Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit"

Transkript

1 Kiiresel Krrzde Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL Qeviren: Burcu Hitit

2 KURESEL KRizDE Dr$ TIcARET ve IST HDAM Genel Yoyrn Nu.: l5l ISBN: l. Bosrm, Aoustos 20]2 EFLATUN Bosrm Do$rtrm Yoyncrlrk Donrsmonlrk Yotrnm ve Tic. Ltd, $ti,o20l2 Efito20l2 Bu kitobrn tum hoklon soklrdrr. Herhongi bir $ekil yo do yontemle eoooltrlomoz. Serlif iko Nu.: I 2l 3l Soyfo ve Kopok Tosoilmr: Turkon Soil Boskr ve Cilt: Aynntr Bosrm Yoyrn ve Motboocrlrk Hizmetleri Son. Tic. Ltd. Qti. Tel: (+90) 3.l Sertifiko Nu,: Bu qohsmonrn orjinol boskrsr Uluslororosr Qolr$mo Orgutij, Cenevre torofrndon Trode&employment ln the globol crlsls odrylo yoymlonmr$ir. Uluslororosr Qohgmo Orgulu K,resel Krtzde D$ tlcoret ve Efil Yoynevi izin olrnorok eevrilmls ve yoyrmlonmr$ir. Birle$mi$ Milletler uygulomolonndo do olduou gibi ILO yoynlonndokl lfodeler ve herhongl bir ulke, bdlge veyo toprok veyo bunlonn y6neticileri veyo srnrrloflno ili$kin burodo gosterilenler Uluslororosr Qolrsmo OrgUtU'nun goruglerini yonsrtmomoktod[. Aro$firmolor ve dioer yozrlordo sunulon gorusler tomomen yozorlonno olttlr ve bunlonn yoymlonmosr Uluslororosr Qolr$mo Orgutu odrno burodo ifode edilen goruglerin onoylondlor onlomrno gelmez, Firmo odlon, ticori Urunler veyo sureqlere yoprlon otrflor Uluslororosr Qoh$mo OrgUtU odrno bunlonn onoylondror onlomrno gelmediqi gibi, herhongi bir firmo, ticorl urun veyo sureglen soz edilmemesi bunlonn onoylonmodror onlomrno do gelmez. EFIL YAYINEVI EFLATUN Bosrm Do$rfrm Yoyncrlrk Don. Yot, ve Tic, Lid. gti. ReElt Golip Coddesi 2514 GOP, Qonkoyo/Ankoro, Turkiye Tel : (+90) GSM: (+90) OO96 Foks : {+90} ilyoyinevi.com

3 iqiruorrilen 1 2 Giri9.....,...1 Kriz siiresince ticaret akrgr ve iggiicii piyasalarr: Kiiresel krizin bize anlattrklarr Ticaret, istihdam ve ekonomik krizin yayrlmasr Kriz si.iresince kiiresel ticaret ve fiyat egilimleri Kriz siiresince ki.iresel istihdam ve iicret e$ilimleri Ulke dtieeyinde krizin etkisi ve yayrlma kanah olarak ticaret ILOhun kriz ile ilgili olarak iilke bazrnda yaptrgr gahgmalara girig: Ne, nerede ve nasrl? Ukrayna: ihracatta yo$unlagmanrn rolii Liberya ve Uganda: yrllarrnda ktiresel grda ve emtia fiyatlan enflasyonu le yrllan ktiresel ekonomik kri Hindistan ve Giiney Afrika: Dr9 ticaret gokunun tali etkileri Brezilya; Kriz siiresince ticaretin dafrhmsal etkileri Mrsrr: Kriz siiresince ticaretin toplumsal cinsiyet etkisi...99 Politika tepkileri Drq Ticaret politikasr ve ticaretin finansmam Sektorel ve girkete ozgii tegvik programlan Sektorler arasr tedbir1er Politika sonuglarr...124

4 KURESEL KR ZDE DI$ TICARET VE istihdan/. JANSEN VE VON UEXKULL Ek1er Ek 1 Krizin etkileri ve potansiyel yayilma kanallan ile ilgili illkeler arav veri de{iskenlerinin tarumr Ek 2 Segilmis illkeler ana ilriin gruplanrun ihracah, Ek i Giiney Afrika ve Hindistan gahsmalannda kullarulan model ve verilerin tanrmt..., Ek 4 Hindistan modelleme gahsmalanrun detayh sonu1\an Ek 5 Gilney Afrika modelleme gahsmalanrun detayh sonu91an Ek 6 Brezilya gahsmaxnda kulladan laboratuvar asamax model ve SAM tantmr......'.'.'.144

5 Tablolar, $ekiller ve Kutular Listesi TABLOLAR 2.1 Kriz etkisi agrsrndan EKK regresyonu sonuqlan ve potansiyel yayrlma kanallarrna etkisi B6lgelere gcire diinyada mal ihracatr ve ithalatr, Qeyreklere gore diinyada sanayi iiriinleri ihracatr, Q Bolgelere gore GSYH ve istihdam artrgr, kargrlagtrrmasr Bcilgelere gore igsizlik, kargriagtrrmasr Biilgelere gore iggi.icii,ne katrhm, karqrlagtrrmasr ILO kriz gahgmalan kapsamrndaki iilkeler igin temel ekonomik g<istergeler ILO kriz gahgmalan kapsamrndaki segilmig ii,lkeler igin iggticii piyasasr istatistikleri (kriz oncesi) Ukrayna: Krizin iggiicii piyasasr iizerindeki sektorel etkisi Hindistan: Segilmig sektorlerde istihdam de$igimi, Nisan 2008den Haziran 2009hkadar Brezilya: Modelde kullanrlan drg ticaret goku Brezilya: Fakttir gelirlerindeki degigikiikler Brezllya: Faktcirlere odemeler Mrsrr: Dofrudan yabancr yatrrrm akrgr, Mrsrr: Emtia grubu ihracatr, (milyon ABD $) Mrsrr: Kiiresel ekonomik krizin, sektoriin iggiicti talebi iizerinde tahmini etkisi I Mrsrr: ig giicii, istihdam ve igsizlik, G-20 iiyelerinin ithalatr krsrtlayan yeni dnlemleri kapsamrndaki ticari pay (ytizde) Teqvik paketlerinde bulunan altyapr programlannrn ornekleri vii

6 viii KURESEL KR ZDE Dr$ TiCARET VE istihdam. JANSEN VE VON UEXKULL $EKiLLER 2.1 Qeyrek dtinemler itibari ile diinyada reel ve nominal sanayi i.iri.inleri ihracatr, Q3 (Ql 2008 = 100) Segilmig grda maddeleri igin diinya piyasasrnda fiyat endeksleri, ( ay = 100) Segilmig i.iriinler igin diinya piyasasrnda fiyat endeksleri, s-09 ( ay = 100) Gelir grubuna g6re ortalamadoiz kuru dalgalanmalan (yi.izde) iktisadi faaliyetlere gdre istihdam deligiklikleri, (segilmig ekonomiler, milyon) iktisadi faaliyetlere g<ire ticretlerde ortalama de$igiklikler, Ql: QQ (segilmig ekonomiler, yiizde) Haftahk ortalama gahgma saatlerinde de$igiklikler, (segilmig ekonomiler, yiizde) Ukrayna: Odeme pozisyon dengesine gore kiiresel ekonomik krizin etkisi, (milyar ABD $) Ukrayna: Uriin kategorisine giire ihracattaki defiqiklikler, (milyar ABD $) Ukrayna: ihracat iiriin yogunlugunun Herfindahl endeksinde uluslararasr kargrlagtrrrlmasr (yiizde) Ukrayna: ihracat portfiiyti kompozisyonu, (yiizde) Ukrayna: Hedefe gore ihracatta degigiklikler, (milyar ABD $) tlkrayna: istihdam defigimine karqr ihrag edilen iiriin payr, sektore gore (yiizde) Liberya: Kauguk igin diinya piyasasrnda segilen fiyat gdstergeleri, (ABD $/kilogram) Liberya: Piring igin dtnya piyasasrnda segilen fiyat gostergeleri, (ABD $/ton) Uganda: Kriz etkilerinin kanallarr, (milyon ABD $) Uganda: Uriin gruplanna g<ire ihracatta yaganan degigim (milyon ABD $) Uganda: Uriin gruplanna gore kayrtdrgr ihracattaki defiigim (milyon ABD $) Uganda: ihracatve ithalat fiyat endeksleri ile drg ticaret hadleri, Uganda: Doviz kuru, enflasyon ve grda ihracatr, Hindistan: 2003 yrh sabit fiyatlarryla Avrupa Birli$ine ve Amerika Birlegik Devletlerine ihracat, (milyar rupi)...76

7 TABLOLAR, SEKTLLER VE KUTULAR L STEST ix 3.15 Giiney Afrika: 2000 yrh sabit fiyatlanyla Awupa Birligine ve Amerika Birlegik Devletlerine ihracat, (milyar rand) Gi.iney Afrika ve Hindistan: Drg ticaret gokunun vasrfa gcire istihdam iizerindeki etkileri (yiizde) I7 Hindistan: Drg ticaret gokunun, hanehalkr geliri tizerindeki etkisi (yiizde) Giiney Afrika: Drg ticaret gokunun, hanehalkr geliri iizerindeki etkisi (yiizde) Giiney Afrika ve Hindistan: Drg ticaret goklarrmn cinsiyete gore istihdam iizerindeki etkileri (yiizde) Hindistan: Drg ticaret ve istihdam goku arasrndaki korelasyon I Giiney Afrika: Ticari gok ve istihdam goku arasrndaki korelasyon Brezllya: Hedefe gore ihracatta krizin etkileri (milyar ABD $)..,...,,..., Brezilya: Odeme ve dtiviz kuru dalgalanmalan dengesi, Brezlya: Sektore gore istihdam endeksi, (2008 L2. ay = 1000) Brezilya: Reel makroekonomik bi.iyiikliiklerdeki degigiklikler (ynzde), Brezlya; Kigi baerna dtigen refah (egde$er varyasyon, 2000 yrh reel defer) Brezlya: Vergi gelirlerinde degigiklikler (yiizde) Brezlya: iggiicii gogiine bagh olarak istihdamda gortilen deiigiklikler (yiizde) L Hedeflenen iktisadi faaliyet kapsamrnda ahnan ulusal tegvik planr dnlemleri EKLERDEKI $EKILLER 1 STAGE-LAB modeli igin fiyat iligkileri STAGE-LAB modeli igin miktar iliqkileri STAGE-LAB modeli iqin iiretim iligkileri: Miktarlar STAGE-LAB modeli igin tiretim iligkileri: Fiyatlar..., KUTULAR 2.L Diinya piyasalanndaki dalgalanmalarda uzun vadeli e$ilimier... I I 2.2 Kriz siiresince dtiviz kuru dalgalanmalarr Uganda ve Liberyada krize politika tepkileri Giiney Afrika ve Hindistan'da krize politika tepkileri Brezilya'da krize politika tepkileri Fas: krize politika tepkileri Mrsrr: krize politika tepkileri Krizin baglangrcrndan itibaren Ukraynahrn metaliirji ihracatlarrna kargr anti damping ile ilgili <inci.i gahgmalar...118

8

9 Onstiz 2008 yrhnda Amerika Birlegik Devletlerinde konut piyasasrnda ortaya grkan ekonomik kriz, krsa stirede diinyaya yayrldr ve gergek anlamda bir kiiresel kriz haline geldi. Tiim diinyada i.iriin iyilegmesi gozlenmesine rafmen, onceki krizlerden ahnan dersler bize istihdamm toparlanmaslnln yaya$ olaca$rnr soylemektedir. Sonug olarak, kriz siiresinde igini kaybeden go$u kigi, gelirlerini kriz oncesi seviyeye doniip donemeyecefini; donecekse bunun ne zamar, olacafrnr bilmeden halen igsizdir. Qo[u vakada bu, hali hazrrda yi.iksek oranda goriilen geng igsizlifine ek olarak, geng insanlann iggiiciine girmesi igin gerekli olan ig alanlarrnrn yaratrlamadr$r anlamrna da gelmektedir. Bu rapora gore, kriz si.iresince iqlerini ellerinde tutmayr bagaran iggiler bile reel ticretlerde diigtig oldugundan gelirlerinde ciddi kayrplarla kargr karerya kalmrglardrr. ILO, Haziran 2009da Uluslararasr iggtcti Konferansrnca iggiler, igverenler ve i.iye i.ilkelerin hiikiimet temsilcileri tarafindan oy birlifii ile kabul edilen Ktiresel ig Paktr ile krize cevap vermigtir. ILO'nun Diizgiin ig Giindemine dayanan bu gergevede, ILO igqilerin haklarrna saygmrn ihlalini engellerken ve sosyal diyalo$u tegvik ederken; istihdamrn onarlmr ve sosyal gtivenli[in yayrlmasrna odaklanan politikalar ile krizin etkisine deginerek liye htikiimetlere ve sosyal ortaklarma teknik destek saglamretrr. Her iilkenin kendine ozgti ozelliklerini hesaba katmak igin, ILO pek 9ok tiye iilkede krizin istihdam iizerindeki etkisinin tek tek degerlendirmesini yapmrgtrr. Bu, krizin yaplmasrnda ve istihdam iizerindeki etkisi konusunda iilke bazrnda faydah bilgiler saflama olana$r sunmugtur (ozellikle ticaret kanah dahil olmak iizere). Bu kitap, bazr bulgularr bir araya getirmek ve krizin etkileri ile bag etme konusunda politika dersleri grkarmak ve hatta belki de gelecege hazrrlanmak adrna daha fazlasmr yapmak gibi zor ve onemli gorevleri tistlenmiq bulunmaktadrr. xi

10 Xii KURESEL KR ZDE DI$ TICARET VE istihdam ' JANSEN VE VON UEXKULL ILO iilke gahgmalarrnda, ticaret siirekli olarak, ozellikle dtiqtik seviyelerdeki mali entegrasyonlarr nedeniyle mali sistemlere gelen ilk sarsrntrdan krsmen korunabilen geligmekte olan iilkeler igin krizin onemli yayrlma kanallarrndan biri olarak ortaya grkmrgtrr. Pek gok geligmekte olan iilke, ozellikle 2007 y:jrnda ve 2008 yrh baglarrnda goriilen emtia fiyatlarrndaki patlamaya kryasla, iiriin ihracatrnda ciddi diigtigiin nedenini diinya piyasa talebine ve fiyatlarrna bafilamrgt:,r..yazarlar, bu dalgalanmanrn ailelerin ve girketlerin yatrnm kararlan tizerindeki etkisi ve iggilerin ve hiiktimetlerin pazarhk giictini.i agmdrrma ile kahcr olumsuz etkilere neden olabilecefini iddia etmiglerdir. Kitap, kiiresel diizeyde ticari sarsrntr algrmza, ticari sarsrntrnrn ulusal iggiicii piyasalanna yayilmasma ve aileler tizerindeki etkisine katkrda bulunmaktadrr. Bu kitap aynr zamanda, krizi hafifletmede ve krizin etkilerine karqr iggileri korumada en e&ili politikalarrn hangileri oldu$u konusu ile de ilgilenmektedir. Yazarlar, bir tilkenin krizle bae edebilmesinde onemli faktoriin politika yapan mercilerin var olan sosyal giivenlik sistemine doniip donemeyecekleri oldufu sonucuna varmrglardu. Ayrrca, sosyal iletigimin egit yiik paylagrmrnda, ozellikle hiikiimetlerin krize mali geniqleme yoluyla tepki veremeyece$i durumlarda gi.iglii bir arag olabilece$ini iddia etmektedirler. Bu nedenle bu sistemleri ytiriir- Itikte bulundurmak, iilkelerin gelecek krizlere hazrrlanmalan igin onemli bir adrmdrr. ILO, boyle politikalar iqin giiglii bir savunucusudur ve bu politikalarr gelecekte gtiglendirmek igin politika kurucular ile gahgmaya devam edecektir. -)os6 Manuel Salazar-Xirinachs idari lbnetici istihdam Sektorii Uluslararasr Qahgma Orgtitii

11 Tegekktir Bu kitap, ILO'nun Kiiresel iq Paktr adr altrnda yaprlan, ktiresel ekonomik krize cevap nitelifindeki qahgmasmrn bir iirtiniidiir. ILO istihdam Sektorti (Ticaret ve istihdam Programr) gahganlan Marion ansen ve Erikvon Uexkull tarafindan yazrlmrgtrr, fakat pek gofunun gahgmasrndan onemli olgiide yararlanmrgtr. Temel iilke gahqmalannrn yazarlanna tegekkiir ve sayg borgluyuz. Davis Kucera, Leanne Roncolato ve Erikvon Uexkull ile ortaklaga yazdrklarr Gtiney Afrika ve Hindistan gahgmalarrnrn bagyazarrdu. Scott McDonald, bu kitabrn yazarlan ile birlikte Brezilyada yaprlan gahgma hakkrnda yazdrve ames Heintz Liberya'da bulunan ILO ekibinin gahgmasrnr yonetti ve sonuq raporunun bagyazarh$rnr yaptr. ohn Sender Erikvon Uexkull ile birlikte Uganda'dayaprlan gahgmanrn oncii yazarrdrr. Arne Klau, Mrsrr ile ilgili boltmtin arka plan yazrlarlrrr yazmrgtrr. Ukrayna ile ilgili boltim, devam eden "Ukraynada Ekonomik Qegitlili$i Tegvik Etmek Qevreyi, Yetenek Politikalannr ve ihracat Tegvikine Olanak Safilayan ig" baqhkh ILO projesinin sonucudur. Bu kitabrn yazarlan tarafindan yazrlmrgtrr fakat aynr zamanda Yaroslav Zhalilo ve Larysa Lisogor'un sa$ladrklan bilgi ve yorumlardan yararlanrlmrglardrr. Bu kitap ayrrca, Boliim B2'de ticaret ve fiyatlar ile ilgili bilgilerin go- $unu temin eden Michael Finger'rn de$erli katkrlarrndan da yararlanmr$trr. Tiran Nguyen ve Afshan Dar kitabrn pek gok boli.imtinde miikemmel qekilde aragtrrma asistanh[r destefii vermiglerdir. Elisa Gamberoni gegmig krizlerin yayrlmasr ve istihdam iizerindeki etkisi ile ilgili kaynak taramasma katkrda bulunmugtur. ulia Urhausen, i.ilke qahgmalarrnrn pek go$unda AB ticari verilerini daimi olarak sa$lamrgtrr ve Erick Zedillo ile Stefanie Garry sektorel iggiicii piyasasr bilgilerini temin etmiqtir. Alana Albee, Uganda ve Liberya ile ilgili gahgmalarda esin kaynagr olmuqlar ve birlikte gahgmrglardrr. Velhasrl, kitap Olivier Cattaneo, Ekkehard Ernst, David Lamotte, Mark Levinve Ralf Peters'in yorumlarr kadar iig isimsiz referanstan ahnan yorumlar sayesinde de biiyfuk olgi.ide geligtirilmigtir. xilt

12

13 1 Girig Bu gahgma, 2010 yrh baglannda, Btiyiik Buhrandan bu yana dtinyanrn en biiyiik ki.iresel ekonomik ve mali krizinin yaralannr sarmaya baqladr$r zaman yazrlmrgtrr. Kriz, Amerika Birlegik Devletleri'nde konut kopiifiiiniin patlamasryla tetiklenen mali krizle baglamrgtrr. Ki.iresel mali sistemle yofun gekilde entegre olmug finans sektorlii ekonomileri, ozellikle Avrupadaki sanayilegmig ve gegig ekonomisi olan tilkeleri krsa siirede etkisi altrna almrgtrr. Son yrllarda di$er ekonomik kriz olaylarrnrn kotii etkileri -orne$in 1997de Asya krizi ya da 2001'de Arjantin krizi- bi.iyiik olgiide belirli bir bolgede srnrrh kalrrken bu kriz krsa si.irede krtalar boyunca yayrldr ve gergek anlamda reel ekonominin kiiresel olarak gerilemesine neden oldu. Ktiresel tedarik zinciri ile karakterize edilen yo$un Eekilde entegre olmug piyasalarda, bir iilkedeki tiiketim kararlarr sadece o iilkedeki def,il aynl zamanda yurt drgrndaki gahgmalarr da etkilemigtir. Amerika Birlegik Devletlerinde tiiketicilerin araba ahm kararlarrnr ertelemeleri, yalruzca Amerikan araba endiistrisindeki iggiler arasmda igsizli$e neden olmamtgtrr; aynr zamanda araba lastikleri igin ham madde iireten Liberya kauguk sektorii de bu durumdan yara almrgtrr. Amerikan araba teknisyenleri ve Liberyah kauguk ustalan arasrnda igsizliiin nedeni aynr olsa da geqimleri iizerindeki etkisinin farkh olmasr muhtemeldir. Qo[u sanayilegmig iilkede kriz si.iresince iglerini kaybeden igqiler belirli bir siire igin gelir destefinden yararlanmrglardrr. Bu durum, Liberya'daki kauquk ustalan gibi geligmig iilkelerde igini kaybeden binlerce iggi igin gegerli defiildir. Etkiler ciddi boyutlarda olabilir ve e$er iqgiler evlerini satmak zorunda kalrr, gocuklarrnr okula gondermekten vazgeger ya da bagka bir yerde ig bulmak iimidiyle gog ederlerse bu etki kriz si.iresinin otesinde de devam edebilir.

14 KURESEL KRIZDE DIS TICARET VE ISTIHDAM. JANSEN VE VON UEXKULL Bu qahgma, baqlangrq noktasr olan sanayileqmiq di.inyadan, geligmekte olan iillkelere ve gegig ekonomilerine krizin nasrl iletildigini ve bu tilkelerde iggiicti piyasalarrnrn krizden nasrl etkilendi$i konularrnda bilgiler saglamaktadrr. Diinyada gozlenen krizin iggtcii piyasasr agrsmdan etkilerinin boyutunu ve ticaretin, dofrudan yabancr yatrnm (DYY) ya da tesviye gibi di[er yayrlma kanallarr ile kryaslandr$rnda bu etkileri ortaya grkarmada oynadr[r rolii belgelemektedir. Kiiresel diizeyde ticaret-istihdam ba$lanhsr ile ilgili fikir verilmigtir; fakat ttim bunlarm otesinde bu gahgma, 2009 yrhnrn ikinci yarrsrnda altr tilke diizeyinde kapsamh bir gekilde yaprlmrg gahqmalara dayanan ana bulgulan ortaya koymugtur. Qahgmalar yedi iilkeyi kapsamaktadrr: iki diigiik gelirli iilke (Liberya ve Uganda), tiq alt-orta gelir seviyeli iilke (Mrsrr, Hindistan ve Ukrayna) ve iki tist-orta gelir seviyeli tilke (Brezilya ve Gtiney Afrika). LIlke diizeyinde elde edilen bulgular, ticari sarsmtrlarrn istihdam etkisinin farkh iilkelerde nasil de$igti$ini gostermektedir. Bunlar ticari qoklarrn toplam istihdam iizerine olan etkileri ile farkh alanlarda gahgan iggiler iizerindeki istihdam etkisini gostermektedir. Bazr gahqmalar, ticari sarsrntrnrn tali etkileri ile ilgili bulgularr rapor etmektedir; bu ticari sektorlerde gelir kaybr ile tetiklenen ttiketim ya da tiretim kararlarr aracrh$ryla kendilerine ticari sektorde yer bulamayanlardrr. Okuyucular pazarhk gtictinde yaganan, kriz ile tetiklenmig de$iqim ile ilgili bulgularr bulacaklar ve aynca kriz siiresince ya$anan ticari sarsrntrnrn yatrrrm kararlarrnr nasrl etkiledifi ile ilgili nitel ve nicel bulgulara ulagacaklar. ikincisi ile ilgili olarak, ailelerin krizle bag etme stratejileri konusunda elde edilen bilgiler, gegici sarsrntilann goq ve efitim gibi konularda verilen aile kararlarr iizerindeki etkisi nedeniyle krizin bi.iyi.ime iizerinde nasrl uzun vadeli olumsuz etkilere neden oldufunu gostermektedir. Yedi iilkenin deneyimlerinin irdelenmesi, okuyucularakriz donemleri boyunca ticari goklarla tetiklenen istihdam etkilerinin gofiunlugu ile ilgili genig, ama aynr zamanda detayh aqrklama sunmaktadrr. Burada irdelenen farkh iilkelerde yaganmrg vakalar igin segilen yontemler, kriz si.iresince gahgmalarrn politika tasarlmrna katlcda bulunmalan igin krsmen krsa bir siire igerisinde de[erlendirmeleri neticelendirme istefi ile segilmigtir. Brezilya, Hindistan ve Giiney Afrika igin kriz oncesinde ticari akrg ve ticaret politikalardaki defigikliklerin istihdam iizerindeki etkilerini deferlendirmek iizere tasarlanmre detayh veri gruplannr ve uyarlanmrg modelleri kullanmak mi.imktin olmuqtur. Boylesi araglarrn kullanrmr ile sadece krizin ihracat sektorlerini dofirudan nasrl

15 GrRrs etkiledifini defil, aynr zamanda bu etkilerin yerli (yurtigi) ekonominin farklr sektorlerine nasrl yayrldrfrnr da analiz etmek miimkiindtr. Bu araqlar; farkh tiirlerde hanehalkr, tiretim faktorleri, ekonomik sektorler ya da co[rafi bolgeler gibi ekonominin farkh alanlarda ortaya grkan etkilerini incelemeyi de miimkiin krlar. Buna ek olarak, krsmi etkileri algrlamak miimkiindiir; orne$in bir hanehalkr ya da bir iiretim faktorii tiirtintin kriz siiresince di$erlerine gore ne durumda oldufunu deferlendirebiliriz. Mrsrr, Liberya, Uganda ve Ukrayna'da deferlendirmeler, ILO'nun iilke diizeyinde etki de$erlendirmesi hakkrndaki krlavuzunda (ILO, 2009a) belirtilen yontemler rehberli$inde yaprlmrgtrr. Bu yontem, bilgilerin eksik pargalannr tamamlamak igin mevcut verilere dayanan masatstti analitik gahgma ile ba$lamsal aragtrrmayr birlegtirir. ikincisi tipik olarak ana ortaklar ile (ozellikle iggiler ve igverenler) odak grup tartrgmalan geklini almrgtrr ki, bu tartrgmalar ozellikle krizin hanehalkr dtizeyindeki etkileri ve bunlarla baqa grkma stratejileri konularrnda mikro seviyede faydah bilgiler saglamrgtrr. Ekonomik krizden en qok etkilenen sektorlere ozel ilgi gosterilmigtir ve bazr vakalarda belirli sektorler ile ilgili ozel raporlar hazrrlanmrgtrr. Seri bir Eekilde yaprlan iilke seviyesindeki deferlendirmeler, akademik incelemeye yeterli olmayabilirler ve genellikle ekonomide neler oldugu ile ilgili krsmi bir resim gizebilirler; ancak sa$ladrklarr mikro seviyede bilgi zenginligi nedeniyle onemlidirler. Bu qahgma, dayandrfr iilke diizeyinde gahgmalarrn dofasr gere$i, ekonomik sarsrntilarrn iggticii piyasasr etkisini seri bir gekilde de$erlendirmek igin kullanrlabilecek yontemler goz ontinde bulundurularak p olitika yapanlara yararh fikirler sunar. Qahgmanrn ana amacr, ticari sarsmtrnrn istihdamr nasrl etkiledigi ile ilgili anlayrgr geliqtirmek, aynr zamanda da kriz ve gog politikalarmda rehberlik saflamaktrr. Ashnda bu amagla, gahgma gu gekilde yaprlandrrrlmrgtrr: 2. boliim ticaret ve istihdamrn ktiresel ve bolgesel modelleri ile ilgili mevcut bulgularr gozden geqirirken krizin yayrlmasrnda farkh makroekonomik etki tiirlerinin roli.ini.i de irdelemektedir. 3. boltmde, tilke diizeyinde bulgular, krizde ticaret ve istihdam ba[- lantrlarmr goz oniinde bulundurarak belirli iilke deneyimlerinin belirgin ozellikleri olarak ortaya grkan bir dizi tema ile ozetlenmigtir. Bu temalar, ihracat yofunlufiunun rolii (Ukrayna), grda ve emtia fiyatlarrnda onceki artrglar ile kiiresel ekonomik krizin etkilegimi (Uganda ve Liberya), tali etkileriyle birlikte ekonomi aracrhfryla ticari sarsrnilnrn yayrlmasr (Giiney Afrika ve Hindistan) ve gelir da$rhmrnda ticari sarsrntrsrntn etkisi (Brezilya) ve cinsiyet egitsizlifi (Mrsrr). 4. Boliim kriz siiresince bagvu-

16 KORESEL KRiZDE DI$ T CARET VE STIHDAM. JANSEN VE VoN UEXKULL rulan farkh tiirlerdeki politikalarrn ticaret ve istihdam etkilerini analiz etmektedir. 5. boliimde sunulan sonug, krizin ticaret yoluyla yayrlmasrnda gozlenen modeller ile uygun krize miidahale politikalarmm gergevesini onermektedir. Krize cevaben Uluslararasr Qahgma Orgi.itii tarafindan onerilen Ki.iresel ig Paktinrn giindemi ile birlikte Dtinya Ticaret Orgiitii (DTO) altrndaki gok tarafl ticaret sisteminin zorunluluklarrna u)rum iqin bir qabayr da yansrtmaktadrr. Bu sayede, bu gahgma ticaret ve iggticti piyasasr politikalarr arasrndaki uyum yolunda bir adrm daha atilmasr anlamma da gelmektedir. Bu gahgma yazrya doktiltirken, diinyanrn kiiresel krizin yaralannr sarmaya bagladrfrna dair igaretler vardrr. Bu nedenle mevcut kriz ile ilgili olarak, tasvir edilen politika tavsiyeleri, krizin son adrmlarrnda elde bulundurulmasr gereken politikalarla ilgili kararlar igin en kullanrgh olanlar olabilir. Fakat bu gahgma, aynr zamanda gelecek igin de gtiqlii bir politika mesajr igermektedir. Kiiresel anlamda ticari ve mali agrkhk saflanmasr -ve kriz stiresince bunun korunmasr- ile bireysel ekonomiler drg sarsrntrlara kargr krrrlgan olmaya devam edecektir. Ki.iresel dalgalanmalarrn yiikselip yi.rkselmedigi ile ilgili tartrgma goziilmemig olabilir, fakat drg sarsrntrlarm daha srk goriilmesi gergek bir ihtimaldir. Bu nedenle baglamasr umutla beklenen (ancak kesin olmayan) ekonomik biiyiimenin adrmlarrna ekonomileri hazrrlamak hayati oneme sahiptir.

17 Kriz sii resi nce tica ret akrgr ve iggucu piyasalarr: Kilresel krizin bize onlatfiklart 2.1 Ticaret, istihdam ve ekonomik krizin yayllmast Son yrllarda, drg ticaret di.inya ekonomisinde giderek daha onemli bir rol oynamaktadrr ve hem ki.iresel di.izeyde hem de tek tek iilkeler dtizeyinde ekonomik biiytimeye belirgin gekilde katkrda bulunmugtur. Pek gok kigi, iicretler iicretlerde artrg ve hanehalkr geliri yoluyla ticaretten faydalanmrgtrr ve bu ozellikle ihracata yonelik faaliyetlerde bu durum ortaya grkmrgtrr. Bu geligim dtinya ekonomisinde ekonomik btiyiimeyi garanti etmeyebilir, fakat kiiresel iiretim ve mali a$larla alakasrz kalrrken, biiytime performanslarrnr cinemli derecede gelietirmeyi bagaran irlke ornegi de pek gori.rlmemigtir- e$er varsa da qok azdrr. Ancak ticaret ve mali agrkh$rn varh$r gibi tilkeleri drg sarsrntilara; yani, bagka yerde ortaya grjrmrg ekonomik bunahmlara da maruz brrakmaktadrr.' 1990'lara iligkin olarak (Rodrik, 1998)'de drg dalgalanmalara maruz kalmanrn olumsuz sonuglarrna karer yerli ntifusu korumak igin 'hgrk ekonomilerin htiktimetleri de biytiktiir" geleneksel yargrsrrun altmr gizmigtir. Dalgalanmalarrn iilkede iilkeye nasrl gegti$i ile ilgili daha iyi bir anlayrg, politika yapanlara, uygun politikalar tasarlamalan konusunda yardrmcr olacaktrr. Dalgalanmalarrn uluslararasr gegigi ile ilgili literatiiriin odagrnda doviz kuru ve bankacrhk krizi vardu. Orne$in; Glick ve Rose ( I 999) gegmig doviz kuru krizlerinin nasrl yayrldr$rnr ve neden genellikle belirli bir bolgede yo[unlagtrklarrnr analiz etmiqlerdir. Finansal ya da makroekonomik ba$lantrlardan ziyade ticaret baflantrlannln ana agrklama oldugu sonucuna ulagmrglardrr. Bu nedenle, makroekonomik benzerliklerdense doviz kuru krizlerinin ticari baflantrlar ile yayrldrfr ile ilgili tespitlerde bulunan Eichengreen ve arkadaglarlnln (1996) bulgulannr do$rulamaktadrrlar.

18 KURESEL KRiZDE DI$ T CARET VE istihdam. JANSEN VE VON UEXKULL Kaminskyve Reinhart (2000), yayrlmanrn tarihi modelini agrklamada ticari ba$lantrlan ve kredi vericileri kullanmrglar, fakat aynr zamanda ortak fonlar ye gapraz piyasa tedbirleri gibi "yeni" mali kanallarrn yiikseliqinin onemini de vurgulamrglardrr. Sachs ve arkadaglarr (1996) 1995 yrhnda Meksika doviz krizinin yansrmalarmr analiz etmigtir ve geligmekte olan difer piyasalarrn hangi oranda etkilendikleri esas olarak iig ortak ozellik ile agrklanmrgtrr: yi.iksek reel doviz kurunun deferlenmesi, yakrn tarihli bir borg verme patlamasr ve diigiik rezervler. Mevcut kriz verilerini kullanan basit bir iliqki analizi, benzer sistemlerin mevcut kriz siiresince yine rol oynayabilme olasrh$r oldufunu gostermektedir ve kriz oncesi yrllarr de gayri safi yurt igi hasrlanrn (GSYH) artmasr ile bazr muhtemel kriz yayrlma kanallannda ya$anan defiieim gerilerken, ytzde 1'lik giivenirlilik oranr ile krsa vadeli borglar istatistiksel agrdan onemli hale gelmigtir. Aynr durum, ba$rmh defiigken igsizlik oldu$unda da gegerlidir. Tablo 2.l'de verilen sonuglar aynr zamanda ticari mallarrn ihracatrnda GSYH daha ytiksek bir oranda olmasmm gi.iglnbir GSYH daralmasrve yiizde 10 seviyesinde giivenirlilik oranr ile belirgin olmasa da, igsizlikte daha gi.iglti bir artrg ile ilgili oldu- [unu gostermiqtir3. Mevcut ki.iresel ekonomik krizin yayrlmasrnr agrklama konusunda hali hazrrda girigimde bulunmug birkag qahgma, aynl zamanda ticaretin roltinti de vurgulamaktadrrlar. Ornegin, Baldwin (2009) ilk gegig mekanizmasrnrn ekonomi aracilarrnrn, iktisadi faaliyetleri diinya gaprnda ani diigiige si.iri.ikleyen beklentileri oldu$unu iddia etmektedir. 2008'in iigtinci.i geyreginde Amerika finansal sektoriinde artan belirsizlifi dikkate alarak (Lehman Brothers'm gokiigii ile tetiklenmig), tiiketiciler, girketler ve yatrrrmcrlar tiiketim ve yatrnm kararlarrna kargr "bekleyelim gorelim" yaklagrmrnr benimsediler -ki bu dayanrkh tiiketim mallarrnrn ve yatrnm mallarrnrn ahmrnr ertelemek anlamrna gelmektedir. Ticaret bu durumda hayati bir rol oynamrgtrr; Amerika BirleEik Devletlerihde gelirlerin azalmasrna neden olan ters talep sarsrntrsr, yabancr mallara talebin azalmaslna yol agtr ve bu ticari ortaklardan yaprlan ihracatrn daralmasr ile sonuglandr. Benzer gekilde, tiim dtinyada tilkeler mallarr igin ki.iresel talepteki dtieiietinii gordtiler ve bu nedenle gelirleri azaldtve daha az ithalat yapmaya bagladrlar. Etkileri, ticarette genel bir azalma, diinya iiretimini buhrana si.iriikleme ve kiiresel durgunlugu siirekli hale getirme oldu. Escaith ve arkadaglan (2010) ticaretin gokiigii ile aynr giddette ve aynr zamanda iiretim stiregleri ile ticari gelir esnekli$inde dikey ba$lantrlarrn roli.iniin altrnr gizmigtir.

19 KRrZ SURESTNCE TTCARET AK Sr VE r$gucu PTYASALART Tablo 2.1 Kriz etkisi agtsmdan EKK regresyonu sonuglart ve potansiyel y ay ilm a kan allar ma etkis i (1) (2) GSYH artrqr: 2009 iqsizlik oranr: ortalama Mal Ticareti/2007 yrhnda GSYH Hizmet Ticareti/2007 yrhnda GSYH Dtiviz girigi/2007 yrhnda GSYH Yardrm girigleri GSMH (0.089)+ 0.t62 (o.ool)* (0.680) (0.64e) (o.2lo) (0.026)* (0.28s) (o.e3s) Do$rudan yabancr yatrrrm stoku/2007 phnda GSYH Krsa vadeli borglail2}}7 phnda (ihracat + ithalat) Ntifus gogunluguna gtire Kigi bagrna diigen GSYH (ABD $) Sabit defier Grizlemler D eterminasyon kat sayrsr No!: parantez igerisindeki p deierleri: +%10 ile kayda def,er; *705 ile loyda de[er;**% 1 ile kayda deler Kay nak: Regr esyon sonuglarr (0.s84) {).095 (0.004)** 0.s98 (0.180) (o.oo2)** (0.7s2) (0.s61) (o.ool)** (0.787) (0.e23) (o.eo2) 43 o.370 Ticarete konu olan nihai tirtinlerin iiretimi ve satrgr, yurtdrgrndan pargalar ithal etmeyi ya da nihai iiriinii ihrag etmeyi gerektirebilir. Bu nedenle, bir i.iri.iniin iiretim zinciri gegitli iiretim a$amalarmda srnrrlar agabilir ve bu agamalardan her biri, nihai iiriin azalmr$ bir difer talebe bafhdrr, sonug olarak bu durum ti.im tedarik zincirinde ara mallara olan talebin azalmasrna yol agar. Burada sonug da, 1960'larda dtinya ticareti GSYH esnekli$inin 2 civarrndan 3'e grktrfrndan ticaretin daha da defigken hale gelmekte, galkantrh zamanlardabu daha dafazlaolmasrdrr (Freund, 2009). Ozellikle ham maddeler ve benzin bu e$ilimden kuwetli bir gekilde etkilenmig goriinmektedirler. Bu gahgma ile ilgili bir di$er soru ise, ticari goklarrn ozellikle istihdam di.izeyi ve gelir agrlarrndan iggiicii piyasalannr nasrl etkilemesinin beklendifidir. Krizlerin istihdam iizerindeki etkilerini goz oniinde bulundurarak, Reinhart ve Rogoff (2009) tarihte ya$anml$ bankacrhk krizlerinden

20 KURESEL KRIZDE DI$ TICARET VE ISTIHDAM. JANSEN VE VON UEXKULL l4 orne$i incelemigler ve ortalama olarak igsizli$in kriz oncesi seviyesinin yi.izde 7 puan iizerine ulagtr$r ve iggiici.i piyasalarrnrn yagadrfr sarslntrnrn yaklaqrk beq yrl kadar stirdi.i$ii sonuglanna ulagmrglardrr. Knoteck ve Terry (2009) iki duraklama sonrasrnda ( ve 2001) Amerika Birlegik Devletleri'nde iqsizlifin, iilke duraklama doneminde qrktrktan sonraki yaklagrk 16 ila 20 ay boyunca artmaya devam etti$ini gormi.iglerdir. Furceri ve Mourougane (2009) Ekonomik Kalkrnma ve igbirligi Orgtitii (OECD) iilkelerinde ya$anan onceki krizlerin yaprsal igsizlik oranrnr arttrrdrfmr ve bu nedenle kahcr etkilere sahip oldu$unu ileri siirmi.iglerdir. Bu durum igin muhtemel bir aqrklama, Blanchard ve Summers (1986) tarafindan ileri stirtlen ve son zamanlarda Ball (2009) tarafindan kuwetli bir gekilde desteklenen histeri kawamr ile yaprlmrgtrr. Fakat mali kriz donemlerinin istihdam i.izerindeki etkilerine odak- Ianmak, yalnrzca reel sarsrntrdan etkilenmig ve finans sektorleri yaraalmam$ tilkelerin soz konusu oldugu vakalarda yanrltrcr olabilir. Orne$in ticari sarsrntrlaa iggiicii piyasalarrnr farkh gekillerde etkileyebilir. Ticaretin istihdam etkileri ile ilgili en deneysel nitelikteki gahgma, ticaret politikalarda yaprlan desigikli$in etkilerini ve boylece ticari akrglarda kahcr de$igikliklerianaliz etmiqtir. Ticaret politikalarda yaprlan de$igikliklerin, hem ig kaybrnda hem de istihdam yaratmada artrga yol atmasr muhtemeldir ve genellikle hig ya da gok az istihdam etkisine sahip olmasr bek- Ienmektedir. Gegici ticari bir sarsrntrnrn, sektore ozgii doviz kurlannrn gegici degerlendirilmesine benzer etkiye neden olmasr muhtemeldir. Klein ve arkadaglarr (2003) ABD verilerine dayanarah doviz kurundaki hareketlerin donemsel bilegeninde yaganan defigikliklerin ig kaybrnr arttrrdrfr ve istihdam yaratmayr etkisiz halde brrakmadrgr ve bu nedenle net istihdamda dtiqtige yol agtr$r sonucuna varmrglardrr. Aynr olgu, gegici ticari sarsrntilarrn olumsuz sonucu olarak da meydana gelebilir. Klein ve arkadaqlarrnrn (2003) bulgularrnr dayandrrdr$r ABD iggticii piyasasr, iktisadi faaliyetlerdeki de$igikliklere kargr tepki vermesi ile bilinmektedir. Sonug olarak, GSYHda orta dereceli bir dtigtig bile istihdam ve artmrg igsizlikte, btiyiikve onemli bir diigiige yol agabilir. Fakat iktisadi faaliyetler ile resmi igsizlik oranlarr arasrndaki bu iliqki genele uygulanamaz. Hoekman ve Winters (2005) ilgili literatiiriin agrklamasrndan, -ticari politikalarda yaprlan bir de$igikligin neden oldufu- iktisadi faaliyet ile iqsizlik oranlarrndaki de[igiklik arasmdaki sistematik iligki ile ilgili gok az bulgunun elde oldu$u sonucunu grkarmaktadrr. Bu, ig durumunda yaganacak bir diigiigiin insanlann ig aramaya son verdikleri ve bu nedenle

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

2. Halka Arz Bilgileri

2. Halka Arz Bilgileri Halka Az $ekli Sermaye Artrgr 10.000.000 TL nominal 'Fiyat Tespit Raporu' De$erlendirme ve Analiz Raporu Royal Hah iplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.$. 24t0412013 Royal Hah iplik Tekstil Mobilya

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

ŞUBAT 2016. Sanayi Üretim Endeksi 2015 Kasım ayında 130 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %3,6 artış kaydetti. Endeksin bu

ŞUBAT 2016. Sanayi Üretim Endeksi 2015 Kasım ayında 130 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %3,6 artış kaydetti. Endeksin bu ŞUBAT 1 yılını 1, seviyesin- bitiren Reel Kesim 1de Güven Endeksi (RKGE), yeni yılın ilk ayında 13,3 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde endeksin gelişiminde, mal stok miktarı, son 3 aya dair sipariş miktarı

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA FtKEGiTiMVAKFI 1967 2012 f. No: 1264 SULEYMAN DEMIREL TI.IIVBNSjTN S i rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA Ttirk Efiitim Vakfl, 45 yrldrr maddi destele ihtiyacr olan baqanh tifrencilere yurtigi ve vererek Tiirk

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora

YAZARLAR HAKKINDA. aynr tiniversitenin Turkiyat Araqtrrmalan Enstitusunde tamamladr. 2004 yrhnda Tel Aviv Universitesi'nden doktora YAZARLAR HAKKINDA Alfabetift Sua ile Haluk ALI(AN istanbul Universitesi siyaset Bilimi Fakultesi Kamu yonetimi Bolumti'nden 1992 yrhnda mezun oldu. 1995 yrhnda istanbul universitesi sosyal Bilimler ve

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU afh- -l\-11:l \ ll L\t israrvsul TicARET ODASI _1432 _ ISTANBUL TICARET ODASI runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU Gegerlilik Siiresi Sonu 14.10.2017 RaporTarihi :12.10.2015 Rapor No :23906

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Erdem BAŞÇI Başkan 10 Aralık 2014 Ankara Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2017 yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir.

Detaylı

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI & 2OI3 YILI FAATiyET RAPoRU GEPOSB 2013 YILI FAALiYET RAPORU im.q.n niniui rn.q.liynt RAPoRU 1- Yapr ruhsatlarr 2013 yr[ igerisinde,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

l/ r*y' pu) irrn ivn uiinunr,udu nallivnr nir,cilnni im.ln nirin,ri raar,iynr nilcir,nri ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET BiLGiLERi

l/ r*y' pu) irrn ivn uiinunr,udu nallivnr nir,cilnni im.ln nirin,ri raar,iynr nilcir,nri ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET BiLGiLERi 1- Yapl Ruhsatlarr GEPOSB 2()IO YILI FAALIYET RAPORU im.ln nirin,ri raar,iynr nilcir,nri 2010 yh igerisinde, ruhsat yenilemesi ile birlikte toplam 22 adet yapr ruhsatr verilmigtir. 2- Yapr Kullanma izin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona Piyasa Kahvesi 75.514 9.12 1.9332 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2014, No: 92

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2014, No: 92 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2014, No: 92 i Bu sayıda; 2014 Mart ayı Ödemeler Dengesi Verileri ve kurdaki gelişmeler değerlendirilmiştir. i 1 İlk üç ayda cari açıktaki her 100 Dolarlık

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Haziran 2015, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Haziran 2015, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

05 Ekim 2015. 12-ay birikimli dış ticaret dengesi. Makroekonomi Yurt içi geçen hafta:

05 Ekim 2015. 12-ay birikimli dış ticaret dengesi. Makroekonomi Yurt içi geçen hafta: Makroekonomi Yurt içi geçen hafta: Ağustos ta dış ticaret açığı bir yıl öncesine göre %40 daralarak USD 4,9 milyar oldu. 12-ay birikimli dış ticaret dengesi Bu oranı aşan bir iyileşme en son 2009 yılının

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

Mayıs. Haftaya Bakış 16-20 Mayıs 2016

Mayıs. Haftaya Bakış 16-20 Mayıs 2016 16 Mayıs Haftaya Bakış 16-20 Mayıs 2016 Haftanın Ekonomik Takvimi Haftaya Asya kıtasından haberler ile başlıyoruz; Çin ekonomisinde hafta sonu açıklanan Nisan ayı sanayi üretimi %6,0 (beklenti %6,5) olarak

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri

Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri Küresel Kriz ve Yükselen Piyasa Ekonomileri Erdem Başçı Başkan Yardımcısı, TCMB 17 Aralık 2008, İstanbul, EAF 1 Sunuş Planı 1. Küresel Likidite Sorunu 2. Küresel Kriz, Küresel Çözüm Arayışları 3. Yükselen

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara

ODA/BORSA BAŞKANLARI. 2 Temmuz 2009, Ankara ODA/BORSA YÖNETİM M KURULU BAŞKANLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 Temmuz 2009, Ankara Küresel Krizin Etkileri; Hem gelişmiş ülkelerin, hem de gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızları düşüyor Gelişmekte

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2014 (SAYI: 63) 04.06.2014 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE AÇIĞI İKAZ EDİYOR Küresel ekonomi krizden çıkış sinyalleri verdi. Hem OECD hem de AB ülkelerinde GSYH arttı. OECD

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

$m##$,#** ryi. KASlMzor6 Sayr:5

$m##$,#** ryi. KASlMzor6 Sayr:5 D B t$ricaret II ULT ENI KASlMzor6 Sayr:5 BATUGMDENL rrxrvun n nxs o6 ricnrrr aulrrruioh. * $m##$,#** Kalhnmoda Y er el Ortot tnrz B, q II E N EE E -H :'.: * BULTENoE KULLANTLAN veniler zoro eylur- AytNA

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 18 Aralık 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 23 Şubat 2015

HAFTALIK RAPOR 23 Şubat 2015 23Q4 24Q2 24Q4 2Q2 2Q4 26Q2 26Q4 27Q2 27Q4 28Q2 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 212Q4 213Q2 213Q4 214Q2 214Q4 HAFTALIK RAPOR 23 Şubat 21 Makro ekonomik değişkenlerin takipteki alacaklar üzerindeki

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2006 YILI İLK 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu 2002 yılında başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde başlayan

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Nisan 2014 MALEZYA-TÜRKİYE STA VE VİZE ANLAŞMASI MALEZYA-TÜRKİYE İHRACAT KOMPOZİSYONU TÜRKİYE İHRACATI (2013) % MALEZYA İTHALATI (2013) 1 Motorlu

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii TURKiyE vaktflar BANKAST r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAHViTTERiNiN HALKA ARzTNA iritkin SERMAYE piyasast KURUTU TARAFTNDAN 08.07.2013 TARiHiNDE ONAYLANAN izahnamesinde MEYDANA GETEN DEGiSiKLiKLER Madde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı