İTME VE MOMENTUM. 1. P i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTME VE MOMENTUM. 1. P i"

Transkript

1 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P s P i ( kg/s olur F t P F t 40Ns olur ( işa re ti ön belirttiğinden, dik ka te al a a ge rek ok tur b Cise ugulanan ortalaa kuvvet, F t P F0, 40 F 00 N olur 0/s P i kg P s kg 0/s 0/s ( (+ düzle düzle a Cisin ilk ve son oentuu, P i i 0 40 kg/s P s s ( 0 40 kg/s olur Mo en tu de ği şi i, P P s P i ( kg/s olur it e P kg/s olur b Ya ın cis e u gu la dı ğı or ta la a kuv vet, F t P F4 80 F 0N olur 3 x 6/s +x A B C düzle a AB ara sın da sür tün e ol a dı ğın dan hız sa bit tir P 6 kg/s b Cis in hı zı sa bit ol du ğun dan kuv vet sı fır dır Bu du ru da, F t 0 olur c Cis in B nok ta sın da ki o en tu u, P B B 6 kg/s olur Ci si C nok ta sın da dur du ğun dan C 0 ol ur P C C 0 0 olur it e P P s P i P 0 P kg/s olur İte P Ns olur d BC ara sın da cis e et ki eden kuvvet sür tün e kuv ve ti dir Cisin ivesi, F net a f sür a (kg a (0,30 a a 3 /s olur 4 a Ci sin hızındaki değişe, s i s + ( i olur nin bü ük lü ğü, ( (30 + (40 ( /s olur b Ci si üze ri ne u gula nan it e, i 30/s Ι F t Ns olur c Cise ugulanan kuvvetin büüklüğü, F t P F5 00 F 0 N olur i 30/s s 40/s s 40/s UET E HAREET 83

2 5 a Ci si den e gel- e si le, + ( olur Hız lar ara sın da ki açı 0 ol du ğun dan nin bü ük lü ğü, 0 /s olur Mo en tu da ki de ğişe, P 0 0 kg/s olur 0/s P 0/s b Ci si den N e gelesile, N N N N + ( olur O N r 30 O O R 0/s 0/s N 0/s Hız lar ara sın da ki açı 90 ol du ğun dan, ( N (0 + (0 ( N 00 N 0v /s olur Mo en tu da ki de ğiş e, N P N N 0v 0 v kg/s olur 6 Sis te in iv e si, F net ( + a 3kg g ( + a düzle 30 (3 + 3a 30 6a a 5 /s olur cis inin e re çarp a hı zı, h60c s s + ah s 0 + 5,6 s 6 s 4 /s cis inin oentu değişii, DP ( s i 3( kg/s olur 3kg g s c Ci si den P e gelesi le, O P P P P + ( olur 0/s 60 P P Hız lar ara sın da ki açı 60 ol du ğun dan, P 0v3 /s olur Mo en tu da ki de ğiş e, P P P 0v3 0v3 kg/s olur d Ci si den R e gel e si le, R R 0/s R R + ( R 0/s olur R nin bü ük lü ğü, R /s olur Mo en tu da ki de ğiş e, P R R 0 40 kg/s olur 7 F(N 0 5 0Ns 0Ns 4 6 0Ns t(s uvvet-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan itei verir R FDt Ns olur Cisin t 0 anındaki hızı, R FDt ( 0 5( /s olur 84 UET E HAREET

3 P(kg/s t(s a Cisin ilk ve son oentuları 0 5 x Moentuun korunuundan, +x 3 0 düzle P i kg/s P s 0 kg/s olur İt e, o en tu da ki de ğiş e e eşit ol du ğundan, İt e P P s P i 0 8 Ns olur b uvvet ise, F t P F4 8 F N olur c Gra fi ğe ba kıl dı ğın da cis in 3 sa ni e de ki o en tu u 8 kg/s dir Hızı ise, P 8 4 /s olur d Cis in sa ni e de ki hı zı, + ( + ort ( + 3 ort 0 5 ort ort olur cisinin hızı, ı ort 5 ; x önünde olur cisinin hızı, ı ort 0 4 +x önünde olur P 6 3 /s Cis in 4 sa ni e de ki hı zı, P /s olur Cis in iv e si, T 5 3 a / s olur Tt 4 Za an sız hız for ü lün den, o + ax (5 (3 + x x x 8 olur 9 x +x 0/s 5/s 6kg 4kg ort 6/s düzle 5/s 0/s Ci si ler er ke zi es nek ol a an çar pış a ap tıkla rın dan o en tu ko ru nur düzle a Ci si ler öz deş ol duk ların dan, çar pış a dan sonra hız la rı nı de ğiş ti rir ler cis i nin hı zı nı, cis i ise nin hı zı nı alır ı 5 /s b nin hı zı ise ı 0 /s olur Σ P ilk Σ P son + ( + ı ort ( /s olur UET E HAREET 85

4 30kg/s 5kg 4/s 0kg /s 37 O 37 30kg/s P30v kg/s a Mo en tu ko ru na ca ğın dan ci si le rin çar pışa dan ön ce ki o en tu la rı, P x x x kg/s P 0 olur Çar pış a dan son ra ki o en tu lar, Δ P P ı P Δ P P ı + ( P P nin bü ük lü ğü, ( P (30 + (30 P 30v kg/s bu lu nur c cis i ne u gu la nan it e, P P it e 30v Ns olur P ı x ı + x ı x 5 ı cos37 + 0ı cos37 5 ı 0,8 + 0ı 0,8 4 ı + 8ı P ı ı ı 5 ı sin37 0ı sin37 5 ı 0,6 0ı 0,6 3 ı 6ı olur ö nün de ki o en tu ko ru na ca ğın dan, P P ı 0 3 ı 6ı ı ı olur x ö nün de ki o en tu ko ru na ca ğın dan, Px P' x 80 4' + 8' ' 80 4' ' & ' 0 / s bulunur b cis i nin çar pış a dan son ra ki hı zı, ı ı 3 x 60 40/s 8 0/s 0 ı ı 5/s olur Mo en tu la rı ise, P 0 0 kg/s P ı ı kg/s olur P 0kg/s 37 x +x ol Moentuun korunuundan, Σ P önce Σ P sonra A A + ç ç ( A + ç ort 80 40cos60 (8 + ort ort P 50kg/s 0 0 ort P 0kg/s P x 40kg/s 37 +x önünde olur ort /s P 30kg/s P 50kg/s 86 UET E HAREET

5 /s x +x 0/s 6 I ol: Roketler için çıkarılan forülden, D D gaz s o D gaz düzle s 0 0 ( 000 Ci si atıl a dan ön ce ki a ta o en tu, P ilkx ( olur Ci si atıl dık tan son ra arabanın hızı ı, küt le li cis in e re gö re a ta hı zı, x ı + 50cos37 ı + 500,8 ı + 40 /s olur Ci si atıl dık tan son ra x ö nün de ki o en tu, P sonx X + M a ı ( ı ı ı Mo en tu ko ru na ca ğın dan arabanın hızı, P ilkx P sonx ı 0 6 ı ı 0/3 /s olur 7 II ol: s 00 /s olur Mo en tu un ko ru nu un dan, roketin hızı, P roket P gaz P r P g /s olur 6kg x +x kg 0/s 0/s düzle Mo en tu un ko ru nu un dan, Σ P ilk Σ P son 3kg g 000/s kg, 3 0/s t t ( tavan /s, +x önünde olur ip 0g h ax 400g 900/s t 500/s Tah ta blo ğun ak si u hı zı o en tu un ko runu un dan, 8 0/s x 3 h o 50/s x 5 x x Σ P ilk Σ P son ı + t ı t 0,0900 0, ,4 ı t ,4 ı t 4 0,4 ı t ı 0 /s olur t Bu hız la tah ta bloğun çı ka bi le ce ği aksiu üksek lik, ' g h t t t ax ( 0 0 h ax 50 0 h & h 5 olur ax ax x a Pat la a nın ol du ğu ük sek lik, h o t gt 50 0 ( 80 olur 3 küt le li ci si a ta atış ha re ke ti ap tı ğın dan e re düş e sü re si, h gt 80 0 t & 6 t t 4 solur UET E HAREET 87

6 b sa ni e son ra 5 küt le li cis in hı zı, o gt /s olur Cis in pat la a ol a dan ön ce ki o en tu u, P ilk ol a lı dır Patlaa olduğunda kütleli cisin düşe oentuu, P olur Moentuun korunuundan, /s olur Pat la a dan ön ce ki a ta da ki o en tu sı fır ol du ğun dan, pat la a dan son ra da sı fır ol a sı ge rekir 3 küt le li par ça nın a ta hı zı 0 /s ol du ğu na gö re küt le li cis in a ta hı zı x, 30 x 60 x x 30 /s olur küt le li cis in e re düş e sü re si, ı gh ı (75 0( 80 ı ı 85 /s olur ı gt t 60 0t t 6 s olur c Parçacıklar arasındaki uzaklık, x x x x + x olur 9 a 6 sa ni e son ra cis in hı zı, Z kg Z o gt 6kg X kg Y (+ 0 olur Y Bu du ru da cis in pat laa h o 60/s dan ön ce ki o en tu- u P i 0 olur Pat la a nın ol du ğu h ük sek li ği, 0kg er ( o ( 60 h 80 olur g 0 Y cis i t 4 sa ni e de e re çarp tı ğı na gö re, 0 h t+ gt ( & 5 / s olur Mo en tu un ko ru na bil e si için Z ci si nin hı zı, Z 5 /s ol a lı dır b Z cis inin pat la a dan son ra dü şe de ki hı zı u ka rı ön de Z 5 /s ol du ğun dan ci si patla dı ğı nok ta a, z tu g s sonra gelir Bu du ru da cis in e re gel e sü re si, t er t u + t sanie olur c Z cis inin er den ak si u ük sek li ği, h ax z h+ g ( olur 4 0 o 50/s o x P x 37 o ox x x Cis in a ta ve dü şe ilk hız la rı, ox o cos ,8 40 /s o o sin ,6 30 /s olur Cis in 3 sa ni e son ra ki a ta ve dü şe hız la rı, x ox 40 /s o gt olur Bu bi ze pat la a nın ak si u ük sek lik te ol du ğunu gös te rir Cis in pat la a dan ön ce ki o en tu u, P ilk x olur 88 UET E HAREET

7 Pat la dık tan son ra ci si ler den bi ri si ser best düş e ha re ke ti ap tı ğı na gö re o en tu u sı fır dır Bu du ru da, P ilk P ı x 80 ı x ı 80/s olur x Cis in ak si u ük sek li ği çı kış sü re si, t ç g o solur Patlaa olaı olduğunda düşe hız sıfır olduğu için, t ç t i niş 3s olur Cisin atıldıktan ere düşene kadar aldığı ol, x x + x ox t ç + ı t x i olur a Cis in e re çarp a hı zı, s o + gh s s 30 /s olur Ci sin o en tu u ise, P s s kg/s olur b Cis in ı geri dönüş hızı, s ı gh ı s 0 ı s 00 h45 ı 400 ı 0 /s olur s s P ı s ı 4( 0 80 kg/s s it e P P ı P s s Ns olur c F t P F0,4 00 F 500 N olur s s ( 0 (+ h0 er 00/s 37 x x x 00/s 37 x a Ci si le rin a ta ve dü şe ilk hız la rı, x 00cos ,8 80 /s 00sin ,6 60 /s olur Ci si le rin 3 sa ni e son ra ki hız la rı, ı 80 /s x x ı gt /s olur Ci si ler öz deş ol duk la rın dan çar pış tık tan son ra a ta hız la rı sı fır olur Dü şe hız la rı ise, P + P P ı (+ ı 60 ı ı 30 /s olur Ci si le rin e re düş e sü re le ri dü şe hız la rı de ğiş e di ğin den, t uçuş g 60 0 s olur b Ci si ler ara sı uzak lık, x x + x x t + x t olur c Ci si le rin çı ka bi le ce ği ak si u ük sek lik, h ax g ( olur UET E HAREET 89

8 3 o 00/s (+ o kg 53 ox h ax ( 80 x deniz a Ci silerin ve düşe ilk hızları, ox o cos53 000,6 60 /s o o sin53 000,8 80 /s olur Ci si de ni ze düş tü ğün de dü şe hı zı, o gh (80 0( /s olur Denize düş e sü re si, o gt t t 8 s olur b Ci si de ni ze dü şe ne ka dar üze ri ne u gu la nan it e nin bü ük lü ğü, it e F t (g t Ns olur c h ı üksekliği, ax h' ax o g ( olur Cis in de niz ü ze in den olan ük sek li ği, h ax 80 + h ı ax olur d Cis in o en tu de ğiş ii it e e eşit ol duğun dan, it e P 360 kg/s olur 90 UET E HAREET

9 TEST ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM 6/s x +x 4/s 3 3 x +x 3kg kg düzle düzle Moentuun korunuundan cisilerin ortak hızları, 3 + ( + ort 36 4 (3 + ort 0 5 ort ort /s olur Isıa dönüşen enerji, DE k RE ksonra RE könce ( + ( ort + (3 + ( düzle Merkezi ve esnek çarpışalarda cisilerin kütleleri eşit ve hareket önleri zıt ise, cisiler çarpıştıktan sonra çarpışadan önceki hızlarını değiştirerek geri dönerler Buna göre, x; +x, 3 olur CEAP B 4 Cisin ere çarpa hızı, 0 ( J olur Isıa harcanan enerji, E ısı 60 J olur CEAP D gh h /s olur Cisin erden arıla hızı, 0 h 0 (+ Zaansız hız forülünden cisin ere çarpa hızı, gh /s olur h ax üksekliğinden, h g 45 0 h 80 ( ( /s olur Moentu değişii, ΔP ( ( kg /s olur 0 h 45 İte, oentu değişiine eşit olduğundan, FΔt ΔP ( F0, 40 F 400 N olur CEAP E gh 00 ( /s olur Yerin cise uguladığı ortalaa kuvvet, FDt ( F 0 [0 ( 30] F 0 50 F 00 F 000 N olur 0 CEAP D 5 kuvvet F F 0 F P P P t t 3t 4t P zaan uvvet-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan itee eşittir İte oentu değişii olduğundan, şekildeki grafikte görüldüğü gibi cisin 4t anında oentuu 3P olur CEAP B UET E HAREET 9

10 6 Cisiler O noktasında anı anda çarpışabilesi için 4 & 3 olur Çarpışadan önceki ve düşe oentuun toplaı çarpışadan sonraki ve dü- 4 şe oentua eşit olacağından, P br P br olur P ve P taraf tarafa oranlanırsa, P s br P O P sx br 3 8 hız 0 ive a zaan 0 t t 3t a zaan t t 3t Moentu-zaan grafiğini hız-zaan grafiği gibi düşünebiliriz Hız-zaan grafiğinde doğrunun eğii ivei vereceğinden cisin ive-zaan grafiği şekildeki gibi olur CEAP A P P olur CEAP A 9 kg h45 o 0/s O x ak er Cisin uçuş süresi, h gt u 45 0t u 9 t u 7 F(N t u 3s olur 0 İte-oentu değişiine eşittir Cisin hareketi süresince oentu değişii; 5 40Ns 0Ns 4 8 0Ns t(s FDt D P gt u kg/s olur CEAP C uvvet-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan itei verir R FDt Ns olur İte oentu değişiine eşit olduğundan, 0 zaan 0 t t 3t P oentu zaan 0 t t 3t R FDt ( 40 5( 8 0 /s olur CEAP E P Cisin hız-zaan grafiği şekildeki gibidir Pj ve kütle sabit olduğundan oentu ile hız doğru orantılıdır Cisin oentu-zaan grafiği şekildeki gibi olur CEAP C 9 UET E HAREET

11 TEST ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM x 7 +x O 6 Moentuun korunuundan, 3 düzle + ( + ort Moentuun korunuundan, cisiler O noktasında çarpışıp birbirlerile kenetlendikten sonra, şekilde görüldüğü gibi 3 olunu izler CEAP C 7 3 ( + 3 ort 4 4 ort ort olur cisinin hızı, ı ort 7 5; x önünde olur cisinin hızı, ı ort ( + 3; +x önünde olur CEAP C 3 3 O fiekil-i 7 7 düzle ı 4 8 O fiekil-ii 6 ı 3 düzle Cisiler çarpışadan önce cisi 3, cisi 7 ol aldıklarına göre, 3, 7 olur Çarpışadan t sürede cisi 8 ol aldığından ı 4, cisi 6 ol aldığından ı 3 olur Moentuun korunuundan, 4 8 (/s R P ilk R P son + ı + ı t(s 3 7 ( olur 7 CEAP A Moentu değişii, Δ P ( 5( 4 8 5( 60 kg/s olur CEAP D UET E HAREET 93

12 5 3 Moentuun korunuundan, + ( + ort 3 + ort 4 ort & ort olur Enerjinin korunuundan, k düzle (3 + ( + kx ak kx ak kx ak 7 Sis te in iv e si, F net t a 0 (3 + a 0 5a a 4 /s olur cis i 8 ol al - dı ğın da ge çen sü re, x a t 3kg düzle kg g 8 x ak k olur CEAP A 8 4 t & t 3 solur cis i nin 3 s son ra ki hı zı, at 43 /s olur cis i nin o en tu de ği şi i, P P s P i S kg/s İte oentu değişiine eşit olduğundan, İt e P 36 kg/s olur CE AP D 6 00, T 0 o o 5/s h ak 4 x 53 araba +x Moentuun korunuundan, 4 A A + ( A + ort 44 0cos53 (4 + ort 6 00,6 5 ort ort 0 5 ort ol ort ; +x önünde olur CEAP D kg O 53 ox er Cisin atıldığı andaki ve düşe hızları, ox o cos53 50,6 5 /s o o sin53 50,8 0 /s olur Cisin uçuş süresi, o 0 t u 4 s olur g 0 Cisin O noktasından P noktasına, gelincee kadar oentu değişiinin büüklüğü, ΔP FΔt gt u kg /s olur CEAP B P 94 UET E HAREET

13 9 kg 0/s kg çarp fladan önce fiekil-i 0 Moentuun korunuundan, Σ P Yönce Σ P Y sonra 0 P ı Y P ı Y P ı Y Pı Y ı sin37 ı sin53 ı 0,6 0,8, ı 9,6 ı 8 /s olur CEAP /s çarp fladan sonra fiekil-ii E Av cı tü fe ği gev şek tu tar sa o en tu un ko ru nuun da ken di küt le si öne li ol az Bu du ru da tü fe ğin ge ri tep e hı zı, t t 0 5 t t /s olur Avcı tüfeği sıkıca ouzuna daarsa kütlesi öneli olur Moentuun korunuunu kullanarak tüfeğin geri tepe hızını, ( avcı + t ı t ( ı 0 t ı t 0 ı 0 s / t olur 85 7 CEAP E 0 00g 00/s b 0 6kg blok 80/s P P v3 x +x düzle Moentuun korunuundan bloğun kazandığı hız, M M + b b M ı M + b ı b 0, , ı b ı b 6b ı /s; +x önünde olur ı b CEAP B 60 α30 P Şekildeki üçgenden α 30 olur P ı ı 3 ı ı 3 /s olur CEAP C UET E HAREET 95

14 Adı ve Soadı : Sınıfı : Nuara : Aldığı Not : Bölü Yazılı Soruları (İte ve Moentu ÇÖZÜMER f sür kg 30/s N x a Cis in iv e si, s o at 0 30 a4 a 5 /s olur Cis e et ki eden sür tün e kuv ve ti, F net a f sür 5 f sür 0 N olur 0/s düzle b Cisi ile düzle arasındaki sür tün e katsa ı sı, fs ür k g 0 k 0 & k olur c Cis in o en tu de ği şi i, P ( s i ( kg/s olur d N o lunun uzunluğu, s o ax x x x 80 olur To pun e re çarp a hı zı, o + gh h 30 /s olur 45 Cis in er den ge ri dön e hı zı, s o gh kg h 0 0 /s olur To pun e re düş e sü re si, gt 30 0t t 3s olur a Yere varana kadar et ki en it e nin bü ük lü ğü, it e F t g t Ns olur b Yerin topa uguladığı itenin büüklüğü, İt e P ( i (0 ( Ns olur c To pun aksiu ük sek li ğe çık a sü re si, o gt 0 0t 0 0 0t t s (+ Top erden aksiu üksekliğe çıkana kadar üzerine ugulanan itenin büüklüğü, İt e F t g t 0 40 Ns olur ( 96 UET E HAREET

15 3 P +P 3 0kg/s P 3 6kg/s P kg/s Cisilerin ortak oentuları Port kg/s olur Cisilerin ortak hızları, 0 ( ort 0 5 ort ort /s; +x önünde olur O P 30kg/s x 6 F(N t(s Doğrunun altındaki alan itee eşittir Σ FΔt Ns olur İte, oentu değişiine eşit olduğundan cisin son hızı, Σ FΔt ( 50 5( /s olur 7 Ci si ler çarpışana kadar al dık la rı ol la r, 4 5 P ı 0kg/s 45 P ı 0 kg/s a45 P +P 0kg/s a Şekilde görüldüğü gibi a 45 dir b P ı ı 0 8 ı ı 5 /s olur kg /s x +x 3/s kg düzle Mer ke zi ve es nek çar pış a lar da ci si le rin küt le leri eşit ve ha re ket ön le ri zıt ise, ci si ler çar pış tıktan son ra, çar pış a dan ön ce ki hız la rı nı de ğiş ti rerek ge ri dö ner ler : x önünde, 3 /s olur : +x önünde, /s olur h o t+ gt 0t+ 5t h ' o t gt 40t 5t olur Bu du ru da, h + h 50 0t + 5t + 40t 5t 50 50t 50 h h kg 0/s 50 40/s 4kg er t 3 s olur Çarpışa anında ci si le rin hız la rı, o + gt /s ı o gt /s olur Ci si le rin çar pış a dan ön ce ki o en tu la rı, P kg/s P 4( 0 40 kg/s P ön ce P + P ol du ğun dan çar pış tık tan son ra ci si le rin hız la rı sı fır olur Çar pış a ol du ğu nok ta nın er den üksek li ği, h ' o t gt ( 3 75 olur Bu ük sek lik ten ci si le rin e re düş e sü re le ri, h gt d 75 0 t d & d d 5 t t 5 solur UET E HAREET 97

16 8 x +x 000/s 800/s M takoz 0,04kg M 0,06kg t,9kg Ci si le rin çar pış a dan ön ce ki o en tu la rı to p- la ı, çar pış a dan son ra ki o en tu la rı top la ına eşit tir Σ P ilk Σ P son + M M ( + M + t ort 0, ,06( 800 (0,04 + 0,06 +,9 ort ort 8 ort ort 4 /s olur Siste x ön de 4/s hız la ha re ket eder 0 T o 50/s o 40/s o h ak 53 ox 30/s O er Cisin ve düşe ilk hızları, ox o cos53 500,6 30 /s o o sin53 500,8 40 /s olur Maksiu üksekliğe çıkış süresi, o 40 t ç 4 s olur g 0 Buna göre, iç patlaa aksiu ükseklikte olur Moentuun korunuundan Σ P önce Σ P sonra ox 0 + o 30 o o 60 /s olur parçanın düştüğü erin O noktasından uzaklığı 9 Ci si ak si u ük sek lik te iç pat la a ge çir di ğin den pat laa dan ön ce ki hı zı sı fır ol duğun dan P ilk 0 olur P cis i de ser best düş e ha re ke ti ap tığı n dan o en tu u P P 0 o kg kg P 4kg ( o 40/s (+ 8kg h ax Rx ox 4 + o olur olur h ax üksekliği, er h ax o ( olur g 0 cis i sa ni e de e re düş tü ğü ne gö re cis i nin pat la a dan son ra ki hı zı, hax o t+ gt o 80 o + 0 & o 30 / s olur Mo en tu un ko ru na bil e si için cis i nin pat laa dan son ra ki hı zı, o o 30 /s ol a lı dır cis inin e re çarp a hı zı, o gh ax ( 30 0( /s olur 98 UET E HAREET

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F

TEST 14-1 KONU İTME MOMENTUM. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. F F KOU 4 TM MOMTUM Çözüler TST 4- ÇÖÜMLR. F t grafi inin alt ndaki alan iteyi verir. Cisin ilk h z bilineden ya da. aral kta h zland n bulaay z. ve. alanlar eşit olduğundan = ise oentu değişileri ayndr..

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

Fizik 101: Ders 14 Ajanda

Fizik 101: Ders 14 Ajanda Fizik 0: Ders 4 Ajanda Boyutta inelastik çarpışa Patlaalar Boyutta elastik çarpışa Kütle erkezi referans gözle çerçeesi Çarpışan arabalar Elastik çarpışanın özellikleri Moentuun Korunuu dp F DIŞ 0 dt dp

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Öde- İçin Çözüler assachusetts Teknoloji Enstitüsü-izik ölüü izik 8.0 Öde # Güz, 999 ÇÖZÜLER Dru Renner dru@it.edu Kası 999 Saat: 0.4 Proble. (Ohanian, saya 9, proble ) u iki otoobilin kütleleri =540kg

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar v hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu kütle ve hızın çarpımına eşittir; p = mv Momentum vektörel bir niceliktir, yönü hız vektörü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜ RJİ D SRU - Dİ SRUARI ÇÖZÜRİ F 0 F 00 7 F 8 düzle F uvvetinin bileşeni iş yapar uvvetin cisi üzerine yaptığı iş, nerjinin orunuundan, F f sür f sür F düzle CA D W F F cos7 00 0,8 8 640 J CA C F fieil-ι

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11 ÖZÜTE (YOĞUNU) BÖÜ 11 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER 1. Sıvıların kütleleri eşit oluğunan, X ve Y en eşit ha ci e alı nıp ka rış tı rı lır sa ka rı şı ın özküt le si, + V 1 1 I., II., ve III. yargılar oğruur.

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANLATIMLI 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 1. onu VETÖRLER ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ 1 Vektörler 1. Ünite 1. onu (Vektörler). F = A nın Çözümleri F 4 = 6 N 1. = F F 4 = F 60 60 0 5 60 0 0 F = F =

Detaylı

Q8.1. A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s sağa D. 4.0 kg m/s sola

Q8.1. A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s sağa D. 4.0 kg m/s sola Q8.1 Kütlesi 0.40 kg olan bir top sola doğru 30 m/s hızla çarpıyor ve 20 m/s hızla geri dönüyor. Bu çarpışma boyunca toplam itme nedir ve hangi yöndedir? A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5. BÖÜ AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 8 m yl aldığına öre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 8 m 5

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI

2.Seviye ITAP 15 Aralık_2011 Sınavı KORUMA YASALARI .Seviye ITAP Aralık_0 Sınavı KORUMA YASALARI.Yatay bir zeinde bulunan bir top, yataya göre 0 açıyla ateş etektedir. Ateşten s sonra ateş edilen bir gülle yörüngesinin tepe noktasında kütleleri eşit olan

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi Fizik 0: Ders 6 Konu: Katı cisin dönesi Döne kineatiği Bir boyutlu kineatik ile benzeşi Dönen sistein kinetik enerjisi Eylesizlik oenti Ayrık parçacıklar Sürekli katı cisiler Paralel eksen teorei Rotasyon

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı