T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 55 NUMBER: 2006/8 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...57 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI...109

8 700 SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...128

9 000 GENEL KONULAR 010 (2) Pfeiffer, David. Özürlülük Konusunda 000 (1) Akgündüz, Hasan - Behçet Oral - Yunus Avano lu. Bilgisayar Oyunlar ve nternet Sitelerinde Sanal fiiddet Ö elerinin De erlendirilmesi. Millî E itim 35(171) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Aflkar, Petek - Gonca K z lkaya. E itim Yaz l mlar nda E itsel Yard mc Kullan m : E itsel Ajan. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (31) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Dinsel, Kültürel, Irksal ve Ulusal Bak fl Aç s Çal flmalar s. Çeviren: Tolga Duygun, Öz-Veri 3(1) , ss. Türkçe özet SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Dündar, Ali. Yaz Okumalar. Türk Dili Dergisi 20(115) , 4-7. ss SA Ero lu, H. Tu ba. E-Devlet Uygulamalar Çerçevesinde Mernis Projesi ve Beklentiler. Say fltay Dergisi (62) , ss SA , 000 Y lmaz, O. Yalç n. Co rafi Bilgi Teknolojilerinde Özgür Yaz l m. hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (95) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , B BL YOGRAFYA 010 (1) Arl, Alim. fierif Mardin s ( ) Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Tekin, Ali Kemal - Gökçe Tekin. Parents' Knowledge Level About the Picture Books They Use for Children. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (31) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Atefl, Nihat. Ça dafl Türk Dili Dergisi Sormacas na Yan tlar. Ça dafl Türk Dili 18(222/Özel say : Yaflam-Yap t liflkisi-2) , ss SA , 050 Cumhuriyet'in lk Y llar nda Bir Yerel Meslek Örgütü Yay n : Bursa Ticaret ve Sanayi Odas Mecmuas. Tan tan: Muhlise Y ld z Güvendiren, Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 5(10) 2006, ss SA , 380, 050 1

10 050 (1) 110 (2) Sakall, Fatih. Bilgi Mecmuas 'n n Alpya l, Fikir ve Edebiyat Tarihimizdeki Yeri. Türk Kültürü 44( ) , ss SA GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Recep. "Marrano" Derrida, "Morisko" bn Arabi. Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss SA (3) 060 (1) Derrida, Jacques. sim Hariç (Post- Ba bars, Sebahat. 'Müzecilik' Ad na Scriptum) Çeviren: Didem Eryar, Neler Tart fl l yor. Popüler Tarih Cogito (47-48/Özel say : Derrida: 7(72) , ss. Yaflam Yeniden Düflünürken) 2000 SB , ss SA HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 110 (4) 070 (1) Uçan, Lale. Karadeniz Gemisindeki 'Türk Seyyar Sergisi' için... Bas nda Neler Yaz ld? Popüler Tarih 7(72) , ss SA SB , 380 Derrida, Jacques. fiiddet ve Metafizik. Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss. 070 (2) Uzun, Ruhdan. Gazetecilikte Yeni Bir Yönelim: Yurttafl Gazetecili i. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Akcan, Esra. Metafizi in Kalesi Hakk nda Düflünmek. Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Ateflo lu, Güçlü. "Homo Homini Faber: nsan nsan n Yap mc s d r" Evrensel Kültür (176) , ss SB (2) Aysever, R. Levent. Derrida ve Söz Edimleri Kuram. Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss SA

11 120 (3) 150 (3) Ero lu, Sursan Erkan - Kemal Güven. Üniversite Ö rencilerinin Epistemolojik nançlar n n Baz De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Er, Elçin. Özürlü Ergenlerde Benlik Sayg s. Öz-Veri 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Erözkan, At lgan. Öfke ile Baflaç kma: Biliflsel Davran flç Terapilere Dayal Bir Program. Millî 1992 SA , 370 E itim 35(171) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 120 (4) 1980 SA 55 Göksel, Nil. Unutma, Parodi ve roni. 150 Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss SA (5) mamo lu, A. Taha. [Zaid Ahmad' n "The Epistemology of bn Khaldûn" Adl Kitab Üzerine] Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss SA (5) Kaya, Bayram. Freud Düflüncesinin S n rlar ve Etkileri. Sanat ve Hayat (22) , ss SB SA PS KOLOJ 150, (6) Seçer, Zarife - Hakan Sar - Oya Olcay. Anne Tutumlar na Göre Okulöncesi Dönemdeki Çocuklar n Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgilerinin ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (7) 150 (1) Tekin, Murat - Fatma Arslan. Orta Ö retim Kurumlar nda Ö renim Gören flitme Engelli Ö rencilerin Çeflitli De iflkenlere Göre Benlik Kavramlar n n ncelenmesi. Öz-Veri 3(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Bas m, H. Nejat - Harun fieflen. Kontrol Oda n n Çal flanlar n Nezaket ve Yard m Etme Davran fllar na Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araflt rma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Duman, F. Nevsun. Onlar çin. Diyanet (188) , ss SC SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Çak r, Nuri. Kamusal Alanda Ahlak ve De iflim. Köprü (95) 2006, ss SA

12 170 (2) 170 (7) Çiftçi, Bestami Said. Bilim ve Ahlak K z ltoprak, Kemal. Düflünce liflkisi. Köprü (95) 2006, Tarihinde Ahlâk Ekolleri ve Görüflleri ss. Köprü (95) 2006, ss SA 32 Türkçe ve ng. özet SA (3) Demir, Vedat. Meslek Ahlâk ve Medya. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 297, (8) Kurt, Hüseyin. Çocuk ve Gençlerde Din ve Ahlâk E itimi. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet 170 (4) 170 (9) Durgun, ntizam Seyda. Bilimin Ok, Gökçe. Biyolojik nsan ile Ahlaki De eri. Köprü (95) 2006, Sosyolojik nsan Birbirinden Ay ran ss. Türkçe ve ng. özet. Temel Bir Kavram: Ahlâk. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve 1977 SA 32 ng. özet SA Ferflado lu, Ali. S rat- Mustakîm 170 (10) Ahlâk. Köprü (95) 2006, Öztürk, Osman. Ahlak Olgusunun ss. Türkçe ve ng. özet. Kayna Nedir? Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (5) pbüker, Cengizhan - Çi dem Göksel - Rasim Deniz. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Mesle inde Etik sterler. hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi (95) , Türkçe ve ng. özet SA , 520 ss SA (6) 170 zmirli, Serdar - Aflk n Yaflar. Veteriner Hekimli i Eti i-hayvan Gönenci (Refah ) liflkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi 22(3-4) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Stocker, Barry. Derrida Eti inde Çeliflki, Aflk nl k ve Öznellik. Contradiction, Transcendence and Subjectivity in Derrida's Ethics. Çeviren: Özge Ejder, Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss. 170 (12) Tuna, Taflk n. Ahlâk ve Bilim. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet 1977 SA 32 4

13 Yarg c, Atilla. Evrensel Ahlak lkelerinin Kur'anî Temelleri. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , Yaflar, Aflk n - Serdar zmirli. Türkiye'de Hayvan Gönenci (Refah ) ile lgili Yasal Düzenlemeler. Veteriner Bilimleri Dergisi 22(3-4) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Ad güzel, Cumhur Ersin. [Ahmet Arslan' n " bn Haldun'un lim ve Fikir Dünyas " Adl Kitab Üzerine] Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss SA , (1) El-Câbirî, Muhammed Âbid. Niçin bn Haldun? Çeviren: Harun Y lmaz, Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Üstüne. Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss. 190 (2) Derrida, Jacques. "Kendime Karfl Savafltay m" [Söylefli] Frans zcadan çeviren: Saadet Özen, Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss. 190 (3) Evink, Eddo. Patocka ve Derrida: Sorumluluk Üzerine. Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss SA (4) Lawlor, Leonard. Bu Yeterli De il: Derrida'da Hayvanlar Sorunsal. "This is not Sufficient: The Question of Animal in Derrida" Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss. 190 (5) 180 (2) Naas, Michael. "Alors, Qui Êtes- Y ld r m, Yavuz. Geçmiflten Gelece e Vous?" Jacques Derrida ve bn Haldun: Vefat n n 600. Y l nda Konukseverlik Sorusu. ngilizceden bn Haldun'u Yeniden Okumak. çeviren: Elis Simson, Cogito Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam 2006, ss. Yeniden Düflünürken) 2006, SA ss SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Aracagök, Zafer. Derrida Nietzsche ve Sevim Burak/Bir Kaç fiemsiye 190 (6) Özarslan, Osman. Nietzsche Bir Yanl fll k m, Yanl fl Anlama m? Sanat ve Hayat (22) , ss SB

14 190 (7) 297 (3) Soysal, Ahmet. Derrida: z ve Altuntafl, Yokluk. Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss SA D N 260 HIR ST YAN SOSYAL Halil. Millî ve Manevî De erleri Zay flatan Unsurlar. Diyanet (188) , ss SC (4) Apak, Adem. lk slâm fiehitlerinin O lu Ammâr B. Yâsir (r.a.) Diyanet (188) , ss SC D NB L M 297 (5) Aytar, Kadir. Bilim, Bilim Adam n n 260 (1) Tamur, Esra Danac o lu. Karfl laflt rmal Bir Perspektiften 19. Yüzy lda Çin ve Osmanl mparatorlu u'nda Protestan Misyoner Faaliyetleri. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(12) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Özellikleri ve Ahlak. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA SA (6) Benek, smail. Ahlaki rade ve Model fiahsiyet. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (7) Bilici, Mücahit. Moral Felsefe ve Demokratik Yurttafll k: Bediüzzaman Nerede Duruyordu? Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) 297 (8) Ahlak n Kayna [III. Ulusal Risale-i Bilim ve Ahlak [III. Ulusal Risale-i Nur Kongresi I. Masa Sonuç Bildirisi] Nur Kongresi IV. Masa Sonuç Köprü (95) 2006, ss. Bildirisi] Köprü (95) 2006, 1977 SA ss SA (2) Aktafl, Dilflad. Gençlerin De er Alg s "Ben" mi, "Biz" mi? Diyanet (188) , ss SC (9) Çekin, Ahmet. K rm z da Geçti imiz Sadece Ifl k m? Diyanet (188) , ss SC

15 297 (10) Masa Sonuç Bildirisi] Köprü (95) Dö en, fiaban. Bediüzzaman ve 2006, ss. Gönül nk lab. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet 1977 SA SA (17) 297 (11) Efeo lu, Ertu rul. slam Kalvencili i?! Türk Dili Dergisi 20(115) , ss. Karaman, Fikret. nsan Karakterleri ve De erlere Etkisi. Diyanet (188) , ss SC SA (18) 297 (12) Evrensel Ahlak ve Kur'an [III. Ulusal Risale-i Nur Kongresi V. Masa Sonuç Bildirisi] Köprü (95) 2006, ss SA Kavak, Özgür. [J.M.S. Baljon'un "Modernist Düflüncenin fiekillenifli: fiah Veliyyullah Dehlevî" Adl Kitab Üzerine] Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss SA (13) 297 (19) Ferflado lu, Ali. S rat- Mustakîm Kayaalp, sa. De erleri Duyup Ahlâk. Köprü (95) 2006, Yaflayan Bir Varl k Olarak nsan ss. Türkçe ve ng. özet. Diyanet (188) , ss SC SA , (20) 297 (14) Kiflisel Hayat ve Ahlak [III. Ulusal H d r, Özcan. Kur'an ve Sünnet'e Risale-i Nur Kongresi III. Masa Sonuç Göre Ahlâk n Kayna ve Ahlâk-Amel, Bildirisi] Köprü (95) 2006, De er-davran fl Bütünlü ü. Köprü ss (95) 2006, ss. Türkçe ve ng SA 32 özet SA (21) 297 (15) badet Dilinin Türkçelefltirilmesi Ba lam nda Türkçe Ezan Denemesi ve Buna Gösterilen Tepkiler. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 5(10) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Koç, Mustafa. Kahire Mevlevîhaneleri. Sanat Tarihi Araflt rmalar Dergisi (1) 2006, ss SB (16) 1977 SA 32 Kamusal Alanda Ahlak ve De iflim 170, 297, 370 [III. Ulusal Risale-i Nur Kongresi II. Kurt, Hüseyin. Çocuk ve Gençlerde Din ve Ahlâk E itimi. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet 7

16 297 (22) 297 (27) Nursi, Bediüzzaman Said. "Gaye-i Yals zuçanlar, nsaniyet ve Vazife-i Befleriyet, Ahlâk- lâhiye ile ve Secâyâ-i Hasene ile Tahallûk Etmet[tir]" Köprü (95) 2006, ss SA (23) Nutku, Mustafa. "Risale-i Nur'da Ahlâk" Mevzuuna K sa Bir Bak fl. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet 1977 SA SA , (24) Okumufl, Fatih. Din-Ahlâk liflkisi Ba lam nda Peygamberlik. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) 297 (25) Özflenel, Mehmet. Gelenek ile Modernite Aras nda Bir Sentez Denemesi: Seyyid Süleyman Nedvi ( ) Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) Tarhan, Nevzat. Kapitalist, Hümanist ve Semavi Ahlak Ö retilerinde Bediüzzaman Yorumu: " hlas Ahlak " Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Sad k. nsan- Kamil Ahlak ve Bediüzzaman. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (28) Yarg c, Atilla. Evrensel Ahlak lkelerinin Kur'anî Temelleri. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (29) Y ld z, Nuray. Kimlik Oluflumunda De erlerin Etkisi. Diyanet (188) , 5-8. ss SC Y lmaz, Musa Kaz m. Bidiüzzaman'a Göre Ahlak n Kayna ve Nefsin Tezkiyesi. Köprü (95) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA TOPLUM B L MLER 300 (1) Afyoncu, Erhan. Harem S rlar Perdesi. Foto raflar: Manuel Ç tak, National Geographic Türkiye (64) , ss SB , SA Akgündüz, Hasan - Behçet Oral - Yunus Avano lu. Bilgisayar Oyunlar ve nternet Sitelerinde Sanal fiiddet Ümit Aktafl' n Yaz s ndan Hareketle. Birikim (208) , ss SB , 297 Ö elerinin De erlendirilmesi. Millî E itim 35(171) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 8

17 300 (2) 300 (8) Aktafl, Ümit. Kad n, Politika ve Din. Bengi, Ayfle. Büyüme Sanc s na Birikim (208) , ss. Birebir. Evrensel Kültür (176) 1975 SB , ss. 300, SB Altay, clal Kaya. Avrupa Mekansal Geliflme Perspektifi'nde (ESDP) K rsal Alan Politikalar. Planlama (32) 2006, ss SB , (3) 2000 SA 31 Altun, Fahrettin. Kutsal Medya, 300, 330 Kutsal Ça : McLuhan Düflüncesini Anlamaya Katk. Dîvân lmî 300 (10) Araflt rmalar 11(21) 2006, Çal fllar, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (4) 300 Ar, Kemal. 80. Y l nda Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sempozyumu ( stanbul, 7-8 Kas m 2003) [Tan t m] Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(12) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Ayan, Dursun. Kundak, Beflik ve Süt. Diyanet (188) , ss SC (6) Bayat, Asef. Varolma Sanat. Çeviren: Özkan A dafl, Birikim (208) , ss SB (9) Ceran, Yaylagül. [ brahim Erol Kozak' n " bn Haldun'a Göre nsan- Toplum- ktisat" Adl Kitab Üzerine] Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss. pek. "Kad nlar Vard r!" [Söylefli] Konuflan: Dünya Yazman, Sigorta Dünyas 47(543) , ss. 300 (11) Çelebi, Ercan. Mübadillerin Yunanistan'daki Mal Kay tlar ve Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(12) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA Çelik, Zühre. Planl Dönemde Türkiye'deki K rsal Kalk nma Politika ve Uygulamalar Üzerine Bir De erlendirme. Planlama (32) 2006, ss SB , (7) Belge, Murat. Ziya Gökalp, Emile Durkheim ve smet Özel. Birikim (208) , ss SB Çolak, Melek. Mu la ve Çevresinde Macarlar. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 5(10) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 9

18 300 (12) 300 (18) Demira, Dilaver. Vicdans z Göz: Ergüney, Yeflim Duygu. De iflim Görsel Yeniden Üretim Ça nda Do a. Varl k 74(1187) , ss. Dünyas nda Bir Ç kmaz Sokak: Kent- Toplum liflkileri, Devingen Kentten Yans malar. Yap (297) , 1964 SB SA (13) Devlet, Nadir. Türk Kimli i Çerçevesinde Tart flmalar. Türk Yurdu 26(228) , ss SB (14) Devrim, Melishan. Kültürel Feminizm ve Kültürün Cinsiyeti. Sanat Tarihi Araflt rmalar Dergisi (1) 2006, ss SB (15) Direk, Zeynep. Derrida ve Sorumluluk Olarak Avrupa Fikri. Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss SA (16) Düzgün, Eren. Kabile, S n f ve Devlet: Sahra Alt Afrika Üzerine Düflünceler. Birikim (208) , ss SB SB (17) 300 Emina ao lu, Zehra - Sonay Çevik. K rsal Yerleflmelere liflkin Tasar m ve Planlama Politikalar n n Bölgesel Ölçek çinde De erlendirilmesi. Planlama (32) 1986 SB , , ss ss. ng. özet. 300 (19) Erifl, Mahir Ünsal. Hafta ve Günlerin Kültür Tarihi. Bilim ve Ütopya 12(146) , ss SC , (20) Ero lu, H. Tu ba. E-Devlet Uygulamalar Çerçevesinde Mernis Projesi ve Beklentiler. Say fltay Dergisi (62) , ss SA , (21) Eryurt, Mehmet Ali. Türkiye'de Do urganl Belirleyen Ara De iflkenler: Yak n Döneme Bakarken. Nüfusbilim Dergisi 27, 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (22) Fatih Belediyesi'nin Kentsel Tasar m Projesi Eliyle... Sulukule 'Tarih'e mi Gömülecek? Haz rlayan: Erkan Ild z, Popüler Tarih 7(72) , ss. 300 (23) F rat, A. Serap. Kentsel Tarih ve Tarihi Kentler Birli i. Yerel Yönetim ve Denetim 11(8) , ss SA

19 F rat, A. Serap. Sa l kl Kentler ve 300 (28) Kentsel Sa l k. Gazi Üniversitesi Liman, Fatma Hale. Benim Babam. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Diyanet (188) , ss. Dergisi 8(2) 2006, ss SC 6 Türkçe ve ng. özet SA , (29) 300 (24) Oral, Mustafa. Ça dafllar Göka, Erol. "Türk Grup Davran fl " Taraf ndan Ziya Gökalp'in Elefltirisi. Kitab Üzerine Söylefli. Konuflan: Ça dafl Türkiye Tarihi Fahri Atasoy, Türk Yurdu 26(228) Araflt rmalar Dergisi 5(12) 2006, , ss ss. Türkçe ve ng. özet SB Güven, Cemal. Milli Mücadele Döneminde Frans z Gazeteci ve Yazar Berthe Georges Gaulis'in Mustafa Kemal Pafla ile Temas ve Görüflmeleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (25) Hayto lu, Ercan. Denizli-Honaz'a Yap lan Mübadele Göçü. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(12) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) Hoflgör, fieref. Türkiye'de Devlet statistik Enstitüsünce Derlenen Ölüm Verilerindeki Eksik Kapsam n Boyut ve Nitelik Tahmini. Nüfusbilim Dergisi 27, 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) Keser, Ulvi. K br s'ta Göç Hareketleri ve 1974 Sonras nda Yaflananlar. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(12) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (30) Ö üt, Hande. Do a, Kad n ve ktidar. Varl k 74(1187) , ss SB Özkazanç, Alev - Özkan A tafl. Kaçak Hayatlar ve Sokak Siyaseti: Asef Bayat Üzerine Bir De erlendirme. Birikim (208) , ss SB , (31) Sak, zzet. Osmanl Toplumunda Nâmzedin (Niflan n) Bozulmas ve Sonuçlar : Konya Örne i (18. Yüzy l n lk Çeyre ine Âit Konya fier'iye Sicillerine Göre) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (32) Satan, Ali. Cumhuriyet'in lk Kültür Müdürü Mübarek Galib Eldem. Sanat Tarihi Araflt rmalar Dergisi (1) 2006, ss SB , 920

20 300 (33) 300 (39) Say lgan, fievket. Türk Medya Timur, Taner. P. Bourdieu: Skolastik Sektöründe Yabanc Sermaye Dünya, "Habitus" ve "Alan" Evrensel Hareketleri. Finans Dünyas (200) Kültür (176) , ss , ss SB 473 Bibliyograafya 1992 SB , (34) 300 (40) Selim, Sibel - fienay Üçdo ruk. Topbafl, Eriman. Do al Ortamlar n Türkiye'de Do urganl k: Kalite-Miktar Do al Evleri: Toprak Evler. Kar nca Yaklafl m. Nüfusbilim Dergisi 71(836) , ss. 27, 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA (35) Sert, Emre - Hayri Karpuz - Gürkan Akgün. Küreselleflme Sürecinde De iflen Kent Kavram ; Mekan ve Politikleflme Üzerine Bir Okuma. Planlama (32) 2006, ss SB (41) Torlak, Sülün Evinç - Ferihan Polat. Kentlileflme Sürecinde Kimlik Farkl laflmas Aç s ndan Denizli'de ki Mahallenin Karfl laflt rmal Analizi. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 8(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (36) Solmaz, Baflak. Söylenti ve Dedikodu 300 (42) Yönetimi. Selçuk Üniversitesi Türkdo an, Orhan. Do u-güneydo u Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ve Kimlik Yap s (64) , (16) 2006, ss. Türkçe ve ss. ng. özet SB SA , (37) Türkiye'de Aç k Ö retim Sisteminin Swietochowski, Tadevsz Toplumsal Cinsiyet Aç s ndan Öncesinde Rus Azerbaycan' nda Milli ncelenmesi. Ankara Üniversitesi Kimli in Yükselifli ve Edebi Dil Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Politikas. Çeviren: Saadettin Gömeç, 61(3) , ss. Folklor/Edebiyat 12(47) 2006, ss SA SA , , (38) fiahin, Ümit. K yamet Alametleri. Varl k 74(1187) , ss SB SB , (43) Ümit Aktafl' n Yaz s ndan Hareketle. Birikim (208) , ss. 12

21 300 (44) Aktafl, Ümit. Kad n, Politika ve Din. Yaylac, smail. Medeniyet ve Düzen: Birikim (208) , ss. Sempozyum Notlar. Dîvân lmî 1975 SB 50 Araflt rmalar 11(21) 2006, 300, ss SA (3) 300 Arklan, Ümit. Siyasal Liderlikte 300 (45) Yeniçeri, Özcan. Farkl l klar Sorun mudur? Türk Yurdu 26(228) , ss SB (46) Y ld r m, Yavuz. Mukaddime'nin Osmanl Dönemi Türkçe Tercümesi. Dîvân 11(21) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA Karizma Olgusu: Recep Tayyip Erdo an Örne inde Teorik ve Uygulamal Bir Çal flma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA Arl, Alim. fierif Mardin s ( ) Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (47) Zaim, Ayça. '80 Sonras Orta S n f 320 (4) Gençli inin Kendini Farkl laflt rma Arslan, Esat. ran'da ç Gerginli e Stratejileri. Birikim (208) , Yol Açan Karikatür Krizinin Perde Arkas (64) , ss ss SB SB , S YASAL B L MLER 320 (1) Acar, Özgen. Diplomasi, D fliflleri Yerine Koltuksuz Bakanlara Havale Edildi Baflkent Diplomasisi Tatile Giremedi. Stratejik Analiz (76) , ss SB , (2) A acan, Kamil. Gürcistan'da Bar fl n Önündeki En Önemli Engel: Bar fl Gücü. Stratejik Analiz (76) , ss SB (5) Atun, Ata. KKTC'de "Sivil Toplum Operasyonu" Sürecek mi? Stratejik Analiz (76) , 8-9. ss SB Avar, Banu. S n rlar Aras ndaki A 'lar n çinden Geçerken... Jeopolitik 5(31) , ss SB 120 Balc, fiükrü. Seçmenleri Etkileme Sürecinde Siyasal Reklamc l k Olgusu (1999 Genel Seçimleri Örne i) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320

22 320 (6) 320 (12) Bayar, Mehmet Ali. Ortado u'da Varolman n Dayan lmaz A rl. Finans Dünyas (200) , 61. s SB (7) Bele, Tansu. Kad nl k Yaln z Meyve De ildir. Türk Dili Dergisi 20(115) , ss. Çiçek, Muhammed Talha. "Osmanl c l ktan Arapç l a": Arap Gözüyle Osmanl Dizisi Üzerine Bir De erlendirme. Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss SA , SA SB (8) Bozoklar, Kutsiye. [Yaflam Üzerine Söylefli] Sanat ve Hayat (22) , ss SB Bulut, Arslan. "Küresel Hükümet"in "Yerel Hükümetler" Oluflturma Plan! Jeopolitik 5(31) , ss SA SB , (9) Bülbül, Kudret. Hegemonya ve Kendili indenlik Aras nda Küresellik: TBMM Üyeleri Üzerine Bir Alan Araflt rmas. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 61(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (16) 320 (10) Çal flkan, Koray. Devrim. Birikim (208) , ss SB (13) Çubukçu, Ayd n. Ölçü. Evrensel Kültür (176) , 4-5. ss. 320 (14) Deniz, Faruk. mparatorluktan Ulus Devlete Geçiflte Akçura, Gökalp ve Mustafa Kemal'in Yeni Siyaset Aray fllar. Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (15) Derrida, Jacques. Otoimmünite: Gerçek ve Simgesel ntiharlar [Söylefli] Konuflan: Giovanna Borradori, Cogito (47-48/Özel say : Derrida: Yaflam Yeniden Düflünürken) 2006, ss SA Doster, Bar fl. Emperyalizm, Küreselleflme ve Reformlar! Jeopolitik 5(31) , ss SB , (11) Çelik, Mehmet. Sözde Süryânî Soyk r m n n Ayak Sesleri (64) , 4-8. ss SB , (17) Eken, Hurigül. Küreselleflme ve Ulus Devlet. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA

23 320 (18) Günayd n, Yusuf R za. Yeni Dünya Erkmen, Serhat. Orta Do u'da Savafl. Düzeninde Milli Mücadele. Stratejik Analiz (76) , Jeopolitik 5(31) , ss ss SB SB , (19) Erol, Mehmet Seyfettin. Türkiye'nin Müttefikleriyle mtihan. Stratejik Analiz (76) , 92. s SB (20) Ersun, Ömer. ran' n Nükleer Pokeri. Stratejik Analiz (76) , ss SB (21) Eruygur, M. fiener. Atatürkçüler Neler Yapmal? Jeopolitik 5(31) , ss SB (22) Eslen, Nejat. Türkiye'nin Stratejik Vizyonu. Jeopolitik 5(31) , ss SB (23) Gerger, Haluk. Venezuela zlenimleri. Sanat ve Hayat (22) , ss SB (24) Göker, Emrah - Güney Çe in. "Sen mkans zs n, Sensizlik mkans z": Post-Yap salc Devrim. Birikim (208) , ss SB (25) Gürgür, Nuri. Orta Do u'da Yang n- Türkiye'de Bölücülük. Türk Yurdu 26(228) , 2-4. ss SB (26) Gürlesel, Can Fuat. ran' n Ç k fl ve zolasyonu. Finans Dünyas (200) , ss SB (27) Han, Ahmet Kas m. Ortado u'nun Yak n Gelece ini Neler Bekliyor? Finans Dünyas (200) , ss SB (28) yikan, Necati. Das Türkische Modell im Kaukasus und in Zentralasien Nach der Wende in der UDSSR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 61(3) , ss. Türkçe ve Alm. özet SA , (29) Kamalov, lyas. K r m Sorunu Ukrayna'n n Boyunu Aflacak m? Stratejik Analiz (76) , ss SB Koç, Y ld r m. Üniter Yap dan Federasyona Yumuflak Geçifl. Jeopolitik 5(31) , ss SB ,

24 320 (30) 320 (37) Korkmaz, Zeynep. Atatürk'ün Düflünce Sisteminde Ulusall k- Evrensellik Derinli i. Türk Dili 92(656) , ss. O uzlu, H z r Tar k. Türk D fl Politikas n n Liberal Yan lsamalar. Jeopolitik 5(31) , ss SB , SA , Oral, Mustafa. Ça dafllar 320 (31) Köktürk, Milay. Siyaset Tüccarlar ve Modernleflemeyen Zihniyetimiz. Türk Yurdu 26(228) , ss SB (32) Köso lu, Nevzat. Milliyetçilik, Asabiyet ve Ülkücülük. Türk Yurdu 26(228) , ss. Taraf ndan Ziya Gökalp'in Elefltirisi. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(12) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB SB (38) Orhan, Oytun. srail-lübnan "Savafl ": Taraflar, Ç karlar, Stratejiler. Stratejik Analiz (76) , ss. 320 (39) 320 (33) Ö ütçü, Mehmet. Latin Amerika Sola Kutlu, Ifl k. En Güzel Hürriyet ve Dönüyor. Finans Dünyas (200) Vazgeçmemek. Sanat ve Hayat (22) , ss , ss SB SB (40) Öksüz, skender. Milliyetçilik- 320 (34) Manisal, Erol. Askeri Darbeden Sivil Darbeye. Jeopolitik 5(31) , 5-7. ss SB (35) Nakip, Mahir. Irak Türkleri Sendromu. Türk Yurdu 26(228) , ss. Nasyonalizm-Ulusalc l k. Türk Yurdu 26(228) , ss SB SB SB , (41) Özkazanç, Alev - Özkan A tafl. Kaçak Hayatlar ve Sokak Siyaseti: Asef Bayat Üzerine Bir De erlendirme. Birikim (208) , ss. 320 (36) 320 (42) O an, Gökçen. Afganistan Dikifl Özkoç, Özge. Lübnan Savafl Üzerine. Tutmuyor. Stratejik Analiz (76) Ankara Üniversitesi Siyasal , ss. Bilgiler Fakültesi Dergisi 61(3) 2001 SB , ss SA ,

25 320 (43) 320 (49) Özyak fl r, Deniz. Ulus-Devlet ve Milli Tarakç, Nejat. Yeni So uk Savafl n Egemenlik Ba lam nda Teorik Bir S cak Cephesi Türkiye. Jeopolitik "Küreselleflme" Elefltirisi. Jeopolitik 5(31) , ss. 5(31) , ss SB SB (50) 320 (44) Topal, Aylin. Latin Amerika'da Pehlivantürk, Bahad r. Do u Asya Tabandan Gelen Hareketler ve Diken Üstünde. Stratejik Analiz Yerleflme Politikalar. Birikim (208) (76) , ss SB , ss SB (45) 320 (51) Sachs, Jeffrey D. Ortado u'da Askeri Yan lg lar. Ekonomik Forum 13, , ss SB SB Say lgan, fievket. Türk Medya Sektöründe Yabanc Sermaye Hareketleri. Finans Dünyas (200) , ss SB , SB (46) Sezer, Sema. K br s'ta Çözümün Yeni Ad : "Teknik Komitelerle Çözülme" Stratejik Analiz (76) , ss SB (47) 1956 SA 103 fien, Serdar. Laik ve Anti-Laik 890, 320 Söylemlerde Beden mgesi: Söylemin 'Beden'selleflmesi. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(12) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (48) fienol, Kantarc. Ermenistan ile Diplomatik liflki Kurman n Baz fiartlar Vard r [Söylefli] 2023 (64) , ss SB Tuncer, Hüner. 'Önleyici Diplomasi' Jeopolitik 5(31) , ss. 320 (52) Türbedar, Erhan. "Balkan Kasaplar " Hâlâ Serbest. Stratejik Analiz (76) , ss. Türker, Taflansu. Karamazov Kardefller'de Politik Sembolizm. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 61(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (53) Yalç n, Deniz. ki Kafkas Seddi, ki Emperyalizm, ki Direnifl Hatt nda Türkiye ve Rusya. Jeopolitik 5(31) , ss SB Yarman, Tolga. Türkiye'nin, Küresel Enerji Stratejileri Karfl s nda, Jeostratejik ve Jeopolitik Konumu. Jeopolitik 5(31) , ss SB , 320

26 320 (54) 330 (2) Yavuz, Celalettin. Kuzey Irak' n Gelece i ve Bölge Jeopoliti ine Etkileri. Türk Yurdu 26(228) , ss SB SA (55) 330 (3) Yentür, Zahide. Almanya'da Düflünce Özgürlü ü. Evrensel Kültür (176) , ss SB SA (56) Yetifl, Mehmet. Tocqueville ve Merkeziyetçilik Sorunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 61(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (57) 330 (5) Y ld r m, U ur. K l çla Ç k lan Minber. Jeopolitik 5(31) , ss SB SB (58) 330 Y lmaz, lhan. Geçmiflten Günümüze Irak'ta Türkmen Politikas. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 5(12) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA EKONOM 330 Ad yaman, Ahmet Turan. D fl Borçlar m z ve Ekonomik Etkileri. Say fltay Dergisi (62) , ss. Akar, Bar fl. Yap m fllerinde Tevkifat Uygulamas. Mali K lavuz 9(33) , ss. 330 (4) Albayrak, Asl. Çocukluk Döneminde Tüketim ve Tüketicilik. Standard 45(536) , ss SB 194 Alkaçar, Baki. Asya Krizinden Türkiye çin Ç kar lacak Dersler Asya'daki Krizden Küçük Asya'ya. Stratejik Analiz (76) , ss. 330 (6) Alptürk, Ercan. Finansal, Hukuksal ve Vergisel Boyutlar yla Hava Alan, Liman ile Marina ve Yat flletmecili i. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 21(220) , ss. 330 (1) 330 (7) 2004 Haziran-2006 A ustos Altay, clal Kaya. Avrupa Mekansal Döneminde Sanayide Yak t Kullan m Geliflme Perspektifi'nde (ESDP) K rsal Maliyetinin De iflimi. Haz rlayan: Alan Politikalar. Planlama (32) Muhittin Tekman, Enerji Dünyas 2006, ss. (43) , ss SB SB ,

27 330 (8) 330 (13) Alt ntafl, Halil - Rahmi Çetin. Arslan, Erdo an. Vergisinden fieffafl k Art fl Bankac l k Sektöründe stikrar çin Yeterli Bir Araç m d r? Yüksek Stopaj Oran Olur mu? Vergi Dünyas 25(300) , ss Türkiye'de Bankac l k Krizlerinin fieffafl k Çerçevesinde 1982 SA 23 De erlendirilmesi. ktisat flletme 330 ve Finans 21(245) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (9) Ardor, Hakan Naim. Türk Cumhuriyetlerinin Dünya Ekonomisi ile Bütünleflmesi. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 8(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Arpac, Altar Ömer. 21 Haziran 2006 Tarihinden Önce K smi Bölünme fllemine Bafllayan Kurumlarda 5422 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu Hükümleri Uygulanabilecek. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 21(220) , ss SA (14) Arslan, Murat. Türkiye'de Borç Yönetim Politikas ve Borç Yönetiminde Son Dönemde Yaflanan Geliflmeler. Mali K lavuz 9(33) , ss SA (15) Atay, Tezcan. fiirketlerin Gayrimenkul ve fltirak Hissesi Sat fl Kazanc na Sadece %75'lik stisna (5520 Say l KVK Ba lam nda) Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 21(220) , ss SA (16) Atila, Özkan. Finansal Kiralama fllemlerinde Ortaya Ç kan Kur Fark ve Faiz Giderleri. Vergi Dünyas 25(300) , ss SA (11) 330 (17) Arpac, Altar Ömer. Kamu Kurum ve Atila, Özkan. Menkul K ymet Yat r m Kurulufllar n n flgücü Temininde Fon ve Ortakl klar nda Müflterek Katma De er Vergisi Tevkifat Genel Giderlerin Da t m. Vergici ve Uygulamas. Mali K lavuz 9(33) Muhasebeciyle Diyalog 21(220) , ss SA , ss SA (12) Arpac, Altar Ömer. Mahalli darelerce Tarh ve Tahakkuk Ettirilen Vergilerde Uzlaflma. Beklenen Mahalli dareler Dergisi 16(145) , ss SB (18) Atmaca, Mustafa. Katma De er Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifat Uygulamas. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 21(220) , ss SA

28 330 (19) 330 (24) Ay, Ahmet - Zeynep Karaçor Bayrak, Serbülent. Kontrol Edilen Sonras Dönemde Türkiye Kurum Kazanc Uygulamas. Vergici Ekonomisinde Krizden Büyümeye ve Muhasebeciyle Diyalog 21(220) Geçifl Üzerine Bir Tart flma. Selçuk , ss. Üniversitesi Sosyal Bilimler 1985 SA 5 Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 330 (25) 1992 SA 42 Bektafl, Eralp. Kuzey K br s Türk 330 Cumhuriyeti Bankac l k Piyasas nda 330 (20) Aydo an, Enver - Mehmet Altu. Küçük ve Orta Ölçekli flletmelerin (KOB ) Rekabet Gücünün Art r lmas nda leri Yönetim Teknolojilerinin Rolü, Makine malat Sektörüne Yönelik Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Aygün, Fethi. De ersiz Alacaklara liflkin Düzenlemelerin rdelenmesi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 21(220) , ss SA (22) Ayhan, Duygu. Döviz Kuru Rejimlerinin Kur Oynakl Üzerine Etkisi: Türkiye Örne i. ktisat flletme ve Finans 21(245) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Yap -Yönetim-Performans liflkileri: ktisat flletme ve Finans 21(245) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (23) 330, Ayvaz, Özlem. Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatlar Aras ndaki Nedensellik liflkisi. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 8(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) Berker, Gökhan. Çal flanlar n Zorunlu E itimi. Yang n ve Güvenlik (96) , ss SB (27) Bozkurt, Rüfltü. Mal ve Hizmet Üretimi Süreçleri: Temel Araflt rma. Ekonomik Forum 13, , ss SB (28) Bülbül, Zekeriya. XVI. Yüzy l Ortalar nda negöl'ün Sosyo- Ekonomik Yap s. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 330 (29) Büyük fl k, A. P nar. Belgesiz Mal Bulundurulmas veya Hizmet Sat n Al nmas Dolay s yla KDV Sorumlulu u. Vergi Dünyas 25(300) , ss SA

29 330 (30) 330 (35) Canbek, M. Meftun. Deniz Çiçek Gibi hracat Kap s! Süs Araçlar na Kabotaj Faaliyetlerinde Bitkicileri Destek stiyor. Ekonomik ÖTV'siz Akaryak t Verilmesi ve Forum 13, , ss. Öneriler. Vergici ve Muhasebeciyle 1994 SB 206 Diyalog 21(220) , 330, ss SA Ceran, Yaylagül. [ brahim Erol Kozak' n " bn Haldun'a Göre nsan- Toplum- ktisat" Adl Kitab Üzerine] Dîvân lmî Araflt rmalar 11(21) 2006, ss SA SB , (31) Coflkun, sa. Avrupa Birli i'nin Vergilendirme Stratejisi ve Kurumlar Vergisi. Vergi Dünyas 25(300) , ss SA SB (32) 330 Cumhuriyet'in lk Y llar nda Bir Yerel Meslek Örgütü Yay n : Bursa Ticaret ve Sanayi Odas Mecmuas. Tan tan: Muhlise Y ld z Güvendiren, Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 5(10) 2006, ss SA , 380, (33) 1985 SA 21 Ça lar, Yücel. "Tar msal Geliflme" 360, 330 Politikalar nda "Verimlilik" Sorunu ve Ülkesel Ba ms zl k. ktisat flletme ve Finans 21(245) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (34) 1956 SA 267 Çelik, Zühre. Planl Dönemde 330, Türkiye'deki K rsal Kalk nma Politika ve Uygulamalar Üzerine Bir De erlendirme. Planlama (32) 2006, ss SB , (36) Çolak, H. Bayram Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali Sistemimize Getirdikleri. Beklenen Mahalli dareler Dergisi 16(145) , ss. 330 (37) Dalgak ran, Ahu. zmir'de Teksil ve Konfeksiyon Sektörü Özelinde Ticari Aktivitenin De iflen Co rafyas ( ) Planlama (32) 2006, ss. Demir, dris. Kyoto Protokolü Amaçlar na Ulaflabilme Yolunda Dünya Enerji Kullan m nda Meydana Gelebilecek De ifliklikler. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 8(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. 330 (38) Demirci, Süleyman. Avâr z and Nüzul Levies in the Ottoman Empire: A Case Study of the Province of Karaman, 1620s Belleten 70(258) , ss. 330 (39) Demirtafl, Gökhan - Selçuk Akçay. Kurumsal Faktörlerin Do rudan Yabanc Yat r mlar Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Kan t. Gazi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı