Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan zole Edilen Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan zole Edilen Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar"

Transkript

1 Türk Mikrobiyol Cem Derg 3: 7-73 Üriner Sistem nfeksiyonlar ndan zole Edilen Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar Ülkü ALTOPARLAK(*) Ahmet ÖZBEK(*) Ferda AKTAfi(*) ÖZET Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Aziziye Araflt rma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar na Temmuz ile fiubat tarihleri aras nda gönderilen idrar örneklerinden üretilen bakterilerin s kl ve antibiyotiklere karfl invitro duyarl l k durumlar n n araflt r lmas ve Gram negatif bakterilerin genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretme özelliklerinin de erlendirilmesi amac yla bu çal flma planlanm flt r. Üreme saptanan 8 idrar örne- inden izole edilen bakterilerin 5 s E.coli (%8.), 8 i Klebsiella (%7.9), u Enterobacter (%.), s Pseudomonas (%7.), iki si Proteus (%.9), iki si Serratia (%.9), si koagülaz-negatif stafilokok (KNS) (%5.3), alt s Staphylococcus aureus (%.), alt s Enterococcus (%.) olarak tan mlanm flt r. Bu bakterilerin in-vitro duyarl l klar NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) e göre disk difüzyon yöntemiyle de- erlendirilmifltir. Gram negatif bakterilere antibi-yotiklerin etkinlikleri s ras yla; imipenem %98., izepamisin %9., amikasin %89.7, netilmisin %8.3, meropenem %8.3, gentamisin %9., levofloksasin %8., tobramisin %7., seftriakson %5.7, sefepim 59.8, sefotaksim %53.9, sefoperazon-sulbaktam %53., sefoperazon %9., tetrasiklin %3., amoksisilin-klavulanik asit %., trimetoprim-sulfametoksazol %., sefazolin %38., siprofloksasin %37.3, sefuroksim sodyum %3., aztreonam %9., ampisilin % olarak bulunmufltur. Bu sonuçlara göre Gram negatif bakterilere en etkili antibiyotikler s ras yla; imipenem ve izepamisin idi. Gram pozitif bakterilerden KNS lere antibiyotiklerin etkinlikleri s ras yla; vankomisin %, izepamisin %5, gentamisin %83.3, levofloksasin %5, siprofloksasin %, TMX %5, tetrasiklin %.7, klindamisin %8.3, penisilin %. olarak bulunmufltur. Bu sonuçlara göre KNS lere en etkili antibiyotikler vankomisin ve izepamisin idi. S.aureus a antibiyotiklerin etkinli i s ras yla; vankomisin %, gentamisin %., izepamisin %5, tetrasiklin %, levofloksasin %, trimetoprim-sulfametoksazol %.7, klindamisin %.7 olarak bulunmufltur. Anahtar Kelimeler; Üriner sistem infeksiyonlar, antibiyotiklere duyarl l k (*) Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Erzurum SUMMARY Antibiotic Susceptibilities of Gram negative Bacteria Isolated from Urinary Tract Infections In this study, we aimed to detect the frequency of bacteria isolated from urine presented to Microbiology Laboratory of Aziziye Hospital of Atatürk University, and antibiotic susceptibilities of these bacteria and the existence of extended spectrum beta lactamase (ESBL) in bacteria between July and February. We determined 5 E.coli (8.%),8 Klebsiella sp. (7.9%), Enterobacter sp. (.%), Pseudomonas sp. (7%), Proteus sp. (.9%), Serratia sp. (.9%), coagulase-negative staphylococci (CNS) (5.3%), Staphylococcus aureus (.%), Enterococcus sp. (.%) in 8 culture positive urine samples. According to National Committee for Clinical Laboratory Standards, disk diffusion method was used for in-vitro susceptibility testing. For Gram negative bacteria, antibiotic susceptibility were; imipenem 98%, isepamicin 9.%, amikacin 89.7%, netilmicin 8.3%, meropenem 8.3%, gentamicin 9.%, levofloxacin 8.%, tobramycin 7.%, ceftriaxone 5.7%, cefepime 59.8%, cefotaxime 53.9%, cefoperazone-sulbactam 53%, cefoperazone 9%, tetracycline 3. % amoxicillin-clavulanic acid.%, trimethoprim-sulfamethoxazole.%, cefazolin 38.%, ciprofloxacin 37.3%, cefuroxime sodium 3.%, aztreonam 9.%, ampicillin %. Imipenem and isepamicin were found to be the most effective agents for Gram negative bacteria. Antibiotic susceptibility for CNS were as vancomycin %, isepamicin 9.7%, gentamicin 83.3%, levofloxacin 5%, ciprofloxacin %,trimethoprim-sulfamethoxazole 5%, tetracycline.7%, clindamycin 8.3%penicillin %. Vancomycin and isepamicin were the most effective for CNS strains. On the other hand for S.aureus, the antibiotic susceptibility was detected as penicillin %, trimethoprim-sulfamethoxazole.7%, vancomycin %, ciprofloxacin.7%, levofloxacin %, gentamicin.%, tetracycline %, clindamycin.7%, isepamicin 5%. Vancomycin, ciprofloxacin and gentamicin were the most effective agents for S.aureus. The susceptibility for Enterococcus sp. were as penicillin 83.3%, vancomycin %, ciprofloxacin.7%, levofloxacin.7%, gentamicin %, tetracycline %, isepamicin.7%. Vancomycin and penicillin were the most effective antibiotics for Enterococcus sp. According to our study, the existence of extended spectrum beta-lactamase of Gram negative bacteria were 8.9% for E.coli, % for Klebsiella sp., % for Enterobacter sp., % for Proteus sp., % for Serratia sp., % for Pseudomonas sp. Key words: Urinary tract infections, antibiotic susceptibility 7

2 Türk Mikrobiyol Cem Derg 3: 7-73 G R fi Üriner sistem infeksiyonlar toplumdan ya da hastaneden kazan lm fl infeksiyonlar içerisinde ilk s ralarda yer almaktad r. Katetere ba l olmayan idrar yolu infeksiyonlar nda patojen olarak en s k rastlanan mikroorganizmalar E.coli, Klebsiella, Proteus, Entero-coccus ve Staphylococcus (özellikle S. saprophyticus) iken kateter ve hastane kaynakl idrar yolu infeksiyonlar nda ise en s k rastlanan etkenler P. aeruginosa, Acinetobacter, Citrobacter ve Candida dir. Üriner sistem infeksiyonlar n n tedavisinde günümüzde etkili olduklar bilinen ve en çok kullan lan kemoterapotikler amoksisilin, kotrimoksazol, aminog-likozidler, sefalosporinler, nitrofurantoin ve kinolon grubu antibiyotiklerdir. Bu antibiyotiklere karfl, yayg n ve yanl fl kullan mlar sonucu, gittikçe artan oranlarda direnç geliflmekte ve bu direnç ço u kez türler aras nda aktar lmaktad r. Gram negatif bakterilerde en s k rastlanan beta-laktamaz tipleri TEM ve SHV enzimleridir. Genifllemifl spektrumlu betalaktamazlar (GSBL) ise bu enzimlerdeki nokta mutasyonlar yla meydana gelir. Bu tür enzimi salg layan bakterilerle oluflan infeksiyonlarda mortalite %3-5 aras nda de iflmektedir. Bu durum uygun tedavi için antibiyotiklere duyarl l n n ve GSBL tespitinin önemini göstermektedir (-3). Bu çal flmada, idrar yollar infeksiyonlar na yol açan mikroorganizmalar n s kl, bunlar n antibiyotik duyarl l klar n n saptanmas ve Gram negatif infeksiyon etkenlerinin GSBL salg lama oranlar n n tespiti amaçlanm flt r. GEREÇ VE YÖNTEM Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Aziziye Araflt rma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar na idrar yolu infeksiyonu kuflkusuyla klinik ve polikliniklerden gönderilen hasta idrarlar ndan izole edilen 8 sufl tan mlanm fl ve antibiyotiklere duyarl l klar saptanm flt r. Bu amaçla steril koflullarda al nan orta ak m idrar örnekleri %5 koyun kanl agar ve Eosin Metilen Blue (EMB) agara kantitatif yöntemle ekilmifltir. 37 C de saatlik inkübasyon sonras nda 5 koloni/ml ve üzerinde üreme saptanan olgular idrar yolu infeksiyonu etkeni olarak de erlendirilmifltir. zole edilen sufllar rutin yöntemlerle identifiye edilmifllerdir. Sufllardan Müller Hinton buyyona ekimler yap larak McFarland.5 bulan kl a ulafl ld ktan sonra steril eküvyonla standart yöntemlere uygun olarak haz rlanm fl Müller Hinton agar yüzeyine sürülüp alt l disk da t c s ile diskler dizilmifltir. Besiyerleri 37 C de 8± saat inkübasyonu takiben zon çaplar ölçülerek NCCLS (M-S9-999) standartlar na göre de erlendirilmifltir. Gram negatif bakteriler için aminoglikozidlerden amikasin, gentamisin, netilmisin, tobramisin, izepamisin, karbapenemlerden imipenem, meropenem,. kuflak sefalosporinlerden; sefazolin,. kuflak sefalos-porin-lerden sefuroksim sodyum, 3. kuflak sefalosporinlerden seftriakson, sefoperazon, sefoperazon-sulbaktam, sefotaksim,. kuflak sefalosporin olan sefepim, kinolonlardan siprofoksasin ve levofloksasin, penisilin grubundan; ampisilin, amoksisilinklavulanik asit, bir monobaktam olan aztreonam, ayr ca trimetoprim-sulfametoksazol ve tetrasiklin standart diskleri kullan lm flt r. Stafilokoklar için penisilin grubundan penisilin, kinolonlardan siprofoksasin ve levofloksasin, aminoglikozidlerden gentamisin, izepamisin, bir linkozamit olan klindamisin, trimetoprim-sulfametoksozol, tetrasiklin, enterokoklar için penisilin, vankomisin, gentamisin, tetrasiklin, siprofoksasin ve levofloksasin standart diskleri kullan lm flt r. antibakteriyal zon çaplar mm ye eflit veya daha az oldu unda dirençli, 5- mm oldu unda orta duyarl, 7 mm ye eflit veya daha fazla oldu- unda ise duyarl olarak de erlendirilmifltir (). Sefoperazon-sulbaktam n zon çap ise 5 mm ye eflit veya daha az oldu unda dirençli, - mm oldu unda orta duyarl, mm ye eflit veya daha fazla oldu unda ise duyarl olarak de erlendirilmflitir (5). GSBL saptanmas amac yla ise merkeze amoksisilin-klavulanat asit disk bu diskten 3 mm uza a sefotaksim, seftriakson ve aztreonam diskleri yerlefltirilmifltir. Bu disklerin amoksisilin-klavulanat diskine bakan yüzeylerindeki inhibisyon zon çap genifllemesi GSBL pozitifli i olarak de erlendirildi (3,). BULGULAR Kültür pozitif sonuç veren 8 idrar örne inde üreyen bakterilerin servis ve polikliniklere göre da l m Tablo de, bu bakteriler aras nda en s k izole edilen Gram-negatif bakterilerin antibiyotiklere duyarl l k oranlar Tablo de, Gram-negatif bakterilerin servis ve polikliniklerden izole edilme durumlar na göre antibiyotik duyarl l k say ve oranlar Tablo 3 de, enterokok sufllar n n duyarl l k oranlar Tablo de, stafilokok sufllar n n duyarl l k oranlar Tablo 5 de, Gramnegatif bakterilerin GSBL salg lama oranlar ise Tablo da gösterilmifltir. Tablo e göre idrar örneklerinde üreyen bakterilerin 8

3 Ü. Altoparlak ve ark., Üriner Sistem nfeksiyonlar n Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar %89.5 ini Gram negatif bakteriler oluflturmakta olup, bunlar n ise %9. si Enterobacteriaceae ailesine ait üyeler, %7.8 i Pseudomonas sp. dir. drar örneklerinde üreyen Gram pozitif bakterilerin oran ise %.5 dir. TARTIfiMA Üriner sistem infeksiyonlar, infeksiyon hastal klar içerisinde en s k görülenlerdendir. Önemli derecede tan tedavi masraflar ve ifl gücü kayb na yol açarlar. Üriner sistem infeksiyonlar na neden olan mikroor- Tablo. drar örneklerinden izole edilen sufllar n servis ve polikliniklere göre da l mlar Servis Poliklinik Toplam Say (%) Say (%) Say (%) E.coli Klebsiella sp Enterobacter sp Pseudomonas sp Proteus sp....9 Serratia sp....9 S.aureus.9.5. Koagülaz-negatif stafilokok Enterococcus sp Toplam Tablo. drar örneklerinde en s k üreyen Gram-negatif bakterilerin antibiyotiklere duyarl l k oranlar (%). E.coli Klebsiella Enterobacter Pseudomanas Amikasin Netilmisin Tobramisin Sefazolin Sefuroksim 5. Seftriakson Sefoperazon Sefoperazon-sulbaktam Sefotaksim Sefepim mipenem Meropenem Aztreonam 37. Tetrasiklin 3..5 Trimetoprim-sulfametoksazol.5 5. Ampisilin.3 Amoksisilin-klavulanat

4 Türk Mikrobiyol Cem Derg 3: 7-73 Tablo 3. drar örneklerinde üreyen duyarl Gram-negatif sufllar n servis ve poliklinikten gelme durumlar na göre duyarl l k say ve oranlar (n / % ) Amikasin Netilmisin Tobramisin Sefazolin Sefuroksim Seftriakson Sefoperazon Sefoperazon-sulbaktam Sefotaksim Sefepim mipenem Meropenem Aztreonam Tetrasiklin Trimetoprim-sulfametoksazol Ampisilin Amoksisilin-klavulaniat Servis Poliklinik ( n) ( %) ( n) ( %) Toplam ( n) ( %) Tablo. drar örneklerinde üreyen Enterococcus sufllar n n antibiyotiklere duyarl l klar Duyarl Dirençli Orta Duyarl Duyarl l k % Penisilin Vankomisin. Tetrasikin Tablo 5. drar örneklerinde üreyen Staphylococcus sufllar n n in-vitro antibiyotik duyarl l klar Koagülaz-negatif stafilokok ( n= ) S.aureus ( n= ) Duyarl Dirençli OD* %Du* Duyarl Dirençli OD* %Du* TMP-SXT* Vankomisn Tetrasiklin.7 Klindamisin Penisilin TMP-SXT*: Trimetoprim - Sülfametoksazol OD*: Orta Duyarl %Du*: % Duyarl l k 7

5 Ü. Altoparlak ve ark., Üriner Sistem nfeksiyonlar n Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar Tablo.. Genifllemifl Spektrumlu spektrumlu Beta-Laktamaz betalaktamaz pozitif pozitif bakterilerin da l m E.coli Klebsiella sp. Enterobacter sp. Proteus sp. Serratia sp. Pseudomanas sp. Toplam GSBL(+) GSBL % ganizmalar n büyük k sm nda antibiyotiklere karfl artan oranlarda direnç geliflti i gözlenmektedir. (7,8). Bu çal flmada, idrar örneklerinden infeksiyon etkeni olarak E.coli yi %8., Klebsiella sp. i %7.9, Pseudomonas sp. i %7 oranlar nda ilk s ralarda izole edilirken, çeflitli çal flmalarda buna benzer sonuçlar gözlenmifltir (,7,9--5). Çal flmam zda Gram-negatif bakterilerin çeflitli antibiyotiklere karfl duyarl l klar incelenmifltir. Aminoglikozidlerden amikasin, gentamisin, netilmisin, tobramisin, izepamisin çal flma kapsam na al nm flt r. Bu gruptan tüm Gram-negatif bakterilere en etkili antibiyotik, yeni bir aminoglikozid olan izepamisin (%9.) ve amikasin (%89.7) olarak bulunmufltur. Benzer çal flmalarda netilmisine %7 ile %95.7, amikasine % ile %95, gentamisine %3 ile %9.7, tobramisine % ile %79.8 oranlar nda duyarl l k tespit edilmifltir(-,5-9). Tekereko lu ve ark. () Gram-negatif enterik bakterilerde gentamisin, netilmisin ve amikasin e % ile % aras nda de iflen bir direnç saptam fllar, en az direnci amikasinde izlemifllerdir. Pseudomonas aeruginoasa daki direnci ise gentamisin için %35, netilmisin için %3, amikasin için %8 olarak tespit etmifllerdir. Bu çal flmada sefalosporinlerden Gram-negatif bakterilerin en duyarl olduklar antibiyotikler 3. kuflak bir sefalosporin olan seftriakson %5.7 ve. Kuflak bir sefalosporin olan sefepim %59.8 olarak bulunmufltur. Benzer çal flmalarda sefotaksime %3-%8., seftriaksona %38-%88.5, sefuroksime %35-%75.7, sefazoline %78.3, sefaklora %3, sefepime %9-%99., seftazidime %73-%77, sefoperazona % oranlar nda duyarl l k tespit edilmifltir (7,9,,3). Tekereko lu ve ark. () sefuroksim, seftriakson, sefotaksimi kapsam na ald klar çal flmalar nda Gram negatif enterik bakterilerde bu antibiyotiklere karfl % -58 aras nda de iflen bir direnç tespit etmifller, en fazla direnç geliflen antibiyoti i sefuroksim olarak saptam fllard r. Pseudomonas sufllar nda bu antibiyotiklere direnci sefuroksim için %78, seftriakson için %5, sefotaksim için %53 olarak bulmufllard r. Çal flmam zda Gram-negatif bakterilerde imipenem ve meropeneme duyarl l k %98 ve 8.3, Enterobacteriacea ailesi için %97,9 ve %87., Pseudomonas için % ve %5 olarak bulunmufltur. Benzer çal flmalarda imipeneme %9 ile %93, meropeneme %88 ile %97. oranlar nda duyarl l k tespit edilmifltir (9,,5,,7). Çal flmam za göre karbapenemlerden tüm Gram negatif bakterilere en etkili antibiyotik imipenemdir. Kinolon grubundan siprofloksasin ve levofloksasine duyarl l k oranlar Gram negatif bakterilerde s ras yla %37.3 ve %8., Enterobacteriacea ailesinde %38.3 ve %9., Pseudomonas da %5 ve %.5 olarak bulunmufltur. Türkiye de yap - lan çeflitli çal flmalarda siprofloksasine karfl %7.8 ile %9.3 oranlar nda duyarl l k saptanm flt r (8,9,,,5,8). Çal flmam zda ampisiline karfl duyarl l k Enterobacteriacea ailesi ve Pseudomonas için % ve % olarak tespit edilmifltir. Çeflitli çal flmalarda bu antibiyoti e %5 ile %. oranlar aras nda duyarl l k saptanm flt r (7,8,,) Amoksisilin-klavulanat için Enterobacteriaceae ailesi ve Pseudomonas larda duyarl l k %8.9, %.5 olarak tespit edilmifltir. Saraçl ve ark. (7) Enterobacteriaceae ailesi için duyarl l %.5, Ergin ve ark. (8) E.coli için %5. olarak bulmufllard r. Trimetoprim-sulfametoksazol için Enterobac-teriaceae ailesi ve Pseudomonas larda duyarl l %.5 ve %5 olarak belirlenmifltir. Benzer çal flmalarda bu antibiyoti e %7 ile %5 aras nda de iflen duyarl l k oranlar tespit edilmifltir (,7,8,9,,). Çal flmam zda aztreonam için Enterobacteriaceae ve Pseudomonas larda duyarl l s ras yla %3.9, %9. olarak belirlenmifltir. Ergin ve ark. (8) E.coli de bu antibiyotik için duyarl l %5 olarak bulmufllard r. Çal flmam zda tetrasikline karfl Enterobacteriaceae ve Pseudomonas larda duyarl l k %3., %5.8 olarak belirlenmifltir. Erdemo lu ve ark. (9) koagülaz negatif stafilokoklarda duyarl l vankomisin için %, trimetoprim-sulfametoksazol için %9.3, siprofloksasin için %8, gentamisin için %7, tetrasiklin için %.5, klindamisin için % 7

6 Türk Mikrobiyol Cem Derg 3: 7-73 olarak saptam fllard r. Kocabeyo lu ve ark.() S. aureus ta direnci penisilin için %, vankomisin %, gentamisin %3.9, klindamisin %5., siprofloksasin %., tetrasiklin %38., trimetoprim-sulfametoksazol %7 olarak bulmufllard r. Mamal Torun ve ark. () enterokoklarda direnci penisilin için %5, tetrasiklin için %5, gentamisin için %3, vankomisin için %.9, siprofloksasin için %39 olarak bulmufllard r. Ak nc ve ark. () GSBL pozitifli ini K.pneumonia da %, Enterobacter sp. de %3, E.coli de %3, fianl da ve ark.() K.pneumonia da %38.5, Büyükbaba ve ark. (3) Enterobacter sp. de %5, Pseudomonas sp. de %3, Gülay ve ark. () K.pneumonia da %5.5, E.coli de %.7, Çokça ve ark. (3) K. pneumonia da %, Görgün ve ark. (5) P.aeruginosa da %5.9 olarak bulmufllard r. Ülkemizde yap lan çal flmalarda oldukça farkl direnç ve duyarl l k oranlar gözlenmektedir. Bu farkl l klar çal flmalar n yap ld co rafi bölgeye, hastalar n genel durumuna, yatan veya ayakta hasta olma durumuna, yatt servise ve çal flmalar n farkl zamanlarda yap lm fl olmas na ba l olabilse de, duyarl l k testlerinin standardizasyonu da önemlidir. KAYNAKLAR -Pappas PG: Laboratory in the diagnosis and management of urinary tract infections, Medi Clin North America 75:33 (99). -Tekereko lu MS, Durmaz B, Sönmez E, Köro lu M, fiahin K: Üriner sistem infeksiyonlar n n tedavisinde kullan lan antibiyotiklere karfl in-vitro direnç durumu, nfek Derg :375 (998). 3-Çokca F, Tekeli E: Çeflitli klinik örneklerden izole edilen K. pneumoniae sufllar nda genifl spektrumlu beta-laktamazlar n araflt r lmas, Mikrobiol Bült 3: (998). -Barry AL, Thornsberry C, Jones RN, Gerlach EH: Interpretive standards for disk susceptibility tests with Sch and amikacin, Antimicrob Agents Chemother 8: (98). 5-Adalati R, Soyo ul Gürer Ü, Çevikbafl A, Oldacay M, Akar O: Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aureginosa sufllar n n beta-laktam antibiyotiklere ve beta-laktam/ beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonlar na karfl duyarl l klar n n karfl laflt r lmas, Türk Mikrobiyol Cem Derg 9: 5 (999). -Ak nc E, Karahan M, Karabiber N, K l ç H: Hastanede yatan hastalardan ve poliklinik hastalar ndan izole edilen Kebsiella pneumoniae, Escherichia coli ve Enterobacter sufllar nda genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz araflt r lmas ve çeflitli antibiyotiklere duyarl l klar n n belirlenmesi, ANKEM Derg:5 (). 7-Saraçl MA, Baylan O, Gün H: Üriner sistem infeksiyon etkeni Gram negatif bakteriler ve antibiyotik duyarl - l klar, ANKEM Derg, 3:73 (999). 8-Ergin M, Y lmaz O: drardan izole edilen Escherichia coli sufllar n n antibiyotiklere in-vitro duyarl l klar, AN- KEM Derg :7 (997). 9-Kurutepe S, Sürücüo lu S, De erli K, Özbilgin A, Özbakkalo lu B: Üriner sistem infeksiyonlar ndan izole edilen Gram negatif bakterilerin çeflitli antibiyotiklere duyarl l klar, nfek Derg :37 (998). -Ayata A, Yorganc o lu B, Aydemir M, Öktem F, Çetin H, Örmeci AR: Çocukluk ça idrar yolu infeksiyonlar ndan izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarl l, nfek Derg :9- (998). -Sturm W: Isepamicin versus amikacin in the treatment of urinary tract infection, J Chemother 7:9 (995). -Kaya D, Öksüz fi, Kaya E: Üriner sistem infeksiyonu etkeni olan E.coli sufllar n n baz antibiyotiklere duyarl - l klar n n araflt r lmas, ANKEM Derg 3:3 (999). 3-Öztürkeri H, Erdemo lu A, Emekdafl G, Kocabeyo lu Ö, Düztafl O: drardan izole edilen E.coli sufllar n n aminoglikozidler ve üçüncü kuflak sefalosporinlere duyarl l k oranlar, ANKEM Derg 3:33 (999). -Öztürkeri H, Düztafl O, Kocabeyo lu Ö, Erdemo lu A, Emekdafl G: mipenem, aminoglikozidler ve baz kinolonlar n idrardan izole edilen Citrobacter, Enterobacter ve Serratia türlerine etkinli i, ANKEM Derg 3:3 (999). 5-Erdemo lu A, Emekdafl G, Kocabeyo lu Ö, Diler M, Göksu GT: Klinik ve poliklinik hastalar n n idrar ndan izole edilen Pseudomonas aeruginosa sufllar n n çeflitli antibiyotiklere duyarl l klar, ANKEM Derg 3:39 (999). -Okan G, Akkoçlu G, Cüce M, Çevik F: Çocuklarda idrardan izole edilen E.coli sufllar n n çeflitli antibiyotiklere in-vitro duyarl l klar, ANKEM Derg : (997). 7-Erdemo lu A, Kocabeyo lu Ö, Birinci : Sefepim, meropenem ve imipenem ile di er baz sefalosporinlerin idrardan izole edilen E.coli ve Enterobacter sufllar na etkinli inin karfl laflt r lmas, ANKEM Derg : (997). 8-Elçi S, Özerdem N, Gül K: drar örneklerinden izole edilen E.coli sufllar n n baz kinolonlara duyarl lklar, AN- KEM Derg :8 (998). 9-Erdemo lu A, Öztürkeri H, Emekdafl G, Kocabeyo lu Ö: drar örneklerinden izole edilen oksasiline duyarl ve dirençli stafilokok sufllar nda beta-laktam d fl antibiyotiklerin etkinli i, ANKEM Derg 3:8 (999). -Kocabeyo lu Ö, Erdemo lu A, Emekdafl G, Diler M, Ceylanl S: drardan izole edilen Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis sufllar nda oksasilin ve di er baz antibiyotiklere dirençlilik oranlar, ANKEM Derg 3:8 (999). -Mamal Torun M, Bahar H, Alt nkum S, Yüksel P: Enterokoklarda yüksek düzey aminoglikozit ve vankomisin direncinin araflt r lmas, ANKEM Derg 3:5 (999). -fianl da T, Sayg G, Özçelik S, Çak r N, Çeliksöz A: Klebsiella pneumoniae sufllar nda extended broad spectrum beta-laktamazlar n araflt r lmas, ANKEM Derg :5 (997). 3-Büyükbaba Ö, Katranc H, Nakipo lu Y, Derbentli 7

7 Ü. Altoparlak ve ark., Üriner Sistem nfeksiyonlar n Bakterilerin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar fi: Gram negatif çomaklarda indüklenebilir beta-laktamaz belirlenmesinde kullan lan yöntemlerin karfl laflt r lmas, ANKEM Derg : (997). 3-Gülay Z, Yüce A, Göller S, Çak r N, Yulu N: Sulbaktam-ampisilin ve amoksisilin-klavulonik asitin Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae sufllar na etkinli inin genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz varl ile iliflkisi, ANKEM Derg :3 (997). 5-Görgün S, Ertek M, Yazg H, Çelebi S, Kayhan CB: Nozokomiyal infeksiyonlu olgulardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa sufllar nda genifllemifl spektrumlu betalaktamaz varl, nfek Derg :379 (). 73

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 195-201 Hastane İnfeksiyonları Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Dr.

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(3) 185-189 (2002) İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı Lale Türkmen* *Ankara Üniversitesi, Çankırı Sağlık

Detaylı

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 19-24 Antibiyogram Yorumu Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren Antibiyotik

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN BAKTER LERDE BETA-LAKTAMAZ VARLI ININ VE ÇEfi TL ANT B YOT K GRUPLARINA KARfiI DUYARLILIKLARININ ARAfiTIRILMASI

KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN BAKTER LERDE BETA-LAKTAMAZ VARLI ININ VE ÇEfi TL ANT B YOT K GRUPLARINA KARfiI DUYARLILIKLARININ ARAfiTIRILMASI ANKEM Derg 8;():-8 KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN BAKTER LERDE BETA-LAKTAMAZ VARLI ININ VE ÇEfi TL ANT B YOT K GRUPLARINA KARfiI DUYARLILIKLARININ ARAfiTIRILMASI Özgür GÜLER, Osman AKTAfi, Hakan USLU Atatürk

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr.

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 191-195 Hastane İnfeksiyonları Genifllemifl Spektrumlu Beta-Laktamaz Salg layan ve Salg lamayan Escherichia coli, Klebsiella Sufllar nda Ko-Trimoksazol, Dr. Özlem

Detaylı

Klinik Örneklerden zole Edilen Gram Negatif Çomaklarda zepamisinin Antibakteriyel Aktivitesinin Di er Aminoglikozidlerle

Klinik Örneklerden zole Edilen Gram Negatif Çomaklarda zepamisinin Antibakteriyel Aktivitesinin Di er Aminoglikozidlerle Türk Mikrobiyol Cem Derg (003) 33: 193 Klinik Örneklerden zole Edilen Gram Negatif Çomaklarda zepamisinin Antibakteriyel Aktivitesinin er Aminoglikozidlerle Karfl laflt r lmas Ülkü ALTOPARLAK(*), Ahmet

Detaylı

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI ANKEM Derg 2011;25(4):232- doi:10.5222/ankem.2011.232 Araştırma İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ FOSFOMİSİN VE DİĞER

Detaylı

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 91-96 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR

Detaylı

ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI

ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI Antibiotic Resistance Rates and Bacteria Isolated From Urine Samples Of Pediatric Patients In Ordu Mustafa

Detaylı

KAN KÜLTÜRLER NDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGAT F BAKTER LER N ÇEfi TL ANT B YOT KLERE D RENC VE GEN filem fi SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR

KAN KÜLTÜRLER NDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGAT F BAKTER LER N ÇEfi TL ANT B YOT KLERE D RENC VE GEN filem fi SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR nfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2003; 17 (4): 459-463 KAN KÜLTÜRLER NDEN SOYUTLANAN GRAM-NEGAT F BAKTER LER N ÇEfi TL ANT B YOT KLERE D RENC VE GEN filem fi SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLAR

Detaylı

Çocuk Yaş Grubu İdrar Kültürlerinin Değerlendirilmesi

Çocuk Yaş Grubu İdrar Kültürlerinin Değerlendirilmesi Van Tıp Dergisi: 11 (1):17-21, 2004 nin Değerlendirilmesi Hamza Bozkurt*, Hüseyin Güdücüoğlu*, M. Güzel Kurtoğlu**, Edibe Nurzen Bozkurt***, Selma Gülmez*, Mustafa Berktaş* Özet: Amaç: Çalışmada çocuk

Detaylı

M. Hamidullah UYANIK, Hayrunisa HANCI, Halil YAZGI. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM

M. Hamidullah UYANIK, Hayrunisa HANCI, Halil YAZGI. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM ANKEM Derg 29;23(4):172176 ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN SOYUTLANAN TOPLUM KÖKENLİ ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA FOSFOMİSİN TROMETAMOLÜN VE BAZI ANTİBİYOTİKLERİN İNVİTRO ETKİNLİĞİ* M. Hamidullah UYANIK,

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 43-48 Hastane İnfeksiyonları Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Dr. Dilek KILIÇ*, Dr. Çi dem KUZUCU**,

Detaylı

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011,

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 169 Araştırma Escherichia Coli Ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri Ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE PRODUCTION AND ANTIBIOTIC

Detaylı

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar 60 Klimik Dergisi Cilt 12, Say :2 1999, s:60-64 Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar Serdar Uzel, A. Atahan Ça atay, Halit Özsüt,

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar n n Genifllemifl Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranlar

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar n n Genifllemifl Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranlar Klimik Dergisi Cilt 19, Say :2 2006, s:63-68 63 Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar n n Genifllemifl Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranlar Hande Aydemir, Aysun Yalç,

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri Research Article /Araştırma Makalesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri The Causative Agents of Infections in Intensive Care Unit and Their

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg ;(): doi:./ankem.. YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Nadire Seval GÜNDEM, Aytekin ÇIKMAN Erzincan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 2006;20(2):89-93. CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ Süleyman

Detaylı

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 474-478 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;3(3):1-16 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, Hatice TÜRK DAĞI*, Mahmut BAYKAN*, Bülent BAYSAL* *Selçuk

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Esen ÖZMEN 2 Mehmet Faruk GEYİK 3 Mehmet ULUĞ 4 Mustafa Kemal ÇELEN 4 Salih HOŞOĞLU 4 Celal AYAZ Yatan Hastalardan İzole Edilen

Detaylı

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE 56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0234 RESEARCH

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

ÇEfi TL KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN ENTEROBACTERIACEAE SUfiLARINDA GSBL OLUfiTURMANIN ÇDST VE VITEK2 YÖNTEMLER LE ARAfiTIRILMASI

ÇEfi TL KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN ENTEROBACTERIACEAE SUfiLARINDA GSBL OLUfiTURMANIN ÇDST VE VITEK2 YÖNTEMLER LE ARAfiTIRILMASI ANKEM Derg 2007;21(2):71-75 ÇEfi TL KL N K ÖRNEKLERDEN ZOLE ED LEN ENTEROBACTERIACEAE SUfiLARINDA GSBL OLUfiTURMANIN VE VITEK2 YÖNTEMLER LE ARAfiTIRILMASI Murat MEHL *, Yasemin ZER **, Efgan GAYYURHAN

Detaylı

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 9;(4):-5 MALATYA DEVLET HASTANESİ NDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZİTİFLİĞİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 69-73 (2007) Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Emel Sesli Çetin*, Selçuk Kaya*, İlker

Detaylı

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 25-30/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerinden İzole EdilenGenişlemiş Spektrumlu

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Kan Kültürlerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl l klar (*)

Kan Kültürlerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) Türk Mikrobiyol Cem Derg (2005) 35:183188 Kan Kültürlerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere lar (*) Hadiye DEM RBAKAN (**), Duygu DA LAR (**), Çi dem YILDIRIM (**), Feryal ÖZTÜRK (**), Gözde

Detaylı

The resistance rates of urinary tract infections: data from year 2010

The resistance rates of urinary tract infections: data from year 2010 Turkish Journal of Urology; 39(4): 237-43 doi:10.5152/tud.2013.060 URINARY INFECTION Original Article 237 İdrar yolu enfeksiyonlarında direnç oranları: 2010 yılı verilerimiz Arzu Doğru 1, Belma Karatoka

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* ANKEM Derg 2009;23(3):127-132 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, N.Seval GÜNDEM*, Mahmut BAYKAN*,

Detaylı

DRAR KÜLTÜRLER NDEN SOYUTLANAN BAKTER LER VE ÇE TL ANT B YOT KLERE N-V TRO DUYARLILIKLARININ DE ERLEND R LMES *

DRAR KÜLTÜRLER NDEN SOYUTLANAN BAKTER LER VE ÇE TL ANT B YOT KLERE N-V TRO DUYARLILIKLARININ DE ERLEND R LMES * ANKEM Derg 2006;20(1):26-30. DRAR KÜLTÜRLER NDEN SOYUTLANAN BAKTER LER VE ÇE TL ANT B YOT KLERE N-V TRO DUYARLILIKLARININ DE ERLEND R LMES * Hüsnü PULLUKÇU*, Meltem I IKGÖZ TA BAKAN*, öhret AYDEM R**,

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg ;():9 doi:.5/ankem.. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Ayşe ERTÜRK, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK,

Detaylı

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Doç. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Amaç

Detaylı

Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları

Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(3):291-296 Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları [The Frequency of Extended-spectrum

Detaylı

Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dag ılımı ve 2013 yılı antibiyotik dirençleri

Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dag ılımı ve 2013 yılı antibiyotik dirençleri Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 181-185 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0555 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA**

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA** Türk Mikrobiyol Cem Derg (2009) 39 (1-2): 16-21 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 0258-2171 Nurhan ALBAYRAK, Şafak KAYA ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doç. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doç. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kadınların %15-40 ında üriner sistem enfeksiyonu Dünyada 150 milyon, ABD de 8 milyon Ülkemizde 5 milyon Üst ÜSİ Böbrek Üreter Mesane

Detaylı

Esra KOÇO LU*, O uz KARABAY**, Nevin KOÇ NCE**, Fatma ÖZKARDEfi*, Rasime YILDIRIM*

Esra KOÇO LU*, O uz KARABAY**, Nevin KOÇ NCE**, Fatma ÖZKARDEfi*, Rasime YILDIRIM* ANKEM Derg 2007;21(1):5-9. TOPLUM KAYNAKLI ÜR NER S STEM NFEKS YONLARINDAN ZOLE ED LEN ESCHERICHIA COLI SUfiLARINDA GEN filem fi SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VE BAZI ANT B YOT KLERE D RENÇ SIKLI ININ ARAfiTIRILMASI*

Detaylı

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg 4;8():869 doi:.5/ankem.4.86 Araştırma KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Funda GÖZÜTOK, Fatma

Detaylı

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg 2009;23(3):005 YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Yasin TİRYAKİ, Yavuz OKULU, Neriman AYDIN Adnan Menderes

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 00;4(4):5- ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Murat ARAL, Serpil DOĞAN, Nuriye İsmihan Ece PAKÖZ Kahramanmaraş

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları ISSN: Eur J Health Sci 2015;1(2):58-62 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik lıkları Antibiotic susceptibilities of Gram negative rods isolated from blood cultures Deniz

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler

Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler Orijinal Makale / Original Article 189 DO I: 10.4274/tftr.92300 Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler Antimicrobial

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg 0;():1 doi:.5/ankem.0.1 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Aytekin ÇIKMAN 1, Nadire

Detaylı

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR 2

Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR 2 Araştırma ANKEM Derg 2012;26(4):181-186 doi:10.5222/ankem.2012.181 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE İZOLATLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI VE

Detaylı

İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANI*

İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANI* Araştırma ANKEM Derg 3;27(1):13-18 doi:1.5222/ankem.3.13 İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANI* Ayşe Rüveyda

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Son dört yıl içerisinde idrar kültürlerinden izole edilen bakterilere karşı gelişen antibiyotik direncindeki değişim

Son dört yıl içerisinde idrar kültürlerinden izole edilen bakterilere karşı gelişen antibiyotik direncindeki değişim Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(3):201-209 201 Genel Üroloji General Urology Son dört yıl içerisinde idrar kültürlerinden izole edilen bakterilere karşı gelişen antibiyotik direncindeki

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar :

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 38-42 Hastane İnfeksiyonları Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : 1999 Y l Sonuçlar Dr. Mehmet A. TAfiYARAN*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Selahattin

Detaylı

Mehmet Veysel COŞKUN, M. Hamidullah UYANIK, İclal AĞAN, Hakan USLU, Selahattin ÇELEBİ

Mehmet Veysel COŞKUN, M. Hamidullah UYANIK, İclal AĞAN, Hakan USLU, Selahattin ÇELEBİ ANKEM Derg 2016;30(2):37-41 doi: 10.5222/ankem.2016.037 Araştırma HASTANEDE YATAN HASTALARIN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE

Detaylı

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2016;21(1):27-32 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal

Detaylı

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik.

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. AD, İstanbul Olgu 26 yaşında erkek hasta Araç içi trafik kazası, dokuz yıldır yatağa

Detaylı

Kistik Fibroz ve Di er Alt Solunum Yolu nfeksiyonlar ndan zole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar (*)

Kistik Fibroz ve Di er Alt Solunum Yolu nfeksiyonlar ndan zole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) Kistik Fibroz ve Di er Alt Solunum Yolu nfeksiyonlar ndan zole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) P nar ÇIRAG L(**), Güner SÖYLET R(***), Burçin fiener(****),

Detaylı

Kan Kültürlerinden zole Edilen Escherichia coli Sufllar n n Antibiyotik Duyarl l ve Genifllemifl Spektrumlu ß-Laktamaz oran

Kan Kültürlerinden zole Edilen Escherichia coli Sufllar n n Antibiyotik Duyarl l ve Genifllemifl Spektrumlu ß-Laktamaz oran Türk Mikrobiyol Cem Derg (2010) 40 (3): 169-174 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiyological Society ISSN 0258-2171 ÖZGÜN ARAfiTIRMA Kan Kültürlerinden zole Edilen Escherichia coli Sufllar

Detaylı

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri JCEI / 2014; 5 (3): 391-396 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0426 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Febril Nötropenik Olgulardan İnfeksiyon Etkeni Olarak İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Febril Nötropenik Olgulardan İnfeksiyon Etkeni Olarak İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Febril Nötropenik Olgulardan İnfeksiyon Etkeni Olarak İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Ayşe BATIREL*, Serdar ÖZER* * Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

drar Yolu nfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarl l klar

drar Yolu nfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarl l klar Klimik Dergisi Cilt 21, Say :1 2008, s:7-11 7 drar Yolu nfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarl l klar Devrim Dündar 1, Ayfle Willke 2, Gülden Sönmez-Tamer 1 Özet: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE 2

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE 2 Araştırma ANKEM Derg 2015;29(2):4753 doi:.5222/ankem.2015.047 AYAKTAN BAŞVURAN HASTALARDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONUNA NEDEN OLAN ESHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ

Detaylı

B R YIL ÇER S NDE KAN KÜLTÜRLER NDEN NFEKS YON ETKEN OLARAK ZOLE ED LEN BAKTER LER N ANT B YOT K DUYARLILIKLARI ÖZET

B R YIL ÇER S NDE KAN KÜLTÜRLER NDEN NFEKS YON ETKEN OLARAK ZOLE ED LEN BAKTER LER N ANT B YOT K DUYARLILIKLARI ÖZET ANKEM Derg 2006;20(1):13-17. B R YIL ÇER S NDE KAN KÜLTÜRLER NDEN NFEKS YON ETKEN OLARAK ZOLE ED LEN BAKTER LER N ANT B YOT K DUYARLILIKLARI Ay egül Ç ÇEK, Çi dem KUZUCU, Rıza DURMAZ nönü Üniversitesi

Detaylı

Araştırma. Ayşegül Çopur Çİçek *, Zeynep Şentürk Köksal **, Ayşe Ertürk ***, Seher Aziret Getİr **, Osman Birol Özgümüş *

Araştırma. Ayşegül Çopur Çİçek *, Zeynep Şentürk Köksal **, Ayşe Ertürk ***, Seher Aziret Getİr **, Osman Birol Özgümüş * Türk Mikrobiyol Cem Derg ():9-, doi:./tmcd..9 Araştırma Rize 8. Yıl Devlet Hastanesi nde Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Ankara EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi

Detaylı

Pseudomonas aeruginosa Sufllar nda Görülen Beta-Laktam Direnç Fenotipleri ve Antibiyotik Duyarl l klar

Pseudomonas aeruginosa Sufllar nda Görülen Beta-Laktam Direnç Fenotipleri ve Antibiyotik Duyarl l klar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 141-147 Hastane İnfeksiyonları Pseudomonas aeruginosa Sufllar nda Görülen Beta-Laktam Direnç Fenotipleri ve Antibiyotik Duyarl l klar Dr. Nevriye GÖNÜLLÜ*, Dr. Yeflim

Detaylı

drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar

drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(1):6-11 Klinik Çal flma - Araflt rma / Original Article drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar

Detaylı

Cemal ÜSTÜN*, Yavuz Selim DEMİR**, Sevim DEMİR***, Saadet DEMİRÖREN****, Muhammed Güzel KURTOĞLU*****

Cemal ÜSTÜN*, Yavuz Selim DEMİR**, Sevim DEMİR***, Saadet DEMİRÖREN****, Muhammed Güzel KURTOĞLU***** ANKEM Derg 2;2():15516 PEDİATRİK YAŞ GRUBU TOPLUM KÖKENLİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARININ İNVİTRO ANTİBİYOTİK DİRENCİ* Cemal ÜSTÜN*, Yavuz Selim

Detaylı

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Elçin Akduman

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

Antibiyogram nasıl değerlendirilir?

Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Dr.Funda Timurkaynak Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi Antibiyotik duyarlılığını nasıl belirleriz?

Detaylı

CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1 CERRAHİ ve DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Jale AYTAÇ*, Diler COŞKUN**, Hakan BODUR*, Berrin YAVUZ*, Seda DEVECİ*, Sedat ARITÜRK** * Florance

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları: Etken Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Direnç *

Bir Üniversite Hastanesinde Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları: Etken Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Direnç * Cumhuriyet Üniversitesi Tip Fakültesi Bir Üniversite Hastanesinde Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları: Etken Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Direnç * Nosocomial Urinary Tract Infections in a University

Detaylı

ANKEM Derg 2009;23(Ek 1)

ANKEM Derg 2009;23(Ek 1) ANKEM Derg 9;3(Ek ) (P) PEDİATRİK YAŞ GRUBU TOPLUM KÖKENLİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARININ İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI Cemal ÜSTÜN,

Detaylı

KISA BİLDİRİ: ESCHERICHIA COLI

KISA BİLDİRİ: ESCHERICHIA COLI MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2007; 41: BÜLTENİ 447-452 447 KISA BİLDİRİ: ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SP. KLİNİK İZOLATLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞININ VE ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN

Detaylı

drar Örneklerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl l klar (*)

drar Örneklerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) drar Örneklerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) Filiz K BAR (**), Akgün YAMAN (**), smail H. DÜNDAR (**) (*) X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Kongresi

Detaylı

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ*

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ* ANKEM Derg 215;29(2):66-72 doi:1.5222/ankem.215.66 Araştırma BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ Gülşen

Detaylı

Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Dr Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Gram negatif bakterilerin identifikasyonu. Dr Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Gram negatif bakterilerin identifikasyonu Dr Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Gram negatif bakteriler Enterik bakteriler (Enterobacteriaceae)

Detaylı

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ Dr. Hasan S. Sa lam, 1 Dr. Aziz Ö ütlü, 2 Dr. Vildan Demiray, 3 Dr. O uz Karabay 4 1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2015; 29 (2): 51-55 http://www.fusabil.org Affan DENK 1 Ayşe SAĞMAK TARTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı Bildirim, Otomatize istemler, EUCAT Güner öyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı bildirim Antibiyotik duyarlılık test (ADT) sonuçlarını rapor ederken çalışılan tüm antimikrobiyalleri rapor etmemek, belli

Detaylı