abändern değiştirmek Abänderung (F.) değişiklik, değişiklik yapma Abänderungsklage (F.) değişiklik davası Abandon (M.) bırakma abandonnieren bırakmak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "abändern değiştirmek Abänderung (F.) değişiklik, değişiklik yapma Abänderungsklage (F.) değişiklik davası Abandon (M.) bırakma abandonnieren bırakmak"

Transkript

1 abändern değiştirmek Abänderung (F.) değişiklik, değişiklik yapma Abänderungsklage (F.) değişiklik davası Abandon (M.) bırakma abandonnieren bırakmak abberufen azletmek, almak Abberufung (F.) azletme, azil abbrechen bırakmak, kesmek, yıkmak Abbruch (M.) bırakma, kesme, yıkma abbuchen kaydetmek Abbuchung (F.) borç kaydı, hesaben tasil ABC-Waffe (F.) A.B.C. Silahı ABC-Waffen (F.Pl.) A.B.C. Silahları abdanken saltanatı terk etmek Abdankung saltanatın terki abdingen kabul etmemek, terketmek aberkennen kaldırmak Aberkennung (F.) kaldırma, ıskat aberratio (F.) ictus (lat.) saldırının sapması Abfall (M.) çöp, döküntü, atık Abfallbeseitigung (F.) çöplerin yokedilmesı, çöplerin tasfiyesi Abfallentsorgung (F.) çöplerin zararsız duruma getirilmesi Abfertigung (F.) muamele, işlem, yollama abfinden tazminat vermek, tazmin etmek Abfindung (F.) tazminat Abfindungsguthaben (N.) tazminat bedeli Abfindungsvereinbarung (F.) tazminat anlaşması Abgabe (F.) veriş, verme Abgabenordnung (F.) veriş düzen, veriş sistem Abgabenüberhebung (F.) miktarından fazla vergi alınması Abgas atık gaz Abgasuntersuchung (F.) atık gaz tahkikatı abgeleitet türevsel abgeleiteter Eigentumserwerb (M.) türevsel mülkiyet iktisabı Abgeordnete (F.) parlamenter (Sb.), milletvekili Abgeordnetenbestechung (F.) milletvekiline rüşvet verme Abgeordnetenhaus (N.) parlamento Abgeordneter (M.) parlamenter (Sb.), milletvekili abgeschlossen kapanmış, bitirmiş abhandenkommen elden çıkmak, kaybolmak abhängig bağımlı Abhängigkeit (F.) bağımlılık Abhängigkeitsverhältnis (N.) bağımlılık ilişkisi abheben kaldırmak, çekmek Abhebung (F.) çekme abhelfen çare bulmak, çare olmak, karar düzeltmek, yardımcı olmak Abhilfe (F.) yardım abholen toplamak, teslim almak abhören izinsiz dinlemek, gizli dinlemek Abhören (N.) izinsiz dinleme, gizli dinleme

2 Abhörgerät (N.) izinsiz dinleme cihazı Abitur (N.) olgunluk sınavı, bakalorya Abkommen (N.) anlaşma, kontrat, sözleşme Abkömmling (M.) füru, altsoy Abkömmlinge (M.Pl. bzw. F.Pl.) fürular, altsoylar Abkunft (F.) menşe, köken, kaynak Abkürzung (F.) kestirme, kısaltma Ablass (M.) düşürme, indirme, af Ablauf (M.) son ablehnen reddetmek, kabul etmemek Ablehnung (F.) reddetme, kabul etmeme ableiten çıkarmak abliefern teslim etmek Ablieferung (F.) teslim ablösen ayırmak, yerine geçmek Ablösung (F.) ayırma, yerine geçme, tazminat, miktar Ablösungsrecht (N.) iştira hakkı abmachen anlaşmak, sözleşmek Abmachung (F.) anlaşma, sözleşme abmahnen uyarmak, ihtar etmek Abmahnverein (M.) uyarı derneği Abnahme (F.) azalma, azaltma, teslim alma abnehmen azalmak, azaltmak, teslim almak Abnehmer (M.) alıcı, müşteri Abnehmerin (F.) alıcı, müşteri abnorm anormal abnutzen aşınmak, eskimek, yıpranmak Abnutzung (F.) aşınma, eskime, yıpranma Abolition (F.) takipsizlik, ortadan kaldırma Abonnement (N.) abonman, abone abonnieren abone olmak abordnen bir işe tayin etmek Abordnung (F.) heyet, delegasyon abrechnen hesaplaşmak, ödeşmek Abrechnung (F.) hesap, hesaplaşma, ödeşme Abrechungsstelle (F.) tasfiye bürosu Abrede (F.) yadsıma, anlaşma, inkar abreden yadsımak, anlaşmak, inkar etmek Abrogation (F.) kaldırma, ilga etme abrogieren kaldırmak, ilga etmek Abruf (M.) isteme, talep etme abrufen istemek, talep etmek Absage (F.) iptal absagen iptal etmek Absatz (M.) bent (1), fıkra, satış, mahreç abschaffen kaldırmak, feshetmek Abschaffung (F.) kaldırma, fesih abschieben sınırdışı etmek, ülkeden sürmek Abschiebung (F.) sınırdışı etme, ülkeden sürme Abschlag (M.) kesinti, indirim

3 Abschlagszahlung (F.) kısmen ödeme, taksit abschließen bitirmek, kapamak, tamamlamak abschließend kestirme, kati, son Abschluss (M.) bitirme, kapama, kapanış Abschlussfreiheit (F.) kapanış serbestisi Abschlussprüfer (M.) kapanış denetçisi Abschlussprüfung (F.) kapanış denetimi Abschlussvertreter (M.) kapanış temsilcisi Abschlussvertreterin (F.) kapanış temsilcisi Abschlussvollmacht (F.) kapanış vekaleti Abschlusszwang (M.) kapanış zorunluluğu Abschnitt (M.) kesim, bölge, parça abschöpfen massetmek, soğurmak, tahsil etmek Abschöpfung (F.) massetme, soğurma, tahsil etme abschrecken korkutmak Abschreckung (F.) korkutma abschreiben amorti etmek, çıkarmak, kopya etmek Abschreibung (F.) amortisman, çıkarma, kopya Abschreibungsgesellschaft (F.) amortisman şirketi Abschrift (F.) suret absenden göndermek Absender (M.) gönderen Absenderin (F.) gönderen Absenz (F.) yokluk, gıyap, bulunmazlık absetzen amorti etmek, satmak, indirmek Absetzung (F.) amortisman, satma, indirme absichern emniyete almak, korumak Absicht (F.) niyet, amaç, hedef absichtlich niyetli olarak, kasten Absichtserklärung (F.) niyet beyanı, niyet mektubu Absichtsprovokation (F.) niyetli provokasyon, niyetli kışkırtma absolut mutlak, salt absolute Fahruntüchtigkeit (F.) mutlak araç sürmeye elverişsizlik absolute Mehrheit (F.) mutlak ekseriyet, mutlak çoğunluk absoluter Revisionsgrund (M.) mutlak revizyon sebebi, mutlak revizyon nedeni absolutes Fixgeschäft (N.) mutlak sabit işlem, mutlak sabit muamele absolutes Recht (N.) mutlak hukuk, mutlak hak Absolution (F.) günahlarını affetme Absolutismus (M.) mutlakiyet absolvieren mezun olmak, bitirmek absondern tecrit etmek, ayırmak Absonderung (F.) tecrit, ayırma, ayrılık Absonderungsrecht (N.) tecrit hukuku, ayırma hukuku absorbieren soğurmak, massetmek Absorption (F.) soğurma, massetme Absorptionsprinzip (N.) soğurma ilkesi, massetme ilkesi absperren kapamak, kesmek Absprache anlaşma, danışma abstammen soyundan çıkmak Abstammung (F.) nesep, soy

4 Abstand (M.) ara, mesafe abstellen bırakmak, durdurmak, kesmek, yere koymak abstimmen oy kullanmak, uyum sağlamak Abstimmung (F.) oy kullanma, oylanma, uyum sağlama abstrahieren soyutlamak abstrakt soyut abstrakte Normenkontrolle (F.) soyut norm denetimi abstraktes Gefährdungsdelikt (N.) soyut tehlike suçu Abstraktion (F.) soyutlama, genelleştirme Abstraktionsprinzip (N.) soyutlama prensipi, genelleştirme prensipi abstreiten inkar etmek, itiraz etmek Abt (M.) manastır başrahibi Abtei (F.) manastır Abteilung (F.) bölüm, kısım, şube Äbtissin (F.) manastır başrahibi abtreiben aldırmak Abtreibung (F.) aldırma Abtreibungsmittel (N.) aldırma aracı, aldırma maddesi abtretbar temlik edilebilen, temlik edilebilir abtreten temlik etmek, istifa etmek, çekilmek Abtretung (F.) alacağın temliki, devir Abtretungsempfänger (M.) temellük eden Abtretungsempfängerin (F.) temellük eden Abtretungserklärung (F.) temlik beyanı Abtretungsformular (N.) temlik örneği Abtretungsurkunde (F.) temlikname Abtretungsverbot (N.) temlik yasağı Abwasser (N.) atıksu, lağım suyu abwegig yanlış, sapık Abwehr (F.) savunma, müdafaa, korunma abwehren savunmak, müdafaa etmak, korunmak abweichen sapmak, farklı olmak abweichend farklı, ayrı, değişik abweichende Meinung (F.) farklı düşünce, farklı görüş abweichendes Verhalten (N.) farklı davranış, farklı hareket abweisen reddetmek, kabul etmemek Abweisung (F.) reddetme, kabul etmeme abwerben ayartmak, kandırmak Abwerbung (F.) ayartma, kandırma abwerten devalüe etmek, değerini, düşürmek Abwertung (F.) devalüasyon, değer düşürümü abwesend gaip, yok, dalgın Abwesende (F.) gaip, yok, dalgın Abwesenheit (F.) gıyap, yokluk, bulunmazlık Abwesenheitsverfahren (N.) gıyap yöntemi, gıyapta yargılama abwickeln tasfiye etmek, halletmek, çözmek Abwicklung (F.) tasfiye, halletme, çözme abzahlen taksitle ödemek, vadeli ödemek, itfa etmek Abzahlung (F.) taksitle ödeme, vadeli ödeme, itfa Abzahlungskauf (M.) taksitle satınalma

5 Abzahlungskredit (M.) taksitle ödeme kredisi abzeichnen vize etmek, belli olmak abziehen iskonto etmek, çıkarmak, indirmek Abzug (M.) iskonto, çıkarma, indirim Acht (F.) dikkat, sürgün achtlos dikkatsiz Achtung (F.) dikkat, itibar, saygı ad hoc (lat.) bu amaçla, ani adäquat uygun Adel (M.) aristokrasi, asilzade, yüksek soylu adeln zadegan sınıfına sokmak, asalet unvanı vermek Adelsstand (M.) aristokratlık Adhäsion (F.) yapışma Adhäsionsverfahren (N.) şahsi hak davası Adjutant (M.) yaver, emir subayı Adjutantin (F.) yaver, emir subayı Administration (F.) idare, müdüriyet, amirlik administrativ idari, mülki Administrativenteignung (F.) idari istimlak, yönetimce kamulaştırma Admiral (M.) amiral Admiralin (F.) amiral adoptieren evlat edinmek Adoption (F.) evlat edinme Adoptivelter (M. bzw. F.) evlat edinen baba, evlat edinen ana Adoptiveltern (Pl.) evlat edinen ana baba Adoptivkind (N.) evlat edinilen çocuk, evlatlık Adressat (M.) gönderilen, adres sahibi Adresse (F.) adres adressieren adreslemek Advokat (M.) avukat Advokatin (F.) avukat Affekt (M.) ani heyecan Affektionsinteresse (N.) meraklı alakası, yapmacık alaka Affektionswert (M.) meraklısı için arzettiği kıymat, manevi değer Affidavit (N.) affidavit, yeminli teminat, yeminli ifade affirmativ doğrulayıcı, destekleyici, olumlu, müspet Affront (M.) hakaret, tahkir Afrika (N.) afrika Agende (F.) ajanda, andaç Agent (M.) acente, ajan, muameleci, temsilci agent provocateur (M.) (franz.) ajan provokatör, kışkırtıcı ajan Agentin (F.) acente, ajan, muameleci, temsilci Agentur (F.) acenta, ajans, mümessillik, temsilcilik Aggression (F.) saldırı, tecavüz aggressiv saldırgan, tecavüz edici aggressiver Notstand (M.) saldırgan sıkıyönetim, saldırgan acil durum, saldırgan buhran agieren hareket etmek, davranmak Agio (N.) acyo, ikramiye Agrarrecht (N.) tarım hukuku Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) TRIPS

6 Agrément (N.) agreman Ahn (M.) cet, dede ahnden cezalandırmak, intikam alma Ahndung (F.) cezalandırma, intikam, yaptırım, müeyyide Ahne (F.) nine Ahnfrau (F.) nine Aids (N.) aids Akademie (F.) akademi akademisch akademik akademischer Grad (M.) akademik derecesi, akademik ünvanı Akklamation (F.) aklama, onay, alkış Akkord (M.) akort Akkordlohn (M.) akort ücreti akkreditieren akreditif etmek Akkreditierung (F.) akreditif açma, kredi verme Akkreditiv (N.) akreditif Akontozahlung (F.) akont, alel hesap Akt (M.) eylem, fiil, işlem, muamele Akte (F.) dosya, senet, yazı Akteneinsicht (F.) dosyayı inceleme aktenkundig dosyada kayıtlı Aktenlage (F.) dosya durumu Aktenvermerk (M.) dosya kayıtı, dosya notu Aktenversendung (F.) dosya göndermesi, dosya postalaması Aktenvortrag dosya konuşması, dosya demeci Aktenzeichen (N.) dosya işareti Aktie (F.) hisse senedi Aktienbuch (N.) hisse senedi kitabı Aktiengesellschaft (F.) hisse senedi şirketi, anonim şirket Aktiengesetz (N.) hisse senedi yasası Aktieninhaber (M.) hisse senedi sahibi Aktieninhaberin (F.) hisse senedi sahibi Aktienrecht (N.) hisse senedi hukuku, şirket hukuku Aktion (F.) aksiyon, eylem Aktionär (M.) aksiyoner, hissedar aktiv aktif, faal Aktiva (N.Pl.) aktifler, varlıklar aktives Wahlrecht (N.) aktif seçim hakkı, aktif seçim hukuku Aktivlegitimation (F.) dava ehliyeti Aktivschuld (F.) aktif borç Aktivum aktif Aktivvertretung (F.) aktif temsil aktuell aktüel, şimdiki Akzept (N.) kabul (Sb.), akseptans akzeptabel kabul edilebilir, uygun Akzeptant (M.) kabul eden, muhatap Akzeptanz (F.) akseptans akzeptieren kabul etmek Akzessorietät (F.) bağımlılık akzessorisch bağımlı

7 Akzise (F.) vergi, oktruva Alarm (M.) alarm Alarmanlage (F.) alarm tesisatı, alarm kuruluşu Albanien Arnavutluk alias alias, namı diğer Alibi (N.) alibi Aliment (N.) nafaka Alimentation (F.) nafaka Alimentationstheorie (F.) nafaka kuramı Alimente (F.) nafaka aliud başka, diğer, aliud Alkohol (M.) alkol Alkoholdelikt (N.) alkol etkisi altında işlenen suç Alleineigentum (N.) yalnız mülkiyet Alleinvertriebsvereinbarung (F.) tek yetkili distribütörlük anlaşma allgemein genel allgemeine Geschäftsbedingung (F.) genel işlem şartı allgemeine Geschäftsbedingungen (F.Pl.) genel işlem şartları allgemeine Gütergemeinschaft (F.) genel mal birliği allgemeine Handlungsfreiheit (F.) genel hareket serbestisi allgemeine Staatslehre (F.) genel devlet eğitimi allgemeine Wahl (F.) genel seçim, genel oylama allgemeiner Rechtsgrundsatz (M.) genel hukuk ilkesi allgemeiner Schaden (M.) genel hasar, genel zarar allgemeiner Studentenausschuss (M.) genel yüksek okul öğrencisi encümeni allgemeiner Teil (M.) genel kısım, genel parça Allgemeines Abkommen genel anlaşma, genel sözleşme, genel kontrat allgemeines Gesetz (N.) genel kanun, genel yasa, genel kuram allgemeines Gewaltverhältnis (N.) genel iktidar ilişkisi, genel erk ilişkisi Allgemeinverbindlichkeit (F.) genel borç, genel yükümlülük, genel taahhüt Allgemeinverfügung (F.) genel tasarruf Allgemeinwohl (N.) genel refah, genel hayır Allianz (F.) ittifak Alliierter (M.) müttefik Allmende (F.) baltalık Allod (N.) elmenlik, zilyedlik Allonge (F.) ek (Sb.), eklenti (Sb.), takma (Sb.) alltäglich güncel Alm (F.) yayla alma mater (F.) (lat.) üniversite Almosen (N.) sadaka, hayır Alpe (F.) tepe, dağ Altenteil (M.) iaşe, ibate, besleme, barındırma Altenteilsrecht (N.) iaşe hukuku, ibate hukuku Alter (N.) yaş, yaşlılık alternativ alternatif (Adj.), seçenek (Adj.) Alternative (F.) alternatif (Sb.), seçenek (Sb.) Alternativobligation (F.) alternatif obligasyon, alternatif borç Altersgrenze (F.) yaş haddi, yaş sınırı Altershilfe (F.) yaşlılık yardımı

8 Alterspräsident (M.) yaş başkanı, yaş amiri Alterspräsidentin (F.) yaş başkam, yaş amiri Altersruhegeld (N.) yaşlılık aylığı Altersteilzeit yaşlılıkta kısmi zamanlı çalışma Altersversorgung (F.) yaşlılık bakımı, emeklilik Ältestenrat (M.) ihtiyarlar heyeti ambulant ayakta, seyyar, gezgin Amendement (N.) değişiklik önergesi, tadilname Amerika (N.) Amerika Amnestie (F.) af amnestieren affetmek Amok (M.) gözü dönmüş bir hal Amortisation (F.) itfa amortisieren itfa etmek Amsterdamer Vertrag amsterdam sözleşmesi Amt (N.) görev, makam, memuriyet, ofis amtieren görevli olmak amtlich resmi (Adj.) amtliches Wertzeichen (N.) resmi evrakı naktiye Amtmann (M.) müdür Amtmännin (F.) müdür Amtsanmaßung (F.) yetki gasbı, resmi memuriyetin gasbı Amtsanwalt (M.) resmi avukat Amtsanwältin (F.) resmi avukat Amtsarzt (M.) resmi doktor Amtsärztin (F.) resmi doktor Amtsblatt (N.) resmi gazete Amtsdelikt (N.) resmi suç Amtsermittlungsgrundsatz (N.) resmi soruşturma ilkesi, resmi soruşturma esası Amtsgericht (N.) yerel mahkeme Amtshaftung (F.) resmi sorumluluk Amtshilfe (F.) resmi yardım Amtshilfeersuchen (N.) resmi yardım isteği Amtsperiode (F.) görev süresi Amtspflegschaft resmi bakım Amtspflicht (F.) resmi görev Amtspflichtverletzung (F.) resmi görev ihlali Amtsträger (M.) makam sahibi, nüfuz sahibi Amtsträgerin (F.) makam sahibi, nüfuz sahibi Amtsvergehen (N.) resmi görev ihlali, resmi görev kusuru Amtsverschwiegenheit (F.) görevden ötürü sır saklama Amtsvormundschaft (F.) resmi vesayet Amtswalter (M.) makam sahibi Amtswalterin (F.) makam sahibi Amtszeit (F.) görev süresi an Zahlungs Statt ödeme yerine analog kıyasla, kıyas yoluyla Analogie (F.) kıyas, benzetme, analoji Analogieschluss (M.) kıyasla sonuca varma Analogieverbot (N.) kıyas yasağı

9 Anarchie (F.) anarşi, kargaşa anarchisch anarşist (Adj.), kargaşacı (Adj.) Anarchist (M.) anarşist (Sb.), kargaşacı (Sb.) Anarchistin (F.) anarşist (Sb.), kargaşacı (Sb.) Anathema (N.) aforoz anberaumen saptamak, tespit etmek anbieten arz etmek, satışa sunmak Anbot (N.) teklif, arz ändern değiştirmek, düzeltmek Änderung (F.) değişiklik, düzeltme Änderungskündigung (F.) değiştirileceğini ihbar, değiştirileceğini bildirme androhen ihtar etmek, tehdit etmek Androhung (F.) ihtar, tehdit aneignen benimsemek, ihraz etmek Aneignung (F.) benimseme, ihraz Anerbe (M.) mirascı Anerbin (F.) mirascı anerkennen kabul etmek, tanımak Anerkenntnis (F.) kabul (Sb.), tanıma, rıza, takdir Anerkenntnisurteil (N.) ikrar üzerine hüküm Anerkennung (F.) kabul (Sb.), tanıma, rıza, takdir Anfall (M.) mirasın intikali, mirasın geçmesi, tevarüs anfallen tahakkuk etmek, çıkmak Anfang (M.) başlangıç, açılış anfänglich başta, başlangıçta, ilkin anfängliche Unmöglichkeit (F.) başlangıç imkansızlığı anfechtbar iptal edilebilir, bozulabilir Anfechtbarkeit (F.) iptal edilebilirlik, bozulabilme anfechten itirazda bulunmak, reddetmek Anfechtung (F.) itiraz, ret Anfechtungsgesetz (N.) itiraz kanunu Anfechtungsklage (F.) itiraz davası, iptal davası anfordern istemek, talep etmek Anforderung (F.) isteme, talep Anfrage (F.) soru, müracaat, baş vurma anfragen sormak, müracaat etmek, baş vurmak Angabe (F.) veri, bilgi, tarif, beyan angeben söylemek, bildirmek, tarif etmek, beyan etmek angeblich sözde olan, sözümona Angebot (N.) arz, sunu, icap, teklif angehören ait olmak angehörig ait Angehörige (F.) ait olan Angehöriger (M.) ait olan Angehörigkeit (F.) ait olma Angeklagte (F.) suçlandırılan, itham edilen Angeklagter (M.) suçlandırılan, itham edilen Angelegenheit (F.) iş, husus, konu, mesele angemessen uygun, layik Angeschuldigte (F.) sanık, maznun, suçlandırılan

10 Angeschuldigter (M.) sanık, maznun, suçlandırılan angestellt memuriyete alınmış, işe alınmış Angestellte (F.) memur Angestelltenversicherung (F.) memur sigortası Angestellter (M.) memur angloamerikanisches Recht (N.) anglo-amerikan hukuku angreifen saldırmak, dokunmak Angreifer (M.) saldıran, dokunan Angreiferin (F.) saldıran, dokunan angrenzen sınırdaş olmak Angriff (M.) saldırı, dokunuş Angriffskrieg (M.) tecavüzi harp Angriffsnotstand (M.) tecavüzi sıkıyünetim Anhalt (M.) belirti, ipucu, dayanak Anhang (M.) ek (Sb.), ilave (Sb.), hısım (Sb.) anhängen eklemek, bağlamak anhängig rüyet halinde anheben kaldırmak, yükseltmek anheften yapıştırmak, çengellemek anhören dinlemek, ifade almak Anhörung (F.) dinleme, ifade alma Anklage (F.) iddia, şikayet Anklagebank (F.) sanık sırası Anklageerhebung (F.) dava ikamesi Anklageerzwingung (F.) iddia zorlaması Anklagemonopol (N.) iddia tekeli anklagen suçlamak, itham etmek Ankläger (M.) davacı Anklägerin (F.) davacı Anklagesatz (M.) iddianame Anklageschrift (F.) iddianame ankündigen bildirmek, ihbar etmek Ankündigung (F.) bildiri, ihbar Anlage (F.) yatırım, kuruluş, sabit sermaye Anlagevermögen (N.) sabit varlıklar Anlandung (F.) karaya çıkarma Anlass (M.) vesile, neden (Sb.), sebeb anlegen yatırım yapmak, yatırmak Anleihe (F.) borçlanma, borç alma, istikraz Anlieger (M.) aynı sokakta oturan Anliegerin (F.) aynı sokakta oturan anmelden müracaat etmek, beyan etmek, bildirmek Anmeldung (F.) müracaat, beyan, bildirme Anmerkung (F.) not Annahme (F.) kabul (Sb.), teslim, tasvip, akseptans Annahmeverzug (M.) kabul gecikmesi, kabul temerrütü annehmen kabul etmek, teslim almak annektieren ilhak etmek Annex (M.) teferruat, eklenti, ilave (Sb.) Annexion (F.) ilhak

11 Annexkompetenz (F.) teferruat yetkisi annullieren iptal etmek, fesih etmek Annullierung (F.) iptal, fesih anonym anonim, adsız anordnen sıralamak, tayin etmek, talimat vermek Anordnung (F.) sıra, tayin, talimat anormal anormal anpassen uydurmak, uyarlamak Anpassung (F.) uyum, uyarlama Anrechnung (F.) mahsup, takdir Anrecht (N.) hak anregen uyandırmak, teşvik etmek Anregung (F.) uyandırma, teşvik ansässig mukim, oturan, yerleşmiş Anschein (M.) görünüş anscheinend görünürde Anscheinsbeweis (M.) görünüşte delil Anscheinsgefahr (F.) görünüşte tehlike Anscheinsvollmacht (F.) görünüşte temsil yetkisi Anschlag (M.) değer biçme, ilan, afiş, vurma anschlagen değer biçmek, vurmak, yapıştırmak anschließen bağlamak, birleşmek Anschluss (M.) bağlantı, müteakip Anschlussberufung (F.) müteakip tayin Anschlusskonkurs (M.) müteakip iflas Anschlusspfändung (F.) müteakip haciz Anschlussrevision (F.) müteakip denetim, müteakip reviyzon anschuldigen suçlamak Anschuldigung suçlama Anschwemmung (F.) aluvyon ansetzen eklemek, tespit etmek, kararlaştırmak Ansicht (F.) manzara, görünüm Ansichtssendung (F.) gözden geçirmek için gönderilmiş örnek Anspruch (M.) hak, talep, dava Anspruchsgrundlage (F.) hak temeli, talep temeli, dava temeli Anspruchskonkurrenz (F.) hak rekabeti, talep rekabeti, dava rekabeti Anstalt (F.) kurum, müessese Anstand (M.) edep, terbiye ansteigen yükselmek anstellen istihdam etmek, işe almak Anstellung (F.) istihdam etme, işe alma Anstellungsbetrug (M.) istihdam dolandırıcılığı Anstieg (M.) yükselme, çoğalma, artış anstiften sebeb olmak, yol açmak, kışkırtmak Anstifter (M.) önayak Anstifterin (F.) önayak Anstiftung (F.) kışkırtma, tahrik Anteil (M.) pay, hisse anteilig pay başına, nispeten Anteilschein (M.) pay senedi, hisse senedi

12 Anteilseigner (M.) hissedar, hisse sahibi Anteilseignerin (F.) hissedar, hisse sahibi Antidiskriminierung (F.) anti ayrım, anti tefrik Antinomie (F.) antinomi, çatışkı Antisemitismus (M.) antisemitizm antizipieren öncelemek, öne almak Antrag (M.) dilekçe, istida, başvurma, müracaat Antragsteller (M.) dilekçe sahibi, davacı Antragstellerin (F.) dilekçe sahibi, davacı Antwort (F.) cevap antworten cevap vermek, cevaplandırmak anvertrauen teslim etmek anwachsen artmak, birleşmek Anwachsung (F.) artma, birleşme Anwalt (M.) avukat Anwältin (F.) avukat Anwaltschaft (F.) avukatlık Anwaltsgebühr (F.) avukatlık ücreti Anwaltsgehilfe (M.) avukatlık yardımcısı Anwaltsgehilfin (F.) avukatlık yardımcısı Anwaltskammer (F.) avukatlık meclisi Anwaltsnotar (M.) avukatlık noteri Anwaltsprozess (M.) avukatlık davası Anwaltstarif (M.) avukatlık tarifesi Anwärter (M.) aday, namzet Anwärterin (F.) aday, namzet Anwartschaft (F.) adaylık Anwartschaftsrecht (N.) beklenen hak anweisen havale etmek, emir vermek, tahsis etmek Anweisender (M.) havale eden, emir veren, tahsis eden Anweisende (F.) havale eden, emir veren, tahsis eden Anweisung (F.) havale, emir, tahsis anwendbar kullanabilir, uygulanabilir anwenden kullanmak, uygulamak Anwender (M.) kullanan, uygulayan Anwenderin (F.) kullanan, uygulayan Anwendung (F.) kulanma, uygulama anwerben işe almak, iş vermek Anwesen (N.) mülk, emlak anwesend hazır, bulunan Anwesender (M.) hazır olan, bulunan Anwesenheit (F.) hazır olma, bulunma anzahlen pey vermek, ön ödeme yapmak Anzahlung (F.) pey akçesi, ön ödeme Anzeichen (N.) iz, belirti Anzeige (F.) ihbar, ilan, reklam anzeigen ihbar etmek, ilan etmek, reklam yapmak Anzeigepflicht (F.) ihbar yükümlülüğü anzeigepflichtig bildirilmesi zorunlu Apanage (F.) apanaj

13 apostolisch papa ile ilgili Apotheke (F.) eczane Apotheker (M.) eczacı Apothekerin (F.) eczacı Appellation (F.) temyiz, istinaf Appellationsgericht (N.) temyiz mahkemesi appellieren başvurmak Approbation (F.) ruhsat, izin approbieren ruhsat vermek, izin vermek äquivalent eşdeğerli Äquivalenz (F.) eşdeğerlik Äquivalenztheorie (F.) eşdeğerlik prensibi Arbeit (F.) iş, çalışma, içşilik, emek arbeiten iş yapmak, çalışmak Arbeiter (M.) işçi (Sb.), emekçi (Sb.) Arbeiterin (F.) işçi (Sb.), emekçi (Sb.) Arbeitgeber (M.) işveren, patron Arbeitgeberanteil (M.) işveren payı Arbeitgeberin (F.) işveren, patron Arbeitgeberverband (M.) işverenler birliği Arbeitnehmer (M.) işalan, işverilen, işçi (Sb.) arbeitnehmerähnlich işalan benzeri Arbeitnehmererfindung (F.) işçinin teknik buluşu, işçinin ihtiraı Arbeitnehmerhaftung (F.) işçi sorumluluğu Arbeitnehmerin (F.) işalan, işverilen, işçi (Sb.) Arbeitnehmerüberlassung (F.) taşaronluk Arbeitsamt (N.) çalışma dairesi Arbeitsbereitschaft (F.) çalışma istemi Arbeitsbewilligung (F.) çalışma müsaadesi Arbeitsdirektor (M.) çalışma amiri Arbeitsdirektorin (F.) çalışma amiri Arbeitseinkommen (N.) çalışma karşılığı Arbeitsentgelt (N.) çalışma karşılığı, iş bedeli Arbeitsförderung (F.) çalışma teşviği Arbeitsgericht (N.) çalışma mahkemesi Arbeitskampf (M.) çalışma ihtilafı Arbeitskraft (F.) çalışma gücü Arbeitslohn (M.) çalışma ücreti arbeitslos işsiz (Adj.) Arbeitslosengeld (N.) işsizlik tazminatı Arbeitslosenhilfe (F.) işsizlik yardımı Arbeitslosenversicherung (F.) işsizlik sigortası Arbeitsloser (M.) işsiz (Sb.) Arbeitslosigkeit (F.) işsizlik Arbeitsmündigkeit (F.) çalışma erginliği Arbeitsprozess (M.) çalışma süreci Arbeitsrecht (N.) çalışma hukuku arbeitsrechtlich çalışma hukukuna göre Arbeitsschutz (M.) çalışma güvenliği Arbeitssicherheit (F.) çalışma güvenliği

14 Arbeitssicherheitsgesetz (N.) çalışma güvenliği kanunu Arbeitsstätte (F.) çalışma yeri arbeitsunfähig çalışamaz Arbeitsunfähigkeit (F.) çalışamazlık Arbeitsunfall (M.) çalışma kazası, iş kazası Arbeitsverhältnis (N.) çalışma ilişkisi Arbeitsvermittlung (F.) iş bulma, işçi bulma Arbeitsvertrag (M.) çalışma sözleşmesi Arbeitsverwaltung (F.) çalışma müdürlüğü Arbeitszeit (F.) çalışma saatleri Arbeitszeitsrechtsgesetz (N.) çalışma süresi yasası Arbeitszeugnis (N.) çalışma belgesi Arbitrage (F.) arbitraj, tahkim archaisch arkaik Architekt (M.) mimar Architektenrecht (N.) mimarlık kanunu Architektin (F.) mimar Archiv (N.) arşiv Arglist (F.) desise, hile arglistig dessas, hilekar arglistige Täuschung (F.) hile ile aldatma, desise aldatma arglistiges Verschweigen (N.) hile ile gizleme, desise gizleme arglos saf Argument (N.) tanıt, delil argumentieren deliller getirmek Argwohn (M.) kuşku Aristokrat (M.) aristokrat Aristokratie (F.) aristokrasi Aristokratin (F.) aristokrat arm fakir, yoksul Armee (F.) ordu Armenrecht (N.) yoksullar hukuku Arrest (M.) haciz, tevkif, gözaltı, nezaret, kısa hapis arretieren haciz ettirmek, tevkif etmek arrha (F.) (lat.) pey akçesi arrondieren toparlatmak Arschloch (N.) aşağılık herif Art (F.) çeşit, tür, cins, tarz, nevi Artenschutz (M.) çeşitlerin korunması Artikel (M.) makale, yazı, madde, eşya Arznei (F.) ilaç, tıbbi ecza Arzneimittel (N.) ilaç, tıbbi ecza Arzneimittelgesetz (N.) ilaç kanunu Ärztekammer (F.) doktor meclisi, hekim meclisi Arzt (M.) doktor, hekim Ärztin (F.) doktor, hekim ärztlich tıbbi Arztrecht (N.) doktor kanunu, hekim kanunu Asien Asya asozial toplum düzenine uymayan

15 Asperation (F.) artırma, teşdit Aspirant (M.) aday Aspirantin (F.) aday Assekuranz (F.) sigorta, taahhüt işleri Assessor (M.) yargıç muavini Assessorin (F.) yargıç muavini Assistent (M.) asistan, yardımcı Assistentin (F.) asistan, yardımcı Assoziation (F.) ortaklık, bağlılık assoziieren ortak olmak, bağlamak Asyl (N.) sığınma, barınak Asylant (M.) sığınmacı Asylantin (F.) sığınmacı Asylrecht (N.) barınma hakkı Aszendent (M. bzw. F.) üstsoy hısımı Aszendenten (M.Pl. bzw. F.Pl.) üstsoy hısımları Aszendentin (F.) üstsoy hısımı Aszendenz (F.) üstsoy hısımlığı Atom (N.) atom Atomgesetz (N.) atom hukuku Atommüll (M.) atom atığı Attaché (M.) ataşe Attentat (N.) suikast Attentäter (M.) suikastçı Attentäterin (F.) suikastçı Attest (N.) doktor raporu Audienz (F.) huzura kabul aufbewahren saklamak, muhafaza etmek Aufbrauchsfrist tüketme süresi aufdecken örtüsünü kaldırmak, açığa vurmak Aufenthalt (M.) oturma, ikamet, kalış Aufenthaltserlaubnis (F.) oturma izni Aufenthaltsgenehmigung (F.) oturma izni Aufenthaltsort (M.) oturma yeri auferlegen yüklemek auffordern davet etmek çağırmak, talep etmek Aufforderung (F.) davet, cağrı, talep Aufgabe (F.) görev, ödev, bırakma, terk aufgeben yollamak, göndermek, bırakmak, terketmek Aufgebot (N.) resmi ilan, toplanma Aufgeld (N.) acyo, zam aufheben kaldırmak, iptal etmek, feshetmek Aufhebung (F.) kaldırma, iptal, fesih Aufhebungsvertrag (M.) fesih akdi aufhetzen kışkırtmak, tahrik etmek Aufhetzung (F.) kışkırtma, tahrik aufklären aydınlatmak, bilgi vermek Aufklärung (F.) aydınlatma, bilgi Aufklärungspflicht (F.) aydınlatma vazifesi, bilgi vazifesi Aufklärungsquote (F.) aydınlatma kotası, bilgi kotası

16 Auflage (F.) baskı, şart, vergi auflassen ferağ etmek, devir etmek, temlik etmek, çıkarmamak Auflassung (F.) ferağ, devir, temlik Auflassungsvormerkung (F.) ferağdan men şerhi Auflauf (M.) kalabalık, sufle auflaufen birikmek, oturmak, vurmak auflösen bozmak, sona erdirmek, feshetmek auflösende Bedingung (F.) bozucu şart, sona erdirici koşul Auflösung (F.) bozma, sona erdirme, fesih aufopfern feda etmek Aufopferung (F.) fedakarlık, feda Aufopferungsanspruch (M.) fedakarlıktan dolayı tazminat hakkı Aufopferungstheorie (F.) fedakarlık kuramı aufrechenbar takas edilebilir aufrechnen takas etmek Aufrechnung (F.) takas Aufrechnungslage (F.) takas hali Aufruf (M.) davet, çağrı, apel, celp aufrufen davet etmek, çağırmak Aufruhr (M.) kargaşalık, ayaklanma Aufrührer (M.) baş kaldıran Aufrührerin (F.) baş kaldıran aufschieben talik etmek, ertelemek, geciktirmek aufschiebende Bedingung (F.) taliki şart aufschiebende Wirkung (F.) taliki hüküm Aufschub (M.) tehir, erteleme, geciktirme Aufseher (M.) gözcü, gardiyan Aufseherin (F.) gözcü, gardiyan Aufsicht (F.) denetim, kontrol Aufsichtsbehörde (F.) denetim mercii Aufsichtspflicht (F.) denetim yükümlülüğü Aufsichtsrat (M.) denetim kurulu aufspüren bulmak Aufstand (M.) ayaklanma aufstellen düzenlenmek, koymak, dikmek Aufstellung (F.) düzenlenme, döküm, tablo aufteilen bölmek, paylaşmak, taksim etmek Auftrag (M.) sipariş, ödev, vazife Auftraggeber (M.) sipariş eden Auftraggeberin (F.) sipariş eden Auftragnehmer (M.) sipariş alan Auftragnehmerin (F.) sipariş alan Auftragsangelegenheit (F.) sipariş sorunu Auftragsbestätigung (F.) sipariş onaylaması Auftragsgeschäft (N.) sipariş görevi Auftragsverwaltung (F.) sipariş yönetimi Aufwand (M.) harcama, masraf Aufwandsentschädigung (F.) harcama ödeneği, masraf ödeneği aufwenden harcamak, masraf etmek Aufwendung (F.) harcama, masraf

17 Aufwendungserstattung (F.) harcama ödeneği, masraf ödeneği aufwerten değerini yükseltmek Aufwertung (F.) değer yükseltme aufwiegeln kışkırtmak aufzeichnen not etmek, kayıt etmek Aufzeichnung (F.) not, kayıt Augenschein (M.) görünüş, mahallinde keşif Augenzeuge (M.) görgü tanığı Augenzeugin (F.) görgü tanığı Auktion (F.) müzayede, açık artırma Auktionator (M.) müzayedeci Auktionatorin (F.) müzayedeci ausbilden eğitmek, geliştirmek Ausbildende (F.) eğitmen Ausbildender (M.) eğitmen Ausbildung (F.) eğitim Ausbildungsförderung (F.) eğitim yardımı ausbleiben gelmemek, olmamak Ausbleiben (N.) gelmeme, olmama ausbrechen kaçmak, çıkmak Ausbruch (M.) kaçma, çıkma ausbürgern uyrukluktan çıkarmak, yurttaşlıktan çıkarmak Ausbürgerung (F.) uyrukluktan çıkarma, yurttaşlıktan çıkarma ausdrücklich kesinlikle Ausdrücklichkeitsgebot (N.) açıklık şartı auseinandersetzen tartışmak, münakaşa etmek Auseinandersetzung (F.) tartışma, münakaşa Ausfall (M.) dökülme, kesilme Ausfallzeit (F.) işlememe süresi ausfertigen tanzim etmek Ausfertigung (F.) tanzim ausforschen soruşturmak, biliştirmek Ausforschung (F.) soruşturma, biliştirme Ausforschungsbeweis (M.) soruşturma kanıtı, biliştirme kanıtı Ausfuhr (F.) ihraç, dışsatım ausführen ihraç etmek, yapmak Ausfuhrerlaubnis (F.) ihraç lisansı Ausführung (F.) icra, yürütme Ausführungsgesetz (N.) icra hukuku Ausführungsverordnung (F.) icra yönetmeliği ausfüllen doldurmak Ausfüllungsbefugnis (F.) doldurma lisansı Ausgabe (F.) dağıtma, baskı, harcama ausgeben dağıtmak, baskı yapmak, harcamak ausgeübter Gewerbebetrieb (M.) yürütülen ticari işletme Ausgleich (M.) düzleme, denkleştirme, takas ausgleichen düzlemek, denkleştirmek Ausgleichsabgabe (F.) takas harcı Ausgleichsanspruch (M.) takas talebi Ausgleichsaufgabe (F.) takas görevi

18 Auskunft (F.) danışma, malumat Auskunftsklage (F.) danışma şikayeti Auskunftspflicht (F.) danışma yükümlülüğü Auskunftsverweigerungsrecht (N.) bilgi vermekten çekinme hakkı, açıklama hakkı ausladen boşaltmak Auslage (F.) harcama, masraf Ausland (N.) yurtdışı, dış ülke Ausländer (M.) yabancı (Sb.) Ausländerin (F.) yabancı (Sb.) Ausländergesetz (N.) yabancılar yasası Ausländerrecht (N.) yabancılar kanunu ausländisch yabancı (Adj.) Auslandsdelikt (N.) yabancı memlekette işlenen suç auslegen sermek, döşemek, kaplamak Auslegung (F.) yorum ausleihen ödünç vermek, ödünç almak ausliefern geri vermek, iade etmek, teslim etmek Auslieferung (F.) geri verme, iade etme, teslim Auslieferungshaft (F.) geri verme amacı ile tutukluluk Auslieferungsverbot (N.) geri verme yasağı Auslieferungsvertrag (M.) geri verme kontratı ausloben ilan suretiyle vaadetmek Auslobung (F.) ilan suretiyle yapılan vaad auslosen kur a çekmek Auslosung (F.) kur a çekme Ausnahme (F.) istisna Ausnahmegericht (N.) istisna mahkemesi Ausnahmezustand (M.) sıkı yönetim ausreichend yeterli, yetecek kadar Aussage (F.) ifade Aussageerpressung (F.) ifade şantajı aussagen ifade etmek, ifade vermek Aussagenotstand (M.) tanıklıkta zaruret hali Aussagepflicht (F.) tanıklık zorunluluğu Aussageverweigerungsrecht (N.) ifade vermekten çekinme hakkı ausschlagen reddetmek, kabul etmemek Ausschlagung (F.) ret ausschließen hariç bırakmak, iskat etmek ausschließlich hariç olarak, münhasır ausschließliche Gesetzgebung (F.) münhasır yasama yetkisi Ausschließung (F.) hariç bırakma, iskat Ausschluss (M.) hariç bırakma, iskat Ausschuss (M.) kurul, heyet, komisyon Außenbereich (M.) dış alan, dış çevre Außenminister (M.) dışişleri bakanı Außenministerin (F.) dışişleri bakanı Außenministerium (N.) dışişleri bakanlığı Außenprüfung (F.) dış denetim Außenvollmacht (F.) dış yetki Außenwirtschaft (F.) dış ekonomi

19 Außenwirtschaftsrecht (N.) dış ekonomi hukuku außer dışında, başka außer Kraft setzen hükümsüz kılmak außerehelich evlilik dışı außergerichtlich mahkeme dışı außergewöhnlich olağanüstü äußern belirtmek außerordentlich olağanüstü außerordentliche Kündigung (F.) olağanüstü fesih außerordentliches Rechtsmittel (N.) olağanüstü kanun yolu Äußerung (F.) söz, ifade aussetzen bırakmak, terk etmek, ara vermek Aussetzung (F.) bırakma, terk etme, ara verme Aussiedler (M.) göçmen Aussiedlerin (F.) göçmen aussondern ayırmak, ayıklamak, elemek Aussonderung (F.) ayırma, ayıklama, eleme aussperren lokavt etmek Aussperrung (F.) lokavt ausspielen çekilmek, atmak, düşürmek Ausspielvertrag (M.) piyango sözleşmesi aussprechen telaffuz etmek, söylemek Ausstand (M.) grev ausstatten donatmak, döşemek Ausstattung (F.) donatım, döşeme ausstehend tahsil edilmemiş, askıda kalan ausstellen keşide etmek Aussteller (M.) keşideci Ausstellerin (F.) keşideci Ausstellung (F.) keşide Aussteuer (F.) çeyiz Austausch (M.) değiştirme, mübadele austauschen değiştirmek, mübadele etmek Austauschpfändung (F.) ikameli haciz austreten ayrılmak, çekilmek Austritt (M.) ayrılma, çekilme ausüben kullanmak, yapmak, icra etmek Ausübung (F.) kullanma, yapma, icra etme Ausübungsermächtigung (F.) kullanma yetkisi Ausverkauf (M.) tasfiye satışı Auswahl (F.) seçme, tercih etme auswählen seçmek, tercih etmek auswandern göç etmek, göçmek Auswanderung (F.) göç Auswanderungsbetrug (M.) göç etme dolandırıcılığı auswärtig dış (Adj.), yabancı (Adj.) auswärtige Angelegenheit (F.) dışişleri sorunu auswärtige Angelegenheiten (F.Pl.) dışişleri sorunları auswärtiger Dienst (M.) dış hizmet ausweichen yol vermek, çekinmek

20 Ausweis (M.) kimlilik belgesi ausweisen sınırdışı etmek, kimlik bildirmek Ausweismissbrauch (M.) sahte kimlik kullanma Ausweispflicht (F.) kimlilik vazifezi Ausweisung (F.) sınırdışı etme auswirken sonuçlanmak, etkilemek Auswirkung (F.) sonuç, etki auszahlen ödemek, tediye etmek Auszahlung (F.) ödeme, tediye Auszubildende (F.) çırak, öğrenci Auszubildender (M.) çırak, öğrenci Auszug (M.) taşınma, göç, suret authentisch mevsuk, sağlam authentische Interpretation (F.) mevsuk yorum, sağlam yorum Auto (N.) otomobil, araba Autobahn (F.) otoyol Automat (M.) otomat Automatenmissbrauch (M.) otomat dolandırıcılığı automatisch otomatik autonom özerk Autonomie (F.) otonomi, özerklik Autopsie (F.) otopsi Autor (M.) yazar Autorin (F.) yazar autorisieren yetkilemek Aval (M.) aval Avis (M.) ihbar, haber Axiom (N.) aksiyom, belit Baden (N.) Baden Baden-Württemberg (N.) Baden-Württemberg Bagatelldelikt (N.) önemsiz suç, kolay suç Bagatelle (F.) önemsiz, kolay Bagatellsache (F.) önemsiz şey, önemsiz iş Bahn (F.) hat, yol, demiryolu Bahnpolizei (F.) demiryolu zabıtası Baisse (F.) düşüklük, alçalma Bande (F.) çete, güruh, şebek Bandendiebstahl (M.) çete halinde hırsızlık Bandit (M.) haydut, şaki Banditin (F.) haydut, şaki Bank (F.) banka Bankakzept (N.) banka kabulü Bankbürgschaft (F.) banka kefaleti Bankeinlage (F.) banka mevduatı Bankenaufsicht (F.) bankalar denetimi Bankenpfandrecht (N.) bankalar rehin hakkı Bankgarantie (F.) banka garantisi Bankgeheimnis (N.) banka sırrı Bankgeschäft (N.) banka işlemi Bankier (M.) banker

Köbler, Gerhard, Rechtstürkisch, Vahlen, München 2002 (zweite verbesserte Fassung) Alle Urheberrechte und Verlagsrechte vorbehalten.

Köbler, Gerhard, Rechtstürkisch, Vahlen, München 2002 (zweite verbesserte Fassung) Alle Urheberrechte und Verlagsrechte vorbehalten. Köbler, Gerhard, Rechtstürkisch, Vahlen, München 2002 (zweite verbesserte Fassung) Alle Urheberrechte und Verlagsrechte vorbehalten. abändern degistirmek Abänderung (F.) degisiklik, degisiklik yapma Abänderungsklage

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 MEHMET AKTAŞ 2 NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 13.11.2014 Sayısı: C-416/13 Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Polisi memuru olabilmek için üst yaş sınırının 30 yaş olarak belirlenmesi Avrupa Birliği hukukuna aykırılık oluşturmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı