^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi"

Transkript

1 KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir. 2. TEIA..{iK 6ZELLiKLER 2.1. Sistem agalrdaki bilegenlerden oluqmahdrr; Konsol Batarya (ilg) adet biiyiik kafah roller pompa modiilii (bir) adet gift kafa,h roller pompa modiilii veya 2 (iki) adet kiigiik kafah roller pompa modilii Kontrol Paneli (iki) Kanalh Basrng Konhol Modtilii En Az 3 (U9) Kanalh Zaman Modiilii En Az 3 (iig) Kanalh Isr Modiilii Seviye Kontrol ve Hava Kabarcrlr Modiilii ulsatil Akrq Kontrolii I ardiyopleji Kontrol Modiilii adet Gaz Mikseri lektronik Vendz Hat Klempi alojen Konsol Lambasr Isrtrcr - Solutucu Cihazr Gerekli tiim diler aksesuarlar 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr 2.2.1Cihaz 220V - 230V + %10, 50 Hz. gehir gebekesi geriliminde sorunsuz olarak gahqabilmelidir SistemBilegenleri Konsol: Konsol iizerinde en az 4 (diirt) adet pompa modiilii bulunmahdrr. Pompa modiilleri ^;*r*ffif,;::

2 2'3.1.3 Konsolda en az 2 (tki) adet oksijenatdr direli ve yi.iksekrigi ayarlanabilir en az2 (rki) adet infiizyon askrsr bulunmahdrr. 2'3'1.4 sistemde herhangi bir hata oruqtulunda bu durum kullanrcrya gdstergeden veya kontrol monitdriinden otomatik olarak hata kodu veya mesajr olarak bildirilecektir. 2'3.1.5 Konsolda manuel operasyonrarda kullanrlan pompalan gevirme ko an en az 3 (ijg) adet (hand-crank) olacaktrr Kullamcr giivenligi agrsrndan tiim anahtar ve modiiller maksimum 24 (yirmi d6rt) VDC gerilimi ile gahgacaktrr Konsolda pompa baqlarrnrn hemen arka tarafrna konulan 2 (iki) adet ilag koyma tezgahr olmahdrr Konsolun her iki direpi arastnda olan paslanmaz gelikten imal edilmig el aletlerinin koyulabileceli 2 (iki) adet tezgah bulunmahdrr.konsolda esnek kollu en az I (bir) adet halojen konsol lambasr veya led konsol lambasr bulunacaktrr Batarya: Elektrik kesilmesinde otomatik olarak devreye giren ve elektrik geldilinde otomatik olarak devreden grkan bir adet batarya konsol igine monte edilmig halde sistemde mevcut olacakfir Tam dolu batarya, ttim sistem bilegenlerini ne kadar siire boyunca galqtrrabileceli teklifl erde belirtilmelidir $ebeke gerilimi kesildilinde bataryanrn durumu voltaj veya siire olarak bir gdstergeden izlenebilmelidir cihaz fige takrh iken ve pompa ana agma-kapama anahtan agrk iken, batarya otomatik garj edilebilmeli ve garj durumu bir giistergeden izlenebilmelidir Pompa Modiilteri Teknik Ozellikleri: Biiyiik kafah pompa modiilleri ig gapr 114",318", 1/2" tubing horrumlar ile qift kafah veya kilgiik kafah pompa modiilleri ise ig gapr l/4" tubing hortumlar ile gahgtrrrlabilir dzellikte olmahdrr Biiyijk kafah pompa modtilleri igin pompa modiilleri maksimum hrzla ddnerken en az akr$ mikta' 1/4" hortum igin 3,1 LpM,3/8,, hortum igin 6,5 LpM, l/2', hortum igin 10'0 LPM olmahdrr. Qift kaft*rlveya kiigiik kafah pompa modii eri iqin pompa modtilti maksimum hrzla o en en az akrg miktan l/4" hortum igin 1,5 LpM

3 Roller pompalar, pompanln daha uzun siire kullanrmrnr salrayan, bakrm ve yedek parga maliyetlerini diigiiren ve pompa kafala.mn gahgmalan srrasrnda meydana gelen gtiriiltriyii en aza indiren kayrgsrz bir gahgma sistemi sayesinde gahgmahdrr. pompa kafalanntn hareketi direkt siiriicii motordan ahnmah, pompa kafasr ile siiriicii motor arasmda herhangi bir kayrg bulunmamahdrr Tiim roller pompa modiillerinde kullanrlan trip set degigtirildilinde, roller pompa modtiliine ait meniiden yeni trip set boyutu set edildiginde, dakikadaki akrg hrzr (LPM) otomatik olarak ekanda belirecek, ayar tornavidasr v.b. ile ayar yapmak gerekmeyecektir. 2'3.3.5 Tiim roller pompa modtillerinden her biri istenildilinde devamh modda istenildieinde pulsatil modda gahgtrnlabilir dzellikte olmahdrr Ttm roller pompa modiillerinde ram ve ince okltizyon ayarr yaprlabilmelidir Tnm roller pompa modiilleri saat ydniinde ve saat ydniini.in tersine dontip yapabilecektir '8 Tiim roller pompa modiilleri gerektilinde el kanklan ile manuel olarak gevrilebilir dzellikte olacaktrr Pompa kafalarrnr koruyan kapak agrk iken pompa gahgmayacaktrr. pompa qahgrrken kapak agrlrrsa, pompa kafasr otomatik olarak duracaktrr Tiim roller pompa baglarr birbirinden balrmsrz olarak en az L 90o (artr eksi doksan) derece drinebilme kabiliyetine sahip olmahdrr. Bdylece gerek eriqkin ve ijzellikle pediatrik hasta gruplannda kullanrlan tiip setleri krsaltarak qok daha az prime hacmi kullamlmasr sa[lanmahdrr Olugabilecek bir problem durumunda, kullanrcr gerekli uyarrlarla gdrsel olarak bilgilendirilecektir Ddntig hrzr istendilinde RpM (dakikadaki dtiniiq sayrsr), istendilinde LpM (dakikadaki akrg miktarr) cinsinden veya her ikisi bir arada 96sterilebilecektir Tiim pompa modiilleri, (srfir tire iki yiiz elli) RpM arahlrnda gah$trrabilir dzellikte olacak ve dciniig hrzrnr +2 (artr eksi iki) hata payr ile gdsterebilecektir Kontrol Paneli: Kontrol paneli veya monitdr modiilleri en az bir adet dokunmatik renkli ekran bipiminde olmahdrr z.j.+.) Kontrol panelinde, o anki saal qe tarihi gdsteren bir bdliim bulunmahdrr. seviye, kardiyopleji, hava kabarcrfr, zamanlayrcr 3/8,,"."o9.-r.n se*uf, Ln: u olp,ncr20 ll f nk1fia Uil\tBsnE ; l{a i )AMAR cer{urra, r r..

4 dzelliklerine iligkin delerlerin her biri igin ayrr bciliimlerde izlenip ayarlanabileceli gekilde dizayn edilmig olacaktrr (iki) Kanalh Basrng Kontrol Modiilii: Sistemde birbirinden balrmsrz olarak gahgan en az 2 (iki) kanaltr basrng kontrol modiilii olacaktrr Onceden set edilmig basrng deferlerine bagh olarak ilgili pompa modrilleri durdurulabilecek veya pompa modiilleri durdurulmadan kullanrcr sesli ve rsrkl alarm ile uyarrlacaktrr Her basrng kanah, istenilen roller pompa modtiliilnii kontrol etmek iizere segilebilecektir. 2'3.5.4 Her basrng kanah igin limit segimi yaprlabilecek, hangi basrncn hangi pompa modiiltnii kontrol ettili ayarlanabilecektir Limit agrmr olan kanalla iligkilendirilmig pompaya ait kontrol birimi fizerinde de g<iri.intiilti uyarr mesajr verilecektir Her basrng kanah igin birer 4 (d6rr) adet basrng izleme kablosu, 4 (ddrt) adet transducer holder, 4 (d6rt) adet transducer holder tutucusu ve 20 (yirmi) adet (basrng izleme kablosuna uyumlu) transducer verilecektir En Az 3 (iig) Kanalh Zaman Modiilii: Sistemde birbirinden bafrmsrz olarak gahgan 3 (iig) zaman sayacr olacaktrr Her bir zaman sayacr kiimiilatif zarnan dlgmeye uygun olacak, birbirinden balrmsrz olarak srfirlanabilecektir. Her bir zaman kanah ayn ayrr durdurulabilecek ve kaldrlr yerden ayn ayn baglatrlabilir olacaktrr Gegen siire saat ve dakika cinsinden veya dakika ve saniye cinsinden gdsterilecektir En Az 3 (U9) Kanalh Srcakhk Modtlii: Sistemde birbirinden balrmsrz olarak gahgan en az 3 (iig) srcakhk delerini iilgmeye ve gdstermeye uygun srcakhk modiilii olacaktrr Her bir srcakhk kanahmn cilgiilebilen srcakhk arah!r tekliflerde belirtilecektir Her srcakhk de[eri a1,n bir gdstergede belirtilecektir En az bir srcakhk kanah igin limit segimi yaprlabilecek, bu limitlerin drgrna, grkrldrlrnda sesli ve rgrkhalarm verecektir. Isr modiilii YSI-40/serisi ry problanna uygunluk gdstermelidir. 4t8

5 Isr modiilii ile birlikte 10 (on) adet reusable rectal rsr probu, 100 (yiiz) adet disposable rectal rsr probu ve 2 (iki) adet ara baplantt kablosu verilmelidir Seviye Kontrol Ve Hava Kabarcrfr Modiilii: sistemde; rezervuardaki kan seviyesini kontrol altrnda tutmaya yarayan en az 1 (bir) adet seviye kontrol dedektdri.i ile takrldrlr tubing hattrndaki hava kabarcrernr yakalayan en az I (bir) hava kabarcrgr dedektdrii olacaktr Rezervuardaki kan seviyesi dnceden belirlenmiq seviyenin altrna diistiieiinde ilgili pompa modiilleri durdurulabilecek veya pompa modiilleri durdurulmadan kullamcr sesli ve rgrkh alarm ile uyarrlabilecektir Seviye kontrol dedektdrfi igin 4 (d6rt) adet seviye kontrol dedektdr holderi verilecektir Cihaz tubing set igerisinde yakaladrlr hava kabarcrlr ile ilgili olarak kullamoryr uyaracaktrr. 2'3.8-5 Hava kabarcrlr dedekt<jrii ultra-sound prensibini kullanarak gahgacaktrr. Gerekli olan ultrasonik jel firma tarafrndan verilecektir. Ultrasonik hava dedektdriinun yakalayabildili hava kabarcrklanm tesbit ettigi anda ilgili pompa modtillerini durduracaktlr. Bu dzellik gerektilinde kullamcr tarafindan iptal edilebilecek ve yalnrzca sesli ve rgrkh alarmla uyan sallayabilecektir Seviye kontrol dedektdrii ile birlikte 200 (iki yiiz) adet seviye sensor tutturucusu da verilecektir Pulsatil AkrE Kontrolii Roller pompa modiillerinden her biri, istenildiginde devamh modda istenildiginde pulsatil modda gahgtrrrlabilir 6zellikte olmahdrr Tiim pulsatil akrg kontrolii parametreleri roller pompa modiilii kontrol paneli veya kontrol monitdrii iizerinden ayarlanabilmelidir Kardiyopleji Kontrol Modiilii: Sistemde kardiopleji kontrol penceresi veya modiilii olacaktrr. Bu pencere veya modiil vasrtasr i e en az 1 (bir) pompa modiilii kontrol edilebilecektir Pencere veya modiil sayesinde toplam veya anhk kardiopleji doz miktarr, toplam kardiopleji doz zamam vb. bilgiler ayrr ayrr ayarlanabilecektir., '.a&.r'.m Se ar:'t

6 2,3.11. Gaz Mikserinin Teknik dzellikleri: 2'3'11.1 Sistemde en az2 adet gaz mikseri bulunmall ve standart direk sisteminin istenilen yerine monte edilebilmelidir. Gaz mikserinin hava ve oksijen gazr girigleri ormah ve istenilen oranlarda ayarlanmrg gaz ka'grmr mikserin grkrqrndan arrnabilmelidir. 2-3.ll.2Gaz mikseri iizerinden gaz ka'grmrndaki oksijen gazr oranr (Fi02) 0,2r ile 1,00 arasrnda istenilen delere ayarranabilmelidir. Hava ve oksijen gazrmn (Air+02) dakikadaki akrq miktan en az 0,0litre ile en cok 10,0 litre arasrnda istenilen desere ayarlanabilmelidir. 2'3'11.3 Gaz mikserinin hava girigindeki yabancr partikiilleri ve nemi tutmaya yarayan filtresi olmahdrr Gaz mikserlerinin gerek oksijen gerek kuru hava girig basrnglanm g6steren merkezi gaz sistemimize ait girig iakra. firma tarafindan temin edilecek olup sistemin tiim ballantrlarr test edilip gahghrrldrklan sonra teslim edilecektir , Elektronik Ventiz hat klempi: Sistemde degiqik gaplardaki tiipler igin ven6z ddniigiinii kontrol etmeye uygun elektronik ven<iz hat klempi olacaktrr Elektronik venriz hat klempi pompamn direkt sisteminin istenilen yerine monte edilmeye uygun olacaktrr Elektronik ven6z hat klempi uzaktan kumanda yardrmr ile hrzh ve kusursuz klempleme yapabilmelidir Isltrcr-So!utucu Cihazl: Cihaz 220Y - 230V + %10, 50 Hz. gehir qebekesi geriliminde sorunsuz olarak gahgabilmelidir '2 Cihaz, en az ikisi kilitlenebilir ddrt adet tiim ydnlere ddnebilen tekerleklere sahio olmahdrr Cihaz minimum +2 "C ile +40 oc (+l- 2.C) arasrndaki srcakhklarda su saglayabilmelidir Cihazda 3 (tig) adet su tankr oldugu tekliflerde belirtilmelidir Isrtma sistemi elellrikli olmah, agrrr rsrnmaya kargr elektronik korumah olmah, en cok 4l oc iizerinde rsltma otomatik olarak engellenmelidir. 2' cihazm birbirinden bafrmsrz olargk gahqan iig adet grkrgr (oksijenat6r, blanket ve

7 cihazrn mevcut ii9 grkrgrndan istenilen herhangi bir grkrgr gdsterge paneli iizerinden istenilen bir anda su dewesi sirkii,lasyonunu baglatrp durdurmaya elverigli olmahdrr. Ayrrca istenildiginde her iig grkrgta aynr anda su devresi sirkiillasyonunu baglatrp durdurmaya elverigli olmahdrr cihaz, agrhgrnda tanktaki su seviyesi gerekli seviyenin altrndaysa kullamqryr gdsterge paneli vasrtasr ile uyaran ve sirkti,lasyon giivenlilini sallayan bir tasanma sahip olmahdr. 2' cihazla birlikte kullamlmak izere 2 adet yetigkin igin blanket, 1 adet gocuk igin blanket ve I adet blanket ballant hortumu verilecektir Cihaz, Kalp Akciler Pompasr Cihazr iizerinden uzaktan kumanda yardrmr ile kontrol edilebilmelidir. *.'*siji:ffiil.1 ANKARA t iv-ersi DAITIAR C

8 Cihazla birlikte, ttim standart aksesuarlan vc tubing tutuculan verilecehir. 3.2 Cihazla birlikte, 3 (U9) 9ift 4:1 orarunda kardiopleji tutucusu verilecektir (ddrt) adet ll4" gifli insert verilecekir. 3.4 Klinipin istegi dogrultusunda 10 (on) adet arteriyel klemp verilecektir. 3.5 Cihada birlikte l0 (on) ad* 500 ml lik pressure cutrverilecektir. 3.6 Cihazla birlikte 10 (on) adet 1000 ml lik pressure cuff verilecektir.

9 Teslim veri: i Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dah, Kalp Merkezi, Ankara Universitesi Trp l'akiiltesi, Dikimevi, 06340, Ankara Garanti siiresi ve sartlarl: 2 (iki) yrl boyunca iiretim hatalarrna kar$r, 10 (on) yrl yedek parga sallama garantisi vardtr. EEitim: ^, fjii:?tiirr* gcirer4i 5 (bee) perfiizvoniste,3 (tie) giin siire ile teorik ve pratik elitim Teslim siiresi: 8 (sekiz) hafta.

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE ARACI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 9106 1. KONU : Bu teknik şartname; " Gösteri ve Toplumsal Olaylara Müdahale " amacıyla kullanılmak üzere üretilecek ekipmanın teknik özelliklerini ve

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI 10- INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

SAĞLIK BAKANLIĞI 10- INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: SAĞLIK BAKANLIĞI 10- INTELLIGENT ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Intelligent adresli Yangın Alarm Sistemi, - Yangının başlangıç aşamasında duman, ısı, alev gibi

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova

Detaylı

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM 1.1. Yangın

Detaylı

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI GAZ/YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI GAZ/YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU -1-903-GENEL-3665-002-000-0 İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI GAZ/YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartname Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Gaz/Yangın

Detaylı

ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI

ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI 1 ADET 8 KANAL NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CIHAZI TEKNIK OZELLIKLERi 1. Network kayit

Detaylı