* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara"

Transkript

1 SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (GATA, 2004) Uzm. Dr. Cengiz Han AÇIKEL*, Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ*, Yrd. Doç. Dr. Muharrem UÇAR*, Uzm. Dr. Hakan YAREN**, Dr. Türker TÜRKER* * GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara ÖZET Bu çalışmada Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde bulunan Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu nda öğrenim gören öğrenciler arasında sigara içme prevelansının ve sigara içmeye etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Şubat 2004 te gerçekleştirilen bu çalışma, kesitsel tipte bir araştırmadır. Araşt ırmanın evrenini oluşturan, eğitim-öğrenim döneminde Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu nda eğitim-öğrenimlerine devam eden, 171 öğrenciden 167 si araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların tamamı erkektir. Çalışmamızda SAMYO öğrencilerinin % 50,3 ünün hayatlarının bir döneminde sigara kullandığı bulunmuştur ve çalışma tarihinde günde en az 1 sigara içtiğini bildiren öğrencilerin prevalansı ise %43,7 dir. Çalışmaya katılanlarda sigaraya başlama yaşı 14,6+1,9 yıl olarak bulunmuştur. İçicilerin % 76,2 si daha önce denemelerine rağmen başarılı olamamıştır ve ancak % 2,4 lük bir grup sigarayı bırakabildiğini ifade etmiştir. Sigaraya başlama nedenleri arasında arkadaş etkisi (%58,3) ve özenti (%47,2) ilk iki sırada bulunmuştur. Ergenlerin sigaraya ulaşmasına etki eden en önemli faktörlerden birisi fiyattır. Bu çalışmada da ekonomik neden (%56,3), sağlığa olumsuz etkilerinin ardından (%71,9) ikinci sırada ki bırakma girişimi nedeni olarak belirtilmiştir. Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinde sigara içme prevalansı ülkemizde lise ve üniversite birinci sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bulunan sonuçlara göre oldukça yüksektir. Öğrencilerin sigarayı bırakma niyeti ise umut verici, fakat sonuçlar tatminkar değildir. Bu durum sigara içen gençlerde etkin ve planlı bir sigarayı bırakma programına ne kadar gereksinim olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, sigara içme, sağlık personeli. SMOKING PREVALENCE AND RELATED FACTORS IN HEALTH NONCOMMISSIONED OFFICERS COLLEGE (GMMA-2004) The aim of this study was determine smoking prevalence and the factors which effect smoking behavior, among Health Noncommissioned Officers College, that in Gülhane Military Medical Academy. This cross-sectional study was performed at February Population of study has been defined as, the students continue education in Health Noncommissioned Officers College on period. In our study we found that, 50.3% of students have used cigarette in any period of thei r life, and the prevalence of students who declare smoking one or more cigarette every day is 44.9%. Affect of friends (58.3%), and pleasure (47.2%) is 1 st and 2 nd reasons start smoking. Price is the most effective factor of cigarette availability. In our study, economic reasons are reported as 2 nd reason of give up smoking (56.3%) after heal th counter effect (71.3%). The prevalence of smoking among Health Noncommissioned Officers College students is quite high than other studies, which performed in high schools and colleges in our country. Intention of give up smoking is hopeful, but results aren t satisfying. This situation shows the importance and need of effective give up smoking programs for adolescents. Key Words: Student, smoking, health personnel Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Cengizhan AÇIKEL, GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 06018, Etlik/Ankara Tel : GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımına bağlı yılda 4 milyon ölüm gerçekleşmektedir ve bu sayının 2030 yılında 10 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (1). Sigara tüketicilerinin %80 i gelişmekte olan ülke yurttaşlarıdır ve bu ülkelerde halen okul çağındaki çocukların %20 si günlük sigara içicisidir (2). Türkiye kişi başına sigara tüketimi yönünden Avrupa ülkeleri arasında Yunanistan dan sonra 2. sırada yer almaktadır (3). 178

2 Sigara içenlerin büyük çoğunluğu erişkinlik döneminden önce sigaraya başlamaktadır. Sağlık Bakanlığı 2002 verilerine göre Türkiye genelinde üniversite öğrencileri arasında sigara içme sıklığı %48 civarında iken, lise öğrencilerinin %20 si, 7-13 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerinin ise %11.7 si sigara içmektedir (4). Sigaranın zararlarının bilincinde olduğunu düşündüğümüz hekimler de dahil, tüm sağlık personelinde sigara içimi oldukça yaygındır. Ülkemizde gerçekleştirilen değişik çalışmalarda; sigara içme sıklığı hekimler arasında %31-%54, tıp fakültesi öğrencileri arasında sınıfla artan sıklıkta %7.6-%42.9 arasında bulunmuştur (3,5,6,7). Sigara kullanımının azaltılmasında ergenlerin, sigaraya başlamasının önlenmesi önemli bir konudur. Sigara alışkanlığına karşı gelişmiş ülkelerde gençlere yönelik yürütülen kampanyalarda olumlu sonuçlar alınmış ve sigara içme alışkanlığı bu ülkelerde azalmışken (8,9), ülkemizde etkin müdahale programlarının ve bunlara ilişkin umut verici sonuçların varlığını söyleyebilmek olası değildir. Bu çalışmada Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde bulunan Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu nda öğrenim gören öğrenciler arasında sigara içme prevelansının ve sigara içmeye etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrenciler arasında Şubat 2004 te gerçekleştirilen bu çalışma, kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini eğitimöğrenim döneminde Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu nda eğitim-öğrenimlerine devam eden 171 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların tamamı erkektir. Çoktan seçmeli ve açık uçlu 15 sorudan oluşan anket formu araştırmanın gerçekleştirildiği tarihte dershanelerde hazır bulunan 167 öğrenciye dağıtılmıştır. Anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcının sosyodemografik bilgilerini - ailesinin ikamet ettiği yerleşim birimi, ailesinin aylık geliri, annesinin ve babasının öğrenim durumu, lise yaşamı boyunca yıl kaybı, annesinin çalışma durumunuiçermektedir. İkinci bölümde ise öğrencinin sigara kullanma durumu, sigaraya başlama ve bırakma nedenleri, anne, baba, aynı evde yaşayan ağabey-abla ve diğer akrabalarının sigara kullanma durumları, öğrencilerin sigarayı bırakma girişimi sayısı, yeniden başlayanlarda başlama nedeni ve zamanına yönelik sorular yer almaktadır. Anketi tam olarak yanıtlayan 167 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Sigara içme davranışıyla ilgili verilen yanıtlar temel alınarak sigara içme alışkanlığı 4 kategoride gruplandırılmıştır: (1) Hiç içmemiş: Yaşamı boyunca bir tam sigara içmemiş olanlar, (2) Ara sıra içiciler: Günde birden az, haftada birden fazla içenler, (3) Düzenli içiciler: Her gün en az bir sigara içenler, (4) Bırakmışlar: (daha önce en az 100 sigara içmiş fakat çalışma tarihinde kullanmayanlar) Anket formlarındaki veriler araştırmacılar tarafından SPSS for Windows 9.0 istatistik programı kullanılarak bilgisayara aktarılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ki kare önemlilik testi uygulanmıştır. BULGULAR Öğrenciler ailelerinin ikamet ettiği yerleşim yerine göre incelendiğinde, %55,1 ile illerde yaşayanlar ilk sıradadır. Öğrencilerin %52,7 si ailesinin aylık gelirinin 500 milyon-1 milyar TL arasında, %34,7 si ise milyon TL arasında olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların aileleri ile ilgili bazı bilgiler Tablo-1 de sunulmuştur. Tablo 1. Katılımcıların Ailelerinin İkamet Ettiği Yerleşim Yeri ve Aylık Gelir Özellikleri (SAMYO, Ankara, 2004) Katılımcıların Özellikleri Sayı % Ailenin_ikamet ettiği yerleşim birimi İl 92 55,1 İlçe 59 35,3 Kasaba 3 1,8 Köy 13 7,8 Ailenin aylık geliri 300 milyondan az 9 5, milyon arası 58 34, milyar arası 88 52,7 1 milyar üstü 12 7,2 179

3 Öğrencilerin %19,8 i annesinin sigara kullandığını bildirmiştir. Annelerin %4,2 si okuma yazma bilmezken, ilkokul mezunları %59,3 ile en büyük gruptur. Annelerin %11,5 i ise para getiren bir işte çalışmaktadır. Öğrencilerin anneleri ile ilgili bazı özellikleri Tablo-2 de sunulmuştur. Tablo 2. Katılımcıların Annelerine Ait Bazı Özellikler (SAMYO, 2004) Özellik Sayı % Annenin öğrenim durumu Okur yazar değil 7 4,2 Okur yazar 11 6,6 İlkokul mezunu 99 59,3 Ortaokul mezunu 15 9,0 Lise mezunu 28 16,7 Yüksel okul mezunu 7 4,2 Annenin_Çalışma_Durumu Çalışmıyor ,5 Çalışıyor 19 11,5 Annenin_Sigara_İçme_durumu İçiyor 32 19,8 İçmiyor ,5 Bırakmış 6 3,7 Tablo 3. Katılımcıların Baba ve Diğer Akrabalarına İlişkin Bazı Özellikler (SAMYO, 2004) Özellik Sayı % Evde Yaşayan Akrabanın Sigara Kullanma Alışkanlığı İçiyor 13 18,6 İçmiyor 56 80,0 Bırakmış 1 1,4 Aynı_Evde_Yaşayan_Ağabey/Abla İçiyor 40 34,8 İçmiyor 71 61,7 Bırakmış 4 3,5 Babanın öğrenim durumu Okur yazar değil 1 0,6 Okur yazar 3 1,8 İlkokul mezunu 63 37,7 Ortaokul mezunu 25 15,0 Lise mezunu 46 27,5 Yüksel okul mezunu 29 17,4 Babanın sigara kullanma alışkanlığı İçiyor 93 56,0 İçmiyor 47 28,3 Bırakmış 26 15,7 Çalışmada öğrencilerin %56,0 ı babasının sigara içtiğini bildirmiştir. Öğrencilerin aynı evde yaşayan ağabey/ablasının %34,8 i sigara kullanırken, evde yaşayan diğer akrabaların da %18,6 sının sigara kullandığı TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004: 3 (8) bulunmuştur. Babalar arasında okuma yazma bilmeyen sadece 1 kişi iken (%0,6), lise ve üzerinde bir okuldan mezun olanlar %44,9 dur. Öğrencilerin babaları ve evde yaşayan diğer akraba ile ilgili bazı özellikleri Tablo-3 te yer almaktadır. Öğrencilerin %49,7 si sigarayı hiç kullanmadığını, %43,7 di ise günde en az 1 tane sigara kullandığını bildirmiştir. Sigara kullanan öğrencilerin %8,3 ü 1 yıldır sigara kullanırken, 3 yıl ve üzerinde kullananlar %70,1 dir. Sigara kullanan öğrencilerin % 48,0 ı günde 2-10 adet, %3,9 u ise 20 adetten fazla sigara kullanmaktadır. Ortalama içilen sigara sayısı 12,2±5,3 tür. Öğrencilerin sigaraya başlangıç yaşı ise ortalama 14,6±1,9 yıl olarak bulunmuştur. Öğrencilerin sigara kullanma alışkanlığı, kullanma süresi, günde kullandığı sigara sayısı, başlama yaşı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo-4 de sunulmuştur. Tablo 4: Katılımcıların Sigara Kullanma İle İlgili Bazı Özellikleri (SAMYO, 2004) Katılımcıların Özellikleri Sayı % Sigara Kullanma Alışkanlığı (n=167) Hiç kullanmadım ,7 Evet, günde en az 1 tane 73 43,7 Evet, günde 1 den az 7 4,2 Bıraktım 4 2,4 Sigara Kullanma Süresi (n=84) 1 yıl 7 8,3 2 yıl 18 21,4 3 yıl 27 32,1 4 yıl 17 20,3 5 yıl ve 5 yıl üzeri 15 17,9 Ort=3,4±1,7 Ortanca=3 Min=1 Maks=10 Günde Kullandığı Sigara Sayısı (n=80) 1 adet 2 2, adet 38 47, adet 36 45,0 20+ adet 4 5,0 Ort=12,2+5,3 Ortanca=10 Min=2 Maks=30 Başlama_Yaşı (n=80)* 11 ve 11 yıl altı 4 5,0 12 yıl 5 6,2 13 yıl 7 8,7 14 yıl 15 18,8 15 yıl 23 28,8 16 yıl 19 23,8 17 yıl 7 8,7 Ort=14,6+1,9 Ortanca=15 Min=6 Maks=17 180

4 Öğrencilerin sigaraya başlama ve bırakma girişimi nedeni olarak birden fazla seçeneği belirtmelerine çalışmada olanak verilmiştir. Katılımcıların %58,3 ü arkadaş etkisi ile, %47,2 si ise sigaranın keyif verici olduğunu düşündüğü için sigaraya başladığını bildirmiştir. Yaşamının bir döneminde Tablo 5. Katılımcıların Sigara Kullanma İle İlgili Bazı Özellikleri (SAMYO,2004) Özellik Sayı % Sigaraya Başlama Nedeni (n=72)* Arkadaş etkisi 43 58,3 Özenti 34 47,2 Stres 24 33,3 İlk defa aileden uzaklaşma 8 11,1 Diğer 4 5,6 Sigara Bırakma Girişimi Nedeni (n=64)* Hasta olduğum için 22 34,4 Sağlığıma zarar verdiğini 46 71,9 düşündüğüm için Çevremdekileri rahatsız ettiği 15 23,4 için Ailemin baskısı nedeniyle 11 17,2 Ekonomik yük getirdiği için 36 56,3 Ağızda kötü tat bıraktığı, koku 13 20,3 yaptığı için Diğer nedenler (kız arkadaş) 4 6,3 * Birden fazla seçenek işaretlenebilmiştir. kullanmış ve halen kullanan öğrencilerden (n=84) %76,2 si en az bir kez sigarayı bırakmayı denediğini belirtmiştir. Bırakma girişimi nedenlerinde sağlığına zarar vereceğini düşünme (%71,9) ve ekonomik nedenler (%56,3) ilk iki sırada yer almaktadır. Bununla birlikte bırakma girişimlerinin %34,4 ünün hastalık sonrası olması da dikkat çekmektedir. Öğrencilerin sigaraya başlama ve sigarayı bırakma girişimi nedenleri ile ilgili bilgiler Tablo-5 te sunulmuştur. Çalışma yapılan öğrencilerin %50,3 ü yüksek okula başlamadan önce ve başladıktan sonra hiç içmediğini, %28,6 sı yüksekokulda içtiği sigara miktarının değişmediğini, %21,1 i yüksek okula başladıktan sonra kullandığı sigara miktarının arttığını bildirmiştir. Öğrencilerin %66,3 ü derslerinin yoğun olduğunda daha çok sigara içtiğini, %50,3 ü yakınında sigara içilmesinin sigara içme isteğini arttırdığını, %41,0 ı kendisini bağımlı olarak kabul ettiğini, %30,.3 ü ise sigaranın yalnızlığını gidermesine yardımcı olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %75,0 i sigarayı bıraktıktan sonraki 1 ay içinde tekrar başladığını, %26,0 sı ise başlama nedeninin eksiklik hissetmesinin olduğunu belirtmiştir. Tablo 6. Katılımcıların Ailelerinin Bazı Sosyodemografik Özellikleri (SAMYO,2004) Kullananlar (n=80) Hiç kullanmamışlar (n=83) Ki kare p Sayı % Sayı % Ailenin_ikamet ettiği yerleşim birimi (n=163) İl 40 50, ,9 İlçe 35 43, ,9 6,81 0,08 Kasaba 2 2,5 1 1,2 Köy 3 3, ,0 Ailenin aylık geliri (n=163) 300 milyondan az 5 6,3 4 4, milyon arası 28 35, ,5 0,97 0, milyar arası 40 50, ,7 Sigara içme davranışına etki eden faktörler incelenirken, bırakanlar grubun sadece %3.7 sini (6 kişi) oluşturdukları için analizlerin dışında tutulmuşlardır. Sigara içen ve içmeyenlerin ailelerinin ikamet ettiği yerleşim yerine göre dağılımları incelendiğinde sigara içenlerde ailesi ilçe ve kasabalarda yaşayanların, içmeyen grupta ise il ve köyde yaşayanların daha büyük paylara sahip olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte gruplar arası oranların dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,08). Ailelerinin gelir durumuna göre incelendiğinde ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,81) (Tablo 6). 181

5 Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumuna göre dağılımı incelendiğinde gruplar arası oranların dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,63). Her iki grupta da ilkokul mezunu anneler ilk sıradayken (sırasıyla %60,0, %57,9), yüksek okul mezunu olan anneler içen grupta %6,3, içmeyen grupta %2,4 dür. Annenin çalışma durumuna göre TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004: 3 (8) incelendiğinde ise sigara içen öğrencilerin annelerinin %15,2 si, içmeyenlerin ise %7,3 ü para getiren bir işte çalışmaktadır (p=0,11). Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin annelerinin sigara kullanma alışkanlıkları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,59). Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerinin annelerine ait bazı özelliklerin dağılımı Tablo-7 de sunulmuştur. Tablo 7. Katılımcıların Annelerine Ait Bazı Özellikler ve Sigara Kullanma Alışkanlıkları (SAMYO,2004) Özellik Kullananlar Hiç kullanmamışlar (n=80) (n=83) Ki kare p Sayı % Sayı % Annenin Öğrenim Durumu (N=163) Okur yazar değil 2 2,4 5 6,0 Okur yazar 5 6,3 6 7,2 İlkokul mezunu 48 60, , Ortaokul mezunu 8 10,0 6 7,2 Lise mezunu 12 15, ,4 Yüksel okul mezunu 5 6,3 2 2,4 Annenin Çalışma Durumu (n=161) Çalışmıyor 67 84, ,7 2,53 0,11 Çalışıyor 12 15,2 6 7,3 Annenin Sigara İçme Durumu(n=158) İçiyor 17 22, ,3 1,10 0,59 İçmiyor 58 75, ,8 Bıraktı 2 2,6 4 4,9 Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin babalarının öğrenim durumuna göre dağılımı incelendiğinde gruplar arası oranların dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,20). Her iki grupta da ilkokul mezunu babalar ilk sıradayken (sırasıyla %36,2, % 41,0), yüksek okul mezunu olan babalar içen grupta %22,5, içmeyen grupta %13,3 tür. Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin babalarının sigara kullanma alışkanlıkları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,06). Her iki grupta da sigara kullanan babalar %50 nin üzerinde orantıya sahipken, sigara kullanmayan öğrencilerin babalarında kullanmayanların orantısı yüksektir (sırası ile %32,5, %24,1). Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerinin babalarına ait bazı özelliklerin dağılımı Tablo-8 de sunulmuştur. Tablo 8. Katılımcıların Babaya Ait Öğrenim Durumu ve Sigara Kullanma Alışkanlıkları (SAMYO,2004) Özellik Kullananlar Hiç kullanmamışlar (n=80) (n=83) Ki kare p Sayı % Sayı % Babanın öğrenim durumu Okur yazar değil 1 1,3 - - Okur yazar ,6 İlkokul mezunu 29 36, ,0 Ortaokul mezunu 13 16, ,0 7,20 0,20 Lise mezunu 19 23, ,1 Yüksel okul mezunu 18 22, ,3 Babanın sigara kullanma alışkanlığı (n=162) İçiyor 42 53, ,8 İçmiyor 19 24, ,5 5,54 0,06 Bırakmış 18 22,8 8 9,7 182

6 Sigara içen ve içmeyenlerin aynı evde yaşayan ağabey/abla dışındaki akrabalarının sigara kullanma durumu incelendiğinde, gruplar arası oranların dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,02). İçen grupta akrabaların %28,6 sı sigara kullanırken, içmeyen grupta sıklık %5,9 dur. Ağabey/ablaların sigara kullanma alışkanlığı incelendiğinde ise, içen grupta ağabey/ablaların %38,2 si sigara kullanırken, içmeyen grupta bu değer %31,0 dir (Tablo 9). Tablo 9. Katılımcıların Diğer Akrabalarına Ait Bazı Özellikler ve Sigara Kullanma Alışkanlıkları (SAMYO,2004) Özellik Kullananlar (n=80) Hiç kullanmamışlar (n=83) Sayı % Sayı % Ki kare p Evde Yaşayan Akrabanın Sigara Kullanma Alışkanlığı (n=67) İçiyor 10 28,6 2 5,9 İçmiyor 24 68, ,1 7,46 0,02 Bırakmış 1 2,8 - - Aynı Evde Yaşayan Ağabey/Abla (n=113) İçiyor 21 38, ,0 İçmiyor 30 54, ,0 5,58 0,06 Bırakmış 4 7,3 - - TARTIŞMA Çalışmamızda SAMYO öğrencilerinin % 50,3 ünün hayatlarının bir döneminde sigara kullandığı bulunmuştur ve çalışma tarihinde günde en az 1 sigara içtiğini bildiren öğrencilerin prevalansı ise % 43,7 dir. PİAR ın 1988 de yaptığı ulusal çalışmada, yaş grubunda sigara içme sıklığı %30,0 olarak belirlenmiştir (10). Edirne, İzmir ve Manisa da lise öğrencileri arasında yapılan çalışmalarda sigara içme prevalansı %23,2 ile %38.0 arasında değişmektedir (11,12,13). Amerika da lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı 1990 lı yıllarda artmaya başlamış ve 1991 de %27,5 iken, 1997 de %36,4 e çıktığı gözlenmiştir (14). Ülkemizde tıp fakültesi öğrencilerinde yapılan çalışmalarda ise prevalans %30,3 ile %33,9 arasında değişmektedir ve birinci sınıf öğrencilerinde sıklık daha düşük bulunmuştur (6,7). Bu sonuçlara göre çalışma grubunda prevalansın, sağlıkla ilgili bir okulda öğrenim görmelerine ve sigaranın zararları konusunda daha bilgili olmalarına rağmen gerek lise gerekse tıp fakültesi öğrencilerinden yüksek bulunması dikkat çekicidir. Çalışma grubundaki öğrenciler lise öğrenimlerini yatılı olarak gerçekleştirmişlerdir ve bu dönemde sigara kullanmaları yasaktır. Buna rağmen sıklığın lise sırasında %43,7 olması, yasaklamanın istenen sonucu sağlamadığını, belki de sigaraya başlama nedenleri arasında başta sayılan merak ve özenmeye neden olduğu ve yüksek prevalansı doğurduğu düşündürmektedir. Çalışmaya katılanlarda sigaraya başlama yaşı 14,6+1,9 yıl olarak bulunmuştur. Edirne çalışmasında ise sigaraya başlangıç yaşı ortalaması 13,2+2,7 yıldır (11). Yine PİAR araştırmasına göre ülkemizdeki sigara içenlerin %63,0 ü bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlamaktadır (10). Bu çalışmada sigaraya başlangıç yaşı ortalamasının yüksek çıkması Astsubay Hazırlama Okulunda (lise kısmı) sigara içmenin yasak olmasına bağlanabilir. Çalışmamızda anne, babanın öğrenim durumu ile öğrencilerin sigara kullanım alışkanlığı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Benzer sonuç Göksel ve arkadaşlarının çalışmasında da bildirilmiştir. Evde anne, baba ya da kardeşin sigara içmesinin, gençlerin sigaraya başlaması üzerinde özendirici bir rol oynadığı bazı çalışmalarda gösterilmiştir (15-17). Bizim çalışmamızda anne babanın sigara içmesi ile gençlerin sigara içmesi arasında bir ilişki bulunmamıştır. Buna karşın sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin evde yaşayan ağabey/abla dışındaki diğer akrabalarının sigara kullanım alışkanlığındaki anlamlı fark (p=0,02), yine evde yaşayan abla/ağabeyi sigara kullanan öğrencilerde sigara kullanma 183

7 sıklığının istatistiksel olarak anlamlı olmasa da yüksek bulunması (p=0,06) öğrencilerin sigaraya başlamalarında evde yaşayan akrabanın sigara kullanma alışkanlığının etkili olduğunu düşündürmektedir. Manisa ve İzmir de lise öğrencilerinde gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada da anne babaların sigara içmesi ile öğrencilerin içme sıklıkları arasında bir ilişki gözlenmezken, kardeşlerin birbirinden etkilendiği bulunmuştur (12,13). Çin de tıp fakültesi öğrencilerinde yapılan bir araştırmada ise bütün aile bireyleri içinde en fazla erkek kardeşin sigara içmesinin kişinin sigara içmesini etkilediği bildirilmiştir (16). Sigara içen öğrencilerdeki bırakma niyeti umut verici gibi görünse de eylemin başarısı umut verici değildir. İçicilerin % 76,2 si daha önce denemelerine rağmen başarılı olamamıştır ve ancak % 2,4 lük bir grup sigarayı bırakabildiğini ifade etmiştir. İzmir çalışmasında da %42,0 lik bırakma girişimine karşın %3,1 lik başarı hızı bulunmuştur (11). Benzer sonuçlar Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan bir çalışmada da bulunmuştur. Bu sonuçlar sigara içen gençlerde etkin ve planlı bir sigarayı bırakma programı ihtiyacına işaret etmektedir (19). Sigaraya başlamada arkadaş faktörünün önemli bir etkisi olduğu yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen birçok çalışmada bildirilmiştir (12,15,16,20). Arkadaş çevresi birçok kötü alışkanlıkta olduğu gibi sigara konusunda da belirleyici olabilmektedir. Bizim çalışmamızda da sigaraya başlama nedenleri arasında arkadaş etkisi (%58,3) ve zevk (%47,2) ilk iki sırada bulunmuştur. İran da tıp fakültesi öğrencilerinde gerçekleştirilen bir araştırmada keyif verici olması ikinci sıradaki başlama nedeni olarak belirtilmiştir (20). Başlama nedenleri arasında merak ve özentinin başta geldiğini bildiren yurt içi ve dışı çalışmalar olmakla birlikte (3,15,16) bu çalışmada merak en az bildirilen nedenlerden olmuştur. Ergenlerin sigaraya ulaşmasına etki eden en önemli faktörlerden birisi fiyattır. Sigara fiyatlarında artışla birlikte sigara kullanım sıklığında azalmaların görüldüğünü bildiren çalışmalar mevcuttur (21,22). Bu çalışmada da ekonomik neden (%56,3), sağlığa TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004: 3 (8) olumsuz etkilerinin ardından (%71,9) ikinci sırada ki bırakma girişimi nedeni olarak belirtilmiştir. Sonuç ve Öneriler SAMYO öğrencilerinde sigara içme prevalansı %47.9 bulunmuştur. Bu sonuç ülkemizde lise ve üniversite birinci sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bulunan sonuçlara göre oldukça yüksektir. Bu öğrencilerin ileride askerlik görevi için gelen erbaş ve erlere sağlık eğitimi vereceği ve model olacağı da düşünülürse sonucun olumsuzluğu daha iyi anlaşılabilir. Yüksek prevalansa rağmen öğrencilerin sigarayı bırakma niyeti ise umut vericidir. Fakat sonuçlar tatminkar değildir. Bu durum sigara içen gençlerde etkin ve planlı bir sigarayı bırakma programına ne kadar gereksinim olduğunu göstermektedir. Önlenebilir önemli bir hastalık ve ölüm nedeni olan sigara kullanımının azaltılmasında Batılı toplumların yaklaşımı örnek alınarak, hem politika yapıcılar hem de toplum olarak sigara kullanımını önlemeye yönelik somut adımların atılmalıdır. Bu yöndeki müdahale programları desteklenmeli ve kararlılıkla sürdürülmelidir. KAYNAKLAR 1. World Health Report Geneva, WHO. 2. Warren C, Riley L, Asma S, Eriksen MP, Green L, Blanton C et all. Tobacco use by youth: a surveillance report from the Global Youth Tobacco Survey Project. Bull World Health Organ 2000; 78: Cirit M, Orman A, Ünlü M; Afyon da Hekimlerin Sigara İçme Alışkanlığı; Toraks Dergisi, Aralık 2002, Cilt 3, Sayı 3, Sayfalar T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara. 5. Çan G, Özlü T, Bülbül Y, Torun P. Trabzon il merkezinde görev yapan doktorlarda sigara içme alışkanlığı. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı Adana. 1998; Metintaş S, Sarıboyacı M.A, Nuhoğlu S, Metintaş M, Kalyoncu C, Etiz S, Özdemir N, Aktaş C; Smoking patterns of university students in Eskişehir, Turkey, Public Health 1998 Jul; 112(4):

8 7. Yoldaşcan E, Usal G, Özdemir B, Akdemir S. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve etkileyen faktörler. 8 nci Ulusal Halk Sağlığı Kongre Özet Kitabı, Diyarbakır, 2002, VanDyke EM, Riesenberg LA.Effectiveness of a school-based intervention at changing preadolescents' tobacco use and attitudes. J Sch Health 2002;72(6): Persson LG. "Contract" prevents school youth from initiating tobacco use. Percentage of smoking/snuff-taking year-olds cut in half over a six-year period. Lakartidningen 2003 Jan 23;100(4): PIAR. Sigara alışkanlıkları ve sigara ile mücadele kampanyası kamuoyu araştırması raporu Ankara, TC Sağlık Bakanlığı 11.Karlıkaya C, Edirne de lise öğrencilerinde sigara içme prevelansı, kaçakçılık, reklamlar ve ergenlerin sigaraya ulaşması: Toraks Dergisi, Nisan 2002; 3 (1): Göksel T, Cirit M, Bayındır Ü. İzmir ili lise öğrencilerinin sigara alışkanlığını etkileyen faktörler. Toraks Dergisi, 2001, 2(3): Çelik P, Esen A, Yorgancıoğlu A ve ark. Manisa ilinde lise öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları. Toraks Dergisi 2000; 1: Centers for Disease Control. Tobocco use among high school students. United Nations MMWR 15.Gaeta G, Del Castello E, Cuomo S et al. Familial and friends who smoke: influence on adolescents. G Ital Cardiol 1998; 28: Flay BR, Hu FB, Richardson J. Psychosocial predictors of different stages of cigarette smoking among high school students. Preventive Medicine 1998; 27: Ozcan YZ, Ozcan KM. Determinants of youth smoking--evidence from Turkey. Subst Use Misuse Feb;37(3): Cigarette smoking among medical college students in Wuhan, People s republic of China. Preventive Medicine 29, (1999). 19.Burt RD, Peterson AV. Smoking cessation among high school seniors. Preventive Medicine 1998; 27: Ahmadi J, Khalili H, Jooybar R, Namazi N, Aghaei PM.Cigarette smoking among Iranian medical students, resident physicians and attending physicians. Eur J Med Res ;6(9): Townsend J. Price and consumption of tobacco. Br Med Bull 1996; 52: World Health Organization. Economics of tobacco control. A/FCTC/WG1/ WHO. 185

Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 63-67 Mayıs 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi İlknur Sayan 1, Ö. Faruk Tekbaş 2, Ercan Göçgeldi 2, Eylem Paslı 3, Mustafa Babayiğit 2 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Detaylı

Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği

Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (3) 179-185 (2010) Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği Derya Gümüş Doğan*,

Detaylı

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 265-272 Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University

Detaylı

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Araştırmalar / Researches E. Avcı, M. N. İlhan, E. F. Civil Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Prevalance of The Tobacco Alcohol and Products

Detaylı

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (1): 33-39 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0482 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi

Detaylı

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Sabahat TEZCAN*, Nazan YARDIM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler The Frequency and Affecting Factors of Smoking Among Nurses of Medicine

Detaylı

T J P H / T H. Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

T J P H / T H. Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ ISSN: 1304-1096, Electronic ISSN:1304-1088 Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ August 2012 Ağustos 2012 Published three times a year Yılda üç kez yayınlanır

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara bırakma konusundaki düşünceleri

Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara bırakma konusundaki düşünceleri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 717-723 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0506 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara

Detaylı

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Letter Annadurai K and et al. Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Kalaivani Annadurai, Raja Danasekaran, Geetha Mani Department of Community Medicine Shri Sathya Sai Medical College

Detaylı

Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumu İle İlişkili Faktörler

Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumu İle İlişkili Faktörler 8 Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumu İle İlişkili Faktörler * Funda KARADAĞLI **Nursen NAHCİVAN Özet Giriş: Sigara içme alışkanlığı önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sigara içenlerde

Detaylı

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Araştırma/Research Article Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Nefize Gökmen 1 *, Ayşe Yıldız 2, Ömer Deniz 3 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji

Detaylı

Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları

Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları Research Article doi: 10.2399/tahd.14.00058 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (2): 58-62 TAHUD 2014 Aile hekimlerinin sigara bağımlılığı tedavisi konusundaki bilgi, tutum ve uygulamaları Knowledge, attitudes

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları

1. GENEL BİLGİLER 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER 1 TABLO LİSTESİ 2 ŞEKİL LİSTESİ 3 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 4 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları 4 1.1.2.

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık ARAŞTIRMA İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık Changes in Recognition of Cigarette Brand Names and Logos Among Primary School Children

Detaylı

Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi

Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(4) 217-222 (2004) Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi H.Coskun

Detaylı

Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri

Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(2): 155-160 Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri [Hopelessness and Trait Anxiety Levels of

Detaylı

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*,

Detaylı

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*)

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) Arș. Gör. Gülnaz KARATAY** Prof. Dr. Gülümser KUBİLAY** ÖZET Amaç: Bu çalıșma; Ankara Belediyesi sınırları

Detaylı

SİGARA KULLANAN HEMŞİRELERİN SİGARAYI BIRAKMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ VE SONUÇLARI

SİGARA KULLANAN HEMŞİRELERİN SİGARAYI BIRAKMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ VE SONUÇLARI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI SİGARA KULLANAN HEMŞİRELERİN SİGARAYI BIRAKMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ VE SONUÇLARI ESENGÜL ERGENEİLEK YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMANI

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri 20 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Sorunları ve Başetmeleri Adolescence in Orphanages Problems and Coping Methods Elif AŞIK 1, Fatma EKER 2 1 Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi

Türkiye de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi Türkiye de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi Ayda Yürekli Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre H Murat Elibol Maliye Bakanlığı, Ankara Altan Çabuk Çukurova Üniversitesi, Adana Sinan Fikret

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri

Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:60-67 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi dönem VI ö rencilerinin t pta uzmanl k s nav (TUS) hakk ndaki görüflleri Ali Naci Y ld z 1, Memet Kurt 2, M. fiefa Öktem

Detaylı