Leman TARHAN 1 Levent CAVAS 2 A.Ruhsah ASAN 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Leman TARHAN 1 Levent CAVAS 2 A.Ruhsah ASAN 3"

Transkript

1 FEN BİLGİSİ DERSİ GENETİK ÜNİTESİNDEKİ HÜCREDE YAPI VE CANLILIK OLAYLARININ YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR? KONUSUNDA AKTİF ÖĞRETİM DESTEKLİ REHBER MATERYAL GELİŞTİRİLMESİ ve UYGULANMASI Leman TARHAN 1 Levent CAVAS 2 A.Ruhsah ASAN 3 1 D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü,Buca- İZMİR 2 D.E.U. Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya ABD,Buca- IZMIR 3 Özel Ege İlköğretim Okulu,Bornova- İZMİR İlköğretim Fen Bilgisi dersleri; öğrencilerin öğretim sürecinde neden-niçin ilişkisini kurarak bilimsel düşünme, yorumlama, sentez ve yaratıcılık yeteneklerinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Öğrencilere bu niteliklerin kazandırılmasında derslerin aktif öğretim yöntemleriyle desteklenerek yapılandırılması ve geliştirilmesinde sürekliliğin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; İlköğretim Fen Bilgisi ders programındaki Genetik Ünitesinin Hücrede Yapı ve Canlılık Olaylarının Yönetimi Nasıl Sağlanır? konusunda öğrenci ve öğretmeni destekleyecek rehber materyal hazırlanmıştır. Hazırlanan materyalin bilgi içeriği yeniden düzenlenerek; konu dizinim özelliğine göre beyin fırtınası, probleme dayalı öğrenme ve deneysel grup çalışması gibi aktif öğretime dayalı yöntemlerden yararlanılmış ve konu sonunda öğrencilerle oluşturulan kavram haritası sunulmuştur. Ayrıca hazırlanan öğretmen el kitabı ile rehber materyal, internet sitesine aktarılmıştır. Hazırlanan rehber materyal, hazır bulunuşluk testiyle oluşturulan deney gruplarına uygulanmış ve değerlendirme testinin istatistiksel analiz sonuçları, geleneksel öğretme yönteminin uygulandığı kontrol grubuyla kıyaslanmıştır 1.GİRİŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında gelecek; yapıcı, yaratıcı, sorun çözen ve üretken nitelikteki bireylerindir. Dolayısıyla, her ülke eğitim sistemlerini sürekli sorgulamalı, yenilemeli ve geliştirmelidir. Bu nedenle, özellikle gelişmiş ülkelerin bütçelerinden önemli bir dilim eğitim sistemlerini geliştirmeye yönelik ayrılmakta ve öğretim yöntemleri alanında yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu durum, ülkemizde maalesef ki istenilen düzeyde olmayıp öğretim yöntemlerine yönelik çalışmalar henüz yeni yaygınlaşmaktadır. Günümüzde bazı pilot okullar dışında özellikle devlet okullarında genelde dersler öğretmen merkezli olarak işlenmekte ve öğrenciler ezbere yöneltilmektedir. Böyle bir sistem öğrencilerde; tartışma, analiz, sentez ve değerlendirme yeteneklerinin gelişmesini engellemektedir(anderson, B.,1990). Dolayısıyla, gerek derslerin içerikleri ve gerekse derslerde uygulanacak öğretim yöntemleri, İlköğretim düzeyinden başlayarak sürekli sorgulanmalı, geliştirilmelidir Bu amaçla; İlköğretim ikinci kademe derslerinden biri olan Fen Bilgisinde, konuların özelliğine bağımlı olarak çeşitli öğretme-öğrenme yöntemlerinden yararlanılabilir (Matthews, M., 1998). Son yıllarda aktif öğretim yöntemlerine yönelik yoğun araştırmalar, yaygınlaşan uygulamalar yapılmaktadır (Yah, Y.D.,1990;Gendell J.,1993). Ülkemizde de mevcut koşullara uygun aktif öğretim yöntemlerine dayalı etkinlikleri içeren Rehber Materyallerin ve bu etkinliklerde kullanılacak malzemelerin geliştirilip üretilmesine yönelik sistemli bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Kalite yarışlarının yaşandığı günümüzde, eğitim sistemimizin varlığını koruyabilmesi ve gelişebilmesi için bu alandaki çalışmalara MEB in de desteğiyle Eğitim Fakültelerinin önderliğinde hız verilmesi gerekmektedir. 2.YÖNTEM 2.1.Araştırmanın Amacı Bu çalışmada; İlköğretim ikinci kademe Fen Bilgisi dersi, Genetik Ünitesinde yer alan Hücrede Yapı ve Canlılık Olaylarının Yönetimi Nasıl Sağlanır? konusunun yeniden yapılandırılmasında, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun öngördüğü içerik ve dizinimden de yararlanılmıştır (Voet &Voet, 1995). Ancak; hazırlanan Rehber Materyale; konunun bütünlüğü açısından büyük önem arz eden Protein Sentezi ilave edilmiş, Beyin Fırtınası, Probleme Dayalı Öğrenme, deneysel grup çalışması gibi bazı aktif öğretim yöntemlerine dayalı etkinliklerle zenginleştirilmiştir (http://web.deu.edu.tr/buca/tarhan/ogrtelkit.htm). Rehber Materyalin sonunda öğrencilerin de desteğiyle konunun Kavram Haritası oluşturulmuştur. Rehber Materyalde ele alınan aktif öğretim yöntemlerine dayalı etkinliklerin uygulamalarına yönelik stratejiler, Öğretmen El Kitabında ele alınmıştır

2 2.2. Örneklem ve Veri Toplama Aracı Genetik Ünitesinde yer alan Hücrede Yapı ve Canlılık Olaylarının Yönetimi Nasıl Sağlanır? konusuyla ilgili hazırlanan Rehber Materyalin, MEB e bağlı İzmir Özel Ege İlköğretim Okulunun 8.sınıflarında 50 kişilik deney grubu oluşturularak uygulaması yapılmıştır. Klasik yöntemle düz anlatımın uygulandığı kontrol grubunda da öğrenci sayısı 50 kişi olarak belirlenmiştir. Uygulama öncesinde öğrencilerin varsa bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgılarını belirleme amacıyla her iki gruba da 4 ü açık uçlu, 10 u çoktan seçmeli olmak üzere toplam 14 soru yönlendirilmiştir. Hazır bulunuşluk test sonuçlarına göre; ek bir saatlik hazırlık dersi yapılarak bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgıları giderilmiş ve uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar sonrası, her iki gruba da 4 ü açık uçlu, 13 ü çoktan seçmeli, 10 u doldurmalı olmak üzere toplam 27 soruluk değerlendirme testi uygulanmıştır. Gerek hazır bulunuşluk gerekse değerlendirme sorularının hazırlanmasında bazı öğretim üyeleri ve öğretmenlerin de görüşlerinden yararlanılmıştır. 2.3.Verilerin Çözümlenmesi Yapılan çalışma da; verilerin analizi aşamasında, çoktan seçmeli sorularda doğru-yanlış ve boş cevap yüzdeleri belirlenmiş, açık uçlu sorularda ise öğrenci cevapları anlama, kısmen anlama, yanlış anlama ve cevapsız şeklinde değerlendirilmiş ve buradan yüzdelerine geçilmiştir. Açık uçlu soruların cevapları: Anlama, soruyla ilgili bilgilerin büyük bir kısmını veya tümünü içeren yaklaşımların olduğu cevaplar; kısmen anlama, kabul edilebilir düzeyde olan ancak sorunun tam karşılığı olmayan cevaplar; yanlış anlama, soru cevabının hiçbir şekilde karşılığı olmayan veya yanlış bilgi içeren cevaplar; cevapsız, soruya hiç cevap vermeyerek boş bırakanlar şeklinde değerlendirilmiştir. Sonuçların anlamlılığını istatistiksel olarak test etmek için student s t-testi SPSS paket programı uygulanmıştır. 3.BULGULAR 3.1. Kitap Eleştirileri Çalışmanın ilk aşamasında; İlköğretim İkinci kademe 8.Sınıf Fen Bilgisi programında Genetik Ünitesinin, Hücrede Yapı ve Canlılık Olaylarının Yönetimi Nasıl Sağlanır? konusunda ele alınan nükleik asitler, okullarda okutulmakta olan yardımcı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Ders Kitapları ele alınarak irdelenmiştir. İncelenen tüm kitapların genel özelliğine göre şekiller, konu içinde geçen bilgilerin anlaşılabilirliğini tam olarak desteklememekte ve yetersiz kalmaktadır. DNA nükleotid zincirinin yapısının anlaşılabilmesinde büyük önem arz eden, nükleotid birimi tanımlaması genelde açık olmayıp kavramın bu haliyle anlaşılması zor görünmektedir. DNA zincirinde çift sarmal yapının oluşumunda temel faktörlerden biri olan hidrojen bağları, bazı kitaplarda yeterince vurgulanmamıştır. DNA nın kendini eşlemesi ve m-rna sentezine yönelik bilgiler, neden-niçin ve önem bağlantıları yapılmadan ve yeterli şekillerle desteklenmeden sunulmuştur. Bu durum, öğrencilerin bu basamakları zihinlerinde canlandırmalarını zorlaştırıcı niteliktedir. Nükleik asitler konusunda; t-rna ile Protein Sentezi yalnızca bir yardımcı kitapta ele alınmıştır. Konunun bütünlüğü ve önemini tam olarak vurgulayabilmek için bir sayfayı bile aşmayacak olan Protein Sentezi nin metin içerisinde ele alınması, ardından işlenecek olan Kalıtım, Genetik Alanındaki Gelişmeler ve Biyoteknoloji Uygulamalarının Sağladığı Yararlar konularının anlaşabilirliğine temel teşkil edecektir. Bu konu ayrıca, bir sonraki Canlılarda Üreme ve Gelişme ünitesi için de büyük önem arz etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun kabulüyle Temmuz 2002 de basılmış olan Yeni Fen Bilgisi 8.Sınıf Ders kitabı, hazırladığımız Rehber Materyal ve Öğretmen El Kitabına yönelik çalışmalarımız tamamlandıktan sonra elimize ulaşmıştır. Hazırlanan yeni kitap; konuyla bütünleştirilmek istenen bazı etkinliklerin yanı sıra beyin fırtınası amacıyla sorulan bazı soruların metin içerisinde yer alması, olumlu bir gelişim olarak değerlendirilebilir. Ancak, yeni kitapta konunun başlangıcında geçen Nükleotid Birimi nin nükleotid molekülü olarak tanımlanması, bir yanılgı olup değiştirilmesi gerekmektedir. DNA nın yapısına yönelik ele alınan etkinliklerde; nükleotid bazlarının isimleri yerine yalnızca renklere odaklanarak tanımlamaların yapılması, 8.sınıf öğrenci düzeyi için uygun değildir. Ayrıca, konudaki etkinliklerin bazı temel bilgilerden önce yer almasına rağmen hedef bilgiye yönlendirici soruların yetersiz oluşu, etkinliğin bilinçli yapılmasını engelleyecek özelliktedir. Konudaki ilk etkinlikte oluşturulmak istenen DNA modeliyle; nükleotid bazlarını temsil eden raptiyelerin hidrojen bağlarını temsilen iplerle birleştirilmesi nedeniyle 3 boyutlu yapıya ulaşmanın mümkün olmaması büyük eksikliktir.

3 İnsanların parmak izlerindeki farklılığın her bireyin kendine özgü proteinlerinin olmasındandır şeklindeki açıklamanın her bireyin kendine özgü genetik özelliklerinin olmasındandır şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. Gerek DNA nın eşlemesine yönelik ön konuşma metninde, gerekse RNA sentezinde hedefin protein sentezi olduğu, yaygın olarak vurgulanmıştır. Buna rağmen, konu içindeki bilgi diziniminin m- RNA sentezinde kesilmesi, t-rna ve ardından protein senteziyle ilgili İlköğretim 8.sınıfa uygun düzeyde ele alınmayışı büyük bir eksikliktir. Son yıllarda üzerinde yoğun araştırmalar yapılan ve 21. yüzyıla damgasını vuracak olan Gen Teknolojisine yönelik; gerek görsel gerekse yazılı basın organlarında nükleik asitlerle ilgili haberlerin sıklıkla yer aldığı günümüzde, nükleik asitlerin yapıları ve görevleri ile ilgili bilgilerin, protein sentezini de kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve aktif öğretim yöntemlerini içeren etkinliklerle mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Hazırlanan Rehber Materyalde; belirtilen konu genişletmeleri, neden-niçin ilişkisine dayalı, güncel örneklerle desteklenerek sistematik olarak sunulmuştur. Konu içindeki şekillerin bilgilerle bütünleşmesine, açık ve öğretici olmasına özen gösterilmiştir. Rehber Materyalde yer alan etkinliklerden 2 sinde; bireyler arasında genetik özelliklere dayalı farklılıklara Beyin Fırtınasının yapıldığı bir grup çalışması gerçekleştirilmiştir. DNA nın çift sarmal üç boyutlu yapısı ve bu yapıdaki baz dizinimleri, öğrencilerin el becerilerinin de geliştirilmesinin hedeflendiği bir grup çalışması niteliğindedir. Bir diğer etkinlik ise öğrencilerin protein sentezine yönelik bilgilerine dayanarak dış faktörlerden kaynaklanan bir nedenle nükleotid zincirlerindeki bazlardan birinin değişmesinin, protein sentezinde yaratacağı sorunların irdelenmesini amaçlayan Probleme Dayalı Öğrenme yönteminin bir uygulamasıdır. Rehber Materyalde bezelyeden DNA nın elde edilmesi deneysel grup çalışması nedenniçin bağlantılarının kurulması amacıyla yönlendirici sorularla bütünleştirilmiştir. Konu içerisinde 4 ü çözümlü, 1 i çözümsüz olmak üzere bilgiyi kullanma, yorum yeteneklerini geliştirici özellikte sorular yer almıştır. Konunun sonunda öğrencilerle birlikte oluşturulan bir kavram haritası bulunmaktadır Testin Analiz Sonuçları İlköğretim ikinci kademe 8.sınıf Fen Bilgisi programında bulunan Genetik Ünitesi Hücrede Yapı ve Canlılık Olaylarının Yönetimi Nasıl Sağlanır? konusunda öğrencilerin kavram yanılgılarını göz önünde bulundurulması ile oluşturulan rehber materyalin uygulandığı deney grubuyla klasik yöntemin uygulandığı kontrol grubu arasındaki başarı düzeyi incelenmiştir. Deney ve kontrol gruplarını homojen oluşturmak üzere her iki grubun hazır bulunuşluk sorularına verdiği cevaplar değerlendirilmiştir (http://web.deu.edu.tr/buca/tarhan/ogrtelkit.htm). Tablo 1: Deney ve Kontrol Grupları Hazır Bulunuşluk Test Sonuçlarına İlişkin t-testi Sonuçları Hazır Bulunuşluk Testi N Ortalaması Standart sapma t P Deney grubu 50 60,45 5,31 0,585 0,717 Kontrol grubu 50 61,15 5,47 Tablo 1 den görüldüğü gibi hazırlık sorularında deney ve kontrol grubu öğrencilerin başlangıç seviyeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (p >0,001). Hazır bulunuşluk testindeki açık uçlu sorularına verilen cevaplardan sınırlı sayıdaki öğrencilerin; Atomların dönerek hareket eden parçacıklar oldukları, Atomlar, elektronlarla birbirine bağlanarak kimyasal bağlar oluşturduklarında hareket edemedikleri, Bazik moleküllerin ekşi olmadığı ve asit gibi yakmadığı, Suyun erimesinin kimyasal bir olay olduğu, Enzimlerin hormon etkisi gösterdiği, Vitaminlerin nezle olmayı engellediği, şeklinde bilgi eksikliği ve kavram yanılgılarının olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan Rehber materyalle göre konu işlendikten sonra uygulanacak olan son (değerlendirme) testteki her bir sorunun geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla bu konuların işlenmiş olduğu bir başka okulda rastgele seçilen 50 öğrenciye, 15i çoktan seçmeli 4 ü açık uçlu, 10 u doldurmalı olmak üzere toplam 29 soru pilot olarak uygulanmıştır. Çoktan seçmeli sorulardan 2 tanesinin ayırt edicilik indisinin 0,3 ün altında olmasından dolayı bu sorular testten çıkarılmıştır. Bu soruların seviyelerine göre dağılımı Tablo 2 de belirtilmiştir. Tablo 2: Değerlendirme Testindeki Soruların Seviyelerine Göre Dağılımı

4 Seviyeler Soru No Bilgi 1,2,4,9,15 Anlama (Kavrama) 3,5,6,7,8,14 Uygulama ve daha üst seviyeler 10,11,12,13,16 Deney ve kontrol gruplarının son (değerlendirme) test ortalamaları alınır. Bu testte; 4 bilgi, 5 kavrama ve 4 uygulama niteliğinde soru mevcuttur (http://web.deu.edu.tr/buca/tarhan/ogrtelkit.htm). Son test uygulamasında deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin sorulara verdikleri cevapların % dağılımı Tablo 3 de görülmektedir. Tablo 3: Deney Ve Kontrol Grubu Öğrencilerin Seviye Belirleme Testine Verdikleri Cevaplar Sorular Doğru DENEY GRUBU (N=50) KONTROL GRUBU (N=50) seçenek D % Y % B % D % Y % B % 1 D C D C B B A D B B C B A Kontrol ve deney gruplarını son testteki çoktan seçmeli sorulara verdikleri cevapların istatistiksel analizlerine göre çıkarılan sonuçlar: Deney grubundaki öğrenciler arasında; bilgi, kavrama ve uygulama sorularına verdikleri cevaplar arasında istatiksel bir farklanmanın olmadığı Kontrol grubundaki öğrenciler arasında ise; bilgi sorularını cevaplamadaki başarıları ile kavrama ve uygulama sorularını cevaplama başarı düzeylerine kıyasla anlamlı olarak artış gösterdiği, Tüm soruların cevaplandırılmasındaki başarı düzeyleri ele alındığında deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılığın olduğu, Bu farklılığın özellikle kavrama ve uygulama sorularında diğer sorulara kıyasla daha yüksek istatiksel farkın olduğu belirlenmiştir. Son testte yer alan açık uçlu sorulara yönelik % başarı dağılımı Tablo-4 de görülmektedir. Tablo 4: Açık uçlu sorulara verilen cevaplardan elde edilen bulgular Anlama Kısmen Anlama Yanlış anlama Cevapsız Soru No F k % F d % F k % F d % F k % F d % F k % F d % (F k: kontrol grubu, F d : deney grubu) Açık uçlu sorularını anlama düzeyleri kontrol grubunda ± 8.00 iken, deney grubunda 92.66±8.32 e yükselmiştir (p< 0.001). Yanlış anlama düzeylerine bakıldığında bu değerlerin; 9.33 ±4.6 dan 2.66 ± 1.3 e düştüğü gözlenmiştir (p< 0.001). 5.TARTIŞMA/YORUM İlköğretim ikinci kademe Fen Bilgisi dersi, Genetik Ünitesinde yer alan Hücrede Yapı ve Canlılık Olaylarının Yönetimi Nasıl Sağlanır? konusuna yönelik hazırlanan ve aktif öğretim yöntemlerini içeren etkinliklerin yer aldığı Rehber Materyal uygulama sonuçlarından başarı düzeyi; kontrol grubunda ± 8.00 iken, deney grubunda ± 3.87 e yükselmiştir (p< 0.001).

5 Rehber Materyalin uygulandığı sınıflardaki öğrenciler sözlü ifadelerinde; derse olan ilgilerinin son derece arttığını, teneffüs zili çaldığında dahi etkinliklere devam etmek istediklerini, interaktif sunumun okulu, akşamları evlerine getirdiğini ve tüm ders konularının böyle işlenmesi gerekliliğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler: etkinlik sorularındaki geçişlerin bilgi bağlantılarını kurmada, onları yönlendirici oluşunun; öğretmenlerin tepegöz ve bilgisayar teknolojilerini kullandığı soru-cevap tarzındaki sunu tekniğinin 15 dakikayı geçmemesinin de motivasyonlarının artışında önemli rol oynadığını ifade etmişlerdir. Uygulamayı yapan öğretmen de; sınıflardaki sınırlı sayıda da olsa içe kapanık olan öğrencilerin, grup çalışmalarında aktif görevler üstlenmek için gayret gösterdikleri, arkadaşlarıyla daha samimi ilişkilere girdikleri ve birliktelikten haz aldıklarını; diğer öğrencilerin genelinde ise liderlik davranışlarının ön plana çıktığı, gruptaki arkadaşlarına yönelik sorumluluk duygularının arttığı, bireysel başarıdan ziyade grubun başarısının önemli olduğunu yansıtan davranışlarda bulunduklarını belirtmiştir. Aktif öğrenme yöntemleri öğrencilere; öğrenmeyi öğretme ve öğrenme başarısını arttırma, mevcut bilgileriyle analiz, sentez, değerlendirme yapabilme yetilerinin geliştirilmesinin yanı sıra demokrat, paylaşımcı, sosyal insan niteliklerinin kazanımlarında da büyük rol oynamaktadır. 6.ÖNERİLER Hazırlanan Rehber Materyalin uygulama sonuçlarından; konu içinde Beyin Fırtınası, Probleme Dayalı Öğrenme, Deneysel Grup Çalışmaları gibi etkinliklerle neden-niçin ilişkisini açan yönlendirici sorulara yer verilmesi, öğrenci motivasyonunun dolayısıyla başarısının artmasında önemli rol oynamıştır. Elde edilen sonuçlardan; Tüm dersler için aktif öğrenme yöntemlerine dayalı Rehber Materyaller geliştirilmesi gerektiği ve bu konuda önemli sorumluluğun Eğitim Fakültelerine ait olduğu, Rehber Materyallerin uygulama sonuçlarının gerçeği yansıtabilmesi için MEB in düzenleyeceği Hizmet İçi Eğitim seminerlerinde öğretmenlerin de bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, Hazırlanan Rehber Materyallerden, pilot uygulamalar sonrası başarısı kanıtlananların geniş kitlelere ulaşımını sağlamak amacıyla internet teknolojisinden faydalanılması, Rehber Materyallerin ve Öğretmen El Kitaplarının geliştirilmesinde sürekliliğin sağlanmasının gerekliliği şeklinde öneriler de bulunulabilir. Sonuç olarak; Türkiye genelinde özellikle uygulama alanı oldukça geniş ve güncel olan Fen Bilgisi eğitiminde aktif öğrenme stratejilerine yönelik etkinliklerin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, nitelikli bireylerin yetiştirilmesine dolayısıyla geleceğimizin garanti altına alınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 7. REFERANS 1. Yah, Y.D., (1998). Children s Misconceptions on Reproduction and Implications for Teaching, Journal of Biological Education, 33 (1), Anderson, B., (1990). Pupils Conception of Matter and Its Transformations, Studies in Science Education, 18, Matthews, M., (1998). In Defense of Modest Goals When Teaching About the Nature of Science, Journal of Research in Science Teaching, 35(2), Gendell J., (1993). Basic Chemistry-A problem solving approach. Minneapolis/ S.t.Paul,New York, L.A. SanFran: West Publishing Company. 5. Voet D., Voet J.G.,( 1995). Biochemistry, (2.basım).New York:John Wiley and Sons, Inc.

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Sayı 31 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi Başarısına Ve Kavram Yanılgılarına Etkisi İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ 1 TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ Murat Demirbaş *, Mustafa Bayrakcı**, Hüseyin Miraç Pektaş*,Ömer Faruk Şen* * Kırıkkale Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 91-100 LİSE II. SINIF FİZİK-KİMYA SINAV SORULARININ VE ÖĞRENCİLERİN ENERJİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Haluk ÖZMEN

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı