Bir köflk için bir a ac feda edemem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir köflk için bir a ac feda edemem"

Transkript

1 BD TEMMUZ 2013 Bir köflk için bir a ac feda edemem ATATÜRK'ün Anadolu'nun çeflitli bölgelerinde görev yaparken karfl laflt do a fakirli ine, yeflil örtü yoklu una do a sevgisi yüzünden isyan etti ini düflünmek yanl fl olmaz. O büyük insan, eline geçen ilk imkânda, ülkenin bu ana meselesine de yönelmifl ve ilk ifl olarak, Anadolu bozk r n n ortas nda, tam bir bozk r kenti olan Ankara'n n do as na hayat vermeye giriflmifl, yaln z Ankara'da de il, tüm yurt sath nda da tar m n ve ormanc l n gelifltirilmesi için hayat boyunca u rafl vermifltir. Atatürk ün hayat ndan derledi imiz ve tüm insanlara örnek olmas gerekti ine inand m z a aç ve do a sevgisi ile ilgili an lar ilgi ile okuyaca n za inan yoruz... 5

2 BD TEMMUZ 2013 "B R KÖfiK Ç N B R A ACI FEDA EDEMEM" Atatürk ün sa l k nedeniyle Yalova daki köflkte kald - y llarda buraya görevli ya da konuk olarak gelip gidenler artm flt. Üstelik, köflkün bütün gereksinimleri stanbul dan karfl - lan yordu. Denizyolu ile Atatürk ün çiftli i ve termal tesislerine giden karayolu aras nda bir ba lant istasyonu görevi görsün diye bir binan n yap m na giriflildi. Vapur bekleyenler ya da vapurdan inenler burada dinlenebileceklerdi. Ayr ca Atatürk ün deniz k y s na indi inde soluklanaca bir yer olarak düflünülmüfltü. Bu bina iki katl ahflap bir köflk olarak tasarland. Yetkililer, Atatürk ün do a sevgisini bildikleri için as rl k bir a ac n alt na yapt rd lar. Ne var ki, a ac n o kadar yak n na Yalova daki yazl k köflk sokulmufllard ki, bina yükselince koca koca dallar aras nda kal verdi. As rl k a aç yeni sürgünler verip yapraklan nca köflkü tehdit eder oldu. Bu durum karfl s nda akla gelen ilk fley a ac kesmek oldu. Ancak Atatürk e dan flmadan bu ifle cesaret edemediler. Atatürk, Bir köflk için bir a ac feda edemem. dedi. stanbul dan, Tramvay flirketinden mühendis ve teknis- Atatürk köflkün yerinin de ifltirilmesini denetliyor. 6

3 BD TEMMUZ 2013 U runa köflkün yerinin de ifltirildi i a aç ve yap n n bugünkü hali yenler getirtti. Bina "caraskal" ile ask - ya al nd. Alt na raylar döflendi. A r a r kayd r larak a açtan uzaklaflt r ld. Bütün bu ifller olurken Atatürk olan biteni dikkatle izledi ve oradan ayr lmad. Üzerinde fazlaca durulmam fl, yeterince de erlendirilememifl bu olay n öyküsünü, bir iki kaynakta Yalova çiftli i içindeki bir köflkte olmufl gibi anlat ld n gördük. Ancak elde etti- imiz ve burada yay mlamakta oldu- umuz foto raflar, olay n deniz k y - s nda oldu unu aç kça kan tlamaktad r. ANKARA NIN TOPRA INDAK ZAFERLER Kurtulufl Savafl sürecinde bir gün, Atatürk, Ankara karargâh nda, yemek yedikleri masan n üstünü çok ç plak bulmufltu. fiöyle bir iki çiçek yok mu, slat p masaya koysan z! demiflti. O zamanlar Ankara da Mustafa Kemal Pafla n n masas n bile süsleyecek bir demet çiçek bulunamam flt. Gazi bir ara, tarlalarda filizlenen çiçek fidanlar n gösterdi: Bak n z Ali Fuad Pafla dedi. Bunlar da, bizim Ankara topra üzerinde kazand m z zaferler... Daha sonralar Çankaya ya yerleflti i zaman, Pafla bahçesinde çiçek yetifltirmeye bafllad. Gazi, May s 1922 de Ankara ya gelen Moskova Sefiri Ali Fuat Cebesoy u, Çankaya da çiçek tarlalar n n aras nda kabul etti. Silah arkadafllar ndan biri, ötekine, Moskova izlenimlerini anlat yor, ondan da Sakarya zaferinin ayr nt lar n ö renmek istiyordu. Gazi bir ara, tarlalarda filizlenen çiçek fidanlar n gösterdi: Bak n z 7

4 BD TEMMUZ 2013 Yeni baflkentin yeni sosyetesi k sa zamanda çiçek al p, çiçek arma an etmeye, törenlere çiçekler göndermeye al flt. Ali Fuad Pafla dedi. Bunlar da, bizim Ankara topra üzerinde kazand - m z zaferler "K MSE Ç ÇEK ALMAZSA BEN ALIRIM" Cumhuriyetin ilan günlerinde stanbul un ünlü çiçekçisi Yorgo Sabuncakis, fiehremini Nevzat Bey taraf ndan adeta apar-topar Ankara ya getirildi, Gazi nin huzuruna ç kart ld. Gazi, Sabuncakis ten Ankara da bir hafta içinde bir çiçekçi dükkan açmas n istedi. Sabuncakis için böyle bir ifl yeri açmak o kadar zor de ildi. Henüz bir sosyetesi geliflmemifl, kocaman bir yang n yeri olan kasaba k l kl bu Anadolu kentinde çiçe i kime satabilirdi? Ankara da o tarihlerde do ru dürüst bir manav bile yoktu. stanbul da da kurumlaflm fl tek çiçekçi kendisiydi. Bu kayg s n aç kça dile getirdi. Gazi ona: Kime çiçek sataca n soruyorsan, bana tabii diye karfl l k verdi. Kimse çiçek almazsa, hepsini ben al r m. Sabuncakis e o zamanlar ad Taflhan olan Ulus meydan na bakan Millet 8 Bahçesi köflesinde bir yer verildi ve Ankara n n ilk çiçekçi dükkan, Cumhuriyetle hemen hemen yafl t olarak orada aç ld. Yeni baflkentin yeni sosyetesi k sa zamanda çiçek al p, çiçek arma an etmeye, törenlere çiçekler göndermeye al flt. "SEN H Ç ÖMRÜNDE BÖYLE B R A AÇ YET fit RD N M?" Gazi, Latife Han m la evlendikten sonra, Çankaya daki ba evi onar larak büyütülmüfltü. Bu arada köflkün bahçesini yeniden düzenlemek üzere zmir den bir bahçe uzman da getirilmiflti. Bahçe uzman (Bir anlat fla göre bu kifli Bahçe Mimar Mevlüt Baysal d ) birkaç gün bahçeyi inceledi, bir tak m planlar çizdi. Sonunda tasarlad klar n Gazi ye sunma s ras geldi. Bahçeyi birlikte gezerlerken, nerelerde neler yap lmas gerekti ini anlat yor, Gazi de dikkatle onu dinliyordu. rik y m bir kay n ya da karakavak a ac n n önüne geldiklerinde konuk uzman: Bu a ac da kesece iz Gazi Hazretleri dedi. Çünkü yolu engelliyor. Atatürk birden durdu. K zd, gerilen yüzünden ve çakmak gibi yanan gözlerinden belli oluyordu. Vay beyim vay dedi. Ömründe böyle bir a aç yetifltirmiflli in var m ki fütursuzca Keselim diyorsun? Adamca z bir daha Gazi nin huzuruna ç karmad lar. Geldi i yere, zmir e geri gönderdiler. Atatürk Orman Çiftli i ni kurmak üzere arazi

5 sat n al rken uzmanlar, Bu toprakta tar m yap lmaz, a aç yetifltirilmez raporu veriyorlard. O, Demek ki seçimimiz yerinde. Olmayacak denilen yerde olabilece i gösterebilmek için iyi yer seçmifliz. diyordu. "AH BE KEMAL SEN Z RAAT M OKUDUN?" lk y llar nda, Gazi Çiftli i nin ifller o kadar iyi gitmiyordu. Bir y ldönümü akflam, küçük çiftlik köflkünün havuzunun bafl ndayd. Gazi yi bir sürpriz bekliyordu. Çiftlik Müdürü Tahsin Bey, f skiye altlar na renkli ampuller yerlefltirmifl, birden akflam karanl nda sular çeflitli renklerde kesik kesik f flk r p dökülmeye bafllam fllard. Oysa Gazi o s rada hayli üzüntülüydü. Üzüntüsü bir y l n hesaplar n n zararla kapanm fl olmas n o gün ö renmifl olmas ndan ileri geliyordu. Renkli sular öyle görünce ac ac güldü. Ah be Kemal dedi. Sen ziraat m okudun? Baban da çiftçi miydi sanki? Bilmedi i ifle girip de kaybedene iflte böyle, sular bile güler... Ah be Kemal, sen ziraat mi okudun. Baban da ziftçi miydi sanki? Gazi Orman Çiftli i nde Afet nan ile birlikte (1937) BD TEMMUZ 2013 lk y l n zarar önemli de ildi. Çiftlik k sa zamanda geliflecek, tüm Ankara ya yararl hale gelecekti. "ANKARA YI TERC H ETT REN TEK DUYGU ULUSAL DÜfiÜNCED R" Ünlü tarihçi Amold Toynbee, Contemporary Review dergisinin Ekim 1929 say s nda yay mlanan Türkiye yi dördüncü ziyaretim isimli makalesinde flöyle yaz yor: Benim en çok dikkatimi çeken, Ankara n n a açlar n dikenler, Sakarya üzerindeki nönü de Yunanlara karfl verdikleri savafltakilere benzer zorluklarla kahramanca savaflmaktad rlar. Bu kez Türkler, insanlarla savaflm yor, bizzat do a ile savafl yorlar. Türkler bu ikinci savafl da kazan rlarsa ki, kuflkusuz öyle olacakt r, gerçekten amaçlar na ermifl olacaklard r. Elbette amaç, sadece a aç dikmek de ildir; kendi kendilerine beslenip 9

6 BD TEMMUZ 2013 büyüyünceye kadar bunlar korumakt r. Bu zahmetli ve yorucu türden bir çal flmay gerektirmektedir. Niçin böylesine zorlu bir yol seçildi? Bugün, Türkiye gibi, çabalayan bir ulus için bakir bir baflkent infla edilmektedir; bu niçindir. Güçsüz Osmanl mparatorlu unun baflkenti stanbul, genç Türkiye Cumhuriyeti nin merkezi olmaya lay k de ildir Ankara y tercih ettiren tek duygu, ulusal düflüncedir. Çünkü Ankara, Türklerin kendi bafllar na baflarmaya bafllad klar bütün ifllerin somut örne idir. "BAHAR GELM fi, NE GÜZEL!" Atatürk, 1938 bahar nda beyaz çiçeklerle bezenmifl bir badem dal n vazoda görünce flunlar söylemiflti: Bahar gelmifl, ne güzel!.. Fakat Afet Han m a: Bana memleketimizin ormanl k, güzel yerlerinden tan d klar n anlat diyordu. bu çiçekler meyve vermeden solacak ve sadece bizim birkaç günlük zevkimizi tatmin edecek. Dolmabahçe Saray ndaki son günlerinde yata n n tam karfl s na ormanlar gösteren ya l boya bir tablo as lm flt. Afet Han m a: Bana memleketimizin ormanl k, güzel yerlerinden tan d klar n anlat diyordu. Oralara gidelim, a açlar aras nda dolaflabileyim, basit bir hayata kavuflal m. Arzum, yeflillik ve a açl k, fakat yaz k fl yeflil duran a açlar aras nda olmakt r. stanbul un büyük a açlar karfl s nda Bunlar da güzel demiflti. Ama biz yapraklar n n ve dallar n n her y l nas l büyüdü ünü gördü ümüz a açlar daha çok seviyoruz. 10

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Anadolu nun, yurt d fl na kaç r lan zenginlikleri hep tart flma konusu olmufltur. Osmanl n n son dönemlerinde, Bu tafllardan

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ]

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ] Zaven Biberyan n Eserleri L g rdadz [Sürtük] Roman, Ermenice, 1959, stanbul Türkçe çevirisi: Yaln zlar Öncü Kitabevi, Nisan 1966, stanbul Payel Yay nlar, Nisan 1966, stanbul Aras Yay nc l k, fiubat 2014

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

Gezegenimizin Koruyucular

Gezegenimizin Koruyucular Gezegenimizin Koruyucular Foto: Aykut nce 8 Bilim Çocuk Öyle güzel bir gezegende yafl yoruz ki... Üstelik, yaln z de iliz. Bu güzel gezegeni birbirinden ilginç milyonlarca canl türüyle paylafl yoruz. Ne

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek

Detaylı

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus) A açlar - 2 Zeytin A ac (Olea europaea) A açlar - 2 Defne A ac (Laurus nobilis) A açlar - 2 ncir A ac (Ficus carica) A açlar - 2 Yalanc Akasya (Robinia pseudoacacia) A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

6 FAHR YAZGAN VE ABANASPOR

6 FAHR YAZGAN VE ABANASPOR 6 FAHR YAZGAN VE ABANASPOR Hayati Tahsin Y lmaz (1933): Türkiye de yönetim zaman zaman gerici güçlerin bask s yla yozlafl yor. Ama Büyük Atatürk, devrimlerin temellerini öylesine sa lam atm fl ki, gençlik;

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

AKP, KÜRT SORUNUNU ÇÖZEB L R M?

AKP, KÜRT SORUNUNU ÇÖZEB L R M? www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 180 17 May s 2009 Fiyat : 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com 1 May s alan n kazanan devrimci politikad r! Bunun d fl nda AKP, KÜRT SORUNUNU ÇÖZEB L R M? bir do ru

Detaylı

Trafikte araç say s art yor

Trafikte araç say s art yor 24 A USTOS 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Çankaya da Engelsiz Okullar GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 17 DE Kad n e

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı