SEKiZ YILLIK TEMEL EGiTiM BAÖLAMINDA EGhiME YATIRIM VE KALKlNMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKiZ YILLIK TEMEL EGiTiM BAÖLAMINDA EGhiME YATIRIM VE KALKlNMA"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 23 SEKiZ YILLIK TEMEL EGiTiM BAÖLAMINDA EGhiME YATIRIM VE KALKlNMA Ertan Oktay* Giriş Ülkemizde, siyasetin tıkandığı, siyasetin Ekonomiyi de tıkadığı uzunca bir sürediryaygın bir kanı olup artık çözümlerin yeni bir hükümetle hatta yeni bir seçimle bile sağlanamayacağı, makro ekonomi politikalarının etkinliğini ve etkililiğini yitirdiği inancı da. yayılmaktadır.böylesine karamsar bir ortamda, belki bugüne kadar gözardı edilen ya da gerekli önemin verilmediği eğitimin ve özellikle temel eğitimin toplumsal gelişmeye etkisinin bir umut ışığı olabileceği düşüncesiyle bu yazımızda eğitimle kalkınma ilişkisi, Japon ya örneği dikkate alınarak irdelenecektir. Eğitime-Beşeri Sermayeye - yapılan yatırımın toplumsal ve ekonomik gelişme sürecinde oynaığı önemli rol Japon ya örneğinde çok açık ve çarpıcı biçimde gözlemlenmektedir. Çağdaş zorunlu eğitim sisteminin en güzel örneklerinden birine sahip olan Japonya da dokuz yıllık zorunlu temel eğitimi uygulamaktadır. Sekiz Yıllık temel eğitim uygulamasına geçtiğimiz ve bunun gerekliliği, yararları ya da sakıncalarının yoğun biçimde tartışıldığı günümüzde, Japonyanın bu konudaki deneyimlerinin konuya belli bir açıklık getirebileceği düşünülmüştür. Kaneko'nun bu konuda Japonya Büyükelçiliğindeki sunuşu bazı gerçekleri gözler önüne sermesi açısından ilginçtir. () Genel olarak, eğitimle toplumsal ve ekonomik gelişme arasında etkileşim olduğu kabul edilmektedir. Ancak, burada genelde eğitim değil temel eğitimin Japonya örneğinde oynadığı rolün çarpıcı biçimde ampirik kanıtlarıyla ortaya çıktığı görülmektedir. Türkiye 'nin siyasette, ekonomide ve birçok alandaki geri kalmışlığını tümüyle, eğitime gereken önemin verilmemesine bağlamanın doğru olmadığı düşünülebilir.ancak, izleyen bölümlerde Japonyanın deneyimlerine ilişkin verilerden, "Japon Mucizesinin" Prof.Dr.,Gazi Üniv.lletişim Fakültesi Dekanı Ekonomik Yaklaşım, Cilt 8, Sayı 27, Kış 997

2 232 Ertan Oktay gerçekte "Eğitim Mucizesi" olduğu açıkca görülecektir. Türkiye'nin daha doğrusu parlamento ve hükümetlerin Japonya örneğinden alacağı çok dersler, yararlanacağı hususlar bulunmaktadır. Modern dışa açık dünyaya geç giren bir ülke olarak Japonya sosyal ve ekonomik kalkınınayı gerçekleştirmek için mücadele etmek zorundaydı. Bu süreçte, Japonya eğitime ve özellikle temel eğitime yoğun yatırımı tercih etmiştir. /. GENEL ÇiZGiLERiYLE JAPONYA VE TÜRKiYE'DEKi EGiTiM SiSTEMLERi japonya eğitim sistemi ilk, (ikincil) Orta, üçüncül olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır (Şekill). İlk kısım 6 yıl, ikinci kademe ya da ortaöğretim, 3 yılı alt- orta ve 3 yılı üst- orta (ya da lise) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Zorunlu eğitim 9 yıldır; yani altorta (ortaokul) sonuna kadar devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak 5 ile 7 yaş arası gençliğinin yaklaşık % 95 lise ye devam etmektedir. III. kademe eğitim; dört yıllık üniversiteleri, yüksek okulları ve iki yıllık yüksek okullar ile Lise sonrası iki yıllık özel eğitim okullarını içermektedir. 997 yılında 8 yaşındakilerin % 35'i dört yıllık fakültelere gitmektedir. Dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının ve diğer yüksek okulların tümüne gidenler 8 yaş grubunun% 67'sini oluşturmaktadır. Yaş Sınıf/Yıl 22 6 ı::::::l~~~"l=:lillli!l!~ı:ı:ııı:ı:ı: 2 Yıllık Yüksek Okul ::=~ :;:;:;: :;::: :;:;:.. :;:;:; :;:::: :::::;.!:::; :\ :}: =:::; : ::::~ ::. _! : :\ Özel Eğitim Okulu Üçüncü Seviye ll ll 6 :~:~:!::; '!~::! =::=ı ;:::: ''..'.:''' _:= :.::;:;:::;:;:;:::::;:;:; :. :. :;:::;:=!:ı!,:!:ı :::::; : iı. :;:;:; :::::;. t :: ': > :t.; İkinci Seviye ı =::::. :::== =r ==:==~,,,,,, :. :: : ::.: :. :. : ::';:; :':''' : :;=;; '{ : :. :. : ):: :=;::; ;:;:~ :;::ı : :\ '; :' :!~::; ::\. :. : ::::: İlk Seviye Şekil. Japon Okul Sistemi

3 "q 'f' EKONOMiK YAKLAŞlM : Türkiye'sinde de genelde şeki 'de görülen Japon sistemine benzer bir eğitim sistemi geçerlidir.sistem Japonya'daki gibi üç kademelidir.yalnız ilk kısım Japonya da 6, ülkemizde 5 yıldır. Bu nedenle, zorunlu temel eğitimi her iki ülkede de ilk kısırula orta kısımdan oluşmakla beraber, zorunlu eğitim ülkemizde bir yıl daha kısadır. Öte yand:ı.n Türkiye'dekinin aksine Japonya'da da yüksek öğretimin daha çok özel üniversite ve yüksek okullada yürütüldüğü anlaşılmaktadır.bir başka farklılık da, Japon ve Türk eğitim sistemlerinin tarihsel gelişimi farklıdır.japonya çağdaş eğitim sistemin temellerini 00 yılı aşkın bir süre önce atmıştır.oysa Türkiye sekiz yıllık zorunlu temel eğitim yasasını 997 yılında çıkarabilmiştir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Japonya'da gençliğin yaklaşık üçte ikisi liseden sonra şu veya bu şekilde öğrenim görmektedir; üçte biri dört yıllık lisans derecesi almaktadır. Yüksek öğretime kaydalma oranı OECD ülkeleri içinde en yüksek olanlardan biri olup bu oran artmaya devam etmektedir. Diğer OECD ülkelerinden Japonyanın bir farkı yüksek öğretimde özel kuruluşların önemli bir rol oynamış olmasıdır. 4 yıllık yüksek öğretimdekayıtlı öğrencilerin dörtte üçü özel ünivrsitelerdedir. Yüksek okullarda bu oranlar daha da yüksektir. Prestij ve Hıyerarşi açısından yüksek öğretimdeki kurumlar arasında çok keskin bir sıralama mevcuttur. Prestij li ve seçici yüksek öğretim kurumlarına girişteki rekabet yoğundur. Yaklaşık öğrencilerin üçte biri bu seçici okullara kabul edilebilmek için gerekli başanya (puana) ulaşabilmek için fazladan bir yıl harcamaktadır]ar. Okullaşma oranları incelendiğinde iki ülke arasında çok ciddi bir farkın olduğu görülmektedir. Ülkemizde Liseden sonra Üniversiteye girebilenlerin oranı yani yüksek öğretimdeki okuilaşma oranı, yılında Açık Öğretim dışarıda bırakılırsa% 4.7 gibi çok düşük bir '~ı.ızeydedir.açık Öğretim de dahil edilirse %22.4 dür.her şekilde Japonya'daki Pc: karşılaştırılmayacak kadar düşüktür. (Tablo: ) Ancak bütün bunların altında yatan fakat kimi zaman yeteri kadar dikkiıt çekmeyen daha önemli b!r özellik; Japonya' da Toplumun tarihsel olarak ısrarlı ve tutarlı biçimde temel eğitime verdiği önem ve önceliktir. Tam katılım (% IOO'lük okuilaşma oranı) kalkınmanın çok erken bir aşamasında gerçekleştirilmiş; ve daha sonra niteliğin yükseltilmesi ulusal politikanın başta gelen önceliği olmuştur. Oysa, normal olarak, eğitimin ekonomik gelişmeye katkısının nitelikli işgücünün eğitimi aracılığıyla olduğu varsayılmaktadır. Ancak temel eğitim söz konusu nitelikli işgücünü eğitmemektedir. O halde neden üzerinde önemle durulmuştur? Japonyanın XX. Yüzyıldaki gelişmesine nasıl katkıda bulunnuştur? Toplum üzerinde ve Ekonomiye ne etkileri olmuştur? Bu sorular sadece Japonyayı anlamak için önemli olmayıp aynı zamanda kalkınma süreci içinde eğitimin politika meseleleriyle de ilgilidir.

4 234 Ertan Oktay izleyen bölümde Türkiye' deki bugünkü tartışmalara ve eğitimle kalkınma açısından konuya ışık tutabilecek Japon deneyimlerinin üzerinde durulacaktır. ll. TEMEL EGITIM VE KALKlNMA Japonyada çağdaş eğitim sisteminin tarihi geçmişi modernleşmenin başlangıcı olan 868'e Meiji restorasyon dönemine kadar geriye gitmektedir. Restorasyondan sadece beş yıl sonra bir ulusal eğitim sisteminin temel-alt yapı- tasarımı kamuya sunuldu ve "herkes için" ilk öğretime yeni sistemde en önemli öncelik verildi. Bu sadece Avrupa ve ABD'de yeni uygulanan bir sistem olup; gelişme aşarnalarına göre karşılaştınnca, Japonya Avrupa ülkelerine göre gelişmesinin çok daha erken bir aşamasında herkese zorunlu temel eğitim sistemini oluşturma girişiminde bulunmuştur. Bunu gerçekleştirmek için Japonya, benzer kalkınma aşamasındaki Batılı ülkelerle karşılaştırıldığında GSMH'sının daha büyük bir bölümünü ilk öğretime ayırmıştır. (Şekil2) Temel Eğitime Ayrılan GSMH Yüzdesi Japonya 9 O yılında ABD 90 yılında Ingiltere 9 O yılında Düşük., _ Kişi Başına GSMH Yüksek Şekil 2. Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Gelişme Düzeyleri Şekil2 GSMH'den temel eğitime ayrılan oranlar ile bunlara karşılık gelen kişi başına GSMH ile gösterilen ekonomik gelişme düzeylerini birleştiren koordinatların tarihsel seyrini göstermektedir. Eğer 90 yılı temel alınarak karşılaştırma yapılırsa, Japonya ABD ve İngiltereden önemli ölçüde daha fakir olduğu halde onlardan daha fazla, hatta çok fazla oranda GSMH'dan temel eğitime pay ayırmıştır (Şekil2). Bir hususu daha belirtmekte yarar vardır; temel eptim sistemini oluşturmak için gerekli olan önemli miktardaki kaynajı sağlayan merkezi htkiimet dejildi. Gerçekte Meiji

5 EKONOMiK YAKLAŞlM 235 hükümeti ciddi mali baskılar altında idi- bir yandan vergi tavanı oluşturulmamıştı fakat öte yandan birçok alanda modernleşme için yoğun yatırım yapmak zorunda idi. Okul binalarını ve öğretmenierin maaşlarını finanse eden daha çok yerel toplumlardı. Kamu - halk - başlangıçta gönüllü olmamıştır. Gerçekte, uygulamaya konulan 'okul vergilerini' protesto eden çok sayıda ayaklanma olmuştur. Ancak, kısa zamanda, toplum bu gereksinınelerin zorunluluğuna ikna edilmiştir. Başlangıçta- ilk sistemde-ilk öğretim 4 yıldı. 30 yıl içinde yaklaşık erkeklerin % 90 ve kızların %70 den fazlası ilk öğretime devam etmişti. 920'erde ilk öğretim hem erkeklerin hem de kızların o/o 90'nından fazlası en azından ilk öğretimedevam etmiştir, hem erkeklerin hem kızların hemen hemen tamamını kapsamına aldı. İzleyen yıllarda hem niteliği artırma hem de zorunlu eğitimi genişletme politikası uygulandı. Önce ilk öğretim 6 yıla çıkarıldı. Merkezi hükümetin harcamaları, yerel bölgelerdeki ilk öğretiminin fakir koşullarını eşitlemek amacına yöneltildi. II. Dünya savaşından sonra zorunlu eğitim alt-orta öğretim okullarını da içine alacak hale getirildi, yani 9 yıla çıkarıldı. II. Dünya savaşından sonra orta okulları da temel eğitim kapsamına alarak zorunlu temel eğitimi dokuz yıla çıkaran Japon ya ile 997 'de hala zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasının tarıtışldığı Türkiye'yi karşılaştırmak durumundayız.japonya okul çağındaki hem erkek hem de kız çocuklarının tamamının daha 920'lerde ilk öğretim diplamasına sahip olmalarına karşın ülkemizde bu düzeydeki okullaşma oranı sırasıyla 'de %86.4 ve 'de ise halen %99.8 dir. (Tablo: ) Tablo. Türkiye'de GSMH Içindeki MEB Bütçesinin Payları(%} Yıllar MEB'e Ayrılan Pay Kaynak: M.E.B., APK Kurulu Başkanlığı Zorunlu temel eğitimi 8 yıla çıkarılması henüz yürürlüğe girmiş olan ülkemizde, Japonya'nın 870'lerde alt yapısını oluşturduğu ve daha 990'da çok ciddi bir mesafe kaydettiği çağd:ış eğitim sisteminin kurulması sürecinde yaşadığı deneyimlere benzer bir süreç ama 990'ların sonlarında gerçekleşmektedir. Eylül 997 den başlamak üzere 2000 yılının sonuna kadar geçerli olacak olan, temel zorunlu eğitimin özel finansmanı şekline ilişkin düzenlernede genel (konsolide) bütçe dışı kaynaklar önemli genel (konsolide) bütçe dışı kaynaklar önemli bir yere almaktadır. (Bkz: Resmi Gazete, :3-6)

6 236 Ertan Oktay Japonya'da da temel eğitim sistemini oluşturmak için büyük ölçüde merkezi hükümetin bütçe dışı yollara yerel toplumların kaynaklarına başvurduğu ve başlangıçta buna ciddi bir direniş le karşılaştığı ancak kısa sürede toplumun ikna edildiği anlaşılmaktadır.tüm bu gelişmelerin yanısıra ve ciddi mali kısıtlara rağmen Japonya'nın ABD ve Avrupayı bile geride bırakacak oranda ve zamanda temel eğitime büyük yatırımlar yaptığı, temel eğitimin öteki eğitim aşamalarının gelişmesini ve kalkınınayı olanaklı kılacak ön koşul olarak kabul ettiği ve verdiği önem Şekil 2' de açıkca görülmektedir. Tablo 2. Türkiye'de Bütçe Yatırımlarından MEB Yatırımiarına Ayrılan Payları(%) Yıllar Bütçe Yatırımları İçinde MEB'in Payı Kaynak : MEB, APK Kurulu Başkanlığı Oysa ülkemizde, temel eğitim ve öğretim öneminin göz ardı edildiği Milli Eğitime Gayrı Safi Milli Hasıladan ayrılan payın küçüklüğünden anlaşılmaktadır.987 yılında %.24 olan bu oran 997'de halen %2.0 düzeyindedir(tablo:2). Konsolide bütçe yatırımlana Milli Eğitim Bakanlığı yatırımiarına ayrılan pay ise 987 de %7.4 ve 997'de %2.4 dür (Tablo:3). Tablo 3. Türkiye'de Yıllara Göre Okuilaşma Oranları Yıllar İlkokul Ortaokul Lise Örgün Yük.Öğr. Örgün+Açık Öğr Kaynak : MEB, APK Kurulu Başkanlığı ı \

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 237 lll. EGITiME TAM KATILIM VE EKONOMiK ETKiLERi Temel eğitime tüm çocukların katılımını erken başarmanın toplumsal ve ekonomik etkileri nelerdir? Bu soruya şekil 3 ve onun açıklaması ile cevap verilebilir. Okul Kayıt Artışı Alt Orta Öğretim 50-l ilk öğretim o Aşama 2. Aşama 3. Aşama Ekonomik Sermaye Kalkınma Hızlanmış Gelişme Birikimi Başlangıcı Kalkınma Aşamaları Başlangici Şekil 3. Japonya'da Okul Kayıt Oranları ve Gelişme Aşamaları Şekil 3 eğitim düzeylerine göre kayıtlardaki değişmeleri göstermektedir. Görüldüğü gibi I. Dünya Savaşından itibaren ilk öğretiıne devaında logaritınik olarak artış olınuştur.tarihsel olarak, I. Dünya Savaşı sonrasına kadar olan dönemi, I. aşama veya sermaye birikimi dönemi, olarak nitelendiriyoruz. Çünkü bu dönemde çabalar kurumsal temel oluşturma ve sermaye birikimi üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak bizatihi bir kalkınma aşaması olmadığından, kırsal nüfusun büyük bir kısmı, kırsal alanda kalmaya devam etmiş ve yoğun bir işgücü fazlası yaratmıştır. İşte tam bu nüfus içinde temel eğitim yaygınlaştınlmıştır. Bu koşullarda temel eğitimden hemen elde edilecek ekonomik yarar çocuklar ve aile için yüksek olamamıştır. O halde ekonomik kalkınma için ne yaptı? diye sorulabilir.

8 238 Ertan Oktay. İlk yansıması veya sonucu Japonyanın modern ulusal bir devlet olarak oluşumudur. Japonyanın feodal döneminde, halk kavramı kendi yerel toplum ya da toplulukları ile sınırlı idi: Eğitiminin yaygınlaşması, böylece hareketliliği arttırarak ve ulusal topluma katılım duygusunu geliştirerek engelleri kırmıştır. Aynı zamanda çocukların yetiştirilmesini artık aile içine kapanık ya da aile ile sınırlı olmaktan çıkarıp topluma açık bir perspektif haline getirerek, aileyi değiştirmiştir.böylece, yaygınlaşmış temel eğitim genel anlamda, kurumsal çerçeveyi oluşturarak daha sonraki dönemlerdeki gelişıneler için bir temel olarak hizmet etmiştir. Ekonomik gelişme üzerindeki etkisi de aynı ölçüde önemli olmalıdır, olmuştur. Temel eğitimin işgücü fazlası arasında yaygınlaşması, daha önce sermaye birikiminin başlangıç aşamasında tam verimli kullanılmayan, geniş miktarda en azından dört veya altı yıllık eğitim görmüş genç, işgücü yedeği yaratmıştır. Ancak, ekonomi gelişmeye başlayınca bu yedek işgücü çok uygun ve yararlı bir ortam ve olanak sunmuştur. Herkes ilk-temel-eğitimini tamamladığı için, ilave bir tazıninat talebinde bulunulmaınıştır. İşverenler, bu durumda, ilave ücret ödemeyip birikmiş sermayelerini kullanabilmişlerdir. Gerçekte şekil 3' n. aşamanın yani Ekonomik gelişmenin b8 lamasının, temel eğitimin hemen hemen herkese ulaşmasının-yaygınlaşmanın-tamaınlanmasmdan sonra başladığını göstermektedir. Bundan başka, bu gelişmeler- ve kalkınma bir dizi olayı izlemiştir: Alt-Orta okula gidenler 930'lardan itibaren artmıştır ve 940'arın sonlarınu" yüzde yüze ulaşmıştır.bu II. aşamadan ya da kalkınmanın hızlanmasından önce gerçekleşmiştir. Katılımın evrenselleşmesi-yuzde yüze ulaşması- hızlı kalkınmanın ön koşulu olarak göıiinmektedir. Aynı zamanda temel eğitime herkesin katılımının sağlanmasının beklenmeyen sonuçları olduğunu da belirtmeliyiz. Doğal olarak önce orta öğretimedaha sonra da yüksek öğretime talebi arttırmıştır. Savaş sonrası dönemdeki hızlı gelir artış ve toprak reformu ile birleşince bu taleplerde patlama başlamıştır. Bu durum seçici okullara giriş için ciddi bir rekabete yol açmıştır ve daha sonra daha alt düzeylerdeki eğitim kadernelerindeki öğrenciler üzerinde haskılara yol açmıştır. Böylece ortaya çıkan kısır döngü Japon sisteminin belli başlı rahatsızlıklarından biridir Sonuç Japon örneğinden, çıkarılabilecek sonuç aşağıdaki gibi özetlenebilir. Kallonmanın çok erken aşamalannda temel eğitim üzerinde dunılması ve önem verilmesi ve sürekli yatmm yapılması çok önemli sonuçlar doğurmuştur. sadece daha sonraki gelişme aşarnalanna uyygun koşullar yaratmakla kalmamış aynı zamanda çalışanlar arasmdaki ücret

9 ı j EKONOMiK YAKLAŞlM 239 farkıhklarını arttırmadan hızlı kalkınmayı gerçekleştirme olanalt verdili kabul edilmektedir. Daha sonraki yıllarda üniversiteye kabulde çok şiddetli bir rekabet gibi bazı olumsuzluklara yol açmışsa da bu durum değişik oranlarda her halukarda kaçınılmazdı. Bundan daha önemlisi Japonya şimdi eğitim sistemini yeniden ve daha ileri düzeyde yapılandırabilecek-reform-yapabilecek-kaynaklara sahiptir. Kuşkusuz bunda Japonya'nın, Türkiye'nin aksine büyük bir orduyu idame ettitmek durumunda olmaması ve askeri harcamaların bütçesinde nispi olarak göz ardı edilebilecek kadar küçük bir paya sahip olmasının önemli bir etkisi olmuştur. Öte yandan ülkemizde yaşanan siyasal istikrarsızlığın ve ekonomik dar boğazların artık çok uzun dönemli bir perspektife sahip yasal ve kuramsal düzenlemeler ve politikaların her zamankinden çok gerekliliğini ortaya çıkardığı kanaatindeyim.zira siyasetin ve Ekonominin bugünkü tıkanıklığı yılların birikiminin bir sonucudur.yapısal bir reform niteliğinde zorunlu temel eğitimle başlatılan sürecin yüksek öğretimi de içerecek şekilde yeni düzenlemelerle takviye edilmesi ümit edilmektedir. NOTLAR ) Japonya ya ilişkin veriler ve şekillerin tümü Japonya Büyük Elçiliğin de geçtiğimiz Kasım ayında Motohisa Kaneko'nun "Eğitime Yatınm ve Kalkınma -Japonların deneyimi- " konulu yaptığı sunuştan alın:nıştır. KAYNAKÇA KANEKO, M., "Eğitime Yatırım ve Kalkınma - Japonların Deneyimi - " Japonya Büyükelçiliğindeki sunuş, Kasım 997 Ankara. Resmi Gazete, Sayı: 23084, 8 Ağustos 997, 2-6. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı, (997) Milli Eğitimle İlgili Bilgiler, APKK, 2-4, T.C.Başbakanlık DPT (997), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler ( ).

10 240 Ertan Oktay ABSTRACT INVESTMENT IN EDUCATION AND DEVELOPMENT J apan e se And Turkish Experience As the present systems ofeducation both in Japan and Turkey are similar, in general; one expects to see the same characteristics in regard to the education and its consequences to social and economic development in both countries. However, Japan asa Iate comer to the modem world had to struggle for social and economic development; and in the process, she had chosen to invest heavily on educatioı'ı and particulary on basic education. While Turkey has just recently modified the system and eight years of basic education introduced, Japan almost a century a go had estalbrished its modem educational system. Education and particularly primaı y education have allmost been ignored by the Turkish govemments, in past. So, investmen on education has been allways insignificant, in Turkey. Consequently, I say, it has been an "Educational Miracle" rather than "Japanese Miracle."

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Raporu No: 5 Nisan 2015 İstanbul İçindekiler 1 Giriş 1 2 Yerleşme Genel Görünüm: Üniversiteler 2 3 Yerleşme Eğilimleri: Üniversiteler

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ *

SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ * Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ * Siyasal yozlaşmanın evrensel düzeyde ayıplandığı, sosyal, ahlaki ve kültürel

Detaylı

Bütçe Niçin Ek Ödenek İster?

Bütçe Niçin Ek Ödenek İster? Bütçe Niçin Ek Ödenek İster? Haldun DARICI (*) Ülkemizdeki bütçe uygulamalarıyla ilgili olarak yapılan bazı değerlendirmelerde, bütçelerin başlangıç hedefleriyle yılsonu gerçekleşmeleri arasında önemli

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Aralık 2007 Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Bu çalışmada Türkiye de ve bazı OECD ülkelerinde çalışan öğretmenlerin maaşları ve çalışma süreleri tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Halit

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme MARKA EKONOMİSİ İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda Almanya ya çalışmak için işçi göndermeye başlayan

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2006-2 Maastricht Antlaşması Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Bütçe Disiplini ve Türkiye ile İlgili Bir Karşılaştırma Deniz Aytaç

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Araştırma Notu 15/182

Araştırma Notu 15/182 Araştırma Notu 15/182 18 Mayıs 2015 15-19 YAŞINDA 950 BİN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İŞGÜCÜNDE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal and Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS SEKTÖREL KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİMİN KÜRESELLEŞMESİ Melisa KORKMAZ Küreselleşme Kavramı Günümüz dünyasında artık ülkeler ekonomik, sosyal ve teknolojik ağlar ile birbirlerine sıkı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın erkek eşit haklara sahiptir. Devlet,kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesinde yükümlüdür. kadın ve erkeğe yüklenen

Detaylı

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Devam Etmekte Olan Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Özel Sektör Rekabetçiliğinin Arttırılmasına Katkı Özel ve finansal sektör, işgücü piyasası ve işgücü becerileri

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR. 1. Grup. Ömer Erdem KODAL Bursa 2012

YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR. 1. Grup. Ömer Erdem KODAL Bursa 2012 YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR 1. Grup Ömer Erdem KODAL Bursa 2012 SUNUM PLANI 1 Kavramsal Çerçeve 2 Yabancı Ülke Uygulamaları 3 Türkiye deki Durum 4 Öneriler ve Sonuç Yükseköğretim

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü 2011 Şubat 2012 Şubat Sayı % Sayı % Toplam 22.802 100,0 23.338 100,0 Ücretli veya yevmiyeli 14.001 61,4 14.668 62,9 İşveren 1.192 5,2 1.228 5,3 Kendi hesabına 4.685

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş 68 Aralık 2013 TÜRKİYE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE HANGİ SIRADA? Dr. Ayşe Betül YAPA Giriş Bir ülkede milli gelir artışının yüksek oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak adlandırılabilmesi için yeterli

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

Araştırma Notu 13/159

Araştırma Notu 13/159 Araştırma Notu 13/159 27 Aralık 2013 1,4 MİLYON GENÇ NE OKULDA NE İŞTE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Melike Kökkızıl Yönetici Özeti TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi 2012 verilerine

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Eğitim Sektörü Raporu Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Haziran 2014 Eğitim sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca

Detaylı

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamaktır. İSG nin Ekonomik

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012

RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012 RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr nin üretim merkezi

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

MDT 225 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği TÜRKİYE NİN SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ

MDT 225 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği TÜRKİYE NİN SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERİ Türkiye ekonomisinin günümüzdeki çerçevesini daha 1980 de alınan 24 Ocak Kararları, ondan sonra 1989 da sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve IMF-Dünya Bankası gözetimindeki diğer kararlar çizmiştir.

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası tepav Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küreselleşme Rekabet Politikası ve kriz Slide 1 türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Rekabet Politikası Güven Sak Ankara, 26

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği tepav The Economic Policy Research Foundation of Turkey Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği Ali Sökmen, TEPAV 4 Aralık 2013 Çerçeve Almanya nın eğitim sistemi ve dil politikası Almanya

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

bürünmüştür. Artık, karşılaştıkları şu veya bu ekonomik güçlük veya gidilen ya da gidilmek istenen ülkenin sergilediği

bürünmüştür. Artık, karşılaştıkları şu veya bu ekonomik güçlük veya gidilen ya da gidilmek istenen ülkenin sergilediği İKTİSADİ KALKlNMA AÇlSINDAN İŞGÜCÜ İHRACATI VE ithalati: ORTA DoGU TECRÜBESİ (**) N ecd et SERİ N ( *) Geçmişte, sınırlı da olsa uluslararası işgücü hareketi veya - uluslararası işgücü piyasası daima mevcut

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

2015/16 Akademik Yılı Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs programı. Ek D. Seçim Süreci Değerlendirme Kriterleri: Aşamalar 1 3

2015/16 Akademik Yılı Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs programı. Ek D. Seçim Süreci Değerlendirme Kriterleri: Aşamalar 1 3 Ek D Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır 2015/16 Akademik Yılı Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Türkiye nin Bilim ve Araştırma Alanında Atmış Olduğu Önemli Adımlar -4 Ağustos 2010- Günümüzün hızla

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

HOLLANDA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

HOLLANDA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ HOLLANDA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Hollanda eğitim sisteminde zorunlu eğitim iki şekilde gerçekleşir: Öğrenciler

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? ÖĞRENCİ RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ Hollanda eğitim sistemine genel bakış Eğitim Nüfusu ve öğretim dili Hollanda nın toplam nüfusu 16,2 milyondur. 2003 yılında hükümet tarafından finanse edilen eğitime katılan öğrenci

Detaylı