MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ"

Transkript

1 MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل ك ل ام ر ئ م ا ن و ى ف م ن ك ان ت ه ج ر ت ه إ ل ى الل ه و ر س ول ه ف ه ج رت ه إ ل ى الل ه و ر س ول ه و م ن ك ان ت ه ج ر ت ه ل د ن ي ا ي ص يب ه ا أ و ام ر أ ة ي ت ز و ج ه ا ف ه ج ر ت ه إ ل ى م ا ه اج ر إ ل ي ه«01. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah a ve Rasulünedir. Kimin hicreti de elde etmeyi umduğu bir dünyalık veya nikahlamak istediği bir kadın için ise onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Buhârî, Bed ü l vahy 1; Müslim, İmâret 155. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Talâk 11; Tirmizî, Fezâilü l cihâd 16; Nesâî, Tahâret 60; İbni Mâce, Zühd 26 10»إ ن اهلل ل ي ن ظ ر إ ل ى ص و ر ك م و أ م و ال ك م و ل ك ن ي ن ظ ر إ ل ى ق ل وب ك م و أ ع م ال ك م«02. Allah, sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Müslim 1 ibni Mace Zühd 9 Ahmet Bin Hanbel 2/285 م ق ا ل:»إ ذ ا الت ق ى الم س ل م ان ب س ي ف ي ه م ا ف الق ات ل و سل ي صل ى اهلل عل يه 10 ع ن أ ب ي ب ك ر ة ن ف ي ع بن الح ا ر ث الث ق ف ي أ ن الن ب و الم ق ت ول ف ي الن ار «ق ل ت : ي ا ر س ول الل ه ه ذ ا الق ات ل ف م ا ب ال الم ق ت ول ق ال :»إ ن ه ك ان ح ر يص ا ع ل ى ق ت ل ص اح ب ه «03. Ebu Bekre Nufey ibn Haris- Essekafi Radiyallahu Anhden rivayetle: Resul-i Ekrem (SAV) buyurdular ki: İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben: Yâ Resûlallah! Öldürenin durumu belli, ama ölen niçin cehennemdedir? diye sordum. Resûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: Çünkü o da, arkadaşını öldürmeye kararlıydı (hırslıydı) buyurdu. Buhârî, Îmân 22; Müslim, Kasâme 33, 15. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Fiten 5; Nesâî, Tahrîm 29, Kasâme 7; İbni Mâce, Fiten 11 40»الل ه أ ف ر ح ب ت و ب ة ع ب د ه م ن أ ح د ك م س ق ط ع ل ى ب ع ير ه و ق د أ ض ل ه ف ي أ ر ض ف ال ة «04. Allah ın, kulunun tövbe etmesinden dolayı sevinmesi, herhangi birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. (Nitekim Allah şöyle buyurmuştur): Buhârî, Tevhîd 15, 35, 55; Müslim, Tevbe 1, Zikir 2, 19. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 51, Daavât 131; İbni Mâce, Edeb 58 ر " " 40 إ ن اهلل ع ز و ج ل ي قب ل ت و ب ة ال ع ب د م ا ل م ي غ ر غ 05. Bir kulun vadesi dolup can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder. Tirmizî, Daavât 98. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 30 1

2 46»م ا ي ص يب ال م س ل م م ن ن ص ب و ل و ص ب و ل ه م و ل ح ز ن و ل أ ذ ى و ل غ م ح ت ى الش و ك ة ي ش اك ه ا إ ل ك ف ر الل ه ب ه ا م ن خ ط اي اه «06. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Buhârî, Merdâ1, 3; Müslim, Birr 49 40»ل ي س الش د يد ب الص ر ع ة إ ن م ا الش د يد ال ذ ي ي م ل ك ن ف س ه ع ن د الغ ض ب» 07. Gerçek pehlivan, güreşte rakibini yenen kimse değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olandır. Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr 107, »م ن س أ ل اهلل الش ه اد ة ب ص د ق ب ل غ ه اهلل م ن از ل الش ه د اء و إ ن م ات ع ل ى ف ر اش ه «08. "Kim Allah tan bütün kalbiyle şehitlik dilerse, yatağında ölse bile, Allah onu şehitlik mertebesine ulaştırır. " Müslim, İmâre 157. Ayrıca bk. Nesâî, Cihâd 36; İbni Mâce, Cihâd 15 49»ات ق الل ه ح ي ث م ا ك ن ت و أ ت ب ع الس ي ئ ة ال ح س ن ة ت م ح ه ا و خ ال ق الن اس ب خ ل ق ح س ن«09. Nerede olursan ol Allah tan kork. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakın ile muamele et. Tirmizi Birr 55 04»ات ق وا الل ه ر ب ك م و ص ل وا خ م س ك م و ص وم وا ش ه ر ك م و أ د وا ز ك اة أ م و ال ك م و أ ط يع وا ذ ا أ م ر ك م ت د خ ل وا ج ن ة ر ب ك م«10. Allah tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (bunları yaptığınız takdirde) Rabbinizin cennetine girersiniz. Tirmizî, Cum a 80 00»م ن ح س ن إ س ال م ال م ر ء ت ر ك ه م ا ل ي ع ن يه «11. Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi müslüman oluşundandır. Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 12 02»إ ذ ا ت ق ر ب الع ب د إ ل ي ش ب ر ا ت ق ر ب ت إ ل ي ه ذ ر اع ا و إ ذ ا ت ق ر ب م ن ي ذ ر اع ا ت ق ر ب ت م ن ه ب اع ا و إ ذ ا أ ت ان ي ي مش ي أ ت يت ه ه ر و ل ة «12. Allah Teala buyurdu ki; Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım. Müslim, Zikir 22 " 01 ن ع م ت ان م غ ب ون ف يه م ا ك ث ير م ن الن اس : الص ح ة و الف ر اغ " 13. İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır: Sıhhat ve boş vakit. Buhârî, Rikak 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 1; İbni Mâce, Zühd 15 " 00 ي ت ب ع ال م ي ت ث ال ث ة : أ ه ل ه و م ال ه و ع م ل ه, ف ي ر ج ع اث ن ان و ي ب ق ى و اح د, ي ر ج ع أ ه ل ه و م ال ه, و ي ب ق ى ع م ل ه " 2

3 14. Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Ailesi ve malı döner, ameli (kendisiyle) kalır. Buhârî, Rikak 42; Müslim, Zühd 5. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 46; Nesâî, Cenâiz Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir. Müslim, Cennet 83 00»ي ب ع ث ك ل ع ب د ع ل ى م ا م ات ع ل ي ه«16. Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. 06»م ن د ل ع ل ى خ ي ر ف ل ه م ث ل أ ج ر ف اع ل ه «Müslim, İmâre 133. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, İlim 14 00»م ن ر أ ى م ن ك م م ن ك ر ا ف ل ي غ ي ر ه ب ي د ه ف إ ن ل م ي س ت ط ع ف ب ل س ان ه ف إ ن ل م ي س ت ط ع ف ب ق ل ب ه و ذ ل ك أ ض ع ف ا ل يم ا ن«17. Kim bir kötülük görürse, onu eliyle düzeltsin. Şayet eliyle düzeltmeğe gücü yetmezse, diliyle düzeltsin. Diliyle düzeltmeğe de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin (kalbiyle buğzetsin), bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim, Îmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân Cihadın en faziletlisi, zâlim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. 08»أ ف ض ل ال ج ه اد ك ل م ة ع د ل ع ن د س ل ط ان ج ائ ر «Ebû Dâvûd, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 13. Ayrıca bk. Nesâî, Bey at 37; İbni Mâce, Fiten 20 " 09 آي ة الم ن اف ق ث ال ث : إ ذ ا ح د ث ك ذ ب و إ ذ ا و ع د أ خ ل ف و إ ذ ا اؤ ت م ن خ ان " 19. Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Buhârî, Îmân 24; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Buhârî, Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Mezâlim 17, Cizye 17, Edeb 69; Tirmizî, Îmân İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez. 24»م ن ل ي ر ح م الن اس ل ي ر ح م ه اهلل «Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 16, Zühd 48»ل يس م نا م ن ل م ي رحم ص غيرن ا وي وق ر ك بيرن ا«21. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir. 20 Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 15 22»ال م س ل م أ خ و ال م س ل م ل ي ظ ل م ه و ل ي س ل م ه م ن ك ان ف ي ح اج ة أ خ يه ك ان اهلل ف ي ح اج ت ه و م ن ف ر ع ن م س ل م ك ر ب ة ف ر اهلل ع ن ه ب ه ا ك ر ب ة م ن ك ر ب ي و م ال ق ي ام ة و م ن س ت ر م س ل م ا س ت ر ه اهلل ي و م ال ق ي ام ة«22. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim din kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah ta onun 3

4 kiyamet günü sıkıntılarından birisini giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah ta onun kiyamet günü ayıbını örter. Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58. Ayırca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 38; Tirmizî, Hudûd 3, Birr 19; İbn Mâce, Mukaddime 17 21» ل ي ؤ م ن أ ح د ك م ح ت ى ي ح ب ل خ يه م ا ي ح ب ل ن ف س ه «23. Sizden biriniz, kendisi için sevip istediği şeyi, din kardeşi için de sevip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 59; Nesâî, Îmân 19, 33; İbn Mâce, Mukaddime 9 " 20 ح ق الم س ل م ع ل ى الم س ل م خ م س : ر د الس ال م و ع ي اد ة الم ر يض و ات ب اع الج ن ائ ز و إ ج اب ة الد ع و ة و ت ش م يت الع اط س 24. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana yerhamukellah demek. Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4. 20»أ ك م ل ال م ؤ م ن ين إ يم ان ا أ ح س ن ه م خ ل ق ا, و خ ي ار ك م خ ي ار ك م ل ن س ائ ه م«25. Mü minlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en iyi olanıdır. Sizin hayırlınız da, hanımlarına karşı hayırlı olanlardır. Tirmizî, Radâ 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünne, 15; İbni Mâce, Nikâh 50 26»ك ل ك م ر اع و ك ل ك م م س ئ ول ع ن ر ع ي ت ه و ا ل م ير ر اع و الر ج ل ر اع ع ل ى أ ه ل ب ي ت ه و الم ر أ ة ر اع ي ة ع ل ى ب ي ت ز و ج ه ا و و ل د ه ف ك ل ك م ر اع و ك ل ك م م س ئ ول ع ن ر ع ي ت ه «26. Hepiniz çobansınız; eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Amir memurlarının, erkek hane halkının, kadın da eşinin evinin ve çocuklarının çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Buhârî, Cum a 11, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâret 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27 " 27. "Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. " Müslim, Mukaddime 5 20»ك ف ى ب ال م ر ء ك ذ ب ا أ ن ي ح د ث ب ك ل م ا س م ع «28»م ن ك ان ي ؤ م ن ب اهلل و ال ي و م ا ل خ ر ف ل ي ح س ن إ ل ى ج ار ه و م ن ك ان ي ؤ م ن ب اهلل و ال ي و م ا ل خ ر ف ل ي ك ر م ض ي ف ه وم ن ك ا ن ي ؤ م ن ب اهلل و ال ي و م ا ل خ ر ف ل ي ق ل خ ي ر ا أ و ل ي س ك ت» 28. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun! Müslim, Îmân 77 ي اهلل ع نه ق ال س أ ل ت الن ب ي ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م أ ي ال ع م ل أ ح ب إ ل ى الل ه ت ع ال ى ق ال : 29 ع ن ع بد ا هلل ب ن م سع و د رض )الص ال ة ع ل ى و ق ت ه ا( ق ل ت ث م أ ي ق ال )ث م ب ر ال و ال د ي ن ( ق ل ت ث م أ ي ق ال )ث م ال ج ه اد ف ي س ب يل الل ه ( 4

5 29. Ebû Abdurrahman Abdullah İbni Mes`ûd radıyallahu anh şöyle dedi:peygamber aleyhisselâm a: Allah a en sevimli gelen amel hangisidir? diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdi. Sonra hangi ibadet gelir? dedim. Ana ve babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra hangisi gelir? diye sordum. Allah yolunda cihâd etmek buyurdu. Buhârî, Mevâkît 5; Müslim, Îmân ع ن أ ب ي ه ر ي ر ة ق ال ج اء ر ج ل إ ل ى ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م فقال م ن أ ح ق الن اس ب ح س ن ص ح ب ت ي ق ال "أ م ك " 30. Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: فق ال ث م م ن ق ال "أ م ك " ق ال ث م م ن ق ال "أ م ك " ق ال ث م م ن ق ال "أبوك" Bir adam Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem e gelerek: Kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? diye sordu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Annendir! buyurdu. Adam: Ondan sonra kimdir? diye sordu. Annendir! buyurdu. Adam tekrar: Ondan sonra kim gelir? diye sordu. Annendir! dedi. Adam tekrar: Sonra kim gelir? diye sordu. Resûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: Babandır! cevabını verdi. Buhârî, Edeb 2; Müslim, Birr 1. Ayrıca bk. İbni Mâce, Vesâyâ 4; Ebû Dâvûd, Edeb 120; Tirmizî, Birr 1»الر ج ل ع ل ى د ين خ ل يل ه ف ل ي ن ظ ر أ ح د ك م م ن ي خ ال ل «31. İnsan, dostunun dini üzerinedir. O halde sizden her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin! 10 Ebû Dâvûd, Edeb 16; Tirmizî, Zühd 45 12»و ال ذ ي ن ف س ي ب ي د ه ل ت د خ ل وا ال ج ن ة ح ت ى ت ؤ م ن وا و ل ت ؤ م ن وا ح ت ى ت ح اب وا أ و ل أ د ل ك م ع ل ى ش ي ء إ ذ ا ف ع ل ت م وه ت ح اب ب ت م أ ف ش وا الس ال م ب ي ن ك م «32. Canım kudret elinde olan Allah a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız! Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Et ime 45, Kıyamet 56; İbni Mâce, Mukaddime 9, Edeb Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin! Ebû Dâvûd, Edeb 113 ; Tirmizî, Zühd 54 11»إ ذ ا أ ح ب الر ج ل أ خ اه ف ل ي خ ب ر ه أ ن ه ي ح ب ه «" 04 ل ح س د إ ل ف ي اث ن ت ي ن : ر ج ل آت اه الل ه م ا ل ف س ل ط ه ع ل ى ه ل ك ت ه ف ي الح ق و ر ج ل آت اه الل ه ح ك م ة ف ه و ي ق ض ي 5 ب ه ا و ي ع ل م ه ا " 34. Ancak iki kişiye gıbta edilir: Allah ın verdiği malı hak yolunda harcayan kimse. Yine Allah ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.

6 Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Temennî 5, İ tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn »ال ب ر ح س ن ال خ ل ق و ا ل ث م م ا ح اك ف ي ص د ر ك و ك ر ه ت أ ن ي ط ل ع ع ل ي ه الن اس «35. İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini daralttığı halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Müslim, Birr 14, 15. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 52 06»إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م ف ل ي ذ ك ر اس م الل ه ت ع ال ى ف إ ن ن س ي أ ن ي ذ ك ر اس م الل ه ت ع ال ى ف ي أ و ل ه ف ل ي ق ل ب س م الل ه أ و ل ه و آخ ر ه «36. Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda (yemeğin)başında bismillah sonunda bismillah desin. Ebû Dâvûd, Et`ime 15; Tirmizî, Et`ime م ن أ ك ل ط ع ام ا ف ق ال :»ال ح م د ل ل ه ال ذ ي أ ط ع م ن ي ه ذ ا الط ع ام و ر ز ق ن يه م ن غ ي ر ح و ل م ن ي و ل ق و ة غ ف ر ل ه م ا ت ق د م م ن ذ ن ب ه «37. Her kim yemek yedikten sonra bu yemeği bana yediren ve benden bir güç ve kuvvet olmaksızın onu bana rızık olarak ihsan eden Allah a hamd olsun derse geçmiş günahları affolunur. Ebû Dâvûd, Libâs 1; Tirmizî, Daavât 56. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 16 18»م ا م ن م س ل م ي ن ي ل ت ق ي ان ف ي ت ص اف ح ان إ ل غ ف ر ل ه م ا ق ب ل أ ن ي ف ت ر ق ا«38. İki müslüman karşılaştıklarında musafaha yaparlarsa (tokalaşıp ve birbirlerine hayır duada bulunurlasa), daha birbirlerinden ayrılmadan günahları bağışlanır. Ebû Dâvûd, Edeb 143. Ayrıca bk. Tirmizî, İsti zân 31; İbni Mâce, Edeb 15 " 19 ث ال ث د ع و ات م س ت ج اب ات ل ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ع ل ى و ل د ه " 39. Kabul olmasında şüphe bulunmayan üç dua vardır: Mazlumun duası; misafirin duası; babanın çocuğuna duası. Ebû Dâvûd, Vitr 29; Tirmizî, Birr 7, Daavât 47. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 11 04»خ ي ر ك م م ن ت ع ل م الق ر آن و ع ل م ه «40. Sizin en hayırlılarınız, Kur an ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Buhârî, Fezâilü l Kur ân 21. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 349»إ ن ال ذ ي ل ي س ف ي ج و ف ه م ن ال ق ر آن ش ي ء ك ال ب ي ت ال خ ر ب» 41. Kalbinde Kur an dan bir miktar (ezber) bulunmayan kimse harap ev gibidir. 00 Tirmizî, Fazâilü l Kur ân 18. Ayrıca bk. Dârimî, Fezâilü l Kur ân 1; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I, 223 6

7 02 ع ن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ق ال : س م ع ت ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ي ق ول :»أ ر أ ي ت م ل و أ ن ن ه ر ا ب ب اب أ ح د ك م ي غ ت س ل م ن ه ك ل ي و م خ م س م ر ات ه ل ي ب ق ى م ن د ر ن ه ش ي ء «ق ال وا: ل ي ب ق ى م ن د ر ن ه ش ي ء ق ال :»ف ذ ل ك م ث ل الص ل و ات ال خ م س ي م ح و اهلل ب ه ن ال خ ط اي ا«42. Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı? Ne dersiniz? Sahâbîler: O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Resûl i Ekrem: Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrıca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; İbni Mâce, İkâmet 193»ص ال ة ال ج م اع ة أ ف ض ل م ن ص ال ة ال ف ذ ب س ب ع و ع ش ر ين د ر ج ة «43. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir. 01 Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 42; İbni Mâce, Mesâcid 16 00»م ن ص ل ى ال ع ش اء ف ي ج م اع ة ف ك أ ن م ا ق ام ن ص ف الل ي ل و م ن ص ل ى الص ب ح ف ي ج م اع ة ف ك أ ن م ا ص ل ى الل ي ل ك ل ه «44. Her kim Yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Her kimde Sabah namazını cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi olur. Müslim, Mesâcid »الص ل و ات ال خ م س و ال ج م ع ة إ ل ى ال ج م ع ة و ر م ض ان ا ل ى ر م ض ان مك فر ا ت ل م ا ب ي ن ه ن ا ذ ا اج ت ن ب ت ال ك ب ائ ر «45. Büyük günahlardan kaçınıldığı taktirde beş vakit namazdan her biri bir sonraki vakte kadar, her Cuma bir sonraki cumaya kadar, her ramazan bir sonraki ramazana kadar aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim, Tahâret 16. Ayrıca bk. Müslim, Tahâret 14, 15 06»ل و ل أ ش ق ع ل ى أ م ت ي ل م ر ت ه م ب الس و اك ع ن د ك ل ص الة «46. "Ümmetimi zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim. "Buhârî, Cum'a 8,; Müslim, Tahâret 42.. Ebû Dâvûd, Tahâret 25; Tirmizî; Nesâî, Tahâret 6; İbni Mâce, Tahâret 7 00»ب ن ي ا ل س ال م ع ل ى خ م س ش ه اد ة أ ن ل إ ل ه إ ل اهلل و أ ن م ح م د ا ع ب د ه و ر س ول ه و إ ق ام الص ال ة و إ يت اء الز ك اة و ح ج ال ب ي ت و ص و م ر م ض ان «47. İslâm beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed in Allah ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah ın evi Kâbe yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak. Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13 08»م ن صام ر م ض ان إ يم ان ا و اح ت س اب ا غ ف ر ل ه م ا ت ق د م م ن ذ ن ب ه «48. "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. " Buhârî, Îmân 28; Müslim, Sıyâm 203. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, Sıyâm 39; İbni Mâce, İkâmet 173, 7

8 " 09 ع ي ن ان ل ت م س ه م ا الن ار : ع ي ن ب ك ت م ن خ ش ي ة الل ه و ع ي ن ب ات ت ت ح ر س ف ي س ب يل الل ه " 49. "İki göze cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz. " Tirmizî, Fezâilü'l cihâd 12»م ن ي ر د الل ه ب ه خ ي ر ا ي ف ق ه ه ف ي الد ين «50. Allah, hayrını dilediği kişiyi dinde fakih kılar. (dinde büyük bir anlayış verir) Buhârî, ilim 10; Müslim İmâre صل ى اهلل ي اهلل ع نه»ف و الل ه ل ن ي ه د ي الل ه ب ك ر ج ال و اح د ا خ ي ر ل ك م ن ح م ر ي رض م ق ا ل ل ع ل ي عل ي ه و سل 00 أ ن الن ب الن ع م «51. Ey Ali! Allah a yemin ederim ki, senin vasıtanla Allah ın bir tek kişiye hidâyet vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmakdan daha hayırlıdır buyurdu. Buhârî, Fezâilü s sahâbe 9; Müslim, Fezâliü s sahâbe 34 ي ل ت م س ف يه ع ل م ا س ه ل اهلل ل ه ط ر يق ا إ ل ى ال ج ن ة " " 02 م ن س ل ك ط ر يق ا 52. "Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. " Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, Kur'ân 10, İlim 19; İbni Mâce, Mukaddime 17 01»ك ل م ت ان خ ف يف ت ان ع ل ى الل س ان ث ق يل ت ان ف ي الم يز ان ح ب يب ت ان إ ل ى الر ح م ن س ب ح ان الل ه و ب ح م د ه س ب ح ان الل ه الع ظ يم «53. Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah ı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhânallahi ve bi hamdihî sübhânallahi l azîm: Ben Allah ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O na hamdederim. Ben Yüce Allah ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim Buhârî, Daavât 65, Eymân 19, Tevhîd 58; Müslim, Zikir 31. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 60; İbni Mâce, Edeb 56 00» ل ي ل د غ الم ؤ م ن م ن ج ح ر و اح د م ر ت ي ن «54. Mü min bir delikten iki defa ısırılmaz. Buhârî, Edeb 83; Müslim Zühd 63. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 29; İbni Mâce, Fiten 13 " 00 إ ن م م ا أ د ر ك الن اس م ن ك ال م الن ب و ة ا ل ول ى: إ ذ ا ل م ت س ت ح ي ف اص ن ع م ا ش ئ ت " 55. İlk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır: Utanmadıktan sonra dilediğini yap! Buhârî, Enbiyâ 54, Edeb 78. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 6; İbni Mâce, Zühd 17 Not: Hadis-i Şerifler, İmam-ı Nevevi nin Riyazussalihin adlı eserinden seçilmiştir. 8

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik.

bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bu günler ne oluyor? Biz cahiliyette bu günlerde oynayıp eğlenirdik. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır.

Yüce Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar; zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. RAMAZAN BAYRAMI ا ن ال ذ ين ق ال وا ر ب ن ا الل ه ث م اس ت ق ام وا ت ت ن ز ل ع ل ي ه م ال م ل ئ ك ة ا ل ا ت خ اف وا و ل ا ت ح ز ن وا و ا ب ش ر وا ب ال ج ن ة ال ت ى ك ن ت م ت وع د و ن ل ا ت د خ ل ون ال

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan Hoş geldin Kur an ayı. Hoş geldin mağfiret ayı. Hoş geldin bereket ayı.

Detaylı

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) Doç.Dr.MUHİTTİN AKGÜL İstanbul 2002 2 ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ Muhittin Akgül 1963 yılında Erzurum un Çat ilçesinde doğdu.

Detaylı

Derleyen meslek dersleri öğretmeni Ahmet BACAK

Derleyen meslek dersleri öğretmeni Ahmet BACAK O NUN YOLUNDA REHBERE REHBER 0 İMAM HATİPLERE, KUR AN KURSLARINA, DİN GÖREVLİLERİNE, EĞİTİMCİLERE YÖNELİK HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS NOTLARI Derleyen meslek dersleri öğretmeni Ahmet BACAK Foto: Ali

Detaylı

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER Yazan Halid el- Cureysî Tercüme Muhammed Şahin 2 TAKDİM Hamd, kerem ve cömertliğiyle bilinen, yalnızca kendisine ibâdet edilen, her şeyin sâhibi Allah'adır.

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

BU YAZI HADİSLERLE İSLAM ADLI HADİS PROJESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ.

BU YAZI HADİSLERLE İSLAM ADLI HADİS PROJESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ. BU YAZI HADİSLERLE İSLAM ADLI HADİS PROJESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ. AİLE BAĞLARI: AİLE KURMAK, AİLE OLMAK, AİLEYLE SINANMAK ع ن أ ن س

Detaylı

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır.

BÜYÜK GÜNAHLAR 1. Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. BÜYÜK GÜNAHLAR 1 Şüphesiz Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi, 2 onu başı boş da bırakmamıştır. 3 Onu ibadetle yükümlü kılmış, 4 hayatı ve ölümü ile imtihana tabi tutmuştur. 5 İnsanın bu imtihanda

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR

MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR Rabbimizin bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir zaman Çoğu defa nasıl geçtiğini anlamadan hızla tükenir Durmadan akıp giden bir çağlayandır âdeta İnsanlar da geceler ve gündüzler

Detaylı

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ

ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMA BİLİNCİ I- Konunun Plânı Dr. Ekrem KELEŞ A- İyi bir İnsan ve İyi Bir Müslüman İçin Güzel Ahlâkın Önemi B- Güzel Ahlâkla Bağdaşmayan Bazı Kötü Tutum ve Davranışlar 1. Kazancına

Detaylı

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür هب Ömer Faruk Akkaya 1 ب س م الل الر ح م ن الر ح يم TARİFİ, HÜKMÜ VE MAHİYETİ Tesettür kelimesi arapça setretmek, örtmek, gizlemek manasına gelen setere kelimesinden

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir:

Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir: HADİSLERDE DUA ÖRNEKLERİ Peygamberimiz (s.a.s.), dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah a dua etmiştir. Sabah, akşam, yatağa yatınca, gece kalkınca, evden çıkınca ve benzeri mutat vakitlerde

Detaylı