abändern değiştirmek Abänderung (F.) değişiklik, değişiklik yapma Abänderungsklage (F.) değişiklik davası Abandon (M.) bırakma abandonnieren bırakmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "abändern değiştirmek Abänderung (F.) değişiklik, değişiklik yapma Abänderungsklage (F.) değişiklik davası Abandon (M.) bırakma abandonnieren bırakmak"

Transkript

1 abändern değiştirmek Abänderung (F.) değişiklik, değişiklik yapma Abänderungsklage (F.) değişiklik davası Abandon (M.) bırakma abandonnieren bırakmak abberufen azletmek, almak Abberufung (F.) azletme, azil abbrechen bırakmak, kesmek, yıkmak Abbruch (M.) bırakma, kesme, yıkma abbuchen kaydetmek Abbuchung (F.) borç kaydı, hesaben tasil ABC-Waffe (F.) A.B.C. Silahı ABC-Waffen (F.Pl.) A.B.C. Silahları abdanken saltanatı terk etmek Abdankung saltanatın terki abdingen kabul etmemek, terketmek aberkennen kaldırmak Aberkennung (F.) kaldırma, ıskat aberratio (F.) ictus (lat.) saldırının sapması Abfall (M.) çöp, döküntü, atık Abfallbeseitigung (F.) çöplerin yokedilmesı, çöplerin tasfiyesi Abfallentsorgung (F.) çöplerin zararsız duruma getirilmesi Abfertigung (F.) muamele, işlem, yollama abfinden tazminat vermek, tazmin etmek Abfindung (F.) tazminat Abfindungsguthaben (N.) tazminat bedeli Abfindungsvereinbarung (F.) tazminat anlaşması Abgabe (F.) veriş, verme Abgabenordnung (F.) veriş düzen, veriş sistem Abgabenüberhebung (F.) miktarından fazla vergi alınması Abgas atık gaz Abgasuntersuchung (F.) atık gaz tahkikatı abgeleitet türevsel abgeleiteter Eigentumserwerb (M.) türevsel mülkiyet iktisabı Abgeordnete (F.) parlamenter (Sb.), milletvekili Abgeordnetenbestechung (F.) milletvekiline rüşvet verme Abgeordnetenhaus (N.) parlamento Abgeordneter (M.) parlamenter (Sb.), milletvekili abgeschlossen kapanmış, bitirmiş abhandenkommen elden çıkmak, kaybolmak abhängig bağımlı Abhängigkeit (F.) bağımlılık Abhängigkeitsverhältnis (N.) bağımlılık ilişkisi abheben kaldırmak, çekmek Abhebung (F.) çekme abhelfen çare bulmak, çare olmak, karar düzeltmek, yardımcı olmak Abhilfe (F.) yardım abholen toplamak, teslim almak abhören izinsiz dinlemek, gizli dinlemek Abhören (N.) izinsiz dinleme, gizli dinleme

2 Abhörgerät (N.) izinsiz dinleme cihazı Abitur (N.) olgunluk sınavı, bakalorya Abkommen (N.) anlaşma, kontrat, sözleşme Abkömmling (M.) füru, altsoy Abkömmlinge (M.Pl. bzw. F.Pl.) fürular, altsoylar Abkunft (F.) menşe, köken, kaynak Abkürzung (F.) kestirme, kısaltma Ablass (M.) düşürme, indirme, af Ablauf (M.) son ablehnen reddetmek, kabul etmemek Ablehnung (F.) reddetme, kabul etmeme ableiten çıkarmak abliefern teslim etmek Ablieferung (F.) teslim ablösen ayırmak, yerine geçmek Ablösung (F.) ayırma, yerine geçme, tazminat, miktar Ablösungsrecht (N.) iştira hakkı abmachen anlaşmak, sözleşmek Abmachung (F.) anlaşma, sözleşme abmahnen uyarmak, ihtar etmek Abmahnverein (M.) uyarı derneği Abnahme (F.) azalma, azaltma, teslim alma abnehmen azalmak, azaltmak, teslim almak Abnehmer (M.) alıcı, müşteri Abnehmerin (F.) alıcı, müşteri abnorm anormal abnutzen aşınmak, eskimek, yıpranmak Abnutzung (F.) aşınma, eskime, yıpranma Abolition (F.) takipsizlik, ortadan kaldırma Abonnement (N.) abonman, abone abonnieren abone olmak abordnen bir işe tayin etmek Abordnung (F.) heyet, delegasyon abrechnen hesaplaşmak, ödeşmek Abrechnung (F.) hesap, hesaplaşma, ödeşme Abrechungsstelle (F.) tasfiye bürosu Abrede (F.) yadsıma, anlaşma, inkar abreden yadsımak, anlaşmak, inkar etmek Abrogation (F.) kaldırma, ilga etme abrogieren kaldırmak, ilga etmek Abruf (M.) isteme, talep etme abrufen istemek, talep etmek Absage (F.) iptal absagen iptal etmek Absatz (M.) bent (1), fıkra, satış, mahreç abschaffen kaldırmak, feshetmek Abschaffung (F.) kaldırma, fesih abschieben sınırdışı etmek, ülkeden sürmek Abschiebung (F.) sınırdışı etme, ülkeden sürme Abschlag (M.) kesinti, indirim

3 Abschlagszahlung (F.) kısmen ödeme, taksit abschließen bitirmek, kapamak, tamamlamak abschließend kestirme, kati, son Abschluss (M.) bitirme, kapama, kapanış Abschlussfreiheit (F.) kapanış serbestisi Abschlussprüfer (M.) kapanış denetçisi Abschlussprüfung (F.) kapanış denetimi Abschlussvertreter (M.) kapanış temsilcisi Abschlussvertreterin (F.) kapanış temsilcisi Abschlussvollmacht (F.) kapanış vekaleti Abschlusszwang (M.) kapanış zorunluluğu Abschnitt (M.) kesim, bölge, parça abschöpfen massetmek, soğurmak, tahsil etmek Abschöpfung (F.) massetme, soğurma, tahsil etme abschrecken korkutmak Abschreckung (F.) korkutma abschreiben amorti etmek, çıkarmak, kopya etmek Abschreibung (F.) amortisman, çıkarma, kopya Abschreibungsgesellschaft (F.) amortisman şirketi Abschrift (F.) suret absenden göndermek Absender (M.) gönderen Absenderin (F.) gönderen Absenz (F.) yokluk, gıyap, bulunmazlık absetzen amorti etmek, satmak, indirmek Absetzung (F.) amortisman, satma, indirme absichern emniyete almak, korumak Absicht (F.) niyet, amaç, hedef absichtlich niyetli olarak, kasten Absichtserklärung (F.) niyet beyanı, niyet mektubu Absichtsprovokation (F.) niyetli provokasyon, niyetli kışkırtma absolut mutlak, salt absolute Fahruntüchtigkeit (F.) mutlak araç sürmeye elverişsizlik absolute Mehrheit (F.) mutlak ekseriyet, mutlak çoğunluk absoluter Revisionsgrund (M.) mutlak revizyon sebebi, mutlak revizyon nedeni absolutes Fixgeschäft (N.) mutlak sabit işlem, mutlak sabit muamele absolutes Recht (N.) mutlak hukuk, mutlak hak Absolution (F.) günahlarını affetme Absolutismus (M.) mutlakiyet absolvieren mezun olmak, bitirmek absondern tecrit etmek, ayırmak Absonderung (F.) tecrit, ayırma, ayrılık Absonderungsrecht (N.) tecrit hukuku, ayırma hukuku absorbieren soğurmak, massetmek Absorption (F.) soğurma, massetme Absorptionsprinzip (N.) soğurma ilkesi, massetme ilkesi absperren kapamak, kesmek Absprache anlaşma, danışma abstammen soyundan çıkmak Abstammung (F.) nesep, soy

4 Abstand (M.) ara, mesafe abstellen bırakmak, durdurmak, kesmek, yere koymak abstimmen oy kullanmak, uyum sağlamak Abstimmung (F.) oy kullanma, oylanma, uyum sağlama abstrahieren soyutlamak abstrakt soyut abstrakte Normenkontrolle (F.) soyut norm denetimi abstraktes Gefährdungsdelikt (N.) soyut tehlike suçu Abstraktion (F.) soyutlama, genelleştirme Abstraktionsprinzip (N.) soyutlama prensipi, genelleştirme prensipi abstreiten inkar etmek, itiraz etmek Abt (M.) manastır başrahibi Abtei (F.) manastır Abteilung (F.) bölüm, kısım, şube Äbtissin (F.) manastır başrahibi abtreiben aldırmak Abtreibung (F.) aldırma Abtreibungsmittel (N.) aldırma aracı, aldırma maddesi abtretbar temlik edilebilen, temlik edilebilir abtreten temlik etmek, istifa etmek, çekilmek Abtretung (F.) alacağın temliki, devir Abtretungsempfänger (M.) temellük eden Abtretungsempfängerin (F.) temellük eden Abtretungserklärung (F.) temlik beyanı Abtretungsformular (N.) temlik örneği Abtretungsurkunde (F.) temlikname Abtretungsverbot (N.) temlik yasağı Abwasser (N.) atıksu, lağım suyu abwegig yanlış, sapık Abwehr (F.) savunma, müdafaa, korunma abwehren savunmak, müdafaa etmak, korunmak abweichen sapmak, farklı olmak abweichend farklı, ayrı, değişik abweichende Meinung (F.) farklı düşünce, farklı görüş abweichendes Verhalten (N.) farklı davranış, farklı hareket abweisen reddetmek, kabul etmemek Abweisung (F.) reddetme, kabul etmeme abwerben ayartmak, kandırmak Abwerbung (F.) ayartma, kandırma abwerten devalüe etmek, değerini, düşürmek Abwertung (F.) devalüasyon, değer düşürümü abwesend gaip, yok, dalgın Abwesende (F.) gaip, yok, dalgın Abwesenheit (F.) gıyap, yokluk, bulunmazlık Abwesenheitsverfahren (N.) gıyap yöntemi, gıyapta yargılama abwickeln tasfiye etmek, halletmek, çözmek Abwicklung (F.) tasfiye, halletme, çözme abzahlen taksitle ödemek, vadeli ödemek, itfa etmek Abzahlung (F.) taksitle ödeme, vadeli ödeme, itfa Abzahlungskauf (M.) taksitle satınalma

5 Abzahlungskredit (M.) taksitle ödeme kredisi abzeichnen vize etmek, belli olmak abziehen iskonto etmek, çıkarmak, indirmek Abzug (M.) iskonto, çıkarma, indirim Acht (F.) dikkat, sürgün achtlos dikkatsiz Achtung (F.) dikkat, itibar, saygı ad hoc (lat.) bu amaçla, ani adäquat uygun Adel (M.) aristokrasi, asilzade, yüksek soylu adeln zadegan sınıfına sokmak, asalet unvanı vermek Adelsstand (M.) aristokratlık Adhäsion (F.) yapışma Adhäsionsverfahren (N.) şahsi hak davası Adjutant (M.) yaver, emir subayı Adjutantin (F.) yaver, emir subayı Administration (F.) idare, müdüriyet, amirlik administrativ idari, mülki Administrativenteignung (F.) idari istimlak, yönetimce kamulaştırma Admiral (M.) amiral Admiralin (F.) amiral adoptieren evlat edinmek Adoption (F.) evlat edinme Adoptivelter (M. bzw. F.) evlat edinen baba, evlat edinen ana Adoptiveltern (Pl.) evlat edinen ana baba Adoptivkind (N.) evlat edinilen çocuk, evlatlık Adressat (M.) gönderilen, adres sahibi Adresse (F.) adres adressieren adreslemek Advokat (M.) avukat Advokatin (F.) avukat Affekt (M.) ani heyecan Affektionsinteresse (N.) meraklı alakası, yapmacık alaka Affektionswert (M.) meraklısı için arzettiği kıymat, manevi değer Affidavit (N.) affidavit, yeminli teminat, yeminli ifade affirmativ doğrulayıcı, destekleyici, olumlu, müspet Affront (M.) hakaret, tahkir Afrika (N.) afrika Agende (F.) ajanda, andaç Agent (M.) acente, ajan, muameleci, temsilci agent provocateur (M.) (franz.) ajan provokatör, kışkırtıcı ajan Agentin (F.) acente, ajan, muameleci, temsilci Agentur (F.) acenta, ajans, mümessillik, temsilcilik Aggression (F.) saldırı, tecavüz aggressiv saldırgan, tecavüz edici aggressiver Notstand (M.) saldırgan sıkıyönetim, saldırgan acil durum, saldırgan buhran agieren hareket etmek, davranmak Agio (N.) acyo, ikramiye Agrarrecht (N.) tarım hukuku Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) TRIPS

6 Agrément (N.) agreman Ahn (M.) cet, dede ahnden cezalandırmak, intikam alma Ahndung (F.) cezalandırma, intikam, yaptırım, müeyyide Ahne (F.) nine Ahnfrau (F.) nine Aids (N.) aids Akademie (F.) akademi akademisch akademik akademischer Grad (M.) akademik derecesi, akademik ünvanı Akklamation (F.) aklama, onay, alkış Akkord (M.) akort Akkordlohn (M.) akort ücreti akkreditieren akreditif etmek Akkreditierung (F.) akreditif açma, kredi verme Akkreditiv (N.) akreditif Akontozahlung (F.) akont, alel hesap Akt (M.) eylem, fiil, işlem, muamele Akte (F.) dosya, senet, yazı Akteneinsicht (F.) dosyayı inceleme aktenkundig dosyada kayıtlı Aktenlage (F.) dosya durumu Aktenvermerk (M.) dosya kayıtı, dosya notu Aktenversendung (F.) dosya göndermesi, dosya postalaması Aktenvortrag dosya konuşması, dosya demeci Aktenzeichen (N.) dosya işareti Aktie (F.) hisse senedi Aktienbuch (N.) hisse senedi kitabı Aktiengesellschaft (F.) hisse senedi şirketi, anonim şirket Aktiengesetz (N.) hisse senedi yasası Aktieninhaber (M.) hisse senedi sahibi Aktieninhaberin (F.) hisse senedi sahibi Aktienrecht (N.) hisse senedi hukuku, şirket hukuku Aktion (F.) aksiyon, eylem Aktionär (M.) aksiyoner, hissedar aktiv aktif, faal Aktiva (N.Pl.) aktifler, varlıklar aktives Wahlrecht (N.) aktif seçim hakkı, aktif seçim hukuku Aktivlegitimation (F.) dava ehliyeti Aktivschuld (F.) aktif borç Aktivum aktif Aktivvertretung (F.) aktif temsil aktuell aktüel, şimdiki Akzept (N.) kabul (Sb.), akseptans akzeptabel kabul edilebilir, uygun Akzeptant (M.) kabul eden, muhatap Akzeptanz (F.) akseptans akzeptieren kabul etmek Akzessorietät (F.) bağımlılık akzessorisch bağımlı

7 Akzise (F.) vergi, oktruva Alarm (M.) alarm Alarmanlage (F.) alarm tesisatı, alarm kuruluşu Albanien Arnavutluk alias alias, namı diğer Alibi (N.) alibi Aliment (N.) nafaka Alimentation (F.) nafaka Alimentationstheorie (F.) nafaka kuramı Alimente (F.) nafaka aliud başka, diğer, aliud Alkohol (M.) alkol Alkoholdelikt (N.) alkol etkisi altında işlenen suç Alleineigentum (N.) yalnız mülkiyet Alleinvertriebsvereinbarung (F.) tek yetkili distribütörlük anlaşma allgemein genel allgemeine Geschäftsbedingung (F.) genel işlem şartı allgemeine Geschäftsbedingungen (F.Pl.) genel işlem şartları allgemeine Gütergemeinschaft (F.) genel mal birliği allgemeine Handlungsfreiheit (F.) genel hareket serbestisi allgemeine Staatslehre (F.) genel devlet eğitimi allgemeine Wahl (F.) genel seçim, genel oylama allgemeiner Rechtsgrundsatz (M.) genel hukuk ilkesi allgemeiner Schaden (M.) genel hasar, genel zarar allgemeiner Studentenausschuss (M.) genel yüksek okul öğrencisi encümeni allgemeiner Teil (M.) genel kısım, genel parça Allgemeines Abkommen genel anlaşma, genel sözleşme, genel kontrat allgemeines Gesetz (N.) genel kanun, genel yasa, genel kuram allgemeines Gewaltverhältnis (N.) genel iktidar ilişkisi, genel erk ilişkisi Allgemeinverbindlichkeit (F.) genel borç, genel yükümlülük, genel taahhüt Allgemeinverfügung (F.) genel tasarruf Allgemeinwohl (N.) genel refah, genel hayır Allianz (F.) ittifak Alliierter (M.) müttefik Allmende (F.) baltalık Allod (N.) elmenlik, zilyedlik Allonge (F.) ek (Sb.), eklenti (Sb.), takma (Sb.) alltäglich güncel Alm (F.) yayla alma mater (F.) (lat.) üniversite Almosen (N.) sadaka, hayır Alpe (F.) tepe, dağ Altenteil (M.) iaşe, ibate, besleme, barındırma Altenteilsrecht (N.) iaşe hukuku, ibate hukuku Alter (N.) yaş, yaşlılık alternativ alternatif (Adj.), seçenek (Adj.) Alternative (F.) alternatif (Sb.), seçenek (Sb.) Alternativobligation (F.) alternatif obligasyon, alternatif borç Altersgrenze (F.) yaş haddi, yaş sınırı Altershilfe (F.) yaşlılık yardımı

8 Alterspräsident (M.) yaş başkanı, yaş amiri Alterspräsidentin (F.) yaş başkam, yaş amiri Altersruhegeld (N.) yaşlılık aylığı Altersteilzeit yaşlılıkta kısmi zamanlı çalışma Altersversorgung (F.) yaşlılık bakımı, emeklilik Ältestenrat (M.) ihtiyarlar heyeti ambulant ayakta, seyyar, gezgin Amendement (N.) değişiklik önergesi, tadilname Amerika (N.) Amerika Amnestie (F.) af amnestieren affetmek Amok (M.) gözü dönmüş bir hal Amortisation (F.) itfa amortisieren itfa etmek Amsterdamer Vertrag amsterdam sözleşmesi Amt (N.) görev, makam, memuriyet, ofis amtieren görevli olmak amtlich resmi (Adj.) amtliches Wertzeichen (N.) resmi evrakı naktiye Amtmann (M.) müdür Amtmännin (F.) müdür Amtsanmaßung (F.) yetki gasbı, resmi memuriyetin gasbı Amtsanwalt (M.) resmi avukat Amtsanwältin (F.) resmi avukat Amtsarzt (M.) resmi doktor Amtsärztin (F.) resmi doktor Amtsblatt (N.) resmi gazete Amtsdelikt (N.) resmi suç Amtsermittlungsgrundsatz (N.) resmi soruşturma ilkesi, resmi soruşturma esası Amtsgericht (N.) yerel mahkeme Amtshaftung (F.) resmi sorumluluk Amtshilfe (F.) resmi yardım Amtshilfeersuchen (N.) resmi yardım isteği Amtsperiode (F.) görev süresi Amtspflegschaft resmi bakım Amtspflicht (F.) resmi görev Amtspflichtverletzung (F.) resmi görev ihlali Amtsträger (M.) makam sahibi, nüfuz sahibi Amtsträgerin (F.) makam sahibi, nüfuz sahibi Amtsvergehen (N.) resmi görev ihlali, resmi görev kusuru Amtsverschwiegenheit (F.) görevden ötürü sır saklama Amtsvormundschaft (F.) resmi vesayet Amtswalter (M.) makam sahibi Amtswalterin (F.) makam sahibi Amtszeit (F.) görev süresi an Zahlungs Statt ödeme yerine analog kıyasla, kıyas yoluyla Analogie (F.) kıyas, benzetme, analoji Analogieschluss (M.) kıyasla sonuca varma Analogieverbot (N.) kıyas yasağı

9 Anarchie (F.) anarşi, kargaşa anarchisch anarşist (Adj.), kargaşacı (Adj.) Anarchist (M.) anarşist (Sb.), kargaşacı (Sb.) Anarchistin (F.) anarşist (Sb.), kargaşacı (Sb.) Anathema (N.) aforoz anberaumen saptamak, tespit etmek anbieten arz etmek, satışa sunmak Anbot (N.) teklif, arz ändern değiştirmek, düzeltmek Änderung (F.) değişiklik, düzeltme Änderungskündigung (F.) değiştirileceğini ihbar, değiştirileceğini bildirme androhen ihtar etmek, tehdit etmek Androhung (F.) ihtar, tehdit aneignen benimsemek, ihraz etmek Aneignung (F.) benimseme, ihraz Anerbe (M.) mirascı Anerbin (F.) mirascı anerkennen kabul etmek, tanımak Anerkenntnis (F.) kabul (Sb.), tanıma, rıza, takdir Anerkenntnisurteil (N.) ikrar üzerine hüküm Anerkennung (F.) kabul (Sb.), tanıma, rıza, takdir Anfall (M.) mirasın intikali, mirasın geçmesi, tevarüs anfallen tahakkuk etmek, çıkmak Anfang (M.) başlangıç, açılış anfänglich başta, başlangıçta, ilkin anfängliche Unmöglichkeit (F.) başlangıç imkansızlığı anfechtbar iptal edilebilir, bozulabilir Anfechtbarkeit (F.) iptal edilebilirlik, bozulabilme anfechten itirazda bulunmak, reddetmek Anfechtung (F.) itiraz, ret Anfechtungsgesetz (N.) itiraz kanunu Anfechtungsklage (F.) itiraz davası, iptal davası anfordern istemek, talep etmek Anforderung (F.) isteme, talep Anfrage (F.) soru, müracaat, baş vurma anfragen sormak, müracaat etmek, baş vurmak Angabe (F.) veri, bilgi, tarif, beyan angeben söylemek, bildirmek, tarif etmek, beyan etmek angeblich sözde olan, sözümona Angebot (N.) arz, sunu, icap, teklif angehören ait olmak angehörig ait Angehörige (F.) ait olan Angehöriger (M.) ait olan Angehörigkeit (F.) ait olma Angeklagte (F.) suçlandırılan, itham edilen Angeklagter (M.) suçlandırılan, itham edilen Angelegenheit (F.) iş, husus, konu, mesele angemessen uygun, layik Angeschuldigte (F.) sanık, maznun, suçlandırılan

10 Angeschuldigter (M.) sanık, maznun, suçlandırılan angestellt memuriyete alınmış, işe alınmış Angestellte (F.) memur Angestelltenversicherung (F.) memur sigortası Angestellter (M.) memur angloamerikanisches Recht (N.) anglo-amerikan hukuku angreifen saldırmak, dokunmak Angreifer (M.) saldıran, dokunan Angreiferin (F.) saldıran, dokunan angrenzen sınırdaş olmak Angriff (M.) saldırı, dokunuş Angriffskrieg (M.) tecavüzi harp Angriffsnotstand (M.) tecavüzi sıkıyünetim Anhalt (M.) belirti, ipucu, dayanak Anhang (M.) ek (Sb.), ilave (Sb.), hısım (Sb.) anhängen eklemek, bağlamak anhängig rüyet halinde anheben kaldırmak, yükseltmek anheften yapıştırmak, çengellemek anhören dinlemek, ifade almak Anhörung (F.) dinleme, ifade alma Anklage (F.) iddia, şikayet Anklagebank (F.) sanık sırası Anklageerhebung (F.) dava ikamesi Anklageerzwingung (F.) iddia zorlaması Anklagemonopol (N.) iddia tekeli anklagen suçlamak, itham etmek Ankläger (M.) davacı Anklägerin (F.) davacı Anklagesatz (M.) iddianame Anklageschrift (F.) iddianame ankündigen bildirmek, ihbar etmek Ankündigung (F.) bildiri, ihbar Anlage (F.) yatırım, kuruluş, sabit sermaye Anlagevermögen (N.) sabit varlıklar Anlandung (F.) karaya çıkarma Anlass (M.) vesile, neden (Sb.), sebeb anlegen yatırım yapmak, yatırmak Anleihe (F.) borçlanma, borç alma, istikraz Anlieger (M.) aynı sokakta oturan Anliegerin (F.) aynı sokakta oturan anmelden müracaat etmek, beyan etmek, bildirmek Anmeldung (F.) müracaat, beyan, bildirme Anmerkung (F.) not Annahme (F.) kabul (Sb.), teslim, tasvip, akseptans Annahmeverzug (M.) kabul gecikmesi, kabul temerrütü annehmen kabul etmek, teslim almak annektieren ilhak etmek Annex (M.) teferruat, eklenti, ilave (Sb.) Annexion (F.) ilhak

11 Annexkompetenz (F.) teferruat yetkisi annullieren iptal etmek, fesih etmek Annullierung (F.) iptal, fesih anonym anonim, adsız anordnen sıralamak, tayin etmek, talimat vermek Anordnung (F.) sıra, tayin, talimat anormal anormal anpassen uydurmak, uyarlamak Anpassung (F.) uyum, uyarlama Anrechnung (F.) mahsup, takdir Anrecht (N.) hak anregen uyandırmak, teşvik etmek Anregung (F.) uyandırma, teşvik ansässig mukim, oturan, yerleşmiş Anschein (M.) görünüş anscheinend görünürde Anscheinsbeweis (M.) görünüşte delil Anscheinsgefahr (F.) görünüşte tehlike Anscheinsvollmacht (F.) görünüşte temsil yetkisi Anschlag (M.) değer biçme, ilan, afiş, vurma anschlagen değer biçmek, vurmak, yapıştırmak anschließen bağlamak, birleşmek Anschluss (M.) bağlantı, müteakip Anschlussberufung (F.) müteakip tayin Anschlusskonkurs (M.) müteakip iflas Anschlusspfändung (F.) müteakip haciz Anschlussrevision (F.) müteakip denetim, müteakip reviyzon anschuldigen suçlamak Anschuldigung suçlama Anschwemmung (F.) aluvyon ansetzen eklemek, tespit etmek, kararlaştırmak Ansicht (F.) manzara, görünüm Ansichtssendung (F.) gözden geçirmek için gönderilmiş örnek Anspruch (M.) hak, talep, dava Anspruchsgrundlage (F.) hak temeli, talep temeli, dava temeli Anspruchskonkurrenz (F.) hak rekabeti, talep rekabeti, dava rekabeti Anstalt (F.) kurum, müessese Anstand (M.) edep, terbiye ansteigen yükselmek anstellen istihdam etmek, işe almak Anstellung (F.) istihdam etme, işe alma Anstellungsbetrug (M.) istihdam dolandırıcılığı Anstieg (M.) yükselme, çoğalma, artış anstiften sebeb olmak, yol açmak, kışkırtmak Anstifter (M.) önayak Anstifterin (F.) önayak Anstiftung (F.) kışkırtma, tahrik Anteil (M.) pay, hisse anteilig pay başına, nispeten Anteilschein (M.) pay senedi, hisse senedi

12 Anteilseigner (M.) hissedar, hisse sahibi Anteilseignerin (F.) hissedar, hisse sahibi Antidiskriminierung (F.) anti ayrım, anti tefrik Antinomie (F.) antinomi, çatışkı Antisemitismus (M.) antisemitizm antizipieren öncelemek, öne almak Antrag (M.) dilekçe, istida, başvurma, müracaat Antragsteller (M.) dilekçe sahibi, davacı Antragstellerin (F.) dilekçe sahibi, davacı Antwort (F.) cevap antworten cevap vermek, cevaplandırmak anvertrauen teslim etmek anwachsen artmak, birleşmek Anwachsung (F.) artma, birleşme Anwalt (M.) avukat Anwältin (F.) avukat Anwaltschaft (F.) avukatlık Anwaltsgebühr (F.) avukatlık ücreti Anwaltsgehilfe (M.) avukatlık yardımcısı Anwaltsgehilfin (F.) avukatlık yardımcısı Anwaltskammer (F.) avukatlık meclisi Anwaltsnotar (M.) avukatlık noteri Anwaltsprozess (M.) avukatlık davası Anwaltstarif (M.) avukatlık tarifesi Anwärter (M.) aday, namzet Anwärterin (F.) aday, namzet Anwartschaft (F.) adaylık Anwartschaftsrecht (N.) beklenen hak anweisen havale etmek, emir vermek, tahsis etmek Anweisender (M.) havale eden, emir veren, tahsis eden Anweisende (F.) havale eden, emir veren, tahsis eden Anweisung (F.) havale, emir, tahsis anwendbar kullanabilir, uygulanabilir anwenden kullanmak, uygulamak Anwender (M.) kullanan, uygulayan Anwenderin (F.) kullanan, uygulayan Anwendung (F.) kulanma, uygulama anwerben işe almak, iş vermek Anwesen (N.) mülk, emlak anwesend hazır, bulunan Anwesender (M.) hazır olan, bulunan Anwesenheit (F.) hazır olma, bulunma anzahlen pey vermek, ön ödeme yapmak Anzahlung (F.) pey akçesi, ön ödeme Anzeichen (N.) iz, belirti Anzeige (F.) ihbar, ilan, reklam anzeigen ihbar etmek, ilan etmek, reklam yapmak Anzeigepflicht (F.) ihbar yükümlülüğü anzeigepflichtig bildirilmesi zorunlu Apanage (F.) apanaj

13 apostolisch papa ile ilgili Apotheke (F.) eczane Apotheker (M.) eczacı Apothekerin (F.) eczacı Appellation (F.) temyiz, istinaf Appellationsgericht (N.) temyiz mahkemesi appellieren başvurmak Approbation (F.) ruhsat, izin approbieren ruhsat vermek, izin vermek äquivalent eşdeğerli Äquivalenz (F.) eşdeğerlik Äquivalenztheorie (F.) eşdeğerlik prensibi Arbeit (F.) iş, çalışma, içşilik, emek arbeiten iş yapmak, çalışmak Arbeiter (M.) işçi (Sb.), emekçi (Sb.) Arbeiterin (F.) işçi (Sb.), emekçi (Sb.) Arbeitgeber (M.) işveren, patron Arbeitgeberanteil (M.) işveren payı Arbeitgeberin (F.) işveren, patron Arbeitgeberverband (M.) işverenler birliği Arbeitnehmer (M.) işalan, işverilen, işçi (Sb.) arbeitnehmerähnlich işalan benzeri Arbeitnehmererfindung (F.) işçinin teknik buluşu, işçinin ihtiraı Arbeitnehmerhaftung (F.) işçi sorumluluğu Arbeitnehmerin (F.) işalan, işverilen, işçi (Sb.) Arbeitnehmerüberlassung (F.) taşaronluk Arbeitsamt (N.) çalışma dairesi Arbeitsbereitschaft (F.) çalışma istemi Arbeitsbewilligung (F.) çalışma müsaadesi Arbeitsdirektor (M.) çalışma amiri Arbeitsdirektorin (F.) çalışma amiri Arbeitseinkommen (N.) çalışma karşılığı Arbeitsentgelt (N.) çalışma karşılığı, iş bedeli Arbeitsförderung (F.) çalışma teşviği Arbeitsgericht (N.) çalışma mahkemesi Arbeitskampf (M.) çalışma ihtilafı Arbeitskraft (F.) çalışma gücü Arbeitslohn (M.) çalışma ücreti arbeitslos işsiz (Adj.) Arbeitslosengeld (N.) işsizlik tazminatı Arbeitslosenhilfe (F.) işsizlik yardımı Arbeitslosenversicherung (F.) işsizlik sigortası Arbeitsloser (M.) işsiz (Sb.) Arbeitslosigkeit (F.) işsizlik Arbeitsmündigkeit (F.) çalışma erginliği Arbeitsprozess (M.) çalışma süreci Arbeitsrecht (N.) çalışma hukuku arbeitsrechtlich çalışma hukukuna göre Arbeitsschutz (M.) çalışma güvenliği Arbeitssicherheit (F.) çalışma güvenliği

14 Arbeitssicherheitsgesetz (N.) çalışma güvenliği kanunu Arbeitsstätte (F.) çalışma yeri arbeitsunfähig çalışamaz Arbeitsunfähigkeit (F.) çalışamazlık Arbeitsunfall (M.) çalışma kazası, iş kazası Arbeitsverhältnis (N.) çalışma ilişkisi Arbeitsvermittlung (F.) iş bulma, işçi bulma Arbeitsvertrag (M.) çalışma sözleşmesi Arbeitsverwaltung (F.) çalışma müdürlüğü Arbeitszeit (F.) çalışma saatleri Arbeitszeitsrechtsgesetz (N.) çalışma süresi yasası Arbeitszeugnis (N.) çalışma belgesi Arbitrage (F.) arbitraj, tahkim archaisch arkaik Architekt (M.) mimar Architektenrecht (N.) mimarlık kanunu Architektin (F.) mimar Archiv (N.) arşiv Arglist (F.) desise, hile arglistig dessas, hilekar arglistige Täuschung (F.) hile ile aldatma, desise aldatma arglistiges Verschweigen (N.) hile ile gizleme, desise gizleme arglos saf Argument (N.) tanıt, delil argumentieren deliller getirmek Argwohn (M.) kuşku Aristokrat (M.) aristokrat Aristokratie (F.) aristokrasi Aristokratin (F.) aristokrat arm fakir, yoksul Armee (F.) ordu Armenrecht (N.) yoksullar hukuku Arrest (M.) haciz, tevkif, gözaltı, nezaret, kısa hapis arretieren haciz ettirmek, tevkif etmek arrha (F.) (lat.) pey akçesi arrondieren toparlatmak Arschloch (N.) aşağılık herif Art (F.) çeşit, tür, cins, tarz, nevi Artenschutz (M.) çeşitlerin korunması Artikel (M.) makale, yazı, madde, eşya Arznei (F.) ilaç, tıbbi ecza Arzneimittel (N.) ilaç, tıbbi ecza Arzneimittelgesetz (N.) ilaç kanunu Ärztekammer (F.) doktor meclisi, hekim meclisi Arzt (M.) doktor, hekim Ärztin (F.) doktor, hekim ärztlich tıbbi Arztrecht (N.) doktor kanunu, hekim kanunu Asien Asya asozial toplum düzenine uymayan

15 Asperation (F.) artırma, teşdit Aspirant (M.) aday Aspirantin (F.) aday Assekuranz (F.) sigorta, taahhüt işleri Assessor (M.) yargıç muavini Assessorin (F.) yargıç muavini Assistent (M.) asistan, yardımcı Assistentin (F.) asistan, yardımcı Assoziation (F.) ortaklık, bağlılık assoziieren ortak olmak, bağlamak Asyl (N.) sığınma, barınak Asylant (M.) sığınmacı Asylantin (F.) sığınmacı Asylrecht (N.) barınma hakkı Aszendent (M. bzw. F.) üstsoy hısımı Aszendenten (M.Pl. bzw. F.Pl.) üstsoy hısımları Aszendentin (F.) üstsoy hısımı Aszendenz (F.) üstsoy hısımlığı Atom (N.) atom Atomgesetz (N.) atom hukuku Atommüll (M.) atom atığı Attaché (M.) ataşe Attentat (N.) suikast Attentäter (M.) suikastçı Attentäterin (F.) suikastçı Attest (N.) doktor raporu Audienz (F.) huzura kabul aufbewahren saklamak, muhafaza etmek Aufbrauchsfrist tüketme süresi aufdecken örtüsünü kaldırmak, açığa vurmak Aufenthalt (M.) oturma, ikamet, kalış Aufenthaltserlaubnis (F.) oturma izni Aufenthaltsgenehmigung (F.) oturma izni Aufenthaltsort (M.) oturma yeri auferlegen yüklemek auffordern davet etmek çağırmak, talep etmek Aufforderung (F.) davet, cağrı, talep Aufgabe (F.) görev, ödev, bırakma, terk aufgeben yollamak, göndermek, bırakmak, terketmek Aufgebot (N.) resmi ilan, toplanma Aufgeld (N.) acyo, zam aufheben kaldırmak, iptal etmek, feshetmek Aufhebung (F.) kaldırma, iptal, fesih Aufhebungsvertrag (M.) fesih akdi aufhetzen kışkırtmak, tahrik etmek Aufhetzung (F.) kışkırtma, tahrik aufklären aydınlatmak, bilgi vermek Aufklärung (F.) aydınlatma, bilgi Aufklärungspflicht (F.) aydınlatma vazifesi, bilgi vazifesi Aufklärungsquote (F.) aydınlatma kotası, bilgi kotası

16 Auflage (F.) baskı, şart, vergi auflassen ferağ etmek, devir etmek, temlik etmek, çıkarmamak Auflassung (F.) ferağ, devir, temlik Auflassungsvormerkung (F.) ferağdan men şerhi Auflauf (M.) kalabalık, sufle auflaufen birikmek, oturmak, vurmak auflösen bozmak, sona erdirmek, feshetmek auflösende Bedingung (F.) bozucu şart, sona erdirici koşul Auflösung (F.) bozma, sona erdirme, fesih aufopfern feda etmek Aufopferung (F.) fedakarlık, feda Aufopferungsanspruch (M.) fedakarlıktan dolayı tazminat hakkı Aufopferungstheorie (F.) fedakarlık kuramı aufrechenbar takas edilebilir aufrechnen takas etmek Aufrechnung (F.) takas Aufrechnungslage (F.) takas hali Aufruf (M.) davet, çağrı, apel, celp aufrufen davet etmek, çağırmak Aufruhr (M.) kargaşalık, ayaklanma Aufrührer (M.) baş kaldıran Aufrührerin (F.) baş kaldıran aufschieben talik etmek, ertelemek, geciktirmek aufschiebende Bedingung (F.) taliki şart aufschiebende Wirkung (F.) taliki hüküm Aufschub (M.) tehir, erteleme, geciktirme Aufseher (M.) gözcü, gardiyan Aufseherin (F.) gözcü, gardiyan Aufsicht (F.) denetim, kontrol Aufsichtsbehörde (F.) denetim mercii Aufsichtspflicht (F.) denetim yükümlülüğü Aufsichtsrat (M.) denetim kurulu aufspüren bulmak Aufstand (M.) ayaklanma aufstellen düzenlenmek, koymak, dikmek Aufstellung (F.) düzenlenme, döküm, tablo aufteilen bölmek, paylaşmak, taksim etmek Auftrag (M.) sipariş, ödev, vazife Auftraggeber (M.) sipariş eden Auftraggeberin (F.) sipariş eden Auftragnehmer (M.) sipariş alan Auftragnehmerin (F.) sipariş alan Auftragsangelegenheit (F.) sipariş sorunu Auftragsbestätigung (F.) sipariş onaylaması Auftragsgeschäft (N.) sipariş görevi Auftragsverwaltung (F.) sipariş yönetimi Aufwand (M.) harcama, masraf Aufwandsentschädigung (F.) harcama ödeneği, masraf ödeneği aufwenden harcamak, masraf etmek Aufwendung (F.) harcama, masraf

17 Aufwendungserstattung (F.) harcama ödeneği, masraf ödeneği aufwerten değerini yükseltmek Aufwertung (F.) değer yükseltme aufwiegeln kışkırtmak aufzeichnen not etmek, kayıt etmek Aufzeichnung (F.) not, kayıt Augenschein (M.) görünüş, mahallinde keşif Augenzeuge (M.) görgü tanığı Augenzeugin (F.) görgü tanığı Auktion (F.) müzayede, açık artırma Auktionator (M.) müzayedeci Auktionatorin (F.) müzayedeci ausbilden eğitmek, geliştirmek Ausbildende (F.) eğitmen Ausbildender (M.) eğitmen Ausbildung (F.) eğitim Ausbildungsförderung (F.) eğitim yardımı ausbleiben gelmemek, olmamak Ausbleiben (N.) gelmeme, olmama ausbrechen kaçmak, çıkmak Ausbruch (M.) kaçma, çıkma ausbürgern uyrukluktan çıkarmak, yurttaşlıktan çıkarmak Ausbürgerung (F.) uyrukluktan çıkarma, yurttaşlıktan çıkarma ausdrücklich kesinlikle Ausdrücklichkeitsgebot (N.) açıklık şartı auseinandersetzen tartışmak, münakaşa etmek Auseinandersetzung (F.) tartışma, münakaşa Ausfall (M.) dökülme, kesilme Ausfallzeit (F.) işlememe süresi ausfertigen tanzim etmek Ausfertigung (F.) tanzim ausforschen soruşturmak, biliştirmek Ausforschung (F.) soruşturma, biliştirme Ausforschungsbeweis (M.) soruşturma kanıtı, biliştirme kanıtı Ausfuhr (F.) ihraç, dışsatım ausführen ihraç etmek, yapmak Ausfuhrerlaubnis (F.) ihraç lisansı Ausführung (F.) icra, yürütme Ausführungsgesetz (N.) icra hukuku Ausführungsverordnung (F.) icra yönetmeliği ausfüllen doldurmak Ausfüllungsbefugnis (F.) doldurma lisansı Ausgabe (F.) dağıtma, baskı, harcama ausgeben dağıtmak, baskı yapmak, harcamak ausgeübter Gewerbebetrieb (M.) yürütülen ticari işletme Ausgleich (M.) düzleme, denkleştirme, takas ausgleichen düzlemek, denkleştirmek Ausgleichsabgabe (F.) takas harcı Ausgleichsanspruch (M.) takas talebi Ausgleichsaufgabe (F.) takas görevi

A.B.C. Silahı ABC-Waffe (F.) A.B.C. Silahları ABC-Waffen (F.Pl.) abide Denkmal (N.) abluka Blockade (F.), Sperrung (F.) abluka etmek blockieren abone

A.B.C. Silahı ABC-Waffe (F.) A.B.C. Silahları ABC-Waffen (F.Pl.) abide Denkmal (N.) abluka Blockade (F.), Sperrung (F.) abluka etmek blockieren abone A.B.C. Silahı ABC-Waffe (F.) A.B.C. Silahları ABC-Waffen (F.Pl.) abide Denkmal (N.) abluka Blockade (F.), Sperrung (F.) abluka etmek blockieren abone Abonnement (N.) abone olmak abonnieren abonman Abonnement

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER GENEL HUKUK BİLGİSİ ve GÜNCEL BİLGİLER Bölüm 1 GENEL HUKUK BİLGİSİ SOSYAL DÜZEN KURALLARI Kişilere yetki veren ve ödev yükleyen veya sadece ödev yükleyen kurallara sosyal düzen (toplumsal davranıģ) kuralları

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ SUNUM Dünyamız kendi ekseni doğrultusunda alışıldığı düzende dönedursun, süreç içinde sosyal, ekonomik, bilim, iletişim, teknoloji ve bilişim alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmelerle yaşam hızlı

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.

İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I. İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASARISI 01.07.2012 30.06.2014 I. BÖLÜM

Detaylı

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı