3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?"

Transkript

1

2 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde Saðlýklý Bir Çevrede Yaþamak ikincisinde Saðlýklý Kent Planlama temalarýný gündeme getirmiþ, yoðun tartýþmalar ve paylaþýmlar gerçekleþtirmiþ ve önemli sonuçlar elde etmiþtik. Uzun bir aradan sonra Nilüfer Belediyesi, Uludað Üniversitesi ve Bursa Tabip Odasý iþbirliði ile 3. Kent ve Saðlýk Sempozyumunu Eþitsizlikler Kaçýnýlmaz mýdýr? temasýyla düzenliyoruz. Günümüzde uygulanan neoliberal politikalar sonucu küresel yoksulluk artmýþ, ülkeler arasý ve ülke içi zengin ve yoksul arasýndaki uçurum giderek büyümüþ ve uçurumun yansýmalarý sonucunda eþitsizlikler daha da derinleþmiþtir. Derinleþen eþitsizliklerin nedenlerini ortaya koymak, kentsel alanda yansýmalarýný saptamak ve yerel yönetimlerin eþitsizlikleri daraltmada rolü olup olmadýðýný deðerlendirmek amacýyla konuyu ilgili her uðraþtan uzman kiþiler ve kentlilerle tartýþmayý umuyoruz Mayýs 2011 tarihlerinde düzenleyeceðimiz uluslararasý katýlýmlý 3. Kent ve Saðlýk Sempozyumu nu onurlandýrmanýzý dileriz. Mustafa BOZBEY Nilüfer Belediye Baþkaný ve Sempozyum Onursal Baþkaný Prof. Dr. Necla AYTEKÝN Uludað Ünv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD Baþkaný ve Sempozyum Onursal Baþkaný Prof. Dr. Kayýhan PALA Bursa Tabip Odasý Baþkaný ve Sempozyum Baþkaný Sempozyum Konu Baþlýklarý A) Sosyal eþitsizlikler (göç, cinsiyet eþitsizliði, hassas gruplar vb.) B) Ekonomik eþitsizlikler (gelir daðýlýmý, yoksulluk vb.) C) Politik açýdan eþitsizlikler (iktidar yapýsý, güç iliþkileri vb.) D) Mekansal eþitsizlikler (bölgesel farklýlýklar, barýnmada farklýlýklar, planlama ve mülkiyet iliþkisi, mekanýn kullanýmý ve yeniden üretimi, kamusal alanlara eriþim ve kullaným vb.) E) Saðlýkta eþitsizlikler

3 Genel Bilgiler Sempozyum Yeri: 3. Kent ve Saðlýk Sempozyumu BAOB (Bursa Akademik Odalar Birliði) Yerleþkesinde düzenlenecektir. Akademik Odalar Yerleþkesi Odunluk Mh. Kale Sk. Carrefour-Sa arkasý Nilüfer / BURSA Nilüfer kenti ile ilgili detaylý bilgi almak için adresi ziyaret edilebilir. Sempozyum Temasý: Eþitsizlikler Kaçýnýlmaz mýdýr? Sempozyum Tarihi: Mayýs 2011 Sempozyum Dili: Sempozyumun dili Türkçe dir. Sempozyum süresince Ýngilizce sunum gerçekleþtirilecek etkinliklerde Ýngilizce-Türkçe eþzamanlý çeviri hizmeti verilecektir. Çay-Kahve Aralarý ve Öðle Yemeði: Kayýtlý katýlýmcýlar için sempozyum sürecinde gün boyu sabah ve öðleden sonra verilecek aralarda içecek ve kuru pasta ikramý yapýlacaktýr. Kayýtlý katýlýmcýlara öðle yemeði saðlanacaktýr. Konaklama: Kayýtlý katýlýmcýlar için konaklama olanaklarý 2. Duyuru da ve adresinde sunulacaktýr. Katýlýmcýlarýn konaklama ile ilgili iþlemlerinin kendileri tarafýndan yapýlmasý beklenmektedir. Ýklim: Bursa da Mayýs ayý ortalama sýcaklýðý 20º C dir. Ulaþým: Sempozyumun düzenleneceði BAOB Yerleþkesi ne ulaþýmla ilgili ayrýntýlara sempozyum web sitesinden eriþilebilir. Düzenleme kurulu tarafýndan önerilen tesislerde kalan katýlýmcýlar için, sempozyum süresince BAOB Yerleþkesi ne ücretsiz ulaþým saðlanacaktýr. Çaðrý Mektubu: Katýlýmcýlarýn sempozyuma katýlabilmelerini saðlamak amacýyla, istenirse bir çaðrý mektubu gönderilebilir. Çaðrý mektubu için Sempozyum Sekreteryasý na baþvurulmasý gerekmektedir. Kayýt Bilgileri: Kayýt olmak için sempozyum web sitesindeki katýlýmcý kayýt formunu doldurmak gerekmektedir. Katýlýmcý kayýt formu e-posta yoluyla sempozyum sekreterliðine gönderilecektir. Kayýt Ücreti: Erken Kayýt: 80 YTL (06 Mayýs 2011 Cuma Günü ne kadar) Normal Kayýt: 120 YTL (06 Mayýs 2011 sonrasý) Sempozyum günlük katýlým ücreti: 60 YTL Kayýt Ücretine Dahil Olan Hizmetler Çay/kahve aralarý ikramý Öðle yemeði (2 gün) Akþam yemeði (ilk gün) Program, çanta, sempozyum özet kitabý, bloknot, kalem, yaka kartý, simultane çeviri Kayýt Ücreti Ödeme Koþullarý Ödemeler TL olarak aþaðýdaki hesaba yapýlmalýdýr: Bursa Tabip Odasý hesap numarasý Banka : Garanti Bankasý Gazcýlar Þubesi Hesap No /IBAN: TR Kayýt olmak için adresindeki kayýt formunu doldurmak gerekmektedir. Kayýt Masasý: Sempozyum kayýt masasý 27 Mayýs 2011 saat da açýlacaktýr ve sempozyum süresince açýk kalacaktýr.

4 Bildiri Gönderme Kurallarý: Bildiriler yalnýzca adresindeki bildiri göndermek için ayrýlan alandan gönderilebilir. Baþka türlü gönderim ile bildiri kabul edilmeyecektir. Bildiri gönderen kiþiye 7 gün içerisinde, "alýndý" bilgisini içeren e-posta gönderilecektir. Alýndý bilgisi gelmez ise sempozyum sekreterliði ile iletiþime geçilmelidir Her bir bildiri iki bilim kurulu üyesi tarafýndan deðerlendirilecektir. Bildiri baþvurularý özet olarak kabul edilecektir. Araþtýrmacýlardan bildiri tam metinleri istenmeyecektir. Kabul edilen bildiri özetleri Sempozyum Kitabý nda basýlacaktýr. Bildiri son gönderme tarihi 08 Nisan 2011 Cuma dýr. Tarih uzatýlmayacaktýr ve geç gönderilen bildiriler deðerlendirmeye alýnamayacaktýr. Bildiriler ile ilgili deðerlendirme sonuçlarý 22 Nisan 2011 Cuma gününe kadar açýklanacaktýr. Bildiri sunacak yazarlarýn, 06 Mayýs 2011 Cuma gününe kadar kongreye kayýt yaptýrmalarý beklenmektedir. Bildiri Özeti Hazýrlama ve Sunma: Ýçerik : Sempozyumda sunulmak istenilen bildiri özeti, içerik ve kapsam açýsýndan anlaþýlýr olmalýdýr. Bildiri konularýnýn, konu baþlýklarýna uygun olmalarý beklenmektedir. Format : Her özet giriþ, gereç ve yöntem, bulgular, tartýþma ve sonuç bölümlerini içermelidir. En az üç, en çok beþ anahtar sözcük yazýlmalýdýr. Özetler Türkçe hazýrlanmalý, 500 sözcüðü geçmemelidir. Bulgular bölümünde tablo, grafik ve fotoðraf gibi görsel öðelerin yer almasý durumunda; bunlarýn kitapta siyah/beyaz yayýnlanabileceði unutulmamalýdýr. Bildirinin özgün olduðu ve baþka bir yerde yayýnlanmadýðý ya da yayýnlanmaya gönderilmediði bildirilmelidir. Bildirinin kabul edilmesi halinde sempozyum kitabýndaki yayýn hakkýnýn sempozyum düzenleme kuruluna devredildiðine iliþkin bilgi verilmelidir. Sempozyumda sunulmasý düþünülen bildiri için sözlü ya da poster sunum tercihi Bildiri Kayýt Formu nda belirtilmelidir. Ancak sözlü sunumlar için ayrýlan zaman sýnýrlý olduðu için, bildirinin sözlü sunum olarak kabul edilme güvencesi verilememektedir. Bildirinin sunum biçimine Bilim Kurulu nun önerileri doðrultusunda karar verilecektir. Konuþmacý / Ýletiþime Geçilecek Yazar: 1) Sempozyumda bildiriyi sunacak ve sempozyuma kayýt yaptýrmasý gereken kiþidir. Bildiri ile ilgili tüm haberleþme ve deðerlendirme sonuçlarý bu kiþinin elektronik posta adresine gönderilecektir. Konuþmacý yazarýn iletiþim bilgileri Bildiri Kayýt Formu nda açýk olarak belirtilmelidir. 2) Sunuþ tercihi: Konuþmacý yazar bildirinin sunuþ tercihini sözlü veya poster olarak bu alandan seçmelidir. Konu tercihi için sempozyum konu baþlýklarýnda yer alan bir konu (örn. A, B) seçilmelidir. 3) Ortak yazarlar: Tüm yazarlarýn isimleri ve iletiþim bilgileri gerekli olan bölümlerde belirtilmelidir. Bildiri Deðerlendirme Sonuçlarýnýn Duyurulmasý: Her bildiri özeti için bilim kurulu kararýný içeren bir mektup, 22 Nisan 2011 tarihine kadar, bildiriyi sunacak yazara e-posta ile gönderilecektir. Bu mektup, eðer özet kabul edilmiþse, sözlü ya da poster sunum bilgilerini ve bildiri hazýrlama kýlavuzunu içerecektir. Bildiri ve poster hazýrlama kurallarý web sitesinde de yayýnlanacaktýr.

5 Fotoðraf Yarýþmasý Konu: Eþitsizlikler Amaç: Fotoðraf sanatý ile Eþitsizlikler i ortaya koymak. Katýlým koþullarý : Yarýþma, Kent ve Saðlýk Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeleri ile Fotoðraf Yarýþmasý Seçici Kurulu üyeleri dýþýnda fotoðrafa ilgi duyan herkese açýktýr. Her yarýþmacý en fazla 5 eserle katýlabilir. Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflarýn, herhangi bir baþka yarýþmada derece almamýþ olmasý gerekmektedir. Fotoðrafýn yayýnlanmýþ ya da sergilenmiþ olmasý yarýþmaya katýlým açýsýndan bir engel oluþturmaz. Her fotoðrafa bir rumuz verilmesi, sisteme bu rumuz ile kayýt edilmesi ve çözünürlüðünün 304dpi olmasý gerekmektedir. Her katýlýmcýnýn Fotoðraf Yarýþmasýna katýlmak için öncelikle web sitesinde bulunan Fotoðraf Baþvuru Formunu doldurmasý ve fotoðraflarla birlikte Sempozyum Ofisine e-posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Ödül alan, sergilemeye deðer görülen ve düzenleme kurulu tarafýndan karta basýmý yapýlan baskýlar iade edilmeyecektir. Yarýþmaya katýlan bütün eserler sanatçý ismi belirtilmek kaydýyla, Nilüfer belediyesi tarafýndan hazýrlanacak takvim, broþür, afiþ, web sayfasý, kartpostal, kitap ve dergilerde ücretsiz olarak kullanýlabilecektir. Yarýþmaya gönderilen fotoðraflarýn her türlü sorumluluðu yarýþmacýya aittir. Yukarýdaki katýlým þartlarýna uymayan eserler, deðerlendirmeye tabi tutulmayacaktýr. Yarýþmaya fotoðraf gönderilerek katýlmak, yukarýdaki koþullarýn aynen kabul edildiði anlamýna gelmektedir. Dereceye giren eserler ödüllendirilecektir. Seçici Kurul web sitesinde ve 2. duyuruda bildirilecektir.

6 Ýletiþim: Evrim EKÝZ GÖZLER Sempozyum Sekreteri Nilüfer Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü Nilüfer Saðlýklý Kentler Proje Ofisi Tel : (6033 dahili) Fax : e-posta: Sempozyum Bilim Kurulu