Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun tarih ve 26/480 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

2 SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1- AMAÇ VE KAPSAM Sigorta oluşabilecek zararları karşılamak amacıyla yapılır. Bu Yönerge TKİ Kurumuna ait varlıkların uğrayabilecekleri zararlara karşı güvence altına alınması işlemlerinin ilke ve yöntemlerini kapsar. 2- SİGORTALAMA ŞEKİLLERİ TKİ Kurumu üç şekilde sigorta yaptırabilir. 1. İç sigorta: Kurum Merkez, Müessese ve İşletme Müdürlükleri bünyesinde ayrılan fonlarla rizikoların karşılanmasıdır. 2. Dış sigorta: Sigorta şirketleri ile yapılacak anlaşmalarla rizikoların karşılanmasıdır. 3.Müşterek sigorta: Rizikoların kısmen iç sigorta fonundan kısmen de dışarıya sigortalanarak karşılanmasıdır. 3. İÇ SİGORTA FONU Yönergenin 1.maddesindeki amacı sağlamak için Kurum Merkez, Müessese ve İşletme Müdürlükleri bünyesinde bir başlangıç sermayesi ayrılarak oluşturulmuş fonlardır. 1. Kaynaklar: Birikmiş primler, kusurlulardan tahsil edilen tazminat vb. elde edilen gelirlerdir. 2. İşlemleri: Kurum Merkez, Müessese ve İşletme Müdürlükleri sigorta ve muhasebe işlerine bakan birimler tarafından birlikte yürütülür. Sigorta fonu için ayrılan paralar, muhasebe birimlerince "İç Sigorta Fonu" adı altında bir hesapta toplanır. Hasar mahsupları da bu hesaptan yapılır. Fonda birikmiş olan paranın sigorta türlerine göre de ayrı ayrı kayıtları tutulur. 4.SİGORTA ŞİRKETLERİNE YAPTIRILACAK (DIŞ) SİGORTA 1.Dış sigorta, Yönetim Kurulunca tespit edilecek sigorta şirketine; doğrudan veya Kurumun yetkisiz Acenteliği (B) vasıtasıyla yaptırılır. 2. TCDD hatları üzerinde çalışan araçlar 4.1 madde hükmüne bağlı değildir. 5. SİGORTALAMADA PRENSİP VE YETKİ 1. TKİ Kurumu varlıklarının iç sigorta fonundan sigortalanması esastır. 2. Detayı sigorta türleri bölümünde izah edildiği üzere riski ve değeri yüksek olan ve hasarlanması halinde Kuruma önemli zararlar verebilecek varlıklar ise dışa sigorta ettirilebilir. 3. Keza risk ve değer faktörleri göz önünde bulundurularak bazı varlıklarda müşterek sigortaya tabi tutulur. 4. Sigorta ettirilecek varlıkların hangi sigortaya tabi olacağı hususundaki yetki sigorta türlerine göre ait oldukları kısımlarda zikredilmiştir. 5. Bu yönergede bulunmayan sigorta türlerinin uygulanmasına ilke ve yöntemlerinin belirlenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. 6. Bu Yönergede iç veya dış sigorta şekillerinden biri ile sigortalanacağı belirlenen varlıkların iç sigorta yerine dış sigorta, dış sigorta yerine iç sigorta yaptırma yetkisi Yönetim Kurulunundur. Birimler bu yoldaki önerilerini en geç Ağustos ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletirler.

3 6-PRİM İç sigortada primler yönergede her tür sigortanın kendi bölümünde belirtilmiştir. Müşterek sigortada dış sigorta prim oranı iç sigortada da aynen uygulanır. 7- MUAFİYET Dış sigorta poliçelerinin-muafiyetsiz yapılması esastır. Ancak rizikonun cinsi, derecesi ve gerçekleşme olasılığı göz önüne alınarak muafiyeti sigorta da yapılabilir. İç sigortada muafiyet söz konusu değildir. 8. KİRA SÖZLEŞMELERİNDE SİGORTA Kira sözleşmelerinde sigorta yükümlülüğü karşı tarafa ait olacak şekilde sözleşme yapılmasına dikkat edilir. Mümkün olmayan hallerde kira konusu varlık dışarıya sigortalattırılır. Kiralama Kurum Topluluğu içinde yapılıyorsa kiraya veren tarafından sigorta yaptırılır. 9- ZAMAN AŞIMI Sebepsiz ödenmiş primlerin veya sigorta bedellerinin geri alınması dahil sigorta sözleşmelerinden doğan bütün talepler yasal zaman aşımı süresi dikkate alınarak yapılır. İç sigortada zaman aşımı uygulanmaz. 10- SİGORTA SÜRESİ 1. Sigortalar zorunluluk olmadıkça bir yıllık süre için yapılır. Bir yıldan uzun dış sigortalar Kurum Merkezinde Genel Müdürlük, Müesseselerde Müessese Müdürlüklerince yaptırılabilir. 2. İç sigorta fonu ile güvence altına alınmış taşımalarda sigortalı bekleme süresi malın ambarlara gelişinden başlayarak bir aydır. 3. Yurt dışından gelen malzemelerin zorunlu nedenlerle abonman sözleşmesinde belirtilen sürede gümrük işlemleri bitirilememişse şirketin onayıyla poliçenin sözleşmede belirtilen süre içinde uzatılarak yürürlükte kalması sağlanır. 4. Münferit dış sigortalarda sigorta süresi poliçelerde yazılı olan süredir. 11- SİGORTALAMA TALEBİ Birimlerin bu yönergeye göre sigortasını yaptıracağı varlıkları yazılı olarak görevli birime bildirmeleridir. 12- SİGORTA DEĞERİ VE ŞEKLİNİ TESBİT KOMİSYONU Sigorta edilecek varlıkların sigortaya esas olacak rayiç değerleri ile iç sigorta, dış sigorta veya müşterek sigorta şekillerinden hangisi ile sigortalanacağını bu yönerge hükümlerinde takdir ve tespit eden komisyonlardır. Bu komisyon Kurum Merkezinde Genel Müdür, Müesseselerde Müessese Müdürü, İşletmelerde de İşletme Müdürü tarafından, yeterli sayıda üst düzey görevli uzman kişilerden her yıl için oluşturulur. Bu komisyonda Makine İkmal, Satınalma, Muhasebe birimlerinden bir eleman mutlaka bulundurulur. Komisyon yapacağı çalışmalar sonucunda sigortalanacak varlıkların sigorta esas rayiç değerlerinin ve bunların ne şekil sigorta kapsamın da sigorta ettirileceğini tayin tespit ve takdir ederek düzenlenecek listeleri her yıl Ağustos ayndan önce sigorta birimi kanalıyla onay merciine sunar. Kıymet takdiri yapılırken Taşıtlarda; 3. üç aylık dönem (Temmuz- Ağustos-Eylül) itibarıyla Milli Reasüransın tespit ettiği fiyatlara, 4. üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) tespit etmesi muhtemel fiyatlar eklenerek belirlenir. 10 yaşını geçmiş olup Milli Reasüransın listesinde yer almayan taşıtlar için de yaklaşık piyasa fiyatları dikkate alınır.onay merciince onaylanacak listeler sigorta birimine gönderilir. Komisyonun raportörü alım birimleridir.

4 13- HASAR TESBİT KOMİSYONU 1. Ne tür sigorta olursa olsun hasar tespiti ve ekspertiz raporu düzenlenmesi aşağıda belirtildiği gibi ita amirinin onayıyla kurulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. Başkan, konunun mahiyeti ile ilgili birimin amiri, Üye, Muhasebe biriminden bir görevli, Üye, Hasarla ilgili birimden bir görevli gerektiğinde diğer birimlerden de ihtisaslarına göre lüzumlu eleman görevlendirilebilir. 2. Hasarın oluşumunda işçinin taraf olduğu durumlarda toplu sözleşme hükümleri uygulanır. 3. Hasar tespit komisyonu raportörü hasarla ilgili birimdir. 14. HASAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI VE KARŞILANMASI TALEBİ 1. Tazminat hesabında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur. a)malın tamamı kaybolmuş veya hiç yararlanılamayacak şekilde hasarlanmışsa, sigortalı değerin tamamı hasar tazminat değeri olur. b)malın bir kısmı hasarlanmış ise kaybolan nitelikler için takdir ve tespit edilen değer veya fiili onarım masrafı tazminat değeri olur. 2. Tazminatın karşılanması talebi aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: a)dış ve müşterek sigortalarda, sigorta şirketinden tazminatın ödenmesi, hasar dosyasındaki tüm belgelerin asıl ve suretlerinin gönderilmesi ve poliçe numarasının belirtilmesi suretiyle iadeli taahhütlü mektupla istenilir. Sigorta şirketince ekspertiz yaptırılması halinde Kurum lehinde olan hesaba göre talepte bulunur. b)iç sigortalarda hasarın tazmini hasar dosyasındaki bütün veriler belirtilmek suretiyle, satınalma, taşıma ve hizmet işlerinde onay mercilerinin yetki limitlerine göre yetkili makamdan alınacak onayla sigorta fonundan karşılanır. 15- ZARARDA KUSURU OLAN GÖREVLİLER İç sigorta ile sigortalanmış varlıklardan hasarın oluşmasında kusuru bulunan görevli varsa, hasar fondan tazmin edilmekle birlikte sigorta, dosyası gerekli koğuşturmanın yapılabilmesi için ilgililere gönderilir. Kusurun kanıtlanması halinde kusurludan alınacak tazminat iç sigorta fonuna gelir yazılır. Dışarıya yaptırılan sigortalarda hasarın karşılanmayan kısmı kusurludan tahsil edilir. İKİNCİ BÖLÜM SİGORTA TÜRLERİ 16- BU YÖNERGEDE GENEL OLARAK UYGULANAN SİGORTA TÜRLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. 1.Yangın sigortası 2.Nakliye sigortası -Emtia sigortaları -Kıymet sigortaları 3.Kaza sigortası -Motorlu kara araçları sigortaları -Mesuliyet sigortaları -Grup ferdi kaza -Hırsızlık (Kasa ve muhteviyatı vs. dahil) -Cam kırılması 4.Mühendislik sigortası -İnşaat montaj sigortaları -Makina kırılması sigortaları

5 17- YANGIN SİGORTASI I- KURUMA AİT VARLIKLARIN AŞAĞIDA SAYILAN RİZİKOLAR SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK ZARARLARI KARŞILAMAK İÇİN YAPILAN SİGORTALARDIR. 1.Söndürme çabaları sonucu oluşan hasarlar dahil yangın rizikosu. 2.Yangına neden olsun olmasın ateş, yıldırım ve infilak rizikosu.iç sigorta fonundan sigorta yaptırıldığında aşağıda sayılan rizikolar da ayrıca prim ödenmeksizin sigorta kapsamında sayılırlar. a)deprem, sel, yer kayması rizikoları. b)fırtına, tayfun, kasırga, kar ağırlığı rizikoları. c)dahili su, yangınsız kızışma rizikoları. d)uçaktan parça düşmesi, araç çarpması rizikoları. e)grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler rizikosu. f)üçüncü ' kişilere karşı sorumluluk rizikosu. Dışarıya sigorta yaptırıldığında a-f fıkralarında belirtilen rizikolar- için ayrıca prim ödemek gerekeceğinden buna karar verecek merci Kurum Merkezinde Genel Müdürlük, Müesseselerde Müessese Müdürlüğü, İşletmelerde İşletme Müdürlüğünün onayı ile dışarıya sigortalattırılır. II- SİGORTALANMAYACAK VARLIKLAR Sigortalattırılmayacak varlıklar şunlardır: arazi, arsalar, yollar, kaldırımlar,alanlar, bahçe ve parklar, çevre duvarları, kanal ve kanalizasyonlar, bina haricindeki su tesisatı, mahzenler, sarnıçlar, yeraltı su depoları, havuzlar, yeraltı tesisat tertibat ve teçhizat gibi yanma tehlikesine maruz; bulunmayan diğer inşaat ve tesisat, inşa halinde olup, kati tesellüme kadar yangın mesuliyetleri müteahhitlere ait olan binalar, stoklarda bulunan maden kömürü, kok ve linyit gibi üretim maddeleri ile demir ve benzeri malzeme taş, kum, çakıl, çimento gibi maddelerle binaların temelleri, makina kırılmasına karşı sigortalanan araç ve tesisler. III-DIŞARIYA SÎGORTALATILACAK VARLIKLAR Rizikoları veya değerleri yüksek olan, içindekilerle birlikte atölyeler sınai ve idari tesisler, ambar binaları, ambar sayılan yerlerdeki bütün malzemeler, Kurum Merkezinde Genel Müdürlük, Müesseselerde Müessese Müdürlüğü, İşletmelerde İşletme Müdürlüğünün onayı ile dışarıya sigortalattırılır. IV- PRİM İç sigorta fonu yangın primi yapı cinsine ve yapının ne için kullanıldığına bakılmaksızın % 01 (binde bir) dir. Yapı içindekilerin sigortalanmasında da aynı oran uygulanır. V- DEĞER TESBİTİ VE SİGORTALAMA TALEBİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER 1. Yangına karşı sigortalattırılacak varlıkların değerlerinin nasıl tespit edileceği aşağıda belirtilmiştir. a. Yapılmış ve yapılmakta olanlar dahil bina ve tesislerin temelleri hariç tutularak sigorta esas bedelleri ile sigorta şekilleri her yıl Eylül ayına kadar 12.maddede belirtilen komisyonlarca takdir edilerek sigorta birimleri aracılığı ile Kurum Merkezi için Genel Müdürlük, Müesseselerde Müessese Müdürünün onayına sunulur. b. Sabit kıymetlerde kayıtlı her türlü tesisat alet edevat, makine teçhizat, möble ve mefruşat rayiç kıymetleri üzerinden, ambarlardaki emtia muhasebe defter kayıt kıymetleri üzerinden, c. Ambarlardaki ve ambar sayılan yerlerdeki malzemenin toplam azami değeri abonman yöntemiyle sigortalanacak olan bu malzemenin sigorta değeridir.geçmiş yılın ortalama aylık değeri azami değer olarak kabul edilir. Ambarların muhasebe kayıtlarına göre aylık mevcut değerlerinin her ay sigorta birimlerine gönderilmesi zorunludur. 2. Sigortalama talebi için sigortalanacak varlıklar listesinde bulunması gereken bilgiler.

6 a. İç sigorta fonundan sigortalanacak varlıkların listelerde yeri ve değerinin belirtilmesi yeterlidir. b. Dışarıya.sigortalatılacak varlıkların listelerinde ise bulunduğu yer inşaat tarzı ve kullanma şeklinin belirtilmesi gereklidir. VI- HASAR 1. Olayın bildirimi:yangın rizikolarından bir veya bir kaçı ortaya çıktığında, durum hemen sigorta birimine daha sonra yazılı teyidi yapılmak üzere telefonla bildirilecektir. Harici sigortalarda durum bu birimce en seri yolla (Sonradan yazılı teyit gönderilmek üzere) sigorta şirketine aktarılacaktır.bildirim yapılmakla birlikte gerekli her türlü önlemi almak ilgililerin görevidir. 2. Hasarlanan değerlerin korunması: Hasarlanan değerlere adli ve sıhhi müdahaleler dışında sigorta birimi veya sigorta şirketinin onayı olmaksızın dokunulamaz. Yıkıntı artıkları kullanılamaz veya başka yere taşınamaz. Aksine davranış dolayısıyla uğranılacak zararlardan ilgililer sorumlu olacaktır. 3. Hasar tespiti ve hasar dosyasının hazırlanması: Sigorta konusu olayın sona ermesinden sonra, dış sigortalarda sigorta şirketi eksperinin katılımıyla Kurum yetkili elemanlarınca, eksperin gecikmesi halinde veya iç sigortalarda yalnız Kurumun yetkili elemanları tarafından bir ekspertiz raporu hazırlanır. Ekspertiz raporunda aşağıdaki konular belirtilmelidir. a)olay yeri, tarihi,saati, süresi. b)olayın oluşumu, nedenleri, varsa neden olanlar. c)hasar, hasar miktarı varsa sigortalı kıymetlerin kurtarılmasına, korunmasına, tehlikenin genişlemesini Önlemeye yönelik çalışmalar için yapılan masraflar, d)hasara uğrayan kıymetlerin dökümü ve miktarı. e)hasar tazminatından indirilmek üzere, kurtarılan malların tahmini değerleri ile bunların işyerlerinde tekrar kullanılıp kullanılamayacakları. Bu rapora, kurtarma masraflarına ait faturalar, itfaiye amirliğinin, varsa yerel emniyet kuruluşunun raporlarıyla, adli makamlarca yapılan soruşturma sonucunda verilen takipsizlik veya sorumlular hakkında dava açılmasına ilişkin kararların suretleri de eklenerek hasar dosyası tamamlanır. 18- NAKLİYE SİGORTASI A- EMTİA SİGORTALARI I- 1. TKİ Kurumuna ait malların taşıyıcıya teslim edildiği tarihten ve yerden kanunen teslim edilmiş sayılacağı tarih ve yere kadar karşılaşabilecekleri rizikolar sonucunda ortaya çıkabilecek hasarları karşılamak için yapılır. İç ve dış sigortalarda taşıt cinsine veya ne gibi bir olay sonucunda olduğuna bakılmazsızın malın bütününü veya bir bölümünü hasar ve kayba uğratan tüm rizikolar sigorta kapsamına girer. 2. Deniz ticaretinde kapsamı T. Ticaret Kanunu ve sigorta sözleşmesi belirler, II- SİGORTALANMAYACAK VARLIKLAR Yurt içindeki taşımada kum, çakıl, taş gibi maddeler ile ambarlardan aynı işletme sınırı içindeki iş yerlerine taşınan malzemeler. III- DIŞARIYA SİGORTALATILACAK VARLIKLAR 1.Dış alım ve dış satımla ilgili yurt dışı taşımalarda dış sigorta yaptırılır. 2.Teknik amonyum nitrat ve oksijen tüpleri dışında yanıcı, yakıcı ve patlayıcı maddelerle bütün hassas cihazların sigortası dışarıya yaptırılır. 3.Yük bedelinin iç sigorta fonu tutarının 1/3 ünden fazla olması halinde müşterek sigorta" veya dış sigorta yaptırılır.

7 4.Yukarıda 1. ve 2, maddelerde belirtilen ve periyodik olarak taşıması yapılan malzemelerin sigortası Genel Müdürlük tarafından sigorta şirketi ile yapılacak genel nitelikli bir abonman sözleşmesi ile sağlanır. Bununla ilgili talep ve poliçelerden birer suret ilgili Müessese veya işletmelere gönderilir, IV PRİM İç sigorta fonunda taşıma sigortası primi.taşıt ve mal cinsine bakılmaksızın %05 (binde beş) tir. V- SİGORTALAMA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ; 1.Yurt içinde ve dışından yapılan taşımalarda, mal bedeline işletme ambarına teslim edilinceye kadar yapılacak ve malın maliyetine girmesi muhtemel ambalaj, nakliye, sigorta, gümrük vb. tüm masrafların eklenmesiyle bulunan tutarlar sigorta bedeli olarak alınacaktır. 2.Kurum merkezi, Müessese ve İşletme Müdürlükleri ambarları arasında yapılacak taşımalarda sigorta bedeli, a)kullanılmamış malzemenin ambar kayıt bedeli üzerine ambalaj, nakliye ve sigorta vb. muhtemel tüm masrafların eklenmesi, b)hurda veya izbedele düşmüş malzemenin bedeli ambar yetkililerince takdir edilecek bedeline yukarıda belirtilen masrafların eklenmesi suretiyle hesaplanır. VI- SİGORTALAMA TALEBİNDE BULUNACAK BİLGİLER 1. Malın cinsi ve miktarı. 2.Ambalaj şekli ve parça adedi. 3.Sevk tarihi. 4.Sevk ve varış yerleri. 5.Taşıt aracı vs. tanımlayıcı sair bilgiler. 6.Sigorta değeri. 7.Dış sigortalarda poliçe asıl ve kopyalarının nerelere gönderileceği. VII-HASAR 1.Bildirim: Hasar ve zayi bildirimi hem taşıyana ve hem de sigortaya yapılacaktır. a)taşıyana Bildirim:Yurt içinde veya yurt dışından yaptırılan her türlü taşımalarda, zayi ve hasarın, en geç malın yetkilimize teslimi sırasında taşıyana veya varış yerindeki temsilcisine yazılı olarak bildirilmesi şarttır.zayi ve hasar dışarıdan belli değilse bildirimin o tarihten başlayarak üç gün içinde yapılması gerekir. Taşıyana bildirim özellikle sigortanın içeriye yaptırıldığı durumlarda önemlidir. b)sigortaya Bildirim: Hasar ve zayi, malı teslim almaya yetkili Kurum yetkilisince ayrıca sigorta birimine, dışarıya sigortalarda bu birimce sigorta şirketine derhal (teyidi yazılı yapılmak kaydıyla ) bildirilir. 2.Hasar tespit (ekspertiz) heyeti. a)iç sigortada, Kurum merkezi ile Müessese ve İşletme Müdürlüklerinin yetkili elemanlarından oluşur. b)dış sigortada, Kurum merkezi, Müessese ve İşletme Müdürlükleri sigorta birimi yetkilileri ile sigorta şirketi eksperinden (Avarya komseri) oluşur. Sigorta şirketi ile yapılan mutabakata göre eksper gönderilmediği durumlarda ekspertiz raporu Kurum Merkezi, Müessese ve İşletme Müdürlükleri yetkililerince düzenlenir. 3.Hasar tespiti ekspertiz raporu: Dış ve iç sigorta ile sağlanan sigortalarda hasar ekspertiz tutanağında bulunması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir. a)ekspertiz raporunun tarih ve sayısı. b)dış sigortada poliçenin, iç sigortada talep belgesinin tarih ve sayısı. c)taşıtın cinsi, tanımlayıcı sair bilgiler. d)yükleme boşaltma yerleri.

8 e)malın tümü hakkındaki bilgiler (cinsi, çeşidi, parça adedi, ağırlığı değeri) f)hasar ve noksan mal hakkında bilgiler (Parça adedi, ambalaj durumu,ağırlığı) 14.1 maddeye göre hesaplanacak hasar tutarı... g)hasarlı maldan yararlanıp yararlanılamayacağı, yararlanabilecekse değ er i. h) Hasar önleyici veya kurtarıcı çalışmaların niteliği ve masraf tutarı, ekspertiz masrafları, dış sigortada varsa bağışıklık tutarı. ı) Yukarıdaki g ve h maddeler gereğince yapılacak belirlemelere göre sigortadan istenilebilecek hasar ye noksanlık değeri. 4.Hasar tazminatı talebi.14.2 maddede belirtilen ilkelere göre yapılacaktır, 5.Hasar tazminat talebine eklenmesi gereken belgeler. a)hasar (ekspertiz) tutanağı aslı. b)dış sigortalarda ciro edilmiş sigorta poliçesi aslı. c)fatura sureti. d)taşıyana yazılan yazılar ile alınan cevapların suretleri. e)taşıma belgesi (Konşimento,, hamule senedi vb.) sureti. f)hasarlı malın ölçülmesi, ambalajlanması için yapılan masraflarla, kurtarıcı ve önleyici çalışmalar için yapılan masraflara ait belgeler. B- KIYMET SİGORTASI I Kurum, Müessese ve İşletme iş yerleri arasında taşınacak kıymetlerin (Para, kıymetli evrak, mücevherat, altın, gümüş, kıymetli taş) zayi olma ve hırsızlık rizikolarına karşı güvence altına alabilmek için yaptırılan sigortalardır. II- DIŞARIYA SİGORTALATILACAK VARLIKLAR Taşınacak, kıymetlerin değeri iç sigorta fonunun tutarını geçerse aşan kısmın sigortası dışarıya yaptırılır. III- PRİM İç sigorta fonunda kıymet taşıması sigorta primi % 006 (on binde altı) d ı r. IV- SİGORTALAMA TALEBİNDE BULUNACAK BİLGİLER - Sigorta birimine (veya şirketine) taşıma başlamadan önce yazılı olarak yapılması gereken talepte (telefonla yapılan taleplerde sonradan teyit gönderilir.) bulunması gerekli bilgiler şunlardır. 1.Taşınanın cinsi. 2.Miktarı ve tutarı. 3.Gönderme tarihi. 4.Nereden nereye gönderildiği. 5.Görevlilerin ad ve unvanları. 6.Gönderildiği araç, tanımlayıcı sair bilgiler. 7.Dış sigortalarda sigorta poliçesinin nereye gönderileceği. V- HASAR 1.Hasar ve zayi bildirimi ve ekspertiz 18-A-VII-l.b ve 18-A-VII-2 maddelerindeki gibidir. Ayrıca ilgilendiriyorsa adli koğuşturma içinde gereken yapılmalıdır. 2.Hasar ekspertiz tutanağı, iç veya dış sigorta ile sağlanan kıymet hasarları için düzenlenen tutanaklarda bulunması gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. a)ekspertiz tutanağı, tarihi ve numarası. b) Dış sigortada poliçenin, iç sigortada talep belgesinin tarih ve numarası. c)kıymetleri götürmekle görevli memurların ad ve unvanları ile taşıt hakkında bilgiler. d) Olay tarihi, saati, yeri, oluşumu. e)yok olan hasarlanan veya çalınan kıymetlerin ayrıntısı ve tutarı. f)taşıma sırasında alınan önlemler. g)tazmini gereken değerlerin toplamı.

9 3. Hasar tazminatı talebine eklenmesi gerekli belgeler: a)ekspertiz tutanağı aslı: b)dış sigortalarda ciro edilmiş sigorta poliçesi aslı. c)zayi olan veya noksanlaşan değerlere ait bordro suretleri. d)adli makamlarca yapılan işlem ve alınan kararların suretleri.. e)zayi olan veya hasarlanan değerlerin kurtarılması için yapılan masraflar. 19- KAZA SİGORTASI MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI KAZA SİGORTASI (TAM KASKO VE MALİ MESULİYET) I-1. TKİ Kurumunun sabit kıymetlerinde kayıtlı motorlu taşıt (kısaca araç denilecektir.) araçlarının geliş gidişleri sırasında veya bulundukları yerlerde uğrayabilecekleri zararlar ile bu araçların üçüncü kişilere verecekleri zararları karşılamak için yapılan sigortadır ve aşağıda belirtilen rizikoları kapsar. a)çarpma, çarpılma, çarpışma, devrilme, düşme. b)yangın. c)çalınma (aracın teferruatı dahil). d)üçüncü kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptığı hasarlar. e)bunların dışında kalan diğer rizikolar. 2.Sigortalı aracın üçüncü kişilerin malına ve canına vereceği zararların tamamı (2918 sayılı kara yolları trafik kanununun 90 ve sonrası hükümleri ile Borçlar Kanunu 41 ve sonrası hükümleri gereği tazminle hükümlü olunacak bedeni ve maddi zararlar) da bu sigorta kapsamındadır. 3.İhtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırılması Kurumda Genel Müdürlüğün, Müessesede Müessese Müdürlüğünün yetkisindedir. II- MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ SİGORTALAMA ŞEKLİ Karayollarına çıkarılmak suretiyle, çalıştırılacak tüm motorlu taşıt araçlarının (Kasko, Mali Mesuliyet) sigortaları dışarıya yaptırılır. Münhasıran işletme sınırları içinde karayollarına çıkarılmadan iş makinası gibi çalıştırılan motorlu taşıt araçlarının mali mesuliyeti ve kasko sigortaları ile 10 yaşından büyük araçların kasko sigortaları iç sigorta fonundan yaptırılabilir. III- PRİM İç sigortada kaza sigortasının primi % 05 (binde beş)'dir. IV- SİGORTA TALEBİNDE BULUNACAK BİLGİLER İlgili birimler tarafından sigorta birimine her yıl en geç Eylül ayına kadar yapılacak kaza sigortası talebine ekli listelerde bulunması gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 1.Cinsi. 2. Plaka numarası. 3.Markası, modeli, şase ve motor numarası. 4.Üretim yılı. 5.Değeri. 6.İstihap haddi. 7. Kullanma şekli. V- HASAR 1.Olayın bildirimi: Aracın bağlı olduğu ünite amirince 17-VI-l maddede belirtildiği gibi yapılmakla beraber 17- VI-2 maddede belirtilen hususlara da dikkat edilerek gerekiyorsa polis veya jandarmaya da bilgi verilir. 2.Hasar tespit (ekspertiz) tutanağı: Hasar tespit komisyonunca düzenlenecek tutanakta bulunacak bilgiler aşağıda belirtilmiştir. a)hasar tutanağı tarih ve sayısı.

10 b)sigorta istek yazısının tarih ve sayısı. c) Araç hakkında bilgiler d)sigorta değeri. e)olayın oluş şekli. f)hasarın niteliği g)yenilenmesi gerekli bölümlerin tahmini bedeli ile revizyon tahmini bedeli. h) Zararın artmamasını sağlayacak önlemler alınmışsa masraf tutarları. ı) Mali sorumluluğu gerektirir bir durum varsa açıklaması. j) Fondan istenecek tahmini hasar, noksanlık ve mali sorumluluk bedel tutarları. k) Olay resmi makamlarla ilgili ise bunlar tarafından düzenlenmiş kaza tutanağı ve bilir kişi raporlarının suretleri.. 3.Hasar tazminat talebine eklenecek belgeler. a) Ekspertiz tutanağı aslı. b)varsa resmi kaza raporu sureti. c)araç ruhsatı ve sürücü belgesinin suretleri. d)hırsızlıkta adli ve idari takibata rağmen aracın bulunamadığına dair belgeler. e)onarım masraf belgeleri (fatura iş emri vb). f)önleyici ve kurtarıcı masrafların fatura ve belgeleri. g)dış sigortada ciro edilmiş poliçe aslı. h) Diğer belgeler (Alkol muayene raporu ve kaza resimleri gibi) VI- HASAR BEDELİNİN KARŞILANMASI 1.TKİ Kurumuna ait araçların 3.1 kişi veya araç olmaksızın kazaya uğraması halinde sürücünün hasar bedelinden kusuru oranı kadarını ödemesinden sonra kalanın iç sigorta fonundan karşılanması için 14.2.b maddeye göre işlem yapılır. 2.Karşılıklı kaza veya üçüncü kişilerin mal ve canına zarar verilmesi halinde TKİ Kurumu araçlarında husule gelen hasarın ödenmesi en geç 5 gün içinde aracın mali mesuliyet sigortasını yapan şirketten (veya sahibinden istenir.) Rızaen ve hükmen alınan meblağ hasar tutarını karşılamıyorsa, kalanın karşılanması için 14.2 maddeye göre işlem yapılır. a)tki Kurumu araçlarının karşı taraf aracına veya üçüncü kişilere verdikleri maddi ve manevi zarar için rızaen ve hükmen belirlenen tazminatın sigortadan karşılanması için 14.2 maddeye göre işlem yapılır. Kurumun, Müessese ve İşletme Müdürlüklerinin kusurlu operatör ve sürücüye kusuru oranında rücü hakkı saklıdır. 20- MÜHENDİSLİK SİGORTASI A. MONTAJ SİGORTASI I- Kurulması zamana bağlı bulunan bir tesis için sipariş edilmiş makine, malzeme ve teçhizatın nakliye sigortasının bitiminden kurulacak tesisin işletmeye alınıp kati kabulüne kadarki zamanda uğrayabileceği zararlara karşı sigortalanmasıdır. Montaja zarar veren her türlü rizikolar bu sigorta kapsamında olup aşağıda belirtilmiştir. a)çarpma, çarpılma, devrilme, düşme. b)yangın, c)çalışma d)toprak kayması, yıldırım fırtına gibi doğal afetler. e)üçüncü kişilere verilecek zararlar ile üçüncü kişilerin vereceği zararlar. f)bunların dışında kalan diğer rizikolar. II- SİGORTALAMA ŞEKLÎ VE YETKİSİ Makinaların montaj sigortasının iç veya dış sigorta yoluyla yaptırılmasına karar verme yetkisi Kurumda Genel Müdürlük, Müessesede Müessese Müdürlüğünündür. III- PRİM

11 Dahili sigortada prim % 01 (binde bir)'dir. IV- SİGORTALAMA TALEBİ EKSPERTİZ HASAR VS. Bütün bu hususlarda diğer sigorta türlerinin uygulanabilir türlerine göre işlem yapılır. B. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI I. Montajı tamamlanmış, tecrübesi yapılmış yeni veya uzun süre kullanılan makine ve tesislerin normal çalışır haldeyken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik bir sebepten meydana gelen her türlü rizikolara karşı tamamının veya bir kısmının sigortalanmasıdır ve aşağıdaki rizikoları kapsar. 1.İşletme Kazaları. a)imalatın, montajın, malzemenin, işçiliğin kusurlu olmasından meydana gelen hasarlar. b)yağlama kusurları c)elektrik enerjisi kusurlarından meydana gelen hasarlar. d)yabancı maddelerin girmesinden ileri gelen tıkanmalar. e)buhar kazanlarındaki su noksanlığından meydana gelen hasarlar. f)su çekilmesi, ani ısınma ve soğumadan meydana gelen hasarlar. g)kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vb. deformasyonlar. h) Fırtına, kasırga, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesin den, ileri gelen hasarlar. ı) işletme personeli veya üçüncü şahısların kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından ileri gelen hasarlar. j) Grev, lokavt, kargaşalık halk hareketinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu ziyan ve hasarlar. k) Sigorta poliçe kapsamı dışında bırakılmayan diğer maddi, zayi ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları. 2.Yangın, heyelan, doğal afetler ile makinanın üçüncü şahıslara vereceği zararlar iç sigorta kapsamındadır. II- SİGORTALAMA ŞEKLİ VE YETKİSİ Makine kırılması sigortasının iç veya dış sigorta yoluyla yaptırılması yetkisi 5.6 maddedeki prosedür dahilinde Yönetim Kurulunundur. III- PRİM Dahili sigortada prim % 01 (binde bir)'dir. IV- SİGORTALAMA TALEBİ EKSPERTİZ HASAR VS. Bütün bu hususlarda diğer sigorta türlerinden uygulanabilir hükümlerine göre işlem yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 21- ORGANİZASYON Bu Yönergede belirtilen sigortalama işlemlerinin yerine getirilmesinde görevli birim, komisyon ve mercilerin görev, yetki ve sorumlulukları bu yönergeyle düzenlenmekle birlikte bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda Kurum mevzuatı esastır. 22- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1.Sigorta Birimleri: Kurumda iş bu yönergede belirtilen işlemleri yürütmekle yetkili ve sorumlu birimlerdir. 2.Sigorta birimlerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. Dış sigortalarda yönergeye uygun talepleri sigorta şirketine aktarmak ve sigortanın yapılmasını sağlamak, gerekli belgeleri sağlamak yazışmaları yapmak, poliçelerin yasa, yönerge, teklif ve sözleşmelere uygun olup olmadığını kontrol etmek, hasar tazminatının tahsilini ağlamak, poliçeleri muhafaza etmek.

12 İç sigorta formundan yapılacak sigortalarda yıllık sigorta cetvellerinin hazırlanmasına yol göstermek üzere katılmak, primleri ayrıldıktan sonra Muhasebe Birimine bildirmek, gerekli belgeleri sağlamak, sigortaya ilişkin ödemelerin tahsilini ve ödemesini sağlamak, dış sigorta ekspertiz heyetine katılmak, gerekli kayıt ve raporları tutmak. 3. Diğer birimlerin görevleri. Muhasebe Birimleri: İç sigorta fonu ile ilgili hesapları tutmak, sigorta biriminin vereceği bilgilere göre sigortaya ilişkin tahsil ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili hesaplara aktarılmasını sağlamak. Kurumda sigortalanacak varlıkları kullanan birimler, Eylül ayı içerisinde sigortalanacak varlıkları sigorta birimine bildireceklerdir. Sigorta biriminde toplanan bilgi ve talepler çalışmalarına esas alınmak üzere sigorta değeri ve sigorta şeklini tespit komisyonlarına tevdi olunur. Komisyon gerekli çalışmaları yaparak tanzim edilen listeleri sigorta birimine ulaştırır. Madde uyarınca onay merciinden sağlanacak onayı müteakip sigortalama işlemlerine geçirilir. 23- KAYIT VE DOSYALAMA 1.Her sigorta türü için bir dosya tutulur. 2.İç ve dış sigorta hasarları için ayrı birer dosya açılır. Her dosya sigorta türlerine göre bölümlenir. 3.Her sigorta türü için özet bilgilerin gösterildiği sigorta kayıt ve takip defteri düzenlenir. 4.İç sigorta fonu için her sigortanın her yıl için teselsül eden numaralarını ve ait olduklarını gösterir bir defter tutulur. 24- RAPORLAR Her yıl sonunda o yıla ait iç ve dış sigorta hareketlerini gösterir bir rapor muhasebe birimi ile mutabık kalınarak hazırlanır. Müessese Müdürlüğünün yıllık çalışma raporlarında yer alan bu rapor ayrıca Genel Müdürlüğe de gönderilir. 25- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT tarih ve 3505 / 367 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren TKİ. Genel Müdürlüğü sigorta işleri yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 26- YÜRÜRLÜK Bu yönerge Yönetim Kurulunun tarih ve 26/480 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. 27- YÜRÜTME Bu Yönerge hükümlerini Türkiye kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak...

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 1 2 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 06 4. Tanımlar... 06 İKİNCİ BÖLÜM Doğrudan Gider

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisinin AAF

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE YANGIN SİGORTASI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE YANGIN SİGORTASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE YANGIN SİGORTASI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke

Detaylı