Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden"

Transkript

1

2

3 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l A ustos tarihlerinde Foça/ zmir de gerçeklefltirildi. Yaz E itim Kamp, üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i (Harita Mühendisli i), di er mühendislik ve mimarl k bölümleri ö rencilerinin yan s ra Odam z yöneticileri ile birlikte TMMOB ve di er Oda bileflenlerinden de kat l m ile gerçekleflti. Yaz E itim Kamp n n düzenlenmesi ile yak n gelecekte meslektafl m z ve Odalar m z n üyesi olacak mühendis ve mimar adaylar n n, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i ve bilefleni Odalar n görevlerini, yetki ve sorumluluklar n, çal flma anlay fl ve uygulamalar n tan malar, bunun yan nda mühendis ve mimarlar n yaflamdaki yeri ve meslektafllar na bak fl n n önemini kavramalar, tamamlay c nitelikteki teknik ve uygulamal e itim ve atölye çal flmalar yla sürece katk verilmesi; bununla birlikte ülkemizde ve dünyada yaflan lmakta olan ekonomik, sosyal ve kültürel geliflmelere iliflkin konunun uzmanlar yla tart flma, de erlendirme ve bilgi paylafl m yla gelece e dair de erler hakk nda bilinçlendirme amaçlanmaktad r. Bu etkinlikte ayr ca farkl üniversitelerde ve farkl bölümlerde okuyan ve ileride meslektafl olacak mühendis, mimar ve flehir planc s adaylar n n, birbirleriyle tan flmalar, birlikte planlama, karar alma, üretim, yönetim ve paylaflma sürecini yaratmalar, mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal geliflmeleri birlikte de erlendirmeleri, gelece e yönelik umutlar n diri tutmalar ve yaflamla güçlü bir ba kurmalar na katk verilmesinin üzerine durulmufltur. Ana temas "Yaflanabilir Gelecek" olarak seçilen bu y l ki Yaz E itim Kamp nda; ö renci, akademisyen, sanatç, yazar, gazeteci ve TMMOB a ba l meslek odalar n n yöneticileri ile bu konu çerçevesinde düflüncelerin paylafl ld ve tart fl ld mesleki ve teknik e itimlerin yan nda, güncel ve toplumsal geliflmelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar n ele al nd forum, konferans, panel ve söylefliler gerçeklefltirildi. Ayr ca; e itmenler eflli inde teknik, bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler, spor turnuvalar, müzik, fliir, tiyatro ve do açlama, halkoyunlar ve dans, foto raf, resim ve karikatür, sinema ve belgesel, yaz n, heykel ve seramik, cin fikirler ve kamp gazete atölyelerinde ö renciler ve kat l mc lar atölye çal flmalar n gerçeklefltirerek birlikte üretmenin heyecan n yaflad lar. HKMO 9. Yaz E itim Kamp nda Yeniden buluflmak üzere TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu

4 P R O G R A M 8. Yaz E itim Kamp Program 1. GÜN 22 A ustos 2009 Cumartesi (Aç l fl) 8:00 Karfl lama ve Kay t 12:0 Ö le yeme i 13:00 Çad rlar n Kurulmas 15:30 Kamp Bilgilendirme Toplant s ve Çal flma Gruplar n n Belirlenmesi 17:00 Dinlenme ve Deniz 18:00 Kamp Aç l fl Aç l fl Konuflmalar HKMO Tan t m Filmi ve Yaz E itim Kamp Film Gösterimi 20:30 Akflam Yeme i 22:00 Kamp Atefli 0:00 Uyku Zaman 2. GÜN 23 A ustos 2009 Pazar 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 1. OTURUM / FORUM: Yaflanabilir Gelecek çin Haklar ve Özgürlükler Yürütücü: Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Genel Baflkan ) 12:00 Ö le Yeme i 13:00 Oryantiring Teorik E itimi ve Yar flmas 18:00 Atölye Çal flmalar Ön Haz rl k Toplant s 20:00 Akflam Yeme i 21:30 Kamp Atefli 0:00 Uyku Zaman 3.GÜN 24 A ustos 2009 Pazartesi 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 2. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek çin Kent Prof.Dr. Hülya KOÇ (DEÜ fiehir ve Bölge Planlama) Hüseyin Ülkü (HKMO Eski Genel Baflkan ) Hasan ZENG N (HKMO Adana fiube Baflkan ) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 3. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek çin Su ve Enerji Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR (Bornova Belediyesi Baflkan -Ziraat Müh.) Muzaffer Salih ERTAN (Elektrik Mühendisleri Odas zmir fiube) 16:30 Arazi Çal flmas Heykel ve Seramik Atölyesi Yunus ÖN (Seramik Sanatç s ) Spor Turnuvalar 19:30 Akflam Yeme i 21:00 Atölye Çal flmalar 00:00 Uyku Zaman 4.GÜN 25 A ustos 2009 Sal 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10:30 Atölye Çal flmalar ve Turnuvalar 12:30 Ö le Yeme i 14:00 4. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek çin Ekonomi ve Siyaset Prof. Dr. Hayri KOZANO LU (Marmara Ün. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi) Prof. Dr. Aziz KONUKMAN (Gazi Üni. ktiradi ve dari Bilimler Fak.) Adnan BOSTANCIO LU (Yazar - Gazeteci - NTV) 16:30 Spor Turnuvalar 19:30 Akflam Yeme i 20:30 Atölye Çal flmalar Belgesel gösterimi ve Sohbet Köy Enstitüleri Deniz YEfi L (Yönetmen-Araflt rmac ) 0:00 Uyku Zaman 5. GÜN 26 A ustos 2009 Çarflamba 7:00 Günayd n 7:30 Kahvalt 8:30 5. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek çin Çevre ve Do a Prof. Dr. Tanay S dk UYAR (Marmara Üniversitesi Müh. Fak.) Güneflin AYDEM R (Bu day Derne i-atlas Dergisi Yazar ) 12:30 Ö le Yeme i 13:00 Gezi-Tekne Turu 19:30 Akflam Yeme i 20:30 Atölye Çal flmalar Film Gösterimi (Sonbahar) 0:00 Uyku Zaman 6. GÜN 27 A ustos 2009 Perflembe 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

5 P R O G R A M 10:30 6. OTURUM / SÖYLEfi : Yaflanabilir Gelecek çin Kültürel De erler Prof. Dr. fiadan GÖKOVALI (fiair-yazar-gazeteci) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Atölye Çal flmalar Spor Turnuvalar 16:00 Atölye Çal flmalar Sinema Atölyesi Belgesel çekim Teknikleri Özcan ALPER (Sonbahar Filmi Yönetmen) Senem AYTAÇ (Editör-Sinema Yazar ) 19:30 Akflam Yeme i 21:00 Atölye Çal flmalar 0:00 Uyku Zaman 7. GÜN 28 A ustos 2009 Cuma 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:30 Kahvalt 10:30 7. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek için Mühendislik Prof. Dr. Haluk KONAK (Kocaeli Ün. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölüm Baflkan ) Prof. Dr. Dursun Z. fieker (Gifu University - TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i) Doç. Dr. Haluk ÖZENER (Bo aziçi Üniversitesi) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 8. OTURUM / PANEL: Yaflanabilir Gelecek için Örgütlülük Mehmet SO ANCI (TMMOB Baflkan ) Nail GÜLER (TMMOB II. Baflkan ) Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Genel Baflkan ) 16:00 9. OTURUM / SÖYLEfi : Yaflanabilir Gelecek çin E itim Prof. Dr. Muhammed fiah N ( stanbul Teknik Üniversitesi Rektörü) 19:30 Akflam Yeme i 20:30 Atölye Çal flmalar 0:00 Uyku Zaman 8. GÜN 29 A ustos 2009 Cumartesi 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:00 Kahvalt 10: OTURUM / SÖYLEfi : Yaflanabilir Gelecek çin Medya ve letiflim Enver AYSEVER (Yazar-Edebiyatç -TV Programc s ) lyas BAfiSOY (Yazar-Reklamc ) 12:30 Ö le Yeme i 14:00 Atölye Çal flmalar Yaflanabilir Gelecek çin Sinema ve Belgesel Özcan ALPER (Sonbahar Filmi Yönetmeni) Orhan ESK KÖY (Belgesel Yönetmeni) Senem AYTAÇ (Editör-Sinema Yazar ) 18:00 Atölye Çal flmalar Spor Turnuvalar Final 19:30 Ayr l k Yeme i 20:30 Kat l m Belgelerinin Verilmesi ve Atölye Çal flmalar Ödül Töreni 0:00 Uyku Zaman 9. GÜN 30 A ustos 2009 Pazar (9. Kampta Buluflmak Üzere) 7:30 Günayd n 8:00 Sabah Sporu ve Deniz 9:30 Kahvalt 10:30 Çad rlar n Toplanmas 13:00 Ö le Yeme i, Dinlenme ve Deniz 14:00 Çevre Temizli i 15:00 Kamp Kapan fl ATÖLYE ÇALIfiMALARI Sinema Atölyesi (Belgesel çekim teknikleri) Özcan ALPER (Yönetmen) Orhan ESK KÖY (Yönetmen) Senem AYTAÇ (Editör-Sinema Yazar ) Yaz n Atölyesi (Edebiyat üzerine) Enver AYSEVER (Yazar-Edebiyatç ) Düflün Atölyesi (Cin Fikirler Atölyesi) lyas BAfiSOY (Yazar-Reklamc ) Belgesel Atölyesi-(Köy Enstitüleri üzerine) Deniz YEfi L (Araflt rmac -Yönetmen) Heykel ve Seramik Atölyesi Yusuf ÖN (Seramik Sanatç s ) Dans Atölyesi Ozan FIRAT (Dans E itmeni) Resim ve Karikatür Atölyesi S. Selçuk SAVCI (HKMO zmir fiube Yönetim Kurulu Üyesi) Kamp Gazete Atölyesi A. Ülkü KUTLU (HKMO Gen. Sayman ) Foto raf Atölyesi fiiir Atölyesi Tiyatro ve Do açlama Atölyesi Forum Atölyesi Halk Oyunlar Atölyesi Müzik Atölyesi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 3

6 Ö Z G E Ç M fi KATILIMCI ÖZGEÇM filer 2. Gün Sabah Oturumu Ali Fahri ÖZTEN HKMO Genel Baflkan 1963 y l nda Trabzon un Maçka ilçesinde do du. lk, orta ve lise ö renimini Trabzon da tamamlad da Karadeniz Teknik Üniversitesi nden mezun oldu. Ayn y l yüksek lisans na bafllad y l nda ller Bankas nda göreve bafllad y llar nda Kamu Emekçileri Sendikas Kurucu Üyeli i ve Yönetim Kurulu Üyeli i yapt tarihleri aras nda ller Bankas Mensuplar Sosyal Yard mlaflma ve Emeklilik Vakf Baflkanl k görevini yürüttü. HKMO 34 ve 35 inci dönem Örgütlenme Sekreterli i, 36,37,38 inci dönem Genel Sekreterli i, 39 uncu dönem Yönetim Kurulu üyeli i ve 40 nc dönem Oda Baflkanl görevlerinde bulundu y llar aras nda HKMO Bülten Yay n Kurulu Üyeli i ve Genel Yay n Yönetmeli i görevlerini sürdürdü y llar aras nda HKMO Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi Genel Yay n Yönetmenli i görevini yürüttü. HKMO ve TMMOB nin çal flma grubu ve komisyonlar ile panel, forum, sempozyum ve kongrelerinde çeflitli görevler alarak çal flmalara kat ld. Halen HKMO Genel Baflkanl görevini yürütmektedir. 3. Gün Sabah Oturumu Prof. Dr. Hülya KOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarl k Bölümü mezunu. Yüksek lisans n ayn üniversitenin flehir planlama bölümünde flehir mimarl bölümünde tamamlad. DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü fiehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dal nda doktoras n 1989 y l nda tamamlad. Tez konusu Kentsel Konut Sunumuda Konut Kooperatiflerinin Etkinlikleri Üzerine Bir Araflt rma: zmir örne idir y l nda DEÜ Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümünde Araflt rma Görevlisi olarak göreve bafllad y - l nda yard mc doçent, 1995 y l nda doçent, 2002 y l nda profesör oldu. Konut politikalar, toplu konutlar, sosyal konutlar, yaya mekanlar, engelsiz mekan tasar m, k y düzenlemeleri özellikle ilgilendi i konular aras nda. Halen DEÜ Mimarl k Fakültesi fiehir Bölge Planlamada Bölümünde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Hüseyin ÜLKÜ HKMO Eski Genel Baflkan 1943 te Mu la-paflap nar Köyü nde do du. lkokulu Bay r da Erkek Sanat Enstitüsü nü Mu la ve Ankara da bitirdi. stanbul Yüksek Teknik Okulu ndan (YTÜ) 1963 y l nda mezun oldu. TODA E de Yönetim Bilimi Uzmanl k E itimi gördü y llar nda Bergama ve Mu la Tapulama Bölge Müdürlükleri nde Kontrol Mühendisli i yapt y llar nda HKMO Yönetim Kurulu Üyeli i ve Genel Sekreterlik, 37, 38 ve 39. dönem Oda Baflkanl görevlerinde bulundu. Varl k, Dost, Su, Beflkaza, Ferayi ve Güç adl dergilerde fliirleri yay mland y llar aras nda iki dönem Mu la Belediye Meclis Üyeli i, y llar aras nda Mu la l Genel Meclis üyeli i yapt. Hasan ZENG N HKMO Adana fiube Baflkan 1963 y l nda Trabzon da do du y l nda KTÜ den mezun oldu. fiube yazmanl ve baflkanl görevlerinde bulundu. Halen ller Bankas 8. Bölgede görev yapmaktad r. 3. Gün Son Oturum Prof.Dr. Kamil Okyay SINDIR Bornova Belediye Baflkan 1962 y l nda Bornova da do an SIN- DIR, 1984 y l nda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Lisans, 1988 y - l nda EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tar msal Mekanizasyon Anabilim Dal nda Yüksek Lisans, y llar nda Freedon From Hunger (Açl kla Mücadele) bursu ile ngiltere, Cranfield Üniversitesinde doktora çal flmas n tamamlam flt r y - l nda yard mc doçent, yine ayn y lda doçent ve 2004 y l nda profesör ünvan na hak kazanm flt r. TMMOB Ziraat Mühendisleri zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkanl, TMMOB il koordinasyon kurulu sekreterli ini yürütmüfl, nsan Haklar l Kurulunda TMMOB il temsilcisi, Güneydo u Avrupa Ziraat Mühendisleri Birli i dönem baflkan kurucu koordinatörlü ü, 2008 den itibaren Ulusal Zeytin ve Zeytinya Konseyi yönetim kurulu üyeli i devam etmekte olan S nd r halen Bornova Belediye Baflkan d r. Birçok konsey ve kurulda görev alm fl S nd r alt s kitap, biri uluslararas kitap olmak üzere ço u uluslararas olmak üzere 120 varan eseri bulunmaktad r. Ayr ca çeflitli gazete ve dergi, sanat yay n organlar nda köfle yaz lar ve makaleleri bulunmaktad r. Muzaffer Salih ERTAN Elektrik Mühendisleri Odas zmir fiubesi ODTÜ Elektrik Mühendisli i Bölümü mezunu olan Ertan Elektrik Mühendisleri Odas zmir fiubesinde, Bölgemizde uygulanan enerji politikalar n izleyerek, elektrik enerjisi konusunda kamuoyunu do ru bilgilendirecek görüfl ve önerilerini içeren 2008 ve 2009 y l enerji raporunu oluflturmak olan Enerji Kurulunun üyesidir. Önceki dönemlerde nükleer enerji izleme komisyonu, yenilenebilir enerji kaynaklar üzerinde çal flmalar vard r. 4. Gün Sabah Oturumu Prof. Dr. Aziz KONUKMAN Gazi Üniversitesi BF 1955 Sinop do umlu, 1978 de ODTÜ ktisat bölümünü bitirdi, araflt rma görevlisi olarak çal flt. Daha sonra kamu kurumlar nda üst düzey görevlerde bulundu. Halen Gazi Üniversitesi ktisat bölümünde profesör olarak görev yap yor. Türk- fl de dan flmanl k yapan Konukman Emek Platformuna kat larak çal flmalarda bulunuyor. 4 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

7 Ö Z G E Ç M fi Prof. Dr. Hayri KOZANO LU Marmara Üniversitesi BF 1956 y l nda Adana da do ru. ODTÜ Endüstri Mühendisli i bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi flletme bölümüne araflt rma görevlisi olarak girdi. Yüksek Lisans ve doktoras n flletme Finansman konusunda yapt y l nda Marmara Üniversite ngilizce ktisat bölümüne girdi, halen ayn bölümde iktisat bölümü profesörüdür. Profesör Doktor Hayri Kozano lu iki dönem Özgürlük ve Dayan flma Partisi Baflkanl nda bulunmufltur. Adnan BOSTANCIO LU Yazar, Gazeteci, NTV 1961 y l nda Ankara da do du. OD- TÜ ktisat bölümünde okudu. Baz bas n yay n organlar nda çal flt. fiu anda NTV de çal flmakta olan Bostanc o lu, ayr ca Birgün gazetesinde yaz yazmaktad r. 5. Gün Oturumu Prof. Dr. Tanay S dk UYAR Marmara Üniversitesi Müh. Fak. Marmara Üniversitesi görevli. Bo aziçi Mühendislik Fakültesinden 1976 y l nda elektrik mühendisi olarak mezun oldu y llar aras nda TÜB TAK Marmara Bilimsel Araflt rma Merkezinde Uzman araflt r c olarak çal flt y l nda Türkiye statistikleri projesini tamamlayarak Türkiye deki önemli rüzgar gücünden elektrik üretme potansiyelinin bulundu unu kan tlad Y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli inden doktora tezini ald. Tezini Türkiye linyitlerinden s v kar fl m kar fl mlar n n haz rlanmas ve yak lmas n n incelenmesi konusunda tamamlad y llar Kocaeli üniversitesi Teknik E itim Fakültesinde yard mc doçent olarak görev yapt. Halen Marmara Üniversitesinde Yenilenebilir Enerji dal nda profesör olarak çal flmaktad r. Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürüdür. TMMOB Çevre Koruma Platformu Koordinasyonu ve EMO Enerji Komisyonu Üyesidir. Güneflin AYDEM R Bu day Derne i Atlas Dergisi Yazar Bu day Derne i, Atlas Dergisi yazar. Aktivist do a koruma kimli i ile tan nmaktad r. Bu day Derne i ve Do- a Derne i üyesi y l ndan itibaren Bu day Derne i ile birlikte birçok aktivitelerde bulunmufltur. Ekolojik dengeyi sa lamak ad na çal flmalar na devam etmektedir. 6. Gün Oturumu Prof. Dr. fiadan GÖKOVALI fiair, Yazar, Gazeteci, fiadan GÖKOVALI ço umuzun bildi- i bir isim. Kendisi 2009 da Alt n Y l n yafl yor. Çünkü, gazetecilik ve ard ndan iletiflim bilimleri dal nda yar m yüzy l doldurdu. fiadan, soyad ndan da belli: Gökova l. zmir ktisadi Ticari limler Akademisini bitirdikten sonra Turizm dal nda Üniversite Doktoru, letiflim dal nda Üniversite Doçenti ve Profesörü ünvan ve yetkisine hak kazand den bu yana zmir üniversitelerinde ö retim üyeli i yap - yor. Araflt rma, dizi yaz, turizm vb dallar nda birçok ödülü var. Y l n Gazetecisi seçildi. Efes, Fethiye ve Bergama y en iyi anlatan yazar ünvanlar n kazand. Türk Dil Kurumu Radyo-TV Dil Ödülü nü ald. Kültür Bakanl taraf ndan Anadolu Uygarl na Katk ödülüne lay k görüldü. Halikarnas Bal kç s ve Azra Erhat taraf ndan manevi evlat edildi. Bal kç m z n tüm yap klar n bas ma haz rl yor. Kendisinin, çeflitli dillerde yay nlanm fl kitaplar n n say s 30 u buluyor. 6. Gün Söyleflisi Özcan ALPER Yönetmen-Senarist 1975 Artvin-Hopa do umlu. Trabzon Lisesi'nden mezun oldu y l nda stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'ne bafllad y l nda ise stanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümüne girdi ve 2003 y l nda mezun oldu y l ndan itibaren Mezopotamya Kültür Merkezi, Naz m Kültür Merkezi gibi yerlerde sinema atölyesi çal flmalar na kat ld y l ndan aralar nda Yeflim Ustao lu'nun filmlerinin de oldu u çeflitli sinema filmlerinde asistanl k yapt. Yönetmenin di er çal flmalar : "Momi" K sa Hemflince çekilen ilk filmdir. "Tokai City'de Melankoli ve Rapsodi" ise Japonya'da çekilmifl bir belgeseldir. "Bir Bilimadam yla Zaman Enleminde Yolculuk" imza att di- er belgeselidir Senem AYTAÇ Editör-Sinema Yazar 1978 de Ankara da do an Senem Aytaç, ODTÜ Psikoloji Bölümü nde lisans e itimini tamamlad. Üniversite den mezun olduktan sonra stanbul a tafl n p bir y l çeflitli ifllerde çal flt ktan sonra, 2000 y l nda Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü nde yüksek lisans e itimine bafllad. Ayn bölümde y llar aras nda Araflt rma Görevlisi olarak çal flt ten itibaren yaz lar yla katk da bulundu u Altyaz Ayl k Sinema Dergisi ndeki yay n kurulu üyeli ini ve 2006 dan itibaren yürüttü ü içerik koordinatörlü ü görevini halen sürdürmekte. 7. Gün Oturumu Prof.Dr. Haluk KONAK Kocaeli Üni. JFM Bölüm Baflkan 1960 y l nda Maçka da do du y l nda lisans, 1986 y l nda yüksek lisans ve 1995 y l nda doktora e itimini tamamlayan KONAK y llar aras nda Yrd. Doç. olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli inde görev yapt y l nda Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisli i Bölümü Uygulamal Jeofizik Anabilim Dal nda Doçentlik ünvan n ald y l nda Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümünde Profesör ünvan n alan KONAK, 2006 y l ndan bu yana Bölüm Baflkanl görevini sürdürmektedir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 5

8 Ö Z G E Ç M fi Prof. Dr. Dursun Z. fieker G FU Un., TÜ Geomatik Müh TÜ nflaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünden mezun oldu y l TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans n tamamlad. Doktoras n 1993 y l nda TÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde bitirdikten sonra ayn üniversitede profesörlük ünvan n ald. Araflt rma konular yersel fotogrametri, CBS, Digital Fotogrametri. Japonya da G FU Üniversitesinde River Basin Researc Center da Su Havzalar nda CBS kullan - m konusunda araflt rma yapmak ve seminerler vermek üzere misafir ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Prof.Dr. Haluk ÖZENER Bo aziçi Üniversitesi 1984 y l nda stanbul Vefa Lisesinden mezun oldu. Lisans e itimini stanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümünde y llar aras nda tamamlad y llar aras nda Bo aziçi Üniversitesinde yabanc dil e itimi ald y llar nda Bo- aziçi Üniversitesinde yüksek lisans e itimini tamamlad. Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü Jeodezi Anabilim dal nda görev yapmaktad r. 7. Gün kinci Oturum Mehmet SO ANCI TMMOB Baflkan 1958 Samsun Ladik do umlu y l nda ODTÜ Makina Mühendisli- inden mezun oldu Makina Mühendisleri Odas Yökenit Kurulu Baflkanl görevinde bulundu y l ndan bu yana TMMOB Yönetim Kurulu Baflkanl n yürütüyor. Özel sektörde tesisat mühendisli i alan nda proje yöneticisi olarak çal flmaktad r Nail GÜLER TMMOB II. Baflkan 1959 y l nda Tokat Aktepe do umlu y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi- Harita ve Kadastro Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu de stanbul Belediyesi Mesken ve Gecekondu flleri Müdürlü ünde Harita Mühendisi olarak bafllad TMMOB-HKMO stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Üyeli i, TMMOB-HKMO stanbul fiube Yönetim Kurulu Yazman Üyeli i yapt. stanbul Büyükflehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu flleri Müdürlü ü yapt TMMOB-HKMO stanbul fiubesi Yönetim Kurulu II. Baflkan Üyeli i, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeli i yapm flt r. Bu dönem TMMOB II. Baflkan olarak görevini sürdürmektedir. 7. Gün Akflam Söylefli Prof. Dr. Muhammed fiah N TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin, 1965 y - l nda Rize, Pazar'da do mufltur y l nda TÜ nflaat Fakültesi jeodezi ve fotogrametri mühendisli i bölümünden mezun oldu. 1991'de University College London'dan master ve 1994 y l nda University of Newcastle upon Tyne'dan Doktora derecelerini ald. 1996'da doçent ve 2002 y l nda profesör oldu y l ndan itibaren TÜ rektörlü ü görevine bafllam flt r. 8. Gün Sabah Oturumu Enver AYSEVER Yazar, Edebiyatç, TV Programc s 1971 stanbul do umlu. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Uzun y llar Tiyatro Çisenti nin Sanat Yönetmenli i ni yapt. Durdurulmufl Zaman n Foto raf, Renkler ve Günce, Ya murla Gelen Yüzler, Yabanc da Camus, Aç k Evlilik, Dilekçe, Frankie and Johnny, Bir stanbul Masal, fiimdi Yafla Sonra Öde, Attilâ lhan fliirlerinden oyunlaflt rd Ne Kad nlar Sevdim sahneye koydu u oyunlardan baz lar. Bebifller Karnaval, Renkler Cumhuriyeti, Beyaz Difller Ülkesi, Günefli Güldüren Soytar, Kakaolu Olsun, Yaflamak Güzel Arkadafl m adl çocuk oyunlar n yazd, yönetti. Bu oyunlar Çocuk Oyunlar 1 adl bir kitapta toplad. TV8 de Lacivert, NTV Radyo da Kurflun Kalem adl edebiyat programlar n haz rlay p sundu. Finansal Forum gazetesinde köfle yazarl yapt. Varl k, Gösteri, nsanc l, Cumhuriyet gibi gazete ve dergilerde makale, deneme, araflt rma yaz lar yay nlad. Halen Do ufl Üniversitesi Kültür Sanat Yönetmenli i ni yürütmekte, ayn üniversitede yazarl k atölyesi çal flmalar n sürdürmektedir. Televizyon Gazetecili i, Sahne Sanatlar derslerini de veren yazar, Remzi Kitap Gazetesi nin Genel Yay n Yönetmenli i ni sürdürmektedir. Akbank Kültür Sanat Merkezi nde Ay n Güncesi ad alt nda halka aç k kültür, sanat tart flmalar düzenlemifltir. Uzun süre TV8 Haber Aktif program n n içinde Yaz n Aktif köflesinin sürekli konu- u olarak yorum ve elefltiriler yapan yazar n; Geç Kalm fl Romantik adl öykü, Bir An Bin Parça adl roman, Nas l Yazar Olunur, Yaral s n Türkiye adl deneme kitaplar bulunmaktad r. Halen Skytürk televizyonunda Ayk r Sorular ve Lacivert adl siyasal tart flma ve edebiyat programlar n haz rlay p, sunan yazar, 2007 Yunus Nadi Roman Ödülü sahibidir. lyas BAfiSOY Yazar, Reklamc 1983 y l nda F rt dergisinde ilk mizah yaz s yay nland. Bu tarihten sonra G rg r, Avni, H b r, Piflmifl Kelle dergilerinde yaz lar ve öyküleri ç kt. Limon Dergisi nde düzenli yaz lar da ç kan lyas Baflsoy çeflitli edebiyat dergilerinde kitap elefltirilerinde bulundu y l nda Bursa daki yerel bir gazeteye girdi ve gençlik köflesi ç kartt. Arabesk ve Heavy Metal müzikleri ile ilgili yapt - yaz dizileri stanbul bas n n da ilgisini çekti da Cumhuriyet Gazetesi nde haber merkezinden ifle kabul edilme flans n yakalam fl olmas - na ra men, e itim gerekçesiyle bu ifli sürdüremedi. Radikal ki gazetesinde yaz lar yay nlanm flt r. Halen her pazartesi Birgün Gazetesi'nde gün fl - n aramaktad r. Yaz, yorum ve kitaplar nda Metin Ünkazanan ve Tayfun Y lmaz takma isimlerini de kullanm flt r. Yüksek Volüm adl bir öykü kitab, ÖSS Matematik te 20 Soru Garanti adl bir ders kitab ve Reklamc Nedir Nas l Reklamc Olunur? adl deneysel bir çal flmas yay nland. 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

9 KATILIMCILAR Ö RENC LER JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHEND SL BÖLÜMÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi Rabia Reyhan KOCAKAYA Seda YILDIZ Erciyes Üniversitesi Fatmagül GÜZEL Hasan Ali SALMAN Kemal GENÇ Gümüflhane Üniversitesi Koray U ur GÜNEfi Mahmut Sami ÖZBEK Sad k EREZER Sedat SEVER Yaflar F DANCI stanbul Teknik Üniversitesi Ahmet Engin ERKAN Do a DEM RTAfi M. Kadri O uzhan ULUTAfi Mustafa Onur G R fiken Karadeniz Teknik Üniversitesi Ali PEK Baflak ERNEZ Burcu YURT Cem ÖZENTÜRK Ça r ADA Emre KARAGÖZ Ferda YANIK Gizem fiarlak Kerim ATAMAN Özer AKYÜREK Sinem YAVUZ Tu ba AKDA Ufuk KANSU Volkan B LG N Yusuf AYDIN Kocaeli Üniversitesi Berivan YA IZ Efe ERTEK N Gökçe Deniz KINAY Mahir SEVER Pelin ÇA AN Ondokuz May s Üniversitesi Ayfle Gülcan GÜNER Damla ERDO AN Emrah TEPE hsan EGEMEN RE S Selçuk Üniversitesi Alper ÖZGÜR Ba fl Tayyip YILMAZ Bilge TUMAN Burcu ÇEL KBAfi Esra SONEL brahim ÖZDEM R Mehmet Ali YÜCEL Y ld z Teknik Üniversitesi Dicle Özge ÖZTÜRK Eylem TURAN Fatih KORKMAZ Fatma AKBABA Güliz TAfiKIRAN shak ALTAY Kemal AKBULUT Ça r KAYNAR Ulafl F L Z Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Melih KARAASLAN Serap ÖZADA Sercan DO ANAY ÇEVRE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Mustafa Kemal AK ELEKTR K ELEKTRON K MÜHEND SL BÖLÜMÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Serhat ÖZTÜRK ENDÜSTR MÜHEND SL BÖLÜMÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Özlem fiah N ODTÜ Utkucan ARI JEOLOJ MÜHEND SL BÖLÜMÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Erman B RBEN K MYA MÜHEND SL BÖLÜMÜ Ege Üniversitesi Tayfun EVC L MADEN MÜHEND SL BÖLÜMÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Reha SEZEN Ozan AYKURT MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ Çukurova Üniversitesi Cem AVfiAR stanbul Teknik Üniversitesi Umut Ça lar UZUN Mersin Üniversitesi Salih KARA SU ÜRÜNLER MÜHEND SL BÖLÜMÜ Çukurova Üniversitesi Mehmet Yunus KIZILTAfi fieh R VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Adem KARABÖRKLÜ Ali GÜNGÖRMÜfi zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ezgi KUNDAKÇI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 7

10 KATILIMCILAR KATILIMCILAR AKADEM SYEN Prof.Dr. Aziz KONUKMAN (Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi) Prof.Dr. Hayri KOZANO LU (Marmara Üniversitesi BF - Endüstri Mühendisi) Prof.Dr. Hülya KOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi fiehir ve Bölge Planlama) Prof.Dr. Kamil Okyay SINDIR (Bornova Belediyesi Baflkan -Ziraat Mühendisi) Prof.Dr. Tanay S tk UYAR (Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Prof. Dr. Dursun Z. fieker (Gifu University - TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh.) Prof. Dr. Haluk KONAK (Kocaeli Ünv. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölüm Bflk.) Doç. Dr. Haluk ÖZENER (Bo aziçi Üniversitesi) Doç. Dr.Çetin CÖMERT (KTÜ JFM Bölümü, HKMO CBS Komisyon Baflkan ) Doç. Dr. Ali Can DEM RKESEN ( YTE fibp-harita Müh.) Prof.Dr.Onur GÜRKAN (Bo aziçi Üniversitesi) Prof.Necla ULU TEK N ( TÜ, Geomatik Mühendisli i) GAZETEC - YAZAR Adnan BOSTANCIO LU (Yazar-Gazeteci-NTV msnbc Yay n Yönetmeni) Prof. Dr. fiadan GÖKOVALI (fiair-yazar-gazeteci) Enver AYSEVER (Yazar-Edebiyatç -TV Programc s ) lyas BAfiSOY (Yazar-Reklamc ) Güneflin AYDEM R (Bu day Derne i-do a Korumac - Atlas Dergisi Yazar ) SANATÇI - ATÖLYE E TMEN Özcan ALPER (Yönetmen) Orhan ESK KÖY (Yönetmen) Senem AYTAÇ(Editör-Sinema Yazar ) Deniz YEfi L (Araflt rmac -Yönetmen) Yusuf ÖN (Seramik Sanatç s ) Ozan FIRAT (Dans E itmeni) TMMOB YÖNET M KURULU ve BA LI ODALAR Mehmet SO ANCI (TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan ) Nail GÜLER (TMMOB Yönetim Kurulu II. Baflkan ) Muzaffer Salih ERTAN (Elektrik Müh. Odas - zmir fib.) HKMO GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Genel Baflkan ) Fazl Yaflar ÇET NTAfi (HKMO II. Baflkan) Ertu rul CANDAfi (HKMO Genel Sekreteri) Asiye Ülkü KUTLU (HKMO Genel Sayman ) Özkan TALAY (HKMO Yönetim Kurulu Üyesi) Ufuk Serdar NC (HKMO Örgütlenme Sekreteri) Ayhan B NGÖL (HKMO Genel Merkez Yedek Üye) HKMO ZM R fiube YÖNET M KURULU Muhittin SELV TOPU (HKMO zmir fiube Baflkan ) Servet ALABALIK (HKMO zmir fiube II. Baflkan ) Lütfi ÜNAL (HKMO zmir fiube Sekreteri) brahim AYKOL (HKMO zmir fiube Sayman ) S. Selçuk SAVCI (HKMO zmir fiube Yönetim Kur. Üyesi) Okan ÖZEGE (HKMO zmir fiube Yönetim Kur. Üyesi) Ömer GÜNGÖRMÜfi (HKMO zmir fiube Yön. Kur. Üyesi) Mahmut Celalettin KIZILTAfi (HKMO zmir fiube Ydk. Yönetim Kurulu Üyesi) Zerrin ERTAN (HKMO zmir fiube Ydk. Yön. Kur. Üyesi) Özhan KAYNARCA (HKMO zmir fiube Ydk. Yön. Kur. Ü.) Asl TOPAL (HKMO zmir fiube Ydk. Yön. Kur. Üyesi) HKMO KURULLARI Atakan SERT (HKMO Ankara fiube II.Baflkan ) Cemil CANDAfi (HKMO Temsilci) Do an Kamil AKSOY (HKMO Temsilci) Gürkan ÖZ (HKMO Denetleme Kurulu Üyesi) Halil ERKAYA (HKMO Onur Kurulu Üyesi) Halil KAYNARCA (HKMO Onur Kurulu Üyesi) Hasan ZENG N (HKMO Adana fiube Baflkan ) Hüseyin ÜLKÜ (HKMO Eski Genel Baflkan ) Mustafa ERDO AN (HKMO Ankara fiube Yön. Kur. Üyesi) Prof. Hüseyin ERKAN (HKMO Kadastro Komis. Bflk.) Prof.Dr. Ahmet YAfiAYAN Rabia SATIR (HKMO Ankara fiube Sayman ) Yard.Doç.Dr.M.Tevfik ÖZLÜDEM R (HKMO stanbul fiube Baflkan ) Yusuf B LEN (HKMO Diyarbak r fiube Baflkan ) Zafer BEYD LL (HKMO Denetleme Kurulu Üyesi) Zeynel Abidin ÖZTÜRK (HKMO Diyarbak r fiube Ydk. Yönetim Kurulu Üyesi) KATILIMCILAR Atilla AYDIN Aysu DE RMENC (Harita Mühendisi) Ayflegül ÖZTÜRK (Ö retmen) Betül ÇET NTAfi (Ö renci) Birgül GENÇ KONAK (Jeoloji Mühendisi) Bora KUTLU (Ö renci) Can TALAY (Ö renci) Deniz KONAK (Ö renci) Diyar SARAÇO LU (Bilgisayar Mühendisi) Fügen SELV TOPU (Mimar) Hatice KIZILTAfi (Ev Han m ) Hüseyin EVRAN (Harita Mühendisi) dil Ada ÜNAL (Ö renci) Kubilay YILDIRIM (Harita Mühendisi) M.Yahya SARAL Mehmet GÜNGÖRMÜfi (Emekli Kadastro Teknisyeni) Melek AYDIN Mert Direnç ERDO AN (Ö renci) Mine ERDO AN (Emekli) Murat CESUR (Harita Mühendisi) Nevzat YILDIRIM (Seferihisar Kadastro Müdür) Saadet TOKDEM R (Harita Mühendisi) Semih KIZILTAfi (Ö renci) Semiha ERKAYA Suzan ÜNAL (E itimci) Tolunay YAfiAYAN Zengül ÜLKÜ (Emekli Ö retmen) Ziya Can KEÇEL (Harita Mühendisi) Ece YELKENC O LU (Ö renci) 8 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

11 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 9

12 A Ç I L I fi 8. Yaz E itim Kamp Aç l fl Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubesinin yürütücülü ünde gerçeklefltirilen Yaz E itim Kamp n n sekizincisi 22/30 A ustos 2009 tarihlerinde zmir in flirin tatil beldesi Foça n n güzel koylar ndan biri olan, Polen Tatil Köyü nde gerçeklefltirildi. Ana temas Yaflanabilir Gelecek olarak seçilen bu y lki Yaz E itim Kamp nda; ö renci, akademisyen, sanatç, yazar, gazeteci ve TMMOB a ba l meslek odalar n n yöneticilerinin kat l m ile ana tema çerçevesinde düflüncelerin paylafl ld ve tart fl ld mesleki ve teknik e itimlerin yan nda, güncel ve toplumsal geliflmelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar n ele al nd seminerler, konferanslar ve sunumlar gerçeklefltirildi. Aylarca süren çal flmalar bitmifl, kampla ilgili tüm ön haz rl klar tamamlanm flt. Kamp alan na bir gün önceden gelen, HKMO z- HKMO zmir fiube Sekreteri Lütfi ÜNAL HKMO zmir fiube Baflkan Muhittin SELV TOPU mir fiubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kamp Komisyonu üyeleri, HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, gönüllü meslektafl ve ö rencilerin iflbirli iyle ile erzak ve malzemeler tafl nd, toplant ve etkinlik alanlar düzenlendi. Aç l fl toplant s nda ilk konuflmay yapan HKMO zmir fiube Yazman Lütfi Ünal, kamp n amac n anlatt ktan sonra gelen telgraflar okudu. fiube Baflkan Muhittin SELV - TOPU aç l fl konuflmas nda, Yaz E itim Kamplar n n sürecine de inerek kamp n önemini dile getirdi 10 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

13 A Ç I L I fi ve yaflanabilir gelecek için gençlerin bu süreçteki yerini ve önemini vurgulad. Kamp Yürütme Kurulu olarak gençler için her türlü haz rl klar n tamamland n belirtti ve bu y lki kamp n da baflar l bir flekilde tamamlanaca n ifade ederek kamp için eme i geçenlere teflekkür etti. SELV TOPU nun ard ndan konuflmay yapmak üzere mikrofono davet edilen HKMO Genel Baflkan Ali Fahri Özten flunlar söyledi: Ali Fahri ÖZTEN HKMO Genel Baflkan Ali Fahri ÖZTEN Sevgili ö renci arkadafllar m, bir önceki y l turuncu, geçen y l beyaz idi bu y l mor renk size çok yak flm fl. Arkadafllar güzel bir renk seçmifl. Sizler ad na buradan ben teflekkür ederim. Bu y l sekizincisini düzenledi- imiz yaz e itim kamp n Türkiye de ilk kez hayata geçiren Oda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas d r. Daha sonra baz Odalar n k smi çal flmalar oldu. Mutlaka buraya geldi iniz gibi konferans salonunun önündeki merdivenlerden ç kmayacaks - n z. Herfley çok de iflecek, sürece çok farkl bakacaks n z. Kamp - m z n bu y l ki temas Yaflanabilir gelecek darbesinden sonra bizi baflka bir fleye al flt rmaya çal flt lar... Bas nda, televizyonda neoliberal politikalar n egemen oldu u siyaset kurumunda, üniversitelerde, yaflanabilir gelecek yerine, sürdürülebilir gelecek kavram n yerlefltirmeye çal flt lar. O dönem bir furya idi ve bu kelimelere tak ld herkes. Asl nda 80 lerde bize kabul ettirilmeye çal fl lan olgu; ülkenin sömürülmesinin önünü açmakt. Yaflanabilir bir gelece i yakalayabilmek için flunlar sormam z gerekiyor. Bu ülkelede gençlerin kaçta kaç iflsiz? Yüzde 30 u. Bu ülkede üniversiteye al nan ö renci say s, üniversite say s ne kadar? 90 n üzerinde devlet üniversitesi, 30 un üzerinde vak f üniversitesi olmak üzere toplam 140 a yak n üniversite ve üç milyon üniversite ö rencisi var. Donan m uygun mu diye bakmadan her ilçeye bir üniversite aç l yor. Elbette e itimin çok önemli oldu unu yads m yoruz, ama donan m ve altyap yeterli olmadan gerçekleflebilir mi? Önceki kamplar m za kat lan baz arkadafllar - n z; profesör görmeden okuldan mezun olduklar n söylediler. Bilimi ve teknolojiyi uygulamaya dönüfltüren mühendislerin nitelikli ve donan ml olmas gerekiyor. Gençlerimize bunu verebiliyor muyuz? Bunun için neler yap yoruz? As l soru olmas gereken budur... Son çeyrek as rda o kadar çok yasa de ifltiki bu ülkede, gelece- imizi o nedenle sorgulamak zorunday z. Bunun için mühendisler sorgulayan, araflt ran, düflünen, inceleyen insanlar olmak zorundad r. Üniversite ö rencileri olarak; belletmeye, ezbere karfl ç kmal ; düflünen, araflt ran, irdeleyen bir kimlikle donan ml olarak yüksek ö renimi bitirmek zorunday z. Çünkü alana ç kt - m zda üzerinde çal flaca m z uzun bir süreç var. Üniversiteler özerk ve demokratik olmal. Harçlar n yüzde 500 e varan bir oranda art r lmas üzerine ö renciler bir karfl ç k fl bafllatt lar. TMMOB ve ö renciler harçlar n art r lmas na karfl mücadele verdiler Ankara da. Bu oran yüzde 8 lere kadar indirildi. Bu ülkede her koflulda e itimin paras z olmas gerekmiyor mu? Bir de yaz okullar var. E itimin paras z, üniversitenin özerk ve demokratik olmas gerekiyor. Üniversiteler, akademisyenler, bilim insanlar ve ö rencile- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 11

14 A Ç I L I fi rin alan d r. Bir araya gelip ortak üretim sürecinde olmak zorundalar. Üniversiteler ticarethane olmamal. Bilim insanlar üniversitelerde bilim üretmek zorundalar. Yaflam koflullar o kadar zor ki farkl alanlara kayabiliyor. E itimin gelecekle ilgisini çok iyi irdelemek zorunday z. Yaflanabilir gelecek noktas na do adan bakt m zda; ç kart lan yasalarla bu ülkenin k y alanlar ya malan yor, mera ve tar m alanlar, hazine arazileri yok ediliyorsa gelecek konusunda bunlar sorgulamak zorunday z. Bütün meslek odalar ormanlar n ve mera alanlar n n yok olmas na karfl direniyor. Bir bak yorsunuz siyasi kararlarla ve uluslararas flirketlerin arac l ile bu alanlar n talan gündemde. Bu noktada odam z n mühendisli i, tekni i, teknolojiyi emekten ve halktan yana bu toplumun geliflmesi için her zaman kulland n söylemek istiyorum. Sorunlar m z çok ama mutlaka tart fl n. Mutlaka soru sorun. Burada çok de erli insanlar var. Bilim insanlar, gazeteciler, deneyimli uzmanlar var. Akl n za ne geliyorsa özgürce soracaks n z. Asla çekinmek yok. Hem özgürlü ün haritas n çiziyoruz diyece iz hem de özgürlükten yana s k nt duyaca z, böyle bir fley olamaz. Kamp süresince zmir fiubemiz bütün olanaklar sizlere sunuyor. Burada bütün yöneticilerin farkl görevleri var. Farkl yerlerde çal flmaktay z. Çal flma saati d fl ndaki bütün vaktimizi Oda çal flmalar nda, komisyonlarda, bilimsel toplant larda bir araya gelerek üretmeye çal fl yoruz. Sizler de bu odan n yöneticileri olacaks n z. Sizlerin de gelecekte bu bayra tafl yaca n za inan yoruz. Sizlere çok teflekkür ediyorum, bu güzel yaz gününde buraya geldiniz, bu çal flmalara kat lacaks n z, sonra okula döneceksiniz. Bu yaflad klar n z arkadafllar n zla paylaflman z diliyorum. Teflekkürler. Lütfi ÜNAL Onur konu umuz Osman Yurtseven burada. Eski Yeni Foça Belediye Baflkan, Yeni Eski Foça Belediye Baflkan Yard mc s diye tan taca m. Foça da bu üçüncü kamp m z, baflkan m z ciddi destekler sa l yor. Yeni Foça bir belde ama bedelini a r ödedi. Böyle bir turizm beldesinin kapat lmas ne kadar do ru? Foça dan km uzakta, kopuk bir yerleflim alan ve Foça dan oraya hizmet götürülmeye çal fl l yor. Foça Belediye baflkan yard mc m z Osman Yurtseven i konuflmas n yapmas için davet ediyorum. Osman YURTSEVEN Say n baflkan m, Diyarbak r ve zmir fiube baflkanlar, odam - z n de erli yöneticileri ve gelece- in temsilcileri, sizlerle birlikte böyle güzel bir temada, böyle güzel bir ortamda bulunmaktan mutluluk duydu umu ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoflgeldiniz. fiu anda Foça da bir söylefli var. CHP grup baflkanvekili Kemal K l çdaro lu nun bir söyleflisi devam etmekte. Kemal Anadol, Foça Belediye Baflkan Gökhan Demira, CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu nun sizlere selamlar n getirdim. Kamp m z düzenleyen zmir fiubemizi bir kez daha kutluyorum. Son derece keyifli ve güzel bir çal flmaya imza att - lar. Sevgili arkadafllar baz lar n z belki ilk kez geliyorsunuz ilçemize. Son yasa ile birlikte Yeni Foça Beldesi kapat larak Foça ilçesine ba land. Foça n n bir mahallesi haline geldi. Bunu niye gündeme getiriyoruz? Gelece imizi flekillendiren kararlardan bir örnekti bu. Biliyorsunuz yerel yönetimlerin temel amac, yerinden yönetimdir. Yani o ilçede, o beldede ya da o ilde yaflayan insanlar n en temel hizmetlerini en yak n yerden almalar gereken bir anlay flt. Maalesef hiç kimsenin böyle bir talebi olmad halde, buralarda yaflayan halk n böyle bir iste i olmad halde, b rak n iste ini, muhalefetine ra men bir oldu bittiyle, ben yapt m, oldu zihniyetiyle Yeni Foça, Gerenköy, Ba- aras, Türkelli, Helvac, Seyrek ve daha birçok beldede belediyeler kapat l p ilçelere ba land. Bunun üzerinde flunun için duruyorum; bu ülkenin yönetimi, bu ülkede yaflayanlara ra men sürdürülüyor. Bu nas l bir gelecekle karfl karfl ya oldu umuz ya da nas l bir gelece i oluflturdu umuz, bize ra men nas l bir gelecek oluflturuldu una küçük bir örnek. Onun için siz gençlerin, sizler için haz rlanan gelece i çok iyi görmeniz bunun için gereken donan ma sahip olman z, yeterli 12 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

15 A Ç I L I fi birikimi oluflturabilmeniz için bu tür çal flmalar bu nedenle, say n baflkana ve zmir fiube yönetimine bir kez daha teflekkür ediyorum. Gençlerimizi bu gelece e haz rlanmalar nda bu kampla hayati derecede önemli bir görev yap ld inanc nday m. Burada sizlerin bir yandan e lenirken, dinlenirken ayn zamanda çok önemli fleylerle donanaca n za da inan yorum. fiubemizin gelecek y llarda bu yaz kamplar n devam ettirece i konusunda eminim. Bizler de Foça Belediyesi olarak, Foçal lar olarak sizleri tekrar tekrar burada görmekten ve a rlamaktan mutlu olaca z. Hepinize sayg ve sevgilerimi sunuyorum. Teflekkür ederim. Lütfi ÜNAL fiimdi sözü bir ö renci arkadafl ma vermek istiyorum. Geçen sene en çok konuflan arkadafl m z Onur a söz vermifltim. Tan ma- d ysan z en k sa sürede tan yaca- n za eminim. Bu y l, geçen sene yine aram zda olan bir ö renci arkadafl m z var; Gizem fiarlak. Gizem fiarlak, KTÜ Hepinize hoflgeldiniz diyorum arkadafllar. Yeni yüzler görüyorum. Ben 7. Çeliflkiler Yaz Kamp na kat lm flt m. Umar m bu kamp n amac n ve bu kamp için verilen eme i görürsünüz. Burada gerçekten karfl l ks z bir emek var. Tek istenilen örgütlenmeyi sa lamak. Gelece e daha ayd nl k bakabilmek. Burada toplanmam z n temel sebeplerinden biri, hepimizin benzer meslektafllar olmas. Do al olarak çal flma hayat m zda birbirimizle s k karfl laflaca z. Bu nedenle ortak alanlar m zda hem gelecekte emek mücadelesi verirken, hem de ö renciyken hakk m z savunmal y z. Umar m yeni gelen arkadafllar kamp n de erini anlarlar. Çünkü takdir edilecek emek ve özveri var. Teflekkür ederim. Lütfi ÜNAL Biz teflekkür ederiz. Gizem i geçen seneden tan yoruz, özü sözü; saz, sözü bir arkadafl m z. Teflekkür ediyoruz eme e verdi i önem için. fiimdi on dakikal k mesleki tan t m filmimiz ve kamp tan t m filmimiz var onu izleyece iz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 13

16 1. O T U R U M FORUM Yaflanabilir Gelecek çin Haklar ve Özgürlükler Moderatör: Ali Fahri ÖZTEN Kamp n ilk oturumunda Yaflanabilir Gelecek çin Haklar ve Özgürlükler konulu forum yap ld ve halk n e itim, sa l k, bar nma gibi k sacas onurlu bir yaflam için hak ve özgürlükleri tart fl ld. Bunun yan nda, üniversite harçlar, kentsel dönüflüm, orman, mera ve k y alanlar gibi konulara da de inildi. Haklar m z n çeflitli mücadeleler verilerek kazan labilece i ve umudun hiçbir zaman tükenmemesi gerekti i dile getirildi. 14 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

17 Ali Fahri ÖZTEN Vecihi Timuro lu sa l k sorunu oldu u için gelemedi. Bizler sevgili hocam z n yazd kitaplardan da yararlanarak bu forumda neler düflünüyoruz? Neler düflünmemiz gerekiyor? Sürece elefltirel bakabilecek miyiz? Dünyada ve ülkede yaflanan nelerdir? Yaflananlar sadece kabullenmek mi gerekiyor yoksa sorgulamak m gerekiyor, bunlar birlikte konuflal m. Sorunun soruyu açaca forumda bütün arkadafllar özgürce konuflsun. Sizler üniversiteleri de konuflmal s n z, üniversiteler için mevcut durum nedir, ne olmal d r? Üniversitelerde bilgi üretimi var m? Akademisyenler bilim sürecine özgürce yaklaflabiliyor mu? Elefltirel bak fl aç lar var m? Yoksa onlar da egemen güç dedi- imiz kesimin istemleri do rultusunda sadece belirli bir yönden mi bakabiliyorlar? Bunlar birlikte konuflal m. Tarihsel sürece bakt m z zaman flunu sorgulamam z gerekiyor; okullarda tarih derslerinde Birinci Dünya Savafl ard ndan kinci Dünya Savafl n okuttular. Bunlar n arkas ndaki sosyal ve politik nedenler nelerdi? Ya da gündemde olan konu Ortado u ve Irak ta ABD ve emperyal güçlerin Ortado uya özgürlük getirme ad na bir giriflimi oldu. Gerçekten egemen güçler özgürlük ve 1. O T U R U M demokrasi için mi oraya gittiler? Yoksa t pk sömürgeleflme sürecinde oldu u gibi kendi varl klar n sürdürmek için mi oradalar? Oradaki halklar gerçekten özgürlefltirildi mi? Sorunu çözme noktas nda var olan süreci meflrulaflt rmak m d r önemli olan yoksa o sürece elefltirel bir bak flla m bak lmal? Hep flunu söyleriz; sokak çocuklar için yard m edilmeli, Sosyal Hizmetler Kurumu de iflsin, bu çocuklar n bak m ve beslenme sorunlar giderilsin mi denilmeli ya da bu çocuklar n sokakta olma nedenleri, toplumsal ve sosyal koflullar m irdelenmeli? Bu bak fl aç s nda flöyle söyleyebiliriz, t pk ABD nin Ortado u daki özgürlefltirme mücadelesindeki yaratt savafl ve bak fl aç s yla Irak taki bir annenin; çocu unu, kocas n kaybetti i koflullarda, ABD ye bak fl nedir? ABD nin Ortado u ya yaklafl m nedir? Üniversitelerde harçlarda özellikle ikinci ö retimde astronomik bir yükselme var. Neredeyse özel üniversitelerin paras - na denk gelebilecek bir noktada. Bu harçlar ne zaman konuldu, gerekçesi neydi? Bizim dönemde katk pay diye al n yordu ve biz son s n ftayken konmufltu. Ancak bugün harç ad alt nda astronomik rakamlar al n yor. E itimin ve sa l n paras z olmas devletin görevi olmal. Bu astronomik rakamlar herkesin kabul etmesi mi gerekir ya da e itim neden paras z de il, bunu mu sorgulamak gerekir? Sürece nas l bakt m zdan çok nereden bakt m z önemli. Özgürlük ve haklar konusuna da böyle bakal m. Vecihi hocan n sorgulay c yöntemini uygulayal m. Biz ö rendiklerimizi onlardan ald k. Onun da akl burada kalmas n. Düflüncelerinizi paylaflman z istiyorum. Eski oda baflkan m z Hüseyin Ülkü; dünyada sevgi ve bilgi paylaflarak ço- al r der. Ben de buna inan yorum. Biz de burada bunu yapmal ve bilgimizi paylaflarak ço altmal y z. Üniversitedeki harç konusunu, e itimi, yurt ve staj sorununu ya da Türkiye de yaflanan özgürlükler konusunda üniversite ö rencilerinin yaflad klar s k nt lar paylaflabilirsiniz. Demokrasi nedir, demokrasi ile özgürlükler yan yana nas l durabilir? Demokrasiden ne anl yoruz? Kapitalist ve sosyalist sistem vard r, bunun d fl nda baflka bir sistem yoktur, arada bir yerde demokrasi olmaz. Demokrasiden çok demokratikleflme önemli. Bunu yakalayam - yorsak bunun çok da bir anlam yok. Frans z devrimini an msay n, milyonlarca insan n o dönemki verdi i mücadele ki buna burjuva devrimi denir. Demokrasi ad na dünyada bugüne kadar milyonlarca insan n can n feda etti ini görürsünüz. Hiç bir zaman demokrasi zembille inmemifltir. T pk konufltu umuz kavramlar n gökten zembille inmedi i gibi. Verilen bir mücadele vard r. Verilmeyen mücadeleyle al nan haklar bir gecede bir yasa düzenlemesiyle al n r. Türkiye ye bakt - m zda çok önemli bir mücadele verildi i söylenemez. Onun için bugün teker teker bu haklar yasal düzenlemeleriyle elden al nd - na bakt n zda hiç tepki göremiyorsunuz. Türkiye de hiç bir mücedele verilmeden 60 l y llarda sendikal süreç bafllam flt r. Bugün sendikalar n geldi i noktaya bak n sadece hükümetle pazarl k yapma aflamas ndalar. Hele Türk- fl genel baflkan n n son ücret pazarl ndaki tutumuna bakt - n zda; ekonomik ç karlar n temsil etti i iflçi s n f n terk etti ini görürsünüz. Bulundu u koltu u b rak p, %3 lük bir zamm dayatan karfl tarafa geçmifltir. Toplam % 7 lik ücret art fl yla hükümetle anlaflm fl, ancak iflçi s n f karfl ç kmam flt r. Çünkü iflçiler bu haklar n mücadele vererek almad için bunun de erini bilmi- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 15

18 1. O T U R U M yorlar. Onun için % 7 lik art fl kabul ediyorlar. Halbuki üniversitelerde % 400 e varan harç art fl var. fiunu aç klayay m sonra konuflmalara geçeriz, kapitalizm ve emperyalizmin ortaya ç k fl süreci çok tart fl l yor. Emperyalizmin yaflad bunal mlar ve arkas ndan yaflanan savafllar çok ciddi boyutlarda oldu. 80 lerde bu kavramlar de ifltirilip yerine baflka fleyler konuldu. Emperyalizmin yerine küreselleflme, globalleflme denildi. Kula a çok hofl gelen bir kelime. Kapitalizmin yerine serbest piyasa denildi. Tam da özgürlükler gibi serbest piyasa ne güzel de il mi? Bugün gelinen noktada emperyalizm bir oluflum ve bunlar hayata geçirecek birimleri vard r. Bunlar n bir tanesi Dünya Bankas, di eri IMF, Dünya Ticaret Örgütü. Emperyalizmin hayata geçmesine yard mc olan örgütlerdir. Art k 40 lardaki yaflanan savafl sürecinden sonra bu kurumlarla ülkelere giriliyor. Türkiye de özellefltirme öyle anlat ld ki, herkes bunun çok güzel bir fley oldu unu devlet denen ayg t n yok olaca n, herkesin özgürleflece ini, mutlu olaca n sand. Bu tam bir balondur. Özellefltirme ile Türkiye 80 y lda kazand bütün de erlerini elinden ç kard. Tüm bunlar 40 milyar dolara sat ld. fiimdi bu tesisleri almaya kalksan z gücünüz yetmez. Bu süreçler görülmeden demokratikleflmeden söz etmek hiç de kolay de il. Bütün bunlar birbirine paralel yürüyecek fleyler. Buyurun sizlere söz vermek istiyorum. Hüseyin EVRAN Harita mühendisiyim. zmir de serbest çal fl yorum. Baflkan n söylediklerine elbette kat - l yorum. Fabrikalar, Telekom u satt k. Gerekçe, zarar ediyoruz. Politikac lar m z, beflyüz kiflinin çal flmas gereken fabrikaya beflbin kifli koydular. Bu fabrika elbette çal flamaz. Harita mühendisli i bütün teflkilatlarda çal fl yor. Siz harita mühendisli inde ölçme tekni ini, mühendisli ini bilmiyorsan z, mesleki bir gücünüz yoksa masa bafl nda baflka ifller yapars n z. Bilgi olmazsa bulundu unuz yerde baflka insanlar ayd nlatabilir misiniz? Ali Fahri ÖZTEN Bilgi olmadan fikir sahibi olamazs n z. Gerçek bilgiyi, bilimsel bilgiyi yakalamak zorunday z. Sinem YAVUZ, KTÜ Ben üniversitelerdeki özgürlüklerden bahsetmek istiyorum. Bunun asl nda teoride kald n biliyoruz. Sadece bizim taraf m zdan de il, bunun mücadelesi önceki kuflaklarca da verilmifl. Belki bizim çocuklar m z da bunun mücadelesini vermek zorunda kalacak. Belki de bu yaln zca bir amaç olarak kalacak. Bu kadar olumsuz olmamak laz m belki ama ben böyle görüyorum. Ali Fahri ÖZTEN Üniversitelerde öyle bir bask - c yaklafl m var ki YÖK yasas nda çok ciddi yapt r mlar getirmifller. Mutlaka bu yasan n de iflmesi gerekiyor. Emre KARAGÖZ, KTÜ Tart flmay bafllatabilmek için bu kavramlar incelememiz gerekiyor. Hak denince benim akl - ma, insan n insan oldu u için sahip olmas gereken baz haklar akl ma geliyor. Mesela sa l k, e itim, bar nma hakk... Günümüzde görüyoruz ki bu haklar n hepsi tahrip ediliyor. nsanlara bu haklar ndan yararlanmalar için önkoflul konuyor. Bu da ücretlendiriliyor. Paran varsa e itim al - yorsun, sa l ktan yararlan yorsun, bar n yorsun. Bence irdelenmesi gereken fley bu benim aç mdan. Bu da sistem elefltirisine tekabül ediyor. Bu hükümetin en güzel yapt fley, kentsel dönüflüm ad alt nda her yeri y k p geçmesidir örne in. nsanlar n bar nma hakk kalm yor. Bak yoruz e itimde paras olan daha iyi e itim al yor ve bilgiye daha kolay ulafl yor. Bilgi bir flekilde tekellefliyor. Bizim mücadele etmemiz gereken fley bence bilginin toplumsallaflt r lmas olabilir. E itim paral flu an, ama paras z e itim için mücadele etmek gerekiyor. Haklar verilmez kazan l r, Ali Fahri hocam z n dedi i çok do ru. Bir yerden bafllay p, hak mücadelesini ö renmemiz gerekir. Bizler de üniversitelerde bir yerden bafllamam z laz m. Bugünden yar na belki birfleylerin de iflmesi kolay olmayacak ama de iflmesi 16 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

19 1. O T U R U M için u raflmak, güzel fleyler için çaba sarfermek, onurlu bir durufl bence. Sa l k için de ayn para odakl bir durufl var. Özgürlük konusunda ise bugün herkes özgür asl nda. Ancak sizin özgürlü ünüz baflkas n n özgürlü ünü engelliyor mu? Kapitalizmde özgürlük çok s n rl bir kesimin özgürlü üdür. Sermayenin egemenli ini sürdürmesi için belirlenmifl bir özgürlük bence. Özgürlük asl nda çok ince bir çizgi. Baz lar için özgürlük olan, baz lar için özgürlük olmuyor. Ali Fahri ÖZTEN Kentsel dönüflümün konusuna flöyle bakmam z gerekiyor. Avrupada ortaya ç kan bir kavram. Bir dönem kent d fl nda planlanan fabrikalar ve buna benzer tesisler, kentlerin büyümesi ile art k kent içinde kal yor. O dönem kent planc lar veya benzer meslek gruplar bunlar n kente kazan lmas yaklafl m yla dönüflüm planlar yap yorlar. Ancak Türkiye de kentsel dönüflüm Emre nin dedi i gibi rantsal dönüflüm oldu. Var olan alanlar n kente kazand r lmas yerine ranta aktar ld ; yeflil alanlar azalt l p yap yo unlu u artt r ld. O yerlerde yaflayan insanlar n kültürü de yok edilmeye bafllan ld. stanbul da Sulukule bunun bir örne idir. Bu bir anlamda yaflam hakk n n yok edilmesidir. Bu hakk n nas l talan edildi ini ve edilmeye devam etti ini görüyoruz. Biliyorsunuz dünyada da bu böyledir emek vermeden en kolay rant alanlar ndan biri mülkiyettir. Hüseyin EVRAN Kentsel dönüflüm ile ilgili iktidar n bir gerekçesi var. Sadece rant de il söz konusu olan. Gerekçe olarak depremi söylüyorlar, iki katl evler befl katl olmufl. Alt yap, kanalizasyon, su, elektrik gibi hizmetler tam gidemiyor deniliyor. Kaçak yap laflma neticesinde bir flehirleflme olufltu. Avrupadaki gibi de il. flimiz zor. Meslek olarak bizi çok fleyler bekliyor. Bunun bilincinde olmam z laz m. Kentsel yenileflmenin içinde ranttan daha ziyade önem verilecek fleylere dikkat edelim. Ali Fahri ÖZTEN TMMOB olarak kentsel dönüflüm konusunda Hüseyin Beyle ayn bak fl aç s ndan bak yoruz, farkl l k yok. Siz bir bölgeyi yenilerken oradaki kültürü yok edemezsiniz. Oradaki insanlar kentin d fl na ç karamazs n z. Kenti bütüncül olarak ele al p yorumlama flehir planc lar n n iflidir. Bir alan, tüm planlama anlay fllar hiçe say larak, tamamen dikey anlamda planlan yor; yap yo unlu- u, trafik, altyap s düflünülmeden ticaret merkezi haline dönüfltürülüyor. Buna haklar yok tabii. Do a DEM RTAfi, TÜ l y llarda sanayinin geliflmesi ve fabrikalar n kurulmas yla birlikte köyden kente göç bafllam flt. Belediyeler bu yo un göçü karfl layamad. Yüksek yo- unlukla gelen göçmenlerin bar nma ihtiyaçlar n hemen karfl - lamak zordu. Bunun için belediyeler gelen iflçilere konut yaps n diye malzeme verdi. Böylece ilk gecekondu bölgesi Etiler de olufltu, sonra Zeytinburnu na gelindi. Bu tip plans z yap laflma devlet politikas d r. Sonra Etiler flehir merkezinde kald ve paras olan kapitalistler için ilgi oda haline geldi. Burada oturanlar da Tozkoparan a gönderildi. Bu bölgenin zemininde deprem riskinin az oldu u görülünce bu kez Tozkoparan gözde semtler aras na girdi. Emre nin dedi i gibi burada da paras olan bar n yor, paras olmayan ikinci s n f vatandafl muamelesi görüyor. Ali Fahri ÖZTEN Do a n n kurultayda suyun özellefltirilmesi ile ilgili sunumu çok güzeldi. Su ve yaflam hakk konusunda verilen bir mücadele örne i var. Suyun özellefltirilmesi sonras Bolivya da ngiliz flirketi suyun fiyat n yüzde 300 artt r - yor. Yine özellefltirmede oldu u gibi vatandafltan ses yok. Ard ndan bir fiyat art fl, vatandafl n suya ödeyece i para kalm yor. Çat - lara variller koyup, ya mur suyunu kullanacaklar. Özellefltirmeyi yapan ngiliz flirketi ya mur suyunun kullan lmas n yasaklayan yasa ç kart yor. Damlardan bidonlar toplat yor. Sonra halk isyan etti ve flirket ülkeyi terk etti. Bolivya o flirketin zarar n büyük fiyatlarla ödedi. Bu rakamlar da halk ödüyor. fiirketi ülkeden kovmakla bu ifl bitmiyor. O flirket ülkeyi terk etti do ru ama tazminat yine halktan ald. K y larla ilgili bir yasa ç kt biliyorsunuz çok mücadele ettik. K y fleridi var, k y var bu alanlar ç kan mevzuat gere i halk n kullan m ndad r. K y dan sonra ilk yüz metre içinde kumsal alan tamamen halk n kullan m ndad r. Asla iflgal edilemez, halka kapat - lamaz. May s ay nda bir yasa ç - kart ld, k y alanlar n iflgal edenler, iflgal paras ödeyerek iflgale devam edebiliyorlar. Dolay - s yla siz art k k y alan ndan geçemezsiniz. Bunlar bir günde olmuyor. Süreç içinde yasalar parça parça Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir 17

20 1. O T U R U M de ifltiriliyor. K y alanlar n n kullan m nda iflgal yasakt, bir flekilde kald r l yordu. Son yasa de- iflikli i ile k y alanlar n n iflgali serbest oldu. Siyasal iktidar k y alanlar nda planlama arac l yla yap laflmay yasaklad. Belediyeler bu tür giriflimlere giremeyecek, art k siyasal iktidar söz sahibi olacak. Bunu da tart flabiliriz. Do a n n söyledi i gibi bir kentte fabrikalar kuruldu unda oralarda insanlar n çal flmas gerekir. Bu ucuz iflgücü nereden gelecek? Köylerden kentlere bir ak fl olacaksa, bu insanlar nerede yaflayacaklar? fiehir merkezlerinde lüks apartmanlarda yaflayacak de iller, fabrikalar n hemen yan nda ulafl m n kolay oldu u gecekondularda yaflamalar na bilerek izin verildi. Mülkiyet hakk elde edildi. Kentlerin geliflmesiyle buradaki mülkiyetler çok de er kazand. Dolay s yla bunun bir flekilde elde edilmesi gerekiyordu. flçilerden buralar n geri al nmas amac yla kentsel dönüflüm planlamas yap ld. Avrupa da bu böyle de il. Malmö ye Avrupa Sosyal Formu için gitti imizde gördük ki bir çikolata fabrikas n kültür merkezine dönüfltürmüfller. Dönüflüm budur asl nda. Gizem fiarlak, KTÜ Konu hak ve özgürlüklerdi. Türkiye de akflamlar bütün evlerde, kahvelerde, ülkenin hali konuflulur ancak eyleme hiç bir zaman geçilmez. Herkesin mutlaka yapaca birfleyler vard r. Ev han m bir annenin çocu una verece i karakter özellikleri büyüdü ünde o ülkeye geri dönecektir. Herkesin belli oranda yapaca- bir fley olaca n düflünüyorum. Hak ve özgürlüklere ne kadar gereksinimimiz var? Türkiye de flu anda her tuttu- umuz fley elimizde kal yor. E itimden sa l a, imardan herfleye kadar. nsanlar belli bir mevkiye geldi inde eskiyi unuturlar. Cebine para gelince kendi gibi olmayan insanlar d fllarlar ve onlar ne yaparsa yaps n, denir. Hak ve özgürlüklerimizi ne kadar koruyoruz? Hepimiz ö renciyiz, hepimiz ileride bir koltu a oturdu umuzda, sorumlu bir mevkiye geldi imizde ne kadar yararl olaca m? Ma dur insanlar ne kadar savunaca m? diye kendimize sormal y z. Buna kaç m z evet cevab n verebilir? Bence özgüven ve vatan sevgisinin eksikli inden buna olumlu cevap verilemiyor. Tarih bilgimizin eksik olmas ndan kaynaklan - yor. Bugün hala üniversitede siyaset olmas n diyen arkadafl m z varsa, durup düflünmeliyiz. nkilap dersine ne gerek var diyen insanlar varsa durup düflünmeliyiz. Herkes ÖSS yi kazan p bir yere gelebilir, ama ünivesiteyi do ru kullan p gelifltirmek elimizde. Küçük ya da büyük haklar - m z ne kadar savunuyoruz? Örne in her gün geçti imiz sokakta lamba patlam fl, yanm yor, hangimiz belediyeye dilekçe yaz yor. Ya da yemekhanede yemekten tafl ç kt nda kaç m z flikayet ediyor. Çok küçük gibi görünen bu tür hak aramalara bile üniversitede izin verilmiyor. Bizim fakülteden örnek vereyim. S nav sonuçlar itirazdan sonra aç klan yor. Zaman nda hak özgürlük verilmeyen hocalar m z taraf ndan yap l yor. Bunu oturup düflünmemiz gerek. Hak ve özgürlük diyen hocalar m z n bizim hakk m z yedi inde kaç kifli karfl ç kabiliyor? Bizde çiftçi para etmeyen ürününü rmaklara dökerek protesto ederken Türk hükümetinin k l k p rdama e; hükümet bir gecede çiftçinin iste i yerine getirdi. Kaç m z yolda giderken yanl fl gördü ümüzü düzeltmek ad na küçük de olsa bir fley yap yoruz? Bunlar tart flma yarats n diye söyledim. Dilekçe verdi imizde karfl laflt m z sorunlar varsa paylafl n arkadafllar. Yapt klar n - z veya yapamad klar n z, karfl - n za ç kan engelleri paylafl n. Hocaya karfl ç k yorsunuz, o da sizi mezun etmemekle tehdit ediyor. Bu tür olaylar var, paylafl rsan z sevinirim. Teflekkür ederim. Ali Fahri ÖZTEN Güzel bir konuflmayd, teflekkür ediyorum. Konuflmay flöyle bütünlefltirmede yarar var. Çok güzel örnekler verdi, özellikle tar m ve Yunanistan çok iyi bir örnekti. Türkiye de bu bilinçlenme süreci ne zaman bafllat ld? Özellikle e itimle ilgili ç kan yasa, arkas ndan toprak reformu, tar m de il dikkat edin, Arkas ndan köylünün ve toplumun bilinçlenmesiyle birlikte köy enstitülerinin kuruluflu var. Ö retmen okullar zaten var. Köy enstitülerinin kuruluflunun amac, köyden çocu u alarak befl y ll k e itimden sonra tekrar köye dönen kifli tar mdan sa l a kadar köylüyü bilinçlendirme amac n güdüyordu. Kooperatifleflmenin bafllamas da bu dönemdir. Köylüyü bilinçsiz b rak rsan z ne beklersiniz, üretti i ürünü nereye tafl yacakt r. Bu birinci boyut... kinci boyut toprak reformu denildi. Hala a al k, fleyhlik, fl hl k varsa hala topraks z köylüler varsa hala topraks z çiftçiler varsa bunu da sorgulamak gerekiyor. Bunlarla bütünlefltirerek, emper- 18 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 8. Yaz E itim Kamp Foça/ zmir

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Proje direniflle engellenebilir Panelde son olarak söz alan Dr. fiükrü Aslan gecekondular n birer suç merkezi gibi gösterilerek, kentsel dönüflüme meflru zemin yarat lmak istendi ini belirtti. Gecekondular

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekimin ilk pazartesi, Dünya Konut ve Mimarlık Günü nü de içine alan tarihlerde Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefiyle Mimarlık Şenliği düzenlemektedir.

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı