MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ"

Transkript

1 MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل ك ل ام ر ئ م ا ن و ى ف م ن ك ان ت ه ج ر ت ه إ ل ى الل ه و ر س ول ه ف ه ج رت ه إ ل ى الل ه و ر س ول ه و م ن ك ان ت ه ج ر ت ه ل د ن ي ا ي ص يب ه ا أ و ام ر أ ة ي ت ز و ج ه ا ف ه ج ر ت ه إ ل ى م ا ه اج ر إ ل ي ه«01. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah a ve Rasulünedir. Kimin hicreti de elde etmeyi umduğu bir dünyalık veya nikahlamak istediği bir kadın için ise onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Buhârî, Bed ü l vahy 1; Müslim, İmâret 155. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Talâk 11; Tirmizî, Fezâilü l cihâd 16; Nesâî, Tahâret 60; İbni Mâce, Zühd 26 10»إ ن اهلل ل ي ن ظ ر إ ل ى ص و ر ك م و أ م و ال ك م و ل ك ن ي ن ظ ر إ ل ى ق ل وب ك م و أ ع م ال ك م«02. Allah, sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Müslim 1 ibni Mace Zühd 9 Ahmet Bin Hanbel 2/285 م ق ا ل:»إ ذ ا الت ق ى الم س ل م ان ب س ي ف ي ه م ا ف الق ات ل و سل ي صل ى اهلل عل يه 10 ع ن أ ب ي ب ك ر ة ن ف ي ع بن الح ا ر ث الث ق ف ي أ ن الن ب و الم ق ت ول ف ي الن ار «ق ل ت : ي ا ر س ول الل ه ه ذ ا الق ات ل ف م ا ب ال الم ق ت ول ق ال :»إ ن ه ك ان ح ر يص ا ع ل ى ق ت ل ص اح ب ه «03. Ebu Bekre Nufey ibn Haris- Essekafi Radiyallahu Anhden rivayetle: Resul-i Ekrem (SAV) buyurdular ki: İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben: Yâ Resûlallah! Öldürenin durumu belli, ama ölen niçin cehennemdedir? diye sordum. Resûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: Çünkü o da, arkadaşını öldürmeye kararlıydı (hırslıydı) buyurdu. Buhârî, Îmân 22; Müslim, Kasâme 33, 15. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Fiten 5; Nesâî, Tahrîm 29, Kasâme 7; İbni Mâce, Fiten 11 40»الل ه أ ف ر ح ب ت و ب ة ع ب د ه م ن أ ح د ك م س ق ط ع ل ى ب ع ير ه و ق د أ ض ل ه ف ي أ ر ض ف ال ة «04. Allah ın, kulunun tövbe etmesinden dolayı sevinmesi, herhangi birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. (Nitekim Allah şöyle buyurmuştur): Buhârî, Tevhîd 15, 35, 55; Müslim, Tevbe 1, Zikir 2, 19. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 51, Daavât 131; İbni Mâce, Edeb 58 ر " " 40 إ ن اهلل ع ز و ج ل ي قب ل ت و ب ة ال ع ب د م ا ل م ي غ ر غ 05. Bir kulun vadesi dolup can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder. Tirmizî, Daavât 98. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 30 1

2 46»م ا ي ص يب ال م س ل م م ن ن ص ب و ل و ص ب و ل ه م و ل ح ز ن و ل أ ذ ى و ل غ م ح ت ى الش و ك ة ي ش اك ه ا إ ل ك ف ر الل ه ب ه ا م ن خ ط اي اه «06. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Buhârî, Merdâ1, 3; Müslim, Birr 49 40»ل ي س الش د يد ب الص ر ع ة إ ن م ا الش د يد ال ذ ي ي م ل ك ن ف س ه ع ن د الغ ض ب» 07. Gerçek pehlivan, güreşte rakibini yenen kimse değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olandır. Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr 107, »م ن س أ ل اهلل الش ه اد ة ب ص د ق ب ل غ ه اهلل م ن از ل الش ه د اء و إ ن م ات ع ل ى ف ر اش ه «08. "Kim Allah tan bütün kalbiyle şehitlik dilerse, yatağında ölse bile, Allah onu şehitlik mertebesine ulaştırır. " Müslim, İmâre 157. Ayrıca bk. Nesâî, Cihâd 36; İbni Mâce, Cihâd 15 49»ات ق الل ه ح ي ث م ا ك ن ت و أ ت ب ع الس ي ئ ة ال ح س ن ة ت م ح ه ا و خ ال ق الن اس ب خ ل ق ح س ن«09. Nerede olursan ol Allah tan kork. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakın ile muamele et. Tirmizi Birr 55 04»ات ق وا الل ه ر ب ك م و ص ل وا خ م س ك م و ص وم وا ش ه ر ك م و أ د وا ز ك اة أ م و ال ك م و أ ط يع وا ذ ا أ م ر ك م ت د خ ل وا ج ن ة ر ب ك م«10. Allah tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (bunları yaptığınız takdirde) Rabbinizin cennetine girersiniz. Tirmizî, Cum a 80 00»م ن ح س ن إ س ال م ال م ر ء ت ر ك ه م ا ل ي ع ن يه «11. Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi müslüman oluşundandır. Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 12 02»إ ذ ا ت ق ر ب الع ب د إ ل ي ش ب ر ا ت ق ر ب ت إ ل ي ه ذ ر اع ا و إ ذ ا ت ق ر ب م ن ي ذ ر اع ا ت ق ر ب ت م ن ه ب اع ا و إ ذ ا أ ت ان ي ي مش ي أ ت يت ه ه ر و ل ة «12. Allah Teala buyurdu ki; Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım. Müslim, Zikir 22 " 01 ن ع م ت ان م غ ب ون ف يه م ا ك ث ير م ن الن اس : الص ح ة و الف ر اغ " 13. İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır: Sıhhat ve boş vakit. Buhârî, Rikak 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 1; İbni Mâce, Zühd 15 " 00 ي ت ب ع ال م ي ت ث ال ث ة : أ ه ل ه و م ال ه و ع م ل ه, ف ي ر ج ع اث ن ان و ي ب ق ى و اح د, ي ر ج ع أ ه ل ه و م ال ه, و ي ب ق ى ع م ل ه " 2

3 14. Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Ailesi ve malı döner, ameli (kendisiyle) kalır. Buhârî, Rikak 42; Müslim, Zühd 5. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 46; Nesâî, Cenâiz Her kul öldüğü hal (amel) üzere diriltilir. Müslim, Cennet 83 00»ي ب ع ث ك ل ع ب د ع ل ى م ا م ات ع ل ي ه«16. Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. 06»م ن د ل ع ل ى خ ي ر ف ل ه م ث ل أ ج ر ف اع ل ه «Müslim, İmâre 133. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 115; Tirmizî, İlim 14 00»م ن ر أ ى م ن ك م م ن ك ر ا ف ل ي غ ي ر ه ب ي د ه ف إ ن ل م ي س ت ط ع ف ب ل س ان ه ف إ ن ل م ي س ت ط ع ف ب ق ل ب ه و ذ ل ك أ ض ع ف ا ل يم ا ن«17. Kim bir kötülük görürse, onu eliyle düzeltsin. Şayet eliyle düzeltmeğe gücü yetmezse, diliyle düzeltsin. Diliyle düzeltmeğe de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin (kalbiyle buğzetsin), bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim, Îmân 78. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 11; Nesâî, Îmân Cihadın en faziletlisi, zâlim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. 08»أ ف ض ل ال ج ه اد ك ل م ة ع د ل ع ن د س ل ط ان ج ائ ر «Ebû Dâvûd, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 13. Ayrıca bk. Nesâî, Bey at 37; İbni Mâce, Fiten 20 " 09 آي ة الم ن اف ق ث ال ث : إ ذ ا ح د ث ك ذ ب و إ ذ ا و ع د أ خ ل ف و إ ذ ا اؤ ت م ن خ ان " 19. Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Buhârî, Îmân 24; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Buhârî, Şehâdât 28, Vesâyâ 8, Mezâlim 17, Cizye 17, Edeb 69; Tirmizî, Îmân İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez. 24»م ن ل ي ر ح م الن اس ل ي ر ح م ه اهلل «Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 16, Zühd 48»ل يس م نا م ن ل م ي رحم ص غيرن ا وي وق ر ك بيرن ا«21. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir. 20 Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 15 22»ال م س ل م أ خ و ال م س ل م ل ي ظ ل م ه و ل ي س ل م ه م ن ك ان ف ي ح اج ة أ خ يه ك ان اهلل ف ي ح اج ت ه و م ن ف ر ع ن م س ل م ك ر ب ة ف ر اهلل ع ن ه ب ه ا ك ر ب ة م ن ك ر ب ي و م ال ق ي ام ة و م ن س ت ر م س ل م ا س ت ر ه اهلل ي و م ال ق ي ام ة«22. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim din kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah ta onun 3

4 kiyamet günü sıkıntılarından birisini giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah ta onun kiyamet günü ayıbını örter. Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58. Ayırca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 38; Tirmizî, Hudûd 3, Birr 19; İbn Mâce, Mukaddime 17 21» ل ي ؤ م ن أ ح د ك م ح ت ى ي ح ب ل خ يه م ا ي ح ب ل ن ف س ه «23. Sizden biriniz, kendisi için sevip istediği şeyi, din kardeşi için de sevip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 59; Nesâî, Îmân 19, 33; İbn Mâce, Mukaddime 9 " 20 ح ق الم س ل م ع ل ى الم س ل م خ م س : ر د الس ال م و ع ي اد ة الم ر يض و ات ب اع الج ن ائ ز و إ ج اب ة الد ع و ة و ت ش م يت الع اط س 24. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana yerhamukellah demek. Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4. 20»أ ك م ل ال م ؤ م ن ين إ يم ان ا أ ح س ن ه م خ ل ق ا, و خ ي ار ك م خ ي ار ك م ل ن س ائ ه م«25. Mü minlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en iyi olanıdır. Sizin hayırlınız da, hanımlarına karşı hayırlı olanlardır. Tirmizî, Radâ 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünne, 15; İbni Mâce, Nikâh 50 26»ك ل ك م ر اع و ك ل ك م م س ئ ول ع ن ر ع ي ت ه و ا ل م ير ر اع و الر ج ل ر اع ع ل ى أ ه ل ب ي ت ه و الم ر أ ة ر اع ي ة ع ل ى ب ي ت ز و ج ه ا و و ل د ه ف ك ل ك م ر اع و ك ل ك م م س ئ ول ع ن ر ع ي ت ه «26. Hepiniz çobansınız; eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Amir memurlarının, erkek hane halkının, kadın da eşinin evinin ve çocuklarının çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Buhârî, Cum a 11, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâret 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27 " 27. "Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. " Müslim, Mukaddime 5 20»ك ف ى ب ال م ر ء ك ذ ب ا أ ن ي ح د ث ب ك ل م ا س م ع «28»م ن ك ان ي ؤ م ن ب اهلل و ال ي و م ا ل خ ر ف ل ي ح س ن إ ل ى ج ار ه و م ن ك ان ي ؤ م ن ب اهلل و ال ي و م ا ل خ ر ف ل ي ك ر م ض ي ف ه وم ن ك ا ن ي ؤ م ن ب اهلل و ال ي و م ا ل خ ر ف ل ي ق ل خ ي ر ا أ و ل ي س ك ت» 28. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun! Müslim, Îmân 77 ي اهلل ع نه ق ال س أ ل ت الن ب ي ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م أ ي ال ع م ل أ ح ب إ ل ى الل ه ت ع ال ى ق ال : 29 ع ن ع بد ا هلل ب ن م سع و د رض )الص ال ة ع ل ى و ق ت ه ا( ق ل ت ث م أ ي ق ال )ث م ب ر ال و ال د ي ن ( ق ل ت ث م أ ي ق ال )ث م ال ج ه اد ف ي س ب يل الل ه ( 4

5 29. Ebû Abdurrahman Abdullah İbni Mes`ûd radıyallahu anh şöyle dedi:peygamber aleyhisselâm a: Allah a en sevimli gelen amel hangisidir? diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdi. Sonra hangi ibadet gelir? dedim. Ana ve babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra hangisi gelir? diye sordum. Allah yolunda cihâd etmek buyurdu. Buhârî, Mevâkît 5; Müslim, Îmân ع ن أ ب ي ه ر ي ر ة ق ال ج اء ر ج ل إ ل ى ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م فقال م ن أ ح ق الن اس ب ح س ن ص ح ب ت ي ق ال "أ م ك " 30. Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: فق ال ث م م ن ق ال "أ م ك " ق ال ث م م ن ق ال "أ م ك " ق ال ث م م ن ق ال "أبوك" Bir adam Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem e gelerek: Kendisine en iyi davranmam gereken kimdir? diye sordu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Annendir! buyurdu. Adam: Ondan sonra kimdir? diye sordu. Annendir! buyurdu. Adam tekrar: Ondan sonra kim gelir? diye sordu. Annendir! dedi. Adam tekrar: Sonra kim gelir? diye sordu. Resûl i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: Babandır! cevabını verdi. Buhârî, Edeb 2; Müslim, Birr 1. Ayrıca bk. İbni Mâce, Vesâyâ 4; Ebû Dâvûd, Edeb 120; Tirmizî, Birr 1»الر ج ل ع ل ى د ين خ ل يل ه ف ل ي ن ظ ر أ ح د ك م م ن ي خ ال ل «31. İnsan, dostunun dini üzerinedir. O halde sizden her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin! 10 Ebû Dâvûd, Edeb 16; Tirmizî, Zühd 45 12»و ال ذ ي ن ف س ي ب ي د ه ل ت د خ ل وا ال ج ن ة ح ت ى ت ؤ م ن وا و ل ت ؤ م ن وا ح ت ى ت ح اب وا أ و ل أ د ل ك م ع ل ى ش ي ء إ ذ ا ف ع ل ت م وه ت ح اب ب ت م أ ف ش وا الس ال م ب ي ن ك م «32. Canım kudret elinde olan Allah a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız! Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Et ime 45, Kıyamet 56; İbni Mâce, Mukaddime 9, Edeb Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin! Ebû Dâvûd, Edeb 113 ; Tirmizî, Zühd 54 11»إ ذ ا أ ح ب الر ج ل أ خ اه ف ل ي خ ب ر ه أ ن ه ي ح ب ه «" 04 ل ح س د إ ل ف ي اث ن ت ي ن : ر ج ل آت اه الل ه م ا ل ف س ل ط ه ع ل ى ه ل ك ت ه ف ي الح ق و ر ج ل آت اه الل ه ح ك م ة ف ه و ي ق ض ي 5 ب ه ا و ي ع ل م ه ا " 34. Ancak iki kişiye gıbta edilir: Allah ın verdiği malı hak yolunda harcayan kimse. Yine Allah ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.

6 Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Temennî 5, İ tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn »ال ب ر ح س ن ال خ ل ق و ا ل ث م م ا ح اك ف ي ص د ر ك و ك ر ه ت أ ن ي ط ل ع ع ل ي ه الن اس «35. İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini daralttığı halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Müslim, Birr 14, 15. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 52 06»إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م ف ل ي ذ ك ر اس م الل ه ت ع ال ى ف إ ن ن س ي أ ن ي ذ ك ر اس م الل ه ت ع ال ى ف ي أ و ل ه ف ل ي ق ل ب س م الل ه أ و ل ه و آخ ر ه «36. Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda (yemeğin)başında bismillah sonunda bismillah desin. Ebû Dâvûd, Et`ime 15; Tirmizî, Et`ime م ن أ ك ل ط ع ام ا ف ق ال :»ال ح م د ل ل ه ال ذ ي أ ط ع م ن ي ه ذ ا الط ع ام و ر ز ق ن يه م ن غ ي ر ح و ل م ن ي و ل ق و ة غ ف ر ل ه م ا ت ق د م م ن ذ ن ب ه «37. Her kim yemek yedikten sonra bu yemeği bana yediren ve benden bir güç ve kuvvet olmaksızın onu bana rızık olarak ihsan eden Allah a hamd olsun derse geçmiş günahları affolunur. Ebû Dâvûd, Libâs 1; Tirmizî, Daavât 56. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 16 18»م ا م ن م س ل م ي ن ي ل ت ق ي ان ف ي ت ص اف ح ان إ ل غ ف ر ل ه م ا ق ب ل أ ن ي ف ت ر ق ا«38. İki müslüman karşılaştıklarında musafaha yaparlarsa (tokalaşıp ve birbirlerine hayır duada bulunurlasa), daha birbirlerinden ayrılmadan günahları bağışlanır. Ebû Dâvûd, Edeb 143. Ayrıca bk. Tirmizî, İsti zân 31; İbni Mâce, Edeb 15 " 19 ث ال ث د ع و ات م س ت ج اب ات ل ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ع ل ى و ل د ه " 39. Kabul olmasında şüphe bulunmayan üç dua vardır: Mazlumun duası; misafirin duası; babanın çocuğuna duası. Ebû Dâvûd, Vitr 29; Tirmizî, Birr 7, Daavât 47. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 11 04»خ ي ر ك م م ن ت ع ل م الق ر آن و ع ل م ه «40. Sizin en hayırlılarınız, Kur an ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Buhârî, Fezâilü l Kur ân 21. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 349»إ ن ال ذ ي ل ي س ف ي ج و ف ه م ن ال ق ر آن ش ي ء ك ال ب ي ت ال خ ر ب» 41. Kalbinde Kur an dan bir miktar (ezber) bulunmayan kimse harap ev gibidir. 00 Tirmizî, Fazâilü l Kur ân 18. Ayrıca bk. Dârimî, Fezâilü l Kur ân 1; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I, 223 6

7 02 ع ن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ق ال : س م ع ت ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ي ق ول :»أ ر أ ي ت م ل و أ ن ن ه ر ا ب ب اب أ ح د ك م ي غ ت س ل م ن ه ك ل ي و م خ م س م ر ات ه ل ي ب ق ى م ن د ر ن ه ش ي ء «ق ال وا: ل ي ب ق ى م ن د ر ن ه ش ي ء ق ال :»ف ذ ل ك م ث ل الص ل و ات ال خ م س ي م ح و اهلل ب ه ن ال خ ط اي ا«42. Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı? Ne dersiniz? Sahâbîler: O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Resûl i Ekrem: Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrıca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; İbni Mâce, İkâmet 193»ص ال ة ال ج م اع ة أ ف ض ل م ن ص ال ة ال ف ذ ب س ب ع و ع ش ر ين د ر ج ة «43. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir. 01 Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet 42; İbni Mâce, Mesâcid 16 00»م ن ص ل ى ال ع ش اء ف ي ج م اع ة ف ك أ ن م ا ق ام ن ص ف الل ي ل و م ن ص ل ى الص ب ح ف ي ج م اع ة ف ك أ ن م ا ص ل ى الل ي ل ك ل ه «44. Her kim Yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Her kimde Sabah namazını cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi olur. Müslim, Mesâcid »الص ل و ات ال خ م س و ال ج م ع ة إ ل ى ال ج م ع ة و ر م ض ان ا ل ى ر م ض ان مك فر ا ت ل م ا ب ي ن ه ن ا ذ ا اج ت ن ب ت ال ك ب ائ ر «45. Büyük günahlardan kaçınıldığı taktirde beş vakit namazdan her biri bir sonraki vakte kadar, her Cuma bir sonraki cumaya kadar, her ramazan bir sonraki ramazana kadar aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim, Tahâret 16. Ayrıca bk. Müslim, Tahâret 14, 15 06»ل و ل أ ش ق ع ل ى أ م ت ي ل م ر ت ه م ب الس و اك ع ن د ك ل ص الة «46. "Ümmetimi zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim. "Buhârî, Cum'a 8,; Müslim, Tahâret 42.. Ebû Dâvûd, Tahâret 25; Tirmizî; Nesâî, Tahâret 6; İbni Mâce, Tahâret 7 00»ب ن ي ا ل س ال م ع ل ى خ م س ش ه اد ة أ ن ل إ ل ه إ ل اهلل و أ ن م ح م د ا ع ب د ه و ر س ول ه و إ ق ام الص ال ة و إ يت اء الز ك اة و ح ج ال ب ي ت و ص و م ر م ض ان «47. İslâm beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed in Allah ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah ın evi Kâbe yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak. Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13 08»م ن صام ر م ض ان إ يم ان ا و اح ت س اب ا غ ف ر ل ه م ا ت ق د م م ن ذ ن ب ه «48. "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. " Buhârî, Îmân 28; Müslim, Sıyâm 203. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, Sıyâm 39; İbni Mâce, İkâmet 173, 7

8 " 09 ع ي ن ان ل ت م س ه م ا الن ار : ع ي ن ب ك ت م ن خ ش ي ة الل ه و ع ي ن ب ات ت ت ح ر س ف ي س ب يل الل ه " 49. "İki göze cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz. " Tirmizî, Fezâilü'l cihâd 12»م ن ي ر د الل ه ب ه خ ي ر ا ي ف ق ه ه ف ي الد ين «50. Allah, hayrını dilediği kişiyi dinde fakih kılar. (dinde büyük bir anlayış verir) Buhârî, ilim 10; Müslim İmâre صل ى اهلل ي اهلل ع نه»ف و الل ه ل ن ي ه د ي الل ه ب ك ر ج ال و اح د ا خ ي ر ل ك م ن ح م ر ي رض م ق ا ل ل ع ل ي عل ي ه و سل 00 أ ن الن ب الن ع م «51. Ey Ali! Allah a yemin ederim ki, senin vasıtanla Allah ın bir tek kişiye hidâyet vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmakdan daha hayırlıdır buyurdu. Buhârî, Fezâilü s sahâbe 9; Müslim, Fezâliü s sahâbe 34 ي ل ت م س ف يه ع ل م ا س ه ل اهلل ل ه ط ر يق ا إ ل ى ال ج ن ة " " 02 م ن س ل ك ط ر يق ا 52. "Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. " Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, Kur'ân 10, İlim 19; İbni Mâce, Mukaddime 17 01»ك ل م ت ان خ ف يف ت ان ع ل ى الل س ان ث ق يل ت ان ف ي الم يز ان ح ب يب ت ان إ ل ى الر ح م ن س ب ح ان الل ه و ب ح م د ه س ب ح ان الل ه الع ظ يم «53. Dile hafif, mîzana konduğunda ağır gelen ve Rahmân olan Allah ı hoşnut eden iki cümle vardır: Sübhânallahi ve bi hamdihî sübhânallahi l azîm: Ben Allah ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O na hamdederim. Ben Yüce Allah ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim Buhârî, Daavât 65, Eymân 19, Tevhîd 58; Müslim, Zikir 31. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 60; İbni Mâce, Edeb 56 00» ل ي ل د غ الم ؤ م ن م ن ج ح ر و اح د م ر ت ي ن «54. Mü min bir delikten iki defa ısırılmaz. Buhârî, Edeb 83; Müslim Zühd 63. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 29; İbni Mâce, Fiten 13 " 00 إ ن م م ا أ د ر ك الن اس م ن ك ال م الن ب و ة ا ل ول ى: إ ذ ا ل م ت س ت ح ي ف اص ن ع م ا ش ئ ت " 55. İlk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır: Utanmadıktan sonra dilediğini yap! Buhârî, Enbiyâ 54, Edeb 78. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 6; İbni Mâce, Zühd 17 Not: Hadis-i Şerifler, İmam-ı Nevevi nin Riyazussalihin adlı eserinden seçilmiştir. 8

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulu

İmam Hatip Ortaokulu İmam Hatip Ortaokulu 6 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK M. Murat

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin;

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz! (A râf, 7/23) Zekeriya Peygamberin; DUANIN ÇEŞİTLERİ Dua; söz ve kalple, fiil ve hâl ile yapılır. Dua, hayır dua ve beddua şeklinde olabilir. Dua, insanın kendisine veya başkasına yönelik olabilir. İçeriği açısından dua, maddî veya manevî

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERSLERİ

EV SOHBETLERİ DERSLERİ DERS:17 KONU: TAHARET (MADDÎ-MANEVÎ TEMİZLİK) Bir önceki dersimizde İslâm ın Şartları konusuna başlamıştık. İslâm ın Şartlarını özetledik ve ibadetler konusuna geçeceğimizi ifade etmiştik. İbadetler konusuna

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS 1-Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur. 2-Sizin en hayırlınız, Kur-an ı öğrenen ve öğreteninizdir. 3-Namaz, dinin direğidir.

Detaylı

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI

ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI ADÂB-I MUÂŞERET VE GÖRGÜ KURALLARI Âdâb-ı muâşeret, insana toplum içerisinde yaşamak için gerekli olan nezaket kurallarını öğreten, insani ilişkilerde uyulacak şekil ve ölçüleri ortaya koyan ve şahsı toplum

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları İmam Hatip Ortaokulu 8 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK M. Murat

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu 7 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. İmam Hatip Ortaokulu 7 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ. Kırk Hadis. etkinlikleri/yarışmaları İmam Hatip Ortaokulu 7 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK M. Murat

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

PEYGAMBERİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ

PEYGAMBERİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU -5- PEYGAMBERİMİZDEN HAYAT ÖLÇÜLERİ -KIRK HADİS- Prof. Dr. M. Yaşar KANDEMİR Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK Ankara-2017 Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR Farz namazlardan sonra en değerli nafile namazın gece namazı teheccüd olduğu herkesçe bilinen bir hakikattir. Gecenin ihya edilmesi yönündeki en önemli amel de gece namazıdır.

Detaylı

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI 2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, ÖNSÖZ Yeni ve tatlı bir heyecanla bu yıl 6. sını düzenleyeceğimiz Ezberden Hadis Okuma Yarışması kitapçığını hazırlamış bulunuyoruz.

Detaylı

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi

Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ. Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Köln Ataşeliği DiTiB DÜREN FATiH CAMİİ Hazırlayan Musa SAYGILI DiTiB Düren Fatih Camii Din Görevlisi Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan Hoş geldin Kur an ayı. Hoş geldin mağfiret ayı. Hoş geldin bereket ayı.

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Ramazn-ı Serif. İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

Ramazn-ı Serif. İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Ramazn-ı Serif İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com ش ه ر ر م ض ان ال ذ ى ا ن ز ل ف يه ال ق ر ا ن ه د ى ل لن اس و ب ي ن ات م ن ال ه د ى و ال ف ر ق ان ف م ن ش ه د م ن ك م الش ه ر ف ل ي ص م ه و م

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek

EV SOHBETLERİ 2015 71. SOHBET. Helal Yemek ve İçmek 71. SOHBET Helal Yemek ve İçmek İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir.

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulu

İmam Hatip Ortaokulu İmam Hatip Ortaokulu 5 PEYGAMBERİMİZ'DEN HAYAT ÖLÇÜLERİ Kırk Hadis etkinlikleri/yarışmaları Danışman Nazif YILMAZ Yayın Koordinatörü Mehmet Nezir GÜL Yayına Hazırlayanlar Hasan ÖZARSLAN Lokman AK M. Murat

Detaylı

Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013

Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013 Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013 Yarışma Tarihi: 22 Mayıs 2013 Müracaat: Salih Z. Kolbasar, Hüseyin Kaya, Ali Biçer, Saadet Yılmaz. NOT: 1-Hadis Yarışması 40 Hadis, 70

Detaylı

HADİS KATALOĞU. Tirmizî, Birr, 3. Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu abü l-îmân, 4/334. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.

HADİS KATALOĞU. Tirmizî, Birr, 3. Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu abü l-îmân, 4/334. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66. HADİS KATALOĞU 1. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, 2. İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: Utanmadıktan sonra dilediğini yap! sözüdür.buhârî,

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY DE GÜL KOKUSU YARIŞMA KATILIM FORMU. Sınıfı / Numarası. Dersi Öğretmeni

KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY DE GÜL KOKUSU YARIŞMA KATILIM FORMU. Sınıfı / Numarası. Dersi Öğretmeni KADIKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY DE GÜL KOKUSU YARIŞMA KATILIM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı Sınıfı / Numarası E Postası Telefonu :.... Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/Meslek Dersi Öğretmeni Okulu

Detaylı

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM

HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 127 HESAP GÜNÜNÜ UNUTMAYALlM Değerli kardeşlerim! Bugünkü sohbetimizde, iman esaslarından olan ahiret gününden ve bugünde Allah a verilecek hesaptan söz etmek istiyorum. İnsan

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır.

Kuran okumak şefaattir. Alemlere Rahmet olarak gelen Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır. RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETİ Ramazan ayı müminler için bir rahmet, mağfiret, dayanışma ve paylaşma mevsimidir. Bu ay, manevî hayatımızda seçkin yeri olan fırsatlar ve imkanlar ayıdır. Ramazan, Allah

Detaylı

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ

İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ İSLÂMÎ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI DURDURMA ZARURETİ I- Konunun Plânı 1 Dr. Ekrem KELEŞ A. İslamî Kimlikteki Aşınma 1-Söz ile eylem arasındaki çelişki 2-İslâmî Kimlikteki Aşınmanın İslam ın Yanlış Tanınmasına

Detaylı

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER!

İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! İSRA VE MİRAÇ HADİSE VE MÜMİNİN NAMAZI VAAZ MUHTEREM MÜ MİNLER! Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi vuku bulmuştur. Hz. Peygamber bir gece Kâbe nin çevresinde uyku

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV

AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV 178 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK AİLE TERBİYESİNDE BİLİNMESİ VE UYGULANMASI GEREKLİ ON GÖREV Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on görevden söz etmek

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Ders : 87 Konu : Takva Nedir ve İnsan Neden Sadece Takvası ile Üstündür?

Ders : 87 Konu : Takva Nedir ve İnsan Neden Sadece Takvası ile Üstündür? Türkçe meal ve tefsirlerde takva kelimesi korkmak ve korku anlamında ele alınmaktadır. Muttaki kelimesine de Allah tan korkan manası verilmektedir. Ancak bu anlam eksiktir. Nitekim İslam Ansiklopedisi

Detaylı

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ

VEDA HUTBESİ. Zafer KOÇ VEDA HUTBESİ Zafer KOÇ I- Konunun Plânı A-Hak-Hukuk Kavramı ve Önemi B- Batıda İnsan Hakları Mücadelesi C- İslam da İnsan Hakları a) Kur an da Hak Kavramı b) Hadislerde Hak Kavramı D- Veda Hutbesi Ve İnsan

Detaylı

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR

ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 75 ZEKÂT EN GÜZEL SOSYAL YARDIMLAŞMADIR Değerli müminler, Bugünkü sohbetimizde zekâttan sözetmek istiyorum. Allah Teâlâ Kur - an-ı Kerim de şöyle buyuruyor: و ق يم و الص ل و

Detaylı

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Şehittir

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Şehittir Ölüler İşitir mi 5 Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Şehittir 1. Delil Yine Ebû Hüreyre (Radıyallahu anh) den rivayet edildiğine göre, Resû-lullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Siz kimleri

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

2- Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Beni babanızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız.

2- Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Beni babanızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. 1- Hak Teala nın sevdiği, dile hafif, tartıda ise ağır olan iki ifade vardır. Bunlar: Allah (c.c.) hamd-ü senasıyla beraber paktır ve her çeşit eksiklikten münezzehtir; Allah (c.c.) paktır ve çok yücedir.

Detaylı

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir.

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Müslümanın 24 Saati Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Temizliği ve temiz olanları sever. (Hadis,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ

MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ MEVLİD KANDİLİ VE HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) SEVGİSİ I- Konunun Plânı Gazi ERDEM A) Hz Peygamberin Kutlu Doğumu, Peygamberi Tanımak, Anmak ve Anlamak. B) Hz. Peygamberi Sevmek İmanın Bir gereğidir. C) Hz.

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR

ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 277 ALLAH IN HAS KULLARI KİMLERDİR Değerli müminler! Bugünkü sohbetimizde Kur an-ı Kerim e göre Allah ın has ve sevimli kullarından söz edeceğiz. Allah ın has kullarının kimler

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

RAMAZAN AYI 1. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyet ettiği şey vardır buyurmaktadır

RAMAZAN AYI 1. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkese niyet ettiği şey vardır buyurmaktadır RAMAZAN AYI 1 Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

Veda Hutbesi. Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki:

Veda Hutbesi. Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki: Veda Hutbesi Peygamberimiz Vedâ Hutbesinde buyurdular ki: Hamd, Allahü Teâlâya mahsûstur. O na hamd eder, O ndan yarlığanmak diler ve O na tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7

Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7 KUR'ÂN AHLAKI * Allah'ın yeryüzünde en değerli, en şerefli ve en üstün yaratığı insandır. 1 Allah, insanı en güzel biçimde yaratmış, 2 ona ruhundan üflemiş, 3 onu akıl, irade, duygu ve birçok yeteneklerle

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF

TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF TÜKETİM AHLÂKI VE İSRAF Dr. Muhlis AKAR I- Konunun Plânı A.Tüketim Kavramı B. Tüketim-İhtiyaç İlişkisi C. İsraf, Gösteriş Ve Lüks Tüketimi D. Tüketimde Denge Ve İktisat E. Tüketim Prensipleri- Harcama

Detaylı