ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Sabahat Pınar ERSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ADANA, 2010

2 ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ Sabahat Pınar ERSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI Bu Tez.../.../2010 Tarihinde AĢağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul EdilmiĢtir... Doç. Dr. Galip SEÇKĠN Doç. Dr. Mesut BAġIBÜYÜK Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER DANIġMAN ÜYE ÜYE Bu tez Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıģtır. Kod No: Prof. Dr. Ġlhami YEĞĠNGĠL Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve baģka kaynaktan alınan bildiriģlerin, çizelge, Ģekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ-MALĠYET ANALĠZĠ MALĠYET ANALĠZĠ Sabahat Pınar ERSÜ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DanıĢman Jüri : Doç. Dr. Galip SEÇKĠN Yıl: 2010, Sayfa 55 : Doç. Dr. Galip SEÇKĠN : Doç. Dr. Mesut BAġIBÜYÜK : Yrd. Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER Ülkemizde bazı Organize Sanayi Bölgesi atıksu tasfiye tesislerinin daha planlama aģamasındayken inģa ve iģletme maliyetlerinin yaklaģık olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte verim-enerji iliģkisi de göz ardı edilmemeli, minimum maliyetle maksimum verim sağlanmaya çalıģılmalıdır. Bu maksatla, Adana Organize Sanayi Bölgesi ortak tasfiye tesisi pilot tesis seçilerek Türkiye genelindeki OSB Atıksu Tasfiye Tesisi ünitelerinin tasfiye verimleri ve iģletme maliyetleri ile karģılaģtırılmıģtır. Son olarak, elde edilen veriler ıģığında arıtım maliyetini düģürme ve tasfiye verimini artırmaya yönelik stratejilerin belirlenmesi de hedeflenmiģtir. Anahtar Kelimeler: Endüstriyel atıksu, ortak tasfiye, tasfiye maliyeti. I

4 ABSTRACT M.Sc. THESIS TREATMENT PERFORMANCE-COST ANALYSIS FOR INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT Sabahat Pınar ERSÜ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES CUKUROVA UNIVERSITY Supervisor Committee : Assoc. Prof. Galip SEÇKĠN Year: 2010, Pages: 55 : Assoc. Prof. Galip SEÇKĠN : Assoc. Prof. Mesut BAġIBÜYÜK : Assoc. Prof. Güray KILINÇÇEKER In this country, there is a dire necessity to determine the operating cost at the very beginning of the planning and feasibility phase. Moreover, it is also of paramount importance to understand the performance-cost relationship beforehand to obtain optimum treatment performance for the common treatment plant. For thid purpose, while considering the common treatment plant in the Adana Organize Industrial Zone, similar plants in Turkey were compared based on treatment performance and treatment cost. Finally, strategies were determined for lowering the treatment cost as well as optimizing the treatment performance. Keywords: Industrial wastewater, Common treatment, Treatment cost. II

5 TEġEKKÜR Yüksek lisans öğrenimim boyunca değerli fikirlerinden ve yardımlarından faydalandığım ve bu tezi hazırlamamda bana büyük destek veren danıģman hocam Sayın Doç. Dr. Galip SEÇKĠN e, laboratuar çalıģmalarımda benden yardımlarını esirgemeyen Sayın Öğr. Gör. Dr. Turan YILMAZ a ve Sayın Yard. Doç. Çağatayhan Bekir ERSÜ ye en içten teģekkürlerimi sunarım. III

6 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEġEKKÜR... III ĠÇĠNDEKĠLER... IV ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ... VI 1. GĠRĠġ ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR Organize Sanayi Bölgelerinin Ortaya ÇıkıĢı Türkiye deki GeliĢimi ve Ortak Tasfiye Uygulamaları Organize Sanayi Bölgelerinde ĠĢletme ve Verim ĠliĢkisi MATERYAL ve YÖNTEM ÇalıĢma Alanı Adana Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Tasfiye Tesisi Üniteleri Ortak Atıksu Tasfiye Tesisi Üniteleri GiriĢ ve ÇıkıĢ Sularının Kirletici Özelliklerinin Belirlenmesi Organize Sanayi Bölgesinde Atıksu Yönetiminde Hataların ve Sorunların Tespiti ARAġTIRMA BULGULARI ve TARTIġMA Atıksu Karakterizasyonu AOSB Atıksu Tasfiye Tesisinin Verim Analizi Maliyet Verim Analizi Organize Sanayi Bölgesinde Atıksu Yönetiminde Hatalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Fizibilite AĢamasında Yapılan Hatalar ve KarĢılaĢılan Problemler Projelendirme ve ĠĢletmede Yapılan Hatalar ve KarĢılaĢılan Problemler OSB lerde Ortak Tasfiye Uygulamaları Ġçin Uygun Fizibilite ÇalıĢması ve Atıksu Yönetimi Önerileri SONUÇLAR ve ÖNERĠLER IV

7 KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ V

8 ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ SAYFA Çizelge 2.1. Organize Sanayi Bölgelerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2009)... 6 Çizelge 3.1. AOSB Atıksu Tasfiye Tesisinde Uygulanan ĠĢlemler Çizelge 3.2. AOSB Kimyasal Tasfiye Ünitelerinde PıhtılaĢtırıcı Olarak Kullanılan Maddeler Çizelge 3.3. Atıksu Karakterizasyonunda Analizi Yapılan Parametreler ve Ölçüm Metotları Çizelge 4.1. Tesise GiriĢte Ham Atıksu Numunelerinin Özellikleri Çizelge 4.2. AOSB Atıksu Tasfiye Tesisi Tasfiye Performansı Çizelge 4.3. KarıĢık Endüstriyel Atıksuların Alıcı Ortama DeĢarj Standartları (Küçük ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler) (SKKY Çizelge 19) Çizelge 4.4. AOSB Atıksu Tasfiye Tesisi ĠĢletme Maliyetleri Çizelge 4.5. Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Tasfiye Tesisi Tasfiye Performansı ve ĠĢletme Değerleri Çizelge 4.6. Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Tasfiye Tesisi Verim Enerji ve Kimyasal Gider Analizi VI

9 ġekġller DĠZĠNĠ SAYFA ġekil 3.1. Adana Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Tasfiye Tesisi Akım ġeması ġekil 3.2. AOSB Tasfiye Tesisinin Havadan GörünüĢü ġekil 3.3. AOSB Tasfiye Tesisinde Numune Alma Noktaları (1-Tesis giriģi, 2- Kimyasal giriģ, 3-Kimyasal çıkıģ, 4-Havalandırma havuzu, 5-Tesis çıkıģı) ġekil 4.1. Adana Organize Sanayi Atıksu Tasfiye Tesisi Kademelerinde KOĠ ve AKM değerleri ġekil 4.2. AOSB Atıksu Tasfiye Tesisinde Kimyasal Oksijen Ġhtiyacının Zamana Bağlı Profili ġekil 4.3. AOSB Atıksu Tasfiye Tesisinde Askıda Katı Madde DeriĢiminin Zamana Bağlı Profili ġekil 4.4. AOSB Atıksu Tasfiye Tesisi GiriĢinde ph ın Zamana Bağlı DeğiĢimi.. 34 ġekil 4.5. Adana Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Tasfiye Tesisi Havalandırma Havuzunda Çökelebilirlik Değerleri VII

10 1. GĠRĠġ Sabahat Pınar ERSÜ 1. GĠRĠġ Atıksular genel olarak evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı olarak sınıflandırılabilir. Özellikle sanayinin geliģmesiyle oluģan ve giderek artan endüstriyel atıksuların miktarı ve çeģitliliği bilinçsiz deģarj ile ekolojik düzeni bozmakta, doğal hayatın devamını tehlikeye sokabilmektedir. Bu nedenle atıksuların, herhangi bir alıcı ortama deģarjından önce mutlaka Çevre Mevzuatında belirlenen deģarj standartlarına uyacak Ģekilde arıtılmaları yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmiģtir. Atıksuların miktarı tasfiye tesisinin büyüklüğünü etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Gereken tasfiye veriminin saptanmasında (alıcı ortam standartları esas olduğunda), tasfiye metodunun seçilmesinde ve alıcı ortam akarsular ise mansap tarafında akarsu kalitesinin ve sürdürülebilir kullanım olanaklarının araģtırılmasında atıksuyun miktarı kadar özelliklerinin de bilinmesi gerekmektedir. Atıksular kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar göstermekte ve bu farklılıklar ise tasfiye yöntemlerinin seçiminde esas teģkil etmektedir. Yukarıda ifade edilen atıksu kaynaklarından özellikle endüstriyel atıksular alıcı ortamlar (akarsular, denizler, göller, okyanuslar ve toprak) üzerinde daha ciddi ve kronik muhtemel etkilere neden olabilmektedir. Endüstrilerden kaynaklanan atıksuların alıcı ortamın yararlı kullanımına engel olmaması için her bir endüstri kuruluģunun tasfiye tesisi yapması, iģletmelere ek bir maliyet getirmekte ve piyasaya sürülen birim ürün baģına üretim maliyetini artırmaktadır. Türkiye gibi geliģmekte olan ülkelerde kanalizasyon ve atıksu tasfiye tesisi yatırımlarının büyük yerleģim alanları haricinde henüz tamamlanmaması sebebiyle değerlendirmelere ve planlamaya esas alınabilecek maliyet verileri sınırlıdır ve henüz planlama safhasında genellikle gerek yatırım önceliği, gerekse en ekonomik alternatifin seçimi hususunda kriterler çok önemlidir. Bu yüzden yapılacak yatırımın daha planlama safhasında maliyet boyutunun belirlenmesi ve değiģik alternatiflerin birbirleriyle karģılaģtırılabilmesi gerekmektedir. Bu durum özellikle Türkiye gibi geliģmekte olan ülkelerde çok büyük yatırımlar 1

11 1. GĠRĠġ Sabahat Pınar ERSÜ gerektirmektedir. Bunun yerine endüstri kuruluģlarının daha planlama safhasındayken belirli bir bölgede inģa edilmesi ve atıksu karakterlerine bağlı olarak bölgedeki tüm endüstriler için ortak bir tasfiye yönteminin seçilmesi en uygun çözümü vermektedir. Ġnsan sağlığı açısından ortaya çıkacak menfi durumların önüne geçilebilmesinde önemli yer tutan atıksu tasfiye teknikleri günümüzde hızla geliģmektedir. Bu hızlı geliģmeye karģılık, aģırı kirlenme sorunu ve özellikle endüstriyel kaynaklı yeni kirleticiler nedeniyle oluģan yüksek maliyetler, atıksuların tasfiyesinin en uygun metotla ve farklı sistemlerin maliyet karģılaģtırmalarının yapılmasıyla optimum çözümlere ulaģılmasını zorunlu hale getirmiģtir. Bu amaç çerçevesinde çevre sorunlarına yol açmayacak ve oluģabilecek sorunları minimize edebilecek sanayileģmenin gerçekleģtirilmesi ve yatırımların yönlendirilmesi amacıyla Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tarafından Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) modeli uygulanmaktadır. Böylece her iģletme Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından belirlenen Ģartlar gereğince her ay belirli miktarda ücret karģılığı atıksularını bu ortak tasfiye tesisinde arıtabilmektedirler. Bu ortak arıtımın daha ekonomik olmasının yanında iģletme zorluğu gibi bazı dezavantajları da vardır. Farklı endüstrilerden gelen ve kirletici yükleri açısından salınımı ve deriģimleri yüksek olan endüstriyel atıksuların ortak bir tasfiye tesisinde tasfiye edilmesi oldukça zordur. Günümüzdeki mevcut tasfiye tesisleri için artık enerji ve giderme verimi iliģkisi incelenmektedir. Tasfiye tesislerinin performansı birim giderilen kirletici yükü baģına iģletme maliyeti ile ifade edilmekte ve kıyaslanmaktadır. Adana daki mevcut endüstriyel kuruluģların önemli bir kısmı da Adana Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) bulunmaktadır. Bu endüstriler arasında kağıt, metal, plastik, boya, gıda, tekstil, cam, makine, yağ, ağaç ve matbaa sanayileri gibi endüstriler de yer almaktadır. Organize sanayi bölgeleri farklı türden ve yoğunlukta sanayileri içerdiğinden, atıksu özellikleri de farklı olmaktadır. Bu tez çalıģmasıyla ilgili olarak, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri genelinde atıksu tasfiye tesisi mevcut olan merkezlerde yaptığımız anket araģtırması neticesinde elde edilen veriler bunu destekler niteliktedir. Örneğin, Denizli Organize Sanayi Bölgesinde ağırlıklı olarak tekstil, 2

12 1. GĠRĠġ Sabahat Pınar ERSÜ kimya, plastik, tarım aletleri, metal, cam, kağıt, mermer, gıda iken bu iģletmelerin faaliyetlerinden kaynaklanan atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtıma tabi tutulduğu tasfiye tesisine giriģ kirletici değerleri ortalama olarak 840 mg KOĠ/L, 350 mg BOĠ 5 /L ve 320 mg AKM/L dir (Denizli OSB, 2009). Bursa Organize Sanayi Bölgesinde ağırlıklı olarak tekstil ve orman ürünleri mevcut olup atıksu tasfiye tesisine giriģ kirletici değerleri ortalama olarak 538 mg KOĠ/L, 261 mg BOĠ 5 /L ve 155 mg AKM/L dir (Bursa OSB, 2009). Bununla birlikte tekstil, metal iģleme, plastik, gıda, kimya, kağıt, yağ, cam sanayilerinin ağırlıklı olduğu Ġzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesindeki atıksu tasfiye tesisine bu iģletmelerden gelen atıksuyun ortalama kirletici değerleri 850 mg KOĠ/L ve 188 mg AKM/L civarındadır (Ġzmir OSB, 2009). OSB tasfiye tesislerinin planlama aģamasında en çok üzerinde durulan faktör istenilen verimin elde edilmesi amacıyla proje ve iģletme maliyetinin ne kadar olacağıdır. Ülkemizde bazı organize sanayi bölgeleri için atıksu tasfiye tesisleri çok yüksek maliyetlerle inģa edilip, iģletmeye alındıktan sonra ödeneğin sağlanamaması nedeniyle belli bir süre sonra tam kapasite ile çalıģtırılamamakta hatta bazı zamanlar tamamen devre dıģı bırakılmaktadır. Böylelikle tasfiye tesislerinin yapılıģ amacının gerçekleģtirilememesi, sanayileģme ile daha çok ortaya çıkan ekolojik dengenin bozulmasına engel olamamakla birlikte, tesisin yatırım maliyetinin boģa gitmesine neden olmaktadır. Bu nedenle tasfiye tesislerinin daha planlama aģamasındayken inģaat ve iģletme maliyetlerinin yaklaģık olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte verim-enerji iliģkisi de göz ardı edilmemeli, minimum maliyetle maksimum verim sağlanmaya çalıģılmalıdır. Bu maksatla, Adana Organize Sanayi Bölgesi ortak tasfiye tesisi pilot tesis seçilerek Türkiye genelindeki OSB lerin bazılarının atıksu tasfiye tesislerinin tasfiye verimleri ve iģletme maliyetleri ile karģılaģtırılmıģtır. Son olarak, elde edilen veriler ıģığında arıtım maliyetini düģürme ve tasfiye verimini artırmaya yönelik stratejilerin belirlenmesi de hedeflenmiģtir. 3

13 1. GĠRĠġ Sabahat Pınar ERSÜ 4

14 2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR Sabahat Pınar ERSÜ 2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR 2.1. Organize Sanayi Bölgelerinin Ortaya ÇıkıĢı Türkiye deki GeliĢimi ve Ortak Tasfiye Uygulamaları 19. yüzyılın sonlarında sanayinin belirli bir plan dahilinde yerleģtirilmesi ve geliģtirilmesinin önemine bağlı olarak dünyada ilk örneğinin Ġngiltere de görüldüğü Organize Sanayi Bölgesi uygulaması, 20. Yüzyılın baģlarında baģta Amerika BirleĢik Devletleri olmak üzere diğer geliģmiģ ülkelerce uygulanmaya baģlanmıģtır (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2003). Ġlk uygulamaların amacı sanayicilerin altyapılı arsa ihtiyaçlarının karģılanması yoluyla bu bölgeleri inģa eden özel firmaların kâr elde etmeleri olmuģtur. Bir baģka deyiģle ilk uygulamalar özel sektör tarafından kâr elde etmek amacıyla gerçekleģtirilmiģtir. Ġkinci Dünya SavaĢıyla birlikte baģlayan dönemde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) anlayıģı bir devlet yatırımı olarak uygulanmaya baģlamıģ ve az geliģmiģ ülkelerde küçük ve orta ölçekli iģletmelerin geliģtirilmesi amacına hizmet eder bir biçimde düzenlenmiģtir. Türkiye de sanayileģme çabaları cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanarak ekonomik kalkınmanın ve yeni kazanılan siyasi bağımsızlığın temeli olarak görülmüģtür. SanayileĢme cumhuriyetin ilk yıllarında özel kesimin giriģimlerine bırakılmıģ ancak gerek mali gücünün yetersizliği, gerekse deneyim yoksunluğu nedeniyle özel kesim bu görevi beklenen Ģekilde yerine getirememiģtir. Bu ilk sanayileģme çabalarına müteakiben devlet 1931 yılında uygulamaya konan I. BeĢ Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde sanayi alt yapısının oluģturulması çalıģmalarına baģlamıģtır. I. Sanayi Planı döneminde bütünüyle kamu giriģimciliği ön planda tutulmuģ, Sümerbank, Etibank, Denizcilik Bankası gibi kuruluģlar faaliyete geçmiģtir yılında baģlayan planlı kalkınma döneminde ise sanayinin lokomotif sektör olduğu açıklıkla belirtilmiģ, ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleģtirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileģmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiģtir. Belirlenen 5

15 2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR Sabahat Pınar ERSÜ hedefler doğrultusunda, ülkede sanayinin geliģtirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teģvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına, ilk olarak 1962 yılında Bursa da bir OSB kurulmasıyla baģlanmıģtır yılından baģlayarak 2009 yılının sonu itibariyle, hektar büyüklüğünde, 36 adedinin atıksu tasfiye tesisi de inģa edilmiģ olarak, 131 adet Organize Sanayi Bölgesi hizmete sunulmuģtur (bkz. Çizelge 2.1) (Çevre ve Orman Bakanlığı 2009). Bakanlığın verilerine göre Ankara da faaliyet gösteren 9 adet OSB nin tasfiye tesislerinin olmadığı görülmektedir. Çizelge 2.1. Organize Sanayi Bölgelerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2009) BÖLGE ADI 2009 SONU İTİBARİYLE BİTENLER Adet Alan (ha) % hektar 2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDA OLANLAR Adet (*) Alan (ha) % hektar % Adet MARMARA 21(11 ĠL) , ,64 EGE 19(8 ĠL) , ,87 AKDENĠZ 16(8 ĠL) , ,82 ĠÇ ANADOLU 24(13 ĠL) , ,46 KARADENĠZ 28(18 ĠL) , ,48 DOĞU ANADOLU 10(14 ĠL) , ,07 GÜNEY DOĞU A. 13 (9 ĠL) , , (81 TOPLAM ĠL) (*) Etüt ve KamulaĢtırma karakteristiği ile yer alan projeler adet olarak toplamlara dahil edilmiģtir. Sanayinin uygun görülen bölgelerde yapılanmasını sağlamak, kentleģmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve biliģim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleģtirilmeleri ve geliģtirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir Ģekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluģturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim 6

16 2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR Sabahat Pınar ERSÜ bölgeleri olarak tanımlanan Organize Sanayi Bölgeleri, kuruluģ ve iģleyiģ sürecinde düzenin sağlanması ve yasal bir statüye kavuģturulmaları için 4562 sayılı OSB kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aģağıda belirtilen özel amaçlarla yürürlüğe girmiģtir. Sanayinin disipline edilmesi, ġehrin planlı geliģmesine katkıda bulunulması, Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teģvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artıģının sağlanması, Sanayinin az geliģmiģ bölgelerde yaygınlaģtırılması, Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, MüĢterek tasfiye tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması. Daha sonra, 4562 sayılı OSB Kanunu nun ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenen ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliği ile de OSB lerin, KuruluĢu, Yapımı, ĠĢletilmesi, ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiģtir. Uygulamada karģılaģılan bazı aksaklıkların düzeltilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde değiģiklik yapılarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır. Tüm bu geliģmelere karģın, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın 2008 yılı itibariyle hazırladığı çevre raporu özetle Ģöyledir: Endüstriyel iģletmelerde tasfiye tesisine sahip iģletmeler sadece %9'dur. Tasfiye tesisi bulunmayan kuruluģlardan, özel sektörün oranı %16 iken, kamu sektörünün oranı ise %84'tür. 7

17 2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR Sabahat Pınar ERSÜ Ülkemizde faaliyette bulunan organize sanayi bölgelerinden sadece %14'ünde tasfiye tesisi bulunmaktadır. Ülkemizdeki endüstri kuruluģlarının %98'inde tasfiye tesisi bulunmamakta, olanların bir kısmı ise yetersiz veya çalıģamaz durumdadır. Endüstrinin ürettiği zehirli ve ağır metaller ihtiva eden atıksulara gelince, yılda 930 milyon metreküp endüstriyel atıksuyun sadece %22'si arıtılmakta, %78'i ise arıtılmaksızın doğrudan göl, ırmak ve denizlere verilmektedir Organize Sanayi Bölgelerinde ĠĢletme ve Verim ĠliĢkisi Ortak tasfiye tesislerinde atıksu maliyeti ülkeden ülkeye, Ģehirden Ģehire ve atıksu proseslerine gore değiģiklik gösterir. OSB deki endüstrilerin çeģitliliği ve sayısı da atıksu tasfiye maliyeti üzerinde oldukça etkili olacaktır. Dolayısıyla maliyetler arasında kıyaslama yapmak oldukça zordur. Türkiye deki çoğu OSB farklı tür (karma) endustriyel iģletmelerin bir araya gelmesinden oluģtuğu için ortak tasfiyeye gelen atıksuların karakteri ve hacimleri çeģitlilik göstermektedir. Bu durum tasfiye yaklaģımlarını farklı kılmakta ve atıksu tasfiye tesisi iģletme maliyetleri üzerinde büyük oranda etki etmektedir. Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulan merkezi atıksu tasfiye tesisinin kapasitesi m³/gündür. Tasfiye tesisi fiziksel (mekanik), kimyasal, biyolojik tasfiye ile çamur susuzlaģtırma ünitelerinden oluģmaktadır. Tasfiye tesisinin birim atıksu baģına ilk yatırım maliyeti 180 US$/m³, birim atıksu baģına iģletme gideri ise yaklaģık 0.14 US$/m³'tür (Denizli OSB, 2009). 24 Kasım 1976 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Ġzmir il merkezinin Kuzey Batısında Çiğli Havaalanı yolunun güney ve kuzeyinde Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından kurulan Ġzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde yaklaģık 500 adet endüstriyel iģletme faaliyet göstermektedir. Bunlar arasında deri sanayi, ağır sanayi ve LPG Dolum Tesisleri haricinde hemen her sanayi dalında tesisler yer almakta olup tekstil, gıda ve makine sanayi adet olarak çoğunluktadır yılında onaylanan Ġmar Planı ile metrekarelik bir alan atıksu tasfiye tesislerine ayrılmıģtır. Altyapı inģaatları 1990 yılında tamamlanmıģ olup aynı yıl m 3 /gün kapasiteli atıksu tasfiye tesisleri de hizmete girmiģtir. Tesiste kimyasal ve biyolojik 8

18 2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR Sabahat Pınar ERSÜ tasfiye yapılmaktadır. Tesisin kapasitesi 2000 yılı itibariyle m 3 /gün e çıkartılmıģ ve Çiğli ilçesinin bir kısım atıksuları da bu tasfiye tesisine alınmaktadır (Ġzmir OSB, 2009). Ġzmir Menemen Serbest Bölgesi içinde yer alan tasfiye tesisinde fabrikalardan bırakılan atıksular tasfiye tesisine genel, sülfürlü ve kromlu atıksular olmak üzere 3 ayrı hattan gelmektedir mg KOĠ/L kirlilik derecesi olan atıksular 250 mg KOĠ/L derecesinde arıtılarak denize deģarj edilmektedir. Önce 9000 m 3 /gün kapasiteli olan tasfiye tesisi 2009 yılı itibariyle m 3 /gün kapasiteye ulaģmıģtır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik tasfiye üniteleri mevcut olup uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi biyolojik tasfiye sisteminin temelini oluģturmaktadır. Toplam yatırım maliyeti 12.5 M$ olup kurulu güç ise kw tır. Toplam 310 ton çamur kekinin oluģtuğu tesiste tasfiye maliyeti 2003 yılı itibariyle 0.5 $/m 3 ten 0.3 $/m 3 e düģürülmüģtür (IDESBAS, 2003). Diğer ülkelerden elde edilen veriler de çeģitlidir. Aktif çamurdan ibaret olan m 3 /gün kapasiteli Amata Nakorn ve Amata City (Tayland) organize sanayi bölgeleri ile yine aktif çamur sistemine sahip m 3 /gün kapasiteli Amata Bien Hoa (Vietnam) organize sanayi bölgesinde atıksu tasfiye maliyeti sırasıyla 0,24 $/m 3 ve 0,28 $/m 3 tür (Amata, 2004). Tayvan daki 35 adet organize sanayi bölgesi tasfiye tesisi üzerinde yapılan çalıģmalarda ortalama tasfiye maliyeti 0,42 $/m 3 (%90 tasfiye verimi üzerinden) olarak bulunmuģtur (Lo and Chen, 1997). Sadece kimyasal tasfiyenin uygulandığı Kuzey Tayvan daki bir organize sanayi bölgesi tasfiye tesisi bünyesinde yüksek oranda ağır metaller içeren atıksuyun tasfiye maliyeti 0,52 $/ m 3 olarak belirtilmistir (Lin et al., 2000). A.B.D. nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg AFB sanayi bölgesinde tasfiye maliyeti 2 $/m 3 olup yeni bir planlama ile bu değerin 0,40 $/m 3 değerine düģürülmesi öngörülmüģtür. Yeni planlamaya göre daha önce 65 kilometre uzaklıktaki bir tasfiye tesisine gönderilen atıksular artık geri kazanım ve yeniden kullanımdan sonra yerinde arıtılacaktır (AFCEE, 2004). Tokyo kentinde toplu atıksu ve çamur tasfiye maliyeti 0.2 $/m 3 olarak bildirilmiģ olup bu maliyetin %80 i çamur bertaraf maliyetidir (R&R, 2000). Tunus ta faaliyet gösteren tüm tasfiye tesislerinde yapılan bir çalıģmada toplam 150 9

19 2. ÖNCEKĠ ÇALIġMALAR Sabahat Pınar ERSÜ m 3 kapasiteli atıksu tasfiye tesislerinde tasfiye maliyeti 0.17 $/m 3 bulunmuģ olup bunun da %80 inin ön yatırım maliyeti amortismanından kaynaklandığı belirtilmiģtir (Bahri, 2001). Kuveyt için tasfiye maliyeti ise 0.4 $/m 3 tür (Abdel-Jawad ve ark., 1999). 10

20 3. MATERYAL ve YÖNTEM Sabahat Pınar ERSÜ 3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1. ÇalıĢma Alanı Adana, Türkiye nin önemli tarım ve sanayi bölgelerinden birisi olan Çukurova nın merkezi ve Türkiye nin beģinci büyük kentidir. Coğrafi özelliklerinden dolayı zengin doğal kaynakları ile sosyoekonomik açıdan çeģitlilik ve bolluk sunması nedeniyle tarım, sanayi, eğitim ve sağlık hizmetlerinde yatırım artmıģ ve bunlar da Adana yı çok göç alan ve hızlı nüfus artıģına sahip bir kent haline getirmiģtir. Hızlı nüfus artıģının doğal bir sonucu olarak altyapı hizmetlerinin yetersizliği artmakta ve çevresel sorunlar da o ölçüde daha fazla açığa çıkmaktadır. Subtropikal iklim kuģağında yer alan Çukurova da ortalama sıcaklık 19,6 o C olup yılın 195,6 günü yazdır. Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Adana nın doğusunda Ģehir merkezine 25 km uzaklıktadır. Bölge, tarıma elveriģli olmayan bir alanda kent geliģmesine mani olmayacak ve çevreye önem verilecek Ģekilde kurulmuģtur. Adana havalimanına 40 km, Mersin limanına 100 km, Ġskenderun limanına 80 km. uzakta olup TEM otoyolu kenarındadır m 2 yüzey alanı ile Türkiye nin en geniģ Organize Sanayi Bölgesidir. Burada iki yüzden fazla firma üretim yapmaktadır. Bu sektörlerin dağılım yüzdeleri yaklaģık olarak % 32 tekstil, % 2 metal, % 10 gıda, % 7 makine, % 6 plastik, % 4 konfeksiyon ve diğerleri ise % 6 oranlarındadır. Bölge içerisinde toplu kullanıma açık sağlık merkezi, güvenlik, ilkyardım, itfaiye, eğitim, posta, çarģı, lokanta, toplantı ve seminer salonu ile tüm teknik hizmet servisleri için devamlı bir ekip vardır Adana Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Tasfiye Tesisi Üniteleri Adana Organize Sanayi Bölgesi atıksu tasfiye tesisinde atıksular diğer Organize Sanayi Bölgeleri ndeki atıksu tasfiye tesislerinde olduğu gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtıma tabi tutulmaktadır. Burada karıģık endüstriyel atıksu öncelikle kaba ve ince ızgaralardan geçirilerek havalandırmalı kum tutucuya alınmaktadır. Bilindiği gibi atıksu tekniğinde ızgaralar, su içerisinde bulunan katı 11

21 3. MATERYAL ve YÖNTEM Sabahat Pınar ERSÜ maddelerin pompa ve emsali tesisata zarar vermesini önlemek, böylece diğer tasfiye ünitelerine gelecek yükü hafifletmek, ayrıca yüzücü maddeleri sudan ayırmak suretiyle yüzeysel suların görünüģünün bozulmasına meydan vermemek ve böylece suların dezenfeksiyon iģlerinin verimini artırmak için kullanılmaktadır. Kum ve çakıl gibi inört maddeleri sudan ayırmak ve bunların tasfiye tesisinin diğer ünitelerine geçmesini önlemek için kum tutucular kullanılır. Zira pompa ve tasfiye tesislerinden önce bu inört maddelerin sudan ayrılması pompa ve makinelerin aģınmasını önler ve çökeltim havuzlarında kum ve çakıl toplanmasına engel olur. Havalandırmalı kum tutucular, çok uzakta bulunan yağıģ alanlarından toplanan ve uzun akıģ süreleri sebebiyle septik hale geçen sulara bir ön havalandırma tatbik etmek ve değiģken debilerde akıģ hızının çok fazla değiģmesi sebebiyle kum tutucuda organik madde çökelmesine mani olmak amacıyla kullanılır. Bu iģlemleri takiben atıksuya, kimyasal tasfiye olarak nitelendirdiğimiz pıhtılaģtırma ve yumaklaģtırma iģlemleri uygulanmaktadır. PıhtılaĢtırma ve yumaklaģtırma askıda katı maddelerin tümünün yumaklar haline getirilmesi anlamına gelmektedir. OluĢan bu yumaklar daha sonra çökelme ile sudan uzaklaģtırılmakta ve sudaki kolloidal ve askıdaki kirleticiler giderilmektedir. PıhtılaĢtırma, kolloidal ve askıdaki maddelerin bazı kimyasal maddelerin ilavesi ile bir araya getirilmesi iģlemidir. Bu iģlem kolloidal taneciklerin etrafındaki elektriksel çift tabakanın bastırılması ile elde edilen bir elektriksel çift tabakanın destabilizasyonudur. YumaklaĢtırma ise, pıhtılaģmıģ taneciklerin yumaklar haline gelerek büyümesi, gözle görünür ve çökebilir hale gelmesi iģlemidir. YumaklaĢtırma iģleminde polielektrolitlerin ilavesi ile büyük organik polimerlerin adsorbsiyonu gerçekleģmektedir. Kendinden sonra gelen biyolojik tasfiye ünitelerinden önce kullanılan ön çökeltme havuzları etkili bir askıda katı madde giderimi sağlar. Kimyasal arıtımla beraber kullanıldığında, çözünür fosfatların ve diğer çözünmüģ katıların giderimini sağlar ve askıda katı madde giderme verimini arttırmaktadır. Çökeltme havuzları aynı zamanda çökelmiģ katıların belirli oranda yoğunlaģtırılmasını da sağlar. Bununla beraber, çökeltme iģleminin temel amacı maksimum askıda katı madde giderimi temin etmektir. Bu iģlem için durgun su ortamında çökeltilen çamur belirli 12

22 3. MATERYAL ve YÖNTEM Sabahat Pınar ERSÜ aralıklarla hemen sistemden uzaklaģtırılmalıdır. ÇökeltilmiĢ atıksuyun havalandırılması amacıyla havalandırma havuzuna alınan atıksuyun içindeki mikroorganizmalar, kısmen çözünmüģ, kısmen asılı haldeki organik maddeleri, yeni hücreler oluģturmak ve enerji elde etmek için kullanırlar ve hızla çoğalırlar. Bu sırada, organik maddenin bir kısmı yanarak karbondioksit (CO 2 ) haline gelir. Geriye kalanlar ise hücre teģkilinde kullanılırlar. Çoğalan mikroorganizmalar birbirine ve suda asılı maddelere tutunarak biyolojik yumaklar (floklar) teģkil ederler. Adana OSB Atıksu Tasfiye Tesisi nde olduğu gibi sürekli çalıģan sistemlerde oluģan flokların çöktürme iģlemi son çökeltim havuzlarında gerçekleģtirilir. Bu Ģekilde organik maddenin aerobik olarak ayrıģtırılması, atıksu ile ne kadar fazla mikroorganizma temas haline gelirse o kadar hızlı bir Ģekilde cereyan edecektir. Bu sebeple son çökelme havuzu tabanına çökelen canlı çamurlar, sistemi aģılamak amacıyla havalandırma havuzuna geri devrettirilir. Ancak, bu geri devir sürekli olarak devam edemez. Aksi halde havalandırma havuzunda katı madde deriģimi aģırı artar. Buna mani olmak amacıyla fazla çamur sistemden atılır. Buradan ve ön çökeltme havuzundan alınan çamurlar havasız bir tankta anaerobik çürümeye maruz bırakılır. AOSB atıksu tasfiye tesisindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik iģlemler ġekil 3.1. deki akım Ģemasında ve hava fotoğrafı ise ġekil 3.2 de gösterilmiģtir. Her aģamada uygulanan temel üniteler Çizelge 3.1 de belirtilmiģtir. 13

23 3. MATERYAL ve YÖNTEM Sabahat Pınar ERSÜ ġekil 3.1. Adana Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Tasfiye Tesisi Akım ġeması ġekil 3.2. AOSB Tasfiye Tesisinin Havadan GörünüĢü 14

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

EK 27 SANAYİLEŞMENN ÜLKE SATHINA YAYILMASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

EK 27 SANAYİLEŞMENN ÜLKE SATHINA YAYILMASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 1 EK 27 SANAYİLEŞMENN ÜLKE SATHINA YAYILMASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 2 Bursa osb HK BİR RENKLİ BROŞÜR 3 EK 27 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı websitesinden alıntı: Organize Sanayi

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Bursa OSB Atıksu Arıtma Tesisi Açıklama: Bu çalışmada, konu atıksu arıtma çamurlarının en ekonomik şekilde uzun süreli ve problemsiz bir işletme ile susuzlaştırılması amacıyla HUBER Burgu Pres (Screw Press)

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 1. Koagülasyon- Flokülasyon Prosesleri 2. Elektrokoagülasyon Prosesi 3. Kimyasal Çöktürme Prosesleri 4. Su Yumuşatma Prosesleri 5. Adsorpsiyon Prosesleri 6.

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GEPOSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak OSB bünyesinde artan sanayi kapasitesi göz önüne alınarak 600 m /gün kapasiteli ve faaliyette olan merkezi

Detaylı

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Sistemi ve Bağlantı Şartları Bölgemizde yaklaşık 30 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 3 adet Atıksu Terfi Pompa İstasyonu bulunmaktadır. Üretime geçen

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Süreyya MERĠÇ PAGANO, Prof. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü www.

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır.

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, Atıksuyu tekrar kullanılabilir hale getirmek, İçilebilecek kalitede su elde edebilmek için SU ARITIMI GENEL OLARAK;

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları

KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları KAYSERİ OSB Hizmetler ve Bilgilendirme Yayınları 2 2 KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi içindekiler BAŞKAN DAN KOSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİKSEL ARITMA KİMYASAL

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 18.11.2013 BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ AKTİF ÇAMUR Biyolojik arıtma, atıksuda bulunan organik kirleticilerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI YALOVA (MERKEZ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İnce Izgara Montajı Konveyör Bant Çöktürme Havuzu Köprülü Döner Sıyırıcı ve Savaklar Havalandırma Havuzu Kollektör Sistemi ve Dalgıç Mikserler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

Harran Üniversitesi Kısa tarihi

Harran Üniversitesi Kısa tarihi Harran Üniversitesi Kısa tarihi 1976 : Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu Kuruldu 1978: Dicle Üniversitesi ne bağlı Ziraat Fakültesi, 1984: Dicle Üniversitesi ne bağlı Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı