Grip vakalarý çoðalýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Grip vakalarý çoðalýyor"

Transkript

1 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM SIRA NO 2 CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SAYFA 4 TE Çorum HEM'den öðrencilere jest 23 MART 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Grip vakalarý çoðalýyor Aybüke Topçubaþý Topçubaþý ve Vahapoðlu MHP MYK'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 11. Olaðan Büyük Kurultayý Ankara Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi.tek aday olarak gösterilen Devlet Bahçeli, 114 oy alarak yeniden MHP Genel Baþkaný seçilirken, kurultay da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri de belli oldu. SAYFA 4 TE Gülsün Mert Hidayet Vahapoðlu Mikroskop Kandýrýlan Deve Cansu-yu Ortasýndan yol geçen ve insanlarýn sýkça kullandýðý bir ormanda aslan ile birlikte arkadaþlarý karga, çakal ve kurt yaþarmýþ. Bir gün deve çobanlarý, aslanýn yaþadýðý bu ormandan geçerlerken develerden birini arkada unutmuþlar. Deve ormanda þaþkýn þaþkýn dolaþýp yolunu ararken kendini aslanýn huzurunda bulmuþ. Aslan "Kimsin, nerelisin?" diye sormuþ. SAYFA 5 TE Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, grip hastalýðýna toplumun dikkatini çekmek, toplum bilincini arttýrmak için basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýnda grip vakalarýnýn dönemsel Vahit Býçak Ankara'da Çorum STK'larýndan destek istedi AK Parti Ankara 1.Bölge Milletvekili aday adayý hemþehrimiz Prof.Dr.Vahit Býçak milletvekili belirleme sürecinde STK'larýn görüþlerine baþvurulmasýyla ilgili bir açýklama yaptý. SAYFA 4 TE olarak Çorum'da arttýðýný dile getiren Sinan Zehir, "Gribin kiþiler arasýndaki yakýn temasta buluþma oraný oldukça yüksektir. Gripten korunma yollarýna dikkat edilirse zarar vermeden kendiliðinden iyileþebilen bir hastalýktýr. Soldan Saða isimler Dr. Ayþe Öztopuz, Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Hastane Müdürü Çelebi Kayasaroðlu, Baþhemþire Ayþe Saatçi "Nevruzu millet olma þuuru ile ortak bir coþkuyla kutlayalým" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu baharýn müjdecisi Nevruz Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Nevruz, hem Ön Asya ve Balkan halklarýnýn hem de Türk kültürünün içerisinde önemli yeri olan bir ortak deðerdir. SAYFA DE SAYFA 5 TE 'Nice Yýllara' tiyatroseverlerle buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Nice Yýllara' isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Tuncay Ozinel'in yazdýðý ve Göksel Kortay'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Salim Uslu Cuma günü saat 20.00'da 28 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyirciler ile buluþacak. SAYFA DA Canan Yiðit 8 yaþýndaki oðlu Yiðitcan Karsak Canan Yiðit, 8 yaþýndaki oðlu ve Þule Balcý devrilen araçtan ucuz kurtuldular Objektif Haber Ajansý sahiplerinden Canan Yiðit yönetimindeki 1 TZ 135 Plakalý araç Çorum Osmancýk 31.km'de kaygan zeminde kayarak takla attý. Araçta bulunan Canan Yiðit'in 8 yaþýndaki oðlu Yiðitcan Karsak, kaza sonucunda hafif yalanarak devlet hastanesine kaldýrýldý. SP binasýnda çýkan yangýn erken müdahale ile söndürüldü Cumartesi akþamý saat sýralarýnda Azap Ahmet Sokak üzerinde bulunan Saadet Partisi'nin bulunduðu binada yangýn çýktý. Çatý bölümünde elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin edilen yangýn yan binalara sýçramadan itfaiye ekiplerinin erken müdahale ve yoðun çabasý sonucunda söndürüldü. Þule Balcý SAYFA DA SAYFA 5 TE Ormanlar için yürüdüler ANALÝZ Kandýrýlmýþýz diye kandýrmak! CHP li Tufan Köse den inciler Nadir YÜCEL Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, Harp Akademileri Komutanlýðý'ný ziyaretinde adeta yeni gündemi belirledi!, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarýný kumpas olarak vurgulayan Erdoðan, 'Aldatýldýk' dedi. Cumhurbaþkaný Erdoðan, 'Bu operasyonlarla þahsým baþta olmak üzere, tüm ülke yanlýþ yönlendirildi, aldatýldý. Kurumlarýmýzýn içinde örgütlenmiþ, güçlü medya desteðiyle teçhiz edilmiþ bir yapýnýn, Türkiye'yi ele geçirmek için yürüttüðü bir kumpasa, bir darbe teþebbüsüne hep birlikte maruz kaldýk' dedi. Pes doðrusu 'Ergenekonun Savcýsýyým' diye meydanlarda atýlan nutuklar hala hazfýazalarda deðil mi! En basitinden bir soru sorayým: Gazeteci yazar Þamil Tayyar, 'Operasyon Ergenekon' isimli ve Gizli Belgelerde Karanlýk iliþkiler isimli yazdýðý Kitabý ile kendisi de bu durumda sizi kandýranlar arasýnda yer alýyormu, almýyormu? Þamil Tayyar bugün AKP Gaziantep Milletvekilidir! Birçok vatandaþ diyor ki; Ülkemin baþbakanýna ve söylemlerine güvenmiþtim. Ýtimat etmiþtim. Söylediklerine inanmýþtým. Bu kadar en geniþ istihbarat kurum ve birimleri varken, kandýrýlmak gibi bir lüksleri olabilir mi! Diye soruyorlar. Peki bugün iç siyaset konularýnda kandýrýlmýþýz deniyorsa yarýn, birgün çýkýp Suriye konusunda da kandýrýlmýþýz ve 'Eset yine bizim kardeþimizdir' denilmeme garantisi varmýdýr! En önemli konu sakýn Çözüm süreci konusunda da kandýrýlmýþ olmayalým! Hatta 'Parelelcilik iddialarý' konusunda da kandýrýlmýþ olabilirmisiniz! Sorusu akýllarýnýzý karýþtýrabilir. Aslýnda Ýlker Baþbuð'nun ' Tüm yaþananlar Milletimizin gözleri önündedir. Milletimiz deðerlendirecektir' cümleleri çok önemlidir. CHP li Tufan Köse den Ýnciler... CHP Çorum milletvekili Tufan Köse tekrar vekil olabilmek adýna aday adaylýðýný açýkladý. Açýklama yaptýðý yer ise, yýkýlan eski Kültür binasý yani yeni ismi ile 'Çorumpark' Havuz kenarý! Tufan Köse, yaklaþýk 0 kiþilik partilisine seslenirken, TBMM de 130 kez kürsüye çýktým. Dedi. Ancak Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Cezada yargýlandýðý süreçte 8 mahkeme duruþmasýnýn hiçbirisine katýlmadýðýný ve gerekçesini bugüne kadar asla cevaplamadý.! Ýktidarý sadece zenginlerin iktidarý olmak iddiasý ile suçlarken, Cumhurbaþkanýný ise, ' 2 yüzlü'davranmakla suçladý. Tufan Köse açýklama yaptýðý havuz kenarý parkýnýn altý için;' Hani bu yerin altý kapalý otapark olacaktý! hatta buraya yer altý çarþýsý yapýlýp ayakkabýcýlar arastasý da buraya gelemezmiydi? Memlekette bu kadar aðaçlandýrma alaný nasýl imara açýlýyor v.s. eleþtirilerinde dahi bulunamadý. Kenardan bir amcabey söz alýrken de Tufan Köse amca beye seslenerek,' Aman amca kötü olumsuz birþey söyleme' diye olasý bir eleþtirinin önünü kesmek istiyordu. Tufan Köse 2. Kez daha vekil adayý olmadan dahi ' Partisinin Genel Baþkan yardýmcýsý, Grup baþkan Vekili' olacaðý sözünü verirken bir ' Bakan olacaðým ' demediði kaldý! Oysa saydýðý makamlarýn Çorum halkýndan daha çok kendisine ve siyasi kariyerine katký saðlayacaðýný unutur gibiydi! Çok sayýda ki samimi CHP liler ise, Çorumdan nasýl 2 vekil çýkartýrýz adýna tek söz etmedi diye eleþtiri de bulunuyorlardý. Merkez ilçe baþkaný ise bizzat konuþma mikrofonunu tutarken, Parti yönetiminin aday adaylarý adýna ne kadar tarafsýz olduðu da ayý bir tartýþma konusu idi! Mart Dünya Ormancýlýk Haftasý kapsamýnda, Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parkýnda Doða Yürüyüþü etkinliði düzenledi. SAYFA DA 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkýndalýk Günü dolayýsýyla düzenlenen yürüyüþü gerçekleþtirildi

2 2 Ýmsâk : 04:06 Güneþ : 05:33 Öðle : 11:54 Ýkindi : 15:18 Akþam : 18:03 Yatsý : 1:23 AJANDA Kozkavuran Fýrtýnasý Dünya Meteoroloji Günü Saîd-i Nursî'nin vefâtý (160) Pakistan'ýn Milli Bayramý Dilini tutmak, altýn ve gümüþü tutmaktan daha zordur. Muhammed bin Vâsi Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GENÇLÝK ÇAÐIM Alperenler'den iki fotoðraf sergisi birden YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) Rýza Koçak Gezdiðim dikenli aþk yollarýnda Elime bir kýrýk saz geldi geçti Benim aradýðým bir allý gelin Kader yardým etti kýz rast geldi Aþk deðil mi bizi derde düþüren Ferhat gibi yüce daðlar aþýran Ýkimizi bu sevdaya düþüren Sanma ki baþýmdan az geldi geçti Ýsmini andýkça titrerim hala Var mý benim gibi aþka müptela Muhabbet denilen püsküllü bela Sanma ki baþýmdan az geldi geçti Bu ne sevgi ah bu ne ýzdýrap Zavallý gönlümü eyledin harap Nasibim olsun bir yudum þarap Onu da içeyim yarýn elinden Aþýklarýn sevgi vardýr özünde Yalan yoktur söylediði sözünde Geçen ilkbaharýn kurak yazýnda Baharý görmeden yaz geldi geçti HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,55 2,5806 EUR 2,830 2,861 STERLiN 3,843 3,848 0 JPY YENi 2,14 2,1444 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Alperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Muhsin Yazýcýoðlu ve Çanakkale Zaferi'nin 0. yýl dönümünü nedeniyle PTT önünde fotoðraf sergisi açtý. Çanakkale Savaþýný ve Muhsin Yazýcýoðlu'nu anlatan fotoðraflarýn yer aldýðý sergi halkýn büyük ilgisini çekti. Sergi açýlýþýna Alperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ünal Aktaþ ve alperenler katýldý. Alperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ünal Aktaþ yaptýðý açýklamada, "Þehit liderimiz, babamýz, canýmýz Muhsin Yazýcýoðlu o duyuþta, seziþte, algýlayýþta fikre nispet bir davayý aþýlamak sevdasýna düþmüþ bir Yiðittir" dedi. O, imaný öfkenin koskocaman çadýr kurduðu koca yürek o, Allah ve resulüne duyulan aþkýn, mahkeme huzurunda bile takiyesiz hakikati haykýrttýðý kahraman. O Mamak zindanlarýnýn karanlýk duvarlarýný dualarý, zikirleriyle nurlandýran iman iþçisidir" þeklinde kaydetti. Aktaþ sözlerine þöyle devam etti: "O, Þarkýþla'nýn Elmalý köyünde tarlada elinde týrpanla buðday biçerken güneþin kavurduðu Anadolu insanýnýn siyah beyaz portresi. O, ayaðýnýn altýndaki toza kurban olduðumuz Allah resulünü (s.a.v) uyandýrmamak adýna, topuklarýna diþlerini geçirip zehrini akýtan yýlana iki damla gözyaþýyla karþýlýk verip iki cihan serverinin yazdýðý reçeteyle dili damaðýnda Allah'ý zikrederek þifa bulan Hz. Ebubekir misali, iþkencehanelerde Filistin askýsýnda bedenine elektrik verilirken Allah'ý zikrederek cuntacýlara meydan okuyan bir mümin. O, yýllarca haksýz yere zindanda tutulduktan sonra dýþarý çýkýnca yarabbi kahrýnda hoþ lütfünde hoþ, diyerek Allah davasý yolunda mücadelesine saniye ara vermeden devam eden dava kararlýlýðýnýn remz þahsiyetlerinden. O, kendi içinde oluþturduðu tek kiþilik medeniyet ile, kendinden zuhurun mekan sýnýr hudut tanýmayan ve tek baþýna dünyaya meydan okutan cesaretin emsalsiz örneði. O, sistem tarafýndan ezberletilen þarkýya muhalif, koronun aykýrý sesi. O, Hak yoluna adanmýþ bir ruhun anadan, yardan, Serdengeçiþi. Dünyalýk hiçbir þeye talip olmadan, ötelerin ötesine doðru müspet bir adým atmanýn telaþýna kapýlmýþ bir Anadolu çocuðu. O, þehadet mertebesine erene kadar muhacir muamelesi gören ama hakikatinde bu memleketin öz mü öz evladý. O, kökü on dört asrý dolama bir idealin, siteme alternatif bir iddianýn, Türk'ün altýn kabýnýn içinde Ýslam'ý parýldatma davasýnýn 21. Yüz yýldaki Lideri. O bizim þehit liderimiz, babamýz, canýmýz Muhsin Yazýcýoðlu rabbim þehit liderimizin ve onunla beraber þehadet mertebesine eren þehit alperen Erhan Üstundað, þehit alperen Yüksel Yancý, þehit alperen Murat Çetinkaya ve þehit gazeteci Ýsmail Güneþ'in þahadetlerini kabul etsin, mekanlarýný cennet etsin inþallah. Þahýslarla kaim olmayan bir mücadeleyi var kýlan, bizlere yaþanýlabilir bir dünya hayali kurduran on dört asrý dolama nefes kesilmiþse, o nefesten bir soluk bile alamýyorsak artýk yok olmaya mahkumuz demektir. Cemiyet meydanýnda birilerinin borazancýlýðýný yapmak gibi bir davamýz olmadý hiçbir zaman. Ben þundan eminim ki peþimizde kasýrga gibi hissettiðimiz o nefes manevi bir kuvvetle yarýþ atlarý gibi çatlarcasýna koþturmuþtur arkadaþlarýmýzý. Bu davaya gönül vermiþ samimi her bir arkadaþýmýz varamasam da yolunda ölürüm diyen karýnca olmaya ateþi söndürmek için kaleye aðzýyla su taþýyan balýk olmaya talip olmuþtur. Samimiyeti bizlere taþ çýkaracak yüzlerce arkadaþýmýz onlarca yýldan beri verdikleri mücadeleleriyle isimlerini ön plana çýkarmadýlar ama samimiyetleri ve ihlâslarýyla ve dualarýyla hareketi ayakta tuttular. Kerameti nevi þahsýna münhasýr görmek, var edene kafa tutmak demektir. Tek bahþeden Allah'týr. Þeref, izzet, nimet ondandýr. Eðer var isek varlýðým ne Ali'ye, ne veliye, ne bir cemiyete de kabileme ne taþa, ne topraða, varlýðým beni var eden Allah'a armaðandýr. Bu hissiyatla Azrail'in nefesimizi kesmek için boðazýmýza sarýlacaðý güne kadar bu dava uðruna mücadele etmek üzerimize farzdýr. Üzerimize farz olduðuna iman ettiðimiz bu mücadeleyi hasbel kader iþgal ettiðimiz makamlarý iþgal ettiðimiz için sürdürecek deðiliz. Bu dava yeri gelince þehit olacaðýný bile bile zalime karþý tarih boyunca gösterilmesi gereken mukavemeti sürdürülebilir kýlmak adýna Hüseyini duruþ sergileyenlerin davasýdýr. Þahýs olarak belki kenarýndan bile geçemeyeceðimiz bu tavýrlarý gösterecek samimiyetimiz olmasa da. Peþine düþtüðümüz misyonun altýn kabýna el sürmüþler olarak, üzerimize tükürseler de gül atsalar da aldýrýþ edecek deðiliz, etmemeliyiz. Kavgamýz zulüm Azrail olsa hep hakký tutacaðým, mukaddes davalarda ötüm bile güzeldir. Mýsralarýný defalarca haykýrdýktan sonra Keþ Daðlarý'na helikopteri çarptýrýlýp þehit edilen liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun kavgasýdýr. Rabbim istikamet üzere olduðu müddetçe hareketimizi kýyamet gününe kadar hep var etsin. Baþkanýndan çaycýsýna kadar Ý'lay-ý Kelimetullah için Nizam-ý Âlem davasý yolunda mücadele eden mensuplarýndan razý olsun. Ahrette Peygamber Efendimizin (sav) sancaðý altýnda tek bireyini bile kaybetmeden hizalanan bir teþkilat olmayý bize nasýp etsin" þeklinde konuþtu. Aktaþ, konuþmasýnda Çanakkale Zaferi'nin 0. yýl dönümünü nedeniyle ise "Tarihte Çanakkale Savaþlarý diye geçiyor. Hem kara savaþýn, hem de deniz savaþýný birlikte düþündürmek için bu tanýmý yapan savaþ tarihçileri, Çanakkale Savaþlarý'ný, insan gücünün, hayatýnýn ve cesaretin en etkili olduðu son savaþ olarak nitelerler" dedi. Aktaþ, "Düþünebiliyor musunuz.? Ýnsanlarýn saniye sonra öleceklerinden emin olmalarýna raðmen, siperlerinden cesaretle çýkýp koþmaya baþlýyorlar ve hayatlarýný oracýkta kaybediyorlar. Müthiþ bir þecaat ve fedakârlýk kelimelerle anlatýlacak cinsten deðil. Bunun içindir ki Çanakkale Zaferi hiçbir zaman tam olarak anlaþýlabileceðini ve tam olarak anlatýlamayacaðýný düþünüyorum. Belki bundan dolayý eþsiz ve emsalsiz tasvirlerin adamý merhum Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Ruhunu layýkýyla anlayan ve anlatan tek kiþi bu emsalsin zaferin þeref payý; Ya istiklal Ya ölüm" yol ayrýmýna gelindiðinde, gerçekten inanýyorsanýz üstünsünüz ilahi ilkesini kendi üzerlerinde layýkýyla somutlaþtýrabilen azýz Türk milletinindir Bu destansý zaferin 0. Yýl dönümü vesilesiyle; bizlere hür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim eden tüm þehitlerimizi hürmetle yâd ediyor, minnet ve þükranlarýmý sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Ünal Aktaþ SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 8: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MART PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 0 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3

4 4 Vahit Býçak Ankara'da Çorum STK'larýndan destek istedi AK Parti Ankara 1.Bölge Milletvekili aday adayý hemþehrimiz Prof.Dr.Vahit Býçak milletvekili belirleme sürecinde STK'larýn görüþlerine baþvurulmasýyla ilgili bir açýklama yaptý. "Ankara'daki Çorumlularýn kurmuþ olduklarý dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar baþta olmak birçok STK'nýn þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonra da þahsýmýza olan desteklerini ortaya koyacaklarýna olan inancým tamdýr" diyen Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Dernekler sivil toplumun en önemli unsurlarýndandýr. Sivil toplum, kendine özgü geliþme dinamiðine sahip, kurumsallaþmýþ karar alma ve uyuþmazlýk çözme yapýsý bulunan, devletten baðýmsýz bir toplumsal alaný ifade eder. Sivil toplum kuruluþlarý Devlet birimlerinin vesayeti altýnda deðildir. Sivil toplum kuruluþlarý, kendi yapýlanmalarý ve faaliyetleri hakkýnda kendilerinin karar verebilir. Sivil toplum kuruluþlarý, Devlet politikasýnýn gidiþatýný belirler veya en azýndan etkiler. Sivil toplum Kuruluþlarýnýn en önemli iþlevleri, siyasi iktidara nüfuz etmek, siyasi iktidarý parçalayarak adem-i merkezi hale getirmek, bireyleri otoritenin baskýsýna karþý korumak ve böylece despotizme karþý güvence oluþturmaktýr. Dernek kurma ve derneðe üye olma Anayasal bir haktýr. 182 Anayasasý'nýn 33. maddesi "dernek kurma hürriyeti" baþlýðýný taþýmaktadýr. Bu maddeye göre; "herkes,... dernek kurma hakkýna sahiptir". Sivil toplumun ve sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, Türk demokrasisinin geliþmesine büyük katký saðlayacaktýr. Bireylerin toplumsal sorunlarýn çözümüne aktif katkýda bulunmalarý, örgütlenme özgürlüðü (dernek veya vakýf þeklinde) ve toplantý ve gösteri yürüyüþleri özgürlüðü gibi hürriyetlerin tam olarak saðlanmasýyla mümkün olabilmektedir. Milletvekili adaylarýný belirleme sürecinde Ak Parti tarafýndan STK'larýn görüþüne baþvurulmasý uygulamasý fevkalade yerinde bir uygulamadýr. Demokrasinin ve insan haklarýnýn geliþtirilmesi yönünde atýlmýþ çok önemli bir adýmdýr.tüm Türkiye'de 23 Mart 2015 Pazartesi günü saat arasý STK'larýn yönetim kurulu üyeleri milletvekili görmek istedikleri aday adaylarý için oy kullanmak üzere bu þölende yer alacak. Ankara'daki Çorumlularýn kurmuþ olduklarý dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar baþta olmak birçok STK'nýn þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonra da þahsýmýza olan desteklerini ortaya koyacaklarýna olan inancým tamdýr. Ankara'daki Çorumlularýn oluþturduklarý dernekler (STK'lar) görevlerinin bilincindedir." Akýncýlar'dan, Çanakkale paneli Çorum HEM'den öðrencilere jest Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðü dezavantajlý gruplara yönelik yaptýðý çalýþmalarýna bir yenisini daha ekleyerek Ovasaray Köyü Ýlkokulu öðrencilerinin yanýnda yer aldý. Halk Eðitimi Merkezinin açtýðý Kuaförlük kursunun kursiyerleri minik öðrencilerin saç kesimi ve bakýmý ihtiyaçlarýný giderdi. Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Yasin Yetim, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Halk Eðitiminin temel felsefesi olarak her yaþta, her zaman, her yerde eðitim sloganýyla yola çýktýklarýný ve bir yandan açmýþ olduklarý kurslarýn tanýtýmýný yaparken ayný zamanda da alan taramasýný gerçekleþtirdiklerini belirtti. Yetim, bundan sonraki amaçlarýnýn kurslarýn çeþitliliðini, kurs sayýsýný ve yerini daha da artýrmak olduðunu ifade ederek, imkanlar ölçüsünde gelen bütün taleplere çözüm üreteceklerini kaydetti. Çorum Akýncýlar Derneði, "Çanakkale Ümmetin Direniþi" konulu panel düzenledi. Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan panele konuþmacý olarak Akýncýlar Derneði Çorum Ýl Baþkaný Mustafa Çaðdaþ ve Akýncýlar Derneði Eðitim Baþkaný Tarihçi Necmettin Seven katýldý. Dernekten panel hakkýnda yapýlan açýklama da Necmettin Seven'in sunumunda özellikle Çanakkale'yle olan tarihsel baðýn dil tahribatýyla engellendiðini ve dünyada tek ecdadýnýn ne yazdýðýný ne söylemek istediðini anlayamayan millet haline getirildiklerini ümmetin vahdeti için bu engellerin bir bir ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. Seven, tarihiyle barýþýk Çanakkale þuuruna yakýþan ahlaki ve manevi deðerlere baðlý bir nesil inþa etmenin önemine deðindi. Mustafa Çaðdaþ ise Çanakkale savaþýna giden sürecin Çanakkale de dahil bir çok cephede savaþan Mehmetciðin kahramanlýklarýný ve oynanan oyunlarý bir bütün olarak ele almak gerektiðini ifade ederek, "Ayrýca Çanakkale sadece Anadolu halkýnýn deðil Hama'nýn Rakka'nýn, Haleb'in, Pakistan'ýn Bosna'nýn Libya'nýn ve dünya müslümanlarýnýn zaferidir. Bunu ayrýþtýrmak Çanakkale Zaferine gölge düþürmektir. Nasýl zamanýnda Hama'nýn Gazze'nin Rakka'nýn Ramadi'nin yiðitleri Maraþ'ýn Balýkesir'in Kastamonu'nun Bursa'nýn yiðitleriyle ayný uðurda þehit oldularsa bugün Çanakkale bize zor durumda olan bu kardeþlerimize yardým ve destek olmamýzý gösteren bir iþaret fiþeði ve örneðidir. Zamanýn Siyonist ve Mason kuruluþlarý emellerini bir bir hayata geçirmek Osmanlýyý yýkýp cennetmekan Abdulhamit haný tahttan indirmek için yerli iþbirlikçilerin desteðiyle yapýlan entrikalarýn ve Osmanlýyý anlamsýz birinci dünya harbine dahil etmenin sonucuyla oluþan Çanakkale zalim düþman hattýna mananýn maddeye bir tokat gibi inmesiyle sonuçlanmýþ ve Anadolu'da esaret altýnda yaþamasý istenen halklarýn dur Çanakkale geçilmez direniþiyle son bulmuþtur" þeklinde kaydetti. Toç Bir-Sen'den Dünya Ormancýlýk Günü mesajý Memur Sen Konfederasyonu'na baðlý Toç Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader, Dünya Ormancýlýk Haftasý nedeniyle bir basýn açýklamasý yayýmladý. Arzu Özkader Özkader açýklamasýnda yetkili sendika olarak 2008 yýlýndan bugüne kadar cefakar ve fedakar orman çalýþanlarýnýn çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi, sosyal ve özlük haklarýnýn korunmasý hususunda büyük mücadele verdiklerini belirtti. "Ormanlar insanlarýn yaþamýnýn her aþamasýnda yer almaktadýr. Ormanlar insanoðlunu tahta beþikte karþýlar, ölünce de tabut ile uðurlar" diyen Özkader, ayrýca ormanlarýn havadaki karbonu tutarak, iklime en çok katký sunan varlýk olduðunu, su kaynaklarýný temizlediðini ve topraklarýn erozyon sonucu akýp gitmesini önlediðini vurgulayarak, ormanlarýn, insanlýk için adeta bir yaþam destek ünitesi gibi çalýþtýðýný söyledi. Özkader, bunun bilinci ile de son yýllarda ormanlýk alanlarýn arttýðýnýn görüldüðünü, her ilde bir þehir ormaný kurulduðunu, orman köylüsüne desteklerde artýþ olduðunu, ormancýlarýn orman köylüsüyle hasým deðil hýsým olduðunun gözlemlendiðini kaydetti. Son 11 yýlda ülke genelinde 3 milyardan fazla fidanýn toprakla buluþtuðunu ve orman varlýðýnýn 21, milyon hektara ulaþtýðýný kaydeden Özkader, yýllýk olarak aðaçlandýrýlan alanýn 2003 yýlý öncesine göre 6,5 katýna çýkarýlmasýnýn sevindirici olduðunu dile getirdi. Özkader, bu baþarýnýn elde edilmesinde baþta Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'na, Müsteþar, hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça'ya ve Çorum'daki orman hizmet kolu çalýþanlarýna teþekkür ederek, Ormancýlýk Haftalarýný kutladý. Özkader, "Orman yangýnlarýyla mücadelede elde ettiðimiz baþarýda fedakar orman çalýþanlarýmýzýn alýnteri vardýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Aybüke Topçubaþý Topçubaþý ve Vahapoðlu MHP MYK'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 11. Olaðan Büyük Kurultayý Ankara Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi.tek aday olarak gösterilen Devlet Bahçeli, 114 oy alarak yeniden MHP Genel Baþkaný seçilirken, kurultay da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri de belli oldu. Delegelerin, 140 aday isim Hidayet Vahapoðlu arasýndan 5 asýl ve 25 yedek üyeyi oyladýðý listede, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliðine Osmancýklý hemþehrimiz MHP Milletvekili aday adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ve MHP Genel Baþkan Baþdanýþmaný Dr. Mustafa Hidayet Vahapoðlu'da yer aldý. Haber Servisi CHP ön seçimi Bahçelievler'de yapacak Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, parti olarak ön seçimleri Bahçelievler Ýlköðretim okulunda yapacaklarýný belirtti. Ali Rýza Suludere, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Yüksek Seçim Kurulunun Ali Rýza Suludere tarih ve 0 sayýlý karar ekinde kabul edilen seçim takvimine göre 2 Mart 2015 Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi adaylarýný ön seçim ile belirleyeceðinden dolayý, Çorum Merkez ön seçim ilçe seçim kurulunun tarih ve 2015/1 sayýlý kararý gereðince, sandýk alaný olarak Çorum Merkez Bahçelievler Ýlköðretim Okulu belirlenmiþ olup, 2 Mart 2015 Pazar günü saatleri arasýnda oy verme iþlemleri belirlenen okulda gerçekleþtirilecektir" dedi.

5 TEK Grip vakalarý çoðalýyor 5 Dr. Ayþe Öztopuz Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, grip hastalýðýna toplumun dikkatini çekmek, toplum bilincini arttýrmak için basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýnda grip vakalarýnýn dönemsel olarak Çorum'da arttýðýný dile getiren Sinan Zehir, "Gribin kiþiler arasýndaki yakýn temasta buluþma oraný oldukça yüksektir. Gripten korunma yollarýna dikkat edilirse zarar vermeden kendiliðinden iyileþebilen bir hastalýktýr. Ancak baðýþýklýk sistemi zayýf kiþiler, kronik hastalýðý olanlar, 65 yaþ üstü ve çocukluk çaðýndaki hastalarda aðýr seyredebildiði gibi, ölümle sonuçlanabilen aðýr sonuçlar yaratabilir. Bu nedenle hastalarýmýzýn bu hastalýðýn bulaþma ve korunma yollarý hakkýnda bilgilendirilmeleri oldukça önem taþýmaktadýr" dedi. Eðitim Araþtýrma Hastanesinde görevli Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ayþe Öztopuz ise gribin baþlýca bulaþma yollarýnýn öksürük ve hapþýrýk ile etrafa saçýlan damlacýklarýn hava yolu ile baþka birine bulaþmasý, hasta kiþiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kiþilerin aðýz-burun akýntýlarý ile temas etmiþ eþyalara dokunulmasý olduðunu kaydetti. Grip virüsü vücuda girdikten 1-2 gün sonra hastalýðýn belirtilerinin görülmeye baþladýðýný kaydeden Dr. Ayþe Öztopuz, "Kiþi aþýrý derecede halsizdir. Grip geçtikten sonra bile birkaç hafta bu halsizlik devam eder. Ateþ yükselmiþtir ve titreme görülür. Bunlara baþ ve karýn aðrýsý eþlik etmektedir. Kuru bir öksürük görülebilir. Bunlarýn dýþýnda eklem ve boðaz aðrýlarý, iþtahsýzlýk, burun akýntýsý, hapþýrma, baþ dönmesi de grip hastalýðýnda görülebilir. Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal eþlik edebilir. Bu belirtiler görülmeye baþlandýktan yaklaþýk -8 gün sonra azalýr ve ortadan kalkar. Yapýlan fiziki muayene ile, hiçbir test gerekmeden grip tanýsý konabilir. Fakat diðer solunum yolu hastalýklarý ya da soðuk algýnlýðý gibi durumlarda da ayný bulgular görülebilir. Gribin temel bulgularý ile bunlardan ayýrt etmek mümkündür. Kuru öksürük, ateþ, kas ve eklem aðrýlarý sýklýkla gripte görülür. Son yýllarda adý çok duyulan domuz gribinin klinik belirtiler mevsimsel gripten farklý deðildir. Sebep olan H1N1 virüsünün daha hýzlý yayýlma özelliðinden ve toplumun büyük kesiminin daha önceden bu ve benzeri olan virüslerle karþýlaþýlmamýþ olmasýndan dolayý daha aðýr seyretmektedir. Daha önceki yýllarda ülkemizde oldukça önemli bir saðlýk sorunu olarak yaþanmýþ olan kuþ gribi hakkýnda da bilgi sahibi olmak çok önemlidir.kuþ gribi halk arasýnda tavuk vebasý olarak ta bilinmekte olup evcil kanatlý hayvanlarda tavuklar ve hindiler hastalýða oldukça duyarlýdýr. Kuþ gribinin insanlar için riski genel olarak düþüktür. Bununla birlikte enfekte hayvanlara veya enfekte hayvanlarýn dýþký burun salgýlarý gibi materyallere bulaþmýþ yüzeylere temas sonucu ya da bu materyallerden havaya karýþan virüslerin solunmasý ile kuþ gribinin insanlara bulaþma ihtimali artmaktadýr. Kuþ gribi hastalýðýný hayvandan insana geçiþi nadir olarak mümkünse de, insandan insana geçmediði bilinmektedir. Ancak genetik mutasyon geçirerek insanlar arasýnda da salgýn yapabilen bir virüs haline dönüþmesinden korkulmaktadýr. Tüm hastalýklarda olduðu gibi mevsimsel SP binasýnda çýkan yangýn erken müdahale ile söndürüldü Cumartesi akþamý saat sýralarýnda Azap Ahmet Sokak üzerinde bulunan Saadet Partisi'nin bulunduðu binada yangýn Hastane Müdürü Çelebi Kayasaroðlu Baþhemþire Ayþe Saatçi çýktý. Çatý bölümünde elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin edilen yangýn yan binalara sýçramadan itfaiye ekip grip domuz gribi ve kuþ gribinde de en önemli olan kiþisel korunma yollarýnýn çok iyi bilinmesidir. Aþaðýdaki önlemleri alarak sadece gripten deðil grip gibi solunum yolu ile bulaþan tüm hastalýklardan kendinizi koruyabilirsiniz. Öksürme ve hapþýrma sýrasýnda aðzýnýzý ve burnunuzu bir mendil ile kapatýnýz. Mendilinizi kullandýktan sonra çöp sepetine atýnýz. Mendiliniz yoksa aðýz ve burnunuzu kol iç kýsmý ile kapatýnýz. Öksürdükten ve hapþýrdýktan sonra ellerinizi bol sabun ve su ile yýkayýnýz. Alkol içeren el yýkama antiseptiklerde etkilidir. Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve aðzýnýza dokunmayýnýz. Hastalýðýn bulaþmamasý için çevrenizdeki kiþilerden uzak durunuz. Bulunduðunuz mekâný sýk sýk havalandýrýnýz. Grip korunma yollarýna dikkat edilirse zarar vermeden kendiliðinden iyileþebilen bi hastalýktýr. Ancak baðýþýklýk sistemi zayýf kronik hastalýðý olan 65 yaþ üstü ve çocukluk çaðýndaki hastalarda aðýr seyredebildiði gibi, ölümle sonuçlanabilen aðýr sonuçlar yaratabilir. Vücut direncini arttýrmak için bol sývý, taze sebze ve meyve tüketilmelidir" þeklinde kaydetti. Öztopuz, "Genel korunma yollarýnýn dýþýnda grip hastalýðýný kesin bir tedavisi yoktur. Toplumda antibiyotik kullanýmýnýn gribi iyileþtirdiði kanaati vardýr. Ancak bu yanlýþtýr. Çünkü antibiyotikler virüse etki etmezler ve gereksiz kullanýmlarý bakterilerin direnç kazanmasýna neden olur. Grip virüsünün çok sýk deðiþen bir yapýya sahip olmasýnda dolayý %0 koruyucu bir aþýsý yoktur. Ancak yine aþý olmak hastalýða yakalanmanýzý engelleyebilir ya da daha az þiddette hastalýðý geçirmenizi saðlar. Grip aþýsý baðýþýklýk sistemi zayýf olanlar 60 yaþ üzeri kiþiler, hastane ortamýnda buluna personeller, saðlýk çalýþanlarý, kronik bir hastalýðý olanlar insanlarla yakýn temas içinde çalýþan kiþiler yüksek risk altýnda olduðundan yapýlabilir. Sonuç olarak bu tür hastalýklardan korunmak için kiþisel temizlik kurallarýna uyulmalý, bol su tüketilmeli, mevsime uygun kýyafetler giyilmeli ve mevsime uygun doðal besinler tüketilmelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý. lerinin erken müdahale ve yoðun çabasý sonucunda söndürüldü. Can kaybý ve herhangi bir yaralanmanýn meydana gelmediði yangýný haber alan çevre ve bina sakinleri olay yerine gelerek endiþe ile yangýnýn söndürülmesini izlediler. Emniyet ve saðlýk ekipleri de yangýn tamamen söndürülene kadar hazýr durumda beklediler. Bahadýr YÜCEL Gülsün Mert HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI Mikroskop Kandýrýlan Deve Cansu-yu Ortasýndan yol geçen ve insanlarýn sýkça kullandýðý bir ormanda aslan ile birlikte arkadaþlarý karga, çakal ve kurt yaþarmýþ. Bir gün deve çobanlarý, aslanýn yaþadýðý bu ormandan geçerlerken develerden birini arkada unutmuþlar. Deve ormanda þaþkýn þaþkýn dolaþýp yolunu ararken kendini aslanýn huzurunda bulmuþ. Aslan "Kimsin, nerelisin?" diye sormuþ. Deve kendini tanýtmýþ. "Ne istiyorsun?" diye sormuþ aslan bu kez. Deve "Kralýmýzýn emri ne ise onu istiyorum." deyince bu cevap aslanýn çok hoþuna gitmiþ. Deveye "Burada aramýzda huzur ve güven içerisinde yaþayabilirsin." diyerek onu himaye etmiþ. Hep birlikte mutlu bir þekilde yaþamaya baþlamýþlar. Aslan bir gün ava çýkmýþ.yolda bir fille karþýlaþmýþ ve onunla sürtüþüp kavgaya tutuþmuþ. Kavgada aðýr bir þekilde yaralanan aslan, artýk yerinden kalkamaz, dolayýsýyla da ava gidemez olmuþ. Tabi aslan ava çýkamayýnca hem kendisi, hem de onun artýklarýndan karýnlarýný doyuran karga, çakal ve kurt aç kalmýþlar.aslan bir gün karga, çakal ve kurdu yanýna çaðýrmýþ, onlara þöyle demiþ: "Arkadaþlar ben yaralandýðým için uzun zamandýr ava çýkamýyorum. Siz de aç kaldýnýz. Bunun farkýndayým ancak durumum belli." Onlar ise hep bir aðýzdan "Bizim durum önemli deðil sayýn kralýmýz! Biz asýl sizi düþünüyoruz." demiþler. Arkadaþlarýnýn bu iyi niyetine sevinen ve onlara teþekkür eden aslan "O zaman hadi bir av yakalayýn da hep beraber yiyelim, karnýmýzý doyuralým." diyerek onlarý ava göndermiþ. Ancak av zahmetinden üþenen karga, çakal ve kurt bir yerde oturup bu iþe bir çözüm bulmak, aslana kolay bir av bulmak için konuþmaya baþlamýþlar. Aslanýn himaye ettiði deveyi gözlerine kestirmiþler. Çakal, kralýn onu himaye ettiðini belirterek bu iþin zor olacaðýný söylemiþ. Karga bu sorunu halledebileceðini söylemiþ ve "Ýþi bana býrakýn" demiþ. Daha sonra uçarak aslanýn yanýna gelmiþ. Aslan merakla bir þey avlayýp avlamadýklarýný sormuþ. Karga ise baþlamýþ anlatmaya: "Sevgili kralým, bizler aç ve sefil olduðumuz için avlanamadýk, buna gücümüz yetmedi. Ancak düþündük ki..." Aslan "Ne karara vardýnýz bakalým?" diye sormuþ. Bunun üzerine karga sinsi bir þekilde cevaplamýþ aslanýn sorusunu. "Sürekli otlanan ve ortalýkta gezinip duran þu devenin bize ne yararý var ki?" der demez aslan öfkeyle baðýrmýþ. "Siz nasýl dostsunuz, arkadaþýnýz hakkýnda nasýl böyle düþünüp art niyet besleyebilirsiniz, hem ben onu himaye ettim, bilmiyor musunuz, böyle düþkün bir durumda da olsam asla verdiðim sözden dönmem!" diyerek tepkisini dile getirmiþ. Karga durumu kurtarma telaþýna girmiþ. "Haklýsýnýz, sayýn kralým! Ancak bazen ev halkýný kurtarmak için bir can, kabile için bir ev, þehir için bir kabile, kral için de bir ülke halký mecbur kalýndýðýnda seve seve feda edilebilir. Üstelik kimse de bunun için size bir þey demez. Ayrýca avlanamayacak kadar yaralýsýnýz. Halkýnýz için acilen beslenmeniz gerek. Hem siz merak etmeyin. Ben öyle bir çözüm buldum ki siz verdiðiniz sözü çiðnemeden bu iþ gerçekleþmiþ olacak." Uzun zamandýr açlýktan bitab düþen aslanýn bu duruma itiraz etmemesi üzerine bunun bir onay olduðunu anlayan karga hemen arkadaþlarýnýn yanýna gitmiþ ve onlara planýný anlatmaya baþlamýþ. "Dostlarým! Aslaný ikna ettim. Þimdi deveyi de yanýmýza alýp aslanýn huzuruna gideceðiz. Sýrayla kendimizi aslana feda edeceðiz. Ancak herkes 'Ben aslana senden daha layýðým' diyerek bir öncekini savunacak. Sýra deveye geldiðinde ise susacaðýz." diyerek planýný uygulamaya koymuþ. Deveyi de yanlarýna alarak hep birlikte aslanýn huzuruna varmýþlar. Önce karga baþlamýþ söze ve dokunaklý bir þekilde konuþmaya baþlamýþ. "Sevgili kralýmýz! Þimdiye kadar sen bizim için kendini feda ettin, bizi doyurdun. Þimdi sýra bizde! Þu bedenim size feda olsun." demiþ. Bunun üzerine diðerleri itiraz etmiþler. "Senin þu küçücük bedenin mi kralýmýzý doyuracak. Sen bir sus bakalým!" Çakal araya girmiþ. "Kralýmýzý ancak ben doyurabilirim!" Karga baðýrmýþ çakala. "Senin þu çirkin, murdar vücudunu kim yiyebilir?" Kurt sýranýn kendisinde olduðunu anlayýp baþlamýþ söze. "Sayýn kralým! Size en layýk olan benim. Caným size feda olsun." demiþ. Diðerleri kurda "Çekil þuradan! Doktorlarýn 'Kendisini öldürmek isteyen kurt eti yesin' sözünü duymadýn herhalde!" diyerek ona itiraz etmiþler. Bu olanlarý izleyen deve, karganýn planýndan habersiz yarým aklýyla öne atýlmýþ, herhalde beni de savunurlar düþüncesiyle göðsünü þiþirip "Hiçbiriniz kralýmýza layýk deðilsiniz. Ama benim etim çok lezzetlidir, kaným temizdir. Kralýmýza en layýk olan benim!" diyerek kendini aslana sunmuþ.arkasýndan sözde dostlarýna bakmýþ. Ama dostlarý sessizliðe bürünmüþler. Bir süre sonra karga, çakal ve kurt hep birlikte aslana "Kralýmýz! Deve gerçekten doðru söylüyor. Onun eti hepimizin etinden temiz, semiz ve çoktur!" Bunun üzerine aslan ecel terleri dökmekte olan deveyi parçalamýþ ve midesine indirmiþ.

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. "Orman varlýðýný korumanýn en önemli yolu Devlet-Vatandaþ iþbirliðidir" Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, "Dünya Ormancýlýk Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Dünya nüfusunun yoðun olarak artmasýna paralel olarak, doðal kaynaklarýn yanlýþ ve aþýrý kullanýmý, yeþil örtünün dejenerasyonu, çevre kirliliði ve iklim deðiþiklikleri, küresel ýsýnma ve küresel iklimde gözlenen deðiþimler, küresel kaynak talancýlarýnýn Ormanlara yoðun olarak göz dikmesi gibi sebeplerin dünya orman varlýðýný aþýrý derecede tehdit etmeye baþladýðýný dile getiren Necati Gül, "Bu tehdidin karþýsýný alabilmek adýna, 11 yýlýnda Dünya Gýda Tarým Teþkilatý (FAO) tarafýndan kuzey kürede ilkbahar, güney kürede de sonbaharýn baþlangýcý olan 21 Mart gününü, "Dünya Ormancýlýk Günü" olarak ilan etmiþtir. 21 Mart, ülkemizde de 15 yýlýndan beri kutlanan bir gün olup, ayný zamanda 21 Mart'ý içerisine alan hafta da "Orman Haftasý" olarak kutlanmaktadýr. Orman dünyanýn, baþta odun hammaddesi olmak üzere deðiþik ürünler sunan, kendi içinde bir takým dengeleri olan, canlý dinamik ve en önemli yenilenebilir doðal kaynaklarýndan biridir. Ülkemiz açýsýndan da orman bir doðal kaynaktýr. Bu baðlamda ormanlar baþta hammadde olmak üzere, toprak, meralar, orman içi sularý, yaban hayvanlarý ve bitkilerden oluþan kaynaklardýr" dedi. Ormanlar, orman ürünleri saðlama yanýnda, aktif nüfusa iþ imkâný saðlamak, temiz hava ve bol oksijen üretmek, küresel ýsýnmayý önlemek, su kaynaklarýmýzýn kurumasýný önlemek ve su rejimini düzenlemek, erozyon ve çölleþmeyi engellemek, toprak oluþumunu hýzlandýrmak, daha düzenli bir iklim ve yaðýþ düzenine sahip olabilmek, doðayý korumak ve güzelleþtirmek, yaban hayatýna ev sahipliði yapmak, biyolojik zenginliðimizi korumak ve gelecek nesillere saðlýklý bir yaþam ortamý oluþturmak gibi pek çok görevi de yerine getirdiðinin altýný çizen Gül, "Ülkemiz, sýcaklýk ve yaðýþ þartlarý bakýmýndan orman yetiþmesine genel olarak elveriþlidir. Fakat uzun yýllardan beri ormanlarýmýzýn tahrip edilmesi sonucunda bugün orman "Örnek bir milletvekili olacaðým" Necati Gül Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayý Saim Topgül, çalýþmalarýný yoðun bir tempo içerisinde devam ettiriyor.yaptýðý açýklamada 2 Mart Pazar günü Bahçelievler Ýlkokulu'nda gerçekleþtirilecek olan ön seçim çalýþmalarý kapsamýnda hafta sonunda, Cengiz Topel ve Emek Caddesi'ndeki esnafý ziyaret ettiðini belirtti. Ziyaretlerinde esnaf ile sohbet eden alanlarýmýz ülke yüzölçümünün sadece %?lik kýsmý, yani 20, milyon hektarlýk alana sýkýþmýþ bulunmaktadýr. Bahse konu orman varlýðýmýzýn % 3'ü doðal ormanlardan oluþmaktadýr. Bu alanýn yaklaþýk 8,5 milyon hektarý iyi vasýflýdýr. Geriye kalan 12,2 milyon hektar orman alanýnýn ise rehabilite edilmesi gerekmektedir. Orman varlýðýmýzýn azalmasýndaki en önemli etkenlerden biri, son 50 yýlda ormanlar aleyhine yapýlan "yasal düzenlemeler" olup, bu süreçte orman alanlarýmýzýn % 56'sý yok olmuþtur. Ayný dönemde ülke genelinde 1 milyon 180 bin hektarlýk alan ormansýzlaþmýþtýr. Ormanlar, tarihin hiçbir döneminde, son asýr içinde yaþadýðý gibi bir yok olma süreci yaþamamýþtýr. Ormanlarýmýzýn yok olma nedenlerine bakýldýðýnda; %5 lik bölümün doðrudan insan kaynaklý olduðu görülmektedir. Piknik vb. dikkatsizlikten yada terör vb. kasti uygulamalardan kaynaklý yangýnlar, kaçak tesis, tarla açmaya yönelik orman tahripleri, Odun ile ýsýnma gayretleri ve ormanlarýn þuursuzca kesilmesi, Þehirleþme isimi altýnda aðaçlarýn kesilmesi, yazýn kuraklýðýn yaþanmasý, yaðýþsýzlýk ve susuzluk; orman varlýklarýmýzýn azalmasýnýn en önemli etkenleridir. Orman varlýðýný korumanýn en önemli yolunun Devlet-Vatandaþ iþbirliði ile bilinç oluþumunun olduðu ortadadýr. Caydýrýcý cezai tedbirler, Yangýnlara müdahalede teknolojik imkânlarýn kullanýlmasý, endüstriyel ormancýlýk uygulamalarý, küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliklerine karþý tedbir alýnmasý, yangýna dayanýklý türler ile yeni aðaçlandýrma alanlarýnýn oluþturulmasý, alternatif yakýta yönelik sistemlerin yerleþtirilmesi, özel ormancýlýk uygulamalarýnýn desteklenmesi gibi çalýþmalarýn geliþtirilmesi, dünya ve ülkemiz ekosistem geleceði açýsýndan önemli görülmektedir. Her yýl ülkemizde de kutlanan Dünya ormancýlýk Günü ve Orman Haftasý çerçevesinde; mahkeme kararýna raðmen;24 saat esaslý ve her türlü olumsuz þartlarda, cansiperane görev yapan Ormancýlýk meslek çalýþanlarýnýn da unutulmamasý gerekmektedir. Bu gün Ormancýlýk teþkilatýmýzda çalýþan kamu çalýþanlarý, her türlü sosyal hayattan uzak, ekonomik darboðaz içerisinde, rotasyon adý altýnda sürgün ve kýyýmlara muhatap olurken, kendi adlarýna siyasi otoritenin temsilcisi olarak baþlarýnda bulunan sayýn bakan tarafýndan da adeta yok sayýlmaktadýr. Kendileri adýna yetki almýþ sendikaca sýrtýndan hançerlenmiþ, siyasi otorite ve siyasi otoritenin atadýðý üst bürokratik ekip tarafýndan üvey evlat muamelesine tabi tutulmuþ ormancýlýk meslek çalýþanlarýnýn problemlerinin çözülmediði noktada, ülke ormancýlýðýmýzýn bir adým ileri gidebilmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, Dünya Ormancýlýk Günü'nün ve Orman Haftasý'nýn öncelikle ormancýlýk meslek çalýþanlarýna yönelik olumlu geliþmelere de yol açabilecek çalýþmalar ile süslenmesi en önemli taleplerimizdendir. Bu vesile ile 21 Mart, Dünya Ormancýlýk Günü'nü kutlar, Ülkemiz ve dünya orman varlýðýna katký saðlayacak olumlu geliþmeler için bir milat olarak kabul edilmesini dileriz. Ayrýca baþta ormancýlýk meslek þehitlerimiz olmak üzere tüm þehitlerimize Allah'dan Rahmet dilerken, tüm ormancýlýk meslek çalýþanlarýmýza hayýrlý ve huzurlu günler temenni ederiz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Topgül, uygulanan yanlýþ politikalar nedeniyle en fazla esnaf, çiftçi ve iþçi kesiminin zarar gördüðünü dile getirdi. Topgül ve beraberindekiler daha sonra Cumartesi Pazarý'na geçti. Burada da pazar esnafý ve alýþveriþe gelenlerle görüþen Topgül, Haziran seçimlerinde CHP iktidarý ile birlikte hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünün güleceðini ifade etti. Hiçbir partide yapýlmayanýn CHP'de yapýldýðýný ve milletvekili adaylarýnýn ön seçimle belirlendiðini belirten Topgül, "2 Mart'taki ön seçimde þahsýma destek verilirse Çorum'un örnek bir milletvekili olacaðým" þeklinde kaydetti. Engelli gençlerden, huzurevine ziyaret Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri, Yaþlýlar Haftasý kapsamýnda huzurevini ziyaret etti. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre engelli gençlerin ilk duraðý Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi oldu. Huzurevi'nde kalan yaþlýlarýn ilgisiyle karþýlanan gençler, huzurevi sakinlerinin ellerini öperek onlarla uzun Ýskilip turizmi geliþiyor Fest Travel firmasýnýn organize ettiði turist kafilesi hafta sonu Ýskilip'i gezdi. Profesyonel tur rehberi Mustafa Peþterelli ve 25 kiþilik turist kafilesi þehir giriþinde Belediye görevlileri tarafýndan karþýlandý. Konu hakkýnda Ýskilip Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre Bedri Rahmi Sürekli Sergi Salonu, restorasyonu devam eden Þeyh Yavsi Cami ziyaretinin ardýndan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi, Çatalkara Kültür ve Sanatevi, Ýskilip Belediyesi Etnografya Müzesi gezildi. Kral Mezarlarý, tarihi hamamlar hakkýnda bilgi alan kafile bir süre arasta gezisi yaptý. uzun sohbet ettiler. Yaþlýlar ile birlikte þarkýlar söyleyen gençler ardýndan Atýl Uzelgün Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçtiler. Gençler burada, huzurevi sakinleri ile þarkýlar söyleyip, halay çektiler.ziyaret nedeniyle duygulanan ulu çýnarlar, misafirlerine teþekkür ederek, "Unutulmak istemiyoruz. Engelli gençlerin ziyareti bizi çok mutlu etti. Yine bekleriz. Kapýmýz her zaman açýk" dedi. Engelli Eðitim Merkezi bünyesinde pek çok etkinlik gerçekleþtirdiklerini söyleyen engelli gençler ise "Öðretmenlerimiz ile birlikte Yaþlýlar Haftasý nedeniyle bu ziyareti gerçekleþtirdik. Hem onlar hem de biz mutlu olduk. Ziyaretlerine yine geleceðiz" diye konuþtu. Belediye Baþkaný Recep Çatma bu tür turlarýn Ýskilip'i gezmesinin tanýtým açýsýndan son derece önemli olduðunun altýný çizerek misafirlerle tek, tek ilgilendi. Gezide gönüllü olarak misafirleri bilgilendiren, gezdiren ekibe de teþekkür eden Baþkan Çatma Ýskilip'e turist çekmek için gayretlerinin devam edeceðini, altyapý çalýþmalarýnýn ardýndan Ýskilip'i iddialý bir cazibe merkezi haline getirmek için gereken her çalýþmanýn hýzla tamamlanacaðýný belirtti. 28 Mart Cumartesi günü de yeni bir turist kafilesi tarihi ve kültürel mekânlar ile arasta aðýrlýklý gezide bulunmak üzere Ýskilip'e gelecek.

7 AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Düvenci Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, köy ve mahalle muhtarlarý bir araya gelen AK Partili yöneticiler, bölgede yaþanan sorunlar hakkýnda bilgi aldý. AK Parti Ýl Teþkilatýndan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, yeni Türkiye'nin kapýlarýnýn ardýna kadar açýldýðýný belirterek, Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adýmlarla yürüdüðünü söyledi. Anayasa'nýn mevcut haliyle Türkiye'nin ayaðýna vurulmuþ bir pranga olduðunu dile getiren Bekiroðlu, Haziran seçimlerinden sonra ülkeyi yeni bir Anayasa'ya kavuþturarak, Türkiye'yi prangalardan kurtaracaklarýný belirtti. Ýmam Hatip Okullarý Karadeniz Bölge toplantýsýnda ÇORÝMDER damgasý Ýmam Hatip Okullarý Karadeniz Bölge toplantýsý Ordu'da ORÝMDER ev sahipliðinde yapýldý. Ordu Külttür Merkezinde gerçekleþtirilen toplantýya Çorum'dan da katýlým oldu. Önder Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÖNDER) tarafýndan bu yýl Ordu da düzenlenen toplantýya Çorum, Amasya, Sinop, Ordu ve Giresun'dan katýlým oldu. Toplantýda Çorum'u, Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇO- RÝMDER) Baþkaný Ayhan Boyraz ve yönetim kurulu üyeleri Dilaver Çevik ile Erol Kavuncu temsil etti. ÇORÝMDER'den toplantý hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Türkiye genelinde 20 bölge olarak yapýlan organizasyonda ÖNDER genel merkezinden yöneticiler de hazýr bulundu. ORÝMDER Baþkaný Bergüzar Çiçeðin yaptýðý açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Bölge Koordinatörü ve Samsun Mezunlar Derneði SAMÝMDER Baþkaný Abdulkadir Yeþil, Önder gençlik, Eðitim ve Spordan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Halit Bekiroðlu, Teþkilatlanma Komisyonu Baþkaný Mustafa Þiþman birer konuþma yaptýlar. Konuþmacýlar genel olarak Ýmam Hatip okullarýnýn yeniden yapýlanmasý ile fiziki ve eðitim sorunlarýný masaya yatýrdýlar. Ýmam Hatip okullarýnýn geleceðe dair yapýlanmasý, öðrencilerin kalitesi yüksek, onlarý geleceðe taþýyan iyi bir eðitim almalarý için yapýlacaklar deðerlendirildi. Çorum Ýmam Hatip Okullarý "Mevcut Anayasa Türkiye'nin ayaðýna vurulmuþ bir prangadýr" hakkýnda heyete bilgi veren ve konuþmasýna "Ýskilipli Atýf Hocanýn, Hayrettin Karaman hocanýn memleketinden selam getirdik" diyerek baþlayan ÇORÝM- DER Baþkaný Ayhan Boyraz Çorum'da öðrenci sayýsý, okullarýn durumu, yapýlan yatýrýmlar ve mevcut okullarýn sosyal ve eðitim çalýþmalarý, öðrencilerin baþarý durumlarý ve sosyal etkinlikteki aðýrlýklarýndan bahsetti. Özellikle Ýmam Hatip Lisesinde çýkarýlan dergiler ve hemen hemen her programýn vazgeçilmesi haline gelen Mehter Takýmý çok dikkat çekti. Çorum'daki çalýþmalarda emeði olan baþta okul yöneticilerine, tüm sivil toplum kuruluþlarýna, üniversiteye, milli eðitim müdürlüðüne ve öðrencilere teþekkür eden Boyraz ayrýca dernek çalýþmalarý ve hedefleri hakkýnda da toplantýya katýlanlara bilgiler aktardý. Çorum Ýmam Hatip Lisesi mezunu, ÇORÝMDER yönetim kurulu üyesi ve KYK Ýl Müdürü Erol Kavuncu'nun Ýmam Hatip yýllarýndan okul arkadaþý olan, hemþehrimiz Ordu Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu'da Çorum heyetinin davetini kýrmayarak toplantýya sürpriz bir ziyaret gerçekleþtirildi. Çorum'dan ve okul yýllarýndan bahseden Balkanlýoðlu, çocukluk yýllarýný anlatýrken katýlýmcýlara duygu dolu anlar yaþattý. Vali Balkanlýoðlunun toplantýya katýlmasýný büyük bir heyecanla izleyen katýlýmcýlar Çorumlu Validen ve Çorum'da yapýlan çalýþmalardan dolayý ÇO- RÝMDER yönetimini tebrik ettiler. SÝLAHSIZ ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALIMI AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ/ SOSYAL HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ / AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Silahsýz Özel Güvenlik Hizmeti Alýmý hizmet alýmý 434 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 1 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/310 1-Ýdarenin a) Adresi : Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No 5 ÇORUM ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ -Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 2015 mali yýlý 8 aylýk ( Mayýs-Aralýk )2 kiþilik Silahsýz özel Güvenlik hizmet alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü-Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:5 Çorum c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü-Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:5 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Özel Güvenlik Þirketi Faaliyet Ýzin Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde yapýlan ihale konusu özel güvenlik hizmet alýmýna iliþkin iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü-Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:5 Çorum adresinden satýn alýnabilir..2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü-Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:5 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: AK Parti kurucu Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný, Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu' nun baþbakan seçilmesi ile yeni Türkiye'nin kapýlarý ardýna kadar açýldýðýný hatýrlatan Bekiroðlu, "Türkiye, bu yeni dönemde güçlü, demokratik, müreffeh ve saygýn bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecek. Bu kutlu yürüyüþte genel baþkanýmýz ve baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun öncülüðünde tüm teþkilatlarýmýzla yekvücut olarak büyük hedeflere ulaþacaðýz. AK Parti, bu yeni aþamada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanýnda olmaya, milletimizin dilini konuþmaya, onunla olan gönül baðýný korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandý. AK Parti'yi milletin kurduðunu ve milletten aldýðý güçle bugünlere geldiðini kaydeden Bekiroðlu, AK Parti ile milletin arasýna kimsenin giremeyeceðini belirtti. Bekiroðlu, milletin iradesinde hiçbir iradeye boyun eðmeyeceklerinin altýný çizdi. Düvenci Ovasý'nýn makus talihini yenmesi için çalýþacaklarýný belirten Bekiroðlu, "2012 yýlýnda gölet için fizibilite çalýþmasý yaptýk. Buralar verimli arazilere sahip.bu ovayý gölete kavuþturursak bin dönüm arazi suya kavuþacak. Gölet demek sulu tarým demek, sulu tarým demek ise bölgenin ihyasý demek. Düvenci grup köy yolunda yol problemini yakýndan ilgileniyoruz. Eskice ve Gedikbekir baðlantýlarýnda yol sorunu var. Bunlarla ilgili çalýþmalar sürüyor. Köprü konusunda da gerekli çalýþmalar tamamlandý. Ovanýn alt yapý sorunlarýný tek tek çözüme kavuþturacaðýz" dedi. Çorum'u bir bütün olarak gördüklerini kaydeden Bekiroðlu, "Ýlçeleriyle, köyleriyle Çorum'u bir bütün olarak gördük. Biz milletten aldýðýmýz emanete halel getirmedik. Çorum'u ilçeleriyle, köyleriyle birlikte daha güzel yarýnlara taþýmak için bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da var gücümüzle çalýþacaðýz" diye konuþtu.ak Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ise, kýrsal kesimde yaþanan sorunlarla ilgili tüm muhtarlardan görüþ aldýklarýný belirterek, bunlarý bir rapor haline getirdiklerini ifade etti. Köylerdeki altyapýdan ulaþýma kadar yaþanan sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasý için ek bir ödenek ayrýldýðýný dile getiren Anaç, "Öncelik sýrasýna göre tüm köylerimizin sorunlarýný çözüme kavuþturacaðýz. Birinci önceliðimiz su. Çünkü su hayattýr. Bir köyde yaþanan su problemini çözmeden kilit taþý problemini çözseniz neye yarar. 14 köyün tamamýna hizmet götürmek için çalýþýyoruz. AK Parti yaptýðý tüm hizmetlerde insaný merkeze almýþtýr. Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturuyla yola çýktýk. Bugüne kadar kimseyi ötekileþtirmedik. Kimseye ayrým yapmadýk. Ne aldatan olduk, ne aldanan. Biz milletimize hizmet etmeye devam edeceðiz" diye konuþtu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyaret sonunda Bekiroðlu ve Anaç, muhtarlarý dinleyerek sorunlar hakkýnda not aldýlar. Resmi ilanlar de "Nevruzu millet olma þuuru ile ortak bir coþkuyla kutlayalým" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu baharýn müjdecisi Nevruz Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Nevruz, hem Ön Asya ve Balkan halklarýnýn hem de Türk kültürünün içerisinde önemli yeri olan bir ortak deðerdir. Bu deðeri aslýna, amacýna, coþkusuna uygun bir biçimde kutlamak ve bunu da kutlarken kesinlikle Çanakkale ruhunun bizim ruh dünyamýzda yarattýðý o olgunluða, birlikteliðe uygun bir biçimde kutlamak arzusundayýz" diyerek baþlayan Salim Uslu, "Geleceðimizi risk edecek, düþmanlýklarý, kýrgýnlýklarý, karþýtlýklarý artýracak bir kýsým aþýrýlýklara fýrsat vermemek gibi bir duyarlýlýkla nevruzu kutlamak durumundayýz. Nevruzu millet olma þuuru ile ortak bir coþkuyla kutlayacaðýz. Huzuru, barýþ ve istikrar ortamýný bozmak isteyenlere de prim vermeden kutlamanýn, olgun ve sorumlu bir davranýþ sergilemenin tam da fýrsatý olduðunu düþünüyorum. Bu geleneðin sonsuza kadar sürmesi ve ülkemize barýþa vesile olmasý dileðiyle, Nevruz Bayramýnýzý kutlar, sevgi ve saygýlarýmý sunarým" dedi.

8 Limonlu mu Sirkeli mi? Akýl hastanesinde doktor, davranýþlarýný normal bulduðu hastaya niçin hastanede bulunduðunu sorar. Hasta : -Pamuklu çoraplarý yünlülere tercih ettiðim için, diye cevap verir. YAÞAM 8 Þaþýran doktor : -Bunun anormallik neresinde? Ben de pamuklu çoraplarý tercih ederim, der. Hasta sevinçle karþýlýk verir : -Çok memnun oldum doktor. Sizinkiler limonlu mu, yoksa sirkeli mi? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü B12 eksikliðinde tedaviyi Yarýda býrakmayýn Toplumda son derece yaygýn görülen B12 demir eksikliði anemisinin tedavisinde hastanýn takibi büyük önem taþýyor. Örneðin anemiye kalýcý bir neden yol açýyorsa hastanýn tedavisi ömür boyu sürebiliyor. Ancak pek çok hasta tedavilerini bir süre devam ettirip, þikâyetleri ortadan kalktýðýnda veya ellerindeki ilaçlar bittiðinde tedaviyi býrakýyor. Bu durumda hastalar 6 ay veya 1-2 yýl sonra benzer veya daha farklý þikâyetlerle yeniden karþýlaþabiliyor. Turgut Özal Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Hematoloji Uzmaný Doç. Dr. Özlem Þahin Balçýk, B12 anemisi teþhisi konulan hastalara, "Hastalýðý ciddiye almalý ve taný konulduktan sonra tedavilerini aksatmamalýlar" tavsiyesinde bulundu.hematoloji Uzmaný Doç. Dr. Özlem Þahin Balçýk, B12 vitamini eksikliðiyle ilgili uyarýlarda bulundu. Kan hastalýklarýnýn yalnýzca Türkiye'de deðil dünyada en sýk görülen hastalýklar arasýnda bulunduðunu söyleyen Doç. Balçýk, "Kan hastalýklarýnýn baþýnda da demir eksikliði tipi kansýzlýk gelmektedir. Neredeyse her üç kiþiden biri bu hastalýktan muzdariptir. B12 demir eksikliði anemisi de toplumda sýk olarak görülmektedir." diyor. Özellikle halsizlik, yorgunluk, ellerde ve ayaklarda uyuþma, karýncalanma ve baþ dönmesi gibi þikâyetlerle hekime baþvuran hastalarýn bir bölümüne, B12 eksiði tanýsý konulduðunu bildiren Doç. Dr. Balçýk, bu anemide genellikle taný konulduktan sonra ciddi hatalar yapýldýðýný vurguluyor. En sýk yapýlan hatanýn taný konulup, tedaviye baþlandýktan sonraki eksiklikler olduðunu ifade eden Doç.Dr. Özlem Þahin Balçýk, þu bilgileri veriyor: "Bu eksiklikler hastanýn takibi, tedavinin devamý konusunda yaþanmaktadýr. Örneðin anemiye kalýcý bir neden yol açýyorsa hastanýn tedavisi ömür boyu sürmektedir. Ancak pek çok hasta tedavilerini bir süre devam ettirip, þikâyetleri ortadan kalktýðýnda veya ellerindeki ilaçlar bittiðinde tedaviyi býrakmaktadýr. Nihayetinde de hastalar 6 ay veya 1-2 yýl sonra benzer veya daha farklý þikâyetlerle karþýmýza gelmektedir. B12 anemisi teþhisi konulan hastalara tavsiyemiz, hastalýðý ciddiye almalarý, taný konulduktan sonra tedavilerini aksatmamalarýdýr." Ergenlik problemleri, tedbir alýnmadýðýnda Baðýmlýlýk riski oluþturuyor Uyuþturucu kullananlarýn yüzde 0 ini 15 ile 20 yaþ aralýðýndakiler oluþturuyor. Ergenliðin madde kullanýmý açýsýndan riskli bir dönem olduðunu vurgulayan uzmanlar, çalkantýlý bir dönem yaþayan ergenlerin arkadaþ çevresinin önemine iþaret ederek uyarýyor: Arkadaþlarý arasýnda uyuþturucu kullananlarýn olmasý, kendini o gruba ait hissetmek isteyen gençleri etkiliyor ve madde kullanma riskini artýrýyor. Ergenlik çaðýndakilerin merak, hayýr demeyi bilmeme, kolay risk alabilme gibi sorunlar, tedbir alýnmadýðýnda madde baðýmlýlýðý açýsýndan önemli tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Dünyada uyuþturucu kullananlarýn yüzde 0 ini 15 ile 20 yaþ aralýðýndakilerin oluþturduðunu belirten uzmanlar, kolay elde edilebilen maddelerin baðýmlýlýðýnýn daha yaygýn olduðunu hatýrlatýyor. Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý öðretim üyesi ve Baðýmlýlýk Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Zehra Arýkan, esrarla ilgili ottur, zararý yoktur þeklinde yanlýþ bilgiler dolaþtýðýný hatýrlatýyor ve sýk karþýlaþtýðý þu olayý anlatýyor: Baðýmlýlýk ünitemizde tedavi gören hastalarýmýza Esrar kullanmasaydýn, diðer daha aðýr uyuþturuculara baþlar mýydýn? diye sorduðumuzda büyük çoðunlukla hayýr cevabý alýyoruz. diyor.ergenlik çaðýndaki gençlerin ilgi ve meraklarýný sanat, spor ve bilime yönlendirerek baðýmlýlýk yapan maddelerden uzak kalmalarýnýn saðlanmasý gerektiðini belirten Prof. Arýkan, ailelerin çocuklarýna bilgi saklamayacak kadar yakýn davranmalarý ve hayýr demeyi öðretmeleri gerektiðini ifade ediyor. Ergenlerin iyi bir arkadaþ çevresi edinmelerine destek olmayý öneren Arýkan, uyuþturucuya talebi azaltmada aile, okul ve topluma önemli görevler düþtüðünü söylüyor. Hayýr diyebilme becerisi olan çocuklar yetiþtirmek lazým geldiðini belirten Arýkan, þunlarý kaydediyor: Çocuklar için tehlike, ebeveynden bir þeyler saklamakla baþlar. Anne-babalar çocuklarýyla öyle bir diyalog içinde olmalý ki çocuklar bir þey saklamasýn. Anne-babalar sýkýntýlarýnda evlatlarýnýn yanlarýnda olmalý ve sorunlarýný paylaþabilmeli. Babama, söylersem baðýrýr, anneme söylersem kýzar dememesi gerekir. Her ortamda fikirlerini kolayca söyleyebilmelerine imkan tanýmak gerekiyor. Anlaþýlabildiklerini düþünmeleri saðlanmalý. Böyle olduðunda saðlýklý davranma becerileri geliþir. Neyin kendilerine zarar verip, neyin vermeyeceðini bilirler. Çocuklarýn merak ve ilgilerinin saðlýklý alanlara yönlendirilmesi gerektiðini hatýrlatan Prof. Dr. Arýkan, Ergen ve genç bireyler, kendi yaþýtlarý veya birkaç yaþ büyüklerin sözlerini daha çok dinler, onlarý örnek alýrlar. Çocuðumuza birkaç yaþ büyük, yaþamlarý düzgün, kendine yeterli ve güvenli kiþiler rehberlik edebilir. diyor. Aþýrý baský ya da aþýrý boþ býrakmanýn da risk faktörleri olduðunu söyleyen Arýkan, yazýn spor, sanat ve bilim faaliyetlerinden istifade etmeleri saðlanan çocuklarýn zararlý alýþkanlýk edinme riskinin daha az olduðunu sözlerine ekliyor. Dizi 20:00 Güllerin Savaþý Gülfem in hamile olduðunu öðrenen Gülru yýkýlýr. Aþk acýsý, aldýðý ilacýn etkisiyle birleþince Gülru ve Ömer yüzleþmesi ikisi için de altüst edici bir hal alýr. Kalbindeki büyük acýya raðmen ayakta kalmaya çalýþan Gülru, Halide ve Gülfem baðýný çözmek için kararlý bir adým atar ve bu kez tartýþmasýz bir þekilde büyük gerçeðe ulaþýr. Halide ise Gülru ya verdiði ilacýn dozunu arttýrýr. Ýlaç etkisi altýndaki Gülru, büyük bir gerçekle yüzleþir ve olaylar raydan çýkar. Eðlence 20:00 Güldür Güldür Eþofmanlý Þevket Hoca efsanesi bu hafta giyim ve tarz konularýný ele alýyor. Program sunucusu Nezaket ve daimi konuklar Ýbrahim, Mustafa, Mehtap ve Fikri, bu sefer moda ile ilgili yaratýcý sorularda sýnýr tanýyacak mý? Eþofmanlý Þevket Hoca, program konuklarýný yeterince bilgilendirebilecek mi? Sevgilisi Mesut ile evlenmeye karar veren 30'lu yaþlarýndaki Yeter, geçmiþteki ve gelecekteki halini karþýsýnda görecek. 20 yaþýndaki hali olarak Nezaketi ve 50'li yaþlarý olarak Burcu'yu karþýsýnda görürse evlilik kararý deðiþir mi? 20:00 Sinema Cinayet Uzmaný San Francisco Askeri Üssü'nün çözmekle görevlendirildiði, gerçek bir cinayetin öyküsü... Askeri Suç Araþtýrma Uzmaný bir soygun sonucu gerçekleþtiði sanýlan cinayeti çözmek için yetkilerini zorlamaktadýr. Ancak bulduðu gerçek, kendi akýl saðlýðýnýn tehlike altýnda olduðunu gözler önüne serer.oyuncular : Lou Diamond Phillips, Victoria Pratt, Martin Cummins Yönetmen : John Fasano BARBEKÜ SOSLU TAVUK Þahan Gökbakar Þahan Gökbakar, okul hayatýna Ankara'da baþladý[1] ve ilk, orta, lise öðrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamladý. ODTÜ Koleji'nden 1-18 eðitim döneminde Sosyal Bilimler Bölümü'nü[1] bitirdi. 18 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne 350 kiþi arasýnda ilk dörde girerek[1] baþladý ve bu bölümden 2002 yýlýnda mezun oldu. Babasý Osman Selçuk Gökbakar, Þahan'ýn 8. yaþ gününde (22 Ekim 188) günü bir trafik kazasýnda hayatýný kaybetti. Mezuniyeti'nden sonra Ýstanbul'a yerleþen Gökbakar, bir süre çeþitli reklam seçmelerine katýlarak þansýný denedi. Sonrasýnda "Zýbýn" isminde bir program hazýrladý ve bu program 2003'ü 2004'e baðlayan yýlbaþý gecesi tv8'de yayýnlandý. Zýbýn programýnda çoðu reklam ve olaylarý alaya alýrken mizah ve düþünceyi birleþtirmiþlerdir. Ayrýca TRT 1'de pazar günleri canlý yayýnlanmýþ ". Gün" programýnda beþ hafta boyunca sunuculuk yaptý. Ardýndan daha önce Kamil Güler'in sunduðu Zoka isimli gizli kamera yarýþma programýnýn sunuculuðunu ve oyunculuðunu yapmaya baþladý ve 13 bölüm devam ettirdi.zoka'dan sonra yine tv8'de Alper Mestçi ile beraber "Dikkat Þahan Çýkabilir" isminde bir antimedya-skeç þov hazýrladý ve bir sezonu 15 bölüm ile geride býraktý. Özellikle yaptýðý Recep Ývedik ve Küçük Oskar tiplemeleriyle ilgi çekti. Kariyerin NTV'de yayýnlanan Kime Diyorum Ben adlý reality show programýný hazýrlamýþtýr tarihinde vizyona giren ve Dikkat Þahan Çýkabilir programýndaki tiplemelerden biri olan Recep Ývedik filmi Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri olmuþtur. Malzemeler 4 Adet Tavuk Budu Tuz, Karabiber 300 ml. Barbekü Sosu veya Ketçap 500 gr. Kereviz Sapý 1 Yemek Kaþýðý Sývý Yað Þeker 1 Tatlý Kaþýðý Sirke Yemeðin Tarifi Tavuk butlarýný iyice yýkayýp temizledikten sonra tuzlayýn ve karabiberleyin. Butlarý, derili kýsýmlarý alta gelecek þekilde fýrýn tepsisine koyun. 200 ýsýtýlmýþ fýnnda 15 dakika piþirin, ters çevirip 15 dakika daha piþirin. Üzerlerine kalýn bir tabaka barbekü sosu veya ketçap sürün, 5 dakika daha piþirin. Kerevizin saplarýný ince ince kesin, yapraklarýný kýyýn. Kereviz saplarýný 5 dakika yaðda kavurun üzenlerine 1 tutam þeker serpin, sirke gezdirin. Kýydýðýnýz yapraklarý katýn, tuz ve karabiber koyun.tavuðu sebze ve sosla birlikte servis yapýn. Baþarýnýn sýrrýný bilmiyorum ama baþarýsýzlýðýn yolu Herkesi memnun etmeye çalýþmaktan geçer. Bill Cosby 0:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa :40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 1:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 1:45 Yolcular 21:30 Termitanatör 4 Kurtuluþ 23:40 The Walking Dead 08:00 Yasemince Yerli Dizi 0.30 Þehit in Annesi Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 1.50 Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Türk Filmi 22:30 Yabancý Filim 04:30 Dila Haným 0:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 0:00 Show Dünyasý :00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 1:00 Ana Haber 20:00 Beyaz Yalan Yerli Dizi 23:15 Zalim Patron 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý.00 Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane 1.15 Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 1:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Ünlüler Böyle Bitmesin Yerli Dizi.25 Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi 15. Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber 1.00 Ana Haber Bülteni 1:45 Spor 1:55 Madagaskar 21:30 Yedi Güzel Adam 0: Maceracý :40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 1:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Tv Filmi

9 Canan Yiðit, 8 yaþýndaki oðlu ve Þule Balcý devrilen araçtan ucuz kurtuldular Ormanlar için yürüdüler Ormanlar için yürüdüler Þule Balcý Mart Dünya Ormancýlýk Haftasý kapsamýnda, Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parkýnda Doða Yürüyüþü etkinliði düzenledi. Etkinlik hakkýnda Orman Ýþletme Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Doða Yürüyüþüne protokol üyeleri ile çok sayýda vatandaþýn katýldýðý ifade edildi. Yürüyüþ sonrasýnda ise katýlýmcýlara ikramda bulunuldu. Ormancýlýk Haftasý kapsamýnda, bugün saat 14.00'da Saat Kulesi yanýnda fidan daðýtýmý yapýlacak. 26 Mart 2015 tarihinde saat 11.00'da ise Cumhurbaþkanlýðý Hatýra Ormaný fidan dikim töreni yine ayný gün akþam da saat 1.30 da Devlet Tiyatro Salonunda Çorum bürokratlarýnca þiir dinletisi ve Halk Eðitimi tarafýndan da müzik dinletisi sunulacak. Objektif Haber Ajansý sahiplerinden Canan Yiðit yönetimindeki 1 TZ 135 Plakalý araç Çorum Osmancýk 31.km'de kaygan zeminde kayarak takla attý. Araçta bulunan Canan Yiðit'in 8 yaþýndaki oðlu Yiðitcan Karsak, kaza sonucunda hafif yalanarak devlet hastanesine kaldýrýldý. Edinilen bilgilere göre Yiðitcan Karsak'ýn hayati tehlikesi bulunmadýðý ifade edildi. Kaza sonucu ters dönen araçtan Canan Yiðit ve Þule Balcý'nýn yara almadan kurtulmalarý da sevinçle karþýlandý. Bahadýr Ömer Yücel Canan Yiðit 8 yaþýndaki oðlu Yiðitcan Karsak Üniversitede Ýnovasyon Yarýþmasý bilgilendirmesi Uslu, TBMM Ýþaret Dili Eðitiminde Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan 13 Mayýs 2015 Çarþamba günü Amasya'da gerçekleþtirilecek olan "Bölgesel Ýnovasyon Yarýþmasý ve Proje Pazarý" etkinliðinin bilgilendirme toplantýsýnýn Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yaptý. Üniversiteden toplantý hakkýnda yapýlan açýlamaya göre Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat illerindeki üniversitelerde öðrenim gören öðrencilerin baþvurularýnýn kabul edileceði proje pazarý yarýþmasý hakkýndaki bilgiler, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmaný Hüseyin Akýn Uðurlu ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým Destek Ofisi'nden Mesut Hayýrlý tarafýndan katýlýmcýlara aktarýldý. Toplantý, proje pazarý etkinliðine baþvuruda esas olan konular, koþullar ve baþvuru süreçleri hakkýndaki bilgilendirmelerin ardýndan, öðrencilerin sorularýnýn cevaplanmasý ile sona erdi. "Eksik Etek" Yol Tv ekranlarýnda Çorumlu Yasemin Yanar Karemeþi'nin yazýp, yönettiði ve oynadýðý "Eksik Etek" isimli oyun, Yol Tv'de Bir Gün Sanat programýnda tanýtýldý. Geçtiðimiz günlerde Ankara Yeni Sahne'de oynan oyun büyük beðeni toplarken, Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ayný salonda tekrar sahnelenecek. Konu hakkýnda açýklama yapan ve "Eksik Etek"in 55 dakikalýk, tek perde, dram türünde bir oyun olduðunu belirten Yasemin Yanar Karameþe, "Kadýna yönelik þiddet, çocuk gelinler, taciz, tecavüz gibi konular 'Leyla' ana karakterinin hayat hikâyesiyle anlatýr. Oyun içindeki diðer karakterler Leyla tarafýndan aksesuar kullanýmýyla bütünleþmiþtir. Leyla taþrada doðmuþ, büyümüþ ama babasýnýn para hýrsý yüzünden çocuk denilecek yaþta zengin bir aileye gelin olarak verilmiþtir. Kocasýnýn uyguladýðý þiddet sonrasýnda kaçýþ kararý veren Leyla'nýn büyük þehirde baþýna gelenleri anlatan zaman zaman güldüren zaman zaman aðlatan oyunda, Leyla dýþýndakilerin gözüyle de bakýlabilmesi saðlanmaktadýr" dedi. Karameþe, Tiyatro 1 Grubu ile Ankara'daki çalýþmalarýna devam ettiklerini de belirterek, önümüzdeki dönemde yeni oyunlarýyla sahnelerde yerini alacaklarýný dile getirdi. TBMM Baþkanlýðý Ýdari Teþkilatý 2015 yýlý eðitim ve halkla iliþkiler faaliyetleri kapsamýnda, Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen iþitme engelli ziyaretçilerle etkin iletiþim kurmak amacýyla Koruma Dairesi Baþkanlýðý, Milletvekili Hizmetleri Baþkanlýðý ve Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðýnýn ilgili personeli ile sosyal sorumluluk çalýþmalarý kapsamýnda kamu kurumlarýnýn ilgili personeline yönelik TBMM'de " Ýþaret Dili Eðitimi" düzenlendi. Eðitime, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoðlu, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'de katýldý. Kurs hakkýnda açýklama yapan Salim Uslu, "Türkiye'de 3 milyon engelli kardeþimiz Ýþaret Dilini kullanýyor. Dünya bu rakamýn 600 milyon civarýnda olduðu belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðýmýz hem mesai arkadaþlarýmýzýn hem de Kamuda çalýþan arkadaþlarýmýzýn hayatýný kolaylaþtýrmak için böyle bir çalýþma yapmýþtýr. Kendilerini kutluyorum. Ýþaret Dilinin mimiklerle jestlerle desteklenmesi gerekiyor ama uðraþýldýðýnda kolay öðrenilebilecek bir dil. Ýnsanlarýn birbirleri ile iletiþim kurabilmeleri açýsýndan sadece okuryazar olmalarý yetmiyor. Özellikle Ýþitme engellilerin anlatýmlarýný da kolayca anlayabilmek için, en azýndan bir Ýngilizce öðrenmek kadar kendi insanýmýzla iletiþim kurabilmek gibi bir beceriye sahip olmamýz gerekir. Kursu düzenleyen ve katýlanlarý tebrik ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzýn Ýþitme Engelliler için bir hazýrlýk içerisinde olduðunu biliyoruz. Bu konuda bir Türk Alfabesine ihtiyaç var. Türk alfabesi nasýl olur bilemiyorum ama Bulgaristan'daki bir iþitme engelli ile Türkiye'deki iþitme engellinin çok rahat konuþabiliyor olmasý gerekir. Bunlarý çözmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Milletvekillerimizin de Ýþaret Dilini Öðrenmesi için kurslarýn devam etmesi gerekir" dedi. Kursa katýlan Uslu, Çorum'un Ýþaret Dilinde Leblebi ile anlatýlmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Gazetecilerin "Milletvekillerinin Ýþaret Diline Ýhtiyacý var mý?" sorusuna Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu gülerek, "Mecliste Ýþaret dilinden önce Gönül Diline ihtiyaç var" þeklinde kaydetti. TBMM'ye gelen konuþma ve iþitme engelli vatandaþlara daha hýzlý hizmet vermek amacýyla düzenlenen eðitim, Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðý'nda görev yapan Dilek Öztürk ve Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý'nda görev yapan Pelin Kobal tarafýndan veriliyor.

10 Turgut Ýlgü'den Oðuzlar turu Yabancý akademisyenlerden Rektör Alkan'a ziyaret Orman Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletme Yönetmeliði yenilendi Memur Sen Konfederasyonu'na baðlý Toç Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader, yaptýðý yazýlý açýklamada sendika olarak elde ettikleri kazanýmlar hakkýnda bilgi verdi. Özkader konu hakkýnda yaptýðý açýklamada "Orman Genel Müdürlüðü çalýþanlarýmýza geniþ yetki, sorumluluklarýn verildiði ve risk altýna alýndýðý 152 model Döner Sermaye Ýþletme Yönetmeliði Toç Bir Sen'in giriþimleri üzerine Türkiye'de ilk defa akademik yýlýnda hayata geçirilen ve yurtiçindeki yükseköðretim kurumlarý ile yurtdýþýnda eðitim veren yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimini mümkün kýlan bir hareketlilik programý olan Mevlana Deðiþim Programý'ný Hitit Üniversitesi aktif olarak uyguluyor. "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla yola çýkan Hitit Üniversitesi, gün geçtikçe daha yaygýn hale gelen eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veriyor. Bütün dünyadaki yükseköðretim kurumlarýný kapsayan Mevlana Deðiþim programý kapsamýnda gelip ders verme hareketliliðine hak kazanan Kýrgýzistanlý 3 öðretim elemaný I.Arabaev Kýrgýz Devlet Üniversitesi'nden Okutman Kymbat Orozakulova, Okutman Gulnara Dzhusupbekova ve Okutmaný Zhyldyz Shukurova Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ederek üniversiteden ve programdan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Mevlana Deðiþim Programý ile hem uluslararasý anlamda tecrübe edindiklerini hem de Çorum daha da yakýndan tanýma fýrsatý bulduklarýný ifade eden öðretim elemanlarý misafirperverlikten dolayý da Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür ettiler. Dünyanýn farklý ülkelerinden Üniversitemize gelen yabancý uyruklu öðretim elemanlarýnýn ve öðrencilerin, faaliyetlerini sürdürürken üniversiteyi, ili ve ülkeyi daha iyi tanýmakla birlikte farklý kültürlerle buluþma fýrsatý da bulduklarýný ve ayný zamanda üniversitede önemle üstünde durduklarý eðitimin uluslararasýlaþmasý sürecine de büyük katkýlar saðladýklarýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin Mevlana Deðiþim Programý'nýn aktif bir uygulayýcýsý olduðunu ve bu çerçevede yapýlan anlaþmalarla öðretim elemaný ve öðrenci deðiþim hareketliliðinin hýzla devam ettiðini belirterek öðretim elemanlarýna çalýþmalarýnda baþarýlar diledi öðretim yýlýnda baþlayan Mevlana Deðiþim Programýný faaliyete geçiren ilk üniversitelerden biri olan Hitit Üniversitesinin, Mevlana Deðiþim Programý ile bugüne kadar toplam 6 öðretim elemanýný ve 32 öðrenciyi bünyesinde aðýrladýðý ifade edildi. 'Nice Yýllara' tiyatroseverlerle buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Nice Yýllara' isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Tuncay Ozinel'in yazdýðý ve Göksel Kortay'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Cuma günü saat 20.00'da 28 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyirciler ile buluþacak. Oyunu konusu þöyle: "Sadece kalabalýklar içinde yalnýzlýðý yaþayanlar, yalnýz kaldýklarýnda kalabalýk olurlar. Kendi doðum gününü kutlama telaþýnda olan bir aktris, yaþamýný ve yalnýzlýðýný ortaya döktüðünde ortaya çýkan yalnýzca kendi geçmiþi deðil, tarihin ve karanlýkta kalanlarýn kendisi olabilir. Oynadýklarý, oynamak zorunda kaldýklarý ve tanýdýklarý. Onun kendine ve bize söyleyecekleri þeyler var!" Oyunun biletleri tiyatro salonu giþesinden ve com/tiyatro /devlettiyatrosu/çorum adresinden satýþa çýktý. Haber Servisi deðiþtirilerek yenilendi ve yeni yönetmelik tarihli Resmi Gazetede yayýnlandý" dedi. Özkader basýn açýklamasýnýn devamýnda "Toplu Sözleþme ile kazanýma dönüþtürdüðümüz kazanýmlarýmýz ile bundan sonraki Toplu Sözleþme Görüþmelerimizde alýnacak olan Sosyal ve mali haklarýn OGM Döner Sermayesinden ödenebilmesinin yolu açýldý" þeklinde kaydetti. Avukatlara "Tüketicinin Korunmasý" kanunu deðiþiklikleri anlatýldý Av. Altan Akpýnar Av. Alpay Sungurtekin Çorum Barosu, "Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda" kanun uygulamalarý ile ilgili eðitim programý düzenledi. Avukatlarýn sürekli deðiþen kanunlara ayak uydurabilmesi amacýyla, Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda kanun uygulamalarý konusunu ele alan eðitim, geçtiðimiz hafta sonu Çorum Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Programa konuþmacý olarak, Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Ceylan, Ýstanbul Barosu Tüketici Haklarý ve Rekabet Hukuku Merkezi CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü CHP'de yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýna devam ediyor. Bu kapsamda Oðuzlar ilçesinde partililerle bir araya geldi. Toplantýda CHP Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Osman güllü hazýr bulunurken, partililer yoðun ilgi gösterdi. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada, CHP'de 2 Mart'ta hakim denetiminde yapýlacak olan Milletvekilliði ön seçimi çalýþmalarýna devam ettiðini belirtti. Ýlgü Oðuzlar'da partililerle ile bir araya gelerek kendisine destek istedi. Turgut Ýlgü'nün ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren CHP Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Osman Güllü açýklamalarda bulunarak "Malum 2 Mart'ta bir ön seçim yapacaðýz. Bir örgüt olarak tüm aday adaylarýna ayný mesafedeyiz. Bu parti içi bir yarýþtýr Ýlk sýraya gelen böbürlenmemeli, son sýraya gelen üzülmemeli diye düþünüyorum. Turgut beye baþarýlar diliyorum" dedi. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü ise, "Oðuzlar Çorum'daki 3 belediyemizden birisi devrimci bir gelenek hakim buraya bu yüzden Oðuzlar'la ne kadar gurur duysak az. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiði iki büyük eseri var birisi Türkiye Cumhuriyeti ikinci Cumhuriyet Halk Partisidir. Bize düþen bu emanetlere ne pahasýna olursa olsun sahip çýkmak. Bu bir Yürütme Kurulu Üyesi Av. Þükran Eroðlu yer aldý. Türkiye Barolar Birliði (TBB) Eðitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Alpay Sungurtekin katýldý. Seminerde açýlýþ konuþmalarýný Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve Türkiye Barolar Birliði Eðitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Alpay Sungurtekin yaptý. Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, ülkelerin hukuk sistemlerinin deðiþmesi için 23 yýlýn çok kýsa bir süre olduðunu, seminerin amacýnýn sürekli deðiþen kanunlar hakkýnda avukatlarý bilgilendirmek olduðunu ifade etti. Akpýnar, "Ülkelerin hukuk sistemlerinin deðiþmesi için 23 yýl çok kýsa bir süre fakat biz bunu ülkemizde yaþýyoruz. Barolarýn önemli görevlerin birisi de bu mevzuat ve yasa deðiþiklikleri konusunda avukatlarýmýzý uyarmaktýr. Bugün böyle bir toplantýyla da bu görevimizi yerine getiriyoruz. TBB'ye bu sunumu Çorum'da yaptýðý için teþekkür ediyorum. Tüketici haklarýnýn ihlalleri ihsan haklarý ihlalleri ile eþdeðerdir ve yarýþtýr birincide olsak sonuncuda olsak ben burada olacaðým. Cumhuriyet Halk partisinin iktidarý için elimizden geleni yapacaðýz. Halkýmýzýn Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýna gerçekten ihtiyacý var. Eðer seçilirsem sizlerin sorunlarýna çözüm olmak için elimden gelenin en iyisini yapacaðým" þeklinde kaydetti. meslektaþlarýmýzla birlikte tüketicileri de bilinçlendirilmesi gerekir" dedi. Türkiye Barolar Birliði (TBB) Eðitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Alpay Sungurtekin ise TBB'nin eðitim çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi avukatýn eðitim seminerinden yararlandýðýný dile getirerek, "Avukatlýk sürekli yenilenmeyi gerektiren bir meslektir. Bu nedenle Türkiye Barolar Birliði olarak bilgilendirme toplantýlarý yapýyoruz. Alanlarýnda uzmanlaþmýþ 6 eðitimcilerimizle 5 Baromuza 113 eðitim semineri ve toplam meslektaþýmýza eðitim seminerlerimizle bilgiler veriyoruz" diye konuþtu. Program Türkiye Barolar Birliði (TBB) Eðitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Alpay Sungurtekin'in baþkanlýðýnda, Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Ceylan'ýn, Ýstanbul Barosu Tüketici Haklarý ve Rekabet Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Þükran Eroðlu'nun, "Tüketici Kanunun Korunmasý Hakkýnda Kanun Uygulamalarý" adlý eðitim semineri ile devam etti. Yýlmaz MERT "ATT'lere hak ettikleri deðer verilmeli" Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Mart Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Her yýl Mart Acil Týp Teknisyenleri Haftasý olarak anýlmaktadýr. Ýnsanlarýn hayatlarýný kurtarmak için canla baþla mücadele eden saðlýk personellerimiz için özel olan bir haftaya giriyoruz. Ancak insanlarýn hayatý ile ilgili müdahalelerde bulunan ve bunun için zamanla yarýþan ATT'lerimiz maalesef hak ettikleri deðeri görmemekte, hem mesleki sorunlarla hem de yetersiz çalýþma koþullarý ile mücadele etmektedir" dedi. "Her yýl acil hastalara, trafik kazalarýna, yangýnlara müdahaleye gitmekte olan ambulansta görevli arkadaþlarýmýz, yaþanan kazalar nedeniyle hayatlarýný yitirmekte ya da yaralanmaktadýr" diyen Lafcý, "ATT'lerin sadece hastanelerde deðil 112 Acil Servislerde de görev aldýklarýný düþünürsek, çalýþanlar bu kadar risk altýndayken ek ödemelerini riskli birim statüsünden alamamalarý önemli bir sorun idi. Ancak sendikamýzýn giriþimleri sonucu toplu sözleþme masasýnda 112 acil saðlýk hizmetlerinde çalýþanlarýn, özellik arz eden birim katsayýsýndan yararlanmasý ve asli görevlerinin yanýnda ambulans þoförlüðü görevini de yürüten 112 çalýþanlarýnýn performans puanlarýna puan daha ilave edilmesini saðlandý. Yine 112 acil servislerinde görev yapanlarýn nöbet ücretleri %50 artýrýmlý ödenmeye baþlandý. B Tip Acil Saðlýk Hizmeti çalýþanlarý da riskli birim katsayýsýndan yararlanmaktadýr. Bir kaza oluyor; olay yerine polis, itfaiye ve gazeteci geliyor. Müdahale etmek ve can kurtarmak için saðlýk görevlileri geliyor. Saðlýk görevlileri dýþýndaki herkes yýpranma payý alýrken, saðlýkçýlar yýpranma payý alamýyor. Bu anlamda yapmýþ olduðumuz araþtýrmalara göre polislerin tükenmiþliði 25,85 puan iken saðlýk çalýþanlarýn tükenmiþliði ise 23,6 puan. Yani polislerle neredeyse ayný tükenmiþliðe sahiptir. Her türlü fedakârlýða karþýn 112 çalýþanlarýnýn yýpranma payýndan yararlandýrýlmamasý önemli bir sorundur" þeklinde kaydetti. Tükenmiþliði polislerle ayný oranda olan saðlýk çalýþanlarýnýn yaþanan kazalar nedeniyle yaþamlarýný kaybetme riski ile karþý karþýya kaldýðýný belirten Lafcý, "Görevi baþýnda hayatýný kaybeden saðlýk çalýþanlarýnýn þehit sayýlmasý ile ilgili yaptýðýmýz giriþimler sonucu Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan "Þehitlik Beratý" verilmektedir. Sendikamýzýn TBMM Saðlýk Komisyonu ve Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan görüþmelerde dile getirdiði, görevi baþýnda hayatýný kaybeden saðlýk çalýþanlarýnýn yakýnlarýnýn da, þehit yakýnlarýnýn yararlandýðý tüm imkânlardan yararlandýrýlmasý talebimizin takipçisi olacaðýz. Hastanelerde ya da vakaya gittikleri yerlerde hasta ya da hasta yakýnlarý tarafýndan þiddete uðrayan Acil Týp Teknisyeni arkadaþlarýmýz, diðer tüm saðlýk çalýþanlarýmýz gibi kendilerine yapýlan bu muameleyi hak etmemektedirler. Ýnsanlarýn hayatýný kurtarmaya çalýþan arkadaþlarýmýzýn maruz kaldýklarý þiddet olaylarýna yetkililer bir an önce çözüm bulmalýdýr. Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak ülkemizde saðlýk hizmetlerinin geliþimine katký saðlamak ve saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýný korumak için her türlü çalýþmaya kararlýlýkla devam edeceðimizin bilinmesini ister, tüm Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri arkadaþlarýmýzýn Mart Acil Týp Teknisyenleri Haftasý'ný kutlarýz" diyerek açýklamasýný tamamladý.

11 2 AÐUS- 23 MART 2015 PAZARTESÝ 11 Judo Veteranlar Þampiyonasý'nda Çorum'dan iki derece Türkiye Judo Federasyonu Veteranlar Türkiye Þampiyonasý hafta sonu Ankara'da yapýldý. Þampiyonaya Çorum adýna Erhan Üstündað ve Baki Aygün katýldý. Þampiyonada Erhan Üstündað M1 (30-34 yaþ) arasýnda 81 kg.de 1. takýmlarda ise takým halinde 3. oldular. Baki Aygün ise M2 (35-3 yaþ) arasýnda 81 kg. 3. takýmlarda ise 1. oldular. Spor Servisi Oryantiring Ýl Birinciliði Sungurlu'da yapýldý Bahar Bayramý Oryantiring Ýl Birinciliði Sungurlu'da yapýldý. Bayraktepe mevkiinde gerçekleþtirilen yarýþmaya Çorum Gençlik Spor Kulübü, Ýsmail Kakaç Ortaokulu ve Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'ndan sporcular katýldý. On kategoride yapýlan yarýþma sonunda ilk üç dereceye giren sporculara madalya verildi. Yarýþmada E 18 kategorisinde Çorum Gençlik Spor Kulübü'nden Kubilay Gökgöz 1., Can Baytürk 2., Erhan Baþtuð 3. oldu. E16 kategorisinde Çorum Gençlik Spor Kulübü'nden Onur Berker 1., Berk Can Koparan 2., Þükrü Can Çeliker 3., oldu. E 14 kategorisinden Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'ndan ferdi olarak katýlan Hasan Örskaya 1., Melih Kýlýç 2., Mahmut Karaman 3., oldu. K 14 kategorisinden Çorum Gençlik Spor Kulübü'nden Esmegül Kýlýç 1., Yeþim Buse Topdal 2. oldu. E 12 kategorisinden Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'ndan ferdi olarak katýlan Furkan Tatlý 1., Alperen Coþkun 2., Yaþar Yýldýrým 3. oldu. K 12 kategorisinden Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'ndan ferdi olarak katýlan Ceren Ýkra Özkader 1., Sýla Gür 2. oldu. E kategorisinde Çorum Gençlik Spor Kulübü'nden Mehmet Harputlu 1., Akýn Taþbaþ 2., Taner Diki 3. oldu. K kategorisinde Çorum Gençlik Spor Kulübü'nden Sýla Kambik 1., Ýsmail Kakaç Ortaokulundan Sude Topdal 2. oldu. Açýk Bayan kategorisinden Ýsmail Kakaç Ortaokulundan Nehir Kelam 1. oldu. Açýk Erkek kategorisinde Ýsmail Kakaç Ortaokulu'ndan Doðukan Kayar 1.,Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'ndan ferdi olarak katýlan Ýbrahim Diker 2., Mehmet Ali Atak 3. oldu. Yarýþmayý Ýl hakemlerin Baþhakem Duran Torbacýoðlu, Ýl Hakemleri Onur Torbacýoðlu, Bahtiyar Doðan, Akýn Cindiloðlu, Ýbrahim Yýldýrým ve Ýbrahim Býçak yönetti. Spor Servisi Rumi Bekiroðlu'dan Nevruz mesajý AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Nevruz Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Bekiroðlu mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Birleþmiþ Milletler Genel kurulunca 20 yýlýndan baþlayarak "Dünya Manevi Kültür Miras" listesine dahil ettiði, binlerce yýldýr kutlanmakta olan doðanýn uyanýþý, baharýn geliþini müjdeleyen Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniþ bir bölgede bir çok toplum tarafýndan kutlanan Nevruz Bayramýmýzý en içten dileklerimle kutluyor, bugünün kardeþlik duygularýnýn pekiþerek bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini diliyorum." "Milletvekili adayý olmasam bile partim için çalýþacaðým" CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, seçim çalýþmalarýný Osmancýk, Alaca ve Bayat'ta sürdürdü. Atlas, 2 Mart'ta yapýlacak olan ön seçimde partililerden destek istedi. Ziyaretleri hakkýnda açýklama yapan Cengiz Atlas, yaptýðý deðerlendirmelerde topluma hizmet etmek için bu yola çýktýðýný ifade ederek, "Sizler varsanýz biz varýz, sizler yoksanýz biz yokuz" dediðini belirtti. Ülkenin içinde bulunduðu koþullarý herkesin çok iyi bildiðini ifade eden Atlas, "Yaþanan sýkýntýlarý hepimiz çok iyi biliyoruz, ülke hiçte anlatýldýðý durumda deðil, ekonominin geldiði nokta ortada. Haziran'da CHP iktidarý ile inþallah bu sýkýntýlarýn hepsi sona erecektir" dedi. "Halkýn içinde olan biri olarak, seçim çalýþmalarýný yine halkýmla birlikte yürütüyorum" diyen Atlas, esnaf ve pazar yeri ziyaretlerinde kadýnlarla da sohbet ederken, kadýnlarýn mutlaka siyasette yer almalarý gerektiðini, kadýnlarýn ülke yönetiminde söz sahibi olmasý halinde herþeyin daha da güzel olacaðýný söyledi. Ýlçe ziyaretlerinde kahvehane ziyaretleri de yapan ve esnaflarýn sorunlarýný dinleyen Atlas, "CHP'de parti içinde bir demokrasi yarýþý var. 'Türkiye'nin Birleþtirici Gücü' gibi çok anlamlý bir sloganýmýz da var. Bütün güçlerin birleþtiði ve artýk iktidara yürüyen bir CHP'yi görmek istiyor halkýmýz" þeklinde kaydetti. Atlas, seçilmesi halinde Çorumlular'ý TBMM'de en iyi þekilde savunacaðýný kaydetti. Atlas, seçim sürecine kadar çalýþmalarýna devam edeceðini de belirterek, milletvekili adayý olmasa bile cumhuriyetçi bir yürek ile gönül verdiði partisi için her zaman çalýþacaðýný sözlerine ekledi. Ýmam Hatip Liseleri Ezan Okuma ve Hafýzlýk Yarýþmasý yapýldý Ýmam Hatip Liseleri arasý Ezan Okuma ve Hafýzlýk Yarýþmasý yapýldý.çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Tatbikat Cami'nde gerçekleþtirilen yarýþmaya Merkez ve Ýlçelerindeki Ýmam Hatip Liseleri katýldý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu, Ýmam Hatip Liseleri müdürleri, öðretmenler ve vatandaþlarýn izlediði yarýþmanýn Ezan Okuma bölümünde Bayat AÝHL'den Ýsmail Soluk birinci, Osmancýk Anadolu ÝHL'den Abdülkadir Arafat ikinci, merkez Anadolu ÝHL'den Mehmet Aksoy ise üçüncü oldu.hafýzlýk Yarýþmasýnda ise Ýskilip Anadolu ÝHL'den Tahir Baskýn birinci, Alaca ÝHL'den Yunus Emre Tunc ikinci merkez Anadolu ÝHL'den Furkan Pamuk ise üçüncü oldu.dereceye giren öðrencilere ödüllerinin programa katýlan protokol üyeleri verdiler. Haber Servisi "Ýlk yardýmýnda zaman ve etkin müdahale kurtarýlacak hayat sayýsýný arttýrýr" AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu "22-28 Mart Týp Teknisyenleri Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Kaza, yangýn gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliði gibi nedenlerle ani hastalanan insanlara ilk müdahaleyi yapan saðlýk çalýþanlarý olan Acil Týp Teknisyenleri (ATT)'nin ambulanslarda, hastanýn güvenli ve saðlýklý þekilde hastaneye ulaþtýrýlmasýnda önemli bir görev üstlendiklerini dile getiren Rumi Bekiroðlu, "Hastalanan ya da kaza geçiren kiþiye yapýlacak ilk müdahale çoðu zaman kiþinin hayatta kalmasýna yardýmcý olan bireylerin kazaya uðramasý ya da hastalanmasý halinde týbbýn gerektirdiði bilgi ve becerilerle ilkyardým hizmetleri uygulayan; hasta, yaralý, ya da kazazedenin saðlýk merkezine ulaþtýrýlmasýný saðlayan saðlýk mensuplarýdýr. Rumi Bekiroðlu Ambulanslarda yaralýnýn ya da hastanýn güvenliðinden ve saðlýk durumundan sorumlu olan Acil Týp Teknisyenleri, hýzlý ve dikkati çalýþarak hastayý mümkün olduðu kadar hayati tehlike sýnýrýnýn uzaðýnda tutmaya çalýþýrlar. Hastaya, saðlýk merkezine ulaþmadan yapýlacak ilk yardým çoðu zaman hayatýný kurtaracak boyutlara ulaþýr. Bu yüzden ilk yardýmýn en kýsa sürede ve en etkin þekilde yapýlmasý, kurtarýlacak hayat sayýsýný da arttýrýr. Dolayýsýyla mevcut durumun daha kötüye gitmesini önleyerek, kiþinin hayatta kalmasýný amaçlayan ve hastalarýn hastaneye ulaþana kadarki sürede saðlýklarýný ve güvenliklerini saðlayan Acil Týp Teknisyenlerinin hayatýmýzdaki önemi çok büyüktür'' bu vesile Týp Teknisyenlerimizin günü kulu olsun" diyerek mesajýný tamamladý. Abdullah Pamuklu 'Haber Arkasý'na konuk oldu Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu Umut Radyoda yayýnlanan 'Haber Arkasý' programýna stüdyo konuðu oldu. Önceki gün saat 16.00'da Uður Çýnar'ýn sunduðu söyleþide Müftü Yardýmcýsý Pamuklu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn yurt genelinde uyguladýðý Çanakkale Þehitlerini Anma etkinlikleri hakkýnda bilgiler verdi. Programda Ýl Müftü yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, genç kuþaklara 'Çanakkale' bilincinin doðru aþýlanmasý halinde geleceðe umutla bakýlabileceðine dikkat çekti. Pamuklu, atalarýmýzýn canlarýný vererek armaðan ettiði bu topraklarda onlara layýk olan nesiller yetiþtirmenin önemine dikkat çekti. Uður ÇINAR Gençlik Merkezinden "Fedakârlýða Saygý" programý Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eðitim gören gençler Çanakkale Zaferinin 0. yýlýnda "Fedakârlýða Saygý" adlý programla Çanakkale þehitlerini andý. Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Belediye Baþkaný Muzaffer Zahir ve Turhan Candan, Belediye Meclis Üyesi Ýsmail Akgöz, Özel Kalem Müdürü Murat Erdem, Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu, Spor Müdürü Nadir Solak, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan ve çok sayýda mahalle sakini katýldý. Belediyeden etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Edebiyat Öðretmeni Serhat Özütürker'in sunuculuðunu yaptýðý programda öðrenciler gitar ve keman gösterisi, þiir dinletisi ve hazýrladýklarý tiyatro oyunu ile izleyicilerin karþýsýna çýktý. Baþtan sona büyük bir ilgi ile zaffer Külcü de gençlik merkezindeki eðitim gören öðrencilerle birlikte sahneye çýkarak bu coþkuya eþlik etti. Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerindeki çeþitli kurslara katýlan gençlerin hazýrladýðý "Zaferin 0. Yýlýnda Fedakârlýða Saygý" programýndan sonra konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mahalle Kültür Merkezleri ve Gençlik Merkezlerine Çorum halký tarafýndan gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiðini söyledi. Beþ mahallede faaliyet gösteren kültür ve gençlik merkezlerinden yaklaþýk çocuk ve 2.50 kan Külcü, Buhara Kültür Merkezi'ne de kadýn ve gencin derslere devam etmek için baþvuruda bulunduðunu belirtti. Gençlerin hazýrladýklarý gösteriyi çok beðendiðini ve emeði geçenleri tebrik ettiðini ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Yavrularýmýz artýk manevi olarak da daha güçlü yetiþiyorlar. 0 yýl önce ülkeler silahlarla iþgal edilirdi. Günümüzde ise kültür istilasý ve iþgali yapýyorlar. Bizler ise bu iþgale ve istilaya karþý manevi deðerlerimizi iyi öðreterek, dinimizi iyi öðreterek koyabiliþündürdü, hem eðlendirdi. Emeði geçen tüm personeli tebrik ediyor, gençlerimizi ise alýnlarýndan öpüyorum" ifadelerini kullandý.

12 Ulukavakspor evinde maðlup 23 MART 2015 PAZARTESÝ Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ulukavakspor dün 1 nolu sahada konuk ettiði Kastamonuspor'a 2-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Son üç haftadýr Ulukavakspor aldýðý maðlubiyetler ile küme düþme potasýna girdi. Takýmdan ayrýlan Bülent ve Sefasýz kadroda sýkýntý çeken Ulukavakspor'un önümüzde ki haftalarda alacaðý sonuçlar merakla bekleniyor. Spor Servisi Belediyespor üç puandan birini aldý Çatalca deplasmanýna konuk olan Çorum Belediyespor, deplasmanda gol atamama sýkýntýsýný sürdürdü..hafta maçýnda Çatalcaspor ile deplasmanda karþýlaþan Kýrmýzý-Siyahlýlar, zaman zaman üstün oynadýðý karþýlaþmada gol yollarýnda etkili olamayýnca karþýlaþmadan golsüz birliktelikle ayrýldý.çatalca Ziya Altýnoðlu Stadýnda oynanan karþýlaþmayý Çorum Belediyespor BaþkanýZ eki Gül, Mali As Baþkan Fatih Özcan ve Ýstanbul ve çevresinde yaþayan yaklaþýk 50 civarýnda Çorum Belediyespor taraftarý takip etti. Karþýlaþmada her 2 takýmda zaman zaman kuvvetli esen rüzgarla mücadele etmek zorunda kaldý. Özellikle karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda sað kanatta forma giyen Emrah ile net gol poziyonlarýna giren Kýrmýzý- Siyahlýlar bu gol pozisyonlarýndan faydalanamadý. Karþýlaþmanýn son dakikasýnda ise kaleci Fatih alýnan 1 puanda büyük pay sahibi oldu. Çorum Belediyespor hafta sonu kendi sahasýnda Tuzlaspor ile karþý karþýya gelecek. 0-0 STAD: Ýstanbul Ziya Altýnoðlu. HAKEMLER: Levent Balcý, Serkan Gülçer, Sercan Ertemçöz. 4.HAKEM: Özgün Karakoçlu. ÇATALCASPOR: Sercan ***, Oðuz **, Evren **, Sertaç **, Alp ** (Dk. 84 Mehmet *), Erhan **, Muhammet ** (Dk. 0 Barýþ), Oðuzhan **, Tayfun **, Okan **, Murat **. ÇORUM BELEDÝYE: Fatih **, Eray **, Osman Bodur **, Akýn **, Ýmam **, M.Akif **, Furkan ** (Dk. 8 Nedim), Berat Ali **, Murathan **, Emrah ** (Dk. 81 Buðra *), M.Fatih * (Dk. 3 Recep Berk *). SARI KARTLAR: Muhammet, Okan (Çatalca spor), Eray, Furkan, Emrah (Çorum Belediye) TOPLU SONUÇLAR Çatalcaspor-Çorum Belediye: 0-0 Darýca G.B.-Bozüyükspor: 3-0 (Hük.) Ýstanbul-Trabzon Akçaabat: 3-0 (Hük.) Ankara Adliyespor-Kýzýlcabölükspor: 1-1 Kýrýkhanspor-Tire 122spor: 1-0 Manavgatspor-Zonguldak Kömür: 1-2 Niðde Belediye-Bursa Nilüfer: 0-1 Tutap Þeker-Batman Petrol: 1-2 Tuzlaspor-Gaziosmanpaþa: 3-1 PUAN DURUMU MAÇTAN DAKÝKALAR DAKÝKA 1: Çorum Belediye ataðýnda, saðdan M.Fatih'in uzun pasýnda topla ceza sahasýnda buluþan Murathan, uygun durumda olmasýna raðmen topu auta attý. DAKÝKA 14: Saðdan geliþen Çorum Belediye ataðýnda, M.Akif'in ara pasýnda topla buluþan Emre, çapraz pozisyonda sert vurdu, top kalecide kaldý. DAKÝKA 35: Murathan'ýn saðdan kullandýðý köþe vuruþunda, M.Fatih uygun durumda kafayý vurdu, aut. DAKÝKA 3: Saðdan geliþen Çorum Belediye ataðýnda, Emrah ceza sahasýna girdi, kale alaný içerisindeki M.Fatih'i düþündü ancak son anda savunma araya girerek çok önemli bir tehlikeyi önledi. DAKÝKA 5: Çorum Belediye ataðýnda, saðdan ceza sahasýna giren Emrah'ýn sert vuruþunda top savunmadan döndü. DAKÝKA 6: Çorum Belediye gole çok yaklaþtý. Soldan Murathan'ýn uzun pasýnda topla buluþan Emrah, karþý karþýya pozisyonda topu kaleciye teslim etti. DAKÝKA 8: Berat Ali'nin pasýnda Emrah bu kez topu auta attý. DAKÝKA 80: Saðdan geliþen Çorum Belediye ataðýnda, Osman Bodur ortaladý, Recep Berk kafayý vurdu, savunmadan dönen topu Murathan sert bir vuruþla tamamladý ancak savunmaya çarpan top kornere çýktý. DAKÝKA 0+3: Çatalcaspor gole yaklaþtý. Saðdan kazanýlan köþe vuruþundan gelen topa arka direkte iyi yükselen Evren kafayý vurdu, kaleci Fatih son anda kornere çeldi. Yasin Yücel Tuzlaspor Darýca G.B. Zonguldakspor Ýstanbulspor Bursa Nilüfer Çorum Belediye Tire 122 spor Kýzýlcabölükspor Kýrýkhanspor Ankara Adliye Niðde Bldspor Batman Petrol Manavgatspor Çatalcaspor Gaziosmanpaþa Tutap Þekespor O G B M A Y P Akçaabat Sebat Projespor ve Bozöyükspor ligden çekildi. HAFTANIN MAÇLARI Çorum Belediye-Tuzlaspor Gaziosmanpaþa-Þekerspor Kýrkhanspor-Darýca G.B. Batman Petrolspor-Bozüyükspor Zonguldakspor-Ýstanbulspor Bursa Nilüferspor-Çatalcaspor Tire 122spor-Manavgatspor Kýzýlcabölükspor-Niðde Bld. Akçaabat Sebat-Adliyespor

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı