AVUSTURYA İKTİSADİ DALGALANMALAR TEORİSİNİ ANLAMAK 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUSTURYA İKTİSADİ DALGALANMALAR TEORİSİNİ ANLAMAK 1"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 20, Sayı : 71, ss AVUSTURYA İKTİSADİ DALGALANMALAR TEORİSİNİ ANLAMAK 1 Ersan BOCUTOĞLU 2 Aykut EKİNCİ 3 Özet 1930 larda iktisadi dalgalanmalar teorisi alanında Hayek ve Keynes in açıklamaları birbirine rakip iki temel yaklaşımı oluşturmaktaydı. Büyük Bunalım ın ardından iktisadi dalgalanmalara Keynesyen yaklaşım ön plana çıkarken, Hayekyen yaklaşım neredeyse bütünüyle unutulmaya yüz tutmuştur. Stagflasyon bunalımı ile birlikte, Keynesyen iktisadın düşüşe geçmesi ve stagflasyon olgusunun Hayekyen yaklaşımı desteklemesinin ardından, Avusturya iktisadi dalgalanmalar teorisi artan bir ilgi uyandırmaya başlamıştır. Bununla birlikte, Hayek in çalışmalarının oldukça felsefi ve kompleks olması nedeniyle bu ilgi sınırlı kalmıştır. Son dönem Avusturya okulu iktisatçılarından Roger Garrison, Hayek in zamanlararası üretim yapısındaki değişme fikri üzerine inşa ettiği iktisadi dalgalanmalar teorisine daha anlaşılır ve bütüncül bir yapı kazandırmıştır. Çalışma Garrison ın katkıları çerçevesinde, Hayek in iktisadi dalgalanmalar teorisini tanıtmaktadır. Anahtar Kelimeler: Hayekyen Üçgen, İktisadi Dalgalanmalar, Avusturya Okulu Understanding Austrian Business Cycle Theory Abstract The business cycle theory of Hayek and the General Theory of Keynes were the two major rivals in the 1930s. After the Great Depression, the Keynesian Revolution came to the forefront, completely displacing all other approaches to 1 I. İktisat Tarihi Kongresinde (Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Göztepe Kampüsü, İstanbul, 7-8 Eylül 2007) Hayekyen Üçgen ve İktisadi Dalgalanmalar başlığıyla sunulmuş çalışmanın yeniden gözden geçirilmiş ve düzenlenmiş halidir. 2 Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Trabzon. 3 Ekonomist, Türkiye Kalkınma Bankası, Ankara.

2 38 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ macroeconomics. However, during the stagflation crisis the Keynesian economics was in decline, while Hayekian approach gained support by wide circles. This situation paved the way for a growing interest in Austrian economics. Yet, this tendency did not last long as Hayek s works were pretty complicated and philosophical. Roger Garrison, an economist and advocate of the late Austrian school, developed a relatively simple and comprehensive macroeconomic model based on Hayek s notion of Intertemporal production structure. This paper presents and evaluates Hayek s theory of economic fluctuations in the light of Garrison s contributions. Key Words: Hayekian Triangle, Economic Fluctuations, Austrian Economics 1. Giriş Kapitalist iktisat tarihinin yaşadığı en şiddetli daralma dönemi olan 1929 Büyük Dünya Bunalım ı iktisadi dalgalanma teorilerinde önemli bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu dönemde klasik iktisat anlayışının denge yaklaşımının iflas etmesi, iktisat bilimini krizi açıklamaya yönelik yeni arayışlara itmiştir. Keynes in ifadesiyle (1969: 356); Bugün dünya, daha iyi ve gerçek bir teşhis için olağanüstü bir sabırsızlık içerisinde bulunmaktadır; akla uygun olmasa bile, her zamankinden çok, böyle bir teşhisi kabullenmeye hazır ve onu denemeye isteklidir. İşte böyle bir dönemde, Hayek ve Keynes in teorileri, krizi açıklamaya yönelik birbirine rakip iki temel yaklaşımı oluşturmuştur lu yıllar boyunca Hayek ve Keynes in teorileri, gerek yazarların kendileri gerek diğer iktisatçılar tarafından yoğun biçimde tartışılmıştır. Fakat Keynes in yaklaşımının 1930 ların sonlarına doğru akademik ve politik çevrede genel kabul görerek, Keynes in Büyük Bunalım ın Doktoru ilan edilmesinin ardından; Hayek in iktisadi dalgalanmalarla ilgili fikirleri neredeyse bütünüyle unutulmaya yüz tutmuştur. Nitekim IS-LM modelinin kurucularından Hicks (1967:203) yıllar sonra; 1930 ların iktisadi analizinin nihaî tarihinin yazılmasına sıra geldiğinde, oyundaki başrol profesör Hayek in olacaktır. Hayek in iktisadi yazıları bugünkü öğrenciler tarafından neredeyse hiç bilinmez. Hayek in yeni teorilerinin, Keynes in yeni teorilerinin baş rakibi olduğu zamanların yaşandığı da güçlükle hatırlanır. Hangisi haklıydı, Keynes mi Hayek mi? deme gereğini duyacaktır. Toplam talep politikalarının zirvede olduğu, IS-LM modelinin neredeyse tüm soruların cevabı olduğu ve önemli bir ekonomik

3 Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak 39 büyümenin sağlandığı lı yıllar boyunca Keynesyen iktisat, gerek akademik gerek politik çevrede altın çağını yaşamıştır lerde ise dünya, stagflâsyon krizi olarak adlandırılan Büyük Bunalım dan sonraki en etkili krizini yaşamıştır. İşsizlikle enflasyonun bir arada bulunduğu bu tip bir krizin varlığı, Phillips eğrisinin ampirik geçerliliğini yitirmesi ve dolayısıyla toplam talep politikalarının bir kriz çözümü olmaktan çıkması sonucunu doğurmuştur. Krizi açıklama çabaları, daha 1930 larda işsizlikle enflasyonun bir arada bulunabileceği bir ekonomik daralma dönemi öngören Hayek in iktisadi dalgalanmalar teorisine olan ilgiyi artırmıştır. Ayrıca, Hayek in 1974 yılında para ve iktisadi dalgalanmalar teorisindeki öncü çalışmaları nedeniyle Nobel ödülü alması da bu eğilime katkıda bulunmuştur. Ancak, Hayek in çalışmalarının oldukça felsefi ve kompleks olması nedeniyle bu ilgi sınırlı kalmıştır. Son dönem Avusturya okulu iktisatçılarından Roger Garrison (1994; 2001), Hayek in zamanlararası üretim yapısındaki değişme fikri üzerine inşa ettiği iktisadi dalgalanmalar teorisini geliştirmiştir. Hayek, zamanlararası üretim yapısındaki değişmeyi Hayekyen üçgen ile açıklamaktadır. Hayekyen üçgen, üretimi zaman alan bir süreç olarak görmekte ve ilk üretim aşamasından son üretim aşamasına doğru artan eğime sahip bir üçgen vasıtasıyla; zaman, heterojen sermaye ve faiz oranı arasında ilişki kurmaktadır. Garrison (2001) Time and Money isimli kitabında, Hayekyen üçgen yaklaşımına, üretim olanakları eğrisi ve ödünç verilebilir fon piyasasını katarak Hayek in analizini daha anlaşılır ve bütüncül bir yapıya büründürmüştür. Holcombe ye (2001: 27) göre, Garrison un Time and Money isimli kitabının en önemli katkısı, makro iktisadi analizde sermayenin heterojen yapısının göz önünde bulundurulmasının önemini göstermiş olmasıdır. Hayek de sermayenin heterojenliği, iktisadi daralma dönemlerinin altında yatan önemli bir faktördür. Hâlbuki Keynesyen devrim ile birlikte, makro iktisatta sermaye homojen bir tek K olarak modellenmiş ve Hayek in iktisadi dalgalanmalar teorisi tarihte bir sayfa olarak kalmıştır. Garrison un yaklaşımı, Hayek in iktisadi dalgalanmalar teorisini geliştirip, daha anlaşılır ve çağdaş makro iktisat okullarıyla karşılaştırılabilir bir temele oturtarak günümüze taşımıştır. Holcombe (2001: 29), Garrison un kitabının Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisi (AİDT) alanında Hayek ten sonra günümüze kadar yapılmış belki de en önemli katkı olduğunu belirtmektedir. Nasıl ki, Keynes in Genel Teori si daha sonraki iktisatçılar tarafından modernize edilmiş, yeniden yorumlanmış ve geliştirilmiş ise; Hayek in fikirleri için de benzerinin Garrison tarafından yapıldığı söylenebilir. Özellikle, 1930 ların ardından Avusturya okulunun öncüleri olan Mises ve Hayek in ilgi alanlarını makro iktisattan ziyade mikro iktisat ve merkezi planlamaya karşı serbest piyasa ekonomisini savunan çalışmalara yönlendirmeleri,

4 40 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ iktisadi dalgalanmalar alanındaki çalışmaları oldukça zayıflatmıştır. Garrison ın yaklaşımı, bu alana yapılmış önemli bir katkıdır. Holcombe nin (2001:30) ifadeleriyle: Garrison, fikirlerini Avusturyacı olduğu için savunmamaktadır veya diğer okulların karşısındaki bir Avusturyacı teoriyi gösterme iddiasında değildir. Bilakis, modelini; makro iktisadın nasıl çalıştığının anlaşılmasında sermaye yapısının ne kadar kritik olduğunu ve bir kimsenin makro iktisadi olguları, bu olguların sermaye yapısındaki değişimler ile nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını anlamaksızın bütünüyle kavrayamayacağını göstermek için geliştirmiştir. Bu noktadan hareket eden çalışma, iktisadi dalgalanmalara Hayekyen yaklaşımı Garrison un katkıları çerçevesinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Türkçe iktisat literatüründe AİDT ni Hayek in yaklaşımları temelinde inceleyen oldukça az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların belki de en başta geleni ise Yay (1993) e aittir. Yay (1993:80 122) Hayek in konjonktür teorilerinin titiz bir incelemesini sunmaktadır. Yay ın çalışmasından farklı olarak bu çalışma, belirtildiği üzere iktisadi dalgalanmalar teorisine Hayekyen yaklaşımı, Garrison un katkıları çerçevesinde ele almaktadır. Bu amaca yönelik olarak bir sonraki bölümde sermaye-tabanlı makro iktisat tanıtılmakta, daha sonra ise Avusturya iktisadi dalgalanmalar teorisi incelenmektedir. 2. Sermaye-Tabanlı Makro İktisat Garrison (2001), Avusturya okulu makro iktisat yaklaşımını sermaye-tabanlı makro iktisat olarak nitelendirmektedir. Bunun nedeni, Avusturya okulunun analizlerinin temelinde zamanlararası sermaye yapısının önemli yer tutmasıdır. Benzer biçimde, Keynesyen iktisat emek-tabanlı ve parasalcı iktisat para-tabanlı olarak nitelendirilmektedir. Garrison sermaye tabanlı makro iktisat ile iktisadi dalgalanmaların açıklanmasında, üç bileşenden yararlanmaktadır: Wicksell in ödünç verilebilir fon piyasası, tipik üretim olanakları eğrisi ve Hayekyen üçgen. Avusturya iktisadi dalgalanmalar teorisinin analizine geçmeden önce bu üç bileşen incelenmelidir Ödünç Verilebilir Fon Piyasası Knut Wicksell, Interest and Prices (1898) isimli eserinde ödünç verilebilir fon piyasasında oluşan doğal ve piyasa faiz oranı üzerinde durmuş ve bu iki faiz

5 Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak 41 oranı arasındaki farkı, iktisadi dalgalanmanın temel nedeni olarak göstermiştir. Wicksell in doğal ve piyasa faiz oranları yaklaşımı; Avusturya okulunun üretimin yapısı, değer yükleme kanunu ve zaman kavramları ile betimlediği reel sektör ile parasal sektör arasındaki ilişkilerin uygun bir teorik temelde incelenebilmesine imkân sağlamaktadır. Nitekim Hayek (Cochran ve Glahe, 1999: 22), doğal ve piyasa faiz oranlarındaki ayrılmanın etkilerinin Wicksell-von Mises teorisindeki iktisadi dalgalanmalar teorisiyle ilgili açıklamanın en önemli parçasını oluşturduğunu belirtmektedir. Wicksell, faizin doğal oranını; paranın kullanılmadığı bir ekonomide, reel sermaye mallarının birbiriyle doğrudan değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak olan faiz oranı olarak tanımlamaktadır. Bu oran, faizin uzun dönem denge seviyesi olarak görülebilir. Bu denge, ekonomik birimlerin gelecekte elde edebilecekleri malların bugünkü değeri, yani onların zaman-tercihleri tarafından belirlenir. Bu oran, bireylerin gelecekteki tüketimleri için bugünkü tüketimlerini değiştirmesini ifade eder. O halde denge; planlanan tasarruflarla, planlanan yatırımlar arasında kurulacaktır. Bu durumda doğal denge, yeni yaratılan sermayenin beklenen getirisine eşit olacaktır (Zijp, 1993: 18). Ödünç verilebilir fon piyasasında belirlenen piyasa faiz oranı, ödünç verilebilir fon arzının, fon talebine eşit olduğu noktada oluşur. Piyasa faizi, ödünç alınan fonlar için ödenen bir fiyattır. Dengede bulunan bir ekonomide; piyasa faiz oranı, doğal faiz oranına eşittir. Bununla birlikte, ekonomide doğal oran sabit kalmamakta, zamanla dalgalanmaktadır. Bankalar ise piyasa faiz oranını, doğal faiz oranına eşitleme konusunda ister istemez doğru karar verememe sorunuyla karşı karşıyadır. Dışsal etkiler, tahmin hataları ve özellikle parasal otoritelerin para arzını artırmaları sonucu, piyasa faiz oranının doğal oranın altına düşmesi iktisadi dalgalanmaların ana nedenidir. Böyle bir durumda, borç alma maliyetinin yatırımın marjinal verimliliğinin altına düşmesi nedeniyle, girişimcilerin ödünç verilebilir fonlara olan talebi artacak, ekonomide bir kredi genişlemesi yaşanacaktır (Zijp, 1993: 18-19; Formaini, 2006: 3). Wicksell bu duruma iktisadi dalgalanmaların kümülatif süreci adını vermektedir. Ancak, piyasa faiz oranlarının doğal oranın altına düşerek; yatırımları, talebi, fiyatları ve üretimi artırması sonucu ortaya çıkan genişleme dönemi sonsuza kadar devam edemez. Bankaların verdikleri kredileri artırma imkânlarının sınırlı olması, yükselen fiyat ve maliyetler piyasa faiz oranlarını doğal oranın üzerine çıkmaya zorlayacaktır. Sonuçta ekonomi bir ters kümülatif sürece girmek zorunda kalacaktır. Bu durum ise ekonomideki daralma dönemini başlatacaktır. Mises ve daha sonra Hayek, parasal değişmelerin faiz oranı üzerindeki etkilerinin üretimin yapısını değiştirici etkilerini analiz etmişlerdir. Parasal bir

6 42 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ müdahale reel sektörde değişimlere yol açacaktır. Bu nedenle Avusturya okulunda para yansız değildir. Nitekim, Avusturya okulu mensupları, paranın yanlılığı görüşlerini Cantillon a kadar dayandırırlar. Cantillon a göre paranın reel sektör üzerindeki etkisi yansız değildir ve bu durum paranın daima önemli olduğunu kanıtlar. Mises de ekonomiye eklenen her yeni paranın, tüm bireylere eşit olarak dağılmadığını vurgular (Snowdown, Vane, Wynarczky, 1994: 355). Sonuçta parasal müdahaleler sonucu reel sektörde meydana gelen değişimlerin incelenmesi Avusturya iktisadi dalgalanmalar teorisinin özünü oluşturmaktadır. Ödünç verilebilir fon piyasasını bitirmeden önce, piyasanın arz yanını oluşturan planlanan tasarruflara daha yakından bakmakta fayda vardır. Garrison (2001: 39), bu konuda Avusturya okulunun, neoklasik büyüme teorisi ile Keynesyen teori arasında bir yerde durduğunu belirtmektedir. İnsanlar sadece tasarruf (S) yapmazlar, bir şeyler için tasarruf yaparlar (save-up-for something - SUFS). Bugünkü tüketimden kaçınmaları, bir amaca hizmet eder; bu amaç ilerde tüketme niyetidir. SUFS yaklaşımı, tasarrufu bir akım kavramı ve stok kavramı olarak gören geleneksel ayrımdan farklıdır. Sermaye-tabanlı makro iktisatta tasarrufun anlamı, satın alma gücünün gelecekte kullanılmak üzere biriktirilmesidir. Bununla birlikte, gelecekteki tüketici talebi belirlenmiş değildir. Gelecek riskli, belirsiz ve bilinmezdir. Her biri kendi bilgi ve beklentisiyle hareket eden girişimcilerin faaliyetleri, sağlıklı çalışan bir piyasa ekonomisi için temel bir gerekliliktir. Uzun dönemi esas alan büyüme teorisinde, dengesizlik diye bir sorun bulunmadığı varsayılır. Tasarrufun anlamı basitçe, tüketmeme ile özdeştir. Artan tasarrufun anlamı, azalan tüketim harcamalarıdır. Kapasiteyi artırmak için kullanılan tasarruflar, üretimin büyüme oranını artırarak hem tüketim hem de yatırım harcamalarını artırır. Kısa döneme odaklanan Keynesyen teoride ise, ekonomi eksik istihdam dengesindedir. Tasarruflar ile yatırım arasındaki ilişki ise oldukça muğlâktır. Tasarruf paradoksu gereğince, artan tasarruflar, toplam talebi dolayısıyla iktisadi faaliyetleri azaltıcı bir nedendir. Solow (1997: 231f) tasarruflardaki artışın uzun ve kısa dönem sonuçları arasındaki bu zıtlığı, makro iktisadın özündeki temel zayıflıklardan biri olarak tanımlamaktadır. Kısa dönemli Keynesyen iktisatta, yatırım ve tüketim daralma ve genişleme dönemlerinde birlikte hareket ederken; uzun dönemli büyüme iktisadında, yatırımların artması için aynı periyotta cari tüketim azalmalıdır. Garrison (2001: 4), sorunun çözümünün Avusturyacı bakış açısında olduğunu savunmaktadır. Ona göre Keynes in kısa dönem, klasik iktisatçıların ise uzun dönem resme odaklandıkları düşünüldüğünde; Hayek orta dönemli resme odaklanmaktadır. Avusturya okulunda, piyasa süreci ne genelde büyüme teorisinde varsayıldığı gibi kendiliğinden işlemekte, ne de Keynesyen tasarruf paradoksunun gösterdiği

7 Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak 43 gibi kendiliğinden başarısız olmaktadır. Piyasa sürecinin işlemesinin veya başarısız olmasının tanımlanması aşamasında, sermaye-tabanlı makro iktisadın ikinci bileşeni olan üretim olanakları eğrisinin bakış açısına ihtiyaç vardır (Garrison, 2001: 40) Üretim Olanakları Eğrisi Garrison (2001: 40), üretim olanakları eğrisinin (PPF) giriş seviyesindeki bütün ders kitaplarında yer almasına rağmen, ne Keynesyen ne de klasik makroekonomik analize entegre edilmediğini belirtmektedir. PPF nin sermaye tabanlı makro ekonomiye uyumu, eksenlerinde tüketim ile yatırım arasındaki değiştokuşu göstermesiyle sağlanmaktadır. PPF de dikey eksen herhangi bir yıl için tüketim harcamalarını (C) ve yatay eksen gayri safi yatırımları (I) göstermektedir. PPF üzerindeki herhangi bir nokta, brüt yatırımların yalnızca sermayenin aşınmasını karşılayabildiğini göstermektedir. Net yatırımın olmadığı böyle bir durumda, ekonomide büyüme yoktur diğer bir deyişle ekonomi durgunluk içerisinde bulunmaktadır. Yatırım ve tüketim bileşiminin dışa doğru genişlemesi, ekonomik genişleme; içe doğru daralması ise ekonomik daralma dönemlerini simgelemektedir. Bir yıllık bir kısıtta düşünüldüğünde, PPF üzerinde tüketim ve yatırım ters yönde hareket etmektedir. Bununla birlikte, tüketim ve yatırım aynı yönde ve zıt yönde hareket ederek PPF nin ötesine ve içerisine geçici olmak kaydıyla geçebilir. PPF nin sermaye-tabanlı makro iktisadın bir bileşeni olarak kullanılması durumunda, bu yılın yatırımı ile gelecek yıllardaki harcamalar arasındaki belirli bir geçici ilişki durumu özellikle belirtilmez. Bunun nedeni, Garrison un (2001: 45) ifade ettiği gibi heterojen sermayenin varlığıdır. Şöyle ki, basit bir iki dönemli analizde, 1. dönemde yatırımlarda meydana gelen I kadarlık bir artışın, 2. dönemde tüketimi sermayenin reel getiri oranı kadar artırması beklenilir. Avusturya okulunda sermaye heterojendir ve farklı sermaye malları arasında tamamlayıcılık ve ikame ilişkisi bulunmaktadır. Sermaye-tabanlı makro iktisatta tüketim ve yatırım arasındaki zamana bağlı değiş tokuşu ifade eden zamanlararası dönüşüm ifadesinin bizzat kendisi değişkenliği içerisinde barındırmaktadır ve basit iki dönemli kavram ile basit stok-akım kavramının arasında bir yerde bulunmaktadır Hayekyen Üçgen Sermaye tabanlı makro iktisadın üçüncü bileşeni olan, Hayekyen üçgeni incelemeye başlamadan önce, Hayekyen üçgenin temelini oluşturan üretim yapısı ve zaman kavramlarını görmekte fayda vardır.

8 44 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ Üretimin Yapısı ve Zaman Kavramı Harnowitz (2000: 40) Avusturyacı iktisadın iki ayırt edici yönü bulunduğunu söylemektedir. Bunlar; subjektivizm ve piyasayı girişimcilerin hesaplamaları ve para ile uyumlu olarak oluşan bir keşif süreci olarak görmesidir. Harnowitz e göre makro iktisat ile mikro temeller arasındaki eksik halka sermaye teorisidir. Avusturyacı bakış açısında, piyasa süreci girişimciler tarafından üretilir. Girişimciler, sermaye ve emeği değişik kombinasyonlarda bir araya getirerek, gelecekte tüketicilerin isteyeceklerini düşündükleri mal ve hizmetleri üretirler. Sermaye ile girişimcilerin planları arasındaki ilişki üzerindeki vurgu, Avusturyacı subjektivizminin bir sonucudur. Nitekim sermaye ilk dönem iktisadi dalgalanma teorilerinde, genellikle ödünç verilebilir anlamında serbest ve sabit sermaye ya da parasal ve reel sermaye olarak incelenmiştir. Menger, sabit veya reel sermaye grubunun, heterojen maddi yatırım ürünlerinden oluştuğunu belirtmiş ve bu malları üretim sürecindeki işlevlerine göre sınıflandırmıştır. Menger in terminolojisinde birinci düzey mallar, doğrudan insan ihtiyacını karşılayan tüketim mallarıdır. Birinci düzey malların üretiminde kullanılan un, işlenmiş deri ve kumaş gibi sermaye malları, ikinci düzey malları oluşturacaktır. İkinci düzey malların üretiminde kullanılan buğday, ham deri ve yün gibi sermaye malları ise üçüncü düzey malları oluşturacaktır. Bu sıralama oluşan nihai mala göre artabilir veya azalabilir. Beraber ele alındığında, bu sıralama, daha önceki tüm yatırım kararlarını içinde barındıran dikey bir üretim yapısı veya sermaye yapısı olarak görülebilir (Zijp, 1993: 14 15). Menger, üretim sürecini bu şekilde açıkladıktan sonra nihai tüketim mallarını alt düzey ve bunların üretiminde kullanılan üretim malları dizisini de üst düzey mallar olarak niteler ve önemli bir noktaya varır. Üst düzey üretici mallarına olan talep alt düzey mallardan türetilmiştir. Diğer bir deyişle üretim faktörlerine olan talep, nihai tüketici talebine bağlıdır. Menger in yaklaşımı değer yükleme kanunu olarak bilinmektedir (Skousen, 2003: 200). Böhm-Bawerk (1890), Menger in sermaye teorisine mutlak ve ortalama üretim süresi ve ortalama bekleme süresi kavramlarını katarak önemli katkılarda bulunmuştur. Mutlak üretim süresi, üretim sürecinde birincil faktörlerin uygulanmasından, nihai ürüne ulaşana kadar geçen süre olarak tanımlanır. Ortalama üretim süresi ise, üretim sürecinde birincil faktörlerin uygulanmasından, nihai ürünlere ulaşana kadar geçen ortalama süre olarak tanımlanır. Üçüncü kavram ortalama bekleme süresidir. Ortalama bekleme süresi, tek tek faktörlerin üretime giriş ve nihai ürün olana kadar geçen sürelerin ortalamasını ifade eder. Ortalama

9 Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak 45 bekleme süresi, ortalama üretim süresinin yarısıdır. 4 Böhm-Bawerk, ortalama sürelerin her ikisinin de üretimin dolambaçlı yapısını gösterdiğini belirtmiştir (Zijp, 1993: 16). Diğer bir deyişle, üretim zaman alan bir süreçtir. Şu halde Avusturyacı iktisatta, değerin ileri-doğru bakan bir yönü bulunmaktadır. Tüketiciler, tüketim mallarına onlardan bekledikleri fayda nedeniyle bir değer yükler; aynı şekilde girişimciler de, sermaye mallarına üretecekleri tüketim mallarından bekledikleri fayda nedeniyle bir değer yüklerler. Girişimcilerin beklentilerindeki bir kusur, sermaye mallarından bazılarının yanlış kullanılarak; bunların piyasa fiyatlarının bu hataları içerisinde barındırması sonucunu doğurur. Piyasa süreci işlediğinde, bu gibi hatalar ortaya çıkacak ve girişimciler eğer gerekliyse üst düzeydeki malları yeniden tahsis etmeye zorlanacak veya tüketici mallarına olan talep hakkındaki düşüncelerini yeniden gözden geçireceklerdir (Harnowitz, 2000: 45) Hayekyen Üçgeni Anlamak Hayek, 1931 yılının başlarında London School of Economics de verdiği konferanslarda Mises in (1953) iktisadi dalgalanmalar teorisine analitik bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu konferanslar, aynı yılın sonunda Prices and Production (1931) isimli kitabında yayınlanmıştır yılında yayınlanan Pure Theory of Capital de (1941) ise bu analitik bakış açısının bazı üç boyutlu çizimlerine (bkz. Şekil 1) rastlanılmaktadır. Kitabın IX. bölümü olan The Continuous Process of Production da Hayek (1941, s.114), üretim sürecini zaman boyutuna sahip bir girdi fonksiyonu olarak düşünmektedir. Bu durumda üretimdeki nokta girdi-nokta çıktı anlayışına karşın, üretimin doğal kaynaklarla başlayan ve diğer üretim bileşenlerinin zaman içinde bu sürece eklendiği bir sürekli girdi-nokta çıktı anlayışı ortaya çıkmaktadır. 4 Üretim faktörlerinin üretim sürecine düzgün dağılıma sahip olarak girdiğini varsayalım. Bu durumda, mutlak ve ortalama üretim süreci birbirine eşit olacaktır. Üretim sürecinin bir yıl (52 hafta) sürdüğünü kabul edersek; ilk üretim girdisi için (mutlak) bekleme süresi 52, ikincisi için 51, üçüncüsü için 50 hafta olacaktır. Nihayet son girdinin bekleme süresi sadece 1 haftadır. Bunun anlamı, üretim sürecinin ortalama bekleme süresinin 26 hafta olması, yani ortalama üretim süresinin yarısını ifade etmesidir.

10 46 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ Şekil 1. Hayekyen Üçgenin İlk Çizimleri Kaynak: Hayek, 1941:197 Hayekyen üçgenin en basit formu, Şekil 2 deki gibi gösterilebilir. Burada, üçgenin yatay kenarı üretim zamanını simgelemektedir. Dikey kenarın uzunluğu ise, üretim sürecinin sonunda elde edilen tüketim mallarının değerini göstermektedir. Hayekyen üçgendeki, sürekli girdi-nokta çıktı işleyişi zamanın sadece üretimle alakalı olduğu sürece değerlendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Tüketim mallarının değerini gösteren nokta çıktı değeri, Hayekyen üçgen ile üretim olanakları eğrisi arasında açık bir ilişki kurulmasına izin vermektedir. 5 Zaman ekseninden hipotenüse olan dikey uzaklıklar, o zaman noktasındaki üretim sürecinde bulunan malların değerini simgelemektedir. Şekilde pedagojik anlatım kolaylığı sağlamak için, Hayek üçgeni beş ayrı üretim aşamasına ayrılarak gösterilmiştir. Gerçekte ekonomideki üretim aşamaları, çok daha komplekstir ve her ürün için değişim gösterir (Garrison, 2001: 48, 2005). 5 Bu durum, tüketimin zaman almadığı sonucunu doğurmaktadır. Oysa dayanıklı tüketim mallarının bir zaman boyutu içerdiği açıktır. Esasında bu piyasa süreci için önemli olabilmekle birlikte, analizi daha kompleks hale sokarak açıkça gösterilmek istenen ilişkileri engelleyebileceği için grafiksel analizin dışında tutulmuştur.

11 Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak 47 Hayekyen üçgen, heterojen sermaye üzerinde durmaktadır. Üretim süreci, girdileri tüketilebilir üretime dönüştüren birbirini takip eden faaliyetleri kapsamaktadır. Tesis, araç-gereç, makine, hammadde gibi çeşitli biçimlerdeki sermaye; Şekil 2 de üretim zamanı eksenindekine benzer biçimde üretimin değişik kademelerinde kullanılmaktadır. Girişimciler, sermaye mallarını mükemmel olmamakla birlikte kendileri için en uygun biçimde birleştirerek üretimde bulunmaktadırlar. Girişimcilerin elindeki sermayenin yapısı, yani üretim sürecinin her bir kademesinde kullanılan heterojen sermayenin bileşimi değişebilmekte fakat bu değişim anında ve maliyetsiz bir süreç olmamaktadır. Heterojen sermayenin bileşiminin değişmesinin belli bir zamana ve maliyete ihtiyaç duyması, ilerde açıklanacağı üzere iktisadi daralmanın süresinin de temel belirleyicisi olacaktır. Şekil 2. Hayekyen Üçgen Tüketim Mallarının Değeri Satış Sektörü Dağıtım Sektörü İmalat Sektörü Enerji Sektörü Madencilik Sektörü Üretim Zamanı Kaynak: Garrison, Üretim, zaman içerisinde ilerlemesine rağmen, değer verme ters yönde yayılır. Bu Menger in değer yükleme kanunudur. Tüketim malları, birinci düzey mallardır. İkinci, üçüncü ve daha üst düzeydeki malların değeri, nihayetinde birinci düzey malların beklenen değerinden kaynaklanır. O halde, Hayekyen üçgende üretimin her aşaması üretilen mal ve hizmete değer kattığı için, üçgen zamanla genişlemektedir. Üçgenin toplam alanı, yıl boyunca ekonomideki bütün mal ve hizmetlere yapılan toplam harcamayı göstermektedir (Garrison, 2005). Üçgenin şeklindeki değişmenin temelinde, toplam üretimle ilgili tercihlerin değişmesi bulunmaktadır. Tüketicilerin daha fazla gelecek yönlü olmaya

12 48 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ başladıklarını varsaydığımızda, zaman tercihleri eskisinden daha düşük olacaktır. Bu tercih değişmesinin anlamı, cari tüketim için olan talebin azalması ve SUFS nin yükselmesidir. Piyasa kanalıyla girişimcilerin eline geçen tasarruflar, ilk üretim aşamalarındaki üretim faktörlerine olan talebi artıracaktır. Bütünüyle düşünüldüğünde, üretime olan talepte bir değişme olmasından ziyade, talebin yapısı değişmiştir. Yeni durumda, Hayekyen üçgenin tüketim harcamaları kenarı kısalırken, üretim zamanı kenarı uzayacaktır. Yeni durumda üretim daha dolambaçlı bir yapıya kavuşacak ve üçgenin hipotenüsünün eğimi azalacaktır. Bu yeni durum, daha düşük zaman tercihiyle uyumlu olarak daha düşük bir faiz oranını yansıtacaktır (Garrison, 1994: 110). 3. Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisi Roger Garrison (2001: 67 76; 2004: ), sermaye tabanlı makro iktisadın bileşenlerini kullanarak AİDT nin genel yaklaşımını grafiksel bir anlatımla sunmaktadır. Avusturya okulu iktisatçıları, gerçek ekonomik büyüme ile sahte genişleme dönemini birbirinden tamamen ayrı iki olgu olarak görmektedirler. Nitekim sermaye tabanlı makro iktisatta istikrarlı büyüme, yatırımlar aşınmayı aştığında ve bütün yatırımlar mevcut tasarruflarla finanse edildiğinde gerçekleşmektedir. Mevcut tasarruflarla finanse edilen büyümenin istikrarlı olması, mevcut kaynaklar ile zevk ve tercihlerle uyumlu olmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 3, Avusturya İktisadi Dalgalanmalar yaklaşımını özetlemektedir. Merkez bankasının para politikası aracılığıyla para arzını artırarak kredi genişlemesi yaratması; tasarruflar üzerinde, artırıcı ve azaltıcı yönde olmak üzere iki zıt etki ortaya çıkarmaktadır. Ekonomik birimlerin zaman tercihlerinin değişmediği varsayımı altında, piyasaya giren yeni paranın ( M) doğal faiz oranını değiştirmesi için herhangi bir sebep yokken; yeni para, piyasa faiz oranını doğal oranın altına düşürmektedir. Bu durum Şekil 3(a) da ödünç verilebilir fon arzının artması sonucu, tasarruf sahiplerini daha az tasarruf etmeye, buna karşın yatırımcıları daha fazla yatırım yapmaya yönelten yapay düşük faiz oranını simgeleyen i ile gösterilmiştir. Kredi genişlemesi, tasarruflarda herhangi bir uyumlu azalma olmaksızın hem tüketim hem de yatırımın artması sonucunu doğurmaktadır. Diğer bir deyişle, piyasa faiz oranının doğal faiz oranının altına düşmesinin en önemli sonucu, piyasada geçerli olan faiz oranında yatırımların artmasına karşın; tasarrufların azalmasıdır. Şekil 3(b) ödünç verilebilir fon piyasasındaki değişimin, üretim olanakları eğrisi üzerindeki etkilerini göstermektedir. Burada azalan tasarruflar, tüketimi artırma ve düşen kredi maliyetleri ise daha fazla yatırım yapılması yönünde ekonomik birimler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu iki zıt etki sonucunda ekonomi, kuzeydoğu yönünde üretim olanakları eğrisinin dışına doğru savrulmaktadır. Böyle bir durumda, ekonomideki emek dâhil tüm kaynakların kullanımında artış meydana gelecek ve ekonomi tam istihdam denge seviyesinin ötesine geçecektir.

13 Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak 49 Üretim olanakları eğrisi, tüketim ve yatırımın sürdürülebilir kombinasyonları olarak tanımlandığı sürece ekonomi tam istihdam denge seviyesinin ötesine geçebilecektir. Buradaki kritik soru, birbirine zıt işleyen bu iki piyasa güçlerinden birinin diğerini neden durdurmadığı ve ekonominin tekrar üretim olanakları üzerinde bir noktaya dönmesini sağlayamadığıdır. Bunun nedeni olarak, gevşek para politikası sonucunda kazanç sahiplerinin tüketim-tasarruf kararlarıyla, girişimcilerin yatırım kararlarının birbirinden ayrılması ve ekonomide bu kararlar arasındaki çatışma kendini gösterene kadar, her iki kesim için de bir problemin var olmaması gösterilebilir. Garrison (2001: 71) üretim olanakları eğrisi üzerindeki bu iki zıt etkiyi, tüketiciler ve yatırımcılar arasındaki halat çekme yarışına benzetir. Halat gerilmeye başlayana kadar her iki kesim için de herhangi bir sorun yoktur. Bu safhada, hem yatırım hem tüketim harcamaları artar. Fakat halat gerilmeye başladığında, çekişmenin galibi olacak taraf yatırımcılardır. Bunun nedeni Avusturya okuluna göre paranın yanlı oluşu ve yatırım yapan kesimin, düşük faiz oranları nedeniyle, piyasaya giren yeni parayı almaya daha yakın olmasıdır. Şekil 3. Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisinin Grafiksel Gösterimi fazla tüketim C fazla tüketim cebri tasarruf yanlış yönlendirilmiş yatırım Çöküş fazla yatırım Üretim Aşamaları c) Hayek Üçgeni i b) Üretim Olanakları Eğrisi S I Doğal Oran: i eq S + M Yapay Düşük Faiz: i D S = I a) Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasası S, I Kaynak: Garrison, 2001: 69

14 50 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ Piyasa faiz oranlarındaki yapay azalmanın, tüketici ve yatırımcı davranışlarını değiştirmesi ve bunun üretim olanakları eğrisine iki zıt etki olarak yansımasının Hayek üçgeni üzerinde iki türlü etkisi vardır. Birincisi, girişimciler düşük faiz oranlarıyla kredi maliyetinin düşmesinin ardından daha uzun süren yatırım projelerine girişecektir. Böylece üretimin orta ve son aşamalarındaki üretim faktörlerinin bir kısmı, üretimin ilk aşamalarına doğru kayacaktır. Bu durum üretim sürecini uzatacak ve Hayek üçgeninin hipotenüsünün eğiminin azalmasına neden olacaktır. Üretim sürecinin uzamasıyla eş zamanlı olarak, kazanç sahipleri piyasa faiz oranında daha az tasarruf etmekte ve daha fazla tüketim harcaması yapmaktadırlar. Bu ikinci etki ise, üretim faktörlerinin bir kısmının üretimin son aşamalarına doğru kaymasına ve dolayısıyla üretim sürecinin kısalarak Hayek üçgeninin daha dik eğime sahip olmasına neden olacaktır. Nitekim Mises yanlış yönlendirilmiş yatırım ve fazla tüketim in genişleme döneminin ana özelliği olduğunu belirterek bu noktaya dikkat çekmiştir. Şekil 3(c) de, Hayekyen üçgenin yatırım sürecinin uzadığını gösteren düşük eğimli doğrunun kesikli kısmı, sürecin tamamlanamadığını göstermektedir. Genişleme dönemi, sürdürülemez niteliktedir. Zamanlararası üretim yapısındaki değişme, genişleme döneminin de sonunu hazırlamaktadır. Nitekim girişimciler bir süre sonra faktör maliyetleri ve faiz oranlarının kısıtlayıcı etkisiyle karşılaşırlar. Üretimin orta ve son aşamalarından kendi üretimleri için çekebilecekleri üretim faktörlerine, yüksek tüketim harcamaları nedeniyle de talep olması; üretim faktörlerinden kaynaklanan maliyetleri yükseltecektir. İlerleyen üretim aşamalarında tamamlayıcı kaynaklara olan ihtiyaç ise, sermayeye olan talebi artıracak ve reel faizlerin yükselmesine neden olacaktır. Kaçınılmaz olarak, bazı üretim projelerinin süresi kısaltılacak veya bu projelerden vazgeçilecektir. Üretimin ilk safhalarında kullanılan üretim faktörlerinin değeri düşecek, bir kısmı ise atıl kalacaktır. Sonuçta, emek ve diğer üretim faktörlerinin istihdam dışı kalması gelir ve harcamaların düşmesine neden olacaktır.

15 Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak 51 Şekil 4. Sayılarla Genişleme ve Çöküş C I Kaynak: Garrison, Tablo 1: Genişleme ve Çöküş Aşamaları Noktalar Dikey Hareket Yatay Hareket 1 Fazla tüketim Fazla yatırım 2 Maksimum Tüketim Fazla yatırım 3 Cebri tasarruf Fazla yatırım 4 Cebri tasarruf Maksimum Yatırım 5 Cebri tasarruf Tasfiye 6 İkincil depresyon İkincil depresyon 7 İkincil depresyon İkincil depresyon 8 İkincil depresyon İkincil depresyon Üretim olanakları eğrisi üzerinde genişleme ve daralma döneminin safhaları sayılarla ifade edilebilir. Şekil 4 de 1. numaralı noktada hem yatırım hem tüketim harcamaları artmaktadır. 2 numaralı noktada fazla tüketim maksimum olmaktadır. 2 numaralı noktadan sonra ise artık sadece yatırım harcamaları artmaktadır. Bu durum Tablo 1 den de izlenebilir. Fazla tüketimin sona ermesine rağmen, fazla yatırımın devam etmesinin nedeni, daha önce belirtilen yatırım yapan kesimin piyasaya giren yeni parayı almaya daha yakın olmasıdır. 3 numaralı noktada Avusturyacı literatürde cebri tasarruf olarak isimlendirilen durum söz konusudur. Bu durumda üretimin ilk aşamalarındaki yatırımların gönüllü tasarruflar tarafından finanse edilmesi yeterli olmamakta, bunun için daha yüksek bir tasarruf seviyesi gerekmekte ve bu nedenle tüketim nisbi hatta mutlak olarak azalmaktadır. Fazla yatırım 4 numaralı noktada maksimuma ulaşmaktadır. Burada, üretimin ilk aşamalarındaki yatırımın devamının sağlanması ancak üretimin son aşamalarındaki kaynakların çekilmesi yoluyla sağlanabilecektir. 5 numarada cebri tasarruf devam ederken, tasfiye başlar. İflaslar, yarım kalan projeler ve yeniden yapılanmalar arasında üretim faktörleri üretimin ilk aşamalarından son aşamalarına doğru yeniden tahsis edilmeye çalışılır. Genişleme döneminin ardından hem tüketim hem de yatırım harcamalarında daralma yaşayan ekonominin düzelmesi, aynı yolu izleyerek eski seviyesine ulaşan bir süreçte gerçekleşmemektedir. Girişimciler, fazla üretim süresince, yatırım kararlarını yapay düşük faiz oranı temelinde uzun dönemli getiri beklentilerine göre almışlardır. Bu nedenle, daralan ekonomide ilk duruma göre oransal olarak daha fazla yatırım, fakat daha az harcama bulunmaktadır.

16 52 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ Şekil 4 de 6, 7 ve 8 numaralı noktalarda, ekonomi sıfır büyümeyi temsil eden üretim olanakları eğrisinin üzerinden iç kesimlere doğru sürüklenmekte, ekonomi negatif büyüme oranlarıyla karşılaşmaktadır. Bu noktalarda tüketim ve yatırımın her ikisi de sarmal biçimde birlikte azalmaktadır. Ekonomik daralmanın yaşandığı bu süreçte, tasarruf sahiplerinin tasarruflarını likit tutmaya başlaması ve yatırımcıların ekonomiye olan güven kaybı, ödünç verilebilir fon piyasasında arz ve talebin sola doğru kayması sonucunu doğuracaktır. Sermaye yapısındaki bu kendiliğinden geri dönen hareket, gelir ve harcamaların her ikisinin de kendiliğinden şiddeti artan bir sarmalda azalmasının yolunu açacaktır. Likidite tercihindeki artış, insanoğlunun bazı köklü psikolojik özellikleriyle ilgili olmaktan daha ziyade önemli bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan bireyin riskten kaçınmasıyla ilgilidir. Keynesyen iktisatta önemli bir yer tutan bu spiral azalma, Hayek tarafından ikincil deflasyon veya ikincil daralma olarak tanımlanmıştır. Buradaki birincil problem, kaynakların zamanlararası yanlış dağılımıdır, yani Mises in terimiyle yanlış yatırım dır. AİDT nin temel yaklaşımı yukarıdaki gibi olmakla birlikte, ekonomiye yeni giren paranın doğrudan transfer ödemesi şeklinde tüketicilere yönlendirildiği veya yarı kredi yarı transfer ödemesi şeklinde yatırımcılar ve tüketiciler arasında bölüştürüldüğü daha az rastlanan alternatif durumlar da söz konusu olabilir. Kredi genişlemesi yanında ekonomideki parasal genişleme, kredi-transfer ve transfer genişlemeleri şeklinde de olabilir. Kredi genişlemesi yoluyla gerçekleşen parasal genişleme en zararlı olandır. Transfer yoluyla yaratılan genişleme ise, üretimin son aşamasındaki yatırımların çözülmesinin daha kolay olmasının beklenmesi nedeniyle kredi genişlemesine göre ekonomi için daha az zararlıdır. Kredi - transfer genişlemesi şeklinde gerçekleşen yansız genişleme ise, sistematik zamanlararası koordinasyon hatasına yol açmadığı için en az zararlı olanıdır. Bu durumda, ekonomiye yeni giren para yatırımcılar ve tüketiciler arasında eşit şekilde paylaşılacağından, uzun dönemli projelerle kısa dönemli projeler arasında herhangi bir dağılım farklılaşması yaşanmayacaktır. Yansız genişleme durumunda da, kaynakların yanlış dağılımı söz konusudur. Fakat bu durum, Hayek üçgeninin uzamasına veya daralmasına neden olmayacaktır. Bu nedenle, ekonomiyi yeni giren paranın bozucu etkisi daha az olacaktır. AİDT, fiyatlar genel seviyesinde artışın genişleme döneminin bir özelliği olması gerekliliği fikrine katılmaz. Avusturyacı bakış açısında, fiyatlar istikrarlı olduğunda dahi zamanlararası koordinasyon bozukluğu ortaya çıkabilir. Nitekim, 1929 Büyük Bunalım ı bu durumun tipik bir örneğidir. Kredi genişlemesiyle yaratılan genişleme döneminde, para arzındaki artış, üretimdeki artışla karşılanabilir ve böylece fiyatlar sabit kalabilir. Ayrıca, AİDT nihai mal ve hizmetlerin fiyat seviyesindeki değişime odaklanmamaktadır. Üretimin yapısı gereği, sadece alt

17 Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak 53 düzey malları oluşturan nihai tüketim mallarının fiyatlarındaki değişim değil, bunların üretiminde kullanılan üst düzey malların fiyat değişimleri de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle AİDT de ekonomik yapıyı analiz etmek için, nisbi fiyat hareketleri daha önemli olmaktadır. Bu anlamda, AİDT için enflasyon veya deflasyon konularının ikincil öneme sahip konular olduğu söylenebilir. 4. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar Avusturya okulunun analiz ettiği dünya, neoklasik okulun birçok temel kabulünden uzaktır. Analizleri daha baştan; eksik bilgiyi, koordinasyon hatalarını, değerin herkese göre değiştiğini, belirsizliği, girişimci unsurunun dinamik karakterini kabul etmektedir. Bu anlamda, AİDT nin rakip iktisadi dalgalanma teorilerine nazaran daha bütüncül bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. AİDT, genişleme ve daralma dönemlerinde farklı üretim aşamalarında bulunan ara mallarının fiyat değişimlerini de analize katarak, nisbi fiyat değişimlerine önem vermekte, faiz-kaynak dağılımı ve fiyat değişimleri arasında ilişki kurmaktadır. Bu yönüyle kimi genişleme dönemlerinde fiyatların neden yükselmediğini ve stagflâsyon olgusunu açıklayabilmektedir. Ayrıca, Keynesyen iktisat olarak da anılan kısa dönem makro iktisadın kabul ettiği genişleme döneminde tüketim ve yatırımın aynı yönde hareket etmesi gerektiği yönündeki görüşle; uzun dönemde tüketim ve yatırımın ters yönde hareket etmesi gerektiği yönündeki görüşü birleştiren bir analiz sunmaktadırlar. AİDT nin iktisadi dalgalanmalar olgusuna yaklaşımı birçok dalgalanma teorisine göre farklılık arz etmektedir. Avusturyacı teori doğal faiz oranının sabit kalmadığı bir ortamda, piyasa faiz oranıyla doğal faiz oranı arasındaki tutarsızlığı normal görmektedir. Bu durumda iktisadi dalgalanma içsel bir unsurdur. Kapitalist sistemin doğal bir özelliği olan iktisadi dalgalanmalar, kaçınılması gereken zararlı bir olgu olarak görülmemelidir. Aksine daralma dönemleri, ekonomik sistemin normal işleyişi içerisinde ortaya çıkan yanlış yönlendirilmiş yatırımların daha verimli olacak şekilde yeniden tahsisini sağlamaktadır. Savaş, kuraklık gibi büyük ölçekli dışsal şoklardan kaynaklanmadığı sürece, bu tarz bir iktisadi dalgalanmanın ekonomide önemli ve kalıcı refah kayıplarına neden olması beklenmez. Bununla birlikte parasal otoritelerin, para arzını artırmaları sonucu ortaya çıkabilecek bir piyasa faiz oranının doğal oranın altına düşürülme durumu, sonuçları 1929 Büyük Bunalımı na kadar varabilen bir daralma dönemi yaratabilir 6. Bu 6 Nitekim Avusturya okulunun piyasa-doğal faiz oranına ve nisbi fiyatlara önem veren, buna karşın genel fiyat seviyesini bir uyarıcı gösterge olarak almayan yaklaşımı, ABD de başlayan Finansal Krizi çok

18 54 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ durumda iktisadi dalgalanma dışsal bir unsurdur. Ekonomi bir defa bu tarz bir daralma dönemi yaşadığında yapılması gereken, işsizliğin piyasa mekanizması aracılığıyla talep yapısına uygun biçimde sektörlere dağılmasını beklemektir. Herhangi bir maliye veya para politikası uygulaması, belki ancak işsizliğin tüm sektörlere yayıldığı, fiyat artışının beklenmediği özel durumlarda kısa dönemli bir çözüm olabilir. Bu tarz politikaların uygulama sıklığı ve artan etkisi, piyasanın kendi içinde daha az hasarla atlatabileceği daralma dönemlerinin şiddetini artırır ve ortalama büyüme oranını düşürür. 6. KAYNAKÇA BOHM-BAWERK, Eugen V., (1890), Capital and Interest: A Critical History of Economical Theory, Çev. William A. Smart, London, Macmillan and Co. COCHRAN, John P, GLAHE, Fred R, (1999), The Hayek-Keynes Debate: Lessons for Current Business Cycle Research, The Edwin Mellen Press, USA. EKİNCİ, Aykut, (2006), İktisadi Dalgalanmaların Kavramsal ve Teorik Analizi, KTÜ SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. FORMAINI, Robert L, (2006), Knut Wicksell: The Birth of Modern Monetary Policy, Economic Insights, C. 9, S. 1, (Erişim Tarihi ). GARRISON, Roger W, (1994), Hayekian Triangles and Beyond, Hayek, Coordination and Evolution: His Legacy in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas içinde, (Ed. Jack Birner and Rudy van Zijp), Routledge, London, ss GARRISON, Roger W, (2001), Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, Routledge, London. GARRISON, Roger W, (2004), Overconsumption and Forced Saving in the Mises- Hayek Theory of Business Cycle, History of Political Economy, C.36, S.2, ss önceden görebilmelerini sağlamıştır. Bugün Avusturya okulu iktisatçıları, ABD de başlayan Finansal Krizin temel sorumlusu olarak, FED in dönemindeki düşük faiz oranı politikasını göstermektedirler (bkz. Murphy, 2008). Avusturya okulu iktisatçılarından Thornton (2004) ve Karlsson (2004) çalışmalarında, FED in düşük faiz oranlarıyla desteklenen ABD konut piyasasındaki genişlemenin devam ettirilemeyeceğini; sonunda birçok bankanın batabileceği ciddi ve geniş ölçekli bir krizin oluşacağı konusunda uyarmışlardır.

19 Avusturya İktisadi Dalgalanmalar Teorisini Anlamak 55 GARRISON, Roger W, (2005), The Austrian School: Capital-Based Macroeconomics, Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State içinde, (Ed. Brian Snowdon and Howard R. Vane), Aldershot, Edward Elgar, England. HALCOMBE, Randall G, (2001), The Two Contributions of Garrison s Time and Money, The Quartely Journaly of Austrian Economics, C.4, S.3. HARNOWITZ, Steven (2000), Microfoundations and Macroeconomics: An Austrian Perspective, Routledge, London. HAYEK, Friedrich A, (1931), Prices and Production, London, George Routledge and Sons Ltd. HAYEK, Friedrich A, (1941), The Pure Theory of Capital, Routledge and Kegan Paul, London and Henley. HICKS, John R, (1967), Critical Essays in Monetary Theory, Clarendon Press, Oxford. KARLSSON, Stefan, (2004), America's Unsustainable Boom, Ludwig von Mises Institute, Mises Daily Article, (Erişim Tarihi: ). KEYNES, John Maynard, (1969), İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi, Çev. Asım Baltacıgil, İstanbul Fakülteler Matbaası. MISES, Ludwig Von, (1953), The Theory of Money and Credit, New Haven, Conn, Yale University Pres, (ilk yayınlanma 1912). MURPY, Robert P, (2008), Did the Fed, or Asian Saving, Cause the Housing Bubble?, Mises Daily Article, (Erişim Tarihi: ). SKOUSEN, Mark, (2003), Modern İktisadın İnşası: Büyük Düşünürlerin Hayatları ve Fikirleri, Çev. Mustafa Acar, Ekrem Erdem ve Metin Toprak, Editörler Mustafa Acar, Ömer Demir, Liberte Yayınları, Nr. 79, Ankara. SNOWDON, Brian, VANE, Howard, WYNARCZYK, Peter (1994), A Modern Guide to Macroeconomics: An Introduction to Competing Schools of Thought, Edward Elgar Publishing Limited, Cambridge. SOLOW, Robert M, (1997), Is There a Core of Usable Macroeconomics We Should All Believe In?, American Economic Review, C.87, S.2. THORNTON, Mark, (2004), Housing: Too Good to be True, Ludwig von Mises Institute, Mises Daily Article, (Erişim Tarihi: ).

20 56 Ersan BOCUTOĞLU-Aykut EKİNCİ WICKSELL, Knut [1898], Interest and Prices, Çeviren R.F. Kahn, Royal Economic Society, London, (Erişim Tarihi: ). YAY, Turan, (1993), F.A. Hayek te İktisadi Düşünce: Hayek ve Keynes/Keynesciler Tartışması, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa. ZIJP, Rudy van, (1993), Austrian and New Classical Business Cycle Theories: A Comparative Study Through the Method of Rational Reconstruction, Edward Elgar Publishing Limited, Cambridge.

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

Working Paper Krizin Makro Iktisadından Makro Iktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme

Working Paper Krizin Makro Iktisadından Makro Iktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Bocutoğlu,

Detaylı

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 77-96. İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Ömer YILMAZ * Alaattin KIZILTAN

Detaylı

PHILLIPS EĞRİSİ : ENFLASYON-İŞSİZLİK DEĞİŞ-TOKUŞU TEORİK BİR İNCELEME ÖZET

PHILLIPS EĞRİSİ : ENFLASYON-İŞSİZLİK DEĞİŞ-TOKUŞU TEORİK BİR İNCELEME ÖZET 99 PHILLIPS EĞRİSİ : ENFLASYON-İŞSİZLİK DEĞİŞ-TOKUŞU TEORİK BİR İNCELEME ÖZET Yrd. Doç. Dr. G. Emel AKKUŞ * Orijinal olarak, A.W.H. Phillips tarafından, 1958 yılında yapılan ampirik bir çalışmanın ürünü

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 1-28 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324457 2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NIN

Detaylı

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır.

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır. GİRİŞ Türkiye de yirmi yılı aşkındır süren enflasyon olgusu Türkiye Ekonomisi üzerinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadır. Fiyatlardaki artış olarak tanımlanan enflasyon gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı

SCHUMPETER SİSTEMİNDE YENİLİKLER, EKONOMİK GELİŞME VE DEVRESEL HAREKETLER Sıtkı Selim DOLANAY 1

SCHUMPETER SİSTEMİNDE YENİLİKLER, EKONOMİK GELİŞME VE DEVRESEL HAREKETLER Sıtkı Selim DOLANAY 1 ÖZET SCHUMPETER SİSTEMİNDE YENİLİKLER, EKONOMİK GELİŞME VE DEVRESEL HAREKETLER Sıtkı Selim DOLANAY 1 Önemli Ekonomistlerden Schumpeter sosyo ekonomik sürecin genel resmini ortaya koymuştur. Teknolojik

Detaylı

ÖZET EKONOMİK KRİZLER VE İSTİKRAR PAKETLERİ TÜRKİYE UYGULAMASI (1980 2002) Emine Fırat

ÖZET EKONOMİK KRİZLER VE İSTİKRAR PAKETLERİ TÜRKİYE UYGULAMASI (1980 2002) Emine Fırat ÖZET EKONOMİK KRİZLER VE İSTİKRAR PAKETLERİ TÜRKİYE UYGULAMASI (1980 2002) Emine Fırat Ekonomik kriz süreci, ülke ekonomileri için tehlikeli ve istikrarsız bir dönem anlamına gelmesine rağmen, ekonomik

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU ÖMER SİNAN PEHLİVAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AYHAN UÇAK EDİRNE 2011 i

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M.C. GÜRAN, S. OĞUZ Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M. Cahit GÜRAN * Serpil OĞUZ ** Özet Geçtiğimiz 50 yılda kamu ekonomisi alanında önemli

Detaylı

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1231-1244 Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz Global Keynesianism and Global Economic Crisis M. Oğuz ARSLAN 1 ÖZET Hızlanan

Detaylı

PARANIN MİKTAR TEORİSİ VE TÜRKİYE DE GEÇERLİLİĞİ THE QUANTITY THEORY OF MONEY AND ITS VALIDITY FOR TURKEY

PARANIN MİKTAR TEORİSİ VE TÜRKİYE DE GEÇERLİLİĞİ THE QUANTITY THEORY OF MONEY AND ITS VALIDITY FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.87-115. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

KRİZ VE PARA POLİTİKALARI: PARA POLİTİKALARININ BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE

KRİZ VE PARA POLİTİKALARI: PARA POLİTİKALARININ BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 31-54 KRİZ VE PARA POLİTİKALARI: PARA POLİTİKALARININ BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE Erkan TOKUCU 1 Özet Amerika Birleşik Devletleri nde 2007 yılında başlayan finansal

Detaylı

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008, Volume III Spring GARY S. BECKER İN İKTİSAT BİLİMİNE VE BEŞERİ SERMAYE TEORİSİNE KATKILARI ÖZET Mahmut BİLEN İbrahim Güran YUMUŞAK Nobel Ekonomi

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Alper Akalın* Giriş: Günümüzde yaşanan küresel kriz ve sebep olduğu tahripkâr neticeler, her kriz sonrasında sorulmasına alıştığımız serbest

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 157

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 157 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 157 DÖVİZ KURLARINI AÇIKLAMAYA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR Nazım ÖZTÜRK * ve Yüksel BAYRAKTAR ** Özet Döviz kuramları, döviz kurlarının yapısını,

Detaylı

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003, ss. 57-81. FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Güven DELİCE * ÖZET Finansal piyasaların giderek

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ, TOBİN VERGİSİ VE ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEM: POST KEYNESYEN BİR ÇERÇEVE

FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ, TOBİN VERGİSİ VE ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEM: POST KEYNESYEN BİR ÇERÇEVE Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 20, Sayı : 72, ss. 21-42 FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ, TOBİN VERGİSİ VE ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEM: POST KEYNESYEN BİR ÇERÇEVE Y. Tamer ERGÜL 1 M. Oğuz ARSLAN 2 Özet Minsky'nin

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KAMU YATIRIMLARININ ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ KAMU YATIRIMLARININ ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mart 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77 ISBN NO : 978-605-9041-45-4

Detaylı

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ferhat APAYDIN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı