İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr"

Transkript

1 693 İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi GİRİŞ İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yap m ndan önce kentteki h zl nüfus art ş na ve özellikle doğu ve kuzey kesimlerindeki yoğun sanayileşmeye bağl olarak evsel ve endüstriyel at ksular n al c ortam n oluşturmaktayd. İlk bak şta görülebilen bu kaynaklar n yan s ra, körfezin ekolojik durumunu belirleyen pek çok diğer doğal ve insan kaynakl madde ak lar da bulunmaktayd y l nda devreye giren Büyük Kanal Projesi ile tüm at k sular ar tma tesislerinde ar t larak körfeze deşarj edilmeye başlanm şt r. Büyük Kanal Projesi ile Körfeze at k su verilmesinin önlenmesi sağland ktan sonra Körfezi eski günlerine dönüştürmek için daha bir çok ilave çal şman n yap lmas gerekmiştir. Bunlardan önemli bir tanesi Büyük Körfez Projesi dir. Büyük Körfez Projesi körfez içindeki su sirkülasyonunun sağlanmas n hedefleyen yerel yönetimlerin öncülüğünde kirliliğin önlenmesi, Körfezin iyileştirilmesi ve devreye girmiş olan Büyük Kanal Projesi nin ve k smen Gediz Nehri nin denizel ortamdaki (su ve sedimentteki) etki ve sonuçlar n n saptanarak iyileştirme çal şmalar n n gerçekleştirilmesini amaçlamaktad r. Bu amaçla körfez içerisine yani taban na sirkülasyon kanallar n n aç lmas, ak nt n n geliştirilmesi, dere ağ zlar n n elden geçirilmesi gibi bir çok husus ele al nmaktad r. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte bu çal şmalar h zla sürdürülmekte ve eski günlerine dönecek bir körfez ortaya ç kar lmaya çal ş lmaktad r. İZMİR DEKİ MEVCUT DURUM Büyük Kanal Projesi kapsam nda ar tma tesisinin devreye girmesiyle söz konusu evsel at k girdileri büyük ölçüde durdurulmuş durumdad r. Ancak diğer taraftan limandaki faaliyetler sonucu deniz araçlar n n neden olduğu kirlilik, nehirler yoluyla özellikle Gediz Nehri ile taş nan kara kökenli kirleticiler, tar msal kaynakl kirleticiler ve erozyon sonucunda gelen kirletici yüklerin varl ğ Körfezde etkisini göstermektedir. Körfez kirliliğini önleme çal şmalar kapsam nda Rag p Paşa Dalyan n n deniz yüzeyinde kalan 7 km uzunluğundaki duvarlar n y k m 2000 y l nda tamamlanm ş olup, Körfezin kuzey aks nda bulunan iç ve d ş körfez aras ndaki doğal ak nt y önleyen Rag p Paşa Dalyan 'n n dip kal nt lar da kald r lmaktad r. Körfezin kuzey k y lar na boşalan dere ağ zlar nda taramalar yap lm şt r. Rag p Paşa Dalyan n n y k lmas, Meles Deltas n n slah, endüstriyel kuruluşlara ar tma tesislerinin yapt r lmas ve dere slah çal şmalar (Şekil 1) bunu izlemiştir. Dere yataklar n n içine kanal hatlar iptal edilerek dere kenarlar na al nm ş, derelerin sadece yağmur suyunu körfeze taş mas sağlanm şt r. Bununla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 12 si ileri biyolojik olmak üzere toplam 24 at ksu ar tma tesisi bulunmaktad r.

2 694 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Şekil 1 İzmir Körfezinde daha önce gerçekleştirilen uygulamalar İzmir, Avrupa Birliği standartlar ndaki ar tma say s ve ar tma kapasitesi bak m ndan Türkiye nin öncü kenti olmuştur y l nda at ksu ar tma tesislerinde toplam; m3 su ar t lm ş olup, ar t lan suyun; m3 ü ileri biyolojik ar tma tesislerinde (% 98.78) m3 ü biyolojik at ksu ar tma tesislerinde (% 0,30) m3 ü doğal ar tma tesislerinde (% 0,92) ar t lm şt r y l nda Çiğli, 2002 y l nda Güneybat ve 2008 y l nda Urla ileri biyolojik at k su ar tma tesislerinin devreye al nmas yla başlayan deniz suyundaki iyileşme sürecinin, Körfez i terk eden canl lar n yeniden yaşam bulmaya başlamas nda etkili olmakla birlikte Büyük Körfez Projesi ile giderek s ğlaşan İzmir Körfezi ni eski günlerine döndürmek amac yla Büyük Körfez Projesi çal şmalar yürütülmektedir. BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİNİN TANIMI İzmir Körfezi nin mevcut su kalitesinin korunmas, iyileştirilmesi ve gerek karasal gerekse sucul ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmas amac yla hayata geçirilen İzmir Büyük Körfez Projesi ile Körfez deki sirkülasyon kanal n n aç lmas, Körfez deki derinleştirme çal şmalar ve k y tasar m ile mühendislik uygulamalar nda temelin oluşturulmas amaçlanmaktad r. Körfez üç ana bölgede incelenmiştir. Çal şma alan, İç, Orta Körfez ve k y lar kapsayan bir bölgedir (Şekil 2). Bu bölgelerde derinlik ölçümleri (batimetri) gerçekleştirilerek, ham veri setlerinden proje alan n n 1/50000, 1/10000 ölçekli işlenmiş batimetri haritas yap lm şt r. Bu çal şma kapsam nda, 13 km uzunluğunda, 250 m genişliğinde ve 8 m derinliğinde oluşturulacak sirkülasyon kanal n n (Şekil 3) bölgedeki ak nt h zlar n art racağ ; ekolojik aç dan daha hassas olan kuzey k y lar ve Gediz Deltas Sulak Alan boyunca Körfez e giren temiz suyun miktar n ve dolaş m n h zland racağ ; sonuç olarak, sulak alan potansiyeli ile

3 695 önemli bir doğal değer olan, bu yöredeki su kalitesinin ve ekolojik çeşitliliğin iyileştirileceği belirlenmiştir. Gediz Nehri İÇ KÖRFEZ Liman Bölgesi DIŞ KÖRFEZ ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ORTA KÖRFEZ İÇ KÖRFEZ GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA TESİSİ Şekil 2 İzmir Körfezi ve bölümleri Şekil 3 İnşas öngörülen Sirkülasyon Kanal

4 696 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Kirliliğin önlenmesi ve Körfezin iyileştirilmesi, Büyük Kanal Projesi nin ve Gediz Nehri nin denizel ortamdaki etki ve sonuçlar n n saptanmas amac yla Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü taraf ndan Büyük Kanal Projesinin İzmir Körfezi Denizel Ortam nda Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlar n n İzlenmesi Projesi yürütülmüştür. Bu proje kapsam nda y lda 4 kez olmak üzere körfezdeki çeşitli istasyonlarda deniz suyundaki fiziksel parametrelere (tuzluluk, Çözünmüş Oksijen, ph, AKM, s cakl k, ş k geçirgenliği, iletkenlik), besin elementlerine, fekal koliform, fitoplankton ve zooplanktona bak lm şt r. Bununla birlikte, Körfezde seçilen 5 ayr noktada kamera ile sualt görüntüleri toplanmakta ve deniz ortam ndaki değişimler izlenmektedir. Proje kapsam nda gerçekleştirilen fekal koliform say mlar ndan elde edilen sonuçlara göre Çiğli At ksu Ar tma Tesisinin devreye girmesinden sonra (2000 y l ndan sonra) önemli bir şekilde düşüş olduğu görülmektedir. Fakat yağ ş oran yüksek mevsimlerde ise, iç körfezi çevreleyen karalar n yüzeyini y kayarak gelen yağmur sular ortamdaki fekal kaynakl koliform bakterilerini denize taş maktad r. İzmir körfezinde bulunan bal klarda saptanan ağ r metal seviyeleri İngiltere de g da olarak tüketilen bal klarda ağ r metaller için verilen standartlar n çok alt nda kalmaktad r (Şekil 4). Şekil 4 Orta- İç Körfezdeki ağ r metal seviyeleri Yüzülebilir Körfez Hedefine İlişkin Büyük Körfez Projesi Çal şmalar İzmir Körfezi'nin iç ve orta bölgelerinin kuzey k y lar nda bulunan ve deniz yüzeyinde kalan 7 km uzunluğundaki duvarlar n n y k m 2000 y l nda tamamlanan Rag p Paşa Dalyan 'n n, deniz yüzeyinin alt ndaki bölümlerinin y k m halen sürmektedir.

5 697 İZSU Genel Müdürlüğü ile DLH Genel Müdürlüğü aras nda imzalanan ve devam eden protokoller kapsam nda körfeze boşalan dere ağ zlar nda ve Rag ppaşa Dalyan 'nda DLH- KAZAR ve DLH-ÇAMUR gemileri ile yürütülen tarama faaliyetlerinde 2010 y l Nisan ay ndan Ağustos 2013 tarihine dek deniz dibinden toplam m 3 malzeme al nm şt r. İzmir Körfezi ndeki mevcut su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak sürdürülen çal şmalar kapsam nda, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile birlikte kapsaml deniz ortam say sal modelleme çal şmalar ile etkin bir ölçüm ve çevrimiçi izleme faaliyetleri yürütülmüştür. Modelleme projesi doğrultusunda İzmir Körfezi nin ak nt modelini doğrulamak ve sürekli çevrimiçi ölçümlerle yenileyebilmek amac yla gözlem ve modelleme ile su kalitesinin izlendiği Türkiye deki ilk sistem İzmir Körfezi nde kurulmuştur. Bu kapsamda, Ocak 2013 itibariyle devreye al nan Foça, Karaburun, Güzelbahçe ve Pasaport a kurulan 4 istasyonla (Şekil 5) Körfez deki tüm değişimler diğer bir deyişle gerçek zamanl olarak hem meteorolojik hem de oşinografik ölçüm veriler an nda kaydedilmeye başlanm şt r. Bu istasyonlar sayesinde Körfezi doğru bir planlama ile yönetmek, sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlamak ve körfezin yap s na en uygun kullan m olanaklar n oluşturmak hedeflenmektedir. Matematiksel modelleme projesi kapsam nda birbirinden farkl kanal güzergahlar n içeren alternatifler etüd edilmiş, su kalitesi ve ak nt y artt ran en uygun güzergah belirlenmiş, böylece İzmir Körfezi'nde İZSU Genel Müdürlüğü taraf ndan aç lacak sirkülasyon kanal n n konum ve koordinatlar kesinleşmiştir. Şekil 5 Körfez deki gözlem istasyonlar DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile birlikte yürütülen yeni sistem, derelerden gelen çökeltilerin taş n m özelliklerini de say sal olarak ortaya koymuştur. Büyük Körfez Projesi nin en önemli ad mlar ndan biri olan, deniz dibindeki ve dere ağ zlar ndaki çamuru temizleyecek kesici-emici tarama gemisi Meltem İzmir ile gemiye lojistik destek sağlayacak İmbat İzmir hizmete al nm şt r. 14 metre derinlikte ve saatte 4 bin ton kapasiteyle çal şabilen gemi sayesinde aç lacak kanalla su kalitesini artt r lmas ve

6 698 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 yüzülebilir bir körfez hedefine ulaş lmas hedeflenmektedir. Körfez suyunda sirkülasyon sağlayacak kanal çal şmalar için ÇED onay beklenmektedir. Urla İskele, Narl dere Güneybat At ksu Ar tma Tesisi, İnciralt Sahilevleri, Konak İskele ve Mavişehir Bostanl İskelesi olmak üzere 5 ayr bölgede dört mevsim tekrarlanan fotoğraf çekim çal şmalar nda İzmir Körfezi nde giderek gelişen biyolojik çeşitliliğe ilişkin önemli bulgular tespit edilmiştir. Deniz alt ndaki yaşam tespit amac yla çekilen su alt fotoğraflar (Şekil 6), körfezdeki çarp c iyileşmeyi göstermektedir. Şekil 6 Körfez Projesi çal şmalar sonras İzmir Körfezi ndeki görüntüler Yürütülen Diğer Çal şmalar Körfez deki iyileşmeyi sürdürmek için Yüzülebilir Körfez hedefiyle Büyük Körfez Projesi kapsam nda; Büyük Kanal Projesi ile 2000 y l nda hizmete giren Çiğli At ksu Ar tma Tesisi nde halen işletmedeki 3 faz ar tma ünitelerine ek olarak saniyede 2.5 metreküp at ksu ar tma kapasiteli 4. faz inşa edilecektir. Şekil 6 Çiğli At ksu Ar tma Tesisi IV. faz için proje çal şmalar Mevcut ar tma tesisine eklenecek bir yeni hatla, halen günde 604 bin 800 metreküp olan ar tma kapasitesi, günde 216 bin metreküp art r larak 820 bin 800 metreküpe ulaşacakt r. Günde 24 saat kesintisiz olarak çal şan Çiğli At ksu Ar tma Tesisi nde kentin büyümesine bağl olarak ar t lan at ksu miktar n güvenli ve yüksek kalitede ar tabilmek, gerekli bak m ve

7 699 yenilemelerini daha iyi yap labilmek ve yağ şl havalarda daha yüksek debilerde at ksu ar t labilmek için 4.faz üniteleri yap lacakt r Proje kapsam nda, mevcut dağ t m kanal ndan gelen at ksuda BOI5'de %95, KOI'de %87 AKM'de %95 Toplam Azot ve Fosforda ise s ras yla %83 ve %90 oranlar nda giderim sağlayacak ön çökeltim tanklar, anaerobik ve aerobik havuzlar ve son çökeltim tanklar n kapsayan ileri biyolojik at ksu ar tma ünitesi projelendirilecektir. Çiğli A.A.T. nin 4.faz projeleri tamamlanm ş olup yap m ihalesi gerçekleştirilmiştir. Türkiye deki ar tma kapasitesinin dörtte birine sahip olan İzmir, Çevrimiçi İzleme Sistemini de hayata geçiren ilk kent olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ n n yay nlad ğ genelge doğrultusunda ar tma ç k şlar na ç k ş suyu ölçüm ve analiz kabini kuran ilk belediye olmuştur. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda günde 10 bin metreküpün üzerinde ar tma yapan belediyelerden 2011 y l nda yay nlad ğ genelge ile ç k ş suyu ölçüm ve analiz kabinleri oluşturmas n isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanl ğ na en k sa sürede yan t İzmir den gelmiştir. Günde 10 bin metreküp ve üzerinde evsel at k suyun ar t ld ğ Çiğli, Güneybat, Menemen, Torbal, Aliağa, Kemalpaşa, Urla, Seferihisar, Havza ileri biyolojik at k su ar tma tesislerinin ç k ş noktalar na ölçüm ve analiz kabinleri kurulmuştur. 3 ayda tamamlanan sistem gerekli kontrolleri yap ld ktan sonra Mart ay n n baş nda faaliyete geçmiştir. SONUÇ Büyük Körfez Projesi kapsam nda yürütülen çal şmalar ile Körfezde derinleştirme sağlanarak doğal yap s n n ortaya ç kar lmas ve Körfez kuzey bölgesinde ak nt değerleri art ş sağlanarak yüzülebilir su kalitesine ulaş lmas amaçlanmakta olup, Ar tma tesis say s n n fazlalaşmas ve ç k ş suyu kalitesinin yüksek olmas, Büyük Kanal Projesi ile tüm at k sular ar tma tesislerinde ar t larak Körfez e deşarj edilmeye başlanmas, 2002 y l nda da Güneybat At k Su Ar tma Tesisi hizmete girmesi, Rag p Paşa Dalyan n n y k lmas, Meles Deltas n n slah, Endüstriyel kuruluşlara ar tma tesislerinin yapt r lmas ve slah çal şmalar, Dere yataklar n n içindeki kanal hatlar iptal edilerek dere kenarlar na al nmas, Derelerin sadece yağmur suyunu Körfez e taş mas sağlanmas ile İzmir at ksu alt yap s ile gelişmiş ve çağdaş metropollerle yar ş r bir konuma ulaşmas na ve Körfezin eski y llarda olduğu gibi mavi rengiyle tekrar bütünleşmesine çal ş lmaktad r. Sonuç olarak, öngörülen ve çal şmalar devam eden Büyük Körfez Projesi bir Geri Dönüşüm Projesi olup İzmir Halk n n Körfezle buluşmas n sağlayacakt r.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ

KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ 5.2. KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ (KKGAY) 5.2.1. PLANLAMA ALANI Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi, kuzeyde Yenişakran belediyesi, doğuda Manisa il sınırı, güneyde Menemen

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO BANDIRMA Bandırma, Güney Marmara da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma nın, Balıkesir İlinde yaratılan toplam GSYİH

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ Misyonumuz: Dünya ve ülke ölçeğinde doğal tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi kullanımların baskısı altındaki bölgelerde; bütünleşik

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları

Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları 1 Sanayide Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Örnek Uygulamaları Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO Eko-Verimlilik Programı UNIDO, TTGV 5 Mart 2009, Kayseri

Detaylı

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU (Kurumlar n Öğrenci ve Akademik Personel,

Detaylı