TURĠST REHBERLĠĞĠ MESLEĞĠNĠN TARĠHÇESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURĠST REHBERLĠĞĠ MESLEĞĠNĠN TARĠHÇESĠ"

Transkript

1 TURĠST REHBERLĠĞĠ MESLEĞĠNĠN TARĠHÇESĠ Ġnsanların sürekli yaşadığı mekânlardan farklı yerlere gitme eylemleri, insanlığın varoluşuyla başlarken (Ahipaşaoğlu, 2001: 13), turist rehberliği, grup seyahat hareketleriyle birlikte tarihsel süreç içerisinde yerini almaya başlamıştır. Helenistik ve Roma Ġmparatorluğu dönemlerinde yapılan kitlesel turizm organizasyonlarının en önemli uygulamaları atletizm, spor ve savaş oyunlarıdır (Ahipaşaoğlu ve Arıkan, 2003: 8-9). Roma Ġmparatorluğu döneminde, turistik amaçlı seyahatlerde belirgin bir artış gözlenmiştir. Bu artışın nedenleri ticaretteki artış, genel refah seviyesinin yükselmesi, yol ağının gelişmesi ve güvenliğin artmasıdır. Roma Ġmparatorluğu döneminde yolculukların önemli boyutlara ve sayılara ulaşması seyahat acentacılığı hizmetini de yaratmıştır (Ahipaşaoğlu ve Arıkan, 2003: 6). Roma Ġmparatorluğu döneminde Anadolu kıyıları turizmden ciddi paylar alıyordu. Çamur kulübelerinin duvarsız kenti Truva, Ġmparatorluk çağında büyük bir turizm merkezi haline gelmişti. Truva hükümeti, kendisinin Truva lı kahraman Aeneas ın soyundan geldiğini varsayan Julius Sezar tarafından tanıtılıyordu. Julius Sezar Truva yı vergi bağışıklığı ile ödüllendirip ilave toprak vermiştir. Ġmparator Cladius ise Truva ya sanat ödülünün ilk örneği sayılabilecek bir ödül bağışlar. Romalı turistlerin Truva nın önemini kavrayabilmeleri için rehberli turlara katılmaları zorunlu kılınır. Truva da yer alan Paris in mağarasını, Kassandra nın taşa bağlandığı yeri ve Truva sahillerini anlatıp gezdirebilecek eğitimli rehberler bir yandan da Ġlyada destanından bölümler okuyarak turistlere bilgi veriyorlardı (Feifer, 1986: 21-22). Patara'da komşu kentlerin yeri ve uzaklıklarını gösteren M.S. VI. yüzyıla tarihlenen dikit, Anadolu'daki yoğun seyahat trafiğini gösteren bir belge niteliğindedir. Asurlular, Yunanlılar, Mısırlılar ve Romalılar dönemlerinde bu tarz seyahatlerin büyük ihtimalle olduğu düşünülmektedir. Tıpkı günümüzde olduğu gibi geçmişte de insanlar, efsanesini okuduğu, ünü kendi ülkesini de aşmış kent ve kente ait dönemine göre olağan üstü sayılan anıtsal yapıları görmek için seyahat ediyorlardı. Bu yerler hakkında yazılanları, anlatılanları merak edip okuyup bilgi ediniyorlardı. Roma Ġmparatorluğu nun ikiye ayrılmasından sonra, Bizans Ġmparatorluğu topraklarında kalan Anadolu ya ilgi ve seyahatler aynı şekilde devam etmiştir. Ancak Doğuda Bizans ın, Batıda Roma nın merkezi otoritelerinin giderek zayıflaması ile yolların güvenliği giderek azalmaya başlamıştır. M.Ö. 2. Yüzyıl ile M.S. 7. yüzyıllar arasında orta gelir düzeyine kadar inmiş olan turistik etkinliklere katılım olgusu yenden zenginlerin yapabildikleri bir etkinlik haline dönüşmeye başlamıştır. Bizans Ġmparatorluğu döneminde Hıristiyanlık devletin resmi dini olarak kabul edildiği için dini amaçlı Hac yolculukları büyük

2 önem kazanmaya başlamıştır. Haçlı seferleri, büyük kitlesel hareketler açısından geniş organizasyonlu yolculukların ilk örneğini oluşturmuştur. Turların Organizasyonu Venedikli Gemi Tüccarlarına aitti. Bu nedenle turların Avrupa dan çıkış noktası Venedik kentiydi. Gemi ile yapılan yolculuklarda Anadolu nun kutsal mekanları olarak adlandırılan Truva, Efes, Apollon Tapınağı, Demre, Tarsus, Antakya gibi St.John ve Meryem Ana nın kaldığı yerler ile St.Pavlus un dört yolculuğu sırasında Anadolu daki konakladığı ve yol güzergahı olarak kullandığı yerlerdi. Dünya da ilk organize tur 1841 yılında Thomas Cook tarafından düzenlenmiş ve günümüz seyahat acenteciliğinin ilk adımları olarak kabul edilmiştir. Thomas Cook organize ettiği bu turları kendisi yöneterek aynı zamanda çağdaş rehberliğin de öncülüğünü yapmıştır (Batman, Yıldırgan ve Demirtaş, 2001:1). Turizm sektörü Dünya da sanayi devrimi ile gelişme göstermiş ve turist rehberleri de bu sektörün vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. XVI. yüzyıla gelindiğinde Ġngiltere den Avrupa kıtasına yapılan ve Büyük Tur (Grand Tour) olarak nitelendirilen seyahatlerdir. Soylu ve zengin aristokrat çocuklarının eğitimleri için Avrupa kıtasının önemli şehirlerine yaptıkları yolculukları kapsayan üç yıl süren bir gezidir. Bu dönemde genç centilmenlerin seyahatlerini anlatan rehber kitaplar, günlükler çoğaltılmıştır. Zengin genç ziyaretçiler Avrupa Kıtası nın antik kentleri, kültür merkezleri ve mimari yapıtları gezip bilgi edinme gereksinimleri turist rehberi ihtiyacını doğurmuştur (Polat, aktaran Tetik, 2006: 3). I. Dünya Savaşı ndan sonra motorlu araçların, II. Dünya Savaşı ndan sonra sivil hava taşımacılığının gelişimi, uluslararası turizm hareketlerinin artması ve paket turlara ilgi sonucu 1930 lardan sonra yerel rehber eğitimi önem kazanmaya başlamıştır (Çolakoğlu, Epik ve Efendi, 2010: 27 ). XX. yüzyıl başlarında Ġngiltere de Londra Kulesi ve Windsor Sarayı rehberli gezilere açılmış, bazı seyahat acenteleri rehber istihdam etmeye başlamışlardır. Turizmin gelişmesi ve kitle turizminin başlaması ile turist rehberliği hizmeti zorunluluğu doğmuştur (Polat, aktaran Tetik,2012:216). Turist Rehberliği mesleğinin Türkiye deki temelleri, Osmanlı Devleti nin Son dönemlerinde atılmıştır. Ġstanbul günümüzde olduğu gibi o zaman da yabancılar için çekim merkezi olma özelliğini koruyordu. Ġstanbul, Osmanlı ve Bizans imparatorluklarına başkentlik yapmış olması sebebi ile yabancı devlet adamları ile Hıristiyan ziyaretçilerin akınına uğramaktaydı yılında Tanzimat Fermanı nın ilanı ile vatandaşlar ve yabancılar için hukukî ve malî güvenceler sağlanmış, eğitim, güzel sanatlar ve ticaret alanlarında Avrupa ile ilişkiler artmıştır. Bununla beraber ulaşım teknolojisindeki gelişmeler Osmanlı Devleti başkentine gelen giden ve hatta yerleşen yabancı sayısının artışına da neden olmuştur

3 (Gülersoy, aktaran Değirmencioğlu, 1998: 14). Müslüman Türk nüfusun yabancı dil konusundaki yetersizliği, Osmanlı döneminde rehberlik mesleğini azınlıkların yapmasına neden olmuştur. Hiçbir eğitimden geçmemiş, belli başlı eserleri okumamış, bilgileri kulaktan dolma ve kendi gezilerine dayalı bu ilk tercüman rehberlerin, Osmanlı Devleti nce haklarının korunmadığı yönündeki kişisel görüşlerini yabancı konuklarla paylaşmaları, ülkedeki azınlıkların ezildikleri yönünde bir kanının gelen ziyaretçilerde yaratılmasına yol açmıştır. Osmanlı döneminde 19. yüzyılın sonunda görülmeye başlanan turist rehberliği, ülkenin tanıtımı ve ulusal güvenlik açısından önemli bir konuma gelmiştir. 29 Ekim 1890 tarihinde yayımlanan190 sayılı Nizamname, turist rehberliği mesleğinin kurumsallaştırılma çabalarının ilk örneği olmuştur (Adana Turist Rehberleri Bölgesel Odası). Bu nizamname ile tercüman rehberler bir tüzüğe bağlanmış ve nizamnamenin yürütülmesinde zamanın Ġçişleri Bakanlığı ve Belediyelere görev verilmiştir. Ayrıca nizamname tercüman rehberleri bir disiplin altına almış ve mesleğin uygulanmasında iyi niyet ve ahlak kurallarını gözeterek iyi bir Türkçe ve yabancı dil bilgisinin yeterli olup olmadığının sınavla tespitini öngörmüştür. Osmanlı hükümetinin yürürlüğe koymuş olduğu nizamnamenin uygulanması ile neredeyse hiç ilgilenmemiş, tercüman rehberler başıboş bırakılmıştır (Çimrin, 1995: 11-12) yılında kurulan ve günümüzdeki adı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olan Türk Seyyahatin Cemiyeti bugünkü anlamda olmasa bile, tercüman rehber yetiştirmede önemli bir rol oynamıştır. Yabancı uyrukluların ve azınlıkların tekelinde olan bu mesleğe Türk gençlerini yönlendirme başarısını sağlamıştır (Değirmencioğlu, 1998: 16). Bu Cemiyet daha sonra Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adını almıştır. Bu cemiyet ile birlikte devlet adına tüm tercüman rehberler bir kurstan geçirilerek, imtihana tabi tutulmuş ve böylelikle tercüman rehberler ilk defa bir lisansa sahip olmuştur (Ahipaşaoğlu, 2001: 18-19). Daha sonra 8 Kasım 1925 tarihinde çıkartılan 2730 sayılı Ecnebi Seyyahlara Tercümanlık ve Rehberlik Edecekler Hakkında Kararname ile mesleğe sıkı kurallar getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasından iki yıl sonra, 8 Kasım 1925 tarih ve 273 sayılı Ecnebi Seyyahlara Tercümanlık ve Rehberlik Edecekler Hakkında Kararname yayınlanarak cumhuriyet döneminin rehberlik mesleği ile ilgili ilk kuralları ortaya konmuş oldu. Mesleğe gireceklerin uymaları gereken esasları 11 madde ile ortaya koyan bu kararname mesleki eğitimi de ilk defa gündeme getirmiştir. Kararnamenin üzerinde durduğu en önemli konu tercüman rehberlerin eğitimiydi, ancak turistik faaliyetlerle ilgili bir kuruluş olmadığından rehberlerin yeterliklerinin saptanması konusundaki sınav koşulu kâğıt üzerinde kalmıştır (Çolakoğlu, Epik ve Efendi, 2010:133). Turizmin kamu yönetimi içindeki örgütlenmesi 1934 tarih ve 2450 sayılı "İktisat Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun" ile

4 başlamıştır tarih ve 4951 sayılı Kanun ile ilk olarak "Basın, Yayın ve Turizm Vekâleti" kurulmuş ve turizm konusunda yeni politikalar oluşturmak amacı ile de 1963 tarih ve 265 sayılı Kanun kapsamında "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı"na dönüştürülmüştür (http://teftis.kulturturizm.gov.tr,2015). 265 sayılı Kanunla Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı oluşturulmuş ve söz konusu Kanuna dayanılarak hazırlanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğü 10/09/1964 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararnamenin yoğunlaştığı konulardan birisi de tercüman rehberlerin eğitimiydi, fakat ülkede henüz bu faaliyetler ile ilgilenecek bir kuruluş olmadığından rehberlerin yeterliliklerinin saptanması konusundaki sınav koşulu kâğıt üzerinde kalmıştır (Ġstanbul Turist Rehberleri Odası). Dünyada yaşanan ekonomik kriz 1928 yılında turizm faaliyetlerini durma noktasına getirmiştir. Bu sebeple tercüman rehberlerin büyük bir kısmı mesleği terk etme noktasına gelmiş fakat 1928 in Aralık ayında Ġstanbul Ġktisat Müdürlüğü tarafından bir rehberlik kursunun açılacağı duyurulmuştur. Gazetelerde yer alan bu kurs ilanının önemi, geçici tercümanlar ile mesleğe yeni başlayanları kapsamış ve kursiyerlere mutlaka sınavdan geçme mecburiyeti getirmiştir. Ġlk kez bir sınavdan geçerek girme hakkı kazanılan kurstan mezun olan rehber sayısı ise 50 olmuştur (Çolakoğlu ve diğ.,2010:135). 20 Ağustos 1963 tarihinde kurulan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı "Çalışma alanına giren konularda personel yetiştirmek üzere kurs ve uzman okullar açabilme" yetkisine sahip olmuş ve yılları arasında rehberlik kursları düzenlemiştir. Bu kurslar, herhangi bir yönetmeliğe tabi olmamakla birlikte, 8 Kasım 1925 tarihinde 2730 sayılı kararnameye dayalı olarak hizmet içi talimat ve genelgelerle yürütülmüştür. O günün koşullarına göre düzenlenmeye çalışılan ilk yönetmelik olan sayılı "Tercüman Rehber Kursları ve Tercüman Rehber Yönetmeliği" 3 Eylül 1971 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmelik daha sonra 21 Mart 1974 tarihinde değiştirilerek "Profesyonel Turist Rehberliği Kursları ve Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği" adını almış ve yönetmelikle Turizm Bakanlığı dışındaki kişi ve kuruluşlara kurs açabilme yetkisi verilmiştir (Antalya Rehberler Odası). Bu yönetmelik daha sonra 1983, 1986, 1988, 1995 ve son olarak 2005 yıllarında çeşitli değişikliklere uğramıştır (Çolakoğlu, Epik ve Efendi, 2010: 137) yılında yapılan değişiklik ile yönetmelik Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği adını alarak 2012 yılına kadar yürürlükte kalmıştır (Acar, 2014: 6-7) yılında yapılan en önemli değişikliklerden biri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen rehberlik kursları ile ilgili düzenlemedir. Bölgesel ve ülkesel olarak iki şekilde

5 düzenlenen kurslar yeni yönetmelikte sadece ülkesel olarak değiştirilmiş ve bölgesel rehberlik kavramı kaldırılmıştır. Ayrıca kurslara katılacak adaylarda aranan özellikler arasında lise ve dengi okul mezunu olma koşulu en az iki yıllık yüksekokul mezunu olma koşulu ile değiştirilmiştir (www.iro.org.tr,10 Kasım 2013). Yönetmelikte, devlet memuru rehberlerle ilgili hükümler getirilmiştir tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalışan ve rehberlik kimlik kartı bulunan rehberlerin, rehberlik yapmak istemeleri halinde memuriyet ile ilişiklerinin kesilmesi, aksi takdirde haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere kurumlarına bildirilmesi şartı yönetmeliğe eklenmiştir. Bir diğer önemli değişim eski yönetmelikte yer almayan Rehberlikte Uzmanlaşma ve Eğitimi adı altında yeni bir maddenin eklenmesidir. Bu madde ile bu konuda eğitim vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve özel kuruluşlar, Bakanlığın denetiminde eğitim faaliyetleri düzenleyebilme hakkı elde etmişlerdir. Daha sonra 7/6/2012 tarihli ve 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve nihayet 8 aylık bir aradan sonra 23 ġubat 2013 tarihli sayılı Profesyonel Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Meslek Örgütlerinde görev yapan çok sayıda yönetici ve pek çok rehberin yıllar süren çabaları sonucu Turist Rehberliği Meslek Kanun Tasarısı, TBMM Bayındırlık, Ġmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu yasanın, profesyonel turist rehberliğine, kanunlar ile sınırları çizilerek tam anlamıyla bir meslek haline gelme olanağı tanıdığını söylemek mümkündür. Yasa, rehberlik mesleğiyle ilgili yeni ifadeleri beraberinde getirmiştir. Bunlar arasında ÇALIŞMA KARTI, EYLEMLİ REHBER, EYLEMSİZ REHBER VE RUHSATNAME sayılabilir. Meslek Kanunu ile birlikte meydana gelen değişikliklerden bir diğeri de Turist Rehberleri Odaları sayılarındaki artıştır. 22 Haziran 2012 tarihinden önce Ġstanbul Rehberler Odası (ĠRO), Antalya Rehberler Odası (ARO) ve Ġzmir Rehberler Odası (ĠZRO) olmak üzere üç adet meslek odası bulunmaktaydı Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu nun 8. MADDE sinin 2.FIKRA sı ile birçok ilde yeni rehber odaları kurulmaya başlamıştır (Acar, 2014: 6-7). Bununla birlikte meslek yeni bir yasal döneme girmiş ve beraberinde daha çok sayıda değişiklikleri getirmiştir. Tüm odalar Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) çatısı altında toplanmıştır. TURĠZM REHBERLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Türkiye de Turist Rehberliği iş ya da işsizlik risk unsuru yüksek meslek gruplarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle de daha çok genç kuşak arasında geçici, biraz macera dolu bir iş olarak algılanmaktadır. Oysa turist rehberi, yetişmesi aşamasında ister kurslarda ya da

6 kullarda olsun; ister daha sonra çalışma yaşamında kendi özverili çabaları ile olsun, en az 24 farklı disiplinde asgari bilgi ve becerilerle donanmış bir kişidir. Ġyi bir rehberin yetişmesi son derece zordur (Ahipaşaoğlu,2002:222). Bilgisi, becerisi, kültürü, tutum ve davranışları ile Türkiye ve Türk insanını temsil edecek ve doğru tanıtacak, ziyaretçilerin memnun ve olumlu izlenimlerle ülkelerine geri dönmesini sağlayacak, nitelikli turist rehberlerinin eğitimi, hassas ve ciddi bir biçimde ele alınması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır (Kuşluvan ve Çeşmeci, 2002: 235) yılına kadar Turizm Bakanlığınca, üç ve altı aylık kurslar şeklinde düzenlenmiştir.1995 yılında yönetmeliğe getirilen ek madde ile eğitimin fakülte ve yüksekokullarca yürütülmesi hedeflenmiştir). 22 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6326 sayılı Turist Rehberliği meslek kanunu öncesinde, Türkiye de turist rehberliği eğitimi konusunda 3 farklı yapı mevcuttur. Bu yapılar şunlardır: 1) Turist Rehberliği lisans programı mezunları 2) Turist Rehberliği ön lisans programı mezunları 3) Kültür ve Turizm Bakanlığı nın açmış olduğu 7 aylık kurs mezunları. Üç farklı eğitim sisteminden mezun olanlar aynı hak ve aynı unvana sahip olmaktadırlar (Temizkan ve diğ., 2013: 478). Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 5. Maddesi: Bakanlık dışında hiçbir kurum ve kuruluş, herhangi bir isim altında turist rehberliği kursları açamaz ve rehberlik kimlik kartı veremez. Hangi illerde ve dillerde kurs açılacağına ve kursiyer sayısına Bakanlık tarafından karar verilir. Gerektiğinde il müdürlüklerinin, meslek kuruluşlarının ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin görüşleri alınabilir denilmektedir.

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ 1 2 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: İdarenin Organizasyon Şeması... 18 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: Personel Durum Grafiği... 24. Grafik 2: İstihdam Grafiği... 25. Grafik 3: Yıllara Göre Personel Durum Grafiği... 26.

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ TURİZM HAREKETLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖNCELİĞİMİZ GENÇ İSTİHDAMI VE MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. ÖMER DİNÇER İLE RÖPORTAJ

ÖNCELİĞİMİZ GENÇ İSTİHDAMI VE MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. ÖMER DİNÇER İLE RÖPORTAJ Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI DÜNDEN BUGÜNE İŞKUR ÖNCELİĞİMİZ GENÇ İSTİHDAMI VE MESLEKİ EĞİTİM

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK, Prof.Dr. Mustafa CAVCAR (Ünite

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK TURİZMİNDE KOKARTLI TURİST REHBERLERİN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZİ

TÜRK TURİZMİNDE KOKARTLI TURİST REHBERLERİN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZİ TÜRK TURİZMİNDE KOKARTLI TURİST REHBERLERİN MEVCUT DURUMUNUN ANALİZİ Dr. Gürel ÇETİN * Doç. Dr. İsmail KIZILIRMAK ** ÖZ Turizm, dünya çapında önemini hızla arttıran bir ekonomik aktivite olarak ön plana

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLARI KONFEDERASYONU

TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLARI KONFEDERASYONU Yıl : 1 Sayı : 1 Mayıs 2008 B A Ş L A R K E N, Konfederasyonumuzun bir elektronik Bülten çıkarması önerisi bana iletildiğinde arkadaşlarıma, bunun gecikmiş

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ. Şekil 1. : İdarenin Organizasyon Şeması

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ. Şekil 1. : İdarenin Organizasyon Şeması 1 2 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. : İdarenin Organizasyon Şeması GRAFİK LİSTESİ Grafik 1. : Personel Durum Grafiği Grafik 2. : İstihdam Grafiği Grafik 3. : Yıllara Göre Personel Durum Grafiği Grafik 4. : Personel

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİ: AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI NA KAYITLI OLAN PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ ÖRNEĞİ

PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİ: AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI NA KAYITLI OLAN PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI TUR-YL-2014-0001 PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİ: AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI NA KAYITLI

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ Elyazması hukukunda Nigar Mustafazade Aydın kızının KONGRE TURİZMİ VE ÖNEMİ Konusunda YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) Erdem CAM * Özet: Türkiye de İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika eğitimleri 2004 yılında çıkartılmış yönetmelik çerçevesinde başlamış ve 2004-2010

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara 2014

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2015 2019 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara 2014 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Basım : Semih Ofset

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU... 5 AMASYA ADI / TARİHİ... 7 AMASYA ÜNİVERSİTESİ LOGOSU... 8 1. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı