T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 55 NUMBER: 2006/1 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler GENEL KONULAR TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...67 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...107

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...144

9 000 GENEL KONULAR 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Bekiro lu, Onur - Enes Bal. Sanal 070 (1) Alemin Yerel Aktörleri: Konya Yerel Atabek, Nejdet. Gazete Haberlerinde Bas n Üzerine Bir Analiz. Selçuk Etik Stardartlar n Yükseltilmesinde letiflim 4(2) , ss. Okur Temsilcisinin Rolü. Selçuk Türkçe ve ng. özet. letiflim 4(2) , ss SB 311 Türkçe ve ng. özet. 070, SB , (2) 000 (1) Bekiro lu, Onur - Enes Bal. Sanal Elibol, Halil. Biliflim Teknolojileri Alemin Yerel Aktörleri: Konya Yerel Kullan m n n flletmelerin Bas n Üzerine Bir Analiz. Selçuk Organizasyon Yap lar Üzerindeki letiflim 4(2) , ss. Etkileri. Selçuk Üniversitesi Türkçe ve ng. özet. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 2005, ss. Türkçe ve 1999 SB , 000 ng. özet SA , 330, 650 Birkan, Tuncay - Ifl k Ergüden. Çevirmenler Haklar n Ar yor [Söylefli] Mülkiyeliler Birli i (247-5) , 000 (2) fieker, Tülay Bektafl. Bilgi Teknolojilerindeki Geliflmeler Çerçevesinde Bilgiye Eriflimin Yeni Boyutlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet ss SB , SA SB , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 1999 SB , 070 Demiral, Hilmi. Türk Dili ve Edebiyat E itim Programlar na Yönelik Varl k Dergisinde Ç kan Yaz lar ( ) Millî E itim 34(169/Özel say : Edebiyat E itimi ve Ö retimi) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 Çocuk Suçlulu unda Televizyonun Rolü. Adli Psikiyatri Dergisi 3(1) , 3-8. ss. Türkçe ve ng. özet. Köse, Hüseyin. Magazin Medyas ve Gençli in Nevrotik Evrimi. Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (3) Özden, Mehmet. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçü Göçmen Neflriyat : Azerbaycan Yurt Bilgisi ( ) Örne i. Türklük Araflt rmalar Dergisi (18) 2005, ss SA , 300, 940 1

10 070 (4) 100 FELSEFE VE PS KOLOJ Özer, Ömer. Medyaya Yönelik Kuramsal Tan mlamalarla lgili Muhabirlerle Yap lan Saha Araflt rmas. Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) Özmakas, Hacer - Yavuz Özmakas. menekflelio lu Mehmet Refet Bey ve Köylü Gazetesinin Dil Anlay fl. Ana Dili (36) , ss SA 2 070, (6) Polat, Fatih. Yavru Bir Köpekbal...Ne Tuhaf! Evrensel Kültür (169) , ss SB Öztürk, Arma an - F rat Mollaer. Muhafazakârl n deolojik Künyesi ve Ak l Tart flmas. Cogito (44-45) 2006, ss SA , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Durak, Mustafa. Esteti in Kökleri Üzerine Düflünceler. Hürriyet Gösteri (277) , ss SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 070 (7) 120 (1) Yüksel, Erkan. Eskiflehir Bas n Öztürk, Arma an - F rat Mollaer. Neden Tiraj Kazan yor? Selçuk Muhafazakârl n deolojik Künyesi ve letiflim 4(2) , ss. Ak l Tart flmas. Cogito (44-45) 2006, ss SB SA , (8) Yüksel, Süheylâ. II. Meflrutiyet Bas n ndan Bir Sayfa: Musavver Devr-i Cedid. Türklük Araflt rmalar Dergisi (18) 2005, ss SA , SA (9) 390, 130 Yüzer, T. Volkan. Günlük Yaflamda nternet ve Medya liflkileri. Selçuk letiflim 4(2) , Türkçe ve ng. özet SB ss. 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Say n, Zeynep. Bedenin Teni, Gö ün Teni. Cogito (44-45) 2006, ss. 130 (1) Somay, Bülent. Ten, Beden ve Gen. Cogito (44-45) 2006, ss SA

11 140 BEL RL FELSEF OKULLAR Sosyal Bilimler Dergisi 16(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Azeri, Siyavefl. Mihail Bahtin ve Özne Sorunu. Cogito (44-45) 2006, ss SA (2) 800, 140 Mitchell, Juliet. "Toplumsal Ba lam Olmayan Bir Psikopataloji Vakas 150 PS KOLOJ Yoktur" "There is Never a Psychopathology Withaut the Social Context" [Söylefli] Konuflanlar: Bülent Somay, E. Efe Çakmak; Çeviren: Ertan Keskinsoy, Cogito (44-45) 2006, ss. Ball, Özgür Mülaz mo lu - Sadettin Kirazc - F. Hülya Aflç. Sporcu ve Sporcu Olmayan Bayanlar n Sosyal Fizik Kayg ve Beden mgesinden 1996 SA 12 Hoflnut Olma Düzeyleri. Gazi Beden 150 E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (3) 1996 SA 7 Öktem, Ferhunde. Çocuklarda 790, 150 Cinsel E itim. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi 2(1/Özel Çocuk ve Cinsel stismar. Adli say : Pediatrik Jinekoloji) 2006, Psikiyatri Dergisi 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , , 150 Gökdeniz, smail. Üretim Sektöründeki flletmelerin Örgüt çi Stres Kaynaklar ve Mobilyac l k Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 150 Öztürk, Hafize - Feyza Nazik Sevindik - Seyhan Ç. Yaman. Ö rencilerde Yanl zl k ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin ncelenmesi. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Hazar, Çetin Murat. Kiflilik ve letiflim Tipleri. Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) flmen, A. Esra. Depremin Psikolojik Etkileri: Daha Az Zarar Görmek Mümkün mü? F rat Üniversitesi 150 (4) Say m, Aynur. "Çocuklar Güle Benzer Sevilmek ster" [Söylefli] Konuflan: U ur lyas Canbolat, Diyanet (181) , ss SC 6 150, 640 Toros, Turhan - Seyfi Savafl. Sporda Yaflam Doyumu Ölçe i-"sydö" (Ön Çal flma) Gazi Beden E itimi ve 3

12 Spor Bilimleri Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 790, MANTIK Savafl, Hakan. Do unun Paradoksu, Bat n n Özdeflli i ve Ça dafl Anlat Sinemas. Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Çapak, brahim. Ebi Salt Dani ve bn Tumlus'un Önerme Anlay fllar. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2006, ss. ng. özet SA (2) bn Sînâ. flaretler ve Uyar lar Kitab. Çeviren: A. Sait Aykut, Cogito (44-45) 2006, ss SA ET K (AHLAK FELSEFES ) Atabek, Nejdet. Gazete Haberlerinde Etik Stardartlar n Yükseltilmesinde Okur Temsilcisinin Rolü. Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (3) Street, Tony. bn Sina Sonras Bir K yas Tarihine Do ru: Rescher'in Arap Modal Mant ile lgili Çal flmalar Üzerine Notlar. Çeviren: brahim Çapak, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2006, ss. K l çkaya, Ahmet Hayati. Kamuda Etik Davran fl lkeleri ve Belediye Hizmetleri. Beklenen Mahalli dareler Dergisi 16(138) , ss SB , (1) fieker, Mustafa. Sayfa Düzeni Ekollerinin Estetik ve çeri e Etkileri -Hürriyet, Star ve Zaman Gazeteleri Örne i- Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Durdu, Zafer. Frankfurt Okulu'nun Sosyal Bilim Anlay fl. Sosyoloji Dergisi (15) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Rifat, Mehmet. "Marx, Lukács, Goldmann: Hegel Esteti i" Varl k 73(1180) , ss SB

13 200 D N Dergisi 16(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) 280 Kirman, M. Ali. "Dini Hayat n lkel Biçimleri" ve Türkçe Çevirisi Üzerine. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , KUTSAL K TAP 220 (1) Ökten, Kaan H. Tanakh'taki Deri Fenomenolojisine liflkin rdelemeler. Cogito (44-45) 2006, s SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Kolo lu, Orhan. Turning Point for the Arab Caliphate Dr. Koelle Affair ( ) OTAM (18) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Ökten, Kaan H. Tanakh'taki Deri Fenomenolojisine liflkin rdelemeler. Cogito (44-45) 2006, ss SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Mekki, el-tâhir Ahmed. fiair Kimli iyle bn Hazm. Çeviren: Abdurrahman Özdemir, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2006, ss SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Alt ntafl, Ramazan. slâm'da Özgüven E itimi. Diyanet (181) , ss SC (2) Atik, M. Kemal. Abdullah b. Mes'ud ve Mushaf n n Kur'an Tarihindeki Yeri. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 920 Aybey, Salih. Din E itimi ve Ö retiminde Karakterin Rolü. Diyanet (181) , ss SC 6 370, (3) 280 (1) Biçer, Ramazan - Fatma Silkin. Dinfiimflek, Mehmet - M. Cengiz Y ld z. Bilim liflkisi Ba lam nda Hüseyin el- Süryani Cemaatinde Kad n Olmak. Cisr'e Göre Yarat l fl. Sakarya F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi lahiyat Fakültesi 5

14 Dergisi (13) 2006, ss. özet SA ng. Bodur, H. Ezber. Dini Motifli Terör ve slam' n Siyasal stismar. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Bostanc, Ahmet. Arap Dilinde Fiil ve Fiilimsilerin Âkil ve Gayrî Âkil Varl klara snad Meselesi: Kur'ân- Kerîm Çerçevesinde Bir nceleme. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2006, ss. ng. özet SA , (4) 2003 SA 61 Coflkun, Necdet. Peygamberimiz 297 (s.a.s.)'in Çocuklara Olan lgisi ve fiefkati. Diyanet (181) , ss SC Hac gökmen, Mehmet Ali. Ankara Ahilerinin Ticari Faaliyetleri ve Baciyân-i Rûm Hakk nda Bir Araflt rma. OTAM (18) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Karagöz, smail. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Ça r s na cabet Edebiliyor muyuz? Diyanet (181) , ss SC (7) K nar, Kadir. Abdulkahir el- Cürcânî'nin Nazm Teorisi. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2006, ss. ng. özet SA (8) Kurt, Hasan. Kelamc lara Göre Münaf k. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2006, ss. ng. özet. 297 (9) Küçükaflc, Mustafa S. Mensubiyet ile Asabiyet Aras nda Âl-i Fât ma. Türklük Araflt rmalar Dergisi (18) 2005, ss SA , (10) Levent, Lamia. Hiç. Diyanet (181) , ss SC (5) Kahveci, hsan. "El-Mevhibetü'l- 297 (11) lâhiyye ve'l-at yyetü's-sübhâniyye" Menekfle, Ömer. Seni Seviyorum Adl Eseri Çerçevesinde skilipli Yusuf Diyebilmek. Diyanet (181) , Efendi'nin Tefsir Anlay fl. Sakarya ss. Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1969 SC 6 Dergisi (13) 2006, ss. ng. 297 özet SA (12) 297 Müslim, Mustafa. Mebâhis Fi-i'Câzi'l- Kur'ân [Kitap Tan t m ] Tan tan: 6

15 Ekrem Gülflen, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2006, ss SA Onat, Hasan. Türkiye'de Din Konusundaki Kafa Kar fl kl Üzerine Baz Düflünceler. Türk Yurdu 26(221) , ss SB , (13) Speight, R. Marston. Hadiste Rivayet Farkl l klar na Karfl laflt rmal Bir Bak fl. Çeviren: Abdulkadir Evgin, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Efl-fiâfîî, Abdüllatîf Hasan Mahmûd. el-medhal lâ Dirâseti lmi'l-kelâm [Kitap Tan t m ] Tan tan: Süleyman Akkufl, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (13) 2006, ss SA (15) Yenice, Ali. Hz. Ali-Muaviye htilalinin Sahnesi: S ffin'de Muaviye Saf n n Bibliyografik Analizi. Türklük Araflt rmalar Dergisi (18) 2005, ss SA GENEL KONULAR Özkaplan, Nurcan. Toplumsal Cinsiyet Ba lam nda Çal flma Hayat. Ekonomik Yaklafl m, ss. ktisat deolojisi Kongreler Dizisi IV Bildiriler Kitab SA TOPLUM B L MLER 300 (1) Acar-Savran, Gülnur - Bora Aksu. Kad nlar S n f m? Kad nlar n S n f m? ktisat Dergisi (469) , ss SA , (2) Alatan, shak. Kent Kültürüne Uyum: "Yanl z stanbulun De il, Türkiye'nin Gerçe i" [Söylefli] Konuflanlar: Elif Y lmaz, Serpil Y ld z, Kumru fiarda, Bilim ve Teknik 39(458/Eki: Megakentler) , ss SA Altu, Evrim - Ali Akay. Özgürlük, Eflitlik, Belirsizlik. Cogito (44-45) 2006, ss SA , 300 Atasoy, Fahri. "Türk Milliyetçili i Etnisite Üzerine nfla Edilmemifltir!" Türk Yurdu 26(221) , ss SB , (3) Atasü, Erendiz. Kavram, Olgu, Terim. Mülkiyeliler Birli i (247-5) , ss SB , (4) Ayd nonat, N. Emrah. Kurtlar Vadisi Türkiye! Hoflgörüsüzlük, Tahammülsüzlük ve Yalanla Yaflayanlar. Mülkiyeliler Birli i (251-9) , ss SB

16 300 (5) 300 (10) Aytaç, Ömer. Bofl Zaman n De iflen Bulut, Faik. Döngüsel Karacada Yüzü: Yaflam Deneyimleri ve Kimlik nfla. Sosyoloji Dergisi (15) 2006, ss. ng. özet. Kürtleri. Foto raflar: Umut Kaçar, Atlas (154) , ss SB SA (11) 300 (6) Can, Necati. Kürtçülük Meselesi ve Baker, Ulus. "Alt", "Üst"ü-Kimli i Kuzey Irak. Jeopolitik 5(24) Y k p Parçalamak. Birikim (201) , ss , ss SB SB , (7) Coflan, Leyla. Alman Masallar nda Baflp nar, nci. "Bizde fiehircilik Pek Türk maj. Türklük Araflt rmalar Ciddiye Al nm yor" [Söylefli] Dergisi (18) 2005, ss. Konuflanlar: Elif Y lmaz, Serpil Y ld z, Kumru fiarda, Bilim ve Teknik 1984 SA (458/Eki: Megakentler) , 390, s SA (12) 300, 350 Coflkun, Recai. "Kimlik Ait Olma htiyac d r" Türk Yurdu 26(221) 300 (8) , ss. Bilgin, Vedat. Tarih-Toplum ve 1960 SB 27 Kimlik (57) , 300, ss SB (13) 300 Çak r, Vedat. Bir Sosyal Etkinlik Olarak E lence ve Televizyon (Konya 300 (9) Örne i) Selçuk Üniversitesi Sosyal Birer, Kadir Ali. Karikatür Krizinin Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) Düflündürdükleri. Mülkiyeliler 2005, ss. Türkçe ve ng. Birli i (251-9) , ss. özet SB SA , , 380 Bostanc, Naci. "Millete Aidiyet Etnik Kimlikle liflkiyi Ortadan Kald r r" Türk Yurdu 26(221) , ss SB , (14) Çe in, Güney. ndirgemeci Bir Elefltiriye Reddiye. Birikim (201) , ss SB Buksur, Abdullah. Irak'ta nsan Haklar hlalleri ve Türkmenler. Global Strateji 1(3-4) , ss SA , (15) Çetin, lhan. Özel Gider ndirimi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 21(213) , ss SA

17 Demir, Nesrin Kula. Kültürel De iflimlerin Reklamlar nda Kad n ve Erkek Rol-Modellerine Yans mas. F rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (20) 650, 300 Gürlesel, Can Fuat. Egitim Ça Nüfus Öngörüleri Finans Durdu, Zafer. Frankfurt Okulu'nun Dünyas (193) , ss. Sosyal Bilim Anlay fl. Sosyoloji 1993 SB 473 Dergisi (15) 2006, ss. 300 Türkçe ve ng. özet SA 61 Güzelce, Bedia Ceylan. Tarihin 190, 300 Duvarlar stanbul Surlar. Foto raflar: Yusuf Aslan, Atlas (Özel say : stanbul 2006) , ss. 300 (16) Emre, Berfin Kumru. Türkiye'de Feminist Film Prati i: Bir Mücadele Alan Olarak Sinema. ktisat 1993 SB , 300 Dergisi (469) , ss SA (21) 300, 790 Hac gökmen, Mehmet Ali. Ankara Ahilerinin Ticari Faaliyetleri ve Baciyân-i Rûm Hakk nda Bir 300 (17) Araflt rma. OTAM (18) 2005, Erdo an, Emine. Ankara Yörükleri ss. Türkçe ve ng. özet. (1463, 1523/30 ve 1571 Tahrirlerine Göre) OTAM (18) 2005, 1991 SA ss. Türkçe ve ng. özet. 300, SA , (22) Hazar, Çetin Murat. Kiflilik ve letiflim Tipleri. Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. 300 (18) özet. Eren, Altay. Bireysel ve Sosyal 1999 SB 311 Yönleriyle Yabanc laflma. Standard 300, (529) , ss. 300 (23) 1962 SB 194 Kad n Örgütlerinin Gündemi. ktisat 300 Dergisi (469) , ss SA (19) 300 Ergünefl, Nuray. "Kad nlar Vard r" 1980'den Günümüze Türkiye'de Kad n Hareketi. ktisat Dergisi (469) , ss SA Esen, Halim. Gece Yolculu u Filminde letiflimsizlik ve Yaln zl k (24) Kamhi, Cefi. " stanbul Asl nda Bir Ülke!" [Söylefli] Konuflanlar: Elif Y lmaz, Serpil Y ld z, Kumru fiarda, Bilim ve Teknik 39(458/Eki: Megakentler) , ss SA , 710

18 300 (25) 300 (29) Kark ner, Nadide. Tar mda Kad n ve Leyla, fienay. Yeni Sosyal Hareketler Baz Yap sal liflkiler. ktisat Ba lam nda Türkiye'de Kad n. Dergisi (469) , ss. Sosyoloji Dergisi (15) 2006, ss. ng. özet SA SA , Kavuncu, Orhan. "Ulema As l Bu Kimlik Konusunda Kaynak Olmal d r" Türk Yurdu 26(221) , ss SB , (26) 1996 SA 12 Kaya, A. Yalç n. Uluslararas 300 letiflimde Bir Sorun Olarak Haber ve Çözüm Önerileri. Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Kirman, M. Ali. "Dini Hayat n lkel Biçimleri" ve Türkçe Çevirisi Üzerine. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (30) Longinovic, Tomislav Z. Post- Oryantal Durum: S rplar ve Türkler, Yeniden. Post-Oriental Condition: Serbs and Turks Revised. Cogito (44-45) 2006, ss. 300 (31) Mahçupyan, Eyten. Komflu ve Devlet: Modern Türkiye'de Komflular Aras Anlaflmazl klar n Tarihini Kavramak. The Neighbour and the State: Understanding the Cultural History of Neighbourly Conflict in Modern Turkey. Cogito (44-45) 2006, ss SA , (32) Nakip, Mahir. ki Kongrenin Art Niyeti. Global Strateji 1(3-4) , ss. 300 (27) 2005 SA 30 Köse, Hüseyin. Magazin Medyas ve 300, 320 Gençli in Nevrotik Evrimi. Selçuk letiflim 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 311 Özden, Mehmet. Türkiye 300, 070 Cumhuriyeti'nde Türkçü Göçmen Neflriyat : Azerbaycan Yurt Bilgisi ( ) Örne i. Türklük Araflt rmalar Dergisi (18) 2005, ss. 300 (28) Köso lu, Nevzat. "Müslüman n Türkçe Konuflan na Türk Derler" Türk Yurdu 26(221) , ss SB SA , 300, 940 Özkan, Salih. Niçin Milli Mücadele. Selçuk Üniversitesi Sosyal

19 Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (33) Özkaplan, Nurcan. Toplumsal Cinsiyet Ba lam nda Çal flma Hayat. Ekonomik Yaklafl m, ss. ktisat deolojisi Kongreler Dizisi IV Bildiriler Kitab SA 6 300, (34) Öztürk, Melda Yaman - Nuray Ergünefl. Maddeci Bir Feminizm için: Kad n n Görünmeyen Eme i Tart flmalar. ktisat Dergisi (469) , ss SA , SB , 300 Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16(1) , s. Türkçe ve ng. özet. Sar, Hakan. Selçuk Üniversitesinde Ö renim Gören Bedensel Engelli ve Görme Engelli Ö rencilerin Karfl laflt klar Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Ça dafl Önerriler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Sayar, Vecdi. Sanatç n n Bir Yurtafl Olarak Portresi. Rh+ Sanat (25) , ss. Parlar, Suat. ABD Stratejileri Ifl nda Irak'ta Dini ve Etnik Çeliflkiler. Jeopolitik 5(24) , ss SB , (35) Pinguet, Catherine. Bat l Kimli inin Oluflturulmas nda Öteki'nin Sergilenmesi: nsanat Bahçesi ve U rad De iflimler. L'exhibition de I'Autre dans la Construction de I'Identité Occidentale: Le "Zoo Humain" et ses Avatars. Cogito (44-45) 2006, ss SA , (36) Reemtsma, Jan Philipp. Bir fiiddet Kayna Olarak Komfluluk liflkileri. Cogito (44-45) 2006, ss SA Sarg n, Sevil. Sütçüler'de K r Yerleflmeleri ve Yerleflme Düzenine Etki Eden Faktörler. F rat 300 (37) Say l r, Burhan. Çanakkale Savafllar 'nda Yer Alan tilâf Askerlerinin Dini-Etnik Yap s ve Sahip Olduklar Türk maj. OTAM (18) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (38) Say n, Önal. Une Mosaique: La Structure Sociale de la Turquie. Mozaik: Türkiye'nin Sosyal Yap s. Sosyoloji Dergisi (15) 2006, ss SA (39) Seferov, Rehman - Akif Akkufl. Azerbaycan Nüfusunun E itim Aç s ndan Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

20 300 (40) 300 (45) Selçuk, Ayhan. Kültürleraras Talimciler, Ahmet. Sosyolojik letiflim Aç s ndan Gündelik letiflim Aç dan Futbol Fanatizmi. Sosyoloji Davran fllar. Selçuk Üniversitesi Dergisi (15) 2006, ss. ng. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ve Türkçe özet. (13) 2005, ss. Türkçe ve ng SA 61 özet. 300, SA Talimciler, Ahmet. Türkiye'de Futbol ve deoloji liflkisi, Medya'daki Futbol Söylemi Üzerine Bir nceleme. Sosyoloji Dergisi (15) 2006, 300 (41) ss. Sirkeci, brahim. Türkiye ve Uluslar 1989 SA 61 Aras Göç Yönetimi. Global Strateji 790, 300 1(3-4) , ss. 300 (46) 2005 SA 30 Taflk ran, Cemalettin. Son 300 Zamanlardaki Kimlik Tart flmalar (57) , ss. 300 (42) Somay, Bülent. Gerçe in Çölüne 2002 SB 121 Hoflgeldiniz II. K s m. Çeviren: pek 300, 320 Sayal o lu, Cogito (44-45) 2006, ss SA , (43) Sosyal Bilimlere Toplumsal Cinsiyet Fark ndal ile Bakmak. Haz rlayanlar: Özgün Akduran, Özgün Biçer, ktisat Dergisi (469) , ss SA (47) Taflk ran, Cemalettin. Üst-Alt Kimlik Meselesi Üzerine. Global Strateji 1(3-4) , 3-9. ss SA , (48) Tatar, Burhanettin. Kaynak De er Olarak Aile ve Bireyselcilik Sorunu. Diyanet (181) , ss SC fiahin, Gülgün. Özel E itimde Ailenin Yeri ve Önemi. Merdiven (3) , ss SB , (44) fien, Rahime Beder. Modern Hayatta Komfluluk liflkileri. Diyanet (181) , ss SC (49) Tok, Gökhan. Megakentlerin Gelece i. Bilim ve Teknik 39(458/Eki: Megakentler) , 11. s SA (50) Tok, Gökhan. Nas l Do dular? Bilim ve Teknik 39(458/Eki: Megakentler) , 5. s SA

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2005 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı