MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU EKİM 2011 AYI RAPORU Rapor No : 10/2011 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Marenegro Yönetimi için hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 2010

2 FAALİYET RAPORU SAYFA : 2/69 İÇİNDEKİLER 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço ii. Gelir Gider Tablosu iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu vi. Hukuki Takip b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu ii. Muhasebe Denetim Formu iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu iv. Resepsiyon Denetim Formu v. Teknik Denetim Formu vi. Temizlik Denetim Formu vii. Güvenlik Denetim Formu viii. Bahçe Bakım Denetim Formu d. Düzenlenen Anketler e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler i. Elektrik ii. iii. iv. Doğalgaz Bina Suyu Mazot b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin Dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim Formları f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi h. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporları

3 FAALİYET RAPORU SAYFA : 3/69 3- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim Formları e. Güvenlik Risk Analizi f. Temizlik ve Güvenlik Vardiya Çizelgeleri i. Güvenlik Vardiya Çizelgesi ii. Temizlik Vardiya Çizelgesi g. Taşeron Evrakları 4- Yatırımlar a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu 5- Kaynaklar a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri İlişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş İstekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler c. Site Doluluk Oranı 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim Kurulu ya da Müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç Toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan Faturası

4 FAALİYET RAPORU SAYFA : 4/69 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço MARENEGRO SĠTE YÖNETĠMĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇOSU AKTĠF(VARLIKLAR) TOPLAM PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAM 1- DÖNEN VARLIKLAR 1- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler ,99 A- Ticari Borçlar ,32 1- Kasa 1- Satıcılar ,32 2- Alınan çekler 2- Belirsiz Tahsilatlar 6.856,00 3- Bankalar ,99 4- Diğer Hazır Değerler B- Diğer Borçlar 893,76 1- Personele Ödenecek Ücretler 893,76 B- Menkul Kıymetler 0,00 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon. C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.085,20 C- Site Sakinlerinden Alacaklar ,76 1- Ödenecek Stopaj Vergileri 3.085,20 1- Site Sakinlerinden Aidat Alacakları ,90 2- Ödenecek SSK Primleri Site Sakinlerinden Alınacak Abonelik 2- Avansları ,24 3- Site Sakinlerinden Olan ġüpheli Alacaklar ,12 D- ALINAN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR ,38 4- Site Sakinlerinden Olan Yatırım Alacakları ,50 1- SinpaĢ'a Ödenecek Abonelik Avansları ,38 D- Malzeme Stokları 0,00 1- Malzeme Stokları 2- Verilen SipariĢ Avansları E- Diğer Dönen Varlıklar ,00 1- Personel Avansları 2- Verilen ĠĢ Avansları ,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,75 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,66 2- DURAN VARLIKLAR 2- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- VERĠLEN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR 0,00 A- Yatırımlar Ġçin Site Sakinlerinden Alınan Avanslar 0,00 Verilen Depozito ve Teminatlar 1- (ĠGDAġ ve BEDAġ) B- Kıdem Tazminat KarĢılıkları 0,00 B- Maddi Duran Varlıklar 0,00 1- DemirbaĢlar 0,00 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 3- ÖZ KAYNAKLAR C- Gelecek Yıllara ait Giderler 0,00 A- GeçmiĢ Dönem Gelir Gider Farkı ,21 B- Dönem Gelir Gider Farkı ,12 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,91 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,75 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,75

5 FAALİYET RAPORU SAYFA : 5/69 ii. Gelir Gider Tablosu MARENEGRO SĠTE YÖNETĠMĠNĠN DÖNEMĠ ÖZET GELĠR /GĠDER TABLOSU A- TAHSĠL EDĠLEN GELĠRLER ,84 1- Kat Maliklerine Yansıtılan ĠĢletme Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine YansıtılanYatırım Aidat Gelirleri ,31 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,72 4- Ġcra Dosyası Gelirleri ,86 5- BroĢür Dağıtım ve Film Gelirleri ,65 6- Sigorta Hasar Bedeli Tazmin Gelirleri 5.050,00 7- Teknik Hizmet Gelirleri 8- Diğer Gelirler ,30 B- VERĠLEN HĠZMETLERĠN MALĠYETĠ (-) ,40 1- Yönetim Personel Giderleri (-) ,63 2- Yönetim Ofis Genel Giderleri (-) ,63 3- Yönetim Hizmet Ücreti (-) ,74 4- Diğer Yönetim Hizmet Giderleri (-) ,16 5- Su Giderleri (-) ,42 6- Elektrik Giderleri (-) ,73 7- Doğalgaz Giderleri (-) ,00 8- Mazot Giderleri (-) ,06 9- Mekanik ve Periyodik Bakım Giderleri (-) , Havuz Kimyasalları (-) , Bina Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Çevre Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Benzin ve Kamyon Mazotu Giderleri (-) , Temizlik Personel Giderleri (-) , Temizlik Hizmet ve Malzeme Giderleri (-) , Güvenlik Giderleri (-) , Bahçe Bakım Giderleri (-) , Ġlaçlama Giderleri (-) , Sigorta Giderleri (-) , Hukuki ve Mali DanıĢmanlık Giderleri (-) , Servis Hizmeti Giderleri (-) , Ecrimisil Giderleri (-) , Sosyal Tesis Giderleri (-) , DemirbaĢ Alım ve Yatırım Giderleri (-) , Müteferrik Giderler (-) ,41 C- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 0,00 FAALĠYET GELĠR/GĠDER FARKI ,56 D- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 877,86 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 0,00 OLAĞAN GELĠR/GĠDER FARKI ,70 F- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 10,00 G- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ,42 H- OLAĞANDIġI GELĠR/GĠDER FARKI ,42 DÖNEM GELĠR/GĠDER FARKI ,12

6 FAALİYET RAPORU SAYFA : 6/69 NO iii. Aylık Bütçe Kümülatif Gerçekleşen Tablosu MARENEGRO SİTESİNİN YILI İŞLETME PROJESİNİN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME DURUMU 19 AÇIKLAMA PAYLAŞIM TÜRÜ Dönemi Aylık Bütçe Dönemi Aylık Bütçe Dönemi 19 Aylık Bütçe Dönemi 19 Aylık Gerçekleşen Dönemi 19 Aylık Bütçe Farkı 1 PERSONEL GİDERLERİ Yönetim Personel Giderleri Eşit Teknik Personel Giderleri Eşit Temizlik Personel Giderleri Eşit Güvenlik Personel Giderleri Eşit İŞLETME GİDERLERİ Su Metrekare Ortak Elektrik Metrekare Doğal Gaz Metrekare Jenaratör Yakıtı Metrekare SİTE FAALİYET GİDERLERİ Bahçe Bakım Giderleri Metrekare Genel Temizlik Malzeme ve Hizmet Giderleri Metrekare Yönetim Ofis Giderleri Metrekare Toplu Taşıma Servis Giderleri Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti Metrekare Hukuk Müşaviri Giderleri Metrekare İlaçlama Giderleri Metrekare Çevre Bakım Onarım Giderleri Metrekare Ana Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri Metrekare Suni Gölet Giderleri Metrekare Wellmare Tesis Giderleri Metrekare Kuyu ve Sondaj Giderleri (Arıtma Tesisi Giderleri) Metrekare Gayrimenkul Sigorta Giderleri Metrekare Ecrimisil Giderleri Metrekare Demirbaş Alım ve Yatırım Giderleri Metrekare Müteferik Giderler Metrekare TOPLAM ÖNGÖRÜLMEYEN Metrekare 0 0 TOPLAM BÜTÇE KDV KDV DAHİL TOPLAM GİDER BÜTÇESİ Geçmiş Dönem Gelir Gider Farkı Metrekare KDV DAHİL TOPLAM GELİR BÜTÇESİ KAT MALİKLERİNE YANSITILAN BÜTÇE Kat Maliklerine Yansıtılan Yatırım Aidatları Gecikme Tazminatı Gelirleri Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri Banka Faiz Gelirleri 878 İcra Dosyaları Gelirleri Sigorta Hasar Tazmin Gelirleri Diğer Gelirler Aidat Küsurat fark Gelirleri 399 Olağandışı Gider ve Zararlar BÜTÇE DIŞI TOPLAM GELİRLER GELİR / GİDER FARKI

7 FAALİYET RAPORU SAYFA : 7/69 iv. Nakit Akış tablosu MARENEGRO SİTE YÖNETİMİNİN TAHSİLAT VE ÖDEME DURUMU TOPLAM A- TAHSĠL EDĠLEN GELĠRLER , TARİHİ İLE KASA VE BANKADAKİ NAKİT , TARİHİ İLE ALACAK BAKİYEMİZ , SONU İLE BANKA VE ALACAKLARIMIZ , YILI TAHAKKUK EDİLEN GELİRLER ,70 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,31 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,72 4- Ġcra Dosyası Gelirleri ,86 5- BroĢür Dağıtım ve Film Gelirleri ,65 6- Sigorta Hasar Bedeli Tazmin Gelirleri 5.050,00 7- Teknik Hizmet Gelirleri 0,00 8- Diğer Gelirler ,30 9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 877, SONU İLE KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLAR ,76 B- ÖDENEN GĠDERLER , SONU İLE BORÇLARIMIZ ,36 TAHAKKUK EDİLEN GİDERLER ,82 1- Yönetim Personel Giderleri (-) ,63 2- Yönetim Ofis Genel Giderleri (-) ,63 3- Yönetim Hizmet Ücreti (-) ,74 4- Diğer Yönetim Hizmet Giderleri (-) ,16 5- Su Giderleri (-) ,42 6- Elektrik Giderleri (-) ,73 7- Doğalgaz Giderleri (-) ,00 8- Mazot Giderleri (-) ,06 9- Mekanik ve Periyodik Bakım Giderleri (-) , Havuz Kimyasalları (-) , Bina Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Çevre Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Benzin ve Kamyon Mazotu Giderleri (-) , Temizlik Personel Giderleri (-) , Temizlik Hizmet ve Malzeme Giderleri (-) , Güvenlik Giderleri (-) , Bahçe Bakım Giderleri (-) , Ġlaçlama Giderleri (-) , Sigorta Giderleri (-) , Hukuki ve Mali DanıĢmanlık Giderleri (-) , Servis Hizmeti Giderleri (-) , Ecrimisil Giderleri (-) , Sosyal Tesis Giderleri (-) , DemirbaĢ Alım ve Yatırım Giderleri (-) , Müteferrik Giderler (-) , OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ,42 ALINAN DEMİRBAŞLAR, VERİLEN AVANSLAR V.B , SONU İLE BORÇLARIMIZ ,66 D KALAN NAKĠT TUTAR , KASA VE BANKADAKİ NAKİT , MENKUL KIYMETLER 0,00

8 TARİH: REVIZYON: 1 SAYFA : 8/69 MARENEGRO YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu. AİDAT TAHSİLAT VE PERFORMANS VE DAĞILM ŞEMASI 2011/AYLAR AY İÇERİSİNDE TOPLANAN AİDAT+GECİKME FAİZİ TAHAKKUK EDEN AYLIK AİDAT TAHAKUK EDEN GECİKME CEZALARI İCRA DOSYA GELİRLERİ EKSTRA GELİRLER (FİLM VE REKLAM) TOPLAM TAHSİLAT OCAK , , , , , ,81 ŞUBAT , , , , , ,66 MART , , , , , ,22 NİSAN , , , , , ,41 MAYIS , , , , ,82 HAZİRAN , , , ,37 TEMMUZ , , , , , ,53 AĞUSTOS , , , , , ,00 EYLÜL , , , , , ,61 EKİM , , , , , ,67 168,906,37 KASIM ARALIK SORUMLULUK İSİM GÖREV TARİH İMZA

9 FAALİYET RAPORU SAYFA : 9/69 vi. Hukuki Takip (Şüpheli Alacaklar Hesabı) SİNPAŞ MARENEGRO TOPLU YAPI SİTESİ İCRA DOSYA RAPORU TARAFIMIZA VERİLEN DOSYALARIN TOPLAM MİKTARI : ,07-TL TAHSİLATLI DOSYALAR : ,52-TL. İTİRAZ EDİLEN VE DAVASI SÜREGELEN DOSYALAR : ,18-TL ÖDEME İÇİN ANLAŞILAN DOSYALAR : ,92-TL. TAHSİL KABİLİYETİ AZ OLAN DOSYALAR : ,98-TL. BU HAFTA İÇİNDE AÇILAN DOSYALAR : ,97-TL. DERDEST OLUP İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLEN DOSYALAR : ,50-TL. NO BÖLÜM BORÇLU TOPLAM BORÇ İCRA DOSYALARI AÇIKLAMA 1 1 ARCO ULUSLAR ARASI İTH ,57 SARIYER İCRA 2009/2284 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI SEBAHATTİN ÖZTÜRK ,00 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/ OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 TAKSİTTE ÖDENECEĞİ KONUSUNDA ANLAŞILMIŞ, İLK TAKSİT İÇİN TL. ÖDENMİŞTİR. İKİNCİ TAKSİDİ TL. ÖDENMİŞTİR RIFAT ENEZ 3.454,68 SARIYER İCRA 2010/ MUSTAFA/ZERRİN AĞCA 1.310,41 SARIYER İCRA 2010/ ÖZDEN KÖKLÜ ,01 SARIYER İCRA 2009/ NECDET KİLECİ 8.061,93 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI SEMİH DEĞİRMENCİ 4.929,12 SARIYER İCRA İTİRAZIN İPTALİ DAVASI RED İLE SONUÇLANDIĞINDAN DOSYA BORCU SİNPAŞ'A RÜCU EDİLMİŞTİR HAKKI GÖKSEVEN ,15 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2011/1944 DOSYALARDAN TAPU HACZİ İSTENMİŞ, ANCAK HENÜZ TAPUDAN CEVAP ALINAMAMIŞTIR DURAKOĞLU SAĞLIK HİZM ,20 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/4944 İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI DEVAM ETMEKTEDİR. ZİYA BEY İLE GÖRÜŞÜLDÜ, MYK İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ÖDEME YAPACAĞINI BİLDİRDİ.

10 FAALİYET RAPORU SAYFA : 10/ ŞADİ ÖZDEMİR 7.289,44 SARIYER İCRA 2010/1560 TELEFONDA YAPILAN GÖRÜŞMEDE BİR DEFADA ÖDEME YAPARAK DOSYANIN KAPATILACAĞI BELİRTİLDİ TL. ÖDEME YAPILDI M.SELİM KERESTECİ ,45 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI RECAİ AKPUL 3.493,61 SARIYER İCRA 2011/1946 SARIYER İCRA 2011/1947 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI İHSAN ARSLAN ,75 SARIYER İCRA MUSTAFA KEFELİ ,84 SARIYER İCRA İBRAHİM HIZAL 923,01 SARIYER İCRA AYLİN BULUT ,77 SARIYER İCRA 19 3 FATMA BERRİN ERENGÜL 5.257,29 SARIYER İCRA 2010/ KAAN AYKUTLU 1.403,07 SARIYER İCRA DOSYA BATAK OLUP, TAHSİL İMKANI BULUNMAMAKTADIR. DOSYA BORCU İÇİN SİNPAŞ'A RÜCU EDİLMİŞ, SİNPAŞ TARAFINDAN DOSYA BORCUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. DOSYA BORÇLUSUNA TEBLİGAT YAPILAMIYOR, İLETİŞİM NUMARALARINDAN KİŞİYE ULAŞILAMIYOR. BORÇ ESKİ KAT MALİKİNİN VE ESKİ KAT MALİKİNE TEBLİGAT YAPILAMIYOR. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI KEMALETTİN LEVENT KOSOVA ,48 1-SARIYER İCRA 2009/597 2-SARIYER İCRA 2009/ LİK İKİ SENET ALINMIŞ VE TL'DE TAHSİLAT YAPILMIŞTIR. 2 SENET KARŞILIĞI OLARAK TL. TAHSİL EDİLMİŞTİR MEHMET ALİ ERTAN 7.746,46 1-SARIYER İCRA 2011/ SARIYER İCRA 2010/5524 KAPAK HESAPLARI YAPILIP, YÖNETİME GÖNDERİLMİŞ, YÖNETİM TARAFINDAN ANLAŞMA SAĞLANACAĞI BİLDİRİLMİŞTİR. HENÜZ YÖNETİMDEN BİR CEVAP GELMEMİŞTİR GÖKÇEN BÜYÜKEKİZ 5.715,45 SARIYER İCRA 2010/ CANAN KALSIN 5.144,63 SARIYER İCRA BURAK GÖKÇE ÇAVUŞ AHMET ÇAĞLAR COŞKUNSU 5.799,51 SARIYER İCRA 920,86 SARIYER İCRA ESRA ÇEBİ 1.107,14 SARIYER İCRA 2011/ ALİ CAHİT AKPUL 1.557,21 SARIYER İCRA 29 9 FERAY KILIÇ 1.271,74 SARIYER İCRA ALBARAKATÜRK'DEN TAHSİL EDİLMİŞ, GERİ KALAN BAKİYE İÇİN DE ALBARAKATÜRK'E İCRA TAKİBİ AÇILMIŞTIR. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. 866 BORÇ ÖDENMİŞ, GERİ KALAN BAKİYE BORÇ İÇİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DEVAM EDİYOR. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI.

11 FAALİYET RAPORU SAYFA : 11/ SEDAT ÇAKIR 4.994,09 SARIYER İCRA 2010/ VALİD DAHER 4.030,32 1-SARIYER İCRA 2009/622 2-SARIYER İCRA HÜLYA BİLGER 794,75 SARIYER İCRA NECDET ARISOY 935,84 SARIYER İCRA FİKRİYE SARRAFİ 2.613,53 SARIYER İCRA ADRESE ULAŞILAMADIĞINDAN İTO'DAN ADRES BİLGİSİ SORULMUŞTUR. ANCAK TEBLİGATA YARAR BİR ADRES DOSYASINA GELMEMİŞTİR. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. İKİ DOSYASI İÇİN DE BORÇ TAHSİL EDİLDİ, DOSYALAR KAPATILDI BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI LEVENT İSKİT ,57 SARIYER İCRA 2009/2287 BORÇ ESKİ KAT MALİKİNİN VE ESKİ KAT MALİKİ GÜRAY MANDACI'YA TEBLİGAT YAPILAMIYOR NEVİN KARAOĞLU ,76 1-SARIYER İCRA 2009/627 2-SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/5519 DOSYA BORCUNDAN TAHSİL EDİLDİ EYLÜL AYINDA ÖDEME YAPILACAKTIR KEMAL ERDOĞAN 6.625,44 SARIYER İCRA 2009/ HAKAN YANIK 9.180,09 SARIYER İCRA 2009/ NİLGÜN YURTBAK ,63 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. DOSYA BORÇLUSU İLE TELEFONDA GÖRÜŞÜLMÜŞ ÖDEMELERE BAŞLAYACAĞI TARAFIMIZA BİLDİRİLMİŞ, TL. ÖDEME YAPILMIŞTIR. AYNI ANDA İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI DEVAM ETMEKTEDİR. SONUÇLANANLAR HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞTİR SÜLEYMAN UYSAL ,52 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/714 5-SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2011/ SARIYER İCRA 2010/558 DOSYA BATAK OLUP, TAHSİL İMKANI BULUNMAMAKTADIR TURGUT KAYALAR 777,68 SARIYER İCRA FAHRİYE BUĞDAY 3.611,67 SARIYER İCRA 2010/5521 BORÇ İLE İLGİLİ MALİKLE GÖRÜŞME SAĞLANDI.ÖDME KONUSUNDA PROTOKOL YAPILACAK BORÇLU YURTDIŞINDA TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİNİ VE ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİR.

12 FAALİYET RAPORU SAYFA : 12/ NAZLI ÖZEL 1.874,44 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/715 HER İKİ DOSYADAN DA TAPU HACZİ KONULMUŞTUR. GAYRİMENKUL SATIŞI TALEP EDİLECEKTİR TARİHİ İTİBARİYLE SİNPAŞ MARENEGRO TOPLU YAPI SİTESİ DAVA DOSYA RAPORU DAVA DOSYA ADETİ : 27 KARARLI DOSYA SAYISI : 9 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DOSYA SAYISI VE MİKTARI : 9 NO FÖY NO DAVACI DAVALI MAHKEMESİ DOSYA NO DURUŞMA GÜNÜ AÇIKLAMA 1 9 SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ SİNPAŞ A.Ş. SARIYER 2. SHM 2011/39D.İŞ KARAR ALT YAPI TESPİT DAVASI TARİHİNDE RAPOR VERİLMİŞTİR.TOPLAM ,00 TL SİNPAŞ A.Ş. AYIPLI İŞLEM YAPTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ M.SELİM KERESTECİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILACAK 3 15 SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ SİNPAŞ A.Ş. SARIYER 2. SHM 2011/12 D. İŞ GÖLET VE ARITMA TESPİT DAVASI DOSYASINDA RAPOR PAZARTESİ GÜNÜ ELİMİZE ULAŞMIŞTIR SİNPAŞ A.Ş. SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ İSTANBUL 24. SHM 2010/445 E ##### DOSYA BİLİRKİŞİDE 5 33 SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ KENTSEL HİZ.A.Ş. SARIYER CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 2010/417 SOR. NO DOSYA SAVCILIKTA SORUŞTURMA AŞAMASINDA 6 38 SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ KENTSEL HİZ.A.Ş. SARIYER CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 2010/4353 SOR. NO DOSYA SAVCILIKTA SORUŞTURMA AŞAMASINDA 7 42 SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ NİLGÜN YURTBAK İSTANBUL 19 AHM 2009//164 E KARAR İTİRAZIN İPTALİ DAVASI%40 İCRA İNKAR TAZMİNATI İLE BİRLİKTE KAZANILDI

13 FAALİYET RAPORU SAYFA : 13/ ARI FİNANSAL KİRALAMA 345 PARSEL SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ İSTANBUL 25.SHM 2010/ S: 11: PARSELİN TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ DAVASI DOSYAYA DELİL LİSTESİ VE BELGELER SUNULMUŞ, DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLMİŞTİR KAYAALP MİMARLIKLTD.ŞTİ. SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ 1- SİNPAŞ A.Ş. 2- SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ NİLGÜN YURTBAK SARIYER 1 AHM 2009/371 İSTANBUL 24. SHM 2009/943 KARAR KARAR 350 C 12 VİLLA SAHİBİ BAHCESİNE İZİNSİZ GİRİLMESİNDEN DOLAYI OLUŞAN HASARIN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ ALACAK DAVASIDIR. DAVALI SİTE YÖNETİCİLİĞİ YÖNÜNDEN DAVA KAZANILMIŞ SİNPAŞ A.Ş TARAFINDAN DAVA KISMİ KAYBEDİLMİŞTİR. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI%40 İCRA İNKAR TAZMİNATI İLE BİRLİKTE KAZANILDI SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ BURAK GÖKÇE ÇAVUŞ İSTANBUL 24. SHM 2009/808 KARAR İTİRAZIN İPTALİ DAVASI%40 İCRA İNKAR TAZMİNATI İLE BİRLİKTE KAZANILDI SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ M.SELİM KERESTECİ İSTANBUL 25 SHM 2010/804 KARAR AİDAT BORCU ALBARA TRKTEN TAHSİL EDİLDİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ DURAKOĞLU SAĞLIK HİZ. BURAK GÖKÇE ÇAVUŞ İSTANBUL 25. SHM 2010/829 E İSTANBUL 20 AHM 2009/232 E S:10: S:11:30 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI TEBLİGAT ADRESİ BİR TÜRLÜ BULUNAMIYOR BU SEBEPLE İTODAN ADRES BİLGİSİ İSTENDİ İTİRAZIN İPTALİ DOSYASI DOSYA 2. KEZ BİLİRKİŞİYE GİTMİŞ VE DÖNMÜŞ HAKİM DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİ İLE DELİLLERİN VE RAPORLARIN İNCELENMESİ İÇİN SÜRE VERİLMİŞTİR.

14 FAALİYET RAPORU SAYFA : 14/ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ MUSTAFA KEFELİ SÜHEYL İKBAL BİRDAL SÜHEYL İKBAL BİRDAL KEFELİ GİYİM KEFELİ GİYİM KEFELİ GİYİM İSTANBUL 19. AHM 2009/218 E İSTANBUL 24. SHM 2009/355 E İSTANBUL 24. SHM 2010/830 E İSTANBUL 24. SHM 2010/833 E İSTANBUL 24. SHM 2010/831 E İSTANBUL 24. SHM 2010/832 E KARAR S:10: S:10:50 KARAR S:10:50 KARAR İTİRAZIN İPTALİ DOSYASI DOSYA KENTSEL TARAFINDAN KAT MALİKİ SİNPAŞ A.Ş.YE AÇILMASI GEREKİRKEN SİNPAŞIN TAPUYU DEVRETMEDİĞİ MUSTAFA KEFELİYE AÇILMIŞ YANLIŞ AÇILDIĞI İÇİN DOSYA KAYBEDİLDİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DAVALIN TEBLİGAT ADRESİNE ULAŞILMAYA CALIŞILIYOR İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DAVALIN TEBLİGAT ADRESİNE ULAŞILMAYA CALIŞILIYOR İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DOSYA İSTANBUL 24. SHM 2010/831 İLE BİRLEŞTİRİLDİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İSTANBUL 5 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE YAZILMIŞ MÜZEKKERENİN CEVABI BEKLENİYOR İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DOSYA İSTANBUL 24. SHM 2010/831 İLE BİRLEŞTİRİLDİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ M.SELİM KERESTECİ İSTANBUL 24. SHM 2010/853 E KARAR AİDAT BORCU ALBARA TRKTEN TAHSİL EDİLDİ SİNPAŞ A.Ş. SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ İSTANBUL 24. SHM 2010/913 E S:10: TARİL 345,348,350,352 PARSEL GENEL KURULLARININ İPTALİ DAVASI DOSYAYA DELİL LİSTELERİ SUNULDU DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

15 FAALİYET RAPORU SAYFA : 15/ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ KEFELİ GİYİM M.SELİM KERESTECİ İSTANBUL 20. AHM 2010/362 E İSTANBUL 25. SHM 2009/795 E S: 09:50 KARAR İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İSTANBUL 5 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE YAZILMIŞ MÜZEKKERENİN CEVABI BEKLENİYOR İTRAZIN İPTALİ DAVASI KİŞİ BATMIŞ LEASİNGLE ALBARAKATÜRKTEN ALDIĞI İÇİN ONA İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI KAT MALİKLERİ SİNPAŞ MARENEGRO SİTESİ İSTANBUL 24. SHM 2011/671 E S: 10:45 DELİL LİSTESİ SUNULACAK b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar Dönem içinde yürürlüğe giren yeni prosedür ve talimat bulunmamaktadır.

16 FAALİYET RAPORU SAYFA : 16/69 c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu

17 FAALİYET RAPORU SAYFA : 17/69 ii. Muhasebe Denetim Formu

18 FAALİYET RAPORU SAYFA : 18/69 iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu

19 FAALİYET RAPORU SAYFA : 19/69 iv. Teknik Denetim Formu

20 FAALİYET RAPORU SAYFA : 20/69 v. Güvenlik Denetim Formu

21 FAALİYET RAPORU SAYFA : 21/69

22 FAALİYET RAPORU SAYFA : 22/69 vi. Temizlik Denetim Formu vii.

23 FAALİYET RAPORU SAYFA : 23/69 Bahçe Bakım Denetim Formu

24 FAALİYET RAPORU SAYFA : 24/69 d. Düzenlenen Anketler Dönem içinde yapılan anket bulunmamaktadır. e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları Ay içinde düzenlenen faaliyet bulunmamaktadır.

25 FAALİYET RAPORU SAYFA : 25/69 g. Teknik Hizmetler/Tüketimler Su Tüketimi SIRA NO 1 SAYAÇ BİLGİLERİ / TARİHLERİ ARASI SU TÜKETİM TABLOSU ( 34 GÜNLÜK) GEÇMİŞ DÖNEM BORÇ VE GECİKMELER BAKIM AYA AİT GEÇMİŞ TESİSAT İLK SON SARFİYAT BİRİM BEDELİ VE GECİKME ÖDENECEK SAATİN YERİ GÜN TOPLAM KDV FATURA DÖN ÖDEME TARİH NO OKUMA OKUMA M3 FİYATI ÇEVRE CEZASI TUTAR TOPLAMI BORÇ TEMİZLK ORTAK ALAN SU DEPOSU , ,05 3,11 908, , , , ORTAK ALAN ,00 0, ORTAK ALAN ,05 6,10 3,11 0,74 9, ORTAK ALAN ,05 36,60 3,11 3,18 42, ORTAK ALAN ,05 39,65 3,11 3,42 46, ORTAK ALAN ,05 76,25 3,11 6,35 85, ORTAK ALAN ,00 0,00 0, ORTAK ALAN ,05 12,20 3,11 1,22 16, ORTAK ALAN ,05 134,20 3,11 10,98 148, ORTAK ALAN ,05 36,60 3,11 3,18 42, ORTAK ALAN ,00 0,00 0, ORTAK ALAN 0 0,00 0,00 0, ORTAK ALAN , ,78 3,11 82, ,28 ORTAK ALAN ,00 0,00 0,00 ORTAK ALAN ,00 0,00 YÖNETİM ,05 45,75 3,11 3,91 52,77 YÖNETİM ,06 192,78 15,41 15,60 223,79 AYLIK TOPLAM TÜKETİM M AYLIK TOPLAM FATURA TUTARI ,77 Elektrik Tüketimi SIRA NO 1 YER SOSYAL TESİS SAYAÇ BİLGİLERİ SAYAÇ NO TESİSAT NO GÜNLÜK / TARİHLERİ ARASI ELEKTRİK TÜKETİM TABLOSU VERGİLER İLK SON SARFİYAT BİRİM TOPLAM VE OKUMA OKUMA M3 FİYATI HARÇLAR FATURA TOPLAMI , , , ,00 2 ORTAK ALAN , ,35 71,34 3,05 217,59 177,81 395,40 3 ORTAK ALAN , , ,353 1,79 73,61 60,09 133,70 4 YÖNETİM OFİSİ , ,03 527,01 0,16 84,32 70,08 154,40 AYLIK TOPLAM TÜKETİM 2083,703 AYLIK TOPLAM TÜKETİM TUTARI ,50

26 FAALİYET RAPORU SAYFA : 26/69 h. Periyodik Bakımlar ( Marenegro Proje sözleşmesin de Periyodik Bakım Anlaşması Bulunmamaktadır)

27 FAALİYET RAPORU SAYFA : 27/69 i. Teknik İşlerin Dağılımları A y içinde yapılan arza, bakım, raporlama ve teknik müşteri taleplerinin dağılımı ve iş gücü kullanım analiz özet raporu aşağıda yer aldığı gibidir. MARENEGRO SİTESİ EKİM 2011 DÖNEMİ TEKNİK İŞLER ADET AY GENEL TOPLAM 292

28 FAALİYET RAPORU SAYFA : 28/69 j. Stok Raporu k. Teknik Eğitim Formları Dönem içinde teknik ekiple gerşekleşen eğitim bulunmamaktadır. l. Tedarikçi Firma Eğitim Formları Dönem içinde gerçekleşen tedarikçi firma eğitimi bulunmamaktadır.

29 FAALİYET RAPORU SAYFA : 29/69 m. Ekim ayı Yönetim Vardiya ve Puantaj Listesi

30 FAALİYET RAPORU SAYFA : 30/69 Ekim Ayı Teknik Vardiya ve Puantaj Listesi n. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporlar 2- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları DOKUMAN NO: 053 H FR 02 / 06 / 03 FR REV TAR : YAZIŞMA FORMU FR REV NO: 1 SAYFA NO : 1 Sn. Muharrem Konu: Maranegro Sitesi Pest Kontrol Servis Tarihleri 13 Ekim Perşembe 15 Ekim Cumartesi 22 Ekim Cumartesi

31 FAALİYET RAPORU SAYFA : 31/69 14:00 18:00 14:00 18:00 14:00 18:00 Site ortak alanlarında pest kontrol sistem kurulumu, saha taraması ve tespitler. Site ortak alanlarında pest kontrol sistem kurulumu, saha taraması ve tespitler. Çöp alanlarında haşere mücadelesi ( Hava durumuna göre ) Site ortak alanlarında pest kontrol sistem kurulumu. Yönetime ait kapalı alanlarda yürüyen haşere mücadelesi. 29 Ekim Cumartesi 5 Kasım Cumartesi 12 Kasım Cumartesi 14:00 18:00 Site ortak alanlarında pest kontrol sistem kurulumu, site ortak alanlarında kene kontrolü. 14:00 18:00 Site ortak alanlarında pest kontrol sistem kurulumu, saha taraması ve tespitler. 14:00 18:00 Sistem kurulumu kontrolü, çöp alanlarının ilaçlaması, Yönetim-Ekopest toplantı. PEST KONTROL MASTER PLAN FR REV TAR : FR REV NO: 1 SAYFA NO : 1/1 Aylar Rodent Kontrol Insect Kontrol Kene Kontrol NĠSAN site ortak alanlar, Site geneli, ortak otoparklar, konut alanlar çevreleri MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK OCAK ġubat site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Yeşil alanlar Yeşil alanlar Yeşil alanlar Denetim Audit Eğitim Toplantı Servis Tekn. Denetimi Site tüm alan auditi Site tüm alan auditi Site personeli eğitimi Site personeli eğitimi Yönetim Ekopest toplantısı Yönetim Ekopest toplantısı Yönetim Ekopest toplantısı

32 MART site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri Site geneli, ortak alanlar TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 32/69 Servis Tekn. Denetimi Yönetim Ekopest toplantısı Insect Kontrol: İşletme kapalı alanlarda insect karşı likit kimyasal kullanarak yapılır. Rodent Kontrol: İşletme genel alanlarda monitör istasyon ve Glueboard kullanılarak Rodent kontrol hizmeti verilir. Kene Kontrol: Site yeşil alanlarda kenelere karşı yapılacak kimyasal uygulama Denetim: Ekopest Operasyon Yöneticisi tarafından işletmedeki pest kontrol uygulaması sırasında servis teknisyenleri habersiz olarak denetlenmektedir. Audit: Ekopest Operasyon Yöneticisi tarafından işletmedeki pest kontrol performansını arttırmaya yönelik düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve risk değerlendirmeleri yönetime rapor edilir. Eğitim: Ekopest Mesul Müdürü tarafından işletmenin öngördüğü bir departman veya personele 120 dk. süreli Pest Kontrol Uygulamaları konulu eğitim verilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Toplantı: Ekopest Mesul Müdürü veya Operasyon yöneticisinin firma yetkililerinin de katılımının gerçekleştiği pest kontrol uygulamaları performansı değerlendirme toplantısı yapılmaktadır

MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU EYLÜL 2011 AYI RAPORU Rapor No : 09/2011 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Marenegro Yönetimi için hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 2010 FAALİYET

Detaylı

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU 1- GİRİŞ İstanbul Kilyos 345-348-350 ve 352 Parsellerde inşaa edilen Marenegro Projesi 239 adet bağımsız

Detaylı

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU 2012 TEMMUZ AYI RAPORU Rapor No : 07/2012 Haz. Tarihi : 10.08.2012 Sözleşme SAS No : tarafından Terrace Fulya Toplu Yapı Yönetimi için hazırlanmıģtır.

Detaylı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma ve şeffaf

Detaylı

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ Ocak 2012 Mayıs 2012 FAALİYET RAPORU Proje Adı: Adapark Konutları Sitesi Rapor Düz.Tar: 20.05.2012 Rapor Türü: Proje Aylık Faaliyet Raporu Rapor Dönem: Mayıs.2011 Rapor

Detaylı

Sevgili Komşularımız,

Sevgili Komşularımız, Sevgili Komşularımız, Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa,

Detaylı

TERRACE FULYA YÖNETİMİ

TERRACE FULYA YÖNETİMİ SAYFA : 1/18 PROJE ADI PROJE KODU KONU ve TARİH TERRACE FULYA YÖNETİMİ 01 OCAK 2010 31 ARALIK 2010 DÖNEMİ 1. GİRİŞ İstanbul ili, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No:14 Şişli adresinde

Detaylı

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU II S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 01 MAYIS 2011 SAAT : 10.00 Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Çok Amaçlı

Detaylı

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 2011 2012 SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 1 Sayın Spradon Quartz Sitesi Malik ve Sakinleri Sizlerin de bildiği gibi Nisan 2011 ayından itibaren sitemizdeki tüm bloklar

Detaylı

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Tel: 0212 549 91 67 Fax: 0212 549 91 69 ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 01 DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA

Detaylı

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Değerli üyelerimiz, YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ YEŞİLŞEHİR SİTESİ FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU Yeşilşehir sitesi yönetimi olarak 2011/2012 dönemi çalışmalarını

Detaylı

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013)

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) BAŞKAN : BAŞKAN VEKİLİ : SAYMAN : NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) -1 - İçme Sularımız Tahlil Ettirildi. Sitemiz BK ve CK bloklarından alınan su numunelerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde Kimyasal

Detaylı

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü ĐÇĐNDEKĐLER 2006 Yılı Mahalle Yönetim Kurulu&Temsilciler Kurulu&Denetçiler Kurulu Üye Listesi 1 Misyonumuz & Vizyonumuz 2 Yönetim Kadromuz 3 1. Yatırımlarımız 4 1.1. Web Sayfası Yatırımı 5 1.2. Çevre Duvarları

Detaylı

AdaPark Konutları Site Yönetimi

AdaPark Konutları Site Yönetimi 26.07.2012 Sayın ADAPARK KONUTLARI 1. Etap Kat Malikleri ve Sakinleri Ocak 2012 de 1. Etabın yaşama başlaması ile başlayan ve Haziran 2012 ayı sonunda 2. Etabın yerleşime açılması ile sona erdirilen işletme

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ Değerli komşularımız, 17 Nisan 2010 tarihli Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yıl süre ile yönetim kuruluna seçildik. Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

F131-1 FAALİYET RAPORU

F131-1 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/22 PROJE ADI PROJE KODU KONU ve TARİH TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, ġiģli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No:14 ġiģli

Detaylı

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ PARK ÇİFTLİK KONUTLARI 01/06/2011 30/06/2012 YILLIK İDARİ FAALİYET RAPORU -1 - 1. ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU Temizlik İşleri Sitemizin temizlik işleri ile bahçe bakımı, malzemeli olarak ihale edilmiş ve

Detaylı

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

ÜNİVERSİTELİLER 25981 ADA YÖNETİM KURULU Haziran 2013 / Ekim 2014 1. Dönem Faaliyet Raporu

ÜNİVERSİTELİLER 25981 ADA YÖNETİM KURULU Haziran 2013 / Ekim 2014 1. Dönem Faaliyet Raporu ÜNİVERSİTELİLER 25981 ADA YÖNETİM KURULU Haziran 2013 / Ekim 2014 1. Dönem Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU ÜYELERİ A1 Blok Yöneticisi Zafer YILDIRIM A2 Blok Yöneticisi Ayla OKUMUŞ A3 Blok Yöneticisi Oya

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 A n a m u r B e l e d i y e B a ş k a n l ı ğ ı Anamur Belediye Başkanlığı-Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Cad. No:5 Telefon : 0324.8141115 & Faks : 0324.8142020 Anamur/MERSİN

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) Sayı :gpk/369 Konu : Toplu Yapı Yönetimi Bilgilendirme Notu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) YÖNETİM KURULU BAŞKAN Sinan BAŞAY ÜYE Sami

Detaylı

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 13 DÖNEMİ 12 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 13 DÖNEMİ 12 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 13 DÖNEMİ 12 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ TEMMUZ 2012 1. TYYK, 2 TEMMUZ 2012 gün ve 2012 / 98 sayılı yazı ile Mavişehir sakinlerinden ilk olarak toplanan 267 adet dilekçe

Detaylı

AVRUPA KONUTLARI-TEM SİTESİ YÖNETİM KURULU 2015 YILI (31.05.2015 İTİBARİYLE) FAALİYET RAPORU

AVRUPA KONUTLARI-TEM SİTESİ YÖNETİM KURULU 2015 YILI (31.05.2015 İTİBARİYLE) FAALİYET RAPORU AVRUPA KONUTLARI-TEM SİTESİ YÖNETİM KURULU 2015 YILI (31.05.2015 İTİBARİYLE) FAALİYET RAPORU Avrupa Konutları Tem Sitesi Yönetim Kurulu 07.02.2015 tarihinde yapılan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu nda seçilmiştir.

Detaylı

KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU 2012 / 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU 2012 / 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2012 2013 KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU 2012 / 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU yesilsehir@gmail.com www.yesilsehirsitesi.com YEŞİLŞEHİR SİTESİ 01/07/2012-30/06/2013 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSU GELİRLER GİDERLER

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

LOTUS ÇAYYOLU SİTESİ FAALİYET RAPORU (24 /NİSAN/ 2014-12/NİSAN/2015)

LOTUS ÇAYYOLU SİTESİ FAALİYET RAPORU (24 /NİSAN/ 2014-12/NİSAN/2015) LOTUS ÇAYYOLU SİTESİ FAALİYET RAPORU (24 /NİSAN/ 2014-12/NİSAN/2015) I- GİRİŞ Lotus Çayyolu Sitesi Kat Malikleri Kurulunun 21 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısıyla kat malikleri

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013

Detaylı