Kanun Numarasý: 4562

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanun Numarasý: 4562"

Transkript

1 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý: Madde 1 - Bu Kanunun amacý organize sanayi bölgelerinin kuruluþ, yapým ve iþletilmesi esaslarýný düzenlemektir. KAPSAM Madde 2 - Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluþlarýnýn oluþumunu, organlarýný, iþleyiþini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný belirleyen hükümleri kapsar. TANIMLAR VE KISALTMALAR Madde 3 - (Deðiþik madde: 23/10/ S.K./1.mad) Bu Kanunun uygulanmasýnda; a) Bakanlýk: Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýný, b) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapýlanmasýný saðlamak, çarpýk sanayileþme ve çevre sorunlarýný önlemek, kentleþmeyi yönlendirmek, kaynaklarý rasyonel kullanmak, bilgi ve biliþim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleþtirilmesi ve geliþtirilmesi amacýyla; sýnýrlarý tasdik edilmiþ arazi parçalarýnýn imar planlarýndaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapý alanlarý ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eðitim ve saðlýk alanlarý, teknoloji geliþtirme bölgeleri ile donatýlýp planlý bir þekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluþturulan ve bu Kanun hükümlerine göre iþletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini, c) Onaylý sýnýr: Yer seçimi sonucunda sýnýrlarý tasdik edilmiþ OSB alanlarýyla birlikte, OSB'nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlýðýn uygun gördüðü; teknik altyapýlara iliþkin tesis ve baðlantý hatlarý ile teknik donatý alanlarýnýn yer aldýðý OSB dýþýndaki alanlarý, d) Ýhtisas OSB: Ayný sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldýðý OSB ile lojistik amacýyla kurulan OSB'yi, e) Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluþu (OSBÜK): OSB'lerin kendi aralarýnda yardýmlaþmalarý ve ortak sorunlarýný çözüme kavuþturmalarýný saðlamak üzere oluþturulacak OSB üst kuruluþunu, f) Katýlýmcý: OSB'lerde, bir iþletmenin kurulmasý için parsel tahsisi veya satýþý yapýlanlar ile maliki bulunduðu parselde üretimde bulunan veya bulunmayý taahhüt eden ve bu Kanunun amacýna uygun faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiþiyi, g) Kiracý: Katýlýmcýnýn tesisini, yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun biçimde kiralayan gerçek veya tüzel kiþiyi, ifade eder. ÝKÝNCÝ BÖLÜM : KURULUÞ VE NÝTELÝKLER KURULUÞ Madde 4 - OSB, Yer Seçimi Yönetmeliðine göre uygun görülen yerlerde Bakanlýðýn onayý ile kurulur. OSB'lere ait yer seçimi Bakanlýðýn koordinatörlüðünde ilgili kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin katýlýmýyla oluþan Yer Seçimi Komisyonunun yerinde yaptýðý inceleme sonucunda, varsa 1/25000 ölçekli çevre düzeni planý kararlarý dikkate alýnarak oybirliði ile yapýlýr ve OSB ilan edilir. Mer'i mevzuat gereðince korunmasý gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasýna izin verilmeyen alanlar OSB yeri olarak incelemeye alýnmaz. Mülkiyet sýnýrlarý içinde Saðlýk Bakanlýðýnca öngörülen saðlýk koruma bandý býrakýlýr. Yer seçiminin kesinleþmesinden sonra OSB sýnýrlarý dýþýnda kalan alanlarýn planlanmasý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý veya ilgili belediye tarafýndan en geç bir yýl içinde yapýlýr. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlýk ve Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnca müþtereken belirlenir. OSB sýnýrlarý içerisinde yapýlacak imar ve parselasyon planlarý ve deðiþiklikleri, OSB tarafýndan yönetmeliðe uygun olarak hazýrlanýr ve Bakanlýðýn onayýna sunularak, Ýl Ýdare Kurulu kararý ile yürürlüðe girer. Onaylý OSB imar planlarý ilgili kurumlara bilgi için gönderilir. (Ek fýkra: 23/10/ S.K./2.mad) Ortak yerlerden sayýlan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapý alanlarý ile arýtma tesisi alaný ve aktif yeþil alanlar bölge büyüklüðünün % 8 inden az; katýlýmcý ve/veya kiracý vasfý ile bölge içinde faaliyet gösteren küçük imalat ve tamirat, ticaret, eðitim ve saðlýk hizmet alanlarý ise bölge büyüklüðünün % 10 undan fazla olamaz.

2 (Deðiþik fýkra: 03/07/ S.K/85.mad) Yürürlüðe giren mevzii imar plânýna göre arazi kullanýmý, yapý ve tesislerinin projelendirilmesi, inþasý ve kullanýmýyla ilgili ruhsat ve izinler ile iþyeri açma ve çalýþma ruhsatlarý OSB tarafýndan verilir ve denetlenir. Ýþyeri açma ve çalýþma ruhsatýnýn verilmesi sýrasýnda iþyeri açma ve çalýþma ruhsatýna iliþkin harçlar, OSB tarafýndan tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabýna yatýrýlýr. Yer seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluþlarýna ait arazilerden yapýlmasý halinde, bu araziler, talep edilmesi ve baþkaca bir sakýncasý bulunmamasý durumunda, tarihli ve 5084 sayýlý Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamýndaki illerde bedelsiz devredilebilir, diðer illerde ise 492 sayýlý Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas deðerleri, üzerinden peþin veya taksitle ödenmek üzere pazarlýk usulüyle OSB'lere satýlabilir. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlýk ve Maliye Bakanlýðýnca ortaklaþa belirlenir. Arsa Ofisi Genel Müdürlüðü mülkiyetinde bulunan stok araziler ise usulüne göre OSB tüzel kiþiliðine tapuda devredilirken Arsa Ofisi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen þerh tapuya iþlenmez. *1* Seçilen bölgede özel mülkiyette olan araziler bulunmasý halinde bu araziler rýzaen satýn alma veya kamulaþtýrma yoluyla iktisap edilir. Bu nitelikte taþýnmazlar hakkýnda 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu hükümleri uygulanýr. (Deðiþik fýkra: 23/10/ S.K./2.mad) OSB; kurulmasý öngörülen yerde varsa sanayi odasý, yoksa ticaret ve sanayi odasý, o da yoksa ticaret odasýndan en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi veya OSB'nin içinde bulunacaðý il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükþehirlerde ayrýca büyükþehir belediyesinin temsilcilerince imzalý ve valinin olumlu görüþünü muhtevi kuruluþ protokolünün Bakanlýkça onaylanmasý ve sicile kaydý ile tüzel kiþilik kazanýr. Ýhtisas OSB'lerinde konuyla ilgili mesleki kuruluþlar ve teþekküllerin temsilcileri, talepleri halinde müteþebbis heyete dahil edilirler. Bu madde ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. NÝTELÝKLERÝ Madde 5 - OSB, kamu yararý gerekçesiyle adýna kamulaþtýrma yapýlabilen veya yaptýrýlabilen bir özel hukuk tüzel kiþiliðidir. Kamu yararý kararý, OSB müteþebbis heyetinin baþvurusu üzerine Bakanlýkça verilir. Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapýlan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüðü OSB tüzel kiþiliðine aittir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ORGANLAR ORGANLAR Madde 6 - OSB'nin organlarý; a) Müteþebbis heyet (iþletme aþamasýnda genel kurul), b) Yönetim kurulu, c) Denetim kurulu, d) Bölge müdürlüðüdür. MÜTEÞEBBÝS HEYET Madde 7 - Müteþebbis heyet OSB'nin oluþumuna katýlan kurum ve kuruluþlarýn yetkili organlarýnca, mensuplarý arasýndan tespit edilecek üyelerden oluþur. Müteþebbis heyeti oluþturacak üye sayýsý onbeþ asýl ve onbeþ yedek üyeden fazla olamaz. Katýlan kurum ve kuruluþlarýn müteþebbis heyette temsil edilecekleri üye sayýsý, katýlým oranlarý dikkate alýnarak kuruluþ protokolünde belirlenir. Müteþebbis heyette yer alan üyeler iki yýl için seçilir ve temsil ettikleri kurum ve kuruluþlardaki görevleri sona erdiðinde üyelikleri düþer. Üyelikten düþen veya ayrýlan üyenin yerine, temsil ettiði kurum ve kuruluþun ön sýradaki yedek üyesi geçer. Katýlan üye, yerine geçtiði üyeden kalan süreyi tamamlar. Müteþebbis heyet ilk toplantýsýnda, valinin baþkan olmasý durumunda, 4 üncü maddenin yedinci fýkrasýnda sayýlan kuruluþlardan il özel idaresi ve belediye temsilcileri dýþýnda kalanlardan bir baþkanvekili, aksi takdirde bir baþkan ve bir baþkanvekili seçer. Müteþebbis heyet en az üç ayda bir defa baþkan veya baþkanýn yokluðunda baþkanvekili baþkanlýðýnda salt çoðunluk ile toplanýr. Kararlar mevcudun salt çoðunluðu ile alýnýr. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn oyuna itibar edilir. Müteþebbis heyette görevli üyeler, geçerli sayýlan bir mazeretleri olmaksýzýn üst üste yapýlan üç toplantýya veya mazeretleri olsa dahi bir yýl içinde yapýlan toplantýlarýn en az yarýdan bir fazlasýna katýlmamalarý halinde üyelikten çekilmiþ sayýlýrlar. Müteþebbis heyet; OSB'nin kuruluþ amacýný gerçekleþtirmek için gerekli kararlarý ve tedbirleri almak, yer seçimi raporunda belirtilen hususlarý yerine getirmek, kanun, yönetmelik, kuruluþ protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen görevleri yapmak, yönetim ve denetim kurulu çalýþmalarýný ve hesaplarýný ibra etmek, OSB'ye ait para ve diðer kaynaklarý kuruluþ amacýna uygun kullanmakla yükümlü ve görevlidir.

3 Müteþebbis heyet üyeleri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevlendirilme usul ve esaslarý, kuruluþ protokolünün tanzim þekli ve ihtiva edeceði hususlar ile görev ve çalýþmalarýna iliþkin esaslar Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. YÖNETÝM KURULU Madde 8 - Yönetim kurulu, müteþebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasýndan olmak üzere seçeceði beþ asýl, beþ yedek üyeden oluþur. Yönetim kurulu üyeleri iki yýl için seçilir. Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarýnda bir baþkan ve bir baþkanvekili seçerler. Yönetim kurulu en az ayda iki defa toplanýr ve toplantý salt çoðunluk ile yapýlýr. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapýlan üç toplantýya veya mazereti olsa dahi altý ay içinde yapýlan toplantýlarýn en az yarýsýna katýlmayan üyeler üyelikten çekilmiþ sayýlýrlar. Kararlar salt çoðunlukla verilir. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn oyuna itibar edilir. Yönetim kurulu; kanun, yönetmelik, kuruluþ protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteþebbis heyetin kararlarý çerçevesinde OSB'nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir. DENETÝM KURULU Madde 9 - Denetim kurulu, müteþebbis heyetin kendi üyeleri arasýndan seçeceði iki asýl, iki yedek üyeden oluþur. Denetim kurulu üyeleri iki yýl için seçilir. Denetim kurulu bütçenin sarf ve uygulamasýný denetlemek, yýlda bir defa genel denetleme raporu ve en az üç ayda bir de ara rapor düzenleyerek müteþebbis heyete sunmakla görevlidir. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Madde 10 - Bölge müdürlüðü, bölge müdürü ile yeteri kadar idari ve teknik personelden oluþur. Kredi kullanan OSB'lerde, müdürlüðün teþkilat þemasý ve kadrosu Bakanlýk onayý ile oluþur ve deðiþir. Bölge müdürü, müteþebbis heyet tarafýndan atanýr. Bölge müdürü, yönetim kurulunun kararlarý ve talimatlarý doðrultusunda OSB'nin sevk ve idaresini yürütmek ve verilen diðer görevleri yapmakla yükümlüdür. Kredi kullanan OSB'lerde bölge müdürünün ve OSB'de görevlendirilecek diðer personelin nitelikleri ve sayýlarý Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmelikte düzenlenir. TEMSÝL VE ÝLZAM Madde 11 - OSB'ler; yönetim kurulu baþkaný veya baþkanvekili tarafýndan temsil edilir. OSB'yi ilzam edici yazýlar yönetim kurulu baþkaný veya vekili ile birlikte bir diðer yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiþ OSB bölge müdürü tarafýndan imzalanýr ve böylece çift imzalý olarak tekemmül eder. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MALÝ KONULAR GELÝRLER Madde 12 - OSB'nin gelirleri þunlardýr: a) Müteþebbis heyete katýlan kurum ve kuruluþlarýn verdikleri iþtirak paylarý. b) Arsa tahsisi yapýlan veya satýþý yapýlan ve OSB'de faaliyet gösterecek olan ve gösteren katýlýmcýlarýn ödedikleri aidatlar ile arsa ve alt yapý katýlým paylarý ve hizmet karþýlýklarý. c) OSB alt yapý ve sosyal tesislerinin ihalesi için hazýrlanan dosyalarýn satýþ bedelleri ile bölge içinde kurulacak olan iþletmelerin projelerinin tasdik ve vize bedelleri. d) Yönetim aidatlarý. e) Su, elektrik, doðalgaz, sosyal tesis, arýtma ve benzeri iþletme gelirleri ile iþtirak gelirleri. f) Arsa satýþýndan saðlanan gelirler. g) Baðýþlar. h) Bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirleri. i) Banka faizleri. j) Gecikme cezalarý. k) Ýlan ve reklam gelirleri. l) Diðer gelirler. KATILMA PAYLARI Madde 13 - OSB'nin oluþumuna katýlan kurum ve kuruluþlar Bakanlýkça belirlenecek kuruluþ masraflarýna katýlmayý Bakanlýða taahhüt ederler. Bu taahhüt tüzel kiþilik iktisabýndan itibaren OSB'ye karþý da geçerlidir. Katýlým paylarýnýn ödeme þekil ve þartlarý kuruluþ protokolünde belirlenir. Bu konudaki uyuþmazlýklar asliye hukuk mahkemesince çözümlenir. KREDÝLER Madde 14 - OSB'nin yetkili organlarý projenin keþif tutarý ve genel idare giderleri ile ilgili olarak, Bakanlýktan kredi talep edebilirler. Bu kredinin miktarý gösterilen teminatlarla sýnýrlýdýr. Krediye ait tip sözleþme Bakanlýkça hazýrlanýr.

4 Kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esaslarý Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir. Kredinin amacýna uygun bir biçimde kullanýlmasýný Bakanlýk denetler. Ayrýca ihtiyaç duyulmasý halinde baþka iç kaynaklar ile dýþ kaynaklardan kredi kullanabilirler. Kalkýnmada öncelikli yörelerde yapýlacak OSB ile yüksek teknoloji gerektiren ihtisas OSB'ye arsa kredisi de verilir. Geliþmiþ ve normal yörelerde; ilk defa yapýlan OSB'nin alt yapýsý için Bakanlýkça belirlenen þartlarda kredi kullandýrýlýr. Yeni proje veya tevsii þeklinde yapýlacak müteakip bölümlerde ise faiz oranlarý Bakanlýkça belirlenecek miktarlarda artýrýlarak uygulanýr. Kamulaþtýrma için verilecek kredi miktarý Bakanlýkça belirlenir. (Mülga fýkra : 29/01/ S.K./10.mad) ARSA SATIÞLARI Madde 15 - Arsa satýþlarý müteþebbis heyetin belirleyeceði prensipler içerisinde yönetim kurulunun yetki ve sorumluluðu ile gerçekleþtirilir ve Bakanlýða bilgi verilir. Kredi kullanan OSB'lerde kredi borcu ödeninceye kadar Bakanlýðýn ilgili bankaya bildirdiði bu satýþlarý banka takip eder, tahsis ve satýþtan elde edilen meblað ile kredi taksitlerinin süresinde ödenmesini saðlar. Arazi satýþlarýndan elde edilen meblaðý yönetim kurulunun yatýrmadýðýnýn tespit edilmesi durumunda; söz konusu tutar peþinat ise satýþ sözleþmesinin yapýldýðý tarihten, taksit ise vade tarihinden yatýrýlýþ tarihine kadar geçen süre için banka, Bakanlýk lehine 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranlarda gecikme zammý oranýný uygular ve tahsilini takiben genel bütçeye gelir kaydeder. (Deðiþik fýkra: 23/10/ S.K./3.mad) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satýþýna karar verilen veya katýlýmcýlarýn borcundan dolayý satýþýna karar verilen taþýnmazlarýn icra yoluyla satýþý halinde; Bakanlýk ve OSB alacaklarýnýn öncelikle ödenmesi koþuluyla, bölgenin kuruluþ protokolünde öngörülen niteliklere sahip alýcýlara veya kredi alacaklýsý kuruluþa satýþ yapýlabilir. Satýþ ilanlarýnda kuruluþ protokolünde yer alan katýlýmcý niteliklerine de yer verilir." (Ek fýkra: 23/10/ S.K./3.mad) Taþýnmazlarýn kredi alacaklýsý kuruluþa satýlmasý halinde, kredi alacaklýsý kuruluþ, satýn aldýðý taþýnmazý sadece bölgenin kuruluþ protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kiþilere en geç iki yýl içerisinde satmak veya ayný nitelikteki gerçek veya tüzel kiþilere kiraya vermek zorundadýr. YÖNETÝM AÝDATLARI Madde 16 - Yönetim aidatlarý ve hizmetlerin karþýlýklarý, müteþebbis heyet tarafýndan arýtma tesisi iþletme masraflarý hariç parsel büyüklüðüne göre belirlenir. Arýtma tesisi iþletme masraflarýna katýlým paylarý ise debi ve kirletme parametreleri esas alýnarak yönetim kurulunca tespit edilir. Yönetim kurulunun yýllýk bütçesinde belirtilen, bölgenin alt yapý ve müþterek hizmetlerine ait tüm masraflar önceki yýla ait kesinhesap da dikkate alýnarak katýlýmcýlar tarafýndan karþýlanýr. Belirtilen hizmetlerden yararlanmadýklarý gerekçesi ile yönetim aidatlarýnýn ödenmesinden kaçýnýlamaz. Müteþebbis heyetin yönetim aidatý ile ilgili kararlarý ilam hükmünde olup, ilamlarýn icrasýna iliþkin yolla takip edilirler. PARASAL HAKLAR VE ÖZLÜK HAKLARI Madde 17 - Müteþebbis heyet, yönetim kurulu baþkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlara toplantý baþýna huzur hakký, diðerlerine de huzur hakký veya aylýk ücret ödenebilir. Söz konusu ödemeler müteþebbis heyetin Bakanlýktan aldýðý kredi dýþýnda, kendi kaynaklarýndan yapýlýr. Huzur haklarý ve ödenecek ücretin aylýk miktarý her yýl müteþebbis heyet tarafýndan tespit edilir. Bölge müdürü ve sair personel 1475 sayýlý Ýþ Kanunu hükümlerine göre çalýþtýrýlýr. Kredi kullanan OSB'lerde OSB personelinin parasal ve özlük haklarýnýn asgari ve azami miktarlarý Bakanlýk tarafýndan belirlenir. BEÞÝNCÝ BÖLÜM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER ARSA TAHSÝSLERÝ Madde 18 - Katýlýmcýlara arsa tahsisi, Bakanlýk tarafýndan çýkarýlacak yönetmelik hükümlerine göre müteþebbis heyet tarafýndan yapýlýr. Bakanlýk gerekli gördüðü takdirde, OSB'de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kiþilerin temel vasýflarý ile iþtigal konularýný kuruluþ protokolünde belirleyebilir. Katýlýmcýlara tahsis veya satýþý yapýlan arsalar hiçbir þekilde tahsis amacý dýþýnda kullanýlamaz. Bu arsalar katýlýmcýlar ve mirasçýlarý tarafýndan borcun tamamý ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satýlamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya þerh edilir. Arsa tahsis ve satýþýnýn þirket statüsündeki katýlýmcýlara yapýlmasý halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanýn satýþýný ve spekülatif amaçlý iþlemlerle mülkiyet hakkýnýn devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakla Bakanlýk yetkilidir. Ancak, arsa tahsisi veya satýþý yapýlan firmanýn tasfiyesi halinde, firmanýn katýlýmcý vasfýný taþýyan ortaðýna veya ortaklarýna tahsis hakkýnýn devri mümkündür. Bu konudaki iþlemlerin muvazaalý olup olmadýðýný tetkikle ve

5 sonucuna göre gerekli tedbirleri almakla Bakanlýk yetkilidir. Bu husustaki yasaklara aykýrýlýðýn mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun tahsis veya satýþ tarihindeki bedeli ile geri alýnarak bir baþka katýlýmcýya tahsis ve satýþý yapýlýr. (Ek fýkra: 23/10/ S.K./4.mad) Katýlýmcýlara geri alým hakký þerhi kaldýrýlarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydýna "taþýnmazýn icra yoluyla satýþý dahil üçüncü kiþilere devrinde OSB'den uygunluk görüþü alýnmasý zorunludur." þerhi konulur. Bu durumda eski katýlýmcýnýn vermiþ olduðu taahhütler, yeni alýcý tarafýndan da aynen kabul edilmiþ sayýlýr. OSB'lerde yer alacak sanayi kuruluþlarýnýn müþterek yararlarýna yönelik hizmet vermek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Türk Standartlarý Enstitüsü, Posta Ýþletmesi Genel Müdürlüðü, T. Telekomünikasyon A.Þ., Türk Patent Enstitüsü, müteþebbis heyette temsil edilen oda gibi kurum ve kuruluþlara müteþebbis heyet tarafýndan mülkiyeti OSB'de kalmak üzere arsa tahsis edilebilir. ORTAK YERLER Madde 19 - OSB alanýndan katýlýmcýlarýn ortak yararlanmasýna tahsis edilenlerin giderleri, OSB bütçesinden karþýlanýr. OSB alanýnýn katýlýmcýlara devir ve temlik edilmemiþ kýsýmlarý ile OSB imar planý hudutlarý içindeki yollar ve rekreasyon alanlarý, OSB tasarrufundadýr. Bu husus þüyulandýrma aþamasýnda tapuya iþlenir. OSB'nin, altyapý ya da genel hizmet tesislerinin geçtiði veya geçeceði sanayi parsellerinde ayrýca irtifak ve/veya intifa hakký tesis edilmez. ALT YAPI TESÝSLERÝ KURMA, KULLANMA VE ÝÞLETME HAKKI Madde 20 - OSB'lerin ihtiyacý olan elektrik, su, kanalizasyon, doðalgaz, arýtma tesisi, yol, haberleþme, spor tesisleri gibi alt yapý ve genel hizmet tesislerini kurma ve iþletme, kamu ve özel kuruluþlardan satýn alarak daðýtým ve satýþýný yapma, üretim tesisleri kurma ve iþletme hakký sadece OSB'nin yetki ve sorumluluðundadýr. Ancak, atýklarýn ortak arýtma tesisinin kabul edebileceði standartlara düþürülmesi amacýyla münferiden ön arýtma tesisi yapýlmasý gerekir. OSB'de yer alan kuruluþlar, alt yapý ihtiyaçlarýný OSB'nin tesislerinden karþýlamak zorundadýr. OSB'nin izni olmaksýzýn alt yapý ihtiyaçlarý baþka bir yerden karþýlanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluþlar kendilerine tahsis edilen alt yapý kullanma hakkýný baþka kuruluþlara devir ve temlik edemez ve baþkalarýnýn istifadesine tahsis edemez. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin diðer hususlar Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmelikte düzenlenir. MUAFÝYET Madde 21 - OSB tüzel kiþiliði, bu Kanunun uygulanmasý ile ilgili iþlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftýr. Atýksu arýtma tesisi iþleten bölgelerden, belediyelerce atýksu bedeli alýnmaz. SORUMLULUK Madde 22 - Müteþebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bölge müdürü ile sair personel kendi kusurlarýndan ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde iþledikleri suçlardan dolayý Devlet memurlarý gibi cezalandýrýlýrlar. BAKANLIÐIN YETKÝLERÝ Madde 23 - OSB kuruluþ protokolü müteþebbis heyetlerce hazýrlanýr ve Bakanlýkça onaylanýr. Bakanlýk gerekli gördüðü hallerde veya þikayet üzerine OSB'lerin her türlü hesap ve iþlemlerini denetlemeye ve tedbirler almaya yetkilidir. Bakanlýk kanalýyla kredi kullanan bölgelerin alt yapý, sosyal hizmet tesisleri ve proje ihalelerinde, ihale komisyonu teþkil edilmesi de dahil olmak üzere ihale ile ilgili bütün iþlemler, Bakanlýkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde OSB yönetimi tarafýndan yürütülür ve sonuçlandýrýlýr. Ýhalelerin ne þekilde yapýlacaðý ve komisyonlarýn teþkili ile hakediþlerin düzenlenmesi ve onaylanmasýyla ilgili hususlar çýkarýlacak yönetmelikte düzenlenir. Söz konusu krediden faydalanmayan OSB'lerde ihale iþlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandýrýlmasý müteþebbis heyetin yetki ve sorumluluðundadýr. Bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fýkrasý gereðini yerine getirmeyen müteþebbis heyetlerin ve yapýlacak denetim sonucunda organlarý bu Kanunla verilen görevleri yapmadýðý belirlenen OSB'lerin, kredi talepleri kabul edilmez. Bunlara verilmiþ kredilerin geri ödenmesi muaccel olur. DENETÝM Madde 24 - OSB'nin her türlü hesap ve iþlemleri OSB yönetimince yýllýk olarak, müteakip yýlýn ocak ayýnda ve gerekli görülen hallerde her zaman yeminli mali müþavire inceletilir. Baðýmsýz denetim yapan yeminli mali müþavir, düzenlediði denetim raporunu OSB yönetimine ve Bakanlýða eþ zamanlý olarak verir.

6 GENEL KURUL Madde 25 - OSB'de üretime geçtiðini Bakanlýkça istenecek belgelerle tevsik eden ve kuruluþ protokolünde tarifi yapýlan iþletmelerin sayýsý bölgede kurulacak iþletme sayýsýnýn 1/3'üne ulaþtýðýnda, kendilerine yer tahsis edilen veya satýlan ve böylece katýlýmcý sýfatýný iktisap eden gerçek ve tüzel kiþiler, temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin kendi aralarýnda seçecekleri üyeler vasýtasýyla müteþebbis heyette temsil edilirler. Bu suretle seçilen üyelerin sayýsý müteþebbis heyet üye sayýsýnýn yarýsýný geçemez. Bölgede kurulacak tüm iþletmelerin 2/3'ü üretime geçtiklerini belgeledikleri takdirde veya bölgenin kredi borcunun tamamen ödenmesi durumunda, katýlýmcýlar veya temsilcilerinin müteþebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç altý ay içinde yapacaklarý ilk genel kurul toplantýsýnda müteþebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görevi sona erer. Üretime geçmiþ katýlýmcýlarýn salt çoðunluðu müteþebbis heyetin devam etmesini istedikleri takdirde müteþebbis heyet devam eder. Müteþebbis heyetin devam etmesi durumunda müteþebbis heyete katýlacak katýlýmcýlarýn sayýsý müteþebbis heyet üye sayýsýnýn yarýsýndan bir fazla olur. Genel kurulun ilk toplantýsýnda, mevcut kuruluþ protokolü tüzel kiþiliðin ana sözleþmesi olarak deðiþtirilir, kararlar salt çoðunlukla alýnýr. Genel kurulun teþkilini müteakip bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadýðý takdirde, OSB'lerin organlarý ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun anonim þirketlerin organlarý ile ilgili hükümleri kýyasen uygulanýr. Genel kurulun oluþumunu müteakip müteþebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu OSB ile ilgili herhangi bir karar alamaz, alacaklarý karar uygulanmaz. Genel kurul toplantýlarýnýn esas ve usulleri ile yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimine iliþkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. ÖZEL ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ Madde 26 - Bu Kanundaki usullere göre belirlenen yerlerde, özel hukuk tüzel kiþilerince ve gerçek kiþilerce de OSB kurulabilir. Ancak, özel OSB kuracak olanlar kamulaþtýrma yapamazlar. OSB'nin kuruluþ talebi, kurulacaðý ilin valiliðinin uygun görüþü ile Bakanlýða iletilir. OSB'nin yer seçimi Bakanlýða yapýlan talep üzerine, 4 üncü maddedeki usule göre yapýlýr. Arazi temini, OSB'nin planlanmasý, projelendirilmesi, alt yapý inþaatý ile ilgili harcamalar bölgeyi kuracak gerçek ve tüzel kiþilerce karþýlanýr. OSB ile ilgili plan ve projeler bu konudaki yetkili kurum ve kuruluþlar yanýnda Bakanlýðýn uygun görüþü ve onayýna tabidir. OSB'deki arazi, parseller halinde veya iþletme binalarý da yapýlmak suretiyle satýlabilir veya kiraya verilebilir. TARIMA DAYALI ÝHTÝSAS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ Madde 26/A- (Ek madde: 23/10/ S.K./5.mad) Tarým ve sanayi sektörünün entegrasyonunu saðlamaya yönelik tarýma dayalý sanayi girdisini oluþturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlarýn iþlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer alabileceði ve ilgili mevzuatý uyarýnca öngörülen biyogüvenlik tedbirlerine uyulmasý þartýyla Tarýma Dayalý Ýhtisas OSB kurulabilir. Bu bölgelerin yer seçimi, kuruluþu, imar planý onayý, faaliyeti, iþleyiþi ve denetimine iliþkin usul ve esaslar, Bakanlýk ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanarak yürürlüðe konulacak ayrý bir yönetmelik ile belirlenir. ÜST KURULUÞ, YÖNETMELÝKLER VE DÜZENLEMELER Madde 27 - OSB'lerin kendi aralarýnda yardýmlaþmalarý ve ortak sorunlarýný çözüme kavuþturmalarýný saðlamak üzere oluþturulacak OSB üst kuruluþunun görev ve çalýþma þekilleri çýkarýlacak yönetmelikte belirlenir. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, "OSB Uygulama Yönetmeliði" adý ile tek bir yönetmelik olarak, Kanunun yayýmý tarihinden itibaren bir yýl içerisinde çýkarýlýr. Bakanlýk bu Kanunun uygulanmasýyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. ALTINCI BÖLÜM : GEÇÝCÝ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce Kanunun amacýna uygun biçimde oluþan OSB'ler, Kanunun yayýmý tarihinden itibaren bir yýl içinde durumlarýný bu Kanuna uygun hale getirirler. Bu Kanunun yayýmý tarihinden önce kurulmuþ olan OSB'lerin organlarý, bu Kanuna intibak süresi içinde iþlevlerini sürdürürler. Bu organlarýn almýþ olduðu kararlar, imzaladýklarý mali, idari ve iltizami akit ve sözleþmeler, intibak iþleminin tamamlanmasýndan sonra da geçerliliðini aynen korur. OSB'lerde çalýþmakta olanlarýn özlük haklarý mahfuz tutulur. Geçici Madde 2 - (Deðiþik madde: 23/10/ S.K./7.mad) Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce, mülga 5590 sayýlý Ticaret ve Sanayi Odalarý, Ticaret Odalarý, Sanayi Odalarý, Deniz Ticaret Odalarý, Ticaret Borsalarý ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliði Kanununun 5 inci maddesinin (r) bendinin (5) numaralý alt bendine göre kurulup yönetilmekte olan OSB'ler, bu Kanunda adý geçen OSB'lerden sayýlýr. Bu þekilde kurulup yönetilmekte olan OSB'lerde, genel kurul ve müteþebbis heyet görevlerini, 5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar

7 Kanununa göre faaliyette bulunan oda meclisleri yürütür. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri oda meclisi üyeleri arasýndan seçilir. Oda meclisi üyeleri arasýnda, OSB katýlýmcýsý varsa, yönetim kurulu üyelerinin en az üçü bu üyeler arasýndan seçilir. Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce kurulan OSB'lerin müteþebbis heyetlerine, 4 üncü maddenin yedinci fýkrasýnda sayýlanlardan baþka kurum ve kuruluþlar iþtirak etmiþler ise bunlarýn hak ve mükellefiyetleri aynen devam eder veya isterlerse, iþtirak paylarýnýn iade edilmesi þartýyla ayrýlabilirler. Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce baþlatýlan kamulaþtýrma iþlemleri, ilgili kurumlarca sonuçlandýrýlýr. Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce kurulmuþ olan küçük sanayi sitelerinden oluþan organize küçük sanayi bölgelerindeki Kooperatifler Birliði talepleri halinde müteþebbis heyete dahil edilirler. Küçük sanayi sitelerinden oluþan organize küçük sanayi bölgelerinde her kooperatif bir katýlýmcý sayýlýr. Kooperatifler feshedildiðinde her bir site aralarýndan seçtiði bir kiþi ile genel kurulda temsil edilir. Geçici Madde 6 - Kanunun yürürlüðe girmesinden önce OSB kurmak amacý ile müteþebbis heyeti meydana getiren kurum ve kuruluþlar adýna iktisap edilmiþ bulunan tüm arsalar, araziler ve tüm gayrimenkuller ile bilahare bunlar üzerinde müteþebbis heyeti meydana getiren kurum ve kuruluþlar adýna inþa edilmiþ olan tüm binalar ve ortak tesisler OSB tüzel kiþiliði lehine tapuda tashihen tescil edilir. OSB müteþebbis heyetinin uhdesinde bulunan OSB'ye ait tüm menkul kýymetler ve iþtirak hisseleri bedelsiz olarak OSB tüzel kiþiliðine devredilir. Arsa Ofisi Genel Müdürlüðünden satýn alýnmýþ olan arsa ve arazilerde Arsa Ofisi Kanununun 11 inci maddesine göre tapuya iþlenmiþ olan þerhler silinir. Geçici Madde sayýlý Mera Kanununun yürürlüðe girdiði tarihe kadar mera olarak nitelendirilen alanlara yapýlmýþ OSB'ler; Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ ve yatýrým programýna alýnmýþ olmalarý þartýyla mera vasfýný kaybetmiþ olur. Bu alanlar 4342 sayýlý Mera Kanununun hükümlerine tabi deðildirler. Ýl mera komisyonlarýnýn bu alanlarla ilgili daha önce aldýklarý kararlar hükümsüzdür. (Ek fýkra: 18/02/ S.K./22.mad) 1/1/2005 tarihinden önce kesinleþen imar planlarýnda küçük sanayi sitesi olarak ayrýlan veya ayný tarihten önce, Bakanlýk tarafýndan onaylanan ve yatýrým programýna alýnan OSB'lerin bulunduðu alanlardaki mera vasýflý taþýnmazlar hakkýnda; ilgili kamu idarelerince daha önce yapýlan kamulaþtýrma ve diðer iþlemler, tezyidi bedel dahil kamulaþtýrma, faiz ve diðer bedellerin ödenmesi kaydýyla geçerli kabul edilir, bu iþlemlere dayanýlarak ilgili gerçek ve tüzel kiþiler adýna tapuda yapýlan tesciller korunur, mülkiyete yönelik Hazinece dava açýlmaz, açýlmýþ davalardan vazgeçilir, açýlan davalar sonucunda bu taþýnmazlarýn mera olarak sýnýrlandýrýlmasýna ve özel sicile yazýlmasýna dair verilen ve kesinleþen mahkeme kararlarý uygulanmaz ve bu kararlar uyarýnca tapu kütüklerine konulan þerhler terkin edilir. YÜRÜRLÜK Madde 28 - Bu Kanunun 14 üncü maddesinin son fýkrasý 31/12/2003 tarihinde, diðer maddeleri yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. YÜRÜTME Madde 29 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 08.01.2003 Çarşamba Sayı: 24987 (Asıl) MADDE 1-1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu, Sanayi ve Ticaret Yönetmelik Borsa Muamelat 12.09.2005 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu üyelik organ borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelere, örf,

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı