Grip vakalarý çoðalýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Grip vakalarý çoðalýyor"

Transkript

1 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM SIRA NO 2 CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SAYFA 4 TE Çorum HEM'den öðrencilere jest 23 MART 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Grip vakalarý çoðalýyor Aybüke Topçubaþý Topçubaþý ve Vahapoðlu MHP MYK'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 11. Olaðan Büyük Kurultayý Ankara Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi.tek aday olarak gösterilen Devlet Bahçeli, 114 oy alarak yeniden MHP Genel Baþkaný seçilirken, kurultay da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri de belli oldu. SAYFA 4 TE Gülsün Mert Hidayet Vahapoðlu Mikroskop Kandýrýlan Deve Cansu-yu Ortasýndan yol geçen ve insanlarýn sýkça kullandýðý bir ormanda aslan ile birlikte arkadaþlarý karga, çakal ve kurt yaþarmýþ. Bir gün deve çobanlarý, aslanýn yaþadýðý bu ormandan geçerlerken develerden birini arkada unutmuþlar. Deve ormanda þaþkýn þaþkýn dolaþýp yolunu ararken kendini aslanýn huzurunda bulmuþ. Aslan "Kimsin, nerelisin?" diye sormuþ. SAYFA 5 TE Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, grip hastalýðýna toplumun dikkatini çekmek, toplum bilincini arttýrmak için basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýnda grip vakalarýnýn dönemsel Vahit Býçak Ankara'da Çorum STK'larýndan destek istedi AK Parti Ankara 1.Bölge Milletvekili aday adayý hemþehrimiz Prof.Dr.Vahit Býçak milletvekili belirleme sürecinde STK'larýn görüþlerine baþvurulmasýyla ilgili bir açýklama yaptý. SAYFA 4 TE olarak Çorum'da arttýðýný dile getiren Sinan Zehir, "Gribin kiþiler arasýndaki yakýn temasta buluþma oraný oldukça yüksektir. Gripten korunma yollarýna dikkat edilirse zarar vermeden kendiliðinden iyileþebilen bir hastalýktýr. Soldan Saða isimler Dr. Ayþe Öztopuz, Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Hastane Müdürü Çelebi Kayasaroðlu, Baþhemþire Ayþe Saatçi "Nevruzu millet olma þuuru ile ortak bir coþkuyla kutlayalým" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu baharýn müjdecisi Nevruz Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Nevruz, hem Ön Asya ve Balkan halklarýnýn hem de Türk kültürünün içerisinde önemli yeri olan bir ortak deðerdir. SAYFA DE SAYFA 5 TE 'Nice Yýllara' tiyatroseverlerle buluþacak Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Nice Yýllara' isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Tuncay Ozinel'in yazdýðý ve Göksel Kortay'ýn yönettiði iki perdelik oyun Mart Salim Uslu Cuma günü saat 20.00'da 28 Mart Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyirciler ile buluþacak. SAYFA DA Canan Yiðit 8 yaþýndaki oðlu Yiðitcan Karsak Canan Yiðit, 8 yaþýndaki oðlu ve Þule Balcý devrilen araçtan ucuz kurtuldular Objektif Haber Ajansý sahiplerinden Canan Yiðit yönetimindeki 1 TZ 135 Plakalý araç Çorum Osmancýk 31.km'de kaygan zeminde kayarak takla attý. Araçta bulunan Canan Yiðit'in 8 yaþýndaki oðlu Yiðitcan Karsak, kaza sonucunda hafif yalanarak devlet hastanesine kaldýrýldý. SP binasýnda çýkan yangýn erken müdahale ile söndürüldü Cumartesi akþamý saat sýralarýnda Azap Ahmet Sokak üzerinde bulunan Saadet Partisi'nin bulunduðu binada yangýn çýktý. Çatý bölümünde elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin edilen yangýn yan binalara sýçramadan itfaiye ekiplerinin erken müdahale ve yoðun çabasý sonucunda söndürüldü. Þule Balcý SAYFA DA SAYFA 5 TE Ormanlar için yürüdüler ANALÝZ Kandýrýlmýþýz diye kandýrmak! CHP li Tufan Köse den inciler Nadir YÜCEL Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan, Harp Akademileri Komutanlýðý'ný ziyaretinde adeta yeni gündemi belirledi!, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarýný kumpas olarak vurgulayan Erdoðan, 'Aldatýldýk' dedi. Cumhurbaþkaný Erdoðan, 'Bu operasyonlarla þahsým baþta olmak üzere, tüm ülke yanlýþ yönlendirildi, aldatýldý. Kurumlarýmýzýn içinde örgütlenmiþ, güçlü medya desteðiyle teçhiz edilmiþ bir yapýnýn, Türkiye'yi ele geçirmek için yürüttüðü bir kumpasa, bir darbe teþebbüsüne hep birlikte maruz kaldýk' dedi. Pes doðrusu 'Ergenekonun Savcýsýyým' diye meydanlarda atýlan nutuklar hala hazfýazalarda deðil mi! En basitinden bir soru sorayým: Gazeteci yazar Þamil Tayyar, 'Operasyon Ergenekon' isimli ve Gizli Belgelerde Karanlýk iliþkiler isimli yazdýðý Kitabý ile kendisi de bu durumda sizi kandýranlar arasýnda yer alýyormu, almýyormu? Þamil Tayyar bugün AKP Gaziantep Milletvekilidir! Birçok vatandaþ diyor ki; Ülkemin baþbakanýna ve söylemlerine güvenmiþtim. Ýtimat etmiþtim. Söylediklerine inanmýþtým. Bu kadar en geniþ istihbarat kurum ve birimleri varken, kandýrýlmak gibi bir lüksleri olabilir mi! Diye soruyorlar. Peki bugün iç siyaset konularýnda kandýrýlmýþýz deniyorsa yarýn, birgün çýkýp Suriye konusunda da kandýrýlmýþýz ve 'Eset yine bizim kardeþimizdir' denilmeme garantisi varmýdýr! En önemli konu sakýn Çözüm süreci konusunda da kandýrýlmýþ olmayalým! Hatta 'Parelelcilik iddialarý' konusunda da kandýrýlmýþ olabilirmisiniz! Sorusu akýllarýnýzý karýþtýrabilir. Aslýnda Ýlker Baþbuð'nun ' Tüm yaþananlar Milletimizin gözleri önündedir. Milletimiz deðerlendirecektir' cümleleri çok önemlidir. CHP li Tufan Köse den Ýnciler... CHP Çorum milletvekili Tufan Köse tekrar vekil olabilmek adýna aday adaylýðýný açýkladý. Açýklama yaptýðý yer ise, yýkýlan eski Kültür binasý yani yeni ismi ile 'Çorumpark' Havuz kenarý! Tufan Köse, yaklaþýk 0 kiþilik partilisine seslenirken, TBMM de 130 kez kürsüye çýktým. Dedi. Ancak Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Cezada yargýlandýðý süreçte 8 mahkeme duruþmasýnýn hiçbirisine katýlmadýðýný ve gerekçesini bugüne kadar asla cevaplamadý.! Ýktidarý sadece zenginlerin iktidarý olmak iddiasý ile suçlarken, Cumhurbaþkanýný ise, ' 2 yüzlü'davranmakla suçladý. Tufan Köse açýklama yaptýðý havuz kenarý parkýnýn altý için;' Hani bu yerin altý kapalý otapark olacaktý! hatta buraya yer altý çarþýsý yapýlýp ayakkabýcýlar arastasý da buraya gelemezmiydi? Memlekette bu kadar aðaçlandýrma alaný nasýl imara açýlýyor v.s. eleþtirilerinde dahi bulunamadý. Kenardan bir amcabey söz alýrken de Tufan Köse amca beye seslenerek,' Aman amca kötü olumsuz birþey söyleme' diye olasý bir eleþtirinin önünü kesmek istiyordu. Tufan Köse 2. Kez daha vekil adayý olmadan dahi ' Partisinin Genel Baþkan yardýmcýsý, Grup baþkan Vekili' olacaðý sözünü verirken bir ' Bakan olacaðým ' demediði kaldý! Oysa saydýðý makamlarýn Çorum halkýndan daha çok kendisine ve siyasi kariyerine katký saðlayacaðýný unutur gibiydi! Çok sayýda ki samimi CHP liler ise, Çorumdan nasýl 2 vekil çýkartýrýz adýna tek söz etmedi diye eleþtiri de bulunuyorlardý. Merkez ilçe baþkaný ise bizzat konuþma mikrofonunu tutarken, Parti yönetiminin aday adaylarý adýna ne kadar tarafsýz olduðu da ayý bir tartýþma konusu idi! Mart Dünya Ormancýlýk Haftasý kapsamýnda, Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parkýnda Doða Yürüyüþü etkinliði düzenledi. SAYFA DA 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkýndalýk Günü dolayýsýyla düzenlenen yürüyüþü gerçekleþtirildi

2 2 Ýmsâk : 04:06 Güneþ : 05:33 Öðle : 11:54 Ýkindi : 15:18 Akþam : 18:03 Yatsý : 1:23 AJANDA Kozkavuran Fýrtýnasý Dünya Meteoroloji Günü Saîd-i Nursî'nin vefâtý (160) Pakistan'ýn Milli Bayramý Dilini tutmak, altýn ve gümüþü tutmaktan daha zordur. Muhammed bin Vâsi Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GENÇLÝK ÇAÐIM Alperenler'den iki fotoðraf sergisi birden YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) Rýza Koçak Gezdiðim dikenli aþk yollarýnda Elime bir kýrýk saz geldi geçti Benim aradýðým bir allý gelin Kader yardým etti kýz rast geldi Aþk deðil mi bizi derde düþüren Ferhat gibi yüce daðlar aþýran Ýkimizi bu sevdaya düþüren Sanma ki baþýmdan az geldi geçti Ýsmini andýkça titrerim hala Var mý benim gibi aþka müptela Muhabbet denilen püsküllü bela Sanma ki baþýmdan az geldi geçti Bu ne sevgi ah bu ne ýzdýrap Zavallý gönlümü eyledin harap Nasibim olsun bir yudum þarap Onu da içeyim yarýn elinden Aþýklarýn sevgi vardýr özünde Yalan yoktur söylediði sözünde Geçen ilkbaharýn kurak yazýnda Baharý görmeden yaz geldi geçti HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,55 2,5806 EUR 2,830 2,861 STERLiN 3,843 3,848 0 JPY YENi 2,14 2,1444 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Alperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Muhsin Yazýcýoðlu ve Çanakkale Zaferi'nin 0. yýl dönümünü nedeniyle PTT önünde fotoðraf sergisi açtý. Çanakkale Savaþýný ve Muhsin Yazýcýoðlu'nu anlatan fotoðraflarýn yer aldýðý sergi halkýn büyük ilgisini çekti. Sergi açýlýþýna Alperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ünal Aktaþ ve alperenler katýldý. Alperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ünal Aktaþ yaptýðý açýklamada, "Þehit liderimiz, babamýz, canýmýz Muhsin Yazýcýoðlu o duyuþta, seziþte, algýlayýþta fikre nispet bir davayý aþýlamak sevdasýna düþmüþ bir Yiðittir" dedi. O, imaný öfkenin koskocaman çadýr kurduðu koca yürek o, Allah ve resulüne duyulan aþkýn, mahkeme huzurunda bile takiyesiz hakikati haykýrttýðý kahraman. O Mamak zindanlarýnýn karanlýk duvarlarýný dualarý, zikirleriyle nurlandýran iman iþçisidir" þeklinde kaydetti. Aktaþ sözlerine þöyle devam etti: "O, Þarkýþla'nýn Elmalý köyünde tarlada elinde týrpanla buðday biçerken güneþin kavurduðu Anadolu insanýnýn siyah beyaz portresi. O, ayaðýnýn altýndaki toza kurban olduðumuz Allah resulünü (s.a.v) uyandýrmamak adýna, topuklarýna diþlerini geçirip zehrini akýtan yýlana iki damla gözyaþýyla karþýlýk verip iki cihan serverinin yazdýðý reçeteyle dili damaðýnda Allah'ý zikrederek þifa bulan Hz. Ebubekir misali, iþkencehanelerde Filistin askýsýnda bedenine elektrik verilirken Allah'ý zikrederek cuntacýlara meydan okuyan bir mümin. O, yýllarca haksýz yere zindanda tutulduktan sonra dýþarý çýkýnca yarabbi kahrýnda hoþ lütfünde hoþ, diyerek Allah davasý yolunda mücadelesine saniye ara vermeden devam eden dava kararlýlýðýnýn remz þahsiyetlerinden. O, kendi içinde oluþturduðu tek kiþilik medeniyet ile, kendinden zuhurun mekan sýnýr hudut tanýmayan ve tek baþýna dünyaya meydan okutan cesaretin emsalsiz örneði. O, sistem tarafýndan ezberletilen þarkýya muhalif, koronun aykýrý sesi. O, Hak yoluna adanmýþ bir ruhun anadan, yardan, Serdengeçiþi. Dünyalýk hiçbir þeye talip olmadan, ötelerin ötesine doðru müspet bir adým atmanýn telaþýna kapýlmýþ bir Anadolu çocuðu. O, þehadet mertebesine erene kadar muhacir muamelesi gören ama hakikatinde bu memleketin öz mü öz evladý. O, kökü on dört asrý dolama bir idealin, siteme alternatif bir iddianýn, Türk'ün altýn kabýnýn içinde Ýslam'ý parýldatma davasýnýn 21. Yüz yýldaki Lideri. O bizim þehit liderimiz, babamýz, canýmýz Muhsin Yazýcýoðlu rabbim þehit liderimizin ve onunla beraber þehadet mertebesine eren þehit alperen Erhan Üstundað, þehit alperen Yüksel Yancý, þehit alperen Murat Çetinkaya ve þehit gazeteci Ýsmail Güneþ'in þahadetlerini kabul etsin, mekanlarýný cennet etsin inþallah. Þahýslarla kaim olmayan bir mücadeleyi var kýlan, bizlere yaþanýlabilir bir dünya hayali kurduran on dört asrý dolama nefes kesilmiþse, o nefesten bir soluk bile alamýyorsak artýk yok olmaya mahkumuz demektir. Cemiyet meydanýnda birilerinin borazancýlýðýný yapmak gibi bir davamýz olmadý hiçbir zaman. Ben þundan eminim ki peþimizde kasýrga gibi hissettiðimiz o nefes manevi bir kuvvetle yarýþ atlarý gibi çatlarcasýna koþturmuþtur arkadaþlarýmýzý. Bu davaya gönül vermiþ samimi her bir arkadaþýmýz varamasam da yolunda ölürüm diyen karýnca olmaya ateþi söndürmek için kaleye aðzýyla su taþýyan balýk olmaya talip olmuþtur. Samimiyeti bizlere taþ çýkaracak yüzlerce arkadaþýmýz onlarca yýldan beri verdikleri mücadeleleriyle isimlerini ön plana çýkarmadýlar ama samimiyetleri ve ihlâslarýyla ve dualarýyla hareketi ayakta tuttular. Kerameti nevi þahsýna münhasýr görmek, var edene kafa tutmak demektir. Tek bahþeden Allah'týr. Þeref, izzet, nimet ondandýr. Eðer var isek varlýðým ne Ali'ye, ne veliye, ne bir cemiyete de kabileme ne taþa, ne topraða, varlýðým beni var eden Allah'a armaðandýr. Bu hissiyatla Azrail'in nefesimizi kesmek için boðazýmýza sarýlacaðý güne kadar bu dava uðruna mücadele etmek üzerimize farzdýr. Üzerimize farz olduðuna iman ettiðimiz bu mücadeleyi hasbel kader iþgal ettiðimiz makamlarý iþgal ettiðimiz için sürdürecek deðiliz. Bu dava yeri gelince þehit olacaðýný bile bile zalime karþý tarih boyunca gösterilmesi gereken mukavemeti sürdürülebilir kýlmak adýna Hüseyini duruþ sergileyenlerin davasýdýr. Þahýs olarak belki kenarýndan bile geçemeyeceðimiz bu tavýrlarý gösterecek samimiyetimiz olmasa da. Peþine düþtüðümüz misyonun altýn kabýna el sürmüþler olarak, üzerimize tükürseler de gül atsalar da aldýrýþ edecek deðiliz, etmemeliyiz. Kavgamýz zulüm Azrail olsa hep hakký tutacaðým, mukaddes davalarda ötüm bile güzeldir. Mýsralarýný defalarca haykýrdýktan sonra Keþ Daðlarý'na helikopteri çarptýrýlýp þehit edilen liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun kavgasýdýr. Rabbim istikamet üzere olduðu müddetçe hareketimizi kýyamet gününe kadar hep var etsin. Baþkanýndan çaycýsýna kadar Ý'lay-ý Kelimetullah için Nizam-ý Âlem davasý yolunda mücadele eden mensuplarýndan razý olsun. Ahrette Peygamber Efendimizin (sav) sancaðý altýnda tek bireyini bile kaybetmeden hizalanan bir teþkilat olmayý bize nasýp etsin" þeklinde konuþtu. Aktaþ, konuþmasýnda Çanakkale Zaferi'nin 0. yýl dönümünü nedeniyle ise "Tarihte Çanakkale Savaþlarý diye geçiyor. Hem kara savaþýn, hem de deniz savaþýný birlikte düþündürmek için bu tanýmý yapan savaþ tarihçileri, Çanakkale Savaþlarý'ný, insan gücünün, hayatýnýn ve cesaretin en etkili olduðu son savaþ olarak nitelerler" dedi. Aktaþ, "Düþünebiliyor musunuz.? Ýnsanlarýn saniye sonra öleceklerinden emin olmalarýna raðmen, siperlerinden cesaretle çýkýp koþmaya baþlýyorlar ve hayatlarýný oracýkta kaybediyorlar. Müthiþ bir þecaat ve fedakârlýk kelimelerle anlatýlacak cinsten deðil. Bunun içindir ki Çanakkale Zaferi hiçbir zaman tam olarak anlaþýlabileceðini ve tam olarak anlatýlamayacaðýný düþünüyorum. Belki bundan dolayý eþsiz ve emsalsiz tasvirlerin adamý merhum Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Ruhunu layýkýyla anlayan ve anlatan tek kiþi bu emsalsin zaferin þeref payý; Ya istiklal Ya ölüm" yol ayrýmýna gelindiðinde, gerçekten inanýyorsanýz üstünsünüz ilahi ilkesini kendi üzerlerinde layýkýyla somutlaþtýrabilen azýz Türk milletinindir Bu destansý zaferin 0. Yýl dönümü vesilesiyle; bizlere hür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim eden tüm þehitlerimizi hürmetle yâd ediyor, minnet ve þükranlarýmý sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT Ünal Aktaþ SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 8: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MART PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 0 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3

4 4 Vahit Býçak Ankara'da Çorum STK'larýndan destek istedi AK Parti Ankara 1.Bölge Milletvekili aday adayý hemþehrimiz Prof.Dr.Vahit Býçak milletvekili belirleme sürecinde STK'larýn görüþlerine baþvurulmasýyla ilgili bir açýklama yaptý. "Ankara'daki Çorumlularýn kurmuþ olduklarý dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar baþta olmak birçok STK'nýn þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonra da þahsýmýza olan desteklerini ortaya koyacaklarýna olan inancým tamdýr" diyen Býçak açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Dernekler sivil toplumun en önemli unsurlarýndandýr. Sivil toplum, kendine özgü geliþme dinamiðine sahip, kurumsallaþmýþ karar alma ve uyuþmazlýk çözme yapýsý bulunan, devletten baðýmsýz bir toplumsal alaný ifade eder. Sivil toplum kuruluþlarý Devlet birimlerinin vesayeti altýnda deðildir. Sivil toplum kuruluþlarý, kendi yapýlanmalarý ve faaliyetleri hakkýnda kendilerinin karar verebilir. Sivil toplum kuruluþlarý, Devlet politikasýnýn gidiþatýný belirler veya en azýndan etkiler. Sivil toplum Kuruluþlarýnýn en önemli iþlevleri, siyasi iktidara nüfuz etmek, siyasi iktidarý parçalayarak adem-i merkezi hale getirmek, bireyleri otoritenin baskýsýna karþý korumak ve böylece despotizme karþý güvence oluþturmaktýr. Dernek kurma ve derneðe üye olma Anayasal bir haktýr. 182 Anayasasý'nýn 33. maddesi "dernek kurma hürriyeti" baþlýðýný taþýmaktadýr. Bu maddeye göre; "herkes,... dernek kurma hakkýna sahiptir". Sivil toplumun ve sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, Türk demokrasisinin geliþmesine büyük katký saðlayacaktýr. Bireylerin toplumsal sorunlarýn çözümüne aktif katkýda bulunmalarý, örgütlenme özgürlüðü (dernek veya vakýf þeklinde) ve toplantý ve gösteri yürüyüþleri özgürlüðü gibi hürriyetlerin tam olarak saðlanmasýyla mümkün olabilmektedir. Milletvekili adaylarýný belirleme sürecinde Ak Parti tarafýndan STK'larýn görüþüne baþvurulmasý uygulamasý fevkalade yerinde bir uygulamadýr. Demokrasinin ve insan haklarýnýn geliþtirilmesi yönünde atýlmýþ çok önemli bir adýmdýr.tüm Türkiye'de 23 Mart 2015 Pazartesi günü saat arasý STK'larýn yönetim kurulu üyeleri milletvekili görmek istedikleri aday adaylarý için oy kullanmak üzere bu þölende yer alacak. Ankara'daki Çorumlularýn kurmuþ olduklarý dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar baþta olmak birçok STK'nýn þimdiye kadar olduðu gibi, bundan sonra da þahsýmýza olan desteklerini ortaya koyacaklarýna olan inancým tamdýr. Ankara'daki Çorumlularýn oluþturduklarý dernekler (STK'lar) görevlerinin bilincindedir." Akýncýlar'dan, Çanakkale paneli Çorum HEM'den öðrencilere jest Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðü dezavantajlý gruplara yönelik yaptýðý çalýþmalarýna bir yenisini daha ekleyerek Ovasaray Köyü Ýlkokulu öðrencilerinin yanýnda yer aldý. Halk Eðitimi Merkezinin açtýðý Kuaförlük kursunun kursiyerleri minik öðrencilerin saç kesimi ve bakýmý ihtiyaçlarýný giderdi. Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Yasin Yetim, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Halk Eðitiminin temel felsefesi olarak her yaþta, her zaman, her yerde eðitim sloganýyla yola çýktýklarýný ve bir yandan açmýþ olduklarý kurslarýn tanýtýmýný yaparken ayný zamanda da alan taramasýný gerçekleþtirdiklerini belirtti. Yetim, bundan sonraki amaçlarýnýn kurslarýn çeþitliliðini, kurs sayýsýný ve yerini daha da artýrmak olduðunu ifade ederek, imkanlar ölçüsünde gelen bütün taleplere çözüm üreteceklerini kaydetti. Çorum Akýncýlar Derneði, "Çanakkale Ümmetin Direniþi" konulu panel düzenledi. Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan panele konuþmacý olarak Akýncýlar Derneði Çorum Ýl Baþkaný Mustafa Çaðdaþ ve Akýncýlar Derneði Eðitim Baþkaný Tarihçi Necmettin Seven katýldý. Dernekten panel hakkýnda yapýlan açýklama da Necmettin Seven'in sunumunda özellikle Çanakkale'yle olan tarihsel baðýn dil tahribatýyla engellendiðini ve dünyada tek ecdadýnýn ne yazdýðýný ne söylemek istediðini anlayamayan millet haline getirildiklerini ümmetin vahdeti için bu engellerin bir bir ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. Seven, tarihiyle barýþýk Çanakkale þuuruna yakýþan ahlaki ve manevi deðerlere baðlý bir nesil inþa etmenin önemine deðindi. Mustafa Çaðdaþ ise Çanakkale savaþýna giden sürecin Çanakkale de dahil bir çok cephede savaþan Mehmetciðin kahramanlýklarýný ve oynanan oyunlarý bir bütün olarak ele almak gerektiðini ifade ederek, "Ayrýca Çanakkale sadece Anadolu halkýnýn deðil Hama'nýn Rakka'nýn, Haleb'in, Pakistan'ýn Bosna'nýn Libya'nýn ve dünya müslümanlarýnýn zaferidir. Bunu ayrýþtýrmak Çanakkale Zaferine gölge düþürmektir. Nasýl zamanýnda Hama'nýn Gazze'nin Rakka'nýn Ramadi'nin yiðitleri Maraþ'ýn Balýkesir'in Kastamonu'nun Bursa'nýn yiðitleriyle ayný uðurda þehit oldularsa bugün Çanakkale bize zor durumda olan bu kardeþlerimize yardým ve destek olmamýzý gösteren bir iþaret fiþeði ve örneðidir. Zamanýn Siyonist ve Mason kuruluþlarý emellerini bir bir hayata geçirmek Osmanlýyý yýkýp cennetmekan Abdulhamit haný tahttan indirmek için yerli iþbirlikçilerin desteðiyle yapýlan entrikalarýn ve Osmanlýyý anlamsýz birinci dünya harbine dahil etmenin sonucuyla oluþan Çanakkale zalim düþman hattýna mananýn maddeye bir tokat gibi inmesiyle sonuçlanmýþ ve Anadolu'da esaret altýnda yaþamasý istenen halklarýn dur Çanakkale geçilmez direniþiyle son bulmuþtur" þeklinde kaydetti. Toç Bir-Sen'den Dünya Ormancýlýk Günü mesajý Memur Sen Konfederasyonu'na baðlý Toç Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader, Dünya Ormancýlýk Haftasý nedeniyle bir basýn açýklamasý yayýmladý. Arzu Özkader Özkader açýklamasýnda yetkili sendika olarak 2008 yýlýndan bugüne kadar cefakar ve fedakar orman çalýþanlarýnýn çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi, sosyal ve özlük haklarýnýn korunmasý hususunda büyük mücadele verdiklerini belirtti. "Ormanlar insanlarýn yaþamýnýn her aþamasýnda yer almaktadýr. Ormanlar insanoðlunu tahta beþikte karþýlar, ölünce de tabut ile uðurlar" diyen Özkader, ayrýca ormanlarýn havadaki karbonu tutarak, iklime en çok katký sunan varlýk olduðunu, su kaynaklarýný temizlediðini ve topraklarýn erozyon sonucu akýp gitmesini önlediðini vurgulayarak, ormanlarýn, insanlýk için adeta bir yaþam destek ünitesi gibi çalýþtýðýný söyledi. Özkader, bunun bilinci ile de son yýllarda ormanlýk alanlarýn arttýðýnýn görüldüðünü, her ilde bir þehir ormaný kurulduðunu, orman köylüsüne desteklerde artýþ olduðunu, ormancýlarýn orman köylüsüyle hasým deðil hýsým olduðunun gözlemlendiðini kaydetti. Son 11 yýlda ülke genelinde 3 milyardan fazla fidanýn toprakla buluþtuðunu ve orman varlýðýnýn 21, milyon hektara ulaþtýðýný kaydeden Özkader, yýllýk olarak aðaçlandýrýlan alanýn 2003 yýlý öncesine göre 6,5 katýna çýkarýlmasýnýn sevindirici olduðunu dile getirdi. Özkader, bu baþarýnýn elde edilmesinde baþta Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'na, Müsteþar, hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça'ya ve Çorum'daki orman hizmet kolu çalýþanlarýna teþekkür ederek, Ormancýlýk Haftalarýný kutladý. Özkader, "Orman yangýnlarýyla mücadelede elde ettiðimiz baþarýda fedakar orman çalýþanlarýmýzýn alýnteri vardýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Aybüke Topçubaþý Topçubaþý ve Vahapoðlu MHP MYK'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 11. Olaðan Büyük Kurultayý Ankara Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi.tek aday olarak gösterilen Devlet Bahçeli, 114 oy alarak yeniden MHP Genel Baþkaný seçilirken, kurultay da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri de belli oldu. Delegelerin, 140 aday isim Hidayet Vahapoðlu arasýndan 5 asýl ve 25 yedek üyeyi oyladýðý listede, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliðine Osmancýklý hemþehrimiz MHP Milletvekili aday adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ve MHP Genel Baþkan Baþdanýþmaný Dr. Mustafa Hidayet Vahapoðlu'da yer aldý. Haber Servisi CHP ön seçimi Bahçelievler'de yapacak Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, parti olarak ön seçimleri Bahçelievler Ýlköðretim okulunda yapacaklarýný belirtti. Ali Rýza Suludere, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Yüksek Seçim Kurulunun Ali Rýza Suludere tarih ve 0 sayýlý karar ekinde kabul edilen seçim takvimine göre 2 Mart 2015 Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi adaylarýný ön seçim ile belirleyeceðinden dolayý, Çorum Merkez ön seçim ilçe seçim kurulunun tarih ve 2015/1 sayýlý kararý gereðince, sandýk alaný olarak Çorum Merkez Bahçelievler Ýlköðretim Okulu belirlenmiþ olup, 2 Mart 2015 Pazar günü saatleri arasýnda oy verme iþlemleri belirlenen okulda gerçekleþtirilecektir" dedi.

5 TEK Grip vakalarý çoðalýyor 5 Dr. Ayþe Öztopuz Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, grip hastalýðýna toplumun dikkatini çekmek, toplum bilincini arttýrmak için basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýnda grip vakalarýnýn dönemsel olarak Çorum'da arttýðýný dile getiren Sinan Zehir, "Gribin kiþiler arasýndaki yakýn temasta buluþma oraný oldukça yüksektir. Gripten korunma yollarýna dikkat edilirse zarar vermeden kendiliðinden iyileþebilen bir hastalýktýr. Ancak baðýþýklýk sistemi zayýf kiþiler, kronik hastalýðý olanlar, 65 yaþ üstü ve çocukluk çaðýndaki hastalarda aðýr seyredebildiði gibi, ölümle sonuçlanabilen aðýr sonuçlar yaratabilir. Bu nedenle hastalarýmýzýn bu hastalýðýn bulaþma ve korunma yollarý hakkýnda bilgilendirilmeleri oldukça önem taþýmaktadýr" dedi. Eðitim Araþtýrma Hastanesinde görevli Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ayþe Öztopuz ise gribin baþlýca bulaþma yollarýnýn öksürük ve hapþýrýk ile etrafa saçýlan damlacýklarýn hava yolu ile baþka birine bulaþmasý, hasta kiþiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kiþilerin aðýz-burun akýntýlarý ile temas etmiþ eþyalara dokunulmasý olduðunu kaydetti. Grip virüsü vücuda girdikten 1-2 gün sonra hastalýðýn belirtilerinin görülmeye baþladýðýný kaydeden Dr. Ayþe Öztopuz, "Kiþi aþýrý derecede halsizdir. Grip geçtikten sonra bile birkaç hafta bu halsizlik devam eder. Ateþ yükselmiþtir ve titreme görülür. Bunlara baþ ve karýn aðrýsý eþlik etmektedir. Kuru bir öksürük görülebilir. Bunlarýn dýþýnda eklem ve boðaz aðrýlarý, iþtahsýzlýk, burun akýntýsý, hapþýrma, baþ dönmesi de grip hastalýðýnda görülebilir. Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal eþlik edebilir. Bu belirtiler görülmeye baþlandýktan yaklaþýk -8 gün sonra azalýr ve ortadan kalkar. Yapýlan fiziki muayene ile, hiçbir test gerekmeden grip tanýsý konabilir. Fakat diðer solunum yolu hastalýklarý ya da soðuk algýnlýðý gibi durumlarda da ayný bulgular görülebilir. Gribin temel bulgularý ile bunlardan ayýrt etmek mümkündür. Kuru öksürük, ateþ, kas ve eklem aðrýlarý sýklýkla gripte görülür. Son yýllarda adý çok duyulan domuz gribinin klinik belirtiler mevsimsel gripten farklý deðildir. Sebep olan H1N1 virüsünün daha hýzlý yayýlma özelliðinden ve toplumun büyük kesiminin daha önceden bu ve benzeri olan virüslerle karþýlaþýlmamýþ olmasýndan dolayý daha aðýr seyretmektedir. Daha önceki yýllarda ülkemizde oldukça önemli bir saðlýk sorunu olarak yaþanmýþ olan kuþ gribi hakkýnda da bilgi sahibi olmak çok önemlidir.kuþ gribi halk arasýnda tavuk vebasý olarak ta bilinmekte olup evcil kanatlý hayvanlarda tavuklar ve hindiler hastalýða oldukça duyarlýdýr. Kuþ gribinin insanlar için riski genel olarak düþüktür. Bununla birlikte enfekte hayvanlara veya enfekte hayvanlarýn dýþký burun salgýlarý gibi materyallere bulaþmýþ yüzeylere temas sonucu ya da bu materyallerden havaya karýþan virüslerin solunmasý ile kuþ gribinin insanlara bulaþma ihtimali artmaktadýr. Kuþ gribi hastalýðýný hayvandan insana geçiþi nadir olarak mümkünse de, insandan insana geçmediði bilinmektedir. Ancak genetik mutasyon geçirerek insanlar arasýnda da salgýn yapabilen bir virüs haline dönüþmesinden korkulmaktadýr. Tüm hastalýklarda olduðu gibi mevsimsel SP binasýnda çýkan yangýn erken müdahale ile söndürüldü Cumartesi akþamý saat sýralarýnda Azap Ahmet Sokak üzerinde bulunan Saadet Partisi'nin bulunduðu binada yangýn Hastane Müdürü Çelebi Kayasaroðlu Baþhemþire Ayþe Saatçi çýktý. Çatý bölümünde elektrik kontaðýndan çýktýðý tahmin edilen yangýn yan binalara sýçramadan itfaiye ekip grip domuz gribi ve kuþ gribinde de en önemli olan kiþisel korunma yollarýnýn çok iyi bilinmesidir. Aþaðýdaki önlemleri alarak sadece gripten deðil grip gibi solunum yolu ile bulaþan tüm hastalýklardan kendinizi koruyabilirsiniz. Öksürme ve hapþýrma sýrasýnda aðzýnýzý ve burnunuzu bir mendil ile kapatýnýz. Mendilinizi kullandýktan sonra çöp sepetine atýnýz. Mendiliniz yoksa aðýz ve burnunuzu kol iç kýsmý ile kapatýnýz. Öksürdükten ve hapþýrdýktan sonra ellerinizi bol sabun ve su ile yýkayýnýz. Alkol içeren el yýkama antiseptiklerde etkilidir. Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve aðzýnýza dokunmayýnýz. Hastalýðýn bulaþmamasý için çevrenizdeki kiþilerden uzak durunuz. Bulunduðunuz mekâný sýk sýk havalandýrýnýz. Grip korunma yollarýna dikkat edilirse zarar vermeden kendiliðinden iyileþebilen bi hastalýktýr. Ancak baðýþýklýk sistemi zayýf kronik hastalýðý olan 65 yaþ üstü ve çocukluk çaðýndaki hastalarda aðýr seyredebildiði gibi, ölümle sonuçlanabilen aðýr sonuçlar yaratabilir. Vücut direncini arttýrmak için bol sývý, taze sebze ve meyve tüketilmelidir" þeklinde kaydetti. Öztopuz, "Genel korunma yollarýnýn dýþýnda grip hastalýðýný kesin bir tedavisi yoktur. Toplumda antibiyotik kullanýmýnýn gribi iyileþtirdiði kanaati vardýr. Ancak bu yanlýþtýr. Çünkü antibiyotikler virüse etki etmezler ve gereksiz kullanýmlarý bakterilerin direnç kazanmasýna neden olur. Grip virüsünün çok sýk deðiþen bir yapýya sahip olmasýnda dolayý %0 koruyucu bir aþýsý yoktur. Ancak yine aþý olmak hastalýða yakalanmanýzý engelleyebilir ya da daha az þiddette hastalýðý geçirmenizi saðlar. Grip aþýsý baðýþýklýk sistemi zayýf olanlar 60 yaþ üzeri kiþiler, hastane ortamýnda buluna personeller, saðlýk çalýþanlarý, kronik bir hastalýðý olanlar insanlarla yakýn temas içinde çalýþan kiþiler yüksek risk altýnda olduðundan yapýlabilir. Sonuç olarak bu tür hastalýklardan korunmak için kiþisel temizlik kurallarýna uyulmalý, bol su tüketilmeli, mevsime uygun kýyafetler giyilmeli ve mevsime uygun doðal besinler tüketilmelidir" diyerek açýklamasýný tamamladý. lerinin erken müdahale ve yoðun çabasý sonucunda söndürüldü. Can kaybý ve herhangi bir yaralanmanýn meydana gelmediði yangýný haber alan çevre ve bina sakinleri olay yerine gelerek endiþe ile yangýnýn söndürülmesini izlediler. Emniyet ve saðlýk ekipleri de yangýn tamamen söndürülene kadar hazýr durumda beklediler. Bahadýr YÜCEL Gülsün Mert HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI Mikroskop Kandýrýlan Deve Cansu-yu Ortasýndan yol geçen ve insanlarýn sýkça kullandýðý bir ormanda aslan ile birlikte arkadaþlarý karga, çakal ve kurt yaþarmýþ. Bir gün deve çobanlarý, aslanýn yaþadýðý bu ormandan geçerlerken develerden birini arkada unutmuþlar. Deve ormanda þaþkýn þaþkýn dolaþýp yolunu ararken kendini aslanýn huzurunda bulmuþ. Aslan "Kimsin, nerelisin?" diye sormuþ. Deve kendini tanýtmýþ. "Ne istiyorsun?" diye sormuþ aslan bu kez. Deve "Kralýmýzýn emri ne ise onu istiyorum." deyince bu cevap aslanýn çok hoþuna gitmiþ. Deveye "Burada aramýzda huzur ve güven içerisinde yaþayabilirsin." diyerek onu himaye etmiþ. Hep birlikte mutlu bir þekilde yaþamaya baþlamýþlar. Aslan bir gün ava çýkmýþ.yolda bir fille karþýlaþmýþ ve onunla sürtüþüp kavgaya tutuþmuþ. Kavgada aðýr bir þekilde yaralanan aslan, artýk yerinden kalkamaz, dolayýsýyla da ava gidemez olmuþ. Tabi aslan ava çýkamayýnca hem kendisi, hem de onun artýklarýndan karýnlarýný doyuran karga, çakal ve kurt aç kalmýþlar.aslan bir gün karga, çakal ve kurdu yanýna çaðýrmýþ, onlara þöyle demiþ: "Arkadaþlar ben yaralandýðým için uzun zamandýr ava çýkamýyorum. Siz de aç kaldýnýz. Bunun farkýndayým ancak durumum belli." Onlar ise hep bir aðýzdan "Bizim durum önemli deðil sayýn kralýmýz! Biz asýl sizi düþünüyoruz." demiþler. Arkadaþlarýnýn bu iyi niyetine sevinen ve onlara teþekkür eden aslan "O zaman hadi bir av yakalayýn da hep beraber yiyelim, karnýmýzý doyuralým." diyerek onlarý ava göndermiþ. Ancak av zahmetinden üþenen karga, çakal ve kurt bir yerde oturup bu iþe bir çözüm bulmak, aslana kolay bir av bulmak için konuþmaya baþlamýþlar. Aslanýn himaye ettiði deveyi gözlerine kestirmiþler. Çakal, kralýn onu himaye ettiðini belirterek bu iþin zor olacaðýný söylemiþ. Karga bu sorunu halledebileceðini söylemiþ ve "Ýþi bana býrakýn" demiþ. Daha sonra uçarak aslanýn yanýna gelmiþ. Aslan merakla bir þey avlayýp avlamadýklarýný sormuþ. Karga ise baþlamýþ anlatmaya: "Sevgili kralým, bizler aç ve sefil olduðumuz için avlanamadýk, buna gücümüz yetmedi. Ancak düþündük ki..." Aslan "Ne karara vardýnýz bakalým?" diye sormuþ. Bunun üzerine karga sinsi bir þekilde cevaplamýþ aslanýn sorusunu. "Sürekli otlanan ve ortalýkta gezinip duran þu devenin bize ne yararý var ki?" der demez aslan öfkeyle baðýrmýþ. "Siz nasýl dostsunuz, arkadaþýnýz hakkýnda nasýl böyle düþünüp art niyet besleyebilirsiniz, hem ben onu himaye ettim, bilmiyor musunuz, böyle düþkün bir durumda da olsam asla verdiðim sözden dönmem!" diyerek tepkisini dile getirmiþ. Karga durumu kurtarma telaþýna girmiþ. "Haklýsýnýz, sayýn kralým! Ancak bazen ev halkýný kurtarmak için bir can, kabile için bir ev, þehir için bir kabile, kral için de bir ülke halký mecbur kalýndýðýnda seve seve feda edilebilir. Üstelik kimse de bunun için size bir þey demez. Ayrýca avlanamayacak kadar yaralýsýnýz. Halkýnýz için acilen beslenmeniz gerek. Hem siz merak etmeyin. Ben öyle bir çözüm buldum ki siz verdiðiniz sözü çiðnemeden bu iþ gerçekleþmiþ olacak." Uzun zamandýr açlýktan bitab düþen aslanýn bu duruma itiraz etmemesi üzerine bunun bir onay olduðunu anlayan karga hemen arkadaþlarýnýn yanýna gitmiþ ve onlara planýný anlatmaya baþlamýþ. "Dostlarým! Aslaný ikna ettim. Þimdi deveyi de yanýmýza alýp aslanýn huzuruna gideceðiz. Sýrayla kendimizi aslana feda edeceðiz. Ancak herkes 'Ben aslana senden daha layýðým' diyerek bir öncekini savunacak. Sýra deveye geldiðinde ise susacaðýz." diyerek planýný uygulamaya koymuþ. Deveyi de yanlarýna alarak hep birlikte aslanýn huzuruna varmýþlar. Önce karga baþlamýþ söze ve dokunaklý bir þekilde konuþmaya baþlamýþ. "Sevgili kralýmýz! Þimdiye kadar sen bizim için kendini feda ettin, bizi doyurdun. Þimdi sýra bizde! Þu bedenim size feda olsun." demiþ. Bunun üzerine diðerleri itiraz etmiþler. "Senin þu küçücük bedenin mi kralýmýzý doyuracak. Sen bir sus bakalým!" Çakal araya girmiþ. "Kralýmýzý ancak ben doyurabilirim!" Karga baðýrmýþ çakala. "Senin þu çirkin, murdar vücudunu kim yiyebilir?" Kurt sýranýn kendisinde olduðunu anlayýp baþlamýþ söze. "Sayýn kralým! Size en layýk olan benim. Caným size feda olsun." demiþ. Diðerleri kurda "Çekil þuradan! Doktorlarýn 'Kendisini öldürmek isteyen kurt eti yesin' sözünü duymadýn herhalde!" diyerek ona itiraz etmiþler. Bu olanlarý izleyen deve, karganýn planýndan habersiz yarým aklýyla öne atýlmýþ, herhalde beni de savunurlar düþüncesiyle göðsünü þiþirip "Hiçbiriniz kralýmýza layýk deðilsiniz. Ama benim etim çok lezzetlidir, kaným temizdir. Kralýmýza en layýk olan benim!" diyerek kendini aslana sunmuþ.arkasýndan sözde dostlarýna bakmýþ. Ama dostlarý sessizliðe bürünmüþler. Bir süre sonra karga, çakal ve kurt hep birlikte aslana "Kralýmýz! Deve gerçekten doðru söylüyor. Onun eti hepimizin etinden temiz, semiz ve çoktur!" Bunun üzerine aslan ecel terleri dökmekte olan deveyi parçalamýþ ve midesine indirmiþ.

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ýspanya'ya çýkarma Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı