Turkish Elektrik Sa layıcı Íirketi seçmeye ilißkin tüm bilgiler. Adım adım izlenecek bir rehber.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Elektrik Sa layıcı Íirketi seçmeye ilißkin tüm bilgiler. Adım adım izlenecek bir rehber."

Transkript

1 Turkish Elektrik Sa layıcı Íirketi seçmeye ilißkin tüm bilgiler. Adım adım izlenecek bir rehber. Office of the Regulator-General, Victoria

2 çindekiler: Seçme yetkisi...3 Elektrik enerjisi size nasıl ulaßtırılır...3 Satıß ve da ıtım arasındaki fark...3 De ißikliklerin yararları...4 Seçenekleriniz...4 Kirada oturuyorsanız...4 Íu anda yapılması gerekenler...4 Gözönünde bulundurulması gereken konular...5 Abonelerin korunması sürdürülecektir...5 Yeni bir sayaç gerekmeyecektir...6 Di er abonelerle birlikte ya da bir komisyoncu aracılı ıyla elektrik satın alabilirsiniz...7 Bundan sonraki aßamalarda neler olacak?...7 Ayrıntılı bilgi edinmek...7 Genel Denetim Ofisi...7 Di er kuruluß ve kurumlar, ve rolleri...8 2

3 Seçme yetkisi Victoria da elektrik endüstrisi de ißmektedir. Satıßta rekabet Victoria da konut ve ißyerlerinin elektrik enerjisi sa layacak ßirketi seçebilmeleri anlamına gelmektedir. Bu kitapçık elektrik enerjisi piyasasının faaliyet ßekli ve seçiminizi nasıl yapabilece iniz konusunda bazı bilgiler sunmaktadır. Aßa ıdaki ßema elektrik endüstrisinin nasıl çalıßtı ını göstermektedir. Elektrik enerjisi size nasıl ulaßtırılır 2002 yılının baßından itibaren Victoria da elektrik enerjisi satıß yetkisine sahip bir grup ticari müessese arasından bir elektrik ßirketi seçebileceksiniz. Bu ßirketlerin karma bir sahiplik yapısı vardır; bazıları resmi olarak di er eyalet hükümetlerine ve bazıları da Avustralyalı ya da yabancı özel yatırımcılara aittir. Tüm elektrik sa layıcı ßirketlere yetki belgeleri Genel Denetim Ofisi (Office of the Regulator-General) tarafından verilmektedir. Bu ßirketler teknik ve mali kapasitelerine ilißkin belirli kriterleri karßılamak zorundadırlar. Yetkili elektrik ßirketlerinin bir listesi ve haberleßme ayrıntılarını bu kitapçı ın ekinde bulacaksınız. Üretim letim Da ıtım Satıß Üretim Elektrik santralleri elektrik enerjisi üretirler ve Victoria, New South Wales, Queensland ve Güney Avustralya Eyaletleri ile ACT bölgesini kapsayan bir ulusal elektrik enerjisi pazarında ürünlerini pazarlamak için rekabet ederler. letim letim ßebekesi elektrik enerjisini elektrik santrallerinden Victoria daki ana da ıtım noktalarına taßır. Da ıtım Da ıtım ßebekesi elektrik enerjisini evinize getirmek için elektrik direk ve hatlarından yararlanır. Victoria da beß tane elektrik da ıtım ßirketi bulunmaktadır. Bunların bir listesi ve haberleßme ayrıntıları ekte verilmektedir. Satıß Elektrik sa layıcı ßirketler elektrik enerjisini toptan satın alarak size satarlar ve gereksinimlerinize uygun paket ve hizmetler gelißtirirler. Faturanızı gönderir ve genel olarak elektrik endüstrisinin di er kesimleriyle ilißkilerinizi sizin adınıza yürütürler. Satıß ve da ıtım arasındaki fark Elektrik enerjisi endüstrisinde aboneleri do rudan etkileyen iki farklı ißlev vardır. Bunlar satıß ve da ıtımdır. Da ıtım ßirketleri, elektrik enerjisini konutunuza getiren elektrik direk ve hatları yüksek ve alçak gerilim ßebekesinin sahibi olup, yönetimini yürüten ßirketleridir. Bu ßirketler konutunuza kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisi sa lanmasından sorumludurlar. Elektrik sa layıcı ßirketler elektrik enerjisini toptan satın alarak size satarlar ve gereksinimlerinize uygun paket ve hizmetler gelißtirirler. Faturanızı gönderir ve genel olarak elektrik enerjisi endüstrisinin di er kesimleriyle ilißkilerinizi sizin adınıza yürütürler. Bazı elektrik sa layıcı ßirketler Victoria ya da di er eyaletler de sahiplik yoluyla da ıtım ßirketleri ile ba lantılıdırlar; bazıları ise da ıtım ßirketlerinden ba ımsız çalıßırlar. Elektrik sa layıcı ßirketin de ißtirilmesi size sa lanan elektrik enerjisinin kalitesini ve güvenirli ini etkilemeyecektir. Mevcut Da ıtım ßirketiniz, hangi elektrik sa layıcı ßirketi seçmiß olmanıza bakmaksızın size elektrik getiren direk ve hatların ißletmesini yürütmeyi sürdürecektir. Elektrik sa layıcı ßirketi de ißtirdi iniz için mülkünüze elektrik getiren mevcut hatlarda herhangi bir de ißlik yapılması gerekmeyecektir. Bu, Telstra nın geçmißte ev telefonunuzla ilgili telekominikasyon hizmetlerini satmasına benzer bir uygulamadır. Artık bu endüstride rekabet vardır. Telstra direk ve hatların ißletmesini sürdürmekte, ancak servis sa layıcı ßirketi seçme hakkı sizin olmaktadır. Konut 3

4 De ißikliklerin yararları Elektrik sa layıcı ßirketler arasında rekabetin olması, bireysel gereksinimlerinize en uygun olan fiyat ve hizmetleri içeren en yenilikçi paketleri edinmek için ßirketler arasında seçim yapabilece iniz anlamına gelmektedir. Sözgelimi; do aya dost enerji kaynakları ya da çevre dostu baßka ürünlerle ilgilenmeniz ya da çokluyakıtlı hizmet aramanız halinde, bu tür paketleri sunan ßirketlerle ilgili ön araßtırma yapabileceksiniz. Her sektörde oldu u gibi, elektrik endüstrisinde de rekabet; ßirketlerin ürün, hizmet ve fiyatların en iyi kombinasyonunu sa lamak amacıyla rekabet içine girmeleri sonucu tüketicilere uzun dönemli yararlar sa lamaya yönelik tasarımlanmaktadır. Seçenekleriniz 2002 yılının baßlarından itibaren aßa ıdaki seçeneklerden birisini seçeceksiniz: Herhangi bir elektrik sa layıcı ßirketle bir sözleßme imzalamak için araßtırma yapmak. Mevcut ßirketinizle bir sözleßme yapmak. Yayımlanmıß fiyatlar ve ßartlar çerçevesinde bir deemed (varsayılan) sözleßme kapsamında mevcut ßirketiniz size elektrik enerjisi sa lamayı sürdürecektir. Tüm sözleßmelerde incelemeniz gereken özel koßullar aßa ıdakileri kapsar: Ödemeniz gereken bedel ve di er ücretler Nasıl ve ne zaman faturalandırılaca ınız Faturayı ödemek zorunda oldu unuz tarih Kapama ve açmaya ilißkin ayrıntılar, ve Íikayetin incelenmesi sürecinde haklarınızın neler oldu u. Tüm sözleßme türlerinin koßulları Genel Denetim Ofisi tarafından belirlenen asgari standartlara uymak zorundadır. Sözleßmenizde yer alması gereken hak ve sorumlulukların tam listesi, Elektrik Enerjisi Satıß Yönetmeli i nde (Electricity Retail Code) belirtilmektedir. Bu yönetmeli in bir kopyasını elektrik ßirketinden isteyebilir; ya da adresli web sitesini ziyaret ederek veya numarayı arayarak edinebilirsiniz. Bazı sözleßmeler sabit bir dönem için olabilir. Böyle bir sözleßme imzalamadan önce, bu sözleßmeye zamanından önce son vermek istedi inizde sizden talep edilecek her türlü bedeli elektrik sa layıcı ßirkete sormayı unutmayınız. Elektrik ßirketi ile sözleßme konusunda görüßürken, aßa ıdaki terimlerle karßılaßabilirsiniz: deemed contract (varsayılan sözleßme) her hangi bir yeni sözleßme yapmadı ınız anlamına gelmektedir. Muhtemelen halen bu tür bir sözleßme kapsamında olabilirsiniz. standing contract (mevcut sözleßme) sizin talebiniz üzerine size verilmesi gereken ve elektrik ßirketiniz tarafından yayımlanan bir sözleßmedir. market contract (piyasa sözleßmesi) bir elektrik ßirketiyle pazarlı ı yapılır ve yayımlanması gerekmez. Bu konuyu tam olarak anlayamamanız halinde, ßirketten, size bu farklı sözleßme türlerini açıklamasını isteyiniz ya da numaradan Abone Bilgi Hattı nı (Customer Information Line) arayınız. Kirada oturuyorsanız Kiralık bir mülkde tüketilen elektrik için ödeme yapıyorsanız, elektrik sa layıcı ßirketi seçme hakkınız bulunmaktadır. Íu anda yapılması gerekenler Íu anda herhangi bir karar vermeniz gerekmez. Bu konuya gereken zamanı ayırabilir ve çeßitli ßirketlerin tekliflerini karßılaßtırabilirsiniz. Bir karara varmadan önce bilinçli bir seçim yapmak amacıyla olabildi ince bilgi toplamanız en do ru olanıdır. Elektrik ßirketleri, arkadaßlarınız ve iß arkadaßlarınız dahil bir çok kißiyle konußmak isteyebilirsiniz. Ne kadar bilgi sahibi olursanız, o kadar iyi bir seçim yapabilirsiniz. Bir sözleßme yapmayı düßündü ünüzde, sözleßmenin özel koßullarını dikkatli bir biçimde okumanız ve bunun sizin için en iyi sözleßme olup olmadı ını de erlendirmeniz gerekir. Bu sözleßmenin koßullarını mevcut sözleßmenizin koßulları ile karßılaßtırmayı isteyebilirsiniz. E er elinizde yoksa, mevcut sözleßmenin bir kopyasını ßirketten isteyiniz. 4

5 2002 yılı baßına kadar mevcut elektrik ßirketinizi de ißtiremeyeceksiniz. Ayrıca, tekliflerini henüz tamamlamayan ya da pazarlamayan bazı ßirketler de olabilir. Size sunulan herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadı ınızı unutmayınız. Gözönünde bulundurulması gereken konular Karar öncesinde size yardımcı olması için yapabilecekleriniz: Ne miktarda ve ne ßekilde elektrik tüketti inizi düßünmeye baßlayınız. Klimanız, elektrikli ısıtıcınız, elektri in yo un kullanıldı ı saatler dıßında çalıßan sıcak su sisteminiz var mı? Bunlar, elektrik ßirketinden size ne tür paket sunmasını isteyebilece iniz konusunda karar vermenizde yardımcı olacaktır. Mevcut elektrik faturalarınızda yer alan bilgileri ö reniniz. Bunu yapmanız size teklif vermelerinde elektrik ßirketlerine yardımcı olacaktır. Íirketinize, en iyi satıß tarifesinde olup olmadı ınızı ve seçeneklerinizin neler oldu unu sorunuz. Faturalarınızı bir baßka yöntemle ödemek isteyip istemedi inizi ve hangi sıklıkta ödemek istedi inizi de erlendiriniz. Green Power onaylı do ayla dost bir ürün seçmeyi isteyip istemedi inizi de erlendiriniz. Kendinize, elektrik sa layıcı ßirketi de ißtirtecek etkenlerin neler oldu unu sorunuz. Sözleßmenizle ilgili karar verirken size yardımcı olması için ilißikteki Rehberden yararlanınız. Abonelerin korunması sürdürülecektir Fiyatlar, masraflar ve ücretler Elektrik için ödeyece iniz bedel esas olarak ßebeke ücretleri (direkler ve hatlar aracılı ıyla elektrik enerjisinin size ulaßtırılma masrafları) ve enerji ücretlerinden (kullandı ınız gerçek enerjinin maliyeti) olußur. Íebeke ücretleri Genel Denetim Ofisi tarafından denetlenir ve yıllık olarak Elektrik Da ıtım Fiyat Tespiti kapsamında düzenlenir. Fiyat kontrolleri her 5 yılda bir gözden geçirilir. Enerji, ya da satıß ücretleri rekabete açık olup, elektrik sa layıcı ßirketler tarafından belirlenecektir. Toplum Hizmetleri Bakanlı ı (Department of Human Services) tarafından sa lanan indirim uygulaması sürdürülecek, halen aldı ınız indirim ve yardım ödenekleri elektrik ßirketini de ißtirmeniz durumunda da devam edecektir. Tüketti iniz elektrik için ödemekte oldu unuz ve faturanızda belirtilen fiyat, sözleßmenizin türüne ba lı olarak saptanacaktır. Size teklifte bulunan herhangi bir elektrik sa layıcı ßirket tam olarak ne kadar ödeme yapaca ınızı ve herhangi bir baßka masrafın olup olmadı ını açıklamak zorundadır. Bu masrafları anlamamanız durumunda, ßirketten bunları size açıklamasını istemeniz gerekir. Deemed (varsayılan) ve standing (mevcut) sözleßmelerde aboneler için fiyatlar, ßirket tarafından iki ay öncesinden yayımlanmak zorundadır. Elektrik sa layıcı ßirkete size uygulanacak olan fiyatların ayrıntılarını sorunuz ya da Ofisin, web sitesini ziyaret ediniz. Rekabetin baßlamasından sonra belirli bir dönemde Hükümet, adil ve makul olmasının sa lanması amacıyla yayımlanan bu fiyatları denetleyecektir. Hükümet elektrik satan ßirketlerin fiyat tekliflerini, gerekli durumlarda, tavsiye almak için Genel Denetim Ofisi ne gönderebilir. Asgari standartlar Elektrik Enerjisi Satıß Yönetmeli i nde belirlenen ve gizlilik, faturaların ödenmesi, açma ve kapama ile ßikayet konularını da kapsayan asgari standartlarla abonelerin korunması sürdürülecektir. Hükümet ve Genel Denetim Ofisi, rekabet gelißtikçe bu standartları gözden geçirecek, ve Ofis haklarınızın korunmasının sa lanması amacıyla elektrik sa layıcı ßirketlerin bu Yönetmeli e uygun hareket edip etmediklerini izlemeyi sürdürecektir. Elektrik sa layıcı ßirket sizin ve ßirketin hak ve sorumluluklarını belirten bir Customer Charter yayımlamak ve size sa lamak zorundadır. Elinizde bir kopyası yoksa, ßirketinizle ilißki kurunuz. 5

6 Hak ve sorumluluklarınızla ilgili bilgileri ayrıca, Ofisin web sitesinden ya da numarayı arayarak elde edebilirsiniz. Pazarlama kuralları Victoria da elektrik sa layıcı bazı ßirketler elektrik enerjisi sözleßmeleri pazarlaması için bir Yönetmelik hazırlamaktadır. Bu Yönetmelik, abone görüßme saatleri ve protokolleri gibi konuları kapsar ve kapıdan ya da telefonla yapılan satıß ba lantılarıyla ilgili kuralları belirler. Müßteri grupları, Genel Denetim Ofisi, Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisi (Victoria Energy and Water Ombudsman) ve Tüketici ve Ticari ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs) tarafından gelißtirilmiß olan bu Yönetmeli in, 2001 yılı sonunda uygulamaya girmesi beklenmektedir. Ayrıca, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission - ACCC), ve Victoria Tüketici ve Ticari ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs Victoria - CBAV) Ticaret Usul Yasası (Trade Practices Act) ve Adil Ticaret Yasası (Fair Trading Act) aracılı ıyla piyasayı denetler. Bazı ßikayetler Victoria Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisine iletilebilir. Bir sözleßme imzaladı ınızda, nasıl onay verece inizi seçme hakkınız vardır. Elektrik sa layıcı ßirket bu konuyu size açıklamak zorundadır. Ancak herhangi bir endißeniz oldu unda numaradan Abone Bilgi Hattı nı arayınız. Gizlilik Elektrik sa layıcı tüm ßirketler, sizinle ilgili bilgileri nasıl kullanacakları ve açıklayacakları konusunda Genel Denetim Ofisi tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadırlar. Bu ßirketlerin ayrıca, ürünlerini size pazarlarken 1988 Federal Gizlilik Yasası nın (Federal Privacy Act 1988) hükümlerine uymaları da gerekir. ndirimler Kıß Enerji ndirimi, Mülke Sa lanan Servis Ücretlerinde ndirim ve Yaßam Destek Makineleri ndirimlerini de kapsayan ve Toplum Hizmetleri Bakanlı ı (Department of Human Services) aracılı ıyla sa lanan indirimlerin abone faturalarına uygulanması sürdürülecek ve elektrik ßirketini de ißtirip de ißtirmemenize bakmaksızın Elektrik, Su ve Gaz Yardım Ödene inden (Utility Relief Grants) yararlanmaya devam edeceksiniz. Íikayetler ve anlaßmazlıklar Victoria Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisi elektrik ßirketleri ile ilgili ßikayet ve anlaßmazlıkları inceler. Ancak, Kamu Temsilcisi ne baßvurmadan önce ßikayeti ßirketle birlikte çözmek girißiminde bulunmanız gerekir. Güvenlik ve çevre standartları Endüstrideki de ißiklikler, güvenli veya sürdürülebilir enerjiden sorumlu di er kurum ve bakanlıkların mevcut rol ve sorumluluklarında bir de ißiklik yaratmamıßtır. Baß Elektrik Denetmeni Ofisi (The Office of the Chief Electrical Inspector) güvenlik konuları ile ilgilenmeyi sürdürmektedir. Enerji verimlili i ile yenilenebilir enerji konusunda öneri ve yardımlar Sürdürülebilir Enerji Kurumu (Sustainable Energy Authority) tarafından sa lanmaktadır. Tüm bu kurulußların haberleßme ayrıntıları bu kitapçı ın 8. sayfasında yer almaktadır. Yeni bir sayaç gerekmeyecektir Elektrik sa layıcı ßirketi de ißtirseniz de, yeni bir sayaç taktırmanız gerekmeyecektir. Íu anda, elektrik sa layıcı ßirket seçene i olan fazla elektrik enerjisi tüketen aboneler, sa layıcı ßirketi de ißtirmek istemeleri durumunda, yeni ölçüm sistemi satın almak zorundadırlar. Bu, ßirketlerin elektrik üretim ßirketlerinden yarım saatlik esasına dayalı elektrik enerjisi satın almayı denetlemeleri için zorunludur yılından itibaren az elektrik enerjisi tüketen abonelere yönelik ulusal pazarın yarım saatlik veri gereksinimine yanıt vermek amacıyla sınıflandırma adı verilen bir sistem uygulanacaktır. Bu sistem kapsamında sayacınızda gösterilen tüketime ve tabi oldu unuz sözleßmeye göre faturalandırılmaya devam edilecektir yılından itibaren yeni bir sayaca ihtiyacınız olmasa da, gelißen teknoloji para ve enerji tasarrufu sa lamanızda yardımcı olabilece inden, yeni bir sayaç taktırmayı düßünebilirsiniz. Gelißmelerle ilgili olarak elektrik sa layıcı ßirketle görüßünüz. 6

7 Di er abonelerle birlikte ya da bir komisyoncu aracılı ıyla elektrik satın alabilirsiniz Ayrıca di er abonelerle birlikte bir ßirketten elektrik satın almak için bir gruba katılabilirsiniz. Bu biraraya gelme olarak adlandırılır ve en uygun fiyatların ya da ilave hizmetlerin elde edilmesini sa lamaya yönelik girißimlerde bulunmak amacıyla her bir abonenin bir alıcı grup ya da kooperatif çatısı altında biraraya gelebileceklerini ifade eder. Enerji kooperatifleri olußturmaya ilißkin bilgiler Victoria Kooperatifçiler Federasyonu ndan (Co-operative Federation of Victoria) numaralı telefon aranarak elde edilebilir. Ayrıca, komisyoncu (broker) rolü üstlenen bir kißi ile görüßebilir ya da bu kißi tarafından aranabilirsiniz. Komisyoncu, bir sözleßme için pazarlık yapılırken sizin adınıza, satıß ßirketleri için bir satıß acentası olarak hareket edebilir, ya da sadece sizin için hangi teklifin en iyi olabilece i konusunda ba ımsız önerilerde bulunabilir. Bir komisyoncu ile pazarlık öncesinde bir elektrik ßirketi adına mı yoksa kendi adına mı çalıßtı ını sorunuz. Kendi adına çalıßıyor olması durumunda, bir elektrik ßirketi ile sizin için en iyi sözleßmeyi nasıl sa layaca ını sorunuz. Ayrıca, sizinle ilgili bilgileri bir elektrik ßirketine verece i için bir komisyon alıp almayaca ını da ö renmeniz gerekir. Satın alma grupları ya da komisyoncularla ilgili her türlü sorunuz için Abone Bilgi Hattı nı numaradan arayınız ya da bir elektrik sa layıcı ßirket ile görüßünüz. Bundan sonraki aßamalarda neler olacak? Genel denetim ofisi bu yılın sonlarında daha ayrıntılı bilgiler sa layacaktır. Ayrıca, numaradan Abone Bilgi Hattı nı arayabilir ya da Ofisin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bundan baßka elektrik sa layıcı ßirketler ve komisyoncular da tekliflerini yakında size bildirebilirler. Íu an için herhangi bir girißimde bulunmanız gerekmemektedir. Ne kadar bilgi sahibi olursanız, daha sonra o kadar iyi durumda olabilece inizi unutmayınız. Gaz sa layıcı ßirketi de 2002 yılının sonlarında seçebileceksiniz. Bu de ißiklikle ilgili ayrıntılı bilgiler önümüzdeki yıl sa lanacaktır. Ayrıntılı bilgi edinmek Abone Bilgi Hattı nı numaradan arayınız. Pazartesi-Cuma, saat ve Cumartesi- Pazar, saat arası. YA DA Ofisin web sitesini ziyaret ediniz. Genel Denetim Ofisi Genel Denetim Ofisi (Office of Regulator-General) elektrik sa layıcı ßirketler ve aboneler arasındaki ilißkilerin eßitlik temelinde gerçekleßmesini sa lamak amacıyla, denetlenen belirli sektörlerde (elektrik enerjisi sektörü dahil) rekabeti özendirmek ve bir gözetici rolü oynamak için olußturulan ba ımsız bir endüstri denetim kurumudur. Victoria Hükümeti bu ofisin 2002 yılından itibaren Temel Hizmetler Komisyonu na (Essential Services Commission) dönüßtürülmesini sa layacak yasa tasarısını parlamentoya sunmußtur. Bu Ofis size bilgi sa layabilir, ancak seçmeniz gereken elektrik ßirketi konusunda öneri de bulunamaz. Bu sizin kararınız olacaktır. Telefon: (03) Web sitesi: Faks: (03) E-posta: 7

8 Di er kuruluß ve kurumlar, ve rolleri Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission) 1974 Ticaret Usul Yasası (Trade Practices Act 1974) ve 1983 Fiyat zleme Yasası nın (Price Surveillance Act 1983) yürütülmesinden sorumlu ba ımsız yasal bir kurumdur ve di er yasalar kapsamında ek sorumluluklara sahiptir Ticaret Usul Yasası, rekabeti önleyici ve haksız pazarlama uygulamaları, ßirketler arası birleßme ya da devirler, ürün güvenli i/sorumlulu u ve üçüncü tarafın ulusal öneme sahip tesislere erißim alanlarını kapsar. Telefon: Web sitesi: Enerji ve Su ßleri Kamu Temsilcisi (Victoria) Aboneler ile elektrik ßirketleri arasındaki anlaßmazlıkları çözer. Kamu temsilcisi tüm abonelere açık olup ücretsiz hizmet sa lar. Ücretsiz telefon: Ücretsiz faks: Tercümanlık Servisi: Ulusal Elektrik Düzenleyici Servis: E-posta: Web sitesi: Baß Elektrik Denetmeni Ofisi (Office of the Chief Electrical Inspector) Victoria da elektrik enerjisi güvenirli i ve ekipman verimlili inden sorumlu ba ımsız teknik düzenleyicidir. Telefon: (03) Faks: (03) Web sitesi: E-posta: Sürdürülebilir Enerji Kurumu (Sustainable Energy Authority) Abonelere, ißyerlerine, okul ve di er kamu kurulußlarına enerji verimlili i ve sürdürülebilir enerji seçeneklerini benimsemelerinde yardımcı olan Victoria Hükümeti nin bir kurumudur. Kurum Melbourne, Ballarat, Bendigo, Geelong, Gippsland ve Wangaratta da Energy Smart Advisory Merkezleri aracılı ıyla ücretsiz çok çeßitli bilgiler sa lamaktadır. Telefon: (Sadece Victoria için) Faks: (03) E-posta: Web sitesi: Toplum Hizmetleri Bakanlı ı ndirim Birimi (Concession Unit, Department of Human Services) Ödeme zorlu u olan abonelere bir defaya mahsus olmak üzere faturalarının bir kısmının ya da tamamının ödenmesinde yardım sa layan Elektrik, Su ve Gaz Yardım Ödene i Programı (Utility Relief Grant Scheme - URGS) yanında, koßulları uygun olan düßük gelirli abonelerin elektrik faturalarında indirimden yararlanmalarını da düzenler. Telefon: (03) ve (Melbourne dıßından arayacaklar için) Web sitesi: Victoria Tüketici ve Ticari ßler Ofisi (Consumer and Business Affairs Victoria - CBAV) Eski adı Adil Ticaret ve Ticari ßler Ofisi olan CBAV Victoria da tüketicilerin korunmasından ve adil ticaret yönetmeliklerinin uygulanmasından sorumlu ana kamu kurulußudur. CBAV nin sorumlulukları geniß çaplı olup konut kiracılı ı, ev eßyaları, motorlu araçlar, kredi, inßaat ve ilgili sektörler, emlak ve seyehat acentalarını da kapsar. Elektrik endüstrisindeki baßlıca rolü elektrik sa layıcı ßirketler ve komisyoncuların pazarlama faaliyetlerinde, 1999 Adil Ticaret Yasası na ba lı kalıp kalmadıklarını denetlemektir. Telefon: (03) Web sitesi: 8

HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve Sorumluluklarınız

HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve Sorumluluklarınız HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve Sorumluluklarınız Turkish Ev ve Toplum Bakım Programı (Home and Community Care - HACC) günlük ißlerini idare etmekte zorlanan ancak kendi evinde

Detaylı

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı,

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı, SABİT TELEFON HİZMETLERİ: Abonelik: Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: Sözleşme hükümlerini okumalı,

Detaylı

Tak! Tak! Kim o? Kapıdan yapılan satışlar konusunda tüketici rehberi

Tak! Tak! Kim o? Kapıdan yapılan satışlar konusunda tüketici rehberi Tak! Tak! Kim o? Kapıdan yapılan satışlar konusunda tüketici rehberi BİR SATIŞ ELEMANI KAPINIZI ÇALDIĞINDA HAKLARINIZI BİLİN Kapınıza gelen satış elemanları ile alışverişiniz konusunda yasal haklarınız

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

Turkish. Ev satın alma veya satma Buying or selling a home

Turkish. Ev satın alma veya satma Buying or selling a home Turkish Ev satın alma veya satma Buying or selling a home Bilgilendirme Sayfası (Türkçe /Turkish) Ev satın alma veya satma Ev satın alma Ev satın almak, insanların ço unlu u için çok zorlu bir süreç anlamına

Detaylı

PUBLICHOUSING DEVLET KONUTLARI

PUBLICHOUSING DEVLET KONUTLARI PUBLICHOUSING DEVLET KONUTLARI T U R K I S H Victoria Hükümeti, düßük gelirli kißiler için sınırlı sayıda konut temin etmektedir. Devlet Konutları, Konut Dairesi (Office of Housing) tarafından tahsis edilmekte

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı

KENDİ KENDİNİ TEMSİL EDEN İŞÇİ

KENDİ KENDİNİ TEMSİL EDEN İŞÇİ KENDİ KENDİNİ TEMSİL EDEN İŞÇİ THE SELF-REPRESENTED WORKER Turkish Workers Compensation Commission, yaralanmış işçilerle işverenler arasındaki işçi tazminatları anlaşmazlıklarını çözümler. Komisyon a bir

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

ELEKTRİKTE YENİ AKIM!

ELEKTRİKTE YENİ AKIM! ELEKTRİKTE YENİ AKIM! Enerji sektörünün güçlü oyuncularından İpragaz, gücü ve güvencesiyle elektrik piyasasında da önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Türkiye ye güven ve enerji veriyoruz İpragaz, 1961

Detaylı

SAKATLANAN Ç LER Ç N B LG LER TURKISH

SAKATLANAN Ç LER Ç N B LG LER TURKISH SAKATLANAN Ç LER Ç N B LG LER TURKISH Bu kitapçık sakatlanan bir i çi olarak, i çi tazminatı anla mazlı ınızın olması durumunda neler bekleyebilece inizi açıklamaktadır. Bizim anla mazlıkları nasıl ele

Detaylı

THE STAR KENDİNİ UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI TURKISH

THE STAR KENDİNİ UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI TURKISH THE STAR KENDİNİ UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI TURKISH GİRİŞ Kumar oynama, Avustralyalıların her yıl yaklaşık yüzde 80 ini çeken heyecan verici ve yaygın olarak sevilen bir eğlence biçimidir. Oynayanların çoğu,

Detaylı

Elektrikte yeni akım: İpragaz Elektrik

Elektrikte yeni akım: İpragaz Elektrik Elektrikte yeni akım: İpragaz Elektrik Türkiye ye güven ve enerji veriyoruz Enerji sektörünün güçlü oyuncularından İpragaz, gücü ve güvencesiyle elektrik piyasasında da önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Detaylı

TENANTSRIGHTS K RACILARIN HAKLARI

TENANTSRIGHTS K RACILARIN HAKLARI TENANTSRIGHTS K RACILARIN HAKLARI T U R K I S H T Ü R K Ç E Victoria daki tüm kiracılar yasal haklara sahiptir. Bu haklar 1997 Konut Kiracılı ı Yasası (Residential Tenancies Act 1997-ACT) ile güvence altına

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

Çocuklarım için en iyi olan çözümü bulma

Çocuklarım için en iyi olan çözümü bulma FAMILY DISPUTE RESOLUTION TURKISH Aile Hukuku Aile anlaşmazlık çözüm servisi Çocuklarım için en iyi olan çözümü bulma İyi sonuçlar, daha iyi çözümler, çocuklar için en iyisi Aile anlaşmazlık çözüm servisi

Detaylı

Bu kılavuzda, federal seçim sürecine ilişkin soruların cevaplarını ve oy verirken yapmanız gerekenler hakkında bilgiyi bulabilirsiniz.

Bu kılavuzda, federal seçim sürecine ilişkin soruların cevaplarını ve oy verirken yapmanız gerekenler hakkında bilgiyi bulabilirsiniz. Seçmen Kılavuzum Kılavuz hakkında Bu kılavuzda, federal seçim sürecine ilişkin soruların cevaplarını ve oy verirken yapmanız gerekenler hakkında bilgiyi bulabilirsiniz. Seçimler hakkında Federal seçimlerde,

Detaylı

Esnek Fiyatlandırma Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Esnek Fiyatlandırma Konusunda Sıkça Sorulan Sorular Esnek Fiyatlandırma Konusunda Sıkça Sorulan Sorular Turkish 1. Esnek elektrik fiyatlandırma nedir? Esnek elektrik fiyatlandırma, gün içinde değişik zamanlarda değişik fiyat tarifelerinin uygulanması demektir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

NBN Bağlantı Paketiniz. Sabit hatlı telefon ve İnternet inizi Geniş Bantlı İletişim Ağı na bağlama sıranız gelmiştir.

NBN Bağlantı Paketiniz. Sabit hatlı telefon ve İnternet inizi Geniş Bantlı İletişim Ağı na bağlama sıranız gelmiştir. NBN Bağlantı Paketiniz Sabit hatlı telefon ve İnternet inizi Geniş Bantlı İletişim Ağı na bağlama sıranız gelmiştir. NBN hizmetiniz hazır durumdadır Geniş Bantlı İletişim Ağı (NBN) Avustralya nın yeni

Detaylı

Hoşgeldiniz. Northern AMEP Konsorsiyumuna Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz. Northern AMEP Konsorsiyumuna Hoşgeldiniz Hoşgeldiniz Turkish Northern AMEP Konsorsiyumuna Hoşgeldiniz Northern AMEP Melbourne nın kuzey bölgesinde, kişilerin evlerine yakın bir eğitim merkezinde Yetişkin Göçmenler için İngilizce Programı (Adult

Detaylı

Seçmeli orta öğretim okulları ve akademik açıdan çok yetenekli öğrenciler için sınıflar: kimi bilgiler

Seçmeli orta öğretim okulları ve akademik açıdan çok yetenekli öğrenciler için sınıflar: kimi bilgiler Selective High Schools and Opportunity Classes: some facts Seçmeli orta öğretim okulları ve akademik açıdan çok yetenekli öğrenciler için sınıflar: kimi bilgiler Anababalar/bakıcılar ve öğrenciler için

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda.

ABD, İngiltere, İrlanda, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda. VerdeTaks dünya çapında vergi iadeleri hizmeti veren yeni kurulmuş bir şirkettir. Şirketimiz finansal, müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış alanlarında 14 yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Uzmanlarımızın

Detaylı

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından faturalı kurumsal hatlara yönelik olarak başlatılan 09/04/2012-01/08/2012 tarihleri arasında geçerli olacak

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL NOKIA 1280 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL NOKIA 1280 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Nokia 1280 Kampanyası ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Food law inspections and your business Turkish

Food law inspections and your business Turkish GIDA YASALARI KAPSAMINDA DENETİMLER VE İŞLETMENİZ Food law inspections and your business Turkish Gıda yasaları kapsamında denetimler ve işletmeniz Yiyecek yapan veya hazırlayan bir işletme çalıştırıyorsanız,

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE Resmî Gazete:4.06.2011 Tarih ve 27954 Sayı Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

Credit and Investments Ombudsman Case Management Faks: 02 9273 8440 Posta: PO Box A252, Sydney South NSW 1235

Credit and Investments Ombudsman Case Management Faks: 02 9273 8440 Posta: PO Box A252, Sydney South NSW 1235 Şikayet Formu Bize Gönderin: Credit and Investments Ombudsman Case Management Faks: 02 9273 8440 : PO Box A252, Sydney South NSW 1235 Bu form, sizin şikayetinizi değerlendirmek ve araştırmak için bize

Detaylı

Yaşlı Kişiler için Hizmetler

Yaşlı Kişiler için Hizmetler Yaşlı Kişiler için Hizmetler Yaşlı Kişiler için Hizmetler Merri Community Health Services (Merri Toplum Sağlık Hizmetleri), toplum içindeki yaşlı kişilerin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Teşekkül merkez

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler

Turkish. Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri. Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler Turkish Tüketici haklarınız ve koruma önlemleri Avustralya daki telefonlar, cep telefonları, acil çağrı servis numaraları ile ilgili bilgiler İçindekiler Avustralya İletişim ve Medya Kurumu...3 Tüketici

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Enerji faturanızın yönetimi

Enerji faturanızın yönetimi Enerji faturanızın yönetimi Victoria lı enerji müşterileri için bir rehber 1 Treasury Place, Melbourne adresli Victoria Hükümeti tarafından yetkilendirilmiş ve yayınlanmıştır İçindekiler Enerji faturanızın

Detaylı

PosAvis Enerji, HOŞGELDİNİZ

PosAvis Enerji, HOŞGELDİNİZ Cep Telefonlarınızı Sessiz Konuma Alınız, PosAvis Enerji, HOŞGELDİNİZ POSAVIS INTERNATIONAL ENERJİ PİYASASI AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ, 1. Avrupa birliği müktesebatına uyum sağlanması amacıyla, devletin

Detaylı

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012

Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Sayı : 2012/23 Konu:Elektrik Enerjisi 01 Şubat 2012 Değerli Üyemiz, Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi nin elektrik enerjisi satış fiyat teklifi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta SAĞLIK SİGORTASI Temel Sigorta İsviçre de ikamet eden tüm kişiler hastalık ve kazaya karşı sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bu temel sigorta yaş, köken ve ikamet statüsü ne olursa olsun, herkes için zorunludur.

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

Rekabete Açık Fiyat. Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar. Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar farklılık arz etmektedir. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

Rekabete Açık Fiyat. Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar. Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar farklılık arz etmektedir. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 90,0% 80,0% Rekabete Açık Fiyat 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Rekabete Açık Olmayan Fiyatlar D. Gaz Sistem Kul. ÖTV KDV 10,0% 0,0% Doğalgaz Sistem Kul. ÖTV KDV Her bir dağıtım bölgesinde bu oranlar

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

Express İthalat sistemi. Gönderen için kullanım kılavuzu

Express İthalat sistemi. Gönderen için kullanım kılavuzu Express İthalat sistemi Gönderen için kullanım kılavuzu TNT Express İthalat sistemi Bu sistem, ithalat gönderilerinin organize edilmesi için hazırlanmıș, kullanımı kolay online bir programdır. TNT Express

Detaylı

Housing Choices Australia (Avustralya Konut Seçenekleri) ile kiralama

Housing Choices Australia (Avustralya Konut Seçenekleri) ile kiralama Housing Choices Australia (Avustralya Konut Seçenekleri) ile kiralama Housing Choices Australia, Avustralya'nın zorlu özel kiralama piyasası içinde bir ev bulmak amacıyla bocalayan kişilere güvenli, kalitesine

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

student complaints procedure (Turkish)

student complaints procedure (Turkish) student complaints procedure (Turkish) English UK üyesi dil merkezleri ile ilgili şikâyetler Bu belgede, English UK in üye dil merkezleriyle ilgili şikâyetleri nasıl ele aldığı özetlenmektedir. Arka plan

Detaylı

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. Reon Enerji, enerji tüketimini daha ekonomik ve fonksiyonel bir hale getirme misyonundan

Detaylı

www.yourchoice.vic.gov.au Elektrik ve Gaz Perakende Şirketleri nin fatura düzenlemeleri ile ilgili haklarınız

www.yourchoice.vic.gov.au Elektrik ve Gaz Perakende Şirketleri nin fatura düzenlemeleri ile ilgili haklarınız Elektrik ve Gaz Perakende Şirketleri nin fatura düzenlemeleri ile ilgili haklarınız Bu sayfalarda sunulan bilgiler aşağıda belirtilen hususları anlamanıza yardımcı olacaktır: Enerji tüketim fauranızın

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği Resmi Gazete:26.10.2002 Tarih ve 24918 Sayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız. RWE Turkey 09/11/2015 PAGE 1

Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız. RWE Turkey 09/11/2015 PAGE 1 Güvenilir, uzun vadeli iş ortağınız RWE Turkey 09/11/2015 PAGE 1 RWE, başarılı ve uzun geçmişiyle enerji piyasasında güvenilir ve güçlü bir iş ortağıdır RWE Genel Merkezi, Essen, Almanya Rakamlarla RWE*

Detaylı

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ YÖNETMELĠĞĠ (15 Nisan 2011 tarihli ve 27906 sayılı RG de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle değişmiş hali) 12 Eylül 2010 PAZAR Resmî

Detaylı

Carinova. İkamet bakımı. Güvenilir ve yakın. www.carinova.nl

Carinova. İkamet bakımı. Güvenilir ve yakın. www.carinova.nl Carinova İkamet bakımı Güvenilir ve yakın www.carinova.nl Bakımlı ikamet Carinova İkamet bakımı ikamet ve bakım hizmetini altı ikamet ve bakım merkezinde ve iki hasta bakım evinde sunuyor. İkamet ve bakım

Detaylı

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır.

Dağıtım tesislerine iletilen elektrik,orta ve alçak gerilim seviyelerinde taşınarak tüketici tesislerine dağıtılır. Kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer yakıtlardan oluşan geleneksel enerji kaynakları ile su, rüzgar, güneş vb yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elde edilen elektrik, yüksek gerilim ve/veya orta

Detaylı

VODAFONE NOKIA LUMIA 620 GENÇLIK TEKLIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE NOKIA LUMIA 620 GENÇLIK TEKLIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen VF Nokia Lumia 620 Gençlik Teklifi Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

Yardım Kuruluşum ve Avustralya Yardım Kuruluşları ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Komisyonu (ACNC)

Yardım Kuruluşum ve Avustralya Yardım Kuruluşları ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Komisyonu (ACNC) Çalışma Kitabı Yardım Kuruluşum ve Avustralya Yardım Kuruluşları ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Komisyonu (ACNC) 2015 ACNC 2015 sayfa 1 İçindekiler Kaynak... 2 Bölüm 1: ACNC nedir ve ne yapar?... 3 Bölüm

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

J-Run Enerji Toptan Satış Yazılımı. Nobel Yazılım

J-Run Enerji Toptan Satış Yazılımı. Nobel Yazılım J-Run Enerji Toptan Satış Yazılımı İedik Organize Sanayi Bölgesi 731 Sokak No:19 Yenimahalle/Ankara Tel:0312 394 14 46 Fax:0312 394 14 47 bilgi@nobelyazilim.com Hakkında olarak biz,2006 yılından itibaren

Detaylı

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pay Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bu dokümanda kullanılan içeriğin bir kısmı, Türkiye deki düzenlemeler çerçevesinde menkul kıymetler veya türev araçlarla ilgili faaliyet göstermek

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy Pocket S5301 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Erken Müdahale Birimi

Erken Müdahale Birimi Resolving legal issues before they get serious Turkish Aile Hukuku Erken Müdahale Birimi Yasal sorunları ciddi hale gelmeden çözmek Biz kimiz? Aile Hukuku Erken Müdahale Birimi (EIU) uzman bir aile ve

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan sabit ve mobil

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

Turkcell in AVON fırsatları bitmiyor!

Turkcell in AVON fırsatları bitmiyor! Turkcell in AVON fırsatları bitmiyor! AVON Temsilcileri Cep-T Paracard kullanıyor, masrafsız faturalarını ödüyor. Hemen Turkcell İletişim Merkezi ne uğrayıp, kartınıza para yükleyin, Cep-T Paracard avantajlarından

Detaylı

Gizlilik Şikayet Formu

Gizlilik Şikayet Formu Gizlilik Şikayet Formu Avustralya Bilgilendirme Dairesi Başkanlığı (OAIC), Privacy Act 1988 (Cth) [1988 Gizlilik Yasası] kapsamındaki Avustralya Hükümeti, ACT ve Norfolk Adası daireleri ve özel sektör

Detaylı

Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz?

Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz? TURKISH Çocuklarla ilgili sosyal hizmetlerden nasıl yararlanabilirsiniz? Kime yardımcı olacağımıza nasıl karar veririz? Giriş Bu broşürde çocuklarla ilgili sosyal hizmetler müdürlüğü olarak bizim çocuklara

Detaylı

Hangi statü altında çalışıyorsunuz?

Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Belçika da ücretli veya serbest çalışan statüsü altında çalışabilirsiniz. Bu iki statü, altında çalıştığınız statünün mevzuatına uyduğunuz sürece yasal bakımdan kusursuzdur.

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

...size yardımcı olabiliriz.

...size yardımcı olabiliriz. Turkish Housing Ombudsman Service e üye bir kuruluflla ilgili flikayetiniz varsa......size yardımcı olabiliriz. Bu broflürde flikayette bulunmak için konut birlikleri ile ilgili flikayet mercii olan Housing

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KATILIMCILARINA UYGULAYACAĞI ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİ İLE BU BEDELLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN EL KİTABI İlgili Mevzuat Kurumumuzdan

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: AYLIK KULLANIM KOTASI AKN

İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: AYLIK KULLANIM KOTASI AKN ONLINE SATIŞ KANALI ÜZERİDEN KAMPANYA ÖN BAŞVURUSU YAPAN ABONELERE YÖNELİK OLARAK İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA KAMPANYASI LIK ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Social Care for Adults Yetişkinlere Yönelik Sosyal Yardım Hizmetleri

Social Care for Adults Yetişkinlere Yönelik Sosyal Yardım Hizmetleri TURKISH Social Care for Adults Yetişkinlere Yönelik Sosyal Yardım Hizmetleri Devon County Council Yetişkin ve Toplum Hizmetleri Yetişkin ve Toplum Hizmetleri Devon County Council bünyesi altında yer alır

Detaylı

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ 1 OSB ler için SERBEST TÜKETİCİLİK Elektrik Piyasası Kanunu 2. Madde «g» Fıkrası

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne. Bringo, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa onun tam

HAKKIMIZDA. Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne. Bringo, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa onun tam br ngo ÖZGÜR KAMU br ngo ÖZGÜR KAMU HAKKIMIZDA Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne kavuştu. Fatura korkusu ve mesafe sınırı olmadan dünyanın bir ucundan başka bir

Detaylı

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi. Kampanya Şartları

Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi. Kampanya Şartları Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi Kampanya Şartları 1. Kampanya 06.06.2014 01.10.2014 tarihleri arasında geçerli olup kampanya kapsamında sunulan ürünler stoklar ile sınırlıdır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı