Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur."

Transkript

1

2 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

3 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Hazırlık Ve Alt Yapı Çalışmaları STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA PROGRAMI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ Kurumun Tarihçesi MEVZUAT ANALİZİ Kanunlar Yönetmelikler BİRİMLERİN GÖREV, FONKSİYONLARI VE BUNLARA İLİŞKİN ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ Planlama Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü: Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü: Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sivil Savunma ve Müdahale Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması BÖLÜM II DURUM ANALİZİ Paydaş Analizi İÇ ÇEVRE ANALİZİ GZFT Analizi Dış Çevre Analizi BÖLÜM III GELECEĞİN TASARIMI Misyon: Vizyon: Temel Değerler İlkeler Politikalar... 66

4 TABLO VE GRAFİK LİSTESİ : Tablo 1 : Stratejik Plan Çalışma Programı... 2 Tablo 2 : 2014 Yılı Stratejik Plan Çalışma Takvimi... 3 Tablo 3 :Yapımı Tamamlanan Konut, Ahır Ve İşyerlerinin Yılları Göre Dağılımı Tablo 4:Yapımı Tamamlanan Afet Konutları Alt Yapı İşleri Tablo 5:Yapımı Devam Etmekte Olan Afet Konutları Alt Yapı İşi Tablo 6:Yapımı Tamamlanan Islah Çalışmaları Tablo 7: Hazırlanan Jeolojik( Afet Etüt) Raporları Tablo 8: Hazırlanan Teknik Raporlar Tablo 9: Hasar Tespit Çalışmaları Tablo 10 : Tabi afet nedeniyle gelir kaybı ve alt yapı hasarına uğrayan mahallerde yapılan hasar tespit çalışmaları Tablo 11 : 2009 Yılından İtibaren Şubede İşlem Gören İhbarlar Tablo 12 : Şubemizde İşlem Gören Evrak Sayılarının Oranı Tablo 13: İl Müdürlüğümüzün 2009 Yılından Beri Kullamış Olduğu Kaynakların Gelir Gider Durumu.. 19 Tablo 14 : Arama Kurtarma Ekibinin Görev İstatistikleri Tablo 15 : Arama Ve Kurtarma Ekibinin Arama ve Kurtarma Faaliyetleri Tablo 16: İl ve İlçeler Afet Acil Yardım Planları Tablo 17 : Diğer Planlamalara İlişkin Bilgiler Tablo 18: Denetim İşleri Tablo 19: Seferberlik İşlemleri Tablo 20 : Kurumlara verilen eğitimler Tablo 21 :Başkanlık ve Kurumların vermiş olduğu eğitim Tablo 22 : Yıllları Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler Tablo 23 : Paydaş Analizi Tablo 24 : Müdürlüğümüz Dolu Kadro ve Unvan Dağılımı Tablo 25 : Personel sayısının norm ve fiili kadro sayısı açısından karşılaştırılması Tablo 26 : Cinsiyet Dağılımı Tablo 27 : Mühendislik Hizmetlerinde Kullanılan Malzemeler Tablo 28 : Türkiyede Meydana Gelen Afetler Tablosu (Kaynak: Afetler Genel Müdürlüğü)... 57

5 Grafik 1 : Dış Paydaş Anketine Katılan Kişilerin Cinsiyet Sayısı Grafik 2 : Dış Paydaş Anketine Katılan Kişilerin Öğrenim Durumu Grafik 3 : Dış Paydaş Anketine Katılan Kurum ve Kuruluşlar Grafik 4 : Dış Paydaş Anketine Katılan Kişilerin Yaş Aralığı Grafik 5 : Genel olarak AFAD ı nasıl buluyorsunuz? Grafik 6 : AFAD ın topluma olan katkılarını nasıl değerlendirirsiniz? Grafik 7: YÖNETİM VE LİDERLİK Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Grafik 8: İŞ GÖRENLER AÇISINDAN Nasıl Bir Kurumdur? Grafik 9 : KURUMSAL İŞARETLER Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Grafik 10 : HİZMETLER Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Grafik 11 : KAYNAKLAR Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Grafik 12 : İLETİŞİM VE İLİŞKİLER Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Grafik 13 : İLETİŞİM VE İLİŞKİLER Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Grafik 14 : SOSYAL SORUMLULUK Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Grafik 15 : SAYGI Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Grafik 16 : Müdürlüğümüz öğrenim Durumu Grafik 17 : Cinsiyet Dağılım Grafiği Grafik 18 : İç Paydaş Anketi Personeli Memnuniyet Anketi Grafik 19 : Teknolojik Alt Yapı... 52

6 BÖLÜM STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĠ Hazırlık Ve Alt Yapı ÇalıĢmaları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun kabulüyle kamuda stratejik planlama uygulamasının yasal altyapısı oluģturulmuģ ve tüm kamu kurum ve kuruluģlarına stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiģtir. katılım gerçekleģtirilmiģtir. Planlama süreci, stratejik planlama çalıģmalarının baģlatıldığının Niğde Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından tarihli ve 5691 sayılı, Stratejik Plan Eğitimi konulu yazıları ile Niğde genelindeki tüm kurumlara duyurulmuģtur. Ġl Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen üç personel tarafından Aralık 2013 tarihleri arasında Çelikhan Thermal Otelde verilen Stratejik Plan Eğitim semineri ile Seminer sonrasında müdürlüğümüzde tarihinde gerçekleģtirilen ġube Müdürleri toplantı tutanağının 5. Maddesinde Sayın Valimizce her il müdürlüğünün kendi Stratejik Planını yapacağı sözlü ifade edildiğinden; her Ģubenin müdürü ve kuracağı ekip tarafından AFAD stratejik Planının hazırlık sürecine baģlanılmasına il müdürünce talimat verilmiģtir. Niğde Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün tarih ve 518 sayılı, Stratejik plan Taslağının Hazırlanması konulu yazıları gereği, müdürlüğümüzce Stratejik Planlama Kurulu Ġl Müdürü ġevki TÜRK baģkanlığında Ģube müdürleri Ercan YENĠGÜN, Gürcan SENĠR, Erdoğan GÖKTAġ ve Ģube müdür v. Oğuz ÇOLAK tarafından ve Stratejik Plan Hazırlama Ekibi YaĢar TEKĠN, YaĢar AYAN, Zafet AKYOL, Engin YAZICI, S.Serdar DEMĠRÖREN, Mehmet DADI, ġerife KALKAN tarafından oluģturulmuģ, tarihi itibari ile stratejik plan çalıģmalarına baģlanmıģtır. 1

7 1.2 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMA PROGRAMI VE ÇALIġMA TAKVĠMĠ Müdürlüğümüzün Stratejik Planı çalıģma programı ve çalıģma takvimi Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilmiģtir. 1.3 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMA PROGRAMI NO GERÇEKLEġTĠRĠLECEK Ġġ VE ĠġLEMLER SORUMLU BĠRĠMLER 1 Niğde Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün birim tanımlaması ve sınırlarının çizilmesi Stratejik plan hazırlama ekibi 2 Yasal yükümlülükler ve mevzuatının incelenmesi, birimlerin faaliyet alanlarının, ürün ve hizmetlerinin incelenmesi ġube müdürlüklerinde görevli stratejik plan hazırlama ekibi 3 Ġç çevre analizi, birimin yapısı, insan kaynakları, fiziksel kaynaklar, kurum kültürü, teknolojik yapının incelenmesi ġube müdürlüklerinde görevli stratejik plan hazırlama ekibi 4 DıĢ çevre analizinin (fırsatla ve tehditler), Swot analizinin, GZFT analizinin, paydaģ analizinin yapılması ġube müdürlüklerinde görevli stratejik plan hazırlama ekibi 5 Müdürlüğümüzce benimsenen misyon,vizyon, temel değerlerin, stratejik amaçların, performans göstergelerinin yapılması ġube müdürlüklerinde görevli stratejik plan hazırlama ekibi 6 Maliyetlendirmenin yapılması 7 Ġzleme ve değerlendirmenin yapılması ġube müdürlüklerinde görevli stratejik plan hazırlama ekibi ġube müdürlüklerinde görevli stratejik plan hazırlama ekibi Tablo 1 : Stratejik Plan Çalışma Programı 2

8 ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AGUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT 1.4 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMA TAKVĠMĠ FAALĠYETLER Birim Tanımı ve Sınırlarının Çizilmesi MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın incelenmesi Birimlerin Faaliyet alanlarının, ürün ve hizmetlerinin incelenmesi Değerlendirme ve DanıĢmalık Ġç Çevre Analizi Birimin Yapısı Ġnsan Kaynakları Fiziksel Kaynaklar Kurum Kültürü Teknolojik Yapı Değerlendirme ve DanıĢmanlık DıĢ Çevre Analizi Fırsatlar Tehditler SWOT (GZFT) Analizi GZFT/TFZG Matris Analizi PaydaĢ Analizi (PaydaĢların Tespiti ve Önceliklendirme) Değerlendirme ve DanıĢmanlık GELECEĞĠN TASARIMI Misyon Vizyon Temel Değerler Stratejik Amaçlar Stratejiler Performans Göstergeleri Değerlendirme ve DanıĢmanlık MALĠYETLENDĠRME Değerlendirme ve DanıĢmanlık ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME Tablo 2 : 2014 Yılı Stratejik Plan Çalışma Takvimi 3

9 1.5 BĠRĠMĠN TANIMI VE SINIRLARININ ÇĠZĠLMESĠ Kurumun Tarihçesi Birinci Dünya SavaĢından sonra savaģın ardından gelen yıllarda, ülkelerin birçoğunda Pasif Korunma adı altında, halkın türlü tehlikelerden korunmasını amaçlayan önlemler geliģtirilmiģ örgütler kurulmuģtur. Buna yönelik olarak Ülkemizdeki Sivil Savunma Hizmetleri, ilk olarak 1928 yılında yürürlüğe konulan Cephe Gerisinin Havaya KarĢı Müdafaa Ve Muhafazası Talimnamesi ile düzenlenmiģtir. Yurdumuzda, sivil halkın korunmasına iliģkin önlemler alınması ile ilgili ilk giriģimin tarihi 1931 dir. Bu tarihte Hava taarruzlarına karģı pasif koruma adlı talimatla birtakım önlemler getirilmiģtir. Daha sonra ise 1938 yılında 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu yürürlüğe konulmuģ, illerde seferberlik müdürlükleri kurularak sivil savunma hizmetleri yürütülmüģtür. Ġkinci Dünya SavaĢı, sivil halkın silahlı kuvvetlerden daha çok tehlikeyle yüz yüze geldiği bir savaģ olmuģtur. SavaĢın önemli katılımcıları tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askeri kaynak farklılığı gözetmeksizin, bu savaģ için kullanmıģtır. Nükleer silahların kullanıldığı ilk savaģ olan ve kitlesel sivil ölümlerin gerçekleģtirildiği II. Dünya SavaĢı, insanlık tarihindeki en kanlı savaģtır. SavaĢ boyunca milyon insan hayatını kaybetmiģtir. Sivil Savunma düģüncesi çıkmıģtır. Askerden çok halk ölmüģtür. Yine bu savaģta halk askere karģı kullanılmamıģ bir silahın atom bombasının hedefi olmuģtur. Bu savaģın cephelerden çok cephe gerilerini, askerden çok halkı tehdit etmiģ olması, bundan sonrada bunun böyle ve belki daha da yaygın olacağı düģüncesini doğurmuģtur. Bu düģünce devletleri sadece basit korunma önlem ve örgütünün halkı koruyamayacağı sonucuna götürmüģ ve bu sonuçtan hareketle 1958 yılında çıkarılan ve 28 ġubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulan 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu nun adı daha sonra 586 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sivil Savunma Kanunu olarak değiģtirilmiģtir sayılı kanun gereğince Sivil Savunma servislerinin kurulması, donatımı, eğitimi ve Yönetiminden ĠçiĢleri Bakanlığı adına Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 4

10 Sorumludur. TaĢrada ise sorumluluk doğrudan Mülki Ġdari Amirlerine verilmiģtir. Bu kanun uyarınca ilimiz Hükümet Konağı binasında 1958 yılında Sivil Müdafaa Memurluğu kurularak, seferberlik memuru Mehmet SUNGUR tarafından resmi iģleri yürütülmüģtür, 1959 yılında Sivil Müdafaa Müdürlüğüne, 1962 yılında ise Sivil Savunma Müdürlüğüne dönüģtürülerek müdürlük görevi 1971 yılına kadar Mehmet SUNGUR tarafından yerine getirilmiģtir yılına kadar Sivil Savunma Müdürlüğü idari yönetimi farklı yöneticiler tarafından yerine getirilmiģtir. Afet öncesi, sırası ve sonrası iģler (Arama ve Kurtarma hariç) Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı bünyesindeki Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekteydi sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle Afet ĠĢleri, Sivil Savunma vetürkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlükleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı adı altında teģkilatlandırıldı. Afet ĠĢleri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinin taģra il/ilçe teģkilatları yerine bu görevleri yapmak üzere Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 17 Aralık 2009 da faaliyete geçti. 27 ġubat 2014 tarihinde 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan değiģikliğin Resmi Gazetede yayımlanması ile Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri AFAD BaĢkanlığının taģra teģkilatı oldu. 18 ġubat 2005 yılında Sivil Savunma Müdürü olarak göreve baģlayan ġevki TÜRK halen Ġl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görevini yerine getirmektedir. 5

11 1.6 MEVZUAT ANALĠZĠ Kanunlar 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 3194 sayılı Ġmar Kanunu 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun 4123 sayılı Tabii Afetler Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata ĠliĢkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu 4342 sayılı Mera Kanunu Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin 1951 Tarihli Cenevre SözleĢmesi 644 sayılı KHK 659 sayılı KHK 666 sayılı KHK Yönetmelikler Afetlere ĠliĢkin Acil Yardım TeĢkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine ĠliĢkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik Afetler Nedeniyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 6

12 Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı AraĢtırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği Ulusal Deprem AraĢtırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik Sivil Savunma Ġle Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü Sivil Savunma ile Ġlgili TeĢkil ve Tedbirler Tüzüğü Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Sivil Savunma Uzmanlarının Ġdari Statüleri, ÇalıĢma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Sivil Savunma Ġdaresi TaĢra TeĢkilatı ve Daire Müessese ve TeĢekkülleri Sivil Savunma Personelinin Görev ve ĠĢ Bölümü Hakkında Yönetmelik Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği Seferberlik ve SavaĢ Halinde Uygulanacak Ġnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri ĠĢlemleri Yönetmeliği Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği Sabotajlara KarĢı Korunma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Yönetmeliği Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Personel Yönergesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, YetiĢtirme, Görev ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Afet ve Acil Durum BaĢkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Afet ve Acil Durum Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Aday Memurlarının YetiĢtirilmesine Dair Yönetmelik 7

13 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği Sığınak Yönetmeliği Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri ĠĢbirliği Yönetmeliği Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği 6/7337 sayılı Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumlulukları ile ÇalıĢma ġekillerini Gösterir Yönetmelik Afetlere ĠliĢkin Acil Yardım TeĢkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Arama ve Kurtarma Yönetmeliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Yönetmeliği MSY 82-3 sayılı Seferberlik ve SavaĢ Hali Erteleme Yönergesi Müdürlüğümüz 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında belirtilen iģ ve iģlemleri yürütmektedir. DeğiĢen çevre, nüfus, iklim, sosyal ve ekonomik göstergelerle beraber afet ve acil durumların sıklığının, türünün ve etki alanlarının giderek artmakta olduğu görülmektedir. Afet ve Acil Durumlarla ilgili değiģimlere en güçlü Ģekilde karģı durabilmek BütünleĢik Afet Yönetim Sistemi ile sağlanabilir. Temel kuruluģ amacımız, Afet ve Acil Durum öncesi, sırası ve sonrasında bütünleģik afet yönetim sistemini en etkin Ģekilde iģletmektir. Bu çerçevede; Faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve belirlenen standartlar doğrultusunda etkin olarak uygulanması için kurum ve kuruluģlar arasında iģbirliğini, AraĢtırma, geliģtirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunarak toplumun afet bilincinin ve kültürünün artırılmasını, Koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını,sağlayançok yönlü, çok aktörlü bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalıģmayı esas alan bir kurumdur. 1.7 BĠRĠMLERĠN GÖREV, FONKSĠYONLARI VE BUNLARA ĠLĠġKĠN ÜRÜN VE HĠZMETLERĠN BELĠRLENMESĠ Müdürlüğümüz bünyesinde, Planlama Zarar Azaltma ve ĠyileĢtirme, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Yönetim Hizmetleri ile Sivil Savunma ve Müdahale ġube Müdürlüğü olmak üzere dört Ģube müdürlüğü bulunmaktadır 8

14 1.7.1 Planlama Zarar Azaltma ve ĠyileĢtirme ġube Müdürlüğü: Ġlin afet ve acil durum tehlike ve risklerinin belirlenmesi, Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarın tespit edilmesi, Ġl düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum zarar azaltma çalıģmalarının yapılması, Muhtemel afet ve acil durum bölgelerinin tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin ilan edilmesi, Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması, Afete uğramıģ yerlerin imar, plan, proje iģlemleri ile bu alandaki hukuki iģlemlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluģları ile koordinasyonun sağlanması, yapılan iģlemlerin denetlenmesi, Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluģları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluģları ile iģbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileģtirme planlarının hazırlanması, Hacı Abdullah Kasabası Afet Konutları Yılı Ġtibariyle ġubemizim ÜretmiĢ Olduğu Hizmet Verileri Konut, Ahır, İşyeri, Alt Yapı Yapım İşleri Ve Islah Çalışmaları Konut, Ahır ve İşyeri Yapım İşleri : OlmuĢ veya olması muhtemel afetlerden etkilenen aynı zamanda baģka bir bölgeye taģınmasına karar verilen hak sahibi ailelere Devletimiz tarafından konut, iģyeri, ahır yardımı yapılmaktadır. Yapılan inģaatlar Toki aracılığı, ihale veya Evini Yapana Yardım Metodu ile yapılmakta olup. Ġlimiz de 2009 yılından günümüze kadarki dönemde muhtemel afetlerden etkilenen kiģilere yapılan afet konutları, iģyerleri ve ahırların sayısı aģağıda çıkartılmıģtır. 9

15 Tablo 3 :Yapımı Tamamlanan Konut, Ahır Ve ĠĢyerlerinin Yılları Göre Dağılımı Yılı Ġli Ġlçesi Kasabası/Köyü Cinsi Sayısı Yapım Yöntemi Toplam Bedeli 2009 Niğde Bor Kaynarca Konut 14 EYY , Niğde Bor Kaynarca Konut 18 EYY , Niğde Merkez Hacıabdullah Konut 72 TOKĠ , Niğde Bor Kaynarca Konut 34 EYY , Niğde Bor Kaynarca ĠĢyeri 1 EYY , Niğde Bor Kaynarca Konut 73 EYY , Niğde Bor Kaynarca Ahır 32 EYY ,00 EYY : Evini Yapana Yardım Ödeneği Genel Toplam , Alt Yapı Yapım İşleri ; TamamlanmıĢ olan afet konutlarının alt yapı iģleri de Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının göndermiģ olduğu ödenekle yapılmaktadır. Bu kapsamda afet konutlarının yapılan ve yapılmakta olan alt yapı iģleri aģağıda çıkartılmıģtır. Tablo 4:Yapımı Tamamlanan Afet Konutları Alt Yapı ĠĢleri Yılı Ġli Ġlçesi Kasabası/Köyü Yapılan ĠĢ Toplam Ġhale Bedeli 2011 Niğde Çiftlik Azatlı Afet konutları kanalizasyon yapım iģi , Niğde Bor Kaynarca Afet konutları kanalizasyon ve içme suyu yapım iģi ,00 Tablo 5:Yapımı Devam Etmekte Olan Afet Konutları Alt Yapı ĠĢi Yılı Ġli Ġlçesi Kasabası/Köyü Yapımı Devam Eden Alt Yapı ĠĢi Toplam Ġhale Bedeli 2014 Niğde Çiftlik Azatlı Afet Konutları Ada Ġçi Yol Yapım ĠĢi , Islah Çalışmaları Olması muhtemel afetlerden etkilenen ailelerin konutlarının baģka bir bölgeye taģınması ekonomik değil ise yerinde iyileģtirme ve ıslah çalıģması yapılmaktadır. Bu doğrultuda Ġlimiz Merkez Ġlçe DikilitaĢ Kasabasından muhtemel kaya düģmesi afetinden etkilenebilecek 10 hanenin bulunmuģ olduğu bölgede kaya ıslahı çalıģması yapılmıģtır. Tablo 6:Yapımı Tamamlanan Islah ÇalıĢmaları Yılı Ġli Ġlçesi Kasabası/Köyü Yapılan ĠĢ Toplam Ġhale Bedeli 2010 Niğde Merkez DikilitaĢ Kaya Islahı Yapım iģi ,00 10

16 Jeolojik Etüt (Afet Etüt) Raporlarının Hazırlanması Herhangi bir doğal afet (kaya düģmesi, sel baskını, heyelan, vb.) tehlikesine maruz bölgede yaģayan vatandaģların dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri durumunda Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından bölgede inceleme yapılarak olayın durumuna göre Jeolojik etüt (Afet Etüt) raporu veya teknik rapor düzenlenmektedir yılından günümüze kadar ġubemiz tarafından hazırlanan Jeolojik Etüt raporları ve teknik raporların listesi aģağıda çıkartılmıģtır. Tablo 7: Hazırlanan Jeolojik( Afet Etüt) Raporları S.No Ġli Ġlçesi Kasabası/Köyü Tarihi 1 Niğde Altunhisar Çömlekçi Niğde Altunhisar Yakacık Niğde Bor Kaynarca Niğde Bor Kaynarca Niğde Çiftlik Bozköy Niğde Çiftlik Divarlı Niğde Merkez Hacıabdullah Niğde Merkez Hacıabdullah Niğde Merkez Kayırlı Niğde Merkez DikilitaĢ Niğde Merkez Narköy Niğde Merkez Murtaza Niğde Merkez Yaylayolu Niğde UlukıĢla Tekneçukur Niğde UlukıĢla Ġlhanlı Niğde UlukıĢla Kozluca Tablo 8: Hazırlanan Teknik Raporlar S.No Ġli Ġlçesi Kasabası Tarihi 1 Niğde Altunhisar Uluören Niğde Altunhisar Çömlekçi Niğde Bor Bereke Niğde Bor Klavuz Niğde Çiftlik Bozköy Niğde UlukıĢla Elmalı Niğde UlukıĢla Elmalı Niğde UlukıĢla Çanakçı Niğde UlukıĢla Maden Niğde UlukıĢla Çiftehan Niğde UlukıĢla GümüĢköy Niğde UlukıĢla Koçak

17 Hasar Tespit ÇalıĢmaları Fırtına, Yıldırım Düşmesi, Aşırı Yağış, İnsan Kaynaklı ve Toprak Kayması nedeniyle meydana gelen hasarlar ilgili hasar tespit çalışmaları; Herhangibir afet sonucunda meydana gelen hasarların hasar tespit çalıģmaları ġubemiz teknik personelleri tarafından yapılmakta olup 2009 yılından günümüze kadar genel hayata etkili olmayan afetlerler ilgili hasar tespit çalıģmaları aģağıda çıkartılmıģtır. Afetin Türü Tablo 9: Hasar Tespit ÇalıĢmaları Yılı Ġli Ġlçesi Kasabası/Köyü Açıklamalar Fırtına 2013 Niğde Merkez Hacıabdullah Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Hacıabdullah Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Hacıabdullah Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Hacıabdullah Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Hacıabdullah Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Ġçmeli Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Ġçmeli Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Ġçmeli Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Ġçmeli Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Ġçmeli Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Havuzlu Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde UlukıĢla Eminlik Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde Merkez Pınarcık Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Fırtına 2013 Niğde UlukıĢla Eminlik Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Yıldırım 2012 Niğde Merkez Karatlı Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Yıldırım 2014 Niğde Bor Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. AĢırı yağıģ 2014 Niğde UlukıĢla Eminlik Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. Ġnsan Kaynaklı Ġnsan Kaynaklı Ġnsan Kaynaklı Toprak kayması Toprak kayması 2013 Niğde UlukıĢla Çiftehan Konutta hasar tespiti yapılmıģtır Niğde UlukıĢla Maden Konutta hasar tespiti yapılmıģtır Niğde Merkez Depo olarak kul.kısımda has.tes Niğde Bor Klavuz Konutta hasar tespiti yapılmıģtır Niğde Merkez Konutta hasar tespiti yapılmıģtır. 12

18 Depremden etkilenen konutlarda yapılan hasar tespit çalışmaları Ġlimiz Çamardı ilçesi Sulucaova Köyü merkez üssü olan deprem sonrası Sulucaova Köyünde ve merkez üssüne yakın olan Orhaniye, Kavlaktepe, Kocapınar köylerindeki konutlarda hasar tespit çalıģmaları yapılmıģtır. Tablo 10 : Tabi afet nedeniyle gelir kaybı ve alt yapı hasarına uğrayan mahallerde yapılan hasar tespit çalıģmaları Afetin Türü Yılı Ġli Ġlçesi Kasabası/ Köyü Açıklamalar Sel/su baskını 2010 Niğde Bor Alt yapı hasar tespit çalıģması Sel/su baskını 2010 Niğde Merkez Sazlıca Alt yapı hasar tespit çalıģması Sel/su baskını 2010 Niğde Bor Kızılca Alt yapı hasar tespit çalıģması Sel/su baskını 2011 Niğde Bor Kızılca Alt yapı hasar tespit çalıģması Sel/su baskını 2011 Niğde Merkez Kayırlı Alt yapı hasar tespit çalıģması Sel/su baskını 2011 Niğde Merkez Konaklı Alt yapı hasar tespit çalıģması AĢırı kar yağıģı 2012 Niğde Çiftlik Kitreli Alt yapı hasar tespit çalıģması Heyelan 2013 Niğde Merkez GümüĢ Alt yapı hasar tespit çalıģması Sel/su baskını 2014 Niğde Çamardı Alt yapı hasar tespit çalıģması Yer Seçimi ÇalıĢmaları : Nakilleri uygun görülen afetzede hak sahiplerinin konutlarının taģınacağı yerlerle ilgili olarak yer seçimi çalıģmaları yapılarak yer seçimi raporları düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ġlimiz Bor ilçesi Kaynarca Köyünde muhtemel zemin çökmesi afetinden etkilenen 3,4 ve 5. etap hak sahipleri için Yer Seçimi Raporları düzenlenmiģtir Hak Sahipliği ÇalıĢmaları : KiĢilere yapılacak yardımlara (konut, ahır, iģyeri, tadilat yardımı) esas olmak üzere hak sahipliği çalıģmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Ġlimiz Bor Ġlçesi Kaynarca Köyünde muhtemel zemin çökmesi afetinden etkilenen afetzedeler için, Altunhisar Ġlçesi Yakacık ve UlukıĢla Köylerinde, Ġlimiz Merkez Hacıabdullah ve Kayırlı Kasabalarında, Ġlimiz Çiftlik Ġlçesi Bozköy Kasabasında kaya düģmesi afetinden etkilenen afetzedeler için hak sahipliği inceleme komisyonları kurularak hak sahipliği çalıģmaları yapılmıģtır GörüĢ Verilmesi : Hazineye ait yerlerin satıģ kiralama ve tahsis iģlemleri ile ilgili olarak Müdürlüğümüze görüģ sorulması bu çerçevede görüģ yazılarının yazılması iģlemleri yapılmıģtır. 13

19 1.7.2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ġube Müdürlüğü: Olayın meydana geldiği bölgede en hızlı Ģeklde tarama yapmak ve olayın büyüklüğü eklenen alan ve nüfus gibi bilgiler içeren ilk değrelendirmeleri BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ivedi olarak bildirmek. Olay bölgesine sağlık, arama-kurtarma ile ilk yardım ekiplerinin sorunsuz ve süratli bir Ģekilde ulaģabilmesi için trafik, emniyet ve çevre güvenliği tedbirlerini almak. Olay bölgesinde yapılan tespitler, ölü ve yaralı sayıları, hasar durumları ve acil ihtiyaçlar gibi bilgileri ve bunlara iliģkin geliģmeleri BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ivedi olarak bildirmek. Bakanlık veya bağlı yada ilgili kurum afet ve acil durum yönetim merkezlerince; görev ve sorumluluk alanına iliģkin olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karģılanmasına yönelik çalıģmaların öncelikle kurum imkanlarıyla yürütmek, imkanlarını aģan ihtiyaçları BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirmek. Ġl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince; sorumluluk bölgelerinde oluģan olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karģılanmasına yönelik çalıģmaları öncelikle il imkanlarıyla yürütmek; hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde il düzeyinde kurum ve kuruluģlar arasında iģbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Ġlin imkan ve kapasitesini aģan olaylarda ihtiyaç duyulan ekip, ekipman v.b. yardım malzemelerini; cinsi, miktarı ve nitelikleri açık olarak belirtmek suretiyle BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden talep etmek Yılından Ġtibaren ġubemizin ÜretmiĢ Olduğu Hizmet Verileri Niğde Ġli Kurumlara ait Kriz Merkezi dosyası hazırlanması Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Nöbetçi Memurluğu talimatı hazırlanması. 01/07/ saat çalıģma esasına geçilmesi 08/07/2011 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulması. 11/11/2011 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi hazırlanması. 05/03/2012 ALO AFAD ın Ġlimizde faaliyete geçmesi. 31/05/2012 HaberleĢme Sisteminin GeliĢtirilmesi Projesinin hazırlanması. 29/06/2012 Ġl ve Ġlçeler Yardım Komitesinin hazırlanması. 17/08/2012AFAD envanteri bilgi sisteminde Oğuz ÇOLAK ın görev alması. 14

20 01/11/2013 VatandaĢların afet ve acil durumlarda yoğun olarak kullanması öngörülen yerlerin koordinatlarının hazırlanması ve AFAD BaĢkanlığına gönderilmesi. 16/09/2013 Ġlçelerdeki siren sistemleri test ettirilmiģtir. 26/09/2013 Niğde Ġli tüm kurumların iletiģim bilgileri hazırlanıp AFAD BaĢkanlığına gönderilmiģtir. Uydu telefonu düzenli aralıklarla test edilip takip formu AFAD BaĢkanlığına gönderilmiģtir. ġubemizin 23/01/2014 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü binasına taģınması ve nöbet tutan personelimizin nöbetlerini, 112 Acil Çağrı Merkezinde diğer kurumlarla beraber tutması. Adres değiģikliği ile ilgili AFAD BaĢkanlığının ve diğer Ġl Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi. Nöbetçi personelin sadece 122 Afet Acil Çağrı Hattına değil, tüm 112 Acil Çağrılara cevap vermesi ve ilgili kurumlara yönlendirmesi,, Sabit HF/SSB Telsizinin Müdürlüğümüz binasından sökülüp, 112 Acil Çağrı Merkezi binasına monte edilmesi, Sabit Uydu Telefonunun binasından sökülüp, 112 Acil Çağrı Merkezi binasına monte edilmesi, AFAD BaĢkanlığının belirlemesi üzerine ana istasyonumuz seçilen Adana Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğünün yapmıģ olduğu HF/SSB Telsiz Çevrimlerine katılım gösterilmesi. Adana Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğünün ana istasyonluk görevini Müdürlüğümüze devrettiği zamanlarda ise Ģubemizin çevrimleri gerçekleģtirmesi. Çevrim sonuçlarının Adana Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmesi, Mevcut telefon rehberinin güncellenmesi ve rehberdeki yönetici isimlerinin güncellenmesi, ayrıca AFAD BaĢkanlığının istemiģ olduğu Uydu Telefon Rehberinin hazırlanması ve BaĢkanlığa gönderilmesi, Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu araç HF/SSB Telsizi, sayısal araç telsizi, sayısal el telsizi, sayısal sabit telsiz ile bunlara bağlı olarak röle ve link ihtiyacının UTEL Telekomünikasyon ile birlikte tespit edilmesi ve cihazların listesinin yaklaģık maliyetiyle birlikte AFAD BaĢkanlığına gönderilmesi, Müdürlüğümüze gelen ihbarların, aylık listede bulunan Arama Kurtarma Teknisyenlerine ve ilgili ġube Müdürlerine anında bildirilmesi, gerektiğinde Ġlk Görevlendirme ve Görev Sonuç Raporu düzenlenmesi, AFAD BaĢkanlığına Ortak Afet Rölesi kurdurulacak yer bilgilerinin verilmesi, AFAD BaĢkanlığının Ġl Müdürlüklerini uzmanlaģtırmak istemesi sonucu Ģubemizin BiliĢim Sistemleri konusunda uzmanlık istemesi, AFAD BaĢkanlığı ve Müdürlüğümüzün yürüttüğü projelerde (TAMP ÇalıĢma Grubu, Stratejik Plan ÇalıĢmaları gibi), istenildiğinde görev almak, 15

21 AFAD BaĢkanlığına, isteği üzerine yatırım bütçe teklifi verilmesi. Teklif olarak sayısal telsiz projesinin sunulması, Ayrıca aylık nöbet çizelgelerinin hazırlanması, çalıģmaları yapılmıģtır. Tablo 11 : 2009 Yılından Ġtibaren ġubede ĠĢlem Gören Ġhbarlar SAYI TARĠH GÖREV TÜRÜ YER 2009 YILI Trafik kazası Pozantı Ereğli KavĢağı Boğulma DikilitaĢ Trafik kazası UlukıĢla Ġlç.otoban giriģi Su baskını Hacıbayli kas Yangın Hançerli Köyü 2010 YILI Trafik kazası UlukıĢla Ġlç.otoban giriģi ġüpheli paket incelemesi Organize Sanayi Çapa Makinesi Develet Hastanesi Trafik kazası Pozantı kırkgeçit Dağda mahsur kalma Nar köyü Boğulma Güllüce göleti Boğulma Gebere barajı Yangın Küçükköy Kayıp çocuk Çamardı Ġlç.Orhaniye Ky Yangın Bor Ġlç.Okçu Ky Yangın Çamardı Ġlç.Çukurbağ Kas Kayıp ġahıs Kayırlı Kas Kayıp çocuk Hacıabdullah kas Kayıp çocuk Çiftlik Ġlç.Kardak Ky 2011 YILI Kayıp ġahıs Bor Ġlçesi Kavuklu Ky Kayıp ġahıs Çamardı Ġlç.Emli Vadisi Hasta Dağcı Çamardı Ġlç.Demirkazık D Kayıp çocuk Edikli Kasabası Kayıp çocuk Bor Ġlçesi Balcı köyü Kayıp çocuk Niğde Betonköprü Boğulma GümüĢler Göleti Trafik Kazası UlukıĢla Ereğli otoyol kavģağı Yangın Yarhisar Kasabası Trafik Kazası Otoyol 6. Tunel 16

22 Boğulma Nar köy Boğulma Çifteköy Kaybolma Altunhisar Kaybolma GümüĢler Kasabası Göcük Atasanayi Kayıp Ģahıs GümüĢler Kasabası Dağcılık Kazası Demirkazık 2012 YILI Kaybolma Kırkpınar köyü Trafik Kazası UlukıĢla Dağcılık Kazası Demirkazık Dağcılık Kazası Demirkazık Dağı Yangın GümüĢler Kasabası Yangın Keçikalesi Kasabası Kayıp Ģahıs Niğde Merkez Dağcılık Kazası Çamardı gürpınar mevkii Hasta Dağcı Aladağlar alaca mevki Boğulma Çamardı Üskül Köyü Hasta Dağcı Aladağlar Yedigöller Mevki Dağda Kaybolma Aladağlar Cimbar Vadi 2013 YILI Kayıp Çocuk Altunhisar Uluören Kasabası Kayıp Ģahıs Orhanlı Kasabası Kayıp Ģahıs Bahçeli Kasabası Kayıp Ģahıs Kaynarca Kasabası Kuyuya Çocuk DüĢmesi Kızılca Kasabası Boğulma GümüĢler Kasabası Dağcılık Kazası Çamardı Yelatan Köyü Duvar Çökmesi Eskisaray Mah.Kilise Boğulma YeĢilyurt Kasabası Maden Çökmesi Maden Köyü Trafik kazası UlukıĢla 7 Virajlar yolu Yangın UlukıĢla Ġlçesi Kozluca Ky Trafik kazası Çamardı Ġlçesi Mahmatlı Kas Yangın Küçükköy Yangın Yayla yolu Dağda Mahsur kalma (Hay) Kırkpınar köyü Kuyuda Boğulma Çamardı Yeniköy Ot Yangını Merkez Tepeköy 17

23 Trafik Kazası UlukıĢla Çiftehan Kayıp çocuk Bor Tepeköy Trafik Kazası Çiftlik Dağda Kaybolma Niğde Keçikalesi-Aksaray Akçakent 2014 YILI Göçük Merkez Sel Maden Köyü Kuyuya Çocuk DüĢmesi Kiledere Kasabası Trafik Kazası Tepeköy Gaz Sızıntısı Merkez Dağda Mahsur kalma Aladağlar Kuyuya Köpek DüĢmesi Yakacık Köyü Sel AğcaĢar Köyü Yönetim Hizmetleri ġube Müdürlüğü Müdürlük personelinin özlük iģlemlerinin yürütülmesi, Müdürlüğün idari ve mali hizmetlerinin yürütülmesi, Yıllık bütçe teklifinin hazırlanması, Müdürlüğün Lojistik hizmetlerinin yürütülmesi, Gelen ve giden evrak kayıtlarının yapılması, iģ bölümü yönergesine göre evrakların ilgili Ģubeye havalesinin yapılarak Ġl Müdürüne sunulması,posta ve zimmetlerin hazırlanması ile Posta ve evrak dağıtım hizmetlerinin yürütülmesi ġubenin görev alanında kalan komisyon sekreter ya ve baģkanlığının yürütülmesi, Dairemizin denetimi ve dairemizce yapılması gereken denetimlerle ilgili iģ ve iģlemlerin yapılması, Evrakların Suret ve fotokopilerinin onaylanması, TaĢınır Mal Yönetmeliği ile ilgili iģlerin yapılması, Müdürlüğümüze ait konutların Kamu Konutları Yönetmeliğine göre: her türlü iģ ve iģlemlerinin yürütülmesi, Hizmet binasının bakım,onarım ve iyileģtirme iģ ve iģlemlerinin sağlanması(arızaların giderilmesi dahil), 18

24 Müdürlük hizmet araçlarının kullanılması, periyodik olarak bakım, onarım ve iģletiminin sağlanması. Stratejik plan çalıģmalarının yürütülmesi Yılından Ġtibaren ġubemizin ÜretmiĢ Olduğu Hizmet Verileri Tablo 12 : ġubemizde ĠĢlem Gören Evrak Sayılarının Oranı Yıllar Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Toplam Gelen -Giden Evrak Sayısı Tablo 13: Ġl Müdürlüğümüzün 2009 Yılından Beri KullamıĢ Olduğu Kaynakların Gelir Gider Durumu Yılı Gelir TL Personel Gider TL Cari Kaynak Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü; Cari Harcamalar Niğde Ġl Özel Ġdaresi Tarafından KarĢılanmıĢtır. Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü; Cari Harcamalar Niğde Ġl Özel Ġdaresi Tarafından KarĢılanmıĢtır. Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü; Cari Harcamalar Niğde Ġl Özel Ġdaresi Tarafından KarĢılanmıĢtır. Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü; 19

25 Cari Harcamalar Niğde Ġl Özel Ġdaresi Tarafından KarĢılanmıĢtır Personel Giderleri Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü; Cari harcamalar ise 28/02/2014 tarihine kadar niğde il özel idaresi, 28/02/214 tarinden sonra ise maliye muhasebat genel müdürlüğü tarafından karģılanmaktadır Sivil Savunma ve Müdahale ġube Müdürlüğü Kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlarda sivil savunma hizmetlerini planlanması ve yürütülmesi. Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi. Seferberlik ve savaģ hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakların tespit edilmesi. Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin korunmasını sağlamaya yönelik çalıģmaların yapılması Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karģı alınacak önlemleri ve yapılacak çalıģmaların tespit edilmesi ve bunlarla ilgili, kamu ve özel kurum ve kuruluģlar arasında koordinasyonun sağlanması. Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluģları, yabancı kiģi ve kuruluģlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalıģmalarının yürütülmesi. Ġtfaiyeile arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluģlarla iģbirliğinin yapılması. Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi. 20

26 Yılından Ġtibaren ġubemizin ÜretmiĢ Olduğu Hizmet Verileri Tablo 14 : Arama Kurtarma Ekibinin Görev Ġstatistikleri Görev Türü Toplam Dağcılık Kazası Kaybolma Boğulma Bina Çökmesi ĠĢ Mak. SıkıĢma 1 1 Sel Trafik Kazası Yangın Maden Kazası 1 1 Kuyuya DüĢme Gaz Sızıntısı 1 KBRN Kazaları 1 1 TOPLAM Tablo 15 : Arama Ve Kurtarma Ekibinin Arama ve Kurtarma Faaliyetleri SAYI TARĠH GÖREV TÜRÜ YER SONUÇ 2009 YILI Trafik kazası Pozantı Ereğli KavĢağı 1 ölü Boğulma DikilitaĢ 1 ölü Trafik kazası UlukıĢla Ġlç.otoban giriģi 1 ölü Su baskını Hacıbayli kas. Maddi hasar Yangın Hançerli Köyü 2010 YILI Trafik kazası UlukıĢla Ġlç.otoban giriģi 1 ölü ġüpheli paket incelemesi Organize Sanayi Radyasyon incelemesi yapılarak organize sanayi karakol kom.teslim edildi 21

27 Çapa Makinesi Devlet Hastanesi Çapa makinesinin Ģahsın vucudundan ayrılması-sağ Trafik kazası Pozantı kırkgeçit 1 ölü Dağda mahsur kalma Nar köyü Boğulma Güllüce göleti 1 ölü Boğulma Gebere barajı 1 ölü Yangın Küçükköy Ot yangını Kayıp çocuk Çamardı Ġlç.Orhaniye Ky sağ Yangın Bor Ġlç.Okçu Ky Ot yangını Yangın Çamardı Ġlç.Çukurbağ Kas Ot yangını Kayıp ġahıs Kayırlı Kas sağ Kayıp çocuk Hacıabdullah kas sağ Kayıp çocuk Çiftlik Ġlç.Kardak Ky sağ 2011 YILI Kayıp ġahıs Bor Ġlçesi Kavuklu Ky ölü Kayıp ġahıs Çamardı Ġlç.Emli Vadisi sağ Hasta Dağcı Çamardı Ġlç.Demirkazık D. sağ Kayıp çocuk Edikli Kasabası sağ(3) Kayıp çocuk Bor Ġlçesi Balcı köyü sağ(1) Kayıp çocuk Niğde Betonköprü sağ(1) Boğulma GümüĢler Göleti ölü(1) Trafik Kazası UlukıĢla Ereğli otoyol kavģağı ölü(1) sağ (1) Yangın Yarhisar Kasabası Maddi kayıp Trafik Kazası Otoyol 6. Tunel 1 Yaralı Boğulma Nar köy 1 Ölü Boğulma Çifteköy 1 Ölü Kaybolma Altunhisar 1 Sağ Kaybolma GümüĢler Kasabası 1 Ölü 22

28 Göcük Atasanayi 3 Yralı Kayıp Ģahıs GümüĢler Kasabası Dağcılık Kazası Demirkazık 8 kiģi 4'ü yaralı 2012 YILI Kaybolma Kırkpınar köyü 1 Sağ Trafik Kazası UlukıĢla 1 Ölü 42 Yaralı Dağcılık Kazası Demirkazık 12 kiģi Ölü (1) Dağcılık Kazası Demirkazık Dağı 5 kiģi Ölü (1) Yangın GümüĢler Kasabası Yangın Keçikalesi Kasabası Kayıp Ģahıs Niğde Merkez Sağ (1) Dağcılık Kazası Çamardı gürpınar mevkii Sağ (2) Hasta Dağcı Aladağlar alaca mevki Ölü (1) Boğulma Çamardı Üskül Köyü Ölü (1) Hasta Dağcı Aladağlar Yedigöller Mevki Sağ (1) Dağda Kaybolma Aladağlar Cimbar Vadi Sağ (4) 2013 YILI Kayıp Çocuk Altunhisar Uluören Kasabası Sağ (1) Kayıp Ģahıs Orhanlı Kasabası Sağ (1) Kayıp Ģahıs Bahçeli Kasabası Sağ (1) Kayıp Ģahıs Kaynarca Kasabası Sağ (1) Kuyuya Çocuk DüĢmesi Kızılca Kasabası Sağ (1) Boğulma GümüĢler Kasabası Ölü (1) Dağcılık Kazası Çamardı Yelatan Köyü Sağ (1) Duvar Çökmesi Eskisaray Mah.Kilise Boğulma YeĢilyurt Kasabası Ölü (2) Maden Çökmesi Maden Köyü Ölü (2) Trafik kazası UlukıĢla 7 Virajlar yolu Sağ (1) 23

29 Yangın UlukıĢla Ġlçesi Kozluca Ky Trafik kazası Çamardı Ġlçesi Mahmatlı Kas Sağ (2) Yangın Küçükköy Yangın Yayla yolu Dağda Mahsur kalma (Hay) Kırkpınar köyü Kuyuda Boğulma Çamardı Yeniköy Ölü (1) Ot Yangını Merkez Tepeköy Trafik Kazası UlukıĢla Çiftehan Sağ(7) Ölü(1) Kayıp çocuk Bor Tepeköy Sağ (1) Trafik Kazası Çiftlik Sağ (1) Dağda Kaybolma Niğde Keçikalesi-Aksaray Akçakent Sağ (1) 2014 YILI Göçük Merkez Sel Maden Köyü Kuyuya Çocuk DüĢmesi Kiledere Kasabası Trafik Kazası Tepeköy Ölü(1) Gaz Sızıntısı Merkez Dağda Mahsur kalma Aladağlar Sağ (2) Kuyuya Köpek DüĢmesi Yakacık Köyü Sağ (1) Sel AğcaĢar Köyü ĠĢ Mak. SıkıĢma OSB Sağ (1) Tablo 16: Ġl ve Ġlçeler Afet Acil Yardım Planları ĠL VE ĠLÇELER PLANIN GÜNCELLEME VE ONAY TARĠHĠ Niğde Altunhisar kaymakamlığı Çiftlik kaymakamlığı Bor kaymakamlığı UlukıĢla kaymakamlığı Çamardı kaymakamlığı

30 Tablo 17 : Diğer Planlamalara ĠliĢkin Bilgiler Ġl Afet Müdahale planının yapılması için komisyon oluģtrulmuģtur Pilot illerin planı yapmasını müteakip ilimiz Afet Müdale Planıda yapılacaktır. Ġl Afet ve Acil Yardım Planı Ġl Sivil Savunma Planı Ġlçe Sivil Savunma Planları Kurumların Sivil Savunma Planları 2012 yılında yapıldı 2014 yılında yapıldı yılında yapıldı yılında yapıldı Tablo 18: Denetim ĠĢleri Ġtfaiye denetimleri tarihinde baģlamıģ olup tarihinde sona erecektir. Tablo 19: Seferberlik ĠĢlemleri Kurumuz ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ait 24 Saat ÇalıĢma Planı Her yıl güncellenmekte Müdürlüğümüze ait Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Seferberlik ve savaģ Hazırlıkları, Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik Yıllık Faaliyet ve Hazırlık Durum Raporu hazırlanarak AFAD BaĢkanlığına gönderilmektedir. Personel Ve Araç Ertelemelerin Ġl Topyekün Savunma Seferberlik ve SavaĢ Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantıları Ġl-Ġlçe Kaynak Sayım Cetvellerinin Güncellemeleri SavaĢ Hasarı Onarım Planları Her yıl yapılmakta Her yıl yapılmakta Her yıl Nisan ayında yapılmakta Her yıl güncellenmekte Güncellemeler Devam Etmekte 25

31 Tablo 20 : Kurumlara verilen eğitimler SIRA NO EĞĠTĠMĠN KONUSU EĞĠTĠM VERĠLEN KURULUġ EĞĠTĠMĠN TARĠHĠ EĞĠTĠMĠ VEREN ÖĞRETMEN YARDIMCI 1 Sivil Savunma Amirleri Eğitimi Belediyeler Gürcan Senir YaĢar Ayan 2 Sivil Savunma Amirleri Eğitimi Kurum ve KuruluĢlar Gürcan Senir - ġevki Türk YaĢar Ayan - ġerife Akbulut 3 Alarm Kod ĠĢlem Görevlileri Eğitimi Kurum Ġçi Gürcan Senir -ġerife Akbulut ġevki Türk 4 Doğal Afetler Konusunda Eğitim PTT ġevki Türk Adnan Gül- Mustafa Tekgündüz 1 Aday Memurların Eğitimi Kurum Personeli Aday Memurlar (14) KiĢi ġevki Türk - Erdoğan GöktaĢ - Yusuf Kenan Aydın - Melih Ayan - Gürcan Senir - Hüseyin Senir - Ercan Yenigün 1 Aday Memurların Eğitimi Kurum Personeli Aday Memurlar (4) KiĢi 5 KASIM - 28 ARALIK 2012 ġevki Türk - Gürcan Senir - Erdoğan GöktaĢ - Ercan Yenigün - Hüseyin Senir - Ruhi Erginer 1 Alarm Kot Görevlileri Eğitimi Kurum KuruluĢ ve Belediyeler ġevki Türk Ġlker Koçak 2 Sivil Savunma Amirleri Eğitimi Kurum KuruluĢ ve Belediyeler ġevki Türk - Aynur Sayar - Gürcan Senir Ġlker Koçak 26

32 Tablo 21 :BaĢkanlık ve Kurumların vermiģ olduğu eğitim SIRA NO EĞĠTĠMĠN KONUSU EĞĠTĠMĠ VEREN KURULUġ EĞĠTĠMĠN TARĠHĠ ĠSTENĠLEN KĠġĠ GĠDEN KĠġĠ KURUMUN ÖNERĠSĠ 1 ĠL MÜDÜRLERĠ EĞĠTĠMĠ PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRE BAġKANLIĞI 2 AFADEM ġevkġ TÜRK GÜRCAN SENĠR - ERCAN YENĠGÜN 3 ARGE EĞĠTĠMĠ PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRE BAġKANLIĞI 26 NĠSAN -11 HAZĠRAN 2010 SELĠMSERDAR DEMĠRÖREN - MUTLU UYSAL - OĞUZ ÇOLAK - SERKAN KÖKSAL - RUHĠ ERGĠNER 4 5 JEO FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ EĞĠTĠMĠ 6 YÖNETĠCĠ EĞĠTĠMĠ BAġBAKANLIK PLANLAMA ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ DEVLET PERSONEL BAġKANLIĞI (KAYSERĠDE YAPILMIġ ) SERKAN KÖKSAL GÜRCAN SENĠR 1 KBRN EĞĠTĠMĠ AFADEM JAPONYA DEPREMĠNĠN YILDÖNÜMÜ JAPONYA BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ ġevkġ TÜRK YAġAR AYAN -ERKĠN AYGIT - ZAFER AKYOL - ERDOĞAN GÖKTAġ - YUSNUS AKSOY - ERCAN GÜNEġ 3 TEMEL AFET BĠLĠNCĠ EĞĠTĠCĠ EĞĠTĠMĠ AFADEM GÜRCAN SENĠR GÜRCAN SENĠR GÜRCAN SENĠR - ERCAN YENĠGÜN - ERDOĞAN GÖKTAġ 4 TEMEL ĠTFAĠYECĠ KURSU AFADEM ULUKIġLA BELEDĠYESĠ ÖZGÜN BÜLENT BĠLEN ULUKIġLA BELEDĠYESĠ ÖZGÜN BÜLENT BĠLEN 5 6 TEMEL ARAMA KURTARMA EĞĠTĠMĠ TEMEL ARAMA KURTARMA EĞĠTĠMĠ AFADEM AFADEM 28 MAYIS - 15 HAZĠRAN YUNUS AKSOY - ERCAN GÜNEġ NECATĠ OKUR YUNUS AKSOY - ERCAN GÜNEġ NECATĠ OKUR 7 TEMEL KBRN KURSU AFADEM YAġAR AYAN YAġAR AYAN 8 HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMEN EVĠ NĠĞDE ġevkġ TÜRK ġevkġ TÜRK 9 AFETLERDE PSĠKO SOSYAL HĠZMETLER EĞĠTĠMĠ AFADEM ÜMĠT YALDIZ ÜMĠT YALDIZ

33 10 11 ARAMA KURTARMA EKĠPMANLARI EĞĠTĠMĠ TEMEL ARAMA KURTARMA EĞĠTĠMĠ BAHÇE ġehġr ÜNĠVERSTESĠ REKTÖRLÜĞÜ AFADEM ZAFER AKYOL - MURAT KESTEK - ERKĠN AYGIT EĞĠTĠM ALMAYAN PERSONEL ĠSMĠ ĠSTENMĠġ 12 TEMEL KBRN KURSU AFADEM ERKĠN AYGIT - ZAFER AKYOL ERKĠN AYGIT - ZAFER AKYOL 1 AFET HUKUKU HASAR TESPĠTĠ HAK SAHĠPLĠĞĠ BORÇLANDIRMA YER SEÇĠMĠ AFADEM ġevkġ TÜRK ġevkġ TÜRK 2 AJANS TERMĠNAL YAZILIMI MOBĠL TERMĠNAL YAZILIMI NĠĞDE VALĠLĠĞĠ OĞUZ ÇOLAK - YUNUS TEMEL - ZAFER AKYOL - KADĠR KOÇ 3 SODES EĞĠTĠMĠ TĠCARET VE SANAYĠ ODASI AĠLE VE BĠYER EĞĠTĠMĠ AFADEM GÜRCAN SENĠR - AYNUR SAYAR - ġerġfe AKBULUT - ġerġfe KALKAN - OĞUZ ÇOLAK- MURAT KESTEK OĞUZ ÇOLAK - ġerġfe KALKAN - ZELĠHA KAYA - EMRAH ġenyüz AYNUR SAYAR - ġerġfe AKBULUT ġerġfe KALKAN - OĞUZ ÇOLAK- MURAT KESTEK 5 CĠHAZ VE AKSESUVARLARIN TESLĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ĠSTANBUL ASELSAN ZFER AKYOL - KADĠR KOÇ - YUNUS AKSOY 6 KONTEYNĠR KENTLERDE GÖREV YAPAN PERSONEL AFADEM MURAT KESTEK - YAġAR AYAN - ERKĠN AYGIT - YUNUS AKSOY - ĠLKER KOÇAK MURAT KESTEK - YAġAR AYAN - ERKĠN AYGIT - YUNUS AKSOY - ĠLKER KOÇAK 7 KĠMSE YOKMU YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ ĠSTANBUL FUAR MERKEZĠ ġevkġ TÜRK - OĞUZ ÇOLAK - ZELĠHA KAYA- HACI ALĠ YILDIZ - CANER AYBAR 8 TEMEL EĞĠTĠM AFADEM YUNUS AKSOY YUNUS AKSOY 9 KBRN EĞĠTĠMĠ AFADEM GÜRCAN SENĠR- YUNUS AKSOY - HACI ALĠ YILDIZ - NECATĠ OKUR 28

34 10 KBRN EĞĠTĠMĠ AFADEM GÜRCAN SENĠR GÜRCAN SENĠR 11 TELSĠZ SĠSTEMĠ EĞĠTĠMĠ AFADEM HACI ALĠ YILDIZ 12 KIġ DAĞCILIĞI EĞĠTĠMĠ AHĠLER KALKINMA AJANSI ARAMA VE KURTARMA TEKNĠSYENLERĠ 13 KBRN FARKINDALIK EĞĠTĠMĠ BAġKANLIK SĠNEVĠZYON EMNĠYET AKILLI SINIFLARDA TÜM KURUM,KURULUġ,GAZETECĠLER, BELEDĠYELER, MUHTARLAR 14 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM SEMĠNERĠ NĠĞDE VALĠLĠĞĠ OĞUZ ÇOLAK - MEHMET DADI - ġerġfe KALKAN 1 AFETE HAZIR OKUL KAMPANYASI AFADEM TATBĠKAT ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SODES EĞĠTĠMĠ NĠĞDE VALĠLĠĞĠ PALNLAMA VE KORDINASYON VE ĠZLEME BĠRĠMĠ 4 ĠLK YARDIM EĞĠTĠMĠ ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜRCAN SENĠR - AYNUR SAYAR AYNUR SAYAR ARAMA VE KURTARMA TEKNĠSYENLERĠ HACI ALĠ YILDIZ ARAMA VE KURTARMA TEKNĠSYENLERĠ VE RAMAZAN KOÇ 5 KUKUKĠ DÜZENLEMELERE ĠLĠġKĠN EĞĠTĠM AFADEM ERCAN YENĠGÜN - ERDOĞAN GÖKTAġ ERDOĞAN GÖKTAġ 6 AFETE HAZIR TÜRKĠYE EĞĠTĠMĠ BAġKANLIK (ARENA MEGA GÖSTERĠ MERKEZĠ) ġevkġ TÜRK - MEHMET DADI- ZAFER AKYOL - MURAT KESTEK - KADĠR KOÇ 7 KROKĠ VE HARĠTALARIN SAYISALLAġTIRILMASI EĞĠTĠMĠ AFADEM SELĠM SERDAR DEMĠRÖREN - MUTLU UYSAL 8 E.Y.Y METODU ĠLE ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM AFADEM YATIRIM PROĞRAMINA ALINAN EĞĠTĠM 29 RUHĠ ERGĠNER ZELĠHA KAYA RUHĠ ERGĠNER ZELĠHA KAYA 9 BÜTÇELEME EĞĠTĠMĠ AFADEM KAZIM ÇINAR KAZIM ÇINAR 10 BÜTÇELEME EĞĠTĠMĠ AFADEM TURAN BAġER TURAN BAġER 11 ĠNSAN KAYNAKLARI GELĠġTĠRME EĞĠTĠMĠ AFADEM ADNAN GÜL ADNAN GÜL 12 ġube MÜDÜRLERĠ EĞĠTĠ AFADEM ERCAN YENĠGÜN ERCAN YENĠGÜN

35 Tablo 22 : Yıllları Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler 2010 Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler Eğitimin konusu Ġlköğretim Lise Mesleki Eğitim Yurt ve Pansiyon Kurum Sayısı Doğal afetler ve tahliye tatbikatı Yangın eğitimi Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler Doğal afetler ve tahliye tatbikatı Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler Doğal afetler ve tahliye tatbikatı Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler Doğal afetler ve tahliye tatbikatı Yangın eğitimi 2 Aile ve Birey Eğitimi 8 Aileye eğitim verilmiģtir. Doğal afetler ve tahliye tatbikatı Yılı Okul ve Kurumlara Verilen Eğitimler Yangın eğitimi 2 Arama Kurtarma ve Ġlk Yardım Teknikleri 7 30

36 1.7.5 TeĢkilat ġeması 31

37 2 BÖLÜM II 2.1 DURUM ANALĠZĠ PaydaĢ Analizi Müdürlüğümüz faaliyet alanı itibariyle toplumun hemen hemen tüm kesimi ile paydaģ iliģkisine sahiptir. Stratejik plan dahilindeki faaliyetlerin gerçekleģtirilmesinde paydaģların süreçlere yapacağı katkıya önem veren Müdürlüğümüz,iç ve dıģ paydaģlarını analiz ederek, paydaģların sürece hangi aģamada nasıl katkı sağlayacağını belirlemiģtir. Ġç paydaģlarımız kurum müdürleri ve çalıģanlardan oluģmakta olup; dıģ paydaģlarımız ise temel ortak, stratejik ortak ve hizmet alanlar olmak üzere 3 sınıfta gruplandırılmıģtır. Stratejik ortaklar, kurumun vizyonunu belirlerken varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek stratejik amaçları gerçekleģtirmek üzere iģbirliği yaptığımız kurum ve kuruluģlardır. Temel ortaklar ise kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız, iģbirliği yapmak zorunda olduğumuz kurum ve kuruluģlardır. Hizmet alanlar ise Müdürlüğümüz ve ortaklarınca üretilen ürün ve hizmetlerden istifade eden kesimdir. 32

38 PaydaĢların tespit edilmesi PAYDAġLAR DIġ/ ĠÇ TEMEL ORTAK STRATEJĠK ORTAK HĠZMET ALANLAR VatandaĢlar DıĢ Personel Ġç Valilik DıĢ Ġl Jandarma DıĢ Komutanlığı Belediye BaĢkanlığı DıĢ Cumhuriyet BaĢsavcılığı DıĢ Niğde Ün. Rektörlüğü DıĢ Ġl Emniyet Müdürlüğü DıĢ Ġl Müftülüğü DıĢ Kapalı Ceza Evi DıĢ Müdürlüğü Açık Ceza Evi DıĢ Müdürlüğü Aile Sosyal Politikalar Ġl DıĢ Müdürlüğü Bilim-Sanayi ve DıĢ Teknoloji Müdürlüğü O.S.B. Müdürlüğü DıĢ S.G.K. Müdürlüğü DıĢ ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu DıĢ Müdürlüğü Ġl Çevre ve ġehircilik DıĢ Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü DıĢ Tapu Kadastro DıĢ Müdürlüğü MEPAġ DıĢ Gençlik Hizmetleri ve DıĢ Spor Müdürlüğü Yurt-Kur Müdürlüğü DıĢ 33

39 M.P. Yurdu Müdürlüğü DıĢ Tarım Gıda Hayvancılık DıĢ il Müdürlüğü Sanayi Ticaret Ġl DıĢ Müdürlüğü Ġl Özel Ġdaresi DıĢ Ġl Nüfus ve VatandaĢlık DıĢ Müdürlüğü Kültür Turizm DıĢ Müdürlüğü Defterdarlık DıĢ Ġl Milli DıĢ EğitimMüdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği DıĢ Genel Sekreterliği Ġl Sağlık Müdürlüğü DıĢ Ġl Halk Sağlığı DıĢ Müdürlüğü Ġl Telekom Müdürlüğü DıĢ PTT BaĢ Müdürlüğü DıĢ Kara Yolları 64. ġube DıĢ Müdürlüğü DDY Gar Müdürlüğü DıĢ DSĠ 45. ġube Müdürlüğü DıĢ Meteoroloji Müdürlüğü DıĢ Orman ĠĢleri Müdürlüğü DıĢ Orman ve Su ĠĢleri ġube DıĢ Müdürlüğü Bankalar DıĢ Özel Sektör KuruluĢları DıĢ Kaymakamlıklar DıĢ Belediyeler DıĢ Tablo 23 : Paydaş Analizi 34

40 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DIġ PAYDAġ ANKETĠ KĠġĠSEL BĠLGĠLER BÖLÜMÜ Grafik 1 : Dış Paydaş Anketine Katılan Kişilerin Cinsiyet Sayısı Grafik 2 : Dış Paydaş Anketine Katılan Kişilerin Öğrenim Durumu Erkek Bayan Öğrenim Durumu Cinsiyet 0 Önlisans Lisans Grafik 3 : Dış Paydaş Anketine Katılan Kurum ve Kuruluşlar Grafik 4 : Dış Paydaş Anketine Katılan Kişilerin Yaş Aralığı Yerel Yönetim Kamu Kurumu Ankete Katılan Kurumlar ve üzeri 1 Yaş Aralığı 35

41 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAKKINDAKĠ GENEL DÜġÜNCELERĠNĠZ NELERDĠR? Grafik 5 : Genel olarak AFAD ı nasıl buluyorsunuz? Her gün gelişen ve kendini yenileyen bir kurum Normal Gelişme Gösteren Bir Kurum Çok Yavaş gelişen Bir Kurum Hiç Gelişme Göstermeyen Bir Kurum Grafik 6 : AFAD ın topluma olan katkılarını nasıl değerlendirirsiniz? Üst Düzeyde Katkı Sağlayan Bir Kurum olduğunun Düşünüyorum Katkı Sağladığını Düşünüyorum Kararsızım Katkı Sağladığını Düşünmüyorum 36

42 DIġ PAYDAġLARIMIZIN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAKKINDAKĠ GENEL DÜġÜNCELERĠ SĠZCE ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ Grafik 7: YÖNETİM VE LİDERLİK Açısından Nasıl Bir Kurumdur? İyi yönetilen bir kurumdur. Kurum gelecek için açık bir vizyona ve hedeflere sahiptir Kurumun önem verdiği değerler bellidir. Birçok kuruma göre daha başarılıdır. Alanında uzmanlaşmış bir kurumdur. Saygınlığı yüksek bir kurumdur Kurumda verimlilik ve üretkenlik önemlidir. Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Karasızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Grafik 8: İŞ GÖRENLER AÇISINDAN Nasıl Bir Kurumdur? Kesinlikle Katılmıyorum 10 Katılmıyorum 5 Karasızım 0 Kurum çalışanları işlerini iyi yapar. Çalışanları yeterli birikim ve deneyime sahiptir. Çalışanların giyim kuşamı düzgündür. Çalışanlar kibar ve naziktir. Çalışanlar işlerinde başarılıdırlar. Çalışanlarda iş ve meslek ahlakı gelişmiştir. Kurumda yakından tanıdığım birçok insan var. Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 37

43 Grafik 9 : KURUMSAL İŞARETLER Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Karasızım Katılıyorum 2 Kesinlikle Katılıyorum 0 Kurumu temsil eden işaretler anlaşılır niteliktedir. Araçları-taşıtları hemen tanınmaktadır. Formları ve belgeleri kolayca tanınabilir. Kurumun kısaltılmış adını herkes bilir. Binaları başka kurumdakilerden çok daha iyidir. Grafik 10 : HİZMETLER Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Kurum kaliteli hizmetler sunar Sunduğu hizmetlerin arkasında durur. Hizmet sunumunda yeniliklere açıktır. Hizmet sunumunda kaynaklardan en iyi şekilde yararlanır. Yeni hizmet fırsatlarından yararlanır. Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Karasızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 38

44 Grafik 11 : KAYNAKLAR Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Kullanabileceği zengin kaynakları vardır. Parasal konularda sıkıntısı yoktur. Mali açıdan güçlü bir kurumdur. Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Karasızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Grafik 12 : İLETİŞİM VE İLİŞKİLER Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Karasızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 0 Kamuoyunda olumlu bir izlenimi vardır. Açıklamaları inandırıcıdır. Kurumsal belgeler ve yayınlar kalitelidir. Güvenebileceğim bir kurumdur. Halkla iletişiminde dürüst ve açıktır. 39

45 Grafik 13 : İLETİŞİM VE İLİŞKİLER Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Karasızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 0 Başka kurumlarla ilişkileri iyidir. Tanıtım çalışmaları yeterlidir. Medya ile ilişkilerine önem verir. İlişkilerinde düzeyli ve saygılı bir dil kullanır. Gerekli konularda kamuoyunu bilgilendirmektedir. Grafik 14 : SOSYAL SORUMLULUK Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Kesinlikle Katılmıyorum 6 Katılmıyorum 4 Karasızım 2 Katılıyorum 0 Topluma bir çok açıdan katkı sağlamaktadır. Çevre konusunda duyarlıdır. Doğal yaşamı korumaya önem verir. Kar amacı olmayan projeler yapar. Başka kurumlara yardımcı olmaya çalışır. Kesinlikle Katılıyorum 40

46 Grafik 15 : SAYGI Açısından Nasıl Bir Kurumdur? Hizmet verdiği kitlenin gereksinimlerini anlamaya çalışır. Şikayetlere duyarlılık gösterir. İlişiklerde sorun çözmeye yönelik bir tavır vardır. Kurumla işi olanlara yakın ilgi gösterir. Eleştiri ve önerilerden yararlanmaya çalışır. Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Karasızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 41

47 2.1.2 ĠÇ ÇEVRE ANALĠZĠ Ülkemizde doğal afetlere iliģkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası geliģtirilmeye baģlanmıģ; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile konuyla ilgili yasal boģluk giderilmeye çalıģılmıģtır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm imkanlarının afet bölgesine en hızlı Ģekilde ulaģmasını ve afetzede vatandaģlara en etkin ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan Afetlere ĠliĢkin Acil Yardım TeĢkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ile devam etmiģtir.türkiye de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi dir.büyük can kaybına ve geniģ çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir Ģekilde ortaya koymuģtur. EĢgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıģtır. Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan ĠçiĢleri Bakanlığı na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı na bağlı Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü ve BaĢbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile BaĢbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıģtır.ġllerde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına bağlı Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından hizmetler yürütülmektedir. 42

48 Müdürlüğümüz birim yapısı: İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde 50 adet norm kadrosu olup; 40 adeti dolu, 10 adeti ise boģ bulunmaktadır. Ayrıca AFAD BaĢkanlığına ait 1 adet AraĢtırmacı kadrosu bulunmaktadır. UNVANLAR KADRO SAYISI DOLU/BOġ Ġl Müdürü 1 1BOġ AraĢtırmacı 1 DOLU ġube Müdürü 4 1 BOġ ġef 4 3 BOġ Doktor 1 1 BOġ Endüstri Mühendisi 1 DOLU Mimar 1 1 BOġ ĠnĢaat Mühendisi 1 DOLU Harita Mühendisi 1 DOLU ġehir Plancısı 1 DOLU Jeofizik Mühendisi 1 DOLU Jeoloji Mühendisi 1 DOLU Eğitim Uzmanı 1 1 BOġ Sosyal ÇalıĢmacı 1 1 BOġ Sağlık Memuru 1 1 BOġ Çözümleyici 1 DOLU Enformasyon Memuru 4 DOLU Tekniker 2 DOLU V.H.K.Ġ 3 DOLU Muhasebeci 1 DOLU Satın alma Memuru 1 DOLU Ambar Memuru 1 DOLU Arama Kurtarma Teknisyeni 10 DOLU Teknisyen 1 DOLU Santral Memuru 2 1 BOġ ġoför 3 DOLU Hizmetli 1 DOLU TOPLAM 51 40/11 Tablo 24 : Müdürlüğümüz Dolu Kadro ve Unvan Dağılımı 43

49 ORANTISAL KARġILAġTIRMALAR Norm Kadro oranı % Fiili Kadro Oranı % Kurum Personeli sayısının Ģehir nufusuna oranı Kurum personeli sayısının ülke genelindeki AFAD personel sayınsa oranı Kurum Personel sayısının Bölge Genelindeki AFAD personel sayınsa oranı(ġç Anadolu Bölgesi) 0,015 0,011 0,783 0,584 5,31 4,835 Kurum personeli sayısının benzer illerdeki personel sayısına oranı (Aksaray.Karaman, NevĢehir) 32,90 26,76 Tablo 25 : Personel sayısının norm ve fiili kadro sayısı açısından karşılaştırılması Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı : Üniverste; 15 Yüksek Lisans; 2 Lise; 8 Ön Lisans; 13 Grafik 16 : Müdürlüğümüz öğrenim Durumu 44

50 Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Cinsiyet Sayı Oranı Bayan 5 % 15 Erkek 34 % 85 Tablo 26 : Cinsiyet Dağılımı Bayan; 5 Erkek; 34 Grafik 17 : Cinsiyet Dağılım Grafiği 45

51 Grafik 18 : İç Paydaş Anketi Personeli Memnuniyet Anketi Hiç Memnun değilim Memnun Değilim Kararsızım 5 Memnunum Çok Memnunum 0 46

52 Fiziksel kaynaklar Bina Niğde Merkez Selçuklu Caddesinde Müdürlüğümüze tahsisli oturum alanı 205 m2, hizmet binası toplam kullanım alanı 671 m2 dir.apartman niteliği taģıyan ve her katta 2 daire bulunan 5 katlı bina olup kurumsal kullanım açısından yeterli değildir. Zemin katında depo, teknik mekanlar, arģiv ve eğitim salonu; 1. katta YönetimHizmetleri, 2. katta Sivil Savunma ve Müdahale ile Planlama Zara Azaltma ve ĠyileĢtirme ġube Müdürlüğü yer almaktadır. 3. ve 4. katlarda ise toplam 4 adet lojman bulunmaktadır. 47

53 Lojman Müdürlüğümüz personelinetahsisli 4adet lojman bulunmaktadır Gayrimenkul Araç Müdürlüğümüze ait 2 adet 4*4, 1 adet 4*2 tipinde pick-up bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi müdürlüğümüz tarafından hizmet aracı olarak kullanılırken diğer araç Sivil Savuma Ģubesine tahsis edilmiģ olup arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılmaktadır. 48

54 Kurum Kültürü Ġnsan Hayatının ne kadar önemli olduğunun bilinci ile hareket etmekteyiz. Herhangi bir afet ve acil durum anında ise en az can ve mal kaybının olması için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Afet ve Acil durumlar ne zaman gerçekleģeceği belirli olmayan ani durumlar olduğundan sürekli hazır olmayı gerektirmektedir.afet ve Acil Durum anında olabildiğince seri Ģekilde koordine olup gereken yardımların hızlı bir Ģekilde olay yerine ulaģtırılması için çalıģmaktayız. Afet ve acil durum anlarında ve sonrasında hızlı müdahale insan hayatını kurtarmada son derece önemlidir. Bunedenle tüm birimlerimiz, ülkemizde önceki dönemlerde yaģanan acı deneyimlerin gelecekte de yaģanmaması için çalıģmalar yapmaktadır. Müdürlük olarak, vatandaģ ve devletimizin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet gereksinimi Devlet ve Hizmet VatandaĢ içindir anlayıģı ile hareket ederek mevcut personelde de bu anlayıģın oluģturulması için gereken eğitimler doğru zamanda istenildiği Ģekilde, olması gereken hızda,yüksek kalitede, mevcut kaynaklarla; kuruluģa, insan kaynaklarına ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak Ģekilde yapılmaya gayret gösterilmektedir..personelden tam kapasite verimlilikte faydalanmak ve iģ kalitesini artırmak için öncelikle personelin ne gibi beklentiler içinde olduğu, kuruma ne amaçla geldiği,geleceğe yönelik beklentileri, iģe yönelik her türlü fiziksel ve psikolojik düģünceleri belirlenmeye çalıģılarak personelin kurum bütünlüğü içerisinde yapılan çalıģmalarla kurum personeline gösterilmeye çalıģılır.kurum için önem arz eden hizmet alanında ki yenilik ve geliģmeler 49

55 kurum personeline aktarılır ve geliģimin sürekliliği yapılan bu çalıģmalarla kurum personelinde farkındalık oluģturulmaya çalıģılır. Personelin göstermiģ olduğu araģtırma, inceleme, yenilikler getirme, durağanlıktan kurtarma, projeler oluģturma, ve devam etmekte olan projelere destek sağlama giriģimleri idare tarafından takdir edilir ve gelecekte oluģturulacak projeler dahilinde personele öncelik tanınır destek ve teģvik edilerek çalıģmalarını geleceğe taģıması sağlanır.mahali halk, öğrenciler kamu kuruluģları,stklar, çeģitli kuruluģlar; önemli günlerde çeģitli broģür ve tanıtım çalıģmaları ile bilgilendirilerek vatandaģların kurum varlığından ve yapmıģ olduğu çalıģmalardan haberdar edilmesi sağlanır Kurum kültürü içinde şubelerimizin yapmış olduğu iş ve işelmler : Yönetim Hizmetleri Şubemiz : Personelimizin özlük ve mali hakları ile ilgili her türlü iģlemler personele fayda sağlayacak Ģekilde hızlı ve seri bir Ģekilde yerine getirilmekle beraber kurumumuzun her türlü evrak ve yazıģma iģleri Ģubemizde görevli personeller tarafından yerine getirilmeye çalıģılmaktadır Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şubemiz : 112 Acil çağrı merkezinde görev yapmakta olup 12/48 saat nöbet esasına göre çalıģmaktadır.ġubemiz çağrı alıcı personel olarak görev yapmaktadır. Personelimiz vatandaģlardan gelen acil durum ihbarlarının türlerinegöre sağlık, polis,jandarma,itfaiyeninacil durum hattında görevli personeline aktarmaktadır.arama kurtarmaya yönelik acil durumlarda ise ihbara yönelik bilgileri hızlı bir Ģekilde değerlendirip doğruluğunu sağladıktan sonra, öncelikle Afet ve Acil durum Yönetimi merkezi Ģube müdürünü bilgilendirip,ġubemüdürnce Ġl Müdürüne durum arz edilerek ihtiyaca göre ilgili Ģube müdürü ve personelinin görevlendirmesi yapılmaktadır Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şubemiz : 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 1. Maddesinde belirtilen Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düģmesi, çığ, tasman (çöküntü) ve benzeri afetler kapsamına giren olmuģ veya olması muhtemel afetlerle ilgili olarak bir takım görevleri yürütmektedir. 50

56 Sivil Savunma ve Müdahale Şubemiz : Afet ve Acil Durum Merkezi Ģubesinden iletilen acil durumlara iliģkin yardım talepleri karģısında arama ve kurtarma ekibimiz en kısa sürede olay yerine intikal etmektedir. Normal zamanlarda ise kendi eğitim ve spor faaliyetlerini yapmakta ayrıca Müdürlüğümüz adına yapılan afetler ve sivil savunma konularındaki eğitimlere katkı sağlamaktadırlar. Diğer personelimiz ise eğitim programları, sivil savunma planlamaları ile seferberlik iģ iģlemlerini yürütmektedirler Teknolojik yapı Hizmetlerimizin gerektirdiği her türlü teknolojik malzemenin teminine azami surette gayret gösterilmektedir.personellerimizin teknolojik donanımları kullana bilmeleri için gerekli eğitimleri almaları sağlanmaktadır. MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELER 1 CORS ÖLÇÜM CĠHAZI 1 2 FOTOĞRAF MAKĠNASI 1 3 EL GPS CĠHAZI 1 4 LAZER METRE 1 5 ġerġt METRE 1 6 NĠVO ÖLÇÜM CĠHAZI 1 7 MĠRA ÖLÇÜM CĠHAZI 1 8 LAPTOP 1 Tablo 27 : Mühendislik Hizmetlerinde Kullanılan Malzemeler 51

57 Dış Telefon hattı Telefon Uydu telefonu Belgegeçer(Faks) El Telsiz Araç telsizi Grafik 19 : Teknolojik Alt Yapı GZFT Analizi Güçlü yönler Genç, dinamik, bilgili, araģtırmacı, tecrübeli, farklı branģlarda yetiģmiģ ve ülkemizin, önde gelen üniversitelerden lisans eğitimini tamamlamıģ personellere sahip olması. Ġl Ġçinde üst düzeyde müdahale ve koordinasyon yetkisine sahip tek kurum olması. Yabancı dili iyi düzeyde bilen personele sahip olması. Personel arasında güçlü bir iģ birliği ve iletiģime sahip olması. Teknik personelin teknolojik imkânları olabildiğince etkin kullanması ve biliģim odaklı bir afet çalıģması yürütmesi. Afet ve Acil Durumlarla ilgili eğitim veren resmi kurumlardan biri olması. Teknolojik açıdan geliģmiģ arama ve kurtarma ekipmanları olması. GPS cihazları ile uydu haberleģme sistemlerine sahip olması. 52

58 Zayıf yönler Hizmet binasının hizmetlere uygun olmayıģı. Afet ve Acil Durum hizmetleri ile ilgili kiģisel geliģimi sağlayıcı eğitim etkinliklerinin yetersiz olması. Afet bilgi sistemlerinin daha etkin kullanılmasına yönelik eğitimlerin verilmemesi. Yabancı dil bilgisine sahip personelin dil bilgisini geliģtirecek etkinlik ve uygulamaların yapılmaması. Nöbet usulüne göre çalıģan bir birim olduğundan dolayı, çalıģma esnasında personelin her türlü ihtiyaç ve gereksinimlerini karģılayacak mevzuat düzenlemesinin bulunmaması. Teknolojik altyapı imkânlarının istenilen düzeyde olmaması. Afet bilgi sisteminin oluģturulmaması. Arama ve Kurtarma Ekibinin 7/24 saat nöbet tutacak personel için kadro sayısının yeterli olmaması. Kentsel arama ve kurtarma da kullanılmak üzere orta tonajlı acil müdahale aracının olmaması. Dağcılık kazalarına daha etkin müdahale için 4X4 offroaddizaynlıaracının olmayıģı. Kesintisiz iletiģim için gerekli sistemin olmaması. VatandaĢımızın yapılan eğitim faaliyetlerine yeterince ilgiyi göstermemesi. Mevzuatın günümüz ihtiyaçlarını karģılamaması. Kurumlar arası iģbirliği ve iletiģimin istenilen düzeyde olmaması. Personel nakil ve tayin taleplerinin karģılanamaması Fırsatlar Mühendislik hizmetlerini karģılayacak personele sahip olması. Niğde ilinin jeolojik yapısı yönünden deprem açısından az riskli bölgede bulunması. Kara ve demir yolu ulaģımı imkânlarına sahip iken hava ve deniz ulaģımlarına yakın mesafelerde bulunması. Güney ve kuzeyinde (Adana, Kayseri ve Mersin) geliģmiģ büyük Ģehirlere yakın olması. Teknolojik imkanlarını geliģtirecek maddi olanaklara sahip olması ve AFADBaĢkanlığı tarafından bu teknolojik geliģimin desteklenmesi. 53

59 Arama kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan zamanlarda, hava kurtarma araçlarının hızlı bir Ģekilde temin edilmesi. Kurumun tarihsel hafızasında yeterince bilgi birikimine sahip olması Tehditler Depreme sebep olabilecek aktif fay hatlarına yakın olması. Baraj ve göllerin fazla olması. Ormanlık alanların çok az olması. Ġlimizde havaalanının olmaması. Hasan dağı volkanının ilimiz sınırları içinde olması. Yeraltı suyununtarımsal faaliyetlerde aģırı Ģekilde kullnılması. (Kaynarca köyü mevkii). Kara, hava ve demiryolu ulaģımının ilimiz sınırları içerisinde olması. Kırsal kesimdeki evlerin kaya düģmesi riski olan yerlere yapılmıģ olması. Ġlimiz sınırları içerisinde dağcılık faaliyetlerinin olması. Müdürlüğümüz dıģındaki kurumlarda afet ve acil durum ile ilgili kadrolu personel olmaması. Afet ve acil durumlarda kullanım için alternatif yol güzergâhlarının kurumlar arası koordinasyonla belirlenmeyiģi. Afet ve Acil Durum Yönetim merkezinde görevli Enformasyon memurlarının özlük ve mali haklarında düzenlemelere gidilmemesi. Sığınakların amacına uygun Ģekilde kullanılmaması. Ġl afet planının gerekli tatbikatlarla desteklenmemesi. Doğalgaz boru hattının ilimiz sınırları içinden geçmesi. ÇeĢitli maden ocaklarının ilimiz sınırları içerisinde bulunması 54

60 2.1.4 DıĢ Çevre Analizi Ülkemizde Afet En geniģ anlamı ile insanlara zarar veren olaylara Doğal Afet denir. BaĢka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri ise çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da baģladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, don ve bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür. Üzerinde görüģ birliği sağlamıģ olduğumuz afet tanımı insanlar ve insan yerleģmeleri üzerinde fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olan, normal yaģamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olayların sonuçları olmasıdır. Tarihi devirlerden bu yana Türkiye büyük ölçüde can kaybı, yaralanma ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karģılaģmıģtır. Bu doğal tehlikeler arasında baģta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, kaya ve çığ düģmeleri, kuraklık ve önemli oranda zararlara yol açmıģtır. OrmansızlaĢma ve bitki örtüsünün tahribi sonucunda Ģiddetlenen erozyon doğal afet tehlike ve risklerini daha da artırmıģtır. Yirminci yüz yılın baģlangıcından bu yana meydana gelen doğal afetler sonucunda kiģi hayatını kaybetmiģ, üzerinde kiģi ise ciddi oranda yaralanmıģtır. Ayrıca bu afetler sonucunda civarında konut birimi yıkılmıģ veya ağır hasar görmüģtür. 55

61 Türkiye, tektonik oluģumu, jeolojik yapısı, topografyası ve meteorolojik özellikleri gibi nedenlerle, her zaman çeģitli doğal afet tehlikelerine sahip olan bir ülke olmuģtur. Ülkenin fiziksel ve sosyal zarar görebilirliğinin de yüksek olduğu dikkate alındığında, meydana gelen doğal olaylar büyük ölçüde can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarına yol açmakta ve afet sonucunu doğurmaktadır. Türkiye'de baģta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, erozyon, kaya ve çığ düģmeleri, kuraklık baģlıca doğal afetlerdir. Ormanların tahribi ve buna bağlı olarak meydana gelen Ģiddetli erozyon, bir yandan büyük ölçüde çevre sorunları ve ekonomik kayıplara yol açarken, diğer taraftan da mevcut tehlike ve riskleri daha da artırmaktadır yılından bu yana meydana gelen ve önemli oranda can ve mal kaybına yol açan doğal afetler aģağıdaki Tablo da özetlenmiģtir. Olay Tarih Can Kaybı Yaralı 56 Evsiz Etkilenen Nüfus Kayıp Milyon$ Deprem (Erzincan) 13 Mart Çığ DüĢmesi (G.Anadolu) Olay Çığ DüĢmesi (D.ve G.Ana.) Olay Çamur Akması 31 Temmuz (Senirkent Isparta) Deprem (Dinar) 1 Ekim Su Baskını (Ġzmir) 4 Kasım Deprem 14Ağustos (Çorum Amasya) Su Baskını (B.Karadeniz) 21 Mayıs

62 Deprem (Ceyhan-Adana) Deprem (Ġzmit Körfezi) Deprem (Düzce) Deprem (Afyon- Sultandağı) Deprem (Bingöl) 27 Haziran Ağustos Kasım ġubat Mayıs TOPLAM Tablo 28 : Türkiyede Meydana Gelen Afetler Tablosu (Kaynak: Afetler Genel Müdürlüğü) Niğde nin Afetselliği Ġlimiz 4. derecede tehlikeli deprem bölgesinde olup, Türkiye'nin en büyük 4 fay hattından EcemiĢ Fay Hattı ile Tuz Gölü Fay Hattı'nın geçtiği bir bölgedir. Ġlimizde tarihinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiģ ve bu depremde 58 kiģi hayatını kaybetmiģ, 586 konut-iģyeri zarar görmüģtür. EcemiĢ Fayı tarihinde merkez üssü Çamardı ilçesi Sulucaova olmak üzere 4,5 büyüklüğünde deprem meydana getirmiģtir. Depremde can kaybı olmamıģtır ancak Sulucaova Köyünde 40 konutun Hasarlı- Oturulur derecede hasarlı olduğu, Kocapınar köyünde 2 konutun Hasarlı-Oturulamaz 57

63 derecede, 25 konutun Hasarlı-Oturulur derecede hasarlı olduğu Orhaniye köyünde 11 konutun Hasarlı Oturulur derecede hasarlı olduğu tespit edilmiģtir. Heyelan olayı Merkez ve UlukıĢla ilçesine bağlı yerleģim birimlerinde görülmektedir. Kaya düģmesi olayı, Çiftlik ve Altunhisar ilçelerine bağlı yerleģim yerlerinde daha yoğun gözlenmektedir. Su baskını olayları, Seyhan ve Konya kapalı havzasında yer alan ilimizin Merkez, Bor ve UlukıĢla ilçelerinde gözlenmektedir. Güney yerleģimleri Toros Dağları üzerinde yer alan Niğde ilinde de çığ riskine sahip alanlar bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizde dağcılık faaliyetlerinde önemli bir yeri olan ve büyük çığ alanlarına sahip Aladağlar KuĢağının büyük bir bölümü Niğde ili sınırları içinde kalmaktadır., 58

64 Ġlk 72 Saat- Altın Saatler Türkiye tektonik oluģumu, jeolojik yapısı, topografik ve meteorolojik özellikleri gibi nedenlerden dolayı, her zaman doğal afet tehlikeleriyle karģı karģıya olan bir ülkedir.ülkemizde depremler baģta olmak üzere, heyelan, sel, erozyon,kaya ve çığ düģmesi ile kuraklık baģlıca doğal afet türleri arasında sayılmaktadır.öte yandan günümüzde sadece doğal tehlikeler değil teknolojik ve insan kaynaklı afetler de sosyoekonomik yapı, çevre, insan hayatı ve mal mülk açısından çok geniģ boyutlarda zararlara yol açabilmektedir. Bu durum ülkemizde afet konusunun çeģitli yönleriyle ele alınmasına ihtiyaç doğurmaktadır. Bunun yolu ise her zaman bir afetle karıģılacağımızı aklımızda tutarak gerekli önlemleri vakit kaybetmeden almaktır.afetlerde can ve mal kaybı olabilir; afetlerden korkmakta gayet normaldir.ancak korku ve kayıplar Ģu yolla azaltılabilir. Tehlikelerin neler olduğunu öğrenmek Afetlere karģı nasıl önlem alınması gerektiğini bilmek Alınan önlemleri uygulamak Yaygın olarak bilindiği gibi, afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi baģınadır; bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin bireylere anında ulaģması mümkün değildir.afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazırlıklı olması Ģarttır. Aktif fay zonları içerisinde bulunan Türkiye nin doğal afetlerle ilgili istatistik verilerine bakıldığında depremlerin en tahripkar doğal afetlere yol açtığı görülmektedir. GeçmiĢten günümüze ülkemizde birçok yıkıcı deprem meydana gelmiģtir.çok sayıda can ve mal kaybı yaģanmıģtır. Deprem gibi doğal afetlere neden olan bir tehlikeyi önlemek ve oluģturacağı riskleri sıfırlamak ne yazık ki mümkün değildir; fakat depremin verebileceği 59

65 zararlar ülkemiz genelinde her bireyin deprem baģta olmak üzere tüm tehlikelere karģı bilgili ve hazırlıklı olması yoluyla azaltılabilir bunlar: Depremin ne olduğu Nasıl önlem alınması ve nasıl hazırlık yapılması gerektiği Ġlk 72 saat olarak adlandırılan altın saatlerde zarar azaltmak adına neler yapılabileceği Depremden sonra nasıl müdahale edilmesi gerektiği Ülkemizde görülen diğer afet türleri için alınması gereken önlemler. Önlem alarak bireyin kendisisini ve yakın çevresini; doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin yaratacağı zararlardan koruması mümkün olabilmektedir. Afet bilinci ve afetlere hazırlık bireyler için bir yaģam biçimi olmaktadır. Bilgi insanı kuģkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Konfüçyüs Aile Afet Planı Afetler her zaman her yerde olabilir ve afetlere müdahale etmekle yükümlü kiģiler (ki bu kiģilerde afetzede olabilirler) afet sonrası ihtiyaçlarımızı çok kısa bir sürede karģılayamayabilirler. Zarar azaltma mantığı ile yaģam biçimimizi afetlere duyarlı Ģekilde gözden geçirmeli, çevremizi bu gözle algılamalı, güvenli yaģam bilinci / farkındalığı ve afet öncesi hazırlıklı olma eğilimi ile afetlere direncimizi arttırmalıyız. Kendimize ait afet sonrası ilk 72 saat için bir aile afet planı yapmamız gerekir. Planımızda evimizin güvenli yerleri, afet çantamızın düzenlenmesi ve evi tahliye planımız yer almalıdır. Unutmayın; Depremler Önlenemez, Ancak Depremlerin Afetlere DönüĢmesi Önlenebilir. 60

66 Okul Afet Planı Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalıģanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karģısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluģturulması için okul afet planları yapılmalıdır.afete hazırlıklı okul, okul afet planlarının oluģturulması ve uygulanmasını kapsayan bütünleģik okul afet ve acil durum yönetimi ile mümkündür. Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi kapsamında üç ana faaliyet alanı bulunmaktadır. - Risk değerlendirme ve planlama (tehlike ve risk analizi,okul ve aile planlaması), - Fiziksel korunma (zarar azaltma, sağlam ve güvenli okul binaları, standart operasyon prosedürleri), - Müdahale kapasitesini geliģtirme( okul tatbikatları, öğrenci teslim prosedürleri) Okul Afet Yönetimi altı adımda gerçekleģtirilir ve yıl boyunca sürer. 1. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu kurulması veya yetkilendirilmesi. 2. Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve Eylem Planı GeliĢtirilmesi. 3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması. 4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların GeliĢtirilmesi. 5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden değerlendirip revize edilir.) 6. Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için Tatbikatlar Yapılması 61

67 ĠĢyeri Afet Planı Ailelerin, okulların olduğu gibi, kamu binalarının, özel firma ve iģyerlerinin de bir afet planı olmalıdır. Bunun en büyük nedeni, çalıģan insanların günün önemli bir bölümünü iģyerlerinde geçiriyor olmalarıdır.eğer bir kurum/iģyerinin afet planı yoksa, hazırlanması ve uygulamaya konulması için, orada çalıģan herkesin buna yardımcı olması gerekmektedir.unutulmamalıdır ki; afetler her zaman her yerde olabilir ve afetlere müdahale etmekle yükümlü kiģiler/kurumlar, afet sonrası ihtiyaçlarımızı çok kısa bir sürede karģılayamayabilirler.ülkemizdeki birçok yerleģim baģta deprem olmak üzere afetlerden kaynaklanan büyük risklerin tehdidi altındadır. Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetler sonucunda can ve mal kaybı yaģanacağı, yaģam alanlarının, altyapı ve üst yapıların büyük hasarlar görebileceği unutulmamalıdır. YerleĢimler büyüklüklerine göre sahip oldukları kamu kurumlarının, özel firma ve iģyerleri, küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri, fabrikalar, OSB ler, vb yerlerde çalıģanlar ile yakın çevrelerinde ikamet edenler büyük risk altındadırlar.toplumun bütün kesimleri gibi kamu kurum ve kuruluģları, özel firma, iģyeri ve iģletme sahipleri de, binaların/tesislerinin bulundukları bölgeyi etkileyebilecek afetlere karģı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde büyük can kayıplarının yaģanması ve büyük maddi zararların oluģması içten bile değildir.kamu binaları ve iģyerleri bulundukları bölgede oluģabilecek tüm afetlere, yangına ve benzeri teknolojik kazalara karģı bütün önlemlerini almıģ olmalıdır. OluĢabilecek kayıp ve zararın minimuma indirilebilmesi için de, hazırlanan planlar doğru bir Ģekilde uygulanmalıdır. Ġlgili mevzuatta da belirtildiği gibi, kamu binaları ve iģyerleri afet ve acil durumlara karģı hazırlıklı olmak durumundadır. Afet gerçekleģtikten sonra yapılacak müdahale ve benzeri diğer çalıģmalar, kamu kurum ve kuruluģları ile özel iģletmelerin devamlılığı açısından neredeyse hiçbir yarar sağlamamakta, aksine afet öncesi yapılan çalıģmalar ise bu olaylardan en az zararla çıkılmasına yardımcı olmaktadır.zarar azaltma veya risk azaltma yaklaģımı, tüm hazırlık çalıģmalarında hakim olan düģünce olmalıdır. Yapılacak planlar ise afet esnasında kusursuz uygulanabilmesi için, afet öncesi sık aralıklarla tatbikatlar yapılmalıdır.ö 62

68 3 BÖLÜM III 3.1 GELECEĞĠN TASARIMI Misyon: Afetlerin gerçekleģmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan misyonumuz; Afetlere Dirençli Toplum OluĢturmak Ģeklinde belirlenmiģtir Vizyon: Müdürlük olarakvizyonumuz; Afet ve acil durumlar ile ilgili çalıģmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan ulusal düzeyde model alınabilecek uygulayıcı,yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak. Ģeklinde belirlenmiģtir. 63

69 3.1.3 Temel Değerler Değerlerimiz, personelin iģ ve iliģkilerinde birlik ve bütünlüğü sağlayacak temel özelliklerimizi ortaya koymaktadır. Bu değerler en önemli kaynak olarak gördüğümüz personelimizin seçilmesi aģamasında da rehber nitelik taģımaktadır. Müdürlüğümüze ait değerler ve her bir değerin içeriği, ilkeler ve politikalar aģağıda verilmektedir. 1. Özverili- ÇalıĢkan, gönüllü ve istekli, sorumlu, bencil olmayan ve yardımsever 2. Ġnsan Odaklı - Saygı ve sevgiyle yaklaģan, Ģefkatli, yardım sever, empati kuran, insana değer veren, toplum odaklı 3. Güvenilir- Öngörülebilir, iģbirliğine açık ve yönlendiren, tutarlı yetkin ve deneyimli, kararlı 4. Duyarlı- Çevreye, teknoloji ve ARGE ye, sosyal ve ekonomik konulara, çalıģanlarına, çözüm ortaklarına ve paydaģlarına duyarlı 5. Özgüvenli- Bilgiye dayanan, bilimsel ve analitik, gerçekçi, öğrenmeye açık, yeniliğe ve geliģime açık Ġlkeler 1.Açıklık ve ġeffaflık Hukuka uygun AnlaĢılır bir dil kullanan Kararlarını açıklayan Politikaları ve değerleri tanımlı ĠletiĢimi güçlü 64

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Niğde 2014 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS)

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA ĠÇERĠK İlimizin afetselliği Projenin Tanımı Projenin Yasal Dayanakları KENTGES Strateji Belgesi Kapsamı Proje

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

2015 YILI FAALİYET PLANI

2015 YILI FAALİYET PLANI T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET PLANI OCAK 2015 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI Revizyon No:01 Sayfa No: 1 / 11 1. HER NÖBET BAġLANGICI YÖNETĠMĠ. 2. KIġ DÖNEMĠ YÖNETĠMĠ. 3. TRAFĠK KAZASI YÖNETĠMĠ. 4. YANGIN YÖNETĠMĠ. 5. GIDA ZEHĠRLENMESĠ YÖNETĠMĠ ODD ALGORĠTMALARI 6. BOMBA, CANLI

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem

Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri. Dr.Melikşah Ertem Akademisyen Gözüyle Toplum Sağlığı Merkezleri Dr.Melikşah Ertem Amaç: Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımlanması, yeni örgüt içindeki yeri ve görevlerinin irdelenmesi Sunum Planı: TSM tanımı ve örgütlenme

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Niğde 2014 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. GİRİŞ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM:

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM: T.C. BAġBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı :08-3-383-16649 13/8/1991 Konu:Kodlama Sistemi ile ilgili Eğitim ve Uygulama. GENELGE 1991/17 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yazılı iletişimin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU SIRA 1 6136 Sayılı Kanuna Göre Silah Ruhsatları Yönetmeliğin 8.9 Mad. 2 221 Sayılı Kanuna Göre Yivsiz Tüfek Ruhsatı 3 Umuma Açık Yerler 29 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı