İTME VE MOMENTUM. 1. P i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTME VE MOMENTUM. 1. P i"

Transkript

1 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P s P i ( kg/s olur F t P F t 40Ns olur ( işa re ti ön belirttiğinden, dik ka te al a a ge rek ok tur b Cise ugulanan ortalaa kuvvet, F t P F0, 40 F 00 N olur 0/s P i kg P s kg 0/s 0/s ( (+ düzle düzle a Cisin ilk ve son oentuu, P i i 0 40 kg/s P s s ( 0 40 kg/s olur Mo en tu de ği şi i, P P s P i ( kg/s olur it e P kg/s olur b Ya ın cis e u gu la dı ğı or ta la a kuv vet, F t P F4 80 F 0N olur 3 x 6/s +x A B C düzle a AB ara sın da sür tün e ol a dı ğın dan hız sa bit tir P 6 kg/s b Cis in hı zı sa bit ol du ğun dan kuv vet sı fır dır Bu du ru da, F t 0 olur c Cis in B nok ta sın da ki o en tu u, P B B 6 kg/s olur Ci si C nok ta sın da dur du ğun dan C 0 ol ur P C C 0 0 olur it e P P s P i P 0 P kg/s olur İte P Ns olur d BC ara sın da cis e et ki eden kuvvet sür tün e kuv ve ti dir Cisin ivesi, F net a f sür a (kg a (0,30 a a 3 /s olur 4 a Ci sin hızındaki değişe, s i s + ( i olur nin bü ük lü ğü, ( (30 + (40 ( /s olur b Ci si üze ri ne u gula nan it e, i 30/s Ι F t Ns olur c Cise ugulanan kuvvetin büüklüğü, F t P F5 00 F 0 N olur i 30/s s 40/s s 40/s UET E HAREET 83

2 5 a Ci si den e gel- e si le, + ( olur Hız lar ara sın da ki açı 0 ol du ğun dan nin bü ük lü ğü, 0 /s olur Mo en tu da ki de ğişe, P 0 0 kg/s olur 0/s P 0/s b Ci si den N e gelesile, N N N N + ( olur O N r 30 O O R 0/s 0/s N 0/s Hız lar ara sın da ki açı 90 ol du ğun dan, ( N (0 + (0 ( N 00 N 0v /s olur Mo en tu da ki de ğiş e, N P N N 0v 0 v kg/s olur 6 Sis te in iv e si, F net ( + a 3kg g ( + a düzle 30 (3 + 3a 30 6a a 5 /s olur cis inin e re çarp a hı zı, h60c s s + ah s 0 + 5,6 s 6 s 4 /s cis inin oentu değişii, DP ( s i 3( kg/s olur 3kg g s c Ci si den P e gelesi le, O P P P P + ( olur 0/s 60 P P Hız lar ara sın da ki açı 60 ol du ğun dan, P 0v3 /s olur Mo en tu da ki de ğiş e, P P P 0v3 0v3 kg/s olur d Ci si den R e gel e si le, R R 0/s R R + ( R 0/s olur R nin bü ük lü ğü, R /s olur Mo en tu da ki de ğiş e, P R R 0 40 kg/s olur 7 F(N 0 5 0Ns 0Ns 4 6 0Ns t(s uvvet-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan itei verir R FDt Ns olur Cisin t 0 anındaki hızı, R FDt ( 0 5( /s olur 84 UET E HAREET

3 P(kg/s t(s a Cisin ilk ve son oentuları 0 5 x Moentuun korunuundan, +x 3 0 düzle P i kg/s P s 0 kg/s olur İt e, o en tu da ki de ğiş e e eşit ol du ğundan, İt e P P s P i 0 8 Ns olur b uvvet ise, F t P F4 8 F N olur c Gra fi ğe ba kıl dı ğın da cis in 3 sa ni e de ki o en tu u 8 kg/s dir Hızı ise, P 8 4 /s olur d Cis in sa ni e de ki hı zı, + ( + ort ( + 3 ort 0 5 ort ort olur cisinin hızı, ı ort 5 ; x önünde olur cisinin hızı, ı ort 0 4 +x önünde olur P 6 3 /s Cis in 4 sa ni e de ki hı zı, P /s olur Cis in iv e si, T 5 3 a / s olur Tt 4 Za an sız hız for ü lün den, o + ax (5 (3 + x x x 8 olur 9 x +x 0/s 5/s 6kg 4kg ort 6/s düzle 5/s 0/s Ci si ler er ke zi es nek ol a an çar pış a ap tıkla rın dan o en tu ko ru nur düzle a Ci si ler öz deş ol duk ların dan, çar pış a dan sonra hız la rı nı de ğiş ti rir ler cis i nin hı zı nı, cis i ise nin hı zı nı alır ı 5 /s b nin hı zı ise ı 0 /s olur Σ P ilk Σ P son + ( + ı ort ( /s olur UET E HAREET 85

4 30kg/s 5kg 4/s 0kg /s 37 O 37 30kg/s P30v kg/s a Mo en tu ko ru na ca ğın dan ci si le rin çar pışa dan ön ce ki o en tu la rı, P x x x kg/s P 0 olur Çar pış a dan son ra ki o en tu lar, Δ P P ı P Δ P P ı + ( P P nin bü ük lü ğü, ( P (30 + (30 P 30v kg/s bu lu nur c cis i ne u gu la nan it e, P P it e 30v Ns olur P ı x ı + x ı x 5 ı cos37 + 0ı cos37 5 ı 0,8 + 0ı 0,8 4 ı + 8ı P ı ı ı 5 ı sin37 0ı sin37 5 ı 0,6 0ı 0,6 3 ı 6ı olur ö nün de ki o en tu ko ru na ca ğın dan, P P ı 0 3 ı 6ı ı ı olur x ö nün de ki o en tu ko ru na ca ğın dan, Px P' x 80 4' + 8' ' 80 4' ' & ' 0 / s bulunur b cis i nin çar pış a dan son ra ki hı zı, ı ı 3 x 60 40/s 8 0/s 0 ı ı 5/s olur Mo en tu la rı ise, P 0 0 kg/s P ı ı kg/s olur P 0kg/s 37 x +x ol Moentuun korunuundan, Σ P önce Σ P sonra A A + ç ç ( A + ç ort 80 40cos60 (8 + ort ort P 50kg/s 0 0 ort P 0kg/s P x 40kg/s 37 +x önünde olur ort /s P 30kg/s P 50kg/s 86 UET E HAREET

5 /s x +x 0/s 6 I ol: Roketler için çıkarılan forülden, D D gaz s o D gaz düzle s 0 0 ( 000 Ci si atıl a dan ön ce ki a ta o en tu, P ilkx ( olur Ci si atıl dık tan son ra arabanın hızı ı, küt le li cis in e re gö re a ta hı zı, x ı + 50cos37 ı + 500,8 ı + 40 /s olur Ci si atıl dık tan son ra x ö nün de ki o en tu, P sonx X + M a ı ( ı ı ı Mo en tu ko ru na ca ğın dan arabanın hızı, P ilkx P sonx ı 0 6 ı ı 0/3 /s olur 7 II ol: s 00 /s olur Mo en tu un ko ru nu un dan, roketin hızı, P roket P gaz P r P g /s olur 6kg x +x kg 0/s 0/s düzle Mo en tu un ko ru nu un dan, Σ P ilk Σ P son 3kg g 000/s kg, 3 0/s t t ( tavan /s, +x önünde olur ip 0g h ax 400g 900/s t 500/s Tah ta blo ğun ak si u hı zı o en tu un ko runu un dan, 8 0/s x 3 h o 50/s x 5 x x Σ P ilk Σ P son ı + t ı t 0,0900 0, ,4 ı t ,4 ı t 4 0,4 ı t ı 0 /s olur t Bu hız la tah ta bloğun çı ka bi le ce ği aksiu üksek lik, ' g h t t t ax ( 0 0 h ax 50 0 h & h 5 olur ax ax x a Pat la a nın ol du ğu ük sek lik, h o t gt 50 0 ( 80 olur 3 küt le li ci si a ta atış ha re ke ti ap tı ğın dan e re düş e sü re si, h gt 80 0 t & 6 t t 4 solur UET E HAREET 87

6 b sa ni e son ra 5 küt le li cis in hı zı, o gt /s olur Cis in pat la a ol a dan ön ce ki o en tu u, P ilk ol a lı dır Patlaa olduğunda kütleli cisin düşe oentuu, P olur Moentuun korunuundan, /s olur Pat la a dan ön ce ki a ta da ki o en tu sı fır ol du ğun dan, pat la a dan son ra da sı fır ol a sı ge rekir 3 küt le li par ça nın a ta hı zı 0 /s ol du ğu na gö re küt le li cis in a ta hı zı x, 30 x 60 x x 30 /s olur küt le li cis in e re düş e sü re si, ı gh ı (75 0( 80 ı ı 85 /s olur ı gt t 60 0t t 6 s olur c Parçacıklar arasındaki uzaklık, x x x x + x olur 9 a 6 sa ni e son ra cis in hı zı, Z kg Z o gt 6kg X kg Y (+ 0 olur Y Bu du ru da cis in pat laa h o 60/s dan ön ce ki o en tu- u P i 0 olur Pat la a nın ol du ğu h ük sek li ği, 0kg er ( o ( 60 h 80 olur g 0 Y cis i t 4 sa ni e de e re çarp tı ğı na gö re, 0 h t+ gt ( & 5 / s olur Mo en tu un ko ru na bil e si için Z ci si nin hı zı, Z 5 /s ol a lı dır b Z cis inin pat la a dan son ra dü şe de ki hı zı u ka rı ön de Z 5 /s ol du ğun dan ci si patla dı ğı nok ta a, z tu g s sonra gelir Bu du ru da cis in e re gel e sü re si, t er t u + t sanie olur c Z cis inin er den ak si u ük sek li ği, h ax z h+ g ( olur 4 0 o 50/s o x P x 37 o ox x x Cis in a ta ve dü şe ilk hız la rı, ox o cos ,8 40 /s o o sin ,6 30 /s olur Cis in 3 sa ni e son ra ki a ta ve dü şe hız la rı, x ox 40 /s o gt olur Bu bi ze pat la a nın ak si u ük sek lik te ol du ğunu gös te rir Cis in pat la a dan ön ce ki o en tu u, P ilk x olur 88 UET E HAREET

7 Pat la dık tan son ra ci si ler den bi ri si ser best düş e ha re ke ti ap tı ğı na gö re o en tu u sı fır dır Bu du ru da, P ilk P ı x 80 ı x ı 80/s olur x Cis in ak si u ük sek li ği çı kış sü re si, t ç g o solur Patlaa olaı olduğunda düşe hız sıfır olduğu için, t ç t i niş 3s olur Cisin atıldıktan ere düşene kadar aldığı ol, x x + x ox t ç + ı t x i olur a Cis in e re çarp a hı zı, s o + gh s s 30 /s olur Ci sin o en tu u ise, P s s kg/s olur b Cis in ı geri dönüş hızı, s ı gh ı s 0 ı s 00 h45 ı 400 ı 0 /s olur s s P ı s ı 4( 0 80 kg/s s it e P P ı P s s Ns olur c F t P F0,4 00 F 500 N olur s s ( 0 (+ h0 er 00/s 37 x x x 00/s 37 x a Ci si le rin a ta ve dü şe ilk hız la rı, x 00cos ,8 80 /s 00sin ,6 60 /s olur Ci si le rin 3 sa ni e son ra ki hız la rı, ı 80 /s x x ı gt /s olur Ci si ler öz deş ol duk la rın dan çar pış tık tan son ra a ta hız la rı sı fır olur Dü şe hız la rı ise, P + P P ı (+ ı 60 ı ı 30 /s olur Ci si le rin e re düş e sü re le ri dü şe hız la rı de ğiş e di ğin den, t uçuş g 60 0 s olur b Ci si ler ara sı uzak lık, x x + x x t + x t olur c Ci si le rin çı ka bi le ce ği ak si u ük sek lik, h ax g ( olur UET E HAREET 89

8 3 o 00/s (+ o kg 53 ox h ax ( 80 x deniz a Ci silerin ve düşe ilk hızları, ox o cos53 000,6 60 /s o o sin53 000,8 80 /s olur Ci si de ni ze düş tü ğün de dü şe hı zı, o gh (80 0( /s olur Denize düş e sü re si, o gt t t 8 s olur b Ci si de ni ze dü şe ne ka dar üze ri ne u gu la nan it e nin bü ük lü ğü, it e F t (g t Ns olur c h ı üksekliği, ax h' ax o g ( olur Cis in de niz ü ze in den olan ük sek li ği, h ax 80 + h ı ax olur d Cis in o en tu de ğiş ii it e e eşit ol duğun dan, it e P 360 kg/s olur 90 UET E HAREET

9 TEST ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM 6/s x +x 4/s 3 3 x +x 3kg kg düzle düzle Moentuun korunuundan cisilerin ortak hızları, 3 + ( + ort 36 4 (3 + ort 0 5 ort ort /s olur Isıa dönüşen enerji, DE k RE ksonra RE könce ( + ( ort + (3 + ( düzle Merkezi ve esnek çarpışalarda cisilerin kütleleri eşit ve hareket önleri zıt ise, cisiler çarpıştıktan sonra çarpışadan önceki hızlarını değiştirerek geri dönerler Buna göre, x; +x, 3 olur CEAP B 4 Cisin ere çarpa hızı, 0 ( J olur Isıa harcanan enerji, E ısı 60 J olur CEAP D gh h /s olur Cisin erden arıla hızı, 0 h 0 (+ Zaansız hız forülünden cisin ere çarpa hızı, gh /s olur h ax üksekliğinden, h g 45 0 h 80 ( ( /s olur Moentu değişii, ΔP ( ( kg /s olur 0 h 45 İte, oentu değişiine eşit olduğundan, FΔt ΔP ( F0, 40 F 400 N olur CEAP E gh 00 ( /s olur Yerin cise uguladığı ortalaa kuvvet, FDt ( F 0 [0 ( 30] F 0 50 F 00 F 000 N olur 0 CEAP D 5 kuvvet F F 0 F P P P t t 3t 4t P zaan uvvet-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan itee eşittir İte oentu değişii olduğundan, şekildeki grafikte görüldüğü gibi cisin 4t anında oentuu 3P olur CEAP B UET E HAREET 9

10 6 Cisiler O noktasında anı anda çarpışabilesi için 4 & 3 olur Çarpışadan önceki ve düşe oentuun toplaı çarpışadan sonraki ve dü- 4 şe oentua eşit olacağından, P br P br olur P ve P taraf tarafa oranlanırsa, P s br P O P sx br 3 8 hız 0 ive a zaan 0 t t 3t a zaan t t 3t Moentu-zaan grafiğini hız-zaan grafiği gibi düşünebiliriz Hız-zaan grafiğinde doğrunun eğii ivei vereceğinden cisin ive-zaan grafiği şekildeki gibi olur CEAP A P P olur CEAP A 9 kg h45 o 0/s O x ak er Cisin uçuş süresi, h gt u 45 0t u 9 t u 7 F(N t u 3s olur 0 İte-oentu değişiine eşittir Cisin hareketi süresince oentu değişii; 5 40Ns 0Ns 4 8 0Ns t(s FDt D P gt u kg/s olur CEAP C uvvet-zaan grafiğinde doğrunun altındaki alan itei verir R FDt Ns olur İte oentu değişiine eşit olduğundan, 0 zaan 0 t t 3t P oentu zaan 0 t t 3t R FDt ( 40 5( 8 0 /s olur CEAP E P Cisin hız-zaan grafiği şekildeki gibidir Pj ve kütle sabit olduğundan oentu ile hız doğru orantılıdır Cisin oentu-zaan grafiği şekildeki gibi olur CEAP C 9 UET E HAREET

11 TEST ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM x 7 +x O 6 Moentuun korunuundan, 3 düzle + ( + ort Moentuun korunuundan, cisiler O noktasında çarpışıp birbirlerile kenetlendikten sonra, şekilde görüldüğü gibi 3 olunu izler CEAP C 7 3 ( + 3 ort 4 4 ort ort olur cisinin hızı, ı ort 7 5; x önünde olur cisinin hızı, ı ort ( + 3; +x önünde olur CEAP C 3 3 O fiekil-i 7 7 düzle ı 4 8 O fiekil-ii 6 ı 3 düzle Cisiler çarpışadan önce cisi 3, cisi 7 ol aldıklarına göre, 3, 7 olur Çarpışadan t sürede cisi 8 ol aldığından ı 4, cisi 6 ol aldığından ı 3 olur Moentuun korunuundan, 4 8 (/s R P ilk R P son + ı + ı t(s 3 7 ( olur 7 CEAP A Moentu değişii, Δ P ( 5( 4 8 5( 60 kg/s olur CEAP D UET E HAREET 93

12 5 3 Moentuun korunuundan, + ( + ort 3 + ort 4 ort & ort olur Enerjinin korunuundan, k düzle (3 + ( + kx ak kx ak kx ak 7 Sis te in iv e si, F net t a 0 (3 + a 0 5a a 4 /s olur cis i 8 ol al - dı ğın da ge çen sü re, x a t 3kg düzle kg g 8 x ak k olur CEAP A 8 4 t & t 3 solur cis i nin 3 s son ra ki hı zı, at 43 /s olur cis i nin o en tu de ği şi i, P P s P i S kg/s İte oentu değişiine eşit olduğundan, İt e P 36 kg/s olur CE AP D 6 00, T 0 o o 5/s h ak 4 x 53 araba +x Moentuun korunuundan, 4 A A + ( A + ort 44 0cos53 (4 + ort 6 00,6 5 ort ort 0 5 ort ol ort ; +x önünde olur CEAP D kg O 53 ox er Cisin atıldığı andaki ve düşe hızları, ox o cos53 50,6 5 /s o o sin53 50,8 0 /s olur Cisin uçuş süresi, o 0 t u 4 s olur g 0 Cisin O noktasından P noktasına, gelincee kadar oentu değişiinin büüklüğü, ΔP FΔt gt u kg /s olur CEAP B P 94 UET E HAREET

13 9 kg 0/s kg çarp fladan önce fiekil-i 0 Moentuun korunuundan, Σ P Yönce Σ P Y sonra 0 P ı Y P ı Y P ı Y Pı Y ı sin37 ı sin53 ı 0,6 0,8, ı 9,6 ı 8 /s olur CEAP /s çarp fladan sonra fiekil-ii E Av cı tü fe ği gev şek tu tar sa o en tu un ko ru nuun da ken di küt le si öne li ol az Bu du ru da tü fe ğin ge ri tep e hı zı, t t 0 5 t t /s olur Avcı tüfeği sıkıca ouzuna daarsa kütlesi öneli olur Moentuun korunuunu kullanarak tüfeğin geri tepe hızını, ( avcı + t ı t ( ı 0 t ı t 0 ı 0 s / t olur 85 7 CEAP E 0 00g 00/s b 0 6kg blok 80/s P P v3 x +x düzle Moentuun korunuundan bloğun kazandığı hız, M M + b b M ı M + b ı b 0, , ı b ı b 6b ı /s; +x önünde olur ı b CEAP B 60 α30 P Şekildeki üçgenden α 30 olur P ı ı 3 ı ı 3 /s olur CEAP C UET E HAREET 95

14 Adı ve Soadı : Sınıfı : Nuara : Aldığı Not : Bölü Yazılı Soruları (İte ve Moentu ÇÖZÜMER f sür kg 30/s N x a Cis in iv e si, s o at 0 30 a4 a 5 /s olur Cis e et ki eden sür tün e kuv ve ti, F net a f sür 5 f sür 0 N olur 0/s düzle b Cisi ile düzle arasındaki sür tün e katsa ı sı, fs ür k g 0 k 0 & k olur c Cis in o en tu de ği şi i, P ( s i ( kg/s olur d N o lunun uzunluğu, s o ax x x x 80 olur To pun e re çarp a hı zı, o + gh h 30 /s olur 45 Cis in er den ge ri dön e hı zı, s o gh kg h 0 0 /s olur To pun e re düş e sü re si, gt 30 0t t 3s olur a Yere varana kadar et ki en it e nin bü ük lü ğü, it e F t g t Ns olur b Yerin topa uguladığı itenin büüklüğü, İt e P ( i (0 ( Ns olur c To pun aksiu ük sek li ğe çık a sü re si, o gt 0 0t 0 0 0t t s (+ Top erden aksiu üksekliğe çıkana kadar üzerine ugulanan itenin büüklüğü, İt e F t g t 0 40 Ns olur ( 96 UET E HAREET

15 3 P +P 3 0kg/s P 3 6kg/s P kg/s Cisilerin ortak oentuları Port kg/s olur Cisilerin ortak hızları, 0 ( ort 0 5 ort ort /s; +x önünde olur O P 30kg/s x 6 F(N t(s Doğrunun altındaki alan itee eşittir Σ FΔt Ns olur İte, oentu değişiine eşit olduğundan cisin son hızı, Σ FΔt ( 50 5( /s olur 7 Ci si ler çarpışana kadar al dık la rı ol la r, 4 5 P ı 0kg/s 45 P ı 0 kg/s a45 P +P 0kg/s a Şekilde görüldüğü gibi a 45 dir b P ı ı 0 8 ı ı 5 /s olur kg /s x +x 3/s kg düzle Mer ke zi ve es nek çar pış a lar da ci si le rin küt le leri eşit ve ha re ket ön le ri zıt ise, ci si ler çar pış tıktan son ra, çar pış a dan ön ce ki hız la rı nı de ğiş ti rerek ge ri dö ner ler : x önünde, 3 /s olur : +x önünde, /s olur h o t+ gt 0t+ 5t h ' o t gt 40t 5t olur Bu du ru da, h + h 50 0t + 5t + 40t 5t 50 50t 50 h h kg 0/s 50 40/s 4kg er t 3 s olur Çarpışa anında ci si le rin hız la rı, o + gt /s ı o gt /s olur Ci si le rin çar pış a dan ön ce ki o en tu la rı, P kg/s P 4( 0 40 kg/s P ön ce P + P ol du ğun dan çar pış tık tan son ra ci si le rin hız la rı sı fır olur Çar pış a ol du ğu nok ta nın er den üksek li ği, h ' o t gt ( 3 75 olur Bu ük sek lik ten ci si le rin e re düş e sü re le ri, h gt d 75 0 t d & d d 5 t t 5 solur UET E HAREET 97

16 8 x +x 000/s 800/s M takoz 0,04kg M 0,06kg t,9kg Ci si le rin çar pış a dan ön ce ki o en tu la rı to p- la ı, çar pış a dan son ra ki o en tu la rı top la ına eşit tir Σ P ilk Σ P son + M M ( + M + t ort 0, ,06( 800 (0,04 + 0,06 +,9 ort ort 8 ort ort 4 /s olur Siste x ön de 4/s hız la ha re ket eder 0 T o 50/s o 40/s o h ak 53 ox 30/s O er Cisin ve düşe ilk hızları, ox o cos53 500,6 30 /s o o sin53 500,8 40 /s olur Maksiu üksekliğe çıkış süresi, o 40 t ç 4 s olur g 0 Buna göre, iç patlaa aksiu ükseklikte olur Moentuun korunuundan Σ P önce Σ P sonra ox 0 + o 30 o o 60 /s olur parçanın düştüğü erin O noktasından uzaklığı 9 Ci si ak si u ük sek lik te iç pat la a ge çir di ğin den pat laa dan ön ce ki hı zı sı fır ol duğun dan P ilk 0 olur P cis i de ser best düş e ha re ke ti ap tığı n dan o en tu u P P 0 o kg kg P 4kg ( o 40/s (+ 8kg h ax Rx ox 4 + o olur olur h ax üksekliği, er h ax o ( olur g 0 cis i sa ni e de e re düş tü ğü ne gö re cis i nin pat la a dan son ra ki hı zı, hax o t+ gt o 80 o + 0 & o 30 / s olur Mo en tu un ko ru na bil e si için cis i nin pat laa dan son ra ki hı zı, o o 30 /s ol a lı dır cis inin e re çarp a hı zı, o gh ax ( 30 0( /s olur 98 UET E HAREET

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fizik 101: Ders 14 Ajanda

Fizik 101: Ders 14 Ajanda Fizik 0: Ders 4 Ajanda Boyutta inelastik çarpışa Patlaalar Boyutta elastik çarpışa Kütle erkezi referans gözle çerçeesi Çarpışan arabalar Elastik çarpışanın özellikleri Moentuun Korunuu dp F DIŞ 0 dt dp

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11 ÖZÜTE (YOĞUNU) BÖÜ 11 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER 1. Sıvıların kütleleri eşit oluğunan, X ve Y en eşit ha ci e alı nıp ka rış tı rı lır sa ka rı şı ın özküt le si, + V 1 1 I., II., ve III. yargılar oğruur.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi Fizik 0: Ders 6 Konu: Katı cisin dönesi Döne kineatiği Bir boyutlu kineatik ile benzeşi Dönen sistein kinetik enerjisi Eylesizlik oenti Ayrık parçacıklar Sürekli katı cisiler Paralel eksen teorei Rotasyon

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Komisyon ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMÜ 10 DENEME ISBN 978-05-318-197- itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 2 ÖÜ ĞI HREET ODE SORU - 1 DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 3 I yol: 1 5m/s 45 5m/s 15m/s 37 x 20m/s 10m/s y 15m/s 25m/s 20m/s aracının yere göre hızı 5 m/s ir aracınaki gözlemci aracını e oğru 10 m/s hızla hareke

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 1. SINIF ONU ANLATIMLI 5. ÜNİTE: MODERN FİZİ. ONU: UANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ. ONU: FOTOELETRİ OLAY 4. ONU: COMPTON VE DE BROGLİE ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ 4 uantu Fiziğine Giriş Fotoelektrik Olay Copton ve

Detaylı

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Fizik 101: Ders 1 Ajanda Probleler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Proble: Yaylı Sapan Yay sabiti k olan iki yaydan bir sapan yapılıştır. Her iki yayın başlangıç uzunluğu x 0. Kütlesi

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27 ŞĞ RAS BÖÜ 7 ODE SORU DE SORUAR ÇÖZÜER 4 9 = = & = 9 5 = = & = 5 = = = 9 5 3 5 olur,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > > ilişkisi vardır 5 V ESE YAYAR V V,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > >

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji ENERJİ İş yapabile yeteneğine enerji denir. Hareket alindeki bir cisi areket sebebiyle iş yapabilir. Bu durudaki enerjiye cisin areket enerjisi ya da kinetik enerji denir. Yerin çeki alanı içinde bulunan

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı