Kanun Numarasý: 4562

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanun Numarasý: 4562"

Transkript

1 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý: Madde 1 - Bu Kanunun amacý organize sanayi bölgelerinin kuruluþ, yapým ve iþletilmesi esaslarýný düzenlemektir. KAPSAM Madde 2 - Bu Kanun, organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluþlarýnýn oluþumunu, organlarýný, iþleyiþini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný belirleyen hükümleri kapsar. TANIMLAR VE KISALTMALAR Madde 3 - (Deðiþik madde: 23/10/ S.K./1.mad) Bu Kanunun uygulanmasýnda; a) Bakanlýk: Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýný, b) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapýlanmasýný saðlamak, çarpýk sanayileþme ve çevre sorunlarýný önlemek, kentleþmeyi yönlendirmek, kaynaklarý rasyonel kullanmak, bilgi ve biliþim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleþtirilmesi ve geliþtirilmesi amacýyla; sýnýrlarý tasdik edilmiþ arazi parçalarýnýn imar planlarýndaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapý alanlarý ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eðitim ve saðlýk alanlarý, teknoloji geliþtirme bölgeleri ile donatýlýp planlý bir þekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluþturulan ve bu Kanun hükümlerine göre iþletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini, c) Onaylý sýnýr: Yer seçimi sonucunda sýnýrlarý tasdik edilmiþ OSB alanlarýyla birlikte, OSB'nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlýðýn uygun gördüðü; teknik altyapýlara iliþkin tesis ve baðlantý hatlarý ile teknik donatý alanlarýnýn yer aldýðý OSB dýþýndaki alanlarý, d) Ýhtisas OSB: Ayný sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldýðý OSB ile lojistik amacýyla kurulan OSB'yi, e) Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluþu (OSBÜK): OSB'lerin kendi aralarýnda yardýmlaþmalarý ve ortak sorunlarýný çözüme kavuþturmalarýný saðlamak üzere oluþturulacak OSB üst kuruluþunu, f) Katýlýmcý: OSB'lerde, bir iþletmenin kurulmasý için parsel tahsisi veya satýþý yapýlanlar ile maliki bulunduðu parselde üretimde bulunan veya bulunmayý taahhüt eden ve bu Kanunun amacýna uygun faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiþiyi, g) Kiracý: Katýlýmcýnýn tesisini, yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun biçimde kiralayan gerçek veya tüzel kiþiyi, ifade eder. ÝKÝNCÝ BÖLÜM : KURULUÞ VE NÝTELÝKLER KURULUÞ Madde 4 - OSB, Yer Seçimi Yönetmeliðine göre uygun görülen yerlerde Bakanlýðýn onayý ile kurulur. OSB'lere ait yer seçimi Bakanlýðýn koordinatörlüðünde ilgili kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin katýlýmýyla oluþan Yer Seçimi Komisyonunun yerinde yaptýðý inceleme sonucunda, varsa 1/25000 ölçekli çevre düzeni planý kararlarý dikkate alýnarak oybirliði ile yapýlýr ve OSB ilan edilir. Mer'i mevzuat gereðince korunmasý gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasýna izin verilmeyen alanlar OSB yeri olarak incelemeye alýnmaz. Mülkiyet sýnýrlarý içinde Saðlýk Bakanlýðýnca öngörülen saðlýk koruma bandý býrakýlýr. Yer seçiminin kesinleþmesinden sonra OSB sýnýrlarý dýþýnda kalan alanlarýn planlanmasý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý veya ilgili belediye tarafýndan en geç bir yýl içinde yapýlýr. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlýk ve Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnca müþtereken belirlenir. OSB sýnýrlarý içerisinde yapýlacak imar ve parselasyon planlarý ve deðiþiklikleri, OSB tarafýndan yönetmeliðe uygun olarak hazýrlanýr ve Bakanlýðýn onayýna sunularak, Ýl Ýdare Kurulu kararý ile yürürlüðe girer. Onaylý OSB imar planlarý ilgili kurumlara bilgi için gönderilir. (Ek fýkra: 23/10/ S.K./2.mad) Ortak yerlerden sayýlan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapý alanlarý ile arýtma tesisi alaný ve aktif yeþil alanlar bölge büyüklüðünün % 8 inden az; katýlýmcý ve/veya kiracý vasfý ile bölge içinde faaliyet gösteren küçük imalat ve tamirat, ticaret, eðitim ve saðlýk hizmet alanlarý ise bölge büyüklüðünün % 10 undan fazla olamaz.

2 (Deðiþik fýkra: 03/07/ S.K/85.mad) Yürürlüðe giren mevzii imar plânýna göre arazi kullanýmý, yapý ve tesislerinin projelendirilmesi, inþasý ve kullanýmýyla ilgili ruhsat ve izinler ile iþyeri açma ve çalýþma ruhsatlarý OSB tarafýndan verilir ve denetlenir. Ýþyeri açma ve çalýþma ruhsatýnýn verilmesi sýrasýnda iþyeri açma ve çalýþma ruhsatýna iliþkin harçlar, OSB tarafýndan tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabýna yatýrýlýr. Yer seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluþlarýna ait arazilerden yapýlmasý halinde, bu araziler, talep edilmesi ve baþkaca bir sakýncasý bulunmamasý durumunda, tarihli ve 5084 sayýlý Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamýndaki illerde bedelsiz devredilebilir, diðer illerde ise 492 sayýlý Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas deðerleri, üzerinden peþin veya taksitle ödenmek üzere pazarlýk usulüyle OSB'lere satýlabilir. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlýk ve Maliye Bakanlýðýnca ortaklaþa belirlenir. Arsa Ofisi Genel Müdürlüðü mülkiyetinde bulunan stok araziler ise usulüne göre OSB tüzel kiþiliðine tapuda devredilirken Arsa Ofisi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen þerh tapuya iþlenmez. *1* Seçilen bölgede özel mülkiyette olan araziler bulunmasý halinde bu araziler rýzaen satýn alma veya kamulaþtýrma yoluyla iktisap edilir. Bu nitelikte taþýnmazlar hakkýnda 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu hükümleri uygulanýr. (Deðiþik fýkra: 23/10/ S.K./2.mad) OSB; kurulmasý öngörülen yerde varsa sanayi odasý, yoksa ticaret ve sanayi odasý, o da yoksa ticaret odasýndan en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi veya OSB'nin içinde bulunacaðý il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükþehirlerde ayrýca büyükþehir belediyesinin temsilcilerince imzalý ve valinin olumlu görüþünü muhtevi kuruluþ protokolünün Bakanlýkça onaylanmasý ve sicile kaydý ile tüzel kiþilik kazanýr. Ýhtisas OSB'lerinde konuyla ilgili mesleki kuruluþlar ve teþekküllerin temsilcileri, talepleri halinde müteþebbis heyete dahil edilirler. Bu madde ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. NÝTELÝKLERÝ Madde 5 - OSB, kamu yararý gerekçesiyle adýna kamulaþtýrma yapýlabilen veya yaptýrýlabilen bir özel hukuk tüzel kiþiliðidir. Kamu yararý kararý, OSB müteþebbis heyetinin baþvurusu üzerine Bakanlýkça verilir. Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapýlan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüðü OSB tüzel kiþiliðine aittir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ORGANLAR ORGANLAR Madde 6 - OSB'nin organlarý; a) Müteþebbis heyet (iþletme aþamasýnda genel kurul), b) Yönetim kurulu, c) Denetim kurulu, d) Bölge müdürlüðüdür. MÜTEÞEBBÝS HEYET Madde 7 - Müteþebbis heyet OSB'nin oluþumuna katýlan kurum ve kuruluþlarýn yetkili organlarýnca, mensuplarý arasýndan tespit edilecek üyelerden oluþur. Müteþebbis heyeti oluþturacak üye sayýsý onbeþ asýl ve onbeþ yedek üyeden fazla olamaz. Katýlan kurum ve kuruluþlarýn müteþebbis heyette temsil edilecekleri üye sayýsý, katýlým oranlarý dikkate alýnarak kuruluþ protokolünde belirlenir. Müteþebbis heyette yer alan üyeler iki yýl için seçilir ve temsil ettikleri kurum ve kuruluþlardaki görevleri sona erdiðinde üyelikleri düþer. Üyelikten düþen veya ayrýlan üyenin yerine, temsil ettiði kurum ve kuruluþun ön sýradaki yedek üyesi geçer. Katýlan üye, yerine geçtiði üyeden kalan süreyi tamamlar. Müteþebbis heyet ilk toplantýsýnda, valinin baþkan olmasý durumunda, 4 üncü maddenin yedinci fýkrasýnda sayýlan kuruluþlardan il özel idaresi ve belediye temsilcileri dýþýnda kalanlardan bir baþkanvekili, aksi takdirde bir baþkan ve bir baþkanvekili seçer. Müteþebbis heyet en az üç ayda bir defa baþkan veya baþkanýn yokluðunda baþkanvekili baþkanlýðýnda salt çoðunluk ile toplanýr. Kararlar mevcudun salt çoðunluðu ile alýnýr. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn oyuna itibar edilir. Müteþebbis heyette görevli üyeler, geçerli sayýlan bir mazeretleri olmaksýzýn üst üste yapýlan üç toplantýya veya mazeretleri olsa dahi bir yýl içinde yapýlan toplantýlarýn en az yarýdan bir fazlasýna katýlmamalarý halinde üyelikten çekilmiþ sayýlýrlar. Müteþebbis heyet; OSB'nin kuruluþ amacýný gerçekleþtirmek için gerekli kararlarý ve tedbirleri almak, yer seçimi raporunda belirtilen hususlarý yerine getirmek, kanun, yönetmelik, kuruluþ protokolü ve benzeri düzenlemelerle verilen görevleri yapmak, yönetim ve denetim kurulu çalýþmalarýný ve hesaplarýný ibra etmek, OSB'ye ait para ve diðer kaynaklarý kuruluþ amacýna uygun kullanmakla yükümlü ve görevlidir.

3 Müteþebbis heyet üyeleri ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görevlendirilme usul ve esaslarý, kuruluþ protokolünün tanzim þekli ve ihtiva edeceði hususlar ile görev ve çalýþmalarýna iliþkin esaslar Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. YÖNETÝM KURULU Madde 8 - Yönetim kurulu, müteþebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasýndan olmak üzere seçeceði beþ asýl, beþ yedek üyeden oluþur. Yönetim kurulu üyeleri iki yýl için seçilir. Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarýnda bir baþkan ve bir baþkanvekili seçerler. Yönetim kurulu en az ayda iki defa toplanýr ve toplantý salt çoðunluk ile yapýlýr. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapýlan üç toplantýya veya mazereti olsa dahi altý ay içinde yapýlan toplantýlarýn en az yarýsýna katýlmayan üyeler üyelikten çekilmiþ sayýlýrlar. Kararlar salt çoðunlukla verilir. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn oyuna itibar edilir. Yönetim kurulu; kanun, yönetmelik, kuruluþ protokolü ve benzeri düzenlemeler ile müteþebbis heyetin kararlarý çerçevesinde OSB'nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir. DENETÝM KURULU Madde 9 - Denetim kurulu, müteþebbis heyetin kendi üyeleri arasýndan seçeceði iki asýl, iki yedek üyeden oluþur. Denetim kurulu üyeleri iki yýl için seçilir. Denetim kurulu bütçenin sarf ve uygulamasýný denetlemek, yýlda bir defa genel denetleme raporu ve en az üç ayda bir de ara rapor düzenleyerek müteþebbis heyete sunmakla görevlidir. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Madde 10 - Bölge müdürlüðü, bölge müdürü ile yeteri kadar idari ve teknik personelden oluþur. Kredi kullanan OSB'lerde, müdürlüðün teþkilat þemasý ve kadrosu Bakanlýk onayý ile oluþur ve deðiþir. Bölge müdürü, müteþebbis heyet tarafýndan atanýr. Bölge müdürü, yönetim kurulunun kararlarý ve talimatlarý doðrultusunda OSB'nin sevk ve idaresini yürütmek ve verilen diðer görevleri yapmakla yükümlüdür. Kredi kullanan OSB'lerde bölge müdürünün ve OSB'de görevlendirilecek diðer personelin nitelikleri ve sayýlarý Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmelikte düzenlenir. TEMSÝL VE ÝLZAM Madde 11 - OSB'ler; yönetim kurulu baþkaný veya baþkanvekili tarafýndan temsil edilir. OSB'yi ilzam edici yazýlar yönetim kurulu baþkaný veya vekili ile birlikte bir diðer yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiþ OSB bölge müdürü tarafýndan imzalanýr ve böylece çift imzalý olarak tekemmül eder. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MALÝ KONULAR GELÝRLER Madde 12 - OSB'nin gelirleri þunlardýr: a) Müteþebbis heyete katýlan kurum ve kuruluþlarýn verdikleri iþtirak paylarý. b) Arsa tahsisi yapýlan veya satýþý yapýlan ve OSB'de faaliyet gösterecek olan ve gösteren katýlýmcýlarýn ödedikleri aidatlar ile arsa ve alt yapý katýlým paylarý ve hizmet karþýlýklarý. c) OSB alt yapý ve sosyal tesislerinin ihalesi için hazýrlanan dosyalarýn satýþ bedelleri ile bölge içinde kurulacak olan iþletmelerin projelerinin tasdik ve vize bedelleri. d) Yönetim aidatlarý. e) Su, elektrik, doðalgaz, sosyal tesis, arýtma ve benzeri iþletme gelirleri ile iþtirak gelirleri. f) Arsa satýþýndan saðlanan gelirler. g) Baðýþlar. h) Bölge ortak mülklerinin kira ve hizmet gelirleri. i) Banka faizleri. j) Gecikme cezalarý. k) Ýlan ve reklam gelirleri. l) Diðer gelirler. KATILMA PAYLARI Madde 13 - OSB'nin oluþumuna katýlan kurum ve kuruluþlar Bakanlýkça belirlenecek kuruluþ masraflarýna katýlmayý Bakanlýða taahhüt ederler. Bu taahhüt tüzel kiþilik iktisabýndan itibaren OSB'ye karþý da geçerlidir. Katýlým paylarýnýn ödeme þekil ve þartlarý kuruluþ protokolünde belirlenir. Bu konudaki uyuþmazlýklar asliye hukuk mahkemesince çözümlenir. KREDÝLER Madde 14 - OSB'nin yetkili organlarý projenin keþif tutarý ve genel idare giderleri ile ilgili olarak, Bakanlýktan kredi talep edebilirler. Bu kredinin miktarý gösterilen teminatlarla sýnýrlýdýr. Krediye ait tip sözleþme Bakanlýkça hazýrlanýr.

4 Kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esaslarý Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir. Kredinin amacýna uygun bir biçimde kullanýlmasýný Bakanlýk denetler. Ayrýca ihtiyaç duyulmasý halinde baþka iç kaynaklar ile dýþ kaynaklardan kredi kullanabilirler. Kalkýnmada öncelikli yörelerde yapýlacak OSB ile yüksek teknoloji gerektiren ihtisas OSB'ye arsa kredisi de verilir. Geliþmiþ ve normal yörelerde; ilk defa yapýlan OSB'nin alt yapýsý için Bakanlýkça belirlenen þartlarda kredi kullandýrýlýr. Yeni proje veya tevsii þeklinde yapýlacak müteakip bölümlerde ise faiz oranlarý Bakanlýkça belirlenecek miktarlarda artýrýlarak uygulanýr. Kamulaþtýrma için verilecek kredi miktarý Bakanlýkça belirlenir. (Mülga fýkra : 29/01/ S.K./10.mad) ARSA SATIÞLARI Madde 15 - Arsa satýþlarý müteþebbis heyetin belirleyeceði prensipler içerisinde yönetim kurulunun yetki ve sorumluluðu ile gerçekleþtirilir ve Bakanlýða bilgi verilir. Kredi kullanan OSB'lerde kredi borcu ödeninceye kadar Bakanlýðýn ilgili bankaya bildirdiði bu satýþlarý banka takip eder, tahsis ve satýþtan elde edilen meblað ile kredi taksitlerinin süresinde ödenmesini saðlar. Arazi satýþlarýndan elde edilen meblaðý yönetim kurulunun yatýrmadýðýnýn tespit edilmesi durumunda; söz konusu tutar peþinat ise satýþ sözleþmesinin yapýldýðý tarihten, taksit ise vade tarihinden yatýrýlýþ tarihine kadar geçen süre için banka, Bakanlýk lehine 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranlarda gecikme zammý oranýný uygular ve tahsilini takiben genel bütçeye gelir kaydeder. (Deðiþik fýkra: 23/10/ S.K./3.mad) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satýþýna karar verilen veya katýlýmcýlarýn borcundan dolayý satýþýna karar verilen taþýnmazlarýn icra yoluyla satýþý halinde; Bakanlýk ve OSB alacaklarýnýn öncelikle ödenmesi koþuluyla, bölgenin kuruluþ protokolünde öngörülen niteliklere sahip alýcýlara veya kredi alacaklýsý kuruluþa satýþ yapýlabilir. Satýþ ilanlarýnda kuruluþ protokolünde yer alan katýlýmcý niteliklerine de yer verilir." (Ek fýkra: 23/10/ S.K./3.mad) Taþýnmazlarýn kredi alacaklýsý kuruluþa satýlmasý halinde, kredi alacaklýsý kuruluþ, satýn aldýðý taþýnmazý sadece bölgenin kuruluþ protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kiþilere en geç iki yýl içerisinde satmak veya ayný nitelikteki gerçek veya tüzel kiþilere kiraya vermek zorundadýr. YÖNETÝM AÝDATLARI Madde 16 - Yönetim aidatlarý ve hizmetlerin karþýlýklarý, müteþebbis heyet tarafýndan arýtma tesisi iþletme masraflarý hariç parsel büyüklüðüne göre belirlenir. Arýtma tesisi iþletme masraflarýna katýlým paylarý ise debi ve kirletme parametreleri esas alýnarak yönetim kurulunca tespit edilir. Yönetim kurulunun yýllýk bütçesinde belirtilen, bölgenin alt yapý ve müþterek hizmetlerine ait tüm masraflar önceki yýla ait kesinhesap da dikkate alýnarak katýlýmcýlar tarafýndan karþýlanýr. Belirtilen hizmetlerden yararlanmadýklarý gerekçesi ile yönetim aidatlarýnýn ödenmesinden kaçýnýlamaz. Müteþebbis heyetin yönetim aidatý ile ilgili kararlarý ilam hükmünde olup, ilamlarýn icrasýna iliþkin yolla takip edilirler. PARASAL HAKLAR VE ÖZLÜK HAKLARI Madde 17 - Müteþebbis heyet, yönetim kurulu baþkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinden kamu personeli olanlara toplantý baþýna huzur hakký, diðerlerine de huzur hakký veya aylýk ücret ödenebilir. Söz konusu ödemeler müteþebbis heyetin Bakanlýktan aldýðý kredi dýþýnda, kendi kaynaklarýndan yapýlýr. Huzur haklarý ve ödenecek ücretin aylýk miktarý her yýl müteþebbis heyet tarafýndan tespit edilir. Bölge müdürü ve sair personel 1475 sayýlý Ýþ Kanunu hükümlerine göre çalýþtýrýlýr. Kredi kullanan OSB'lerde OSB personelinin parasal ve özlük haklarýnýn asgari ve azami miktarlarý Bakanlýk tarafýndan belirlenir. BEÞÝNCÝ BÖLÜM : ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER ARSA TAHSÝSLERÝ Madde 18 - Katýlýmcýlara arsa tahsisi, Bakanlýk tarafýndan çýkarýlacak yönetmelik hükümlerine göre müteþebbis heyet tarafýndan yapýlýr. Bakanlýk gerekli gördüðü takdirde, OSB'de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kiþilerin temel vasýflarý ile iþtigal konularýný kuruluþ protokolünde belirleyebilir. Katýlýmcýlara tahsis veya satýþý yapýlan arsalar hiçbir þekilde tahsis amacý dýþýnda kullanýlamaz. Bu arsalar katýlýmcýlar ve mirasçýlarý tarafýndan borcun tamamý ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satýlamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya þerh edilir. Arsa tahsis ve satýþýnýn þirket statüsündeki katýlýmcýlara yapýlmasý halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanýn satýþýný ve spekülatif amaçlý iþlemlerle mülkiyet hakkýnýn devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakla Bakanlýk yetkilidir. Ancak, arsa tahsisi veya satýþý yapýlan firmanýn tasfiyesi halinde, firmanýn katýlýmcý vasfýný taþýyan ortaðýna veya ortaklarýna tahsis hakkýnýn devri mümkündür. Bu konudaki iþlemlerin muvazaalý olup olmadýðýný tetkikle ve

5 sonucuna göre gerekli tedbirleri almakla Bakanlýk yetkilidir. Bu husustaki yasaklara aykýrýlýðýn mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun tahsis veya satýþ tarihindeki bedeli ile geri alýnarak bir baþka katýlýmcýya tahsis ve satýþý yapýlýr. (Ek fýkra: 23/10/ S.K./4.mad) Katýlýmcýlara geri alým hakký þerhi kaldýrýlarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydýna "taþýnmazýn icra yoluyla satýþý dahil üçüncü kiþilere devrinde OSB'den uygunluk görüþü alýnmasý zorunludur." þerhi konulur. Bu durumda eski katýlýmcýnýn vermiþ olduðu taahhütler, yeni alýcý tarafýndan da aynen kabul edilmiþ sayýlýr. OSB'lerde yer alacak sanayi kuruluþlarýnýn müþterek yararlarýna yönelik hizmet vermek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Türk Standartlarý Enstitüsü, Posta Ýþletmesi Genel Müdürlüðü, T. Telekomünikasyon A.Þ., Türk Patent Enstitüsü, müteþebbis heyette temsil edilen oda gibi kurum ve kuruluþlara müteþebbis heyet tarafýndan mülkiyeti OSB'de kalmak üzere arsa tahsis edilebilir. ORTAK YERLER Madde 19 - OSB alanýndan katýlýmcýlarýn ortak yararlanmasýna tahsis edilenlerin giderleri, OSB bütçesinden karþýlanýr. OSB alanýnýn katýlýmcýlara devir ve temlik edilmemiþ kýsýmlarý ile OSB imar planý hudutlarý içindeki yollar ve rekreasyon alanlarý, OSB tasarrufundadýr. Bu husus þüyulandýrma aþamasýnda tapuya iþlenir. OSB'nin, altyapý ya da genel hizmet tesislerinin geçtiði veya geçeceði sanayi parsellerinde ayrýca irtifak ve/veya intifa hakký tesis edilmez. ALT YAPI TESÝSLERÝ KURMA, KULLANMA VE ÝÞLETME HAKKI Madde 20 - OSB'lerin ihtiyacý olan elektrik, su, kanalizasyon, doðalgaz, arýtma tesisi, yol, haberleþme, spor tesisleri gibi alt yapý ve genel hizmet tesislerini kurma ve iþletme, kamu ve özel kuruluþlardan satýn alarak daðýtým ve satýþýný yapma, üretim tesisleri kurma ve iþletme hakký sadece OSB'nin yetki ve sorumluluðundadýr. Ancak, atýklarýn ortak arýtma tesisinin kabul edebileceði standartlara düþürülmesi amacýyla münferiden ön arýtma tesisi yapýlmasý gerekir. OSB'de yer alan kuruluþlar, alt yapý ihtiyaçlarýný OSB'nin tesislerinden karþýlamak zorundadýr. OSB'nin izni olmaksýzýn alt yapý ihtiyaçlarý baþka bir yerden karþýlanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluþlar kendilerine tahsis edilen alt yapý kullanma hakkýný baþka kuruluþlara devir ve temlik edemez ve baþkalarýnýn istifadesine tahsis edemez. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin diðer hususlar Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmelikte düzenlenir. MUAFÝYET Madde 21 - OSB tüzel kiþiliði, bu Kanunun uygulanmasý ile ilgili iþlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftýr. Atýksu arýtma tesisi iþleten bölgelerden, belediyelerce atýksu bedeli alýnmaz. SORUMLULUK Madde 22 - Müteþebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bölge müdürü ile sair personel kendi kusurlarýndan ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde iþledikleri suçlardan dolayý Devlet memurlarý gibi cezalandýrýlýrlar. BAKANLIÐIN YETKÝLERÝ Madde 23 - OSB kuruluþ protokolü müteþebbis heyetlerce hazýrlanýr ve Bakanlýkça onaylanýr. Bakanlýk gerekli gördüðü hallerde veya þikayet üzerine OSB'lerin her türlü hesap ve iþlemlerini denetlemeye ve tedbirler almaya yetkilidir. Bakanlýk kanalýyla kredi kullanan bölgelerin alt yapý, sosyal hizmet tesisleri ve proje ihalelerinde, ihale komisyonu teþkil edilmesi de dahil olmak üzere ihale ile ilgili bütün iþlemler, Bakanlýkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde OSB yönetimi tarafýndan yürütülür ve sonuçlandýrýlýr. Ýhalelerin ne þekilde yapýlacaðý ve komisyonlarýn teþkili ile hakediþlerin düzenlenmesi ve onaylanmasýyla ilgili hususlar çýkarýlacak yönetmelikte düzenlenir. Söz konusu krediden faydalanmayan OSB'lerde ihale iþlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandýrýlmasý müteþebbis heyetin yetki ve sorumluluðundadýr. Bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fýkrasý gereðini yerine getirmeyen müteþebbis heyetlerin ve yapýlacak denetim sonucunda organlarý bu Kanunla verilen görevleri yapmadýðý belirlenen OSB'lerin, kredi talepleri kabul edilmez. Bunlara verilmiþ kredilerin geri ödenmesi muaccel olur. DENETÝM Madde 24 - OSB'nin her türlü hesap ve iþlemleri OSB yönetimince yýllýk olarak, müteakip yýlýn ocak ayýnda ve gerekli görülen hallerde her zaman yeminli mali müþavire inceletilir. Baðýmsýz denetim yapan yeminli mali müþavir, düzenlediði denetim raporunu OSB yönetimine ve Bakanlýða eþ zamanlý olarak verir.

6 GENEL KURUL Madde 25 - OSB'de üretime geçtiðini Bakanlýkça istenecek belgelerle tevsik eden ve kuruluþ protokolünde tarifi yapýlan iþletmelerin sayýsý bölgede kurulacak iþletme sayýsýnýn 1/3'üne ulaþtýðýnda, kendilerine yer tahsis edilen veya satýlan ve böylece katýlýmcý sýfatýný iktisap eden gerçek ve tüzel kiþiler, temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin kendi aralarýnda seçecekleri üyeler vasýtasýyla müteþebbis heyette temsil edilirler. Bu suretle seçilen üyelerin sayýsý müteþebbis heyet üye sayýsýnýn yarýsýný geçemez. Bölgede kurulacak tüm iþletmelerin 2/3'ü üretime geçtiklerini belgeledikleri takdirde veya bölgenin kredi borcunun tamamen ödenmesi durumunda, katýlýmcýlar veya temsilcilerinin müteþebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç altý ay içinde yapacaklarý ilk genel kurul toplantýsýnda müteþebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görevi sona erer. Üretime geçmiþ katýlýmcýlarýn salt çoðunluðu müteþebbis heyetin devam etmesini istedikleri takdirde müteþebbis heyet devam eder. Müteþebbis heyetin devam etmesi durumunda müteþebbis heyete katýlacak katýlýmcýlarýn sayýsý müteþebbis heyet üye sayýsýnýn yarýsýndan bir fazla olur. Genel kurulun ilk toplantýsýnda, mevcut kuruluþ protokolü tüzel kiþiliðin ana sözleþmesi olarak deðiþtirilir, kararlar salt çoðunlukla alýnýr. Genel kurulun teþkilini müteakip bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadýðý takdirde, OSB'lerin organlarý ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun anonim þirketlerin organlarý ile ilgili hükümleri kýyasen uygulanýr. Genel kurulun oluþumunu müteakip müteþebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu OSB ile ilgili herhangi bir karar alamaz, alacaklarý karar uygulanmaz. Genel kurul toplantýlarýnýn esas ve usulleri ile yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimine iliþkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir. ÖZEL ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ Madde 26 - Bu Kanundaki usullere göre belirlenen yerlerde, özel hukuk tüzel kiþilerince ve gerçek kiþilerce de OSB kurulabilir. Ancak, özel OSB kuracak olanlar kamulaþtýrma yapamazlar. OSB'nin kuruluþ talebi, kurulacaðý ilin valiliðinin uygun görüþü ile Bakanlýða iletilir. OSB'nin yer seçimi Bakanlýða yapýlan talep üzerine, 4 üncü maddedeki usule göre yapýlýr. Arazi temini, OSB'nin planlanmasý, projelendirilmesi, alt yapý inþaatý ile ilgili harcamalar bölgeyi kuracak gerçek ve tüzel kiþilerce karþýlanýr. OSB ile ilgili plan ve projeler bu konudaki yetkili kurum ve kuruluþlar yanýnda Bakanlýðýn uygun görüþü ve onayýna tabidir. OSB'deki arazi, parseller halinde veya iþletme binalarý da yapýlmak suretiyle satýlabilir veya kiraya verilebilir. TARIMA DAYALI ÝHTÝSAS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ Madde 26/A- (Ek madde: 23/10/ S.K./5.mad) Tarým ve sanayi sektörünün entegrasyonunu saðlamaya yönelik tarýma dayalý sanayi girdisini oluþturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlarýn iþlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer alabileceði ve ilgili mevzuatý uyarýnca öngörülen biyogüvenlik tedbirlerine uyulmasý þartýyla Tarýma Dayalý Ýhtisas OSB kurulabilir. Bu bölgelerin yer seçimi, kuruluþu, imar planý onayý, faaliyeti, iþleyiþi ve denetimine iliþkin usul ve esaslar, Bakanlýk ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanarak yürürlüðe konulacak ayrý bir yönetmelik ile belirlenir. ÜST KURULUÞ, YÖNETMELÝKLER VE DÜZENLEMELER Madde 27 - OSB'lerin kendi aralarýnda yardýmlaþmalarý ve ortak sorunlarýný çözüme kavuþturmalarýný saðlamak üzere oluþturulacak OSB üst kuruluþunun görev ve çalýþma þekilleri çýkarýlacak yönetmelikte belirlenir. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, "OSB Uygulama Yönetmeliði" adý ile tek bir yönetmelik olarak, Kanunun yayýmý tarihinden itibaren bir yýl içerisinde çýkarýlýr. Bakanlýk bu Kanunun uygulanmasýyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. ALTINCI BÖLÜM : GEÇÝCÝ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce Kanunun amacýna uygun biçimde oluþan OSB'ler, Kanunun yayýmý tarihinden itibaren bir yýl içinde durumlarýný bu Kanuna uygun hale getirirler. Bu Kanunun yayýmý tarihinden önce kurulmuþ olan OSB'lerin organlarý, bu Kanuna intibak süresi içinde iþlevlerini sürdürürler. Bu organlarýn almýþ olduðu kararlar, imzaladýklarý mali, idari ve iltizami akit ve sözleþmeler, intibak iþleminin tamamlanmasýndan sonra da geçerliliðini aynen korur. OSB'lerde çalýþmakta olanlarýn özlük haklarý mahfuz tutulur. Geçici Madde 2 - (Deðiþik madde: 23/10/ S.K./7.mad) Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce, mülga 5590 sayýlý Ticaret ve Sanayi Odalarý, Ticaret Odalarý, Sanayi Odalarý, Deniz Ticaret Odalarý, Ticaret Borsalarý ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliði Kanununun 5 inci maddesinin (r) bendinin (5) numaralý alt bendine göre kurulup yönetilmekte olan OSB'ler, bu Kanunda adý geçen OSB'lerden sayýlýr. Bu þekilde kurulup yönetilmekte olan OSB'lerde, genel kurul ve müteþebbis heyet görevlerini, 5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar

7 Kanununa göre faaliyette bulunan oda meclisleri yürütür. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri oda meclisi üyeleri arasýndan seçilir. Oda meclisi üyeleri arasýnda, OSB katýlýmcýsý varsa, yönetim kurulu üyelerinin en az üçü bu üyeler arasýndan seçilir. Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce kurulan OSB'lerin müteþebbis heyetlerine, 4 üncü maddenin yedinci fýkrasýnda sayýlanlardan baþka kurum ve kuruluþlar iþtirak etmiþler ise bunlarýn hak ve mükellefiyetleri aynen devam eder veya isterlerse, iþtirak paylarýnýn iade edilmesi þartýyla ayrýlabilirler. Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce baþlatýlan kamulaþtýrma iþlemleri, ilgili kurumlarca sonuçlandýrýlýr. Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüðe girmesinden önce kurulmuþ olan küçük sanayi sitelerinden oluþan organize küçük sanayi bölgelerindeki Kooperatifler Birliði talepleri halinde müteþebbis heyete dahil edilirler. Küçük sanayi sitelerinden oluþan organize küçük sanayi bölgelerinde her kooperatif bir katýlýmcý sayýlýr. Kooperatifler feshedildiðinde her bir site aralarýndan seçtiði bir kiþi ile genel kurulda temsil edilir. Geçici Madde 6 - Kanunun yürürlüðe girmesinden önce OSB kurmak amacý ile müteþebbis heyeti meydana getiren kurum ve kuruluþlar adýna iktisap edilmiþ bulunan tüm arsalar, araziler ve tüm gayrimenkuller ile bilahare bunlar üzerinde müteþebbis heyeti meydana getiren kurum ve kuruluþlar adýna inþa edilmiþ olan tüm binalar ve ortak tesisler OSB tüzel kiþiliði lehine tapuda tashihen tescil edilir. OSB müteþebbis heyetinin uhdesinde bulunan OSB'ye ait tüm menkul kýymetler ve iþtirak hisseleri bedelsiz olarak OSB tüzel kiþiliðine devredilir. Arsa Ofisi Genel Müdürlüðünden satýn alýnmýþ olan arsa ve arazilerde Arsa Ofisi Kanununun 11 inci maddesine göre tapuya iþlenmiþ olan þerhler silinir. Geçici Madde sayýlý Mera Kanununun yürürlüðe girdiði tarihe kadar mera olarak nitelendirilen alanlara yapýlmýþ OSB'ler; Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ ve yatýrým programýna alýnmýþ olmalarý þartýyla mera vasfýný kaybetmiþ olur. Bu alanlar 4342 sayýlý Mera Kanununun hükümlerine tabi deðildirler. Ýl mera komisyonlarýnýn bu alanlarla ilgili daha önce aldýklarý kararlar hükümsüzdür. (Ek fýkra: 18/02/ S.K./22.mad) 1/1/2005 tarihinden önce kesinleþen imar planlarýnda küçük sanayi sitesi olarak ayrýlan veya ayný tarihten önce, Bakanlýk tarafýndan onaylanan ve yatýrým programýna alýnan OSB'lerin bulunduðu alanlardaki mera vasýflý taþýnmazlar hakkýnda; ilgili kamu idarelerince daha önce yapýlan kamulaþtýrma ve diðer iþlemler, tezyidi bedel dahil kamulaþtýrma, faiz ve diðer bedellerin ödenmesi kaydýyla geçerli kabul edilir, bu iþlemlere dayanýlarak ilgili gerçek ve tüzel kiþiler adýna tapuda yapýlan tesciller korunur, mülkiyete yönelik Hazinece dava açýlmaz, açýlmýþ davalardan vazgeçilir, açýlan davalar sonucunda bu taþýnmazlarýn mera olarak sýnýrlandýrýlmasýna ve özel sicile yazýlmasýna dair verilen ve kesinleþen mahkeme kararlarý uygulanmaz ve bu kararlar uyarýnca tapu kütüklerine konulan þerhler terkin edilir. YÜRÜRLÜK Madde 28 - Bu Kanunun 14 üncü maddesinin son fýkrasý 31/12/2003 tarihinde, diðer maddeleri yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. YÜRÜTME Madde 29 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Nisan 2000 PAZAR Sayı : 24021 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Kanun No: 4562 Kabul Tarihi: 12.04.2000 BiRiNCi

Detaylı

ORGANiZE SANAYi BÖLGELERi KANUNU

ORGANiZE SANAYi BÖLGELERi KANUNU ORGANiZE SANAYi BÖLGELERi KANUNU Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 39 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası: 4562 Kabul Tarihi:12.04.2000

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası: 4562 Kabul Tarihi:12.04.2000 Tarih: 15 Nisan2000 Sayı: 24025 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası: 4562 Kabul Tarihi:12.04.2000 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGELERĐ KANUNU

ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGELERĐ KANUNU ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGELERĐ KANUNU Kanun Numarası: 4562 Kabul Tarihi:12.04.2000 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 39 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 39 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU (*) Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 39 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU (*) Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 39 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

4562 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

4562 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri 4562 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin

Detaylı

4562 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

4562 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri 4562 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGELERĐ KANUNU Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 39, Sayfa: BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

ORGANİ ZE SANAYİ BO LGELERİ

ORGANİ ZE SANAYİ BO LGELERİ ORGANİ ZE SANAYİ BO LGELERİ Mevzuat Özeti İsa TELİMEN Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi 11.10.2012 İçindekiler 1. Organize Sanayi Bölgeleri Tanımı... 2 2. İlk Başvuru... 2 3. Yer

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ KANUNU

ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ KANUNU 7781 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ KANUNU Kanun Numarası : 4562 Kabul Tarihi : 12/4/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/4/2000 Sayı : 24021 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 39 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSÝL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILA Cumartesi, 27 Eylül 2008

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSÝL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILA Cumartesi, 27 Eylül 2008 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSÝL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILA Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ OSB LERİN TESLİM VE HİZMETLERİ VE KDV OLAYA KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN BAKILDIĞINDA BİR TESLİMİN KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU)

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 Tarih: 03.05.1985 R.G.T:09.05.1985 R.G.S:18749 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç 1 - Kanun, yerleþme yerleri ile bu yerlerdeki yapýlaþmalarýn; plan, fen, saðlýk

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU

MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 MALÝYE BAKANLIÐI MÝLLÝ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 2005 YILI FAALÝYET RAPORU Ankara 2006 Grafik - Tasarım : ivme (312) 230 67

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ANA TÜZÜK TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN MÜSKÝRAT GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TÜRKÝYE TÜTÜN, MÜSKÝRAT, GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI

ANA TÜZÜK TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN MÜSKÝRAT GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TÜRKÝYE TÜTÜN, MÜSKÝRAT, GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN MÜSKÝRAT GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI TEKGIDA-ÝÞ TÜRKÝYE TÜTÜN, MÜSKÝRAT, GIDA VE YARDIMCI ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI Rev. Ocak/2014 ANA TÜZÜK OCAK 2014 - ÝSTANBUL TÜRKÝYE TÜTÜN,

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951

01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 01 Haziran 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27951 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su Ve Su Alanları İle Deniz Ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam

06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU. Kanun No. 5200. Kabul Tarihi : 29.6.2004. Amaç ve kapsam 06.07.2004 / 25514 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun No. 5200 Kabul Tarihi : 29.6.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN 9459 YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5366 Kabul Tarihi : 16/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/7/2005

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

T.C. Konu: 7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý. Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1

YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 YAŞAM PARK EVLERİ SİTE YÖNETİMİ 1 DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler Kapsam MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun Tarihi:29.01.2004 Kanun No :5084 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:06.02.2004/25365 Amaç Madde 1-

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Ağustos 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27670 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 22/8/2009

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

f) Yurt içinde ve yurt dýþýnda konusuyla ilgili kuruluþlarla iþbirliði yapmak, gerektiðinde bu kuruluþlara Kurumun üye olmasýna karar vermek.

f) Yurt içinde ve yurt dýþýnda konusuyla ilgili kuruluþlarla iþbirliði yapmak, gerektiðinde bu kuruluþlara Kurumun üye olmasýna karar vermek. T T N, T T N MAMULLER, TUZ VE ALKOL LETMELER GENEL M -D RL N N YEN DEN YAPILANDI-RILMASI LE T T N VE T T N MA-MULLER N N RET M NE, VE DI ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KA-NUNDA VE 233 SAYILI KANUN H KM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27951

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27951 Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BEÞÝNCÝ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANÝZASYONU VE SEKRETARYASININ HARCAMA, ÝHALE USUL VE ESASLARI ÝLE TAS Cuma, 28 Kasým 2008

BEÞÝNCÝ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANÝZASYONU VE SEKRETARYASININ HARCAMA, ÝHALE USUL VE ESASLARI ÝLE TAS Cuma, 28 Kasým 2008 BEÞÝNCÝ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANÝZASYONU VE SEKRETARYASININ HARCAMA, ÝHALE USUL VE ESASLARI ÝLE TAS Cuma, 28 Kasým 2008 20 Kasým 2008 PERÞEMBE Resmî Gazete Sayý : 27060 YÖNETMELÝK Taþpýnar Muhasebe Çevre

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Bakanlık. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Nisan 2000 CUMARTESİ. Kanun. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

Bakanlık. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Nisan 2000 CUMARTESİ. Kanun. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu T. C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Nisan 2000 CUMARTESİ Sayı: 24021 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

Detaylı