Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun tarih ve 26/480 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

2 SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1- AMAÇ VE KAPSAM Sigorta oluşabilecek zararları karşılamak amacıyla yapılır. Bu Yönerge TKİ Kurumuna ait varlıkların uğrayabilecekleri zararlara karşı güvence altına alınması işlemlerinin ilke ve yöntemlerini kapsar. 2- SİGORTALAMA ŞEKİLLERİ TKİ Kurumu üç şekilde sigorta yaptırabilir. 1. İç sigorta: Kurum Merkez, Müessese ve İşletme Müdürlükleri bünyesinde ayrılan fonlarla rizikoların karşılanmasıdır. 2. Dış sigorta: Sigorta şirketleri ile yapılacak anlaşmalarla rizikoların karşılanmasıdır. 3.Müşterek sigorta: Rizikoların kısmen iç sigorta fonundan kısmen de dışarıya sigortalanarak karşılanmasıdır. 3. İÇ SİGORTA FONU Yönergenin 1.maddesindeki amacı sağlamak için Kurum Merkez, Müessese ve İşletme Müdürlükleri bünyesinde bir başlangıç sermayesi ayrılarak oluşturulmuş fonlardır. 1. Kaynaklar: Birikmiş primler, kusurlulardan tahsil edilen tazminat vb. elde edilen gelirlerdir. 2. İşlemleri: Kurum Merkez, Müessese ve İşletme Müdürlükleri sigorta ve muhasebe işlerine bakan birimler tarafından birlikte yürütülür. Sigorta fonu için ayrılan paralar, muhasebe birimlerince "İç Sigorta Fonu" adı altında bir hesapta toplanır. Hasar mahsupları da bu hesaptan yapılır. Fonda birikmiş olan paranın sigorta türlerine göre de ayrı ayrı kayıtları tutulur. 4.SİGORTA ŞİRKETLERİNE YAPTIRILACAK (DIŞ) SİGORTA 1.Dış sigorta, Yönetim Kurulunca tespit edilecek sigorta şirketine; doğrudan veya Kurumun yetkisiz Acenteliği (B) vasıtasıyla yaptırılır. 2. TCDD hatları üzerinde çalışan araçlar 4.1 madde hükmüne bağlı değildir. 5. SİGORTALAMADA PRENSİP VE YETKİ 1. TKİ Kurumu varlıklarının iç sigorta fonundan sigortalanması esastır. 2. Detayı sigorta türleri bölümünde izah edildiği üzere riski ve değeri yüksek olan ve hasarlanması halinde Kuruma önemli zararlar verebilecek varlıklar ise dışa sigorta ettirilebilir. 3. Keza risk ve değer faktörleri göz önünde bulundurularak bazı varlıklarda müşterek sigortaya tabi tutulur. 4. Sigorta ettirilecek varlıkların hangi sigortaya tabi olacağı hususundaki yetki sigorta türlerine göre ait oldukları kısımlarda zikredilmiştir. 5. Bu yönergede bulunmayan sigorta türlerinin uygulanmasına ilke ve yöntemlerinin belirlenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. 6. Bu Yönergede iç veya dış sigorta şekillerinden biri ile sigortalanacağı belirlenen varlıkların iç sigorta yerine dış sigorta, dış sigorta yerine iç sigorta yaptırma yetkisi Yönetim Kurulunundur. Birimler bu yoldaki önerilerini en geç Ağustos ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletirler.

3 6-PRİM İç sigortada primler yönergede her tür sigortanın kendi bölümünde belirtilmiştir. Müşterek sigortada dış sigorta prim oranı iç sigortada da aynen uygulanır. 7- MUAFİYET Dış sigorta poliçelerinin-muafiyetsiz yapılması esastır. Ancak rizikonun cinsi, derecesi ve gerçekleşme olasılığı göz önüne alınarak muafiyeti sigorta da yapılabilir. İç sigortada muafiyet söz konusu değildir. 8. KİRA SÖZLEŞMELERİNDE SİGORTA Kira sözleşmelerinde sigorta yükümlülüğü karşı tarafa ait olacak şekilde sözleşme yapılmasına dikkat edilir. Mümkün olmayan hallerde kira konusu varlık dışarıya sigortalattırılır. Kiralama Kurum Topluluğu içinde yapılıyorsa kiraya veren tarafından sigorta yaptırılır. 9- ZAMAN AŞIMI Sebepsiz ödenmiş primlerin veya sigorta bedellerinin geri alınması dahil sigorta sözleşmelerinden doğan bütün talepler yasal zaman aşımı süresi dikkate alınarak yapılır. İç sigortada zaman aşımı uygulanmaz. 10- SİGORTA SÜRESİ 1. Sigortalar zorunluluk olmadıkça bir yıllık süre için yapılır. Bir yıldan uzun dış sigortalar Kurum Merkezinde Genel Müdürlük, Müesseselerde Müessese Müdürlüklerince yaptırılabilir. 2. İç sigorta fonu ile güvence altına alınmış taşımalarda sigortalı bekleme süresi malın ambarlara gelişinden başlayarak bir aydır. 3. Yurt dışından gelen malzemelerin zorunlu nedenlerle abonman sözleşmesinde belirtilen sürede gümrük işlemleri bitirilememişse şirketin onayıyla poliçenin sözleşmede belirtilen süre içinde uzatılarak yürürlükte kalması sağlanır. 4. Münferit dış sigortalarda sigorta süresi poliçelerde yazılı olan süredir. 11- SİGORTALAMA TALEBİ Birimlerin bu yönergeye göre sigortasını yaptıracağı varlıkları yazılı olarak görevli birime bildirmeleridir. 12- SİGORTA DEĞERİ VE ŞEKLİNİ TESBİT KOMİSYONU Sigorta edilecek varlıkların sigortaya esas olacak rayiç değerleri ile iç sigorta, dış sigorta veya müşterek sigorta şekillerinden hangisi ile sigortalanacağını bu yönerge hükümlerinde takdir ve tespit eden komisyonlardır. Bu komisyon Kurum Merkezinde Genel Müdür, Müesseselerde Müessese Müdürü, İşletmelerde de İşletme Müdürü tarafından, yeterli sayıda üst düzey görevli uzman kişilerden her yıl için oluşturulur. Bu komisyonda Makine İkmal, Satınalma, Muhasebe birimlerinden bir eleman mutlaka bulundurulur. Komisyon yapacağı çalışmalar sonucunda sigortalanacak varlıkların sigorta esas rayiç değerlerinin ve bunların ne şekil sigorta kapsamın da sigorta ettirileceğini tayin tespit ve takdir ederek düzenlenecek listeleri her yıl Ağustos ayndan önce sigorta birimi kanalıyla onay merciine sunar. Kıymet takdiri yapılırken Taşıtlarda; 3. üç aylık dönem (Temmuz- Ağustos-Eylül) itibarıyla Milli Reasüransın tespit ettiği fiyatlara, 4. üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) tespit etmesi muhtemel fiyatlar eklenerek belirlenir. 10 yaşını geçmiş olup Milli Reasüransın listesinde yer almayan taşıtlar için de yaklaşık piyasa fiyatları dikkate alınır.onay merciince onaylanacak listeler sigorta birimine gönderilir. Komisyonun raportörü alım birimleridir.

4 13- HASAR TESBİT KOMİSYONU 1. Ne tür sigorta olursa olsun hasar tespiti ve ekspertiz raporu düzenlenmesi aşağıda belirtildiği gibi ita amirinin onayıyla kurulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. Başkan, konunun mahiyeti ile ilgili birimin amiri, Üye, Muhasebe biriminden bir görevli, Üye, Hasarla ilgili birimden bir görevli gerektiğinde diğer birimlerden de ihtisaslarına göre lüzumlu eleman görevlendirilebilir. 2. Hasarın oluşumunda işçinin taraf olduğu durumlarda toplu sözleşme hükümleri uygulanır. 3. Hasar tespit komisyonu raportörü hasarla ilgili birimdir. 14. HASAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI VE KARŞILANMASI TALEBİ 1. Tazminat hesabında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur. a)malın tamamı kaybolmuş veya hiç yararlanılamayacak şekilde hasarlanmışsa, sigortalı değerin tamamı hasar tazminat değeri olur. b)malın bir kısmı hasarlanmış ise kaybolan nitelikler için takdir ve tespit edilen değer veya fiili onarım masrafı tazminat değeri olur. 2. Tazminatın karşılanması talebi aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: a)dış ve müşterek sigortalarda, sigorta şirketinden tazminatın ödenmesi, hasar dosyasındaki tüm belgelerin asıl ve suretlerinin gönderilmesi ve poliçe numarasının belirtilmesi suretiyle iadeli taahhütlü mektupla istenilir. Sigorta şirketince ekspertiz yaptırılması halinde Kurum lehinde olan hesaba göre talepte bulunur. b)iç sigortalarda hasarın tazmini hasar dosyasındaki bütün veriler belirtilmek suretiyle, satınalma, taşıma ve hizmet işlerinde onay mercilerinin yetki limitlerine göre yetkili makamdan alınacak onayla sigorta fonundan karşılanır. 15- ZARARDA KUSURU OLAN GÖREVLİLER İç sigorta ile sigortalanmış varlıklardan hasarın oluşmasında kusuru bulunan görevli varsa, hasar fondan tazmin edilmekle birlikte sigorta, dosyası gerekli koğuşturmanın yapılabilmesi için ilgililere gönderilir. Kusurun kanıtlanması halinde kusurludan alınacak tazminat iç sigorta fonuna gelir yazılır. Dışarıya yaptırılan sigortalarda hasarın karşılanmayan kısmı kusurludan tahsil edilir. İKİNCİ BÖLÜM SİGORTA TÜRLERİ 16- BU YÖNERGEDE GENEL OLARAK UYGULANAN SİGORTA TÜRLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. 1.Yangın sigortası 2.Nakliye sigortası -Emtia sigortaları -Kıymet sigortaları 3.Kaza sigortası -Motorlu kara araçları sigortaları -Mesuliyet sigortaları -Grup ferdi kaza -Hırsızlık (Kasa ve muhteviyatı vs. dahil) -Cam kırılması 4.Mühendislik sigortası -İnşaat montaj sigortaları -Makina kırılması sigortaları

5 17- YANGIN SİGORTASI I- KURUMA AİT VARLIKLARIN AŞAĞIDA SAYILAN RİZİKOLAR SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK ZARARLARI KARŞILAMAK İÇİN YAPILAN SİGORTALARDIR. 1.Söndürme çabaları sonucu oluşan hasarlar dahil yangın rizikosu. 2.Yangına neden olsun olmasın ateş, yıldırım ve infilak rizikosu.iç sigorta fonundan sigorta yaptırıldığında aşağıda sayılan rizikolar da ayrıca prim ödenmeksizin sigorta kapsamında sayılırlar. a)deprem, sel, yer kayması rizikoları. b)fırtına, tayfun, kasırga, kar ağırlığı rizikoları. c)dahili su, yangınsız kızışma rizikoları. d)uçaktan parça düşmesi, araç çarpması rizikoları. e)grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler rizikosu. f)üçüncü ' kişilere karşı sorumluluk rizikosu. Dışarıya sigorta yaptırıldığında a-f fıkralarında belirtilen rizikolar- için ayrıca prim ödemek gerekeceğinden buna karar verecek merci Kurum Merkezinde Genel Müdürlük, Müesseselerde Müessese Müdürlüğü, İşletmelerde İşletme Müdürlüğünün onayı ile dışarıya sigortalattırılır. II- SİGORTALANMAYACAK VARLIKLAR Sigortalattırılmayacak varlıklar şunlardır: arazi, arsalar, yollar, kaldırımlar,alanlar, bahçe ve parklar, çevre duvarları, kanal ve kanalizasyonlar, bina haricindeki su tesisatı, mahzenler, sarnıçlar, yeraltı su depoları, havuzlar, yeraltı tesisat tertibat ve teçhizat gibi yanma tehlikesine maruz; bulunmayan diğer inşaat ve tesisat, inşa halinde olup, kati tesellüme kadar yangın mesuliyetleri müteahhitlere ait olan binalar, stoklarda bulunan maden kömürü, kok ve linyit gibi üretim maddeleri ile demir ve benzeri malzeme taş, kum, çakıl, çimento gibi maddelerle binaların temelleri, makina kırılmasına karşı sigortalanan araç ve tesisler. III-DIŞARIYA SÎGORTALATILACAK VARLIKLAR Rizikoları veya değerleri yüksek olan, içindekilerle birlikte atölyeler sınai ve idari tesisler, ambar binaları, ambar sayılan yerlerdeki bütün malzemeler, Kurum Merkezinde Genel Müdürlük, Müesseselerde Müessese Müdürlüğü, İşletmelerde İşletme Müdürlüğünün onayı ile dışarıya sigortalattırılır. IV- PRİM İç sigorta fonu yangın primi yapı cinsine ve yapının ne için kullanıldığına bakılmaksızın % 01 (binde bir) dir. Yapı içindekilerin sigortalanmasında da aynı oran uygulanır. V- DEĞER TESBİTİ VE SİGORTALAMA TALEBİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER 1. Yangına karşı sigortalattırılacak varlıkların değerlerinin nasıl tespit edileceği aşağıda belirtilmiştir. a. Yapılmış ve yapılmakta olanlar dahil bina ve tesislerin temelleri hariç tutularak sigorta esas bedelleri ile sigorta şekilleri her yıl Eylül ayına kadar 12.maddede belirtilen komisyonlarca takdir edilerek sigorta birimleri aracılığı ile Kurum Merkezi için Genel Müdürlük, Müesseselerde Müessese Müdürünün onayına sunulur. b. Sabit kıymetlerde kayıtlı her türlü tesisat alet edevat, makine teçhizat, möble ve mefruşat rayiç kıymetleri üzerinden, ambarlardaki emtia muhasebe defter kayıt kıymetleri üzerinden, c. Ambarlardaki ve ambar sayılan yerlerdeki malzemenin toplam azami değeri abonman yöntemiyle sigortalanacak olan bu malzemenin sigorta değeridir.geçmiş yılın ortalama aylık değeri azami değer olarak kabul edilir. Ambarların muhasebe kayıtlarına göre aylık mevcut değerlerinin her ay sigorta birimlerine gönderilmesi zorunludur. 2. Sigortalama talebi için sigortalanacak varlıklar listesinde bulunması gereken bilgiler.

6 a. İç sigorta fonundan sigortalanacak varlıkların listelerde yeri ve değerinin belirtilmesi yeterlidir. b. Dışarıya.sigortalatılacak varlıkların listelerinde ise bulunduğu yer inşaat tarzı ve kullanma şeklinin belirtilmesi gereklidir. VI- HASAR 1. Olayın bildirimi:yangın rizikolarından bir veya bir kaçı ortaya çıktığında, durum hemen sigorta birimine daha sonra yazılı teyidi yapılmak üzere telefonla bildirilecektir. Harici sigortalarda durum bu birimce en seri yolla (Sonradan yazılı teyit gönderilmek üzere) sigorta şirketine aktarılacaktır.bildirim yapılmakla birlikte gerekli her türlü önlemi almak ilgililerin görevidir. 2. Hasarlanan değerlerin korunması: Hasarlanan değerlere adli ve sıhhi müdahaleler dışında sigorta birimi veya sigorta şirketinin onayı olmaksızın dokunulamaz. Yıkıntı artıkları kullanılamaz veya başka yere taşınamaz. Aksine davranış dolayısıyla uğranılacak zararlardan ilgililer sorumlu olacaktır. 3. Hasar tespiti ve hasar dosyasının hazırlanması: Sigorta konusu olayın sona ermesinden sonra, dış sigortalarda sigorta şirketi eksperinin katılımıyla Kurum yetkili elemanlarınca, eksperin gecikmesi halinde veya iç sigortalarda yalnız Kurumun yetkili elemanları tarafından bir ekspertiz raporu hazırlanır. Ekspertiz raporunda aşağıdaki konular belirtilmelidir. a)olay yeri, tarihi,saati, süresi. b)olayın oluşumu, nedenleri, varsa neden olanlar. c)hasar, hasar miktarı varsa sigortalı kıymetlerin kurtarılmasına, korunmasına, tehlikenin genişlemesini Önlemeye yönelik çalışmalar için yapılan masraflar, d)hasara uğrayan kıymetlerin dökümü ve miktarı. e)hasar tazminatından indirilmek üzere, kurtarılan malların tahmini değerleri ile bunların işyerlerinde tekrar kullanılıp kullanılamayacakları. Bu rapora, kurtarma masraflarına ait faturalar, itfaiye amirliğinin, varsa yerel emniyet kuruluşunun raporlarıyla, adli makamlarca yapılan soruşturma sonucunda verilen takipsizlik veya sorumlular hakkında dava açılmasına ilişkin kararların suretleri de eklenerek hasar dosyası tamamlanır. 18- NAKLİYE SİGORTASI A- EMTİA SİGORTALARI I- 1. TKİ Kurumuna ait malların taşıyıcıya teslim edildiği tarihten ve yerden kanunen teslim edilmiş sayılacağı tarih ve yere kadar karşılaşabilecekleri rizikolar sonucunda ortaya çıkabilecek hasarları karşılamak için yapılır. İç ve dış sigortalarda taşıt cinsine veya ne gibi bir olay sonucunda olduğuna bakılmazsızın malın bütününü veya bir bölümünü hasar ve kayba uğratan tüm rizikolar sigorta kapsamına girer. 2. Deniz ticaretinde kapsamı T. Ticaret Kanunu ve sigorta sözleşmesi belirler, II- SİGORTALANMAYACAK VARLIKLAR Yurt içindeki taşımada kum, çakıl, taş gibi maddeler ile ambarlardan aynı işletme sınırı içindeki iş yerlerine taşınan malzemeler. III- DIŞARIYA SİGORTALATILACAK VARLIKLAR 1.Dış alım ve dış satımla ilgili yurt dışı taşımalarda dış sigorta yaptırılır. 2.Teknik amonyum nitrat ve oksijen tüpleri dışında yanıcı, yakıcı ve patlayıcı maddelerle bütün hassas cihazların sigortası dışarıya yaptırılır. 3.Yük bedelinin iç sigorta fonu tutarının 1/3 ünden fazla olması halinde müşterek sigorta" veya dış sigorta yaptırılır.

7 4.Yukarıda 1. ve 2, maddelerde belirtilen ve periyodik olarak taşıması yapılan malzemelerin sigortası Genel Müdürlük tarafından sigorta şirketi ile yapılacak genel nitelikli bir abonman sözleşmesi ile sağlanır. Bununla ilgili talep ve poliçelerden birer suret ilgili Müessese veya işletmelere gönderilir, IV PRİM İç sigorta fonunda taşıma sigortası primi.taşıt ve mal cinsine bakılmaksızın %05 (binde beş) tir. V- SİGORTALAMA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ; 1.Yurt içinde ve dışından yapılan taşımalarda, mal bedeline işletme ambarına teslim edilinceye kadar yapılacak ve malın maliyetine girmesi muhtemel ambalaj, nakliye, sigorta, gümrük vb. tüm masrafların eklenmesiyle bulunan tutarlar sigorta bedeli olarak alınacaktır. 2.Kurum merkezi, Müessese ve İşletme Müdürlükleri ambarları arasında yapılacak taşımalarda sigorta bedeli, a)kullanılmamış malzemenin ambar kayıt bedeli üzerine ambalaj, nakliye ve sigorta vb. muhtemel tüm masrafların eklenmesi, b)hurda veya izbedele düşmüş malzemenin bedeli ambar yetkililerince takdir edilecek bedeline yukarıda belirtilen masrafların eklenmesi suretiyle hesaplanır. VI- SİGORTALAMA TALEBİNDE BULUNACAK BİLGİLER 1. Malın cinsi ve miktarı. 2.Ambalaj şekli ve parça adedi. 3.Sevk tarihi. 4.Sevk ve varış yerleri. 5.Taşıt aracı vs. tanımlayıcı sair bilgiler. 6.Sigorta değeri. 7.Dış sigortalarda poliçe asıl ve kopyalarının nerelere gönderileceği. VII-HASAR 1.Bildirim: Hasar ve zayi bildirimi hem taşıyana ve hem de sigortaya yapılacaktır. a)taşıyana Bildirim:Yurt içinde veya yurt dışından yaptırılan her türlü taşımalarda, zayi ve hasarın, en geç malın yetkilimize teslimi sırasında taşıyana veya varış yerindeki temsilcisine yazılı olarak bildirilmesi şarttır.zayi ve hasar dışarıdan belli değilse bildirimin o tarihten başlayarak üç gün içinde yapılması gerekir. Taşıyana bildirim özellikle sigortanın içeriye yaptırıldığı durumlarda önemlidir. b)sigortaya Bildirim: Hasar ve zayi, malı teslim almaya yetkili Kurum yetkilisince ayrıca sigorta birimine, dışarıya sigortalarda bu birimce sigorta şirketine derhal (teyidi yazılı yapılmak kaydıyla ) bildirilir. 2.Hasar tespit (ekspertiz) heyeti. a)iç sigortada, Kurum merkezi ile Müessese ve İşletme Müdürlüklerinin yetkili elemanlarından oluşur. b)dış sigortada, Kurum merkezi, Müessese ve İşletme Müdürlükleri sigorta birimi yetkilileri ile sigorta şirketi eksperinden (Avarya komseri) oluşur. Sigorta şirketi ile yapılan mutabakata göre eksper gönderilmediği durumlarda ekspertiz raporu Kurum Merkezi, Müessese ve İşletme Müdürlükleri yetkililerince düzenlenir. 3.Hasar tespiti ekspertiz raporu: Dış ve iç sigorta ile sağlanan sigortalarda hasar ekspertiz tutanağında bulunması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir. a)ekspertiz raporunun tarih ve sayısı. b)dış sigortada poliçenin, iç sigortada talep belgesinin tarih ve sayısı. c)taşıtın cinsi, tanımlayıcı sair bilgiler. d)yükleme boşaltma yerleri.

8 e)malın tümü hakkındaki bilgiler (cinsi, çeşidi, parça adedi, ağırlığı değeri) f)hasar ve noksan mal hakkında bilgiler (Parça adedi, ambalaj durumu,ağırlığı) 14.1 maddeye göre hesaplanacak hasar tutarı... g)hasarlı maldan yararlanıp yararlanılamayacağı, yararlanabilecekse değ er i. h) Hasar önleyici veya kurtarıcı çalışmaların niteliği ve masraf tutarı, ekspertiz masrafları, dış sigortada varsa bağışıklık tutarı. ı) Yukarıdaki g ve h maddeler gereğince yapılacak belirlemelere göre sigortadan istenilebilecek hasar ye noksanlık değeri. 4.Hasar tazminatı talebi.14.2 maddede belirtilen ilkelere göre yapılacaktır, 5.Hasar tazminat talebine eklenmesi gereken belgeler. a)hasar (ekspertiz) tutanağı aslı. b)dış sigortalarda ciro edilmiş sigorta poliçesi aslı. c)fatura sureti. d)taşıyana yazılan yazılar ile alınan cevapların suretleri. e)taşıma belgesi (Konşimento,, hamule senedi vb.) sureti. f)hasarlı malın ölçülmesi, ambalajlanması için yapılan masraflarla, kurtarıcı ve önleyici çalışmalar için yapılan masraflara ait belgeler. B- KIYMET SİGORTASI I Kurum, Müessese ve İşletme iş yerleri arasında taşınacak kıymetlerin (Para, kıymetli evrak, mücevherat, altın, gümüş, kıymetli taş) zayi olma ve hırsızlık rizikolarına karşı güvence altına alabilmek için yaptırılan sigortalardır. II- DIŞARIYA SİGORTALATILACAK VARLIKLAR Taşınacak, kıymetlerin değeri iç sigorta fonunun tutarını geçerse aşan kısmın sigortası dışarıya yaptırılır. III- PRİM İç sigorta fonunda kıymet taşıması sigorta primi % 006 (on binde altı) d ı r. IV- SİGORTALAMA TALEBİNDE BULUNACAK BİLGİLER - Sigorta birimine (veya şirketine) taşıma başlamadan önce yazılı olarak yapılması gereken talepte (telefonla yapılan taleplerde sonradan teyit gönderilir.) bulunması gerekli bilgiler şunlardır. 1.Taşınanın cinsi. 2.Miktarı ve tutarı. 3.Gönderme tarihi. 4.Nereden nereye gönderildiği. 5.Görevlilerin ad ve unvanları. 6.Gönderildiği araç, tanımlayıcı sair bilgiler. 7.Dış sigortalarda sigorta poliçesinin nereye gönderileceği. V- HASAR 1.Hasar ve zayi bildirimi ve ekspertiz 18-A-VII-l.b ve 18-A-VII-2 maddelerindeki gibidir. Ayrıca ilgilendiriyorsa adli koğuşturma içinde gereken yapılmalıdır. 2.Hasar ekspertiz tutanağı, iç veya dış sigorta ile sağlanan kıymet hasarları için düzenlenen tutanaklarda bulunması gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. a)ekspertiz tutanağı, tarihi ve numarası. b) Dış sigortada poliçenin, iç sigortada talep belgesinin tarih ve numarası. c)kıymetleri götürmekle görevli memurların ad ve unvanları ile taşıt hakkında bilgiler. d) Olay tarihi, saati, yeri, oluşumu. e)yok olan hasarlanan veya çalınan kıymetlerin ayrıntısı ve tutarı. f)taşıma sırasında alınan önlemler. g)tazmini gereken değerlerin toplamı.

9 3. Hasar tazminatı talebine eklenmesi gerekli belgeler: a)ekspertiz tutanağı aslı: b)dış sigortalarda ciro edilmiş sigorta poliçesi aslı. c)zayi olan veya noksanlaşan değerlere ait bordro suretleri. d)adli makamlarca yapılan işlem ve alınan kararların suretleri.. e)zayi olan veya hasarlanan değerlerin kurtarılması için yapılan masraflar. 19- KAZA SİGORTASI MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI KAZA SİGORTASI (TAM KASKO VE MALİ MESULİYET) I-1. TKİ Kurumunun sabit kıymetlerinde kayıtlı motorlu taşıt (kısaca araç denilecektir.) araçlarının geliş gidişleri sırasında veya bulundukları yerlerde uğrayabilecekleri zararlar ile bu araçların üçüncü kişilere verecekleri zararları karşılamak için yapılan sigortadır ve aşağıda belirtilen rizikoları kapsar. a)çarpma, çarpılma, çarpışma, devrilme, düşme. b)yangın. c)çalınma (aracın teferruatı dahil). d)üçüncü kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptığı hasarlar. e)bunların dışında kalan diğer rizikolar. 2.Sigortalı aracın üçüncü kişilerin malına ve canına vereceği zararların tamamı (2918 sayılı kara yolları trafik kanununun 90 ve sonrası hükümleri ile Borçlar Kanunu 41 ve sonrası hükümleri gereği tazminle hükümlü olunacak bedeni ve maddi zararlar) da bu sigorta kapsamındadır. 3.İhtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırılması Kurumda Genel Müdürlüğün, Müessesede Müessese Müdürlüğünün yetkisindedir. II- MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ SİGORTALAMA ŞEKLİ Karayollarına çıkarılmak suretiyle, çalıştırılacak tüm motorlu taşıt araçlarının (Kasko, Mali Mesuliyet) sigortaları dışarıya yaptırılır. Münhasıran işletme sınırları içinde karayollarına çıkarılmadan iş makinası gibi çalıştırılan motorlu taşıt araçlarının mali mesuliyeti ve kasko sigortaları ile 10 yaşından büyük araçların kasko sigortaları iç sigorta fonundan yaptırılabilir. III- PRİM İç sigortada kaza sigortasının primi % 05 (binde beş)'dir. IV- SİGORTA TALEBİNDE BULUNACAK BİLGİLER İlgili birimler tarafından sigorta birimine her yıl en geç Eylül ayına kadar yapılacak kaza sigortası talebine ekli listelerde bulunması gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 1.Cinsi. 2. Plaka numarası. 3.Markası, modeli, şase ve motor numarası. 4.Üretim yılı. 5.Değeri. 6.İstihap haddi. 7. Kullanma şekli. V- HASAR 1.Olayın bildirimi: Aracın bağlı olduğu ünite amirince 17-VI-l maddede belirtildiği gibi yapılmakla beraber 17- VI-2 maddede belirtilen hususlara da dikkat edilerek gerekiyorsa polis veya jandarmaya da bilgi verilir. 2.Hasar tespit (ekspertiz) tutanağı: Hasar tespit komisyonunca düzenlenecek tutanakta bulunacak bilgiler aşağıda belirtilmiştir. a)hasar tutanağı tarih ve sayısı.

10 b)sigorta istek yazısının tarih ve sayısı. c) Araç hakkında bilgiler d)sigorta değeri. e)olayın oluş şekli. f)hasarın niteliği g)yenilenmesi gerekli bölümlerin tahmini bedeli ile revizyon tahmini bedeli. h) Zararın artmamasını sağlayacak önlemler alınmışsa masraf tutarları. ı) Mali sorumluluğu gerektirir bir durum varsa açıklaması. j) Fondan istenecek tahmini hasar, noksanlık ve mali sorumluluk bedel tutarları. k) Olay resmi makamlarla ilgili ise bunlar tarafından düzenlenmiş kaza tutanağı ve bilir kişi raporlarının suretleri.. 3.Hasar tazminat talebine eklenecek belgeler. a) Ekspertiz tutanağı aslı. b)varsa resmi kaza raporu sureti. c)araç ruhsatı ve sürücü belgesinin suretleri. d)hırsızlıkta adli ve idari takibata rağmen aracın bulunamadığına dair belgeler. e)onarım masraf belgeleri (fatura iş emri vb). f)önleyici ve kurtarıcı masrafların fatura ve belgeleri. g)dış sigortada ciro edilmiş poliçe aslı. h) Diğer belgeler (Alkol muayene raporu ve kaza resimleri gibi) VI- HASAR BEDELİNİN KARŞILANMASI 1.TKİ Kurumuna ait araçların 3.1 kişi veya araç olmaksızın kazaya uğraması halinde sürücünün hasar bedelinden kusuru oranı kadarını ödemesinden sonra kalanın iç sigorta fonundan karşılanması için 14.2.b maddeye göre işlem yapılır. 2.Karşılıklı kaza veya üçüncü kişilerin mal ve canına zarar verilmesi halinde TKİ Kurumu araçlarında husule gelen hasarın ödenmesi en geç 5 gün içinde aracın mali mesuliyet sigortasını yapan şirketten (veya sahibinden istenir.) Rızaen ve hükmen alınan meblağ hasar tutarını karşılamıyorsa, kalanın karşılanması için 14.2 maddeye göre işlem yapılır. a)tki Kurumu araçlarının karşı taraf aracına veya üçüncü kişilere verdikleri maddi ve manevi zarar için rızaen ve hükmen belirlenen tazminatın sigortadan karşılanması için 14.2 maddeye göre işlem yapılır. Kurumun, Müessese ve İşletme Müdürlüklerinin kusurlu operatör ve sürücüye kusuru oranında rücü hakkı saklıdır. 20- MÜHENDİSLİK SİGORTASI A. MONTAJ SİGORTASI I- Kurulması zamana bağlı bulunan bir tesis için sipariş edilmiş makine, malzeme ve teçhizatın nakliye sigortasının bitiminden kurulacak tesisin işletmeye alınıp kati kabulüne kadarki zamanda uğrayabileceği zararlara karşı sigortalanmasıdır. Montaja zarar veren her türlü rizikolar bu sigorta kapsamında olup aşağıda belirtilmiştir. a)çarpma, çarpılma, devrilme, düşme. b)yangın, c)çalışma d)toprak kayması, yıldırım fırtına gibi doğal afetler. e)üçüncü kişilere verilecek zararlar ile üçüncü kişilerin vereceği zararlar. f)bunların dışında kalan diğer rizikolar. II- SİGORTALAMA ŞEKLÎ VE YETKİSİ Makinaların montaj sigortasının iç veya dış sigorta yoluyla yaptırılmasına karar verme yetkisi Kurumda Genel Müdürlük, Müessesede Müessese Müdürlüğünündür. III- PRİM

11 Dahili sigortada prim % 01 (binde bir)'dir. IV- SİGORTALAMA TALEBİ EKSPERTİZ HASAR VS. Bütün bu hususlarda diğer sigorta türlerinin uygulanabilir türlerine göre işlem yapılır. B. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI I. Montajı tamamlanmış, tecrübesi yapılmış yeni veya uzun süre kullanılan makine ve tesislerin normal çalışır haldeyken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik bir sebepten meydana gelen her türlü rizikolara karşı tamamının veya bir kısmının sigortalanmasıdır ve aşağıdaki rizikoları kapsar. 1.İşletme Kazaları. a)imalatın, montajın, malzemenin, işçiliğin kusurlu olmasından meydana gelen hasarlar. b)yağlama kusurları c)elektrik enerjisi kusurlarından meydana gelen hasarlar. d)yabancı maddelerin girmesinden ileri gelen tıkanmalar. e)buhar kazanlarındaki su noksanlığından meydana gelen hasarlar. f)su çekilmesi, ani ısınma ve soğumadan meydana gelen hasarlar. g)kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vb. deformasyonlar. h) Fırtına, kasırga, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesin den, ileri gelen hasarlar. ı) işletme personeli veya üçüncü şahısların kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından ileri gelen hasarlar. j) Grev, lokavt, kargaşalık halk hareketinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu ziyan ve hasarlar. k) Sigorta poliçe kapsamı dışında bırakılmayan diğer maddi, zayi ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları. 2.Yangın, heyelan, doğal afetler ile makinanın üçüncü şahıslara vereceği zararlar iç sigorta kapsamındadır. II- SİGORTALAMA ŞEKLİ VE YETKİSİ Makine kırılması sigortasının iç veya dış sigorta yoluyla yaptırılması yetkisi 5.6 maddedeki prosedür dahilinde Yönetim Kurulunundur. III- PRİM Dahili sigortada prim % 01 (binde bir)'dir. IV- SİGORTALAMA TALEBİ EKSPERTİZ HASAR VS. Bütün bu hususlarda diğer sigorta türlerinden uygulanabilir hükümlerine göre işlem yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 21- ORGANİZASYON Bu Yönergede belirtilen sigortalama işlemlerinin yerine getirilmesinde görevli birim, komisyon ve mercilerin görev, yetki ve sorumlulukları bu yönergeyle düzenlenmekle birlikte bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda Kurum mevzuatı esastır. 22- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1.Sigorta Birimleri: Kurumda iş bu yönergede belirtilen işlemleri yürütmekle yetkili ve sorumlu birimlerdir. 2.Sigorta birimlerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. Dış sigortalarda yönergeye uygun talepleri sigorta şirketine aktarmak ve sigortanın yapılmasını sağlamak, gerekli belgeleri sağlamak yazışmaları yapmak, poliçelerin yasa, yönerge, teklif ve sözleşmelere uygun olup olmadığını kontrol etmek, hasar tazminatının tahsilini ağlamak, poliçeleri muhafaza etmek.

12 İç sigorta formundan yapılacak sigortalarda yıllık sigorta cetvellerinin hazırlanmasına yol göstermek üzere katılmak, primleri ayrıldıktan sonra Muhasebe Birimine bildirmek, gerekli belgeleri sağlamak, sigortaya ilişkin ödemelerin tahsilini ve ödemesini sağlamak, dış sigorta ekspertiz heyetine katılmak, gerekli kayıt ve raporları tutmak. 3. Diğer birimlerin görevleri. Muhasebe Birimleri: İç sigorta fonu ile ilgili hesapları tutmak, sigorta biriminin vereceği bilgilere göre sigortaya ilişkin tahsil ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili hesaplara aktarılmasını sağlamak. Kurumda sigortalanacak varlıkları kullanan birimler, Eylül ayı içerisinde sigortalanacak varlıkları sigorta birimine bildireceklerdir. Sigorta biriminde toplanan bilgi ve talepler çalışmalarına esas alınmak üzere sigorta değeri ve sigorta şeklini tespit komisyonlarına tevdi olunur. Komisyon gerekli çalışmaları yaparak tanzim edilen listeleri sigorta birimine ulaştırır. Madde uyarınca onay merciinden sağlanacak onayı müteakip sigortalama işlemlerine geçirilir. 23- KAYIT VE DOSYALAMA 1.Her sigorta türü için bir dosya tutulur. 2.İç ve dış sigorta hasarları için ayrı birer dosya açılır. Her dosya sigorta türlerine göre bölümlenir. 3.Her sigorta türü için özet bilgilerin gösterildiği sigorta kayıt ve takip defteri düzenlenir. 4.İç sigorta fonu için her sigortanın her yıl için teselsül eden numaralarını ve ait olduklarını gösterir bir defter tutulur. 24- RAPORLAR Her yıl sonunda o yıla ait iç ve dış sigorta hareketlerini gösterir bir rapor muhasebe birimi ile mutabık kalınarak hazırlanır. Müessese Müdürlüğünün yıllık çalışma raporlarında yer alan bu rapor ayrıca Genel Müdürlüğe de gönderilir. 25- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT tarih ve 3505 / 367 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren TKİ. Genel Müdürlüğü sigorta işleri yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 26- YÜRÜRLÜK Bu yönerge Yönetim Kurulunun tarih ve 26/480 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. 27- YÜRÜTME Bu Yönerge hükümlerini Türkiye kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönetmelik No: 204 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ MAYIS - 2007 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ İ

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme, Değişiklik Esasları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu nun sahibi

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA YÖNERGESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA YÖNERGESİ TEİAŞ Yönetim Kurulunun 17.03.2005 Tarih ve 9-38 Sayılı Kararı yla Yürürlüğe Girmiştir. TEİAŞ Yönetim Kurulunun 10/05/2010 Tarih ve 12-133 Sayılı Kararı yla Yürürlüğe Girmiştir. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KAPSAMI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerine ait bulunan menkul ve gayri menkullerin Nakliyat, Yangın

Detaylı

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; SİVİL - TİCARİ RİZİKOLAR YANGIN HASARLARINDA İtfaiye raporu (Onaylı). İtfaiye müdahale etmemişse detaylı beyan, Yangın Polis veya Jandarmaya bildirilmişse tanzim ettikleri başvuru ve görgü tespit tutanakları

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI 2008 GÜNDEM & Mclennan Grup Şirketleri ve Kaynakları Türkiye İnşaat-Montaj Sigortası Tanımı Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller Mutlak İstisnalar Muafiyetler

Detaylı

ÖZENBAŞ SİGORTA. Hasar anında yapılacak işlemler

ÖZENBAŞ SİGORTA. Hasar anında yapılacak işlemler ÖZENBAŞ SİGORTA Hasar anında yapılacak işlemler Hasarın gerçekleşmesiyle birlikte, sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Sigorta şirketi

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A.

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

İşlev İşlev Sorumlular

İşlev İşlev Sorumlular İş Akış Şemaları: Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci DOSYA NO : 27668066-12.5 İşlev İşlev Sorumlular Ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin rapor altına alınması Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince hurdaya

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU

TARIM SİGORTALARI KANUNU 9445 TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası : 5363 Kabul Tarihi : 14/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması DOSYA NO : 49800447-12.3 Taşınır İstek Belgesi Düzenlenir Olmayan malzemeler Enstitü Sekreterine bildirilir. Satın alma süreci başlar. İlgili birime

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 Devlet Bakanlığından: TEBLİĞ TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

Y52 (501) YANGIN SINAİ SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Y52 (501) YANGIN SINAİ SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU Y52 (501) YANGIN SINAİ SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA İçindekiler ; 1. GES sigortaları 2. Nakliyat Sigortaları 3. Emtea Sigortaları 4. Emtea sigorta türleri 5. Nakliyat emtea poliçe türleri 6. Kaşılaşabilecek hasar türleri

Detaylı

Başa Dön KONUT SİGORTASI

Başa Dön KONUT SİGORTASI Başa Dön KONUT SİGORTASI İçerik Yangın Branşı Konut Sigortası Ana ve Ek teminatlar Asistans Teminat Limitleri ve Muafiyetler İstisnalar Ürünler Sıkça sorulan Sorular Satın almak için 4 Neden Yangın Branşının

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2010 / 120-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR 6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun (Resmi, 2012, 28339) yürürlüğe girmesi

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLER, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı