6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y"

Transkript

1 NX-256Y

2 Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra, bu kýlavuzu gerektiðinde kullanabilmek için güvenli bir yerde saklayýnýz. Profesyonel bir rehberlik olmaksýzýn lütfen enerji besleme kablosu üzerindeki sigortayý deðiþtirmeyiniz, uygun olmayan sigorta kullanýmý bu ünitenin hasar görmesine veya hatta yangýna neden olabilir. Cihazý sadece 12-volt negatif topraklamalý güç kaynaðýna baðlayýnýz. Bu üniteyi emniyetli sürüþ açýsýndan çalýþtýrmanýn ve koþullarýn kýsýtlý olduðu yerlere asla monte etmeyiniz. Eðer aþaðýdaki emarelerden biri ortaya çýkmýþ ise, derhal bu ünitenin güç beslemesini kesiniz ve satýþ-sonrasý servis merkezine veya satýn aldýðýnýz bayiinize / distribütöre geri gönderiniz. Yasalarý ve mevzuatý ihlal etmekten sakýnmak üzere ve keza, arka video kameranýn kullanýlmasý dýþýnda trafik kazasý riskini azaltmak üzere, araç kullanýrken öndeki video ekran fonksiyonunu asla kullanmayýnýz. (a). Suyun ya da yabancý nesnelerin cihaza girmesi, (b). Duman; (c). Tuhaf bir koku. Güvenli sürüþü saðlamak için, lütfen acil durumlarý dikkate alarak sesi güvenli ve rahat bir seviyeye ayarlayýnýz. Bu üniteyi, amplifikatörünü ve hoparlörlerini elektrik kývýlcýmlarý ve yangýndan korumak üzere asla nemli/rutubetli yerlere maruz býrakmayýnýz. 1

3 Önlemler 1. Profesyonel rehberlik olmaksýzýn üniteyi asla sökmeyin veya ayar yapmayýn. Detaylý bilgi için, lütfen herhangi profesyonel bir araç maðazasýna / bayiinize danýþýn. 2. Eðer ön panel veya TFT monitör kirlenmiþ tozlanmýþ ise, lütfen lekeyi silmek için temiz bir silikon bez ve nötr bir deterjan kullanýn. Temizlik için kaba bir bez ile alkol gibi nötr-olmayan deterjan kullanýlmasý ünite üzerinde çiziklere veya renk bozulmalarýna neden olur. 3. Eðer ünite arýzalanýr ise, lütfen bu el kitabýnýn sorun giderme rehberi kýsmýna baþvurun. Eðer ilgili herhangi bilgi bulunmaz ise, fabrika varsayýlan ayarlarýnda baþlatmak için ön panel üzerindeki [RESET] düðmesine basýn. 4. Eðer aracýnýzý sýcak veya soðuk havada uzun bir süreliðine park etmiþseniz, lütfen araç içerisindeki sýcaklýk ünite çalýþtýrýlmadan önce normal hale gelinceye dek bekleyiniz. 5. Düþük sýcaklýk ortamýnda araç-içerisindeki ýsýtýcýnýn çalýþtýrýlmasý, ünitenin iç kýsmýnda su damlacýklarýnýn yoðuþmasý sonucunu ortaya çýkarabilir. Böyle bir durumda üniteyi KULLANMAYINIZ, diski dýþarýya alýnýz ve diskin üzerindeki damlacýklarý siliniz. Eðer ünite birkaç saat sonra hala çalýþmaz ise, lütfen bir satýþ-sonrasý servis merkezi ile irtibata geçiniz. 6. Ýç kýsýmdaki mekanizmalarýn hasar görmemesi için, açýk pozisyonda iken LCD monitör üzerine kuvvet uygulamayýnýz. 7. Ekrana hasar vermemek için, keskin kenarlý cisimler ile dokunmaktan kaçýnýn. 8. Monitörün otomatik bir motor düzeneði vardýr. Bunun hasar görmemesi için monitörü elle itmeyiniz, çekmeyiniz veya eðmeyiniz. 9. Bu ünitenin çalýþtýrýlmasýnýn net ve kolay bir þekilde anlaþýlmasýný saðlamak için grafik çizimler kullanýlmýþtýr. Bununla birlikte, çizimler, ekran üzerinde görüntülenen gerçek imajlardan farklý olabilir. 10.Gereksiz sorunlarý önlemek üzere, üniteyi iþbu el kitabýna göre çalýþtýrýn. Eðer sorun, uygun olamayan bir çalýþtýrmadan kaynaklanýyorsa garanti geçerli olmaz. 2

4 Ýçindekiler Güvenlik Önlemleri...1 Önlemler...2 Kullanýmdan Önce...4 Ön Panel...4 Uzaktan Kumanda...5 Uzaktan Kumanda Kullaným Notlarý...6 Pilin Çýkartýlmasý...6 Pilin Takýlmasý...6 Temel Çalýþtýrma...7 El Freni Engelleme...7 Mute (Ses kesme)...7 Açma / Kapama (ON/OFF)...7 Sesli Bip Onayý...7 Çalan Kaynak Seçimi...7 Ses Seviyesi Ayarý...7 EQ Menüsü...7 Ön-Ayarlý Ekolayzer Seçimi...8 EQ Parametreleri Ayarý...8 Sönümleyici/Balans Ayarý...8 Tarih/Zaman Ayarý...9 Radyo Konumu...10 Tuner TFT Ekran...10 Müzik Kaynaðý olarak Radyonun Seçilmesi...10 Bir Radyo Bandýný (Dalga) seçme...10 Tune...10 Önceden Ayarlanabilir Ýstasyonlar...11 Yerel Arama...11 EQ Seçimi...11 RDS Basics (temelleri)...11 RDS Ayarlarýný Yapma...11 RDS (Radyo Veri Sistemi)...11 AF Ýþlevi...11 TA Ýþlevi...12 PTY Ýþlevi...12 Çalma Modu...12 Bir Disk Yerleþtirme...12 Bir Diskin Çýkartýlmasý...12 Dokunmatik Ekran Kumandalarý...12 Oynatma Kontrolü...13 USB Cihazý Baðlanmasý...13 Bir USB aygýtýnýn Çýkartýlmasý...13 Çalma/Duraklatma...13 Önceki /Sonraki...13 Bir Klasör Arama...13 Tekrarlama...14 A-B Tekrarý...14 Karýþýk Çalma (Rastgele)...14 Audio Modu seçimi...14 Altyazý Dilinin Seçilmesi...14 Ýzleme Açýsýnýn Deðiþtirilmesi...14 Video Ayarý...15 Çalma Bilgisi...15 Direkt Parça Giriþi...15 Resim Döndürme...15 Zoom (Büyütme/Küçültme)...15 Bluetooth Modu...16 Bluetooth-etkinleþtirilmiþ Aygýtlarla Eþleþtirme...16 Bluetooth Aygýtýnýn devreden çýkartýlmasý...16 Bir Telefon Görüþmesi Yapma...16 Gelen bir Aramaya Cevap Verilmesi...16 Bluetooth Ayarlarýný Yapma...17 Ayarlar...18 Ekran Sistemi...18 Genel Ayarlarý Yapma...18 Saat ayarlarýný Yapma...18 Ses Ayarlarýný Yapma...19 Video Ayarlarýný Yapma...19 Disk Derecelendirmesinin Ayarlanmasý 19 Ses Ayarlarýný Yapma...20 Ayar Seçimlerinin Sýfýrlanmasý...20 Diðer Modlar...21 Diðer cihazlara baðlantý...21 Reset (sýfýrlama)...21 EXAV...21 GPS...21 Direksiyon Simidi Kumanda Programlamasý...21 Teknik özellikler...22 Sorun Giderme...24 Kurulum...25 Tel Baðlantýlarý

5 Kullanýmdan Önce Ön Panel Bu kýlavuzdaki grafikler sadece baþvuru içindir ve gerçek ünitedekinden farklýlýk gösterebilir. Gerçek üniteye baþvurulmasý önerilir. 1. [MENU] Tuþu: Ana menü ve mevcut kaynak arasýnda geçiþ yapmak için basýnýz. 2. [ ] Tuþlar: Ekran parlaklýðýný (basýnýz) ayarlar. Siyah ekran (uzun süre basýn) 3. [VOL/MUTE/ ] düðmesi: Cihazý açmak için basýnýz. Kapatmak için tekrar basýlý tutunuz. Ses seviyesini düþürmek için basýnýz. Ses seviyesini yükseltmek için saat dönüþ yönünde, azaltmak için ise saatin tersi yönde çeviriniz. Ekran parlaklýðýný ayarlamak için düðmeyi çeviriniz ( tuþuna basýnýz). 4. Harita Yuvasý Mini SD kart müzik veya diðer dosyalar için deðil, sadece Navigasyon Haritasý için kullanýlýr. Eðer gerekiyorsa bu, özel yazýlým (bellenim=firmware) güncellemeleri için kullanýlabilir. 5. USB Konnektörü Müzik/video dosyalarýnýn oynatýlmasý için bir USB aygýta baðlayýnýz. 6. A/V Ses/Video Giriþi Çeþitli ses/video aygýtlarýndan gelen sinyallerin üniteye tatbik edilebileceði 3,5 mm bir fiþe uygundur. 7. Sýfýrlama Düðmesi Sistem ayarlarýný (þifre ve ebeveyn kilidi ayarlarý hariç) fabrika ayarýna sýfýrlamak için basýnýz. 8. [ ] Tuþlar: Diski çýkartýr 9. Disk yuvasý 10. Nagivasyon Navigasyon moduna geçiþ için basýnýz. 11. Dahili Mikrofon Bluetooth çaðrýlarý için dâhili mikrofon.

6 Kullanýmdan Önce Uzaktan Kumanda EJECT 1. Geçerli Kaynaðýn Deðiþtirilmesi. 2. Diskin çýkartýlmasý. 3. DVD Menüsüne giriþ 4. DVD Baþlýðýnýn girilmesi. 5. Bir görüntünün yaklaþtýrýlmasý/uzaklaþtýrýlmasý. 6. Radyo bandýný seçer. 7. EQ (Ekolayzer) ayarý 8. Kýsma ayarý 9. [ ]- Hýzla Geriye [ ]- Hýzlý Ýleri 10. Arama /Çaðrý Alma 11. Onayla 12. [ ]-Resmi Göster: UP-DOWN (YUKARI- AÞAÐI) Ayna Etkisi; Diski Çal: Dosyalarý Seç. [ ]-Resmi Göster: Sol-Sað Ayna Etkisi; Diski Çal: Dosyalarý Seç. [ ]-Çalma Listesine Dön [ ]-Resmi Göster: Saat Ýbresi Yönünde Döndür; Diski Çal: Dosyalarý Seç. 13. Durdurma/Geri Dönme 14. Dijital alan 15. Ana menü ve mevcut kaynak arasýnda geçiþ yapmak için basýnýz. 16. Güç açýk / kapalý 17. Bir sahne için farklý açýda disk çalma 18. DVD Altyazý 19. A zaman çerçevesinden B zaman çerçevesine çalmayý tekrarlamak için ayar 20. O andaki bölümün çalýnmasýný tekrarla. 21. Yavaþlatýlmýþ çalma 22. Bütün bölüm rasgele sýrada oynatma Radyo ayarlama [ ]- Önceki [ ]- Sonraki 24. Telefon kapatma 25. Ses þiddetini yükseltme/alçaltma 26. Yeniden çalmayý duraklatýr/baþlatýr 27. Ses çýkýþýný aç/kapat düðmesi. 28. Ses Kanalý Seçilmesi. 5

7 Kullanýmdan Önce Uzaktan Kumanda Kullanýmý Hakkýnda Notlar 1) Uzaktan kumandayý, cihazýn uzaktan kumanda sensörüne tutunuz. 2) Uzaktan kumanda cihazýnýn bir ay ya da daha uzun bir süre kullanýlmamasý söz konusu olduðunda pili uzaktan kumandadan çýkarýnýz veya bir pil izolatörü yerleþtiriniz. 3) Uzaktan kumandayý doðrudan güneþ ýþýðý altýnda veya yüksek sýcaklýk ortamýnda BIRAKMAYINIZ, aksi halde düzgün çalýþmayabilir. 4) Pil normal þartlar altýnda 6 ay çalýþabilir. Uzaktan kumanda çalýþmýyorsa, lütfen pili deðiþtiriniz. 5) Sadece "düðme þekilli" lityum pil "CR2025" (3V)" kullanýnýz. 6) Pili yeniden þarj etmeyiniz, sökmeyiniz, ýsýtmayýnýz veya ateþe atmayýnýz. 7) ( + ) ve ( - ) kutuplara uygun olarak pili doðru yönünde takýnýz. 8) Kaza riskinden sakýnmak üzere, pili çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde muhafaza ediniz. Pilin Çýkartýlmasý Uzaktan kumandanýn arkasýnda alt taraftaki pil yuvasýnýn tablasýný dýþarý çekiniz. Pilin Takýlmasý Sadece düðme þekilli lityum pil "CR2025 (3V)" kullanýnýz. Pili, ( + ) ve ( - ) kutuplara uygun olarak pil yuvasýna doðru yönünde takýnýz. DIÞARIYA DOÐRU ÇEKÝN ÝÇERÝ DOÐRU ÝTÝN 6

8 Temel Çalýþtýrma El Freni Engelleme "BRAKE" (FREN) kablosu fren þalterine baðlandýðýnda, TFT monitörün ekranýnda, sadece araca tatbik edildiðindeki video görüntülenir. Video kaynaðý GERÝ konumuna ayarlandýðýnda, el freni fonksiyonu etkisiz duruma gelir. Park freni engellemesi aktif olduðunda, öndeki monitörde, sürüþ esnasýnda sürücünün içeriði izlemesini önlemek üzere "UYARI, araç sürerken video izlemeyiniz!" mesajý görüntülenir. Arka video ekranlarý bundan etkilenmez. Çalan Kaynak Seçimi Kullanýlabilir çalma kaynaklarý arasýnda deðiþiklik yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki [SRC] butonuna veya ön paneldeki [MENU] butonuna basýnýz. Çalma modu ekranda görüntülenir. Mute (Ses kesme) Ünitenin ses þiddetini kýsmak için [VOL / MUTE/ ] düðmesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki [MUTE] butonuna basýnýz. Ses çýkýþýný tekrar saðlamak için tekrar basýnýz. LCD ekranda [ ] görüntülenir. Sesi ayarlamak veya ses özelliklerinden birini kullanmak ses kesme fonksiyonunu iptal eder. Açma / Kapama (ON/OFF) Üniteyi çalýþtýrmak için ünite üzerindeki [ VOL / MUTE/ ] düðmesine (ya da uzaktan kumanda üzerindeki [ POWER ] düðmesine) basýnýz. O andaki (geçerli) mod, LCD'de görünür. Cihazý kapatmak için [ VOL / MUTE/ ] düðmesini basýlý tutunuz. Sesli Bip Onayý Her fonksiyon seçimi bir bip sesi ile onaylanýr. Bu bip ses tonu Kurulum menüsü tarafýndan devreden çýkarýlýr. 1. Tarih ve Saat ekraný. Saat moduna geçiþ için çift týklayýnýz. 2. Ýþlev simgeleri 3. veya : Ekran üstü tuþlarýnýn ilk veya ikinci sayfasýný izlemek için, bu sayfa tuþuna basýnýz. Sayfalar arasýnda geçiþ için boþluk alanýnda sol veya saða sürükleyebilirsiniz. 4. Duvar kaðýtlarýný deðiþtirmek için tekrarlý bir þekilde dokununuz. 5. Ekolayzer seviye ayarlarýna hýzlý eriþim için dokununuz. Ses Seviyesi Ayarý Ses þiddetinin arttýrmak veya azaltmak için, ön paneldeki [ VOL / MUTE/ ] düðmesini çevirin veya uzaktan kumanda üzerindeki [ VOL+ ] / [ VOL ] butonuna basýnýz. Ses seviyesi "0" ile "39" arasýndadýr. LCD veya TFT ekran ses seviyesini 3 saniye gösterir. EQ Menüsü Ses Kumanda özelliði, aracýn tipine ve ölçülerine baðlý olarak, aracýnýzýn akustik özelliklerini saðlamak için, ses sistemini kolayca ayarlamanýza izin verir. Geçiþ (fader) ve Balansýn uygun ayarý, kabin ekolayzerinin etkilerini yükseltir. 7

9 Temel Çalýþtýrma Ön-Ayarlý Ekolayzer Seçimi 1. EQ kurulum moduna giriþ Kullanýcý arayüzündeki [ ] simgesine dokununca, ekranda EQ kurulum arayüzü gösterilir. 2. EQ Modunun Seçilmesi [ User ] [Rock] [ Flat ] [Class] [Pop] [Jazz] [Techno] [Optimal] Sönümleyici/Balans Ayarý Etrafýnýza ve ilginize göre dengeli dinleme efekti elde etmek için, hoparlörün ve derin bas hoparlörün (subwoofer) ön/arka/sol/sað balansýný ayarlayabilirsiniz. 1. EQ kurulum moduna giriþ Kullanýcý arayüzündeki [ ] simgesine dokununca, ekranda EQ kurulum arayüzü gösterilir. EQ Parametreleri Ayarý EQ Parametrelerini ayarlamak için, parametre ayar çubuðuna dokunun ve sürükleyin. Parametreleri ayarlamak için, [ ] / [ ] dokununuz veya [ ] sürükleyiniz. [ User ] kullanýcý: Ýstediðiniz ses efektini ayarlayýnýz. [BAS] bas aralýðý: -7 ila +7 [MID] orta aralýðý: -7 ila +7 [TRE] tiz aralýðý: -7 ila +7 [LPH] düþük geçiþli filtre aralýðý: 60, 80, 100, 200 [MPF] orta geçiþli filtre aralýðý: 0,5K, 1K, 1,5K, 2,5K [HPF] yüksek geçiþli filtre aralýðý: 10K, 12,5K, 15K, 17,5K [ LOUD: On/Off ]: Düþük ses seviyeli müzik dinlerken, bu özellik seçmeli olarak belirli bas ve tiz frekanslarýný yükseltir. [ RESET ] Sýfýrlama: Ekolayzer iþlevi ayarlarýný iptal eder. 2. Subwoofer ses seviyesi ayarý. Subwoofer seviyesini 0 ile 38 arasýnda ayarlamak için, [ ] / [ ] tuþlarýna dokunun veya [ ] simgesini sürükleyin. 3. Geçiþ/balans deðeri ayarý. Sönümleyici/balans deðerini ayarlamak için [ ] / [ ] veya [ ], [ ] tuþuna dokununuz. [ ]: Ön hoparlör, sönümleyici aralýðý: 0-7 [ ]: Arka hoparlör, sönümleyici aralýðý: 0-7 [ ]: Sol hoparlör, balans ayarý: 0-7 [ ]: Sað hoparlör, balans ayarý: 0-7 Not: 1. EQ modlarýnýn parametrelerinin ön ayarý yapýlmýþtýr ve bunlarý 'Kullanýcý' dýþýnda deðiþtirebilirsiniz. 2. Frekans deðerini 'Kullanýcý' dýþýnda modlarla ayarladýðýnýzda, EQ modu otomatik olarak 'Kullanýcý' konumuna geçer. 3. Sub deðeri EQ modundan baðýmsýzdýr ve ayrý olarak ayarlanabilir. 8

10 Temel Çalýþtýrma Tarih/Zaman Ayarý 1. [ ] tuþuna dokununuz. 2. [ Time ] menüsüne dokununuz. Tarih/zaman kurulum menüsü gösterilir. Kapanma Zamanlayýcýsýnýn Ayarlanmasý 1. [ Power Off Timer ] (Güç Kapanma Zamanlayýcýsý) dokununuz. 2. Güç kapanmasýndan sonra zamanlayýcýnýn görüntülenip görüntülenmeyeceðini seçmek üzere [ On ] veya [ Off ] dokununuz. Tarih Ayarý 1. [Date] tuþuna basýnýz. 2. Ekranda tarih bilgisine dokununuz. Bir alt menü görüntülenir. 3. Yýl, ay ve gün ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Saat Modu Ayarý 1. [ Time Mode] menüsüne dokununuz. 2. Saat modlarý arasýnda geçiþ için [12H] veya [24H] dokununuz. Zaman Ayarý 1. [ Time ] menüsüne dokununuz. 2. Ekrandaki saate dokununuz, bir alt-menü görüntülenir. 3. Saat ve dakika ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Masa Zamanlayýcýsýný ayarlayýnýz. 1. Touch [ Desk Timer ] (Masa Zamanlayýcýsý) dokununuz. 2. [ Simulate Timer ] (Benzetimli Zamanlayýcý) veya [ Numeral Timer ] (Rakamlarla Programlayýcý) dokununuz. Zaman Dilimi Ayarý 1. [ Time Zone] menüsüne dokununuz. 2. Bir alt menü görüntülenir. 3. Ýstediðiniz saat dilimini seçmek için dokununuz. 4. Aygýtýn varsayýlan saat dilimi " GMT+02:00 "dir. 9

11 Radyo Konumu Tuner TFT Ekran Müzik Kaynaðý olarak Radyonun Seçilmesi Source Menu açýnýz ve sonra [Radio]'ya dokununuz KAYNAK MENÜSÜNÜ görmek için dokunun ve yeni bir çalma kaynaðýný seçin. 2. Uzak istasyon yayýný göstergesi 3. Mevcut radyo kanalý göstergesi 4. Saat 5. Ön ayarda kaydedilmiþ yayýncý bilgileri 6. Daha fazla ekran üstü tuþu görmek için dokununuz 7. Geri doðru aramak için dokununuz 8. Hazýr seçili istasyonlarý tara 9. Ýleri doðru aramak için dokununuz 10. AM/FM kanallarý arasýnda geçiþ için dokununuz 11. Mevcut radyo bilgileri 12. RDS ayarlama seçenekleri 13. Geçerli bandda hazýr seçili ayar radyo istasyonlarý 14. Yerel veya Mesafe arasýnda geçiþ için dokununuz 15. Doðrudan frekans giriþi 16. Ekolayzýr seviye ayarlarýna hýzlý eriþim için dokununuz Bir Radyo Bandýný (Dalga) seçme FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 aralarýndan bir radyo bandýný (kanalýný) seçmek için kullanýcý ara yüzündeki [ ] simgesine dokununuz ya da uzaktan kumanda üzerindeki [BAND] butonuna basýnýz. Tune Otomatik Arama Daha yüksek / daha düþük (frekanslý) bir istasyon aramak için kullanýcý ara yüzünde 1 saniyeden daha uzun bir süre [ ] / [ ] simgesi üzerinde basýlý tutunuz ya da uzaktan kumanda üzerinde [ ] / [ ] butonuna basýnýz. Aramayý durdurmak için, yukarýdaki iþlemi tekrarlayýnýz veya radyo fonksiyonlarýna sahip diðer tuþlara basýnýz. Not: Bir istasyon alýndýðýnda, arama durur ve istasyon çalmaya baþlar. Manuel Ayarlama Metod 1: Manüel ayarlama sýrasýnda frekans kademeler halinde deðiþir. Daha yüksek / daha düþük (frekanslý) bir istasyon ayarlamak için kullanýcý ara yüzünde [ ] / [ ] simgesi üzerinde basýlý tutunuz ya da uzaktan kumanda üzerinde [ ] / [ ] butonuna basýnýz. Metod 2 : 1. Dijital tuþ takýmý [ ] simgesine dokununuz. Sayýsal tuþ takýmý görüntülenir, giriþ frekansýný numarasýna dokununuz Giriþ numarasýný adým adým silmek için [ ] üzerine dokununuz. 3. Girmek için [ OK ] basýnýz.

12 Radyo Konumu Önceden Ayarlanabilir Ýstasyonlar Ünite, FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, gibi 5 banda (radyo dalgasý) sahip olup, her bir banda 6 istasyon kaydedilebilir; dolayýsýyla üniteye toplam 30 istasyon kaydedilebilir. Intro/Scan Baþlangýç için [ ] simgesine basýnýz. Kayýtlý her bir istasyon 5 saniye kadar dinletilir. Taratmak için [ ] simgesini basýlý tutunuz. Sadece, yeterli sinyal þiddetine sahip olan istasyonlar tespit edilir ve bellekte saklanýr. Taratma sonrasýndan otomatik olarak P1 çalýnýr. RDS Basics (temelleri) RDS, istasyon kimliði, parçayý söyleyen sanatçý ve parçanýn ismi gibi bilgilerin görüntülendiði radyoya bu verileri iletir. RDS servisinin kullanýlabilirliði bölgelere göre deðiþmektedir. Lütfen þunu biliniz ki, eðer bölgenizde RDS servisi kullanýlabilir deðil ise, aþaðýdaki servis kullanýlamaz. Manuel Kaydetme 1. Bir istasyon ayarý yapýnýz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. [ ] tuþuna dokununuz. 4. Seçili bandý kaydetmek üzere P1'den P6'ya kadar kanallardan birine dokununuz. Bir istasyon Ön Ayarý yapýlmasý 1. [ Radio] tuþuna dokununuz. 2. Bir kanal seçiniz (gerekirse). 3. Ekranda hazýr-seçim kanallarýndan (P1'den P6'ya) birine dokununuz. Yerel Arama [ ] simgesine basýnýz ve Yerel ya da Uzak Radyo Ýstasyonunu seçiniz. parlak hale geldiðinde, sadece yeterli sinyal þiddeti olan istasyonlar algýlanýr. EQ Seçimi EQ ayar menüsüne girmek için [ ] simgesine basýnýz. RDS Ayarlarýný Yapma 1. Radyo menüsünde, [ ] tuþuna dokununuz. Seçenek menüsü görüntülenir. 2. Ayarý deðiþtirmek için seçilen madde üzerine dokununuz. [TA]: "TA" iþlevini açmak veya kapatmak için. [AF]: "AF" iþlevini açmak veya kapatmak için. [PTY]: PTY listesini göstermek için. RDS (Radyo Veri Sistemi) Ünite RDS'nin ana fonksiyonlarýný saðlar. RDS servisinin kullanýlabilirliði bölgelere göre deðiþmektedir. Lütfen þunu biliniz ki, eðer bölgenizde RDS servisi kullanýlabilir deðil ise, aþaðýdaki servis kullanýlamaz. AF Ýþlevi Alternatif Frekanslarýn Listeleri, ayný program hizmeti için kullanýlýr ve otomatik aramaya yardýmcý olmak için PI (Program Tanýtým Kodu) kodu ile birlikte kullanýlýr. 11

13 Not: Radyo Konumu Radyo, bu bilgiyi kullanarak ayný materyalin çalýnmakta olduðu diðer bir istasyon otomatik olarak aranýr. Bu bilhassa dinlemekte olduðunuz istasyonda ses fading (zayýflama) olduðunda yararlýdýr. Radyo frekansý otomatik olarak deðiþtirilirken kimi karýþtýrma sesleri iþitilebilir. AF fonksiyonunun kapatýlmasý bu sorunu çözer. TA Ýþlevi TA (Trafik Anons bildirimleri) fonksiyonu, o anda hangi kaynaðýn çalýnmakta olduðunun önemi olmaksýzýn ünitenin trafik anonslarý almasýný saðlar. TA fonksiyonu, bir istasyon trafik bilgileri yayýný TP (Trafik Program) tarafýndan etkinleþtirilebilir. TA etkinleþtirildiðinde ve trafik anonsu alýndýðýnda, eðer o andaki radyo kanalý FM ise, ünitenin trafik anonslarýný beklediði iþaret edilerek, o andaki çalma kaynaðýnýn üzerine bindirilir. Trafik anonsu alýndýktan sonra ünite, baþlangýçtaki kaynaða döner. TA fonksiyonunu etkinleþtirmek için, kullanýcý ara yüzündeki [TA] tuþuna dokununuz. Bu fonksiyonu iptal etmek için yukarýdaki iþlemi yapýnýz. PTY Ýþlevi PTY, yayýnlanmakta olan programýn cinsini tanýmlayan (örneðin Haberler veya Rock müziði) bir kod olan Program Tipi için bir kýsaltmadýr. PTY seçeneði ekraný kaplayacaktýr. Daha fazla PTY seçeneklerini görmek üzere, ekran üzerindeki kaydýrma çubuðuna veya oklara dokununuz. Bir PTY seçeneðine (örneðin Haberler) dokunulduðunda, bir sonraki istasyonun PTY'si o andaki ile uyuþuncaya dek frekans arttýrýlmak suretiyle mevcut bir sonraki PTY otomatik olarak aranýr. Eðer eþlenen hiç bir PTY bulunmamýþsa, ünite baþlangýçtaki radyo frekansýna döner. A Not: Çalma Modu Bir Disk Yerleþtirme Aþaðýdaki diskler üzerinde depolanmýþ video, ses veya görüntüleri oynatabilirsiniz. DVD Video, DVD-R, DVD-RW VCD Ses CDsi, CD-R, CD-RW Diskin içeriðinin oynatýlabilir olduðundan emin olunuz. Bir Diskin Çýkartýlmasý Diskleri çýkartmak için ön panel veya uzaktan kumanda üzerinde [ ] butonuna basýnýz. Disk dýþarý çýkartýldýðýnda, ünite bir önceki kaynaða geçiþ yapar. Dokunmatik Ekran Kumandalarý DVD oynatýmý için dokunmatik ekran tuþlarý aþaðýda belirtilmiþtir: B C Y: Ana menüye döner B: Videoyu oynatýr ve oynatma bilgilerini görüntüler C: Ekran üzerinde kumanda menüsünü gösterir D: Zaman göstergesi 12

14 Çalma Modu Oynatma Kontrolü Ekran üstü kumandalara eriþmek için, üst sol köþe hariç ekrana dokunun ve görüntüyü iptal etmek için tekrar dokunun. Tüm iþlev simgelerini görüntülemek için [ ] dokununuz. Çalma/Duraklatma 1. Bir disk USB takýldýðýnda, otomatik olarak bu çalýnmaya/oynatýlmaya baþlar. DVD film için, eðer bir menü görünüyor ise, oynatmayý baþlatmak için [ ] basýnýz. 2. Ara vermek için, [ ] tuþuna dokununuz. Çalmaya geri dönmek için, [ ] tuþuna dokununuz. Bir USB Aygýtýnýn Baðlanmasý 1. USB kapaðýný açýnýz. 2. USB aygýtýný USB yuvasýna takýnýz. Bir USB aygýt baðlandýðýnda, ünite, dosyalarý otomatik olarak okur. Bir USB aygýtýnýn Çýkartýlmasý 1. Ana menüden diðer kaynaðý seçiniz. 2. USB cihazýný çýkartýnýz. 13 Önceki /Sonraki Önceki/sonraki parçaya/bölüme atlamak için ekran üzerinde [ ] / [ ] simgesine dokununuz. Bir Klasör Arama Video Dosyalarý için 1. Bütün mevcut video klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokununuz sonra istenilen dosyaya dokununuz. 3. Oynatmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokununuz. Ses Dosyalarý için 1. Bütün mevcut ses klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokununuz sonra istenilen dosyaya dokununuz. 3. Oynatmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokununuz. Resim Dosyalarý için 1. Bütün mevcut resim klasörlerini görüntülemek için [ ] tuþuna dokununuz. 2. Bir klasöre dokununuz sonra istenilen dosyaya dokununuz. 3. Oynatmayý baþlatmak için dosyaya tekrar dokununuz.

15 Çalma Modu Tekrarlama DVD/VCD film diskleri için: 1. Eðer gerekiyorsa, menünün ekranda görüntülenmesi için ekranýn alt yarýsýna dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Seçim yapmak için ardarda [ ] dokununuz: DVD [ ] Bölüm tekrarla: Mevcut bölümü ardý ardýna çalar. [ ] Baþlýðý tekrarla: Baþlýk altýndaki bütün bölümleri ardarda çalar. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tümü içerisinde tümünü tekrarlý bir þekilde oynatýr. Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. VCD [ 1 ] Tekli tekrar: Mevcut tek parçayý ardý ardýna çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tümü içerisinde tümünü tekrarlý bir þekilde oynatýr. Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. CD/MP3/WMA dosyalar için: 1. Eðer gerekiyor ise, ekranda menünün görüntülenmesi için, sol üst köþe hariç ekranda herhangi bir yere dokununuz. 2. [ ] tuþuna ardý ardýna dokununuz. [ 1 ] Tekli tekrar: Mevcut tek parçayý ardý ardýna çalar. [ ] Tümünü tekrarla: Tümü içerisinde tümünü tekrarlý bir þekilde oynatýr. [ ] Klasörü tekrar oynat: O andaki klasör içerisindekilerin tümünü oynatýr. [ ] Tekrarlama Kapalý: Tekrar çalmayý iptal eder. A-B Tekrarý Belirli bir video dosyasýný tekrarlayabilirsiniz (repeat A-B). 1. Eðer gerekiyorsa, kontrol menüsünün görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. Gerekirse, 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Ýþaretlemek için ardarda [ A-B ] tuþuna dokununuz: A- Tekrarý: Tekrarlamak için bölümün baþý. A-B Tekrarý: Tekrarlamak için bölümün sonu. Seçilen bölümü ardý ardýna oynatýr. 4. A-B tekrar modundan çýkmak için, tekrarlý bir þekilde A-B dokununuz, ekranda [Repeat A-B off] görüntülenir. 14 Karýþýk Çalma (Rastgele) Müzik parçalarýný/dosyalarý rasgele sýrada çalabilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, kontrol menüsünün görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. Gerekirse, 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Rasgele çalmayý açmak veya kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki [ ] tuþuna ardarda dokununuz. Audio Modu seçimi VCD'leri oynatýrken, ses modunu (Sol/Sað/Stereo) seçebilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, oynatma esnasýnda, menünün ekranda görüntülenmesi için ekranýn alt yarýsýna dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. Ses modu seçilinceye kadar [ ] tuþuna ardarda basýnýz. Altyazý Dilinin Seçilmesi Ýki ya da daha fazla alt-yazý lisaný içeren DVD veya Divx diskler için. 1. Eðer gerekiyorsa, oynatma esnasýnda, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Bir dil seçimi yapmak için ardarda [ ] dokununuz. Seçilen lisan gösterilir. Ýzleme Açýsýnýn Deðiþtirilmesi Bazý DVD'ler, farklý kamera açýlarýndan kaydedilmiþ sahneler gibi, alternatif sahneleri içerir. Bu DVD diskler için, mevcut alternatif sahneler arasýndan seçim yapabilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerindeki [Angle] (Açý) düðmesine ardarda dokununuz. Ýzleme açýsý deðiþir.

16 Çalma Modu Video Ayarý Ýstenen video ayar moduna eriþmek için [ ] tuþuna veya istenen efekti ayarlamak için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Geçen Süre 1. Mevcut parçada geçen süre. 2. Mevcut parçanýn toplam süresi. 00:01:20 00:30: Video çýkýþýnýn parlaklýðýný, karþýtlýðýný ve renk doygunluðunu 0'dan 16'ya kadar ayarlayabilirsiniz. Direkt Parça Giriþi Bir parçayý doðrudan seçmek üzere, direkt giriþ menüsünü göstermek için, ekran kumandasýndaki [ ] simgesine dokununuz. Ekran üstü sayý klavyesini kullanarak istenen parçayý giriniz. Seçilen parça için [ OK ] tuþuna basýnýz. Çalma Bilgisi DVD ve VCD disklerini çalarken/oynatýrken ekrana dokunun ve çalma bilgileri TFT'nin üst alanýnda gösterilir. DVD için 1. Disk Tipi. 2. DVD Baþlýk bilgisi. "1/8" þunu iþaret eder: DVD'de 8 parça yer almakta olup, þu anda ilk parçadan çalýnmaya baþlanmýþtýr. 3. DVD Bölüm bilgisi. "5/12" þunu iþaret eder: mevcut baþlýkta 12 bölüm yer almakta olup, þu anda beþinci bölümden çalýnmaya baþlanmýþtýr. 4. Zaman göstergesi DVD TTL:1/8 CHP:5/12 15: VCD için 1. Disk Tipi. 2. VCD Parça bilgisi. "1/8" ifadesi, VCD'de 8 parça olduðunu ve þu anda çalan parçanýn ilk parça olduðunu gösterir. 3. Zaman göstergesi VCD 1/8 15:25 Resim Döndürme 1. Eðer gerekiyorsa, resimleri izlediðinizde, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Resmi döndürmek için [ ] tuþuna ardarda dokununuz. Zoom (Büyütme/Küçültme) Daha yakýndan bakmak için resimlere zoomlama (yaklaþtýrma) yapabilirsiniz. 1. Eðer gerekiyorsa, resimleri izlediðinizde, menünün ekranda görüntülenmesi için ekrana dokununuz. 2. 2ci menüyü görüntülemek için [ ] 'a dokununuz. 3. Resmi yaklaþtýrmak için [ ] tuþuna ardarda dokununuz

17 Bluetooth Modu Ünite vasýtasýyla Bluetooth -etkinleþtirilmiþ telefonlara arama yapabilir telefon çaðrýlarýný alabilirsiniz. Ayrýca, Bluetooth-etkinleþtirilmiþ bir aygýttan müzik de dinleyebilirsiniz. Bluetooth-etkinleþtirilmiþ Aygýtlarla Eþleþtirme Bluetooth aygýtýnýz ile üniteniz arasýnda baðlantý kurmak için, aygýt ile üniteyi birbirine eþleþtirmeniz gerekir. Eþleþtirmenin sadece bir kez yapýlmasý gereklidir. Beþ cihaza kadar eþleþtirme yapabilirsiniz. Ayrýca cep telefonu tarafýndan Bluetooth cihazlarý için arama yapabilirsiniz. Bluetooth Aygýtýnýn devreden çýkartýlmasý Bir aygýtý devreden çýkartmak için [ ] dokununuz. 1. Cihazda Bluetooth iþlevini açýnýz. 2. Cihazla Bluetooth aygýtý aramak için, [ +] simgesine dokununuz. 3. Eþleþtirme listesinden Bluetooth aygýtýný seçiniz. 4. [ Link] tuþuna dokununuz. 5. Varsayýlan þifreyi "0000" giriniz. Not: Bu ünite ile bir Bluetooth aygýtý arasýndaki iletiþim mesafesi, yaklaþýk olarak 5 metredir. Bu ünite ile bir Bluetooth baðlantýsý kurmadan önce, aygýtýnýzýn bluetooth becerilerine kendisinizi aþina hale getiriniz. Bütün Bluetooth aygýtlarla uyumluluk garanti edilmeyebilir. Bu ünite ile bir Bluetooth aygýt arasýndaki herhangi engel, çalýþma mesafesini kýsaltabilir. Bu üniteyi, elektromanyetik karýþtýrmaya neden olabilecek herhangi diðer elektronik aygýtlardan uzakta tutunuz. 16 Not: Keza, aygýt, cihaz çalýþma aralýðýnýn dýþýna çýkarýldýðýnda da devre dýþý olabilir. Aygýt ile ünitenin tekrar baðlanmasýný istiyorsanýz, çalýþma mesafesi içerisine getiriniz. Eðer aygýtýn üniteye otomatik olarak tekrar baðlanmasýný istemiyorsanýz, [ ] dokununuz, sonra [Auto Connect] konumunu [Off] (Kapalý) olarak ayarlayýnýz. Ayrýntýlý bilgi için, 'Bluetooth Ayarlarýný Yapma" bölümüne bakýnýz. Bir Telefon Görüþmesi Yapma 1. Ana menüde Bluetooth fonksiyonunu seçiniz. 2. Telefonu ünite ile eþleþtiriniz. 3. Aþaðýdaki listeden telefon numarasýný arayýnýz: [ ]: Telefon defteri [ ]: Call Log (Çaðrý Kaydý) [Missed calls] Cevapsýz Çaðrýlar [Received calls] Gelen çaðrýlar [Dialed calls] Aranan numaralar Ya da doðrudan doðruya sayýsal tuþ takýmýna dokununuz. Gelen bir Aramaya Cevap Verilmesi Tüm gelen çaðrýlar fabrika ayarlarý tarafýndan otomatik olarak alýnýr. 1. Bir gelen çaðrý varsa, ekran "Incoming" (Gelen) mesajý görüntüler.

18 Bluetooth Modu 2. [ Hang up ] (kapamak) veya [ Answer ] (cevap) konumunu seçmek için ekrana dokunabilirsiniz. Bluetooth mikrofonuna doðru konuþunuz. açmak veya kapatmak için. [Auto Answer]: "Otomatik cevaplama" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Pair Password]: Eþleþme kodunu ayarlamak için. [Phone Book] Telefon defteri: Telefon rehberini senkronize etmek için, açýlýr alt menü üzerinde [Download] (yükleme) simgesine dokununuz. Telefon rehberi senkronizasyonu, baþlangýç kurulumunu yüklemek için birkaç dakika sürebilir. [ ]: Üniteden gelen mikrofon sesini kýsmak için dokununuz. Üniteden gelen mikrofon sesini eski haline getirmek için simgeye tekrar dokununuz. [ ]: Doðrudan arama yapma ekranýna eriþmek için dokununuz. [ ]: Çaðrýyý mobil telefona geri aktarmak için dokununuz. Not: [Auto Answer] (Otomatik olarak cevapla) ayarýný [Off] duruma getirerek, çaðrýlarý manüel olarak almayý seçebilirsiniz. Bluetooth Ayarlarýný Yapma 1. Bluetooth menüsünde, [ ] tuþuna dokununuz. Seçenek menüsü görüntülenir. Müzik Modu A2DP A2DP sembolü, Advanced Audio Distribution Profile (Geliþmiþ Ses Daðýtým Profili) özelliðinin kýsaltýlmýþýdýr. Bu fonksiyonu destekleyen cep telefonlarý stereo sesi iletir, oysa bu fonksiyonu desteklemeyenler ise sadece mono sesi iletir. AVRCP AVRCP sembolü, Audio/Video Remote Control Profile (Ses / Görüntü Uzaktan Kumanda Profili) özelliðinin kýsaltýlmýþýdýr. Bu özelliði destekleyen cep telefonlarý, bir Bluetooth ses çalarýn çalmasýný kontrol edebilir. Müzik çalar devrede iken, bir telefon konuþmasý yapmak isterseniz, cep telefonundaki tuþlara basabilirsiniz. Ayný anda müzik çalar durur. Çaðrý alýndýktan sonra, TFT ekraný "Calling" yazýsýný gösterir, ses üniteye aktarýlýr. Çaðrý sona erdiðinde, ekran müzik çalma menüsünü gösterir. Bir gelen çaðrý varsa, müzik çalar durur ve ekranda "Incoming Call" yazýsý belirir. Çaðrý sona erdiðinde, ekran müzik çalma menüsünü gösterir. 2. Ayarý deðiþtirmek için seçilen madde üzerine dokununuz. [Bluetooth]: "Bluetooth" iþlevini açmak veya kapatmak için. [Auto Connect]: "Otomatik baðlantý" iþlevini 17

19 Genel ayarlar Seçenekler Taným Lisan Ekran üstü gösterge dilini seçiniz. Radyo Alaný Avrupa Amerika Amerika4 Doðu Avrupa Avustralya Çin Bulunduðunuz bölgeye uyan birini seçiniz. Bip sesini açýnýz. Düðmeye her basýþýnýza baðlý olarak, Açýk Bip cihaz bip sesi verir. Kapalý Bip sesini kapatýnýz. Kalibrasyon Dokunmatik ekranýn kalibrasyonu. Duvar Kâðýdý Tamam Bir duvar kaðýdý seçebilirsiniz. Gps güzergah kurulumu. Saat ayarý Seçenekler Taným Tarih Yýl/ Ay/ Gün Yýl, ay ve gün ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Saat Modu 12H/24H Zaman modlarý arasýnda geçiþ için [12H] veya [24H] dokununuz. Saat Saat ve dakika ayarý için [ ] veya [ ] tuþuna dokununuz. Masa Zamanlayýcýsý [ Simulate Timer ] (Benzetimli Zamanlayýcý) veya [ Numeral Timer ] (Rakamlarla Programlayýcý) seçmek için dokununuz. Zaman Dilimi Ýstediðiniz saat dilimini seçmek için dokununuz. Güç Kapalý Süresi Açýk / Kapalý Ayarlar Ekran Sistemi 1. Ana menüyü görüntülemek için ekranýn üst sol köþesine dokununuz. 2. [ Settings] menüsüne dokununuz. Ayarlar menüsü görüntülenir. 3. Çýkmak için ekranýn üst sol köþesine dokununuz. Genel Ayarlarý Yapma 1. Gerekirse [ General ] menüsüne dokununuz. 2. Bir ayarý seçmek için tuþunu dokununuz. 3. Bir seçeneði görüntülemek / seçmek için seçenek üzerine dokununuz. Kalibrasyon Dokunma iþlemi hassas olmadýðýnda veya geçersiz olduðunda, dokunmalý ekraný kalibrasyon ayarlama iþlevi vasýtasýyla kalibre etmelisiniz. Dokunmalý panelin tepki pozisyonlarýný aþaðýdaki gibi ayarlayýnýz: 1. Girmek için ayar menüsü üzerindeki [ Calibration ] seçeneðine basýnýz. 2. Girmek için "Start" üzerine dokununuz. 3. [ + ] iþaretinin ortasýna basýnýz ve 2 saniye tutunuz, [ + ] iþareti otomatik olarak iþaret eder. 4. [ + ]'nin merkezini hedefleyiniz, þekilde gösterildiði gibi güzergâhý izleyiniz, 1'den 5'e kadar adýmlardan sonra sistem kalibrasyondan kendiliðinden çýkar. Saat ayarlarýný Yapma 1. [ Time ] menüsüne dokununuz. 2. Seçim yapmak için ardarda bir seçeneðe dokununuz. Güç kapatýldýktan sonra saatin görüntülenip görüntülenmemesini seçmek için dokununuz. 18

20 Ses ayarlarý Seçenekler Taným Düz Sub Woofer Filtresi Loud Reverse Mute (Ters Yönde Kýsma) 80Hz 120Hz 160Hz Açýk / Kapalý Ayarlar Ses Ayarlarýný Yapma 1. [ Sound] menüsüne dokununuz. 2. Seçim yapmak için ardarda bir seçeneðe dokununuz. Çapraz geçiþ frekansýný seçmek için dokununuz. Düþük ses seviyeli müzik dinlerken, bu özellik seçmeli olarak belirli bas ve tiz frekanslarýný yükseltir. Açýk / Kapalý Ters yönde sesin açýlmasý / kapatýlmasý Video Ayarlarýný Yapma 1. [ Video] menüsüne dokununuz. 2. Seçim yapmak için ardarda bir seçeneðe dokununuz. Video ayarlarý Ýç Dikiz Aynasý Parlaklýk Kurulumu Park etme Seçenekler Taným Normal Aracý geriye doðru sürerken, normal olarak arka tarafýn görünümü ekrana getirilir. Simetrik Aracý geriye doðru sürerken, aynada arka tarafýn görünümü ekrana getirilir. Gece Koyu Ýstenilen parlaklýk ayarýný seçmek için dokununuz. Normal Parlaklýk Açýk / Kapalý Video etkin / video etkisiz. Park "Devrede" (On) modunda, ekranda "UYARI" (WARNING) görüntülenir [eðer video disk oynatýyorsanýz]. Yukarýdaki uyarý ekraný sürücünün görüntü izlemesini önler. Disk Derecelendirmesinin Ayarlanmasý 1. [ Disc] menüsüne dokununuz. 2. Seçim yapmak için ardarda bir seçeneðe dokununuz. DVD rating Seçenekler Taným Þifre ayarý Disklerin çalýnmasýný engellemek için þifre ayarý. Varsayýlan þifre 0000'dur. Çocuk emniyeti G Çocuklar için uygundur. Genel izleyiciler için uygundur. PG Ebeveyn rehberliði önerilir. Derecelendirme PG yaþ altý çocuklar için uygun deðildir. seviyesi PG-R 17 yaþ altý çocuklarýn izlemesini engellemek için ebeveynlere öneri. R 17 yaþ altý çocuklarýn izlemesi için engellenmiþ ebeveynlere öneri. NC yaþ altý çocuklar için uygun deðildir. Yetiþkin Sadece yetiþkinler için uygun. DVD Audio DVD konuþma dili seçiniz. Kullanýlabilir seçenekler DVD diske baðlýdýr. DVD Altyazý DVD altyazý dilini seçer. Kullanýlabilir seçenekler DVD diske baðlýdýr. DVD menüsü DVD menü lisanýný seçiniz. Kullanýlabilir seçenekler DVD diske baðlýdýr. Görüntü Oraný Görüntüleme oranýný seçmek için: [ 4:3 PS ], [ 4:3 LB ], veya [16:9 ]. 19

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y NX-254Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Araç Navigasyon Cihazı NX-201Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

NX-255Y. 6.5mm. 9.1mm

NX-255Y. 6.5mm. 9.1mm NX-255Y 6.5mm 9.1mm Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-206Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-206Y NX-206Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını okuyunuz. Talimatı okumayı bitirdikten sonra,

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Açma ve Arayüz Talimatlar

Açma ve Arayüz Talimatlar Açma ve Arayüz Talimatlar Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, POW/MUTE düğmesine yada POWR düğmesine yada SRC düğmesine kırmızı olana kadar

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE TR İlk kurulum 1. Tercih ettiğiniz dili seçin, ardından seçiminizi onaylamak için Bu ayarı daha sonra Bölgesel ayarlar içerisinden değiştirebilirsiniz. 2. Son

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

NAV MORE MODEL NO: AE 50

NAV MORE MODEL NO: AE 50 NAV MORE MODEL NO: AE 50 Kullanım Kılavuzu IGO 8 PND için navigasyon yazılımı Telif hakkı notu Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuz veya herhangi bir

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-252Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-252Y NX-252Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını okuyunuz. Talimatı okumayı bitirdikten sonra,

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Alpine INE-W920R/INE-W928R için navigasyon yaz ılımı Türkçe (TR) Araç yol bilgisayar ı olarak Alpine-NAVI cihaz ını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın ız ı hemen

Detaylı

INA-W910R Kullanıcı Kılavuzu INA-W910R için navigasyon yazılımı

INA-W910R Kullanıcı Kılavuzu INA-W910R için navigasyon yazılımı INA-W910R Kullanıcı Kılavuzu INA-W910R için navigasyon yazılımı Türkçe Şubat 2011, Sürüm 1.0 Araç yol bilgisayarı olarak Alpine INA-W910R cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı hemen kullanmaya

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8

Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8 Kullanıcı Kılavuzu Nav N Go igo 8 PDA için navigasyon yazılımı Türkçe Nisan 2008, ver. 1.1 Telif hakkı notu Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuz veya

Detaylı

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı)

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı) Navigasyon menüsü Bu başlangıç ekranıdır, burada Navigasyon Menüsü'nü görürsünüz. Buradan uygulamanın tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bul üzerine dokunun. Bul menüsü Bu, hedefinizi bulmanıza yardım eden

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

Volvo Sensus Connected Touch navigation

Volvo Sensus Connected Touch navigation Kullanıcı Kılavuzu Volvo Sensus Connected Touch navigation IGO navigation için navigasyon yazılımı Türkçe Şubat 2014, Sürüm 2.1 Araç yol bilgisayarı olarak IGO navigation'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. charger x type Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. PNA için navigasyon yazılımı. Türkçe

Kullanıcı Kılavuzu. PNA için navigasyon yazılımı. Türkçe Kullanıcı Kılavuzu IGO v8.0 PNA için navigasyon yazılımı Türkçe Telif hakkı notu Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuz veya herhangi bir bölümü, Nav

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Alpine INE-W925R için navigasyon yaz ılımı Türkçe (TR) Araç yol bilgisayar ı olarak Alpine-NAVI cihaz ını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın ız ı hemen kullanmaya

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D için navigasyon yazılımı Türkçe Ocak 2014, Sürüm 1.0 Araç yol bilgisayarı olarak Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D cihazını seçtiğiniz için

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Next Navigator v8.0. PNA için navigasyon yazılımı. Türkçe

Kullanıcı Kılavuzu. Next Navigator v8.0. PNA için navigasyon yazılımı. Türkçe Kullanıcı Kılavuzu Next Navigator v8.0 PNA için navigasyon yazılımı Türkçe Telif hakkı notu Bu ürün ve burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuz veya herhangi bir bölümü,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NAVİGASYON CİHAZLARINDA YAŞANAN BAŞLICA ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ EĞİTİM NAVİGASYON NASIL ÇALIŞIR? 1 Navigasyon cihazında bulunan GPS alıcısı, uydu sinyalleri aracılığıyla

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu igo primo

Kullanıcı Kılavuzu igo primo Kullanıcı Kılavuzu igo primo Navigation Device için navigasyon yazılımı Türkçe Mayıs 2012, Sürüm 2.0 Araç yol bilgisayarı olarak Navigation Device'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Önce Hızlı Başlangıç

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

OTO Navigasyon ve Eğlence Sistemi KULLANIM KILAVUZU

OTO Navigasyon ve Eğlence Sistemi KULLANIM KILAVUZU OTO Navigasyon ve Eğlence Sistemi KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Temel işlem ayarları 2 (1) Arka plan duvar kağıdı 4 (2)Açılış logosu 4 (3)Genel ayarlar 5 (4)Ekran ayarları 5 (5)Ses seçeneği 6 (6)Video

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-251Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-251Y NX-251Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını okuyunuz. Talimatı okumayı bitirdikten sonra,

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc Kullanım Kılavuzu jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-253Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-253Y NX-253Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını okuyun. Talimatı okumayı bitirdikten sonra,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken TR Ağ Ortam Oynatıcısı NSZ-GS7 Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken: ON/STANDBY Oynatıcıyı açar veya kapatır. Bağlı cihazların

Detaylı

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İlgili bölümü göstermesi için içindekiler tablosundaki bir başlığı tıklayın 1. GİRİŞ... 3 2. TRAVELLING ZOOM ÖZELLİĞİ... 5 3. CHAT AND SHOW FOTOĞRAF/VİDEO/MÜZİK

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL MOTOR HOME

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL MOTOR HOME PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL MOTOR HOME TR İçindekiler 1 Uyarılar ve güvenlik bilgileri... 5 2 Başlarken... 6 2.1 İlk kurulum... 6 2.2 Ekran kontrolleri... 7 2.2.1 Düğmeleri ve diğer kontrolleri

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

Jabra. Halo Free. Kullanım kılavuzu

Jabra. Halo Free. Kullanım kılavuzu Jabra Halo Free Kullanım kılavuzu 2016 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Audio A/S nin tescilli ticari markasıdır. Bluetooth marka adı ve logoları, Bluetooth SIG Inc şirketinin mülkiyetinde

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU Eylül 201 1. Giriş Kullandığınız ürün yüksek teknolojiyi kullanarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür. Bu gelişmiş teknolojili sistem size, karışık kodları ezberlemek

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu GoldMaster www.goldmaster.com.tr PD-760 GoldMaster Portable DVD Oynatici Kullanma Kilavuzu Ýçindekiler Tanýtým Güvenlik Önlemleri Temel Özellikler Cihaz görünümü Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kullanýmý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Drive

Kullanım kılavuzu HERE Drive Kullanım kılavuzu HERE Drive Baskı 1.0 TR HERE Drive HERE Drive uygulaması sesli yönlendirmeli adım adım yol tarifleri ile gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Bulunduğunuz

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Ön kumanda panelinden çalıştırma talimatı. Ürün Özellikleri. 1. Tuşların işlevinin açıklaması

Ön kumanda panelinden çalıştırma talimatı. Ürün Özellikleri. 1. Tuşların işlevinin açıklaması İÇİNDEKİLER Tuşların İşlevinin Açıklaması...02 Kablo bağlantıları ve aksesuarlar için talimat...03 Ana menünün çalıştırılması için talimat...04 Radyonun çalıştırılması için talimat... 04 Ayarlara hızlı

Detaylı

AppRadio Mode ile uyumlu Lightning konektörlü iphone için aygıt yazılımı güncelleme

AppRadio Mode ile uyumlu Lightning konektörlü iphone için aygıt yazılımı güncelleme AppRadio Mode ile uyumlu Lightning konektörlü iphone için aygıt yazılımı güncelleme Navigasyonlu modeller için güncelleme talimatları: NAVTEQ yazılım güncelleme T1000-20496 kullanılarak güncellenmiş AVIC-F40BT,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. falcon h type Bu kullanma kılavuzunu Falcon H Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211345, 1. Baskı TR Tuşlar ve parçalar 9 İkincil kamera 10 Ses seviyesi/yakınlaştırma tuşu 11 Medya tuşu 12 Ekran ve tuş kilidi anahtarı

Detaylı