ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * Mehmet Selami YILDIZ * Selman AKSOY **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * Mehmet Selami YILDIZ * Selman AKSOY **"

Transkript

1 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA * Mehmet Selami YILDIZ * Selman AKSOY ** A STUDY ON PERSONEL SELECTION WITH ANALITIC HIERARCHY PROCESS Öz Analitik Hiyerarşi Prosesi, birden çok karar alternatifi arasında en uygun kararın seçilmesine imkan sağlayan bir metottur. Bu çalışmanın amacı, bir işletmede uygulanan personel seçimi sürecinin çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınması ve alternatif adaylar arasında birden çok kritere göre en uygun personellerin seçiminin gerçekleştirilmesidir. Çalışma, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren ve birden fazla birime personel almayı planlayan bir işletmede gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Expert Choice programı kullanılarak Analitik Hiyerarşi Prosesi ile en uygun personellerin seçimi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda Analitik Hiyerarşi Prosesinin personel seçimi sürecinde etkin bir metot olarak kullanılabileceği belirlenmiştir Anahtar Kelimeler: Personel Seçimi, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Otomotiv Yan Sanayi Abstract Analytical Hierarchy Process (AHP) is a method that allows selecting optimum decision among several decision alternatives. The purpose of this study is to take personnel selection process implemented in a company as a multi-criteria decision-making problem and perform the optimum personnel selection according * Doç.Dr., Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, e-posta: ** Öğr.Gör., Düzce Üniversitesi, Gümüşova Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, e-posta: *Bu makale, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Eylül 2014 tarihinde düzenlenen 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumunda sunulan Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Personel Seçimi Üzerine Bir Çalışma başlıklı bildirinin yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir. 59

2 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: to multiple criteria. This research has been conducted at an enterprise which operates in automotive sub-industry and plans to recruit personnel to multiple departments. In this research optimum personnel has been selected with analytic hierarchy process method by using Expert Choice program. At the end of the research it has been inferred that analytic hierarchy process can be effectively used as a method in personnel selection process. Keywords: Personnel Selection, Analytical Hierarchy Process, Automotive Sub- Industry 1. Giriş Personel seçimi, işletmelerde herhangi bir birime ya da belirli bir işe ihtiyaç duyulan nitelikleri sağlayan adaylar arasında en uygun olanın ya da olanların seçilmesi süreci olarak tanımlanabilir (Bali, 2013:126). İşletmeler için uygun personelin araştırılması ve seçilmesi önemli bir insan kaynakları faaliyetidir. Personel seçme işlemi, insan kaynakları yönetiminde etkinliği sağlama açısından son derece önemli olduğu gibi, işletmelerdeki diğer birimlerin de etkin bir şekilde işlemesi açısından önemli bir faaliyet olduğu söylenebilir. Bu bağlamda personel seçiminde yapılacak hatalar, sonradan düzeltilmesi güç ve maliyetli sonuçlar doğurabilir (Yelboğa, 2008: 12). Personel seçiminde özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler, kamu işletmelerine göre daha modern yöntemler kullanabilmektedir. Kamuya personel alımında ülkemizde genel olarak yazılı veya test türü sınavlar kullanılarak adaylar arasında en yüksek puanı alan kişi seçilmektedir. Özel işletmeler ise kendi bünyesine uygun personeli seçme noktasında daha farklı metotlar kullanabilmektedir. Bu bağlamda, personelde aranan nitelikler arttıkça seçim işlemleri daha zor hale gelmekte ve işletmeler bu seçim işlemleri için daha farklı metotlar kullanma arayışına girebilmektedirler (Yılmaz, 2009: 36). Personel seçim sürecinde işletmelerin tarafsız davranmaları çok önemlidir. Tarafsızlığın sağlanması için iki koşul gereklidir. Bunlardan birincisi, personelde olması istenen kriterlerin düzgün bir şekilde tanımlanması gerekir. Bu aşamanın öncesinde kriterlerin ne olması gerektiği iyi bir şekilde oluşturulmalıdır. İkinci koşul ise, oluşturulan kriterler çerçevesinde bilgi, beceri ve yeteneklerin başvuru sürecinde değerlendirilmesidir (Dağdeviren ve Yüksel, 2007: 100). Personel seçim sürecinde temel nokta seçilenin insan olması, tarafsız bir şekilde ve stratejik bir bakış açısıyla yürütme işleminin ve planlamanın yapılması, çalışan-organizasyon bakımından ulaşılması düşünülen hedef 60

3 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: ve işletme beklentilerinin karşılanması nedeniyle önem taşımaktadır (Gök, 2006: 38). Personel seçim sürecinin faydaları yöneticiler tarafından, ancak yanlış bir personelin seçilmesi durumunda anlaşılabileceği düşünülebilir. Zira yanlış personelin seçilmesi demek işletmeler için hem sosyal yapıya hem de ekonomik yapıya zarar vermek demektir. İşe uygun olmayan bir elamanın yerleştirilmesi ya da kişinin uygun olmayan bir işe yerleştirilmesi, iş kazalarının artmasına, iş ile işçi arasında uyumsuzluk, kişinin çalışma arkadaşlarıyla problemler ve işletme veriminin düşmesi gibi sorunların yaşanmasına yol açabilir (Erdoğdu, 2013: 87). Doğru personelin seçimi işletmeler açısından son derece faydalıdır. Yanlış personelin seçimi sonucu ortaya çıkacak problemler, verimlilik düşüşü ya da maliyetler ne ise, doğru personelin seçiminde tüm bu olumsuzlukların, olumlu sonuç olarak işletmeye yansıyacaktır. Bu çalışmada, işletmeler için son derece önemli olan personel seçimi, son yıllarda literatürde önemi artan ve çok kriterli karar verme metotlarından biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmanın, birden fazla birim ve kriterlerin fazla olduğu durumda bir işletmede yapılacak personel seçim işleminin AHP metodu ile daha kolay ve hızlı yapılabileceğini göstermesi bakımından, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 2. Literatür Taraması Personel seçim süreci için kullanılan ilk metotlar; sözlü sınav, yazılı sınav ve testlerdir. İşletmelerin gereksinim duyduğu personelin seçilmesi için kullanılan teknikler, en uygun personelin belirlenmesi için tek başına yeterli olmayabilir. Personel seçimi için öncelikle, ölçme ve değerlendirme için kullanılacak kriterler ve bu kriterlerin ağırlıklarının belirlenmiş olması gerekir. Çünkü her kriterin personel ölçme ve değerlendirilmesinde önemi ya da ağırlığı farklıdır. Ağırlıklandırma yapılmamış kriterler için kullanılacak ölçme ve değerlendirme metotları personel seçimi için yanlış kararların alınmasına neden olabilmektedir (Aksakal ve Dağdeviren, 2010: 906). AHP metodu hemen hemen her alanda kullanılabildiğinden çok geniş bir literatüre sahiptir. Bu çalışmada AHP metodunun yanında çok kriterli karar verme metotlarının da kullanıldığı personel seçimi uygulamaları ile ilgili literatür incelenecektir. 61

4 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: Ünal, (2010), yaptığı çalışmada, insan kaynakları yöneticisi seçimine AHP metodunu uygulamıştır. Bu çalışmasında önerdiği modelin amacının yöneticilerin daha iyi karar vermesine yardımcı olmak olduğunu belirtmiştir. Ayrıca değerlendirilecek adayların sayısının artması durumunda zaman maliyetinin ortadan kalkacağını belirtmiştir. Bali ve Gencer (2005), Kara Harp Okulunda öğretim elamanı seçimi için kurumda kullanılan sistemin yanında AHP, bulanık AHP (BAHP) ve bulanık mantıkla elde edilen sonuçları karşılaştırmıştır. Mevcut sistemle yapılan seçim işleminde kriterlere göre yapılan sıralamada 1. Aday ile AHP, BAHP ve bulanık mantıkla yapılan seçim işleminde 1. Aday aynı çıkmıştır. Sıralamada 2. çıkan aday AHP, BAHP ve bulanık mantıkta da aynı çıkmıştır. Mojahed vd. (2013), personel seçimi için ELECTRE-AHP metodunu birlikte kullanmıştır. Yaptıkları çalışmada, Önce ELECTRE metodunu uygulamış daha sonra AHP metodunu uygulamıştır. En son bu iki metodu birlikte kullanarak seçim işlemini gerçekleştirmiştir. Cheng ve Li bir işletmede uygun elemanın seçimi için AHP metodunu kullanmışlardır. Cheng ve Li, işletmelerin rekabetçi hedeflerini gerçekleştirmeleri için karar verme noktasında AHP yi kullanmalarının fayda sağladığını vurgulamışlardır. (Cheng ve Li, 2001). Özgörmüş vd. (2005), yaptıkları çalışmada, bir işletmedeki personel seçim problemini bulanık AHP metodu ile ele almışlardır. Metodun personel seçimine sayısal bir çözüm getirdiği ve karar vermede kolaylık sağladığını belirtmişlerdir. Aksakal ve Dağdeviren, (2010), yaptıkları çalışmada Analitik Ağ Süreci (ANP) ve kriterlerin birbirleri ile olan ilişkilerini belirleyen DEMATEL yöntemlerini birlikte kullanarak personel seçim problemi çözümünü yapmışlardır. Gibney ve Shang (2007), AHP metodunu dekan seçimi ile ilgili yapmış oldukları çalışmada kullanmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda akademik birimler için yapılacak seçiminde AHP nin faydalı bir metot olduğunu vurgulamışlardır. Dağdeviren, (2007), yaptığı çalışmada personel seçim problemini bulanık mantık ve AHP metodunu birleştiren bir algoritma kullanarak çözmüştür. Önerdiği algoritmada bulanık analitik hiyerarşi metodunu kullanmıştır. Özbek (2014), yaptığı çalışmada sivil toplum kuruluşlarında yöneticilerin çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi için yönetim kurulu 62

5 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: üyelerinin kolayca uygulayabilecekleri bilimsel bir modeli ortaya koymuştur. Son yıllarda AHP metodu ile diğer bazı çok kriterli karar verme metotlarının birleştirilerek uygulanması giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle AHP ve Veri Zarflama, bulanık mantık ve AHP, hedef programlama ve AHP metodunun birlikte kullanıldığı birçok çalışma bulunmaktadır (Gülenç ve Aydın Bilgin, 2004). 3. Analitik Hiyerarşi Prosesi Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Saaty (1977 ve 1994) tarafından geliştirilen çok kriterli karar verme metodudur (Triantaphyllou ve Mann, 1995: 1). AHP metodu karar verme noktasında işletme yöneticileri tarafından anlaşılması ve uygulanması kolay bir metot olması bakımından, yöneticilerin karar verme sürecinin daha etkin ve iyi hale getirilmesini sağlayabilecek bir metottur (Dağdeviren ve Eren, 2001: 43). AHP, birden çok alternatifin bulunduğu bir karar ortamında seçim yapmada yararlanılan ve birden fazla karar vericinin süreç içerisinde yer alabildiği çok kriterli karar verme metotlarından biridir. Seçim işlemi için kullanılacak kriterler nicel ya da nitel olabilir. AHP metodu problemi önce küçük parçalara ayırır, daha sonra ikili karşılaştırmalara tabi tutar, her hiyerarşi için öncelikler belirlenir ve bu şekilde belli bir mantıksal süreci düzenler (Ecer ve Küçük, 2008: 358). AMAÇ Kriterler Alternatifler Şekil 1. Üç Seviyeli AHP Modeli Kaynak: Saaty and Vargas, (2001) 63

6 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: AHP metodunda öncelikle amaç belirlenir ve bu amaç doğrultusunda kriterler ayrı ayrı ortaya konur. Daha sonra her bir kriter için alternatifler oluşturulur. Bu şekilde karar için hiyerarşik yapı oluşturulur (Schooll vd. 2005: 764). Şekil 1 de üç seviyeli AHP modeli görülmektedir. AHP nin ikinci adımı ikili karşılaştırmalardır. İkili karşılaştırma da iki kriter, karar vericinin bilgi ve deneyimlerinden de faydalanılarak, birbiri ile karşılaştırılır (Paksoy vd. 2013: 117). Saaty tarafından oluşturulan ikili karşılaştırmaların önem skalası Tablo 1 de verilmiştir. 64 Tablo 1. Önem Skalası Önem Tanımı Açıklama Derecesi 1 Eşit önemli İki faaliyetin de eşit tercih edilmesi 3 Çok az önemli Bir faaliyetin diğerine göre biraz daha fazla tercih edilmesi 5 Kuvvetli derecede önemli Bir faaliyetin diğerine göre çok daha fazla tercih edilmesi 7 Çok kuvvetli derecede önemli Bir faaliyetin diğerine göre çok kuvvetli derecede tercih edilmesi 9 Kesin önemli Bir faaliyetin diğerine göre en yüksek derecede tercih edilmesi 2, 4, 6, 8 Ara değerler Kaynak: Saaty, 1980: 843 AHP metodunun üçüncü adımı ise, ilişki matrislerinin normalleştirme işlemidir. Bu adımda önce her bir matris sütunu toplanır, sonra bulunan toplam değer bütün sütun elemanlarının değerlerine tek tek bölünür. Bu şekilde normalleştirilmiş matris kullanılarak her bir satır değerleri toplanarak hesaplanır ve matrisin boyuta bölünmesiyle her bir kriter için yüzde önem ağırlıkları belirlenmiş olur (Toksarı, 2007:172). Karar vericinin belirlenen kriterler arasında bir kıyaslama işlemi gerçekleştirirken, yapılan işlemin tutarlı olup olmadığını ölçmek için Tutarlılık Oranının (T.O.) hesaplanması gerekir. Bu hesaplamada n kriter sayısına bağlı olarak rasgele indeks sayıları kullanılır. Yapılan hesaplama sonunda çıkan değer 0,10 un altında ise oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu sonucuna varılır. 0,10 un üzerinde çıkması halinde karşılaştırma matrisleri yeniden düzenlenmelidir ( Saaty, 1980). AHP metodu en çok tercih edilen metot olmasına rağmen AHP de bulunan alternatiflerin sıralaması her zaman doğru olmayabilir. Karar vericinin öznel değerlendirmede bulunması, AHP sonuçlarının iyi çıkması

7 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: açısından önemlidir. Bundan dolayı AHP metodunu kullanan kişilerin yanlış değerlendirmeleri, sonucun da yanlış çıkmasına sebep olabilir (Bali ve Gencer, 2005: 41). 4. Uygulama Bu çalışmada, AHP metodu otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren bir işletmede personel seçimi problemine uygulanmıştır. Birden fazla birim için en uygun personelin belirlenmesine çalışılmıştır. AHP metodu ile kriterlerin birbirleri arasındaki sayısal ağırlıkları belirlenmiş ve Expert Choice programı kullanılarak her bir birim için personel seçim probleminin çözümü yapılmıştır. Firma bünyesinde bulunan 5 birime alınacak personel adayları içerisinde, her birim için en uygun 5 aday belirlenmiş ve bunlar arasından da en uygun personel belirlenmeye çalışılmıştır. Birbirinden farklı kriterlerin değerlendirilmesi sürecinde AHP metodu kullanılmıştır. Firma bünyesine personel alınması düşünülen 5 birim, lojistik mühendisi, ürün geliştirme mühendisi, kalite kontrol mühendisi, Ar-Ge merkezi proje mühendisi ve kalıp tasarım uzmanıdır. Tüm bu birimler için adaylarda bulunması gereken kriterler, firmanın insan kaynakları departmanı tarafından belirlenmiştir. Bu kriterler aşağıda Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2 de görüldüğü gibi lojistik mühendisi için gereken kriterler; endüstri mühendisliği konusunda deneyim, lojistik deneyimi, aktif araç kullanma durumu ve İngilizce bilgi düzeyidir. Ürün geliştirme mühendisi için gereken kriterler; makine mühendisliği konusunda deneyim, ingilizce bilgi düzeyi, unigraphics ve autocad programları konusunda deneyimleridir. Kalite kontrol mühendisi olarak alınacak adaylarda olması gereken nitelikler; ilgili mühendislik deneyimleri, ingilizce bilgi düzeyi, hata türü etkileri analizi (FMEA), yeni ürün devreye alma prosesi (APQP), ölçüm sistemi analizi (MSA), istatistiksel proses kontrol (SPC), proseslerin ürünü istenilen şartlarda üretebilecek potansiyeli sağlaması (PPAP), 8-D problem çözümü konularına hakimiyeti ve adayların iletişim becerilerinin hangi düzeyde olduğudur. Ar-Ge merkezi proje mühendisi için aranan nitelikler; ilgili mühendislik deneyimleri, ingilizce bilgi düzeyi, daha önce proje süreçlerinde bulunup bulunmadığı ve iletişim becerileridir. Kalıp tasarım uzmanı için gereken nitelikler; önlisans ise makine mezunu, lisans ise teknik bölüm mezunu olup yeterli deneyime sahip olması, uniraphics programına hakimiyeti, autocad programına hakimiyeti ve saç kalıbı ve aparat deneyimi olmasıdır. Ayrıca erkek adaylar için askerlik şartı ve alınacak personellerin, firmanın bulunduğu 65

8 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: ilde ikamet etmesi gibi kriterler adaylarda mutlaka olması istenen şartlardır. Alınacak Personel Lojistik mühendisi Ürün geliştirme mühendisi Kalite kontrol mühendisi Ar-Ge merkezi proje mühendisi Kalıp tasarım uzmanı 66 Tablo 2. Alınacak Personel ve Aranan Kriterler Adayda Bulunması İstenen Kriterler Endüstri mühendisliği konusunda deneyim, Lojistik deneyimi, Aktif araç kullanma durumu, İngilizce bilgi düzeyi. Makine mühendisliği konusunda deneyim, Unigraphics ve Autocad programları konusunda deneyim, İngilizce bilgi düzeyi. İlgili mühendislik deneyimleri, Hata türü etkileri analizi (FMEA), Yeni ürün devreye alma prosesi (APQP), Ölçüm sistemi analizi (MSA), İstatiksel proses kontrol (SPC), Proseslerin ürünü istenilen şartlarda üretebilecek potansiyeli sağlaması (PPAP) ve 8-D problem çözümü konularına hakimiyet, İngilizce bilgi düzeyi, Adayın iletişim becerileri. İlgili mühendislik deneyimleri, İngilizce bilgi düzeyi, Daha önce proje süreçlerinde bulunma durumu, İletişim becerileri. Önlisans ise makine mezunu, lisans ise teknik bölüm mezunu olmak, Unigraphics ve Autocad programlarına hakimiyet, Saç kalıbı ve aparat deneyimi olmak. Uygulamanın yapıldığı firmanın insan kaynakları uzmanı ve yardımcısı ile birlikte her bir departman ve kriter için önem dereceleri belirlenmiş ve bunun sonucunda değerlendirme işlemleri Expert Choice programında yapılmıştır. Tablo 3 de ana kriterlerin ikili karşılaştırılmaları verilmiştir. Expert Choice programında veriler işlendiğinde, ana kriterlerin göreli öncelik değerleri, endüstri mühendisliği konusunda deneyimi (0,200), lojistik deneyimi (0,078), aktif olarak araç kullanabilen (0,200), İngilizce bilgi düzeyi (0,522). Burada en önemli kriter İngilizce bilgi düzeyidir (0,522). İkili karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı 0.02 dir.

9 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: Tablo 3. Lojistik Mühendisi İçin Ana Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi Lojistik mühendisi Endüstri mühendisliği konusunda deneyimi Lojistik deneyimi Aktif araç kullanma durumu İngilizce bilgi düzeyi Endüstri mühendisliği konusunda /3 deneyimi Lojistik deneyimi 1/3 1 1/3 1/5 Aktif araç kullanma /3 durumu İngilizce bilgi düzeyi Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,02 Endüstri mühendisliği konusunda deneyimi, lojistik deneyimi, aktif araç kullanma durumu ve ingilizce bilgi düzeyi kriterlerinin her biri için adaylara önem değerleri verilmiş ve bu değerler ile Expert Choice programında ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Lojistik mühendisi için 5 adayın belirlenen kriterler bazında ikili karşılaştırılmaları ve tutarlılık oranları Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7 de gösterilmiştir. Değerlendirme işlemleri uygulamanın yapıldığı firmanın insan kaynakları uzmanı ve yardımcısı ile birlikte yapılmıştır. Tablo 4. Endüstri Mühendisliği Konusunda Deneyimi Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Endüstri mühendisliği konusunda deneyimi 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday /3 1 2.Aday 1/ /5 1/3 3.Aday 1/5 1/3 1 1/7 1/5 4.Aday Aday /3 1 Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,03 67

10 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: Tablo 5. Lojistik Deneyimi Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Lojistik 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday deneyimi 1. Aday 1 1 1/3 1/5 1 2.Aday 1 1 1/3 1/5 1 3.Aday /5 3 4.Aday Aday 1 1 1/3 1/5 1 Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,03 Tablo 6. Aktif Araç Kullanma Durumu Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Aktif araç 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday kullanma durumu 1. Aday 1 3 1/3 1 1/3 2.Aday 1/3 1 1/5 1/3 1/5 3.Aday Aday 1 3 1/3 1 1/3 5. Aday Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,07 Tablo 7. İngilizce Bilgi Düzeyi Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi İngilizce bilgi düzeyi 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday Aday 1/3 1 1/3 1/3 7 3.Aday Aday Aday 1/9 1/7 1/9 1/9 1 Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,02 Yapılan tüm ikili karşılaştırmaların ardından elde edilen sonuç Şekil 2. de verilmiştir. Bu sonuca göre bu birime alınacak personel 4. aday olmalıdır. 68

11 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: Şekil 2. Expert Choice Programında Yapılan İşlemlere Göre Adayların Yüzdelik Dağılımları Tablo 8 de Ürün geliştirme mühendisi için ana kriterlerin ikili karşılaştırılmaları verilmiştir. Expert Choice programında veriler işlendiğinde, ana kriterlerin göreli öncelik değerleri, makine mühendisliği konusunda deneyim (0,390), İngilizce bilgi düzeyi (0,390), unigraphics programına hakimiyet (0,068), autocad programına hakimiyet (0,152). Burada en önemli 2 kriterin makine mühendisliği konusunda deneyim ve İngilizce bilgi düzeyidir (0,390). İkili karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı 0.02 dir. Tablo 8. Ürün Geliştirme Mühendisi İçin Ana Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi Ürün geliştirme mühendisi Makine mühendisliği konusunda deneyim İngilizce bilgi düzeyi Uniraphics programına hakimiyet Autocad programına hakimiyet Makine mühendisliği konusunda deneyim Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,02 İngilizce bilgi düzeyi Uniraphics programına hakimiyet Autocad programına hakimiyet /5 1/5 1 1/3 1/3 1/3 3 1 Makine mühendisliği konusunda deneyim, ingilizce bilgi düzeyi, uniraphics programına hakimiyet ve autocad programına hakimiyet kriterlerinin her biri için adaylara önem değerleri verilmiş ve bu değerler ile Expert Choice programında ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Ürün geliştirme mühendisi için 5 adayın belirlenen kriterler bazında ikili 69

12 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: karşılaştırılmaları ve tutarlılık oranları Tablo 9, Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo 9. Makine Mühendisliği Konusunda Deneyim Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Makine 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday mühendisliği konusunda deneyim 1. Aday Aday 1/3 1 1/ Aday Aday 1/5 1/3 1/5 1 1/3 5. Aday 1/3 1 1/3 3 1 Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,01 Tablo 10. İngilizce Bilgi Düzeyi Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi İngilizce bilgi 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday düzeyi 1. Aday 1 1/ Aday Aday 1 1/ Aday 1 1/ Aday 1/5 1/7 1/5 1/5 1 Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,02 Tablo 11: Unigraphics Programına Hakimiyet Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Unigraphics 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday programına hakimiyet 1. Aday Aday 1/ /3 5 3.Aday 1/7 1/5 1 1/7 1 4.Aday Aday 1/7 1/5 1 1/7 1 Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,02 70

13 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: Tablo 12. Autocad Programına Hakimiyet Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Autocad 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday programına hakimiyet 1. Aday Aday 1/5 1 1/3 3 1/3 3.Aday 1/ Aday 1/7 1/3 1/5 1 1/5 5. Aday 1/ Tutarlılık Oranları (T.O.): 0,02 Yapılan tüm ikili karşılaştırmaların ardından elde edilen sonuç Şekil 3 de verilmiştir. Bu sonuca göre bu birime alınacak personel 1. aday olmalıdır. Şekil 3. Expert Choice Programında Yapılan İşlemlere Göre Adayların Yüzdelik Dağılımları Kalite kontrol mühendisliği için adaylardan istenen kriterler diğer birimlere göre daha fazladır. Tablo 13 de kalite kontrol mühendisliği için ana kriterlerin karşılaştırılması verilmiştir. Bu sonuca göre, en önemli iki kriter, ilgili mühendislik deneyimleri (0,247) ve FMEA (0,247) dır. Diğer kriterlerin önem sıralaması ise 8 D problem çözümü (0,101), iletişim becerileri (0,101), İngilizce bilgi düzeyi (0,101), PPAP (0,041),APQP (0,041), MSA (0,041), SPC (0,022) şeklindedir. İkili karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı 0.02 dir. 71

14 FMEA APQP MSA SPC PPAP AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: Tablo 13. Kalite-Kontrol Mühendisi İçin Ana Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi Kalitekontrol mühendisi İlgili mühendisl ik deneyimle ri İngilizce bilgi düzeyi İlgili mühendisl ik deneyimle ri İngiliz ce bilgi düzeyi 8D Proble m Çözüm ü İletişim becerile ri /3 1 1/ FMEA APQP 1/ 1/ MSA 1/ 1/ 1/5 1/ /3 1/3 5 3 SPC 1/ 1/ 1/ 1/ 1/7 1/5 1 1/5 1/ PPAP 1/ 1/ 1/5 1/ /3 1/ D problem Çözümü 1/3 1 İletişim 1/3 1 becerileri Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,02 1/ 3 1/ İlgili mühendislik deneyimleri, İngilizce bilgi düzeyi, FMEA, APQP, MSA, SPC, SPC, PPAP, 8D problem çözümüne ve iletişim becerileri kriterlerinin her biri için adaylara önem değerleri verilmiş ve bu değerler ile Expert Choice programında ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Kalite kontrol mühendisi için 5 adayın belirlenen kriterler bazında ikili karşılaştırılmaları ve tutarlılık oranları Tablo 14, Tablo 15, Tablo 16, Tablo 17, Tablo 18, Tablo, 19, Tablo 20, Tablo 21, ve Tablo 22 de gösterilmiştir. Tablo 14. İlgili Mühendislik Deneyimleri Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi 72

15 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: İlgili mühendislik 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday deneyimleri 1. Aday 1 1/3 1/9 1/3 1/5 2.Aday 3 1 1/7 1 1/3 3.Aday Aday 3 1 1/7 1 1/3 5. Aday 5 3 1/5 3 1 Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,04 Tablo 15. İngilizce Bilgi Düzeyi Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi İngilizce bilgi 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday düzeyi 1. Aday 1 1 1/3 3 1/3 2.Aday 1 1 1/3 3 1/3 3.Aday Aday 1/3 1/3 1/5 1 1/5 5. Aday Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,01 Tablo 16. FMEA Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi FMEA 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday /3 2.Aday 1/5 1 1/3 1/5 1/7 3.Aday 1/ /3 1/5 4.Aday /3 5. Aday Tutarlılık Oranı T.O.: 0,03 Tablo 17. APQP Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi APQP 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday 1 1/3 1/5 1 1/5 2.Aday 3 1 1/3 3 1/3 3.Aday Aday 1 1/3 1/5 1 1/5 5. Aday Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,01 Tablo 18. MSA Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi 73

16 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: MSA 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday 1 1 1/3 1 1/5 2.Aday 1 1 1/3 1 1/5 3.Aday /3 4.Aday 1 1 1/3 1 1/5 5. Aday Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,01 Tablo 19. SPC Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi SPC 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday /5 2.Aday 1/3 1 1/3 1 1/7 3.Aday /5 4.Aday 1/3 1 1/3 1 1/7 5. Aday Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,02 Tablo 20. PPAP Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi PPAP 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday 1 1/3 1/5 1/3 1/7 2.Aday 3 1 1/3 1 1/5 3.Aday /3 4.Aday 3 1 1/3 1 1/5 5. Aday Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,03 Tablo 21. 8D Problem Çözümü Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi 8D problem çözümü 1.Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday /3 2.Aday 1/3 1 1/3 1 1/5 3.Aday /3 4.Aday 1/3 1 1/3 1 1/7 5. Aday Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,01 Tablo 22. İletişim Becerileri Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi 74

17 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: İletişim becerileri 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday /5 2.Aday /5 3.Aday 1/3 1/3 1 1/3 1/5 4.Aday /5 5. Aday Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,03 Yapılan tüm ikili karşılaştırmaların ardından elde edilen sonuç Şekil 4. te verilmiştir. Bu sonuca göre bu birime alınacak personel 0,397 oranı ile 5. aday olmalıdır. Şekil 4. Expert Choice Programında Yapılan İşlemlere Göre Adayların Yüzdelik Dağılımları Tablo 23 de Ar-Ge merkezi proje mühendisi için ana kriterlerin ikili karşılaştırılmaları verilmiştir. Expert Choice programında veriler işlendiğinde, ana kriterlerin göreli öncelik değerleri; İlgili mühendislik deneyimleri (0,200), ingilizce bilgi düzeyi (0,078), daha önce proje süreçlerinde bulunma durumu (0,522), iletişim becerileri (0,200) şeklindedir. Burada en önemli kriter proje hazırlama deneyimi (0,522) dir. İkili karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı 0.02 dir. Tablo 23. Ar-Ge Merkezi Proje Mühendisi İçin Ana Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi Ar-Ge merkezi proje mühendisi İlgili mühendislik deneyimleri İngilizce bilgi düzeyi Daha önce proje süreçlerinde bulunma durumu İletişimi becerileri İlgili mühendislik deneyimleri 1 3 1/3 1 İngilizce bilgi düzeyi 1/3 1 1/5 1/3 Daha önce proje süreçlerinde bulunma durumu İletişimi becerileri 1 3 1/3 1 75

18 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,02 İlgili mühendislik bölümlerinden mezun, ingilizce bilgi düzeyi, proje hazırlama deneyimi ve iletişimi kuvvetli kriterlerinin her biri için adaylara önem değerleri verilmiş ve bu değerler ile Expert Choice programında ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Ar-Ge merkezi proje mühendisi için 5 adayın belirlenen kriterler bazında ikili karşılaştırılmaları ve tutarlılık oranları Tablo 24, Tablo 25, Tablo 26 ve Tablo 27 de gösterilmiştir. Tablo 24. İlgili Mühendislik Deneyimleri Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi İlgili 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday mühendislik deneyimleri 1. Aday /9 1/3 2.Aday /9 1/3 3.Aday /9 1/3 4.Aday Aday /7 1 Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,02 Tablo 25. İngilizce Bilgi Düzeyi Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi İngilizce bilgi düzeyi 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday Aday 1/ /3 3.Aday 1/7 1/3 1 1/3 1/5 4.Aday 1/ /3 5. Aday 1/ Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,03 76 Tablo 26. Daha Önce Proje Süreçlerinde Bulunma Durumu Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Daha önce proje süreçlerinde bulunma 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday

19 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: durumu 1. Aday Aday 1/ /5 1/3 3.Aday 1/ /5 1/3 4.Aday 1/ Aday 1/ /3 1 Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,03 Tablo 27. İletişimi Becerileri Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi İletişimi becerileri 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday Aday Aday 1/3 1/ Aday 1/9 1/9 1/7 1 1/5 5. Aday 1/5 1/5 1/3 5 1 Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,04 Yapılan tüm ikili karşılaştırmaların ardından elde edilen sonuç Şekil 5. de verilmiştir. Bu sonuca göre bu birime alınacak personel 0,405 oranı ile 1. aday olmalıdır. Şekil 5. Expert Choice Programında Yapılan İşlemlere Göre Adayların Yüzdelik Dağılımları Tablo 28 de kalıp tasarım uzmanı için ana kriterlerin ikili karşılaştırılmaları verilmiştir. Expert Choice programında veriler işlendiğinde, ana kriterlerin göreli öncelik değerleri, önlisans ise makine mezunu, lisans ise teknik bölüm mezunu olmak (0,522), unigraphics programına hakimiyet (0,200), autocad programına hakimiyet (0,078), sac kalıbı ve aparat deneyimi olmak (0,200) şeklindedir. Bu sonuca göre, önlisans ise makine mezunu, lisans ise teknik bölüm mezunu (0,522) en önemli kriterdir. İkili karşılaştırma matrisinin tutarlılık oranı 0.02 dir. 77

20 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: Tablo 28. Kalıp Tasarım Uzmanı İçin Ana Kriterlerin Karşılaştırma Matrisi Kalıp tasarım uzmanı Önlisans ise makine mezunu, lisans ise teknik bölüm mezunu olmak Unigraphics programına hakim Autocad programına hakimiyet Sac kalıbı ve aparat deneyimi olmak Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,02 Önlisans ise makine mezunu, lisans ise teknik bölüm mezunu olmak Unigraphics programına hakimiyet Autocad programına hakimiyet Sac kalıbı ve aparat deneyimi olmak / /5 1/3 1 1/3 1/ Önlisans ise makine mezunu, lisans ise teknik bölüm mezunu, unigraphics programına hakimiyet, autocad programına hakimiyet ve sac kalıbı ve aparat deneyimi olmak kriterlerinin her biri için adaylara önem değerleri verilmiş ve bu değerler ile Expert Choice programında ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Kalıp tasarım uzmanı birimi için 5 adayın belirlenen kriterler bazında ikili karşılaştırılmaları ve tutarlılık oranları Tablo 29, Tablo 30, Tablo 31 ve Tablo 32 de gösterilmiştir. Tablo 29. Önlisans İse Makine Mezunu, Lisans İse Teknik Bölüm Mezunu Olmak Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Önlisans ise makine 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday

21 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: lisans ise teknik bölüm mezunu olmak 1. Aday Aday 1/ /3 3.Aday 1/ /3 4.Aday 1/5 1/3 1/3 1 1/5 5. Aday Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,01 Tablo 30. Unigraphics Programına Hakimiyet Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Unigraphics 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday programına hakimiyet 1. Aday Aday 1/ /3 3.Aday 1/ /3 4.Aday 1/7 1/3 1/3 1 1/5 5. Aday 1/ Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,03 Tablo 31. Autocad Programına Hakimiyet kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Autocad programına hakimiyeti 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 1. Aday Aday 1/3 1 1/ Aday Aday 1/5 1/3 1/ Aday 1/5 1/3 1/5 1 1 Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,01 Tablo 32. Sac Kalıbı ve Aparat Deneyimi Olmak Kriterine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi Sac kalıbı ve aparat deneyimi olmak 1. Aday 2.Aday 3.Aday 4.Aday 5.Aday 79

22 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: Aday Aday 1/ Aday 1/9 1/ /3 4.Aday 1/9 1/ /3 5. Aday 1/ Tutarlılık Oranı (T.O.): 0,03 Yapılan tüm ikili karşılaştırmaların ardından elde edilen sonuç Şekil 6 da verilmiştir. Bu sonuca göre bu birime alınacak personel 0,409 oranı ile 1. aday olmalıdır. Şekil 6. Expert Choice Programında Yapılan İşlemlere Göre Adayların Yüzdelik Dağılımları 5. Sonuç Karar verme her alanda yöneticiler ve uzmanlar için çok önemlidir. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, karar mekanizmaları için de kullanılabilir hale gelmesi, zaman ve objektif karar verme açısından yöneticilerin de bu alanı kullanmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada ele alınan personel seçim problemi, o alandaki uzman personelin ya da yöneticinin, işletmeye alınacak en uygun personelin seçilmesi açısından, dikkatle karar verilmesi gereken bir problemdir. Bu çalışmada, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren bir firmanın personel seçimi için, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP metodundan yararlanılmıştır. Bu amaçla uygulama yapılan firmanın insan kaynakları uzmanının görüşleri alınarak 5 birim seçilmiş ve 5 birim için belirlenen kriterlere uyan ve bu kriterlere başvuran adaylar arasından en uygun 5 kişi her birim için seçilmiştir. Adaylarla mülakat yöntemi ile görüşülmüş ve adaylar için değerlendirme firmanın insan kaynakları uzmanı ile birlikte yapılmıştır. Bu metotla belirlenen verilerle oluşturulan karşılaştırma matrisleri Expert Choice programı yardımıyla çözülmüştür. 5 birim için seçilmesi düşünülen personellerin AHP metodu uygulaması sonucunda ikili karşılaştırma ağırlıklarına göre sıralamaları yapılmıştır. AHP metoduna göre, Lojistik mühendisi en önemli kriter 0,522 özvektör değeri ile İngilizce bilgi düzeyidir. Lojistik mühendisi için ikili karşılaştırma matrisleri sonucunda en uygun aday 0,311 değeri ile 4.aday 80

23 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: olmuştur. Ürün geliştirme mühendisi için en önemli 2 kriter, 0,390 özvektör değerleri ile makine mühendisliği mezunu ve ingilizce bilgi düzeyidir. Bu birim için yapılan ikili karşılaştırma matrisleri sonucunda ise en uygun aday 0,301 değeri ile 1.aday olmuştur. Kalite kontrol mühendisi için belirlenen kriterler diğer birimlere göre daha fazladır. Bu birim için uzman personelin belirlediği 9 kriter vardır. Bu kriterler içerisinde en önemli olan iki kriter, 0,247 özvektör değerleri ile ilgili mühendislik bölümünden mezuniyet ve FMEA uygulamasına hakimiyetidir. Burada ikili karşılaştırma matrisleri sonucunda en uygun aday 0,397 değeri ile 5.aday olmuştur. Ar-Ge merkezi proje mühendisi için 4 kriter içerisinde en önemli olanı, 0,522 özvektör değeri ile proje hazırlama deneyimidir. Ar-Ge merkezi proje mühendisi için yapılan ikili karşılaştırma matrisleri sonucunda en uygun aday 0,405 değeri ile 1.aday olmuştur. Kalıp tasarım uzmanı için belirlenen 4 kriter içerisinde en önemli olanı, 0,522 özvektör değeri ile önlisans ise makine mezunu, lisans ise teknik bölüm mezunu kriteridir. Bu birim için yapılan ikili karşılaştırma matrisleri sonucunda en uygun aday 0,409 değeri ile 1.aday olmuştur. İşletmelerde personel seçme işlemleri, kriterler ve değerlendirilecek aday sayısı arttığı durumlarda, hem zaman olarak hem de değerlendirme işleminin zorluğu bakımından, işletmeler daha başka metotlara başvurma ihtiyacı duymaktadırlar. Bu açıdan yapılan çalışma, personel ve birim sayısı çok olan bir işletmede yapıldığından dolayı AHP metodu bu işletmenin personel seçim problemine faydalı olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmada, birden fazla birime personel almayı düşünen bir işletmede kriterlerin ve adayların çok olduğu bir problemin, Expert Choice programı kullanılarak, AHP metodu ile çözümü yapılmıştır. AHP ile personel seçiminin kriterler, adaylar ve birimler arttıkça seçim yapacak kişilere uygun nitelikteki personelin seçimi için karar verme noktasında fayda sağladığı bu çalışma ile gösterilmiştir. Kaynaklar Aksakal, Erdem ve Dağdeviren, Metin (2010). ANP Ve DEMATEL Yöntemleri İle Personel Seçimi Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım". Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25 (4),

24 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: Bali, Özkan. ve Gencer, Cevriye. (2005). AHP, Bulanık AHP Ve Bulanık Mantık' la Kara Harp Okuluna Öğretim Elemanı Seçimi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi 4(1): Bali, Özkan (2013). Bulanık Boyut Analizi Ve Bulanık Vikor İle Bir ÇNKV Modeli: Personel Seçimi Problemi. KHO Bilim Dergisi 23(2): Cheng, Eddie. W. L ve Li, Heng.(2001). Analytic Hierarchy Process: An Approach To Determine Measures For Business Performance. Measuring Business Excellence 3(3): Dağdeviren, Metin. (2007). Bulanık Analitik Hiyerarsi Prosesi İle Personel Seçimi Ve Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 22(4): Dağdeviren, Metin ve Yüksel, İlhan (2007). Personnel Selection Using Analytic Network Process. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi 6(11): Dağdeviren, Metin ve Eren, Tamer (2001). Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dergisi 16(2): Ecer, Fatih ve Küçük, Orhan (2008). Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi Ve Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11(1): Erdoğdu, Emel (2013). İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Seçimi Ve Psikoteknik Testlerin Önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gök, Sibel (2006). 21.Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın. Gülenç, İrem Figen ve Bilgin, Gülşah Aydın (2010). Yatırım Kararları İçin Bir Model Önerisi: AHP Yöntemi. T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Öneri, 9(34): Mojaheed, Majid, Marjani, Mohammed Ebrahim, Afshari, Ali Reza ve Marjani, Soheil. (2013). Using Electre-Ahp As A Mixed Method For Personnel Selection. Proceedings Of The International Symposium On The Analytic Hierarchy Process, Kuala Lumpur, Malaysia. Özbek, Aşır (2014). Yöneticilerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 24,

25 AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: Özgörmüş, Elif, Mutlu, Özcan ve Güner, Hacer (2005). Bulanık ahp ile personel seçimi. V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi. Paksoy, Turan, Pehlivan, Nimet Yapıcı ve Özceylan, Eren. (2013). Bulanık Küme Teorisi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Gibney, Ray ve Shang, Jennifer (2007). Decision Making In Academia: A Case Of The Dean Selection Process. Mathematical And Computer Modeling 46(7-8): Saaty Thomas L (1980). The Analytic Hierarcy Process. New York: Mc Graw-Hill. Saaty, Thomas L. and Vargas, Luis G. (2001). Models, Methods,Concepts & Applications Of The Analytic Hierarchy Process; Springer. Schooll, Armin, Manthey, Laura, Roland, Helm ve Michael, Steiner (2005). Solving Multi Attribute Design Problems With Analitic Hierarchy Prosess And Conjoint Analysis: An Emprical Comparison. European Journal Of Operational Research 164(3): Toksarı, Murat (2007). Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi. Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi 14(1): Triantaphyllou, Evangelos ve Mann Stuart H. (1995). Using The Analytic Hierarchy Process For Decision Making In Engineering Applications: Some Challenges. International Journal Of Industrial Engineering: Applications And Practise 2(1): Yaralıoğlu, Kaan (2001). Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Prosesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 16(1): Yelboğa, Atilla (2008). Örgütlerde Personel Seçimi Ve Psikolojik Testler. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2), Yılmaz, Naciye Tuba (2009). Personel Seçim Problemine Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Bir Yaklaşım. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul:.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ünal, Ömer Faruk (2010). Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yöneticisi Seçimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 83

26 84 AIBU Journal of Social Sciences, 2014, Vol:14, Year:14, Issue:2, 14: 59-83

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi Araş.

Detaylı

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.217-226 Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ Ahmet SARUCAN 1, Mehmet Cabir AKKOYUNLU 2, Aydoğan BAŞ

Detaylı

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2016-2017 Güz Dönemi Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 2 Tesis Yer Seçimi Problemi (TYSP) TEK AMAÇLI

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği *

Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi: Muğla İli Örneği * Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.1-15 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 1-15 Fakülte Kurulması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle

Detaylı

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞLETME BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN ÖNCELİKLİ FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ METODU İLE ANALİZİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 1-14 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MOORA YÖNTEMLERİNİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI Serap TEPE *, Ali GÖRENER Geliş:

Detaylı

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Özel Sayı: Bahar 0/ s.- AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HASTANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ PROBLEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE MODELLENMESİ: TUZLA İLÇESİ UYGULAMASI

HASTANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ PROBLEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE MODELLENMESİ: TUZLA İLÇESİ UYGULAMASI Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016:1(3): 08-21 Araştırma HASTANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ PROBLEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE MODELLENMESİ: TUZLA İLÇESİ UYGULAMASI HOSPITAL ESTABLISHMENT

Detaylı

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5 BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ VE ADANA İLİNDE UYGULAMASI Personel Selection With Fuzzy Analytıcal Hıerarchy Process and Applıcatıon ın ADANA Cennet Beste ÖNEL Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Oya

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 580-591 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 18.01.2017 01.04.2017 Sümeyye Nur KARA

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması (*)

Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 337-348 Kiralama Yoluyla Araba Temin Eden Bir İşletmede AHP Yöntemi Uygulaması (*) Ekin Öztoprak (**) Öz: Günümüzde, alternatif sayısının

Detaylı

İLÇELERDE FAKÜLTE YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ METODU İLE BELİRLENMESİ

İLÇELERDE FAKÜLTE YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ METODU İLE BELİRLENMESİ İLÇELERDE FAKÜLTE YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ METODU İLE BELİRLENMESİ Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 Mustafa SOBA Yrd.

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ 1 Bu derste; Analitik Hiyerarşi prosesi AHP Uygulama Aşamaları AHP Modellerinde Tutarlılığın Test Edilmesi AHP nin Uygula Örnekleri AHP Puanlama Yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA Fatih ECER * Orhan KÜÇÜK ** Özet : Doğru tedarikçilerin seçimi, işletmelerin başarıya ulaşmalarında önemli bir etmendir. En iyi tedarikçi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR

Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH 380 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 October 2016, Istanbul, Turkey LE DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH Fatma TARAF

Detaylı

AHP-PROMETHEE Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel Seçim Problemi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama

AHP-PROMETHEE Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel Seçim Problemi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 4, 46-58 (December 2015), ISSN: 2147-5237 46 AHP-PROMETHEE Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel Seçim Problemi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama Neşet

Detaylı

Vakıf Üniversitesi Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi VAKIF ÜNİVERSİTESİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ

Vakıf Üniversitesi Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi VAKIF ÜNİVERSİTESİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ Nihan ÖZGÜVEN 1 Özet: Günümüzde, devlet üniversitelerinin sayısının artmasıyla beraber vakıf üniversitelerinin de sayısı artmıştır.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık Bölümü Eğitim Bilgileri 1994-1999 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN ŞENKAYAS

Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN ŞENKAYAS Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN ŞENKAYAS Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Ve Eğitim Bilgileri 1990-1994 1995-1998 1998-2003 Lisans Yüksek Lisans Doktora Mühendislik Fakültesi Endüstri Dokuz Eylül

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN ŞENKAYAS

Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN ŞENKAYAS Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN ŞENKAYAS Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Ve Eğitim Bilgileri 1990-1994 1995-1998 1998-2003 Lisans Yüksek Lisans Doktora Mühendislik Fakültesi Endüstri Dokuz Eylül

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 29092011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 03022012 Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl: 2012, Sayfa: 07-25 Online Yayın Tarihi: 25042012 ISSN: 1302-3284

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ

VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ Medine Nur Türkoğlu ve * 2 Yrd. Doç. Dr. Özer Uygun Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Detaylı

Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi ve Kocaeli İli Uygulaması

Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi ve Kocaeli İli Uygulaması 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr GİRİŞİMCİLİK 1. İŞLETMELERİN KURULUŞ

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0294 Ömür Tezcan 1 Osman Aytekin 2 Hakan Kuşan 3 Ilker Özdemir 4 Oyak Construction 1 Eskisehir Osmangazi

Detaylı

PERSONEL SEÇİM PROBLEMİ İÇİN DOĞRUSAL FİZİKİ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI A LINEAR PYHSICAL PROGRAMMING APPROACH TO PERSONNEL SELECTION PROBLEM

PERSONEL SEÇİM PROBLEMİ İÇİN DOĞRUSAL FİZİKİ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI A LINEAR PYHSICAL PROGRAMMING APPROACH TO PERSONNEL SELECTION PROBLEM İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 14 Sayı: 28 Güz 2015 s. 15-28 Araştırma Makalesi PERSONEL SEÇİM PROBLEMİ İÇİN DOĞRUSAL FİZİKİ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Mehmet Ali ILGIN 1 Eda DEĞİRMENCİ

Detaylı

BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI

BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI 32 Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1, 2001 BİR İŞLETMEDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNE YÖNELİK BİR MODEL VE UYGULAMASI İnci SARIÇİÇEK 1,

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YÖNETİCİ KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YÖNETİCİ KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YÖNETİCİ KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Aşır ÖZBEK 1, Özgür SELVİ 2 1 Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 2 Kırıkkale

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ Yıldız YULUĞKURAL Sevgi FELEK Zerrin ALADAĞ Özet Cep telefonları, son yıllarda

Detaylı

Çok Amaçlı Karar Verme

Çok Amaçlı Karar Verme Çok Amaçlı Karar Verme [multi criteria decision making] Erdem Kocamustafaoğulları The George Washington University erdemk@gwu.edu Çok Kriterli Karar Verme Semineri Amaçlar Neden Çok Kriterli Karar Verme

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM "Prof. Dr. Münevver TURANLI I. GİRİŞ Eğitim "çocukların ve gençlerin toplumsal yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine,

Detaylı

EN İYİ ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ PROSESİNİN KULLANIMI USAGE OF ANALYTIC NETWORK PROCESS IN THE BEST UNIVERSITY SELECTION

EN İYİ ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ PROSESİNİN KULLANIMI USAGE OF ANALYTIC NETWORK PROCESS IN THE BEST UNIVERSITY SELECTION İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 108-119, 2014 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 3, No 2, 108-119, 2014 EN İYİ ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ PROSESİNİN KULLANIMI * Aytaç

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

Ö z Bu çalışmada, üretim yapan işletmeler için

Ö z Bu çalışmada, üretim yapan işletmeler için TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANP, TAGUCHI ve TOPSIS YÖNTEMLERİ ile OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Makale Sunum Tarihi : 25.03.2015 Yayına Kabul Tarihi : 27.04.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Istanbul Commerce University Journal of Science İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15(30), Güz 2016 http://dergipark.gov.tr/ticaretfbd Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ

Detaylı

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM Deniz Koçak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri Bölümü, Ankara denizkocak36@gmail.com

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN FASON İŞLETME SEÇİMİNDE KULLANILMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN FASON İŞLETME SEÇİMİNDE KULLANILMASI ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİNİN FASON İŞLETME SEÇİMİNDE KULLANILMASI USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR CHOOSING THE SUB-CONTRACTOR Yard. Doç. Dr. Mücella GÜNER Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü ÖZET

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Analitik Hiyerarşi Prosesi ve VIKOR Yöntemleri ile Hava Savunma Sanayisinde Yatırım Projesi Seçimi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Analitik Hiyerarşi Prosesi ve VIKOR Yöntemleri ile Hava Savunma Sanayisinde Yatırım Projesi Seçimi Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 02 (2017) p.35-53 HU J. of Eng. 02 (2017) p.35-53 Analitik Hiyerarşi Prosesi ve VIKOR Yöntemleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE İL OLMASI MUHTEMEL OLAN İLÇELERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES (AHP) YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 1

TÜRKİYE DE İL OLMASI MUHTEMEL OLAN İLÇELERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES (AHP) YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 1 İNEGÖL TİCARET ve SANAYİ ODASI TÜRKİYE DE İL OLMASI MUHTEMEL OLAN İLÇELERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES (AHP) YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 1 Araştırma Örneği Prof. Dr. Halis ERTÜRK Uludağ Üniversitesi İnegöl

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE KURULMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ*

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE KURULMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ* ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE KURULMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN BELİRLENMESİ* Hakan BAKAN Arş Gör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, hkn_bkn@muedutr ÖZET Ekonomik, sosyal ve

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELENMİŞ SKOR KART VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ENTEGRASYONU

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELENMİŞ SKOR KART VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ENTEGRASYONU Yıl: 2014, Cilt:7, Sayı:1, Sayfa: 7-28 PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DENGELENMİŞ SKOR KART VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ ENTEGRASYONU Bahar Özyörük 1, Yeşim Şirin 2, Tansu Yoksulabakan 3, Mustafa Şanver 4, M. Aykut

Detaylı

Ö z Tedarik Yönetimi, 1980 den beri önemi giderek

Ö z Tedarik Yönetimi, 1980 den beri önemi giderek TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Makale Sunum Tarihi : 17.03.2015 Yayına Kabul Tarihi : 17.04.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE GENÇLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI VE ERKEN UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE GENÇLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI VE ERKEN UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 24, 2016, Sayfa 103-112 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE GENÇLERDE MADDE BAĞIMLILIĞI VE ERKEN UYARI SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Murat ATAN*,

Detaylı

Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği *

Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği * Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:2, Yıl:2012, ss.79-92. Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği * İrfan ERTUĞRUL 1 Esra

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.47-70. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE EN UYGUN PAZARLAMA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 1 Yrd.Doç.Dr. Müberra YURDAKUL Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü müberra.yurdakul@dpu.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Esra YILDIRIM

Detaylı

İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE ve SERGİSİ-2003

İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE ve SERGİSİ-2003 tmmob makina mühendisleri odası İLETİM TEKNOLOJİLERİ KONGRE ve SERGİSİ2003 BİLDİRİLER KİTABI 1518 Ekim 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/335 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 3/1 A Kızılay /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ Elif ÖZGÖRMÜŞ Özcan MUTLU Hacer GÜNER Özet Bilişim teknoloilerinin gelişmesiyle hızlanan küresel rekabet, işletmeleri, sürekli olarak değişmeye ve fark yaratmaya zorlamaktadır.

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Çiğdem KADAİFÇİ 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1984 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

GLOBOLLEŞEN DÜNYADA ENERJİ GÜVENLİĞİ ve İLGİLİ SORUNLAR

GLOBOLLEŞEN DÜNYADA ENERJİ GÜVENLİĞİ ve İLGİLİ SORUNLAR GLOBOLLEŞEN DÜNYADA ENERJİ GÜVENLİĞİ ve İLGİLİ SORUNLAR Prof.Dr. A. Beril Tuğrul Istanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Istanbul, TÜRKİYE Ankara YTSAM-2016 3-5 Ekim 2016 GİRİŞ Ülkeler için kalkınmışlığın

Detaylı

INTERTEK AKADEMİ ANADOLU

INTERTEK AKADEMİ ANADOLU INTERTEK AKADEMİ ANADOLU Intertek Eğitimleri / ANKARA İş Güvencesi Standart Bilgilendirme Eğitimleri Sistemi Versiyon Geçiş Eğitimi 1 Gün *** *** *** 100 Sistemi Bilgilendirme 2 Gün *** *** 200 Sistemleri

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama Karma Modeli Kullanılarak Monoray Projelerinin Seçimi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama Karma Modeli Kullanılarak Monoray Projelerinin Seçimi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran Üniversitesi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 02 (2017) p.24-34 HU J. of Eng. 02 (2017) p.24-34 Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Hedef Programlama

Detaylı

İLLERİN ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN AHP TEMELLİ MAUT VE SAW YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İLLERİN ORMANCILIK FAALİYETLERİNİN AHP TEMELLİ MAUT VE SAW YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.2, s.301-325. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE BURSİYER SEÇİMİ: BİR ÖĞRETİM KURUMUNDA UYGULAMA

ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE BURSİYER SEÇİMİ: BİR ÖĞRETİM KURUMUNDA UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, 2012 259 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE BURSİYER SEÇİMİ: BİR ÖĞRETİM KURUMUNDA UYGULAMA Yusuf Alper ABALI (*) Batuhan

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE BİR UYGULAMA NURCAN GÜNAYDIN

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE BİR UYGULAMA NURCAN GÜNAYDIN T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE BİR UYGULAMA NURCAN GÜNAYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İSTATİSTİK PROGRAMI DANIŞMAN DOÇ. DR. GÜLHAYAT

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU Yrd.Doç.Dr. SERDAR ENGİNOĞLU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 BAYBURT T: 28621800181711 F: 2862180533

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN MAL ALIMI İHALELERİNDE EN UYGUN TE- DARİKÇİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ Ali ERBAŞI 1

KAMU İDARELERİNİN MAL ALIMI İHALELERİNDE EN UYGUN TE- DARİKÇİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ Ali ERBAŞI 1 KAMU İDARELERİNİN MAL ALIMI İHALELERİNDE EN UYGUN TE- DARİKÇİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ Ali ERBAŞI 1 ÖZ Kamu idareleri, mal alımlarında ekonomik açıdan en avantajlı fiyat

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve Teknoloji Dergisi B-Teorik Bilimler Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Sayfa: 33-44 ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE Nihal ERGİNEL 1, Sevil ŞENTÜRK 2, Yonca BİNİCİ 3 3PL FİRMA SEÇİMİNDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Halim YURDAKUL Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Kara Harp Okulu 1988 Yurt Dışı Öğrenim Lojistik US

Detaylı

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ ISSD ' 10 SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT isimli sempozyumda sunulmuştur., TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR Akdeniz

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren İstasyon Yerinin Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren İstasyon Yerinin Seçimi 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Kırıkkale

Detaylı

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ

OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s. 4349 OTOMOBİL SATIN ALMA PROBLEMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK MODELİ Ümit TERZİ*, Sinan Emre HACALOĞLU**, Zerrin ALADAĞ*** ÖZET

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi nde Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi nde Bir Uygulama Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 101-116, 2013 Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi nde Bir Uygulama Nuri ÖMÜRBEK* & Seda ÜSTÜNDAĞ** & Özlem

Detaylı

Halil İbrahim HACIOĞLU

Halil İbrahim HACIOĞLU Halil İbrahim HACIOĞLU Çevre Mühendisi TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR / TÜRKİYE 0 (222) 323 60 37 / 0 (543) 607 92 69 hihacioglu@gmail.com / ibrahim@hotelscombined.com KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 08.02.1988

Detaylı

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL BÖLÜMÜ Makine DOĞUM TARİHİ.06.960 TELEFON NO 0236 234 44 6 FAKS 0236 234 44 5 E-POSTA hzekidiril@hotmail.com YABANCI DİL İngilizce EĞİTİM Mezuniyet Yılı Üniversite Bölümü ÖN LİSANS

Detaylı

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi

Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:28, Sayı:1, Yıl:2013, ss.197-231 Bir Üretim İşletmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci İle Tedarikçi Seçimi Kezban KAPAR 1 Öz Tedarikçi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ersin ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Ersin ASLAN Yrd. Doç. Dr. Ersin ASLAN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans 000-005 Y. Lisans 005-007 Doktora 007-0 Adres İLETİŞİM BİLGİLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

HIZLI HAZIR YEMEK (FAST-FOOD) SEKTÖRÜNDE HĠZMET VEREN ĠġLETMELERĠN ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSESĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

HIZLI HAZIR YEMEK (FAST-FOOD) SEKTÖRÜNDE HĠZMET VEREN ĠġLETMELERĠN ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSESĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ HIZLI HAZIR YEMEK (FAST-FOOD) SEKTÖRÜNDE HĠZMET VEREN ĠġLETMELERĠN ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSESĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYHAN Doç. Dr. Mustafa SOBA Tamer

Detaylı

Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı (MFGE 543) Ders Detayları

Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı (MFGE 543) Ders Detayları Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı (MFGE 543) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı

Detaylı

Stok Kontrolde ABC Yöntemi ve AHP Analizlerinin İplik İşletmesine Uygulanması

Stok Kontrolde ABC Yöntemi ve AHP Analizlerinin İplik İşletmesine Uygulanması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:1, s. 41-52 Year:2013, Vol:5, No:1, s. 41-52 Stok Kontrolde ABC Yöntemi ve AHP Analizlerinin

Detaylı

Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması

Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması 326 Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması 1 Prof.Dr. Yılmaz ÖZKAN and 2 Abdulkadir ALTINSOY * 1 Prof.Dr. Faculty of Political Science, Sakarya University,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN 2. Doğum Tarihi :01.02.1970 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İNŞ. MÜH. GAZİANTEP ÜNİV. 1993 Y. Lisans İNŞ. MÜH. DUMLUPINAR

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ESYE562 2 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı