6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y"

Transkript

1 NX-256Y

2 Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra, bu kýlavuzu gerektiðinde kullanabilmek için güvenli bir yerde saklayýnýz. Profesyonel bir rehberlik olmaksýzýn lütfen enerji besleme kablosu üzerindeki sigortayý deðiþtirmeyiniz, uygun olmayan sigorta kullanýmý bu ünitenin hasar görmesine veya hatta yangýna neden olabilir. Cihazý sadece 12-volt negatif topraklamalý güç kaynaðýna baðlayýnýz. Bu üniteyi emniyetli sürüþ açýsýndan çalýþtýrmanýn ve koþullarýn kýsýtlý olduðu yerlere asla monte etmeyiniz. Eðer aþaðýdaki emarelerden biri ortaya çýkmýþ ise, derhal bu ünitenin güç beslemesini kesiniz ve satýþ-sonrasý servis merkezine veya satýn aldýðýnýz bayiinize / distribütöre geri gönderiniz. Yasalarý ve mevzuatý ihlal etmekten sakýnmak üzere ve keza, arka video kameranýn kullanýlmasý dýþýnda trafik kazasý riskini azaltmak üzere, araç kullanýrken öndeki video ekran fonksiyonunu asla kullanmayýnýz. (a). Suyun ya da yabancý nesnelerin cihaza girmesi, (b). Duman; (c). Tuhaf bir koku. Güvenli sürüþü saðlamak için, lütfen acil durumlarý dikkate alarak sesi güvenli ve rahat bir seviyeye ayarlayýnýz. Bu üniteyi, amplifikatörünü ve hoparlörlerini elektrik kývýlcýmlarý ve yangýndan korumak üzere asla nemli/rutubetli yerlere maruz býrakmayýnýz. 1

3 Önlemler 1. Profesyonel rehberlik olmaksýzýn üniteyi asla sökmeyin veya ayar yapmayýn. Detaylý bilgi için, lütfen herhangi profesyonel bir araç maðazasýna / bayiinize danýþýn. 2. Eðer ön panel veya TFT monitör kirlenmiþ tozlanmýþ ise, lütfen lekeyi silmek için temiz bir silikon bez ve nötr bir deterjan kullanýn. Temizlik için kaba bir bez ile alkol gibi nötr-olmayan deterjan kullanýlmasý ünite üzerinde çiziklere veya renk bozulmalarýna neden olur. 3. Eðer ünite arýzalanýr ise, lütfen bu el kitabýnýn sorun giderme rehberi kýsmýna baþvurun. Eðer ilgili herhangi bilgi bulunmaz ise, fabrika varsayýlan ayarlarýnda baþlatmak için ön panel üzerindeki [RESET] düðmesine basýn. 4. Eðer aracýnýzý sýcak veya soðuk havada uzun bir süreliðine park etmiþseniz, lütfen araç içerisindeki sýcaklýk ünite çalýþtýrýlmadan önce normal hale gelinceye dek bekleyiniz. 5. Düþük sýcaklýk ortamýnda araç-içerisindeki ýsýtýcýnýn çalýþtýrýlmasý, ünitenin iç kýsmýnda su damlacýklarýnýn yoðuþmasý sonucunu ortaya çýkarabilir. Böyle bir durumda üniteyi KULLANMAYINIZ, diski dýþarýya alýnýz ve diskin üzerindeki damlacýklarý siliniz. Eðer ünite birkaç saat sonra hala çalýþmaz ise, lütfen bir satýþ-sonrasý servis merkezi ile irtibata geçiniz. 6. Ýç kýsýmdaki mekanizmalarýn hasar görmemesi için, açýk pozisyonda iken LCD monitör üzerine kuvvet uygulamayýnýz. 7. Ekrana hasar vermemek için, keskin kenarlý cisimler ile dokunmaktan kaçýnýn. 8. Monitörün otomatik bir motor düzeneði vardýr. Bunun hasar görmemesi için monitörü elle itmeyiniz, çekmeyiniz veya eðmeyiniz. 9. Bu ünitenin çalýþtýrýlmasýnýn net ve kolay bir þekilde anlaþýlmasýný saðlamak için grafik çizimler kullanýlmýþtýr. Bununla birlikte, çizimler, ekran üzerinde görüntülenen gerçek imajlardan farklý olabilir. 10.Gereksiz sorunlarý önlemek üzere, üniteyi iþbu el kitabýna göre çalýþtýrýn. Eðer sorun, uygun olamayan bir çalýþtýrmadan kaynaklanýyorsa garanti geçerli olmaz. 2

4 Ýçindekiler Güvenlik Önlemleri...1 Önlemler...2 Kullanýmdan Önce...4 Ön Panel...4 Uzaktan Kumanda...5 Uzaktan Kumanda Kullaným Notlarý...6 Pilin Çýkartýlmasý...6 Pilin Takýlmasý...6 Temel Çalýþtýrma...7 El Freni Engelleme...7 Mute (Ses kesme)...7 Açma / Kapama (ON/OFF)...7 Sesli Bip Onayý...7 Çalan Kaynak Seçimi...7 Ses Seviyesi Ayarý...7 EQ Menüsü...7 Ön-Ayarlý Ekolayzer Seçimi...8 EQ Parametreleri Ayarý...8 Sönümleyici/Balans Ayarý...8 Tarih/Zaman Ayarý...9 Radyo Konumu...10 Tuner TFT Ekran...10 Müzik Kaynaðý olarak Radyonun Seçilmesi...10 Bir Radyo Bandýný (Dalga) seçme...10 Tune...10 Önceden Ayarlanabilir Ýstasyonlar...11 Yerel Arama...11 EQ Seçimi...11 RDS Basics (temelleri)...11 RDS Ayarlarýný Yapma...11 RDS (Radyo Veri Sistemi)...11 AF Ýþlevi...11 TA Ýþlevi...12 PTY Ýþlevi...12 Çalma Modu...12 Bir Disk Yerleþtirme...12 Bir Diskin Çýkartýlmasý...12 Dokunmatik Ekran Kumandalarý...12 Oynatma Kontrolü...13 USB Cihazý Baðlanmasý...13 Bir USB aygýtýnýn Çýkartýlmasý...13 Çalma/Duraklatma...13 Önceki /Sonraki...13 Bir Klasör Arama...13 Tekrarlama...14 A-B Tekrarý...14 Karýþýk Çalma (Rastgele)...14 Audio Modu seçimi...14 Altyazý Dilinin Seçilmesi...14 Ýzleme Açýsýnýn Deðiþtirilmesi...14 Video Ayarý...15 Çalma Bilgisi...15 Direkt Parça Giriþi...15 Resim Döndürme...15 Zoom (Büyütme/Küçültme)...15 Bluetooth Modu...16 Bluetooth-etkinleþtirilmiþ Aygýtlarla Eþleþtirme...16 Bluetooth Aygýtýnýn devreden çýkartýlmasý...16 Bir Telefon Görüþmesi Yapma...16 Gelen bir Aramaya Cevap Verilmesi...16 Bluetooth Ayarlarýný Yapma...17 Ayarlar...18 Ekran Sistemi...18 Genel Ayarlarý Yapma...18 Saat ayarlarýný Yapma...18 Ses Ayarlarýný Yapma...19 Video Ayarlarýný Yapma...19 Disk Derecelendirmesinin Ayarlanmasý 19 Ses Ayarlarýný Yapma...20 Ayar Seçimlerinin Sýfýrlanmasý...20 Diðer Modlar...21 Diðer cihazlara baðlantý...21 Reset (sýfýrlama)...21 EXAV...21 GPS...21 Direksiyon Simidi Kumanda Programlamasý...21 Teknik özellikler...22 Sorun Giderme...24 Kurulum...25 Tel Baðlantýlarý

5 Kullanýmdan Önce Ön Panel Bu kýlavuzdaki grafikler sadece baþvuru içindir ve gerçek ünitedekinden farklýlýk gösterebilir. Gerçek üniteye baþvurulmasý önerilir. 1. [MENU] Tuþu: Ana menü ve mevcut kaynak arasýnda geçiþ yapmak için basýnýz. 2. [ ] Tuþlar: Ekran parlaklýðýný (basýnýz) ayarlar. Siyah ekran (uzun süre basýn) 3. [VOL/MUTE/ ] düðmesi: Cihazý açmak için basýnýz. Kapatmak için tekrar basýlý tutunuz. Ses seviyesini düþürmek için basýnýz. Ses seviyesini yükseltmek için saat dönüþ yönünde, azaltmak için ise saatin tersi yönde çeviriniz. Ekran parlaklýðýný ayarlamak için düðmeyi çeviriniz ( tuþuna basýnýz). 4. Harita Yuvasý Mini SD kart müzik veya diðer dosyalar için deðil, sadece Navigasyon Haritasý için kullanýlýr. Eðer gerekiyorsa bu, özel yazýlým (bellenim=firmware) güncellemeleri için kullanýlabilir. 5. USB Konnektörü Müzik/video dosyalarýnýn oynatýlmasý için bir USB aygýta baðlayýnýz. 6. A/V Ses/Video Giriþi Çeþitli ses/video aygýtlarýndan gelen sinyallerin üniteye tatbik edilebileceði 3,5 mm bir fiþe uygundur. 7. Sýfýrlama Düðmesi Sistem ayarlarýný (þifre ve ebeveyn kilidi ayarlarý hariç) fabrika ayarýna sýfýrlamak için basýnýz. 8. [ ] Tuþlar: Diski çýkartýr 9. Disk yuvasý 10. Nagivasyon Navigasyon moduna geçiþ için basýnýz. 11. Dahili Mikrofon Bluetooth çaðrýlarý için dâhili mikrofon.

6 Kullanýmdan Önce Uzaktan Kumanda EJECT 1. Geçerli Kaynaðýn Deðiþtirilmesi. 2. Diskin çýkartýlmasý. 3. DVD Menüsüne giriþ 4. DVD Baþlýðýnýn girilmesi. 5. Bir görüntünün yaklaþtýrýlmasý/uzaklaþtýrýlmasý. 6. Radyo bandýný seçer. 7. EQ (Ekolayzer) ayarý 8. Kýsma ayarý 9. [ ]- Hýzla Geriye [ ]- Hýzlý Ýleri 10. Arama /Çaðrý Alma 11. Onayla 12. [ ]-Resmi Göster: UP-DOWN (YUKARI- AÞAÐI) Ayna Etkisi; Diski Çal: Dosyalarý Seç. [ ]-Resmi Göster: Sol-Sað Ayna Etkisi; Diski Çal: Dosyalarý Seç. [ ]-Çalma Listesine Dön [ ]-Resmi Göster: Saat Ýbresi Yönünde Döndür; Diski Çal: Dosyalarý Seç. 13. Durdurma/Geri Dönme 14. Dijital alan 15. Ana menü ve mevcut kaynak arasýnda geçiþ yapmak için basýnýz. 16. Güç açýk / kapalý 17. Bir sahne için farklý açýda disk çalma 18. DVD Altyazý 19. A zaman çerçevesinden B zaman çerçevesine çalmayý tekrarlamak için ayar 20. O andaki bölümün çalýnmasýný tekrarla. 21. Yavaþlatýlmýþ çalma 22. Bütün bölüm rasgele sýrada oynatma Radyo ayarlama [ ]- Önceki [ ]- Sonraki 24. Telefon kapatma 25. Ses þiddetini yükseltme/alçaltma 26. Yeniden çalmayý duraklatýr/baþlatýr 27. Ses çýkýþýný aç/kapat düðmesi. 28. Ses Kanalý Seçilmesi. 5

7 Kullanýmdan Önce Uzaktan Kumanda Kullanýmý Hakkýnda Notlar 1) Uzaktan kumandayý, cihazýn uzaktan kumanda sensörüne tutunuz. 2) Uzaktan kumanda cihazýnýn bir ay ya da daha uzun bir süre kullanýlmamasý söz konusu olduðunda pili uzaktan kumandadan çýkarýnýz veya bir pil izolatörü yerleþtiriniz. 3) Uzaktan kumandayý doðrudan güneþ ýþýðý altýnda veya yüksek sýcaklýk ortamýnda BIRAKMAYINIZ, aksi halde düzgün çalýþmayabilir. 4) Pil normal þartlar altýnda 6 ay çalýþabilir. Uzaktan kumanda çalýþmýyorsa, lütfen pili deðiþtiriniz. 5) Sadece "düðme þekilli" lityum pil "CR2025" (3V)" kullanýnýz. 6) Pili yeniden þarj etmeyiniz, sökmeyiniz, ýsýtmayýnýz veya ateþe atmayýnýz. 7) ( + ) ve ( - ) kutuplara uygun olarak pili doðru yönünde takýnýz. 8) Kaza riskinden sakýnmak üzere, pili çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde muhafaza ediniz. Pilin Çýkartýlmasý Uzaktan kumandanýn arkasýnda alt taraftaki pil yuvasýnýn tablasýný dýþarý çekiniz. Pilin Takýlmasý Sadece düðme þekilli lityum pil "CR2025 (3V)" kullanýnýz. Pili, ( + ) ve ( - ) kutuplara uygun olarak pil yuvasýna doðru yönünde takýnýz. DIÞARIYA DOÐRU ÇEKÝN ÝÇERÝ DOÐRU ÝTÝN 6

8 Temel Çalýþtýrma El Freni Engelleme "BRAKE" (FREN) kablosu fren þalterine baðlandýðýnda, TFT monitörün ekranýnda, sadece araca tatbik edildiðindeki video görüntülenir. Video kaynaðý GERÝ konumuna ayarlandýðýnda, el freni fonksiyonu etkisiz duruma gelir. Park freni engellemesi aktif olduðunda, öndeki monitörde, sürüþ esnasýnda sürücünün içeriði izlemesini önlemek üzere "UYARI, araç sürerken video izlemeyiniz!" mesajý görüntülenir. Arka video ekranlarý bundan etkilenmez. Çalan Kaynak Seçimi Kullanýlabilir çalma kaynaklarý arasýnda deðiþiklik yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki [SRC] butonuna veya ön paneldeki [MENU] butonuna basýnýz. Çalma modu ekranda görüntülenir. Mute (Ses kesme) Ünitenin ses þiddetini kýsmak için [VOL / MUTE/ ] düðmesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki [MUTE] butonuna basýnýz. Ses çýkýþýný tekrar saðlamak için tekrar basýnýz. LCD ekranda [ ] görüntülenir. Sesi ayarlamak veya ses özelliklerinden birini kullanmak ses kesme fonksiyonunu iptal eder. Açma / Kapama (ON/OFF) Üniteyi çalýþtýrmak için ünite üzerindeki [ VOL / MUTE/ ] düðmesine (ya da uzaktan kumanda üzerindeki [ POWER ] düðmesine) basýnýz. O andaki (geçerli) mod, LCD'de görünür. Cihazý kapatmak için [ VOL / MUTE/ ] düðmesini basýlý tutunuz. Sesli Bip Onayý Her fonksiyon seçimi bir bip sesi ile onaylanýr. Bu bip ses tonu Kurulum menüsü tarafýndan devreden çýkarýlýr. 1. Tarih ve Saat ekraný. Saat moduna geçiþ için çift týklayýnýz. 2. Ýþlev simgeleri 3. veya : Ekran üstü tuþlarýnýn ilk veya ikinci sayfasýný izlemek için, bu sayfa tuþuna basýnýz. Sayfalar arasýnda geçiþ için boþluk alanýnda sol veya saða sürükleyebilirsiniz. 4. Duvar kaðýtlarýný deðiþtirmek için tekrarlý bir þekilde dokununuz. 5. Ekolayzer seviye ayarlarýna hýzlý eriþim için dokununuz. Ses Seviyesi Ayarý Ses þiddetinin arttýrmak veya azaltmak için, ön paneldeki [ VOL / MUTE/ ] düðmesini çevirin veya uzaktan kumanda üzerindeki [ VOL+ ] / [ VOL ] butonuna basýnýz. Ses seviyesi "0" ile "39" arasýndadýr. LCD veya TFT ekran ses seviyesini 3 saniye gösterir. EQ Menüsü Ses Kumanda özelliði, aracýn tipine ve ölçülerine baðlý olarak, aracýnýzýn akustik özelliklerini saðlamak için, ses sistemini kolayca ayarlamanýza izin verir. Geçiþ (fader) ve Balansýn uygun ayarý, kabin ekolayzerinin etkilerini yükseltir. 7

9 Temel Çalýþtýrma Ön-Ayarlý Ekolayzer Seçimi 1. EQ kurulum moduna giriþ Kullanýcý arayüzündeki [ ] simgesine dokununca, ekranda EQ kurulum arayüzü gösterilir. 2. EQ Modunun Seçilmesi [ User ] [Rock] [ Flat ] [Class] [Pop] [Jazz] [Techno] [Optimal] Sönümleyici/Balans Ayarý Etrafýnýza ve ilginize göre dengeli dinleme efekti elde etmek için, hoparlörün ve derin bas hoparlörün (subwoofer) ön/arka/sol/sað balansýný ayarlayabilirsiniz. 1. EQ kurulum moduna giriþ Kullanýcý arayüzündeki [ ] simgesine dokununca, ekranda EQ kurulum arayüzü gösterilir. EQ Parametreleri Ayarý EQ Parametrelerini ayarlamak için, parametre ayar çubuðuna dokunun ve sürükleyin. Parametreleri ayarlamak için, [ ] / [ ] dokununuz veya [ ] sürükleyiniz. [ User ] kullanýcý: Ýstediðiniz ses efektini ayarlayýnýz. [BAS] bas aralýðý: -7 ila +7 [MID] orta aralýðý: -7 ila +7 [TRE] tiz aralýðý: -7 ila +7 [LPH] düþük geçiþli filtre aralýðý: 60, 80, 100, 200 [MPF] orta geçiþli filtre aralýðý: 0,5K, 1K, 1,5K, 2,5K [HPF] yüksek geçiþli filtre aralýðý: 10K, 12,5K, 15K, 17,5K [ LOUD: On/Off ]: Düþük ses seviyeli müzik dinlerken, bu özellik seçmeli olarak belirli bas ve tiz frekanslarýný yükseltir. [ RESET ] Sýfýrlama: Ekolayzer iþlevi ayarlarýný iptal eder. 2. Subwoofer ses seviyesi ayarý. Subwoofer seviyesini 0 ile 38 arasýnda ayarlamak için, [ ] / [ ] tuþlarýna dokunun veya [ ] simgesini sürükleyin. 3. Geçiþ/balans deðeri ayarý. Sönümleyici/balans deðerini ayarlamak için [ ] / [ ] veya [ ], [ ] tuþuna dokununuz. [ ]: Ön hoparlör, sönümleyici aralýðý: 0-7 [ ]: Arka hoparlör, sönümleyici aralýðý: 0-7 [ ]: Sol hoparlör, balans ayarý: 0-7 [ ]: Sað hoparlör, balans ayarý: 0-7 Not: 1. EQ modlarýnýn parametrelerinin ön ayarý yapýlmýþtýr ve bunlarý 'Kullanýcý' dýþýnda deðiþtirebilirsiniz. 2. Frekans deðerini 'Kullanýcý' dýþýnda modlarla ayarladýðýnýzda, EQ modu otomatik olarak 'Kullanýcý' konumuna geçer. 3. Sub deðeri EQ modundan baðýmsýzdýr ve ayrý olarak ayarlanabilir. 8

10 Temel Çalýþtýrma Tarih/Zaman Ayarý 1. [ ] tuþuna dokununuz. 2. [ Time ] menüsüne dokununuz. Tarih/zaman kurulum menüsü gösterilir. Kapanma Zamanlayýcýsýnýn Ayarlanmasý 1. [ Power Off Timer ] (Güç Kapanma Zamanlayýcýsý) dokununuz. 2. Güç kapanmasýndan sonra zamanlayýcýnýn görüntülenip görüntülenmeyeceðini seçmek üzere [ On ] veya [ Off ] dokununuz. Tarih Ayarý 1. [Date] tuþuna basýnýz. 2. Ekranda tarih bilgisine dokununuz. Bir alt menü görüntülenir. 3. Yýl, ay ve gün ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Saat Modu Ayarý 1. [ Time Mode] menüsüne dokununuz. 2. Saat modlarý arasýnda geçiþ için [12H] veya [24H] dokununuz. Zaman Ayarý 1. [ Time ] menüsüne dokununuz. 2. Ekrandaki saate dokununuz, bir alt-menü görüntülenir. 3. Saat ve dakika ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Masa Zamanlayýcýsýný ayarlayýnýz. 1. Touch [ Desk Timer ] (Masa Zamanlayýcýsý) dokununuz. 2. [ Simulate Timer ] (Benzetimli Zamanlayýcý) veya [ Numeral Timer ] (Rakamlarla Programlayýcý) dokununuz. Zaman Dilimi Ayarý 1. [ Time Zone] menüsüne dokununuz. 2. Bir alt menü görüntülenir. 3. Ýstediðiniz saat dilimini seçmek için dokununuz. 4. Aygýtýn varsayýlan saat dilimi " GMT+02:00 "dir. 9

11 Radyo Konumu Tuner TFT Ekran Müzik Kaynaðý olarak Radyonun Seçilmesi Source Menu açýnýz ve sonra [Radio]'ya dokununuz KAYNAK MENÜSÜNÜ görmek için dokunun ve yeni bir çalma kaynaðýný seçin. 2. Uzak istasyon yayýný göstergesi 3. Mevcut radyo kanalý göstergesi 4. Saat 5. Ön ayarda kaydedilmiþ yayýncý bilgileri 6. Daha fazla ekran üstü tuþu görmek için dokununuz 7. Geri doðru aramak için dokununuz 8. Hazýr seçili istasyonlarý tara 9. Ýleri doðru aramak için dokununuz 10. AM/FM kanallarý arasýnda geçiþ için dokununuz 11. Mevcut radyo bilgileri 12. RDS ayarlama seçenekleri 13. Geçerli bandda hazýr seçili ayar radyo istasyonlarý 14. Yerel veya Mesafe arasýnda geçiþ için dokununuz 15. Doðrudan frekans giriþi 16. Ekolayzýr seviye ayarlarýna hýzlý eriþim için dokununuz Bir Radyo Bandýný (Dalga) seçme FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 aralarýndan bir radyo bandýný (kanalýný) seçmek için kullanýcý ara yüzündeki [ ] simgesine dokununuz ya da uzaktan kumanda üzerindeki [BAND] butonuna basýnýz. Tune Otomatik Arama Daha yüksek / daha düþük (frekanslý) bir istasyon aramak için kullanýcý ara yüzünde 1 saniyeden daha uzun bir süre [ ] / [ ] simgesi üzerinde basýlý tutunuz ya da uzaktan kumanda üzerinde [ ] / [ ] butonuna basýnýz. Aramayý durdurmak için, yukarýdaki iþlemi tekrarlayýnýz veya radyo fonksiyonlarýna sahip diðer tuþlara basýnýz. Not: Bir istasyon alýndýðýnda, arama durur ve istasyon çalmaya baþlar. Manuel Ayarlama Metod 1: Manüel ayarlama sýrasýnda frekans kademeler halinde deðiþir. Daha yüksek / daha düþük (frekanslý) bir istasyon ayarlamak için kullanýcý ara yüzünde [ ] / [ ] simgesi üzerinde basýlý tutunuz ya da uzaktan kumanda üzerinde [ ] / [ ] butonuna basýnýz. Metod 2 : 1. Dijital tuþ takýmý [ ] simgesine dokununuz. Sayýsal tuþ takýmý görüntülenir, giriþ frekansýný numarasýna dokununuz Giriþ numarasýný adým adým silmek için [ ] üzerine dokununuz. 3. Girmek için [ OK ] basýnýz.

12 Radyo Konumu Önceden Ayarlanabilir Ýstasyonlar Ünite, FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, gibi 5 banda (radyo dalgasý) sahip olup, her bir banda 6 istasyon kaydedilebilir; dolayýsýyla üniteye toplam 30 istasyon kaydedilebilir. Intro/Scan Baþlangýç için [ ] simgesine basýnýz. Kayýtlý her bir istasyon 5 saniye kadar dinletilir. Taratmak için [ ] simgesini basýlý tutunuz. Sadece, yeterli sinyal þiddetine sahip olan istasyonlar tespit edilir ve bellekte saklanýr. Taratma sonrasýndan otomatik olarak P1 çalýnýr. RDS Basics (temelleri) RDS, istasyon kimliði, parçayý söyleyen sanatçý ve parçanýn ismi gibi bilgilerin görüntülendiði radyoya bu verileri iletir. RDS servisinin kullanýlabilirliði bölgelere göre deðiþmektedir. Lütfen þunu biliniz ki, eðer bölgenizde RDS servisi kullanýlabilir deðil ise, aþaðýdaki servis kullanýlamaz. Manuel Kaydetme 1. Bir istasyon ayarý yapýnýz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. [ ] tuþuna dokununuz. 4. Seçili bandý kaydetmek üzere P1'den P6'ya kadar kanallardan birine dokununuz. Bir istasyon Ön Ayarý yapýlmasý 1. [ Radio] tuþuna dokununuz. 2. Bir kanal seçiniz (gerekirse). 3. Ekranda hazýr-seçim kanallarýndan (P1'den P6'ya) birine dokununuz. Yerel Arama [ ] simgesine basýnýz ve Yerel ya da Uzak Radyo Ýstasyonunu seçiniz. parlak hale geldiðinde, sadece yeterli sinyal þiddeti olan istasyonlar algýlanýr. EQ Seçimi EQ ayar menüsüne girmek için [ ] simgesine basýnýz. RDS Ayarlarýný Yapma 1. Radyo menüsünde, [ ] tuþuna dokununuz. Seçenek menüsü görüntülenir. 2. Ayarý deðiþtirmek için seçilen madde üzerine dokununuz. [TA]: "TA" iþlevini açmak veya kapatmak için. [AF]: "AF" iþlevini açmak veya kapatmak için. [PTY]: PTY listesini göstermek için. RDS (Radyo Veri Sistemi) Ünite RDS'nin ana fonksiyonlarýný saðlar. RDS servisinin kullanýlabilirliði bölgelere göre deðiþmektedir. Lütfen þunu biliniz ki, eðer bölgenizde RDS servisi kullanýlabilir deðil ise, aþaðýdaki servis kullanýlamaz. AF Ýþlevi Alternatif Frekanslarýn Listeleri, ayný program hizmeti için kullanýlýr ve otomatik aramaya yardýmcý olmak için PI (Program Tanýtým Kodu) kodu ile birlikte kullanýlýr. 11

13 Not: Radyo Konumu Radyo, bu bilgiyi kullanarak ayný materyalin çalýnmakta olduðu diðer bir istasyon otomatik olarak aranýr. Bu bilhassa dinlemekte olduðunuz istasyonda ses fading (zayýflama) olduðunda yararlýdýr. Radyo frekansý otomatik olarak deðiþtirilirken kimi karýþtýrma sesleri iþitilebilir. AF fonksiyonunun kapatýlmasý bu sorunu çözer. TA Ýþlevi TA (Trafik Anons bildirimleri) fonksiyonu, o anda hangi kaynaðýn çalýnmakta olduðunun önemi olmaksýzýn ünitenin trafik anonslarý almasýný saðlar. TA fonksiyonu, bir istasyon trafik bilgileri yayýný TP (Trafik Program) tarafýndan etkinleþtirilebilir. TA etkinleþtirildiðinde ve trafik anonsu alýndýðýnda, eðer o andaki radyo kanalý FM ise, ünitenin trafik anonslarýný beklediði iþaret edilerek, o andaki çalma kaynaðýnýn üzerine bindirilir. Trafik anonsu alýndýktan sonra ünite, baþlangýçtaki kaynaða döner. TA fonksiyonunu etkinleþtirmek için, kullanýcý ara yüzündeki [TA] tuþuna dokununuz. Bu fonksiyonu iptal etmek için yukarýdaki iþlemi yapýnýz. PTY Ýþlevi PTY, yayýnlanmakta olan programýn cinsini tanýmlayan (örneðin Haberler veya Rock müziði) bir kod olan Program Tipi için bir kýsaltmadýr. PTY seçeneði ekraný kaplayacaktýr. Daha fazla PTY seçeneklerini görmek üzere, ekran üzerindeki kaydýrma çubuðuna veya oklara dokununuz. Bir PTY seçeneðine (örneðin Haberler) dokunulduðunda, bir sonraki istasyonun PTY'si o andaki ile uyuþuncaya dek frekans arttýrýlmak suretiyle mevcut bir sonraki PTY otomatik olarak aranýr. Eðer eþlenen hiç bir PTY bulunmamýþsa, ünite baþlangýçtaki radyo frekansýna döner. A Not: Çalma Modu Bir Disk Yerleþtirme Aþaðýdaki diskler üzerinde depolanmýþ video, ses veya görüntüleri oynatabilirsiniz. DVD Video, DVD-R, DVD-RW VCD Ses CDsi, CD-R, CD-RW Diskin içeriðinin oynatýlabilir olduðundan emin olunuz. Bir Diskin Çýkartýlmasý Diskleri çýkartmak için ön panel veya uzaktan kumanda üzerinde [ ] butonuna basýnýz. Disk dýþarý çýkartýldýðýnda, ünite bir önceki kaynaða geçiþ yapar. Dokunmatik Ekran Kumandalarý DVD oynatýmý için dokunmatik ekran tuþlarý aþaðýda belirtilmiþtir: B C Y: Ana menüye döner B: Videoyu oynatýr ve oynatma bilgilerini görüntüler C: Ekran üzerinde kumanda menüsünü gösterir D: Zaman göstergesi 12

14 Çalma Modu Oynatma Kontrolü Ekran üstü kumandalara eriþmek için, üst sol köþe hariç ekrana dokunun ve görüntüyü iptal etmek için tekrar dokunun. Tüm iþlev simgelerini görüntülemek için [ ] dokununuz. Çalma/Duraklatma 1. Bir disk USB takýldýðýnda, otomatik olarak bu çalýnmaya/oynatýlmaya baþlar. DVD film için, eðer bir menü görünüyor ise, oynatmayý baþlatmak için [ ] basýnýz. 2. Ara vermek için, [ ] tuþuna dokununuz. Çalmaya geri dönmek için, [ ] tuþuna dokununuz. Bir USB Aygýtýnýn Baðlanmasý 1. USB kapaðýný açýnýz. 2. USB aygýtýný USB yuvasýna takýnýz. Bir USB aygýt baðlandýðýnda, ünite, dosyalarý otomatik olarak okur. Bir USB aygýtýnýn Çýkartýlmasý 1. Ana menüden diðer kaynaðý seçiniz. 2. USB cihazýný çýkartýnýz. 13 Önceki /Sonraki Önceki/sonraki parçaya/bölüme atlamak için ekran üzerinde [ ] / [ ] simgesine dokununuz. Bir Klasör Arama Video Dosyalarý için 1. Bütün mevcut video klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokununuz sonra istenilen dosyaya dokununuz. 3. Oynatmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokununuz. Ses Dosyalarý için 1. Bütün mevcut ses klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokununuz sonra istenilen dosyaya dokununuz. 3. Oynatmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokununuz. Resim Dosyalarý için 1. Bütün mevcut resim klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokununuz sonra istenilen dosyaya dokununuz. 3. Oynatmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokununuz.

15 Çalma Modu Tekrarlama DVD/VCD film diskleri için: 1. Eðer gerekiyorsa, menünün ekranda görüntülenmesi için ekranýn alt yarýsýna dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Seçim yapmak için ardarda [ ] dokununuz: DVD [ ] Bölüm tekrarla: Mevcut bölümü ardý ardýna çalar. [ ] Baþlýðý tekrarla: Baþlýk altýndaki bütün bölümleri ardarda çalar. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tümü içerisinde tümünü tekrarlý bir þekilde oynatýr. Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. VCD [ 1 ] Tekli tekrar: Mevcut tek parçayý ardý ardýna çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tümü içerisinde tümünü tekrarlý bir þekilde oynatýr. Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. CD/MP3/WMA dosyalar için: 1. Eðer gerekiyor ise, ekranda menünün görüntülenmesi için, sol üst köþe hariç ekranda herhangi bir yere dokununuz. 2. [ ] tuþuna ardý ardýna dokununuz. [ 1 ] Tekli tekrar: Mevcut tek parçayý ardý ardýna çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tümü içerisinde tümünü tekrarlý bir þekilde oynatýr. [ ] Klasörü tekrar oynat: O andaki klasör içerisindekilerin tümünü oynatýr. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. A-B Tekrarý Belirli bir video dosyasýný tekrarlayabilirsiniz (repeat A-B). 1. Eðer gerekiyorsa, kontrol menüsünün görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. Gerekirse, 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Ýþaretlemek için ardarda [ A-B ] tuþuna dokununuz: A- Tekrarý: Tekrarlamak için bölümün baþý. A-B Tekrarý: Tekrarlamak için bölümün sonu. Seçilen bölümü ardý ardýna oynatýr. 4. A-B tekrar modundan çýkmak için, tekrarlý bir þekilde A-B dokununuz, ekranda [Repeat A-B off] görüntülenir. 14 Karýþýk Çalma (Rastgele) Müzik parçalarýný/dosyalarý rasgele sýrada çalabilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, kontrol menüsünün görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. Gerekirse, 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Rasgele çalmayý açmak veya kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki [ ] tuþuna ardarda dokununuz. Audio Modu seçimi VCD'leri oynatýrken, ses modunu (Sol/Sað/Stereo) seçebilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, oynatma esnasýnda, menünün ekranda görüntülenmesi için ekranýn alt yarýsýna dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. Ses modu seçilinceye kadar [ ] tuþuna ardarda basýnýz. Altyazý Dilinin Seçilmesi Ýki ya da daha fazla alt-yazý lisaný içeren DVD veya Divx diskler için. 1. Eðer gerekiyorsa, oynatma esnasýnda, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Bir dil seçimi yapmak için ardarda [ ] dokununuz. Seçilen lisan gösterilir. Ýzleme Açýsýnýn Deðiþtirilmesi Bazý DVD'ler, farklý kamera açýlarýndan kaydedilmiþ sahneler gibi, alternatif sahneleri içerir. Bu DVD diskler için, mevcut alternatif sahneler arasýndan seçim yapabilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerindeki [Angle] (Açý) düðmesine ardarda dokununuz. Ýzleme açýsý deðiþir.

16 Çalma Modu Video Ayarý Ýstenen video ayar moduna eriþmek için [ ] tuþuna veya istenen efekti ayarlamak için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Geçen Süre 1. Mevcut parçada geçen süre. 2. Mevcut parçanýn toplam süresi. 00:01:20 00:30: Video çýkýþýnýn parlaklýðýný, karþýtlýðýný ve renk doygunluðunu 0'dan 16'ya kadar ayarlayabilirsiniz. Direkt Parça Giriþi Bir parçayý doðrudan seçmek üzere, direkt giriþ menüsünü göstermek için, ekran kumandasýndaki [ ] simgesine dokununuz. Ekran üstü sayý klavyesini kullanarak istenen parçayý giriniz. Seçilen parça için [ OK ] tuþuna basýnýz. Çalma Bilgisi DVD ve VCD disklerini çalarken/oynatýrken ekrana dokunun ve çalma bilgileri TFT'nin üst alanýnda gösterilir. DVD için 1. Disk Tipi. 2. DVD Baþlýk bilgisi. "1/8" þunu iþaret eder: DVD'de 8 parça yer almakta olup, þu anda ilk parçadan çalýnmaya baþlanmýþtýr. 3. DVD Bölüm bilgisi. "5/12" þunu iþaret eder: mevcut baþlýkta 12 bölüm yer almakta olup, þu anda beþinci bölümden çalýnmaya baþlanmýþtýr. 4. Zaman göstergesi DVD TTL:1/8 CHP:5/12 15: VCD için 1. Disk Tipi. 2. VCD Parça bilgisi. "1/8" ifadesi, VCD'de 8 parça olduðunu ve þu anda çalan parçanýn ilk parça olduðunu gösterir. 3. Zaman göstergesi VCD 1/8 15:25 Resim Döndürme 1. Eðer gerekiyorsa, resimleri izlediðinizde, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Resmi döndürmek için [ ] tuþuna ardarda dokununuz. Zoom (Büyütme/Küçültme) Daha yakýndan bakmak için resimlere zoomlama (yaklaþtýrma) yapabilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, resimleri izlediðinizde, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Resmi yaklaþtýrmak için [ ] tuþuna ardarda dokununuz

17 Bluetooth Modu Ünite vasýtasýyla Bluetooth -etkinleþtirilmiþ telefonlara arama yapabilir telefon çaðrýlarýný alabilirsiniz. Ayrýca, Bluetooth-etkinleþtirilmiþ bir aygýttan müzik de dinleyebilirsiniz. Bluetooth-etkinleþtirilmiþ Aygýtlarla Eþleþtirme Bluetooth aygýtýnýz ile üniteniz arasýnda baðlantý kurmak için, aygýt ile üniteyi birbirine eþleþtirmeniz gerekir. Eþleþtirmenin sadece bir kez yapýlmasý gereklidir. Beþ cihaza kadar eþleþtirme yapabilirsiniz. Ayrýca cep telefonu tarafýndan Bluetooth cihazlarý için arama yapabilirsiniz. Bluetooth Aygýtýnýn devreden çýkartýlmasý Bir aygýtý devreden çýkartmak için [ ] dokununuz. 1. Cihazda Bluetooth iþlevini açýnýz. 2. Cihazla Bluetooth aygýtý aramak için, [ +] simgesine dokununuz. 3. Eþleþtirme listesinden Bluetooth aygýtýný seçiniz. 4. [ Link] tuþuna dokununuz. 5. Varsayýlan þifreyi "0000" giriniz. Not: Bu ünite ile bir Bluetooth aygýtý arasýndaki iletiþim mesafesi, yaklaþýk olarak 5 metredir. Bu ünite ile bir Bluetooth baðlantýsý kurmadan önce, aygýtýnýzýn bluetooth becerilerine kendisinizi aþina hale getiriniz. Bütün Bluetooth aygýtlarla uyumluluk garanti edilmeyebilir. Bu ünite ile bir Bluetooth aygýt arasýndaki herhangi engel, çalýþma mesafesini kýsaltabilir. Bu üniteyi, elektromanyetik karýþtýrmaya neden olabilecek herhangi diðer elektronik aygýtlardan uzakta tutunuz. 16 Not: Keza, aygýt, cihaz çalýþma aralýðýnýn dýþýna çýkarýldýðýnda da devre dýþý olabilir. Aygýt ile ünitenin tekrar baðlanmasýný istiyorsanýz, çalýþma mesafesi içerisine getiriniz. Eðer aygýtýn üniteye otomatik olarak tekrar baðlanmasýný istemiyorsanýz, [ ] dokununuz, sonra [Auto Connect] konumunu [Off] (Kapalý) olarak ayarlayýnýz. Ayrýntýlý bilgi için, 'Bluetooth Ayarlarýný Yapma" bölümüne bakýnýz. Bir Telefon Görüþmesi Yapma 1. Ana menüde Bluetooth fonksiyonunu seçiniz. 2. Telefonu ünite ile eþleþtiriniz. 3. Aþaðýdaki listeden telefon numarasýný arayýnýz: [ ]: Telefon defteri [ ]: Call Log (Çaðrý Kaydý) [Missed calls] Cevapsýz Çaðrýlar [Received calls] Gelen çaðrýlar [Dialed calls] Aranan numaralar Ya da doðrudan doðruya sayýsal tuþ takýmýna dokununuz. Gelen bir Aramaya Cevap Verilmesi Tüm gelen çaðrýlar fabrika ayarlarý tarafýndan otomatik olarak alýnýr. 1. Bir gelen çaðrý varsa, ekran "Incoming" (Gelen) mesajý görüntüler.

18 Bluetooth Modu 2. [ Hang up ] (kapamak) veya [ Answer ] (cevap) konumunu seçmek için ekrana dokunabilirsiniz. Bluetooth mikrofonuna doðru konuþunuz. açmak veya kapatmak için. [Auto Answer]: "Otomatik cevaplama" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Pair Password]: Eþleþme kodunu ayarlamak için. [Phone Book] Telefon defteri: Telefon rehberini senkronize etmek için, açýlýr alt menü üzerinde [Download] (yükleme) simgesine dokununuz. Telefon rehberi senkronizasyonu, baþlangýç kurulumunu yüklemek için birkaç dakika sürebilir. [ ]: Üniteden gelen mikrofon sesini kýsmak için dokununuz. Üniteden gelen mikrofon sesini eski haline getirmek için simgeye tekrar dokununuz. [ ]: Doðrudan arama yapma ekranýna eriþmek için dokununuz. [ ]: Çaðrýyý mobil telefona geri aktarmak için dokununuz. Not: [Auto Answer] (Otomatik olarak cevapla) ayarýný [Off] duruma getirerek, çaðrýlarý manüel olarak almayý seçebilirsiniz. Bluetooth Ayarlarýný Yapma 1. Bluetooth menüsünde, [ ] tuþuna dokununuz. Seçenek menüsü görüntülenir. Müzik Modu A2DP A2DP sembolü, Advanced Audio Distribution Profile (Geliþmiþ Ses Daðýtým Profili) özelliðinin kýsaltýlmýþýdýr. Bu fonksiyonu destekleyen cep telefonlarý stereo sesi iletir, oysa bu fonksiyonu desteklemeyenler ise sadece mono sesi iletir. AVRCP AVRCP sembolü, Audio/Video Remote Control Profile (Ses / Görüntü Uzaktan Kumanda Profili) özelliðinin kýsaltýlmýþýdýr. Bu özelliði destekleyen cep telefonlarý, bir Bluetooth ses çalarýn çalmasýný kontrol edebilir. Müzik çalar devrede iken, bir telefon konuþmasý yapmak isterseniz, cep telefonundaki tuþlara basabilirsiniz. Ayný anda müzik çalar durur. Çaðrý alýndýktan sonra, TFT ekraný "Calling" yazýsýný gösterir, ses üniteye aktarýlýr. Çaðrý sona erdiðinde, ekran müzik çalma menüsünü gösterir. Bir gelen çaðrý varsa, müzik çalar durur ve ekranda "Incoming Call" yazýsý belirir. Çaðrý sona erdiðinde, ekran müzik çalma menüsünü gösterir. 2. Ayarý deðiþtirmek için seçilen madde üzerine dokununuz. [Bluetooth]: "Bluetooth" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Auto Connect]: "Otomatik baðlantý" iþlevini 17

19 Genel ayarlar Seçenekler Taným Lisan Ekran üstü gösterge dilini seçiniz. Radyo Alaný Avrupa Amerika Amerika4 Doðu Avrupa Avustralya Çin Bulunduðunuz bölgeye uyan birini seçiniz. Bip sesini açýnýz. Düðmeye her basýþýnýza baðlý olarak, Açýk Bip cihaz bip sesi verir. Kapalý Bip sesini kapatýnýz. Kalibrasyon Dokunmatik ekranýn kalibrasyonu. Duvar Kâðýdý Tamam Bir duvar kaðýdý seçebilirsiniz. Gps güzergah kurulumu. Saat ayarý Seçenekler Taným Tarih Yýl/ Ay/ Gün Yýl, ay ve gün ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Saat Modu 12H/24H Zaman modlarý arasýnda geçiþ için [12H] veya [24H] dokununuz. Saat Saat ve dakika ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Masa Zamanlayýcýsý [ Simulate Timer ] (Benzetimli Zamanlayýcý) veya [ Numeral Timer ] (Rakamlarla Programlayýcý) seçmek için dokununuz. Zaman Dilimi Ýstediðiniz saat dilimini seçmek için dokununuz. Güç Kapalý Süresi Açýk / Kapalý Ayarlar Ekran Sistemi 1. Ana menüyü görüntülemek için ekranýn üst sol köþesine dokununuz. 2. [ Settings] menüsüne dokununuz. Ayarlar menüsü görüntülenir. 3. Çýkmak için ekranýn üst sol köþesine dokununuz. Genel Ayarlarý Yapma 1. Gerekirse [ General ] menüsüne dokununuz. 2. Bir ayarý seçmek için tuþunu dokununuz. 3. Bir seçeneði görüntülemek / seçmek için seçenek üzerine dokununuz. Kalibrasyon Dokunma iþlemi hassas olmadýðýnda veya geçersiz olduðunda, dokunmalý ekraný kalibrasyon ayarlama iþlevi vasýtasýyla kalibre etmelisiniz. Dokunmalý panelin tepki pozisyonlarýný aþaðýdaki gibi ayarlayýnýz: 1. Girmek için ayar menüsü üzerindeki [ Calibration ] seçeneðine basýnýz. 2. Girmek için "Start" üzerine dokununuz. 3. [ + ] iþaretinin ortasýna basýnýz ve 2 saniye tutunuz, [ + ] iþareti otomatik olarak iþaret eder. 4. [ + ]'nin merkezini hedefleyiniz, þekilde gösterildiði gibi güzergâhý izleyiniz, 1'den 5'e kadar adýmlardan sonra sistem kalibrasyondan kendiliðinden çýkar. Saat ayarlarýný Yapma 1. [ Time ] menüsüne dokununuz. 2. Seçim yapmak için ardarda bir seçeneðe dokununuz. Güç kapatýldýktan sonra saatin görüntülenip görüntülenmemesini seçmek için dokununuz. 18

20 Ses ayarlarý Seçenekler Taným Düz Sub Woofer Filtresi Loud Reverse Mute (Ters Yönde Kýsma) 80Hz 120Hz 160Hz Açýk / Kapalý Ayarlar Ses Ayarlarýný Yapma 1. [ Sound] menüsüne dokununuz. 2. Seçim yapmak için ardarda bir seçeneðe dokununuz. Çapraz geçiþ frekansýný seçmek için dokununuz. Düþük ses seviyeli müzik dinlerken, bu özellik seçmeli olarak belirli bas ve tiz frekanslarýný yükseltir. Açýk / Kapalý Ters yönde sesin açýlmasý / kapatýlmasý Video Ayarlarýný Yapma 1. [ Video] menüsüne dokununuz. 2. Seçim yapmak için ardarda bir seçeneðe dokununuz. Video ayarlarý Ýç Dikiz Aynasý Parlaklýk Kurulumu Park etme Seçenekler Taným Normal Aracý geriye doðru sürerken, normal olarak arka tarafýn görünümü ekrana getirilir. Simetrik Aracý geriye doðru sürerken, aynada arka tarafýn görünümü ekrana getirilir. Gece Koyu Ýstenilen parlaklýk ayarýný seçmek için dokununuz. Normal Parlaklýk Açýk / Kapalý Video etkin / video etkisiz. Park "Devrede" (On) modunda, ekranda "UYARI" (WARNING) görüntülenir [eðer video disk oynatýyorsanýz]. Yukarýdaki uyarý ekraný sürücünün görüntü izlemesini önler. Disk Derecelendirmesinin Ayarlanmasý 1. [ Disc] menüsüne dokununuz. 2. Seçim yapmak için ardarda bir seçeneðe dokununuz. DVD rating Seçenekler Taným Þifre ayarý Disklerin çalýnmasýný engellemek için þifre ayarý. Varsayýlan þifre 0000'dur. Çocuk emniyeti G Çocuklar için uygundur. Genel izleyiciler için uygundur. PG Ebeveyn rehberliði önerilir. Derecelendirme PG yaþ altý çocuklar için uygun deðildir. seviyesi PG-R 17 yaþ altý çocuklarýn izlemesini engellemek için ebeveynlere öneri. R 17 yaþ altý çocuklarýn izlemesi için engellenmiþ ebeveynlere öneri. NC yaþ altý çocuklar için uygun deðildir. Yetiþkin Sadece yetiþkinler için uygun. DVD Audio DVD konuþma dili seçiniz. Kullanýlabilir seçenekler DVD diske baðlýdýr. DVD Altyazý DVD altyazý dilini seçer. Kullanýlabilir seçenekler DVD diske baðlýdýr. DVD menüsü DVD menü lisanýný seçiniz. Kullanýlabilir seçenekler DVD diske baðlýdýr. Görüntü Oraný Görüntüleme oranýný seçmek için: [ 4:3 PS ], [ 4:3 LB ], veya [16:9 ]. 19

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Bilgi/eğlence sistemi Columbus Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Bilgi/eğlence sistemi Columbus Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER Bilgi/eğlence sistemi Columbus Kullanma kılavuzu 3V0012777FA Önsöz Bu kullanma kılavuzu bilgi/eğlence ve navigasyon sistemi Columbus (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) içindir.

Detaylı

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Kullanıcı El Kitabı Türkçe Haziran 2010 Üzeri çizilmiş çöp bidonu sembolünün anlamı, ürünün Avrupa Birliğinde ayrı bir çöp yığınına ilave edilmesi gerektiğidir. Bu durum

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-267-068-51(2) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme FM Radyo Dinleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1)

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) El Kitabı Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) TR Bu el kitabının kullanımı Sağdaki düğmeleri tıklatarak karşılık gelen sayfaya gidebilirsiniz. Görüntülemek

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

El cihazına kısa genel bakış

El cihazına kısa genel bakış Gigaset A580 / tr / A31008-M2006-B401-1-5A19 / overview.fm / 09.09.2008 El cihazına kısa genel bakış El cihazına kısa genel bakış 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð V 01.10.08 07:15 Þ Menü Baz istasyonuna kısa

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

TWIN DVB-S2 Tuner 2 x Tak&Çalıştır Tuner yuvaları

TWIN DVB-S2 Tuner 2 x Tak&Çalıştır Tuner yuvaları İsteğe bağlı dijital kaydetme kapasiteli boş ve şifreli Dijital Video Yayını (DVB) için dijital set top box TWIN HDTV WiFi (slot ve anten) için hazırlanmış Eternet- Port 10/100 Mbit dahili MiniPCI soket

Detaylı

Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı. GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1

Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı. GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1 Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1 0 İçindekiler 1. Giriş Ve Özellikler... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Özelikler... 3 2. Spesifikasyonlar... 3 3. Donanım (Genel Bakış)...

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı