Turkish Elektrik Sa layıcı Íirketi seçmeye ilißkin tüm bilgiler. Adım adım izlenecek bir rehber.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Elektrik Sa layıcı Íirketi seçmeye ilißkin tüm bilgiler. Adım adım izlenecek bir rehber."

Transkript

1 Turkish Elektrik Sa layıcı Íirketi seçmeye ilißkin tüm bilgiler. Adım adım izlenecek bir rehber. Office of the Regulator-General, Victoria

2 çindekiler: Seçme yetkisi...3 Elektrik enerjisi size nasıl ulaßtırılır...3 Satıß ve da ıtım arasındaki fark...3 De ißikliklerin yararları...4 Seçenekleriniz...4 Kirada oturuyorsanız...4 Íu anda yapılması gerekenler...4 Gözönünde bulundurulması gereken konular...5 Abonelerin korunması sürdürülecektir...5 Yeni bir sayaç gerekmeyecektir...6 Di er abonelerle birlikte ya da bir komisyoncu aracılı ıyla elektrik satın alabilirsiniz...7 Bundan sonraki aßamalarda neler olacak?...7 Ayrıntılı bilgi edinmek...7 Genel Denetim Ofisi...7 Di er kuruluß ve kurumlar, ve rolleri...8 2

3 Seçme yetkisi Victoria da elektrik endüstrisi de ißmektedir. Satıßta rekabet Victoria da konut ve ißyerlerinin elektrik enerjisi sa layacak ßirketi seçebilmeleri anlamına gelmektedir. Bu kitapçık elektrik enerjisi piyasasının faaliyet ßekli ve seçiminizi nasıl yapabilece iniz konusunda bazı bilgiler sunmaktadır. Aßa ıdaki ßema elektrik endüstrisinin nasıl çalıßtı ını göstermektedir. Elektrik enerjisi size nasıl ulaßtırılır 2002 yılının baßından itibaren Victoria da elektrik enerjisi satıß yetkisine sahip bir grup ticari müessese arasından bir elektrik ßirketi seçebileceksiniz. Bu ßirketlerin karma bir sahiplik yapısı vardır; bazıları resmi olarak di er eyalet hükümetlerine ve bazıları da Avustralyalı ya da yabancı özel yatırımcılara aittir. Tüm elektrik sa layıcı ßirketlere yetki belgeleri Genel Denetim Ofisi (Office of the Regulator-General) tarafından verilmektedir. Bu ßirketler teknik ve mali kapasitelerine ilißkin belirli kriterleri karßılamak zorundadırlar. Yetkili elektrik ßirketlerinin bir listesi ve haberleßme ayrıntılarını bu kitapçı ın ekinde bulacaksınız. Üretim letim Da ıtım Satıß Üretim Elektrik santralleri elektrik enerjisi üretirler ve Victoria, New South Wales, Queensland ve Güney Avustralya Eyaletleri ile ACT bölgesini kapsayan bir ulusal elektrik enerjisi pazarında ürünlerini pazarlamak için rekabet ederler. letim letim ßebekesi elektrik enerjisini elektrik santrallerinden Victoria daki ana da ıtım noktalarına taßır. Da ıtım Da ıtım ßebekesi elektrik enerjisini evinize getirmek için elektrik direk ve hatlarından yararlanır. Victoria da beß tane elektrik da ıtım ßirketi bulunmaktadır. Bunların bir listesi ve haberleßme ayrıntıları ekte verilmektedir. Satıß Elektrik sa layıcı ßirketler elektrik enerjisini toptan satın alarak size satarlar ve gereksinimlerinize uygun paket ve hizmetler gelißtirirler. Faturanızı gönderir ve genel olarak elektrik endüstrisinin di er kesimleriyle ilißkilerinizi sizin adınıza yürütürler. Satıß ve da ıtım arasındaki fark Elektrik enerjisi endüstrisinde aboneleri do rudan etkileyen iki farklı ißlev vardır. Bunlar satıß ve da ıtımdır. Da ıtım ßirketleri, elektrik enerjisini konutunuza getiren elektrik direk ve hatları yüksek ve alçak gerilim ßebekesinin sahibi olup, yönetimini yürüten ßirketleridir. Bu ßirketler konutunuza kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisi sa lanmasından sorumludurlar. Elektrik sa layıcı ßirketler elektrik enerjisini toptan satın alarak size satarlar ve gereksinimlerinize uygun paket ve hizmetler gelißtirirler. Faturanızı gönderir ve genel olarak elektrik enerjisi endüstrisinin di er kesimleriyle ilißkilerinizi sizin adınıza yürütürler. Bazı elektrik sa layıcı ßirketler Victoria ya da di er eyaletler de sahiplik yoluyla da ıtım ßirketleri ile ba lantılıdırlar; bazıları ise da ıtım ßirketlerinden ba ımsız çalıßırlar. Elektrik sa layıcı ßirketin de ißtirilmesi size sa lanan elektrik enerjisinin kalitesini ve güvenirli ini etkilemeyecektir. Mevcut Da ıtım ßirketiniz, hangi elektrik sa layıcı ßirketi seçmiß olmanıza bakmaksızın size elektrik getiren direk ve hatların ißletmesini yürütmeyi sürdürecektir. Elektrik sa layıcı ßirketi de ißtirdi iniz için mülkünüze elektrik getiren mevcut hatlarda herhangi bir de ißlik yapılması gerekmeyecektir. Bu, Telstra nın geçmißte ev telefonunuzla ilgili telekominikasyon hizmetlerini satmasına benzer bir uygulamadır. Artık bu endüstride rekabet vardır. Telstra direk ve hatların ißletmesini sürdürmekte, ancak servis sa layıcı ßirketi seçme hakkı sizin olmaktadır. Konut 3

4 De ißikliklerin yararları Elektrik sa layıcı ßirketler arasında rekabetin olması, bireysel gereksinimlerinize en uygun olan fiyat ve hizmetleri içeren en yenilikçi paketleri edinmek için ßirketler arasında seçim yapabilece iniz anlamına gelmektedir. Sözgelimi; do aya dost enerji kaynakları ya da çevre dostu baßka ürünlerle ilgilenmeniz ya da çokluyakıtlı hizmet aramanız halinde, bu tür paketleri sunan ßirketlerle ilgili ön araßtırma yapabileceksiniz. Her sektörde oldu u gibi, elektrik endüstrisinde de rekabet; ßirketlerin ürün, hizmet ve fiyatların en iyi kombinasyonunu sa lamak amacıyla rekabet içine girmeleri sonucu tüketicilere uzun dönemli yararlar sa lamaya yönelik tasarımlanmaktadır. Seçenekleriniz 2002 yılının baßlarından itibaren aßa ıdaki seçeneklerden birisini seçeceksiniz: Herhangi bir elektrik sa layıcı ßirketle bir sözleßme imzalamak için araßtırma yapmak. Mevcut ßirketinizle bir sözleßme yapmak. Yayımlanmıß fiyatlar ve ßartlar çerçevesinde bir deemed (varsayılan) sözleßme kapsamında mevcut ßirketiniz size elektrik enerjisi sa lamayı sürdürecektir. Tüm sözleßmelerde incelemeniz gereken özel koßullar aßa ıdakileri kapsar: Ödemeniz gereken bedel ve di er ücretler Nasıl ve ne zaman faturalandırılaca ınız Faturayı ödemek zorunda oldu unuz tarih Kapama ve açmaya ilißkin ayrıntılar, ve Íikayetin incelenmesi sürecinde haklarınızın neler oldu u. Tüm sözleßme türlerinin koßulları Genel Denetim Ofisi tarafından belirlenen asgari standartlara uymak zorundadır. Sözleßmenizde yer alması gereken hak ve sorumlulukların tam listesi, Elektrik Enerjisi Satıß Yönetmeli i nde (Electricity Retail Code) belirtilmektedir. Bu yönetmeli in bir kopyasını elektrik ßirketinden isteyebilir; ya da adresli web sitesini ziyaret ederek veya numarayı arayarak edinebilirsiniz. Bazı sözleßmeler sabit bir dönem için olabilir. Böyle bir sözleßme imzalamadan önce, bu sözleßmeye zamanından önce son vermek istedi inizde sizden talep edilecek her türlü bedeli elektrik sa layıcı ßirkete sormayı unutmayınız. Elektrik ßirketi ile sözleßme konusunda görüßürken, aßa ıdaki terimlerle karßılaßabilirsiniz: deemed contract (varsayılan sözleßme) her hangi bir yeni sözleßme yapmadı ınız anlamına gelmektedir. Muhtemelen halen bu tür bir sözleßme kapsamında olabilirsiniz. standing contract (mevcut sözleßme) sizin talebiniz üzerine size verilmesi gereken ve elektrik ßirketiniz tarafından yayımlanan bir sözleßmedir. market contract (piyasa sözleßmesi) bir elektrik ßirketiyle pazarlı ı yapılır ve yayımlanması gerekmez. Bu konuyu tam olarak anlayamamanız halinde, ßirketten, size bu farklı sözleßme türlerini açıklamasını isteyiniz ya da numaradan Abone Bilgi Hattı nı (Customer Information Line) arayınız. Kirada oturuyorsanız Kiralık bir mülkde tüketilen elektrik için ödeme yapıyorsanız, elektrik sa layıcı ßirketi seçme hakkınız bulunmaktadır. Íu anda yapılması gerekenler Íu anda herhangi bir karar vermeniz gerekmez. Bu konuya gereken zamanı ayırabilir ve çeßitli ßirketlerin tekliflerini karßılaßtırabilirsiniz. Bir karara varmadan önce bilinçli bir seçim yapmak amacıyla olabildi ince bilgi toplamanız en do ru olanıdır. Elektrik ßirketleri, arkadaßlarınız ve iß arkadaßlarınız dahil bir çok kißiyle konußmak isteyebilirsiniz. Ne kadar bilgi sahibi olursanız, o kadar iyi bir seçim yapabilirsiniz. Bir sözleßme yapmayı düßündü ünüzde, sözleßmenin özel koßullarını dikkatli bir biçimde okumanız ve bunun sizin için en iyi sözleßme olup olmadı ını de erlendirmeniz gerekir. Bu sözleßmenin koßullarını mevcut sözleßmenizin koßulları ile karßılaßtırmayı isteyebilirsiniz. E er elinizde yoksa, mevcut sözleßmenin bir kopyasını ßirketten isteyiniz. 4

5 2002 yılı baßına kadar mevcut elektrik ßirketinizi de ißtiremeyeceksiniz. Ayrıca, tekliflerini henüz tamamlamayan ya da pazarlamayan bazı ßirketler de olabilir. Size sunulan herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadı ınızı unutmayınız. Gözönünde bulundurulması gereken konular Karar öncesinde size yardımcı olması için yapabilecekleriniz: Ne miktarda ve ne ßekilde elektrik tüketti inizi düßünmeye baßlayınız. Klimanız, elektrikli ısıtıcınız, elektri in yo un kullanıldı ı saatler dıßında çalıßan sıcak su sisteminiz var mı? Bunlar, elektrik ßirketinden size ne tür paket sunmasını isteyebilece iniz konusunda karar vermenizde yardımcı olacaktır. Mevcut elektrik faturalarınızda yer alan bilgileri ö reniniz. Bunu yapmanız size teklif vermelerinde elektrik ßirketlerine yardımcı olacaktır. Íirketinize, en iyi satıß tarifesinde olup olmadı ınızı ve seçeneklerinizin neler oldu unu sorunuz. Faturalarınızı bir baßka yöntemle ödemek isteyip istemedi inizi ve hangi sıklıkta ödemek istedi inizi de erlendiriniz. Green Power onaylı do ayla dost bir ürün seçmeyi isteyip istemedi inizi de erlendiriniz. Kendinize, elektrik sa layıcı ßirketi de ißtirtecek etkenlerin neler oldu unu sorunuz. Sözleßmenizle ilgili karar verirken size yardımcı olması için ilißikteki Rehberden yararlanınız. Abonelerin korunması sürdürülecektir Fiyatlar, masraflar ve ücretler Elektrik için ödeyece iniz bedel esas olarak ßebeke ücretleri (direkler ve hatlar aracılı ıyla elektrik enerjisinin size ulaßtırılma masrafları) ve enerji ücretlerinden (kullandı ınız gerçek enerjinin maliyeti) olußur. Íebeke ücretleri Genel Denetim Ofisi tarafından denetlenir ve yıllık olarak Elektrik Da ıtım Fiyat Tespiti kapsamında düzenlenir. Fiyat kontrolleri her 5 yılda bir gözden geçirilir. Enerji, ya da satıß ücretleri rekabete açık olup, elektrik sa layıcı ßirketler tarafından belirlenecektir. Toplum Hizmetleri Bakanlı ı (Department of Human Services) tarafından sa lanan indirim uygulaması sürdürülecek, halen aldı ınız indirim ve yardım ödenekleri elektrik ßirketini de ißtirmeniz durumunda da devam edecektir. Tüketti iniz elektrik için ödemekte oldu unuz ve faturanızda belirtilen fiyat, sözleßmenizin türüne ba lı olarak saptanacaktır. Size teklifte bulunan herhangi bir elektrik sa layıcı ßirket tam olarak ne kadar ödeme yapaca ınızı ve herhangi bir baßka masrafın olup olmadı ını açıklamak zorundadır. Bu masrafları anlamamanız durumunda, ßirketten bunları size açıklamasını istemeniz gerekir. Deemed (varsayılan) ve standing (mevcut) sözleßmelerde aboneler için fiyatlar, ßirket tarafından iki ay öncesinden yayımlanmak zorundadır. Elektrik sa layıcı ßirkete size uygulanacak olan fiyatların ayrıntılarını sorunuz ya da Ofisin, web sitesini ziyaret ediniz. Rekabetin baßlamasından sonra belirli bir dönemde Hükümet, adil ve makul olmasının sa lanması amacıyla yayımlanan bu fiyatları denetleyecektir. Hükümet elektrik satan ßirketlerin fiyat tekliflerini, gerekli durumlarda, tavsiye almak için Genel Denetim Ofisi ne gönderebilir. Asgari standartlar Elektrik Enerjisi Satıß Yönetmeli i nde belirlenen ve gizlilik, faturaların ödenmesi, açma ve kapama ile ßikayet konularını da kapsayan asgari standartlarla abonelerin korunması sürdürülecektir. Hükümet ve Genel Denetim Ofisi, rekabet gelißtikçe bu standartları gözden geçirecek, ve Ofis haklarınızın korunmasının sa lanması amacıyla elektrik sa layıcı ßirketlerin bu Yönetmeli e uygun hareket edip etmediklerini izlemeyi sürdürecektir. Elektrik sa layıcı ßirket sizin ve ßirketin hak ve sorumluluklarını belirten bir Customer Charter yayımlamak ve size sa lamak zorundadır. Elinizde bir kopyası yoksa, ßirketinizle ilißki kurunuz. 5

6 Hak ve sorumluluklarınızla ilgili bilgileri ayrıca, Ofisin web sitesinden ya da numarayı arayarak elde edebilirsiniz. Pazarlama kuralları Victoria da elektrik sa layıcı bazı ßirketler elektrik enerjisi sözleßmeleri pazarlaması için bir Yönetmelik hazırlamaktadır. Bu Yönetmelik, abone görüßme saatleri ve protokolleri gibi konuları kapsar ve kapıdan ya da telefonla yapılan satıß ba lantılarıyla ilgili kuralları belirler. Müßteri grupları, Genel Denetim Ofisi, Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisi (Victoria Energy and Water Ombudsman) ve Tüketici ve Ticari ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs) tarafından gelißtirilmiß olan bu Yönetmeli in, 2001 yılı sonunda uygulamaya girmesi beklenmektedir. Ayrıca, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission - ACCC), ve Victoria Tüketici ve Ticari ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs Victoria - CBAV) Ticaret Usul Yasası (Trade Practices Act) ve Adil Ticaret Yasası (Fair Trading Act) aracılı ıyla piyasayı denetler. Bazı ßikayetler Victoria Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisine iletilebilir. Bir sözleßme imzaladı ınızda, nasıl onay verece inizi seçme hakkınız vardır. Elektrik sa layıcı ßirket bu konuyu size açıklamak zorundadır. Ancak herhangi bir endißeniz oldu unda numaradan Abone Bilgi Hattı nı arayınız. Gizlilik Elektrik sa layıcı tüm ßirketler, sizinle ilgili bilgileri nasıl kullanacakları ve açıklayacakları konusunda Genel Denetim Ofisi tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadırlar. Bu ßirketlerin ayrıca, ürünlerini size pazarlarken 1988 Federal Gizlilik Yasası nın (Federal Privacy Act 1988) hükümlerine uymaları da gerekir. ndirimler Kıß Enerji ndirimi, Mülke Sa lanan Servis Ücretlerinde ndirim ve Yaßam Destek Makineleri ndirimlerini de kapsayan ve Toplum Hizmetleri Bakanlı ı (Department of Human Services) aracılı ıyla sa lanan indirimlerin abone faturalarına uygulanması sürdürülecek ve elektrik ßirketini de ißtirip de ißtirmemenize bakmaksızın Elektrik, Su ve Gaz Yardım Ödene inden (Utility Relief Grants) yararlanmaya devam edeceksiniz. Íikayetler ve anlaßmazlıklar Victoria Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisi elektrik ßirketleri ile ilgili ßikayet ve anlaßmazlıkları inceler. Ancak, Kamu Temsilcisi ne baßvurmadan önce ßikayeti ßirketle birlikte çözmek girißiminde bulunmanız gerekir. Güvenlik ve çevre standartları Endüstrideki de ißiklikler, güvenli veya sürdürülebilir enerjiden sorumlu di er kurum ve bakanlıkların mevcut rol ve sorumluluklarında bir de ißiklik yaratmamıßtır. Baß Elektrik Denetmeni Ofisi (The Office of the Chief Electrical Inspector) güvenlik konuları ile ilgilenmeyi sürdürmektedir. Enerji verimlili i ile yenilenebilir enerji konusunda öneri ve yardımlar Sürdürülebilir Enerji Kurumu (Sustainable Energy Authority) tarafından sa lanmaktadır. Tüm bu kurulußların haberleßme ayrıntıları bu kitapçı ın 8. sayfasında yer almaktadır. Yeni bir sayaç gerekmeyecektir Elektrik sa layıcı ßirketi de ißtirseniz de, yeni bir sayaç taktırmanız gerekmeyecektir. Íu anda, elektrik sa layıcı ßirket seçene i olan fazla elektrik enerjisi tüketen aboneler, sa layıcı ßirketi de ißtirmek istemeleri durumunda, yeni ölçüm sistemi satın almak zorundadırlar. Bu, ßirketlerin elektrik üretim ßirketlerinden yarım saatlik esasına dayalı elektrik enerjisi satın almayı denetlemeleri için zorunludur yılından itibaren az elektrik enerjisi tüketen abonelere yönelik ulusal pazarın yarım saatlik veri gereksinimine yanıt vermek amacıyla sınıflandırma adı verilen bir sistem uygulanacaktır. Bu sistem kapsamında sayacınızda gösterilen tüketime ve tabi oldu unuz sözleßmeye göre faturalandırılmaya devam edilecektir yılından itibaren yeni bir sayaca ihtiyacınız olmasa da, gelißen teknoloji para ve enerji tasarrufu sa lamanızda yardımcı olabilece inden, yeni bir sayaç taktırmayı düßünebilirsiniz. Gelißmelerle ilgili olarak elektrik sa layıcı ßirketle görüßünüz. 6

7 Di er abonelerle birlikte ya da bir komisyoncu aracılı ıyla elektrik satın alabilirsiniz Ayrıca di er abonelerle birlikte bir ßirketten elektrik satın almak için bir gruba katılabilirsiniz. Bu biraraya gelme olarak adlandırılır ve en uygun fiyatların ya da ilave hizmetlerin elde edilmesini sa lamaya yönelik girißimlerde bulunmak amacıyla her bir abonenin bir alıcı grup ya da kooperatif çatısı altında biraraya gelebileceklerini ifade eder. Enerji kooperatifleri olußturmaya ilißkin bilgiler Victoria Kooperatifçiler Federasyonu ndan (Co-operative Federation of Victoria) numaralı telefon aranarak elde edilebilir. Ayrıca, komisyoncu (broker) rolü üstlenen bir kißi ile görüßebilir ya da bu kißi tarafından aranabilirsiniz. Komisyoncu, bir sözleßme için pazarlık yapılırken sizin adınıza, satıß ßirketleri için bir satıß acentası olarak hareket edebilir, ya da sadece sizin için hangi teklifin en iyi olabilece i konusunda ba ımsız önerilerde bulunabilir. Bir komisyoncu ile pazarlık öncesinde bir elektrik ßirketi adına mı yoksa kendi adına mı çalıßtı ını sorunuz. Kendi adına çalıßıyor olması durumunda, bir elektrik ßirketi ile sizin için en iyi sözleßmeyi nasıl sa layaca ını sorunuz. Ayrıca, sizinle ilgili bilgileri bir elektrik ßirketine verece i için bir komisyon alıp almayaca ını da ö renmeniz gerekir. Satın alma grupları ya da komisyoncularla ilgili her türlü sorunuz için Abone Bilgi Hattı nı numaradan arayınız ya da bir elektrik sa layıcı ßirket ile görüßünüz. Bundan sonraki aßamalarda neler olacak? Genel denetim ofisi bu yılın sonlarında daha ayrıntılı bilgiler sa layacaktır. Ayrıca, numaradan Abone Bilgi Hattı nı arayabilir ya da Ofisin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bundan baßka elektrik sa layıcı ßirketler ve komisyoncular da tekliflerini yakında size bildirebilirler. Íu an için herhangi bir girißimde bulunmanız gerekmemektedir. Ne kadar bilgi sahibi olursanız, daha sonra o kadar iyi durumda olabilece inizi unutmayınız. Gaz sa layıcı ßirketi de 2002 yılının sonlarında seçebileceksiniz. Bu de ißiklikle ilgili ayrıntılı bilgiler önümüzdeki yıl sa lanacaktır. Ayrıntılı bilgi edinmek Abone Bilgi Hattı nı numaradan arayınız. Pazartesi-Cuma, saat ve Cumartesi- Pazar, saat arası. YA DA Ofisin web sitesini ziyaret ediniz. Genel Denetim Ofisi Genel Denetim Ofisi (Office of Regulator-General) elektrik sa layıcı ßirketler ve aboneler arasındaki ilißkilerin eßitlik temelinde gerçekleßmesini sa lamak amacıyla, denetlenen belirli sektörlerde (elektrik enerjisi sektörü dahil) rekabeti özendirmek ve bir gözetici rolü oynamak için olußturulan ba ımsız bir endüstri denetim kurumudur. Victoria Hükümeti bu ofisin 2002 yılından itibaren Temel Hizmetler Komisyonu na (Essential Services Commission) dönüßtürülmesini sa layacak yasa tasarısını parlamentoya sunmußtur. Bu Ofis size bilgi sa layabilir, ancak seçmeniz gereken elektrik ßirketi konusunda öneri de bulunamaz. Bu sizin kararınız olacaktır. Telefon: (03) Web sitesi: Faks: (03) E-posta: 7

8 Di er kuruluß ve kurumlar, ve rolleri Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission) 1974 Ticaret Usul Yasası (Trade Practices Act 1974) ve 1983 Fiyat zleme Yasası nın (Price Surveillance Act 1983) yürütülmesinden sorumlu ba ımsız yasal bir kurumdur ve di er yasalar kapsamında ek sorumluluklara sahiptir Ticaret Usul Yasası, rekabeti önleyici ve haksız pazarlama uygulamaları, ßirketler arası birleßme ya da devirler, ürün güvenli i/sorumlulu u ve üçüncü tarafın ulusal öneme sahip tesislere erißim alanlarını kapsar. Telefon: Web sitesi: Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisi (Victoria) Aboneler ile elektrik ßirketleri arasındaki anlaßmazlıkları çözer. Kamu temsilcisi tüm abonelere açık olup ücretsiz hizmet sa lar. Ücretsiz telefon: Ücretsiz faks: Tercümanlık Servisi: Ulusal Elektrik Düzenleyici Servis: E-posta: Web sitesi: Baß Elektrik Denetmeni Ofisi (Office of the Chief Electrical Inspector) Victoria da elektrik enerjisi güvenirli i ve ekipman verimlili inden sorumlu ba ımsız teknik düzenleyicidir. Telefon: (03) Faks: (03) Web sitesi: E-posta: Sürdürülebilir Enerji Kurumu (Sustainable Energy Authority) Abonelere, ißyerlerine, okul ve di er kamu kurulußlarına enerji verimlili i ve sürdürülebilir enerji seçeneklerini benimsemelerinde yardımcı olan Victoria Hükümeti nin bir kurumudur. Kurum Melbourne, Ballarat, Bendigo, Geelong, Gippsland ve Wangaratta da Energy Smart Advisory Merkezleri aracılı ıyla ücretsiz çok çeßitli bilgiler sa lamaktadır. Telefon: (Sadece Victoria için) Faks: (03) E-posta: Web sitesi: Toplum Hizmetleri Bakanlı ı ndirim Birimi (Concession Unit, Department of Human Services) Ödeme zorlu u olan abonelere bir defaya mahsus olmak üzere faturalarının bir kısmının ya da tamamının ödenmesinde yardım sa layan Elektrik, Su ve Gaz Yardım Ödene i Programı (Utility Relief Grant Scheme - URGS) yanında, koßulları uygun olan düßük gelirli abonelerin elektrik faturalarında indirimden yararlanmalarını da düzenler. Telefon: (03) ve (Melbourne dıßından arayacaklar için) Web sitesi: Victoria Tüketici ve Ticari ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs Victoria - CBAV) Eski adı Adil Ticaret ve Ticari ßler Ofisi olan CBAV Victoria da tüketicilerin korunmasından ve adil ticaret yönetmeliklerinin uygulanmasından sorumlu ana kamu kurulußudur. CBAV nin sorumlulukları geniß çaplı olup konut kiracılı ı, ev eßyaları, motorlu araçlar, kredi, inßaat ve ilgili sektörler, emlak ve seyehat acentalarını da kapsar. Elektrik endüstrisindeki baßlıca rolü elektrik sa layıcı ßirketler ve komisyoncuların pazarlama faaliyetlerinde, 1999 Adil Ticaret Yasası na ba lı kalıp kalmadıklarını denetlemektir. Telefon: (03) Web sitesi: 8

Enerji faturanızın yönetimi

Enerji faturanızın yönetimi Enerji faturanızın yönetimi Victoria lı enerji müşterileri için bir rehber 1 Treasury Place, Melbourne adresli Victoria Hükümeti tarafından yetkilendirilmiş ve yayınlanmıştır İçindekiler Enerji faturanızın

Detaylı

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler Turkish Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler İçindekiler Avustralya İletişim ve Medya Kurumu...3 Tüketici

Detaylı

Turkish. Ev satın alma veya satma Buying or selling a home

Turkish. Ev satın alma veya satma Buying or selling a home Turkish Ev satın alma veya satma Buying or selling a home Bilgilendirme Sayfası (Türkçe /Turkish) Ev satın alma veya satma Ev satın alma Ev satın almak, insanların ço unlu u için çok zorlu bir süreç anlamına

Detaylı

Müşteri Hizmet Bildirgesi

Müşteri Hizmet Bildirgesi 2 0 0 8-2 0 1 3 Bu Bildirge nedir? Bu Bildirge, Temel Hizmetler Komisyonunun (Essential Services Commission s) leri Yönetmeliği (Customer Service Code) temel alınarak hazırlanmış olup Komisyon tarafından

Detaylı

Elektrik ve gaz şirketleri. karşısında Tüketicilerin

Elektrik ve gaz şirketleri. karşısında Tüketicilerin Elektrik ve gaz şirketleri karşısında Tüketicilerin Fatura Hakları Turkish Fatura sayfalarının içeriğinin gözden geçirilmesi Enerji faturalarınızın miktarı nasıl azaltılabilir 3 Beklenmedik ölçüde yüksek

Detaylı

Turkish. 10 safer. tips for health care. daha güvenli. sa lık bakımı için. 10 tavsiye. herkesin bilmesi gerekenler

Turkish. 10 safer. tips for health care. daha güvenli. sa lık bakımı için. 10 tavsiye. herkesin bilmesi gerekenler Turkish 10 safer tips for health care daha güvenli sa lık bakımı için 10 tavsiye herkesin bilmesi gerekenler 10 safer tips for health care daha güvenli sa lık bakımı için 10 tavsiye Herkesin bilmesi gerekenler

Detaylı

Turkish. Edebilirsiniz. Şikâyet. Mâlî ürün ve hizmetlerle ilgili sorunların çözüm kılavuzu

Turkish. Edebilirsiniz. Şikâyet. Mâlî ürün ve hizmetlerle ilgili sorunların çözüm kılavuzu Turkish Şikâyet Edebilirsiniz Mâlî ürün ve hizmetlerle ilgili sorunların çözüm kılavuzu Bu kitapçıkta En önemli 1. ipucu 4 Şikâyet etme hakkınız 10 1. Adım: İşletmeyle ilişkiye geçin ve sorunu açıklayın

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

VICTORIA. Turkish Türkçe. Cardholder Handbook. Kart Sahipleri Elkitabı ADMIT TWO ADMIT

VICTORIA. Turkish Türkçe. Cardholder Handbook. Kart Sahipleri Elkitabı ADMIT TWO ADMIT VICTORIA Turkish Türkçe Cardholder Handbook Kart Sahipleri Elkitabı Languages and Formats Ü indekiler Bu elkitabına ilişkin 4 Terimlerin tanımı 4 Kart Sahipleri Elkitabı 'Companion Card' kavramı neden

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayım Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayılı

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ (4.3.2014 R.G.51 EK III A.E.157 Sayılı Tüzük) ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,

Detaylı

code of business conduct and ethics NEXT

code of business conduct and ethics NEXT NEXT İş Ahlakı ve Davranış Kurallarımız Doğruluk İlkelerine göre Hareket Ederiz. Üstün Performans Sergileriz. Her Gün, Doğru Olanı Yaparız. Mike McNamara İçindekiler i. Flextronics Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır.

Doğruluğumuz. Doğruluk iş başında. Burada doğruluk kazanır. Doğruluğumuz Baxter in başarısı sonuçlara yönelik kişisel sorumluluğumuza ve doğruluğumuza dayanmaktadır. Hastalar, doktorlar, müşteriler, resmi otoriteler, yatırımcılar ve çalışanlarımız her gün yaptığımız

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

Çalışma Kuralları 001000 REV AN

Çalışma Kuralları 001000 REV AN Çalışma Kuralları 001000 REV AN İçindekiler Boston cientific'in Misyonu Boston cientific, tüm dünyada hastaların sağlığını iyileştiren yenilikçi tıbbi çözümlerle yaşamları dönüştürmeye kendini adamıştır.

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

İş Yönetim Etiği Kodu

İş Yönetim Etiği Kodu İş Yönetim Etiği Kodu Dünyanın Her Yerinde Dürüst ve Güvenilir Olmak GERÇEK Şey DOĞRU Yol Etik davranın. Dürüst olun. Yasalara uyun. Koda uyun. Güvenilir olun. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA Nisan 2009

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

Davranış Kuralları ve Etik Politikası. Uygunluk Danışma Hattı:

Davranış Kuralları ve Etik Politikası. Uygunluk Danışma Hattı: Davranış Kuralları ve Etik Politikası Uygunluk Danışma Hattı: +1-937-254-7333 veya ethics@tomkins.co.uk Tomkins Limited Davranış & Ahlak Kuralları Bu Davranış ve Ahlak Kuralları, işimizin doğruluk içinde

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı