BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M"

Transkript

1 A USTOS - ARALIK /124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad Bir Süreç Olarak YEN LEfi M BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld.

2 A ustos - Aral k 2012 Say : Oya Yöney (Baflkan) Günal Baylan (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) hsan Karademirler (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayflegül Orhan (Üye) Aytu Onur (Üye) Ergun Türkay (Üye) Erol K l ç (Üye) Ali hsan Türkmen (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Tuncer Hatuno lu (Üye) MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 14 BUS AD Ola an Mali Genel Kurulu yap ld 15 BUS AD Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 20 MAKALE Celal Beysel Oya Yöney Mehmet Arif Özer 05 BAfiKAN IN MEKTUBU Oya Yöney 06 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN Günal Baylan 08 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN hsan Karademirler 34 Oya Yöney Günal Baylan Prof. Dr. Ali Ceylan hsan Karademirler Ayflegül Orhan Mürsel Öztürk Bar flç fl Merkezi, Sanayi Cad. No: Nilüfer, Bursa Tel : Faks: BUS AD dan ihracata dayal üretim uyar s 26 BÜRÜKSEL DEN MAKALE Bahad r Kalea as 29 BUS AD dan gelece e imza: Genç Kuflak Buluflmas 34 Bir Süreç Olarak Yenileflim Bar flç fl Merkezi, Sanayi Cad. No: Nilüfer, Bursa Tel : Faks: Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 42 58 MAKALE Ahmet Altekin 60 M ZAH Ahmet Altekin 62 Kuflaklar BUS AD da bulufltu 74 MAKALE Lami Ya c larl o lu 77 BUS ADLILAR geleneksel iftarda bulufltu 77 Okullar ö rencilerinden ziyaret - BUS AD, KYS de de örnek kurulufl - Prof. Dr. Yücel Altunbaflak tan derne imize ziyaret - TÜRKONFED Baflkan ndan ziyaret - Sivil toplum kurum ve kurulufllar yla diyalog art yor 40 MAKALE fierif Ar - Çal flan Sa l n Koruma Paneli - Teknik Tekstil Paneli SÖYLEfi 89 MAKALE brahim Orhan Erol K l ç 52 Bursa ya Lojistik Köy 90 SEM NERLER projesi Üniversite Sanayi iflbirli i 54 YDK Baflkan Özer: 92 Kalite süreci bafllad Devlet teflvik ödemelerini h zland rmal BUS AD DAN HABERLER - Sabanc Üniversitesi Lise Yaz FELSEFE SÖYLEfi LER - Prof. Dr. Celal Türer: 99 TÜRKONFED, yoksulluktan ç k fl yolunu gösterdi Ahlak bunal m yafl yoruz - Öznellik ve nsan Bilimleri 84 MAKALE A. Kadir Çüçen 86 PANEL - Çevre zni ve Çevre Görevlisi Yükümlülükleri ÜYELERDEN HABERLER 134 MÜZ K Burç Balc 136 K TAP Murat Kuter

4 Baflkan n Mektubu Oya Coflkunöz Yöney Yönetim Kurulu Baflkan Uzun zamand r bekledi imiz haber geldi ve 2013 ü umutla karfl lad k. Türkiye'nin kredi notunun yat r m yap labilir seviyeye gelmesi ile ekonominin üzerindeki bulutlar biraz da ld, iyimserlik artt. Not art fl n n, yabanc sermaye gelifli ve bu flekilde ekonomik canlanma etkisi üzerinde beklentimiz var elbette. Bunun için de ifl dünyas olarak her ölçekte yat r m n desteklenmesini bekliyoruz. Üretim maliyetlerini düflürerek rekabetçili in desteklenmesi için gerekli gördü ümüz stratejik kurgu hakk nda görüfllerimizi her alanda paylaflmaya devam ediyoruz. Girdi maliyetleri, katma de er ve üretim verimlili i aç s ndan sorunlu bir üretim yap m z var. En son yay nlanan TÜ K in aç klad 2012 nin 3. çeyre ine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verilerinden yap lan hesaplara göre 3. çeyrekte bir önceki y l n ayn dönemine göre üretim %2,2 ve istihdam %3,7 artarken, verimlilik(iflçi bafl na üretim) %1,5 oran nda azal yor. Buradan da anlafl laca gibi yay nlanan verileri do ru analiz etmek ve yukar da bahsetti im tedbirleri süratle almak zorunday z y l nda al nmas n bekledi imiz tedbirler aras nda iflgücü piyasas nda kat l klar azaltmak, alt iflverenlik alan nda gerekli düzenlemeleri yapmak, istihdam teflvik düzenlemelerinin de sade ve etkin bir yap ya kavuflturulmas say labilir. Bunlar yerine gelmezse, OECD verilerine göre rekabetçi ülkeler s ralamas nda istedi imiz düzeyde yer bulmam z mümkün olamayacak y l na bir de global pencereden bakacak olursak, öngörüler dünyan n l ml bir büyümeye dönece i yönünde. Dünyada ticaret hacminin geniflleyece i tahmin edilirken, en düflük büyüme Bat Avrupa için öngörülüyor y l nda da s f r n biraz üstünde büyüyece i beklenen Euro bölgesi bugün iflsizlik, borç sorunu ve istikrar programlar ile bo ufluyor. Al nan istikrar önlemleri neredeyse tüm bölgede halk n artan protesto eylemlerine sebep oluyor. Kriz öncesi d fl ticaretimizde yüzde 50'nin üzerinde paya sahip olan Euro bölgesi, 2013 y l nda ihracat m zda ancak yüzde 35 ler seviyesinde pay alacak gibi duruyor. Kriz bafllang c nda ihracat pazar m z çeflitlendirmek yönünde elde etti imiz baflar y, büyüyen pazarlarda daha fazla söz sahibi olarak sürdürmeliyiz. Bu anlamda 2013 y l Ortado u, Asya ve Afrika ülkelerinin büyüme hedeflerine daha kolay ulaflacaklar ve ihracatç m z aç s ndan daha cazip pazarlar olarak ön plana ç kacakm fl gibi duruyor. Bütün üyelerimizin sa l kl ve baflar l bir y l geçirmesini dilerim. 05 Bak fl 123/124

5 Baflkan Yard mc s ndan Günal Baylan Baflkan Yard mc s 2013 y l n n herkese sa l k, mutluluk ve baflar lar getirmesini diliyorum y l ekonomik anlamda zorlu bir y ld y l da gerek ekonomik, gerek sosyal ve gerekse siyasal anlamda kolay geçece e benzemiyor. Hükümetimiz orta vadeli programda 2013 y l için GSYH büyümesini %4 olarak belirtmesine ra men; sanayi üretiminde yaflanan düflüfller, dünya piyasalar ndaki ve komflu ülkelerdeki belirsizlikler ve hükümetin büyümeyi frenlemesi ile 2013 y l büyüme rakam n n % 3,5 veya bu de erin alt nda olaca n tahmin etmenin yanl fl olmayaca n düflünüyorum. Di er ülkeler büyümeyi nas l art r r z diye çabalarken, niçin bizim hükümetimiz büyümeyi frenliyor? Çünkü büyüme ile ithalat m z art yor, bu da cari aç n artmas na sebep oluyor Cari aç m z n büyük olmas da dünya piyasalar nda TL nin güçlü ve istikrarl duruflunun bozulmas na, dolay s ile de s cak para girifline engel oluyor. Geçen sene uygulanan s k bütçe disiplini nedeniyle yarat lan güven sonucu; ülkeye döviz girifli çok h zlanm flt r y l için yabanc portföyü %63 oran nda, net 60,1 milyar artarak 155 milyara ulaflt. Kar transferine bakt m zda %30 civar nda bir getiri ile y l mutlu bir flekilde kapatt lar. Biz sanayiciler ve özellikle ihracatç lar ise onlar n yüzde onu kadar bile mutlu olamad k malat sanayi ve ihracat büyümenin lokomotifidir. Türkiye ekonomisi rant ile de il üretimle büyümelidir. Ekonomimiz, önümüzdeki dönemde yabanc lar n k sa vadeli fonlar yla de il üretim ve ihracat ile büyüme sa lamak zorundad r. stihdam sorunu da ancak üretimle çözülebilir. Koyulan 2023 hedeflerine ulaflabilmemiz için, büyümemizin her y l en az %7 civar nda olmas gerekmektedir. Sanayiciler ve ihracatç lar n sürdürülebilir büyüme için kar etmeye gereksinimleri vard r. Oysa, ihracatç sürekli olarak de erli TL ve iflletme için enflasyon karfl s nda ezilmektedir, çok düflük karlarla çal flmaktad r. Özellikle iplikten kumafla, konfeksiyondan direkt tüketime kadar tüm katma de eri ülkede b rakan tekstil gibi ifl kollar nda bile ithalat patlad. Sebebine bakt m zda y llard r ayn uygulaman n yani girdi maliyetlerinin sürekli artmas, dövizin düflük tutulmas, rekabet in azalmas, üretimin cazip olmamas d r. Kur savafllar yaflanan dünyada uygulanan bu para politikas n n - Kalk nma Bakanl na göre %27, Merkez Bankas na göre yüzde%16 de erli olan TL nin ne derece mant kl oldu unu bilmek istiyoruz. Merkez Bankas n n enflasyonu düflürmek için sadece kurlardan medet ummamas n diliyoruz. Bu görüntü senelerdir devam etmekte, iyileflece ine dair hiçbir belirtinin olmamas ise bizleri üzmektedir. 06 Bak fl 123/124

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Kur savafllar Bilindi i gibi, Japonya, y llard r içinden ç kamad durgunluktan kurtulmak için, yeni bir ekonomik politika uygulamaya bafllad ve enflasyon hedefini %1 den %2 ye yükseltti. Bunun anlam, Japonya da enflasyonun %300 artmas demektir. Bu hedefe ulaflmak için, Japon Merkez Bankas, s n rs z Yen bas m n araç olarak kullanmay planlamaktad r. Böylece, Yen de ersizlefltirilerek, Japonya ekonomisine rekabet gücü kazand r lmak istenmektedir. Yen in de kur savafllar na dahil olmas yla, Dünya ekonomisinde yeni kur savafllar bafllam flt r. Kur savafllar sonucu, Dünya finans sisteminde likidite daha da artacakt r. Bilindi i gibi, 2000 li y llarda, ABD Merkez Bankas, faizleri düflürerek savafla girmiflti in son çeyre inde ise, kur savafllar nda çok aktif rol oynamaya bafllam flt. Önceleri, özellikle Çin e yöneltilen kur manipulasyonu elefltirileri, küresel krizin dengeleri de ifltirmesi ve bir çok ülkenin merkez bankas n n parasal genifllemeye gitmesi ile di er ülkeler için de geçerli olmaya bafllad. hracat n artt rmak isteyen, ABD, Çin, Japonya, sviçre gibi ülkeler, para birimlerini zay flatmaya çal fl yor. Kur savafllar n n neden oldu u risk Kur savafllar, para ak fl ndaki istikrar bozarak, döviz kurlar nda ani oynakl klara neden olmaktad r. Bu nedenle, kur savafllar, kur risklerine neden olup, piyasalarda güvensizli i artt rmakta ve ekonomik büyümeye olumsuz etki yapmaktad r. Kur savafllar ndan en fazla etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiye dir. Cari aç m z n büyüklü ü, yüksek tutarl d fl finansman zorluklar ve ç kma riski büyük hisse senedi portföy yat r mlar nedeniyle, ülkemiz k r lgan bir noktada bulunmaktad r. K sa vadede, kur savafllar ndan olumsuz etkilenmemek için, siyasi istikrar yan nda, sa lam mali ve parasal politikalara sahip olmam z gerekiyor. De erli TL Dünya da, belli bafll yerel paralar n de ersizlefltirilmesi konusunda savafllar yaflan rken,tl nin afl r de erli oldu u, Merkez Bankas nca da kabul edilmektedir. Baflka bir deyiflle, Merkez Bankas n n hesaplad Reel Efektif Döviz Kuru Endeksine göre,tl afl r de erlidir. Çünkü, 2003=100 al nd nda, 2004 y l nda döviz kuru dengede kalm fl, 2005 y l ndan sonra TL de erlenmifltir. Türk Liras, 2008 y l nda afl r de erlenmifl ve endeks %131.7 olmufltur. Yani, o tarihte, TL, yabanc paralara karfl, %31.7 de erlenmifltir y l nda da endeks %131 olarak gerçekleflmifltir. Baflka bir deyiflle, 2010 y l nda da TL %31 oran nda de erlenmifltir y l n n Aral k ay nda reel kur endeksi %117.4 olarak hesaplanm flt r. Bu verilere göre, bugün için TL, en az %17.4 de erli demektir. Bilindi i gibi, hem de erli, hem de de ersiz TL, Türk ekonomisine zarar vermektedir. Bu nedenle, TL, piyasalarda gerçek de eri ile ifllem görmelidir. Türk Liras n n de erlendi i bütün dönemlerde, yerli üreticilerin ve ihracatç lar n rekabet güçleri zay flam flt r. Bu nedenle, bir çok iflletme kar elde edememifl veya zarar ederek, hayatta kalma mücadelesi vermifltir. Bu nedenle, kur savafllar n n yafland günümüzde, Merkez Bankas n n TL nin de eri konusunda daha dikkatli olmas gerekmektedir. Merkez Bankas yönetiminin aksine, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksindeki yükseklik ve beklentiler, endeksin %125 geçmesini beklemeye tahammül s n r n n afl ld n iflaret etmektedir. Dünya daki kur savafllar, ülkelerin paralar n de ersiz k lmaya yönelikken, böyle bir ortamda, bizim, de erli TL den vazgeçip, gerçekçi kura acilen geçmemiz gerekmektedir. Orta ve uzun vadede ise, sanayinin rekabet gücünün artt r lmas için, cari aç n azalt lmas, enerji ba ml l m z n düflürülmesi ve iç tasarruflar n desteklenmesi gerekmektedir. 08 Bak fl 123/124

7 hsan Karademirler Baflkan Yard mc s Bir Bilbao seyahatinin düflündürdükleri Bilbao,1985 ile 1990 y llar aras nda, Amerika dan yükledi imiz demir hurdas n Atlas Okyanusu nu geçerek götürdü ümüz veya gemi teslim almak üzere Türkiye den ekip olarak 3 aktarma ile gidebildi imiz, bir defas nda ise kendisi hurda olan yabanc bayrakl bir gemi ile bütün sistemlerin çökmesi sonucu birkaç gün sallan p yuvarland m z Biskay Denizi nde bir sabaha karfl liman fenerinin karakterinden tan yarak yaklafl p s nd m z, toplamda birkaç ay kald m, öncelikle sanayi flehri olarak tan mlanabilecek, biraz kasvetli fakat harika tapas barlar, mükemmel deniz ürünleri restaurantlar ile ortas ndan geçen Bilbao Nehri, nemli tafl kald r mlar ve o y llarda yaflad klar terör sebebi ile ETA n n siyasi kanad olarak kabul edilen Herri Batasuna isminin flehrin duvarlar nda alelacele yaz ld belli olan haliyle s kça görüldü ü, an lar mda güzel yeri olan bir Kuzey spanya flehri Türk Hava Yollar n n Bilbao hatt n açt n duydu umda en çok sevinenlerden biri oldu umu söyleyebilirim, akl m n uzak bir köflesinde her zaman bir f rsat yakalay p tekrar gidebilsem iste i canl kald, y lbafl nda ailemle birlikte evde olma haz rl klar yaparken, Acaba diyerek internetten bakt mda uçakta yer oldu unu gördüm ve 30 Aral k ta ailece Bilbao dayd k. Yaz m n bundan sonras nda neden Bilbao yu konu etti imi aç klayaca m. Yola ç kmadan çok az vakit bulup inceledi imde havaalan n n yenilendi ini ve yeni fleklin çok be enildi ini (kapasite ile ilgili flikayetler olmakla birlikte) okumufltum, uçak alçal rken gördü üm terminal binas n n dizayn ve bembeyaz rengi çok hofluma gitti, flehrin sadece 9 kilometre kuzeyinde yer alan havaalan ndan bavullar m z ald ktan 15 dakika sonra ise önceden organize etti im flehir merkezindeki otelimizdeydik. lk flaflk nl m resepsiyonda flehrin haritas n isteyip biraz bilgi almak istedi imde yaflad m. fiöyle tarif edeyim, Bilbao nehrini ters bir U harfi olarak düflünün bu ters U nun kendisi Bilbao Nehri, içi flehir ve nehrin do usu ise flehrin eski k sm. Resepsiyon görevlisi eline ald kalemle ters U nun iç kuzey yar s n tarad ve buras flehrin yenilenen k sm dedi, ilk anda yenilenen alan n büyüklü ü beni çok flafl rtt, neredeyse flehrin kabaca yar s n iflaretlemiflti ve sadece Guggenheim Müzesi nin eklendi ini bildi im Bilbao daki de iflimi görmek için sab rs zland m. Dört gün kald m z ve nehir kenar nda baz bölümlerini hat rlad m Bilbao de iflmifl, eskinin a r sanayi flehri yerini turizm, sanat, gastronomi a rl kl bir flehire b rakm fl, içinden geçen nehrin iki taraf çok genifl ve düzenli yürüyüfl alanlar ile birçok noktada herbiri tasar m harikas denebilecek köprülerle donat lm fl. Ünlü mimar 10 Bak fl 123/124

8 Baflkan Yard mc s ndan Santiago Calatrava yeni havaalan n n yan nda nehrin üzerinde bir köprüye imza atm fl, iki tarafta tramvay hatlar ulafl m kolaylaflt rm fl, nehir kenar nda konumlanm fl ünlü Guggenheim Müzesi d fl tamamen titanyum kapl cephesi ve görmeye de er tasar m, senede birkaç defa de iflen sergileri ile turistlerle dolup tafl yor, Avrupa n n en büyük kapal pazaryeri Ribera yenilenmifl, içi yürüyen merdivenlerle donat larak modernlefltirilmifl k saca flehir yeniden do arak imrenilecek bir hale gelmifl. Ülkemizin, Avrupa n n birçok yerinde gördü ümüz ve restorasyon alanlar n n hemen yan nda bulundurulan tabelalarla AB fonlar n n katk lar belirtilen projelerde oldu u gibi bir maddi destek flans olmasa da, kentsel dönüflüm projelerinin birçok flehrimiz için belkide birdaha çok uzun zaman yakalanmayacak bir f rsat oldu unu düflünüyorum. Bir Bursal olarak ise öncelikle akl ma znik in potansiyelini hiç kullanamayan Bursa geliyor. znik, Hristiyan dünyas için çok fley ifade ediyor, kapasitesi bu haliyle uzun zaman doldurulamayacak Yeniflehir Havaalan mevcut yol ile 23 kilometre mesafede, yol iyilefltirildi inde 15 dakikal k bir araba yolculu u demek yani iflin ulafl m aya haz r, Kentsel Dönüflüm ün getirdi i f rsat bence znik te surlar n içinin temizlenmesi, konaklamaya yönelik otantik evlerin yap land r ld, çok say da çini atelyeleri ve bunlar n uygulama/pazarlamas için çal flmalar n yap ld,ipekçilik geçmiflimizin ise iflin üretim, kumafl ve giysi sat fl ile ve hatta dut a açlar sergilenip paraya dönüfltürüldü ü, surlar n d fl nda ise genifl spor aktiviteleri ile birlikte otellere ayr lan alan ( znik Gölü nün su sporlar için sa lad avantaj unutulmamal ) ve bütün bunlardan farkl bir alanda yeni znik kasabas olarak planlanmal. Bu konuda Marrakesh znik için iyi bir örnek olabilir. Bütün bunlarla birlikte yap lacak tan t m znik in yeryüzünde çok önemli bir turizm destinasyonu olarak alg lanmas ve kentimiz için çok büyük bir gelir kayna olmas ile sonuçlan r. Bu kaynak öncelikle nerelere yönlendirilmeli? derseniz benim hayalim Nilüfer in Bursa içinden geçen büyük bir k sm nda veya Nilüfer den beslenecek ayr bir yapay kanal ve etraf nda Bilbao örne indeki gibi ünlü mimarlar n katk lar yla büyük bir oluflum, sizin hayaliniz benimkinden daha iyi, daha uygulanabilir olabilir sonuçta önemli olan bu çok büyük potansiyeli görüp harekete geçmek. 11 Bak fl 123/124

9 Makale Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı De erli dostlar m, Bugünlerde gerek yurt içinde gerek yurt d fl nda çok yo un siyasi olaylar gerçekleflmektedir. Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi nde baflkanl k sistemi ile ilgili çal flmalar yo un bir flekilde devam ederken di er taraftan komflumuz Suriye de silahlar susmuyor, her gün insanlar ölüyor, flehirler y k l yor, bölgeyi de huzursuz k lan insafs z bir savafl devam ediyor. Pek çok vatandafl m z bu konularla ilgili iken bir taraftan da mahkemeler de Türkçe den baflka lisan konuflan vatandafllar m z n, tercüman kullanarak savunma hakk n n verilmesi kanunlafl yor. Böylesi bir ortamda ekmek paras peflinde koflan vatandafl m z da fevkalade huzursuz ve yar n ndan endifle duymaktad r. Çok büyük say da ülkemizin yetifltirdi i de erli bilim adam, gazeteci, asker, hukukçu v.b. hapiste mahkeme sürecinin tamamlan p özgürlüklerine kavuflmay bekliyor. Ümidimiz, ülkemizde sa duyunun galebe çalmas, bugün yaflad m z huzursuzluklar n süratle ortadan kald r lmas d r. Hepinize huzur ve mutluluk dolu yeni bir y l diler, sayg lar sunar m. 13 Bak fl 123/124

10 BUS AD Ola an Mali Genel Kurulu yap ld Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin 2012 Y l Ola an Genel Kurul Toplant s, 26 Ocak 2013 Cumartesi günü saat de, Bursa Kültürpark çi, Arkeoloji Müzesi yan, BUS AD Yönetim Binas Kongre Salonu nda yap ld. Genel Kurul, Dernek Koordinatörü Basri Tüfekçio lu nun gündemi görüflmeye açmas ile bafllad. Verilen bir önerge ile Divan Baflkanl na brahim Yaflar, Divan Baflkan Vekilli i ne Nurullah Alt nsoy ve Divan Yazmanl na Duygu Ispalar oybirli i ile seçildi. Divan Baflkan, üyeleri bir dakikal k sayg durufluna davet etti, ard ndan stiklal Marfl okundu. Genel Kurul da ilk olarak Yönetim Kurulu ad na Baflkan Oya Yöney genel bir konuflma yapt. BUS AD Baflkani Oya Yöney, Güncel ekonomik konular, BUS AD n yapt etkinlikler ve PR konular nda özet aç klamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, dernek Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s hsan Karademirler taraf ndan, Denetim Kurulu Raporu da Denetleme Kurulu Üyesi Ali Petek taraf ndan okundu. Okunan raporlar daha sonra ayr ayr müzakereye aç ld. Divan Baflkan brahim Yaflar, dernek faaliyetleri ile ilgili takdirlerini ve teflekkürlerini ifade etti. Daha sonra söz alan BUS AD n geçmifl dönem baflkanlar ndan Ali hsan Yeflilova, sosyalleflmenin artt r lmas amac yla Çekirge Toplant lar n n daha s k ve periyodik olarak yap lmas n talep etti. BEGEV in kuruluflunda BUS AD n çok eme i geçti ini belirten Yeflilova, flimdi BUTGEM ad n alan kurumu BUS AD olarak daha fazla sahiplenmek gerekti ini belirtti. BUS AD n geçmifl dönem baflkanlar ndan Celal Beysel de, BUS AD n sivil toplum kurumlar için bir okul niteli inde oldu unu, gündemi oluflturan konularda çok aktif ve etkin rol ald n, birçok kanunun ç kar lmas nda öncü oldu unu ancak bunu kamuoyuna yeterince duyuramad n belirtti. Bunu bir elefltiri olarak söylemedi ini, kendi baflkanl k döneminde de bunu baflaramad klar n ifade eden Beysel, PR ve derne in bas nda hak etti i yeri almas konusunda özellikle bu dönem, gerekli çal flma ve yap lanman n gerçeklefltirilmesi gere ini dile getirdi. Elefltirilere her zaman aç k olduklar n söyleyen BUS AD Baflkan Oya Yöney de, bundan sonra yap lacak etkinliklerde, yap lan önerileri dikkate alacaklar n söyledi. Genel Kurul da daha sonra 2012 Y l Hesap Durumu Dernek Sayman Tu rul Dirimtekin taraf ndan okundu. Raporlar oybirli i ile kabul edildi. Genel Kurul da daha sonra 2013 y l na ait bütçe, Sayman Tu rul Dirimtekin taraf ndan okundu. Dernek bütçesi, verilen sözlü ve yaz l önergeler ve Yönetim Kurulu na fas llar aras nda aktarma yapma yetkisi verilmesi de dahil edilerek; oybirli i ile kabul edildi. Kabul edilen bütçe ile birlikte 2013 y l üye aidat TL, yeni üye girifl aidat da Ali hsan Yeflilova n n önerisi ile TL oldu. Genel Kurul da son olarak BUS AD Tüzü ü nün 3.1. Maddesi nde yer alan, Üye Olma Hakk ve Üyelik fllemleri, Fahri Üye Koflullar, içerikli 3. ve 4. alt maddelerinde de ifliklik yap ld. Buna göre; BUS AD Fahri Üye say s BUS AD etkin üye say s n n %5 ini geçemez ibaresi, BUS AD etkin üye say s n n % 6 s n geçemez flekilde de ifltirildi. 14 Bak fl 123/124

11 Mali Genel Kurul BUS AD Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Say n Divan, Say n konuklar, de erli üyelerimiz ve bas n m z n de erli mensuplar, üyesi olmaktan her zaman onur ve gurur duydu umuz derne imizin Ola an Mali Genel Kurul Toplant s na hofl geldiniz. Sizleri Yönetim Kurulumuz ad na sayg ve sevgiyle selaml yorum. Say n divan, de erli üyeler, Bildi iniz gibi, Yönetim Kurulumuz, 14 Ocak 2012 tarihinde yap lan Ola an Seçimli Genel Kurulumuzda güveninize mashar olarak göreve bafllam flt. Sizlere lay k olmak amac yla, misyon ve vizyonumuz do rultusunda bir y l süresince gerçeklefltirece imiz faaliyetlerin belirlendi i 23 Ocak 2012 tarihli çal fltay m zda kararlaflt rd m z ve derne imizce ilk kez bu y l gerçeklefltirilen etkinliklerimizden bafllayarak, faaliyetlerimizi konu bafll klar ile siz de erli Genel Kurulumuzun bilgilerine sunmak istiyoruz. Savunma sanayicileri Bursa buluflmas Bursa Valili i nin ve SASAD n deste i ile derne imizin ev sahipli inde savunma sanayi firmalar n n Bursa da bir araya gelmelerini sa lad k.12 Nisan da Alt nceylan da düzenlenen yüz yüze görüflmelere 100 ün üzerinde firma ve 400 ün üzerinde firma temsilcisi haz r bulundu. Savunma Sanayi Müsteflar Say n Murad Bayar n da kat ld buluflmada hedefimiz, savunma sanayi ihtiyaçlar n n Bursa dan da sa lanmas d r. Bu y l, ikinci toplant n n Ankara da yap lmas konusunda çal flmalar m z sürmektedir. Bursa Lojistik Merkezi projemiz BUS AD Yönetim Kurulu olarak, endüstriyel çeflitlili i ile Türkiye ihracat n n en önemli merkezlerinden biri olan Bursa da, her geçen gün gereksinimi artan bir lojistik merkezi kurulmas konusunda fark ndal k yaratmak amac yla, bir proje çal flmas yapmay bu y lki etkinlik plan m za alm flt k. Konu ile ilgili olarak 5 Temmuz da ilk arama toplant s n BUS AD Evi nde genifl bir kat l m ile düzenledik. Bu arama toplant s n n ç kt s olan; bir fizibilite raporu haz rlanmas için, Bursa Valili i ve Bursa Büyükflehir Belediyesi nin ifltirakleriyle BEBKA n n 2012 Y l Do rudan Faaliyet Deste i Program na müracaat ettik ve ,-TL. bütçeli (tamam BEBKA taraf ndan karfl lanacak) müracaat m z kabul edildi. Konu ile ilgili olarak de erli akademisyenler taraf ndan yürütülen çal flmalar sonucu haz rlanan Fizibilite Raporu 20 Aral k 2012 tarihinde, valilik makam ndaki toplant da ve 14 Ocak 2013 de, tüm muhataplar n kat l m yla BUS AD Evi nde yap lan çal fltayda görüflüldü, projenin gelece i konusu ele al nd. Uzun soluklu bu proje ile Bursa m za büyük bir hizmette bulunaca m za inan yoruz. Üniversite-Sanayi iflbirli i kapsam nda staj sisteminin yeniden düzenlenmesi Üniversite-Sanayi iflbirli i çerçevesinde Uluda Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi ve BUS AD n iflbirli i ile ö renci stajlar n n daha verimli hale getirilmesi amac yla Bursa da ilk defa, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri nin de kat l mlar yla çal flmalar bafllat ld. Bu çal flma sürecinde bir yönetmelik haz rland. Bu yönetmelik çerçevesinde 2012 y l nda 26 ö renci ile bafllad m z pilot çal flmay 2013 y l nda daha kapsaml bir flekilde sürdürmeyi planlamaktay z. Staj için destek olabilmek ve Uluda Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunlar n n ifl hayat nda beklenen yetkinli e sahip olmalar n n sa lanmas amac yla, üyelerimiz ve üyelerimize ait flirketlerde görevli profesyonellerden oluflan 14 kifli taraf ndan, 15 Bak fl 123/124

12 21 fiubat ta, letiflim Becerileri, 06 Mart ta, flveren ve Çal flan NLP si, 13 Mart ta, flçi Sa l ve Güvenli i Mevzuatlar, 20 Mart ta, Yal n Yönetim ve KAIZEN, 27 Mart ta, Mühendislik ve Etik, 03 Nisan da, Problem Çözme Teknikleri, 08 May s ta, fl Güvenli i, 15 May s ta, 5 S, 10 Ekim de, Çal flan Emniyeti, 17 Ekim de, Baflar n n Temelleri, 07 Kas m da, Kariyer Nas l Yap l r, 05 Aral k ta, flveren-çal flan liflkileri, 12 Aral k ta, Giriflimcilik I, 19 Aral k ta, Giriflimcilik II, konular nda seminerler verildi. Mühendis adaylar n n büyük ilgi gösterdi i bu seminerlere 2013 y l nda da devam edece iz. BUS AD n gelecekteki yüzü: Genç kuflak Bu y l ilk kez bafllad m z ve derne imizin gelece i ad na büyük önem verdi imiz projelerden biri de; Bursa'daki firmalar n ve üyelerimizin yeni nesilleri aras nda kurumsallaflma bilinirli ini artt rmak, yeni nesli global pazar n en iyileri olma yolunda elimizden geldi ince bilgilendirmek ve potansiyel üye olarak ebeveynlerinden teslim alacaklar bayrakla BUS AD iki bin ellili y llara tafl malar n sa lamakt r. Bu amaca hizmetle, ilk ad m olarak üyelerimizin genç kufla n, 26 Aral k ta, Kültürpark Alt nceylan tesislerindeki seminerle bir araya getirerek, tan flmalar n, fikir ve önerilerini paylaflmalar n sa lad k. Projemiz için güzel bir bafllang ç oldu. Sizlerin de deste i ile çal flmalar m z sürdürece iz. Hükümet ve kamu kurumlar ile diyalog Bursa m z n ve ülkemizin sorunlar na gerekli hassasiyeti göstererek, do ru yap lanlar destekleyerek, yanl fl yap lanlar da yap c elefltirilerimizi aç kça ortaya koyarak hükümetimiz ve kamu kurumlar ile iyi bir diyalog sa lad m z bu dönemde; Mart'ta, Uluda 'da yap lan ekonomi zirvesine kat larak Baflbakan Yard mc m z Ali Babacan'a, ekonomik konulardaki beklentilerimizi anlatt k. BUS AD Yönetim Kurulu olarak, May s 2012 tarihlerinde Baflbakan Yard mc m z Say n Bülent Ar nç ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan m z Say n Nihat Ergün ü Ankara daki makamlar nda ziyaret ederek Sektörel Beklentiler raporumuzu kendilerine arz ettik, sektörel dileklerimizi ve s k nt larm z aktard k. Ayn tarihte, TÜB TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Altunbaflak da makam nda ziyaret ederek BUS AD Ar-Ge Raporu nu sunduk, beklentilerimizi anlatt k. 13 Kas m tarihinde derne imize iade-i ziyarette bulunan Prof. Dr. Yücel Altunbaflak, inovasyon ve kalite konular ndaki faaliyetlerimiz sebebi ile Yönetim Kurulumuza takdirlerini belirtti. Üst kurumlar m z TÜRKONFED ve MAKS FED ile çal flmalar Üyesi oldu umuz üst kurum, TÜRKONFED e ve MAKS FED e olan yükümlülüklerimizi tam ve zaman nda yerine getirdik. 7 Nisan tarihinde Say n Bahad r Özgün ün Y.K.Baflkan seçildi i MAKS FED Genel Kurulu na ev sahipli i yapt k. Üst kurumumuz TÜRKONFED (Türk Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu), 35. Giriflim ve fl Dünyas Konseyi, 8-9 Haziran 2012 tarihlerinde, Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Kalk nma Bakan Yard mc s Mehmet Ceylan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baflkan Erdem Çenesiz, TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Ümit Boyner, TÜRKONFED çat s alt ndaki federasyon ve dernek üyesi 200 ü aflk n temsilci ve Bursal ifl 16 Bak fl 123/124

13 Mali Genel Kurul adamlar n n kat l m yla derne imizin ev sahipli inde gerçeklefltirildi. TÜRKONFED yeni Yönetim Kurulu Baflkan Say n Süleyman Onatça, 10 Ekim de ilk ziyaretini Bursa da BUS AD a yapt Aral k tarihlerinde Ankara da yap lan TÜRKONFED Baflkanlar Zirvesinde derne imizi temsilen Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc m z Günal Baylan kat ld. novasyon ve kalite konusundaki etkinliklerimiz Üyelerimize karfl sorumluluk anlay fl m z n gere i olarak sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki sorunlara çözüm oluflturmak ve inovatif de er yaratmak, inovasyon iklimini iyilefltirmek amac yla kurulan BUS AD Yenilikçilik ve Yarat c l k Uzmanl k Grubu taraf ndan 2012 y l çal flmalar kapsam nda ; 14 Aral k 2012 tarihinde Crowne Plaza da, 600 kiflinin üzerinde bir kat l mla Bir Süreç Olarak Yenileflim konulu, Bursa Üçüncü Yenilikçilik ve Yarat c l k Sempozyumu gerçeklefltirildi. Stratejik orta m z KalDer ile her y l birlikte düzenlenmekte oldu umuz, Bursa Kalite ve Baflar Sempozyumu ve Ödül Töreninin fark yaratmak konulu onuncusunu, Nisan tarihlerinde Almira Otelde düzenledik. Süreklilik gösteren aktivitelerimiz Anadolu nun ilk S AD olarak kuruluflundan bu güne kadar geçen sürede oluflan köklü kurumsal yap s n n sonucunda BUS AD n markas olan; Do an Ersöz Y l n fladam ödüllerinin verildi i ödül töreninin onsekizincisi 25 May s ta Almira Otel de yap ld. Ebeveynler ve Çocuklar Toplant lar n n alt nc s n, 10 Ekim de Hilton Oteli nde Türk Ekonomi Bankas n n sponsorlu unda, Say n Nesim Levi nin konuflmac olarak kat l m yla gerçeklefltirdik. Kuruluflumuzdan beri ayn isim ve formatla sürdürülen Çekirge Toplant lar na, 2 3 Temmuz da geleneksel iftar fleklinde Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Recep Altepe nin kat l m yla yine Hilton Otel de devam edildi. Yüksek Dan flma Kurulumuzun 27 fiubat ta BUS AD Evi nde yap lan toplant s nda Baflkanl a Mehmet Arif Özer, Baflkan Yard mc l na lker Oral ve Sekreterli e Ayhan Ispalar seçildi. 17 Ekim de yap lan ikinci toplant da ise haz rlanan bildiri tasla kat l mc lar n önerileri ile son haline getirilerek komuoyu ve ilgili makamlara duyuruldu. 20 fiubat ta, y l n en önemli konular ndan biri olan Yeni Türk Ticaret Kanunu hakk nda, kanunu haz rlayan ekibinin bafl nda ki Prof. Dr. Ünal Tekinalp in, BUS AD Evi nde konu ile ilgili bir konferans vermesini sa lad k. Ayn konuda 19 Nisan tarihinde BUS AD Evi ne, Prof.Dr. Sami Karahan davet ederek üyelerimizi bilgilendirdik. TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Ümit Boyner ve Yönetim Kurulu Üyelerini 7 Haziran da BUS AD Evi nde misafir ettik ve birlikte D fl Politikadaki Geliflmeler ve Ekonomik Görünüm konulu bir panel düzenledik. Her y l oldu u gibi bu y l da BUS AD Ekonomi Raporunu haz rlad k, 28 Aral k ta BUS AD Evi nde düzenledi imiz bir bas n toplant s yla raporu kamu oyuna ve ilgili makamlara duyurduk. Uzmanl k Guruplar m z ve Düflünce Kulübümüzün faaliyetleri Sektörlerimizin ufkunu açarak sorunlar na çözüm önerileri getirmek ve yol göstermek amac ile oluflturdu umuz Uzmanl k Gruplar m z n faaliyetleri çerçevesinde; Çevre ve fl Sa l Güvenli i Uzmanl k Gurubumuz taraf ndan; 26 Ocak ta fl Yerlerinde Çaliflan Sa l n Koruma - 1 paneli, 17 Bak fl 123/124

14 13 Mart ta, Çimento Fabrikas na inceleme gezisi, 28 Mart ta Acil Durum Yönetimi paneli, 30 May s ta fl Güvenli i Kültürü paneli, 29 Kas m da Çevre zni ve Çevre Görevlisi Yükümlülükleri paneli, 12 Aral k ta fl Yerlerinde Çal flan Sa l n Koruma 2 paneli gerçeklefltiridi. Seçilen güncel konularla üyelerimizin ve profesyonellerinin bilgilerinin artt r lmas sa land. Yenilikçilik ve Yarat c l k Uzmanl k Grubumuz taraf ndan; 26 Mart ta, yarat c l k ve yenilikçilik konular nda sanayi kurulufllar nda, ifl dünyas nda, kamuda ve akademik dünyada çal flan kiflilerin görüfl al fl veriflinde bulunmalar n sa lamak amac ya bir yuvarlak masa toplant s, 16 May s ta Bursa daki Ar-Ge Merkezleri ile ça r l projelerin, yeni TEYDEB teflviklerinin ve burada önem tafl yan rekabet öncesi iflbirliklerinin konuflulaca bir konferans, gerçeklefltirildi. Tekstil Haz r Giyim ve Konfeksiyon Uzmanl k Grubumuz taraf ndan, 27 Eylül de düzenlenen ve uluslararas pazarlama uzman David Rigby nin de kat ld Teknik tekstillerde f rsatlar ve son geliflmeler paneli, hem üyelerimiz hem de Bursal tekstilciler taraf ndan büyük ilgiyle karfl land. Otomotiv Sektörü Uzmanl k Grubumuzun; 14 Mart ta, Uzmanl k Grubu Yuvarlak Masa Toplant s, 19 Aral k ta, otomotivin dört ana kolunun iflverenleri ve tepe yöneticilerinin bir araya geldi i yuvarlak masa sohbet toplant s BUS AD Evi nde gerçekleflti. G da Sektörü Uzmanl k Grubumuz taraf ndan; 28 Mart ta, Yeni G da Yasas : 5996 say l kanun ve getirdikleri konulu panele, 24 May s ta, G da Sektöründe yi Hijyen Uygulamalar konulu panele sektörden büyük bir ilgi ve kat l m oldu. 24 Aral k ta BUS AD Evi nde TÜB TAK bilgilendirme toplant s yap ld y l nda, G da Sektörü Uzmanl k Grubumuz, üyemiz DELOITTE / Kanada Bilimsel Araflt rma Grubu ile birlikte, 2050 li y llarda küresel s nman n kentimize ve bölgemize etkileri ve genel durum konulu bir uluslararas araflt rma ve bilgilendirme projesine bafllayacakt r. Projenin, toplumun bilinçlendirilmesi çal flmalar na örnek oluflturaca na inan yoruz. Uluslar Aras liflkiler Uzmanl k Gurup Koordinatörümüz taraf ndan, fiubat ta Finlandiya- Oulu ya, inovativ e itim konusunda, Valili imizin de kat l m yla bir gezi gerçeklefltirildi. 18 May s ta BUS AD Evi nde, BUS AD Yönetim Kurulunu ziyaret eden Almanya-Oberhessen bölgesi heyeti ile sosyal ve ekonomik içerikli görüflmeler yap ld. Haziran ve Temmuz aylar nda yabanc uyruklu ö rencileri için Bursa ya kültür gezisi düzenleyen Sabanc Üniversitesi ni BUS AD Evi nde misafir ettik, derne imiz ve Bursa hakk nda ingilizce sunumda bulunduk y l nda, grubun organizasyonunda ticari ve kültürel içerikle bir d fl gezi planlanmaktad r. Düflünce Kulübümüz taraf ndan, Aç k Kap Toplant lar : Felsefe Söyleflileri, bafll alt nda; 27 Ocak ta, Varl n alg s olarak bilgi, 24 fiubat ta, Avuçlar m zdaki cennet, 23 Mart ta, Sanat felsefe iliflkisinde insan n yeri ve önemi, 29 Kas m da, Modernli in ahlak bunal m, 27 Aral k da, Öznellik ve insan bilimleri, konular nda verilen alt konferans büyük ilgi gördü. Uluda Üniversitesi nin paydafll nda yürüttü ümüz bu konferanslar her ay n son perflembesinde Bursal lar n ajandas nda yer almakta. Kurum ve Kurulufllarla Diyalog Kentimizin seçilmifl ve atanm fl yetkilileri ile mensup olduklar kurumlar ve demokrasinin vazgeçilmezi olan siyasi partilerle 18 Bak fl 123/124

15 Mali Genel Kurul ve STK-Sivil Toplum Kurulufllar yla BUS AD a yarafl r bir ciddiyet ve samimiyetle diyolo umuzun sürdürülmesine özen göstermekteyiz. Bu ba lamda; 23 Mart ta Say n Valimizi, 16 Nisan da Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m z, 21 fiubat ta Uluda Üniversitesi Rektörünü,Vergi Dairesi Baflkan n ve BTSO yu ziyaret ettik. 23 Ocak ta BALKANS AD ve BURSAG AD, 30 Ocak ta, BOS AD ve BUM AD, 06 fiubat ta, BUG AD, 06 Mart ta, GES AD ve SMMMO, 12 Mart ta U B, 18 Mart ta B MS AD, CHP, 30 Nisan da TES AD Federasyonu baflkan ve üyeleri taraf ndan ziyaret edilen Yönetim Kurulumuz, 22 Ekim de OSB, BUG AD ve BALKANS AD a, 12 Kas m da da GES AD a iade-i ziyarette bulundu. Derne imizin kurumsal yap s n n gelifltirilmesi ile ilgili çal flmalar ve tan t m faaliyetlerimiz Konuyla ilgili çal flmalar m z ; Vizyon, Misyon, Etik De erlerimiz, Kalite Politikam z ve ç Tüzü ümüze uygun olarak 2012 y l nda da sürdürdük. Bu ba lamda; UKH (Ulusal Kalite Hareketi) sürecinde, BUS AD Kalite Sistemi güncellenmifl, ISO 9001 Belgemizin geçerlilik tarihinin 2014 y l A ustos ay na kadar uzamas sa lanm flt r y l nda her pazartesi günü saat 18:00 de BUS AD Evi nde toplanarak 37 Yönetim Kurulu Toplant s gerçeklefltirdik y l nda da büyük teveccüh gösterilen BUS AD a 16 yeni üye kazand rd k.uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek i Onur Üyesi yaparak, BUS AD tarihinde bir ilki gerçeklefltidik. Halen 11 i fahri, biri onur üyesi olmak üzere 295 üye ile derne imizin daha sa lam bir flekilde yap lanmas n sürdürmekteyiz. Otuzun üzerinde üye iflyeri ziyaretinde bulunduk. Onlar n, derne imiz ve faaliyetlerimiz hakk ndaki görüfl ve düflüncelerini ö rendik. Bu görüfl ve düflüncelere, etkinliklerde öncelik verilmesine özen gösterdik. Bu ziyaretlerden baz lar n flöyle s ralayabiliriz; 31 Ocak ta üyemiz Say n Zeki Zorlu ya 03 Mart ta üyemiz Say n Emin Acar a, 26 Temmuz da üyemiz Say n Mustafa Tafldelen e ve Say n Ahmet Bayramo lu na, 08 Kas m da üyemiz Say n Mustafa Barutçuo lu na yap lan ziyaretler y l nda Tanr n n rahmetine kavuflarak aram zdan ayr lan de erli üyelerimiz; merhum Adnan Ener ve merhum Halit Cura y sayg yla an yoruz. Vefat n n 18. Y l nda Kurucu Baflkan m z Do an Ersöz e vefa borcumuzu,19 Aral k ta yine kabri bafl nda, de erli ailesi ile birlikte anarak yerine getirdik. Derne imizi temsilen, Yönetim Kurulu Baflkan m z, Baflkan Yard mc lar m z ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz yaz l ve görsel bas nda yer alarak, pek çok önemli konuda kamu oyunu bilgilendirdiler ve üyelerimizin sorunlar n dille getirmeye gayret gösterdiler tarihleri aras nda, yerel ve ulusal yaz l bas nda 184 farkl tarihte 552 kez derne imiz ile ilgili haberlere yer verildi. Bak fl Dergimizi, hem siz de erli üyelerimiz hem de tüm ifl insanlar n n masalar nda devaml bulunduracaklar bir içerikte tutarak yay nlamaya devam ettik. Web sitemizi aksatmadan güncellemekte etkinliklerimizi, raporlar m z, bas n aç klamalar m z ve önemli sunumlar adresli web sitemizde yay nlamaktay z. BUS AD Yönetim Kurulu olarak, bir y l içinde 80 in üzerinde faaliyet gerçeklefltirdik. Bunlar n d fl nda, ellinin üzerinde, resmi-yar resmi kurumun, çok say da sivil kurumunun ve üniversitemizin düzenledi i toplant ve etkinliklerinde derne imizi temsilen haz r bulunduk. Böylece, hem sizlere karfl olan görevlerimizi hem de toplumsal sorumluluklar m z yerine getirdi imize inan yoruz. Bu çal flmalar m zda BUS AD ilkeleri ve siz de erli üyelerimizin ilgi ve önerileri bizlere destek oldu. Birlikte, yap c ve iyi iliflkiler içinde olmaya gayret gösterdi imiz bu sürede gerçeklefltirdiklerimizi takdirlerinize sunar z. BUS AD Yönetim Kurulu 19 Bak fl 123/124

16 Celal Beysel TÜRKONFED Yüksek Dan flma Kurulu Baflkanı Kobiler, inovasyon, arge ve katma de er yaratma becerisi Global serbest piyasan n ac mas z rekabet ortam nda çal flan firmalar için inovasyon, katma de erli üretim yapabilmenin en önemli flart d r. Firmas nda inovasyon yapamayan yönetici, bir süre sonra ürünlerinin yaflam sürecini tamamlad n, kar etmez hale geldi ini görecektir. Bir firmada seri üretimin ve günlük ifllerin yap lmas için orta düzey yöneticiler genelde Ana ifle yo unlafl, verimlili i ve kar etmeyi düflün, risk alma, kaynak israf etme düsturu ile çal flmak durumundad rlar. Çünkü k sa vadede ölçülebilir baflar, firman n ana iflinin iyi yap lmas yla mümkündür. Üst düzey yönetici ise konuya genifl aç ile bakmak ve günlük ifllerin iyi gitmesini sa laman n d fl nda, firmas na yeni ve katma de eri yüksek ürünler kazand rmak için belli riskler içeren, dönüflü k sa vadede olmayan harcamalara neden olan yeniliklerin önünü açmak durumunda olmal d r. novasyon konusunda KOB ler mi daha yetkindir, yoksa büyük firmalar m? novasyon hangi boyutta firmalar n iflidir sorusuna verilen yan tlar ço u kez yan lt c keskinliktedir. Her konuda oldu u gibi bu konuda da siyah ve beyaz yoktur, grinin tonlar vard r. Yani Her durum, her konu ayr de erlendirilmelidir. Baz durumlarda büyük, baz durumlarda küçük firmalar n, baz konular içinse s rf bir novasyon peflinde koflmak gayesiyle kurulmufl firmalar n iflidir fleklinde ucu aç k bir yan t daha do rudur. novasyon konusunda dünyada ilk s ralarda olan ABD de baz büyük firmalar kendi ARGE ve inovasyon çal flmalar n, bedelini ödeyerek ve gizlilik anlaflmalar çerçevesinde çevrelerindeki küçük firmalara yapt rmaktad rlar. Baz lar da kendi içlerinde kurduklar küçük gruplar kullan rlar, inovasyon yapmak için. KOB lerde inovasyonun önündeki engeller nelerdir? KOB ler, yap lar itibar yla narin kurulufllard r. Hatalar büyük firmalarda küçük sars nt lara neden olup, kolayca atlat labilirken, KOB lerde küçük bir hata dahi ölümcül sonuçlara neden olabilir. Dolay s yla günlük s k nt lar ile bo uflan bir KOB nin inovasyon yapmas, bir büyük firman n inovasyon yapmas ndan çok daha risklidir inovasyon riski almak u runa iflini kaybeden, batan pek çok örnek mevcuttur. Buna ra men pek çok KOB, giriflimcisinin risk alma ifltah yüksek oldu u sürece, boyundan çok büyük riskler al p esnek yap lar, karar verme becerileri nedeniyle baflar l inovasyonlar yapabilir. Bunun en güzel örneklerini ABD de görmekteyiz. Ülkemizde de bu örnekler, özellikle son 10 y lda yap lan -örne in Ulusal novasyon Giriflimi gibi- fark ndal k yaratma çal flmalar ile verilen devlet destekleri sayesinde ço almaktad r. TÜB TAK, KOSGEB, TTGV ile Sanayi, Çal flma, Kalk nma ve Ekonomi bakanl klar n verdikleri destekler sayesinde KOB lerin inovasyon becerilerinin artt n görmemek mümkün de ildir. Bir STK olarak TÜRKONFED üyesi Federasyon ve Derneklerle Kalk nma Ajanslar n n kurulufllar ndan beri birlikte yapt çal flmalar da KOB, ARGE ve inovasyon kavramlar hakk nda bölgesel fark ndal k yaratma konusunda önemli bir hizmettir. Tabii, bu konuda sorunlar n tamam n n çözülmesi için gidilecek daha çok yol vard r. ARGE ve inovasyon yapma arzusu ve becerisi olan KOB lerin karfl laflt klar sorunlar n afl labilmesi için at lmas gereken ad mlar n baz lar n flöyle s ralayabiliriz: 1) KOB lerin ARGE bölümü kurmas n n önüne dikilmifl olan 50 kiflilik ekip kurma mecburiyeti. 50 kifli alt s n r nedeniyle inovasyon ve 20 Bak fl 123/124

17 Makale ARGE hakk adeta sadece büyük firmalara verilmifltir. Teknoparklara gitsinler yaklafl m n pek çok KOB ekmek yoksa pasta aras nlar demekle eflde er kabul etmektedir. Büyük flirketlerin tercih etmedi i yaklafl m, küçükler neden kabullensin? 2) Bürokrasi ile KOB nin aras nda ifle bak fl aç s ve frekans farkl l. Proje de erlendirmesinde, desteklerin ödenmesinde, bürokratik ifllemlerin yürümesindeki sorunlar, son günlerde artm fl olan gecikmeler b kt r c olabilmektedir. Pek çok KOB, destekler zaman nda ödenmedi i ya da de erlendirme sürecinin uzunlu u gerekçesiyle ARGE ve novasyon çal flmalar ndan imtina etmektedir. Özellikle Kalk nma Ajanslar n n bu konudaki çeflitli zaaflar, cayd r c d r. 3) Fikri ve mülki haklar n yeterince korunam yor olmas, kanunlar m zla ve mahkeme kararlar n n cayd r c olmamas. novasyon için kaynaklar n seferber eden KOB lerin, bu konuda do ru dürüst çaba sarf etmemifl, ter dökmemifl, genelde merdiven alt tabir edilen rakipleri taraf ndan kanuni hiçbir yapt r ma tabi olmadan kopya edilmeleri, bu becerinin geliflmesi önünde engeldir. 4) Birçok büyük firman n tüm etik de erleri bir kenara b rakarak ürünün fiyatlar n düflürebilme ad na onlar için novasyon yapan yan sanayilerinin kopya edilmelerine arac olmalar. Bu durumun kendi bindikleri dal kesmek oldu unun firmalar n üst yönetimlerce görmezden gelinmesi, yap sal bir sorundur. Bu engel bir taraftan KOB leri kötürüm yaparken uzun vadede daha verimli ve ekonomik ARGE ve inovasyon yapabilecek KOB lerin varl n tehdit etti inden, asl nda büyük firmalar n da aleyhine çal flmaktad r. 5) Kopyalama, yani komfludan fikir ve ürün çalmay ola an hale getiren hatal kanunlar n n ve onlar n hatal uygulanmas y l nda ç km fl olup bugünlerde alabildi ine kötü kullan lan 1475 Say l yasa, KOB lerin araflt rma yapmas önünde görünmez bir engeldir. Bu yasa sayesinde çal flma hayat nda 15 y l n dolduran bir kifli, önce art k çal flmayaca n, emeklili ini bekleyece ini beyan edip KOB den tazminat n almaktad r. Sonra da, bu kanunun ruhuna ve tüm ahlaki kurallara ayk r olarak, y llarca maddi manevi fedakarl k ve çal flmalarla oluflturulan bilgiyi KOB nin aleyhine kullanarak rakip firmada çal flma hayat na devam etmekte, böylece KOB karfl s na öldürücü bir haks z rekabet engeli yarat lm fl olmaktad r. 6) Türk Ticaret Kanunu na ilave edilen 1530 say l Büyük firmalar n KOB lere geç ödemeyi engelleyici maddesinin uygulanabilirli inin olmamas. Geçti imiz aylarda TÜRKONFED in tespitlerini de erlendirmifl olan Sanayi Bakan Say n Nihat Ergün ün destekleri ile ç kar lm fl olan kanun sat n alma gücü yüksek firmalar n aba alt ndan gösterdikleri sopa nedeni ile mümkün olamamaktad r. Bu durumda KOB lerin kendilerini gelifltirmeye, ARGE ve inovasyon yapmaya ay rabilecekleri kayna n bir k sm, sat lan mal n finansman nda kullan lmaya devam etmekte, kanun hedefine varamamaktad r. Sonuç: Özet olarak büyük küçük inovasyon becerisi olan firmalar, ülkenin göz bebe idir. Kalk nma plan nda ülke gelifliminde oynad klar önemli rol vurgulanm fl olan KOB lerin inovatif olmalar na, katma de eri yüksek yeni ürünler üretebilmelerine destek olmak, ülke ihracat rakamlar n yükseltmek anlam na da gelecektir. Ancak tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de KOB lerin narin yap lar gözden uzak tutulmamal d r. novatif KOB lerin siyasiler ve bürokratlarca desteklenmeleri, mahkemelerin kararlar n yeni ç kan kanunlar n ruhunu göz ard etmeden vermeleri, sat n alma gücü yüksek firmalar n da -etik kurallar ihlal ederek, sadece k sa vadeli karlar n düflünerek- inovasyon riskini alan KOB lerin kopya edilmelerine ve inovasyon ifltahlar n kaybetmelerine vesile olacak davran fllardan vazgeçmeleri flartt r. Tabii, bu konuda haks z rekabet in önlenmesi ad na ç kart lmas gereken daha pek çok yasa da Türkiye Büyük Meclisi nin ele almas gereken konular aras ndad r. 21 Bak fl 123/124

18 BUS AD dan ihracata dayal üretim uyar s BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan, 2012 y l n n ekonomik de erlendirmesini yapmak, 2013 y l ndan beklentileri bas n arac l yla kamuoyu ile paylaflmak amac yla 28 Aral k 2012 Cuma günü saat 10:00 da Kültürpark içindeki BUS AD Evi nde kahvalt l bir bas n toplant s düzenlenmifltir. BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan, 2012 y l n n ekonomik de erlendirmesini yapmak, 2013 y l ndan beklentileri bas n arac l yla kamuoyu ile paylaflmak amac yla 28 Aral k 2012 Cuma günü saat da Kültürpark içindeki BUS AD Evi nde bas n toplant s düzenlendi. Baflkan Oya Coflkunöz Yöney ve yönetim kurulu üyelerinin kat ld toplant da Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (BUS AD) ekonomi raporunu aç klayan Genel Koordinatör Basri Tüfekçio lu, Enflasyon ve faiz oranlar nda düflüfl devam edecek. Ama TL'nin de erlenmesi meselesi mutlaka çözülmelidir dedi. Tüfekçio lu taraf ndan okunan rapor flöyle: BUS AD ekonomi raporu Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katma de er sa layan, üyeleri ile sivil ve ekonomik toplumun güç birli inin ifadesi olan Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i-bus AD Yönetim Kurulunun, 2012 y l n n ekonomik de erlendirilmesi ve 2013 y l ndan beklentiler konular ndaki aç klamas afla dad r; 2012 küresel piyasalar n görünümü 2012 y l nda, gerek ABD, gerekse Avro bölgesinde, piyasaya para enjekte edilerek, fonlar n kolay ulafl labilir, bol ve ucuz tutulmas ile kredi piyasas geniflletilmeye çal fl lm flt r. Böylece, büyüme ve istihdam n, kredi kanallar ile desteklenmesi amaçlanm flt r. K saca, para politikalar ile, fiyat istikrar n n yan nda, finansal istikrarda sa lanmaya çal fl lm flt r. Bu politikalara karfl n, ABD ve Avro bölgesi bankalar, kredi kulland rmakta isteksiz davranm fllard r. Küresel finansal krizin bafllang c n n üzerinden y llar geçmesine karfl n, ABD ve Avro bölgesi bankalar n n küresel krizden dolay bilanço aktiflerinin iyi oldu u söylenemez. Gerek aktiflerdeki gayrimenkullerin de eri ve gerekse kredilerin geri dönüfllerinde ciddi problemlerin yafland gözlenmektedir. Halen, ABD ve Avro Bölgesinde, bankalara karfl az da olsa güvensizlik devam etmektedir. Bu nedenle, ABD ve Avro Bölgesi nde tüketim harcamalar düflmekte ve dünya ticaret hacmi darald ndan, bunun sonucu olarak, küresel büyümede gerileme devam etmektedir. Bunun yan nda, dünyan n en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisi, ABD ve AB deki düflük seyreden büyüme nedeniyle, 2012 y l n n ilk 9 ay nda, geçen y la göre yavafllam flt r. Baflka bir deyiflle, Çin, 2012 y l n n ilk 3 çeyre inde %7,7 büyümüfltür. Ancak, Çin in iflgücü piyasas s k kurallara ba l oldu undan istihdamda ciddi bir gerileme olmam flt r. Çin, büyümesi yavafllamas na ra men, yine de dünyada en h zl büyüyen ülkelerin bafl nda gelmekte ve büyümenin 2013 y l nda %8.2 olmas beklenmektedir y l nda Asya, Orta ve Güney Afrika en h zl büyüyen bölgeler olacakt r. Çin ve Hindistan n temsil etti i Asya n n 2013 y l nda büyüme oran n n ortalama %7.2, Orta ve Güney Afrika n n %5.7 olaca tahmin edilmektedir. Öte yandan, di er geliflmekte olan ülkelerde, iç talepteki yavafllamadan dolay, küresel piyasalardaki daralma nedeni ile, büyüme h zlar nda yavafllama gözlenmektedir. Buna ra men, geliflmekte olan ülkelerin ço u, küresel krizden geliflmifl ülkeler kadar olumsuz etkilenmeyecektir y l nda en düflük büyüme AB de 22 Bak fl 123/124

19 Ekonomik Rapor gerçekleflecektir y l nda bölgenin ortalama %0.2 büyüyece i tahmin edilmektedir. Almanya n n %0.9, Fransa n n %0.4, talya n n %0.7 ve spanya n n %1.3 oran nda küçülece i tahmin edilmektedir. Yunanistan da küçülme %4, Portekiz de %1 olarak öngörülmektedir y l nda, ABD,Japonya ve ngiltere de toparlanma umutlar söz konusudur. Hindistan n %6 büyümesi, dünya ekonomisi aç s ndan olumludur küresel piyasalarla ilgili beklentiler Yap lan tahminlere göre, AB de borç krizi devam edecektir. Amerikan Merkez Bankas FED ve Avrupa Merkez Bankas ECB nin 2013 y l nda da geniflleyici para politikas n sürdürece i öngörülmektedir. Bu durum, Türkiye ekonomisi aç s ndan olumludur. Dünyadaki likidite bollu u, Türkiye gibi güvenilir ülkelere olan fon girifllerini h zland racakt r. Bu durumun en önemli sak ncas, TL nin de er kazanma olas l d r. Kredi notumuzun artm fl olmas, TL nin de erlenme olas l n da artt rm flt r. ABD ve AB de iflsizlik oran nda yukar do ru olan trendin sürece i ve dolay s ile istihdam sorununun devam edece i öngörülmektedir. Enflasyon oranlar nda düflüfl e iliminin sürece i, bütün bu tahminlere karfl n, 2013 y l nda, Dünya ekonomisin de bir önceki y la göre %3.1 oran nda büyüyece i tahmin edilmektedir y l nda ABD nin %2,3, Çin in %8,6, Rusya n n %4,12, geliflmifl ekonomilerin %1,7, geliflmekte olan ekonomilerin %5,5, ve Avro Bölgesi nin % 0,6 büyüyece i beklenmektedir y l nda, ABD, Çin, Brezilya ve Rusya, yat r m ülkesi olacak; AB Bölgesi, Japonya ve Ortado u Bölgeleri en az yat r m yap lacak ülkeler olarak öne ç kacakt r. Borç yükü Bilindi i gibi, küresel krizin en etkili oldu u alan, geliflmifl ülkelerin kamu kesimi toplam borç yükü oranlar d r. Almanya d fl nda bütün geliflmifl ülkelerin borç yükünün 2013 y l nda artmas beklenmektedir. Japonya, 2013 sonunda %245 lik borç oran na ulaflacak gibi görünmektedir. ABD nin borç yükü,%111.7 ye, Avro bölgesinin borç yükü %95 e yükselecektir. Avro bölgesinin borç yükü düflük olmas na karfl n, böyle bir borç yükünü tafl ma al flkanl olmad ndan, ciddi anlamda risk oluflturmaktad r. Enflasyon Enflasyonun, 2012 y l için, geliflmifl ülkelerde %1.7 olarak gerçekleflece i tahmin edilmektedir. Geliflen piyasalar ve yükselen ekonomiler için, 2012 y l enflasyon beklentisi, %4.8 dir. Enflasyonun söz konusu ülkeler için 2013 y l nda %4 e düflece i tahmin edilmektedir. Bu enflasyon oran, geliflmifl ülkelere göre, yüksek gibi görünse de yükselen piyasalar ve geliflen ekonomiler için, son 10 y l n en düflük seviyesinde oldu unu belirtmek gerekir Türkiye ekonomisi durum de erlendirilmesi Türkiye ekonomisi, krizden çok etkilenmemesine karfl n, yap sal sorunlar devam etmektedir. Büyüme h z m zdaki yavafllama, 2012 y l n n 3. çeyre inde, bir önceki döneme göre, büyümede ciddi bir düflüfl oldu unu, bu nedenle GSY H art fl n n 2012 y lsonunda %2,5-%3 aras nda olaca n iflaret etmektedir. OECD nin orta vadeli senaryosu, geçen y l n 3. çeyre inde bafllayan ve halen devam etti i anlafl lan ekonomiyi so utarak dengeleme çal flmalar n n son bulmas n, baflka bir ifadeyle, d fl aç risksiz bir düzeye indirerek büyümeyi daha dengeli ve sürdürülebilir k lma çabalar n n yar yolda terk edilmesi anlam na gelmektedir. BUS AD olarak, bu senaryoyu destekliyoruz. Bu senaryonun, ani sermaye ç k fllar na neden olmayaca n ve kur floku yaratmayaca n y llard r dillendiriyoruz. Bu görüflümüze ra men,%7 nin üzerinde demirleyen ve art fl e ilimi gösteren cari aç n risk oluflturdu unu da belirtiyoruz. Bu nedenle, cari aç küçülterek, büyümeyi makul düzeyde tutabilecek yeni bir ekonomi politikas na ihtiyac m z bulunmaktad r. Bunun için, sanayinin rekabet gücünü ve genel olarak verimlili ini artt racak, çok yönlü yap sal reformlar yapmak zorunday z. Gelecek y l uygulanmas olas görünen, büyümeyi iç talebi canland rarak gerçeklefltirme stratejisi Türk ekonomisi için öncelikli de ildir. Öncelik, ihracat destekleyen politikalara verilmelidir. Çünkü, cari aç n büyüme ile paralel olarak h zl art fl nda, ithalat odakl büyüme stratejisi yatmaktad r. Oysa, sürdürülebilir, sa l kl, istihdam 23 Bak fl 123/124

20 Ekonomik Rapor yaratan ve üretti i katma de eri yüksek büyüme politikas için, sanayi üretimi odakl ve ihracata dayal büyüme stratejisine ihtiyac m z var. Enflasyon oran nda düflüfl trendinin devam etti i, ancak, çekirdek enflasyonda gerileme görülmedi i bilinen bir gerçektir. De erli TL ye ra men, 2011 y l na göre, 2012 y l nda da ihracat m zdaki art fl n devam etti i, ihracat m z n ithalat m z karfl lama oran nda olumlu geliflmelerin oldu u söylenebilir. Portföy yat r mlar Türkiye aç s ndan riskli yat r mlard r. Bu nedenle, do rudan yat r mlar n artt r lmas gerekmektedir. Türkiye deki en önemli sorunlardan birisi de %12 civar nda seyreden tasarruf oran d r. Bu nedenle, tasarruflar artt r c tedbirler al nmal d r. Tüketim harcamalar m zda azalma oldu u, bunun da iç piyasadaki talep yetersizli inden kaynakland görülmektedir. flsizlik oran ndaki gerileme olumlu bir geliflmedir. Ancak, nitelikli eleman yetersizli i çok önemli bir problem olarak devam etmektedir. Gelecek y llarda mali disipline ihtiyac m z artabilir. Bilindi i gibi, 2012 y l nda,vergi gelirlerimizdeki %10 luk düflüfl bütçe aç m z artt rm flt r. Seçimlerin yaklaflmas nedeniyle, gelecek y llarda mali disipline ihtiyac m z olacakt r. Bu nedenle, bütçe dengesinin bozulmas yeni kaynak ihtiyac do urabilir. Bankac l k sektörümüz, Dünyadaki bankac l k sektörüne nazaran, sa lam ve d flsal floklara dayan kl oldu u için, küresel bankac l k sektöründe küçülme olurken, Türkiye de bankac l k sektörü büyümektedir. ABD ve Avro Bölgesi nde kredi büyümesi olmamas na karfl n, Türk bankac l k sektöründe 2012 y l nda %17 civar nda kredi büyümesi söz konusu olacakt r Türkiye ekonomisi/ beklentiler Türkiye de 2013 y l nda ihracata dayal üretim desteklenmelidir. Bunun için, her fleyden önce, de erli TL sorunu çözülmelidir. Enflasyon ve faiz oranlar nda düflüfl trendinin devam edece ini öngörüyoruz. Bu e ilim, kredi faiz oranlar nda da düflüfle neden olacakt r. GSY H da yani büyüme h z nda göreceli art fl olacakt r. Türk Bankac l k Sektörünün öz kaynak karl l n n baz AB ülkeleri, ABD, ngiltere ve Japonya ya göre karfl laflt r ld nda daha yüksek seviyede oldu u görülmektedir. Ülkemizde BDDK n n bankalar n kar da t m na s n rlama getirmesi sonucu yedek akçe oluflumu sa lanmas n n öz kaynaklara pozitif katk yapt görülmektedir. Bankac l k sektörümüzün en zay f halkalar n n bafl nda, tasarruflar n yetersizli i gelmektedir. Türkiye de tasarruf oran %12 civar nda iken, bu oran, geliflmekte olan ülkelerde %33,3 ve dünyada %24 tür. Türk bankac l k sektörünün zay f noktalar ndan bir di eri de mevduat vadelerinin çok k sa, kredi vadelerinin uzun olmas d r. Mevduat vadelerinin uzat lmas siyasi,ekonomi ve vergi politikalar gibi araçlar kullan larak mutlaka sa lanmal d r. Türk Bankac l k Sistemi nde kaynaklar n yetersiz olmas, mevduatlar n yeterli büyüklükte olmamas nedeni ile kredi büyümesi için önemli derecede d fl kayna a ihtiyac m z vard r. Türkiye de halen kredi/mevduat oran n n %103 olmas bu görüflü do rulamaktad r. AB ülkelerinin kredi/mevduat oran ise %145 düzeyindedir. TCMB politika faiz oran halen %5,50 olmas na karfl n bu oran n ABD de %0,25, ECB de 0,75, ngiltere de %0,50, Japonya da %0,10 oldu u görülmektedir. ABD de enflasyon oran %1,6, Avro Bölgesi nde %2,3 tür. Bu rakamlar dikkate al nd nda, politika faiz oranlar n n enflasyonun oldukça alt nda oldu u görülmektedir. Oysa, ülkemizde politika faiz oran ile y ll k enflasyon oranlar birbirine yak n olup aralar nda 1 puan civar nda bir oynama vard r. Bu durumda enflasyon düflüflü h zland r larak politika faiz oran bir miktar düflürülmeli veya TCMB, banka kaynak maliyetlerini artt ran unsurlardan olan munzam karfl l k oranlar n düflürmelidir. Böylece kredi faizlerinde daha büyük oranda düflüfl sa lanabilir. Yeni y la girerken; BUS AD Ailesi nin, Bursa m z n ve Türk Halk n n yeni y l n kutluyor, 2013 y l n n ülkemize ve tüm dünyaya bar fl ve refah getirmesini diliyoruz. 24 Bak fl 123/124

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı