Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv"

Transkript

1 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Bridgestone ve Lassa markalar yla otomobil lasti inden ifl makinesi lasti ine kadar 500 den fazla tipte lastik üreten Brisa, ürün gam n sürekli yenileyerek yurtiçi pazardaki lider konumunu ve uluslararas pazarlardaki rekabet gücünü korumaktad r. 34

2 Ülke çap nda 600 e yaklaflan yetkili bayi arac l yla pazarlanan Brisa lastikleri, BMC, MAN, Toyota, Fiat, Renault, Ford, Mercedes Benz, Mitsubishi, Honda ve Hyundai gibi motorlu araçlarda orijinal donan m olarak kullan lmaktad r. LAST K BR SA 1974 y l nda Lassa ad yla Sabanc Holding ve ortaklar taraf ndan kurulan ve 1978 y l nda üretime bafllayan Brisa, dünya lastik endüstrisindeki geliflmelere paralel olarak 1988 y l nda Sabanc Toplulu u ile Bridgestone Corporation aras nda gerçekleflen ortakl k sonucu bugünkü ad n alm flt r. Bu birleflmenin olumlu bir yans mas olarak 1993 y l nda ilk Ulusal Kalite Ödülü'nü kazanan Brisa, 1996 y l nda ise ifl mükemmelli i konusunda gösterdi i üstün performans sonucu, Avrupa Kalite Büyük Ödülü'nü kazanan ilk Türk flirketi olmufltur. Halen Avrupa n n alt nc büyük lastik üreticisi olan fiirket, m 2 ye ulaflan kapal alan ile, dünyan n tek çat alt ndaki en büyük lastik fabrikalar ndan birine sahiptir. Brisa bünyesinde, Bridgestone ve Lassa markalar yla otomobil, hafif ticari araç, otobüs/ kamyon, traktör ve ifl makinesi lastikleri üretilmektedir. 500 den fazla çeflitte lastik üreten fiirket in 2004 y l toplam üretimi lasti in üzerinde olmufltur y l nda bafllat lan yeni yat r m program çerçevesinde, üretim kapasitesinin befl y ll k dönem içerisinde tonaj baz nda %55 art r lmas hedeflenmektedir. Brisa n n Türkiye genelinde 550'yi aflk n yetkili bayisi bulunmaktad r. Bunun yan s ra, fiirket yurt çap ndaki kullan c lar na oto plazalar ve hipermarketler gibi farkl kanallar arac l yla da ulaflmaktad r. Brisa ürünleri ayr ca BMC, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, MAN, Mercedes Benz, Mitsubishi, Renault ve Toyota gibi motorlu araç üreticilerince de orijinal ekipman lasti i olarak kullan lmaktad r. fiirket üretti i lastiklerin önemli bir k sm n yurtiçi pazarda satarken, bilhassa Lassa markas yla d fl pazarlarda da etkin olmaktad r. Nitekim, iç pazarda lider konumunda olan Brisa n n 30'dan fazla Avrupa ve Ortado u ülkesine ihracat vard r. Brisa, bünyesinde yer alan Ar-Ge Merkezi ile dünyadaki lastik teknolojisine yönelik geliflmeleri yak ndan izlemekte ve Bridgestone'un Roma ve Tokyo'daki teknik merkezleri ile koordinasyon içinde çal flmaktad r. Bu yak n iflbirli i, Bridgestone teknolojisinin Brisa'ya entegrasyonunu sa lamakta ve dünya pazarlar nda fiirket in rekabet gücünü en üst seviyede tutmas nda önemli bir rol oynamaktad r. Sermayesinin %10'u halka aç k olan Brisa n n hisse senetleri MKB de ifllem görmektedir. 35

3 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv TAKV YE MALZEMELER DUSA INTERNATIONAL LLC Merkezi, Amerika Birleflik Devletleri nin Delaware eyaletinin Wilmington flehrinde bulunan DUSA International LLC faaliyetine 2001 y l n n Ocak ay nda bafllam flt r. Amerikan DuPont flirketiyle Sabanc Holding in %50 lik eflit payl ortakl yla kurulan DUSA, 520 milyon ABD Dolar n aflan cirosuyla dünyan n lider endüstriyel naylon iplik ve kord bezi üreticisidir. Nisan 2005 tarihinde Sabanc Holding DuPont un %50 hissesini sat n alarak fiirket in %100 üne sahip olmufltur. DUSA özellikle dünyan n önde gelen tüm lastik üreticilerinin ihtiyac olan a r denye endüstriyel naylon iplik, kord bezi ve tek kord üretimi yapmaktad r. DUSA, lastik sektörü için üretti i iplik, tek kord ve kord bezlerinin yan s ra konveyör bant, V-kay fl, hortum, bal k a ve naylon iplik ve kord bezinin kullan ld di er sanayi dallar n n da ihtiyac n karfl lamaktad r. DUSA dünyada yedi ülkede kontrol etti i dokuz üretim flirketiyle faaliyet göstermekte olup, bu faaliyetlerini üç bölgede organize etmifl bulunmaktad r. Bu bölgeler ve bölgelerde yer alan flirketlerle ilgili bilgiler afla da özetlenmifltir: 1. Bölge (Avrupa, Ortado u ve Afrika) Kordsa-Türkiye: 1973 y l nda kurulan Kordsa Türkiye nin %84 hissesi DUSA ya ait olup, %16 s stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmektedir. zmit te bulunan fabrikas nda ileri teknoloji ürünü ton endüstriyel naylon iplik, ton kord bezi ve ton di er endüstriyel bez kapasitesiyle hem iç hem de d fl pazar müflterilerinin ihtiyaçlar n karfl lamaktad r. Toplam üretiminin yaklafl k %90 ihraç edilmektedir. Nile Kordsa-M s r: 1993 y l nda kurulan Nile Kordsa n n %51 hissesi Kordsa Türkiye ye aittir. Kordsa n n üstün bez teknolojisini kullanarak, y ll k ton kapasiteyle üretti i kord bezleriyle gerek M s r iç pazar n n gerekse Afrika k tas ndaki di er müflterilerinin ihtiyaçlar na cevap vermektedir. Kian Kordsa- ran: 2001 y l nda al nan Kian Kordsa n n %60 hissesi, Kordsa Türkiye ye aittir. Kordsa n n üstün bez teknolojisi kullanarak, y ll k ton kapasiteyle öncelikle yerel pazar olmak üzere Ortado u bölgesinin kord bezi ihtiyac n karfl lamaktad r. Interkordsa-Almanya: Kordsa Türkiye nin %80 hissesine sahip oldu u Interkordsa, dünyan n ikinci büyük tek kord üreticisi konumundad r. Kordsa-Almanya: Tamam Kordsa Türkiye ye ait olan bu fiirket, Avrupa daki müflterilerine daha iyi hizmet verebilmek amac yla kurulmufl bir sat fl ofisi olarak çal flmaktad r. 2. Bölge (Kuzey Amerika) DUSA-Chattanooga: DUSA n n %100 sahip oldu u üretim tesislerinde DuPont teknolojisiyle endüstriyel naylon iplik üretimi yap lmaktad r. Tenessee ABD de kurulu olan tesis, y ll k ton kapasiteye sahiptir. Bu tesiste üretilen ipliklerle dünyan n lider lastik üreticilerinin ihtiyaçlar karfl lanmaktad r. Daha verimli bir üretim için yap lan modernizasyon çal flmalar halen devam etmektedir. Kordsa-USA: DUSA n n %100 ifltiraki olan Kordsa-USA ton büküm dokuma ve ton terbiye kapasitesine sahiptir. Laurel Hill, Kuzey Carolina da olan tesiste ABD lastik endüstrisinin ihtiyac olan kord bezleri üretilmektedir. Interkordsa-USA: DUSA n n %100 ifltiraki olan Interkordsa USA, Whiteville, Kuzey Carolina da tonluk kapasiteyle tek kord üretimi yapmaktad r. Interkordsa GmbH taraf ndan gelifltirilen ileri teknolojiyi kullanan Interkordsa USA, ürünlerini Amerika pazar na sunmaktad r. 36

4 DUSA özellikle dünyan n önde gelen tüm lastik üreticilerinin ihtiyac olan a r denye endüstriyel naylon iplik, kord bezi ve tek kord üretimi yapmaktad r. 3. Bölge (Güney Amerika) DUSA-Brezilya: 1999 y l nda faaliyetine bafllayan DUSA-Brezilya %100 DUSA International ifltirakidir. Tamamlanan modernizasyon yat r mlar yla birlikte, y ll k ton naylon 6 iplik, ton büküm dokuma ve ton terbiye kapasitesiyle kendi bölgesinin lideri konumunda bulunan DUSA-Brezilya, üretti i yüksek kaliteli ürünleriyle Brezilya ve Güney Amerika n n di er ülkelerindeki lastik üreticilerinin ihtiyaçlar n karfl lamaktad r. DUSA-Arjantin: Tamam DUSA ya ait olan fiirket in, ton naylon 6.6 iplik, ton büküm dokuma ve ton terbiye kapasitesi bulunmaktad r. Modernizasyon ve yeni kapasite yat r mlar n n sonuçlanmas ndan sonra en kaliteli ürünlerle Güney Amerika pazar n n naylon 6.6 iplik ve kord bezi ihtiyac n büyük ölçüde karfl lamaktad r. SAKOSA Sakosa, Hoecsa ad yla Haziran 1997 tarihinde Alman Hoechst ve Sabanc Holding in %50 lik eflit payl bir ortak giriflimi olarak kurulmufltur. Aral k 1998 de Hoechst ün Hoecsa daki hisseleri Koch Industries Inc in (ABD) sahip oldu u Kosa taraf ndan sat n al nm fl ve fiirket in ad Sakosa olarak de ifltirilmifltir. Aral k 2001 de Kosa n n Sakosa daki %50 hissesi Sabanc Toplulu u taraf ndan sat n al nm flt r. Bu tarihten itibaren Sakosa %100 Sabanc Holding bünyesinde bir flirket olarak faaliyet göstermektedir. Sakosa, lastik endüstrisi için polyester iplik ve kord bezi üretmektedir. Üretti i yüksek modülüslü düflük k salma özelli ine sahip (HMLS) polyester ipli i, kendi fabrikas nda beze dönüfltüren Sakosa, üretiminin yaklafl k %80 ini ihraç ederek Avrupa ve Ortado u bölgesindeki tüm lastik üreticilerine hizmet vermektedir. Üretime Ocak 2000 de bafllayan Sakosa n n 2004 y l üretimi ton polyester iplik ve ton kord bezi seviyesine ulaflm flt r y l hedefi ise ton polyester iplik ve ton kord bezi üretmektir. Sakosa, bu miktarlar ile polyester kord bezinde Avrupa daki en büyük tedarikçi konumuna ulaflm flt r. BEKSA Beksa, 1987 y l nda Sabanc Holding ve Belçika n n dünyadaki en büyük ba ms z çelik tel üreticisi konumundaki flirketi Bekaert n %50 lik eflit payl ortak giriflimi olarak kurulmufltur. fiirket, dünya lastik endüstrisi için temel girdi olarak önemi ve pay giderek artan çelik kordun yan s ra, topuk teli, hortum teli, yayl k tel ve dramix üretmektedir. Avrupa Kalite Yönetimi Vakf n n (EFQM) fl Mükemmelli i Modeli ni bir rehber de erlendirme arac olarak benimseyen Beksa, 1997 y l nda Küçük ve Orta Büyüklükteki flletmeler kategorisinde EFQM taraf ndan verilen Avrupa Kalite Büyük Ödülü nün sahibi olmufltur. Kendi sektöründe en büyük pazar pay na sahip olan Beksa, 2004 y l nda tona yükseltti i çelik kord üretim kapasitesini, 2005 y l nda tona ve y ll k sat fl cirosunu da 95 milyon Euro ya ç karmay hedeflemektedir. 37

5 SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv OTOMOT V TEMSA 1968 y l nda kurulan Temsa, otomotiv sektöründeki faaliyetlerine, 1984 y l nda Japon Mitsubishi Motors Corporation ile imzalad teknik lisans ve distribütörlük anlaflmalar ile bafllam flt r y l nda bafllad üretim faaliyetleri ile Adana daki tesislerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimini sürdüren Temsa, Türkiye pazar na yönelik Temsa Diamond, Temsa Safir, Temsa Safari flehirleraras yolcu otobüsü, yeni gerçek küçük otobüs Temsa Powerbus, Temsa Prestij midibüs ve Mitsubishi Fuso Canter hafif kamyon üretimini gerçeklefltirmektedir. Temsa n n üretti i otobüs ve midibüsler bugün Bat Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere 30 u aflk n ülkede tercih edilmektedir. Diamond, Safari, Opalin gibi özgün tasar mla kendi gelifltirdi i yeni modelleri ile Temsa, son y llarda Avrupa pazar na yönelik de iflik marka/tipte motor ve yürüyen aksamla esnek üretim anlay fl do rultusunda flehirleraras otobüs ve midibüs üreterek ihracat yapmaktad r. D fl pazarlara yönelik planl çal flmalar n art rarak devam ettiren Temsa, y ll k otobüs üretiminin %75 ini ihraç etmektedir. Temsa Adana üretim tesisleri, y lda adet otobüs, adet midibüs ve adet hafif kamyon üretim kapasitesine sahiptir. Temsa, Mitsubishi ile aras nda olan distribütörlük anlaflmas çerçevesinde Mitsubishi binek araçlar, Mitsubishi pick-up, Mitsubishi panel ve caml van hafif ticari araçlar ve Mitsubishi Fuso Canter hafif kamyonlar için sat fl, servis ve yedek parça operasyonlar n da yurt çap ndaki 36 yetkili sat c s ile yürütmektedir. 38

6 Diamond, Safari, Opalin gibi yeni tasar mla, kendi gelifltirdi i yeni modelleri ile Temsa, son y llarda Avrupa pazar na yönelik de iflik marka/tipte motor ve yürüyen aksamla esnek üretim anlay fl do rultusunda flehirleraras otobüs ve midibüs üreterek ihracat yapmaktad r. Temsa, Komatsu ifl makinelerinin distribütörü olarak 22 senedir ifl makineleri sektörüne ve yine Komatsu marka forkliftler ile Türk sanayi sektörüne hizmet vermektedir. Temsa üretim ve sat fl faaliyetlerini ISO Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde sürdürmektedir. Bununla birlikte TS OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi ni, otomotiv sektöründe TSE den alan ilk firma olmaya hak kazanm flt r. Temsa, hedefledi i ISO belgesini almak üzere haz rl klara bafllam flt r. Temsa, kendi gelifltirdi i otobüs ve midibüsler ile Avrupa pazar nda ba ms z bir Türk otomotiv firmas olarak, segmentinde %10 pazar pay n hedeflemektedir. Yurtiçinde de, Mitsubishi markas ile binek otomobiller, ticari araçlar alanlar nda ve Komatsu markas ile ifl makineleri alan nda baflar l distribütörlük faaliyetlerini büyüterek sürdürmektedir. TOYOTASA Toyotasa Toyota Sabanc Sat fl ve Pazarlama A.fi., Ekim 2000 de Sabanc Holding (%65), Toyota Motor Corporation (%25) ve Mitsui&Co (%10) ortakl ile kurulmufltur. Toyota ürünlerinin Türkiye deki tek distribütörü olarak Türkiye de üretilen Corolla otomobillerin, ithal araçlar n ve yedek parçalar n n pazarlama, sat fl ve sat fl sonras hizmetlerini yürütmektedir. Toyota araçlar n n pazarlamas, da t m ve servisi, Türkiye çap nda yer alan ve mutlak müflteri memnuniyeti, üstün kalite, ileri teknoloji ve güvenilirlik felsefesi üzerine kurulmufl olan Toyota Plaza larda yap lmaktad r. Bu merkezlerde müflterilere, sat fl, sigorta, servis, garanti, yedek parça ve kullan lm fl araç al m sat m hizmetleri dünya standartlar nda eksiksiz olarak verilmektedir. Kuruluflundan bu yana Toyotasa, sürekli olarak pazar pay n aktif sat fl ve pazarlama polikalar sayesinde art rmaktad r y l nda Toyotasa n n pazar pay ulaflt rekor sat fl adetleri ile %6,4 olmufltur. Ayr ca yap lan etkin aktiviteler ve CRM faaliyetleri neticesinde marka imaj ve müflteri memnuniyeti konular nda önemli geliflmeler ve iyilefltirmeler sa lanm flt r. Toyota n n dünyadaki büyüme hedefine paralel olarak Toyotasa n n gelece e yönelik planlar gelifltirilmekte olup, üç y l içinde Türkiye de ilk üç marka aras na girilmesi hedeflenmektedir. 39

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Sizin için çal fl yoruz...

Sizin için çal fl yoruz... Kurum Profili 2005 içindekiler Akkök fiirketler Grubu 02 Akkök fiirketler Grubu Toplam De er Göstergeleri 03 Tarihçe ve Geliflim 04 Yönetim Kurulu nun Mesaj 06 cra Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Kimya 14

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Servis ve Ticaret A.fi. Do ufl Grubu Binalar Büyükdere Cad. No: 65 34398 Maslak / stanbul Tel : (0212) 335 36 36 Faks: (0212) 335 39 20 www.dogusotomotiv.com.tr Faaliyet Raporu DO Ufi OTOMOT V Faaliyet

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3.

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3. çindekiler G R fi...9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM...10 1.1. GENEL OLARAK...10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES...11 1.3. DÜNYADA MEVCUT DURUM...13 1.3.1. Kuzey

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. HSBC Bank A.fi. 2006 Y l Faaliyet Raporu Ticaret Unvan : HSBC BANK A.fi. Kurulufl Tarihi : 13/09/1990 Adres : Ayaza a Mahallesi Ahi Evran Caddesi Dereboyu Sokak 34398 Maslak

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür.

TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür. TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür. 02 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 1 BÖLÜM 1 Ortaklar Genel

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı