JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr"

Transkript

1 249 JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi GİRİŞ Jeotermal Kaynak: Jeolojik yap ya bağl olarak yerkabuğu s s n n etkisiyle s cakl ğ sürekli olarak bölgesel atmosferik y ll k ortalama s cakl ğ n üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen, doğal olarak ç kan veya ç kar lan su, buhar ve gazlar ile yeralt na insan düzenlemeleri vas tas yla gönderilerek yer kabuğu veya k zg n kuru kayalar n s s ile s t larak su, buhar ve gazlar n elde edildiği yerleri ifade eder. Bu tür kaynaklardan elde edilen enerjiye ise Jeotermal Enerji denir. Jeotermal enerjiden; tarihsel olarak en yayg n yararlanma biçiminin termal tedavi amaçl olduğu bilinmektedir. Termal tedavi amaçl ilksel kullan mlar antik dönemlerden bu yana ülkemizde yayg n olarak uygulanm şt r. Bu tür kullan ma ilişkin kal nt lar ülkemizin özellikle bat bölgelerinde çok say da bulunmaktad r. Bu çerçevede Balçova Narl dere jeotermal sahas ndan da eski çağlardan bu yana termal tedavi amaçl yararlan lm ş, hatta bu nedenle şu anda Balçova Termal Tesislerinin bulunduğu alanda bulunan doğal termal ç k şlar Agamemnon Kapl cas olarak adland r lm şt r. Uygarl ğ n gelişmesine paralel olarak toplumlar, yaşam kalitelerini de geliştirme isteği ve iradesi ortaya koymuşlar, bu nedenle de doğan n insanl ğa sunduğu olanaklardan, zenginliklerden daha fazla yararlanma çabas içine girmişlerdir. Özellikle sanayi devrimi sonras hammadde kullan m giderek artmaya başlam ş ve buna paralel olarak enerji tüketimi de her geçen gün daha fazla artan bir ivme kazanm şt r. Öyle ki günümüzde toplumlar n refah seviyesi birey baş na tüketilen enerji miktar ile orant l olarak ölçülür hale gelmiştir. Bugüne kadar fosil yak tlar olarak nitelendirilen enerji kaynaklar ndan yararlan larak enerji ihtiyac n n karş lanmas biçimi; - Fosil yak tlar n ömrünün azalmas, yak n gelecekte tükenecek olmalar, - Dünya nüfusunun art ş na bağl olarak enerji tüketiminin art ş nedeniyle çevreye verilen zarar n giderilemez hale gelmesi, - Yaşanabilir bir dünyan n varl ğ ndan şüphe duyulur hale gelmesi, - Her bak mdan çevrenin kirletilmesi, bundan canl yaşam n n son derece olumsuz etkilenmesi farkl enerji kaynaklar na yönelinmesi çabas n getirmiş ve bu konuda toplumlar ciddi aray şlar içerisine girmişlerdir. Diğer yandan fosil yak tlar n yeryüzünde eşit dağ l m göstermemesi, enerji arz nda ve arz güvenliğinde ülkeler aras nda var olan rekabet ve çat şmalar, enerji aç s ndan k t kaynaklara sahip ülkelerin toplumlar n n yaşam seviyesini ciddi anlamda olumsuz olarak etkilemeye başlam şt r. Tüm bu nedenlerle ülkeler daha çok söz sahibi olabilecekleri yeni enerji kaynaklar na yönelme gereğini duymuşlard r. Geçmişten bu yana bilinen ve ancak çok k s tl olarak kullan lan jeotermal enerjiden yararlanma uygulamalar da giderek artan biçimde

2 250 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 çeşitlilik göstermeye başlam şt r. Gelişen bilim ve teknoloji farkl enerji türlerinden yararlanma çeşitliliğini artt rmaya katk sağlam şt r. Jeotermal enerji, bu anlamda; yerli, yenilenebilir, çevre dostu bir enerji türü olarak çok geniş bir kullan m aral ğ nda yayg n olarak kullan lmaya başlanm şt r. Sonuç olarak, Balçova Narl dere jeotermal sahas da 1960 l y llardan bu yana geliştirilerek uygun kullan m alanlar nda, artan çeşitlilikte kullan lmaya başlanm şt r. Jeotermal şehir s tmac l ğ ve termal turizm amaçl kullan mlar yayg n olarak gelişmiştir. Ülkemiz jeotermal kaynak varl ğ aç s ndan Avrupa da birinci s rada bulunmaktad r. Ekonomik işletmeciliğe uygun kaynaklar n %70 i Bat Anadolu da bulunmaktad r. Diğer yandan 2007 y l nda yay mlanan 5686 say l Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile yasal altyap oluşmuş durumdad r. Bu durumun olumlu etkileri son y llarda yap lan büyük ölçekli yat r mlarla kendini göstermektedir. Jeotermal Enerji Kullan m Alanlar : Jeotermal Enerjiden yararlanma biçimi genel olarak jeotermal kaynağ n s cakl ğ na ve kapasitesine bağl olarak değişiklik göstermektedir. Ancak geniş bir kullan m aral ğ bulunmaktad r. Başl ca kullan m alanlar n belirtmek gerekirse; - Elektrik üretimi, - Kapal alan s tma, - Termal turizm, - Tar msal kullan m (Serac l k, ürün kurutmac l ğ ), - Endüstriyel kullan m (Proses suyu s tma, kurutma), - Absorbsiyon soğutma, - Kuru buz üretimi (CO 2 ) şeklinde s ralanabilir. Türkiye de Jeotermal Enerji Kullan m : Ülkemizin jeotermal enerji potansiyeli MWt olarak ifade edilmektedir. Türkiye bu potansiyeliyle dünyada yedinci Avrupa da ise birinci s radad r. Ülkemizin jeotermal enerji potansiyeli 1960 l y llar n baş ndan itibaren başlayan sistematik bilimsel çal şmalarla ortaya konulmaya çal ş lm şt r. Bu çal şmalar n ülke ölçeğinde hemen tamam n MTA Genel Müdürlüğü nün yürüttüğü çal şmalar oluşturmaktad r. Ancak yasal altyap düzenlemelerinde geç kal nmas jeotermal enerjiden yayg n olarak yararlanma konusunda gecikmelere neden olmuştur y l nda, 5686 say l Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Yasas n n yürürlüğe girmesiyle birlikte jeotermal enerjiden yararlanmaya yönelik projelerin miktar nda bir patlama yaşand ğ söylenebilir. Jeotermal enerji alan na yap lan yat r m art ş n n en önemli nedenleri; yasal güvence oluşmas, baz teşvik uygulamalar ve ülkemizin yerli enerjiye verdiği öncelik olarak belirtilebilir. Türkiye de jeotermal enerjinin doğrudan kullan m uygulamalar listelenecek olur ise; Konut s tma: KE 792 MW t (1 KE = Is t lan 100 m 2 kapal alan) Sera Alan Is tma: m² MW t Termal Tesisler: 215 tesis 552 MW t seviyelerinde olup, bu veriler 2012 y l na ait yaklaş k değerlerdir. Toplam yaklaş k 2000 MW t seviyesinde doğrudan kullan m olduğu söylenebilir. Yine 2012 y l verilerine göre mevcut kuyular n kapasite toplam kapl calarla birlikte yaklaş k 7000 MW t olarak ifade edilmektedir.

3 251 Jeotermal yasan n yürürlüğe girmesiyle birlikte as l yat r m patlamas elektrik enerjisi üretimi amaçl yat r mlarda yaşanm şt r y l nda üretime al nan ve 15 MW e kurulu kapasitesi olan K z ldere jeotermal santrali 2000 li y llar n ilk y llar na kadar üretime al nan tek santraldir. Ancak günümüz itibariyle kurulu kapasite 220 MW e seviyesine ulaşm ş olup (Tablo 1) yak n gelecekte sürdürülmekte olan yat r mlar n devreye girmesiyle 300 MW e civar na ulaşacağ görülmektedir (Tablo 2). Tablo 1. İşletilmekte olan jeotermal enerji santralleri Saha, İl Firma Tip * Y l Kurulu Kapasite (MW e ) K z ldere, Denizli ZORLU F Salavatl (DORA-I), Ayd n MENDERE S B Kizildere, Denizli BEREKET ** B Germencik, Ayd n GÜRMAT F Tuzla, Çanakkale ENDA B Salavatl (DORA-II), Ayd n MENDERE S B H d rbeyli (IREM), Ayd n MAREN B H d rbeyli (SINEM), Ayd n MAREN B H d rbeyli (DENIZ), Ayd n MAREN B K z lder II, Denizli ZORLU F TOPLAM *F = Flash, B = Binary, ** 2008 y l ndan beri işletilmemekte Tablo 2. Kurulma aşamas nda olan jeotermal enerji santralleri Saha, İl Firma Tip * Kapasite (MW e ) Kizildere (Phase-2), Denizli ZORLU B 15 Pamukören, Ayd n ÇELİKLER B 45 Gümüşköy, Ayd n BM B 13.2 Salavatl (DORA-III), Ayd n MENDERES B 17 TOPLAM 90.2 *F = Flash, B = Binary Ülkemizde jeotermal enerjiden yaralan larak bölgesel s tma yap lan yerlere ilişkin bilgiler Tablo 3 te sunulmaktad r.

4 252 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Tablo Türkiye Jeotermal Enerji Bölgesel Is tma Tablosu 2012 TÜRKİYE JEOTERMAL ENERJİ BÖLGESEL ISITMA TABLOSU ŞEHİR MERKEZ/İSİM TEORİK FİİLİ ÜRETİM SICAKLIK KAPASİTE KAPASİTE MİKTARI C KONUT KONUT m³/saat % % EŞDEĞERİ EŞDEĞERİ Afyon Merkez (Afjet) Afyon Sand kl (Sanjet) Ağr Diyadin Ankara K z lcahamam Bal kesir Gönen? Bal kesir Edremit Bal kesir Bigadiç Bursa Merkez Denizli Sarayköy İzmir Balçova-Narl dere İzmir Bergama İzmir Dikili İzmir Çeşme K rşehir K rşehir Kütahya Simav Manisa Salihli Nevşehir Kozakl? Yozgat Sar kaya Yozgat Yerköy TOPLAM İzmir İli Jeotermal Kaynaklar : İzmir ili coğrafi s n rlar içinde bulunan jeotermal başl ca alan/kaynaklar n mevcut ve muhtemel kullan m alanlar aşağ daki biçimde özetlenebilir; a. Balçova Narl dere Jeotermal Alan : Konut s tmac l ğ, termal turizm b. Seferihisar Jeotermal Alan : Elektrik enerjisi üretimi, sera s tmac l ğ, termal turizm c. Çeşme Jeotermal Alan : Termal turizm d. Aliağa Jeotermal Alan : Termal turizm, konut/sera s tmac l ğ e. Bay nd r Ergenli Jeotermal Alan : Termal turizm f. Gülbahçe Jeotermal Alan : Termal turizm g. Dikili Kaynarca Jeotermal Alan : Konut/sera s tmac l ğ, termal turizm h. Bergama Jeotermal Alan : Konut s tma, termal turizm Not: İzmir ili s n rlar içerisinde 5686 say l yasaya göre ruhsatland r lm ş ve az ya da çok potansiyel içeren 29 adet jeotermal ruhsat sahas bulunmaktad r. Jeotermal sahalar n tamam düşük entalpili, s v bask n rezervuarlar içermektedir. İZMİR JEOTERMAL BALÇOVA NARLIDERE JEOTERMAL İŞLETMESİ Balçova - Narl dere jeotermal sahas İzmir ilinin 11 km güney bat s nda, Doğu-Bat yönlü İzmir Fay Zonu boyunca yer almaktad r (Şekil 1). Sahada üretilen jeotermal ak şkan

5 253 kullan larak Balçova ilçesinin büyük bölümü ile Narl dere ilçesinin bir bölümüne s tma hizmeti sunulmaktad r. İşletmenin sunduğu s tma hizmeti 2013 May s ay itibariyle yaklaş k KE büyüklüğe ve yaklaş k aboneye ulaşm şt r. Bu büyüklüğüyle Türkiye nin en büyük (fiili ve teorik kapasite ile ülkenin % 37 si), dünyan n da say l büyüklükte bölgesel s tma sistemlerinden birisidir. Balçova Narl dere Jeotermal Bölgesel Is tma Sisteminde birbirini doğrudan etkileyen, belirleyen ve ancak mühendislik disiplini aç s ndan farkl iki ayr işletmeden söz etmek olanakl d r. Bunlar; a. Jeotermal Saha Kuyu İşletmesi, b. Yerüstü Tesisleri, Jeotermal Enerji Nakil Hatlar ve Is Merkezi İşletmesi. c. Tarihsel Gelişim Şekil-1: Balçova Narl dere İşletmesi Yer bulduru Haritas : Balçova da ilk jeotermal sondaj n MTA taraf ndan aç lmas (ayn zamanda ülkemizde aç lan ilk jeotermal kuyudur, S-1 40m 124 C) : Balçova Termal Tesislerinin kuyu içi eşanjörlü sistem ile s t lmas, : İzmir Balçova Merkezi Is tma Sisteminin işletmeye al nmas (Yap-İşlet-Devret modeline benzer şekilde), : Balçova Jeotermal Ltd. şirketinin kurulmas, : İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. nin kurulmas, : İlk defa s sayac (kalorimetre) kullan m na başlanmas, : Kurulu kapasitenin KE ye ulaşmas, : Kurulu kapasitenin KE ye ulaşmas,

6 254 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım : Kurulu kapasitenin KE ye ulaşmas, : Jeotermal enerji nakil hatlar n n yenilenmesi ve ara abonelikler al nmas, : Kurulu kapasitenin KE ye ulaşmas. Günümüzde Fiili kapasite , kurulu kapasite ise KE dir. Şekil 2 de işletmenin farkl etaplar n n konumlar gösterilir iken Tablo4 te fiili kapasitenin gelişimi sunulmaktad r. Şekil 2. Balçova merkezi sistemi etaplar konumlar n n gösterimi

7 255 GELİŞİM SÜRECİ DEVREYE TOPLAM ALINMA KE Balçova Termal Otel (729 KE) ve Prenses Otel (571 KE) 1995 Mart Balçova 1. Bölge (7500 KE) Narl dere 1. Bölge (2500 KE ) Ara Abonelikler Ara Abonelikler Ara Abonelikler Ara Abonelikler Balçova Tulsuz JBIS Proje Ve Yap m İşi (1000 KE) ve Narl dere 2. Bölge (1720 KE) 2002 DEÜ Konservatuar (175 KE) ve DEÜ GSF (365 KE) 2002 Özdilek Hatt (729 KE) ve Kredi Yurtlar Kurumu (528 KE) Ve DEÜ Hastane (2500 KE) Sahilevleri (980 KE) ve Salih İşgören (55 KE ) Ara Abonelikler Yeniköy Evleri (1500 KE) 2005 Ekonomi Üniversitesi Ana Bina (273 KE) 2005 Ocak Tuğsuz Alt Is Merkezi Yap m ve BD9 Kuyusuna Bağlant s n n Yap m (1000 KE) 2005 Ekim Narl dere Yeniköy Evleri Projesi (1500 KE) 2005 Kas m Teleferik Mah. Projesi (3917KE) 2006 Kas m Balçova Bölge-2 Etap-2 (Özk lç k 4500 KE) 2007 Kas m Balçova Bölge -2 Etap-3 Projesi (Onur1. Etap 3500 KE) 2008 Ekim Narl dere-3 Projesi (Yenikale 2900 KE) 2008 Aral k Balçova Bölge 2, Etap 4 Projesi (3200 KE) 2009 Kas m Prenses Otel (571KE) Abonelikten Ayr ld Ara Abonelikler 2010 Aral k DEÜ Ek Binalar (1202 KE) 2011 Mart Türk Eğitim Vakf (169 KE) 2011 Ekim Ekonomi Üniversitesi Ek Binalar (177 KE) 2012 Şubat Sahil Evleri Is Merkezi Projesi 8 Milyon Kcal/saat Kapasite 2012 Ekim Balçova Bölge 3 Etap 1 Projesi (4300 KE) 2012 Kas m Ara Abonelikler 2013 May s Tablo 4. Balçova Merkezi Is tma sisteminin fiili kapasite gelişimi Jeotermal Saha-Kuyu İşletmesi Balçova - Narl dere jeotermal işletmesi 1996 y l ndan itibaren hizmet alan n genişleterek çal şmalar n yürütmüştür. Ancak işletmenin kurumsal yap s n n, teknik bilgi ve becerisinin ve donan m n n sürekli gelişmesi ve ekonomik imkânlar n n art ş na paralel olarak 2005 y l ndan itibaren proje - yat r mlarda ve verimlilikte önemli art şlar sağlanm ş, işletme

8 256 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 bugünkü seviyesine ulaşm şt r. Buna paralel olarak jeotermal sahada yap lan araşt rma ve geliştirme çal şmalar sonucu elde edilen jeotermal rezervuar kapasitesinin art ş da yat r mlar olumlu yönde etkilemiştir. Balçova jeotermal sahas nda günümüze kadar 40 tan fazla kuyu aç lm şt r. Bu kuyular n baz lar jeolojik bilginin elde edilmesi veya jeotermal gradyan tespiti amaçl delinen gradyan kuyular d r ve G sembolü ile isimlendirilmişlerdir. B veya BG sembolü ile isimlendirilen kuyular s ğ kuyulard r. Öte yandan BD ile isimlendirilen kuyular sahada aç lm ş olan derin kuyulard r (Şekil 3). S ğ kuyular n derinlikleri m aras nda iken derin kuyular ortalama 700 m derinliğe sahiptir. Halen sahada 13 adet kuyu üretim amaçl kullan l rken 6 adet kuyu enerjisi al nm ş jeotermal ak şkan n yeralt na geri bas lmas için kullan lmaktad r May s ay itibariyle Balçova Narl dere jeotermal işletmesine ait jeotermal ak şkan üretim kuyular ve üretim kapasiteleri Tablo 4 te, geri bas m kuyular ise Tablo 5 te listelenmektedir. Agamennon-III Fay Agamennon-I Fay Agamennon-II Fay Şekil 3. Üretim Kuyular ve Kapasiteleri

9 257 Tablo 5. Balçova jeotermal sahas üretim kuyular No Üretim Kuyu Aç lma Y l Derinlik (m) S cakl k ( C) Debi (m³/saat) Enerji Kapasitesi (Kcal/saat) Kapasite (MW t ) KE 1 B B BD B BD BD BD BD BD BD BD BD BD TOPLAM No Geri bas m Kuyusu Tablo 6. Balçova jeotermal sahas geri bas m kuyular Aç lma Y l Derinlik (m) S cakl k ( C) 2012/2013 Debi Pik Kapasite (m³/saat) Gerçekleşen Ortalama Debi (m³/saat) 1 BD BD BD B B BTF TOPLAM Yer Üstü Tesisleri, Jeotermal Enerji Nakil Hatlar ve Is Merkezi İşletmesi Balçova Merkezi s tma sistemi üç farkl ak şkan çevrimine sahiptir (Şekil 4): - Jeotermal ak şkan çevrimi - Şehir içi çevrim - Bina içi çevrim

10 258 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Şekil 4. Balçova Merkezi s sistemi çevrimleri Balçova merkezi s tma sistemi Balçova, Narl dere, İnciralt ve Sahilevleri Bölgelerini kapsamaktad r. 13 adet s merkezi, 13 adet üretim, 6 adet geri bas m ve 4 adet gözlem kuyusu ile 450 km boru hatt ndan oluşan sistemin s merkezleri kapasiteleri Tablo 6 da verilmektedir.

11 259 Tablo 7. Balçova merkezi s sistemi Is Merkezleri (May s 2013 itibariyle) ISI MERKEZİ ADI KAPASİTESİ (Kcal/saat) KAPASİTESİ (KE) Balçova Is Merkezi Teleferik Is Merkezi Özk lç k Is Merkezi Onur Is Merkezi Tuğsuz Is Merkezi Narl dere Is Merkezi GSF Is Merkezi Yenikale Is Merkezi Çetin Emeç Is Merkezi Sahil Evleri Is Merkezi Konservatuar GSF Bina Kredi Yurtlar Özdilek DEÜ Hastane DEÜ Hastane Ek Binalar Balçova Termal Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Üniversitesi Ek Binalar TEV Balçova K z Yurdu Ahmet Hakk Balc oğlu Okul Salih İşgören İJT Tesisler Seralar (Üret-Dönüş) Toplam Kurulu kapasite yaklaş k KE olmakla birlikte halen yaklaş k KE s tma hizmeti verilmektedir. Rezervuar n üretim ve geri bas m uygulamalar na olan tepkisi Jeotermal rezervuardan üretilen s cak ak şkan ile enerjisi al nd ktan sonra yeralt na geri bas lan ak şkan n rezervuar bas nç ve s cakl ğ nda yaratabileceği farkl l klar üretim kuyular nda yap lan kuyu baş s cakl k ölçümleri ile gözlem kuyular seviye kay tlar yla irdelenmektedir (Parlaktuna, 2013). Sahan n dört gözlem kuyusundan ikisinin (B-11 ve ND-1) seviye kay tlar Şekil 5 te sunulmaktad r y l nda kuyu içinde 50 m seviyelerine düşen ND-1 kuyusu seviyesi her geçen y l yükselmiş ve 2012 y l nda kuyu içi seviye yüzeye çok yaklaşm şt r. B-11 kuyusunda ise 2006 y l nda 20 m değerlerine düşen seviye 2010 senesinde 10 m ler civar ndad r. ND-1 ile B-11 kuyusu aras ndaki farkl seviye davran şlar sahada uygulanagelen geri bas m

12 260 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 uygulamas ile doğrudan ilintilidir. ND-1 kuyusu derin bir kuyu iken B-11 kuyusu s ğ kuyu kategorisindedir. Sahada her y l artan oranda (Şekil 6) yap lan geri bas m uygulamas n n temel olarak derin kuyulara yap lmas nedeniyle ND-1 kuyusu seviyesi yükselerek yüzeye yaklaşm şt r (Parlaktuna, 2013). Şekil 5. B-11 ve ND-1 Gözlem kuyular seviye kay tlar (Parlaktuna, 2013). Şekil 6. Balçova jeotermal sahas geri bas m oranlar (Parlaktuna, 2013). Şekil 7 de Balçova jeotermal sahas n n dört önemli üretim kuyusunun (B-10, BD-2, BD-9 ve BD-11) kuyubaş s cakl klar n n 2008 y l sonras değişimi sunulmaktad r. Grafiklerde k rm z noktalar kuyubaş s cakl ğ gösterir iken mavi noktalar günlük debileri vermektedir. Görüleceği gibi debiler y l boyunca değişmekte olup soğuk k ş aylar nda maksimuma ulaş r iken yaz aylar nda çok düşük değerlerdedir. Grafiklerde s cakl k değişiminin eğilimi yeşil çizgilerle gösterilmektedir. BD-2 kuyusu hariç diğer kuyularda belirgin bir s cakl k değişimi görülmemektedir. BD-2 kuyusundaki s cakl k değişimi azalma yönünde olup bu değişimin BD-2 kuyusuna yak n konumda olan BD-3 ve BD-8 kuyular ndan yap lmakta olan geri bas m uygulamas nedeniyle olduğu düşünülmektedir (Parlaktuna, 2013).

13 261 Şekil 7. Balçova jeotermal sahas geri bas m oranlar (Parlaktuna, 2013). Uzaktan Kontrol ve Otomasyon Sistemi Balçova merkezi s tma sisteminde mevcut 45 lokasyondan 44 tanesi kurulmuş olan SCADA sistemi ile izlenebilir, buna paralel olarak işletmenin bilgi işlem altyap s da yeterli hale getirilmiştir. Ayr ca 2013 y l nda kurulan iki yeni s merkezi ile bir yeni toplama havuzu tam otomatik çal ş r duruma getirilmiş, diğerlerinde ise otomasyon çal şmalar devam etmektedir. Şekil 8 SCADA sisteminin ak m şemas n Şekil 9 ise SCADA sistemi ana ekran n göstermektedir. Şekil 8. Ak m Şemas

14 262 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Is tma Uygulamas ve İlgili Mevzuat Şekil 9. Balçova Is Merkezi Ana Scada Ekran İşletme; geçmişten bu yana edindiği işletme deneyimi, geçerli güncel yasal mevzuat ve abonelik sözleşmesi kapsam ndaki ilişkileri ve güncel uygulamalar, teamül haline gelen uygulamalar, Türk Ticaret Kanunu gereği yap lan uygulamalar kapsam nda çal şmalar n yürütmektedir. Özellikle 2007 y l nda yay mlanan 5627 say l Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanunla ilgili uygulama yönetmelikleri iş ve işlemlerimizde uyulmas gereken mevzuat n büyük bölümünü oluşturmaktad r. Yasa kapsam nda uygulama yönetmelikleri yay mlanm şt r. Bunlar; say l Resmi Gazetede yay mlanan Merkezi Is tma ve S hhi S cak Su Sistemlerinde Is nma ve S hhi S cak Su Giderlerinin Paylaşt r lmas na İlişkin Yönetmelik ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği dir. İşletme aboneleriyle olan ilişkileri ve genel olarak uygulamas na esas olan mevzuata uyumluluk aç s ndan çok iyi bir seviyededir. Yasal zorunluluğu olan tüm izinleri ve sertifikalar alm ş durumdad r. Bu kapsamda İJT Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi ve Bölgesel Is Dağ t m ve Sat ş Şirketi olarak yetkilendirilmiş ilk jeotermal s tma yapan şirkettir. BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİNİN İRDELENMESİ Balçova Narl dere jeotermal alan hemen tamamen konut alan n n içinde bulunmaktad r. Saha bugünkü durumuna gelmeden önce yap laşma büyük ölçüde tamamlanm şt r. Bu nedenle saha geliştirme çal şmalar nda ciddi sorunlarla karş laş lm şt r. Koruma alan

15 263 çal şmas nda da bu durumun olumsuz etkileri görülmüştür. Baz yerbilimsel çal şmalar n yap lmas fiziki koşullar nedeniyle mümkün olamamaktad r (Baz jeofizik uygulamalar, baz kuyular n periyodik üretim testleri). Sahada, jeotermal kaynak göreceli olarak enerji üretimine uygun yüksek s cakl k ve debi içermesine rağmen fiziki koşullar n elverişsizliği bölgede s tma ağ rl kl proje geliştirilmesi ve yürütülmesinin temel nedeni olarak görülmektedir. Ülkemizdeki s tma uygulamalar daha çok İl Özel İdare/Belediye tüzel kişilikleri eliyle projelendirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Balçova Narl dere sahas nda da uygulama bu şekilde gelişmiştir. Bölgesel s tma sistemlerinde; hem jeotermal sahan n işletilmesi, hem de elde edilen enerjiden yararlan larak bölgesel s tma amaçl işletme yap lmas söz konusudur. Dolay s yla bölgesel s tma sisteminin büyüklüğü, verimliliği ve ömrü tamamen jeotermal sahan n kapasitesi, sürdürülebilir işletmesi ve bu kapsamda rezervuar parametrelerine doğrudan bağl d r. Jeotermal sahan n işletilmesinde Sürdürülebilirlik kavram ön plana ç kmaktad r. Balçova Narl dere jeotermal sahas nda; etap etap yürütülen işletme kapasite art ş, sahan n rezervuar parametrelerinin izlenmesi ve buna paralel işletme stratejisi oluşturulmas temel uygulama haline gelmiştir. Bu anlamda jeotermal sahan n olumsuz etkilenmesine neden olacak gerçekçi olmayan kapasite art şlar ndan kaç n lmaktad r. Jeotermal saha mevcut haliyle sürdürülebilir özelliğini korumaktad r. İşletme deneyimi ve gerekli modernizasyonlarla verimliliği artt r p kendi içinde kapasite art ş na gitmek belli ölçülerde mümkün değerlendirilmektedir. Baz yay nlara konu olduğu gibi Balçova Narl dere jeotermal sahas n n mevcut işletme stratejisi çerçevesinde olumsuz etkilendiğini/kaynağ n tükendiğini söylemek gerçekçi bir yaklaş m olarak değerlendirilmemektedir. Balçova Narl dere jeotermal sahas nda üretilen ve hizmete sunulan jeotermal enerji miktar na ilişkin baz veriler Tablo 8 de sunulmaktad r.

16 264 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Tablo 8. İşletme İstatistiksel Veriler Y l Harcanan Toplam Elektrik Enerjisi (KWh) Tüketilen Toplam Tatl Su Miktar (m³) Kuyular Üretim Miktar (m³) Kuyular Üretilen Is Miktar (MWh) Reenjeksiyon Miktar (m³) Termal Su Kaçağ (m³/saat) Patlak Say s (Adet) Reenjeksiyon Yüzdesi % 79,4 80,4 84,7 86,0 88,0 Toplam KE Ortalama Kas m Nisan Aras D ş Hava S cakl ğ Ortalamas C Birim Üretilen Is Enerjisi İçin Tüketilen Elektrik Enerjisi- Spesifik Enerji (KWh e /MWh t ) 10,2 9,9 11,5 9,2 9,8 12,5 11,5 11,2 12,4 12,3 Değerlendirme ve Sonuç Jeotermal enerjiden yararlanarak bölgesel s tma sistemi kurmak ve yürütmek, toplumsal fayda aç s ndan değerlendirildiğinde doğru bir politika olarak görülebilir. Ancak bu konuda nihai karar verirken; - Coğrafi Bölge (iklim koşullar ), - Jeotermal kaynağ n fiziksel ve kimyasal parametreleri, kapasitesi, bulunduğu yer, - Is tma projesinin yap lacağ bölgenin sosyoekonomik verileri, yap laşma şekli, miktar ve kalitesi, gibi parametrelerin mühendislik kriterleri çerçevesinde çok iyi analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, hatal bir seçim yap ld ğ takdirde kaynak israf na neden olma olas l ğ son derece yüksektir. Bu konuda örneklerde bulunmaktad r. Balçova Narl dere uygulamas özelinde; işin başlang c nda hedefler çok doğru tespit edilmese de uygulama şekli nedeniyle telafisi mümkün olmayan hatal uygulamaya fazlaca düşüldüğü söylenemez. Daha çok konunun yeni olmas ve yeterli mühendislik deneyimiyle birlikte gerekli ekipman ve malzeme altyap s n n bulunmamas uygulamada kimi hatalara düşülmesine neden olmuştur. Ancak uygulay c lar n zamanla edindikleri deneyim ve baz

17 265 ekipman ve malzemelerin daha uygun seçimiyle hatalar düzeltilebilmiştir. Örneğin; Balçova Narl dere yer alt enerji nakil hatt hemen tümüyle değiştirilmek zorunda kal nm şt r. Kuyu içi eşanjör uygulamas ndan vazgeçilmiştir. Jeotermal enerjinin yerel olmas, bulunduğu yerde kullan lmas n n getirdiği ekonomiklik, özellikle çevresel konulardaki tart ş lmaz katk s tercih edilmesinin nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Son derece güvenli ve ucuz bir enerji seçeneği olarak ön plana ç kmaktad r. Örneğin; s tma uygulamas nda karbondioksit emisyonu yok denebilecek kadar azd r. 1 KE nin jeotermal enerjiyle s t lmas yaklaş k 6 arac n ürettiği kirliliği gidermeye karş l k gelmekte, Balçova Narl dere işletmesi bu yönüyle yaklaş k adet arac n ürettiği kirliliği gidermeye eşdeğer gelmektedir. Sonuç olarak: - Jeotermal sahan n geliştirilmesi büyük ölçüde tamamlanm şt r. İlave çal şmalara ihtiyaç duyulduğu takdirde 5686 say l yasan n hükümleri çerçevesinde yap labilecektir. Güncel ve ivedi bir zorunluluk söz konusu değildir. - Önümüzdeki y llar içinde 5686 say l yasa kapsam nda yap labilecek ek geliştirmeler için uygun fiziki koşullara sahip lokasyonlar bilinmektedir. Ayr ca imar planlamas nda bu lokasyon noktalar n n dikkate al nmas sağlanacakt r. - Mevcut kuyular n baz lar yenilenerek, hem verimliliği hem de işletme ömrü artt r lmaktad r/artt r lacakt r. - Saha işletme stratejisinin kal c ve sürdürülebilir olmas n sağlayacak tüm önlemler al nmaktad r ve bu konuda süreklilik sağlanacakt r. - Sahada enerjinin verimli kullan m na yönelik her türlü tedbir uygulanmaktad r, uygulanacakt r. - Jeotermal sahan n tüm parametreleri sürekli izlenip kuyular n üretim planlamalar ve reenjeksiyon planlamas buna göre yönlendirilmektedir/yönlendirilecektir. - İşletmede tam otomasyon uygulamas na yönelik ilave geliştirmelerle ilgili yat r mlar artarak devam edecektir. - İşletmenin kurumsal yap s n n gelişmesine paralel olarak tüketiciyle olan ilişkisi de olumlu yönde sürekli gelişme kaydetmekte, hizmet kalitesi artmaktad r. Jeotermal enerji ulusal kaynakt r, ülkemizin enerji kaynaklar aç s ndan çok zengin olmad ğ da değerlendirildiğinde ülkemiz ve halk m z için yararl ve ekonomik projelerin ivedilikle hayata geçirilmesi özel bir önem taş maktad r. Bu konuda gerek jeotermal kaynaklar n ruhsat n elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar, gerekse de düzenleyici ve denetleyici konumda bulunan kamu otoriteleri üzerlerine düşen kamusal görevi en doğru biçimde yerine getirmeli, getirmeye devam etmelidirler. KAYNAKLAR İJT İşletme Notlar, İstatistikî Veriler Parlaktuan, M. Kişisel raporlar, İzmir, 2013 TESKON Jeotermal Semineri Kitab, 2013, İzmir Kişisel Notlar

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

türkiye de jeotermal kaynakların güncel durumu ve yaşanan sorunlar

türkiye de jeotermal kaynakların güncel durumu ve yaşanan sorunlar görüş İbrahim AKKUŞ JMO BTK Jeotermal Üyesi - JMO Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu Başkanı türkiye de jeotermal kaynakların güncel durumu ve yaşanan sorunlar akkusmta@gmail.com Jeotermal

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr 693 İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr GİRİŞ İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yap m ndan önce kentteki h zl nüfus art ş na ve özellikle doğu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Kasım 2011 TASARIM & BASKI Nazar Ofset Özveren Sokak 13/ A Demirtepe / Kızılay / ANKARA

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr

İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 377 İZMİR İLİNDE TERMAL UYGULAMALARDA GÜNEŞ ENERJİSİ NEDEN BİR GEREKSİNİM? Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ali.gungor@ege.edu.tr ÖZET Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli

Detaylı

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal 114 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İSTANBUL İstatistiki

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli

Erzurum Termal Turizm Potansiyeli KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI Erzurum Termal Turizm Potansiyeli Turizm Raporlar No: 3 Süleyman TOY Selim ÇATAKÇI Emine Bilgen EYM RL Murat KARAPINAR Erzurum 2010 Her hakk sakl d r. TE EKKÜR Bu çal

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU Yazarlar Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Mustafa fienyel (Ünite 2) Doç.Dr. Engin TIRAfi (Ünite

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 MİSYON...2 VİZYON...3 TEMEL DEĞERLER...4 I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 I.1 Coğrafya ve İklim...6 I.2 Tarih...8 I.3 Demografi...

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI I 850CK0088 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı