Turkish Elektrik Sa layıcı Íirketi seçmeye ilißkin tüm bilgiler. Adım adım izlenecek bir rehber.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Elektrik Sa layıcı Íirketi seçmeye ilißkin tüm bilgiler. Adım adım izlenecek bir rehber."

Transkript

1 Turkish Elektrik Sa layıcı Íirketi seçmeye ilißkin tüm bilgiler. Adım adım izlenecek bir rehber. Office of the Regulator-General, Victoria

2 çindekiler: Seçme yetkisi...3 Elektrik enerjisi size nasıl ulaßtırılır...3 Satıß ve da ıtım arasındaki fark...3 De ißikliklerin yararları...4 Seçenekleriniz...4 Kirada oturuyorsanız...4 Íu anda yapılması gerekenler...4 Gözönünde bulundurulması gereken konular...5 Abonelerin korunması sürdürülecektir...5 Yeni bir sayaç gerekmeyecektir...6 Di er abonelerle birlikte ya da bir komisyoncu aracılı ıyla elektrik satın alabilirsiniz...7 Bundan sonraki aßamalarda neler olacak?...7 Ayrıntılı bilgi edinmek...7 Genel Denetim Ofisi...7 Di er kuruluß ve kurumlar, ve rolleri...8 2

3 Seçme yetkisi Victoria da elektrik endüstrisi de ißmektedir. Satıßta rekabet Victoria da konut ve ißyerlerinin elektrik enerjisi sa layacak ßirketi seçebilmeleri anlamına gelmektedir. Bu kitapçık elektrik enerjisi piyasasının faaliyet ßekli ve seçiminizi nasıl yapabilece iniz konusunda bazı bilgiler sunmaktadır. Aßa ıdaki ßema elektrik endüstrisinin nasıl çalıßtı ını göstermektedir. Elektrik enerjisi size nasıl ulaßtırılır 2002 yılının baßından itibaren Victoria da elektrik enerjisi satıß yetkisine sahip bir grup ticari müessese arasından bir elektrik ßirketi seçebileceksiniz. Bu ßirketlerin karma bir sahiplik yapısı vardır; bazıları resmi olarak di er eyalet hükümetlerine ve bazıları da Avustralyalı ya da yabancı özel yatırımcılara aittir. Tüm elektrik sa layıcı ßirketlere yetki belgeleri Genel Denetim Ofisi (Office of the Regulator-General) tarafından verilmektedir. Bu ßirketler teknik ve mali kapasitelerine ilißkin belirli kriterleri karßılamak zorundadırlar. Yetkili elektrik ßirketlerinin bir listesi ve haberleßme ayrıntılarını bu kitapçı ın ekinde bulacaksınız. Üretim letim Da ıtım Satıß Üretim Elektrik santralleri elektrik enerjisi üretirler ve Victoria, New South Wales, Queensland ve Güney Avustralya Eyaletleri ile ACT bölgesini kapsayan bir ulusal elektrik enerjisi pazarında ürünlerini pazarlamak için rekabet ederler. letim letim ßebekesi elektrik enerjisini elektrik santrallerinden Victoria daki ana da ıtım noktalarına taßır. Da ıtım Da ıtım ßebekesi elektrik enerjisini evinize getirmek için elektrik direk ve hatlarından yararlanır. Victoria da beß tane elektrik da ıtım ßirketi bulunmaktadır. Bunların bir listesi ve haberleßme ayrıntıları ekte verilmektedir. Satıß Elektrik sa layıcı ßirketler elektrik enerjisini toptan satın alarak size satarlar ve gereksinimlerinize uygun paket ve hizmetler gelißtirirler. Faturanızı gönderir ve genel olarak elektrik endüstrisinin di er kesimleriyle ilißkilerinizi sizin adınıza yürütürler. Satıß ve da ıtım arasındaki fark Elektrik enerjisi endüstrisinde aboneleri do rudan etkileyen iki farklı ißlev vardır. Bunlar satıß ve da ıtımdır. Da ıtım ßirketleri, elektrik enerjisini konutunuza getiren elektrik direk ve hatları yüksek ve alçak gerilim ßebekesinin sahibi olup, yönetimini yürüten ßirketleridir. Bu ßirketler konutunuza kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisi sa lanmasından sorumludurlar. Elektrik sa layıcı ßirketler elektrik enerjisini toptan satın alarak size satarlar ve gereksinimlerinize uygun paket ve hizmetler gelißtirirler. Faturanızı gönderir ve genel olarak elektrik enerjisi endüstrisinin di er kesimleriyle ilißkilerinizi sizin adınıza yürütürler. Bazı elektrik sa layıcı ßirketler Victoria ya da di er eyaletler de sahiplik yoluyla da ıtım ßirketleri ile ba lantılıdırlar; bazıları ise da ıtım ßirketlerinden ba ımsız çalıßırlar. Elektrik sa layıcı ßirketin de ißtirilmesi size sa lanan elektrik enerjisinin kalitesini ve güvenirli ini etkilemeyecektir. Mevcut Da ıtım ßirketiniz, hangi elektrik sa layıcı ßirketi seçmiß olmanıza bakmaksızın size elektrik getiren direk ve hatların ißletmesini yürütmeyi sürdürecektir. Elektrik sa layıcı ßirketi de ißtirdi iniz için mülkünüze elektrik getiren mevcut hatlarda herhangi bir de ißlik yapılması gerekmeyecektir. Bu, Telstra nın geçmißte ev telefonunuzla ilgili telekominikasyon hizmetlerini satmasına benzer bir uygulamadır. Artık bu endüstride rekabet vardır. Telstra direk ve hatların ißletmesini sürdürmekte, ancak servis sa layıcı ßirketi seçme hakkı sizin olmaktadır. Konut 3

4 De ißikliklerin yararları Elektrik sa layıcı ßirketler arasında rekabetin olması, bireysel gereksinimlerinize en uygun olan fiyat ve hizmetleri içeren en yenilikçi paketleri edinmek için ßirketler arasında seçim yapabilece iniz anlamına gelmektedir. Sözgelimi; do aya dost enerji kaynakları ya da çevre dostu baßka ürünlerle ilgilenmeniz ya da çokluyakıtlı hizmet aramanız halinde, bu tür paketleri sunan ßirketlerle ilgili ön araßtırma yapabileceksiniz. Her sektörde oldu u gibi, elektrik endüstrisinde de rekabet; ßirketlerin ürün, hizmet ve fiyatların en iyi kombinasyonunu sa lamak amacıyla rekabet içine girmeleri sonucu tüketicilere uzun dönemli yararlar sa lamaya yönelik tasarımlanmaktadır. Seçenekleriniz 2002 yılının baßlarından itibaren aßa ıdaki seçeneklerden birisini seçeceksiniz: Herhangi bir elektrik sa layıcı ßirketle bir sözleßme imzalamak için araßtırma yapmak. Mevcut ßirketinizle bir sözleßme yapmak. Yayımlanmıß fiyatlar ve ßartlar çerçevesinde bir deemed (varsayılan) sözleßme kapsamında mevcut ßirketiniz size elektrik enerjisi sa lamayı sürdürecektir. Tüm sözleßmelerde incelemeniz gereken özel koßullar aßa ıdakileri kapsar: Ödemeniz gereken bedel ve di er ücretler Nasıl ve ne zaman faturalandırılaca ınız Faturayı ödemek zorunda oldu unuz tarih Kapama ve açmaya ilißkin ayrıntılar, ve Íikayetin incelenmesi sürecinde haklarınızın neler oldu u. Tüm sözleßme türlerinin koßulları Genel Denetim Ofisi tarafından belirlenen asgari standartlara uymak zorundadır. Sözleßmenizde yer alması gereken hak ve sorumlulukların tam listesi, Elektrik Enerjisi Satıß Yönetmeli i nde (Electricity Retail Code) belirtilmektedir. Bu yönetmeli in bir kopyasını elektrik ßirketinden isteyebilir; ya da adresli web sitesini ziyaret ederek veya numarayı arayarak edinebilirsiniz. Bazı sözleßmeler sabit bir dönem için olabilir. Böyle bir sözleßme imzalamadan önce, bu sözleßmeye zamanından önce son vermek istedi inizde sizden talep edilecek her türlü bedeli elektrik sa layıcı ßirkete sormayı unutmayınız. Elektrik ßirketi ile sözleßme konusunda görüßürken, aßa ıdaki terimlerle karßılaßabilirsiniz: deemed contract (varsayılan sözleßme) her hangi bir yeni sözleßme yapmadı ınız anlamına gelmektedir. Muhtemelen halen bu tür bir sözleßme kapsamında olabilirsiniz. standing contract (mevcut sözleßme) sizin talebiniz üzerine size verilmesi gereken ve elektrik ßirketiniz tarafından yayımlanan bir sözleßmedir. market contract (piyasa sözleßmesi) bir elektrik ßirketiyle pazarlı ı yapılır ve yayımlanması gerekmez. Bu konuyu tam olarak anlayamamanız halinde, ßirketten, size bu farklı sözleßme türlerini açıklamasını isteyiniz ya da numaradan Abone Bilgi Hattı nı (Customer Information Line) arayınız. Kirada oturuyorsanız Kiralık bir mülkde tüketilen elektrik için ödeme yapıyorsanız, elektrik sa layıcı ßirketi seçme hakkınız bulunmaktadır. Íu anda yapılması gerekenler Íu anda herhangi bir karar vermeniz gerekmez. Bu konuya gereken zamanı ayırabilir ve çeßitli ßirketlerin tekliflerini karßılaßtırabilirsiniz. Bir karara varmadan önce bilinçli bir seçim yapmak amacıyla olabildi ince bilgi toplamanız en do ru olanıdır. Elektrik ßirketleri, arkadaßlarınız ve iß arkadaßlarınız dahil bir çok kißiyle konußmak isteyebilirsiniz. Ne kadar bilgi sahibi olursanız, o kadar iyi bir seçim yapabilirsiniz. Bir sözleßme yapmayı düßündü ünüzde, sözleßmenin özel koßullarını dikkatli bir biçimde okumanız ve bunun sizin için en iyi sözleßme olup olmadı ını de erlendirmeniz gerekir. Bu sözleßmenin koßullarını mevcut sözleßmenizin koßulları ile karßılaßtırmayı isteyebilirsiniz. E er elinizde yoksa, mevcut sözleßmenin bir kopyasını ßirketten isteyiniz. 4

5 2002 yılı baßına kadar mevcut elektrik ßirketinizi de ißtiremeyeceksiniz. Ayrıca, tekliflerini henüz tamamlamayan ya da pazarlamayan bazı ßirketler de olabilir. Size sunulan herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadı ınızı unutmayınız. Gözönünde bulundurulması gereken konular Karar öncesinde size yardımcı olması için yapabilecekleriniz: Ne miktarda ve ne ßekilde elektrik tüketti inizi düßünmeye baßlayınız. Klimanız, elektrikli ısıtıcınız, elektri in yo un kullanıldı ı saatler dıßında çalıßan sıcak su sisteminiz var mı? Bunlar, elektrik ßirketinden size ne tür paket sunmasını isteyebilece iniz konusunda karar vermenizde yardımcı olacaktır. Mevcut elektrik faturalarınızda yer alan bilgileri ö reniniz. Bunu yapmanız size teklif vermelerinde elektrik ßirketlerine yardımcı olacaktır. Íirketinize, en iyi satıß tarifesinde olup olmadı ınızı ve seçeneklerinizin neler oldu unu sorunuz. Faturalarınızı bir baßka yöntemle ödemek isteyip istemedi inizi ve hangi sıklıkta ödemek istedi inizi de erlendiriniz. Green Power onaylı do ayla dost bir ürün seçmeyi isteyip istemedi inizi de erlendiriniz. Kendinize, elektrik sa layıcı ßirketi de ißtirtecek etkenlerin neler oldu unu sorunuz. Sözleßmenizle ilgili karar verirken size yardımcı olması için ilißikteki Rehberden yararlanınız. Abonelerin korunması sürdürülecektir Fiyatlar, masraflar ve ücretler Elektrik için ödeyece iniz bedel esas olarak ßebeke ücretleri (direkler ve hatlar aracılı ıyla elektrik enerjisinin size ulaßtırılma masrafları) ve enerji ücretlerinden (kullandı ınız gerçek enerjinin maliyeti) olußur. Íebeke ücretleri Genel Denetim Ofisi tarafından denetlenir ve yıllık olarak Elektrik Da ıtım Fiyat Tespiti kapsamında düzenlenir. Fiyat kontrolleri her 5 yılda bir gözden geçirilir. Enerji, ya da satıß ücretleri rekabete açık olup, elektrik sa layıcı ßirketler tarafından belirlenecektir. Toplum Hizmetleri Bakanlı ı (Department of Human Services) tarafından sa lanan indirim uygulaması sürdürülecek, halen aldı ınız indirim ve yardım ödenekleri elektrik ßirketini de ißtirmeniz durumunda da devam edecektir. Tüketti iniz elektrik için ödemekte oldu unuz ve faturanızda belirtilen fiyat, sözleßmenizin türüne ba lı olarak saptanacaktır. Size teklifte bulunan herhangi bir elektrik sa layıcı ßirket tam olarak ne kadar ödeme yapaca ınızı ve herhangi bir baßka masrafın olup olmadı ını açıklamak zorundadır. Bu masrafları anlamamanız durumunda, ßirketten bunları size açıklamasını istemeniz gerekir. Deemed (varsayılan) ve standing (mevcut) sözleßmelerde aboneler için fiyatlar, ßirket tarafından iki ay öncesinden yayımlanmak zorundadır. Elektrik sa layıcı ßirkete size uygulanacak olan fiyatların ayrıntılarını sorunuz ya da Ofisin, web sitesini ziyaret ediniz. Rekabetin baßlamasından sonra belirli bir dönemde Hükümet, adil ve makul olmasının sa lanması amacıyla yayımlanan bu fiyatları denetleyecektir. Hükümet elektrik satan ßirketlerin fiyat tekliflerini, gerekli durumlarda, tavsiye almak için Genel Denetim Ofisi ne gönderebilir. Asgari standartlar Elektrik Enerjisi Satıß Yönetmeli i nde belirlenen ve gizlilik, faturaların ödenmesi, açma ve kapama ile ßikayet konularını da kapsayan asgari standartlarla abonelerin korunması sürdürülecektir. Hükümet ve Genel Denetim Ofisi, rekabet gelißtikçe bu standartları gözden geçirecek, ve Ofis haklarınızın korunmasının sa lanması amacıyla elektrik sa layıcı ßirketlerin bu Yönetmeli e uygun hareket edip etmediklerini izlemeyi sürdürecektir. Elektrik sa layıcı ßirket sizin ve ßirketin hak ve sorumluluklarını belirten bir Customer Charter yayımlamak ve size sa lamak zorundadır. Elinizde bir kopyası yoksa, ßirketinizle ilißki kurunuz. 5

6 Hak ve sorumluluklarınızla ilgili bilgileri ayrıca, Ofisin web sitesinden ya da numarayı arayarak elde edebilirsiniz. Pazarlama kuralları Victoria da elektrik sa layıcı bazı ßirketler elektrik enerjisi sözleßmeleri pazarlaması için bir Yönetmelik hazırlamaktadır. Bu Yönetmelik, abone görüßme saatleri ve protokolleri gibi konuları kapsar ve kapıdan ya da telefonla yapılan satıß ba lantılarıyla ilgili kuralları belirler. Müßteri grupları, Genel Denetim Ofisi, Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisi (Victoria Energy and Water Ombudsman) ve Tüketici ve Ticari ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs) tarafından gelißtirilmiß olan bu Yönetmeli in, 2001 yılı sonunda uygulamaya girmesi beklenmektedir. Ayrıca, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission - ACCC), ve Victoria Tüketici ve Ticari ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs Victoria - CBAV) Ticaret Usul Yasası (Trade Practices Act) ve Adil Ticaret Yasası (Fair Trading Act) aracılı ıyla piyasayı denetler. Bazı ßikayetler Victoria Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisine iletilebilir. Bir sözleßme imzaladı ınızda, nasıl onay verece inizi seçme hakkınız vardır. Elektrik sa layıcı ßirket bu konuyu size açıklamak zorundadır. Ancak herhangi bir endißeniz oldu unda numaradan Abone Bilgi Hattı nı arayınız. Gizlilik Elektrik sa layıcı tüm ßirketler, sizinle ilgili bilgileri nasıl kullanacakları ve açıklayacakları konusunda Genel Denetim Ofisi tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadırlar. Bu ßirketlerin ayrıca, ürünlerini size pazarlarken 1988 Federal Gizlilik Yasası nın (Federal Privacy Act 1988) hükümlerine uymaları da gerekir. ndirimler Kıß Enerji ndirimi, Mülke Sa lanan Servis Ücretlerinde ndirim ve Yaßam Destek Makineleri ndirimlerini de kapsayan ve Toplum Hizmetleri Bakanlı ı (Department of Human Services) aracılı ıyla sa lanan indirimlerin abone faturalarına uygulanması sürdürülecek ve elektrik ßirketini de ißtirip de ißtirmemenize bakmaksızın Elektrik, Su ve Gaz Yardım Ödene inden (Utility Relief Grants) yararlanmaya devam edeceksiniz. Íikayetler ve anlaßmazlıklar Victoria Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisi elektrik ßirketleri ile ilgili ßikayet ve anlaßmazlıkları inceler. Ancak, Kamu Temsilcisi ne baßvurmadan önce ßikayeti ßirketle birlikte çözmek girißiminde bulunmanız gerekir. Güvenlik ve çevre standartları Endüstrideki de ißiklikler, güvenli veya sürdürülebilir enerjiden sorumlu di er kurum ve bakanlıkların mevcut rol ve sorumluluklarında bir de ißiklik yaratmamıßtır. Baß Elektrik Denetmeni Ofisi (The Office of the Chief Electrical Inspector) güvenlik konuları ile ilgilenmeyi sürdürmektedir. Enerji verimlili i ile yenilenebilir enerji konusunda öneri ve yardımlar Sürdürülebilir Enerji Kurumu (Sustainable Energy Authority) tarafından sa lanmaktadır. Tüm bu kurulußların haberleßme ayrıntıları bu kitapçı ın 8. sayfasında yer almaktadır. Yeni bir sayaç gerekmeyecektir Elektrik sa layıcı ßirketi de ißtirseniz de, yeni bir sayaç taktırmanız gerekmeyecektir. Íu anda, elektrik sa layıcı ßirket seçene i olan fazla elektrik enerjisi tüketen aboneler, sa layıcı ßirketi de ißtirmek istemeleri durumunda, yeni ölçüm sistemi satın almak zorundadırlar. Bu, ßirketlerin elektrik üretim ßirketlerinden yarım saatlik esasına dayalı elektrik enerjisi satın almayı denetlemeleri için zorunludur yılından itibaren az elektrik enerjisi tüketen abonelere yönelik ulusal pazarın yarım saatlik veri gereksinimine yanıt vermek amacıyla sınıflandırma adı verilen bir sistem uygulanacaktır. Bu sistem kapsamında sayacınızda gösterilen tüketime ve tabi oldu unuz sözleßmeye göre faturalandırılmaya devam edilecektir yılından itibaren yeni bir sayaca ihtiyacınız olmasa da, gelißen teknoloji para ve enerji tasarrufu sa lamanızda yardımcı olabilece inden, yeni bir sayaç taktırmayı düßünebilirsiniz. Gelißmelerle ilgili olarak elektrik sa layıcı ßirketle görüßünüz. 6

7 Di er abonelerle birlikte ya da bir komisyoncu aracılı ıyla elektrik satın alabilirsiniz Ayrıca di er abonelerle birlikte bir ßirketten elektrik satın almak için bir gruba katılabilirsiniz. Bu biraraya gelme olarak adlandırılır ve en uygun fiyatların ya da ilave hizmetlerin elde edilmesini sa lamaya yönelik girißimlerde bulunmak amacıyla her bir abonenin bir alıcı grup ya da kooperatif çatısı altında biraraya gelebileceklerini ifade eder. Enerji kooperatifleri olußturmaya ilißkin bilgiler Victoria Kooperatifçiler Federasyonu ndan (Co-operative Federation of Victoria) numaralı telefon aranarak elde edilebilir. Ayrıca, komisyoncu (broker) rolü üstlenen bir kißi ile görüßebilir ya da bu kißi tarafından aranabilirsiniz. Komisyoncu, bir sözleßme için pazarlık yapılırken sizin adınıza, satıß ßirketleri için bir satıß acentası olarak hareket edebilir, ya da sadece sizin için hangi teklifin en iyi olabilece i konusunda ba ımsız önerilerde bulunabilir. Bir komisyoncu ile pazarlık öncesinde bir elektrik ßirketi adına mı yoksa kendi adına mı çalıßtı ını sorunuz. Kendi adına çalıßıyor olması durumunda, bir elektrik ßirketi ile sizin için en iyi sözleßmeyi nasıl sa layaca ını sorunuz. Ayrıca, sizinle ilgili bilgileri bir elektrik ßirketine verece i için bir komisyon alıp almayaca ını da ö renmeniz gerekir. Satın alma grupları ya da komisyoncularla ilgili her türlü sorunuz için Abone Bilgi Hattı nı numaradan arayınız ya da bir elektrik sa layıcı ßirket ile görüßünüz. Bundan sonraki aßamalarda neler olacak? Genel denetim ofisi bu yılın sonlarında daha ayrıntılı bilgiler sa layacaktır. Ayrıca, numaradan Abone Bilgi Hattı nı arayabilir ya da Ofisin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bundan baßka elektrik sa layıcı ßirketler ve komisyoncular da tekliflerini yakında size bildirebilirler. Íu an için herhangi bir girißimde bulunmanız gerekmemektedir. Ne kadar bilgi sahibi olursanız, daha sonra o kadar iyi durumda olabilece inizi unutmayınız. Gaz sa layıcı ßirketi de 2002 yılının sonlarında seçebileceksiniz. Bu de ißiklikle ilgili ayrıntılı bilgiler önümüzdeki yıl sa lanacaktır. Ayrıntılı bilgi edinmek Abone Bilgi Hattı nı numaradan arayınız. Pazartesi-Cuma, saat ve Cumartesi- Pazar, saat arası. YA DA Ofisin web sitesini ziyaret ediniz. Genel Denetim Ofisi Genel Denetim Ofisi (Office of Regulator-General) elektrik sa layıcı ßirketler ve aboneler arasındaki ilißkilerin eßitlik temelinde gerçekleßmesini sa lamak amacıyla, denetlenen belirli sektörlerde (elektrik enerjisi sektörü dahil) rekabeti özendirmek ve bir gözetici rolü oynamak için olußturulan ba ımsız bir endüstri denetim kurumudur. Victoria Hükümeti bu ofisin 2002 yılından itibaren Temel Hizmetler Komisyonu na (Essential Services Commission) dönüßtürülmesini sa layacak yasa tasarısını parlamentoya sunmußtur. Bu Ofis size bilgi sa layabilir, ancak seçmeniz gereken elektrik ßirketi konusunda öneri de bulunamaz. Bu sizin kararınız olacaktır. Telefon: (03) Web sitesi: Faks: (03) E-posta: 7

8 Di er kuruluß ve kurumlar, ve rolleri Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission) 1974 Ticaret Usul Yasası (Trade Practices Act 1974) ve 1983 Fiyat zleme Yasası nın (Price Surveillance Act 1983) yürütülmesinden sorumlu ba ımsız yasal bir kurumdur ve di er yasalar kapsamında ek sorumluluklara sahiptir Ticaret Usul Yasası, rekabeti önleyici ve haksız pazarlama uygulamaları, ßirketler arası birleßme ya da devirler, ürün güvenli i/sorumlulu u ve üçüncü tarafın ulusal öneme sahip tesislere erißim alanlarını kapsar. Telefon: Web sitesi: Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisi (Victoria) Aboneler ile elektrik ßirketleri arasındaki anlaßmazlıkları çözer. Kamu temsilcisi tüm abonelere açık olup ücretsiz hizmet sa lar. Ücretsiz telefon: Ücretsiz faks: Tercümanlık Servisi: Ulusal Elektrik Düzenleyici Servis: E-posta: Web sitesi: Baß Elektrik Denetmeni Ofisi (Office of the Chief Electrical Inspector) Victoria da elektrik enerjisi güvenirli i ve ekipman verimlili inden sorumlu ba ımsız teknik düzenleyicidir. Telefon: (03) Faks: (03) Web sitesi: E-posta: Sürdürülebilir Enerji Kurumu (Sustainable Energy Authority) Abonelere, ißyerlerine, okul ve di er kamu kurulußlarına enerji verimlili i ve sürdürülebilir enerji seçeneklerini benimsemelerinde yardımcı olan Victoria Hükümeti nin bir kurumudur. Kurum Melbourne, Ballarat, Bendigo, Geelong, Gippsland ve Wangaratta da Energy Smart Advisory Merkezleri aracılı ıyla ücretsiz çok çeßitli bilgiler sa lamaktadır. Telefon: (Sadece Victoria için) Faks: (03) E-posta: Web sitesi: Toplum Hizmetleri Bakanlı ı ndirim Birimi (Concession Unit, Department of Human Services) Ödeme zorlu u olan abonelere bir defaya mahsus olmak üzere faturalarının bir kısmının ya da tamamının ödenmesinde yardım sa layan Elektrik, Su ve Gaz Yardım Ödene i Programı (Utility Relief Grant Scheme - URGS) yanında, koßulları uygun olan düßük gelirli abonelerin elektrik faturalarında indirimden yararlanmalarını da düzenler. Telefon: (03) ve (Melbourne dıßından arayacaklar için) Web sitesi: Victoria Tüketici ve Ticari ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs Victoria - CBAV) Eski adı Adil Ticaret ve Ticari ßler Ofisi olan CBAV Victoria da tüketicilerin korunmasından ve adil ticaret yönetmeliklerinin uygulanmasından sorumlu ana kamu kurulußudur. CBAV nin sorumlulukları geniß çaplı olup konut kiracılı ı, ev eßyaları, motorlu araçlar, kredi, inßaat ve ilgili sektörler, emlak ve seyehat acentalarını da kapsar. Elektrik endüstrisindeki baßlıca rolü elektrik sa layıcı ßirketler ve komisyoncuların pazarlama faaliyetlerinde, 1999 Adil Ticaret Yasası na ba lı kalıp kalmadıklarını denetlemektir. Telefon: (03) Web sitesi: 8

HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve Sorumluluklarınız

HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve Sorumluluklarınız HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve Sorumluluklarınız Turkish Ev ve Toplum Bakım Programı (Home and Community Care - HACC) günlük ißlerini idare etmekte zorlanan ancak kendi evinde

Detaylı

Tak! Tak! Kim o? Kapıdan yapılan satışlar konusunda tüketici rehberi

Tak! Tak! Kim o? Kapıdan yapılan satışlar konusunda tüketici rehberi Tak! Tak! Kim o? Kapıdan yapılan satışlar konusunda tüketici rehberi BİR SATIŞ ELEMANI KAPINIZI ÇALDIĞINDA HAKLARINIZI BİLİN Kapınıza gelen satış elemanları ile alışverişiniz konusunda yasal haklarınız

Detaylı

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı,

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı, SABİT TELEFON HİZMETLERİ: Abonelik: Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: Sözleşme hükümlerini okumalı,

Detaylı

Turkish. Ev satın alma veya satma Buying or selling a home

Turkish. Ev satın alma veya satma Buying or selling a home Turkish Ev satın alma veya satma Buying or selling a home Bilgilendirme Sayfası (Türkçe /Turkish) Ev satın alma veya satma Ev satın alma Ev satın almak, insanların ço unlu u için çok zorlu bir süreç anlamına

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

PUBLICHOUSING DEVLET KONUTLARI

PUBLICHOUSING DEVLET KONUTLARI PUBLICHOUSING DEVLET KONUTLARI T U R K I S H Victoria Hükümeti, düßük gelirli kißiler için sınırlı sayıda konut temin etmektedir. Devlet Konutları, Konut Dairesi (Office of Housing) tarafından tahsis edilmekte

Detaylı

ELEKTRİKTE YENİ AKIM!

ELEKTRİKTE YENİ AKIM! ELEKTRİKTE YENİ AKIM! Enerji sektörünün güçlü oyuncularından İpragaz, gücü ve güvencesiyle elektrik piyasasında da önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Türkiye ye güven ve enerji veriyoruz İpragaz, 1961

Detaylı

KENDİ KENDİNİ TEMSİL EDEN İŞÇİ

KENDİ KENDİNİ TEMSİL EDEN İŞÇİ KENDİ KENDİNİ TEMSİL EDEN İŞÇİ THE SELF-REPRESENTED WORKER Turkish Workers Compensation Commission, yaralanmış işçilerle işverenler arasındaki işçi tazminatları anlaşmazlıklarını çözümler. Komisyon a bir

Detaylı

Elektrikte yeni akım: İpragaz Elektrik

Elektrikte yeni akım: İpragaz Elektrik Elektrikte yeni akım: İpragaz Elektrik Türkiye ye güven ve enerji veriyoruz Enerji sektörünün güçlü oyuncularından İpragaz, gücü ve güvencesiyle elektrik piyasasında da önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Detaylı

Bu kılavuzda, federal seçim sürecine ilişkin soruların cevaplarını ve oy verirken yapmanız gerekenler hakkında bilgiyi bulabilirsiniz.

Bu kılavuzda, federal seçim sürecine ilişkin soruların cevaplarını ve oy verirken yapmanız gerekenler hakkında bilgiyi bulabilirsiniz. Seçmen Kılavuzum Kılavuz hakkında Bu kılavuzda, federal seçim sürecine ilişkin soruların cevaplarını ve oy verirken yapmanız gerekenler hakkında bilgiyi bulabilirsiniz. Seçimler hakkında Federal seçimlerde,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı

Enerji sektörünün güçlü oyuncularından İpragaz, gücü ve güvencesiyle elektrik piyasasında da önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Enerji sektörünün güçlü oyuncularından İpragaz, gücü ve güvencesiyle elektrik piyasasında da önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Enerji sektörünün güçlü oyuncularından İpragaz, gücü ve güvencesiyle elektrik piyasasında da önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Türkiye ye güven ve enerji veriyoruz İpragaz, 1961 yılında Eureka Metal

Detaylı

SAKATLANAN Ç LER Ç N B LG LER TURKISH

SAKATLANAN Ç LER Ç N B LG LER TURKISH SAKATLANAN Ç LER Ç N B LG LER TURKISH Bu kitapçık sakatlanan bir i çi olarak, i çi tazminatı anla mazlı ınızın olması durumunda neler bekleyebilece inizi açıklamaktadır. Bizim anla mazlıkları nasıl ele

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

THE STAR KENDİNİ UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI TURKISH

THE STAR KENDİNİ UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI TURKISH THE STAR KENDİNİ UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI TURKISH GİRİŞ Kumar oynama, Avustralyalıların her yıl yaklaşık yüzde 80 ini çeken heyecan verici ve yaygın olarak sevilen bir eğlence biçimidir. Oynayanların çoğu,

Detaylı

Hoşgeldiniz. Northern AMEP Konsorsiyumuna Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz. Northern AMEP Konsorsiyumuna Hoşgeldiniz Hoşgeldiniz Turkish Northern AMEP Konsorsiyumuna Hoşgeldiniz Northern AMEP Melbourne nın kuzey bölgesinde, kişilerin evlerine yakın bir eğitim merkezinde Yetişkin Göçmenler için İngilizce Programı (Adult

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Güçlüyüz: Marmara dan Türkiye ye uzanan enerji hattı: Sepaş Enerji. Erişilebiliriz: Size çok yakınız

Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Güçlüyüz: Marmara dan Türkiye ye uzanan enerji hattı: Sepaş Enerji. Erişilebiliriz: Size çok yakınız Deneyimliyiz: Enerjimiz geçmişimizden... Sepaş Enerji, elektrik piyasası kanunu gereğince, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle, hukuki

Detaylı

TENANTSRIGHTS K RACILARIN HAKLARI

TENANTSRIGHTS K RACILARIN HAKLARI TENANTSRIGHTS K RACILARIN HAKLARI T U R K I S H T Ü R K Ç E Victoria daki tüm kiracılar yasal haklara sahiptir. Bu haklar 1997 Konut Kiracılı ı Yasası (Residential Tenancies Act 1997-ACT) ile güvence altına

Detaylı

Esnek Fiyatlandırma Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Esnek Fiyatlandırma Konusunda Sıkça Sorulan Sorular Esnek Fiyatlandırma Konusunda Sıkça Sorulan Sorular Turkish 1. Esnek elektrik fiyatlandırma nedir? Esnek elektrik fiyatlandırma, gün içinde değişik zamanlarda değişik fiyat tarifelerinin uygulanması demektir.

Detaylı

SANAL SANTRAL HİZMETİ.

SANAL SANTRAL HİZMETİ. SANAL SANTRAL HİZMETİ 11:29 18/08/12 11:29 18/08/12 BULUT SANTRAL (SANAL SANTRAL) NEDİR? Bulut Santral (Sanal Santral), eski tip fiziksel telefon santrallerinin yerini alan, bulut teknolojisiyle internet

Detaylı

Çocuklarım için en iyi olan çözümü bulma

Çocuklarım için en iyi olan çözümü bulma FAMILY DISPUTE RESOLUTION TURKISH Aile Hukuku Aile anlaşmazlık çözüm servisi Çocuklarım için en iyi olan çözümü bulma İyi sonuçlar, daha iyi çözümler, çocuklar için en iyisi Aile anlaşmazlık çözüm servisi

Detaylı

NBN Bağlantı Paketiniz. Sabit hatlı telefon ve İnternet inizi Geniş Bantlı İletişim Ağı na bağlama sıranız gelmiştir.

NBN Bağlantı Paketiniz. Sabit hatlı telefon ve İnternet inizi Geniş Bantlı İletişim Ağı na bağlama sıranız gelmiştir. NBN Bağlantı Paketiniz Sabit hatlı telefon ve İnternet inizi Geniş Bantlı İletişim Ağı na bağlama sıranız gelmiştir. NBN hizmetiniz hazır durumdadır Geniş Bantlı İletişim Ağı (NBN) Avustralya nın yeni

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Rekabete Açık Fiyat. Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar. Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar farklılık arz etmektedir. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

Rekabete Açık Fiyat. Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar. Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar farklılık arz etmektedir. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 90,0% 80,0% Rekabete Açık Fiyat 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar D. Gaz Sistem Kul. ÖTV KDV 10,0% 0,0% Doğalgaz Sistem Kul. ÖTV KDV Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

NEDEN İPRAGAZ ELEKTRİK?

NEDEN İPRAGAZ ELEKTRİK? NEDEN İPRAGAZ ELEKTRİK? İPRAGAZ ELEKTRİK ÇÜNKÜ... Bağımsız bir enerji şirketi seçerken en önemli unsur güvendir. İpragaz Elektrik, 50 yılı aşkın süredir Türkiye ye hizmet veren İpragaz ın gücü ve güvencesindedir.

Detaylı

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından faturalı kurumsal hatlara yönelik olarak başlatılan 09/04/2012-01/08/2012 tarihleri arasında geçerli olacak

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

Göçmenlik ve iltica konuları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Bilmeniz gerekenler

Göçmenlik ve iltica konuları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Bilmeniz gerekenler Göçmenlik ve iltica konuları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Bilmeniz gerekenler Göçmenlik ve iltica konuları hakkında yasal bir yardım arıyorsanız, bu rehber tam size göre demektir. Bu rehberde

Detaylı

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Değerli Üyemiz, Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi nin elektrik enerjisi satış fiyat teklifi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

Seçmeli orta öğretim okulları ve akademik açıdan çok yetenekli öğrenciler için sınıflar: kimi bilgiler

Seçmeli orta öğretim okulları ve akademik açıdan çok yetenekli öğrenciler için sınıflar: kimi bilgiler Selective High Schools and Opportunity Classes: some facts Seçmeli orta öğretim okulları ve akademik açıdan çok yetenekli öğrenciler için sınıflar: kimi bilgiler Anababalar/bakıcılar ve öğrenciler için

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

Food law inspections and your business Turkish

Food law inspections and your business Turkish GIDA YASALARI KAPSAMINDA DENETİMLER VE İŞLETMENİZ Food law inspections and your business Turkish Gıda yasaları kapsamında denetimler ve işletmeniz Yiyecek yapan veya hazırlayan bir işletme çalıştırıyorsanız,

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda.

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda. VerdeTaks dünya çapında vergi iadeleri hizmeti veren yeni kurulmuş bir şirkettir. Şirketimiz finansal, müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış alanlarında 14 yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Uzmanlarımızın

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Teşekkül merkez

Detaylı

Enerji faturanızın yönetimi

Enerji faturanızın yönetimi Enerji faturanızın yönetimi Victoria lı enerji müşterileri için bir rehber 1 Treasury Place, Melbourne adresli Victoria Hükümeti tarafından yetkilendirilmiş ve yayınlanmıştır İçindekiler Enerji faturanızın

Detaylı

student complaints procedure (Turkish)

student complaints procedure (Turkish) student complaints procedure (Turkish) English UK üyesi dil merkezleri ile ilgili şikâyetler Bu belgede, English UK in üye dil merkezleriyle ilgili şikâyetleri nasıl ele aldığı özetlenmektedir. Arka plan

Detaylı

KARAR VERME VE SORUMLULUK: 2. BÖLÜM

KARAR VERME VE SORUMLULUK: 2. BÖLÜM TURKISH BU NDA DEÆ N LEN KONULAR Sınır koyarken düßünülmesi gereken konular Ergenlik ça ındaki çocu unuzun kendi kararlarını vermesine nasıl tepki göstereceksiniz Çocu unuzun kendi kararlarını verip veremeyece

Detaylı

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

Yaşlı Kişiler için Hizmetler

Yaşlı Kişiler için Hizmetler Yaşlı Kişiler için Hizmetler Yaşlı Kişiler için Hizmetler Merri Community Health Services (Merri Toplum Sağlık Hizmetleri), toplum içindeki yaşlı kişilerin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

Detaylı

Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız. RWE Turkey 09/11/2015 PAGE 1

Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız. RWE Turkey 09/11/2015 PAGE 1 Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız RWE Turkey 09/11/2015 PAGE 1 RWE, başarılı ve uzun geçmişiyle enerji piyasasında güvenilir ve güçlü bir iş ortağıdır RWE Genel Merkezi, Essen, Almanya Rakamlarla RWE*

Detaylı

Credit and Investments Ombudsman Case Management Faks: 02 9273 8440 Posta: PO Box A252, Sydney South NSW 1235

Credit and Investments Ombudsman Case Management Faks: 02 9273 8440 Posta: PO Box A252, Sydney South NSW 1235 Şikayet Formu Bize Gönderin: Credit and Investments Ombudsman Case Management Faks: 02 9273 8440 : PO Box A252, Sydney South NSW 1235 Bu form, sizin şikayetinizi değerlendirmek ve araştırmak için bize

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE Resmî Gazete:4.06.2011 Tarih ve 27954 Sayı Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi. Kampanya Şartları

Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi. Kampanya Şartları Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi Kampanya Şartları 1. Kampanya 06.06.2014 01.10.2014 tarihleri arasında geçerli olup kampanya kapsamında sunulan ürünler stoklar ile sınırlıdır.

Detaylı

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. Reon Enerji, enerji tüketimini daha ekonomik ve fonksiyonel bir hale getirme misyonundan

Detaylı

Housing Choices Australia (Avustralya Konut Seçenekleri) ile kiralama

Housing Choices Australia (Avustralya Konut Seçenekleri) ile kiralama Housing Choices Australia (Avustralya Konut Seçenekleri) ile kiralama Housing Choices Australia, Avustralya'nın zorlu özel kiralama piyasası içinde bir ev bulmak amacıyla bocalayan kişilere güvenli, kalitesine

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL NOKIA 1280 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL NOKIA 1280 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Nokia 1280 Kampanyası ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler Turkish Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler İçindekiler Avustralya İletişim ve Medya Kurumu...3 Tüketici

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi,

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi, TÜRK TELEKOM MOBİL PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Mobil Prestij Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK- 1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Mobil Prestij

Detaylı

PosAvis Enerji, HOŞGELDİNİZ

PosAvis Enerji, HOŞGELDİNİZ Cep Telefonlarınızı Sessiz Konuma Alınız, PosAvis Enerji, HOŞGELDİNİZ POSAVIS INTERNATIONAL ENERJİ PİYASASI AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ, 1. Avrupa birliği müktesebatına uyum sağlanması amacıyla, devletin

Detaylı

İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: AYLIK KULLANIM KOTASI AKN

İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: AYLIK KULLANIM KOTASI AKN ONLINE SATIŞ KANALI ÜZERİDEN KAMPANYA ÖN BAŞVURUSU YAPAN ABONELERE YÖNELİK OLARAK İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA KAMPANYASI LIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta SAĞLIK SİGORTASI Temel Sigorta İsviçre de ikamet eden tüm kişiler hastalık ve kazaya karşı sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bu temel sigorta yaş, köken ve ikamet statüsü ne olursa olsun, herkes için zorunludur.

Detaylı

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ (15 Nisan 2011 tarihli ve 27906 sayılı RG de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle değişmiş hali) 12 Eylül 2010 PAZAR Resmî

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

www.yourchoice.vic.gov.au Elektrik ve Gaz Perakende Şirketleri nin fatura düzenlemeleri ile ilgili haklarınız

www.yourchoice.vic.gov.au Elektrik ve Gaz Perakende Şirketleri nin fatura düzenlemeleri ile ilgili haklarınız Elektrik ve Gaz Perakende Şirketleri nin fatura düzenlemeleri ile ilgili haklarınız Bu sayfalarda sunulan bilgiler aşağıda belirtilen hususları anlamanıza yardımcı olacaktır: Enerji tüketim fauranızın

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

ElektraSoft Agency-1 Acenta Otomasyonu

ElektraSoft Agency-1 Acenta Otomasyonu 1 ElektraSoft Agency-1 Acenta Otomasyonu Incoming Versiyonu 2 Otel, Grup, Günlük Tur,Paket Tur + Operasyon & Maliyetlendirme + Online (B2B) + Online Tur Otomasyonu + Finans & Muhasebe + Raporlar & İstatistikler

Detaylı

KURUMSAL KARTALCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KARTALCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KARTALCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kartalcell İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname ve eklerinde ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

Express İthalat sistemi. Gönderen için kullanım kılavuzu

Express İthalat sistemi. Gönderen için kullanım kılavuzu Express İthalat sistemi Gönderen için kullanım kılavuzu TNT Express İthalat sistemi Bu sistem, ithalat gönderilerinin organize edilmesi için hazırlanmıș, kullanımı kolay online bir programdır. TNT Express

Detaylı

Yardım Kuruluşum ve Avustralya Yardım Kuruluşları ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Komisyonu (ACNC)

Yardım Kuruluşum ve Avustralya Yardım Kuruluşları ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Komisyonu (ACNC) Çalışma Kitabı Yardım Kuruluşum ve Avustralya Yardım Kuruluşları ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Komisyonu (ACNC) 2015 ACNC 2015 sayfa 1 İçindekiler Kaynak... 2 Bölüm 1: ACNC nedir ve ne yapar?... 3 Bölüm

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, AntalyaList.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır.

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır. Kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer yakıtlardan oluşan geleneksel enerji kaynakları ile su, rüzgar, güneş vb yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elde edilen elektrik, yüksek gerilim ve/veya orta

Detaylı

GOST-K Nedir? GOST, Rusça kelime olarak türkçe karşılığı Norm dur ve K harfi de Kazakistan demektir. Kazakistan devletine satmayı planladığınız pek ço

GOST-K Nedir? GOST, Rusça kelime olarak türkçe karşılığı Norm dur ve K harfi de Kazakistan demektir. Kazakistan devletine satmayı planladığınız pek ço GOST-K BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz GOST-K Nedir? GOST, Rusça kelime olarak türkçe karşılığı Norm dur ve K harfi de Kazakistan demektir.

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyaları.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyaları. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-07/558 Gündem Konusu : Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyaları. KARAR takrir

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan sabit ve mobil

Detaylı

[cover] Çocuğunuza aşı yapıldıktan sonra

[cover] Çocuğunuza aşı yapıldıktan sonra [cover] Çocuğunuza aşı yapıldıktan sonra Çocuğunuzun aşısını yaptırmanız, kendisini, bir ya da birden fazla bulaşıcı hastalığa karşı koruma konusunda önemli bir karar verdiğiniz anlamına gelmektedir. Aşılar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN)

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) 1- AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi / Cepte Bayram

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL TARİFE YE BAŞVURU VE İŞYERİ BEYAN FORMU

ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL TARİFE YE BAŞVURU VE İŞYERİ BEYAN FORMU ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL TARİFE YE BAŞVURU VE İŞYERİ BEYAN FORMU Adı-Soyadı / Şirket Unvanı : ABONE BİLGİLERİ T.C. Kimlik/Vergi Numarası : Abonelik Durumu*: Yeni Abone Mevcut Abone (*Tüzel kişiliği bulunan

Detaylı

Viktorya Eyaletinde Avustralya Sağlık Bakım Hakları Tüzüğü TURKISH

Viktorya Eyaletinde Avustralya Sağlık Bakım Hakları Tüzüğü TURKISH Viktorya Eyaletinde Avustralya Sağlık Bakım Hakları Tüzüğü TURKISH 2 Avustralya Sağlık Bakımı Hakları Tüzüğü Avustralya Sağlık Bakımı Hakları Tüzüğü 3 Avustralya Sağlık Bakımı Hakları Tüzüğü Avustralya

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği Resmi Gazete:26.10.2002 Tarih ve 24918 Sayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARI SÖZLEŞMESİ/COVENANT OF MAYORS M. TUNÇ SOYER SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI

AVRUPA BİRLİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARI SÖZLEŞMESİ/COVENANT OF MAYORS M. TUNÇ SOYER SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AVRUPA BİRLİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARI SÖZLEŞMESİ/COVENANT OF MAYORS M. TUNÇ SOYER SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI 20.05.2017 ENERGY CITIES Enerji Dönüşümünde Yerel Yönetimler Avrupa Ağı Seferihisar Belediyesi,

Detaylı

ElektraSoft Tour-1 Acenta Otomasyonu

ElektraSoft Tour-1 Acenta Otomasyonu 1 ElektraSoft Tur Versiyonu 2 Otel + Transfer & Günlük Tur & Ulaşım & Rent A Car u + Günlük Operasyon & Maliyetlendirme + Online Tur Otomasyonu + Finans & Muhasebe + Raporlar & İstatistikler = Tour-1 Tur

Detaylı

Carinova. İkamet bakımı. Güvenilir ve yakın. www.carinova.nl

Carinova. İkamet bakımı. Güvenilir ve yakın. www.carinova.nl Carinova İkamet bakımı Güvenilir ve yakın www.carinova.nl Bakımlı ikamet Carinova İkamet bakımı ikamet ve bakım hizmetini altı ikamet ve bakım merkezinde ve iki hasta bakım evinde sunuyor. İkamet ve bakım

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 24 Ekim 2014 İstanbul Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve n E-ihracatın Türkiye için manası è

Detaylı

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR.

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR. 13.07.2014 tarih ve 29059 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme

Detaylı

Enerji danışmanlığı ne getiriyor? Neler desteklenir?

Enerji danışmanlığı ne getiriyor? Neler desteklenir? Neden danışmanlık? Enerji tasarrufu faydalıdır, heleki şirketiniz için. Enerji verimliliği ne demektir: Daha düşük elektrik, ısıtma ve soğutma maliyeti ve ayrica iklimin korunmasına katkı. Enerji tasarrufu

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

Yeni bir internet talebinde bulunarak Vodafone Süpernet abonesi olabilirsiniz.

Yeni bir internet talebinde bulunarak Vodafone Süpernet abonesi olabilirsiniz. 1. Vodafone Süpernet Fibermax hizmeti nedir? Vodafone Süpernet Fibermax hizmeti Vodafone un fiber altyapıda sunduğu, talebe göre limitli ya da limitsiz seçenekleri bulunan ve 1000 Mbps e varan hızlarda

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı