Devrim SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU. üniversiteliler «mu Hini «T.C.M. icra Kurulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devrim SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU. üniversiteliler «mu Hini «T.C.M. icra Kurulu"

Transkript

1 D ide, Atı Devri YIL ; 1 SA Y I: 98 SAHİBİ: HİKMET AFİF MAPOLAR FİATI: 15 MU İDARE MECİDİYE * SOKAK : TEL: 2824 BASIMEVİ ; GİRNE YOLU LEFKOŞE TEL: Ağustos 1963 Cua HERGÜN S A Y F A ara»ar.dı heybetle. :uvvetle. rdu çaresiz, (il iyordu, ırçlardan di Ordu. ıbah l hisarlara /tak. üyük, koskoca an, öte yana, t, giren şehit oluyordu, şan... herkes sarsıldı dağlar, ştı çılgın üzgâr riı/.gâr.»ut lı onu nala içeri. lahsuvannı 1*. Jabolat Inllğine. derinde atla. yere si alev alev, vatandı. udizgln kır atla. ******* Î İ I K A L E fiinye» t a l a ş ı n d a U» f t u t Mttav t ) t TİYATRO TO PU I * 1 «uızza Zengin Ka<i"'"u>la IRK ÎF.RİNİ MÜ7ACİİ! # Mogoso Festivali Çok Heyecanlı Başladı Mustafa ALTUNÇ Bildlriyor- Mağosan Türkler tarafın «an fethinin senei devresiy ünasebetiyle dun Magosa ıla çok parlak bir festivalle baş - laraış, bu ilnasebetle Mağu-a halkı bir bayra havası için - de bu büyük günü Türk ulusu na kutlaıştır da Gazi İlkokulu ile Na ık Keal Lisesinde toplanılış, buradan hareketlenaık Keal büstüne gidiliş ve bıh te çelenk konuştur. Büyük Altış Sekiz Türk kültürüne hizeti geç iş Türk asıllı ve yabancı uy. tuklu eekli öğret enlere A - na vatan Hüküetinin yap;>< ta olduğu yardı lar hızla de - va et ektedir. Kıbrıs Türkünün her alanda kalkınasını sağlaak aa - clyle girişilen yardı kapaıt yasının, her yıl biraz daha a rttığını, biraz daha kuvvetlendı- ^ il görüyor ve bu duru, Kü Vatan Şairi Naık Keal in büstüne çelenk konduktan son ra sygı duruşunda bulunuluş ve burada Magosa Belediye Başkanı Bay M. Keal öneli bir konuşa yaparak, günün öneini belirtiştir. CAMBOLAT IN TÜRBESİNDE Daha sonra Cabolat ın tür besine gidilerek çelenk kon - uş, dualar okunuş, saygı duruşunda bulunul uştur. Kh şif beyin yürekten ve içten go öğretene Başladı Yardı rıs Türk Topluunun yaşa ak gücünü bir okadar dah ı artırıyor, Anavatana olan bav; lılığını bir okadar daha perçin liyor. Bu cüleden olak üzere, e lektteki Türk Kültürüne uzun yıllar hizeti geçiş, e - eği geçiş 68 öğretenin taltif edilesi.addi bakı dan ükafatlandırılası, Ana. (Devaı Sayfa 6 da) len bir sesle okuduğu dualar, toplantıya katılanlar üzerinde çok üsbet bir etki yarat ıştır. İzci ve öğrenci gençler ta rafından okunan şiirler de il - giyle karşılanıştır. Gece saat 9 da başlıyan festi val esnasında Magosa Türk Gücü Başkanı İsail Karagöz lü bir konuşa yaparak festi - vali açış ve İstiklâl Marşı n - yakta dinleniştir. Türk Gücü üyelerinden A saf Şentürk ün yaptığı konuşa çok büyük heyecan uyan - dırış, dakikalarca ve sürekli bir şekilde alkışlanıştır. (Bu konuşa eliize çok geç gel diği için, ancak yarın yayınlayabileceğiizden dolayı çok üzgünüz, okurlarıızdan özür dileriz.) TEMSİLİ TABLO Magosanın fethini canlandıran tesili tablo festivalin en başarılı gösterilerinden biri o - larak kabül ediliştir. Bundan sonra pavyonlar a çiliş, halk pavyonian gezeğe başlaış, bu arada halka La rihi kahraanlık filleri gös teriliştlr. üniversiteliler «u Hini «T.C.M. icra Kurulu TEBLİĞ Y A Y IN L A D I üniversiteliler Meselesi Ciddî Bir Şekilde inceleniyor 1. İşsiz Üniversite Mezunla rina İş Tein et e konusu nun, İşsiz Üniversiteliler nu ı altında tertiplenen Açık Oturu ve Basın toplantıları ile tekrar efkârı uuiye önüne getirildiği dikkati çek - ektedir. Türk Ceaatının bütün yetjkililerl, resî ve gayri resi üesseseleri tarafından, Kıb - Jrıs Cuhuriyetinin kuruluşun, dan sonra eheiyetle üzerin 'de durulan ve bir çözü şekli!ne bağlanasına gayret gösterilen bu konu, Türk Ceaal Meclisi için yeni bir konu de ğildir. Aksine, İşsiz Üniversi te ezunlarına iş tein ete Ceaatıızın en büyük sosyal Zaanı ızın Nata Hari'si Keeler in Hatıraları Beş Milyon Dr. Ward ölüle Pençeleşiyor KEELER SKANDALİ - NA ADI KARIŞANLAR - DAN Dr. WARD UN O - LÜMLE PENÇELEŞMEK TE OLDUĞUNA DAİR GELEN HABERLERİN, ARKASI KESİLMİŞ OL MASINA RAĞMEN DOK TORUN KOMA HALİN - DE KALMAKTA BULUN DUGU HASTAHANE1 - DARESİ TARAFINDAN TEYİT EDİLMEKTEDİR. Bol iktarda uyku hapı a larak İntihara teşebbüs eden - Dr.VVard hakkındaki k arar henüz verileiş, Mahkee sa nığ İyileşesini bekleiştir. BEŞ MİLYON Günüüzün Mata Hari si Christine Keeler, Londıa nuı Mayfiar gece kulüplerinde dansçderken. Çhristine, Run deniz ateşeş).tvyınof'la burada tanışıştır. GünüüzUn Mata Hari si Christine Keeler. V»Vfcet VataUatv sv.anda\v.t a.ua esfc'iv bu\\ın<iuft\u a Vni&ge&V ova^av \axvuvatv Ne ç t» ç V to a n Ne YvaYua\arı taaaj*x»t\^ to - \antayxaxv»» Vaxaxa NfetaVh. lilnde bulunan ve kendisine as lecefelnl söyleiştir, rıızın Mata Harisi olarak ba kılan Christine Keeler in h a tı. alan için çeşitli yayılar ga - zeteler, hatta sinea şirketle rl faaliyete geçiş bulunak - tadır. Keler e hatıraları için il - yonlar teklif edenlerin bulun - duğu iddia edilekte, hatta bir yayınevi ile bir sinea şirketi nin birleşerek Satılık Kızlar Kraliçesi Keeler in hatıraları, yayınlaak ve beyaz perde ye aksettir ek için harekete geçtiği ve Keeler e beş ilyo ı lira teklif edildiği ileri sürül - ektedir. Christine Keeler, yapılan tekliflere şidiye kadar üs.- bet bir cevap vereiş ola - sına rağen, hatıralarını yaz DR. WARD Kavuşuyorlar Kıbrıs Maden Şirketinin ye rinde bir karan İle K aradağ da (Lefke) Şirkete ait bir bina, 'Lefke Türk Maden İşçilerine lokal olarak devrediliştir. Bu ünasebetle 2 Ağustos Cua günü (bugün sabah sa at da Karadağ da bir acı lış töreni yapılacaktır. Törende Türk Ceaat Mec. lisi Asbaşkanı Dr. Şesi Kâ. zı, Kıbrıs Türk işçiler Birliği Federasyonu Genel Sekreteı i Necati Taşkın ve birçok davet illerin hazır bulunası beklt>ı ektedir. problei olarak evvelce ele a- dan, bir poleik havası içeri lınış olup halli için elden gelen sinde tertiplenen açık oturu addi ve anevi her tür lü fedakârlık esirgeneekfedir. 2. Türk Ceaat Meclisi, ku ruluşundan bu yana, bütün oı. ganları ile ceaatın her türlü larla, Basın toplantıları ilf böylesine ciddi eseleler hal ledileez. Aksine bu gibi hare ketler, sosyal bünyenin kuvvet lenesi için vâzediiecek olan tedbirleri zaafa uğratır. probleleri üzerine eğil iş; 4. Üniversiteliler eselesi ceaatın kalkınası, iktisadi istikrarın teini ve bir intikal devresinin pürüzlerinden sıyrı dahil bütün sosyal probleleri izin, belli bir plân dahilinde al an kararlarla ve icebınd ı larak süratle istikrarlı bir sosyal kanun vâzıı tarafından yürürlü bünyeye kavuşa ikân - lannı ara ıştır. Doğrudan doy rüya ceaatı ilgilendiren pro > leler, Türk Ceaat Meclisi - nln kendi bünyesi içerisinde ve ğe konan kanunlarla halline gayret gösterilektedir. Türk Ceaat Meclisini nilk kurulduğu günlerde, otuzdan fazla işsiz Yüksek Ziraat Mü İcra Heyetinin alacağı kararlar hendislerine, bütçe ikânları la, halledilirse de, Ceaatın a- da aşarak bir buçuk yıl çalış (Devaı Sayfa 6 da) na probleleri, Türk Ceaat Meclisi ile birlikte Tesilciler Meclisi ve Cuhurbaşkanı Mu avinliğl yetkililerinin teşkil ;t tiği koordinasyon heyetleri ta rafından dikkatle ele alınakta ve neticeye bağlanaktadır Türk Ceaatı yetkilileri, gelişi güzel, hissi ve fevri davranış - lan ve büyük organlan ile bir ilkte anlaşarak ve en iyi netice ye ulaşanın ikânlarını hep j birlikte arayarak bul ann, T ürk Ceaatı için daha hayırlı olacağına inan aktadırlar. 3. Sosyal probleler halli en güç konulardır. Hele ikânla» Moskova Fil Festivaline götürülen 'Şehirdeki Yabancı' gerek festivalde.gerekse Ba - n ahut, iktisadiyatı yeni yeni küdeki gösterilerinde büyük inkişaflar kaydeden bir ce - bir ilgi ve takdir toplaıştır. aat için İşsiz Üniversitelil-J re iş teini gibi grift konular Bugüne kadar çeşitli fil büyük üşkiller arzeder. festivallerine katılış olan Hal böyle iken, Türk Ce;., Türk fillerinin Şehirdeki ati yetkililerinin bahsi geçen konunun halli için yapakta olduğu gayretleri tetkik et e den, gerekli te aslar yapa - insanoğlu Toprağa ilk Bağlandığı Anın Tarihini Hazırlıyor Ankara 1: İnsanoğlunun top rağa ilk bağlandığı anı tarihini tesbit etek için illetlerarası j bir hey et teşkil ediliştir. Dört elekete ensup bil - ğinler, araştır alarını yapak Şehirdeki Yabancı isili için F ırat ve Dicle nehirleri - Aydan ve Selahattin Yazgan... nin başlangıç yeti olan G üne. doğu Türkiye ye gideceklerdir İnsanların avcılıktan ziraatçılığa geçişlerinin izlerini bul -, Silâh n\av. için bilginler, şldvye V.\ ı 4at s'\sven\w Y»u ara^utanfa o\ttvanv\^ \ s» 'qö\%' \ t e (ayacaklardır. Böyle bir hey etln teşkil edil esi Türkiye Başbakanı İset İnönü nün şahsi ilgisi,, Istan - bul Üniversitesi pıofesörleri nin ve ilgili askeri ve sivil a kaların çalışaları ile ükün oluştur. Araştıra hey eti, İstanbul Üniversitesi Fakültesi Tarih öncesi Bölüü İle Chicago Ü niversitesi Şarkiyat Enstitüsü Tarih Öncesi Bölüünün üş terek hiayesi altında kurul uştur. n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i i i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı l ı ı l ı ı ı n ı ı ı ı ı DEVRİMİN DÜNKÜ SAYISI _ 4370 ADET BASILMIŞTIR II ı ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı a ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı I NİLÜFER AYDAN Nilüfer Aydan Derece Aldı "Şehirdeki Yabancı Fili ilgi Yabancı fili ilgi toplaadı ğına işaret olunaktadır. Fili Moskovaya götüren sanatçılar ve fil âilleri ba. şandan duydukları enuni yeti izhar et ektedirler. Şehirdeki Yabancı fili Moskova Fil Festivalinde ilgi toplarken, filin baş kadın filii Moskova Festivaline M I t e t a M İ Liasol Kaza Airi, Ateşli Silâhlar Kanunu hüküleri tahtinde ateşli silâh ruhsatla' ı yenilee üddetinin 8 A - ğustos tarihine kadar tedit edildiğini açıklar. 8 Ağustos 1963 tarihinden sonra ateşli silâh ruhsatları nin yenilenesi için başka te dit yapılıyacağı ve bu tarih_ kadar ateşli silâh ruhsatlarını yenlleiyen şahısların, AteşÜ Silâhlar Kanunu hüküleri ge reğince silâhlarını Polis veya Jandar aya tesli eteleri ge ektiği, aksi takdirde aleyhleri ne dava ikae edileceği husus lanna avcıların tekrar nazarı dikkati celbolunaktadır. Resen bildirildiğine göre Kıbns Cuhuriyeti Hüküeti Mr. Branco Uncinic'in Yugos lavya nın Kıbrıs Cuhuriye'i nezdinde Büyük Elçiliğe akredite edilesi için akrean vor iniştir. Mr. Uncinic uzun sene ler Yugoslavya Cuhur Baş - kanının hususi sekreteri, e leketinin Yeni Zelânda nezdin de Baş Konsolosu olarak gö rev gör üştür. Halen Yugos lavya Dış İşleri Bakanlığında Fevkalâde Elçi görevini İfa et ektedir. Mr. Uncinic itiadnaesinı K ıbns Cuhur Başkanına tak di etek ve görevine başla - ak üzere yakında K ıbns a gelecektir. Toplabı yıldızı Nilüfer Aydan ın dere - ce alışı da fil dünyaızda takdirle karşılan ış bir olay - dır. Nilüfer Aydan ın başarısı karşısında duyduğuuz enuniyeti izhar ederken, beyaz perdeizin bu değerli sanatçısını candan tebrik ederiz. götüren Nüsret İkbal, Nilüfer YARALAMAĞA TEŞEBBL'S K lbaşlı Sotronls NllhaU a vd\tıda YAt «^ban VoVvse ^açufev T «taunu. \a Vûritoen sa&v TCLKSte, Kızılbaşlı Mells Nikolau adın da 50 yaşında bir adaı evi - nin dışında bulduğunu, bu ara da Nelis in bir bıçakla kendisi ni yarala ağa kalkıştığını ve aralarında bir boğuşa başl ı (lığını bildir iştir. Polis daha sonra bıçağı söz konusu şah - sın tasarrufunda bularak iisa dere et iştir. HIRSIZLIK 31 Teuz 1963 tarihinde Liasol da 28 Eki sokağın - da park ediliş bulunan ve Li asol lu Aııtonis Zahariuya flit olan bir otoobilin içinden 9000il çalınıştır. Polis sor guya tabi tut ak İstediği bir Kıbnslı Ru ara aktadır. T" = ,,, i»......^

2 Sayfa 2 «lllllllllllllllill llllllllllll ılm Illln.l.in.lllu l,....llllllllllllh lllllllllllilllllllllllllllillllll.il.iiiiihmiiiii... U h l M. ü, I (, Cu hurbaşkanı İYlakarlos ile İçişleri Bakanı Polikarpos Y orgacis in birkaç gün önce, biri bir kilisede, diğeri de bir gençlik festivalinde söyledikleri nutuklarla, bir kere daha A nayasayı çiğne ek yoluna git işler, bir kere daha iki toplu araş a ayrıca tohu lar saçarak, çok korkunç tahriklerde bulun uşlardır. M akarios nihaî zaferden, Yorgacis nihaî zaferden bahsederken, bütün Ru gençliğini, illi görevlerini ta a la ak için etraflarında topla a ğa dâvet et ekte, nihaî zaferin Enosis olduğunu söyleyerek yeni bir ü cadelenin gerektiğine işaretle, apaçık tahriklerde bulun akta, illî duyguları alevleek suretiyle, Ru gençliğini Türk Toplu una karşı âdeta harekete teşvik et ekteydiler. Bu açık fânatikliğe karşı itidali elden bırak ıyan ve siyasî olgunluğunu her alanda ıspatlıyan Türk Topluu, Türk gençliği, gene A navatandan gelecek sesi bekliyor, oıadan yükselecek sese ayak uydur ak âz inde olduğu, nu bütün hareketleriyle ispatlıyordu. Anavatandan Akisle r Nasıl ki A navatandan yükselen ses, M akarios ile Yorgacis in konuş alarına kesin cevaplar veriyor ve Türkiye, nin Kıbrısla olan tarihî ve siyasî bağlarını bir kere daha belirterek, yetkilileri antlaş alara sadakat göster eğe dâvet ediyor. Gerek Kıbrıs T ürk Toplu unun, gerekse A navatan Türkiyenin Kıbrıs ko nusunda takibettiği politikanın herhangi kapalı bir tarafı yoktur. Cu huriyetin ilânından sonra da aynı değişiyen siyasetin deva ettiği he.-- kes tarafından bilinen bir gerçektir. Türkiye ve K ıbns Türk Topluu A ntlaş aların aynen uygulan asını. A ntlaş alara saygı gösteril esini ve e lekette gerçek bir işbirliği kurul, asını arzu et ektedir. Halbuki karşı taraf za an za an çıkışlar yapak ta ve gerek Türkiyenin, gerekse K ıbrıs T ürk Toplu unun işbirliği konusunda sarfettiği gayretleri yık aktadır. Bu yet iyor uş gibi, bir takı lâf oyunlarıyle Türk Toplu unun uzlaş az olduğu, Türk Toplu unun boz guncu olduğu ileri sürül ekte, bütün gerçekler inkâr edilerek, Türk Topluu ve A navatan Türkiye dış dünyaya kötü olarak gösteril eğe çalışıl aktadır. Bütün bu gayretlerin boşuna olduğunu, gayelerine hiz et et ediğini tie falarca söyledik, defalarca yazdık. Bu gün de aynı kanıya sahip olduğuu, zu bir kere daha haykır ak isteriz: Biz bozguncu bir toplu değiliz. Biz karşılıklı saygı esasına dayanan A nayasanın aynen uygulan asını ve iki Toplu arasında gerçek bir işbirliği kurul asını arzu et ekteyiz. Bizi aksatlı politika ız yoktur ve olıyacaktır. Zaten bugüne kadar herşeyı bütün çıplaklığıyla açığa vur uş, he.', şeyi dürüst hareketleri izle ısp ath - ış bulunuyoruz. A navatanın yolunda olan Kıbrıs Türk Topluu bu yoldan yürü ektedir. Hiçbir kuvvet K ıbns Türkü ile A- navatan Türkiyeyi birbirinden ayıra ıyacaktır. İşte bu değişez gerçek karşısında A navatandan yükselen ses, Türkiyenin tarihî bağlar ve antlaş a larla Kıbrısa bağlı olduğunu söylüyor ve iki toplu arasını açak istiyenle rin soru luluklarını yüzlerine vuruyor. Tahrik ve baskı onlardan gelirke.ı, biz hiçbir zaan bunun sorululuğu nu yüklene eyiz. D ürüst ve saii politikaızı kötüle eğe çalışanların hangi gayeye hiz et ettiklerini çok iyi biliyoruz. Onların bir tek eelleri vardır: Enosis. Fakat iyi bilelidirler ki, bu topraklar üzerinde tek Türk ka lınceye kadar Enosis tahakkuk et iye cek ve bu e leketin çehresi arzu e t tikleri şekilde değiştirile iyecekti-, İnan ış ve bağlan ış insanlar olarak illî göreviize deva edeceğiz ve gayeleri izi birer birer tahakkuk e ttireceğiz.!,1lııliiliilıilı ılıılıtliilıılıılllll!lliliıllllllllilm liîll * l ll1w,liil,ll,llll i l llll ıı. i.ııl, l ı» ilııliilıl» *ıi«llllilil«i!llll»llllllllllllli l illlil ini; B azı Oluyor? Çocuklar BAZI ÇOCUKLARIN SAKAT OLARAK DOGMALARINA SEBEP OLAN UNSUR NEDİR? SAKAT BEBEKLERİN DÜNYAYA GETİRİLMESİNE MÂNİ OLUNABİLECEK Mİ? Kroozolar Üzerinde Tetkiklere Başlandı St. Louis H ayatın en büyük trajedilerinden biri u hakkak ki bir anne - babanın doğuştan sakat bir çocuğa sahip olasıdır. Evli çiftleri büyük kederlere garkeden bu fe ISketin önüne geçilebilecek i? Acaba, dünyaya getirilesine karar verilen çocuğii.ı sakat olup olıyacağı peşinen tesbit edilebilecek i? Sakat bir evlâda sahip olan ana - ba ba, ikinci veya üçüncü çocuk- lörın ta aen noral olacağını peşinen öğrenebilecek îşte bütün bu çok ühi suallere tat inkâr cevaplar bul ak için St. Louis doktorları, Vaşington Ü niversitesinin Tıp M erkezindeki Baes I/astahanesinde kendi arala rında özel bir ekip kurarak çalış ağa başlaış bulunu ve yüzlerce, belki de binlerce deneeden sonra, kro ozo yorlar. D oktorlar ve âliler, bu çalış aları neticesinde, sa kat doğuların iktarında hayli büyük bir düşüş kaydedilesini bekliyorlar. Fakat çalış alar zannedildiği kadar Volay V3 çabuk o.a ıyor. Miler, evveleirde, insan hücrelerinde evcut kü çücük organiz alar olan kroozoları tesbit ve tetkik etek ecburiyetindeler. Alilerin kanaatince, doğuştan o- lan sakatlıkların anahtarı doğ dan doğruya kroozola?- da evcuttur ve hiç olazsa, kro ozolar, sakatlıklara na sil âni olunabileceğine dair yi bir fikir verebileceklerdir. Tıp Merkezi âlilerinden Dr. Ralph B. W oolf bu konuda diyor ki: Adeta bir av partisine çıkış gibiyiz Evvelâ kroozo un dokusunda, uhtelif has talıkların ne şekilde belirdiklerini tesbit et ek istiyoruz. Bu duru ları tasnif edeceğiz -* 1 İ Z un yapılışı veya dokusu itibariyle hangi hastalıkların ceni nin üzerinde ne gibi sakatlıklar veya anor allikler husu le getireceğini anlıyabilec giz. falı K O Ç B U R C U (21 M a rt - 20 N isan) S iz in ivin neşe. li bir gün. E trafınızdakilerin takdirini kazanacaksınız. B O Ğ A B U R C U (21 N isan - 21 M ıy ıs ) G ü v endiğ i - niz b ir in san ın y a k ın alâk ası sayesin d e k a z an c ın ız artacaıc M * Her insanda evcut hücrelerin her birinde 46 kro o zo vardır. Bu kro ozo lar, cinsiyet, fizikî özellikler, büyüe, aklî kabiliyet ve diğer ferdî karakteristikler gibi hususları tayin eden gene Ier tı.şırlar. A raştır alarda bulunan doktorların kanaatince, bu gene ler belki de, doğ a ış bebekte evcut olacak a- nor allikleı i peşinen belirtecek özellikk.ı taşı aktadırlar Ayrıca, âliler, çocuk sahibi ana - babanın kro ozo larında bozukluk veya hastalık görüldüğü takdirde, ana - babaya çocuk yop a alarını tav siye edeceklerini, zira kro o zoları düzeltecek kudrete sa hip olunadığını ve bu su retle vukuu uhte el bir fa u ay a peşinen aııı olunabileceğini söylüyorlar. Neden «S * / s Ife.yüz VILO&, LOlOtZA NlN kümag v e BİR WAWALL SlNOE,TOM tûenttv Ort* ÇOCUK- DOS- -AYNİ ANC* SARavo& EOVAep d o s u n nog ur*u s e v İkiçve i Plâstikle yapılan eşya Uze ne çeşitli süs; tik zevke daha çok hitap edileceğini bilen in anlarda yapılan ev - içi eşyasında bu lar. Resi ev - içi eşyasınd^nbirini süsleyen l ter ektedir. -OO& UM U İK İZ L E R B U R C U (22 M a y ıs - 21 H a z ira n ) F ik iıie fin izi b a ş k a la rın a 'k a b u l e ttir e d e n evvel k en d in izin in an anız lâzı. Y E N G E Ç B U R C U (22 H a z - 23 T e u z.) İsted i - ğin iz b irşey geç netice v erecek. B u n d a n ü id in izi k ır a - y A R S L A N B U R C U (24 T e u z - 23 A ğ u sto s) K a.j den in an d ığ ın ız b ir işiniz o lac a k tır. S A B A H Y A Y IN I 29 A çılış ve P ro g ra. 6 >0 K u ra n i k e ri n ey tak si i S<rif su resi. ( 45 S at eserleri H ab er bülteni S u zan K o rtü rk te n şarkı la r. *. 45 E nstru ental üzik. V J5 B eraber türküler. F.J O K apanış. Ö Ğ L E Y A Y IN I li.* 9 A çılış ve Progra A h e t Ç a b a n d a n şa rk ı - h Ö6İC elodileri. I? 00 S a b ite T u r G ü le r a n - d a n ş a rk ıla r H aber bülteni. : 4*5 İngilizce progra. l. >00 K a p a n ış. A K Ş A M Y A Y IN I 1A.5C açılış ve p ro g ra. P 00 K ıb rıs 'a selâ Çocuk Saati. 1 >W Saz eserleri. K n H a fif o rk e s tra üziği K o k a K o la p ro g ra ı.!a.00 D ini konuş a A h et M e lik te n şa rk ıla r N.3 0 H a je r b ü lte n i L â n itis a ile iste k le ri. 2ı,' 00 Y eni danslar. *0.15 Bestelen iş şiirleriyle tizi- 1arı ız. 2 ('.45 K o n tin e n ta l ses s a n a tk â rı 2.00 Y an lışı b u lu n u z T ürk üziğinden seç e ler.? l 30 Fen konuş ası. /.'.4 5 Ü nlü enstru enistler.,. 00 H a b e r b ü lte n i. 2 / 1 5 K la sik k o ro d a n suzilil f lalı H afif şarkılar. :. \ 0 0 K ap an ış. T E L E V İZ Y O N 1».3v A çılış Ç ocuk K öşesi. 2.0* l.assie. 2» } A k tu a lite D esilu T iyatrosu. 2!.3 2 A ra lık 2 ' 35 P e ıry M aso n. B A Ş A K B U R C U (24 A ğ u sto s - 23 E y lü l) - Bazı ye esu liy e tle r a ltın a g ireceksin iz. Ü stle rin iz in size kat>ı olan iti adını sars ayın. T E R A Z İ B U R C U : (24 Eylül - 22 E k i ) - V aad lere k u lak as ayın. H erşeyi kendi çalış anızla elde edeceksiniz. A K R EP BU RC U : (23 Eki - 22 Kası ) - Para ivnn yap acağ ın ız 'b ir te as, ü sb et n e tic e verecek. İşbirliği y ap tığ ın ız in sa n la r size y a rd ı c* ek istiy o rla r. YAY BU RCU : (23 K ası - 22 A ralık ) - Kuvvetinizi fuzuli işlerd e sarfe t e y in. H esa p la rın ız ı k o n tro l e d e rjü p a ra n ız ı o n a g ö re h arcay ın. O Ö I.A K B U R C U : (23 A ra lık - 20 O cak ) H ay a le k a p la ra k sık ın tıların ız ı b ü y ü lt ey in. İstikbaliniz, u v a ffa k i y e tle rle d o lu. K O V A B U R C U : (21 O c a k - 19 g u t u * ) - H e s a p la rın» ı g ö zd en geçirin. B ir d ü ş a n ın ız d a n z a ra r g ö r e n iz ih ı- al d a h ilin d ed ir. B A L IK B U R C U : (20 Ş u b a t - 20 M ^ rt) - M u h te lif t e l e f ler alacaksınız. H âdiseler sayesin le günün yıldızı olacaksınız. Et7VBM2.D. ŞEYTAN TAŞLARI Afif Mapolar TEFRİKA No : 5 Belâ ses çıkaradı. Anlayışlı hayvandı. Nitsa yı pencereden seyrederken de anlayış gösterseydi, çok daha iyi olacaktı. Fakat ola yordu, Sevgen pencereye yaklaşadan başlıyordu douz köpek. Hani, söz doğrudur ya... Köpek yediği kapıya ürer. Hayvan haklıydı. Dost olalı Belâ, diye deva etti Sevgen. Öyle bir dostluk kuralı ki, insanlar bi'e kıskansın bizi dostluğuuza. Hayvanların dostluğu engin oluruş. ıspatlıyalı bunu Belâ. Sen, ben bir arada, Nitsa, Marko bir arada. Belki bir gün gelir, dördüüz de bir arada birleşir, bir iparatorluk kurarız. Gülüyordu galiba Belâ. Dişlerini gösteriyor, öfkeli olduğu zaanlarda yapardı bunu. Fakat şidi herhangi bir harekette bulunuyor, yalnız dişlerini gösteriyordu. Hani büyük sinea yıldızlarının dişlerini göstererek sırıttıkları gibi, o da gül eğe çalışıyordu. Alt kattaki ışık sönüştü. Sokak iyiden karardı. Sevgen cebinde birşeyler arıyor, fakat aradığı bulaıyordu. Zaten ne aradığını da biliyordu aa, birşeyler araak ihtiyacını duyuyor, duradan ceplerini karıştırıyordu. Nihayet aradığı buldu. Kapının anahtarı elin de, karanlığa doğru yürüdü, kapıyı açağa çalıştı, açaadı. Zile bastı, bekledi. Ne gelen var dı, ne de giden. Burada sabahlıyaazdı ya. Bir kere daha zile bastı, tokağı çevirdi. Bir ayak sesi geliyordu Allahı bıyıklı karı olasın diye dua etti. Karşısına o çıkarsa, yaandı ha H. Dil başlıyacak, susak şöyle dursun, uyuyuncaya kadar yatağı başında söylenecekti. Bıyıklı karının niyeti bozuktu aa, Sevgen o- na yüz veriyordu. Kapıyı açan bıyıklı değildi. Bıyıklı nın torunuydu. Sevgen i bir gei gibi sallanır görün ce, yüzünü kapaadan gözlerini yudu, Sevgen in hıçkırıklarından, değişen suratından, «la ia korkardı bu piç kurusu. Gene deli gibi sarhoşsun Abi, dedi, biraz daha Frankeştayin a benziyeceksin. Sakuı değişen ada sen olıyasın. Dein Televizyonda seyrettiğiiz adaa çok benziyorsun be Abi. Sevgen güleek için zor tuttu kendini. Oğlan duradan konuşuyor, fillerdeki bütün kötü karakterleri sayıyor, onların hepsini de Sevgen e benzetiyordu. İyi ki sen geldin, dedi Sevgen. Ya Bu yükannen geliş olsaydı, duan olurdu h-jli. Zaten sen, yalnız ondan korkarsın. Allah bile korkutaadı seni, aa Büyükanneden tiril tiril titriyorsun. Ondan korkıyan ı var bu evde? Kasaba kazan, o kepçe içinde. Korkar ya insanlar ondan. Değişik be senin büyüka.ıneıı. Erkek i, kadın ı belli oluyor ki. Sus, sus, geliyor galiba. Allah belâsını versin, erdiven kapsa da yuvarlanıverse, hepiiz derin nefes alaca ğız. Kurtulacağız şerrinden. Dilin ağzına girsin. Sus be herif. Sevgen küçük kızı saçlarından okşadı. Duyaıyacağı bir sesle birşeyler söyledi ona Belli olaz, diyordu Sevgen, belki de üç, boş yıl sonra kucağıda olacak, aa büyükanne sine benzerse, onu da silker. atarı. Ya elinden kurtulaazsa. Bıyıklı kan gibi yakaa sarılırsa, akrep be bu bıyıklı kan. Gelen büyükanne değildi. Eleni erdivc* nin son basaağında sırıtıyordu. Eleni de bir tehlikeydi Sevgen için. O da kolayca soyu nu yor, yatağa giriyordu. Seviyordu böyle insanları, izacı sevdiriyordu kendine. Fakat Eleni yabana atılacak bir kadın değildi. Dinlen Devaı Var VAR- YûK BEN E-R h /k k k i HAKERİ Hazret! A li nin Bir Gı Sinirlendi Anır buna, iniverdi atından; eşit olak için 1 Yardı bekleek isteediğini Kesiverdi atının bir ayağını, Ve yüzüne vurdıı kılıcıyle. Sonra, yıldırı hızıyla, atıldı rakibinin üzerine. Kalkanıyla karşıladı Hazreti Ali. Aa Ar öyle şiddetli vurdu ki, Kalkan parçalandı. Yaralandı Hazreti Ali nin alnı, Örü boyunca da, taşıdı bu izi. Bir kaç çarpışa daha oldu. Son hücuda büyük Müslüan, Öyle bir vurdu, öyle bir vurdu ki, Zırhıyle birlikte ouzunu parçaladı ı f Devaı

3 İT tm, 2 A6ustıO s >»«3 «tos 19(it SAVFA 3 ına ve ötesi Köşeden I DEVRİMinHikâyesi: H Lefke Nasıl Kalkınabilir? Ji süs yapılakla este Jilen i alâtçılar son za bu etodu kullanıyor Usleyen sanatkârı gös B E S L E N e- C tk < HA-' o o - VAPl - V ar için hasıyla- İğini a n la t a k K 'n d e. üzerine, ti Ali. lu ki, İni, ı. ian, ki, rud* parçaladı ntüs t D eva ı B de) J Uzayda, atosferde her türlü nükleer deneelerin yasak ıında Aerika - Ingiltere - Sov- Birllğl arasında bir anlaş aya ve Lord Hoe ile Dean Rusk iayı İzalaak üzere Mosko giteyi tasarladıkları haberleri edildiği bugünlerde Doğuda /e birtakı huzursuzluk belirtile ri görülektedir. İdeoloji yönünden Sovyetler Birliği ile ihtilâfa düşen K.- zıl Çin gelen haberlere göre Hint hududunda Hlndistana tecavüz İçin hazırlıklara ve ordu yığ aya başla ıştır. Batılıların ve bu arada Sovyetleriıı HindUtana yardı et eleri üzerine, Hindistan tarafından türlü vesilelerle düşan İlân edilen Pakistan, Kızıl Çin le anlaşa yoluna git iştir. H attâ bu arada Pakistanın Kızıl Çinle gizli bir anlaşa yaptığı rivayetleri de vardır. Pakistan uvazenenin bozulaası için Hlndistana yapılan yardı ölçüsünde ona da yardı yapılasını iste, ektedir. Öte yandan Fransa Cuhurbaşkanı De Geulle ün düzenlediği basın toplan tısında Fransanın nükleer deneelerin yasaklanası konusunda Moskovada varılan anlaş aya katıl ıyaca ğını açıklaıştır. H aberlere göre De Gaulle; Anlaşayı tesvip et ekte fakat öneini sınırlı bulun aktadır. De Gaulle ayrıca bu anlaşanın evcrt nükleer tehdidi değiştirediği kanaatini ileri sürektedir. ilgili çevreler De Gaulle in bu şekildeki açıklaasını hayretle karşıla a dılar aa iyi de karşıla ışlar değiller. Ingiltere dışişleri bakanı Lord Hoe, Fransanın tutu unun anlaşanın öne ini azaltadığını; anlaş anın atos ferdeki radyo - aktif döküntülerin a- zalası neticesini vereceğini söyleiş tir. Lord Hoe a göre Fransanın girişeceği nükleer deneelerin Sovyetlerln veya Aerikalıların girişeceği deneelerden daha tehlikeli değildiı. Çünkü Fransa bu sahada geridedir ve Kızıl Çin ise ondan da geridedir. Washington Post gazetesi bir aka leşinde De Gaulle ü tenkid etenin güç olacağını İleri sür ektedir. Uzayda, atosferde ve su altında her türlıi deneeyi yapış olanların Fransayı kendi ato gücünü kuvvetlendirecek deneeler yap aktan vazgeçiriye ı> - YAKUT ÜMİT DENİZ laaya vakit kaladan, kız ikiizden yana döndü ve ne riye yaslanıp: öyle değil i Murat? dedi. Bütün örün kadın lar ve kızlar arasında geçtiği için, böyle uaeleye çok uhatap oluşsundur." Serap ta lâfa karışak üzereydi, elile işaret ed o onu susturdu: "Görüyoru ki Aylin, ben sizin huzurunuzu bozuyoru. Geleseydi daha iyi olacaktı galiba?..." Kızın gözleri alev alev ya nıyordu. Bazı zaan kıskançlık, kadınlarda elle tutu lacak hale gelir; bu sefer de öyle oluştu. Onun yerine Serap cevap verdi: Ne ünasebet? İsrar la seni biz davet ettik, ö y 'e değil i Aylin?... Kız, ablasına dik dik baktı. Sonra: "Tabii.. dedi. Yalnız onun ara ızdaki duruunu anlaaya çalışıyoru. Bütün hepsi bu... Gayri ihtiyari sırıttı. Jki fıstık, beni bir türlü paylasa ıyorlardı. Bundan keyifli şey olur uydu dünyada?. Evvelce aralarında bu hesjbı keseye çalışışlar, aa ^ i r neticeye vaıa aışlardı. Şidi kozlarını beni ö- nüde paylaşaya kalkıyor lardı. Koltukları kabardı: dıkları uhakkaktır diyen YVashing ton Post gazetesi bu takdirde ve hası larından zayıf duru da bırakılıyacak bilgilerin bu eleketle (Fransayla) paylaşılası gerektiğini savun aktadır. ö te yandan Fransa Cuhurbaşkanı De Gaulle ün tutu unu tenkid eden Moskova Radyosu yorucusu, bu tu tu un De Gaulle ün prestijini azaltacağını iddia etiş ve onu ve diğer Fransız idarecilerini antığın sesini dinleiye davet et iştir. Nasır ın öylesine kabardı ki, iki kolu birden kalkıp, ikisinin ouzuna indi. İkisine de sıkı sıkıya sarılıp kendie çek ti: Bırakın bu saçalıkları şidi... Buraya eğlene ye i geldik, kavga eteye i?... Beni, ikinizi de çok sevdiğii biliyor usunuz? Serap itiraz eteden gö? süe yaslanırken, Aylin hır çınlaşıp benden kurtul aya çalıştı: Bıruk beni, isteiyoru seni. İki yüzlü! Çekil Bırak beni!'" Aldırış eteden, onu göğ süde büsbütün sıkıştırdı: Ay, anneciği!.. Ca ı yakıyorsun, bırak beni di yoru sana! Elii Serabın ouzundan çekip, Aylin i bırakadan, koltuğuun altındaki tabsn cayı çıkarıp Serabın kucağına bıraktı ve tekrar kolau ouzuna koyup onu da kendie çekti. Sonra Aylin e: ''İşte! Canı acıtan şe yi çıkardı. Uslu dur artık. Sen de daya başını ouzu a, size asal söyliyeyi. Karşı koyaıyacağını anlayınca, çırpın aktan vazge çip hareketsiz kaldı. Fakat başını da ouzua dayaa dı. Yalnız, dudaklarını uzt- Manevraları Suriyedeki son ihtilâl hareketi üzerine iktidarda olan Baasçıların Nâsıt taraftarlarını teizleesinden sonra Mısır - Irak - Suriye Federasyonu İhtiallerinin azalası üzerine Mısır İh tilâlinin yıldünüündeki ve diğer top lantılardaki konuşalarında Baasçılara şiddetle hücu eden Nasır ağustos eylül aylarında Kahirede Arap Ülktleri Kurtuluş H areketleri konferansı tertipliyor. Haberi veren, Kahire de ya yınlanan Ravzat - ul Yusuf dergisi bu toplantıya Irakta ve Suriye de ikitdar. da bulunan Baasçılar, birlikçi oldukları halde, davet ediliyecektir. Nâsırın bu konferansla bütün taraftarlaı ı- nı Baasçılara karşı birleştirek hedefini güttüğü anlaşılaktadır. Dergiye göre konferansa şahsen davet suretiyle Suriye, Irak, Fas, Birleşik Arap Cuhuriyeti, Cezayir, Ürdün Suudi A rabistan ve Tunus ile Lübnan daki birlikçi hareketlerin tesilcileri katılacaktır. Türlü çalışalarıyla N âsınn Surlve de ve Irakta halkı Nasırı tutanlarla tut ıyanlar diye ikiye ayırdığı görül ektedir. Ne pahasına olursa olsun eellerini gerçekleştirek için her ça reye başvuran Nâsir şidi de Aran Ülkeleri Kurtuluş H areketleri konferansı ile eelleri için bir sondaj daha yapacağı anlaşıl aktadır. Dergiye göre bu konferansta Bir- İlk Yasası ile Birlik Hareketinin A- nayasası hazırlanacaktır. Şidi söz konusu olan bütün Arap ülkelerinin tesil edileceği bir genel sekreterii olan bir Arap Dünyası Birlikçi Hare ketleri Federasyonu kur aktır. TEFRİKA No : 96 tıp so urttu; bu arada da hourdandı: İsteiyoru! İsteiyoru!... Sen o asalları y.t nındaki sevgiline anlat!.. Beni karnı tok bunlara.. Ona belli eteden, Serabın ouzunu okşadı. Sen aldıra, onu teskin etek için böyle hareket edi>oru, deek istedi. Anla ıştı. Başını büsbütün ouzua yerleştirip alnını yanağıa süıdü. Fakat bunu Aylin farketiş olacak ki, birden atılıp, kardeşinin kucağında duran tabancaı şişek hızıyla kaptı ve onu sol eline geçi rip, nalusunu böğrüe da yadı: Beni derhal rahat bırakazsan vururu seni M'i rat! Serap nuykırarak, birden yerinden fırladı: "Deli isin sen Aylin? Vakit öğleden sonra ve sı cağın civcivli zaanı oldıı ğu için, etrafta görünen ki seçikler yektu. Tabanca a nalusu alt kaburgaa iy - ce göülı.ıüştü. Duruunrı değiştireden, şişekler ça kan gözlerine öyle baktı. Güvendiği tek husus, ta bancaın ikinci eniyet kanadıydı. Onu Aylin in bula sına ikân oladığı için, le diği gibi, tetiği çekesine Nuan LEVENT Efendiciği biziki lise yi bitiriş... Yani iyi kötü o- kul sıralarında dirsek çürütüş, yıllarca ürekkep yalaış; eli kale tutuyor. Dayısı, beni ağabeyi - bilirsiniz, kısa boylu şişan, altın çerçeveli gözlük takınır. Opel kapitan arka, siyah renkte bir otoobili var, geçenlerde aldı. Tanırsınız canı, sp jr kulüplerinden birinin idare he yetinde idir, başkanı ıdır nedir? - evet dayısı... dairesinde üdür uavini. Biziki liseyi bitirir bitirez dav sı alttan girdi üstten çıktı, dai resine eur aldı. Hani bizu.ı eğlana da kâtiplik yakışır ı yakışır. Evde dersine çalışırken bakardı da hüküetin en yakışıklı kâtibi olacak der di içiden. Hakikaten de ö>, ledir. Görseniz erkekliğinize bakadan âşık olacaksınız. Ya böyle işte efendiciği. Bizi oğlan yiri beş lira aylıkla daireye yerleşince otoobil alacağı diye tu ttu r az ı? Eskiden evlenek ıs tiyen erkekler Ingiltereye ya da Avustralyaya gitekten bahsederlerdi. Babaları yanılıp onları Ingiltereye, A vustralyaya gönderdiler iydi yüz lerini bir daha görezlerdi. Aa oğullarının utlaka evlenek istediklerini anlayıp da evlendirdiler iydi yanlarından bir pdı dahi uzaklaştıraazlardı. Eeh, şi dileri? bu oda yok. Şidilerde ı- da otoobil isteek. Aldanıp da otoobil alasına izin ver diniz i sittin sene sırtınızda belâ çekersiniz. Yiribeş lirayla otoobil i alınır Efen diciği. Taksitini i ödersiniz, sigortasını ya da benzinini i? Onun yiribeş lirası o- toobile yetez. Yiyecek, gı yecek, gezecek asrafları da sizin sırtınıza yüklenir. Altından kalkabilirseniz, kalkın. Baktı ki olacak gibi değil, oğlan ciddi; bir gün söz arasında evleneden bahsettin. de pek val ti olıyacaktı. Deek seni kendie yakın tutırak istediği için beni vuracaksın?.. Cevap /eredi. Yalnız gözlerini kırpadan, kızgın bakışlarını suratıa dikeye deva etti. Serap yanı n da, dudağını ısırış, bir eli ağzında, korkuyla kardeşine bakıyordu Ouzundaki elii yavaş ça kaydırıp, saçlarını okşar gibi yaptı: Beni öldürek seni enun cdecekse, hiç d u r a vur!... Bu arada tekrar Seraba e- lile işaret verdi....aa unuta ki, senin gibi güzel bir kızı öperek öleyi tercih ederi..' Saçlarını kavrayıp boynunu kanırttı ve eğilip dudak larıı ağzına yapıştırdı. Bu sırada koluu Serabın arkasından çekip, sağ elile de tabancayı tutan bileğine yapıştı. Tekrar çırpındı. Sol kolu araızda sıkışıp kaldığı için onu kullanaıyordu. Önce dudağıı ısırak istedi, bunda uvaffak olaayınca da kendini bırak tı ve biraz sonra bana sarılıp, bütün gücü ile öpüşüe cevap verdi. Tabancayı aldı, Seraba uzattı. Hâlâ dudak dudağa idik. Kollarını boynua Ne Dese ki Afif MAPOLAR 2 Baktı ki bir şey deiyor, bil giç bilgiç gülüyor, birine göe koyup koyadığını sordu Akile fena değil deez ı? Şeytanları başıa üşüştü, tirtir titreeğe başladı. A kile dediği bizi sokaktaki hanın bir odasına karısı oğlu ve kızı ile yerleşiş köfteci M uratın kızı. Kız güzel, liseyi bitiriş fakat iş bulaaış, oturuyor aa bize göre değil. Bir kere kız dediğin en az bir otoobili, bir evi, bir de geliri olalı. Olalı ki sen de evlendiğinin tadını çıkarasın. Yoksa bir kızı kıçındaki donuyla alışsın neye yarar? Sen onun sırtından geçineceğine o senin sırtından geçinecek. Sonra Akile ne de olsa köylü kızı. Okuuş okuuş aa insanın kaını okua-t doyuraz. Hiç değilse onun da bir aylığı olsaydı! Yine dc evet deezdi aa belki düşünürdü. Bakın, size bir şey söyliyeyi. Siz sizin olun evinize bir köylüyü alayınız. Q- turasını bilez, konuşas.- bilez. Köylünün en kouşu, şehirlinin en cahilinden de cahildir, ben biliri. Bizi efendi köylüdür, evi de var yani. Ne varki erkek erkektir, onun kusurlarına bakılaz. Tapu ya posta dairesinde bir ikinci sınıf ya da birinci sınıf oldu u, ki sorar onun kö\ - lülüğünü. Değil i aa? Bereket versin bizi oğlan akıllıdır, beni sözlerii can kulağı ile dinler, bir dediğii ikiletez. Bizi sokakta bir lise üdürü oturur. Bir k var, güzel değil Akile kadar aa zengin. Babası ona Çaplayan arkasında hanaylar yao tirdi. Görsen bayılırsın. Anka radan geçen sene döndü, babasının okulunda öğreten. Maaşı seksen küsur lira. Altında - Mersendes idir ne j dir - bir araba varki değe er keklerde bulunaz. Bu zaan da kişi evine gelin alacaksı öylelerinden alalı. Biziki olaz olaz dedi aa dinleedi. Lise üdürünün hanıı Süreyya hanıla arada bir görüşürüz. Bir görüşeizde ağzını yokladı. Burun kıvırdı, irin kırın etti, dü şünürüz, kısetse" bile dee di. Yeni gelen doktorlardan biri isteiş kızını düşünüyo1-- larış. Söylediği doktor da ki bilir isiniz? Doktor Neşet Dayanır. Anlaadınız ı? Geçenlerde gelişti ca. Köşklü Çiftliğindeki üç katlı hanayında klinik açıştı. An ladiniz değil i? Bir kere bu adaın karpuz kadar bir kafası var. Kör üdür nedir, uayene ederken gözlüklerini değiştirip durur. Ya, bizi Süreyya hanı kızını bu dok tora verecekiş. Bakın, oğlu olduğu için söyleiyoru, beni oğluun eline su dökeez. Ne varki şidi rağbet doktorlarla avukatlarda. Mebus ya da bakan olaları ihtiali daha kuvvetli iiş öte kilerden. Bakan ya da ebıı*. karısı olak da az şey deşil yani. Seçilerde bizi adaa da söyledi. Koy dedi aday lığını. Sen tapu dairesinde ı- kinci sınıf eursun. Senin daireye işi düşen herkesin işini yaparsın. Kazanaanda bir sebep yok. Koyadı ada'1 lığını. Muhalefet oluruş da kaybederse işinden de alırlar, ış. Korktu işte, bu işe giriledi. Allahtan ki Süreyyanın kızını istiyeceği diye kiseye söz açadı. Süreyya Hanıın niyetini anlayınca, bir Je hırdavatçı Nurinin evini kolaçan etti. Kızına Ortaköyue bir ev yaptırıştı, bahçeli. O da kızını iki sene açıkta dolaş tırdıktan sonra nihayet geçen (Devaı sayfa 6 da) Kır ızı Lefke nin yeşilliğine ayrı bir özellik veren Kırızı Uçu ru" herkes tarafından bilinen, sevilen bir yerdir. "K ırızı Uçuru yıllar yılı y e r altı insanlarına ekek veriş, yaşaak güçlerini tazeleiş, artır ış bir yerdir. Fakat ne den Kırızı Uçuru d e l iş de, Yeşil Uçuru, Sarı Uçuru deneiş. Bunun ayrı bir öyküsü var. Aa ger çekten uçurua doğru yol ai dıkça burası güneş kırızılığı ışık içinde aydınlık bir tab lo gibi belirir I Kırızı Uçuru bir a- iden bölgesidir ve Kıbns Majden Kupanyasına ait bir böl İğedir. Yıllar yılı çalıştırılan bu (bölgenin yalnız toprağı değ>', Itaşı da, galiba havası da k ırıızı. Bununçin de Kırızı Uçuru deişler buraya. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kıbrıs Maden Kupanyası tarafından işletilekte olan Kırızı Uçuru un, s ı vaş sonrasında kapatılış olasına rağen, gene de çalışabilecek bir duruda olduğu söylenektedir. Kırızı Uç ı ru" yeniden çalışaya başlatıldığı takdirde, bunun Lefke için büyük faydalar sağlayacağı tahin ediliyor. Lefke tskaiye Ceiyeti fa aliyete geçiş, Kırızı Uçu ru dan çıkarılacak külliyetli iktarda toprakla bir bent ku rtılası için çalışıyoruş. Bt: tahakkuk ettirildiği takdirde, Kırızı Uçuru vadisinin önü kesilip, Lefkeye yeni bir baraj daha kazandırılacak. O zaan Lefke su derdinden ta aen kurtul uş olacak ve bunun üsbet bir sonucu ola rak da Koprona vadisi ve yaylası taaen bir bahçelik haline getirilebilecek. Ozaan bu bölgede bol bol ersin, ka yısı yetiştirilebilecekiş. Şidi bütün gözler Kırız- Uçuru a dikilip kalış. Kırızı Uçuru yeniden ça lışağa başladığı gün, galiba Lefke halkı bayra yapacak. Bütün uutlarını "Kırızı ') çuru a bağlayan Lefkeliîer için bu konu hayat eat rne selesi oluyor. Bölgede ela Uçuru yetiştir ek ikânsız oluyoruş. Bir çok defalar deneişler, fakat olaış. Fakat Kırıızı U çıru beklenen sonucu verirse, belki de bu tepelik bölgede Lefke halkı portakal yetiştirir gibi, ela da yetiştirehi lecek. Bir taraftan Kafizes suyu, I D EVRİM Basıevi Bütün baskı işleriniz için Devri Basıevi erinizdedir. Her türlü baskı işini en kısa bir zaanda ve en teiz bir şekilde hazırlayıp tes li eder. MAKBUZ KÎTAP AFİŞ DÜĞÜN DAVETİYESİ FATURA DERGİ EL İLANI CETVEL İŞLERİ Müracaat: Devri Basıevi, Girne Yolu Veya Kitap Sarayı, Mecidiye Sokak. diğer taraftan Lefke Bara t ve Kırızı Uçuru vadisin de kurulası tasarlanan bir yeni baraj, herhalde Lefkenin su derdini ortadan kaldıracak, bu sayede Aplıç ovaları, Lefke bahçeleri ve Koprona va disi, yeşilliklere dahasını da katacak, Lefkeyi bir okadar daha cennete çevirecektir. Lefke halkının azili gayretleri sayesinde, Lefkenin daha güzelleşesini, daha da ' >! gunlaşasını candan, gönülden teenni edenlerdeniz. Yıl lar yılı ihal ediliş bir bölgenin sorululuğunu çeşidi yönlerden ele alabilir, eleştirebiliriz. Fakat günün şartları buna üsaade etediği için şidilik bu konuya yöneleden geçeceğiz. Yalnız şurasına önele işaret etek İst riz ki, Lefke halkı canlılığını kaybeteeli, Lefkenin güzel ligini daha da artır ak içi-ı, bütün güçleriyle çalışalıdı;. Çalışalıdır. deek kolav diyeceksiniz aa, kaçıız sö / lediğini yapabiliyor? Fakat Lefke için, Lefkeliîer için, bunun söz konusu olasını bila isteiyoruz. Çünkü kendiri toprağa veriş bu insanların, topraktan aldıklarıyle, toprağa verdikleri arasında çok a- a çok kazanç ebaları bu lunduğunu biliyor ve bu yüzden de onları toprağa daha fazla bağlaak istiyoruz. Yarın : MESUT BEYİN PORTAKAL MARŞI Dizgi, Baskı, Klişe DEVRİM BASIMEVİ LEFKOŞA «r //a z/h.a'cf Çaa şigl ariuiz^ /c/ 6ÜV Ml T E M İ Z w XüLLAN/A//Z...t TEMİZ /~/ F? şe n Ter te/z YikaR DİKKAT: Her Uç paket TEMİZ Çaaşır Tozuna süslü bir su hardal MEDIYE verilir. - li o dei göağır- % İ r j a MA AKTARILMIŞTIR

4 Y E R L İ S A N A T Ç I L A R L A K O N U Ş M A L A R R ö p o rtaj: Ertogrul TÜRKBİLEGİ (Düren Kalan) sızdır. Jale Hanıla kaşıkarşıyayız. Şidi. Biraz Önce kapıyı açan genç de oğlu Aran. O da üzikle uğraşıyor. Onu da sık sık sanat çevrelerinde alkışla a ikânını buluyoruz. Gerçekten güzel konu şuyordu Jale Hanı. Ge - niş kültürü böyle konuş - asına üsait çünkügü - nüüzün sanat hareketle rinden söz açıyoruz önce Her konuda kayda değer fikirleri var. Bilhassa san atçıları içine alan toplulann serk ve idareciliğine getirilecek kişiler üzerinde dikkatle duruyor. Daha birçok sosyal konulara de ğiniyoruz bu arada. Ağır ağır ve kelielere basa ba sa konuşuyoruz sanatkâr sohbetine doyu olu - yor. Fakat kendisine soru lacak sorularıız çok He vakit de ilerleekte. Sorularııza anlayışla, büyük bir nezaket ve anla yışla cevaplar veriyordu. Lefkoşalı sanatkârdan biyografisini rica ediyoruz. Jale Hanı ilk okula beş yaşındayken başla ı ş Müziğe çok küçük yaşta heves ederek o günlerde aldığı hususî dersler saye sinde, bugünkü üzik hayatına ilk adıını atıştı. Bundan sonraki hayatını kendi ağzından dinliyelioı Baba ileriyi gören açık fikirli bir zattı. îlko kula üteakip devaa başladığı Sözler den diploa olınca beni A ğabeyile birlikte bir yıl i - çin Londraya gönderiye karar verişti. Anne ön ce razı olak isteedi. Fakat babaın İsrarı neti cesinde çaresiz, gitei oda uygun buldu. Bu yıl Londra da hususî dersler alarak geçirdi. Yıl so - nunda Anne ve Baba beni alaya geldiklerinde Değerli Sanatkâr Jale Derviş piyano hoca babadan üzik tahsilini devaını istedi. Kabiliyetii u -- zun uzadıya övüş olacak tı ona. Nihayet Babaın isabetli bir kararıyla Lond ra da kalacaktı. Üç yıl sonra Royal Akadeisinden ezundu. Müziği eslek edinek gibi bir fikri yoktu. Böyle bir şe yi hiç düşüneişti. Müziği eslek olarak se.; ee ikânsızlıklar yol açtı. Fakat bugün çok enunu, böyle hare - ket ettiğiden dolayı. Me zuniyetii takip eden ilk üç yılda hususî dersler verdi. Aynı zaanda Se ssion School da üzik öğ retenliği yapıyordu. Yedi yıl Kız Lisesinde - Port tie,, olarak üzik öğretenliği yaptı. On yıldır da Kız Lisesinin devalı üzik öğretenliği ni yapıyoru. Geçişte üziğe karşı ilgi pek az, bilgi ile yok denecek gi - biydi. Kız Lisesi, üzik yönünden, geçişe naza ran, bugün çok ileri bir du rudadır. Anıların bahçesi açıl ış gözler azinin yap - raklanna çevrilişti. Bu gözlerde geçiş günlere, gençliğe duyulan bir öz - lein ışıkları ıydı gör - dükleriiz? Hayır hayır Jale Hanı hergünün insanıydı. Hergünün kendin göre birtakı güzellikler taşıdığını bilecek olgun luktaydı. Aa nede olsa ti geçiş günler etkileiş ti onu. Bunca yıllık eslek hayatınızdan bir anınız Coğrafya öğreten M ği. Okulun coğrafya öğreteni görevinden ayrıl - ıştı. Okul idaresi boşa - lan yeri, yeni bir coğrafya öğreteni gelinceye ka - dar birkaç arkadaşla bir - likte bana teklif etti. İs - B estekârın en çok beğendiği bestesi M enekşeler Kitap Sarayı ADANIN EN BÜYÜK TÜRK KİTAPLIĞI Mecidiye Sokak Lefkoşa Uzun yıllardan beri Türk kültürüne hizet et e k t e olan KİTAP SARAYI beğeneceğiniz telif ve tercüe roanlar deposudur. Onbinlerce cilt arasın ı dan siz de beğeneceğiniz kitapları seçebilirsiniz. KİTAP SARAYI aynı zaanda Türkiye'nin belli başlı gazete ve dergilerini günü gününe ithal eden, revzi eden en büyük bayiilik teşkilâtlarından birine sahiptir. KİTAP SARAYI her zaan için erinizdedir. j Her istediğinizi, her aradığınızı yalnız KtTAP SARA- Y l nda bulabilirsiniz. OKUYACAĞINIZ KİTAPLARI KALİTELİ SEÇE BİLMEK İÇİN KİTAP SARAYINA BAŞVURUNUZ yan etti. Bu beni bran şı değildi. Maarif de üs teleyince nihayet coğrafya öğreteni olduk. He de ta Uç ay. Yeniden talebelik hayatına dön üştü. Gecenin onbirine ka dar çalıştığı oluyordu. Bazan Stierin ve Aran ın eski coğrafya notlarını dahi karıştırıyordu. Jale Hanı coğrafya öğretenliği bir hayli en teresan değil i? Müzikle uğraşasaydınız ne oluı dunuz? Müzikle uğraşa- saydı ne i olurdu? Ev kadını olarak kalayı tercih ederdi. Müzik çalışalarınız? Bazı besteleri var bunlardan gözlerin gözle rie bakınca (tango) ve enekşeler (vals neşredil di) Gözlerin gözlerie ba kınca en son ve en beğen diği bestedir Diğer besteleri Roans (senin için) Yaseenler (vals), Senden u- zakta (tango), güle güle, O senin pi zlerin yok u. veda ve Ninni dır. Televizyonda seyr.; diyorsunuz herhalde Kâuran Aziz Topluluğuyla Hafif Batı Müziği yapıyo ruz. Bu çalışa sırf değişiklik olsun divedir. Ay rica dinlendirici özellikle ri de var. Kız talebeler sizi çok u yorarlar (şaka ol sun diye soruştuk bunu) Yo... Hayır., haşarı olanları da var aa çoğunlukla nlayı.'jlı ve uysaldırlar k;2iart. Müziğin hedefi? İnsan ruhunu inceli ğe götürektir. Ya irsan ruhu ü zerindeki yapıcı rolleri? DEVAMI YARIN M,» «4* Cristlne Keeler Pakize BAŞARAN M eıiıaba Kıbrıslı okuyucuları.. Şu gazetecilik çok g.trip bir eslek değil i? Güıı- lerce, haftalarca hattâ ayla-- ca bazen ufacık bir olayı büyütür büyütür yazarlar. Aa bu olay okuyucuyu sıkacakış, gazeteyi eline alır alaz yırtıp atacak, h attâ bir d ah i gazete al ağa tövbe edecekiş, kiin uurunda... O la, ühi... Bahsetek istediği şey herkesin alûu olan şu Crlstine Keeler Skandali.. Gazetelerde onun hakkında yazılan yazılan, onun ifşaatlarını Aynalı Oda n>n uhabbet tellâlı sosyete çıkrıkçısı vc kırıkçısı Dr. VVard ın d u ru l asına ait tafsilâttan okurken tiksin e ek elde değil... B\ze ne Allah aşkına... Bizi e leketi izin dertleri, düşünecek, yazacak başka bir şey yok u? V atan dan verile cek, okuyucuyu iğrendireet'e değil ilgilendirecek haberler bula ıyor uyuz? Bize ne icristine K eeler den bize rtj D oktor YVard dan... Gün gediyor ki ciddi olarak tanıdığıız günlük gazetelerin birinci sahifesinde onların po< poz fotoğrafları çıkasın... Gazeteleri izde bu gibi bayağı insanların boy boy resilerini basıp, yüz kızartıcı yazılar yazacağııza içerde-ı ve dışardan e leketi izi ıl gilendiren faydalı konulaıdan bahsetsek daha İyi olaz ı? Okur üzerine Aerika Reisicuhuru, vatanı için cidden çalışan diğer bü yükleri ele alsak, onların her gün tefrika halinde hayat hikâyelerini, neler yaptıkları ıı, neler yap ak istediklerini öğ ren eğe çalışarak yazsak aca ba okuyucuyu daha çok e n nun et ez i? Biliyoru aa, bizi gazetecileri iz cidden hoş çocuklar. Bir gün C ıistlne Ke<>. ler i, öbür gün güzelliği ve ha yatı dillere destan olan Pren. ses Süreyyayı, ünlü yıldız Sop hia Loren in nasıl etres hayatı yaşadığını sanki okuyucu yu pek ilgilendiriyor uş gini uzun uzadıya günlerce re k lâlarını yaparak yazıyorlar da, bizden olanlardan hiç ban yet iyorlar.. Meselâ kendi Re isicu huruuzun, Başvekil ve diğer büyüklerin hayat hi kâyelerini yazarak okuyucu}.) neden tanıt azlar.. Şidiye kadar yaptıklarını, şididen sonra daha neler yap ak istediklerini, bütün hususi hayatlarından tutun da siyasi ha yatlarını tafsilâtıyle yazara* okuyucuyu e nun etseler olaz ı sanki?... Sizleri bile aa şu Crls tine Keeler ve bu gibilerinin hayatlarını okuak, resi lerini gör ek beni idei bu iandırıyor. İstanbul dan selâ ve sevgiler değerli Kıbnslı okuyucuları. Mektupları OKUR M EKUPLARIT DEVRİM e cevap. 1. D evri in siyasi tutu u nu beğeniyoru. 2. Fil yıldızları ızla yaptı- yayınlayınız. ğınız röportajlar yeterlidir, her gün yayılayınız. 3. Spor sayfanız iyidir. 4. Ebedi ro anları Beğeniyo 5. İlâve ro anlarınızı kupon usulüyle veriniz. 6. Edebiyatı ilâve halinde 7. Kıbrıs tarihini bir kitap halinde veriniz. Rasiha ARİF Lefkoşa 'l;ı ııı i iiiıı i n i ııliilıiliiliilllliillllllllllillllllllllllllılliilliiniiılııl i l lin in ıı i n i ııi i i Ortaokul Ve Lise Kitaplarının i Satışına Başladı = ş Ders yılının O rtaokul ve Liseleriizde o - kutulacak K itapların en son baskılan ta set halinde Ticaretevi ize geliş ve Türk M aarif M üdürlüğü tat a f dan tesbit edilen fiyat üzerinden satışına başlan ış olduğu sayın öğrencilere bildirilir. Öğrencileriiz, orta ve Büyük A tlaslarıyle lüzu. I lu kirtasiye yi de en ucuz fiyatla üessese izden te - l in edebilirler. HAZIM REMZİ HÜRRİYET TİCARETEVt GİRNE Caddesi No : Saray Oteli Altı. ş A tatürk Meydanı, i j i Lefkoşa. ~ 1 'r'i ııi ıırı iiu tııtıııııııııı ıııııııııııııııııı ııı ııııtı ıtıııiııı ııı ıtıtu "Mepırnlzîn t» K ITAB E VI Mecidiye Sokağı 15/A. T el: LEFKOŞA. Yaşanış Enteresan Olaylı BüyükinciSoyguı bin İngiliz (Dünden Kalan) lirası tutarındaki ükâfatın tek iline bedeldi. İki genç Paris li, incilerin eşhur gerdanlığa ait olduğuna kanaat getir ekte gecik s diler; Q uadratstein da Parise dönerek zengin ahbabıyla g ö rüşeceğini bildirdi. Bir ilyon frank ı bul ası için kendisine ayın 22 sine kadar ühlet varildi. A atör detektiflerin, pol^ yardı ına başvur aları zaa nı gel işti. V apur trenine bin ek üzere gittikleri Charing Cross istasyonundan sıvışa- CEMÂAT MECLİSİ PİYANGO BİLETLERİ KAPIŞILIYOR 30 Ağustos da talih kuşu başınıza konabij lir. Yalnız 100 ils vererek bir piyango bileti alınız ve talih kapınızı açık bulundurunuz. Bi -j rinci ikraiye olan iki bin lira size isabet ede-j bilir ve bütün rüyalarınız hakikat olabilir. Fır - j sat kaçıradan derhal bir bilet alınız ve şan sı-, nızı deneyiniz. Toptan satış için RÜSTEM KlTABEVİ ] ne üracaat ediniz. i ' U iı a ı ı a ıı ı ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı a t t ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ıa ı ı ı ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı ı ıı a ı ı a ıı ı ı ı a ı ı i i i i M t ' i ı ı ı a ı ı a ıi f i ı ı ı ı a ı Ç G E Ç İT K A L E «K ö fü n ye» M İL L E T Sineasında 4 Ağustos Pazar Akşaı Saat da GENÇ KAB İLİYETLER MÜZİK TİYATRO TOPLULUĞU 20 Kişilik Muazza Zengin Kadrosuyla BÜYÜK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİNİ Z IT K A R D E Ş L E R İftiharla Sunar Kahkahalar Tufanı VE Koedi Piyes Aşçının istifası G iriş: 100 MİL. n ı ı ı ı ı ı ı ı ı t a ı ı i i i ı ı ı ı t ı a ı ı ı ı ı a ı ı ı ı ı ı ı ı ininin ı ı ı ı ı ı i ı ı a i! i ı ı ı ı ı ı ı ı ı i! i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı a ı t i ı t a t i 8f i ı t i ı ] i öğrencilere MATEMATİK ve FİZİK Dersleri Verilir. Garanti öğreti ve başarı Müracaat : Hergün ve arası Girne Caddesi No (K. Uysal ve Oğlu Ticaretevi) D E V R İM Klişe Alelyesi Her boyda klişe işleriniz için derhal D evri Klişe A telyesine üracaat ediniz. En küçük resi büyülten, en büyük resi küçülten tesisleri iz erinizdedir. İhtiyaçlarınıza ta ânasiyle cevap v e rebilecek bir duruda olan klişe atelyeiz Av rupanın en odern akineleriyle teçhiz edil iştir. Müracaat : Devri Klişe Atelyesi, Girne Yolu Veya Kitap Sarayı, Mecidiye Sokak. Ş rak bir otelden! İr teasa B. Mayer, rolünü oy laylıkla buldu, pırlanta tacirle adında biriydi. 1 Eylül Gutw irth e, dan, gerdanl sını ödeekle ğini söyledi ve i çıkarıp verdik tebakisini eı ğini söyledi. Museu Yeraltı luşa yeri ol Fakat polisi yâl kırıklığı istasyonda ortaklarının gerekse evi bir izine rastl Tevkifin ta geçtiği öğrenileeişti. Eylül sabahının atinde işine Horn adda bir ı ialâtçısı, rında kahven gördü. Biraz diktan sonra, karakola baş at sonra da B. land Yard da nıdı. Altış bir inciden, e de dahil olak üzere, i kuzu bulunuştu, ğın, hırsızların bir ortağı ı fından atıldığı besbelliye G rizard her ihtiale kan luşa yerine incilerle j iş, onları, kendisinden h bekleesi kaydıyla bir a şıııa bırakıştı. Esasen gerdanlık hırsızlar İçin d itten farksızdı; çetenır { başıları kilit altında C rr.ezlerden hiçbiri bir t»* yi dahi satağı üit < dı. Bu itibarla incileri ıı tan başka çare kalır Hırsızlığın tekniği de a edilekte gecikedi. ( bir ara Quadratstein ile & sla tte r e, çetenin, iki ı ya 200 er İngiliz lirası S ğini ağzından var ki bu postacılar, B.' rin gerdanlığının i uş olakla gittiğini ve ne iade edileceğini ı ren iş olabilirlerdi? Üstelik çalınış I tılası son derece ı duğundan, hırsızların,! ta gibi yontulabilen bnşk-l rretli taşların peşirde ı lan daha kuvvetli bir f di. Maaafih B. Mayer1< dilerine kurban olarak. lerine şüphe yoktu. Birkaç hafta ile B. Maver e ket, postacının ilk u8r,u Silver an ın yatfh*1' birkaç dakika kalinisti. Bu teorinin gerçek1 Silveran ın yaol'*n baluu, bunu ısıt*k ispirto labası ve ktpjj Gordon tarafından n çift M li ührün bulu dan anlaşıldı. Lâfın kısası, butun 1 hırsızlığın Mlver*!1 1* hanesinde yapıldı 1* 50rciu- Silveran ile nııı suçu sabit o1 hepsi, birkaç yılm1"* haneye gönderildik Buzlu «Güneş» Kitap Sarayı Tel ~MAAD TARA lionatası içini İRAM,g;,AV lq rair to P T iam A. A lc T A R ir-hfllq T lp

5 i DEVRİM, 2 A6u*tos O l a y l a r ygunıı rak bir otelden Scotl, and lıt te asa geçtiler. B. M ayer, gerdanhgln rolünü oynayacak ada*, * layhkla buldu. Bu p r «ns in pırlanta tacirlerinde en spanı» adında biriydi. 1 Eylül günü Quadratste,n G utw irth'e, Spanıer * dan. gerdanlıg tekil J ' sın. öde ekle v a z if e le n * gını Söyledi ve 400,Ooo fr ' çıkarıp verdikten sonra tebakisini ertesi gün gini «öyledi. Bu defa British Museu Y eraltı İstasyonu i luş a yeri olarak seçilişti F akat polisi büyük bir hv yâl kırıklı ı bekliyordu. 2in <3 Fenerbahçenin yeni evsi istasyonda tevkif edilen SU haaktadır... ortaklarının gerek üstlerinde, l f l H gerekse evlerinde in c ile rin h,ç i bir izine rastlanaadı. Taraftarların Çılgınca Tezahüratları Arasıla Galatasaray Sezonu Açtı kadı osu toplu halde. Takıda İzinli olan şeref ve Basri bu Fenerbahçe iiçlu Turnu/aya Katılıyor Tevkifin üzerinden iki ha. sp r yazarları derneği île taş üçlü turnuva yapacaklardı, nuşuş 7-2 oyla bu açı bar; la geçtiği halde, yeni bir şe yaptıkları anlaşaya göre Fe- K akat Fenerbahçe idare heyt ka bir tarihde oynaaya ka - bgrenile e işti Derken, ıt nerbahçe Galatasaray Beşik - tı toplanarak bu konuyu ko rar veriştir. Eylül sabahının erken bir «. 1 ~ ~ atinde isine g i d e n Augus:us Horn adında b i r p iy a n o aksa, ı i alâtçısı, k a l d ır ı ke rında kahverengi b ir paket gördü. Biraz düşünüp taşıt, diktan sonra, Horn, en yak;- karakola başvurdu, b irk a ça at sonra da B. M a y e r, Sete; land Y ard'da g e r d a n lığ ın ı ta nıdı Gazeteci ağabeylerie so ra r sanız en büyük açı olarak Altış bir inciden, en i F e'tade Alan illi takı ını de dahil olak üzere, elli (Mı. >çıkardığı oyunu köste kuzu bulun uştu Gerdanı rirler. Evet ogün hakikaten ğın, hırsızların bir ortağı tars kişi önünde uazza fından atıldığı besbelliydi, bir aç çıkarıştık. Fakat e - Grizard her ihti.,le karşı ı:in olun bana sorarsanız u luşa yerine in c ile r le g t a nuttu bile o açı. Beni iş, onları, kendisinden Mb- anlatacağı unuta adığın bekleesi kaydıyla b ir ark,. Hollânda illi açıdır. Ast/J,- şına bırakıştı. Esasen «da da büyük oteritör O r h. > gerdanlık hırsızlar için dıı» Şeref Apakın bizzat alâkalar: - itten farksızdı; çetenin efc-dıgı ve bizi cesaretlendirdiği başıları kilit altında olunca,,.tu açta rakibiiz hakikatin tnezlerden hiçbiri b ir tek İî: n.uazza bir futbol oynuyor yi dahi sat ağı ü it eden du. Bizden 15 gün önce Hol - dı. Bu itibarla in c ile r i atnrn kndalılar Belçikalılara ta 7 tan başka çare kalıyordu tane gol atışlardı. Avrupa Hırsızlığın tekili de tesb basını yeni bir futbol devinin edilekte gecike-lı G u t u :'donuğunu yazdığı sırada b r. ara Q uadratstein ile Bra* Hollanda ya geliş.tter e,jşetenin, iki posq 200 er İngiliz lirası ödeı,1 İlk devreyi H ollandaliların i ağzından kaçırıştı tattıkları bir golle 1-0 ağlop ki bu p o l o l a r, B May bitiriştik. Buna rağen takı- ı gerdanlığının şöhretinihiç bozuladı. İkinci olakla beraber, Par-Evreye yine ayni hız ve o' i Unutaadığı Maç Turgay Seren (Galatasaray)ı Anlatıyor tlğini ve postayla kend^çıktık, içide biz galip. (gelecekişiz hissi vardı. Takılado edileceği nerden u,,,,,.. M M Esr ) iiz Hollanda nin çok asıl ve reniş olabilirlerdi9... üstelik «alınış ınci,enn seyirci devalı t,iası son derece üşkül teştlerd e yavaş yavaş çoğa. - duğundan. hırsızların, p ır la ğ a başlaıştı. Dünyanın. i.. S dört bir bucağında pek çok P ^ t u l a b, >n ıretll taşların l1^1. ları daha kuvv * ı^.. aç oynadı. Fakat futbolu htl[s, centilence kabul eden, her ^güzel hareke»; alk'şlayan bir TURGAY ŞEREN 1932 senesinde A nkara da dünyaya gelen Turgay ilk a çını A vusturya nın Adir takı n ına karşı Dolabahçe de yap tı. Bu 1949 senesinde idi. İşte c günden beri illî takıda di. M aaafih B. seyirciye henen heen hiç bir ve G alatasaıay da parlak oyun dilerine kurban olarak > ' yerde ,----- rastlaadı ^ dese yeri lar çıkaran rı' fi Turgay Şeren bu - lerine şüphe yoktu dir. İşte bunun için bu açı gün takıın kurtarıcısıdır. Bir pg! hiç unutaa. Sanki Aster çik defa ayyıldızlı forayı gi- Birkaç hafta sonra. ^ da>cja tjeğjiı Dolabahçeds yen Turgay Şeren tvli olup 5 ile B. M ayer e gön t ^ idi... Can ve Lefteıin paslarıy- yaşında Celâl isinde bir oğlu ket, postacının ilk uğra ja Metin in attığı iki gol ve za- vardır. Türkiye nin en epa - Silver an ıtf yaz'h*11 feriizle biten bu aç hafi - tik ve efendi kalecisi Turga1' birkaç dakika kal'511 ^ d a j)k g(jn caniliği Ve ho- Şeren kulübüne senelerdenberi Bu teorinin gerçek 0 yecanıyle va^aaktr.dır. bağlıdır. Silver an'ın yazıhane^ ^ - baluu, bunu,sltnia ispirto labası v ^ vap'lır ooroon Gordon rarauiiuu tarafından ^ çift M li ührün bulun dan anlaşıldı Lâfın kısası, bütün u«- delil* ^ hırsızlığın filver an hanesinde y a p ıld ı^ ' * y0rdu- a rk a ^ 1 Silver an. e nin suçu sabit hepsi, birkaç haneye gönderi,ti11 ^ ^ HAZRETİ ALİ NİN BİR CENGİ Sayfa 2 dcn kalan İkiye bölündü vücudu, ve canı cehennee gitti. Allahü Ekber! diye bağırdı Allah ın Ars lan''. Sesine katıldı, Üç bin tekbir sesi. Tekbir sesleri, ortalığı inletti. Böylece yenilez sanılan Ar ı, Allah ın Arslan ı Hazreti Ali, Yeniverdi. Yeniverdi de, bu yenişi, destan oldu dillere. (SON) j Melcb,or Beşiktaşı Çalıştırdı Transferde Lira Harcandı Dün saat ı7.00 da resen sona eren 1903 yılı transfer a- yda kulüpler futbolcularına Diğer taraftan kulüpü ile ukavele yapayan illî fut - bolcu Basri Dirilili bir ylı sonra serbest olacaktır. Fakat,ızan haberlere göre Fenerbah ;e bonservisi vercceği için, 3?sri Kıbrıs a gidecektir. Beşiktaşın yeni hocası Aus - tria takıının şöhretli sağaçığı Melchior Siyah - Beyazlı e- kibe ilk antreanını dün Şe - ref Stadında yapıştır. Bir hayli değişik safhalar çizen ça lışa sonunda yeni hoca : - Beşiktaş takıında futbolün ehli bir süre kabiliyetli futbolcu üşahade etti. Bu bana (cezalandırılacaktır. ilerisi için üit verdi. İnşallah i*18 sonra genel kaptanlığa ge, Siyah - Beyazlı taraftarlar üç tırilen Fuat Türköz söz alarak i 4. Kulüp içinde ve dışında sonunda kendi takılarını şanı piyon görecekler... deiştir. ALL STAR, BEŞİKTAŞ, - TAN 3000 I.İR ALIK BORCU - NU ÎSTEDt. Bundan bir süre önce futbol Federasyonundan Beşiktaş kulübüne gelen bir ektupta, şunlardır : tir. Ali Star Aerikan takıı, bu parayı Türkiyedeki Aerikalı erciler tarafından Beşiktaş kulübünden tahsil edilerek gönderilesini isteiştir. Sa yet Beşiktaş kulübü ezkûr parayı kısa zaanda tediye et ediği takdirde kendisine res i üsabakalar hariç, hiç bir zaan yurt dışına çıka ü - sadesi veriliyecektir. ülkü Yurdunda Sporcu Tnplantısı Beşiktaş ve Fenerbahçe den sonra geçen yılın çifte şapi yolu Galatasaray da U-*. futbol sezonunu dün 17 de Mitatpaşa stadında açıştır. Sa hah Ada da toplanan Sarı -kır ızılılara Salâhattin Beyazit tarafından birer altın kol saıj ti şapiyonluk ükâfatı ola - rak hediye etiştir. Bilâhare M ithatpaşa stadına giriliş ve lira sarf etişlerdir. ;evsiinin ilk idanı yapıl - ıştır. i YENİ MEVSİM KADROSU Galatasaray ın 22 kişilik kad rosunda şu futbolcular bulun aktadır : Turgay, Bülent, Al tay, K. Ahet, B. Ahet, Do ğan ; Kadri, Mustafa, Talât, Ergun, K. Erol, Tarık İbrahi, Yılaz, Benan, Uğur, Ergin, Bahri, Metin, Nuri, Turan. Dün sezon açılırken elean lara yazılı olarak tek tek dağı i tınlan 20 addelik yasaklerı Ibelirten bildiride öneli nokta [lar şunlardır. 1. Maçların hitaına kadar futbolcular kahvehane ve benzeri gibi yerlere giriyecekler dir. 2. Kadrodaki futbolcular haf itanın bir gününde izinli saydı cak ve ancak o gün pavyon gi b; eğlence yerlerine girebile çeklerdir. Çarşaba akşaı Baf Ülkü Yurdu nda bir sporcu toplantı 'sı yapılıştır. Toplantıya He yeti İdare ve 30 kadar sporca katılıştır. Toplantıya başkan j işinden ötürü geleediğinden ; heyeti idareden Dr. Cahit aç - ış ve bu yıl daha disiplinli çalışılası gerektiği üzerinde durduktan sonra ağlubiyet lerde hakelere kabahat bulu 3. Saha içinde hakelerin nul a asını belirtiş bu yıl karari na jsyankâr tav r ta daha parlak galibiyetler alak k]nlyacak aksinj yapanlar için daha sık, çalışılasının ku)üp taraf dan ag,r şekjldü şart olduğunu söyleiştir. Da Bu yıl çok iyi çalışılasını, disipline dikkat edilesini, si gara ve içki kullanılaasını söyleiştir. Üçüncü olarak söz alan antrenör Üner Salih Heyeti Idare yle alınan kararla rı açıklaıştır. Bu kararlar Ali Star Aerikan Futbol takı! 1. Bu yıl he birinci he de a olan 3000 lira kadar bir ikinci takı olarak liglere işti borcun ödenesi talep ediliş ırak edilecektir. 2. Antre anlar 15 Ağustov ta başlıyacaktır. 3 Futbol Sahası nın yanında bulunan Okul a ait banyolar ta ir edilerek banyo ve so - j yuna yeri olarak kullanıla - çaktır. ı 4. Bir eşya kontrol euru I tayin edilecektir. ; 5. Takıı antrenör, genel kaptan ve aralarına alacakla't i bir üçüncü kişi tayin edecektir futbolcular gerek birbirlerine jkarşı gerekse idarecilere karşı [sevgiyle davranan bir saygı 'göstereceklerdir. Diğer addeler ise antre - anlara geç kalanlara verile - cek cezalarla bası sağlıyanla rın prilerine teas edilek jtedir.. Ayrıca Galatasaray kulübii (idare heyeti kadroda bulun dukları halde Deırsporla u ikavele izalayan kaleci Altav 6. Sporcular doktor uaye - nesinden geçirilecektir. 7. Tayin edilecek belirli kişi ler sporcuların yaşayışlarını kontrol edeceklerdir. Bundan sonra da sporcular - dikkatleri üzreinde durula rak toplantıya d ason veriliştir. Siyah Beyazlı Renklere Hizete Hazır Recep Adanır Hakkı Yeteni itha Etti Yıllarca Siyah - Beyazlı for aya hizet eden Recep Adanır, Beşiktaş Kulübü idare heyetinin bugünkü icraatını şiddetle tenkid ederek : Kulüp bugün Hakkı Yeten ile onu t'.s vip eden idare heyeti üyeleri - nin bir oyuncağı oluştur deiştir. Beşiktaş caiası ta - rafından anecerliğe getiril esi İsrarla istenen BABA RE CEP Siyah - Beyazlı renklere her zaan hizete hazır oldu ğunu belirterek şunları söyle iştir: BANA KARABORSACI DEDİLER Bugün için Karagürük ile hiç bir ilgi yoktur. Yıllar ca terlettiği foraa tekrar kavuşak idealldir. Ne var k i ; beni bu İsteği idare he yetince karaborsacı şeklin de dagalanıyor. İnsan bunla, rı işitince de kahroluyor. KULÜBE NE GİBİ HİZMETLERİ OLDU? İdare heyetinde bulunan İs - kende.' Yakak, Şeklp Okçuog - lu Haşan Pabuççu... Bunlar ki? BugUne kadar ne gibi faydaları oldu? Ne faydaları aa olabilir? öyleyse neden halâ kulübün sandalyelerini eskitiyorlar. Çekilip yerlerini, kulüp İçin hakikaten çalışabilecek kiselere terketsinler." ŞENOL VE BİROL KAÇIRILIR MIYDI.? Muhakkak ki bir şapiyonluk idarecilerin beceriksizliği yüzünden kaçırılıştır. Ya Şenol, Birol.. Beşiktaş ın kendi bağrında yetiştirdiği bu futbolcular kaçırılır ıydı hiç? Suata verdikleri parayı bu oyunculara verselerdi gi - derler iydi bu futbolcular? İnsanın kendi yetiştirdiği bir eyvayı başkasına yedire bileceğini aklı alaıyor doğ rusu. Beşiktaş ın bugünkü duru u çok acıdır. Bu acı derin leşeden tedavi ister. Bunun için de idare heyetinin değiş. esi lâzıdır. lii forvet eleanı Turhan ı pro fesyonel ilân edeceğini açıkla ıştır. Bu iki elean yerine sarı - kırızdılar dün Erol Gür i sili iki futbolcuyu a atör o- larak kadrolarına alışlardır. BİLDİRİ Bundan böyle Gençlik Gü ;ü taraftarlığından vazgeçiij'i- -ni ve Küçük Kayaklıyı tu tacağıı uuun alûu ol ak üzere bildiriri. Biray VEYSİ İNANGİRAY SAYFA- 5 Küçük Kayaklı Dün Sporcn Tnplantısı Yaptı Sezan Pazartesi Açılıyor Dün öğleden sonra Küçük Kayaklı kulübü sezonun ilk toplantısını yapıştır. Toplan tıda hazır bulunanlar arasında <ulüp Başkanı A. Menteş, yeni antrenör Özkan Mustafa, ı - dareciler, sporcular ve kalabalık bir taraftar kitlesi yer al - ıştır. Toplantının gayesi, yeni se zonda karşılaşılası uhte - -nel tü problelere eğilek idi. Bu konuda söz alan kulup Başkanı Azız Menteş, geçen /ilki uvaffakiyetten daha üs.lin bir başarıya ulaşak aa ;da olduklarını belirtiş. Bu tıun için de futbolcuları sıkı {isteli çalışaya davet et - Gü n e ş Sigorta Ltd. Şti. MAL VE CANINIZIN KORUVUCUSUDUR GÜNEŞ Sigorta EMNİYETTİR. GARANTİDİR SÜRATTİR Kıbrıs Müessili : CAN KARDEŞLER LTD. ŞTİ. 50, Atatürk Meydanı, Lefkoşa. TEL : P. K. 885 Sübeler : MAGU3A : Otello Seyahat Bürosu. TEL : LARNAKA : JET Seyahat Bürosu. TEL : 2831, 3101, BAF : f e M t. i \ İ M T y 1 8 i ' * *>. «I. ' v B P r l y Saraylılar Sarayda j n * ı f l l i B a # ^ : ı s a S iştir. Hedefiiz şapiyon luktur diyen başkanınsözlerial kışlarla son bul uştur. Daha sonra aynı gayeyi belirten ko nuşa yapan yeni antrenör Özkan Mustafa A ntre anlara devaın şart olduğunu isil lerle izah etiştir. Kulübün kıdeli futbolcuca Özerin konuşası ise aynı g a yeleri belirt ektle beraber d a ha heyecanlıydı Özerin konuşasını takiben yeni transferler eskilerle tanıştırıl ış ve bera ber lionata içiliştir. Kayaklı ilk antre anı Pa - zartesi gün kendi sahalarınd ı yapacaktır. Sezona Yaklaştı Bütün Spor Kulüpleri teker teker kapılarını açışlar, teker teker kapılarını kapaışlardır Bütün transferler ta alan - ış, şidi de hualı toplantılar başlaıştır. Bazı kulüpler sezonu açak için gayretler sarfet ektedir - ler. Devri Spor bütün ha reketleri adı adı izleekte ve evsie hazırlanaktadır. Bu arada leğerli hâkeleri izden ve spor hocalarıız - dan saydığıız lzzi Türkei, spor sezonunda olduğu gibi, yazılarını gtne Devri de ya - yınlaıya başlıyacağını, savın sporsever okurlarııza üjde leriz. M * ;. f v > IŞ f y ; S / J B B P * SARAYLILAR SARAYDA Yunan Kral ailesi bundan bir süre önce Loııdı-aya yaptığı /i yaret esnasında İngiliz K rallık si ve Edinbıırg Dükil İle bir arada.

6 f f l S j l R T L J > c t k BASI HAKLARINI SAVUNACAK LAR Öğrendiğiize göre, TUrki in edilen süper i tiyazları hak olarak vasıflandıran T ürk şövenistleri ve yayın a açlan, Ru liderlerinin, And taş alar ve A nayasa daki etı fi tarafların kaldırıl ası arzularında bir tezat olduğu iddia sında bulunuyorlar, çünkü bu enfi taraflar Türklerin kazanılan hakları hakkında iiş*' Dolayısıyla, kendilerine göre Rular, Türklerin haklarının çlğnen iyeceğine dair deeç - (erinde sa i i değilleriş. T ürk liderleri gerçekleri kas ten tahrif et ektedir. T ürk ct aatinin haklarını çiğne lye - ceğiz dediğiiz zaan, Tiirk ce aatinin gerçek, de okra. tik ve uluslararasında benzer ye Üniversitelerinden ezun olan ve halihazırda işsiz bulunan K ıbns iı gençler,kendi T ezat V ar ı? haklarını ara ak ve savun ak ış olduğu iyi ua ele, bu. atfedilen deeci nazarı dikku- nı Y orgacis in geçenlerde Ye! M ünhal Görev! üzere bir hukuk üşavirine FİLELEFTHEROS gazetesi, pun son örneğini teşkil et ek tine arzettl. Söz konusu yazı rolakko Festivaliyle yaptığı k<> yukardaki..,,. başlık altında ı. a yayın tedir. TUrklerln ruhlarının ken da, Averof un, Başpiskopos nuş ayı yoru la ağa deva baş vuracaklardır. 1 d ö o uda sövle de ekte di gazeteleri tarafından siste M akarios un şahsiyeti aleyhin et ekte, şöyle de ektedir : İLÂN dlr atik bir şekilde zehirlen e - * 1 1 y r *-*------'-MJ de isnadlarda bulunduğu İddia Şidilik K ıbrıs ta birden M üteveffa M ustafa R aşit sine rağ en, iki ce aat ensuplan arasındaki iyi ünase rak Averof bana şu deeci lüzu suz ve zararlı Ahdi olarak kendilerine le sine ra6 Ahedin en >iki enkul ce aat allarının en edil işti. Bu konuyla İlgili ola fazla siyasi p arti kurul asının olduğu betlerin deva ını te enni ede riz. Ru ve T ürkler bu adada 4 asırdan fazla b ir süreden beri birlikte yaşa ışlardır. Kendi aralannda dostluk ve barış ver iştir: Asla Başpiskopos noktasında, Yorgacis le hefi - M akarios un haysiyeti ve şahsiyetini kiriz. M uayyen bir zü renin teşhir edici deeçte tü den ayrıl ası, pek tabii r - bulun adı ; M akarios un larak bir rekabete yol açacak şahsiyetine karşı hudutsuz sev ve bir sınıf vicdanı yaratacak- valı surette ortaya atılan iddialar, tehlikeli yalandır ve iki ce aat arasındaki ünasebetleri sars ak gayesini güt ektedir. Sade T ürkler, Ruların kendilerine karşı iyi niyetleri olduğunu biliyorlar. Rular, hiçbir ırk ayrı ı güt eden, T ürklerle işbirliği yap aya ta raftardırlar. Asıl ırk ayrıı gü A verof sözlerine şöyle de - va et iştir : Verdiği de - eç şöyle idi : K ıbrıs ın her yönde tahrikki kaydet esi i - çin lüzu lu şartlar vardır. Ma kai'ios un şahsiyetiyle ilgili ola rak şunları söyledi : Terakki şartlan arasında bir faktör da ha vardır ki, o da M akarios - iç gerekse dış bakınılan dira yetli, kabiliyetli ve yetki sahi - bir bir kise olduğunu ispat et iştir. M akarios hakkında içinde yaşa aları elzedir. gl ve saygı vardır. Kendisi - tır Yazısına deva eden ga- Ruların, T ürklerin iha et- nin, Kıbrıs konusuyla ilgili dav zete, Ru illiyetçileri arasın ek gayesi güttüklerine dair ranışlanna da asla te as et e da iki siyasi parti kurul asını T ürk fanatikleri tarafından üe dı isteyenlere karşı cephe al akta, yazısına şöyle son ver ek te d ir : Milli bayrak altında top lan ak isteyenler, önce gelsin ler. Bu paroladan sağcı solci ki se uaf tutul a alıdır. A rzu eden bu bayrak altında toplan alıdır. Biz beşon kişi biliyoruz ki, bir za anlar Ko ünistlerin safında idiler, halbuki bugün illiyetçiler safında ce aatlerine gayret faydalı hiz etler yap aktadırlar Rusya dan Dönen Çiftçiler Solcu HARAVGt gazetesi - un şahsında toplanan kuvvetli hallerde kabul edilen haklannı den, T ürk fanatikler zü resi - bir liderliktir. M akarios, gerek kastediyoruz. K ıbns halkının dlr. Bu zü re kendi aksatlarına hiz ete çalış aktadır. Ba ezici çoğunluğunun ayaklar al tına alın asını kollanınız bağ aksatlar da Kıbrıs için zarar lı olarak seyret ek ve herşe yi kadere bırak ak arzusun. da değiliz. Türklere olağanüstü ve elze şartlar altında, ırk ayn ına dayanan, aynca nü lı ve tehlikelidir. A verof un Dün MAHt Gazetesine Bildirdiğine Göre Ma karios un Şahsına Büyük Sevgi ve Saygı V ardır, Asla ve kendisiyle ilgili hatıralan konusunda bir yazı yaz ak is tediğii, M akarios hakkında birkaç kelie ile bahsede iye nin bildirdiğine göre, 15 gün lük ziyaretten sonra geçen pa zartesi günü Kıbrıs a dönen 22 kişilik Kıbrıs solsu çiftçiler de fusun yüzde 18 üıe yüzde 80 i Başpiskobosun H aysiyet ve ceği i sözleri e ekleri.. legasyonu, başta Sovyet Ta - üzerinde baskı kullan ak y e t kisi veren süper i tiyazlar bahşedil iştir. A ndlaş alar - daki bu enfi hükü lerin de - Şahsiyetini T eşhir Edici De - eçte Bulun adı. MAHt gazetesi, anşet olarak ve yukarıdaki büyük baş - Bundan başka bana isnad e- dllen bütün sözler gerçekle te lif değildir. Söz konusu yazı daha önce dikkati e arzedil - rı Bakanı olak üzere, bütün sovyet res i şahsiyetlerinin, Kıbrıs ile Sovyet Rusya arasın daki ünasebetlerin daha fazğiştiril esi için İsrarla ve a - lıklar altında, A tina özel u - ediğinden çok üzüldü, çlin la geliştiril esi lehinde görüş zi le çalışacak ve bu arada T ürk ce aatinin gerçek hak lanna saygı göstereceğiz ELEFTHERlA gazetesi, de ayni konuyu işle ekte, şöyle habiri Pavlos Kavlsl nln şu yazısını yayınla aktadır.: Y unanistan ın sabık Dışişleri Bakanı A verof la yaptığı görüş e sırasında 22 Teuz, kü duru u daha önceden ta v zih edecekti. Y orgacis in Konuşasına Dair. FOS gazetesi, yukardaki baş de ektedir K ıbrıs Ru ları, tarihli StNAYERMOS gazete - hk altında yayınladığı ikinci köy sakinlerinin T ürklere yap sinde yayınlanan ve kendisine BÖYLEDİR BU DÜNYA Beklenen - Bekliyen Dışarıda hafif bir yağur yağıyor... Her akşaki gibi, Yolları değil kalbii ıslatan yağur.. Oturuşu seni bekliyoru Her zaanki gibi. Yolun her iki yanından insanlar geçiyor. Çift çift, kol kola Gözlerinden okuyoru utluluklarını.. Ben her akşaki gibi, Yalnız yapayalnızı; Seni bekliyoru karanlık odada Ü itle, özle le... Ne çare ki Bir korku var içide Her akşaki gibi Geliyeceksin diye... İhsan GÜVEN «I I I, I İ I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I 1 I I I I I ] I 1 H I I I > I» I I I 'H '" " " " II" I, I I, I I, ", ", ", ", " " Î 3 Denizcilik Bankası T.A.O. Kıbrıs Acentliğinden E a İSTANBUL vapuru 3 Ağustos 1963 ta- \ rihinde Cuartesi günü saat de Li«- İ sol a gelip aynı gün saat da Hayfa, Na- poli, Cenova, Marsilya ve Barselona ya üte- veccihen hareket edecektir. Yük kabul edilir. GENEL ACENTE Lefkoşa Türk Bankası Ltd, = I Lefkoşa Kıbrıs. I 1 T el: Lefkoşa : Mağusa : 2389 Lârnaka : 2435 L i asol: 3834 ; 1 Baf: I 2 jj; ~ T lllllllllillllila iia illllllllllllllltlillllllllllllllllllllh llllllllllllllia illllllllllllllliailllltlilflillllllllllllllı I ve son yazısında, İçişleri Baka Sebebini beyan ettiklerini, dün yayınla - dığı bir bildiriyle açıklanış - tır. Bildiride ayrıca, Rusya da çiftçilerin gayet iyi karşılandı gı, Sovyet halkının K ıbns hal kına karşı yakın bir ilgi göster diği iddia edilektedir. Kalb Krizlerinin Araştırıyor Kalp Krizlerinin Sebebini Anlaak ve Çaresini Bulak tçin 1,500 Gönüllü, Bıçak, Çatal ve Azile Bir Deneeye Başlıyor Gönüllüler Muayyen Dükkânlardan Alış - Veriş Yapacaklar Eşleri İşbirliğinde Bulunacak New York G ıdaları ızdaki fazla hayvani yağlar ve kolesterol addesi i sebeo oluyor kalb hastalıklarına? Bu nun cevabı evet ise, p ehru (yapak ve yiyecekleri izi dik katle seçek suretiyle odern çağ kalb krizleri salgınına ani olabilir iyiz? Bu iki sualin cevabını bulabilek için B. Aerikanın uhtelif şehirlerinde 1500 o r ta yaşlı erkek yeni bir dene^ eye gönüllü olarak katıl a ğa karar ver iştir. Kalb hastalıklarının günde 1300 kadın ve erkeği öldürdüğü, âni beyin kana alarının günde 50J insanın ölü üne sebep olduğu bu devirde, yukarıda bahsi ge çen iki sualin cevabı belki de birçok insanın boşuboşuna :,-ö çüp git esini âni olacaktır. Bazı hallerde doktorlar, kalplerinden ustarip olan hastalarına pehriz tavsiye e- derek, krizlerin tekerrürünü önleeğe çalışırlar. Y ağların ve kolesterol addesinin kalb da arlarının tıkan asına sebebiyet verjiği belirtil ektedir. Bilhassa hayvani yağ ve kolesterol ihtiva eden gıdala rın azaltıl ası, kalb rahatsızlıklarının sayısını indirecek idir? ClevelandMaki Clevcland Kliniği, Milli Kalb E nstitüsünün de desteğiyle, işte hu suale cevap bulnr: için dene nıe progra ını hazırla ıştır. Deneeye katılacak olanların hepsi orta yaşlı olup evlidir. Hiçbiri kalbinden veya şe ker hastalığından ustarip de ğildir. Bu gönüllülerin hepsi erkek olup eşleri işbirliğinde bulun ağa söz ver iştir. Alış veriş, bilhassa yağlı addeler konusunda, daia özel ağzalardan yapılacak ve gönüllüler, denee bitinceye kadar, hakikaten istedik leri gıdayı ı aldıkları yoksa istediklerine yakın bir şev 5 Ağustos 1963 tarihinde P a zartesi ö.e. saat 9 da A nkara caddesinde No. 60 da erhu M ustafa Raşidin kendi evinde açık artır a ile satılacağı a lî kadarlara duyurulur. Tereke Meuru Keal H. Akcan Leyosun NE DESEM Kİ (Sayfa 3 den Kalan) lerde işe giren bir ziraat ü hendisine ver ek üzereyiş. Sildi ağzıı, çıktı dışarı, j Şidilerde son yıllarda bü yük para yapış bir tüccarın kızına git iye hazırlanıyo-- jdu. Aa tatilini Türkiyede geçir ekte olan oğludan al- Jdığı ektup elii koluu bağladı. Meğer burada iken adresini ec ualardan öğren diği bir kızla ektuplaşıyoruş. Oraya gidince buluşuş Iar, birbirlerinden hoşlan ışlar, nişanlan ışlar. Beraber gelecekler iş, eve çekidüzen ver ei istiyor. Ne yapayı bileki? Onlarda âdet değişikiş. Kızdan para al isliyeezsin, üstelik çehizine de yardı et en gerekir iş. Bü tün üitleri in söndüğü sırada siz geldiniz. M ektup işte.asanın üstünde. Bir de s ii okuyun, bana bir akıl veri.ı. Koca TUrkiyeli geliniiz olacak. Daha ne istersin, ca- :nı. deyip duruyor. Aa bir de siz okuyun ektubu, bir 'de siz konuşun. I öğretenlere Yardı (Sayfa t den Kalan) vatanın Kıbrıs T ürk kültürün ; gösterdiği yakın ilginin büyıik bir tezahürüdür. A lt ış sekiz eekli öğret ene, A navatanın yaptığı bağışlar dünden itibaren veril - eğe başla ıştır. Anavatanın e ekli Türk öğret enlerine dağıttığı yardı lktan 3844 lira tut aktadır. Türk öğret eni A navata Hüku etinin bu yardı ı karşısında şükranlarını izhar et ekte, duydukları e nuniyeti ve sevinç! şöyle İfade et ektedir l e r : j? A navatan Hükü etine bize karşı gösterdiği yakın ilgi den dolayı duyduğu uz e nuniyeti izhar edecek kelie bula a anın âczi İçindeğiz. Teşekkür ederiz, Allah Devle - tiize zeval ver esin. eyvaları, sebzeleri eke* ve yağ ihtiva et iyen her tür lü gıda addesini kendi bakkallarından al ağa deva 3- deceklerdir. Gönüllünün biri lekantada veya arkadaşlarıni aldıklarını biliyecekler- da yeek vıyecekse, neleri yi dir. İki guruba ayrılacak olan yip neleri yiyeiyeceğini pe bu gönüllülerin bir gurubu da vnen bilecektir, Gönüllüleıin eşleri, b ü u n " G Ü V E N,, Güveneceğiniz Sigortadır. Dakikanın getirdiğini yıl getireziş. Neden siz de alınızı, canınızı ve çocuklarınızın istikbalini GÜVEN Türk Anoni Sigorta Şirketinde garanti altına alalısınız. Uuî Acentlik: Lefkoşa Türk Bankası Ltd., Lefkoşa. Tel : insanlığın başına usallat o- lan bir illetten korun a çarelerinin bulunabileceği ü it e- dil ektedir Z KIBRIS M ER K EZ BANKASI Kıbrıs Merkez Bankası, Personelini tedricen taalaak ünasip şahısları, Bankadan tein edilebilen özel bir fora Müdür, Kıbrıs Merkez Bankası, 36 Medoş Sokağı P. K şa adresine 17 Ağustos 1963 tarihine kadar dilekçe göndereye eder, Her görevin sayısı, vazifeleri, istenilen evsafı, asli aaş diğer hizet şartları 268 sayı ve 1 Ağustos 1963 tarihli Cu i Gazetesinde yayınlanıştır. İlgili üstediler alâkadar oldukları görevleri 17 Ağustos 1963 ne kadar yazılı olarak bildirdikleri takdirde, halen gönder"-' nan dilekçeler uteberdir.! Lefkoşa, 2» ıll ll* tllh IIIIII* llllll:.lltlllljlâllm U Iİ^ g ^ ^ l«llll* * 'l«ll,,l* M* 1,, l l i l,, l l, l,, ", l, * M B I I, M " I l ı n ı l ı n 1 I I I I I I ) I I l ı t v - - (Sayfa l den Kalan) a hakkı tanı anın, ağır a.i fedakârlıklar pahasına elde e - dildiği herkesçe bilin ektedir K ültür A teşesi bir el işi ni Brown a gösteriyor. T.C.M. Tebliğ Yayınladı Kıbrıs Cu huriyetinin ilâ - a ile T.C.M. e bağlı, teşkilât kanunlarındı iştlr. T.C.M. İcra Heyeti; nından sonra T ürk Ce aat M eclisinin gerek kuruluşu için gerek A nayasanın kendisine at nıdığı fonksiyonlan ifa için tahsilli bilgili ve tecrübeli ele O tarihten bu yana, M erkezi H ükü ette açılan iş sahaları ve C e aat Meclisinin kendi anlara ihtiyaç duyduğu, bir rın kendisine veı istinaden, kanun ve elere uygun olarak bünyesi İçerisinde yarattığı tın vakladlr Yenj kurulan dalrei;î görülen ünhal kânlarla, Yüksek Ziraat Mü - hendislerinin işsizliği davası he en heen ta a ıyle halle diliştir. 5, Konunun, sadece böyle rın en kısa zaanda C e aata faydalı bir duru a getiril es bakı ından genç ve tecrübesiz ele anlar yanında, bilgisi - ne ve tecrübesine güvenilen e- geçici tedbirlerle değil esele le anlarl hiz etine ihtiyaç yi kökünden halledecek ta sa r duyul uştur, Bu arada, Merkc ruflarla te elinden hallet e. zi H ükü ette olduğu gibi, nin lüzu una İnanıl ıştır. Türk Ce aat Meclisinin bazı Y etişen gençliğin, klâsik tah sü yerine, teknik ve ziraî tan- sile yönelt e için yapılan faaliyetlerin taılh l yeni değildir. Y akında bir Z iraat Koleji ı- çılacakd Teknik okullan ı/ daki terakki iftihar edilecek bir seviyeye ulaş ıştır. Bu gi bi okullardaki okua şartları diğer klâsik siste i beni si İyen okullara nazaran büyük 'kolaylıklar arzet ektedir. Zirai İnkişafların yakında W. leek için tsraile ele anlar gönderildiği gibi, kendisini tup rağa bağla aya hazır lise e Gençleri izin, e ekli e zunu gençlere, tecrübe i kânları, toprak ve ser aye Inıkln ia nor al yağ ihtiva eden Gönüllüler uayyen fasıla- urların görevini yap aya eh kuzu eti, biftek, douz pirzo larla uayene edilecekler ve lan hazırlan aktadır. lc'sı, sosis, sala, salata yağ- duru ları nakkında izahat ve 100 Lise ezunu gencin Isrn ları, peynir, dondur a, pasta receklerdiı. e urların hiz etine son ve İle gönderil esi hakkında alı - bisküvi v.s. gibi addeler a- Belki iki, belki üç yıl sürecek olan bu deneeden sonra ehil genç ele anlar tarafından ril ekte ve yerleri bilgili ve ı;an karar, eseleyi kökünden lıp yiyecek, diğer gurubu ise hallet ek İçin atılan adı ların hayvani yağlan çıkarılış ve doldurul aktadır. bir yenisidir. ya değiştiril iş gıda addele T ürk Ce aatının, zirai ve ri kullanacaktır. teknik sahalarda kol kuvvetini bilgisiyle değerlendiren tahsil. 11 ve bilgili gençlere ihtiyaçı bulunduğu ta a en bir ger Içek olduğu halde Üniversiteyi bitir iş veya tahsilini yan d a bırak ış gençlerin çoğunun ısrarla dai a e nuniyet peşi.', jde koş aları acı bir neticedi-, İktisadi alanın her branşında bilgisiyle kol kuvvetini değerlendirecek gençlerin talepleri. ne, Ce aat tarafından, tecrübe burslan toprak ve ser aye i kânları sağlan akta ve sağlanacaktır. evkilerinde, e ekliye ayrılış tecrübeli e urların, bir üddet için istihda ına zaru ret hasıl ol uştur. Türk C e aat M eclisi üç yıllık azisi içerisinde bu gibi e ekll e urlardan büyük fay dalar sağlan ıştır. Uzun yıll»- rın tecrübesi ile gerek idare a- lanında gerekse teknik alanda te ayüz et iş bulunan eekli e urlar, diğer genç ve tecrü beşiz ele anları ızın yetiş e sinde öneli görevler ifa e t işlerdir. y/n/er yapılaktadır. 8. İşsiz Üniversite na iş teini konusunda lar üsaadesi: den gelen yapıl" Merkezi Hüküet ve tan Hüküeti ne ret gösterilektedir. B«k ile Anavatan H_ gösterdlği ve deva den asla şüphe i gi dolayısıyle, şükran ve net duygularıızı ifade bir borç sayanz. 9. Üniversite I leriizln T.C. kili oıganlarına baş vuradan 1 yük üşkuler l kendileri kadar ' Yetkililerini de! probleleri için,, leri kurarak TUrk. lisi D ah ilerin i', vasat ve zein il bir duru a geldiklerine ka - gelişi güzel "Açık naat getirildiği anda, e ek i Basın toplantılar'" Bugün T ürk Ce aat Mecli - sinde hiz etlerine halen ihti yaç duyulan ve istihda lan za ru ri görülen e eklilerin sayısı altıdır. E lbetteki Ü niversite ezun- lan davası, böylesine u lu o rtı söyle ekten çekinil iyen 3 - S Böylesine ciddi 1 e eklinin hiz etine son veril- leşine hareketlerle ekle halledile iycceği gibi, geçen e eklilerin görevleri hı; dlr. gün Ü niversiteyi bitiren veya ası usulünden T.C. Meclisi k bitir eye uvaffak ala ayan le tekrar ele awh,ır genç ele anların nazari bilgi saygıyle TUrk C*1*1 leri ile de İfa edileez. laayı bir vazife W *' 7. TUrk Ce aat Meclisi e urları için aranan evsaf, T. C.M. Ae Hizeti Kanunu tında eseleyi ren toplantılar i gün ve yarın TUrk < sorululuklarını hazır bulunacak bekleneektedir. Bu gibi faalli lerin halledlliî sı. zaanda l dir edeceklerdin 1 Türk Ce***

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir.

GİRİŞ CÜMLESİ. Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. PARAGRAF TAMAMLAMA GİRİŞ CÜMLESİ Giriş ü lesi, ko uya girişi yapıldığı, ko u u ta ıtıldığı ü ledir. Paragrafı konusu u ü lede ortaya atılır. Tü de geli ge elde özele yö te i i uygula dığı paragraflarda

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ

DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ DİĞER NOKTALAMA İŞARETLERİ 1. ÜÇ NOKTA 1. A latı olarak ta a la a ış ü leleri so u a ko ur: okaklarda kadı lar, eşeyle orada oraya koşuştura ço uklar, keyifli ge çler e i ir yakalarsa 2. Açık yazıl ak

Detaylı

Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN

Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN 1 2 Leyla Ruhan Okyay GEYÝKLÝ ORMAN 3 TÜRK YAZARLARI Yayýn Yönetmeni Ýlknur Özdemir Dizgi Serap Bertay Düzelti Fulya Tükel Montaj Mine Sarýkaya Kapak Düzeni Semih Özcan Ýç Baský Özal Basýmevi Kapak Baský

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

YÜKSEL ÖZDEMİR. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.10.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI

T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM ANAOKULU DENİZ İNCİLERİ SINIFI BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 4-10 Nisan: Polis Haftası 7-13 Nisan: Dünya Sağlık Günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'ı içine alan hafta: Dünya Kitap Günü T.C. M.E.B ÖZEL MANİSA İNCİ TANEM

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve Melih Güneş konuklarla sohbet etti 86. İzmir Enternasyonal Fuarı nda bu yıl ilk

Detaylı

D d L l U u. E e M m. F f N n V v

D d L l U u. E e M m. F f N n V v Boşlukları dolduralım. A a I ı R r B C -b c --- J K -- j k S -- T s -- t D d L l U u E e M m --- F f N n V v G g O o Y y ----Z z H h P p TANIŞMA/SELAMLAŞMA TANIŞMA Ta ışalı Seçeli ve yerleştireli. Fra

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR 3. B A S I M Çocuklarla İlgili Her Türlü Faaliyette, Çocuğun Temel Yararı, Önceliklidir! 2 Süleyman Bulut Anne Ben Yapabilirim 4 Süleyman

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE A a düşü eyi destekleye, u görüşü okuru kafası da etleş esi i sağlaya yardı ı yargılara yardı ı düşü e de ektedir. Yardı ı düşü eyi ul aya yö elik

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 3-4 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 4-5 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eş aları ı ta ı alı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aile i ta ı alı. ölü leri i ta

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı