İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ"

Transkript

1 İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına Yol Açması 3-İslâmî kimlikteki aşınma emareleri a-özü Sözü Bir Olmama b-bencillik, Oportünizm, menfaatçilik, fırsatçılık c-islâmî Kaygıları Bir kenara Bırakma d-güvensizlik e-iffet problemi f-yalan g-emanete riayetsizlik. Emanetin ganimet sayılması h-bilgisizlik /cahiliye toplumu haline gelme temayülü i-taklitçilik B. İslamî Kimlikteki Aşınmayı Durdurma Zarureti 1-Somut örnek Gösterme İhtiyacı 2-Hz. Peygamberin Örnekliği 3-İslam, Ancak Yaşantısı ile Söylediği Uyuşan İnsanlarla Temsil Edilebilir II- Konunun Açılımı ve İşlenişi Konunun açılımında yapılabilecek bazı vurgular: Prensipler, teorik olarak ne kadar güzel olursa olsun, hayata geçirilemedikleri ve uygulamaya konamadıkları takdirde hiçbir anlam ifade etmezler. Çünkü güzelliklerin güzelliği, ancak bunlar ortaya konabilir ve gösterilebilirse anlaşılabilir. İslam dininin son hak din olarak insanlığın mutluluğu ve huzuru için en güzel prensipleri ortaya koyduğunda şüphe yoktur. Önemli olan bu güzel prensiplerin hayata geçirilerek güzelliklerinin pratiğe yansıtılabilmesidir. Hayata geçirilemediği takdirde İslam prensiplerinin güzelliğinin insanlara ulaştırılabilmesi pek mümkün olmaz. Bu bakımdan her alanda İslam ın ortaya koyduğu prensiplerin hayata geçirilerek

2 uygulamadaki güzel sonuçlarının pratik olarak sergilenebilmesi büyük önem taşımaktadır. Müslümanın en önemli özelliklerinden biri, söyledikleri ile yaptıkları arasında bir çelişkinin olmamasıdır. Yapamayacakları şeyleri söyleyenleri Yüce Allah, Kur ân-ı kerim de şöyle uyarmaktadır: Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? ( Saf suresi 61/2) Geçmişte Allah ın kitabını okumalarına rağmen söylediklerine kendileri uymayanlar Cenâb-ı hak tarafından kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor musunuz? (Bakara 2/44) şeklinde uyarılmışlardır. Kişinin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve onu söylediklerine güvenilmez bir hale düşüren, söyledikleri ile yaptıkları arasındaki çelişkilerdir. Bu bakımdan her yönüyle güvenilir olması gereken ve Muhammedü l-emîn in ümmeti bulunan Müslümanın, mutlaka söz ve eylem birliği içerisinde bulunması gerekir. Kur ânı kerim, bize, Hz.Muhammed aleyhisselamı en güzel örnek olarak sunmaktadır.( Ahzap suresi 33/21) Hiç şüphesiz onun bu en güzel örnekliği, her alana şamildir. O yalnızca teorik olarak bir takım güzel prensipler getirmekle kalmamış bu güzel prensipleri hayata geçirerek bunların güzelliğini bizzat uygulamalı olarak göstermiştir. Onun için Onun getirdiği mesaj bu dünyadan gelip geçen ve insanlığı şöyle veya böyle etkilemiş başka insanların getirdiği mesajlardan çok farklı bir şekilde yaygın ve kalıcı tesirler bırakabilmiş ve hayatı bütünüyle etkilemiştir. Bir Müslüman için şereflerin en büyüğü, dininin güzel bir şekilde tanıtımına katkıda bulunabilmektir. İşte bu sebeple her Müslümanın, İslam ın güzelliklerini insanlara ulaştırma ve gösterme gibi yüce bir görevi de vardır. Böyle ulvi bir görevde aracı konumunda bulunan kişilerin, İslam ın güzelliklerini her alanda yaşantıları ve örnek davranışları ile ortaya koyabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan böyle ulvî bir işte kendisine görev düşen Müslümanın en çok dikkat etmesi gereken husus, tıpkı kusursuz bir aynanın görüntüleri kusursuz olarak yansıtması gibi İslam ın güzelliklerini bütün incelikleriyle gösterebilme noktasında elinden geleni yapmaktır. Bu noktada yeterince duyarlı davranmamak, aktarıcıdan kaynaklanan kusurların aktarılandan kaynaklandığının zannedilmesi gibi yanlış anlamalara yol açabilir. Bir Müslümanın dinine yapabileceği en büyük kötülük de aslında budur. Yani dini hakkında yanlış bir kanaat uyandırmaktır. 2

3 Kişinin söylediklerinin başkaları üzerinde etkili olabilmesi, önce kendisinin söylediklerine inanması ve söylediklerini evvela kendi hayatında göstermesi ile mümkündür. Söylediklerini kendisi hayata geçiremeyen kişilerin sözlerinin başkaları üzerinde beklenen etkiyi göstermesi elbette düşünülemez. Diğer taraftan insanlar söylenenlerden çok bizzat gördüklerine ve tanık olduklarına inanırlar. Bu bakımdan İslam ın güzelliklerinin uygulamalı olarak gösterilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Müslümanın her alanda doğru, dürüst, güvenilir olması Müslümanlığının bir gereğidir. III- Konunun Özet Sunumu Günümüz Müslümanlarının en büyük problemlerinden biri, İslam ın söylediği ile Müslümanların söz, eylem ve tavırları arsındaki uyumsuzluktur. Sözüne güvenilmeyen, işini sağlam ve güzel yapmayan, elinden ve dilinden zarar görülen ve şerrinden emin olunmayan Müslüman tipinin İslam a verdiği zararı, İslam ın en azılı düşmanlarının bile verebilmesi mümkün değildir. Hiç şüphesiz bu durum, İslâmî kimlikte önemli bir aşınma meydana getirmiştir. Artık bir kural olarak O, Müslüman dır, yalan söylemez veya O, Müslüman dır, kimseyi aldatmaz yahut O Müslüman dır, kimsenin ırz ve namusunda gözü olmaz gibi genel hükümler verilmesine vesile olacak Müslümanların oluşturduğu geniş kitlelerden söz edebilmek pek mümkün olmamaktadır. Bu tablo İslâmî kimlikte önemli bir aşınma bulunduğunu ortaya koymaktadır. Buna mukabil sözünde ve işinde güvenilir ahlâkî niteliklere sahip gayr-ı Müslimlerin oluşturduğu kitleler Dinleri işimiz gibi, işleri dinimiz gibi sözünün meşhur olmasına yol açmıştır. Böyle bir tablonun Muhammedü l-emîn in ümmetini yansıtmayacağı açıktır. İşte bu sebeple öncelikle İslâmî kimlikte meydana gelen aşınmanın durdurulması gerekmektedir. Bu aşınmayı durdurmadan ne dinimizi doğru dürüst anlatabilmek ve ne de İslam ın yüceliğini temsil edebilmek mümkündür. İslam dini insanların ve toplumların mutluluğunu sağlayacak en güzel prensipleri ortaya koymuştur. Bu prensipleri güzelce hayata geçirilebilen insanların, sözüne işine güvenilen, elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği iyi insanlar olacaklarında şüphe yoktur. Arzu edilen bu insan tipiyle pek çok günümüz Müslüman ının çizdiği profil arasındaki fark, 3

4 İslâmî kimlikte nasıl bir aşınma meydana geldiğini göstermektedir. Bu aşınmayı durdurmadan ne İslâm ın öngördüğü toplum modelini oluşturabilmek ve ne de İslam ı insanlığa doğru ve güzel bir şekilde ulaştırabilmek mümkündür. IV- Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Ayetler ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آ م ن وا ل ت ق ول ون م ا ل ت ف ع ل و ن Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? 1 أ ت أ م ر ون الن اس ب ال ب و ت نس و ن أ نف س ك م و أ نت م ت ت ل ون ال ك ت اب أ ف ال ت ع ق ل ون kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? 2 ل ق د ك ان ل ك م ف ر س ول الل ه أ س و ة ح س ن ة ل م ن ك ان ي ر ج و الل ه و ال ي و م ا ل خ ر و ذ ك ر الل ه ك ث ريا Andolsun, Allah ın Resülünde sizin için; Allah a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. 3 Ayrıca şu ayet-i kerimelere de bakılabilir 7/169; 19/59; 11/112,113,116; 17/16; 21/11-13; V- Konu İşlenirken Başvurulabilecek Bazı Hadisler ع ن أيب عمرو وقيل أيب عم رة س ف يان بن عبد الل ه رضي الل ه عنه قال: ق ل ت : يا رسو ل الل ه ق ل ل ف ا إ سالم ق و ل ل أ س أ ل عن ه أ حدا غ ي رك. قا ل: «ق ل : آم ن ت ب الل ه : ث اس ت ق م Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyân İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi: Yâ Resûlallah! Bana İslâmı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah a inandım de, sonra da dosdoğru ol! buyurdu. 4.» 1 Saf suresi 61/2 2 Bakara 2/44 3 Ahzab 33/21 4 Müslim, İmân 62. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 61; İbni Mâce, Fiten 12. 4

5 عن ابن مس ع ود رضي الل ه عنه أ ن رسول الل ه ص ل ى اهلل ع ل ي ه وس ل م قال :»م ا م ن ن ب ب ع ث ه الل ه ف أ م ة ق ب ل ي إ ل كان ل ه م ن أ م ت ه ح و ار ي ون و أ ص ح اب ي أ خ ذ ون ب س ن ت ه و يق ت د ون ب أ م ر ث إ ن ا ت ل ف م ن بع د هم خ ل وف يق ول ون م ا ل ي ف عل ون وي ف ع ل ون م ا ل ي ؤ م ر ون ف م ن جاه د ه م ب ي د ف ه و م ؤ م ن و م ن جاه د ه م ب ق ل ب ه ف ه و م ؤ م ن و م ن ج اه د ه م ب ل سان ه ف ه و م ؤ م ن.» و ل ي س و ر اء ذل ك م ن ا إ ميان ح ب ة خ ر د ل İbni Mes ûd radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Teâlâ nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberin, kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan ihlâslı ve seçkin yakın çevresi ve ashâbı vardı. Bu samimi çevre ve ashâbından sonra, yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler onların yerini aldı. Böyle kimselerle eliyle cihad eden mü mindir, diliyle cihad eden mü mindir; kalbiyle cihad eden de mü mindir. Bu kadarcığı da bulunmayanda hardal tanesi ağırlığında bile iman yoktur. 5 عن أ يب هريرة رضي الل ه عنه أن رسول الل ه ص ل ى اهلل ع ل ي ه وس ل م قال:» آي ة امل ن اف ق ث الث : إ ذ ا ح د ث ك ذ ب و إ ذ ا و ع د أ خ ل ف وإ ذ ا آؤ ت ن خ ان» متفق عليه و ف رواية : «و إ ن ص ام و ص ل ى و ز ع م أ ن ه م س ل م». Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. 6 Bir rivayette: Oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini mümin zannetse bile buyurulur 7 عن ح ذي ف ة بن ال يمان رضي الل ه عنه قال: حدثنا رسول الل ه ص ل ى اهلل ع ل ي ه وس ل م ح د يث ي ق د ر أ ي ت أ ح د ه ا و أ ن ا أ ن ت ظ ر ا لخ ر : حد ث نا أ ن األ م ان ة ن ز ل ت ف ج ذ ر ق ل و ب الر ج ال ث ن ز ل ال ق رآن ف ع ل مو ا م ن ال ق ر آن و عل م وا م ن الس ن ة ث ح د ثنا ع ن ر ف ع األ مان ة 5 Müslim, Îmân 80 6 Buhârî, Îmân 24; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Buhârî, Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Mezâlim 17, Cizye 17, Edeb 69; Tirmizî, Îmân 14 7 Müslim Îmân

6 ف قال :»ي ن ام الر جل الن و مة ف ت ق ب ض األ م ان ة م ن ق ل ب ه ف ي ظ ل أ ث ر ه ا م ث ل ال و ك ت ث ي نام الن و م ة ف ت ق ب ض األ م ان ة م ن ق ل ب ه ف ي ظ ل أ ث ر ه ا م ث ل أث ر ال م ج ل ك ج م ر د ح ر ج ت ه ع ل ى ر ج ل ك ف ن ف ط فت ر ا م ن ت ب ا و ل ي س ف يه ش يء» ث أ خ ذ ح ص اة ف د ح ر ج ه ا ع ل ى ر ج ل ه ف ي ص ب ح الن ا س ي ت باي عو ن ف ال ي كاد أ ح د ي ؤد ي األ م ان ة ح ت ي ق ال : إ ن ف ب ن ف الن ر ج ال أ م ينا ح ت ي ق ال ل ل رج ل : م ا أ ج ل د م ا أ ظ ر ف ه م ا أ ع ق ل ه و م ا ف ق ل ب ه م ث ق ال ح ب ة م ن خ ر د ل م ن إ ميان. و ل ق د أ ت ى ع ل ي ز م ان و م ا أ ب ا ل أ ي ك م با ي ع ت ل ئ ن ك ان م س لما ل ي ر د ن ه ع لي د ين ه ول ئ ن ك ان ن ص رانيا أ و ي ه ودي ا ل ي ر د ن ه ع ل ي س اع يه وأ م ا ال ي و م ف ما ك ن ت أ باي ع م ن كم إ ل ف النا Huzeyfe İbni l Yemân radıyallahu anh şöyle dedi:. متفق عليه و ف النا» Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki olayı haber verdi. Bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum. Hz. Peygamber bize şunları söyledi: Şüphesiz ki emanet, insanların kalblerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur an indi. Bu sayede insanlar Kur an dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanetin kalkmasından bahsetti ve şöyle dedi: İnsan bir kere uyur ve kalbinden emanet çekilip alınır, ondan belli belirsiz bir iz kalır. Sonra bir kere daha uyur, yine kalbinden emanet alınır; bu defa da ayağının üzerinde yuvarladığın korun bıraktığı iz gibi bir eseri kalır. Sen onu içinde hiçbir şey olmadığı halde kabarık görürsün. Daha sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem eline çakıl taşları alarak ayağının üzerinde yuvarladı. Sözlerine de şöyle devam etti: Neticede insan o hale gelir ki, insanlar alış veriş yaparlar da, neredeyse emaneti yerine getirecek bir kişi bile kalmaz. Hatta şöyle denilir: Filan oğulları arasında emin bir adam varmış. Bir başka kişi hakkında da: Ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı bir kişi denilir. Oysa kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Şüphesiz ki bir zamanlar, sizin hanginizle alış-veriş yapacağıma aldırmazdım. Çünkü alış-veriş yaptığım kişi müslümansa, dini kendisini benim hakkımı vermeye yöneltirdi. Şayet hıristiyan veya yahudi ise, valisi 6

7 benim hakkımı vermeye onu sevkederdi. Fakat bugün sizden sadece belli birkaç kişiyle alış-veriş yapıyorum. 8 وعن عبد الل ه بن ع م رو بن ال عاص رضي الل ه عنهما عن الن ب ص ل ى اهلل ع ل ي ه وس ل م قال :»ال م س ل م م ن س ل م ال م س ل م ون م ن ل سان ه وي د وال م ه اج ر م ن ه ج ر ما ن ه ى الل ه ع ن ه» متفق عليه. Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhâcir ise, Allah ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. 9 عن جابر رضي الل ه عنه أ ن رسول الل ه ص ل ى اهلل ع ل ي ه وس ل م قال : «ات ق وا الظ ل م ف إ ن الظ ل م ظ ل م ات ي و م ال ق ي ام ة وات ق وا الش ح ف إ ن الش ح أ ه ل ك م ن ك ان ق ب ل ك م ح ل ه م ع لى أ ن س ف ك وا د ماء ه م واس ت ح ل وا م ار م ه م» روا مسلم. Câbir radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde zâlime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helâl saymaya sevketmiştir. 10 عن أ يب هري رة رضي الل ه عنه أ ن رس ول الل ه ص ل ى اهلل ع ل ي ه وس ل م قال :»أ ت د ر ون م ن ال م ف ل س «قال وا : ال م ف لس ف ين ا م ن ل د ر ه م ل ه و ل م ت اع. فق ال : «إ ن ال م ف ل س م ن أ م م ن ي أ ي و م ال ق يا م ة ب ص الة و ص ي ام و ز ك اة و ي أ و ق د ش ت م ه ذ ا و ق ذ ف ه ذ ا و أ ك ل م ا ل ه ذ ا و س ف ك د م هذ ا و ض ر ب ه ذا في ع ط ى ه ذ ا م ن ح س ن ات ه و ه ذا م ن ح س ن ات ه ف إ ن ف ن ي ت ح س نات ه ق ب ل أ ن ي ق ا ي م ا ع ل ي ه أ خ ذ م ن خ ط اي اه م ف ط ر ح ت عل ي ه ث ح ر ف. روا مسلم الن ار «8 Buhârî, Rikak 35, Fiten 13; Müslim, Îmân 230. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 17; İbn Mâce, Fiten 27 9 Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Tirmizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân 8, 9, Müslim, Birr 56 7

8 Ebû Hüreyre radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sordu. Ashâb: Bizim aramızda müflis, parası va malı olmayan kimsedir, dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnâd ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu se beple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir buyurdular. 11 ي ه وس ل م قال : أ ح د ك م ح ت ي ب عن أ نس رضي الل ه عنه عن الن ب ص ل ى اهلل ع ل «ل ي ؤ م ن أل خ يه م ا ي ب ل ن ف س ه» متفق عليه. Enes radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. 12 VI- Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar AFZALURRAHMAN, Sîret Ansiklopedisi, Inkılâb Yayınları, İstanbul 1996 NEVEVÎ, Ebu Zekeriyya Yahya b. Şeref en-nevevî(v.676/1277), Riyâzü s-salihîn, Ter. Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvâmüddin Burslan, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ank. 1972, I/1-16. Türkçe Trecüme ve Şerhi: Riyâzü s-salihîn Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri, Hazırlayanlar: Prof. Dr. M. Yaşar kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Doç Dr. Raşit Küçük, Erkam Yayınları, İst. 1997, I- VIII C. Not: Hadis Mealleri bu kitaptan iktibas edilmiştir. 11 Müslim, Birr 59. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 2 12 Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 59; Nesâî, Îmân 19, 33; İbn Mâce, Mukaddime 9 8

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Ekrem KELEŞ A- İyi bir İnsan ve İyi Bir Müslüman İçin Güzel Ahlâkın Önemi B- Güzel Ahlâkla Bağdaşmayan Bazı Kötü Tutum ve Davranışlar 1. Kazancına

Detaylı

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ

KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ KAZANÇTA HELAL VE HARAM BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Muhlis AKAR A. Helal Ve Haram Konusunda Genel Prensipler Şunlardır: 1.Helal ve Haram kılma yetkisi Allah a aittir. 2.Harama götüren şeyler de haramdır.

Detaylı

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF Dr. Muhlis AKAR I- Konunun Plânı A.Tüketim Kavramı B. Tüketim-İhtiyaç İlişkisi C. İsraf, Gösteriş Ve Lüks Tüketimi D. Tüketimde Denge Ve İktisat E. Tüketim Prensipleri- Harcama

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI

İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI İSLAM DA EVLİLİK VE KARI KOCA HAKLARI I- Konunun Plânı N. Sabri AKIN A-Evliliğin Mahiyeti B-İslam da Evlilik C-Kur an da Evlilik D-Hadislerde Evlilik E-Evliliğin faydaları 1-Ferdi(bedeni ve sıhhi) faydaları

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) Doç.Dr.MUHİTTİN AKGÜL İstanbul 2002 2 ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ Muhittin Akgül 1963 yılında Erzurum un Çat ilçesinde doğdu.

Detaylı

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür هب Ömer Faruk Akkaya 1 ب س م الل الر ح م ن الر ح يم TARİFİ, HÜKMÜ VE MAHİYETİ Tesettür kelimesi arapça setretmek, örtmek, gizlemek manasına gelen setere kelimesinden

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ

ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ Rüstem BEŞLER I- Konunun Planı: 1-Çocuğun tanımı. Kısaca insan hayatının dönemleri. 2-Bebeklik dönemi vazifeler.(isim verme emzirme vb.) 3-Çocukluk dönemi vazifeler 4-Büluğ

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و

اري ن م ا جا ر س و ه ن ذ إ ب هالل ى ل إ اي عا د و EN GÜZEL ÖRNEK 1 Peygamberlerin en önde gelen görevleri, Allah ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara tebliğ etmek, sözlü ve uygulamalı olarak açıklamaktır. Bütün

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com VAAZ DOKUMANLARI (Grup)

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com VAAZ DOKUMANLARI (Grup) İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com VAAZ DOKUMANLARI (Grup) ALLAHIN SEVDİĞİ ELLER Bir defasında Resulullah tebük dönüşünde sa d b. Muaz ile karşılaşıp tokalaşmış, Ellerinin nasırlanmış olduğunu

Detaylı

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ 1

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ 1 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ 1 İnsanın hayatını onurlu bir şekilde sürdürebilmesi için vazgeçilmez kabul edilen temel hakları vardır. Din, akıl, namus, can ve mal güvenliği bu hakların önde gelenleridir. Korunması

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

ABDURRAHMAN MALİKİ İSLÂM HUKUKUNDA CEZA BİRİNCİ BASKI

ABDURRAHMAN MALİKİ İSLÂM HUKUKUNDA CEZA BİRİNCİ BASKI ABDURRAHMAN MALİKİ İSLÂM HUKUKUNDA CEZA BİRİNCİ BASKI 2002 2 İslâm da Ceza Sistemi İslâm da Ceza Sistemi 3 بسم االله الرحمن الرحيم و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي اأ و ل ي الا ل ب اب ل ع لك م ت تق ون (البقرة:

Detaylı

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM UNUTULMAYA YÜZ TUTAN DEĞERLERİMİZDEN SILA-İ RAHİM I- Konunun Plânı Dr. Yaşar YİĞİT A) Sıla-i rahim Kavramı B) Sıla-i rahimin âyet ve hadislerle temellendirilmesi C) Bireysel ve Toplumsal Açıdan Sıla-i

Detaylı

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır.

1 Bu bölüm Din İleri Yüksek Kurulu Uzmanı Bahattin AKBAŞ tarafından kaleme alınmıştır. 416 HELAK EDİLEN KAVİMLER VE HELAK SEBEPLERİ 1 Yüce Allah, yaratılmışların en şereflisi olan insana akıl ve irade vermiş ve bunun sonucunda ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır.

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır.

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. BÜYÜK GÜNAHLAR 1 Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. 3 Onu ibadetle yükümlü kılmış, 4 hayatı ve ölümü ile imtihana tabi tutmuştur. 5 İnsanın bu imtihanda

Detaylı

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik.

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER HAZRETİ ÂDEM VE HAZRETİ HAVVA...9 LÜGATTE ERKEK VE KADIN...19 CAHİLİYEDE KADININ YERİ...19 İSLÂM DA KADININ YERİ VE DEĞERİ...21 YÂ RASÛLALLAH...28

Detaylı