SEKiZ YILLIK TEMEL EGiTiM BAÖLAMINDA EGhiME YATIRIM VE KALKlNMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKiZ YILLIK TEMEL EGiTiM BAÖLAMINDA EGhiME YATIRIM VE KALKlNMA"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 23 SEKiZ YILLIK TEMEL EGiTiM BAÖLAMINDA EGhiME YATIRIM VE KALKlNMA Ertan Oktay* Giriş Ülkemizde, siyasetin tıkandığı, siyasetin Ekonomiyi de tıkadığı uzunca bir sürediryaygın bir kanı olup artık çözümlerin yeni bir hükümetle hatta yeni bir seçimle bile sağlanamayacağı, makro ekonomi politikalarının etkinliğini ve etkililiğini yitirdiği inancı da. yayılmaktadır.böylesine karamsar bir ortamda, belki bugüne kadar gözardı edilen ya da gerekli önemin verilmediği eğitimin ve özellikle temel eğitimin toplumsal gelişmeye etkisinin bir umut ışığı olabileceği düşüncesiyle bu yazımızda eğitimle kalkınma ilişkisi, Japon ya örneği dikkate alınarak irdelenecektir. Eğitime-Beşeri Sermayeye - yapılan yatırımın toplumsal ve ekonomik gelişme sürecinde oynaığı önemli rol Japon ya örneğinde çok açık ve çarpıcı biçimde gözlemlenmektedir. Çağdaş zorunlu eğitim sisteminin en güzel örneklerinden birine sahip olan Japonya da dokuz yıllık zorunlu temel eğitimi uygulamaktadır. Sekiz Yıllık temel eğitim uygulamasına geçtiğimiz ve bunun gerekliliği, yararları ya da sakıncalarının yoğun biçimde tartışıldığı günümüzde, Japonyanın bu konudaki deneyimlerinin konuya belli bir açıklık getirebileceği düşünülmüştür. Kaneko'nun bu konuda Japonya Büyükelçiliğindeki sunuşu bazı gerçekleri gözler önüne sermesi açısından ilginçtir. () Genel olarak, eğitimle toplumsal ve ekonomik gelişme arasında etkileşim olduğu kabul edilmektedir. Ancak, burada genelde eğitim değil temel eğitimin Japonya örneğinde oynadığı rolün çarpıcı biçimde ampirik kanıtlarıyla ortaya çıktığı görülmektedir. Türkiye 'nin siyasette, ekonomide ve birçok alandaki geri kalmışlığını tümüyle, eğitime gereken önemin verilmemesine bağlamanın doğru olmadığı düşünülebilir.ancak, izleyen bölümlerde Japonyanın deneyimlerine ilişkin verilerden, "Japon Mucizesinin" Prof.Dr.,Gazi Üniv.lletişim Fakültesi Dekanı Ekonomik Yaklaşım, Cilt 8, Sayı 27, Kış 997

2 232 Ertan Oktay gerçekte "Eğitim Mucizesi" olduğu açıkca görülecektir. Türkiye'nin daha doğrusu parlamento ve hükümetlerin Japonya örneğinden alacağı çok dersler, yararlanacağı hususlar bulunmaktadır. Modern dışa açık dünyaya geç giren bir ülke olarak Japonya sosyal ve ekonomik kalkınınayı gerçekleştirmek için mücadele etmek zorundaydı. Bu süreçte, Japonya eğitime ve özellikle temel eğitime yoğun yatırımı tercih etmiştir. /. GENEL ÇiZGiLERiYLE JAPONYA VE TÜRKiYE'DEKi EGiTiM SiSTEMLERi japonya eğitim sistemi ilk, (ikincil) Orta, üçüncül olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır (Şekill). İlk kısım 6 yıl, ikinci kademe ya da ortaöğretim, 3 yılı alt- orta ve 3 yılı üst- orta (ya da lise) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Zorunlu eğitim 9 yıldır; yani altorta (ortaokul) sonuna kadar devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak 5 ile 7 yaş arası gençliğinin yaklaşık % 95 lise ye devam etmektedir. III. kademe eğitim; dört yıllık üniversiteleri, yüksek okulları ve iki yıllık yüksek okullar ile Lise sonrası iki yıllık özel eğitim okullarını içermektedir. 997 yılında 8 yaşındakilerin % 35'i dört yıllık fakültelere gitmektedir. Dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının ve diğer yüksek okulların tümüne gidenler 8 yaş grubunun% 67'sini oluşturmaktadır. Yaş Sınıf/Yıl 22 6 ı::::::l~~~"l=:lillli!l!~ı:ı:ııı:ı:ı: 2 Yıllık Yüksek Okul ::=~ :;:;:;: :;::: :;:;:.. :;:;:; :;:::: :::::;.!:::; :\ :}: =:::; : ::::~ ::. _! : :\ Özel Eğitim Okulu Üçüncü Seviye ll ll 6 :~:~:!::; '!~::! =::=ı ;:::: ''..'.:''' _:= :.::;:;:::;:;:;:::::;:;:; :. :. :;:::;:=!:ı!,:!:ı :::::; : iı. :;:;:; :::::;. t :: ': > :t.; İkinci Seviye ı =::::. :::== =r ==:==~,,,,,, :. :: : ::.: :. :. : ::';:; :':''' : :;=;; '{ : :. :. : ):: :=;::; ;:;:~ :;::ı : :\ '; :' :!~::; ::\. :. : ::::: İlk Seviye Şekil. Japon Okul Sistemi

3 "q 'f' EKONOMiK YAKLAŞlM : Türkiye'sinde de genelde şeki 'de görülen Japon sistemine benzer bir eğitim sistemi geçerlidir.sistem Japonya'daki gibi üç kademelidir.yalnız ilk kısım Japonya da 6, ülkemizde 5 yıldır. Bu nedenle, zorunlu temel eğitimi her iki ülkede de ilk kısırula orta kısımdan oluşmakla beraber, zorunlu eğitim ülkemizde bir yıl daha kısadır. Öte yand:ı.n Türkiye'dekinin aksine Japonya'da da yüksek öğretimin daha çok özel üniversite ve yüksek okullada yürütüldüğü anlaşılmaktadır.bir başka farklılık da, Japon ve Türk eğitim sistemlerinin tarihsel gelişimi farklıdır.japonya çağdaş eğitim sistemin temellerini 00 yılı aşkın bir süre önce atmıştır.oysa Türkiye sekiz yıllık zorunlu temel eğitim yasasını 997 yılında çıkarabilmiştir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Japonya'da gençliğin yaklaşık üçte ikisi liseden sonra şu veya bu şekilde öğrenim görmektedir; üçte biri dört yıllık lisans derecesi almaktadır. Yüksek öğretime kaydalma oranı OECD ülkeleri içinde en yüksek olanlardan biri olup bu oran artmaya devam etmektedir. Diğer OECD ülkelerinden Japonyanın bir farkı yüksek öğretimde özel kuruluşların önemli bir rol oynamış olmasıdır. 4 yıllık yüksek öğretimdekayıtlı öğrencilerin dörtte üçü özel ünivrsitelerdedir. Yüksek okullarda bu oranlar daha da yüksektir. Prestij ve Hıyerarşi açısından yüksek öğretimdeki kurumlar arasında çok keskin bir sıralama mevcuttur. Prestij li ve seçici yüksek öğretim kurumlarına girişteki rekabet yoğundur. Yaklaşık öğrencilerin üçte biri bu seçici okullara kabul edilebilmek için gerekli başanya (puana) ulaşabilmek için fazladan bir yıl harcamaktadır]ar. Okullaşma oranları incelendiğinde iki ülke arasında çok ciddi bir farkın olduğu görülmektedir. Ülkemizde Liseden sonra Üniversiteye girebilenlerin oranı yani yüksek öğretimdeki okuilaşma oranı, yılında Açık Öğretim dışarıda bırakılırsa% 4.7 gibi çok düşük bir '~ı.ızeydedir.açık Öğretim de dahil edilirse %22.4 dür.her şekilde Japonya'daki Pc: karşılaştırılmayacak kadar düşüktür. (Tablo: ) Ancak bütün bunların altında yatan fakat kimi zaman yeteri kadar dikkiıt çekmeyen daha önemli b!r özellik; Japonya' da Toplumun tarihsel olarak ısrarlı ve tutarlı biçimde temel eğitime verdiği önem ve önceliktir. Tam katılım (% IOO'lük okuilaşma oranı) kalkınmanın çok erken bir aşamasında gerçekleştirilmiş; ve daha sonra niteliğin yükseltilmesi ulusal politikanın başta gelen önceliği olmuştur. Oysa, normal olarak, eğitimin ekonomik gelişmeye katkısının nitelikli işgücünün eğitimi aracılığıyla olduğu varsayılmaktadır. Ancak temel eğitim söz konusu nitelikli işgücünü eğitmemektedir. O halde neden üzerinde önemle durulmuştur? Japonyanın XX. Yüzyıldaki gelişmesine nasıl katkıda bulunnuştur? Toplum üzerinde ve Ekonomiye ne etkileri olmuştur? Bu sorular sadece Japonyayı anlamak için önemli olmayıp aynı zamanda kalkınma süreci içinde eğitimin politika meseleleriyle de ilgilidir.

4 234 Ertan Oktay izleyen bölümde Türkiye' deki bugünkü tartışmalara ve eğitimle kalkınma açısından konuya ışık tutabilecek Japon deneyimlerinin üzerinde durulacaktır. ll. TEMEL EGITIM VE KALKlNMA Japonyada çağdaş eğitim sisteminin tarihi geçmişi modernleşmenin başlangıcı olan 868'e Meiji restorasyon dönemine kadar geriye gitmektedir. Restorasyondan sadece beş yıl sonra bir ulusal eğitim sisteminin temel-alt yapı- tasarımı kamuya sunuldu ve "herkes için" ilk öğretime yeni sistemde en önemli öncelik verildi. Bu sadece Avrupa ve ABD'de yeni uygulanan bir sistem olup; gelişme aşarnalarına göre karşılaştınnca, Japonya Avrupa ülkelerine göre gelişmesinin çok daha erken bir aşamasında herkese zorunlu temel eğitim sistemini oluşturma girişiminde bulunmuştur. Bunu gerçekleştirmek için Japonya, benzer kalkınma aşamasındaki Batılı ülkelerle karşılaştırıldığında GSMH'sının daha büyük bir bölümünü ilk öğretime ayırmıştır. (Şekil2) Temel Eğitime Ayrılan GSMH Yüzdesi Japonya 9 O yılında ABD 90 yılında Ingiltere 9 O yılında Düşük., _ Kişi Başına GSMH Yüksek Şekil 2. Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Gelişme Düzeyleri Şekil2 GSMH'den temel eğitime ayrılan oranlar ile bunlara karşılık gelen kişi başına GSMH ile gösterilen ekonomik gelişme düzeylerini birleştiren koordinatların tarihsel seyrini göstermektedir. Eğer 90 yılı temel alınarak karşılaştırma yapılırsa, Japonya ABD ve İngiltereden önemli ölçüde daha fakir olduğu halde onlardan daha fazla, hatta çok fazla oranda GSMH'dan temel eğitime pay ayırmıştır (Şekil2). Bir hususu daha belirtmekte yarar vardır; temel eptim sistemini oluşturmak için gerekli olan önemli miktardaki kaynajı sağlayan merkezi htkiimet dejildi. Gerçekte Meiji

5 EKONOMiK YAKLAŞlM 235 hükümeti ciddi mali baskılar altında idi- bir yandan vergi tavanı oluşturulmamıştı fakat öte yandan birçok alanda modernleşme için yoğun yatırım yapmak zorunda idi. Okul binalarını ve öğretmenierin maaşlarını finanse eden daha çok yerel toplumlardı. Kamu - halk - başlangıçta gönüllü olmamıştır. Gerçekte, uygulamaya konulan 'okul vergilerini' protesto eden çok sayıda ayaklanma olmuştur. Ancak, kısa zamanda, toplum bu gereksinınelerin zorunluluğuna ikna edilmiştir. Başlangıçta- ilk sistemde-ilk öğretim 4 yıldı. 30 yıl içinde yaklaşık erkeklerin % 90 ve kızların %70 den fazlası ilk öğretime devam etmişti. 920'erde ilk öğretim hem erkeklerin hem de kızların o/o 90'nından fazlası en azından ilk öğretimedevam etmiştir, hem erkeklerin hem kızların hemen hemen tamamını kapsamına aldı. İzleyen yıllarda hem niteliği artırma hem de zorunlu eğitimi genişletme politikası uygulandı. Önce ilk öğretim 6 yıla çıkarıldı. Merkezi hükümetin harcamaları, yerel bölgelerdeki ilk öğretiminin fakir koşullarını eşitlemek amacına yöneltildi. II. Dünya savaşından sonra zorunlu eğitim alt-orta öğretim okullarını da içine alacak hale getirildi, yani 9 yıla çıkarıldı. II. Dünya savaşından sonra orta okulları da temel eğitim kapsamına alarak zorunlu temel eğitimi dokuz yıla çıkaran Japon ya ile 997 'de hala zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasının tarıtışldığı Türkiye'yi karşılaştırmak durumundayız.japonya okul çağındaki hem erkek hem de kız çocuklarının tamamının daha 920'lerde ilk öğretim diplamasına sahip olmalarına karşın ülkemizde bu düzeydeki okullaşma oranı sırasıyla 'de %86.4 ve 'de ise halen %99.8 dir. (Tablo: ) Tablo. Türkiye'de GSMH Içindeki MEB Bütçesinin Payları(%} Yıllar MEB'e Ayrılan Pay Kaynak: M.E.B., APK Kurulu Başkanlığı Zorunlu temel eğitimi 8 yıla çıkarılması henüz yürürlüğe girmiş olan ülkemizde, Japonya'nın 870'lerde alt yapısını oluşturduğu ve daha 990'da çok ciddi bir mesafe kaydettiği çağd:ış eğitim sisteminin kurulması sürecinde yaşadığı deneyimlere benzer bir süreç ama 990'ların sonlarında gerçekleşmektedir. Eylül 997 den başlamak üzere 2000 yılının sonuna kadar geçerli olacak olan, temel zorunlu eğitimin özel finansmanı şekline ilişkin düzenlernede genel (konsolide) bütçe dışı kaynaklar önemli genel (konsolide) bütçe dışı kaynaklar önemli bir yere almaktadır. (Bkz: Resmi Gazete, :3-6)

6 236 Ertan Oktay Japonya'da da temel eğitim sistemini oluşturmak için büyük ölçüde merkezi hükümetin bütçe dışı yollara yerel toplumların kaynaklarına başvurduğu ve başlangıçta buna ciddi bir direniş le karşılaştığı ancak kısa sürede toplumun ikna edildiği anlaşılmaktadır.tüm bu gelişmelerin yanısıra ve ciddi mali kısıtlara rağmen Japonya'nın ABD ve Avrupayı bile geride bırakacak oranda ve zamanda temel eğitime büyük yatırımlar yaptığı, temel eğitimin öteki eğitim aşamalarının gelişmesini ve kalkınınayı olanaklı kılacak ön koşul olarak kabul ettiği ve verdiği önem Şekil 2' de açıkca görülmektedir. Tablo 2. Türkiye'de Bütçe Yatırımlarından MEB Yatırımiarına Ayrılan Payları(%) Yıllar Bütçe Yatırımları İçinde MEB'in Payı Kaynak : MEB, APK Kurulu Başkanlığı Oysa ülkemizde, temel eğitim ve öğretim öneminin göz ardı edildiği Milli Eğitime Gayrı Safi Milli Hasıladan ayrılan payın küçüklüğünden anlaşılmaktadır.987 yılında %.24 olan bu oran 997'de halen %2.0 düzeyindedir(tablo:2). Konsolide bütçe yatırımlana Milli Eğitim Bakanlığı yatırımiarına ayrılan pay ise 987 de %7.4 ve 997'de %2.4 dür (Tablo:3). Tablo 3. Türkiye'de Yıllara Göre Okuilaşma Oranları Yıllar İlkokul Ortaokul Lise Örgün Yük.Öğr. Örgün+Açık Öğr Kaynak : MEB, APK Kurulu Başkanlığı ı \

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 237 lll. EGITiME TAM KATILIM VE EKONOMiK ETKiLERi Temel eğitime tüm çocukların katılımını erken başarmanın toplumsal ve ekonomik etkileri nelerdir? Bu soruya şekil 3 ve onun açıklaması ile cevap verilebilir. Okul Kayıt Artışı Alt Orta Öğretim 50-l ilk öğretim o Aşama 2. Aşama 3. Aşama Ekonomik Sermaye Kalkınma Hızlanmış Gelişme Birikimi Başlangıcı Kalkınma Aşamaları Başlangici Şekil 3. Japonya'da Okul Kayıt Oranları ve Gelişme Aşamaları Şekil 3 eğitim düzeylerine göre kayıtlardaki değişmeleri göstermektedir. Görüldüğü gibi I. Dünya Savaşından itibaren ilk öğretiıne devaında logaritınik olarak artış olınuştur.tarihsel olarak, I. Dünya Savaşı sonrasına kadar olan dönemi, I. aşama veya sermaye birikimi dönemi, olarak nitelendiriyoruz. Çünkü bu dönemde çabalar kurumsal temel oluşturma ve sermaye birikimi üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak bizatihi bir kalkınma aşaması olmadığından, kırsal nüfusun büyük bir kısmı, kırsal alanda kalmaya devam etmiş ve yoğun bir işgücü fazlası yaratmıştır. İşte tam bu nüfus içinde temel eğitim yaygınlaştınlmıştır. Bu koşullarda temel eğitimden hemen elde edilecek ekonomik yarar çocuklar ve aile için yüksek olamamıştır. O halde ekonomik kalkınma için ne yaptı? diye sorulabilir.

8 238 Ertan Oktay. İlk yansıması veya sonucu Japonyanın modern ulusal bir devlet olarak oluşumudur. Japonyanın feodal döneminde, halk kavramı kendi yerel toplum ya da toplulukları ile sınırlı idi: Eğitiminin yaygınlaşması, böylece hareketliliği arttırarak ve ulusal topluma katılım duygusunu geliştirerek engelleri kırmıştır. Aynı zamanda çocukların yetiştirilmesini artık aile içine kapanık ya da aile ile sınırlı olmaktan çıkarıp topluma açık bir perspektif haline getirerek, aileyi değiştirmiştir.böylece, yaygınlaşmış temel eğitim genel anlamda, kurumsal çerçeveyi oluşturarak daha sonraki dönemlerdeki gelişıneler için bir temel olarak hizmet etmiştir. Ekonomik gelişme üzerindeki etkisi de aynı ölçüde önemli olmalıdır, olmuştur. Temel eğitimin işgücü fazlası arasında yaygınlaşması, daha önce sermaye birikiminin başlangıç aşamasında tam verimli kullanılmayan, geniş miktarda en azından dört veya altı yıllık eğitim görmüş genç, işgücü yedeği yaratmıştır. Ancak, ekonomi gelişmeye başlayınca bu yedek işgücü çok uygun ve yararlı bir ortam ve olanak sunmuştur. Herkes ilk-temel-eğitimini tamamladığı için, ilave bir tazıninat talebinde bulunulmaınıştır. İşverenler, bu durumda, ilave ücret ödemeyip birikmiş sermayelerini kullanabilmişlerdir. Gerçekte şekil 3' n. aşamanın yani Ekonomik gelişmenin b8 lamasının, temel eğitimin hemen hemen herkese ulaşmasının-yaygınlaşmanın-tamaınlanmasmdan sonra başladığını göstermektedir. Bundan başka, bu gelişmeler- ve kalkınma bir dizi olayı izlemiştir: Alt-Orta okula gidenler 930'lardan itibaren artmıştır ve 940'arın sonlarınu" yüzde yüze ulaşmıştır.bu II. aşamadan ya da kalkınmanın hızlanmasından önce gerçekleşmiştir. Katılımın evrenselleşmesi-yuzde yüze ulaşması- hızlı kalkınmanın ön koşulu olarak göıiinmektedir. Aynı zamanda temel eğitime herkesin katılımının sağlanmasının beklenmeyen sonuçları olduğunu da belirtmeliyiz. Doğal olarak önce orta öğretimedaha sonra da yüksek öğretime talebi arttırmıştır. Savaş sonrası dönemdeki hızlı gelir artış ve toprak reformu ile birleşince bu taleplerde patlama başlamıştır. Bu durum seçici okullara giriş için ciddi bir rekabete yol açmıştır ve daha sonra daha alt düzeylerdeki eğitim kadernelerindeki öğrenciler üzerinde haskılara yol açmıştır. Böylece ortaya çıkan kısır döngü Japon sisteminin belli başlı rahatsızlıklarından biridir Sonuç Japon örneğinden, çıkarılabilecek sonuç aşağıdaki gibi özetlenebilir. Kallonmanın çok erken aşamalannda temel eğitim üzerinde dunılması ve önem verilmesi ve sürekli yatmm yapılması çok önemli sonuçlar doğurmuştur. sadece daha sonraki gelişme aşarnalanna uyygun koşullar yaratmakla kalmamış aynı zamanda çalışanlar arasmdaki ücret

9 ı j EKONOMiK YAKLAŞlM 239 farkıhklarını arttırmadan hızlı kalkınmayı gerçekleştirme olanalt verdili kabul edilmektedir. Daha sonraki yıllarda üniversiteye kabulde çok şiddetli bir rekabet gibi bazı olumsuzluklara yol açmışsa da bu durum değişik oranlarda her halukarda kaçınılmazdı. Bundan daha önemlisi Japonya şimdi eğitim sistemini yeniden ve daha ileri düzeyde yapılandırabilecek-reform-yapabilecek-kaynaklara sahiptir. Kuşkusuz bunda Japonya'nın, Türkiye'nin aksine büyük bir orduyu idame ettitmek durumunda olmaması ve askeri harcamaların bütçesinde nispi olarak göz ardı edilebilecek kadar küçük bir paya sahip olmasının önemli bir etkisi olmuştur. Öte yandan ülkemizde yaşanan siyasal istikrarsızlığın ve ekonomik dar boğazların artık çok uzun dönemli bir perspektife sahip yasal ve kuramsal düzenlemeler ve politikaların her zamankinden çok gerekliliğini ortaya çıkardığı kanaatindeyim.zira siyasetin ve Ekonominin bugünkü tıkanıklığı yılların birikiminin bir sonucudur.yapısal bir reform niteliğinde zorunlu temel eğitimle başlatılan sürecin yüksek öğretimi de içerecek şekilde yeni düzenlemelerle takviye edilmesi ümit edilmektedir. NOTLAR ) Japonya ya ilişkin veriler ve şekillerin tümü Japonya Büyük Elçiliğin de geçtiğimiz Kasım ayında Motohisa Kaneko'nun "Eğitime Yatınm ve Kalkınma -Japonların deneyimi- " konulu yaptığı sunuştan alın:nıştır. KAYNAKÇA KANEKO, M., "Eğitime Yatırım ve Kalkınma - Japonların Deneyimi - " Japonya Büyükelçiliğindeki sunuş, Kasım 997 Ankara. Resmi Gazete, Sayı: 23084, 8 Ağustos 997, 2-6. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, (997) Milli Eğitimle İlgili Bilgiler, APKK, 2-4, T.C.Başbakanlık DPT (997), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler ( ).

10 240 Ertan Oktay ABSTRACT INVESTMENT IN EDUCATION AND DEVELOPMENT J apan e se And Turkish Experience As the present systems ofeducation both in Japan and Turkey are similar, in general; one expects to see the same characteristics in regard to the education and its consequences to social and economic development in both countries. However, Japan asa Iate comer to the modem world had to struggle for social and economic development; and in the process, she had chosen to invest heavily on educatioı'ı and particulary on basic education. While Turkey has just recently modified the system and eight years of basic education introduced, Japan almost a century a go had estalbrished its modem educational system. Education and particularly primaı y education have allmost been ignored by the Turkish govemments, in past. So, investmen on education has been allways insignificant, in Turkey. Consequently, I say, it has been an "Educational Miracle" rather than "Japanese Miracle."

TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM

TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM Prof.Dr. Esin Ergin 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 5.Aralık.2012 İÇERİK PLANLAMA

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM "Prof. Dr. Münevver TURANLI I. GİRİŞ Eğitim "çocukların ve gençlerin toplumsal yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix I.GİRİŞ 1 II. SORUN.7 III. NİÇİN KENT ENSTİTÜLERİ PROJESİ.. 10 IV. TÜRKİYE NİN EĞİTİM HARİTASI.12

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI Erhan USTA Devlet Planlama Teşkilatı 22 Mayıs 2008 Sunuş Planı Ülkemizde belediyelerin kaynak ve harcamalarının Gelişimi Artış nedenleri Kullanımı Belediyelerde

Detaylı

Eğitime ayrılan ödenek ile başarı doğru orantılı mıdır?

Eğitime ayrılan ödenek ile başarı doğru orantılı mıdır? Eğitime ayrılan ödenek ile başarı doğru orantılı mıdır? İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Yüksek Lisans Ekrem KALKAN İçindekiler: 1. Eğitim nedir? 2. İyi bir eğitim öğrencilere ne sunmalıdır?

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Ekonomide Uzun Dönem Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Neden bazı ülkeler zengin bazı ülkeler fakir? Bilgin Bari İktisat Politikası 2 Bilgin Bari İktisat Politikası 3 Bilgin Bari İktisat Politikası 4 Bilgin

Detaylı

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 24.Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Raporu No: 5 Nisan 2015 İstanbul İçindekiler 1 Giriş 1 2 Yerleşme Genel Görünüm: Üniversiteler 2 3 Yerleşme Eğilimleri: Üniversiteler

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Önsöz İÇİNDEKİLER III BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 11 Eğitimin Amacı 12 Eğitim 13 Formal ve İnformal Eğitim 15 Formal (Biçimlendirilmiş) Eğitim 15 Örgün Eğitim 15 Yaygın Eğitim 16 İnformal

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

ASYA-PASİFİK MUCİZESİNİN SIRRI

ASYA-PASİFİK MUCİZESİNİN SIRRI ASYA-PASİFİK MUCİZESİNİN SIRRI Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Kaplanları çok çevik ve hızlı koşan hayvanlar olarak tanırız. Ancak neden Asya kaplanları Afrika kaplanlarından daha hızlı koşmaktadır? Hiç düşündünüz

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/ 1 EGITIM GÖSTERGELERI Bir toplumun egitim durumunun belli bir andaki durumu ve egilimlerini anlayabilmek için, çesitli sosyal ve ekonomik sektörlerde oldugu gibi egitim alaninda da çesitli göstergeler

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz.

Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu dosyada size, eğitim sisteminin öncelikli gördüğümüz ihtiyaçlarını

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Aralık 2007 Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Bu çalışmada Türkiye de ve bazı OECD ülkelerinde çalışan öğretmenlerin maaşları ve çalışma süreleri tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Halit

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE AÇMA KARARI VE EĞİTİMDE KAYNAK DAĞILIMI

ÜNİVERSİTE AÇMA KARARI VE EĞİTİMDE KAYNAK DAĞILIMI ÜNİVERSİTE AÇMA KARARI VE EĞİTİMDE KAYNAK DAĞILIMI Yrd. Doç. Dr. Reşide KABADAYI * Giriş Son günlerde yapılan açıklamalardan ülkemizdeki 29 üniversiteye ek olarak 47 yeni üniversite daha açılacağı ve bunların

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2006-2 Maastricht Antlaşması Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Bütçe Disiplini ve Türkiye ile İlgili Bir Karşılaştırma Deniz Aytaç

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ *

SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ * Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ * Siyasal yozlaşmanın evrensel düzeyde ayıplandığı, sosyal, ahlaki ve kültürel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Bütçe Niçin Ek Ödenek İster?

Bütçe Niçin Ek Ödenek İster? Bütçe Niçin Ek Ödenek İster? Haldun DARICI (*) Ülkemizdeki bütçe uygulamalarıyla ilgili olarak yapılan bazı değerlendirmelerde, bütçelerin başlangıç hedefleriyle yılsonu gerçekleşmeleri arasında önemli

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS SEKTÖREL KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ Melisa KORKMAZ Küreselleşme Kavramı Günümüz dünyasında artık ülkeler ekonomik, sosyal ve teknolojik ağlar ile birbirlerine sıkı

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ Hollanda eğitim sistemine genel bakış Eğitim Nüfusu ve öğretim dili Hollanda nın toplam nüfusu 16,2 milyondur. 2003 yılında hükümet tarafından finanse edilen eğitime katılan öğrenci

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!..

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Teşvik sistemi kötü değildir, fakat tehlikelidir. Teşvik nedeniyle müdahalelere başlayan iktidarların bu müdahalelerini başka alanlara

Detaylı

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında TÜRKİYE VE PİSA Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan biri PISA 2015 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin fen, matematik ve okumada 2003'ten beri

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Araştırma Notu 15/182

Araştırma Notu 15/182 Araştırma Notu 15/182 18 Mayıs 2015 15-19 YAŞINDA 950 BİN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İŞGÜCÜNDE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal and Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın erkek eşit haklara sahiptir. Devlet,kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesinde yükümlüdür. kadın ve erkeğe yüklenen

Detaylı

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Eğitim Sektörü Raporu Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Haziran 2014 Eğitim sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca

Detaylı