BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M"

Transkript

1 A USTOS - ARALIK /124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad Bir Süreç Olarak YEN LEfi M BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld.

2 A ustos - Aral k 2012 Say : Oya Yöney (Baflkan) Günal Baylan (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) hsan Karademirler (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayflegül Orhan (Üye) Aytu Onur (Üye) Ergun Türkay (Üye) Erol K l ç (Üye) Ali hsan Türkmen (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Tuncer Hatuno lu (Üye) MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 14 BUS AD Ola an Mali Genel Kurulu yap ld 15 BUS AD Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 20 MAKALE Celal Beysel Oya Yöney Mehmet Arif Özer 05 BAfiKAN IN MEKTUBU Oya Yöney 06 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN Günal Baylan 08 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISI NDAN hsan Karademirler 34 Oya Yöney Günal Baylan Prof. Dr. Ali Ceylan hsan Karademirler Ayflegül Orhan Mürsel Öztürk Bar flç fl Merkezi, Sanayi Cad. No: Nilüfer, Bursa Tel : Faks: BUS AD dan ihracata dayal üretim uyar s 26 BÜRÜKSEL DEN MAKALE Bahad r Kalea as 29 BUS AD dan gelece e imza: Genç Kuflak Buluflmas 34 Bir Süreç Olarak Yenileflim Bar flç fl Merkezi, Sanayi Cad. No: Nilüfer, Bursa Tel : Faks: Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 42 58 MAKALE Ahmet Altekin 60 M ZAH Ahmet Altekin 62 Kuflaklar BUS AD da bulufltu 74 MAKALE Lami Ya c larl o lu 77 BUS ADLILAR geleneksel iftarda bulufltu 77 Okullar ö rencilerinden ziyaret - BUS AD, KYS de de örnek kurulufl - Prof. Dr. Yücel Altunbaflak tan derne imize ziyaret - TÜRKONFED Baflkan ndan ziyaret - Sivil toplum kurum ve kurulufllar yla diyalog art yor 40 MAKALE fierif Ar - Çal flan Sa l n Koruma Paneli - Teknik Tekstil Paneli SÖYLEfi 89 MAKALE brahim Orhan Erol K l ç 52 Bursa ya Lojistik Köy 90 SEM NERLER projesi Üniversite Sanayi iflbirli i 54 YDK Baflkan Özer: 92 Kalite süreci bafllad Devlet teflvik ödemelerini h zland rmal BUS AD DAN HABERLER - Sabanc Üniversitesi Lise Yaz FELSEFE SÖYLEfi LER - Prof. Dr. Celal Türer: 99 TÜRKONFED, yoksulluktan ç k fl yolunu gösterdi Ahlak bunal m yafl yoruz - Öznellik ve nsan Bilimleri 84 MAKALE A. Kadir Çüçen 86 PANEL - Çevre zni ve Çevre Görevlisi Yükümlülükleri ÜYELERDEN HABERLER 134 MÜZ K Burç Balc 136 K TAP Murat Kuter

4 Baflkan n Mektubu Oya Coflkunöz Yöney Yönetim Kurulu Baflkan Uzun zamand r bekledi imiz haber geldi ve 2013 ü umutla karfl lad k. Türkiye'nin kredi notunun yat r m yap labilir seviyeye gelmesi ile ekonominin üzerindeki bulutlar biraz da ld, iyimserlik artt. Not art fl n n, yabanc sermaye gelifli ve bu flekilde ekonomik canlanma etkisi üzerinde beklentimiz var elbette. Bunun için de ifl dünyas olarak her ölçekte yat r m n desteklenmesini bekliyoruz. Üretim maliyetlerini düflürerek rekabetçili in desteklenmesi için gerekli gördü ümüz stratejik kurgu hakk nda görüfllerimizi her alanda paylaflmaya devam ediyoruz. Girdi maliyetleri, katma de er ve üretim verimlili i aç s ndan sorunlu bir üretim yap m z var. En son yay nlanan TÜ K in aç klad 2012 nin 3. çeyre ine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verilerinden yap lan hesaplara göre 3. çeyrekte bir önceki y l n ayn dönemine göre üretim %2,2 ve istihdam %3,7 artarken, verimlilik(iflçi bafl na üretim) %1,5 oran nda azal yor. Buradan da anlafl laca gibi yay nlanan verileri do ru analiz etmek ve yukar da bahsetti im tedbirleri süratle almak zorunday z y l nda al nmas n bekledi imiz tedbirler aras nda iflgücü piyasas nda kat l klar azaltmak, alt iflverenlik alan nda gerekli düzenlemeleri yapmak, istihdam teflvik düzenlemelerinin de sade ve etkin bir yap ya kavuflturulmas say labilir. Bunlar yerine gelmezse, OECD verilerine göre rekabetçi ülkeler s ralamas nda istedi imiz düzeyde yer bulmam z mümkün olamayacak y l na bir de global pencereden bakacak olursak, öngörüler dünyan n l ml bir büyümeye dönece i yönünde. Dünyada ticaret hacminin geniflleyece i tahmin edilirken, en düflük büyüme Bat Avrupa için öngörülüyor y l nda da s f r n biraz üstünde büyüyece i beklenen Euro bölgesi bugün iflsizlik, borç sorunu ve istikrar programlar ile bo ufluyor. Al nan istikrar önlemleri neredeyse tüm bölgede halk n artan protesto eylemlerine sebep oluyor. Kriz öncesi d fl ticaretimizde yüzde 50'nin üzerinde paya sahip olan Euro bölgesi, 2013 y l nda ihracat m zda ancak yüzde 35 ler seviyesinde pay alacak gibi duruyor. Kriz bafllang c nda ihracat pazar m z çeflitlendirmek yönünde elde etti imiz baflar y, büyüyen pazarlarda daha fazla söz sahibi olarak sürdürmeliyiz. Bu anlamda 2013 y l Ortado u, Asya ve Afrika ülkelerinin büyüme hedeflerine daha kolay ulaflacaklar ve ihracatç m z aç s ndan daha cazip pazarlar olarak ön plana ç kacakm fl gibi duruyor. Bütün üyelerimizin sa l kl ve baflar l bir y l geçirmesini dilerim. 05 Bak fl 123/124

5 Baflkan Yard mc s ndan Günal Baylan Baflkan Yard mc s 2013 y l n n herkese sa l k, mutluluk ve baflar lar getirmesini diliyorum y l ekonomik anlamda zorlu bir y ld y l da gerek ekonomik, gerek sosyal ve gerekse siyasal anlamda kolay geçece e benzemiyor. Hükümetimiz orta vadeli programda 2013 y l için GSYH büyümesini %4 olarak belirtmesine ra men; sanayi üretiminde yaflanan düflüfller, dünya piyasalar ndaki ve komflu ülkelerdeki belirsizlikler ve hükümetin büyümeyi frenlemesi ile 2013 y l büyüme rakam n n % 3,5 veya bu de erin alt nda olaca n tahmin etmenin yanl fl olmayaca n düflünüyorum. Di er ülkeler büyümeyi nas l art r r z diye çabalarken, niçin bizim hükümetimiz büyümeyi frenliyor? Çünkü büyüme ile ithalat m z art yor, bu da cari aç n artmas na sebep oluyor Cari aç m z n büyük olmas da dünya piyasalar nda TL nin güçlü ve istikrarl duruflunun bozulmas na, dolay s ile de s cak para girifline engel oluyor. Geçen sene uygulanan s k bütçe disiplini nedeniyle yarat lan güven sonucu; ülkeye döviz girifli çok h zlanm flt r y l için yabanc portföyü %63 oran nda, net 60,1 milyar artarak 155 milyara ulaflt. Kar transferine bakt m zda %30 civar nda bir getiri ile y l mutlu bir flekilde kapatt lar. Biz sanayiciler ve özellikle ihracatç lar ise onlar n yüzde onu kadar bile mutlu olamad k malat sanayi ve ihracat büyümenin lokomotifidir. Türkiye ekonomisi rant ile de il üretimle büyümelidir. Ekonomimiz, önümüzdeki dönemde yabanc lar n k sa vadeli fonlar yla de il üretim ve ihracat ile büyüme sa lamak zorundad r. stihdam sorunu da ancak üretimle çözülebilir. Koyulan 2023 hedeflerine ulaflabilmemiz için, büyümemizin her y l en az %7 civar nda olmas gerekmektedir. Sanayiciler ve ihracatç lar n sürdürülebilir büyüme için kar etmeye gereksinimleri vard r. Oysa, ihracatç sürekli olarak de erli TL ve iflletme için enflasyon karfl s nda ezilmektedir, çok düflük karlarla çal flmaktad r. Özellikle iplikten kumafla, konfeksiyondan direkt tüketime kadar tüm katma de eri ülkede b rakan tekstil gibi ifl kollar nda bile ithalat patlad. Sebebine bakt m zda y llard r ayn uygulaman n yani girdi maliyetlerinin sürekli artmas, dövizin düflük tutulmas, rekabet in azalmas, üretimin cazip olmamas d r. Kur savafllar yaflanan dünyada uygulanan bu para politikas n n - Kalk nma Bakanl na göre %27, Merkez Bankas na göre yüzde%16 de erli olan TL nin ne derece mant kl oldu unu bilmek istiyoruz. Merkez Bankas n n enflasyonu düflürmek için sadece kurlardan medet ummamas n diliyoruz. Bu görüntü senelerdir devam etmekte, iyileflece ine dair hiçbir belirtinin olmamas ise bizleri üzmektedir. 06 Bak fl 123/124

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Kur savafllar Bilindi i gibi, Japonya, y llard r içinden ç kamad durgunluktan kurtulmak için, yeni bir ekonomik politika uygulamaya bafllad ve enflasyon hedefini %1 den %2 ye yükseltti. Bunun anlam, Japonya da enflasyonun %300 artmas demektir. Bu hedefe ulaflmak için, Japon Merkez Bankas, s n rs z Yen bas m n araç olarak kullanmay planlamaktad r. Böylece, Yen de ersizlefltirilerek, Japonya ekonomisine rekabet gücü kazand r lmak istenmektedir. Yen in de kur savafllar na dahil olmas yla, Dünya ekonomisinde yeni kur savafllar bafllam flt r. Kur savafllar sonucu, Dünya finans sisteminde likidite daha da artacakt r. Bilindi i gibi, 2000 li y llarda, ABD Merkez Bankas, faizleri düflürerek savafla girmiflti in son çeyre inde ise, kur savafllar nda çok aktif rol oynamaya bafllam flt. Önceleri, özellikle Çin e yöneltilen kur manipulasyonu elefltirileri, küresel krizin dengeleri de ifltirmesi ve bir çok ülkenin merkez bankas n n parasal genifllemeye gitmesi ile di er ülkeler için de geçerli olmaya bafllad. hracat n artt rmak isteyen, ABD, Çin, Japonya, sviçre gibi ülkeler, para birimlerini zay flatmaya çal fl yor. Kur savafllar n n neden oldu u risk Kur savafllar, para ak fl ndaki istikrar bozarak, döviz kurlar nda ani oynakl klara neden olmaktad r. Bu nedenle, kur savafllar, kur risklerine neden olup, piyasalarda güvensizli i artt rmakta ve ekonomik büyümeye olumsuz etki yapmaktad r. Kur savafllar ndan en fazla etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiye dir. Cari aç m z n büyüklü ü, yüksek tutarl d fl finansman zorluklar ve ç kma riski büyük hisse senedi portföy yat r mlar nedeniyle, ülkemiz k r lgan bir noktada bulunmaktad r. K sa vadede, kur savafllar ndan olumsuz etkilenmemek için, siyasi istikrar yan nda, sa lam mali ve parasal politikalara sahip olmam z gerekiyor. De erli TL Dünya da, belli bafll yerel paralar n de ersizlefltirilmesi konusunda savafllar yaflan rken,tl nin afl r de erli oldu u, Merkez Bankas nca da kabul edilmektedir. Baflka bir deyiflle, Merkez Bankas n n hesaplad Reel Efektif Döviz Kuru Endeksine göre,tl afl r de erlidir. Çünkü, 2003=100 al nd nda, 2004 y l nda döviz kuru dengede kalm fl, 2005 y l ndan sonra TL de erlenmifltir. Türk Liras, 2008 y l nda afl r de erlenmifl ve endeks %131.7 olmufltur. Yani, o tarihte, TL, yabanc paralara karfl, %31.7 de erlenmifltir y l nda da endeks %131 olarak gerçekleflmifltir. Baflka bir deyiflle, 2010 y l nda da TL %31 oran nda de erlenmifltir y l n n Aral k ay nda reel kur endeksi %117.4 olarak hesaplanm flt r. Bu verilere göre, bugün için TL, en az %17.4 de erli demektir. Bilindi i gibi, hem de erli, hem de de ersiz TL, Türk ekonomisine zarar vermektedir. Bu nedenle, TL, piyasalarda gerçek de eri ile ifllem görmelidir. Türk Liras n n de erlendi i bütün dönemlerde, yerli üreticilerin ve ihracatç lar n rekabet güçleri zay flam flt r. Bu nedenle, bir çok iflletme kar elde edememifl veya zarar ederek, hayatta kalma mücadelesi vermifltir. Bu nedenle, kur savafllar n n yafland günümüzde, Merkez Bankas n n TL nin de eri konusunda daha dikkatli olmas gerekmektedir. Merkez Bankas yönetiminin aksine, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksindeki yükseklik ve beklentiler, endeksin %125 geçmesini beklemeye tahammül s n r n n afl ld n iflaret etmektedir. Dünya daki kur savafllar, ülkelerin paralar n de ersiz k lmaya yönelikken, böyle bir ortamda, bizim, de erli TL den vazgeçip, gerçekçi kura acilen geçmemiz gerekmektedir. Orta ve uzun vadede ise, sanayinin rekabet gücünün artt r lmas için, cari aç n azalt lmas, enerji ba ml l m z n düflürülmesi ve iç tasarruflar n desteklenmesi gerekmektedir. 08 Bak fl 123/124

7 hsan Karademirler Baflkan Yard mc s Bir Bilbao seyahatinin düflündürdükleri Bilbao,1985 ile 1990 y llar aras nda, Amerika dan yükledi imiz demir hurdas n Atlas Okyanusu nu geçerek götürdü ümüz veya gemi teslim almak üzere Türkiye den ekip olarak 3 aktarma ile gidebildi imiz, bir defas nda ise kendisi hurda olan yabanc bayrakl bir gemi ile bütün sistemlerin çökmesi sonucu birkaç gün sallan p yuvarland m z Biskay Denizi nde bir sabaha karfl liman fenerinin karakterinden tan yarak yaklafl p s nd m z, toplamda birkaç ay kald m, öncelikle sanayi flehri olarak tan mlanabilecek, biraz kasvetli fakat harika tapas barlar, mükemmel deniz ürünleri restaurantlar ile ortas ndan geçen Bilbao Nehri, nemli tafl kald r mlar ve o y llarda yaflad klar terör sebebi ile ETA n n siyasi kanad olarak kabul edilen Herri Batasuna isminin flehrin duvarlar nda alelacele yaz ld belli olan haliyle s kça görüldü ü, an lar mda güzel yeri olan bir Kuzey spanya flehri Türk Hava Yollar n n Bilbao hatt n açt n duydu umda en çok sevinenlerden biri oldu umu söyleyebilirim, akl m n uzak bir köflesinde her zaman bir f rsat yakalay p tekrar gidebilsem iste i canl kald, y lbafl nda ailemle birlikte evde olma haz rl klar yaparken, Acaba diyerek internetten bakt mda uçakta yer oldu unu gördüm ve 30 Aral k ta ailece Bilbao dayd k. Yaz m n bundan sonras nda neden Bilbao yu konu etti imi aç klayaca m. Yola ç kmadan çok az vakit bulup inceledi imde havaalan n n yenilendi ini ve yeni fleklin çok be enildi ini (kapasite ile ilgili flikayetler olmakla birlikte) okumufltum, uçak alçal rken gördü üm terminal binas n n dizayn ve bembeyaz rengi çok hofluma gitti, flehrin sadece 9 kilometre kuzeyinde yer alan havaalan ndan bavullar m z ald ktan 15 dakika sonra ise önceden organize etti im flehir merkezindeki otelimizdeydik. lk flaflk nl m resepsiyonda flehrin haritas n isteyip biraz bilgi almak istedi imde yaflad m. fiöyle tarif edeyim, Bilbao nehrini ters bir U harfi olarak düflünün bu ters U nun kendisi Bilbao Nehri, içi flehir ve nehrin do usu ise flehrin eski k sm. Resepsiyon görevlisi eline ald kalemle ters U nun iç kuzey yar s n tarad ve buras flehrin yenilenen k sm dedi, ilk anda yenilenen alan n büyüklü ü beni çok flafl rtt, neredeyse flehrin kabaca yar s n iflaretlemiflti ve sadece Guggenheim Müzesi nin eklendi ini bildi im Bilbao daki de iflimi görmek için sab rs zland m. Dört gün kald m z ve nehir kenar nda baz bölümlerini hat rlad m Bilbao de iflmifl, eskinin a r sanayi flehri yerini turizm, sanat, gastronomi a rl kl bir flehire b rakm fl, içinden geçen nehrin iki taraf çok genifl ve düzenli yürüyüfl alanlar ile birçok noktada herbiri tasar m harikas denebilecek köprülerle donat lm fl. Ünlü mimar 10 Bak fl 123/124

8 Baflkan Yard mc s ndan Santiago Calatrava yeni havaalan n n yan nda nehrin üzerinde bir köprüye imza atm fl, iki tarafta tramvay hatlar ulafl m kolaylaflt rm fl, nehir kenar nda konumlanm fl ünlü Guggenheim Müzesi d fl tamamen titanyum kapl cephesi ve görmeye de er tasar m, senede birkaç defa de iflen sergileri ile turistlerle dolup tafl yor, Avrupa n n en büyük kapal pazaryeri Ribera yenilenmifl, içi yürüyen merdivenlerle donat larak modernlefltirilmifl k saca flehir yeniden do arak imrenilecek bir hale gelmifl. Ülkemizin, Avrupa n n birçok yerinde gördü ümüz ve restorasyon alanlar n n hemen yan nda bulundurulan tabelalarla AB fonlar n n katk lar belirtilen projelerde oldu u gibi bir maddi destek flans olmasa da, kentsel dönüflüm projelerinin birçok flehrimiz için belkide birdaha çok uzun zaman yakalanmayacak bir f rsat oldu unu düflünüyorum. Bir Bursal olarak ise öncelikle akl ma znik in potansiyelini hiç kullanamayan Bursa geliyor. znik, Hristiyan dünyas için çok fley ifade ediyor, kapasitesi bu haliyle uzun zaman doldurulamayacak Yeniflehir Havaalan mevcut yol ile 23 kilometre mesafede, yol iyilefltirildi inde 15 dakikal k bir araba yolculu u demek yani iflin ulafl m aya haz r, Kentsel Dönüflüm ün getirdi i f rsat bence znik te surlar n içinin temizlenmesi, konaklamaya yönelik otantik evlerin yap land r ld, çok say da çini atelyeleri ve bunlar n uygulama/pazarlamas için çal flmalar n yap ld,ipekçilik geçmiflimizin ise iflin üretim, kumafl ve giysi sat fl ile ve hatta dut a açlar sergilenip paraya dönüfltürüldü ü, surlar n d fl nda ise genifl spor aktiviteleri ile birlikte otellere ayr lan alan ( znik Gölü nün su sporlar için sa lad avantaj unutulmamal ) ve bütün bunlardan farkl bir alanda yeni znik kasabas olarak planlanmal. Bu konuda Marrakesh znik için iyi bir örnek olabilir. Bütün bunlarla birlikte yap lacak tan t m znik in yeryüzünde çok önemli bir turizm destinasyonu olarak alg lanmas ve kentimiz için çok büyük bir gelir kayna olmas ile sonuçlan r. Bu kaynak öncelikle nerelere yönlendirilmeli? derseniz benim hayalim Nilüfer in Bursa içinden geçen büyük bir k sm nda veya Nilüfer den beslenecek ayr bir yapay kanal ve etraf nda Bilbao örne indeki gibi ünlü mimarlar n katk lar yla büyük bir oluflum, sizin hayaliniz benimkinden daha iyi, daha uygulanabilir olabilir sonuçta önemli olan bu çok büyük potansiyeli görüp harekete geçmek. 11 Bak fl 123/124

9 Makale Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı De erli dostlar m, Bugünlerde gerek yurt içinde gerek yurt d fl nda çok yo un siyasi olaylar gerçekleflmektedir. Bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi nde baflkanl k sistemi ile ilgili çal flmalar yo un bir flekilde devam ederken di er taraftan komflumuz Suriye de silahlar susmuyor, her gün insanlar ölüyor, flehirler y k l yor, bölgeyi de huzursuz k lan insafs z bir savafl devam ediyor. Pek çok vatandafl m z bu konularla ilgili iken bir taraftan da mahkemeler de Türkçe den baflka lisan konuflan vatandafllar m z n, tercüman kullanarak savunma hakk n n verilmesi kanunlafl yor. Böylesi bir ortamda ekmek paras peflinde koflan vatandafl m z da fevkalade huzursuz ve yar n ndan endifle duymaktad r. Çok büyük say da ülkemizin yetifltirdi i de erli bilim adam, gazeteci, asker, hukukçu v.b. hapiste mahkeme sürecinin tamamlan p özgürlüklerine kavuflmay bekliyor. Ümidimiz, ülkemizde sa duyunun galebe çalmas, bugün yaflad m z huzursuzluklar n süratle ortadan kald r lmas d r. Hepinize huzur ve mutluluk dolu yeni bir y l diler, sayg lar sunar m. 13 Bak fl 123/124

10 BUS AD Ola an Mali Genel Kurulu yap ld Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin 2012 Y l Ola an Genel Kurul Toplant s, 26 Ocak 2013 Cumartesi günü saat de, Bursa Kültürpark çi, Arkeoloji Müzesi yan, BUS AD Yönetim Binas Kongre Salonu nda yap ld. Genel Kurul, Dernek Koordinatörü Basri Tüfekçio lu nun gündemi görüflmeye açmas ile bafllad. Verilen bir önerge ile Divan Baflkanl na brahim Yaflar, Divan Baflkan Vekilli i ne Nurullah Alt nsoy ve Divan Yazmanl na Duygu Ispalar oybirli i ile seçildi. Divan Baflkan, üyeleri bir dakikal k sayg durufluna davet etti, ard ndan stiklal Marfl okundu. Genel Kurul da ilk olarak Yönetim Kurulu ad na Baflkan Oya Yöney genel bir konuflma yapt. BUS AD Baflkani Oya Yöney, Güncel ekonomik konular, BUS AD n yapt etkinlikler ve PR konular nda özet aç klamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, dernek Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s hsan Karademirler taraf ndan, Denetim Kurulu Raporu da Denetleme Kurulu Üyesi Ali Petek taraf ndan okundu. Okunan raporlar daha sonra ayr ayr müzakereye aç ld. Divan Baflkan brahim Yaflar, dernek faaliyetleri ile ilgili takdirlerini ve teflekkürlerini ifade etti. Daha sonra söz alan BUS AD n geçmifl dönem baflkanlar ndan Ali hsan Yeflilova, sosyalleflmenin artt r lmas amac yla Çekirge Toplant lar n n daha s k ve periyodik olarak yap lmas n talep etti. BEGEV in kuruluflunda BUS AD n çok eme i geçti ini belirten Yeflilova, flimdi BUTGEM ad n alan kurumu BUS AD olarak daha fazla sahiplenmek gerekti ini belirtti. BUS AD n geçmifl dönem baflkanlar ndan Celal Beysel de, BUS AD n sivil toplum kurumlar için bir okul niteli inde oldu unu, gündemi oluflturan konularda çok aktif ve etkin rol ald n, birçok kanunun ç kar lmas nda öncü oldu unu ancak bunu kamuoyuna yeterince duyuramad n belirtti. Bunu bir elefltiri olarak söylemedi ini, kendi baflkanl k döneminde de bunu baflaramad klar n ifade eden Beysel, PR ve derne in bas nda hak etti i yeri almas konusunda özellikle bu dönem, gerekli çal flma ve yap lanman n gerçeklefltirilmesi gere ini dile getirdi. Elefltirilere her zaman aç k olduklar n söyleyen BUS AD Baflkan Oya Yöney de, bundan sonra yap lacak etkinliklerde, yap lan önerileri dikkate alacaklar n söyledi. Genel Kurul da daha sonra 2012 Y l Hesap Durumu Dernek Sayman Tu rul Dirimtekin taraf ndan okundu. Raporlar oybirli i ile kabul edildi. Genel Kurul da daha sonra 2013 y l na ait bütçe, Sayman Tu rul Dirimtekin taraf ndan okundu. Dernek bütçesi, verilen sözlü ve yaz l önergeler ve Yönetim Kurulu na fas llar aras nda aktarma yapma yetkisi verilmesi de dahil edilerek; oybirli i ile kabul edildi. Kabul edilen bütçe ile birlikte 2013 y l üye aidat TL, yeni üye girifl aidat da Ali hsan Yeflilova n n önerisi ile TL oldu. Genel Kurul da son olarak BUS AD Tüzü ü nün 3.1. Maddesi nde yer alan, Üye Olma Hakk ve Üyelik fllemleri, Fahri Üye Koflullar, içerikli 3. ve 4. alt maddelerinde de ifliklik yap ld. Buna göre; BUS AD Fahri Üye say s BUS AD etkin üye say s n n %5 ini geçemez ibaresi, BUS AD etkin üye say s n n % 6 s n geçemez flekilde de ifltirildi. 14 Bak fl 123/124

11 Mali Genel Kurul BUS AD Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Say n Divan, Say n konuklar, de erli üyelerimiz ve bas n m z n de erli mensuplar, üyesi olmaktan her zaman onur ve gurur duydu umuz derne imizin Ola an Mali Genel Kurul Toplant s na hofl geldiniz. Sizleri Yönetim Kurulumuz ad na sayg ve sevgiyle selaml yorum. Say n divan, de erli üyeler, Bildi iniz gibi, Yönetim Kurulumuz, 14 Ocak 2012 tarihinde yap lan Ola an Seçimli Genel Kurulumuzda güveninize mashar olarak göreve bafllam flt. Sizlere lay k olmak amac yla, misyon ve vizyonumuz do rultusunda bir y l süresince gerçeklefltirece imiz faaliyetlerin belirlendi i 23 Ocak 2012 tarihli çal fltay m zda kararlaflt rd m z ve derne imizce ilk kez bu y l gerçeklefltirilen etkinliklerimizden bafllayarak, faaliyetlerimizi konu bafll klar ile siz de erli Genel Kurulumuzun bilgilerine sunmak istiyoruz. Savunma sanayicileri Bursa buluflmas Bursa Valili i nin ve SASAD n deste i ile derne imizin ev sahipli inde savunma sanayi firmalar n n Bursa da bir araya gelmelerini sa lad k.12 Nisan da Alt nceylan da düzenlenen yüz yüze görüflmelere 100 ün üzerinde firma ve 400 ün üzerinde firma temsilcisi haz r bulundu. Savunma Sanayi Müsteflar Say n Murad Bayar n da kat ld buluflmada hedefimiz, savunma sanayi ihtiyaçlar n n Bursa dan da sa lanmas d r. Bu y l, ikinci toplant n n Ankara da yap lmas konusunda çal flmalar m z sürmektedir. Bursa Lojistik Merkezi projemiz BUS AD Yönetim Kurulu olarak, endüstriyel çeflitlili i ile Türkiye ihracat n n en önemli merkezlerinden biri olan Bursa da, her geçen gün gereksinimi artan bir lojistik merkezi kurulmas konusunda fark ndal k yaratmak amac yla, bir proje çal flmas yapmay bu y lki etkinlik plan m za alm flt k. Konu ile ilgili olarak 5 Temmuz da ilk arama toplant s n BUS AD Evi nde genifl bir kat l m ile düzenledik. Bu arama toplant s n n ç kt s olan; bir fizibilite raporu haz rlanmas için, Bursa Valili i ve Bursa Büyükflehir Belediyesi nin ifltirakleriyle BEBKA n n 2012 Y l Do rudan Faaliyet Deste i Program na müracaat ettik ve ,-TL. bütçeli (tamam BEBKA taraf ndan karfl lanacak) müracaat m z kabul edildi. Konu ile ilgili olarak de erli akademisyenler taraf ndan yürütülen çal flmalar sonucu haz rlanan Fizibilite Raporu 20 Aral k 2012 tarihinde, valilik makam ndaki toplant da ve 14 Ocak 2013 de, tüm muhataplar n kat l m yla BUS AD Evi nde yap lan çal fltayda görüflüldü, projenin gelece i konusu ele al nd. Uzun soluklu bu proje ile Bursa m za büyük bir hizmette bulunaca m za inan yoruz. Üniversite-Sanayi iflbirli i kapsam nda staj sisteminin yeniden düzenlenmesi Üniversite-Sanayi iflbirli i çerçevesinde Uluda Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi ve BUS AD n iflbirli i ile ö renci stajlar n n daha verimli hale getirilmesi amac yla Bursa da ilk defa, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri nin de kat l mlar yla çal flmalar bafllat ld. Bu çal flma sürecinde bir yönetmelik haz rland. Bu yönetmelik çerçevesinde 2012 y l nda 26 ö renci ile bafllad m z pilot çal flmay 2013 y l nda daha kapsaml bir flekilde sürdürmeyi planlamaktay z. Staj için destek olabilmek ve Uluda Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunlar n n ifl hayat nda beklenen yetkinli e sahip olmalar n n sa lanmas amac yla, üyelerimiz ve üyelerimize ait flirketlerde görevli profesyonellerden oluflan 14 kifli taraf ndan, 15 Bak fl 123/124

12 21 fiubat ta, letiflim Becerileri, 06 Mart ta, flveren ve Çal flan NLP si, 13 Mart ta, flçi Sa l ve Güvenli i Mevzuatlar, 20 Mart ta, Yal n Yönetim ve KAIZEN, 27 Mart ta, Mühendislik ve Etik, 03 Nisan da, Problem Çözme Teknikleri, 08 May s ta, fl Güvenli i, 15 May s ta, 5 S, 10 Ekim de, Çal flan Emniyeti, 17 Ekim de, Baflar n n Temelleri, 07 Kas m da, Kariyer Nas l Yap l r, 05 Aral k ta, flveren-çal flan liflkileri, 12 Aral k ta, Giriflimcilik I, 19 Aral k ta, Giriflimcilik II, konular nda seminerler verildi. Mühendis adaylar n n büyük ilgi gösterdi i bu seminerlere 2013 y l nda da devam edece iz. BUS AD n gelecekteki yüzü: Genç kuflak Bu y l ilk kez bafllad m z ve derne imizin gelece i ad na büyük önem verdi imiz projelerden biri de; Bursa'daki firmalar n ve üyelerimizin yeni nesilleri aras nda kurumsallaflma bilinirli ini artt rmak, yeni nesli global pazar n en iyileri olma yolunda elimizden geldi ince bilgilendirmek ve potansiyel üye olarak ebeveynlerinden teslim alacaklar bayrakla BUS AD iki bin ellili y llara tafl malar n sa lamakt r. Bu amaca hizmetle, ilk ad m olarak üyelerimizin genç kufla n, 26 Aral k ta, Kültürpark Alt nceylan tesislerindeki seminerle bir araya getirerek, tan flmalar n, fikir ve önerilerini paylaflmalar n sa lad k. Projemiz için güzel bir bafllang ç oldu. Sizlerin de deste i ile çal flmalar m z sürdürece iz. Hükümet ve kamu kurumlar ile diyalog Bursa m z n ve ülkemizin sorunlar na gerekli hassasiyeti göstererek, do ru yap lanlar destekleyerek, yanl fl yap lanlar da yap c elefltirilerimizi aç kça ortaya koyarak hükümetimiz ve kamu kurumlar ile iyi bir diyalog sa lad m z bu dönemde; Mart'ta, Uluda 'da yap lan ekonomi zirvesine kat larak Baflbakan Yard mc m z Ali Babacan'a, ekonomik konulardaki beklentilerimizi anlatt k. BUS AD Yönetim Kurulu olarak, May s 2012 tarihlerinde Baflbakan Yard mc m z Say n Bülent Ar nç ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan m z Say n Nihat Ergün ü Ankara daki makamlar nda ziyaret ederek Sektörel Beklentiler raporumuzu kendilerine arz ettik, sektörel dileklerimizi ve s k nt larm z aktard k. Ayn tarihte, TÜB TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Altunbaflak da makam nda ziyaret ederek BUS AD Ar-Ge Raporu nu sunduk, beklentilerimizi anlatt k. 13 Kas m tarihinde derne imize iade-i ziyarette bulunan Prof. Dr. Yücel Altunbaflak, inovasyon ve kalite konular ndaki faaliyetlerimiz sebebi ile Yönetim Kurulumuza takdirlerini belirtti. Üst kurumlar m z TÜRKONFED ve MAKS FED ile çal flmalar Üyesi oldu umuz üst kurum, TÜRKONFED e ve MAKS FED e olan yükümlülüklerimizi tam ve zaman nda yerine getirdik. 7 Nisan tarihinde Say n Bahad r Özgün ün Y.K.Baflkan seçildi i MAKS FED Genel Kurulu na ev sahipli i yapt k. Üst kurumumuz TÜRKONFED (Türk Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu), 35. Giriflim ve fl Dünyas Konseyi, 8-9 Haziran 2012 tarihlerinde, Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, Kalk nma Bakan Yard mc s Mehmet Ceylan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baflkan Erdem Çenesiz, TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Ümit Boyner, TÜRKONFED çat s alt ndaki federasyon ve dernek üyesi 200 ü aflk n temsilci ve Bursal ifl 16 Bak fl 123/124

13 Mali Genel Kurul adamlar n n kat l m yla derne imizin ev sahipli inde gerçeklefltirildi. TÜRKONFED yeni Yönetim Kurulu Baflkan Say n Süleyman Onatça, 10 Ekim de ilk ziyaretini Bursa da BUS AD a yapt Aral k tarihlerinde Ankara da yap lan TÜRKONFED Baflkanlar Zirvesinde derne imizi temsilen Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc m z Günal Baylan kat ld. novasyon ve kalite konusundaki etkinliklerimiz Üyelerimize karfl sorumluluk anlay fl m z n gere i olarak sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki sorunlara çözüm oluflturmak ve inovatif de er yaratmak, inovasyon iklimini iyilefltirmek amac yla kurulan BUS AD Yenilikçilik ve Yarat c l k Uzmanl k Grubu taraf ndan 2012 y l çal flmalar kapsam nda ; 14 Aral k 2012 tarihinde Crowne Plaza da, 600 kiflinin üzerinde bir kat l mla Bir Süreç Olarak Yenileflim konulu, Bursa Üçüncü Yenilikçilik ve Yarat c l k Sempozyumu gerçeklefltirildi. Stratejik orta m z KalDer ile her y l birlikte düzenlenmekte oldu umuz, Bursa Kalite ve Baflar Sempozyumu ve Ödül Töreninin fark yaratmak konulu onuncusunu, Nisan tarihlerinde Almira Otelde düzenledik. Süreklilik gösteren aktivitelerimiz Anadolu nun ilk S AD olarak kuruluflundan bu güne kadar geçen sürede oluflan köklü kurumsal yap s n n sonucunda BUS AD n markas olan; Do an Ersöz Y l n fladam ödüllerinin verildi i ödül töreninin onsekizincisi 25 May s ta Almira Otel de yap ld. Ebeveynler ve Çocuklar Toplant lar n n alt nc s n, 10 Ekim de Hilton Oteli nde Türk Ekonomi Bankas n n sponsorlu unda, Say n Nesim Levi nin konuflmac olarak kat l m yla gerçeklefltirdik. Kuruluflumuzdan beri ayn isim ve formatla sürdürülen Çekirge Toplant lar na, 2 3 Temmuz da geleneksel iftar fleklinde Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Recep Altepe nin kat l m yla yine Hilton Otel de devam edildi. Yüksek Dan flma Kurulumuzun 27 fiubat ta BUS AD Evi nde yap lan toplant s nda Baflkanl a Mehmet Arif Özer, Baflkan Yard mc l na lker Oral ve Sekreterli e Ayhan Ispalar seçildi. 17 Ekim de yap lan ikinci toplant da ise haz rlanan bildiri tasla kat l mc lar n önerileri ile son haline getirilerek komuoyu ve ilgili makamlara duyuruldu. 20 fiubat ta, y l n en önemli konular ndan biri olan Yeni Türk Ticaret Kanunu hakk nda, kanunu haz rlayan ekibinin bafl nda ki Prof. Dr. Ünal Tekinalp in, BUS AD Evi nde konu ile ilgili bir konferans vermesini sa lad k. Ayn konuda 19 Nisan tarihinde BUS AD Evi ne, Prof.Dr. Sami Karahan davet ederek üyelerimizi bilgilendirdik. TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Ümit Boyner ve Yönetim Kurulu Üyelerini 7 Haziran da BUS AD Evi nde misafir ettik ve birlikte D fl Politikadaki Geliflmeler ve Ekonomik Görünüm konulu bir panel düzenledik. Her y l oldu u gibi bu y l da BUS AD Ekonomi Raporunu haz rlad k, 28 Aral k ta BUS AD Evi nde düzenledi imiz bir bas n toplant s yla raporu kamu oyuna ve ilgili makamlara duyurduk. Uzmanl k Guruplar m z ve Düflünce Kulübümüzün faaliyetleri Sektörlerimizin ufkunu açarak sorunlar na çözüm önerileri getirmek ve yol göstermek amac ile oluflturdu umuz Uzmanl k Gruplar m z n faaliyetleri çerçevesinde; Çevre ve fl Sa l Güvenli i Uzmanl k Gurubumuz taraf ndan; 26 Ocak ta fl Yerlerinde Çaliflan Sa l n Koruma - 1 paneli, 17 Bak fl 123/124

14 13 Mart ta, Çimento Fabrikas na inceleme gezisi, 28 Mart ta Acil Durum Yönetimi paneli, 30 May s ta fl Güvenli i Kültürü paneli, 29 Kas m da Çevre zni ve Çevre Görevlisi Yükümlülükleri paneli, 12 Aral k ta fl Yerlerinde Çal flan Sa l n Koruma 2 paneli gerçeklefltiridi. Seçilen güncel konularla üyelerimizin ve profesyonellerinin bilgilerinin artt r lmas sa land. Yenilikçilik ve Yarat c l k Uzmanl k Grubumuz taraf ndan; 26 Mart ta, yarat c l k ve yenilikçilik konular nda sanayi kurulufllar nda, ifl dünyas nda, kamuda ve akademik dünyada çal flan kiflilerin görüfl al fl veriflinde bulunmalar n sa lamak amac ya bir yuvarlak masa toplant s, 16 May s ta Bursa daki Ar-Ge Merkezleri ile ça r l projelerin, yeni TEYDEB teflviklerinin ve burada önem tafl yan rekabet öncesi iflbirliklerinin konuflulaca bir konferans, gerçeklefltirildi. Tekstil Haz r Giyim ve Konfeksiyon Uzmanl k Grubumuz taraf ndan, 27 Eylül de düzenlenen ve uluslararas pazarlama uzman David Rigby nin de kat ld Teknik tekstillerde f rsatlar ve son geliflmeler paneli, hem üyelerimiz hem de Bursal tekstilciler taraf ndan büyük ilgiyle karfl land. Otomotiv Sektörü Uzmanl k Grubumuzun; 14 Mart ta, Uzmanl k Grubu Yuvarlak Masa Toplant s, 19 Aral k ta, otomotivin dört ana kolunun iflverenleri ve tepe yöneticilerinin bir araya geldi i yuvarlak masa sohbet toplant s BUS AD Evi nde gerçekleflti. G da Sektörü Uzmanl k Grubumuz taraf ndan; 28 Mart ta, Yeni G da Yasas : 5996 say l kanun ve getirdikleri konulu panele, 24 May s ta, G da Sektöründe yi Hijyen Uygulamalar konulu panele sektörden büyük bir ilgi ve kat l m oldu. 24 Aral k ta BUS AD Evi nde TÜB TAK bilgilendirme toplant s yap ld y l nda, G da Sektörü Uzmanl k Grubumuz, üyemiz DELOITTE / Kanada Bilimsel Araflt rma Grubu ile birlikte, 2050 li y llarda küresel s nman n kentimize ve bölgemize etkileri ve genel durum konulu bir uluslararas araflt rma ve bilgilendirme projesine bafllayacakt r. Projenin, toplumun bilinçlendirilmesi çal flmalar na örnek oluflturaca na inan yoruz. Uluslar Aras liflkiler Uzmanl k Gurup Koordinatörümüz taraf ndan, fiubat ta Finlandiya- Oulu ya, inovativ e itim konusunda, Valili imizin de kat l m yla bir gezi gerçeklefltirildi. 18 May s ta BUS AD Evi nde, BUS AD Yönetim Kurulunu ziyaret eden Almanya-Oberhessen bölgesi heyeti ile sosyal ve ekonomik içerikli görüflmeler yap ld. Haziran ve Temmuz aylar nda yabanc uyruklu ö rencileri için Bursa ya kültür gezisi düzenleyen Sabanc Üniversitesi ni BUS AD Evi nde misafir ettik, derne imiz ve Bursa hakk nda ingilizce sunumda bulunduk y l nda, grubun organizasyonunda ticari ve kültürel içerikle bir d fl gezi planlanmaktad r. Düflünce Kulübümüz taraf ndan, Aç k Kap Toplant lar : Felsefe Söyleflileri, bafll alt nda; 27 Ocak ta, Varl n alg s olarak bilgi, 24 fiubat ta, Avuçlar m zdaki cennet, 23 Mart ta, Sanat felsefe iliflkisinde insan n yeri ve önemi, 29 Kas m da, Modernli in ahlak bunal m, 27 Aral k da, Öznellik ve insan bilimleri, konular nda verilen alt konferans büyük ilgi gördü. Uluda Üniversitesi nin paydafll nda yürüttü ümüz bu konferanslar her ay n son perflembesinde Bursal lar n ajandas nda yer almakta. Kurum ve Kurulufllarla Diyalog Kentimizin seçilmifl ve atanm fl yetkilileri ile mensup olduklar kurumlar ve demokrasinin vazgeçilmezi olan siyasi partilerle 18 Bak fl 123/124

15 Mali Genel Kurul ve STK-Sivil Toplum Kurulufllar yla BUS AD a yarafl r bir ciddiyet ve samimiyetle diyolo umuzun sürdürülmesine özen göstermekteyiz. Bu ba lamda; 23 Mart ta Say n Valimizi, 16 Nisan da Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m z, 21 fiubat ta Uluda Üniversitesi Rektörünü,Vergi Dairesi Baflkan n ve BTSO yu ziyaret ettik. 23 Ocak ta BALKANS AD ve BURSAG AD, 30 Ocak ta, BOS AD ve BUM AD, 06 fiubat ta, BUG AD, 06 Mart ta, GES AD ve SMMMO, 12 Mart ta U B, 18 Mart ta B MS AD, CHP, 30 Nisan da TES AD Federasyonu baflkan ve üyeleri taraf ndan ziyaret edilen Yönetim Kurulumuz, 22 Ekim de OSB, BUG AD ve BALKANS AD a, 12 Kas m da da GES AD a iade-i ziyarette bulundu. Derne imizin kurumsal yap s n n gelifltirilmesi ile ilgili çal flmalar ve tan t m faaliyetlerimiz Konuyla ilgili çal flmalar m z ; Vizyon, Misyon, Etik De erlerimiz, Kalite Politikam z ve ç Tüzü ümüze uygun olarak 2012 y l nda da sürdürdük. Bu ba lamda; UKH (Ulusal Kalite Hareketi) sürecinde, BUS AD Kalite Sistemi güncellenmifl, ISO 9001 Belgemizin geçerlilik tarihinin 2014 y l A ustos ay na kadar uzamas sa lanm flt r y l nda her pazartesi günü saat 18:00 de BUS AD Evi nde toplanarak 37 Yönetim Kurulu Toplant s gerçeklefltirdik y l nda da büyük teveccüh gösterilen BUS AD a 16 yeni üye kazand rd k.uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek i Onur Üyesi yaparak, BUS AD tarihinde bir ilki gerçeklefltidik. Halen 11 i fahri, biri onur üyesi olmak üzere 295 üye ile derne imizin daha sa lam bir flekilde yap lanmas n sürdürmekteyiz. Otuzun üzerinde üye iflyeri ziyaretinde bulunduk. Onlar n, derne imiz ve faaliyetlerimiz hakk ndaki görüfl ve düflüncelerini ö rendik. Bu görüfl ve düflüncelere, etkinliklerde öncelik verilmesine özen gösterdik. Bu ziyaretlerden baz lar n flöyle s ralayabiliriz; 31 Ocak ta üyemiz Say n Zeki Zorlu ya 03 Mart ta üyemiz Say n Emin Acar a, 26 Temmuz da üyemiz Say n Mustafa Tafldelen e ve Say n Ahmet Bayramo lu na, 08 Kas m da üyemiz Say n Mustafa Barutçuo lu na yap lan ziyaretler y l nda Tanr n n rahmetine kavuflarak aram zdan ayr lan de erli üyelerimiz; merhum Adnan Ener ve merhum Halit Cura y sayg yla an yoruz. Vefat n n 18. Y l nda Kurucu Baflkan m z Do an Ersöz e vefa borcumuzu,19 Aral k ta yine kabri bafl nda, de erli ailesi ile birlikte anarak yerine getirdik. Derne imizi temsilen, Yönetim Kurulu Baflkan m z, Baflkan Yard mc lar m z ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz yaz l ve görsel bas nda yer alarak, pek çok önemli konuda kamu oyunu bilgilendirdiler ve üyelerimizin sorunlar n dille getirmeye gayret gösterdiler tarihleri aras nda, yerel ve ulusal yaz l bas nda 184 farkl tarihte 552 kez derne imiz ile ilgili haberlere yer verildi. Bak fl Dergimizi, hem siz de erli üyelerimiz hem de tüm ifl insanlar n n masalar nda devaml bulunduracaklar bir içerikte tutarak yay nlamaya devam ettik. Web sitemizi aksatmadan güncellemekte etkinliklerimizi, raporlar m z, bas n aç klamalar m z ve önemli sunumlar adresli web sitemizde yay nlamaktay z. BUS AD Yönetim Kurulu olarak, bir y l içinde 80 in üzerinde faaliyet gerçeklefltirdik. Bunlar n d fl nda, ellinin üzerinde, resmi-yar resmi kurumun, çok say da sivil kurumunun ve üniversitemizin düzenledi i toplant ve etkinliklerinde derne imizi temsilen haz r bulunduk. Böylece, hem sizlere karfl olan görevlerimizi hem de toplumsal sorumluluklar m z yerine getirdi imize inan yoruz. Bu çal flmalar m zda BUS AD ilkeleri ve siz de erli üyelerimizin ilgi ve önerileri bizlere destek oldu. Birlikte, yap c ve iyi iliflkiler içinde olmaya gayret gösterdi imiz bu sürede gerçeklefltirdiklerimizi takdirlerinize sunar z. BUS AD Yönetim Kurulu 19 Bak fl 123/124

16 Celal Beysel TÜRKONFED Yüksek Dan flma Kurulu Baflkanı Kobiler, inovasyon, arge ve katma de er yaratma becerisi Global serbest piyasan n ac mas z rekabet ortam nda çal flan firmalar için inovasyon, katma de erli üretim yapabilmenin en önemli flart d r. Firmas nda inovasyon yapamayan yönetici, bir süre sonra ürünlerinin yaflam sürecini tamamlad n, kar etmez hale geldi ini görecektir. Bir firmada seri üretimin ve günlük ifllerin yap lmas için orta düzey yöneticiler genelde Ana ifle yo unlafl, verimlili i ve kar etmeyi düflün, risk alma, kaynak israf etme düsturu ile çal flmak durumundad rlar. Çünkü k sa vadede ölçülebilir baflar, firman n ana iflinin iyi yap lmas yla mümkündür. Üst düzey yönetici ise konuya genifl aç ile bakmak ve günlük ifllerin iyi gitmesini sa laman n d fl nda, firmas na yeni ve katma de eri yüksek ürünler kazand rmak için belli riskler içeren, dönüflü k sa vadede olmayan harcamalara neden olan yeniliklerin önünü açmak durumunda olmal d r. novasyon konusunda KOB ler mi daha yetkindir, yoksa büyük firmalar m? novasyon hangi boyutta firmalar n iflidir sorusuna verilen yan tlar ço u kez yan lt c keskinliktedir. Her konuda oldu u gibi bu konuda da siyah ve beyaz yoktur, grinin tonlar vard r. Yani Her durum, her konu ayr de erlendirilmelidir. Baz durumlarda büyük, baz durumlarda küçük firmalar n, baz konular içinse s rf bir novasyon peflinde koflmak gayesiyle kurulmufl firmalar n iflidir fleklinde ucu aç k bir yan t daha do rudur. novasyon konusunda dünyada ilk s ralarda olan ABD de baz büyük firmalar kendi ARGE ve inovasyon çal flmalar n, bedelini ödeyerek ve gizlilik anlaflmalar çerçevesinde çevrelerindeki küçük firmalara yapt rmaktad rlar. Baz lar da kendi içlerinde kurduklar küçük gruplar kullan rlar, inovasyon yapmak için. KOB lerde inovasyonun önündeki engeller nelerdir? KOB ler, yap lar itibar yla narin kurulufllard r. Hatalar büyük firmalarda küçük sars nt lara neden olup, kolayca atlat labilirken, KOB lerde küçük bir hata dahi ölümcül sonuçlara neden olabilir. Dolay s yla günlük s k nt lar ile bo uflan bir KOB nin inovasyon yapmas, bir büyük firman n inovasyon yapmas ndan çok daha risklidir inovasyon riski almak u runa iflini kaybeden, batan pek çok örnek mevcuttur. Buna ra men pek çok KOB, giriflimcisinin risk alma ifltah yüksek oldu u sürece, boyundan çok büyük riskler al p esnek yap lar, karar verme becerileri nedeniyle baflar l inovasyonlar yapabilir. Bunun en güzel örneklerini ABD de görmekteyiz. Ülkemizde de bu örnekler, özellikle son 10 y lda yap lan -örne in Ulusal novasyon Giriflimi gibi- fark ndal k yaratma çal flmalar ile verilen devlet destekleri sayesinde ço almaktad r. TÜB TAK, KOSGEB, TTGV ile Sanayi, Çal flma, Kalk nma ve Ekonomi bakanl klar n verdikleri destekler sayesinde KOB lerin inovasyon becerilerinin artt n görmemek mümkün de ildir. Bir STK olarak TÜRKONFED üyesi Federasyon ve Derneklerle Kalk nma Ajanslar n n kurulufllar ndan beri birlikte yapt çal flmalar da KOB, ARGE ve inovasyon kavramlar hakk nda bölgesel fark ndal k yaratma konusunda önemli bir hizmettir. Tabii, bu konuda sorunlar n tamam n n çözülmesi için gidilecek daha çok yol vard r. ARGE ve inovasyon yapma arzusu ve becerisi olan KOB lerin karfl laflt klar sorunlar n afl labilmesi için at lmas gereken ad mlar n baz lar n flöyle s ralayabiliriz: 1) KOB lerin ARGE bölümü kurmas n n önüne dikilmifl olan 50 kiflilik ekip kurma mecburiyeti. 50 kifli alt s n r nedeniyle inovasyon ve 20 Bak fl 123/124

17 Makale ARGE hakk adeta sadece büyük firmalara verilmifltir. Teknoparklara gitsinler yaklafl m n pek çok KOB ekmek yoksa pasta aras nlar demekle eflde er kabul etmektedir. Büyük flirketlerin tercih etmedi i yaklafl m, küçükler neden kabullensin? 2) Bürokrasi ile KOB nin aras nda ifle bak fl aç s ve frekans farkl l. Proje de erlendirmesinde, desteklerin ödenmesinde, bürokratik ifllemlerin yürümesindeki sorunlar, son günlerde artm fl olan gecikmeler b kt r c olabilmektedir. Pek çok KOB, destekler zaman nda ödenmedi i ya da de erlendirme sürecinin uzunlu u gerekçesiyle ARGE ve novasyon çal flmalar ndan imtina etmektedir. Özellikle Kalk nma Ajanslar n n bu konudaki çeflitli zaaflar, cayd r c d r. 3) Fikri ve mülki haklar n yeterince korunam yor olmas, kanunlar m zla ve mahkeme kararlar n n cayd r c olmamas. novasyon için kaynaklar n seferber eden KOB lerin, bu konuda do ru dürüst çaba sarf etmemifl, ter dökmemifl, genelde merdiven alt tabir edilen rakipleri taraf ndan kanuni hiçbir yapt r ma tabi olmadan kopya edilmeleri, bu becerinin geliflmesi önünde engeldir. 4) Birçok büyük firman n tüm etik de erleri bir kenara b rakarak ürünün fiyatlar n düflürebilme ad na onlar için novasyon yapan yan sanayilerinin kopya edilmelerine arac olmalar. Bu durumun kendi bindikleri dal kesmek oldu unun firmalar n üst yönetimlerce görmezden gelinmesi, yap sal bir sorundur. Bu engel bir taraftan KOB leri kötürüm yaparken uzun vadede daha verimli ve ekonomik ARGE ve inovasyon yapabilecek KOB lerin varl n tehdit etti inden, asl nda büyük firmalar n da aleyhine çal flmaktad r. 5) Kopyalama, yani komfludan fikir ve ürün çalmay ola an hale getiren hatal kanunlar n n ve onlar n hatal uygulanmas y l nda ç km fl olup bugünlerde alabildi ine kötü kullan lan 1475 Say l yasa, KOB lerin araflt rma yapmas önünde görünmez bir engeldir. Bu yasa sayesinde çal flma hayat nda 15 y l n dolduran bir kifli, önce art k çal flmayaca n, emeklili ini bekleyece ini beyan edip KOB den tazminat n almaktad r. Sonra da, bu kanunun ruhuna ve tüm ahlaki kurallara ayk r olarak, y llarca maddi manevi fedakarl k ve çal flmalarla oluflturulan bilgiyi KOB nin aleyhine kullanarak rakip firmada çal flma hayat na devam etmekte, böylece KOB karfl s na öldürücü bir haks z rekabet engeli yarat lm fl olmaktad r. 6) Türk Ticaret Kanunu na ilave edilen 1530 say l Büyük firmalar n KOB lere geç ödemeyi engelleyici maddesinin uygulanabilirli inin olmamas. Geçti imiz aylarda TÜRKONFED in tespitlerini de erlendirmifl olan Sanayi Bakan Say n Nihat Ergün ün destekleri ile ç kar lm fl olan kanun sat n alma gücü yüksek firmalar n aba alt ndan gösterdikleri sopa nedeni ile mümkün olamamaktad r. Bu durumda KOB lerin kendilerini gelifltirmeye, ARGE ve inovasyon yapmaya ay rabilecekleri kayna n bir k sm, sat lan mal n finansman nda kullan lmaya devam etmekte, kanun hedefine varamamaktad r. Sonuç: Özet olarak büyük küçük inovasyon becerisi olan firmalar, ülkenin göz bebe idir. Kalk nma plan nda ülke gelifliminde oynad klar önemli rol vurgulanm fl olan KOB lerin inovatif olmalar na, katma de eri yüksek yeni ürünler üretebilmelerine destek olmak, ülke ihracat rakamlar n yükseltmek anlam na da gelecektir. Ancak tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de KOB lerin narin yap lar gözden uzak tutulmamal d r. novatif KOB lerin siyasiler ve bürokratlarca desteklenmeleri, mahkemelerin kararlar n yeni ç kan kanunlar n ruhunu göz ard etmeden vermeleri, sat n alma gücü yüksek firmalar n da -etik kurallar ihlal ederek, sadece k sa vadeli karlar n düflünerek- inovasyon riskini alan KOB lerin kopya edilmelerine ve inovasyon ifltahlar n kaybetmelerine vesile olacak davran fllardan vazgeçmeleri flartt r. Tabii, bu konuda haks z rekabet in önlenmesi ad na ç kart lmas gereken daha pek çok yasa da Türkiye Büyük Meclisi nin ele almas gereken konular aras ndad r. 21 Bak fl 123/124

18 BUS AD dan ihracata dayal üretim uyar s BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan, 2012 y l n n ekonomik de erlendirmesini yapmak, 2013 y l ndan beklentileri bas n arac l yla kamuoyu ile paylaflmak amac yla 28 Aral k 2012 Cuma günü saat 10:00 da Kültürpark içindeki BUS AD Evi nde kahvalt l bir bas n toplant s düzenlenmifltir. BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan, 2012 y l n n ekonomik de erlendirmesini yapmak, 2013 y l ndan beklentileri bas n arac l yla kamuoyu ile paylaflmak amac yla 28 Aral k 2012 Cuma günü saat da Kültürpark içindeki BUS AD Evi nde bas n toplant s düzenlendi. Baflkan Oya Coflkunöz Yöney ve yönetim kurulu üyelerinin kat ld toplant da Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (BUS AD) ekonomi raporunu aç klayan Genel Koordinatör Basri Tüfekçio lu, Enflasyon ve faiz oranlar nda düflüfl devam edecek. Ama TL'nin de erlenmesi meselesi mutlaka çözülmelidir dedi. Tüfekçio lu taraf ndan okunan rapor flöyle: BUS AD ekonomi raporu Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katma de er sa layan, üyeleri ile sivil ve ekonomik toplumun güç birli inin ifadesi olan Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i-bus AD Yönetim Kurulunun, 2012 y l n n ekonomik de erlendirilmesi ve 2013 y l ndan beklentiler konular ndaki aç klamas afla dad r; 2012 küresel piyasalar n görünümü 2012 y l nda, gerek ABD, gerekse Avro bölgesinde, piyasaya para enjekte edilerek, fonlar n kolay ulafl labilir, bol ve ucuz tutulmas ile kredi piyasas geniflletilmeye çal fl lm flt r. Böylece, büyüme ve istihdam n, kredi kanallar ile desteklenmesi amaçlanm flt r. K saca, para politikalar ile, fiyat istikrar n n yan nda, finansal istikrarda sa lanmaya çal fl lm flt r. Bu politikalara karfl n, ABD ve Avro bölgesi bankalar, kredi kulland rmakta isteksiz davranm fllard r. Küresel finansal krizin bafllang c n n üzerinden y llar geçmesine karfl n, ABD ve Avro bölgesi bankalar n n küresel krizden dolay bilanço aktiflerinin iyi oldu u söylenemez. Gerek aktiflerdeki gayrimenkullerin de eri ve gerekse kredilerin geri dönüfllerinde ciddi problemlerin yafland gözlenmektedir. Halen, ABD ve Avro Bölgesinde, bankalara karfl az da olsa güvensizlik devam etmektedir. Bu nedenle, ABD ve Avro Bölgesi nde tüketim harcamalar düflmekte ve dünya ticaret hacmi darald ndan, bunun sonucu olarak, küresel büyümede gerileme devam etmektedir. Bunun yan nda, dünyan n en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisi, ABD ve AB deki düflük seyreden büyüme nedeniyle, 2012 y l n n ilk 9 ay nda, geçen y la göre yavafllam flt r. Baflka bir deyiflle, Çin, 2012 y l n n ilk 3 çeyre inde %7,7 büyümüfltür. Ancak, Çin in iflgücü piyasas s k kurallara ba l oldu undan istihdamda ciddi bir gerileme olmam flt r. Çin, büyümesi yavafllamas na ra men, yine de dünyada en h zl büyüyen ülkelerin bafl nda gelmekte ve büyümenin 2013 y l nda %8.2 olmas beklenmektedir y l nda Asya, Orta ve Güney Afrika en h zl büyüyen bölgeler olacakt r. Çin ve Hindistan n temsil etti i Asya n n 2013 y l nda büyüme oran n n ortalama %7.2, Orta ve Güney Afrika n n %5.7 olaca tahmin edilmektedir. Öte yandan, di er geliflmekte olan ülkelerde, iç talepteki yavafllamadan dolay, küresel piyasalardaki daralma nedeni ile, büyüme h zlar nda yavafllama gözlenmektedir. Buna ra men, geliflmekte olan ülkelerin ço u, küresel krizden geliflmifl ülkeler kadar olumsuz etkilenmeyecektir y l nda en düflük büyüme AB de 22 Bak fl 123/124

19 Ekonomik Rapor gerçekleflecektir y l nda bölgenin ortalama %0.2 büyüyece i tahmin edilmektedir. Almanya n n %0.9, Fransa n n %0.4, talya n n %0.7 ve spanya n n %1.3 oran nda küçülece i tahmin edilmektedir. Yunanistan da küçülme %4, Portekiz de %1 olarak öngörülmektedir y l nda, ABD,Japonya ve ngiltere de toparlanma umutlar söz konusudur. Hindistan n %6 büyümesi, dünya ekonomisi aç s ndan olumludur küresel piyasalarla ilgili beklentiler Yap lan tahminlere göre, AB de borç krizi devam edecektir. Amerikan Merkez Bankas FED ve Avrupa Merkez Bankas ECB nin 2013 y l nda da geniflleyici para politikas n sürdürece i öngörülmektedir. Bu durum, Türkiye ekonomisi aç s ndan olumludur. Dünyadaki likidite bollu u, Türkiye gibi güvenilir ülkelere olan fon girifllerini h zland racakt r. Bu durumun en önemli sak ncas, TL nin de er kazanma olas l d r. Kredi notumuzun artm fl olmas, TL nin de erlenme olas l n da artt rm flt r. ABD ve AB de iflsizlik oran nda yukar do ru olan trendin sürece i ve dolay s ile istihdam sorununun devam edece i öngörülmektedir. Enflasyon oranlar nda düflüfl e iliminin sürece i, bütün bu tahminlere karfl n, 2013 y l nda, Dünya ekonomisin de bir önceki y la göre %3.1 oran nda büyüyece i tahmin edilmektedir y l nda ABD nin %2,3, Çin in %8,6, Rusya n n %4,12, geliflmifl ekonomilerin %1,7, geliflmekte olan ekonomilerin %5,5, ve Avro Bölgesi nin % 0,6 büyüyece i beklenmektedir y l nda, ABD, Çin, Brezilya ve Rusya, yat r m ülkesi olacak; AB Bölgesi, Japonya ve Ortado u Bölgeleri en az yat r m yap lacak ülkeler olarak öne ç kacakt r. Borç yükü Bilindi i gibi, küresel krizin en etkili oldu u alan, geliflmifl ülkelerin kamu kesimi toplam borç yükü oranlar d r. Almanya d fl nda bütün geliflmifl ülkelerin borç yükünün 2013 y l nda artmas beklenmektedir. Japonya, 2013 sonunda %245 lik borç oran na ulaflacak gibi görünmektedir. ABD nin borç yükü,%111.7 ye, Avro bölgesinin borç yükü %95 e yükselecektir. Avro bölgesinin borç yükü düflük olmas na karfl n, böyle bir borç yükünü tafl ma al flkanl olmad ndan, ciddi anlamda risk oluflturmaktad r. Enflasyon Enflasyonun, 2012 y l için, geliflmifl ülkelerde %1.7 olarak gerçekleflece i tahmin edilmektedir. Geliflen piyasalar ve yükselen ekonomiler için, 2012 y l enflasyon beklentisi, %4.8 dir. Enflasyonun söz konusu ülkeler için 2013 y l nda %4 e düflece i tahmin edilmektedir. Bu enflasyon oran, geliflmifl ülkelere göre, yüksek gibi görünse de yükselen piyasalar ve geliflen ekonomiler için, son 10 y l n en düflük seviyesinde oldu unu belirtmek gerekir Türkiye ekonomisi durum de erlendirilmesi Türkiye ekonomisi, krizden çok etkilenmemesine karfl n, yap sal sorunlar devam etmektedir. Büyüme h z m zdaki yavafllama, 2012 y l n n 3. çeyre inde, bir önceki döneme göre, büyümede ciddi bir düflüfl oldu unu, bu nedenle GSY H art fl n n 2012 y lsonunda %2,5-%3 aras nda olaca n iflaret etmektedir. OECD nin orta vadeli senaryosu, geçen y l n 3. çeyre inde bafllayan ve halen devam etti i anlafl lan ekonomiyi so utarak dengeleme çal flmalar n n son bulmas n, baflka bir ifadeyle, d fl aç risksiz bir düzeye indirerek büyümeyi daha dengeli ve sürdürülebilir k lma çabalar n n yar yolda terk edilmesi anlam na gelmektedir. BUS AD olarak, bu senaryoyu destekliyoruz. Bu senaryonun, ani sermaye ç k fllar na neden olmayaca n ve kur floku yaratmayaca n y llard r dillendiriyoruz. Bu görüflümüze ra men,%7 nin üzerinde demirleyen ve art fl e ilimi gösteren cari aç n risk oluflturdu unu da belirtiyoruz. Bu nedenle, cari aç küçülterek, büyümeyi makul düzeyde tutabilecek yeni bir ekonomi politikas na ihtiyac m z bulunmaktad r. Bunun için, sanayinin rekabet gücünü ve genel olarak verimlili ini artt racak, çok yönlü yap sal reformlar yapmak zorunday z. Gelecek y l uygulanmas olas görünen, büyümeyi iç talebi canland rarak gerçeklefltirme stratejisi Türk ekonomisi için öncelikli de ildir. Öncelik, ihracat destekleyen politikalara verilmelidir. Çünkü, cari aç n büyüme ile paralel olarak h zl art fl nda, ithalat odakl büyüme stratejisi yatmaktad r. Oysa, sürdürülebilir, sa l kl, istihdam 23 Bak fl 123/124

20 Ekonomik Rapor yaratan ve üretti i katma de eri yüksek büyüme politikas için, sanayi üretimi odakl ve ihracata dayal büyüme stratejisine ihtiyac m z var. Enflasyon oran nda düflüfl trendinin devam etti i, ancak, çekirdek enflasyonda gerileme görülmedi i bilinen bir gerçektir. De erli TL ye ra men, 2011 y l na göre, 2012 y l nda da ihracat m zdaki art fl n devam etti i, ihracat m z n ithalat m z karfl lama oran nda olumlu geliflmelerin oldu u söylenebilir. Portföy yat r mlar Türkiye aç s ndan riskli yat r mlard r. Bu nedenle, do rudan yat r mlar n artt r lmas gerekmektedir. Türkiye deki en önemli sorunlardan birisi de %12 civar nda seyreden tasarruf oran d r. Bu nedenle, tasarruflar artt r c tedbirler al nmal d r. Tüketim harcamalar m zda azalma oldu u, bunun da iç piyasadaki talep yetersizli inden kaynakland görülmektedir. flsizlik oran ndaki gerileme olumlu bir geliflmedir. Ancak, nitelikli eleman yetersizli i çok önemli bir problem olarak devam etmektedir. Gelecek y llarda mali disipline ihtiyac m z artabilir. Bilindi i gibi, 2012 y l nda,vergi gelirlerimizdeki %10 luk düflüfl bütçe aç m z artt rm flt r. Seçimlerin yaklaflmas nedeniyle, gelecek y llarda mali disipline ihtiyac m z olacakt r. Bu nedenle, bütçe dengesinin bozulmas yeni kaynak ihtiyac do urabilir. Bankac l k sektörümüz, Dünyadaki bankac l k sektörüne nazaran, sa lam ve d flsal floklara dayan kl oldu u için, küresel bankac l k sektöründe küçülme olurken, Türkiye de bankac l k sektörü büyümektedir. ABD ve Avro Bölgesi nde kredi büyümesi olmamas na karfl n, Türk bankac l k sektöründe 2012 y l nda %17 civar nda kredi büyümesi söz konusu olacakt r Türkiye ekonomisi/ beklentiler Türkiye de 2013 y l nda ihracata dayal üretim desteklenmelidir. Bunun için, her fleyden önce, de erli TL sorunu çözülmelidir. Enflasyon ve faiz oranlar nda düflüfl trendinin devam edece ini öngörüyoruz. Bu e ilim, kredi faiz oranlar nda da düflüfle neden olacakt r. GSY H da yani büyüme h z nda göreceli art fl olacakt r. Türk Bankac l k Sektörünün öz kaynak karl l n n baz AB ülkeleri, ABD, ngiltere ve Japonya ya göre karfl laflt r ld nda daha yüksek seviyede oldu u görülmektedir. Ülkemizde BDDK n n bankalar n kar da t m na s n rlama getirmesi sonucu yedek akçe oluflumu sa lanmas n n öz kaynaklara pozitif katk yapt görülmektedir. Bankac l k sektörümüzün en zay f halkalar n n bafl nda, tasarruflar n yetersizli i gelmektedir. Türkiye de tasarruf oran %12 civar nda iken, bu oran, geliflmekte olan ülkelerde %33,3 ve dünyada %24 tür. Türk bankac l k sektörünün zay f noktalar ndan bir di eri de mevduat vadelerinin çok k sa, kredi vadelerinin uzun olmas d r. Mevduat vadelerinin uzat lmas siyasi,ekonomi ve vergi politikalar gibi araçlar kullan larak mutlaka sa lanmal d r. Türk Bankac l k Sistemi nde kaynaklar n yetersiz olmas, mevduatlar n yeterli büyüklükte olmamas nedeni ile kredi büyümesi için önemli derecede d fl kayna a ihtiyac m z vard r. Türkiye de halen kredi/mevduat oran n n %103 olmas bu görüflü do rulamaktad r. AB ülkelerinin kredi/mevduat oran ise %145 düzeyindedir. TCMB politika faiz oran halen %5,50 olmas na karfl n bu oran n ABD de %0,25, ECB de 0,75, ngiltere de %0,50, Japonya da %0,10 oldu u görülmektedir. ABD de enflasyon oran %1,6, Avro Bölgesi nde %2,3 tür. Bu rakamlar dikkate al nd nda, politika faiz oranlar n n enflasyonun oldukça alt nda oldu u görülmektedir. Oysa, ülkemizde politika faiz oran ile y ll k enflasyon oranlar birbirine yak n olup aralar nda 1 puan civar nda bir oynama vard r. Bu durumda enflasyon düflüflü h zland r larak politika faiz oran bir miktar düflürülmeli veya TCMB, banka kaynak maliyetlerini artt ran unsurlardan olan munzam karfl l k oranlar n düflürmelidir. Böylece kredi faizlerinde daha büyük oranda düflüfl sa lanabilir. Yeni y la girerken; BUS AD Ailesi nin, Bursa m z n ve Türk Halk n n yeni y l n kutluyor, 2013 y l n n ülkemize ve tüm dünyaya bar fl ve refah getirmesini diliyoruz. 24 Bak fl 123/124

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak.

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak. Ekonomik Gündem Asya hisse senetleri, ABD ekonomisinin faiz artırımını kaldıracak denli güçlü olduğu yolundaki iyimserliğin küresel hisse senetlerine alım getirmesi ile birlikte değer kazandı ve bunun

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı