel e veri gönderir. 4

5 Proje/Veri Yönetimi flin zor k sm geldi inde, Allplan Mimari tüm detaylar halleder. Geliflmifl a yönetim araçlar sayesinde Allplan birçok insan n ayn proje üzerinde ayn anda sorunsuz olarak çal flmas n sa lar. Ofis, proje ve özel düzeyde standart ayarlama imkan, eriflim kontrolü ve denetim bilgileri. Dosyalar kaydedildi i anda de ifliklikler bütün kullan c lara yans r. Allplan Mimari Aç k Sistem Allplan kullan larak oluflturulmufl bir veri modeli ve tabi ki beraberindeki bilgiler, baflka birçok uygulamada tekrar kullan labilir. Pratik, limitsiz veri al flverifli seçenekleri Allplan Mimari veri modelinin kapsaml flekilde CINEMA 4D ye aktar m D-Board ve PlanDesign la otomatik güncelleme sa layan kolay veri arayüzü Yeni oluflturulmufl ODX (Aç k Veri De iflimi) sistemi ile DXF, DWG veya DGN formatl di er CAD sistemleriyle eksiksiz veri de iflimi Allplan Mimari ve Allplan Mühendislik paketleri mimarl k ve inflaat mühendisli i uygulamalar n tek ve ayn sistemde birlefltiriyor Proje: Thermal resort, Fenyjel architects, Macaristan Workgroup Büyük çal flma gruplar nda dahi sorunsuz iflak fl : A ortam nda çal flman n ba lant l cihazlar n paylafl m aç s ndan büyük yarar vard r. A ortam nda veri eriflimi art k ba ms z bilgisayar n zda çal flt n z kadar fleffaf ve kolay. Büro standartlar n n tan mlanmas Katman strüktür teknolojisi Veri yönetiminde niteliklerin atanmas Allplan: En iyisi seçildi Böyle bir seçim yanl zca bizim için bir ödül olmas ndan öte müflterilerimizin de do ru ürünü tercih etmifl olduklar n n bir göstergesidir. CATALYST dergisi Allplan 5 üzerinden 5 y ld zla ödüllendirerek en çok tavsiye edilen kategorisinde onurland rm flt r. 5

6 Allplan Mimaride Metrajlar Otomatik Olarak Haz r: Maliyet ve Hakedifl Hesaplamalar Art k Çok Kolay Türkiye de ilk defa bir çizim program yla elde edilen tüm metraj listeleri otomatik olarak bir hakedifl program na aktar labiliyor. Metrajlar n elden hesaplanmas ve hakedifl program na aktar lmas ; 50 konutluk bir proje için 1 hafta, orta ölçekli bir otel projesi için 6 8 hafta sürerken, Allplan Mimari den metrajlar n elde edilmesi ve Avinal e aktar lmas 5 30 dakika içinde yap l r. Neden Allplan Mimari + Avinal + Primavera? Yönetimin, veri taban bilgidir. Bilgiye ulaflabildi iniz oranda, do ru yönetim kararlar verebilirsiniz. nflaat planlamas nda ise veri tabanlar o veya bu flekilde beslenmek zorundad r. Buradaki bilgiye ulaflmak, anlamak, yorumlamak ve en do ru karar üretmek durumundas n z. Buradaki ana fikir, iletiflimdir. Bu farkl amaç ve kapsamdaki programlar aras iletiflimin sa lanmas, bilgiye hakim olman z sa lar. Allplan Mimari ile otomatik olarak al nan metraj listeleri Avinal hakedifl program na aktar labilir. Bu iki program n sonucunda elde edilen veriler herhangi bir ifl program na, örne in Primavera veya Suretrak'a gönderilir. Dolay s yla bu 3 program aras ndaki ba lant sayesinde birçok aktar m ifllemi çok k sa bir sürede ve kolayca yürütülebilir. Mimari proje paketininde çözümlenen metrajlar, teklif keflif ve hakedifl programlar na aktar labilir. Mahal metrajlar ndan üretilen aktiviteler, parasal ve miktarsal içerikleri ile planlama paketinde de erlendirilebilir. Planlama, ideal bütçe ve malzeme ihtiyaç listesini belirleyebilir, gerçek ödeme plan ve malzeme al m plan n bu bilgiler üzerine kurabilirsiniz. 6

7 Cinema 4D ile leri Görsellefltirme Multimedya yaz l m Cinema 4D ile 3 boyutlu CAD bazl modeller kullanarak çok h zl ve kolayca yüksek kalitede profesyonel render ve animasyonlar oluflturacaks n z. Cinema 4D nin sundu u genifl fonksiyonlar, ö renimi kolay iflak fl, yüksek h z ve performans yla etkileyici sunumlar haz rlayabilirsiniz. Gerçek zamanl 3 boyut ortam nda, yeni konseptleri keflfederek oluflturaca n z tasar mlar n keyfini bu bol ödüllü flafl rt c yaz l mla ç kar n. Proje: Winterstadion, Oldrich Kodeda, Çek Cumhuriyeti Proje: Sinus, Cristoph Rolland Cinema 4D nin kullan m kolayl ve yeni "adaptive raytracing" görsellefltirme yöntemiyle, ileri seviyede görsel sonuçlar çok h zl elde edeceksiniz. Cinema 4D nin h z avantaj n n önemi, özellikle karmafl k sahnelerin yüksek kalite gerekti i uygulamalarda anlafl l r. Cinema 4D nin üstün yetenekleri sayesinde, yanl zca özel grafik konfigürasyonlu bilgisayarlarla elde edilebilen performansa art k kiflisel bilgisayarlarla ulaflmak mümkün. Cinema 4D modelleme, render ve animasyonu ayn paket içinde entegre ediyor. Di er bir deyiflle, 3 boyutlu animasyonu oluflturmak için gereken bütün ad mlar tek bir yaz l mla yap labiliyor. Gerçekçi fl kland rma veya hareketli objeler (insanlar, asansör) gibi say s z fonksiyon görsellefltirmedeki baflar y yakalaman z sa l yor. Daha fazlas, Cinema 4D Allplan Mimari ile mükemmel uyum içinde çal fl yor. Allplan Mimari de oluflturulan veri strüktürleri sorunsuz flekilde Cinema 4D ye aktar l r ve üzerinde tekrar çal flma imkan sunar. Böylece, CAD sisteminde oluflturulmufl 3 boyutlu veri hiçbir kayba u ramadan programa aktar labilir ve üzerinde çal fl labilir. Veri dönüfltürme s k nt s olmadan, Allplan Mimari ile mükemmel uyumluluk DXF, VRML, 3DS, XML gibi birçok arayüz Çoklu ifllemci deste i (maksimum 16 ifllemci) 7

8 PROJE YÜRÜTME fiflletme ALUPLAN B LG SAYAR PTOGRAM S STEMLER SAN. VE T C. LTD. fit. Nemetschek Türkiye Genel Distribütörü Adres: Yeniyol Sokak No:20 Etab fl Merkezi C-Blok Da:6 Ac badem stanbul Tel.: / Fax: Web sayfas : FGA M MARLIK stanbul Avrupa yakas bayi ve Yetkili E itim Merkezi Adres: Spor Cad. (Süleyman Seba Cad.) Talimyeri Sokak No:11/2 Befliktafl Tel.: Fax: Web sayfas : Nemetschek AG Konrad-Zuse-Platz München Tel.: +49 (89) Fax: +49 (89) MET-SER B LG SAYAR PROJE Nfi. TUR ZM SAN. VE T C. LTD. fit. Ege Bölgesi bayi ve Yetkili E itim Merkezi Adres: 1677 Sokak No:6/A Karfl yaka zmir Tel.: Fax:

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D:66 34758 Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : +90 216 629 05 01 Fax : +90 216 629 04 94 info@arifis.com.tr

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services SAP Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Gelecek için donan ml m s n z? Performans n zdan memnun musunuz? Cevab n z evetse hep ayn performans gösterebilece inizi

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

PNÖMAT K TÜP S STEMLER HASTANELER Ç N AKILLI ÇÖZÜMLER B LG SAYAR KONTROLLÜ PNÖMAT K TÜP S STEM ÇÖZÜMLER Sa l k Hizmetlerinde Karfl lafl lan Zorluklar Hastanelerin temel görevi, kaliteli ve yenilikçi tedaviler

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Planlama Yaz l m art k Türkçe! o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2007 03 Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı