Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona"

Transkript

1 Piyasa Kahvesi : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç yapmasýný bekliyoruz seviyelerinin üzerinde kalmasý endeksin güçlü görünümünü desteklemeye devam ediyor. Satýþlarýn gelmesi ve seviyesinde tutunamamasý durumunda desteðine kadar bir düþüþ görülebilir. Yurtiçi piyasalarda veri akýþý bulunmazken, dýþ piyasalardaki hareketler ve veri akýþý endeks üzerinde etkili olabilir. Faiz Güne %8.85den baþlayan gösterge faiz, en yüksek %9.12, en düþük %8.85i gördükten sonra günü %9.12den tamamladý. Merkez Bankasý aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti %6.24ten %6.21e düþtü. Döviz Hazinenin dün gerçekleþtirdiði tahvil ihalelerinde faizlerin yüksek seviyede oluþmasý sonrasýnda Dolar/TL yönünü yukarý çevirdi ve 1.93lü seviyelere yükseldi. Bugün ABDde açýklanacak enflasyon verileri kurda hareketliliðe yol açabilir. 15:30da açýklanacak üretici fiyatlarý ve saat 20:20de FOMC üyesi Bullardýn konuþmasý altýnýn seyri açýsýndan önem taþýmaktadýr. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Türkiye Çeyrek dönem yatýrýmcý güveni Amerika Avrupa Asya ABD endeksleri, perakende Dün Avrupada yoðun veri akýþý Yaklaþýk 4 gündür yükseliþini araþtýrmasýný yayýnlayan Fitch, satýþlarýn son 4 aydýr yükseliþ genel anlamda olumlu geldi. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona kaydetmesinin ekonomiye Uzunca bir süredir resesyonda sabah karýþýk bir seyir hakim. erdirmesinin geliþmekte olan katkýda bulunmasýnýn etkisiyle olan Euro Bölgesinin ikinci seviyesinde bulunan 50 piyasalar için likiditeyi nasýl günü kazançla sonlandýrdýlar. çeyrekte %0.2 büyüme barlýk hareketli ortalama etkileyeceði konusunda Dow Jones %0.20 kazançla kaydedebileceðine iliþkin desteðinde güç toplayarak 3 yatýrýmcýlarýn endiþeleri olduðunu; , S&P %0.28 primle 1.694, görüþler daha sýk dile getirilmeye gündür yukarý yönlü hareket bu endiþelerin büyük olasýlýkla en Nasdaq ise Apple hissesinin baþlandý. Euro Bölgesi, Almanya eden Usd/Jpydeki yükseliþ kýrýlgan ülkeler ve þirketler desteðiyle %0.39 artýþla ve Fransa GSYH açýklanacak. yendeki deðer kaybý ile dün de üzerinde odaklanacaðýný öngördü. puandan kapandý. 15:30da ÜFE Yükselen kanal desteðinin devam etti. Paritenin Raparda Türkiyede kýrmýzý bayrak açýklanacak. 20:20de FOMC ( ) kýrýlmasý desteðinin üzerinde kaldýðý alan ülkeler arasýnda yer aldý. üyesi Bullardýn konuþmasý takip paritede düþüþü sertleþtirebilir. sürece, yukarý yönlü hareketin edilecektir. devam etmesi beklenebilir. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz 1

2 Piyasalar (BIST ve Faiz) Bugün için endeksin güne yatay baþlangýç yapmasýný bekliyoruz seviyelerinin üzerinde kalmasý endeksin güçlü görünümünü Güne puandan baþlayan endeks, en yüksek ve en düþük seviyelerini gördü. BIST-100, günü %0.19 primle ve 2.9 milyar TL iþlem hacmiyle puandan tamamladý. Güne boþluk býrakarak seviyesinden yükseliþle baþlayan BIST-100 endeksi, gün içinde gelen alýmlarla seviyesinin üzerini test etse de özellikle günün ikinci yarýsýnda hýzlanan satýþlarla karýþýk bir görünüm sergiledi. Hazine ihaleleri sonrasýnda tahvil faizlerinin %9 seviyelerinin üzerine çýkmasý ve Dolar/TL kurundaki yükseliþ endeks üzerinde baský yarattý. desteklemeye devam ediyor. Satýþlarýn gelmesi ve seviyesinde tutunamamasý durumunda desteðine kadar sert bir düþüþ görülebilir. Bugün yurtiçi piyasalarda veri akýþý bulunmazken, dýþ piyasalardaki hareketler ve veri akýþý endeks üzerinde etkili olabilir. Bugün için endeksin güne yatay baþlangýç yapmasýný bekliyoruz seviyelerinin üzerinde kalmasý endeksin güçlü görünümünü desteklemeye devam ediyor. Satýþlarýn gelmesi ve seviyesinde tutunamamasý durumunda desteðine kadar sert bir düþüþ görülebilir. Bugün yurtiçi piyasalarda veri akýþý bulunmazken, dýþ piyasalardaki hareketler ve veri akýþý endeks üzerinde etkili olabilir. Yurtdýþý piyasalarda Euro Bölgesi büyüme verisi ve ABDde üretici fiyatlarý açýklanacak. Bu sabah dýþ piyasalara baktýðýmýzda ise, Asya piyasalarýnda karýþýk bir görünüm hakimken ABD vadelileri hafif negatif bir görünüm sergiliyor Güne %8.85den baþlayan gösterge faiz, en yüksek %9.12, en düþük %8.85i gördükten sonra günü %9.12den tamamladý. Merkez Bankasý aðýrlýklý ortalama fonlama maliyeti %6.24ten %6.21e düþtü. 2

3 Piyasalar (Döviz ve Altýn) Bankalararasý piyasada dün güne den açýlýþ yapan kur, günü seviyesinden tamamladý. Hazinenin dün gerçekleþtirdiði tahvil ihalelerinde faizlerin yüksek seviyede oluþmasý sonrasýnda kur üzerinde yukarý yönlü bir baský oluþtu. Son günlerde dolar/tlde oluþan yatay sýkýþýk görünüm direncinin kýrýlmasýyla yukarý yönlü bir trende dönüþtü. Bugün ABDde açýklanacak enflasyon verileri kurda hareketliliðe yol açabilir. Hatýrlanacaðý üzere, FEDin varlýk alýmlarýný azaltmaya baþlama kararýný almak için takip ettiði en önemli veriler enflasyon ve iþsizlik. Enflasyonda beklentinin üzerinde bir artýþ gerçekleþmesi, kur üzerindeki yukarý yönlü baskýyý artýrabilir. Bugün içeride kurun seyri üzerinde etkili olabilecek önemli bir veri akýþý yok. ABD tarafýndan gelecek enflasyon verileri takip edilmeli Haftanýn ilk iþlem gününde gelen alýmlarla birlikte 1343 dolar seviyelerine kadar yükselen altýnda dün geri çekilmeler yaþandý. En yüksek 1341 en düþük 1318 seviyelerini gören altýn 1321 dolardan günü sonlandýrdý. Sabah saatlerinde ise bandýnda hareketini sürdüren altýnda en önemli destek seviyesi noktasýnda bulunurken, direnci altýnda kaldýðý sürece satýþ baskýsýnýn devam edeceði görüþümüzü korumaktayýz. Bununla birlikte bugün saat 15:30da açýklanacak üretici fiyatlarý ve saat 20:20de FOMC üyesi Bullardýn konuþmasý altýnýn seyri açýsýndan önem taþýmaktadýr Hazinenin dün gerçekleþtirdiði tahvil ihalelerinde faizlerin yüksek seviyede oluþmasý sonrasýnda Dolar/TL yönünü yukarý çevirdi ve 1.93lü seviyelere yükseldi. Bugün ABDde açýklanacak enflasyon verileri kurda hareketliliðe yol açabilir. 15:30da açýklanacak üretici fiyatlarý ve saat 20:20de FOMC üyesi Bullardýn konuþmasý altýnýn seyri açýsýndan önem taþýmaktadýr. Dün bankalar arasý piyasada Eur/TL den açýlýþ yaptý ve gün içinde aralýðýnda dalgalanarak günü dan yatay kapattý. Sabah saatlerinde civarýndan iþlem gören kurun düne benzer þekilde hareket etmesi beklenebilir. Böyle bir durumda kurun dar bandýna sýkýþacaðýný düþünüyoruz. Yukarý yönlü hareketler sýnýrlý kalabilir ancak kýrýlýrsa destekler; takip edilmelidir. 3

4 Türkiye Çeyrek dönem yatýrýmcý güveni araþtýrmasýný yayýnlayan Fitch, FED'in parasal geniþletmeyi sona erdirmesinin geliþmekte olan piyasalar için Çeyrek dönem yatýrýmcý güveni araþtýrmasýný yayýnlayan Fitch, FED'in parasal geniþletmeyi sona erdirmesinin geliþmekte olan piyasalar için likiditeyi nasýl etkileyeceði konusunda yatýrýmcýlarýn endiþeleri olduðunu; bu endiþelerin büyük olasýlýkla en kýrýlgan ülkeler ve þirketler üzerinde odaklanacaðýný öngördü. Raporda geliþmekte olan piyasalarda kredi notlarý üzerinde genele yayýlan bir baskýnýn muhtemel görünmediði de vurgulandý. Fitch, kredi temel göstergelerinde geçtiðimiz 10 yýlda yaþanan iyileþmenin, geliþmekte olan piyasalarý likidite þoklarýna karþý, geçmiþe göre daha dirençli yaptýðýna inandýðýný, bu nedenle genele yaygýn bir kriz dalgasýnýn muhtemel görünmediðini belirtti. Bununla birlikte bazý geliþmekte olan piyasalarýn oynak sermaye akýþlarýna ve yüksek faiz oranlarýna, büyük dýþ finansman ihtiyaçlarý, düþük döviz rezervleri ve yüksek kaldýraç oranlarý nedeniyle daha kýrýlgan olduklarýný da vurguladý. likiditeyi nasýl etkileyeceði konusunda yatýrýmcýlarýn endiþeleri olduðunu; bu endiþelerin büyük olasýlýkla en kýrýlgan ülkeler ve þirketler üzerinde odaklanacaðýný öngördü. Raparda Türkiyede kýrmýzý bayrak alan ülkeler arasýnda yer aldý. Fitch, 11 faktör üzerinden yaptýðý deðerlendirmede en az 3 kýrmýzý bayrak alan ülkeler olarak Türkiye, Macaristan, Lübnan, Jamaika, Ukrayna ve Moðolistan'ý saydý. Hazine'nin düzenlediði TL cinsi 2 yýl(637 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu ve TL cinsi 10 yýl(3493 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ihalelerinde toplam satýþ tutarý 1.27 milyar TL olarak gerçekleþti. Ýhale öncesi yapýlan1.88 milyar TL ROT satýþ ile birlikte toplam satýþ 3.15 milyar TL'ye ulaþtý. * Dünya Bankasý, dünyanýn en büyük 40 ekonomisini sýraladý. Türkiye listede 18. sýrada yer aldý. Kaynak: TCMB * Borsa Ýstanbul Genel Müdür Yardýmcýsý Aydýn Seyman, 2013 yýlýnda halka arzdan 1,2 milyar lira gelir elde edildiðini açýkladý. 4

5 Amerika Amerikan endeksleri, perakende satýþlarýn son 4 aydýr yükseliþ kaydetmesinin ekonomideki toparlanmaya katkýda bulunmasýyla günü kazançla sonlandýrdýlar. Dow Jones %0.20 deðer kazancýyla , S&P500 %0.28 primle 1.694, Nasdaq ise Apple hissesinin desteðiyle %0.39 artýþla puandan kapandý. Bugün saat 15:30da üretici fiyatlarý endeksi açýklanacak. Ayrýca saat 20:20de FOMC üyesi Bullardýn konuþmasý takip edilecektir. ABD endeksleri, perakende satýþlarýn son 4 aydýr yükseliþ kaydetmesinin ekonomik toparlanmaya Perakende satýþlar Temmuz ayýnda %0.2 oranýnda artýþ kaydederek 4 ay üst üste yükseliþ gerçekleþtirmiþ oldu. Haziran ayýnda %0.4ten %0.6ya revize edilen perakende satýþlarýn bu ay %0.3 oranýnda artmasý bekleniyordu. Çekirdek perakende satýþlar ise Temmuzda %0.4 beklentisini aþarak %0.5 olarak gerçekleþti. Perakende satýþlardaki artýþýn beklentileri karþýlamasa da 4 ay üst üste yukarý yönlü hareket etmesinin tüketici harcamalarýnýn saðlýklý yükseliþine iþaret etmesi 3. çeyrek büyüme verisi açýsýndan önem taþýmaktadýr. katkýda bulunmasýnýn etkisiyle günü kazançla sonlandýrdýlar. Dow Jones %0.20 kazançla , S&P %0.28 primle 1.694, Nasdaq ise Apple hissesinin desteðiyle %0.39 artýþla puandan kapandý. Bugün 15:30da ÜFE açýklanacak. Ayrýca saat 20:20de FOMC üyesi Bullardýn konuþmasý takip edilecektir. Atlanta Fed Baþkaný Dennis Lockhart, ekonominin istikrarsýz performansýna raðmen Fedin bu yýl gerçekleþtireceði üç toplantýnýn herhangi birinde tahvil alým programýnda azaltmaya gideceðini açýkladý. Parasal geniþleme taraftarlýðý ile bilinen Lockhartýn Açýk Piyasa Komitesinde oy hakký bulunmuyor. Bloomberg tarafýndan 9-13 Aðustos tarihleri arasýndan düzenlenen ankete katýlan 48 ekonomistin %65'ine göre, Fed Baþkaný Ben Bernanke, gelecek ayki toplantýda, aylýk 85 milyar dolarlýk tahvil alýmlarýný azaltacak. Ýlk adýmýn 10 milyar dolarlýk azaltým ile ýlýmlý olabileceði görüþünde olan ekonomistler, tahvil alým programýnýn 2014 yýlýnýn ortasýnda sonlanacaðý öngörüsünde bulundular. 5

6 Avrupa Bugün Euro Bölgesinin yaný sýra Almanya ve Fransa GSYH verileri ile Ýngiltere toplantý kayýtlarý gündemin ana maddeleri olacak ve dikkatle takip edilecek. Dün Avrupada yoðun veri akýþý genelde olumlu oldu ve Avrupa borsalarýnýn prim yapmasýna destek oldu. Uzunca bir süredir resesyonda olan Euro Bölgesinin ikinci çeyrekte %0.2 büyüme kaydedebileceðine iliþkin görüþler daha sýk dile getirilmeye baþlandý. Saðda Econoday kaynaklý verilen grafikte sarý çizgi yýllýk olarak Euro bölgesi endüstriyel üretiminin geliþimini göstermektedir. Büyüme ile yakýndan alakalý olan endüstriyel üretimin son dönemindeki artýþý dikkat çekmektedir. Almanyada TÜFE beklendiði gibi aylýk %0.5, yýllýk %1.9 artýþ gösterdi. Açýklanan bir diðer veride ise yatýrýmcý güvenini ölçen Zew endeksi 6 ayýn zirvesini týrmanarak 42.0 oldu. Beklentiler 36.3 olan endeksin 40.0a çýkmasý yönündeydi. Son dönemde Avrupadan gelen olumlu veriler ve haberlerin yatýrýmcý güvenine olumlu katký yaptýðý sanýlýyor. Euro Bölgesine ait endüstriyel üretim verisi ise aylýk olarak 0.7% artýþla beklentilerin altýnda kalsa da yýllýk bazda %0.3lük artýþ ile %0.1 olan artýþ beklentilerinden daha iyi geldi ve büyümeye iþaret etti. Dün Avrupada yoðun veri akýþý genelde olumlu oldu ve Avrupa borsalarýnýn prim yapmasýna destek oldu. Uzunca bir süredir resesyonda olan Euro Bölgesinin ikinci çeyrekte %0.2 büyüme kaydedebileceðine iliþkin görüþler daha sýk dile getirilmeye baþlandý. Bugün Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa GSYH açýklanacak. Yükselen kanal desteðinin ( ) kýrýlmasý paritede düþüþü sertleþtirebilir. Son zamanlarda olumlu verilerine alýþtýðýmýz Ýngilterede TÜFE verisi de aylýk olarak beklentileri aþtý. %0.1 azalma bekleniyorken herhangi bir deðiþim olmadýðý açýklandý. Yýllýk bazda ise beklentileri karþýladý (%2.8). Dün ABD perakende satýþlarýnýn beklenenin altýnda artýþ göstermesi dolarý güçlendirirken, Eur/USD paritesini de aþaðý çekti. Yükselen kanal içinde hareketine devam eden parite söz konusu verinin ardýndan alt bant desteði olan seviyesine geriledi. Ancak dün de önemini vurguladýðýnýz bu seviye gücünü gösterdi. Sabah saatlerinde civarýndan iþlem gören paritenin bugünkü verilerin de destek olmasý ile beraber 'e doðru tepki alýþlarýyla yükselmesi muhtemeldir. Ancak kanal desteðinin kýrýlmasý satýþlarý sertleþtirebilir ve 'nin altýna sarkmalar gerçekleþebilir. Böyle bir durumda saðlýklý bir yükseliþin tekrar olgunlaþmasý uzun zaman alabilir. 6

7 Asya Yaklaþýk 4 gündür yükseliþini sürdüren Asya piyasalarýnda bu sabah karýþýk bir seyir hakim. Dün ABD ve Avrupa borsalarýndaki olumlu hava ile seansa primli baþlayan Asya piyasalarý, yönünü karýþýk bir havaya býraktý itibariyle Çin Shangai Bileþik Endeksi %0.07 primle puandan, Japonya Nikkei Endeksi -%0.01 deðer kaybý ile puandan, Güney Kore Kospi %0.40 primle 1.921, Hong Kong ise puandan iþlem görüyor. Güney Kore'de mevsimsel etkilerden arýndýrýlmýþ iþsizlik oraný Temmuz ayýnda, %3.2 olarak gerçekleþti. Temmuz ayýnda çalýþan sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre 367 bin kiþi artýþ gösterdi. (Önceki artýþ: 360 bin kiþi) seviyesinde bulunan 50 barlýk hareketli ortalama desteðinde güç toplayarak 3 gündür yukarý yönlü hareket eden Usd/Jpydeki yükseliþ yendeki deðer kaybý ile dün de devam etti. Dün ABDde açýklanan Perakende Satýþlarýn -beklentileri karþýlayamasa da- 4 aydýr yükseliþ göstermesi, dün dolarý güçlendirerek pariteyi seviyesine kadar çýkardý. DXY dolar endeksindeki yükseliþin etkisiyle parite 8.30 itibariyle 98.38e kadar yükselmiþ durumda. Yaklaþýk 4 gündür yükseliþini sürdüren Asya piyasalarýnda bu sabah karýþýk bir seyir hakim seviyesinde bulunan 50 barlýk hareketli ortalama desteðinde güç toplayarak 3 gündür yukarý yönlü hareket eden Usd/Jpydeki yükseliþ yendeki deðer kaybý ile dün de devam etti. Paritenin desteðinin üzerinde kaldýðý sürece, yukarý yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Paritenin desteðinin üzerinde kaldýðý sürece, yukarý yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. TSÝ 20.20den sonra konuþma yapacak olan FOMC üyesi Bullardýn açýklamalarý paritenin seyri üzerinde etkili olabilir. Destekler: / Dirençler:

8 Haberi KAP Þirketin 2013/6 aylýk konsolide olmayan net karý TL olarak gerçekleþti (2012/6 AYLIK: TL). yýlý 6 aylýk net karý Ege Endüstrinin vergi dairesine sunulan 2013 Þirketin dönemi konsolide net zararý TL olarak gerçekleþti (2012/6 aylýk: TL). Ülker Bisküvi'nýn 2013/6 aylýk konsolide net karý TL (2012/6 aylýk: TL)olarak açýklandý. Þirketin 2013/6 aylýk konsolide olmayan net zararý TL olarak gerçekleþti (2012/6 aylýk : TL). Þirketin 2013/6 aylýk konsolide olmayan net zararý TL olarak gerçekleþti (2012/6 AYLIK: TL). Þirketin 2013/6 aylýk konsolide olmayan net zararý TL olarak gerçekleþti (2012/6 aylýk: TL). Þirketin 2013/6 aylýk konsolide olmayan net karý TL olarak gerçekleþti (2012/6 aylýk: TL). olmayan net karý TL olarak gerçekleþti. Þirketin 2013/6 aylýk konsolide Þirket, tarihinde yapmýþ olduðu özel durum açýklamasý ile, yurtiçindeki bir firmadan, Balýkesir tesislerinde fason olarak üretilmek üzere, adet teneke kutu soðuk çay sipariþi aldýðýný, söz konusu üretimin, müþteriye 2013 yýlý içerisinde teslim edilerek, tahsilatýnýn gerçekleþtirileceði bildirmiþti. Bahsi geçen özel durum açýklamasýnda belirtilen sipariþ tamamlanarak teslim edilmiþ ve tahsilatý yapýlmýþ olup ek olarak adet teneke kutu sipariþi alýnmýþtýr TL (2012/6 aylýk: TL) Þirketin 2013/6 aylýk konsolide net karý 8

9 Haftalýk Veri Takvimi Japonya/GSYÝH (çeyrek)/2. Çeyrek/ Japonya/Yýllýklandýrýlmýþ GSYÝH (çeyrek)/2.çeyrek/ Japonya/GSYÝH Nominal (çeyrek)/2. Çeyrek 07:00/Japonya/Tokyo Konut Satýþlarý/Temmuz/ 07:30/Japonya/Sanayi Üretimi (aylýk)/haziran/ 07:30/Japonya/Sanayi Üretimi (yýllýk)/haziran/ 07:30/Japonya/Kapasite Kullaným Oraný/Haziran/ 09:45/Fransa/Cari Denge/Haziran/ 11:30/Ýtalya/Genel Hükümet Borçlarý/Haziran/ 02:01/Ýngiltere/RICS Konut Fiyat Dengesi/Temmuz/ 02:50/Japonya/Makina Sipariþleri (aylýk)/haziran/ 02:50/Japonya/Makina Sipariþleri (yýllýk)/haziran/ 09:00/Almanya/TEFE (aylýk)/temmuz/ 09:00/Almanya/TEFE (yýllýk)/temmuz/ 09:00/Almanya/TÜFE (aylýk)/temmuz/ 09:00/Almanya/TÜFE (yýllýk)/temmuz/ 11:30/Ýngiltere/Girdi ÜFE (aylýk)/temmuz/ 11:30/Ýngiltere/Girdi ÜFE (yýllýk)/temmuz/ 11:30/Ýngiltere/Çýktý ÜFE (aylýk)/temmuz/ 11:30/Ýngiltere/Çýktý ÜFE (yýllýk)/temmuz/ 11:30/Ýngiltere/TÜFE (aylýk)/temmuz/ 11:30/Ýngiltere/TÜFE (yýllýk)/temmuz/ 11:30/Ýngiltere/Perakende Fiyatlar (aylýk)/temmuz/ 11:30/Ýngiltere/Perakende Fiyatlar (yýllýk)/temmuz/ 12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (aylýk)/haziran/ 12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (yýllýk)/haziran/ 12:00/Euro Bölgesi/ZEW Güven Endeksi/Aðustos/ 12:00/Almanya/ZEW Cari Durum Endeksi/Aðustos/ 12:00/Almanya/ZEW Ekonomik Güven Endeksi/Aðustos/ 15:30/ABD/Perakende Satýþlar (aylýk)/temmuz/ 08:30/Fransa/GSYÝH (çeyrek)/2. Çeyrek/Önceki: - % :30/Fransa/GSYÝH (yýllýk)/2. Çeyrek/Önceki: - % :00/Almanya/GSYÝH (çeyrek)/2. Çeyrek/Önceki: + % :00/Almanya/GSYÝH (yýllýk)/2. Çeyrek/Önceki: - % :45/Fransa/Tarým Dýþý Ýstihdam (çeyrek)/2. Çeyrek/Önceki: - % :45/Fransa/TÜFE (aylýk)/temmuz/önceki: + % :45/Fransa/TÜFE (yýllýk)/temmuz/önceki: + % :30/Ýngiltere/Merkez Bankasý Toplantý Tutanaklarý 11:30/Ýngiltere/Ýþsizlik Baþvurularý/Temmuz/Önceki: - 21,200 11:30/Ýngiltere/ILO Standartlarýnda Ýþsizlik Oraný (3 ay)/haziran/önceki: % :00/Euro Bölgesi/GSYÝH (çeyrek)/2. Çeyrek/Önceki: - % :00/Euro Bölgesi/GSYÝH (yýllýk)/2. Çeyrek/Önceki: - % :00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/9 Aðustos/Önceki: 15:30/ABD/ÜFE (aylýk)/temmuz/beklenti: + % 0.4/Önceki: + % :30/ABD/ÜFE (yýllýk)/temmuz/önceki: + % :00/Euro Bölgesi/Cari Ýþlemler Dengesi/Haziran/Önceki: milayr euro 12:00/Ýtalya/Cari Ýþlemler Dengesi/Haziran/Önceki: milyon euro 12:00/Euro Bölgesi/TÜFE (aylýk)/temmuz/önceki: - % 0.5/Önceki: + % :00/Euro Bölgesi/TÜFE (yýllýk)/temmuz/beklenti: + % 1.6/Önceki: : + % :00/Euro Bölgesi/Dýþ Ticaret Dengesi/Haziran/Önceki: milyar euro 16:55/ABD/Michigan Üniversitesi Güven Endeksi/Aðustos/Beklenti: 85.3/Önceki: :00 / Türkiye Sanayi Üretimi/ Haziran / 2018 ve 2023 itfalý tahvil ihracý/ 2015 ve 2023 itfalý tahvil ihracý/ Hazine tahvil itfasý/9.9 milyar TL 10:00 / Türkiye Cari Ýþlemler Dengesi / Haziran / -7.5 Milyar $ 10:00 / Türkiye Ýþsizlik Oraný / Mayýs / % :00 / Türkiye Bütçe Dengesi / Temmuz / -1.2 Milyar TL 9

10 GEDÝK Yatýrým Danýþmanlýðý 14 Aðustos 2013 Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ., Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi Dr. Yaþar ERDÝNÇ Genel Müdür Danýþmaný Erol GÜRCAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 114) Gökhan MISIRLIOÐLU, Mecidiyeköy Perpa Þb. Müdürü (Dahili 120) (Portföy Yönetimi ve Yatýrým danýþmanlýðý) Hikmet ERDÝNÇ Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd. (Dahili 121) Ceren Bakçay Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122) Kadriye KAVAS Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 115) Yeþim ÇOBAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 116) Betül Seyran TURASOY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 118) ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI Emin TAY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 111) 10 Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda Piyasa Kahvesi 74290 8.77 1.9301 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti.

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. Temmuz ayý imalat PMI verisi beklentilerin altýnda gerçekleþti. Piyasa Kahvesi 73377 9.23 1.9442 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeks, güne hafif yukarý

Detaylı

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013 Piyasa Kahvesi 75409 7.96 1.9436 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin dünkü yükseliþini,

Detaylı

Piyasa Kahvesi. desteklemek için vergi yükünde üzerinde baský yaratmayacaðýný. indirim, demir yolu yatýrýmlarý için ancak bu yükseliþin kalýcý olmasý

Piyasa Kahvesi. desteklemek için vergi yükünde üzerinde baský yaratmayacaðýný. indirim, demir yolu yatýrýmlarý için ancak bu yükseliþin kalýcý olmasý Piyasa Kahvesi 74.015 8.91 1.9171 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeks için negatif görünümün

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. kanadý senato için hafta sonu itibariyle Türkiyenin net

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. kanadý senato için hafta sonu itibariyle Türkiyenin net Piyasa Kahvesi 77022 8.85 1.9218 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne 76.500 seviyesinden

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN 12 Mayıs 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %0.13 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.82 artışla 84,752.83 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009

GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009 GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009 GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN BIST-100 Teknik Analiz 30 Nisan 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün 86,300-86,500 aralığında yatay seyir izleyen BIST 100 endeksi günü %0.27 düşüşle 85,978.44 puandan kapattı.

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 16 Kasım 2009

GÜNE BAŞLARKEN 16 Kasım 2009 GÜNE BAŞLARKEN 16 Kasım 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 5 Ağustos 2009

GÜNE BAŞLARKEN 5 Ağustos 2009 GÜNE BŞLRKEN 5 ğustos 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, dünkü spot kapanışa göre kayda değer

Detaylı

Günlük Bülten 13 Nisan 2012

Günlük Bülten 13 Nisan 2012 Bülten 13 an 2 Hazine Yönetimi /Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik ştırmalar PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru Perşembe gününe 1,835 seviyesinden başladı. TCMB nin dünü de Çarşamba günü olduğu gibi istisnai

Detaylı

Günlük Bülten 14 Ağustos 2013

Günlük Bülten 14 Ağustos 2013 Bülten Ağustos 3 PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru, FED'in tahvil alımlarının hızına yönelik belirsizlikle yönünü yukarı çevirdi ve günü %, yükselişle,93 seviyesinden sonlandırdı. 3 Ara Ağu 3 3 Ağu

Detaylı

Haftanın Değerlendirmesi

Haftanın Değerlendirmesi Haftanın Önemli Haberleri Pazartesi Açıklanan Almanya TÜFE verilerine göre ülkede enflasyon aylık bazda 0% ve yıllık bazda 2,4% geldi. Beklentiler doğrultusunda gelen veriler sonrası euroya alım geldi.

Detaylı

Gündem 01.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 01.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1248 1,5152 119,714 3,0374 1127,25 Yüksek 1,1262 1,5214 120,349 3,0417 1128,29 Düşük 1,1158 1,5108 119,559 3,0182 1111,83 Kapanış 1,1178 1,5123 119,897

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Günün ekonomik veri takviminde Avrupa seansında izlenecek önemli datalar Almanya İthalat Fiyatları, İngiltere GSYH, Euro- Bölgesi İş Dünyası Güven Endeksi, Ekonomik ve Sanayi Güven Endeksleri,

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009

GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009 GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalarda bir süredir

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ağustos 2015 Cuma

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 21 Ağustos 2015 Cuma Günlük Bülten 21 Ağustos 2015 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Dünya borsalarında yaşanan sert satış dalgası Çin ve ABD gelişmeleriyle fiyatlanmaya devam ediyor. Son dönemde

Detaylı

EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY

EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0687 1,5202 123,191 2,8835 1082,95 44,69 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0692 1,5238 123,500 2,8896 1084,80 45,07 Düşük

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Ocak 2016 Salı. Dün Çin den gelen kötü verilerin etkisiyle Asya piyasaları

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Ocak 2016 Salı. Dün Çin den gelen kötü verilerin etkisiyle Asya piyasaları Günlük Bülten 5 Ocak 2016 Salı Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün Çin den gelen kötü verilerin etkisiyle Asya piyasaları Günlük Bülten öncülüğünde başlayan satış dalgası yeni günde de devam ediyor.

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalarda Çin Etkisi Sürüyor. 11 Ocak 2016-8:30 GENEL GÜN ÖZETİ. Merkez döviz teminat oranını yükseltti

SABAH BÜLTENİ. Piyasalarda Çin Etkisi Sürüyor. 11 Ocak 2016-8:30 GENEL GÜN ÖZETİ. Merkez döviz teminat oranını yükseltti SABAH BÜLTENİ Piyasalarda Çin Etkisi Sürüyor 11 Ocak 2016-8:30 GENEL GÜN ÖZETİ Merkez döviz teminat oranını yükseltti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların Bankalararası Para Piyasası ndaki

Detaylı

Mısır, Paraguay Merkez Bankaları ile Hong Kong Para Otoritesi gösterge faiz oranlarını değiştirmedi.

Mısır, Paraguay Merkez Bankaları ile Hong Kong Para Otoritesi gösterge faiz oranlarını değiştirmedi. Ekonomik Gündem FED Açık Komitesi (FOMC) dün sona eren toplantısında politika faizini değiştirmedi. Faiz artırımına gidilmemesinin sebebi olarak düşük seyreden enflasyon ve küresel ekonomide ki belirsiz

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN. 26 Aralık 2014 SAYI: 975

HAFTALIK BÜLTEN. 26 Aralık 2014 SAYI: 975 HAFTALIK BÜLTEN 26 Aralık 2014 SAYI: 975 HİSSE SENEDİ PİYASALARI Küresel borsaların bu hafta genel itibarıyla alıcılı ancak hacimsiz seyrettiği söylenebilir. Avrupa borsalarının hafta ortasından itibaren

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Ekim 2015 Perşembe

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 1 Ekim 2015 Perşembe Günlük Bülten 1 Ekim 2015 Perşembe Gedik Forex Günlük Bülten Piyasa Gündemi Günlük Bülten Çin piyasalarının tüm gün kapalı olduğu yeni işlem gününde erken saatlerde Asya nın iki büyük ekonomisi Çin ve

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 17 Aralık 2009

GÜNE BAŞLARKEN 17 Aralık 2009 GÜNE BAŞLARKEN 17 Aralık 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesinin aşağı

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 19 Ağustos 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 19 Ağustos 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 19 Ağustos 2014 18.08.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,33931 1,33631 0,22 ALTIN 1302,00 1298,09 0,30 TRY 2,16453 2,16308 0,06 EURTRY 2,89597 2,89119 0,16 JPY 102,326 102,563 0,23 GBP

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın (TMCB) kurdaki oynaklık nedeniyle, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirdi. Bu teknik düzenleme ile merkez

Detaylı

Türkiye de bu hafta ekonomik veri anlamında sakin geçecek. Cuma günü 1.Çeyrek büyüme oranı takip edilmesi gerekir.

Türkiye de bu hafta ekonomik veri anlamında sakin geçecek. Cuma günü 1.Çeyrek büyüme oranı takip edilmesi gerekir. HAFTAYA BAŞLANGIÇ TÜRKİYE Türkiye de bu hafta ekonomik veri anlamında sakin geçecek. Cuma günü 1.Çeyrek büyüme oranı takip edilmesi gerekir. ABD ABD de FED Başkanı Yellen in Ekonomiye dair bir basın toplantısı

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 12 Eylül 2017 Salı. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 12 Eylül 2017 Salı. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 12 Eylül 2017 Salı Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Haftanın ilk işlem gününde risk iştahı arttı, borsalar yükseldi, dolar değer kazandı. Günlük Bülten Küresel piyasalarda dün ABD

Detaylı

Günlük Bülten 20 Kasım 2013

Günlük Bülten 20 Kasım 2013 Bülten Kasım 3 PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru, Merkez Bankası'nın kasım ayı PPK toplantısı ardından yaptığı açıklamada sıkılaştırma sinyali vermesiyle, in altına kadar geriledi ve,58 seviyesini gördü.

Detaylı

Haftalık Bülten. Sanayi üretiminde gerileme sürüyor... Japonya yeni bir. paketi. Global ekonomiye. beklentiler bir miktar. 1. çeyrek bilanço.

Haftalık Bülten. Sanayi üretiminde gerileme sürüyor... Japonya yeni bir. paketi. Global ekonomiye. beklentiler bir miktar. 1. çeyrek bilanço. Haftalık Bülten 103 Nisan 2009 Sanayi üretiminde gerileme sürüyor... inin %23 etiminde gözlenen keskin sektör tahvili BoE, piyasadan 150 BoE faizleri %0,5 düzeyinde sabit Japonya yeni bir paketi, 154 milyar

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 22 Mayıs 2015 Cuma

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 22 Mayıs 2015 Cuma G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Dolar Yen Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın son işlem gününde hem yurt içinde hem de

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 9 Ağustos 2017 Çarşamba. Piyasa Gündemi. Dün küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump rüzgarı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 9 Ağustos 2017 Çarşamba. Piyasa Gündemi. Dün küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump rüzgarı Günlük Bülten 9 Ağustos 2017 Çarşamba Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Dün küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump rüzgarı esti. Günlük ABD Başkanın Bülten Kuzey Kore yi hedef alan açıklamaları sonrasında

Detaylı

Günlük Bülten 18 Mart 2015

Günlük Bülten 18 Mart 2015 Bülten 18 Mart 015 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne,6 seviyesinden başlayan USD/TL kuru PPK toplantısının beklenmesiyle öğlene kadar dar bir bantta hareket etti. Politika faizi, koridorun alt ve üst bandının

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 16 Temmuz 2015 Perşembe. Bir yandan Yunanistan diğer yandan Çin tarafında

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 16 Temmuz 2015 Perşembe. Bir yandan Yunanistan diğer yandan Çin tarafında Günlük Bülten 16 Temmuz 2015 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Bir yandan Yunanistan diğer yandan Çin tarafında Günlük Bülten yaşanan gelişmelerin etkisiyle fiyatlanmaya devam eden küresel

Detaylı

Günlük Bülten 03 Mayıs 2013

Günlük Bülten 03 Mayıs 2013 Bülten 3 Mayıs 2 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,797 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ECB nin faiz kararı sonrası bir miktar yukarı yönlü hareket etti. Gün içinde 1,784-1,797 aralığında dalgalanan kur

Detaylı

Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler neticesinde Borsa İstanbul da BİST 100 endeksi haftayı 80.397 puandan tamamladı.

Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler neticesinde Borsa İstanbul da BİST 100 endeksi haftayı 80.397 puandan tamamladı. YURTİÇİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER 06.06.2014 Yurtiçi piyasalarda hafta içerisinde karışık bir görüntü vardı. Haftanın en önemli olayı Avrupa Merkez Bankası nın Perşembe günü açıkladığı faiz kararları olup

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ HİSSE Düne satıcılı eğilimle başlayan BİST100 endeksinde dalgalı geçen günün ardından kapanış %0,5 lik artışla 84.537 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %46 lık artışla 3,36 milyon

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Bugün A.B.D. de öğleden sonra açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasanın beklentisinden olumlu yönde sapması, ekonomik toparlanmaya işaret edecektir. Olumlu gelebilecek bir veri, Fed in tahvil

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik takvimde takip edilecek önemli veriler, Fransa Aralık ayı Sanayi Üretimi, İngiltere Aralık ayı Sanayi Üretimi ve İmalat Sanayi rakamları. ABD seansında ise Ocak ayı Federal

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 23 Ekim 2017 Pazartesi. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 23 Ekim 2017 Pazartesi. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 23 Ekim 2017 Pazartesi Piyasa Gündemi Küresel piyasalar geçtiğimiz haftayı rekorlar ile kapattı. Yeni haftada gündem yoğun. Japonya seçimlerinin etkileri ECB faiz kararı ve ABD büyüme verileri

Detaylı

Günlük Bülten 13 Kasım 2013

Günlük Bülten 13 Kasım 2013 Bülten 13 Kasım 013 PİYASALAR Döviz Piyasası Beklentilerden iyi gelen ABD verileri sonrası kurdaki yukarı yönlü hareket devam ederken kur gün içinde,0567 seviyesine kadar yükseldi. Bu hafta TCMB nin en

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem günündeki ekonomik takvimde takip edilecek datalar, Avrupa seansında Fransa Tarım Dışı İstihdam, İngiltere 4. Çeyrek GSYH, Almanya TÜFE, İngiltere, İnşaat Üretimi, Euro

Detaylı

Günlük Bülten 12 Eylül 2014

Günlük Bülten 12 Eylül 2014 Bülten 12 Eylül 21 PİYASALAR Döviz Piyasası Sabah saatlerinde 2,2 seviyesini aşan USD/TL kuru temmuz ayı cari açık verisinin beklentilere paralel açıklanmasıyla gerileyerek 2,192 seviyesine kadar geldi.

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 26 Haziran 2009

GÜNE BAŞLARKEN 26 Haziran 2009 GÜNE BŞLRKEN 26 Haziran 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, küresel piyasalardaki olumlu havaya

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 20 Temmuz 2015 Pazartesi. Hazırlayanlar Mehmet KARAKAVUK Yaprak KADIZ

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 20 Temmuz 2015 Pazartesi. Hazırlayanlar Mehmet KARAKAVUK Yaprak KADIZ Günlük Bülten 20 Temmuz 2015 Pazartesi Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Yunanistan sorununun bir miktar çözülmesi sonrası yön bulmaya Günlük Bülten çalışan piyasalarda yeni sorun Çin olarak görülmekte.

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 2 Kasım 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 2 Kasım 2017 Perşembe. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 2 Kasım 2017 Perşembe Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yeni Fed başkan adayını Perşembe günü duyuracağını belirtti. Wall

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem S&P, Rusya nın kredi notunu Negatif izleme ile teyit etti. Fitch ise Rusya nın kredi notunu negatif görünüm ile teyit etti. Ayrıca Fitch Çek Cumhuriyeti, Norveç ve İsrail in kredi notlarını

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 15 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. 15 Ağustos 2017 Salı. Piyasa Gündemi Günlük Bülten 15 Ağustos 2017 Salı Piyasa Gündemi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı. Günlük Bülten BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.574,26

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Haftanın yeni işlem gününe sabah erken saatlerde açıklanan Japonya ve Çin

Detaylı

EURUSD [Euro - US Dolar] Teknik Analiz

EURUSD [Euro - US Dolar] Teknik Analiz Günlük Bülten 14 Temmuz 2015 Salı Piyasa Gündemi Küresel piyasaların uzun zamandır gündemini oluşturan Günlük Bülten Yunanistan belirsizliğinin yarattığı endişeler dün Euro liderleriyle anlaşmanın sağlandığına

Detaylı

11.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1034 1,4241 113,454 2,9181 1265,05 41,17

11.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1034 1,4241 113,454 2,9181 1265,05 41,17 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1011 1,4212 112,620 2,9130 1261,65 39,55 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1034 1,4241 113,454 2,9181 1265,05 41,17 Düşük

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Dün TCMB, iki yıl aradan sonra ilk defa dövize doğrudan satım yönünde müdahale etti. Gün içinde aralıklarla devam eden ve bankacılar tarafından yaklaşık US$ 3 milyar olabileceği tahmin edilen müdahaleye

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Ağustos 2016 Pazartesi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 8 Ağustos 2016 Pazartesi Günlük Bülten 8 Ağustos 2016 Pazartesi Piyasa Gündemi Günlük Bülten Yoğun bir veri akışını geride bıraktığımız haftada yurt içinde en önemli haber olarak enflasyon rakamlarını takip ettik. Küresel piyasalarda

Detaylı

TCMB bugün faiz kararını açıklayacak. Ayrıca banka Güz 2015 dönemi 6 aylık Yatırım Anketi sonuçlarını açıklayacak.

TCMB bugün faiz kararını açıklayacak. Ayrıca banka Güz 2015 dönemi 6 aylık Yatırım Anketi sonuçlarını açıklayacak. Ekonomik Gündem TCMB bugün faiz kararını açıklayacak. Ayrıca banka Güz 2015 dönemi 6 aylık Yatırım Anketi sonuçlarını açıklayacak. Brezilya iki gün sürecek faiz toplantısına başlıyor. Bugün Avrupa Merkez

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 EUR Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) ORTA 0,4% 0,4% 12:00 EUR Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek)

Detaylı

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 21 Ocak taki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı ve Hazine ihalesi öncesinde bono piyasasında işlem hacminin düşük kalacağını ve alım iştahının olmayacağını düşünüyoruz. USD/TRY kurunda gün içinde yeni

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 17 Aralık 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 17 Aralık 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 17 Aralık 2014 16.12.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,24366 1,25102 0,59 ALTIN 1193,31 1194,77 0,12 TRY 2,37546 2,35848 0,71 EURTRY 2,95503 2,94946 0,18 JPY 117,811 115,566 1,90 GBP 1,56368

Detaylı

Ekonomik Gündem Hisse senetleri, Fed'in faiz oranlarını daha yavaş bir hızla yükselteceği sinyallerini vermesiyle, kazançlarını koruyarak, küresel hisse senetlerinde Ocak ayından beri en sert satışları

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 31 Mayıs 2017 Çarşamba Günlük Bülten 31 Mayıs 2017 Çarşamba Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda ABD, İngiltere ve Çin tarafındaki tatillerden sonra sakin bir seyir izlenirken ABD ve Euro Bölgesinden gelen verilerle

Detaylı

Yurtiçinde de Türkiye İmalat Sanayi PMI rakamları, ITO Perakende Fiyat Endeksi, ITO Toptan Eşya Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek.

Yurtiçinde de Türkiye İmalat Sanayi PMI rakamları, ITO Perakende Fiyat Endeksi, ITO Toptan Eşya Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek. Ekonomik Gündem Haftaya Avrupa seansında Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi Markit PMI rakamları ile başlıyoruz. İngiltere BOE Tüketici Kredileri, Mortgage Kredileri ve onayları ile devam edilirken, ABD seansında

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 11 Nisan 2016 Pazartesi

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 11 Nisan 2016 Pazartesi Günlük Bülten 11 Nisan 2016 Pazartesi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Piyasa Gündemi Bülten Yurt içi piyasalarda Moody s etkisi hissedilmekte. Türk bankacılık sistemini ekonomi ve artan fonlama maliyetleri

Detaylı

1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre. Döviz Tarým dýþý istihdamýn Cuma günü baktýðýmýzda, BIST-100de Cuma

1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre. Döviz Tarým dýþý istihdamýn Cuma günü baktýðýmýzda, BIST-100de Cuma Piyasa Kahvesi 73.918 8.62 2.0380 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Safi teknik dinamikler açýsýndan Faiz Geçen hafta 2 yýl vadeli gösterge VÝOP Aralýk vadeli endeks 30 kontratýnda Döviz

Detaylı

Ekonomik Gündem. Türkiye nin gündeminde, Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi, TÜFE, ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek.

Ekonomik Gündem. Türkiye nin gündeminde, Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi, TÜFE, ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi rakamları takip edilecek. Ekonomik Gündem Bugün Avrupa seansında takip edeceğimiz önemli veriler; Fransa 4. Çeyrek İşsizlik Oranı, Almanya, İngiltere, Fransa, Euro Bölgesi Şubat ayı Markit Bileşik ve Hizmet PMI rakamları, Euro

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 11 Mart 2009

GÜNE BAŞLARKEN 11 Mart 2009 GÜNE BAŞLARKEN 11 Mart 2009...eekkoonnoommiikkaarraassttiirrmmaa@@hhaallkkbbaannkk..ccoomm..ttrr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta,

Detaylı

Gündem 18.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 18.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1291 1,5496 120,578 2,9985 1119,45 Yüksek 1,1441 1,5628 120,990 3,0282 1134,15 Düşük 1,1285 1,5486 119,796 2,9757 1115,56 Kapanış 1,1434 1,559 119,990

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 12 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 12 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 12 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, Cuma günkü spot kapanışa göre kayda

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 2 Haziran 2017 Cuma. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 2 Haziran 2017 Cuma. Hazırlayan. Özhan MADENOĞLU Günlük Bülten 2 Haziran 2017 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Uluslararası piyasalarda veri akışının yoğun olduğu bir gün geride kalırken ADP Tarım Dışı İstihdam Değişiğimi ve FED Başkanlarından

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 14 Ocak 2015 Çarşamba

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 14 Ocak 2015 Çarşamba G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler i Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Piyasa Gündemi Küresel piyasalarda düşük petrol fiyatları endişe yaratmaya devam ederken,

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:30 GBP Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kas) AZ 1,7% 1,7% 11:30 GBP Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) ORTA 0,0% 0,1% 11:30 GBP İmalat Üretimi (Yıllık) (Kas)

Detaylı

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 11 Nisan 2013 Perşembe. Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik.

Günlük Forex Bülteni G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 11 Nisan 2013 Perşembe. Gn. Md. Yard. bulentertuna@gedik. i Piyasa Gündemi Beklenenden çok önce açıklanan, FED Toplantı tutanaklarının damga vurduğu dün için Avrupa da primli kapanışlar izlenirken, ABD tarafında Dow Jones ve S&P rekorları yaşandı. Varlık alımı

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012 PİYASALARA BAKIŞ 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Günün odak noktasında Avrupa da açıklanacak Mart ayı PMI endeksleri yer alıyor. Bloomberg

Detaylı

Ayrıca bugün, İsrail ve Kırgızistan Merkez Bankaları bugün faiz kararını açıklayacak.

Ayrıca bugün, İsrail ve Kırgızistan Merkez Bankaları bugün faiz kararını açıklayacak. Ekonomik Gündem Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İspanya, Fas ve İtalya nın kredi notunu teyit ederken, Güney Kıbrıs ın notunu yükseltti. S&P, Kamerun ve Norveç in kredi notlarını

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Haftanın son işlem gününde, İngiltere GFK Tüketici Güveni, Fransa TÜFE, Tüketim Harcamaları, GSYH ve ÜFE, Euro Bölgesi İş Dünyası Güven Endeksi, Ekonomik Güven Endeksi, Sanayi Güven Endeksi,

Detaylı

FX MONİTÖR 23.12.2015

FX MONİTÖR 23.12.2015 FX MONİTÖR 23.12.2015 TÜRKİYE TCMB Para Politikası Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini %7.50 seviyesinde sabit bıraktı. Gecelik borçlanma ve marjinal fonlama faizlerinde de değişikliğe

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem ABD FED Başkanlarından karışık mesajlar gelmeye devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı John Williams bu yıl Fed in faiz artırmasını beklemeye devam ettiğini söylerken, Chicago Fed Başkanı

Detaylı

Gündem 16.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 16.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1320 1,5427 120,193 3,0585 1109,10 Yüksek 1,1329 1,5457 120,653 3,0692 1109,52 Düşük 1,1259 1,5330 119,402 3,0228 1102,65 Kapanış 1,1270 1,5344 120,417

Detaylı

Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi.

Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi. Ekonomik Gündem 17Ağustos 2015 Geçen hafta olumsuz sonuçlanan AKP-CHP koalisyon görüşmeleri sonrası gözler bugün yapılacak AKP-MHP koalisyon görüşmelerine çevrildi. Japonya Ekonomisi 2. Çeyrekte %1.6 daraldı.

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 10 Kasım 2015 Salı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 10 Kasım 2015 Salı Günlük Bülten 10 Kasım 2015 Salı Piyasa Gündemi Günlük Bülten Küresel piyasalarda Fed in faiz artıracağı beklentilerinin artmasıyla birlikte global çapta yaşanan satış dalgası yeni günde de devam ediyor.

Detaylı

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmeyerek, parasal teşvik miktarını aylık 80 trilyon yen ile genişletmeye devam etme kararı aldı.

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmeyerek, parasal teşvik miktarını aylık 80 trilyon yen ile genişletmeye devam etme kararı aldı. Ekonomik Gündem Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmeyerek, parasal teşvik miktarını aylık 80 trilyon yen ile genişletmeye devam etme kararı aldı. FED faiz vadelileri fiyatlamalarına göre

Detaylı

Ekonomik Gündem Asya piyasaları Japonya Nikkei Çin Şanghay Composite USDJPY Wall Street Dow Jones S&P 500 Dolar endeksi Türkiye de

Ekonomik Gündem Asya piyasaları Japonya Nikkei Çin Şanghay Composite USDJPY Wall Street Dow Jones S&P 500 Dolar endeksi Türkiye de Ekonomik Gündem Piyasalarda geçen hafta açıklanan Nisan ayı Fed Toplantı Tutanaklarının etkilerini takip ediyoruz. Geçen hafta % 4 bulunan Haziran faiz arttırma ihtimali bugün% 32 lere çıkmış durumda ve

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 14 Nisan 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 14 Nisan 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 14 Nisan 2014 11.04.2014 Açılış Kapanış % EURUSD 1,38859 1,38837 0,01 ALTIN 1318,70 1318,20 0,03 USDTRY 2,10747 2,11375 0,29 EURTRY 2,92348 2,93118 0,26 USDJPY 101,528 101,640 0,11

Detaylı

Geçtiğimiz Hafta Makroekonomi:

Geçtiğimiz Hafta Makroekonomi: Geçtiğimiz Hafta Makroekonomi: Ağustos ta cari açık USD 2,8 milyar oldu. Bir yandan dış ticaret açığı diğer taraftan turizm fazlası yıllık bazda %13 arttı. Açık yurtiçi bankaların yurtdışındaki mevduatlarını

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 08 Aralık 2014 Pazartesi.

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 08 Aralık 2014 Pazartesi. i Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R İçindekiler Piyasa Gündemi Euro Dolar Teknik Analiz Gün içinde açıklanan makro ve mikro ekonomik Dolar Yen Teknik Analiz verilerle

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

GÜNLÜK BÜLTEN. Table of Contents. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla Table of Contents Error! Table not allowed in footnote, endnote, header, footer, comment, or text box. GÜNLÜK BÜLTEN Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. nin Katkılarıyla

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 24 Ağustos 2015 Pazartesi

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 24 Ağustos 2015 Pazartesi Günlük Bülten 24 Ağustos 2015 Pazartesi Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Günlük Bülten Yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir veri gündemi yer alıyor. Yurt dışı piyasalar Fed faiz artırımı ile

Detaylı

Günlük Bülten

Günlük Bülten Kapanış Değişim % BIST-100 89,002-0,54 BIST-30 109,155-0,63 BIST-100 İşlem Hacmi (Mn TL) 3,830 Tahvil (En Aktif) 11,46 0 Grup Şirketleri Kapanış Değişim % Atlas 1,33 +3,10 Avgyo 4,30 +4,37 Avtur 7,40 0

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem ABD tarafından açıklanan olumsuz verilere rağmen, bugün gerçekleşecek kritik eylül ayı FED toplantısı öncesinde Dolar endeksi yükselişlerine devam ederek tekrardan 96,00 seviyesine yaklaştı.

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 9 Ekim 2015 Cuma. Küresel piyasalarda dün takip edilen yoğun ekonomik

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 9 Ekim 2015 Cuma. Küresel piyasalarda dün takip edilen yoğun ekonomik Günlük Bülten 9 Ekim 2015 Cuma Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten Küresel piyasalarda dün takip edilen yoğun ekonomik Günlük Bülten gündeminin ardından yeni günde sakin veri akışı takip ediliyor.

Detaylı

EURUSD seviyesinde olan parite için aşağıda destek olarak seviyesi düşünülebilir, yukarıda direnç olarak ele alınabilir.

EURUSD seviyesinde olan parite için aşağıda destek olarak seviyesi düşünülebilir, yukarıda direnç olarak ele alınabilir. Ekonomik Gündem Asya piyasaları Merkez Bankası kararları öncesi bulunduğu seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Japonya Nikkei endeksi güne % 0.58 düşüşle 17.253 seviyesinde ve Çin Shanghai endeksi % 0.03 ile

Detaylı

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Temmuz 2017 Çarşamba. BİST-100 rekor tazelediği günü yüzde 0.

Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 5 Temmuz 2017 Çarşamba. BİST-100 rekor tazelediği günü yüzde 0. Günlük Bülten 5 Temmuz 2017 Çarşamba Piyasa Gündemi Gedik Forex Günlük Bülten BİST-100 rekor tazelediği günü yüzde 0.68 oranında yükselişle Günlük 101.207,79 puan Bülten seviyesinden kapattı. BIST100 endeksi

Detaylı

Günlük Bülten: Küresel piyasalardaki riskler endeks üzerinde baskı yaratmaktadır. ... 13 Haziran 2016. Makro ve Şirket Haberleri ...

Günlük Bülten: Küresel piyasalardaki riskler endeks üzerinde baskı yaratmaktadır. ... 13 Haziran 2016. Makro ve Şirket Haberleri ... Günlük Bülten: Küresel piyasalardaki riskler endeks üzerinde baskı yaratmaktadır BIST: Endeks geçtiğimiz haftayı satıcılı kapatmıştır Seans kapanışının ardından açıklanan bir ankette İngiltere nin Avrupa

Detaylı

Ekonomik Gündem Hisse senetlerinde beklenen fiyat dalgalanmalarına ilişkin gösterge yükseliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer kurumlar, Brexit'in gerçekleşmesi durumun da durumun etkileri konusunda

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN 01 Haziran 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde olumlu seyreden ve 84,697.26 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi kapanışa doğru artan satış baskısı

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 18 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Yunanistan a yeni kredi yolda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, son dönemde Yunanistan ile gerçekleştirilen

Detaylı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı Ekonomik Gündem Dün yurtiçi piyasada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın (TCMB) faiz kararı, yurtdışı piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 28 Şubat 2017 Salı

Günlük Bülten. Günlük Bülten. Gedik Forex Günlük Bülten. Piyasa Gündemi. 28 Şubat 2017 Salı Günlük Bülten 28 Şubat 2017 Salı Piyasa Gündemi Günlük Bülten Uluslararası piyasalar veri akışı sakin bir günü geride bırakırken fiyatlama açısından yatay hareketler görüldü. ABD Ocak Dayanıklı Mal Siparişleri

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı