MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ"

Transkript

1 MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل ك ل ام ر ئ م ا ن و ى ف م ن ك ان ت ه ج ر ت ه إ ل ى الل ه و ر س ول ه ف ه ج رت ه إ ل ى الل ه و ر س ول ه و م ن ك ان ت ه ج ر ت ه ل د ن ي ا ي ص يب ه ا أ و ام ر أ ة ي ت ز و ج ه ا ف ه ج ر ت ه إ ل ى م ا ه اج ر إ ل ي ه«01. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah a ve Rasulünedir. Kimin hicreti de elde etmeyi umduğu bir dünyalık veya nikahlamak istediği bir kadın için ise onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Buhârî, Bed ü l vahy 1; Müslim, İmâret 155. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Talâk 11; Tirmizî, Fezâilü l cihâd 16; Nesâî, Tahâret 60; İbni Mâce, Zühd 26 10»إ ن اهلل ل ي ن ظ ر إ ل ى ص و ر ك م و أ م و ال ك م و ل ك ن ي ن ظ ر إ ل ى ق ل وب ك م و أ ع م ال ك م«02. Allah, sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Müslim 1 ibni Mace Zühd 9 Ahmet Bin Hanbel 2/285 م ق ا ل:»إ ذ ا الت ق ى الم س ل م ان ب س ي ف ي ه م ا ف الق ات ل و سل ي صل ى اهلل عل يه 10 ع ن أ ب ي ب ك ر ة ن ف ي ع بن الح ا ر ث الث ق ف ي أ ن الن ب و الم ق ت ول ف ي الن ار «ق ل ت : ي ا ر س ول الل ه ه ذ ا الق ات ل ف م ا ب ال الم ق ت ول ق ال :»إ ن ه ك ان ح ر يص ا ع ل ى ق ت ل ص اح ب ه «03. Ebu Bekre Nufey ibn Haris- Essekafi Radiyallahu Anhden rivayetle: Resul-i Ekrem (SAV) buyurdular ki: İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben: Yâ Resûlallah! Öldürenin durumu belli, ama ölen niçin cehennemdedir? diye sordum. Resûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: Çünkü o da, arkadaşını öldürmeye kararlıydı (hırslıydı) buyurdu. Buhârî, Îmân 22; Müslim, Kasâme 33, 15. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Fiten 5; Nesâî, Tahrîm 29, Kasâme 7; İbni Mâce, Fiten 11 40»الل ه أ ف ر ح ب ت و ب ة ع ب د ه م ن أ ح د ك م س ق ط ع ل ى ب ع ير ه و ق د أ ض ل ه ف ي أ ر ض ف ال ة «04. Allah ın, kulunun tövbe etmesinden dolayı sevinmesi, herhangi birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. (Nitekim Allah şöyle buyurmuştur): Buhârî, Tevhîd 15, 35, 55; Müslim, Tevbe 1, Zikir 2, 19. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 51, Daavât 131; İbni Mâce, Edeb 58 ر " " 40 إ ن اهلل ع ز و ج ل ي قب ل ت و ب ة ال ع ب د م ا ل م ي غ ر غ 05. Bir kulun vadesi dolup can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder. Tirmizî, Daavât 98. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 30 1

2 46»م ا ي ص يب ال م س ل م م ن ن ص ب و ل و ص ب و ل ه م و ل ح ز ن و ل أ ذ ى و ل غ م ح ت ى الش و ك ة ي ش اك ه ا إ ل ك ف ر الل ه ب ه ا م ن خ ط اي اه «06. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Buhârî, Merdâ1, 3; Müslim, Birr 49 40»ل ي س الش د يد ب الص ر ع ة إ ن م ا الش د يد ال ذ ي ي م ل ك ن ف س ه ع ن د الغ ض ب» 07. Gerçek pehlivan, güreşte rakibini yenen kimse değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olandır. Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr 107, »م ن س أ ل اهلل الش ه اد ة ب ص د ق ب ل غ ه اهلل م ن از ل الش ه د اء و إ ن م ات ع ل ى ف ر اش ه «08. "Kim Allah tan bütün kalbiyle şehitlik dilerse, yatağında ölse bile, Allah onu şehitlik mertebesine ulaştırır. " Müslim, İmâre 157. Ayrıca bk. Nesâî, Cihâd 36; İbni Mâce, Cihâd 15 49»ات ق الل ه ح ي ث م ا ك ن ت و أ ت ب ع الس ي ئ ة ال ح س ن ة ت م ح ه ا و خ ال ق الن اس ب خ ل ق ح س ن«09. Nerede olursan ol Allah tan kork. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakın ile muamele et. Tirmizi Birr 55 04»ات ق وا الل ه ر ب ك م و ص ل وا خ م س ك م و ص وم وا ش ه ر ك م و أ د وا ز ك اة أ م و ال ك م و أ ط يع وا ذ ا أ م ر ك م ت د خ ل وا ج ن ة ر ب ك م«10. Allah tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (bunları yaptığınız takdirde) Rabbinizin cennetine girersiniz. Tirmizî, Cum a 80 00»م ن ح س ن إ س ال م ال م ر ء ت ر ك ه م ا ل ي ع ن يه «11. Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi müslüman oluşundandır. Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 12 02»إ ذ ا ت ق ر ب الع ب د إ ل ي ش ب ر ا ت ق ر ب ت إ ل ي ه ذ ر اع ا و إ ذ ا ت ق ر ب م ن ي ذ ر اع ا ت ق ر ب ت م ن ه ب اع ا و إ ذ ا أ ت ان ي ي مش ي أ ت يت ه ه ر و ل ة «12. Allah Teala buyurdu ki; Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım. Müslim, Zikir 22 " 01 ن ع م ت ان م غ ب ون ف يه م ا ك ث ير م ن الن اس : الص ح ة و الف ر اغ " 13. İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır: Sıhhat ve boş vakit. Buhârî, Rikak 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 1; İbni Mâce, Zühd 15 " 00 ي ت ب ع ال م ي ت ث ال ث ة : أ ه ل ه و م ال ه و ع م ل ه, ف ي ر ج ع اث ن ان و ي ب ق ى و اح د, ي ر ج ع أ ه ل ه و م ال ه, و ي ب ق ى ع م ل ه " 2

3 14. Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Ailesi ve malı döner, ameli (kendisiyle) kalır. Buhârî, Rikak 42; Müslim, Zühd 5. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 46; Nesâî, Cenâiz Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir. Müslim, Cennet 83 00»ي ب ع ث ك ل ع ب د ع ل ى م ا م ات ع ل ي ه«16. Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. 06»م ن د ل ع ل ى خ ي ر ف ل ه م ث ل أ ج ر ف اع ل ه «Müslim, İmâre 133. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, İlim 14 00»م ن ر أ ى م ن ك م م ن ك ر ا ف ل ي غ ي ر ه ب ي د ه ف إ ن ل م ي س ت ط ع ف ب ل س ان ه ف إ ن ل م ي س ت ط ع ف ب ق ل ب ه و ذ ل ك أ ض ع ف ا ل يم ا ن«17. Kim bir kötülük görürse, onu eliyle düzeltsin. Şayet eliyle düzeltmeğe gücü yetmezse, diliyle düzeltsin. Diliyle düzeltmeğe de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin (kalbiyle buğzetsin), bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim, Îmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân Cihadın en faziletlisi, zâlim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. 08»أ ف ض ل ال ج ه اد ك ل م ة ع د ل ع ن د س ل ط ان ج ائ ر «Ebû Dâvûd, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 13. Ayrıca bk. Nesâî, Bey at 37; İbni Mâce, Fiten 20 " 09 آي ة الم ن اف ق ث ال ث : إ ذ ا ح د ث ك ذ ب و إ ذ ا و ع د أ خ ل ف و إ ذ ا اؤ ت م ن خ ان " 19. Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Buhârî, Îmân 24; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Buhârî, Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Mezâlim 17, Cizye 17, Edeb 69; Tirmizî, Îmân İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez. 24»م ن ل ي ر ح م الن اس ل ي ر ح م ه اهلل «Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 16, Zühd 48»ل يس م نا م ن ل م ي رحم ص غيرن ا وي وق ر ك بيرن ا«21. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir. 20 Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 15 22»ال م س ل م أ خ و ال م س ل م ل ي ظ ل م ه و ل ي س ل م ه م ن ك ان ف ي ح اج ة أ خ يه ك ان اهلل ف ي ح اج ت ه و م ن ف ر ع ن م س ل م ك ر ب ة ف ر اهلل ع ن ه ب ه ا ك ر ب ة م ن ك ر ب ي و م ال ق ي ام ة و م ن س ت ر م س ل م ا س ت ر ه اهلل ي و م ال ق ي ام ة«22. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim din kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah ta onun 3

4 kiyamet günü sıkıntılarından birisini giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah ta onun kiyamet günü ayıbını örter. Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58. Ayırca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 38; Tirmizî, Hudûd 3, Birr 19; İbn Mâce, Mukaddime 17 21» ل ي ؤ م ن أ ح د ك م ح ت ى ي ح ب ل خ يه م ا ي ح ب ل ن ف س ه «23. Sizden biriniz, kendisi için sevip istediği şeyi, din kardeşi için de sevip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 59; Nesâî, Îmân 19, 33; İbn Mâce, Mukaddime 9 " 20 ح ق الم س ل م ع ل ى الم س ل م خ م س : ر د الس ال م و ع ي اد ة الم ر يض و ات ب اع الج ن ائ ز و إ ج اب ة الد ع و ة و ت ش م يت الع اط س 24. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana yerhamukellah demek. Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4. 20»أ ك م ل ال م ؤ م ن ين إ يم ان ا أ ح س ن ه م خ ل ق ا, و خ ي ار ك م خ ي ار ك م ل ن س ائ ه م«25. Mü minlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en iyi olanıdır. Sizin hayırlınız da, hanımlarına karşı hayırlı olanlardır. Tirmizî, Radâ 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünne, 15; İbni Mâce, Nikâh 50 26»ك ل ك م ر اع و ك ل ك م م س ئ ول ع ن ر ع ي ت ه و ا ل م ير ر اع و الر ج ل ر اع ع ل ى أ ه ل ب ي ت ه و الم ر أ ة ر اع ي ة ع ل ى ب ي ت ز و ج ه ا و و ل د ه ف ك ل ك م ر اع و ك ل ك م م س ئ ول ع ن ر ع ي ت ه «26. Hepiniz çobansınız; eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Amir memurlarının, erkek hane halkının, kadın da eşinin evinin ve çocuklarının çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Buhârî, Cum a 11, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâret 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27 " 27. "Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. " Müslim, Mukaddime 5 20»ك ف ى ب ال م ر ء ك ذ ب ا أ ن ي ح د ث ب ك ل م ا س م ع «28»م ن ك ان ي ؤ م ن ب اهلل و ال ي و م ا ل خ ر ف ل ي ح س ن إ ل ى ج ار ه و م ن ك ان ي ؤ م ن ب اهلل و ال ي و م ا ل خ ر ف ل ي ك ر م ض ي ف ه وم ن ك ا ن ي ؤ م ن ب اهلل و ال ي و م ا ل خ ر ف ل ي ق ل خ ي ر ا أ و ل ي س ك ت» 28. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun! Müslim, Îmân 77 ي اهلل ع نه ق ال س أ ل ت الن ب ي ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م أ ي ال ع م ل أ ح ب إ ل ى الل ه ت ع ال ى ق ال : 29 ع ن ع بد ا هلل ب ن م سع و د رض )الص ال ة ع ل ى و ق ت ه ا( ق ل ت ث م أ ي ق ال )ث م ب ر ال و ال د ي ن ( ق ل ت ث م أ ي ق ال )ث م ال ج ه اد ف ي س ب يل الل ه ( 4

5 29. Ebû Abdurrahman Abdullah İbni Mes`ûd radıyallahu anh şöyle dedi:peygamber aleyhisselâm a: Allah a en sevimli gelen amel hangisidir? diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdi. Sonra hangi ibadet gelir? dedim. Ana ve babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra hangisi gelir? diye sordum. Allah yolunda cihâd etmek buyurdu. Buhârî, Mevâkît 5; Müslim, Îmân ع ن أ ب ي ه ر ي ر ة ق ال ج اء ر ج ل إ ل ى ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م فقال م ن أ ح ق الن اس ب ح س ن ص ح ب ت ي ق ال "أ م ك " 30. Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: فق ال ث م م ن ق ال "أ م ك " ق ال ث م م ن ق ال "أ م ك " ق ال ث م م ن ق ال "أبوك" Bir adam Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem e gelerek: Kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? diye sordu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Annendir! buyurdu. Adam: Ondan sonra kimdir? diye sordu. Annendir! buyurdu. Adam tekrar: Ondan sonra kim gelir? diye sordu. Annendir! dedi. Adam tekrar: Sonra kim gelir? diye sordu. Resûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: Babandır! cevabını verdi. Buhârî, Edeb 2; Müslim, Birr 1. Ayrıca bk. İbni Mâce, Vesâyâ 4; Ebû Dâvûd, Edeb 120; Tirmizî, Birr 1»الر ج ل ع ل ى د ين خ ل يل ه ف ل ي ن ظ ر أ ح د ك م م ن ي خ ال ل «31. İnsan, dostunun dini üzerinedir. O halde sizden her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin! 10 Ebû Dâvûd, Edeb 16; Tirmizî, Zühd 45 12»و ال ذ ي ن ف س ي ب ي د ه ل ت د خ ل وا ال ج ن ة ح ت ى ت ؤ م ن وا و ل ت ؤ م ن وا ح ت ى ت ح اب وا أ و ل أ د ل ك م ع ل ى ش ي ء إ ذ ا ف ع ل ت م وه ت ح اب ب ت م أ ف ش وا الس ال م ب ي ن ك م «32. Canım kudret elinde olan Allah a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız! Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Et ime 45, Kıyamet 56; İbni Mâce, Mukaddime 9, Edeb Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin! Ebû Dâvûd, Edeb 113 ; Tirmizî, Zühd 54 11»إ ذ ا أ ح ب الر ج ل أ خ اه ف ل ي خ ب ر ه أ ن ه ي ح ب ه «" 04 ل ح س د إ ل ف ي اث ن ت ي ن : ر ج ل آت اه الل ه م ا ل ف س ل ط ه ع ل ى ه ل ك ت ه ف ي الح ق و ر ج ل آت اه الل ه ح ك م ة ف ه و ي ق ض ي 5 ب ه ا و ي ع ل م ه ا " 34. Ancak iki kişiye gıbta edilir: Allah ın verdiği malı hak yolunda harcayan kimse. Yine Allah ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.

6 Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Temennî 5, İ tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn »ال ب ر ح س ن ال خ ل ق و ا ل ث م م ا ح اك ف ي ص د ر ك و ك ر ه ت أ ن ي ط ل ع ع ل ي ه الن اس «35. İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini daralttığı halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Müslim, Birr 14, 15. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 52 06»إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م ف ل ي ذ ك ر اس م الل ه ت ع ال ى ف إ ن ن س ي أ ن ي ذ ك ر اس م الل ه ت ع ال ى ف ي أ و ل ه ف ل ي ق ل ب س م الل ه أ و ل ه و آخ ر ه «36. Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda (yemeğin)başında bismillah sonunda bismillah desin. Ebû Dâvûd, Et`ime 15; Tirmizî, Et`ime م ن أ ك ل ط ع ام ا ف ق ال :»ال ح م د ل ل ه ال ذ ي أ ط ع م ن ي ه ذ ا الط ع ام و ر ز ق ن يه م ن غ ي ر ح و ل م ن ي و ل ق و ة غ ف ر ل ه م ا ت ق د م م ن ذ ن ب ه «37. Her kim yemek yedikten sonra bu yemeği bana yediren ve benden bir güç ve kuvvet olmaksızın onu bana rızık olarak ihsan eden Allah a hamd olsun derse geçmiş günahları affolunur. Ebû Dâvûd, Libâs 1; Tirmizî, Daavât 56. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 16 18»م ا م ن م س ل م ي ن ي ل ت ق ي ان ف ي ت ص اف ح ان إ ل غ ف ر ل ه م ا ق ب ل أ ن ي ف ت ر ق ا«38. İki müslüman karşılaştıklarında musafaha yaparlarsa (tokalaşıp ve birbirlerine hayır duada bulunurlasa), daha birbirlerinden ayrılmadan günahları bağışlanır. Ebû Dâvûd, Edeb 143. Ayrıca bk. Tirmizî, İsti zân 31; İbni Mâce, Edeb 15 " 19 ث ال ث د ع و ات م س ت ج اب ات ل ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ع ل ى و ل د ه " 39. Kabul olmasında şüphe bulunmayan üç dua vardır: Mazlumun duası; misafirin duası; babanın çocuğuna duası. Ebû Dâvûd, Vitr 29; Tirmizî, Birr 7, Daavât 47. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 11 04»خ ي ر ك م م ن ت ع ل م الق ر آن و ع ل م ه «40. Sizin en hayırlılarınız, Kur an ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Buhârî, Fezâilü l Kur ân 21. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 349»إ ن ال ذ ي ل ي س ف ي ج و ف ه م ن ال ق ر آن ش ي ء ك ال ب ي ت ال خ ر ب» 41. Kalbinde Kur an dan bir miktar (ezber) bulunmayan kimse harap ev gibidir. 00 Tirmizî, Fazâilü l Kur ân 18. Ayrıca bk. Dârimî, Fezâilü l Kur ân 1; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I, 223 6

7 02 ع ن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ق ال : س م ع ت ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ي ق ول :»أ ر أ ي ت م ل و أ ن ن ه ر ا ب ب اب أ ح د ك م ي غ ت س ل م ن ه ك ل ي و م خ م س م ر ات ه ل ي ب ق ى م ن د ر ن ه ش ي ء «ق ال وا: ل ي ب ق ى م ن د ر ن ه ش ي ء ق ال :»ف ذ ل ك م ث ل الص ل و ات ال خ م س ي م ح و اهلل ب ه ن ال خ ط اي ا«42. Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı? Ne dersiniz? Sahâbîler: O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Resûl i Ekrem: Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrıca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; İbni Mâce, İkâmet 193»ص ال ة ال ج م اع ة أ ف ض ل م ن ص ال ة ال ف ذ ب س ب ع و ع ش ر ين د ر ج ة «43. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir. 01 Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 42; İbni Mâce, Mesâcid 16 00»م ن ص ل ى ال ع ش اء ف ي ج م اع ة ف ك أ ن م ا ق ام ن ص ف الل ي ل و م ن ص ل ى الص ب ح ف ي ج م اع ة ف ك أ ن م ا ص ل ى الل ي ل ك ل ه «44. Her kim Yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Her kimde Sabah namazını cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi olur. Müslim, Mesâcid »الص ل و ات ال خ م س و ال ج م ع ة إ ل ى ال ج م ع ة و ر م ض ان ا ل ى ر م ض ان مك فر ا ت ل م ا ب ي ن ه ن ا ذ ا اج ت ن ب ت ال ك ب ائ ر «45. Büyük günahlardan kaçınıldığı taktirde beş vakit namazdan her biri bir sonraki vakte kadar, her Cuma bir sonraki cumaya kadar, her ramazan bir sonraki ramazana kadar aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim, Tahâret 16. Ayrıca bk. Müslim, Tahâret 14, 15 06»ل و ل أ ش ق ع ل ى أ م ت ي ل م ر ت ه م ب الس و اك ع ن د ك ل ص الة «46. "Ümmetimi zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim. "Buhârî, Cum'a 8,; Müslim, Tahâret 42.. Ebû Dâvûd, Tahâret 25; Tirmizî; Nesâî, Tahâret 6; İbni Mâce, Tahâret 7 00»ب ن ي ا ل س ال م ع ل ى خ م س ش ه اد ة أ ن ل إ ل ه إ ل اهلل و أ ن م ح م د ا ع ب د ه و ر س ول ه و إ ق ام الص ال ة و إ يت اء الز ك اة و ح ج ال ب ي ت و ص و م ر م ض ان «47. İslâm beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed in Allah ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah ın evi Kâbe yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak. Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13 08»م ن صام ر م ض ان إ يم ان ا و اح ت س اب ا غ ف ر ل ه م ا ت ق د م م ن ذ ن ب ه «48. "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. " Buhârî, Îmân 28; Müslim, Sıyâm 203. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, Sıyâm 39; İbni Mâce, İkâmet 173, 7

8 " 09 ع ي ن ان ل ت م س ه م ا الن ار : ع ي ن ب ك ت م ن خ ش ي ة الل ه و ع ي ن ب ات ت ت ح ر س ف ي س ب يل الل ه " 49. "İki göze cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz. " Tirmizî, Fezâilü'l cihâd 12»م ن ي ر د الل ه ب ه خ ي ر ا ي ف ق ه ه ف ي الد ين «50. Allah, hayrını dilediği kişiyi dinde fakih kılar. (dinde büyük bir anlayış verir) Buhârî, ilim 10; Müslim İmâre صل ى اهلل ي اهلل ع نه»ف و الل ه ل ن ي ه د ي الل ه ب ك ر ج ال و اح د ا خ ي ر ل ك م ن ح م ر ي رض م ق ا ل ل ع ل ي عل ي ه و سل 00 أ ن الن ب الن ع م «51. Ey Ali! Allah a yemin ederim ki, senin vasıtanla Allah ın bir tek kişiye hidâyet vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmakdan daha hayırlıdır buyurdu. Buhârî, Fezâilü s sahâbe 9; Müslim, Fezâliü s sahâbe 34 ي ل ت م س ف يه ع ل م ا س ه ل اهلل ل ه ط ر يق ا إ ل ى ال ج ن ة " " 02 م ن س ل ك ط ر يق ا 52. "Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. " Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, Kur'ân 10, İlim 19; İbni Mâce, Mukaddime 17 01»ك ل م ت ان خ ف يف ت ان ع ل ى الل س ان ث ق يل ت ان ف ي الم يز ان ح ب يب ت ان إ ل ى الر ح م ن س ب ح ان الل ه و ب ح م د ه س ب ح ان الل ه الع ظ يم «53. Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah ı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhânallahi ve bi hamdihî sübhânallahi l azîm: Ben Allah ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O na hamdederim. Ben Yüce Allah ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim Buhârî, Daavât 65, Eymân 19, Tevhîd 58; Müslim, Zikir 31. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 60; İbni Mâce, Edeb 56 00» ل ي ل د غ الم ؤ م ن م ن ج ح ر و اح د م ر ت ي ن «54. Mü min bir delikten iki defa ısırılmaz. Buhârî, Edeb 83; Müslim Zühd 63. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 29; İbni Mâce, Fiten 13 " 00 إ ن م م ا أ د ر ك الن اس م ن ك ال م الن ب و ة ا ل ول ى: إ ذ ا ل م ت س ت ح ي ف اص ن ع م ا ش ئ ت " 55. İlk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır: Utanmadıktan sonra dilediğini yap! Buhârî, Enbiyâ 54, Edeb 78. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 6; İbni Mâce, Zühd 17 Not: Hadis-i Şerifler, İmam-ı Nevevi nin Riyazussalihin adlı eserinden seçilmiştir. 8

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulu

İmam Hatip Ortaokulu İmam Hatip Ortaokulu 6 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK M. Murat

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERSLERİ

EV SOHBETLERİ DERSLERİ DERS:17 KONU: TAHARET (MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK) Bir önceki dersimizde İslâm ın Şartları konusuna başlamıştık. İslâm ın Şartlarını özetledik ve ibadetler konusuna geçeceğimizi ifade etmiştik. İbadetler konusuna

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek 71. SOHBET Helal Yemek ve İçmek İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir.

Detaylı

Ramazn-ı Serif. İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

Ramazn-ı Serif. İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Ramazn-ı Serif İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com ش ه ر ر م ض ان ال ذ ى ا ن ز ل ف يه ال ق ر ا ن ه د ى ل لن اس و ب ي ن ات م ن ال ه د ى و ال ف ر ق ان ف م ن ش ه د م ن ك م الش ه ر ف ل ي ص م ه و م

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan Hoş geldin Kur an ayı. Hoş geldin mağfiret ayı. Hoş geldin bereket ayı.

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır.

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır. RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETİ Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 127 HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM Değerli kardeşlerim! Bugünkü sohbetimizde, iman esaslarından olan ahiret gününden ve bugünde Allah a verilecek hesaptan söz etmek istiyorum. İnsan

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 75 ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR Değerli müminler, Bugünkü sohbetimizde zekâttan sözetmek istiyorum. Allah Teâlâ Kur - an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: و ق يم و الص ل و

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

Ders : 87 Konu : Takva Nedir ve İnsan Neden Sadece Takvası ile Üstündür?

Ders : 87 Konu : Takva Nedir ve İnsan Neden Sadece Takvası ile Üstündür? Türkçe meal ve tefsirlerde takva kelimesi korkmak ve korku anlamında ele alınmaktadır. Muttaki kelimesine de Allah tan korkan manası verilmektedir. Ancak bu anlam eksiktir. Nitekim İslam Ansiklopedisi

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF Dr. Muhlis AKAR I- Konunun Plânı A.Tüketim Kavramı B. Tüketim-İhtiyaç İlişkisi C. İsraf, Gösteriş Ve Lüks Tüketimi D. Tüketimde Denge Ve İktisat E. Tüketim Prensipleri- Harcama

Detaylı

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ I- Konunun Plânı Gazi ERDEM A) Hz Peygamberin Kutlu Doğumu, Peygamberi Tanımak, Anmak ve Anlamak. B) Hz. Peygamberi Sevmek İmanın Bir gereğidir. C) Hz.

Detaylı

RAMAZAN AYI 1. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyet ettiği şey vardır buyurmaktadır

RAMAZAN AYI 1. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyet ettiği şey vardır buyurmaktadır RAMAZAN AYI 1 Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

Veda Hutbesi. Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki:

Veda Hutbesi. Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki: Veda Hutbesi Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki: Hamd, Allahü Teâlâya mahsûstur. O na hamd eder, O ndan yarlığanmak diler ve O na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh)

ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) 1 ANAM BABAM SANA FEDADIR HZ. SA D b. EBİ VAKKÂS (Radıyallah anh) Sa d b. Malik b. Uheyb b. Abdümenaf. Babası: Malik b. Uheyb dir. Malik in künyesi Ebu Vakkas tır. Nübüvvet dönemine erişmeden vefat etmiştir.

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Anadolu İmam Hatip Lisesi PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Anadolu İmam Hatip Lisesi PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları Anadolu İmam Hatip Lisesi 12 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971.

Kur'an Dili, III, 1740. Eser neşriyat, İstanbul,1971. 1 SALİH AMEL VE İMAN 1 "Amel", iradeye dayalı iş, davranış ve eylem, 2 "slih amel" ise; niyete ve iradeye bağlı olarak yapılan bilinçli fiil ve hayırlı iş demektir. 3 Yapıldığı zaman sevap kazanılan, Allah

Detaylı

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية

Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية 1436 Mübarek Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız? كيف نستعد لقدوم شهر رمضان املبارك باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد

Detaylı

Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisleri - HZ.MUHAMMED(S.A.V) - Gizli ilimler Sitesi

Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisleri - HZ.MUHAMMED(S.A.V) - Gizli ilimler Sitesi peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisler Allah a takva ve güzel ahlak. (En ziyade neyin insanları cennete sokacağını soruyorlar.) (Tirmizi, Birr 62, kutub-ı sıtte, 16. Cilt, sf. 329)

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi

FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı II- Konunun Açılışı ve işlenişi FAİZ VE ZARARLARI Bünyamin OKUMUŞ I-Konunun Planı A-Faizin Haram kılınması 1-Faizin haram kılınmasının sebepleri 2-Faizin tarifi a-riba ve Tefecilik b-riba ve Ticaret B-Sosyal adalet açısından faiz 1-Ferdi

Detaylı

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ Ramazan ayı; ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. İslam dini Ramazan ayına büyük bir önem vermiştir. Ramazan ayına on bir ayın sultanı denilmiştir. Ramazan sözcük olarak

Detaylı

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI

HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI HÜKÜM VE EDEBLERİ İLE BAYRAM VE MUHTASAR KURBAN AHKÂMI Emrah Orhan Kurugöllü Orijinal Adı: Hüküm ve Edebleri ile Bayram ve Muhtasar Kurban Ahkâmı Yayına Hazırlık: Tevhîd ve Sünnet Kapak: Adamakıllı Ad

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir.

RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. RABBİNİ TANI Allah her ne sarfederseniz bilendir. Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) sadaka vermedikçe asla iyi ye (hayra, takvâya, Allah ın rızasına) erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz, şüphesiz Allah

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE NAMAZ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE NAMAZ İBADETLERİN EN BÜYÜĞÜ; NAMAZ (Resûlüm!) Kitab dan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru/gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan/utanmazlıktan ve kötü sayılan şey(ler)den alıkoyar. Allah

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı

(İmam ebu Henifeye göre)

(İmam ebu Henifeye göre) (İmam ebu Henifeye göre) RAMADAN ORUCU VE FAZİLETİ ال ح م د الله ر ب ال ع ال م ین و الص لاة و الس لام ع ل ى س ی د ن ا م ح م د الن ب ي الا م ي ال ق ر ش ي و ع ل ى ء ال ھ و ص ح ب ھ الط ی ب ین الط اھ ر ین

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Prof. Dr. Ali ERBAŞ DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü İslamiyetin esası, sıdktır. İmanın hâssası sıdktır. Bütün kemâlata îsal edici sıdktır. Ahlak-ı âliye nin hayatı sıdktır.

Detaylı

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله

ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب ي ص ل ى االله ع ل ی ھ و س ل م ق ال :» ث لاث م ن ك ن ف یھ و ج د ب ھ ن ح لا و ة الا ی م ان م ن ك ان االله SAKARYA İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI KUR AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ VE DİN GÖREVLİLERİ ARASI 60 HADİS METİN VE MEALİ EZBERLEME YARIŞMASI HADİSLERİ 4 3 2 1 ع ن أ ن س ر ض ى االله ع ن ھ ع ن الن ب

Detaylı

1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ 2-) İBADETLERDE DEVAMLILIK 3-) AHLAK

1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ 2-) İBADETLERDE DEVAMLILIK 3-) AHLAK 1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ ل إ ن ال م ن اف ق ين ي خ اد ع ون للا و ه و خ اد ع ه م و إ ذ ا ق ام وا إ ل ى الصال ة ق ام وا ك س ال ى ي ر آؤ ون الناس و ي ذ ك ر ون للا إ ل ق ل يالا Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun

Detaylı

-UNUTULAN BAYRAM CUMA -

-UNUTULAN BAYRAM CUMA - -UNUTULAN BAYRAM CUMA - Ayet: ن وا ا ذ ا ن ود ي ا ی ھ ا ی ا ال ل لص ل ذ وة ین ا م ن م ی و م ال ج م ع ة ف اس ع و ا ا ل ى ذ ك ر الله ی ع و ذ ذ ل ك م ر وا الخ ب ی ر ل ك م ا ن ك ن ت م ت ع ل م ون وا ف ي الا

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

DUA DUA DUA ! DUA DUA DUA!

DUA DUA DUA ! DUA DUA DUA! DUA DUA DUA! DUA DUA DUA! Hamd, bizlere dua kapısını sonuna kadar açarak en büyük teselli kaynağımız haline getiren Allah ımız celle celalühü ye aittir. Salat, dua hakkını sonuna kadar ümmeti olan bizler

Detaylı

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR

ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR İLKÖĞRETİM 6 ARAPÇA ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ Selahattin DEMİRCİ Murat DEMİR DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI.. 2015 GIRIS CK.indd 1 12.02.2015 09:56:38 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık.

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık. GİRİŞ Elinizdeki Hukuku l Car (Komşuluk Hakkı) adlı kitap İmâm-ı Zehebî ye ait olup müellif bu eserinde komşumuzun bizim üzerimizdeki hakkının neler olduğunu, bizim de diğer Müslümanların da onları koruyup

Detaylı

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ

2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ 2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BALIKESĠR ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ 10. SINIFLAR AYET EZBERLEME YARIġMASI AYET METĠNLERĠ VE MEALLERĠ M.İbrahim TEPE İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet EFE İHL Meslek Dersleri

Detaylı

BU YAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HADİSLERLE İSLAM İSİMLİ ESERDE YER ALAN TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. KADINLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ

BU YAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HADİSLERLE İSLAM İSİMLİ ESERDE YER ALAN TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. KADINLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ BU YAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HADİSLERLE İSLAM İSİMLİ ESERDE YER ALAN TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. KADINLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ ع ن أ ب ى س ع يد ال خ د ر ى ق ال ج اء ت ام ر أ ة إ ل ى

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ORUÇ VE RAMAZAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER 4.gün Bakara 184 أ ي ام ا م ع د ود ات ف م ن ك ان م نك م م ر يض ا أ و ع ل ى س ف ر ف ع د ة م ن أ ي ام أ خ ر و ع ل ى ال ذ ين ي ط يق ون ه ف د ي ة طع ا م م س ك ين

Detaylı

MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR

MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR Rabbimizin bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir zaman Çoğu defa nasıl geçtiğini anlamadan hızla tükenir Durmadan akıp giden bir çağlayandır âdeta İnsanlar da geceler ve gündüzler

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

DİNLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

DİNLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ بسم اهلل الرحمن الرحيم DİNLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ Hamd sadece Allah adır. Salat ve selâm kendisinden sonra hiç bir peygamber gelmeyecek olan Hz.Muhammed e, O nun âline ve ashabına, kıyâmete kadar O na en

Detaylı

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü [ ثريك Turkish ] Türkçe Abdulaziz b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 حكم اإلرساع يف القراءة والصالة «باللغة الرتكية»

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: OKULU : SINAV TARİHİ: 02 MAYIS 2015 CUMARTESİ - 10:00 A KİTAPÇIĞI Alanlar Soru Sayısı TEST 1 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 20 TEST 2 KAVRAMA

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME)

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) 152 MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) Mürted, İslâm dininden küfre dönen kimse demektir. Erkek olsun kadın olsun İslâm dininden dönen kimse, akıllı ve buluğa ermiş ise İslâm'a dönmesi için üç kere çağrılır

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Hazırlayan: Abdullah Kuloğlu 9.9.2014 İstanbul GECE TEHECCÜDE KALKTIĞINDA... 3 HELÂYA GİRERKEN... 3 HELÂDAN ÇIKARKEN... 3 ABDESTE BAŞLARKEN... 3 ABDESTTEN

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi

İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi İMAM BUHARİ VE ŞEYHLERİNİN İTİKADI Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi www.almuwahhid.com 1 İmam Buhari nin ve Şeyhlerinin İ tikadı Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin el-muğira bin Berdizbe

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

EFENDİMİZ in. Gösterdiği Ufuk Çizgisi

EFENDİMİZ in. Gösterdiği Ufuk Çizgisi EFENDİMİZ in Binlerce Selam ( Olsun Gösterdiği Ufuk Çizgisi ( otakçılar cad. 21/3 eyüp tr 34050 istanbul t: 0212 501 31 71 - f:0212 501 31 05 - www.imh.org.tr Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

Ders : 82 Konu : Toplumun Sigortası Zekât 1

Ders : 82 Konu : Toplumun Sigortası Zekât 1 Ders : 82 Konu : Toplumun Sigortası Zekât 1 BYK & ŞYK DERSLERİ Zekât; Zekât kelime olarak bereket, temizlik, üreme, çoğalma, artma, övme gibi anlamlara gelir. Zekât mallarından tayin edilen miktarın yıllık

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı