Normal Do um & Sezaryen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Normal Do um & Sezaryen"

Transkript

1 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Normal Do um & Sezaryen BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN BEZM- ALEM VAL DE SULTAN VAKIF GUREBA E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Kad n Hastal klar ve Do um Klini i Doğum Polikliniği rtibat : /

2 Normal Do um Heyecanlar do um günü yaklaflt kça artmaya bafllar ve do umun ilk iflaretleri ile birlikte doru a ulafl p her fley sona erdikten sonra anne ve baban n dünyadaki en önemli eserleri olan bebek kuca a al nd nda ise yaflanan bütün s k nt lar, çekilen bütün a r lar yerini huzur ve mutlulu a b rak r. Normal do um; 40. gebelik haftas n doldurmufl olan bir bebe in rahim d fl na zarlar ve plasentas ile birlikte at lmas n ifade eder. nsanda gebelik 280 gün sürmektedir ancak tüm gebeliklerin sadece % 5 kadar beklenen günde sona erer. Gebe kad nlar n büyük bir k sm ise beklenen do um tarihinden yaklafl k 1 hafta kadar önce do um eylemine girer. Anne aday n n sanc olarak alg lad düzenli rahim kas lmalar n n ortaya ç kmas ile bafllayan süreye de "eylem-travay" ad verilir. Bir gebeli in normal yoldan sonlanabilmesi üç ana faktöre ba l d r. Bunlar; Rahme ba l güçler (rahim kas lmalar ), Bebe e ba l -yolcu (bebek) Annenin kemik çat s na ba l -yol (kemik yap ) Do umun olabilmesi için rahim aç labilmesi için düzenli aral klarla kas lmal d r ve bu kas lmalar n karfl s nda rahim a z n n aç lmas na engel bir durum olmamal d r. Rahim aç ld ktan sonra devam eden kas lmalar bebe i rahim d fl na itecektir. Bu itmenin sa lanmas için bebek uygun pozisyonda olmal ve yine önünde bir engel bulunmamal d r. Normal do umun gerçekleflebilmesi için son olarak, bebe in geçece i yol ile yolcu (bebek) aras nda bir uyumsuzluk söz konusu olmamal d r. Bebe in normalden iri veya yolun normalden dar olmas do umun ola an gidiflat n engelleyecektir. Genelde do umun yaklaflt n n ilk belirtileri düzensiz kas lmalar ve halk aras nda "niflan gelmesi" olarak an lan durumdur. Rahim a z tüm gebelik boyunca sümüksü bir t kaçla kapal d r. Bu t kaç bebe i d fl etkenlere karfl korur. Do um eyleminin bafllamas ndan hemen önce rahim a z nda hafif bir aç lma olur ve bu t kaç kanl bir ak nt fleklinde vücut d fl na at l r. Az miktardad r ve do umun yaklaflt n gösterse de zamanlamay buna bakarak anlamak her zaman mümkün de ildir. Suyun gelmesi do umun bir di er belirtisi olup genelde zarlar aç ld ktan sonra saat içinde eylem kendili inden bafllar. Bazen do um eylemini suni sanc ile desteklemek gerekebilir. Yalanc do um sanc lar düzensiz aral klarla gidip gelen, süresi k sa (15-20 saniye) olan ve hafif a r lar iken gerçek do um sanc lar ise daha düzenli

3 Normal Do um suni olarak indüksiyon (serumla suni sanc ) ile bafllat lmas uygun olacakt r. Do umun üç temel evresi vard r: I. Evre; rahim a z nda aç lmaya neden olacak güçteki kas lmalar n bafllamas yla rahim a z n n tam aç lmas na (10 cm) kadar geçen süreçtir. Bu evrede servikal aç kl n artmas ile birlikte bebe in bafl da içeride baz manevralar yaparak afla ya inmektedir aral klarla gidip gelen, fliddeti gittikçe artan ve aralar k salan, istirahatle geçmeyen, saniye kadar süren, rahimde aç lma ve silinmeye neden olan a r lard r. Gerçek do um sanc lar : Kas lmalar düzenli olarak tekrarlar ve kas lma aralar s klaflarak 2-4 dakikada bire düfler. Kas lmalar n fliddeti gittikçe artar saniye sürer. stirahat etmekle ve zamanla geçmez aksine siddeti ve s kl giderek artar. Rahim a z nda yumuflama ve aç lmaya sebep olur. II. Evre; tam aç k olan rahim a z durumundan bebe in tamamen do mas na kadar geçen süreci ifade eder. III. Evre; bebe in tamamen do mas ile plasenta ve eklerinin bütünü ile at lmas na kadar geçen süreçtir. Bu evre sonucunda do um sonuçlanm fl olur. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte do umda plasentan n ç kmas ndan hemen sonra annede titreme nöbeti görülür. Bu ciddi bir durum de ildir ve bir süre sonra kendili inden geçer. Yalanc do um sanc lar : Kas lmalar düzensiz aral klarla olur, aralar uzundur ve düzenli tekrarlama olmaz, kas lmalar n fliddeti ayn kal r, gelip geçici a r lard r. Kas lmalar ço u kez dinlenmekle geçer ve rahim a z nda aç lmaya neden olmaz. Do um bazen sanc lar hiç bafllamadan amnion zar n n y rt lmas sonucunda amnion suyunun gelmesiyle de bafllayabilir. Amnion s v s rahim içindeki bebe in beslenmesi yan nda bebe i d fl travmalardan ve enfeksiyonlardan koruyan önemli bir içeriktir. Amnion zar n n y rt lmas sonucu suyun gelmesi ile hem bebek hem de anne aday enfeksiyonlara maruz kalabilecektir. Genellikle sular n gelmesinden sonra ilk 12 saat içinde sanc lar kendili inden bafllar. Bu süreç uzamas na ra men do um eylemi bafllam yorsa, bebek ve annede enfeksiyon riski artt ndan dolay do umun

4 Normal Do um Do um hangi mekanizmayla gerçekleflir? Do umu bafllatan faktörlerin ne oldu u, anne vücudunun bebe in olgulaflt n anlamas n ve sanc lar bafllatarak do umu gerçeklefltiren etkenlerin hangileri oldu u günümüzde hala daha tam olarak anlafl lm fl de ildir. Bu konuda çok çeflitli teoriler olmas na ra men do um olay hala daha gizemini korumaktad r. Do umu bafllatan mekanizman n ne oldu u tam olarak bilinmese de rahim kas lmalar n n hangi mekanizma ve hormonlardan etkilendi i k smen bilinmektedir. Rahim kas lmalar beynin hipofiz bezinden salg lanan "oksitosin" isimli hormon taraf ndan sa lan r. Ayr ca yine vücutta "prostaglandin" ad verilen baz maddelerin konsantrasyonundaki de iflimler kas lmalar tetikleyebilir. Bu mekanizmalar n bilinmesi bize rahim kas lmalar n bafllatma ya da durdurma flans tan r. gelmesi hafif hafif ama sürekli flekilde olabilece i gibi birden bacaklar slat r tarzda da olabilir. Bu durumda da acil olarak doktorunuzu aray n z. Kanama gebelik süresince riskli bir durumdur. Her türlü kanama dikkatlice de erlendirilmelidir. Az veya çok kanaman n olmas do umun habercisi olmakla beraber gebelikle ilgili bir problemi de ifade edebilir. Bebe in hareketlerinde azalma hissedilmesi durumunda da doktora ve hastaneye baflvurulmal d r. Bu da bebe in s k nt ya girdi inin iflareti olabilir. Bu durumda genellikle NST çekilerek ve ultrason de erlendirmesi yap larak karar verilir. Do um için ne zaman doktorunuza haber vermek ya da hastaneye baflvurmak gereklidir? Do uma yukar da ifade edildi i gibi a r lar s klafl p fliddeti artt zaman gidilmelidir. Gerçek do um sanc lar bafllad zaman gebe bunu di erlerinden farkl oldu unu alg layabilir. A r lar n bafllamas yla sümük gibi az bir miktar kanl ak nt n n olmas ("niflan") do umun habercisidir. Bazen ise hiç do um sanc lar bafllamadan amniyon suyu gelebilir. Suyun

5 Sezaryen Günümüzde anestezi yöntemlerinin iyileflmesi, sterilite ve enfeksiyon problemlerine karfl güçlü antibiyotiklerin bulunmas, ameliyat dikifl materyallerindeki geliflmeler ve cerrahi tekniklerin ilerlemesi sonucunda sezaryen ameliyatlar son derecede güvenli ve kolay bir ifllem haline gelmifllerdir. Sezaryen baz t bbi zorunluluklar karfl s nda yap lan cerrahi bir ifllemdir. Bu t bbi zorunluluklar, anne veya Bebe in rahim kanal na baflla ilerlememesi: Bebe in do um kanal na yan, makat veya çapraz olarak gelmesi normal do umda problemler yaratabilir. Normalde tüm gebeliklerin %95 inde bebek baflla ilerlerken, di er durumlar %5 oran nda görülür. Bu tür durumlarda bebe i riske atmamak için pek çok hekim taraf ndan sezaryen uygulanmaktad r. Plasenta (efl) k sm n n rahim a z n tamamen kapatmas : Bu durumda bebe in do um kanal nda ilerlemesi kanamaya ba l problemler yaratacak ve hem anne hem de bebek hayat n riske atacakt r. bebe e ba l olabilece i gibi gebeli in kendine has özel durumlar na da ba l olabilir. Yine yap lacak olan sezaryen ameliyat, gebeli in seyrine göre de iflik gebelik haftalar nda olabilir. Genel olarak amaç anne ve bebek aç s ndan en uygun zaman yakalamakt r. ste e ba l (elektif) sezaryen: Ülkemizde, özellikle son senelerde hastanelerdeki iste e ba l sezaryen oranlar gün geçtikçe artmaktad r. Tart flmal olan bu konuda herhangi bir t bbi gereklilik olmaks z n, annebaba adaylar n n tercihleriyle, bebek gününü doldurduktan sonra (38.hafta sonras ), kararlaflt r lan bir günde sezaryenin uygulanmaktad r. Bilindi i üzere Sa l k Bakanl m z n bu konuda normal do umu teflvik edici çok ciddi çal flmalar bulunmaktad r. Hastanemizde ste e ba l sezaryen yap lmamaktad r. Plasentan n (efl k sm n n) erken ayr lmas : Plasentan n bebe in do umundan önce rahim duvar ndan ayr lmas na "ablasyo plasenta" ya da "plasental dekolman" ad verilir. Böyle bir durumda bebe e oksijen ve besin kaynaklar n n ak fl bozulur. Kanamaya ba l anne ve bebek hayat n n riske girdi i için bu durumda acil olarak bebek do urtulmal d r. ri Bebek: Ultrasonda bebe in tahmini a rl n n normalden fazla olmas durumudur. Özellikle ilk gebeliklerde, do uma yak n zaman içinde bebe in tahmini a rl n n 4000 gramdan fazla olarak hesaplanmas durumunda, bebek normal do um riskine at lmayarak doktor bir de erlendirme yapar ve direkt olarak sezaryen planlanabilir. Bebe in kafas ile anne aday n n kemik yap lar aras nda uyumsuzluk: Bu durum halk aras nda çat n n dar olmas olarak adland r lmaktad r. Annenin kalça kemi inin anatomik yap s ve bebe in bafl n n bu bölgeye uygunlu u do um fleklinin karar n etkiler. Kalça kemik çat s n n dar oldu u veya çat n n

6 Sezaryen normal olmas na ra men bebe in kafa çap n n genifl oldu u durumlarda yine seçilecek olan yöntem sezaryendir. Ço ul gebelikler: fiart olmamakla bu tür gebeliklerde sezaryen tercih edilir. Özellikle üç ya da daha fazla say da bebek varsa vajinal do umdan kaç n l r. Bebekle ilgili baz anormallikler: Bebe in do um kanal ndan geçmesini olanaks z k lan yap sal baz anormalliklerin varl nda da Annede herpes enfeksiyonu: Anne aday nda aktif genital herpes enfeksiyonu varl nda bebek do um kanal ndan geçerken enfeksiyonu kapabilir. Bu oldukça riskli bir durum olup aktif genital herpes varl nda vajinal do um düflünülmez. Annenin önceden geçirdi i baz ameliyatlar: Daha önceden geçirilen sezaryen, myomektomi (rahimden myom al nmas ), bel f t veya vajinal ameliyatlar nedeni ile sezaryen gerekebilir. Vajinismus veya do um korkular : Vaginismus cinsel iliflki s ras nda vajenin istemsiz kas lmalar ile karakterize bir durumdur. Genelde bu kad nlarda vajinal muayene ile do umu izlemek mümkün de ildir. Anne aday n n normal do umdan afl r korktu u veya muayeneyi tolere edemedi i durumlarda da hiçbir t bbi gereklilik olmaks z n sezaryen yap labilir. sezaryen gereklili i olabilir. Bu durumun en önemli örne i bebe in kar n duvar n n kapanmad ve iç organlar n n d flar da oldu u "gastroflizis" ve "omfalosel" durumlar d r. Vajinal do um oldu unda bu organlarda ciddi zedelenmeler meydana gelir. Baz iskelet sistemi hastal klar ile nöral tüp defekti gibi durumlarda da sezaryen gereklidir. Yap fl k ikiz (siyam ikizleri) varl nda da sezaryen uygulan r. Rahimdeki myomlar: Do um kanal n daraltarak vajinal do umu olanaks z hale getirebilirler. Dev kondilom (genital si il) varl nda da vajinal do umdan kaç n l r. Ik nman n riskli oldu u durumlar: Baz durumlarda anne aday n n do um s ras nda k nmas kendi sa l n tehlikeye atabilir. leri derecede kalp hastal klar v.b. Benzer flekilde beyin anevrizmas gibi problemlerde de k nma sak ca yarataca ndan sezaryen tercih edilir.

7 Sezaryen durumlar nda sezaryen gereklili i ortaya ç kar. Eylemin ilerlememesinde en önemli neden bebe in kafas n n do um kanal na uygun flekilde girememesidir. Zaman zaman eylem normal olmas gereken flekliyle ilerlerken bebe in kafas do um kanal n n ortas nda tak labilir. Bu durumda da sezaryen gerekir. Kordon sarkmas veya kordonun önde gelmesi: Amniyon kesesi aç ld nda bebe in göbek kordonu rahim a z ndan d flar ya sarkabilir, bu duruma "kordon sarkmas " denilir. Son derece acil olan bu durumda kordon s k flarak bebe e giden kan n kesilmesine ve bebe in ölmesine neden olabilir. Bebe in s k nt ya girmesi: Do um eylemi (travay) izlemi s ras nda veya daha öncesinde yap lan NST incelemelerinde bebe in s k nt da oldu unu düflündüren bulgular n varl nda acil sezaryen gerekli olabilir. Bebe in rahim içinde geliflme gerili i durumunda s k gebelik izlemine gerek vard r. Bebe in s k nt s n n daha da artmas acil sezaryeni gerektirebilir. Amniyon s v s n n mekonyumlu olmas : Bebe in barsak içeri ine (d flk s na) "mekonyum" denir. Bebe in do um eylemi (travay) s ras nda mekonyumunu yapmas s k nt da oldu unu gösterirse de sadece bu durumda sezaryen olmas gereklili i ile ilgili çeliflkili yay nlar mevcuttur. E er bebek mekonyumunu yutarsa do um sonras akci er enfeksiyonu geliflebilir. Bu nedenle amniyon s v s nda mekonyum saptand nda flart olmamakla birlikte sezaryen tercih edilebilir. Do um eyleminin (travay n) ilerlememesi: Rahim kas lmalar düzenli ve güçlü olmas na ra men rahim a z n n aç lmamas veya bebe in kafas n n afla ya inmemesi Daha detaylı bilgi için Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Doktorlarımıza danışabilir ve sorularınızı yüz yüze sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

8 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN BEZM- ALEM VAL DE SULTAN VAKIF GUREBA E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Kad n Hastal klar ve Do um Klini i Doğum Polikliniği rtibat : /

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp 2 KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp bebek ve jinekolojik endoskopi

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00 Sedef Hastal BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı rtibat : 0212 453 17 00 Önsöz Girifl Sedef hastal bafll ca belirtilerini deride gösteren bir

Detaylı

K s rl k. bak larak, testislerin yerinde olup olmad, boyutlar, sperm kanallar, skrotum (torba) içinde genifllemifl damarlar n varl (varikosel)

K s rl k. bak larak, testislerin yerinde olup olmad, boyutlar, sperm kanallar, skrotum (torba) içinde genifllemifl damarlar n varl (varikosel) K s rl k Evli çiftlerin, korunma olmaks z n gebe kalma oran, her ay için %20 kabul ediliyor. Çiftlerin %85 i ilk y l, %93 ü ise ikinci y l sonuna kadar gebe kal yor. Herhangi bir korunma yöntemi olmaks

Detaylı

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN*

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* A r n n iletiminin medulla spinalis düzeyinde kesintiye u rat lmas için uygulanan spinal ve epidural bloklar nöroaksiyel blok olarak tan mlanmaktad

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

Kad n-erkek Farkl l klar

Kad n-erkek Farkl l klar ERKEK SA LI I EK M 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Doç. Dr. Ferda fienel - Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi erkek sa Günümüzde erkekler kad nlara göre az nl kta ve dünya nüfusunun %48 ini oluflturuyorlar.

Detaylı

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. MAHMUT BAYIK Marmara Üniversitesi T p Fakültesi yaflam s v Kan yaflam m z için gerekli en önemli s v. Yetiflkin bir insanda 5 litre kadar

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti.

Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. ISBN: 975-585-690-0 çiflleri Bakanl Genel Yay n No: 610 Sivil Savunma Genel Müdürlü ü Yay n No: 74 Grafik Tasar m-bask Aydo du Ofset Matbaac l k Ambalaj San. ve Tic. Ltd. fiti. Tlf: 0.312 395 81 44 pbx

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Çocuk arzular n gerçekle tirmeye çal an ünitemize ho geldiniz! Çocuk sahibi olma iste iniz imdiye kadar gerçekle medi inden doktorunuzun tavsiyesi üzerine bize

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

OSTOM HASTALARI BAKIM KILAVUZU

OSTOM HASTALARI BAKIM KILAVUZU OSTOM HASTALARI BAKIM KILAVUZU Kendinizi iyi hissedizn! Aktif kal n! Emin yaflay n! Stomal Hastalar çin Bilgiler çerik Girifl Sayfa Besinler vücudumuzda hangi yollardan al n r?...6 Stoma sözcü ü nereden

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO

SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO SA KALIM ANAL Z YÖNTEMLER -1 Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega-CRO T pta yeni bir ilaç ya da tedavi yönteminin bireyler üzerine k sa süreli etkileri d fl nda mortaliteye etkilerinin incelendi i araflt rmalar

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser

Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser Dünyaca ünlü Mayo Clinic ten prostat sorular na cevaplar inflamasyon büyüme kanser GÜNEfi K TABEV Önsöz P rostat hastal temelde, meme hastal klar n n erkekteki karfl l gibidir. Nas l kad nlar meme kanserinden

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

Son y llarda önüne gelen zeytinya c l a

Son y llarda önüne gelen zeytinya c l a gurme gurme Ölmez a ac n peflinde dolan p dururken Eylül sonunda bafllar heyecan m. Sonra ekime ay na, kas ma geliriz, daha da artar tutkum: Acaba bu hasat zeytinya lar n tad nas l ola ki? Yaz : Dr. Artun

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı