T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 55 NUMBER: 2006/11 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) D N HIR ST YAN D NB L M YEREL HIR ST YAN K L SES VE TAR KATLARI HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...70 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT...130

8 680 BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H...153

9 000 (5) 000 GENEL KONULAR Özgür Seçenek Firefox nterneti Sar yor. Elektrik Mühendisli i 000 (1) Alt nok, Taner - Mehmet fievkli - Çetin Önder. Is At f Endeksleri ve Türkiye'nin Y llar Aras ndaki Durumunun De erlendirilmesi. Savunma Bilimleri Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) A Computerized Database for Freshwater Algae Recorded in Turkey. Turkish Journal of Botany 30(6) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SB , 580 IP Gözetleme Rehberi. Yang n ve Güvenlik (99) , ss. Türkçe ve ng. özet 1995 SB , (3) Kamu Kurumlar nda Özgür Yaz l m Kullanma Dönemi Bafll yor. Elektrik Mühendisli i 44(429) , ss SB (4) Koç.net Türkiye nternet Güvenli i Araflt rma Sonuçlar Rizikometre. Yang n ve Güvenlik (99) , ss. Türkçe ve ng. özet 44(429) , ss SB SB SA , 690, KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Alt nok, Taner - Mehmet fievkli - Çetin Önder. Is At f Endeksleri ve Türkiye'nin Y llar Aras ndaki Durumunun De erlendirilmesi. Savunma Bilimleri Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Dölen, Emre. nas Darülfünunu Üzerine. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 7(2/Özel say : Adnan Ad var) 2006, ss SA Hasol, Do an. 33 Y l, 300 Say. Yap 33(300) , ss SA , 690, 050 Hasol, Do an. Yap 300. Yap 33(300) , ss. ng. özet 1973 SA , 050 Yap ile 33 Y ll k Yolculuk. Haz rlayan: Mesut Kaya, Yap 33(300) , ss.

10 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 1995 SC (1) Ayhan, Bünyamin - Adem Demirsoy. 1960'dan Günümüze Konya'da Yerel Gazetecilik. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 110 (2) nam, Ahmet. Kaos Kavram Üstüne. Bilim ve Ütopya 13(149) , 4-5. ss. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 1992 SA 42 Kaya, Bayram. Kuantum Fizi i ve 070 Diyalektik Materyalizm. Sanat ve Hayat (23) , ss SB (2) 530, 140 Budak, Leyla. Ba ms zl k Sonras Dönemde Tacikistan'da Medya: Siyaset, Medya liflkileri ve Temel Sorunlar. Akademik Araflt rmalar Dergisi 8(31) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 150 PS KOLOJ Argun, Yasemin. Okul Öncesi Çocuklar n n Duygusal, Davran flsal Güçlülü ü ve Kendilik Alg lar Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Ça dafl E itim 31(336) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Akal n, Esin. Mitolojide Kaos. Bilim ve Ütopya 13(149) , 50. s SA SC , Gündüz, Güngör. Kaos ve Toplum. Bilim ve Ütopya 13(149) , ss SC SA , Aslan, Canan. Türk Çocuk Yaz n nda Çocuk-Yetiflkin Çat flmas n n Yer Ald Kimi Yap tlar n ncelenmesi. Ankara Üniversitesi E tim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39(2) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (1) Ayhan, nci. Dünyan n En yi Belleklerinin S rr. Bilim ve Teknik 39(468) , ss. 2

11 150 (2) Özdo an, Öznur. Din Psikolojisi ve Ayhan, nci. Kayg. Bilim ve Manevi De erler. Süleyman Demirel Teknik 39(468/Eki: Modern Üniversitesi lahiyat Fakültesi Korkular m z Depresyon-Kayg - Dergisi 2(15) 2005, ss. Stres) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (3) Ayhan, nci. Stres. Bilim ve Teknik 39(468/Eki: Modern Korkular m z Depresyon-Kayg - Stres) , 4-7. ss SA , 150 (4) Güney, Semra - Salih Güney - Do ufl Tezcan. Duygusal Zeka ile fl Tatmini Aras ndaki liflkiye Teorik Bir Yaklafl m. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 16(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 Karacao lu, Korhan - Metin Reyhano lu. "K br s Türkü" ve "Türkiyeli" Ayr m Ba lam nda flyerinde Y ld rma "KKTC'deki Sa l k Sektöründe Çal flanlara Yönelik Bir Araflt rma" Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 61(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Tarhan, Nevzat. Birlikte Yaflama Bilinci ve srail. Karizma 7(28) , ss SB , (6) Uslu, Mustafa - Ramazan Ar. Psikolojik Dan flmanlar n Dan flma Becerisi Düzeylerinin ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Üniversite Ö rencilerinin Cinsiyete Göre Öfke fade Etme Biçimleri? Kriz Dergisi 14(3) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB (8) Yayla, Sefa. Baflar dan Mutlulu a Uzanan Yol. Gümrük Dünyas (51) 2006, ss SB ET K (AHLAK FELSEFES ) 150 (5) Öner-Özkan, B. - T. Gençöz. Gurur Toplumu Bak fl Aç s yla Türk Kültürünün ncelenmesinin Önemi. Kriz Dergisi 14(3) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , 170 Selimo lu, Seval Kardefl. Ethics in Turkish Accounting Practices. Türk Muhasebe Uygulamalar nda Etik. Mali Çözüm (Özel Say : 17. World Congress of Accountans stanbul) , ss. ng. ve Türkçe özet. 3

12 200 D N 1996 SB HIR ST YAN D NB L M (1) Haight, Roger. Pluralism and Christianity in a Postmodern Age [Röportaj] Konuflan: fiaban Ali Düzgün, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss SB , (2) 1992 SA 42 Haight, Roger. Post-Modern Ça da 290 Ço ulculuk ve H ristiyanl k: Roger Haight ile Söylefli. Konuflan: fiaban Ali Düzgün; Çevirenler: Mustafa Düzgün, Leyla Hanecio lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss SB , YEREL HIR ST YAN K L SES VE TAR KATLARI lahiyat Fakültesi Dergisi 2(15) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Arslan, Ahmet Ali. Türk fiamanizminin Kayna na Do ru. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Haight, Roger. Pluralism and Christianity in a Postmodern Age [Röportaj] Konuflan: fiaban Ali Düzgün, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss SB , (1) Özdo an, Öznur. nsan Anlamaya Yönelik Bir Yaklafl m: Pastoral Psikoloji. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss. ng. özet SB SB Haight, Roger. Post-Modern Ça da Ço ulculuk ve H ristiyanl k: Roger Haight ile Söylefli. Konuflan: fiaban Ali Düzgün; Çevirenler: Mustafa Düzgün, Leyla Hanecio lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss. 230, HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Günay, Nasuh - Necibe Ziyayi. Afganistan'da Misyonerlik Faaliyetleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Kaplan, brahim. Erken Dönemde H ristiyan Karfl t Söylemin Ortaya Ç kmas n Haz rlayan Sebepler. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss. ng. özet SB , 290 4

13 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) A ar, Murat. slam Co rafyac lar nda Yedi klim Anlay fl. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss. ng. özet SB , (2) Ak, Ahmet. Maturidi'nin fiükür Anlay fl. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss. ng. özet SB (3) Aliçiç, Ahmed S. Hersek'te slâm' n Yay lmas. Çeviren: Hatice Oruç, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co rafya Fakültesi Dergisi 46(2) 2006, ss SB , (10) 297 (7) Azar, Birol. Bektaflîlik ve Alevîli in Tarihî Arka Plân ve XIII. Yüzy lda Anadolu'nun Genel Bir Görünümü. Türk Dünyas Araflt rmalar (165) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Bulut, Ali. Arthur Jeffery'nin Yay nlad "Kitâbu'l-Mebâni"nin Müellifi Üzerine Bir De erlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 2(15) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (9) Buyrukçu, Ramazan. Türkiye'de Din Görevlisi Yetifltirme Problemi ve Çözüm Önerileri. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss. ng. özet SB , 370 Cebeci, Lütfullah. slâm Kültüründe Komfluluk. Diyanet (191) , ss. 297 (4) Altuntafl, Halil. Fitne ve Fesat. Diyanet (191) , ss SC SC (11) 297 (5) Eyicil, Ahmet. Afflin Ashab- Kehf. Apak, Adem. Allah' n Aslan Uhud fiehidi Hz Hamza (R.A.) Diyanet (191) , ss SC 6 297, (6) Ayd n, M. fievki. Kur'an Kursunda Ö retilecek Dinî Bilginin Niteli i. Diyanet (191) , ss SC Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Gezgin, Ali Galip. Kur'ân'da "Nahr" Kelimesi ve Türkiye'de Kurban badetinin Alg lan fl. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 2(15) 2005,

14 1-41. ss. Türkçe ve ng. özet. lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss SB SB (13) 297 (19) Görgülü, Hasan Ali. slâm Taflc, Özcan. C. H. Becker (1876- Hukukçular n n fier'i Emirlerin 1933) Örne inde Uygulamal Delaleti Konusundaki htilaflar ve Oryantalizm (Angewandte Bunun Hüküm stinbat na Etkisi. Orientalistik) Anlay fl -Oryantalizm Süleyman Demirel Üniversitesi Çal flmalar n n Siyasallaflma Süreci. lahiyat Fakültesi Dergisi 2(15) Ankara Üniversitesi lâhiyat 2005, ss. Türkçe ve ng. Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, özet ss. ng. özet SB SB , (14) Kaplan, brahim. Erken Dönemde H ristiyan Karfl t Söylemin Ortaya Ç kmas n Haz rlayan Sebepler. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss. ng. özet SB , (20) Türcan, Galip. Kelamda nsan Fiillerinin Yarat lmas Problemi: Yaratma Kavram Ba lam nda Bir De erlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 2(15) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB (15) 297 Karagöz, smail. Komfluluk Ahlâk. Diyanet (191) , ss SC (21) 297 Uçar, Ramazan. Alevî-Bektâflîler 297 (16) Karakaya, Mehmet Zeki. slâm Dini ve Atatürk. Diyanet (191) , ss SC SB , (17) 297 (22) Özdo an, Öznur. Din Psikolojisi ve Manevi De erler. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 2(15) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (18) Pierro, Isabel. Hadis'in Endülüs'e Girifli (2./8-3./9. Yüzy llar) Çeviren: Murat Gökalp, Ankara Üniversitesi 6 Aç s ndan Türkiye'de Din E itimi: Bir Alan Araflt rmas. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 2(15) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Ünal,. Hakk. Helâl-Haram Endiflesi. Diyanet (191) , ss SC (23) Üstünova, Kerime. lk Türkçe lmihâl Mukaddime ve Yazar Kutbüddin znikî. Akademik Araflt rmalar Dergisi 8(31)

15 , ss. ng. 300 (2) ve Türkçe özet. Alt nbafl, Deniz. Avrupa'da Kimlik ve 1999 SA 17 Medeniyetler Çat flmas. Stratejik 297 Analiz (79) , ss. 297 (24) 2001 SB 177 Yeprem, M. Saim. slâm' n Kök 300, 900 Hücreye Bak fl. Diyanet (191) , ss SC (3) 297 (25) Yeprem, M. Saim. slâm' n Kök Hücreye Bak fl. Türkiye Klinikleri Cerrahi T p Bilimleri Dergisi: Kalp Damar Cerrahisi 2(43/Özel say : Kök Hücre) 2006, ss. Türkçe Alt ntafl, Betül. Kad nlar n Yoksulluk Alg lar ve Yaflant lar Üzerine Bir Ön De erlendirme. ktisat Dergisi ( ) , ss SA , 330 ve ng. özet SB , 300 (4) 297 (26) Yi it, Yaflar. Komflulu un man Ekseninde Okunuflu... Diyanet (191) , 5-8. ss SC TOPLUM B L MLER Abac, Tahir. fiehir, nsan, Edebiyat. Varl k 74(1190) , ss SB , 300 Acar, Ali. The Concept of Legal Culture with Particular Attention to the Turkish Case. Ankara Law Review 3(2) 2006, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (1) Akmen, Üstün. fiiirin Tafll ndaki Kan Lekeleri. Evrensel Kültür (179) , ss. Arslan, Coflkun. Kiflileraras Çat flma Çözme ve Problem Çözme Yaklafl mlar n n Yükleme Karmafl kl Aç s ndan ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB SA Arslan, Esat. lk TBMM Hükümeti'nden Günümüze Cemaat Vak flar n n Statüleri ve Yeni Vak flar Yasa Tasar s (67) , ss SB , (5) Arslan, Mustafa. Türk Genç Ergenleri Aras nda Dini Toplumsallaflma ve Temel Etkenleri: Uygulamal Bir Araflt rma. Akademik Araflt rmalar Dergisi 8(31) , ss. ng. ve Türkçe özet. 7

16 300 (6) Arslantafl, Cem Cüneyt. Örgütsel Ö renmenin Örgütsel Vatandafll k Davran fl Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araflt rma. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 8(3) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (7) Bas m, H. Nejat - Harun fieflen. Örgütsel Vatandafll k Davran fl Ölçe i Uyarlama ve Karfl laflt rma Çal flmas. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 61(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ç nk, Mustafa. Avrupa Birli i ve Medeniyet. Jeopolitik 5(3-4) , ss SB , (10) Demira, Dilaver. nsandan Öte Hayat Var m? Ekoloji ve Hümanizma. Birikim (211) , ss. Dönmez, Rasim Özgür. Siyasal fiiddet, Bat Kollektif Kimli inin Yeniden Oluflumu ve slam. Avrasya Dosyas 12(3) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (11) 300 (8) Duman, M. Zeki. Futbolcunun Bayhan, Kürflat. flgalden zlenimler. Karizma 7(28) , ss SB SB , (12) Baykan, Ali. Sosyal-Kültürel Faktörlerin Çevirideki Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Bora, Tan l. Tahsilli Cehaletin Cinneti. Birikim (211) , ss SA SB , 360, (14) Büyükdere, Köksal. Türkiye'de Gelir Da l m. Gümrük Dünyas (51) 2006, ss SB SC , , 110 K r lgan Kimli i. Karizma 7(28) , ss. Ergülen, Haydar. 40 fiehir ve Gölgesi. Varl k 74(1190) , ss SB , (13) Ersoy, Ömer. Sosyolojik Aç dan Organize Suçu Anlamaya Yönelik Çabalar. Avrasya Dosyas 12(3) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet. Gündüz, Güngör. Kaos ve Toplum. Bilim ve Ütopya 13(149) , ss. 8

17 300 (15) Gözük rm z, Bilim ve Ütopya Gürsoy, fiahin - hsan Çapc o lu. Bir Türk Düflünürü Olarak Ziya Gökalp: Hayat, Kiflili i ve Düflünce Yap s 13(149) , 17. s SC , 500 Üzerine Bir nceleme. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss. özet SB , 320, 920 ng. 300 (16) Hökelekli, Hayati. Gençlik ve Popüler Kültür. Diyanet (191) , ss. 300 (22) Karagül, brahim. "Ortado u Haritas n flgalci Güçler De il, Yerel Direniflciler Belirleyecek" [Röportaj] Konuflanlar: Adem Koflçal, Selma Kayabafl, Karizma 7(28) , ss SB , SC Karaman, Fikret. Milletler Aras Komfluluk ve Bar fl. Diyanet (191) 300 (17) , ss. Ifl k, Serhat. Attila lhan ve Bat SC 6 Türk Dili 92(659) , 320, ss SA (23) 300, 810 Kaya, Yasemin - Do an B çk. 'Sürdürülebilirlik' Argüman ve 'Derin Ekolojik' tiraz. Gazi Üniversitesi 300 (18) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ifl kl, Alparslan. Küçülen Fransa- Dergisi 8(3) 2006, ss. Küçülen Ayd nlar. Jeopolitik 5(3-4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , 360, , (24) Keskiner, Emine. Kentleflme Ba lam nda Komfluluk. Diyanet (191) , ss. 300 (19) nan r, Samet. Vitrindeki Gençlikler. Birikim (211) , ss SC SB , (25) Koluk r k, Suat. Tarlabafl Çingenelerinde Dilin Sosyal fllevi: 300 (20) Kalafat, Yaflar. Kültürel Kimlik Alg lay fl na Elefltirel Bir Yaklafl m (67) , ss SB , (21) Kaos Teorilerinin Tarihi ve Günümüzdeki Durumu. Çeviri: Coflar 9 Dil, Kültür ve Kimlik. Akademik Araflt rmalar Dergisi 8(31) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (26) Kona, Gamze Güngörmüfl. Ortado u'da Radikal Ak mlar ve

18 Güvenlik. Karizma 7(28) Bar fl, Varl k 74(1190/Kitap eki , ss. 174) , ss SB SB , Kutlu, Ifl k. Bir Burjuva Muhalif Olarak Orhan Pamuk. Sanat ve Hayat (23) , ss SB , 300 Madran, Emre. Modern Mimarl k Ürünlerinin Belgelenmesi ve Korunmas Süreci için Baz Notlar. Mimarl k (332) , ss SB , (27) Maz c, Nurflen. Ermeni Soyk r m ddialar : Emperyalizmin Oyunu [Söylefli] Konuflan: Bar fl Doster, Jeopolitik 5(3-4) , ss SB , 320 Mignon, Laurent. Afravrasya: Ço ulcu ve Eylemci Bir nsanc l a Do ru. Evrensel Kültür (179) , ss SB , 300 Osman Hamdi Bey Dönemi ve Oryantalizmi Üzerine Notlar. Mimarl k & Dekorasyon (158) 2006, ss SB , (28) Öksüz, skender. Milletleri Millet Yapan... Türk Yurdu 26(231) , 5-9. ss SB , (29) Öktem, Altay. fieytan Ayetleri [Adl Eseri Üzerine Söylefli] Konuflan: Eren Öner-Özkan, B. - T. Gençöz. Gurur Toplumu Bak fl Aç s yla Türk Kültürünün ncelenmesinin Önemi. Kriz Dergisi 14(3) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Özde er, Mehtap. Mardin'de Topraklar n Mülkiyeti ve Tasarruf Tarzlar (XVI. Yüzy l n lk Yar s nda) Türk Dünyas Araflt rmalar (165) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (30) Parlak, Bekir. Osmanl Modernleflmesinde ( ) Yönetsel Reformlar n Merkez-Taflra Ekseninde De erlendirilmesi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 8(31) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (31) Sezer, Sema. Fransa'daki "Çöp Evler" ve Tetikte Bekleyen "Pontus-Süryani Soyk r mlar " Stratejik Analiz (79) , ss SB , (32) S r, Ünsal. Türk Askerlik Kültürünün Kültürel Farkl laflma Boyutlar ve Yönetim Kültürü Kapsam nda De erlendirilmesi. Savunma Bilimleri Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

19 300 (37) 300 (33) Türkdo an, Orhan. Türk Toplumunda Süryanî Kültürü. Karizma 7(28) , ss. Smith, Christian - Robert D. Woodberry. Din Sosyolojisi. Çeviren: hsan Çapc o lu, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss SB SB (38) 300 Yals zuçanlar, Sad k. Komflu Komflunun Kor'una Muhtaçt r. Diyanet (191) , ss. Talas, Mustafa. Milli Kültürümüzün Dil Meselesi. Türk Dünyas Araflt rmalar (165) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SC (34) 1975 SB 50 Tarhan, Nevzat. Birlikte Yaflama 300 Bilinci ve srail. Karizma 7(28) , ss SB , 150 Taflc, Özcan. C. H. Becker ( ) Örne inde Uygulamal Oryantalizm (Angewandte Orientalistik) Anlay fl -Oryantalizm Çal flmalar n n Siyasallaflma Süreci. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 47(2) 2006, ss. ng. özet SB , (2) 300 (35) Timur, Taner. Soyk r m, Mukatele ve Demokratik Devrim. Evrensel Kültür (179) , 6-9. ss SB SA , (36) 320 (3) Türkdo an, Orhan. AB Sürecinde Algazy, Toplumsal Yap ve Küreselleflme (67) , ss SB SB , (39) Zaptç o lu, Dilek. Peter Balakian ve Biz Ermeni K tal ' n Konuflmakta Yeni Bir Dil Aray fl. Birikim (211) , ss. 320 S YASAL B L MLER 320 (1) Akad, M. Tanju. 'K z llar Amerika'da!' Ç l klar Nas l Bafllad? Popüler Tarih 7(75) , ss SB Akdemir, Erhan AB lerleme Raporu ve Türkiye-AB liflkileri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 61(4) , ss. Gadi. Filistin'i Hapsetmek için Bir Duvar. Çeviren: Olcay Kunal, Karizma 7(28) , ss. 11

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı