Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden"

Transkript

1

2

3 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l A ustos tarihlerinde Foça/ zmir de gerçeklefltirildi. Yaz E itim Kamp, üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i (Harita Mühendisli i), di er mühendislik ve mimarl k bölümleri ö rencilerinin yan s ra Odam z yöneticileri ile birlikte TMMOB ve di er Oda bileflenlerinden de kat l m ile gerçekleflti. Yaz E itim Kamp n n düzenlenmesi ile yak n gelecekte meslektafl m z ve Odalar m z n üyesi olacak mühendis ve mimar adaylar n n, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i ve bilefleni Odalar n görevlerini, yetki ve sorumluluklar n, çal flma anlay fl ve uygulamalar n tan malar, bunun yan nda mühendis ve mimarlar n yaflamdaki yeri ve meslektafllar na bak fl n n önemini kavramalar, tamamlay c nitelikteki teknik ve uygulamal e itim ve atölye çal flmalar yla sürece katk verilmesi; bununla birlikte ülkemizde ve dünyada yaflan lmakta olan ekonomik, sosyal ve kültürel geliflmelere iliflkin konunun uzmanlar yla tart flma, de erlendirme ve bilgi paylafl m yla gelece e dair de erler hakk nda bilinçlendirme amaçlanmaktad r. Bu etkinlikte ayr ca farkl üniversitelerde ve farkl bölümlerde okuyan ve ileride meslektafl olacak mühendis, mimar ve flehir planc s adaylar n n, birbirleriyle tan flmalar, birlikte planlama, karar alma, üretim, yönetim ve paylaflma sürecini yaratmalar, mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal geliflmeleri birlikte de erlendirmeleri, gelece e yönelik umutlar n diri tutmalar ve yaflamla güçlü bir ba kurmalar na katk verilmesinin üzerine durulmufltur. Ana temas "Yaflanabilir Gelecek" olarak seçilen bu y l ki Yaz E itim Kamp nda; ö renci, akademisyen, sanatç, yazar, gazeteci ve TMMOB a ba l meslek odalar n n yöneticileri ile bu konu çerçevesinde düflüncelerin paylafl ld ve tart fl ld mesleki ve teknik e itimlerin yan nda, güncel ve toplumsal geliflmelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar n ele al nd forum, konferans, panel ve söylefliler gerçeklefltirildi. Ayr ca; e itmenler eflli inde teknik, bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler, spor turnuvalar, müzik, fliir, tiyatro ve do açlama, halkoyunlar ve dans, foto raf, resim ve karikatür, sinema ve belgesel, yaz n, heykel ve seramik, cin fikirler ve kamp gazete atölyelerinde ö renciler ve kat l mc lar atölye çal flmalar n gerçeklefltirerek birlikte üretmenin heyecan n yaflad lar. HKMO 9. Yaz E itim Kamp nda Yeniden buluflmak üzere TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu

4 P R O G R A M 8. Yaz E itim Kamp Program 1. GÜN 22 A ustos 2009 Cumartesi (Aç l fl) 8:00 Karfl lama ve Kay t 12:0 Ö le yeme i 13:00 Çad rlar n Kurulmas 15:30 Kamp Bilgilendirme Toplant s ve Çal flma Gruplar n n Belirlenmesi 17:00 Dinlenme ve Deniz 18:00 Kamp Aç l fl Aç l fl Konuflmalar HKMO Tan t m Filmi ve Yaz E itim Kamp Film Gösterimi 20:30 Akflam Yeme i 22:00 Kamp Atefli 0:00 Uyku Zaman 2. GÜN 23 A ustos 2009 Pazar 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 1. OTURUM / FORUM: Yaflanabilir Gelecek çin Haklar ve Özgürlükler Yürütücü: Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Genel Baflkan ) 12:00 Ö le Yeme i 13:00 Oryantiring Teorik E itimi ve Yar flmas 18:00 Atölye Çal flmalar Ön Haz rl k Toplant s 20:00 Akflam Yeme i 21:30 Kamp Atefli 0:00 Uyku Zaman 3.GÜN 24 A ustos 2009 Pazartesi 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 2. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek çin Kent Prof.Dr. Hülya KOÇ (DEÜ fiehir ve Bölge Planlama) Hüseyin Ülkü (HKMO Eski Genel Baflkan ) Hasan ZENG N (HKMO Adana fiube Baflkan ) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 3. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek çin Su ve Enerji Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR (Bornova Belediyesi Baflkan -Ziraat Müh.) Muzaffer Salih ERTAN (Elektrik Mühendisleri Odas zmir fiube) 16:30 Arazi Çal flmas Heykel ve Seramik Atölyesi Yunus ÖN (Seramik Sanatç s ) Spor Turnuvalar 19:30 Akflam Yeme i 21:00 Atölye Çal flmalar 00:00 Uyku Zaman 4.GÜN 25 A ustos 2009 Sal 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 Atölye Çal flmalar ve Turnuvalar 12:30 Ö le Yeme i 14:00 4. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek çin Ekonomi ve Siyaset Prof. Dr. Hayri KOZANO LU (Marmara Ün. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi) Prof. Dr. Aziz KONUKMAN (Gazi Üni. ktiradi ve dari Bilimler Fak.) Adnan BOSTANCIO LU (Yazar - Gazeteci - NTV) 16:30 Spor Turnuvalar 19:30 Akflam Yeme i 20:30 Atölye Çal flmalar Belgesel gösterimi ve Sohbet Köy Enstitüleri Deniz YEfi L (Yönetmen-Araflt rmac ) 0:00 Uyku Zaman 5. GÜN 26 A ustos 2009 Çarflamba 7:00 Günayd n 7:30 Kahvalt 8:30 5. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek çin Çevre ve Do a Prof. Dr. Tanay S dk UYAR (Marmara Üniversitesi Müh. Fak.) Güneflin AYDEM R (Bu day Derne i-atlas Dergisi Yazar ) 12:30 Ö le Yeme i 13:00 Gezi-Tekne Turu 19:30 Akflam Yeme i 20:30 Atölye Çal flmalar Film Gösterimi (Sonbahar) 0:00 Uyku Zaman 6. GÜN 27 A ustos 2009 Perflembe 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

5 P R O G R A M 10:30 6. OTURUM / SÖYLEfi : Yaflanabilir Gelecek çin Kültürel De erler Prof. Dr. fiadan GÖKOVALI (fiair-yazar-gazeteci) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Atölye Çal flmalar Spor Turnuvalar 16:00 Atölye Çal flmalar Sinema Atölyesi Belgesel çekim Teknikleri Özcan ALPER (Sonbahar Filmi Yönetmen) Senem AYTAÇ (Editör-Sinema Yazar ) 19:30 Akflam Yeme i 21:00 Atölye Çal flmalar 0:00 Uyku Zaman 7. GÜN 28 A ustos 2009 Cuma 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:30 Kahvalt 10:30 7. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek için Mühendislik Prof. Dr. Haluk KONAK (Kocaeli Ün. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölüm Baflkan ) Prof. Dr. Dursun Z. fieker (Gifu University - TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i) Doç. Dr. Haluk ÖZENER (Bo aziçi Üniversitesi) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 8. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek için Örgütlülük Mehmet SO ANCI (TMMOB Baflkan ) Nail GÜLER (TMMOB II. Baflkan ) Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Genel Baflkan ) 16:00 9. OTURUM / SÖYLEfi : Yaflanabilir Gelecek çin E itim Prof. Dr. Muhammed fiah N ( stanbul Teknik Üniversitesi Rektörü) 19:30 Akflam Yeme i 20:30 Atölye Çal flmalar 0:00 Uyku Zaman 8. GÜN 29 A ustos 2009 Cumartesi 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10: OTURUM / SÖYLEfi : Yaflanabilir Gelecek çin Medya ve letiflim Enver AYSEVER (Yazar-Edebiyatç -TV Programc s ) lyas BAfiSOY (Yazar-Reklamc ) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Atölye Çal flmalar Yaflanabilir Gelecek çin Sinema ve Belgesel Özcan ALPER (Sonbahar Filmi Yönetmeni) Orhan ESK KÖY (Belgesel Yönetmeni) Senem AYTAÇ (Editör-Sinema Yazar ) 18:00 Atölye Çal flmalar Spor Turnuvalar Final 19:30 Ayr l k Yeme i 20:30 Kat l m Belgelerinin Verilmesi ve Atölye Çal flmalar Ödül Töreni 0:00 Uyku Zaman 9. GÜN 30 A ustos 2009 Pazar (9. Kampta Buluflmak Üzere) 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:30 Kahvalt 10:30 Çad rlar n Toplanmas 13:00 Ö le Yeme i, Dinlenme ve Deniz 14:00 Çevre Temizli i 15:00 Kamp Kapan fl ATÖLYE ÇALIfiMALARI Sinema Atölyesi (Belgesel çekim teknikleri) Özcan ALPER (Yönetmen) Orhan ESK KÖY (Yönetmen) Senem AYTAÇ (Editör-Sinema Yazar ) Yaz n Atölyesi (Edebiyat üzerine) Enver AYSEVER (Yazar-Edebiyatç ) Düflün Atölyesi (Cin Fikirler Atölyesi) lyas BAfiSOY (Yazar-Reklamc ) Belgesel Atölyesi-(Köy Enstitüleri üzerine) Deniz YEfi L (Araflt rmac -Yönetmen) Heykel ve Seramik Atölyesi Yusuf ÖN (Seramik Sanatç s ) Dans Atölyesi Ozan FIRAT (Dans E itmeni) Resim ve Karikatür Atölyesi S. Selçuk SAVCI (HKMO zmir fiube Yönetim Kurulu Üyesi) Kamp Gazete Atölyesi A. Ülkü KUTLU (HKMO Gen. Sayman ) Foto raf Atölyesi fiiir Atölyesi Tiyatro ve Do açlama Atölyesi Forum Atölyesi Halk Oyunlar Atölyesi Müzik Atölyesi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 3

6 Ö Z G E Ç M fi KATILIMCI ÖZGEÇM filer 2. Gün Sabah Oturumu Ali Fahri ÖZTEN HKMO Genel Baflkan 1963 y l nda Trabzon un Maçka ilçesinde do du. lk, orta ve lise ö renimini Trabzon da tamamlad da Karadeniz Teknik Üniversitesi nden mezun oldu. Ayn y l yüksek lisans na bafllad y l nda ller Bankas nda göreve bafllad y llar nda Kamu Emekçileri Sendikas Kurucu Üyeli i ve Yönetim Kurulu Üyeli i yapt tarihleri aras nda ller Bankas Mensuplar Sosyal Yard mlaflma ve Emeklilik Vakf Baflkanl k görevini yürüttü. HKMO 34 ve 35 inci dönem Örgütlenme Sekreterli i, 36,37,38 inci dönem Genel Sekreterli i, 39 uncu dönem Yönetim Kurulu üyeli i ve 40 nc dönem Oda Baflkanl görevlerinde bulundu y llar aras nda HKMO Bülten Yay n Kurulu Üyeli i ve Genel Yay n Yönetmeli i görevlerini sürdürdü y llar aras nda HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi Genel Yay n Yönetmenli i görevini yürüttü. HKMO ve TMMOB nin çal flma grubu ve komisyonlar ile panel, forum, sempozyum ve kongrelerinde çeflitli görevler alarak çal flmalara kat ld. Halen HKMO Genel Baflkanl görevini yürütmektedir. 3. Gün Sabah Oturumu Prof. Dr. Hülya KOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarl k Bölümü mezunu. Yüksek lisans n ayn üniversitenin flehir planlama bölümünde flehir mimarl bölümünde tamamlad. DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü fiehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dal nda doktoras n 1989 y l nda tamamlad. Tez konusu Kentsel Konut Sunumuda Konut Kooperatiflerinin Etkinlikleri Üzerine Bir Araflt rma: zmir örne idir y l nda DEÜ Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümünde Araflt rma Görevlisi olarak göreve bafllad y - l nda yard mc doçent, 1995 y l nda doçent, 2002 y l nda profesör oldu. Konut politikalar, toplu konutlar, sosyal konutlar, yaya mekanlar, engelsiz mekan tasar m, k y düzenlemeleri özellikle ilgilendi i konular aras nda. Halen DEÜ Mimarl k Fakültesi fiehir Bölge Planlamada Bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Hüseyin ÜLKÜ HKMO Eski Genel Baflkan 1943 te Mu la-paflap nar Köyü nde do du. lkokulu Bay r da Erkek Sanat Enstitüsü nü Mu la ve Ankara da bitirdi. stanbul Yüksek Teknik Okulu ndan (YTÜ) 1963 y l nda mezun oldu. TODA E de Yönetim Bilimi Uzmanl k E itimi gördü y llar nda Bergama ve Mu la Tapulama Bölge Müdürlükleri nde Kontrol Mühendisli i yapt y llar nda HKMO Yönetim Kurulu Üyeli i ve Genel Sekreterlik, 37, 38 ve 39. dönem Oda Baflkanl görevlerinde bulundu. Varl k, Dost, Su, Beflkaza, Ferayi ve Güç adl dergilerde fliirleri yay mland y llar aras nda iki dönem Mu la Belediye Meclis Üyeli i, y llar aras nda Mu la l Genel Meclis üyeli i yapt. Hasan ZENG N HKMO Adana fiube Baflkan 1963 y l nda Trabzon da do du y l nda KTÜ den mezun oldu. fiube yazmanl ve baflkanl görevlerinde bulundu. Halen ller Bankas 8. Bölgede görev yapmaktad r. 3. Gün Son Oturum Prof.Dr. Kamil Okyay SINDIR Bornova Belediye Baflkan 1962 y l nda Bornova da do an SIN- DIR, 1984 y l nda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Lisans, 1988 y - l nda EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tar msal Mekanizasyon Anabilim Dal nda Yüksek Lisans, y llar nda Freedon From Hunger (Açl kla Mücadele) bursu ile ngiltere, Cranfield Üniversitesinde doktora çal flmas n tamamlam flt r y - l nda yard mc doçent, yine ayn y lda doçent ve 2004 y l nda profesör ünvan na hak kazanm flt r. TMMOB Ziraat Mühendisleri zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkanl, TMMOB il koordinasyon kurulu sekreterli ini yürütmüfl, nsan Haklar l Kurulunda TMMOB il temsilcisi, Güneydo u Avrupa Ziraat Mühendisleri Birli i dönem baflkan kurucu koordinatörlü ü, 2008 den itibaren Ulusal Zeytin ve Zeytinya Konseyi yönetim kurulu üyeli i devam etmekte olan S nd r halen Bornova Belediye Baflkan d r. Birçok konsey ve kurulda görev alm fl S nd r alt s kitap, biri uluslararas kitap olmak üzere ço u uluslararas olmak üzere 120 varan eseri bulunmaktad r. Ayr ca çeflitli gazete ve dergi, sanat yay n organlar nda köfle yaz lar ve makaleleri bulunmaktad r. Muzaffer Salih ERTAN Elektrik Mühendisleri Odas zmir fiubesi ODTÜ Elektrik Mühendisli i Bölümü mezunu olan Ertan Elektrik Mühendisleri Odas zmir fiubesinde, Bölgemizde uygulanan enerji politikalar n izleyerek, elektrik enerjisi konusunda kamuoyunu do ru bilgilendirecek görüfl ve önerilerini içeren 2008 ve 2009 y l enerji raporunu oluflturmak olan Enerji Kurulunun üyesidir. Önceki dönemlerde nükleer enerji izleme komisyonu, yenilenebilir enerji kaynaklar üzerinde çal flmalar vard r. 4. Gün Sabah Oturumu Prof. Dr. Aziz KONUKMAN Gazi Üniversitesi BF 1955 Sinop do umlu, 1978 de ODTÜ ktisat bölümünü bitirdi, araflt rma görevlisi olarak çal flt. Daha sonra kamu kurumlar nda üst düzey görevlerde bulundu. Halen Gazi Üniversitesi ktisat bölümünde profesör olarak görev yap yor. Türk- fl de dan flmanl k yapan Konukman Emek Platformuna kat larak çal flmalarda bulunuyor. 4 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

7 Ö Z G E Ç M fi Prof. Dr. Hayri KOZANO LU Marmara Üniversitesi BF 1956 y l nda Adana da do ru. ODTÜ Endüstri Mühendisli i bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi flletme bölümüne araflt rma görevlisi olarak girdi. Yüksek Lisans ve doktoras n flletme Finansman konusunda yapt y l nda Marmara Üniversite ngilizce ktisat bölümüne girdi, halen ayn bölümde iktisat bölümü profesörüdür. Profesör Doktor Hayri Kozano lu iki dönem Özgürlük ve Dayan flma Partisi Baflkanl nda bulunmufltur. Adnan BOSTANCIO LU Yazar, Gazeteci, NTV 1961 y l nda Ankara da do du. OD- TÜ ktisat bölümünde okudu. Baz bas n yay n organlar nda çal flt. fiu anda NTV de çal flmakta olan Bostanc o lu, ayr ca Birgün gazetesinde yaz yazmaktad r. 5. Gün Oturumu Prof. Dr. Tanay S dk UYAR Marmara Üniversitesi Müh. Fak. Marmara Üniversitesi görevli. Bo aziçi Mühendislik Fakültesinden 1976 y l nda elektrik mühendisi olarak mezun oldu y llar aras nda TÜB TAK Marmara Bilimsel Araflt rma Merkezinde Uzman araflt r c olarak çal flt y l nda Türkiye statistikleri projesini tamamlayarak Türkiye deki önemli rüzgar gücünden elektrik üretme potansiyelinin bulundu unu kan tlad Y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli inden doktora tezini ald. Tezini Türkiye linyitlerinden s v kar fl m kar fl mlar n n haz rlanmas ve yak lmas n n incelenmesi konusunda tamamlad y llar Kocaeli üniversitesi Teknik E itim Fakültesinde yard mc doçent olarak görev yapt. Halen Marmara Üniversitesinde Yenilenebilir Enerji dal nda profesör olarak çal flmaktad r. Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürüdür. TMMOB Çevre Koruma Platformu Koordinasyonu ve EMO Enerji Komisyonu Üyesidir. Güneflin AYDEM R Bu day Derne i Atlas Dergisi Yazar Bu day Derne i, Atlas Dergisi yazar. Aktivist do a koruma kimli i ile tan nmaktad r. Bu day Derne i ve Do- a Derne i üyesi y l ndan itibaren Bu day Derne i ile birlikte birçok aktivitelerde bulunmufltur. Ekolojik dengeyi sa lamak ad na çal flmalar na devam etmektedir. 6. Gün Oturumu Prof. Dr. fiadan GÖKOVALI fiair, Yazar, Gazeteci, fiadan GÖKOVALI ço umuzun bildi- i bir isim. Kendisi 2009 da Alt n Y l n yafl yor. Çünkü, gazetecilik ve ard ndan iletiflim bilimleri dal nda yar m yüzy l doldurdu. fiadan, soyad ndan da belli: Gökova l. zmir ktisadi Ticari limler Akademisini bitirdikten sonra Turizm dal nda Üniversite Doktoru, letiflim dal nda Üniversite Doçenti ve Profesörü ünvan ve yetkisine hak kazand den bu yana zmir üniversitelerinde ö retim üyeli i yap - yor. Araflt rma, dizi yaz, turizm vb dallar nda birçok ödülü var. Y l n Gazetecisi seçildi. Efes, Fethiye ve Bergama y en iyi anlatan yazar ünvanlar n kazand. Türk Dil Kurumu Radyo-TV Dil Ödülü nü ald. Kültür Bakanl taraf ndan Anadolu Uygarl na Katk ödülüne lay k görüldü. Halikarnas Bal kç s ve Azra Erhat taraf ndan manevi evlat edildi. Bal kç m z n tüm yap klar n bas ma haz rl yor. Kendisinin, çeflitli dillerde yay nlanm fl kitaplar n n say s 30 u buluyor. 6. Gün Söyleflisi Özcan ALPER Yönetmen-Senarist 1975 Artvin-Hopa do umlu. Trabzon Lisesi'nden mezun oldu y l nda stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'ne bafllad y l nda ise stanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümüne girdi ve 2003 y l nda mezun oldu y l ndan itibaren Mezopotamya Kültür Merkezi, Naz m Kültür Merkezi gibi yerlerde sinema atölyesi çal flmalar na kat ld y l ndan aralar nda Yeflim Ustao lu'nun filmlerinin de oldu u çeflitli sinema filmlerinde asistanl k yapt. Yönetmenin di er çal flmalar : "Momi" K sa Hemflince çekilen ilk filmdir. "Tokai City'de Melankoli ve Rapsodi" ise Japonya'da çekilmifl bir belgeseldir. "Bir Bilimadam yla Zaman Enleminde Yolculuk" imza att di- er belgeselidir Senem AYTAÇ Editör-Sinema Yazar 1978 de Ankara da do an Senem Aytaç, ODTÜ Psikoloji Bölümü nde lisans e itimini tamamlad. Üniversite den mezun olduktan sonra stanbul a tafl n p bir y l çeflitli ifllerde çal flt ktan sonra, 2000 y l nda Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü nde yüksek lisans e itimine bafllad. Ayn bölümde y llar aras nda Araflt rma Görevlisi olarak çal flt ten itibaren yaz lar yla katk da bulundu u Altyaz Ayl k Sinema Dergisi ndeki yay n kurulu üyeli ini ve 2006 dan itibaren yürüttü ü içerik koordinatörlü ü görevini halen sürdürmekte. 7. Gün Oturumu Prof.Dr. Haluk KONAK Kocaeli Üni. JFM Bölüm Baflkan 1960 y l nda Maçka da do du y l nda lisans, 1986 y l nda yüksek lisans ve 1995 y l nda doktora e itimini tamamlayan KONAK y llar aras nda Yrd. Doç. olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli inde görev yapt y l nda Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisli i Bölümü Uygulamal Jeofizik Anabilim Dal nda Doçentlik ünvan n ald y l nda Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümünde Profesör ünvan n alan KONAK, 2006 y l ndan bu yana Bölüm Baflkanl görevini sürdürmektedir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 5

8 Ö Z G E Ç M fi Prof. Dr. Dursun Z. fieker G FU Un., TÜ Geomatik Müh TÜ nflaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünden mezun oldu y l TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans n tamamlad. Doktoras n 1993 y l nda TÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde bitirdikten sonra ayn üniversitede profesörlük ünvan n ald. Araflt rma konular yersel fotogrametri, CBS, Digital Fotogrametri. Japonya da G FU Üniversitesinde River Basin Researc Center da Su Havzalar nda CBS kullan - m konusunda araflt rma yapmak ve seminerler vermek üzere misafir ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Prof.Dr. Haluk ÖZENER Bo aziçi Üniversitesi 1984 y l nda stanbul Vefa Lisesinden mezun oldu. Lisans e itimini stanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümünde y llar aras nda tamamlad y llar aras nda Bo aziçi Üniversitesinde yabanc dil e itimi ald y llar nda Bo- aziçi Üniversitesinde yüksek lisans e itimini tamamlad. Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü Jeodezi Anabilim dal nda görev yapmaktad r. 7. Gün kinci Oturum Mehmet SO ANCI TMMOB Baflkan 1958 Samsun Ladik do umlu y l nda ODTÜ Makina Mühendisli- inden mezun oldu Makina Mühendisleri Odas Yökenit Kurulu Baflkanl görevinde bulundu y l ndan bu yana TMMOB Yönetim Kurulu Baflkanl n yürütüyor. Özel sektörde tesisat mühendisli i alan nda proje yöneticisi olarak çal flmaktad r Nail GÜLER TMMOB II. Baflkan 1959 y l nda Tokat Aktepe do umlu y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi- Harita ve Kadastro Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu de stanbul Belediyesi Mesken ve Gecekondu flleri Müdürlü ünde Harita Mühendisi olarak bafllad TMMOB-HKMO stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Üyeli i, TMMOB-HKMO stanbul fiube Yönetim Kurulu Yazman Üyeli i yapt. stanbul Büyükflehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu flleri Müdürlü ü yapt TMMOB-HKMO stanbul fiubesi Yönetim Kurulu II. Baflkan Üyeli i, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeli i yapm flt r. Bu dönem TMMOB II. Baflkan olarak görevini sürdürmektedir. 7. Gün Akflam Söylefli Prof. Dr. Muhammed fiah N TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin, 1965 y - l nda Rize, Pazar'da do mufltur y l nda TÜ nflaat Fakültesi jeodezi ve fotogrametri mühendisli i bölümünden mezun oldu. 1991'de University College London'dan master ve 1994 y l nda University of Newcastle upon Tyne'dan Doktora derecelerini ald. 1996'da doçent ve 2002 y l nda profesör oldu y l ndan itibaren TÜ rektörlü ü görevine bafllam flt r. 8. Gün Sabah Oturumu Enver AYSEVER Yazar, Edebiyatç, TV Programc s 1971 stanbul do umlu. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Uzun y llar Tiyatro Çisenti nin Sanat Yönetmenli i ni yapt. Durdurulmufl Zaman n Foto raf, Renkler ve Günce, Ya murla Gelen Yüzler, Yabanc da Camus, Aç k Evlilik, Dilekçe, Frankie and Johnny, Bir stanbul Masal, fiimdi Yafla Sonra Öde, Attilâ lhan fliirlerinden oyunlaflt rd Ne Kad nlar Sevdim sahneye koydu u oyunlardan baz lar. Bebifller Karnaval, Renkler Cumhuriyeti, Beyaz Difller Ülkesi, Günefli Güldüren Soytar, Kakaolu Olsun, Yaflamak Güzel Arkadafl m adl çocuk oyunlar n yazd, yönetti. Bu oyunlar Çocuk Oyunlar 1 adl bir kitapta toplad. TV8 de Lacivert, NTV Radyo da Kurflun Kalem adl edebiyat programlar n haz rlay p sundu. Finansal Forum gazetesinde köfle yazarl yapt. Varl k, Gösteri, nsanc l, Cumhuriyet gibi gazete ve dergilerde makale, deneme, araflt rma yaz lar yay nlad. Halen Do ufl Üniversitesi Kültür Sanat Yönetmenli i ni yürütmekte, ayn üniversitede yazarl k atölyesi çal flmalar n sürdürmektedir. Televizyon Gazetecili i, Sahne Sanatlar derslerini de veren yazar, Remzi Kitap Gazetesi nin Genel Yay n Yönetmenli i ni sürdürmektedir. Akbank Kültür Sanat Merkezi nde Ay n Güncesi ad alt nda halka aç k kültür, sanat tart flmalar düzenlemifltir. Uzun süre TV8 Haber Aktif program n n içinde Yaz n Aktif köflesinin sürekli konu- u olarak yorum ve elefltiriler yapan yazar n; Geç Kalm fl Romantik adl öykü, Bir An Bin Parça adl roman, Nas l Yazar Olunur, Yaral s n Türkiye adl deneme kitaplar bulunmaktad r. Halen Skytürk televizyonunda Ayk r Sorular ve Lacivert adl siyasal tart flma ve edebiyat programlar n haz rlay p, sunan yazar, 2007 Yunus Nadi Roman Ödülü sahibidir. lyas BAfiSOY Yazar, Reklamc 1983 y l nda F rt dergisinde ilk mizah yaz s yay nland. Bu tarihten sonra G rg r, Avni, H b r, Piflmifl Kelle dergilerinde yaz lar ve öyküleri ç kt. Limon Dergisi nde düzenli yaz lar da ç kan lyas Baflsoy çeflitli edebiyat dergilerinde kitap elefltirilerinde bulundu y l nda Bursa daki yerel bir gazeteye girdi ve gençlik köflesi ç kartt. Arabesk ve Heavy Metal müzikleri ile ilgili yapt - yaz dizileri stanbul bas n n da ilgisini çekti da Cumhuriyet Gazetesi nde haber merkezinden ifle kabul edilme flans n yakalam fl olmas - na ra men, e itim gerekçesiyle bu ifli sürdüremedi. Radikal ki gazetesinde yaz lar yay nlanm flt r. Halen her pazartesi Birgün Gazetesi'nde gün fl - n aramaktad r. Yaz, yorum ve kitaplar nda Metin Ünkazanan ve Tayfun Y lmaz takma isimlerini de kullanm flt r. Yüksek Volüm adl bir öykü kitab, ÖSS Matematik te 20 Soru Garanti adl bir ders kitab ve Reklamc Nedir Nas l Reklamc Olunur? adl deneysel bir çal flmas yay nland. 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

9 KATILIMCILAR Ö RENC LER JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHEND SL BÖLÜMÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi Rabia Reyhan KOCAKAYA Seda YILDIZ Erciyes Üniversitesi Fatmagül GÜZEL Hasan Ali SALMAN Kemal GENÇ Gümüflhane Üniversitesi Koray U ur GÜNEfi Mahmut Sami ÖZBEK Sad k EREZER Sedat SEVER Yaflar F DANCI stanbul Teknik Üniversitesi Ahmet Engin ERKAN Do a DEM RTAfi M. Kadri O uzhan ULUTAfi Mustafa Onur G R fiken Karadeniz Teknik Üniversitesi Ali PEK Baflak ERNEZ Burcu YURT Cem ÖZENTÜRK Ça r ADA Emre KARAGÖZ Ferda YANIK Gizem fiarlak Kerim ATAMAN Özer AKYÜREK Sinem YAVUZ Tu ba AKDA Ufuk KANSU Volkan B LG N Yusuf AYDIN Kocaeli Üniversitesi Berivan YA IZ Efe ERTEK N Gökçe Deniz KINAY Mahir SEVER Pelin ÇA AN Ondokuz May s Üniversitesi Ayfle Gülcan GÜNER Damla ERDO AN Emrah TEPE hsan EGEMEN RE S Selçuk Üniversitesi Alper ÖZGÜR Ba fl Tayyip YILMAZ Bilge TUMAN Burcu ÇEL KBAfi Esra SONEL brahim ÖZDEM R Mehmet Ali YÜCEL Y ld z Teknik Üniversitesi Dicle Özge ÖZTÜRK Eylem TURAN Fatih KORKMAZ Fatma AKBABA Güliz TAfiKIRAN shak ALTAY Kemal AKBULUT Ça r KAYNAR Ulafl F L Z Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Melih KARAASLAN Serap ÖZADA Sercan DO ANAY ÇEVRE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Mustafa Kemal AK ELEKTR K ELEKTRON K MÜHEND SL BÖLÜMÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Serhat ÖZTÜRK ENDÜSTR MÜHEND SL BÖLÜMÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Özlem fiah N ODTÜ Utkucan ARI JEOLOJ MÜHEND SL BÖLÜMÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Erman B RBEN K MYA MÜHEND SL BÖLÜMÜ Ege Üniversitesi Tayfun EVC L MADEN MÜHEND SL BÖLÜMÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Reha SEZEN Ozan AYKURT MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Çukurova Üniversitesi Cem AVfiAR stanbul Teknik Üniversitesi Umut Ça lar UZUN Mersin Üniversitesi Salih KARA SU ÜRÜNLER MÜHEND SL BÖLÜMÜ Çukurova Üniversitesi Mehmet Yunus KIZILTAfi fieh R VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Adem KARABÖRKLÜ Ali GÜNGÖRMÜfi zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ezgi KUNDAKÇI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 7

10 KATILIMCILAR KATILIMCILAR AKADEM SYEN Prof.Dr. Aziz KONUKMAN (Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi) Prof.Dr. Hayri KOZANO LU (Marmara Üniversitesi BF - Endüstri Mühendisi) Prof.Dr. Hülya KOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi fiehir ve Bölge Planlama) Prof.Dr. Kamil Okyay SINDIR (Bornova Belediyesi Baflkan -Ziraat Mühendisi) Prof.Dr. Tanay S tk UYAR (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Prof. Dr. Dursun Z. fieker (Gifu University - TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh.) Prof. Dr. Haluk KONAK (Kocaeli Ünv. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölüm Bflk.) Doç. Dr. Haluk ÖZENER (Bo aziçi Üniversitesi) Doç. Dr.Çetin CÖMERT (KTÜ JFM Bölümü, HKMO CBS Komisyon Baflkan ) Doç. Dr. Ali Can DEM RKESEN ( YTE fibp-harita Müh.) Prof.Dr.Onur GÜRKAN (Bo aziçi Üniversitesi) Prof.Necla ULU TEK N ( TÜ, Geomatik Mühendisli i) GAZETEC - YAZAR Adnan BOSTANCIO LU (Yazar-Gazeteci-NTV msnbc Yay n Yönetmeni) Prof. Dr. fiadan GÖKOVALI (fiair-yazar-gazeteci) Enver AYSEVER (Yazar-Edebiyatç -TV Programc s ) lyas BAfiSOY (Yazar-Reklamc ) Güneflin AYDEM R (Bu day Derne i-do a Korumac - Atlas Dergisi Yazar ) SANATÇI - ATÖLYE E TMEN Özcan ALPER (Yönetmen) Orhan ESK KÖY (Yönetmen) Senem AYTAÇ(Editör-Sinema Yazar ) Deniz YEfi L (Araflt rmac -Yönetmen) Yusuf ÖN (Seramik Sanatç s ) Ozan FIRAT (Dans E itmeni) TMMOB YÖNET M KURULU ve BA LI ODALAR Mehmet SO ANCI (TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan ) Nail GÜLER (TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan ) Muzaffer Salih ERTAN (Elektrik Müh. Odas - zmir fib.) HKMO GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Genel Baflkan ) Fazl Yaflar ÇET NTAfi (HKMO II. Baflkan) Ertu rul CANDAfi (HKMO Genel Sekreteri) Asiye Ülkü KUTLU (HKMO Genel Sayman ) Özkan TALAY (HKMO Yönetim Kurulu Üyesi) Ufuk Serdar NC (HKMO Örgütlenme Sekreteri) Ayhan B NGÖL (HKMO Genel Merkez Yedek Üye) HKMO ZM R fiube YÖNET M KURULU Muhittin SELV TOPU (HKMO zmir fiube Baflkan ) Servet ALABALIK (HKMO zmir fiube II. Baflkan ) Lütfi ÜNAL (HKMO zmir fiube Sekreteri) brahim AYKOL (HKMO zmir fiube Sayman ) S. Selçuk SAVCI (HKMO zmir fiube Yönetim Kur. Üyesi) Okan ÖZEGE (HKMO zmir fiube Yönetim Kur. Üyesi) Ömer GÜNGÖRMÜfi (HKMO zmir fiube Yön. Kur. Üyesi) Mahmut Celalettin KIZILTAfi (HKMO zmir fiube Ydk. Yönetim Kurulu Üyesi) Zerrin ERTAN (HKMO zmir fiube Ydk. Yön. Kur. Üyesi) Özhan KAYNARCA (HKMO zmir fiube Ydk. Yön. Kur. Ü.) Asl TOPAL (HKMO zmir fiube Ydk. Yön. Kur. Üyesi) HKMO KURULLARI Atakan SERT (HKMO Ankara fiube II.Baflkan ) Cemil CANDAfi (HKMO Temsilci) Do an Kamil AKSOY (HKMO Temsilci) Gürkan ÖZ (HKMO Denetleme Kurulu Üyesi) Halil ERKAYA (HKMO Onur Kurulu Üyesi) Halil KAYNARCA (HKMO Onur Kurulu Üyesi) Hasan ZENG N (HKMO Adana fiube Baflkan ) Hüseyin ÜLKÜ (HKMO Eski Genel Baflkan ) Mustafa ERDO AN (HKMO Ankara fiube Yön. Kur. Üyesi) Prof. Hüseyin ERKAN (HKMO Kadastro Komis. Bflk.) Prof.Dr. Ahmet YAfiAYAN Rabia SATIR (HKMO Ankara fiube Sayman ) Yard.Doç.Dr.M.Tevfik ÖZLÜDEM R (HKMO stanbul fiube Baflkan ) Yusuf B LEN (HKMO Diyarbak r fiube Baflkan ) Zafer BEYD LL (HKMO Denetleme Kurulu Üyesi) Zeynel Abidin ÖZTÜRK (HKMO Diyarbak r fiube Ydk. Yönetim Kurulu Üyesi) KATILIMCILAR Atilla AYDIN Aysu DE RMENC (Harita Mühendisi) Ayflegül ÖZTÜRK (Ö retmen) Betül ÇET NTAfi (Ö renci) Birgül GENÇ KONAK (Jeoloji Mühendisi) Bora KUTLU (Ö renci) Can TALAY (Ö renci) Deniz KONAK (Ö renci) Diyar SARAÇO LU (Bilgisayar Mühendisi) Fügen SELV TOPU (Mimar) Hatice KIZILTAfi (Ev Han m ) Hüseyin EVRAN (Harita Mühendisi) dil Ada ÜNAL (Ö renci) Kubilay YILDIRIM (Harita Mühendisi) M.Yahya SARAL Mehmet GÜNGÖRMÜfi (Emekli Kadastro Teknisyeni) Melek AYDIN Mert Direnç ERDO AN (Ö renci) Mine ERDO AN (Emekli) Murat CESUR (Harita Mühendisi) Nevzat YILDIRIM (Seferihisar Kadastro Müdür) Saadet TOKDEM R (Harita Mühendisi) Semih KIZILTAfi (Ö renci) Semiha ERKAYA Suzan ÜNAL (E itimci) Tolunay YAfiAYAN Zengül ÜLKÜ (Emekli Ö retmen) Ziya Can KEÇEL (Harita Mühendisi) Ece YELKENC O LU (Ö renci) 8 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

11 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 9

12 A Ç I L I fi 8. Yaz E itim Kamp Aç l fl Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubesinin yürütücülü ünde gerçeklefltirilen Yaz E itim Kamp n n sekizincisi 22/30 A ustos 2009 tarihlerinde zmir in flirin tatil beldesi Foça n n güzel koylar ndan biri olan, Polen Tatil Köyü nde gerçeklefltirildi. Ana temas Yaflanabilir Gelecek olarak seçilen bu y lki Yaz E itim Kamp nda; ö renci, akademisyen, sanatç, yazar, gazeteci ve TMMOB a ba l meslek odalar n n yöneticilerinin kat l m ile ana tema çerçevesinde düflüncelerin paylafl ld ve tart fl ld mesleki ve teknik e itimlerin yan nda, güncel ve toplumsal geliflmelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar n ele al nd seminerler, konferanslar ve sunumlar gerçeklefltirildi. Aylarca süren çal flmalar bitmifl, kampla ilgili tüm ön haz rl klar tamamlanm flt. Kamp alan na bir gün önceden gelen, HKMO z- HKMO zmir fiube Sekreteri Lütfi ÜNAL HKMO zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TOPU mir fiubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kamp Komisyonu üyeleri, HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, gönüllü meslektafl ve ö rencilerin iflbirli iyle ile erzak ve malzemeler tafl nd, toplant ve etkinlik alanlar düzenlendi. Aç l fl toplant s nda ilk konuflmay yapan HKMO zmir fiube Yazman Lütfi Ünal, kamp n amac n anlatt ktan sonra gelen telgraflar okudu. fiube Baflkan Muhittin SELV - TOPU aç l fl konuflmas nda, Yaz E itim Kamplar n n sürecine de inerek kamp n önemini dile getirdi 10 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

13 A Ç I L I fi ve yaflanabilir gelecek için gençlerin bu süreçteki yerini ve önemini vurgulad. Kamp Yürütme Kurulu olarak gençler için her türlü haz rl klar n tamamland n belirtti ve bu y lki kamp n da baflar l bir flekilde tamamlanaca n ifade ederek kamp için eme i geçenlere teflekkür etti. SELV TOPU nun ard ndan konuflmay yapmak üzere mikrofono davet edilen HKMO Genel Baflkan Ali Fahri Özten flunlar söyledi: Ali Fahri ÖZTEN HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN Sevgili ö renci arkadafllar m, bir önceki y l turuncu, geçen y l beyaz idi bu y l mor renk size çok yak flm fl. Arkadafllar güzel bir renk seçmifl. Sizler ad na buradan ben teflekkür ederim. Bu y l sekizincisini düzenledi- imiz yaz e itim kamp n Türkiye de ilk kez hayata geçiren Oda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas d r. Daha sonra baz Odalar n k smi çal flmalar oldu. Mutlaka buraya geldi iniz gibi konferans salonunun önündeki merdivenlerden ç kmayacaks - n z. Herfley çok de iflecek, sürece çok farkl bakacaks n z. Kamp - m z n bu y l ki temas Yaflanabilir gelecek darbesinden sonra bizi baflka bir fleye al flt rmaya çal flt lar... Bas nda, televizyonda neoliberal politikalar n egemen oldu u siyaset kurumunda, üniversitelerde, yaflanabilir gelecek yerine, sürdürülebilir gelecek kavram n yerlefltirmeye çal flt lar. O dönem bir furya idi ve bu kelimelere tak ld herkes. Asl nda 80 lerde bize kabul ettirilmeye çal fl lan olgu; ülkenin sömürülmesinin önünü açmakt. Yaflanabilir bir gelece i yakalayabilmek için flunlar sormam z gerekiyor. Bu ülkelede gençlerin kaçta kaç iflsiz? Yüzde 30 u. Bu ülkede üniversiteye al nan ö renci say s, üniversite say s ne kadar? 90 n üzerinde devlet üniversitesi, 30 un üzerinde vak f üniversitesi olmak üzere toplam 140 a yak n üniversite ve üç milyon üniversite ö rencisi var. Donan m uygun mu diye bakmadan her ilçeye bir üniversite aç l yor. Elbette e itimin çok önemli oldu unu yads m yoruz, ama donan m ve altyap yeterli olmadan gerçekleflebilir mi? Önceki kamplar m za kat lan baz arkadafllar - n z; profesör görmeden okuldan mezun olduklar n söylediler. Bilimi ve teknolojiyi uygulamaya dönüfltüren mühendislerin nitelikli ve donan ml olmas gerekiyor. Gençlerimize bunu verebiliyor muyuz? Bunun için neler yap yoruz? As l soru olmas gereken budur... Son çeyrek as rda o kadar çok yasa de ifltiki bu ülkede, gelece- imizi o nedenle sorgulamak zorunday z. Bunun için mühendisler sorgulayan, araflt ran, düflünen, inceleyen insanlar olmak zorundad r. Üniversite ö rencileri olarak; belletmeye, ezbere karfl ç kmal ; düflünen, araflt ran, irdeleyen bir kimlikle donan ml olarak yüksek ö renimi bitirmek zorunday z. Çünkü alana ç kt - m zda üzerinde çal flaca m z uzun bir süreç var. Üniversiteler özerk ve demokratik olmal. Harçlar n yüzde 500 e varan bir oranda art r lmas üzerine ö renciler bir karfl ç k fl bafllatt lar. TMMOB ve ö renciler harçlar n art r lmas na karfl mücadele verdiler Ankara da. Bu oran yüzde 8 lere kadar indirildi. Bu ülkede her koflulda e itimin paras z olmas gerekmiyor mu? Bir de yaz okullar var. E itimin paras z, üniversitenin özerk ve demokratik olmas gerekiyor. Üniversiteler, akademisyenler, bilim insanlar ve ö rencile- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 11

14 A Ç I L I fi rin alan d r. Bir araya gelip ortak üretim sürecinde olmak zorundalar. Üniversiteler ticarethane olmamal. Bilim insanlar üniversitelerde bilim üretmek zorundalar. Yaflam koflullar o kadar zor ki farkl alanlara kayabiliyor. E itimin gelecekle ilgisini çok iyi irdelemek zorunday z. Yaflanabilir gelecek noktas na do adan bakt m zda; ç kart lan yasalarla bu ülkenin k y alanlar ya malan yor, mera ve tar m alanlar, hazine arazileri yok ediliyorsa gelecek konusunda bunlar sorgulamak zorunday z. Bütün meslek odalar ormanlar n ve mera alanlar n n yok olmas na karfl direniyor. Bir bak yorsunuz siyasi kararlarla ve uluslararas flirketlerin arac l ile bu alanlar n talan gündemde. Bu noktada odam z n mühendisli i, tekni i, teknolojiyi emekten ve halktan yana bu toplumun geliflmesi için her zaman kulland n söylemek istiyorum. Sorunlar m z çok ama mutlaka tart fl n. Mutlaka soru sorun. Burada çok de erli insanlar var. Bilim insanlar, gazeteciler, deneyimli uzmanlar var. Akl n za ne geliyorsa özgürce soracaks n z. Asla çekinmek yok. Hem özgürlü ün haritas n çiziyoruz diyece iz hem de özgürlükten yana s k nt duyaca z, böyle bir fley olamaz. Kamp süresince zmir fiubemiz bütün olanaklar sizlere sunuyor. Burada bütün yöneticilerin farkl görevleri var. Farkl yerlerde çal flmaktay z. Çal flma saati d fl ndaki bütün vaktimizi Oda çal flmalar nda, komisyonlarda, bilimsel toplant larda bir araya gelerek üretmeye çal fl yoruz. Sizler de bu odan n yöneticileri olacaks n z. Sizlerin de gelecekte bu bayra tafl yaca n za inan yoruz. Sizlere çok teflekkür ediyorum, bu güzel yaz gününde buraya geldiniz, bu çal flmalara kat lacaks n z, sonra okula döneceksiniz. Bu yaflad klar n z arkadafllar n zla paylaflman z diliyorum. Teflekkürler. Lütfi ÜNAL Onur konu umuz Osman Yurtseven burada. Eski Yeni Foça Belediye Baflkan, Yeni Eski Foça Belediye Baflkan Yard mc s diye tan taca m. Foça da bu üçüncü kamp m z, baflkan m z ciddi destekler sa l yor. Yeni Foça bir belde ama bedelini a r ödedi. Böyle bir turizm beldesinin kapat lmas ne kadar do ru? Foça dan km uzakta, kopuk bir yerleflim alan ve Foça dan oraya hizmet götürülmeye çal fl l yor. Foça Belediye baflkan yard mc m z Osman Yurtseven i konuflmas n yapmas için davet ediyorum. Osman YURTSEVEN Say n baflkan m, Diyarbak r ve zmir fiube baflkanlar, odam - z n de erli yöneticileri ve gelece- in temsilcileri, sizlerle birlikte böyle güzel bir temada, böyle güzel bir ortamda bulunmaktan mutluluk duydu umu ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoflgeldiniz. fiu anda Foça da bir söylefli var. CHP grup baflkanvekili Kemal K l çdaro lu nun bir söyleflisi devam etmekte. Kemal Anadol, Foça Belediye Baflkan Gökhan Demira, CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu nun sizlere selamlar n getirdim. Kamp m z düzenleyen zmir fiubemizi bir kez daha kutluyorum. Son derece keyifli ve güzel bir çal flmaya imza att - lar. Sevgili arkadafllar baz lar n z belki ilk kez geliyorsunuz ilçemize. Son yasa ile birlikte Yeni Foça Beldesi kapat larak Foça ilçesine ba land. Foça n n bir mahallesi haline geldi. Bunu niye gündeme getiriyoruz? Gelece imizi flekillendiren kararlardan bir örnekti bu. Biliyorsunuz yerel yönetimlerin temel amac, yerinden yönetimdir. Yani o ilçede, o beldede ya da o ilde yaflayan insanlar n en temel hizmetlerini en yak n yerden almalar gereken bir anlay flt. Maalesef hiç kimsenin böyle bir talebi olmad halde, buralarda yaflayan halk n böyle bir iste i olmad halde, b rak n iste ini, muhalefetine ra men bir oldu bittiyle, ben yapt m, oldu zihniyetiyle Yeni Foça, Gerenköy, Ba- aras, Türkelli, Helvac, Seyrek ve daha birçok beldede belediyeler kapat l p ilçelere ba land. Bunun üzerinde flunun için duruyorum; bu ülkenin yönetimi, bu ülkede yaflayanlara ra men sürdürülüyor. Bu nas l bir gelecekle karfl karfl ya oldu umuz ya da nas l bir gelece i oluflturdu umuz, bize ra men nas l bir gelecek oluflturuldu una küçük bir örnek. Onun için siz gençlerin, sizler için haz rlanan gelece i çok iyi görmeniz bunun için gereken donan ma sahip olman z, yeterli 12 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

15 A Ç I L I fi birikimi oluflturabilmeniz için bu tür çal flmalar bu nedenle, say n baflkana ve zmir fiube yönetimine bir kez daha teflekkür ediyorum. Gençlerimizi bu gelece e haz rlanmalar nda bu kampla hayati derecede önemli bir görev yap ld inanc nday m. Burada sizlerin bir yandan e lenirken, dinlenirken ayn zamanda çok önemli fleylerle donanaca n za da inan yorum. fiubemizin gelecek y llarda bu yaz kamplar n devam ettirece i konusunda eminim. Bizler de Foça Belediyesi olarak, Foçal lar olarak sizleri tekrar tekrar burada görmekten ve a rlamaktan mutlu olaca z. Hepinize sayg ve sevgilerimi sunuyorum. Teflekkür ederim. Lütfi ÜNAL fiimdi sözü bir ö renci arkadafl ma vermek istiyorum. Geçen sene en çok konuflan arkadafl m z Onur a söz vermifltim. Tan ma- d ysan z en k sa sürede tan yaca- n za eminim. Bu y l, geçen sene yine aram zda olan bir ö renci arkadafl m z var; Gizem fiarlak. Gizem fiarlak, KTÜ Hepinize hoflgeldiniz diyorum arkadafllar. Yeni yüzler görüyorum. Ben 7. Çeliflkiler Yaz Kamp na kat lm flt m. Umar m bu kamp n amac n ve bu kamp için verilen eme i görürsünüz. Burada gerçekten karfl l ks z bir emek var. Tek istenilen örgütlenmeyi sa lamak. Gelece e daha ayd nl k bakabilmek. Burada toplanmam z n temel sebeplerinden biri, hepimizin benzer meslektafllar olmas. Do al olarak çal flma hayat m zda birbirimizle s k karfl laflaca z. Bu nedenle ortak alanlar m zda hem gelecekte emek mücadelesi verirken, hem de ö renciyken hakk m z savunmal y z. Umar m yeni gelen arkadafllar kamp n de erini anlarlar. Çünkü takdir edilecek emek ve özveri var. Teflekkür ederim. Lütfi ÜNAL Biz teflekkür ederiz. Gizem i geçen seneden tan yoruz, özü sözü; saz, sözü bir arkadafl m z. Teflekkür ediyoruz eme e verdi i önem için. fiimdi on dakikal k mesleki tan t m filmimiz ve kamp tan t m filmimiz var onu izleyece iz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 13

16 1. O T U R U M FORUM Yaflanabilir Gelecek çin Haklar ve Özgürlükler Moderatör: Ali Fahri ÖZTEN Kamp n ilk oturumunda Yaflanabilir Gelecek çin Haklar ve Özgürlükler konulu forum yap ld ve halk n e itim, sa l k, bar nma gibi k sacas onurlu bir yaflam için hak ve özgürlükleri tart fl ld. Bunun yan nda, üniversite harçlar, kentsel dönüflüm, orman, mera ve k y alanlar gibi konulara da de inildi. Haklar m z n çeflitli mücadeleler verilerek kazan labilece i ve umudun hiçbir zaman tükenmemesi gerekti i dile getirildi. 14 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

17 Ali Fahri ÖZTEN Vecihi Timuro lu sa l k sorunu oldu u için gelemedi. Bizler sevgili hocam z n yazd kitaplardan da yararlanarak bu forumda neler düflünüyoruz? Neler düflünmemiz gerekiyor? Sürece elefltirel bakabilecek miyiz? Dünyada ve ülkede yaflanan nelerdir? Yaflananlar sadece kabullenmek mi gerekiyor yoksa sorgulamak m gerekiyor, bunlar birlikte konuflal m. Sorunun soruyu açaca forumda bütün arkadafllar özgürce konuflsun. Sizler üniversiteleri de konuflmal s n z, üniversiteler için mevcut durum nedir, ne olmal d r? Üniversitelerde bilgi üretimi var m? Akademisyenler bilim sürecine özgürce yaklaflabiliyor mu? Elefltirel bak fl aç lar var m? Yoksa onlar da egemen güç dedi- imiz kesimin istemleri do rultusunda sadece belirli bir yönden mi bakabiliyorlar? Bunlar birlikte konuflal m. Tarihsel sürece bakt m z zaman flunu sorgulamam z gerekiyor; okullarda tarih derslerinde Birinci Dünya Savafl ard ndan kinci Dünya Savafl n okuttular. Bunlar n arkas ndaki sosyal ve politik nedenler nelerdi? Ya da gündemde olan konu Ortado u ve Irak ta ABD ve emperyal güçlerin Ortado uya özgürlük getirme ad na bir giriflimi oldu. Gerçekten egemen güçler özgürlük ve 1. O T U R U M demokrasi için mi oraya gittiler? Yoksa t pk sömürgeleflme sürecinde oldu u gibi kendi varl klar n sürdürmek için mi oradalar? Oradaki halklar gerçekten özgürlefltirildi mi? Sorunu çözme noktas nda var olan süreci meflrulaflt rmak m d r önemli olan yoksa o sürece elefltirel bir bak flla m bak lmal? Hep flunu söyleriz; sokak çocuklar için yard m edilmeli, Sosyal Hizmetler Kurumu de iflsin, bu çocuklar n bak m ve beslenme sorunlar giderilsin mi denilmeli ya da bu çocuklar n sokakta olma nedenleri, toplumsal ve sosyal koflullar m irdelenmeli? Bu bak fl aç s nda flöyle söyleyebiliriz, t pk ABD nin Ortado u daki özgürlefltirme mücadelesindeki yaratt savafl ve bak fl aç s yla Irak taki bir annenin; çocu unu, kocas n kaybetti i koflullarda, ABD ye bak fl nedir? ABD nin Ortado u ya yaklafl m nedir? Üniversitelerde harçlarda özellikle ikinci ö retimde astronomik bir yükselme var. Neredeyse özel üniversitelerin paras - na denk gelebilecek bir noktada. Bu harçlar ne zaman konuldu, gerekçesi neydi? Bizim dönemde katk pay diye al n yordu ve biz son s n ftayken konmufltu. Ancak bugün harç ad alt nda astronomik rakamlar al n yor. E itimin ve sa l n paras z olmas devletin görevi olmal. Bu astronomik rakamlar herkesin kabul etmesi mi gerekir ya da e itim neden paras z de il, bunu mu sorgulamak gerekir? Sürece nas l bakt m zdan çok nereden bakt m z önemli. Özgürlük ve haklar konusuna da böyle bakal m. Vecihi hocan n sorgulay c yöntemini uygulayal m. Biz ö rendiklerimizi onlardan ald k. Onun da akl burada kalmas n. Düflüncelerinizi paylaflman z istiyorum. Eski oda baflkan m z Hüseyin Ülkü; dünyada sevgi ve bilgi paylaflarak ço- al r der. Ben de buna inan yorum. Biz de burada bunu yapmal ve bilgimizi paylaflarak ço altmal y z. Üniversitedeki harç konusunu, e itimi, yurt ve staj sorununu ya da Türkiye de yaflanan özgürlükler konusunda üniversite ö rencilerinin yaflad klar s k nt lar paylaflabilirsiniz. Demokrasi nedir, demokrasi ile özgürlükler yan yana nas l durabilir? Demokrasiden ne anl yoruz? Kapitalist ve sosyalist sistem vard r, bunun d fl nda baflka bir sistem yoktur, arada bir yerde demokrasi olmaz. Demokrasiden çok demokratikleflme önemli. Bunu yakalayam - yorsak bunun çok da bir anlam yok. Frans z devrimini an msay n, milyonlarca insan n o dönemki verdi i mücadele ki buna burjuva devrimi denir. Demokrasi ad na dünyada bugüne kadar milyonlarca insan n can n feda etti ini görürsünüz. Hiç bir zaman demokrasi zembille inmemifltir. T pk konufltu umuz kavramlar n gökten zembille inmedi i gibi. Verilen bir mücadele vard r. Verilmeyen mücadeleyle al nan haklar bir gecede bir yasa düzenlemesiyle al n r. Türkiye ye bakt - m zda çok önemli bir mücadele verildi i söylenemez. Onun için bugün teker teker bu haklar yasal düzenlemeleriyle elden al nd - na bakt n zda hiç tepki göremiyorsunuz. Türkiye de hiç bir mücedele verilmeden 60 l y llarda sendikal süreç bafllam flt r. Bugün sendikalar n geldi i noktaya bak n sadece hükümetle pazarl k yapma aflamas ndalar. Hele Türk- fl genel baflkan n n son ücret pazarl ndaki tutumuna bakt - n zda; ekonomik ç karlar n temsil etti i iflçi s n f n terk etti ini görürsünüz. Bulundu u koltu u b rak p, %3 lük bir zamm dayatan karfl tarafa geçmifltir. Toplam % 7 lik ücret art fl yla hükümetle anlaflm fl, ancak iflçi s n f karfl ç kmam flt r. Çünkü iflçiler bu haklar n mücadele vererek almad için bunun de erini bilmi- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 15

18 1. O T U R U M yorlar. Onun için % 7 lik art fl kabul ediyorlar. Halbuki üniversitelerde % 400 e varan harç art fl var. fiunu aç klayay m sonra konuflmalara geçeriz, kapitalizm ve emperyalizmin ortaya ç k fl süreci çok tart fl l yor. Emperyalizmin yaflad bunal mlar ve arkas ndan yaflanan savafllar çok ciddi boyutlarda oldu. 80 lerde bu kavramlar de ifltirilip yerine baflka fleyler konuldu. Emperyalizmin yerine küreselleflme, globalleflme denildi. Kula a çok hofl gelen bir kelime. Kapitalizmin yerine serbest piyasa denildi. Tam da özgürlükler gibi serbest piyasa ne güzel de il mi? Bugün gelinen noktada emperyalizm bir oluflum ve bunlar hayata geçirecek birimleri vard r. Bunlar n bir tanesi Dünya Bankas, di eri IMF, Dünya Ticaret Örgütü. Emperyalizmin hayata geçmesine yard mc olan örgütlerdir. Art k 40 lardaki yaflanan savafl sürecinden sonra bu kurumlarla ülkelere giriliyor. Türkiye de özellefltirme öyle anlat ld ki, herkes bunun çok güzel bir fley oldu unu devlet denen ayg t n yok olaca n, herkesin özgürleflece ini, mutlu olaca n sand. Bu tam bir balondur. Özellefltirme ile Türkiye 80 y lda kazand bütün de erlerini elinden ç kard. Tüm bunlar 40 milyar dolara sat ld. fiimdi bu tesisleri almaya kalksan z gücünüz yetmez. Bu süreçler görülmeden demokratikleflmeden söz etmek hiç de kolay de il. Bütün bunlar birbirine paralel yürüyecek fleyler. Buyurun sizlere söz vermek istiyorum. Hüseyin EVRAN Harita mühendisiyim. zmir de serbest çal fl yorum. Baflkan n söylediklerine elbette kat - l yorum. Fabrikalar, Telekom u satt k. Gerekçe, zarar ediyoruz. Politikac lar m z, beflyüz kiflinin çal flmas gereken fabrikaya beflbin kifli koydular. Bu fabrika elbette çal flamaz. Harita mühendisli i bütün teflkilatlarda çal fl yor. Siz harita mühendisli inde ölçme tekni ini, mühendisli ini bilmiyorsan z, mesleki bir gücünüz yoksa masa bafl nda baflka ifller yapars n z. Bilgi olmazsa bulundu unuz yerde baflka insanlar ayd nlatabilir misiniz? Ali Fahri ÖZTEN Bilgi olmadan fikir sahibi olamazs n z. Gerçek bilgiyi, bilimsel bilgiyi yakalamak zorunday z. Sinem YAVUZ, KTÜ Ben üniversitelerdeki özgürlüklerden bahsetmek istiyorum. Bunun asl nda teoride kald n biliyoruz. Sadece bizim taraf m zdan de il, bunun mücadelesi önceki kuflaklarca da verilmifl. Belki bizim çocuklar m z da bunun mücadelesini vermek zorunda kalacak. Belki de bu yaln zca bir amaç olarak kalacak. Bu kadar olumsuz olmamak laz m belki ama ben böyle görüyorum. Ali Fahri ÖZTEN Üniversitelerde öyle bir bask - c yaklafl m var ki YÖK yasas nda çok ciddi yapt r mlar getirmifller. Mutlaka bu yasan n de iflmesi gerekiyor. Emre KARAGÖZ, KTÜ Tart flmay bafllatabilmek için bu kavramlar incelememiz gerekiyor. Hak denince benim akl - ma, insan n insan oldu u için sahip olmas gereken baz haklar akl ma geliyor. Mesela sa l k, e itim, bar nma hakk... Günümüzde görüyoruz ki bu haklar n hepsi tahrip ediliyor. nsanlara bu haklar ndan yararlanmalar için önkoflul konuyor. Bu da ücretlendiriliyor. Paran varsa e itim al - yorsun, sa l ktan yararlan yorsun, bar n yorsun. Bence irdelenmesi gereken fley bu benim aç mdan. Bu da sistem elefltirisine tekabül ediyor. Bu hükümetin en güzel yapt fley, kentsel dönüflüm ad alt nda her yeri y k p geçmesidir örne in. nsanlar n bar nma hakk kalm yor. Bak yoruz e itimde paras olan daha iyi e itim al yor ve bilgiye daha kolay ulafl yor. Bilgi bir flekilde tekellefliyor. Bizim mücadele etmemiz gereken fley bence bilginin toplumsallaflt r lmas olabilir. E itim paral flu an, ama paras z e itim için mücadele etmek gerekiyor. Haklar verilmez kazan l r, Ali Fahri hocam z n dedi i çok do ru. Bir yerden bafllay p, hak mücadelesini ö renmemiz gerekir. Bizler de üniversitelerde bir yerden bafllamam z laz m. Bugünden yar na belki birfleylerin de iflmesi kolay olmayacak ama de iflmesi 16 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

19 1. O T U R U M için u raflmak, güzel fleyler için çaba sarfermek, onurlu bir durufl bence. Sa l k için de ayn para odakl bir durufl var. Özgürlük konusunda ise bugün herkes özgür asl nda. Ancak sizin özgürlü ünüz baflkas n n özgürlü ünü engelliyor mu? Kapitalizmde özgürlük çok s n rl bir kesimin özgürlü üdür. Sermayenin egemenli ini sürdürmesi için belirlenmifl bir özgürlük bence. Özgürlük asl nda çok ince bir çizgi. Baz lar için özgürlük olan, baz lar için özgürlük olmuyor. Ali Fahri ÖZTEN Kentsel dönüflümün konusuna flöyle bakmam z gerekiyor. Avrupada ortaya ç kan bir kavram. Bir dönem kent d fl nda planlanan fabrikalar ve buna benzer tesisler, kentlerin büyümesi ile art k kent içinde kal yor. O dönem kent planc lar veya benzer meslek gruplar bunlar n kente kazan lmas yaklafl m yla dönüflüm planlar yap yorlar. Ancak Türkiye de kentsel dönüflüm Emre nin dedi i gibi rantsal dönüflüm oldu. Var olan alanlar n kente kazand r lmas yerine ranta aktar ld ; yeflil alanlar azalt l p yap yo unlu u artt r ld. O yerlerde yaflayan insanlar n kültürü de yok edilmeye bafllan ld. stanbul da Sulukule bunun bir örne idir. Bu bir anlamda yaflam hakk n n yok edilmesidir. Bu hakk n nas l talan edildi ini ve edilmeye devam etti ini görüyoruz. Biliyorsunuz dünyada da bu böyledir emek vermeden en kolay rant alanlar ndan biri mülkiyettir. Hüseyin EVRAN Kentsel dönüflüm ile ilgili iktidar n bir gerekçesi var. Sadece rant de il söz konusu olan. Gerekçe olarak depremi söylüyorlar, iki katl evler befl katl olmufl. Alt yap, kanalizasyon, su, elektrik gibi hizmetler tam gidemiyor deniliyor. Kaçak yap laflma neticesinde bir flehirleflme olufltu. Avrupadaki gibi de il. flimiz zor. Meslek olarak bizi çok fleyler bekliyor. Bunun bilincinde olmam z laz m. Kentsel yenileflmenin içinde ranttan daha ziyade önem verilecek fleylere dikkat edelim. Ali Fahri ÖZTEN TMMOB olarak kentsel dönüflüm konusunda Hüseyin Beyle ayn bak fl aç s ndan bak yoruz, farkl l k yok. Siz bir bölgeyi yenilerken oradaki kültürü yok edemezsiniz. Oradaki insanlar kentin d fl na ç karamazs n z. Kenti bütüncül olarak ele al p yorumlama flehir planc lar n n iflidir. Bir alan, tüm planlama anlay fllar hiçe say larak, tamamen dikey anlamda planlan yor; yap yo unlu- u, trafik, altyap s düflünülmeden ticaret merkezi haline dönüfltürülüyor. Buna haklar yok tabii. Do a DEM RTAfi, TÜ l y llarda sanayinin geliflmesi ve fabrikalar n kurulmas yla birlikte köyden kente göç bafllam flt. Belediyeler bu yo un göçü karfl layamad. Yüksek yo- unlukla gelen göçmenlerin bar nma ihtiyaçlar n hemen karfl - lamak zordu. Bunun için belediyeler gelen iflçilere konut yaps n diye malzeme verdi. Böylece ilk gecekondu bölgesi Etiler de olufltu, sonra Zeytinburnu na gelindi. Bu tip plans z yap laflma devlet politikas d r. Sonra Etiler flehir merkezinde kald ve paras olan kapitalistler için ilgi oda haline geldi. Burada oturanlar da Tozkoparan a gönderildi. Bu bölgenin zemininde deprem riskinin az oldu u görülünce bu kez Tozkoparan gözde semtler aras na girdi. Emre nin dedi i gibi burada da paras olan bar n yor, paras olmayan ikinci s n f vatandafl muamelesi görüyor. Ali Fahri ÖZTEN Do a n n kurultayda suyun özellefltirilmesi ile ilgili sunumu çok güzeldi. Su ve yaflam hakk konusunda verilen bir mücadele örne i var. Suyun özellefltirilmesi sonras Bolivya da ngiliz flirketi suyun fiyat n yüzde 300 artt r - yor. Yine özellefltirmede oldu u gibi vatandafltan ses yok. Ard ndan bir fiyat art fl, vatandafl n suya ödeyece i para kalm yor. Çat - lara variller koyup, ya mur suyunu kullanacaklar. Özellefltirmeyi yapan ngiliz flirketi ya mur suyunun kullan lmas n yasaklayan yasa ç kart yor. Damlardan bidonlar toplat yor. Sonra halk isyan etti ve flirket ülkeyi terk etti. Bolivya o flirketin zarar n büyük fiyatlarla ödedi. Bu rakamlar da halk ödüyor. fiirketi ülkeden kovmakla bu ifl bitmiyor. O flirket ülkeyi terk etti do ru ama tazminat yine halktan ald. K y larla ilgili bir yasa ç kt biliyorsunuz çok mücadele ettik. K y fleridi var, k y var bu alanlar ç kan mevzuat gere i halk n kullan m ndad r. K y dan sonra ilk yüz metre içinde kumsal alan tamamen halk n kullan m ndad r. Asla iflgal edilemez, halka kapat - lamaz. May s ay nda bir yasa ç - kart ld, k y alanlar n iflgal edenler, iflgal paras ödeyerek iflgale devam edebiliyorlar. Dolay - s yla siz art k k y alan ndan geçemezsiniz. Bunlar bir günde olmuyor. Süreç içinde yasalar parça parça Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 17

20 1. O T U R U M de ifltiriliyor. K y alanlar n n kullan m nda iflgal yasakt, bir flekilde kald r l yordu. Son yasa de- iflikli i ile k y alanlar n n iflgali serbest oldu. Siyasal iktidar k y alanlar nda planlama arac l yla yap laflmay yasaklad. Belediyeler bu tür giriflimlere giremeyecek, art k siyasal iktidar söz sahibi olacak. Bunu da tart flabiliriz. Do a n n söyledi i gibi bir kentte fabrikalar kuruldu unda oralarda insanlar n çal flmas gerekir. Bu ucuz iflgücü nereden gelecek? Köylerden kentlere bir ak fl olacaksa, bu insanlar nerede yaflayacaklar? fiehir merkezlerinde lüks apartmanlarda yaflayacak de iller, fabrikalar n hemen yan nda ulafl m n kolay oldu u gecekondularda yaflamalar na bilerek izin verildi. Mülkiyet hakk elde edildi. Kentlerin geliflmesiyle buradaki mülkiyetler çok de er kazand. Dolay s yla bunun bir flekilde elde edilmesi gerekiyordu. flçilerden buralar n geri al nmas amac yla kentsel dönüflüm planlamas yap ld. Avrupa da bu böyle de il. Malmö ye Avrupa Sosyal Formu için gitti imizde gördük ki bir çikolata fabrikas n kültür merkezine dönüfltürmüfller. Dönüflüm budur asl nda. Gizem fiarlak, KTÜ Konu hak ve özgürlüklerdi. Türkiye de akflamlar bütün evlerde, kahvelerde, ülkenin hali konuflulur ancak eyleme hiç bir zaman geçilmez. Herkesin mutlaka yapaca birfleyler vard r. Ev han m bir annenin çocu una verece i karakter özellikleri büyüdü ünde o ülkeye geri dönecektir. Herkesin belli oranda yapaca- bir fley olaca n düflünüyorum. Hak ve özgürlüklere ne kadar gereksinimimiz var? Türkiye de flu anda her tuttu- umuz fley elimizde kal yor. E itimden sa l a, imardan herfleye kadar. nsanlar belli bir mevkiye geldi inde eskiyi unuturlar. Cebine para gelince kendi gibi olmayan insanlar d fllarlar ve onlar ne yaparsa yaps n, denir. Hak ve özgürlüklerimizi ne kadar koruyoruz? Hepimiz ö renciyiz, hepimiz ileride bir koltu a oturdu umuzda, sorumlu bir mevkiye geldi imizde ne kadar yararl olaca m? Ma dur insanlar ne kadar savunaca m? diye kendimize sormal y z. Buna kaç m z evet cevab n verebilir? Bence özgüven ve vatan sevgisinin eksikli inden buna olumlu cevap verilemiyor. Tarih bilgimizin eksik olmas ndan kaynaklan - yor. Bugün hala üniversitede siyaset olmas n diyen arkadafl m z varsa, durup düflünmeliyiz. nkilap dersine ne gerek var diyen insanlar varsa durup düflünmeliyiz. Herkes ÖSS yi kazan p bir yere gelebilir, ama ünivesiteyi do ru kullan p gelifltirmek elimizde. Küçük ya da büyük haklar - m z ne kadar savunuyoruz? Örne in her gün geçti imiz sokakta lamba patlam fl, yanm yor, hangimiz belediyeye dilekçe yaz yor. Ya da yemekhanede yemekten tafl ç kt nda kaç m z flikayet ediyor. Çok küçük gibi görünen bu tür hak aramalara bile üniversitede izin verilmiyor. Bizim fakülteden örnek vereyim. S nav sonuçlar itirazdan sonra aç klan yor. Zaman nda hak özgürlük verilmeyen hocalar m z taraf ndan yap l yor. Bunu oturup düflünmemiz gerek. Hak ve özgürlük diyen hocalar m z n bizim hakk m z yedi inde kaç kifli karfl ç kabiliyor? Bizde çiftçi para etmeyen ürününü rmaklara dökerek protesto ederken Türk hükümetinin k l k p rdama e; hükümet bir gecede çiftçinin iste i yerine getirdi. Kaç m z yolda giderken yanl fl gördü ümüzü düzeltmek ad na küçük de olsa bir fley yap yoruz? Bunlar tart flma yarats n diye söyledim. Dilekçe verdi imizde karfl laflt m z sorunlar varsa paylafl n arkadafllar. Yapt klar n - z veya yapamad klar n z, karfl - n za ç kan engelleri paylafl n. Hocaya karfl ç k yorsunuz, o da sizi mezun etmemekle tehdit ediyor. Bu tür olaylar var, paylafl rsan z sevinirim. Teflekkür ederim. Ali Fahri ÖZTEN Güzel bir konuflmayd, teflekkür ediyorum. Konuflmay flöyle bütünlefltirmede yarar var. Çok güzel örnekler verdi, özellikle tar m ve Yunanistan çok iyi bir örnekti. Türkiye de bu bilinçlenme süreci ne zaman bafllat ld? Özellikle e itimle ilgili ç kan yasa, arkas ndan toprak reformu, tar m de il dikkat edin, Arkas ndan köylünün ve toplumun bilinçlenmesiyle birlikte köy enstitülerinin kuruluflu var. Ö retmen okullar zaten var. Köy enstitülerinin kuruluflunun amac, köyden çocu u alarak befl y ll k e itimden sonra tekrar köye dönen kifli tar mdan sa l a kadar köylüyü bilinçlendirme amac n güdüyordu. Kooperatifleflmenin bafllamas da bu dönemdir. Köylüyü bilinçsiz b rak rsan z ne beklersiniz, üretti i ürünü nereye tafl yacakt r. Bu birinci boyut... kinci boyut toprak reformu denildi. Hala a al k, fleyhlik, fl hl k varsa hala topraks z köylüler varsa hala topraks z çiftçiler varsa bunu da sorgulamak gerekiyor. Bunlarla bütünlefltirerek, emper- 18 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı