ŞİRKET YÖNETİCİ VE ORTAKLARININ ŞAHSİ SORUMLULUKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİRKET YÖNETİCİ VE ORTAKLARININ ŞAHSİ SORUMLULUKLARI"

Transkript

1 Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) ŞİRKET YÖNETİCİ VE ORTAKLARININ ŞAHSİ SORUMLULUKLARI

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ I KANUNİ TEMSİLCİ 1 Tanõmõ 2 Kimler kanuni temsilcidir? a Yönetim kurulu b Yetkinin yönetim kurulu üyelerinden bir kõsmõna veya kurul dõşõndan birine bõrakõlmasõ (5) c Yönetim kurulu üyelerinden birinin veya bir üçüncü kişinin yetkili sayõlmasõ kanuni temsilcilik sõfatõnõn devri midir? (5) d Limited şirketlerin temsilcileri 3 Kanuni temsilcilerin ödevleri 4 Mükelleflerin ödevleri nelerdir? II KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİLERDEN SORUMLULUĞU 1 Sorumluluk 2 Geri alabilme (rücu) imkanõ III KANUNİ TEMSİLCİLERİN CEZALARDAN SORUMLULUĞU 1 Para cezalarõ a Vergi ziyaõ suçu ve cezasõ b Hileli suçlarda ceza c Hileli suçlara iştirak edenlerin cezasõ d Usulsüzlük cezalarõ e Özel usulsüzlük cezalarõ 2 İşyeri kapatma cezasõ 3 Hapis cezalarõ a 6 ay-3 yõl hapis cezasõ i) Hapis cezasõnõn para cezasõna çevrilmesi ii) Muhteviyatõ itibariyle yanõltõcõ belge kavramõ

3 b c 18 ay-3 yõl ağõr hapis cezasõ i) Erteleme ve para cezasõna çevrilme ii) Sahte belge kavramõ Pişmanlõk hükümlerinden yararlanma 4 İştirak, azmettirme a Maddi menfaat gözeterek iştirak b Maddi menfaat gözetmeksizin iştirak c Azmettirme 5 Hangi hallerde para cezalarõ için kanuni temsilciye gelinebilir? 6 Hangi hallerde kanuni temsilci hapis cezalarõ muhatap olabilecektir? 7 Tahsilat kanununda öngörülen cezalarõ a Tahsile engel olma suçu b Gerçeğe aykõrõ beyanda bulunma suçu c Mal edinme ve artmalarõnõ bildirmeme suçu d Vergi borçlusuna ait ellerindeki mallarõ bildirmeme suçu e Mal bildiriminde bulunmama halinde hapsen tazyik f İstenen bilgileri vermeme suçu IV TASFİYE DÖNEMİNDE SORUMLULUK 1 Tasfiye öncesi borçlardan sorumluluk 2 Tasfiye döneminde kim sorumludur? 3 Tasfiyeden pay alan ortağõn sorumluluğu 4 Tasfiyeden pay almõş bulunan alacaklõlarõn sorumluluğu 5 Tasfiye memurlarõnõn tasfiye dönemi sonrasõnda sorumluluklarõ V ORTAKLARIN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 1 Ortaklõk paylarõ nedeniyle sorumluluk 2 Limited şirket ortaklarõnõn sorumluluğu 3 Ortaklarõn şirkete olan borçlarõ nedeniyle sorumluluklarõ

4 VI BAŞKASININ FİİLLERİ NEDENİYLE SORUMLULUK 1 Ödediğiniz KDV yi birkez daha ödemek zorunda kalabilirsiniz 2 Sizden kesilen stopajõ da tekrar ödeyebilir veya indirim olarak dikkate alamayabilirsiniz VII YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN (YMM LERİN) SORUMLULUĞU 1 YMM lerin Devlete karşõ sorumluluğu 2 YMM lerin müşterilerine karşõ sorumluluklarõ 3 Rücu imkanõ VIII YABANCI KURUM VE ŞAHISLARIN TEMSİLCİLERİ 1 Vergiler nedeniyle sorumluluk 2 Para cezalarõ nedeniyle sorumluluk 3 Hürriyeti kõsõtlayõcõ cezalar nedeniyle sorumluluk IX ZAMANAŞIMI 1 Tahakkuk zaman aşõmõ 2 Tahsil zaman aşõmõ 3 Para cezalarõnda zaman aşõmõ 4 Hapis cezalarõnda zaman aşõmõ X İTİRAZ 1 Henüz şirketin tam anlamõyla takip edilmediği iddiasõnda bulunulabilir 2 İlgili dönemde yönetici veya ortak olunmadõğõ iddiasõ 3 Yönetim kurulu üyesi olmakla birlikte temsil yetkisinin bulunmadõğõ iddiasõ 4 Kanuni ödevlerin yerine getirilmesinde kusursuzluk iddiasõ

5 5 Zaman aşõmõ 6 İtirazõn şekli a İşlemi yapan makama itiraz b Şikayet yoluyla bir üst makama itiraz c Dava açõlmasõ XI ÖLÜM 1 Vergi cezalarõ 2 Vergi aslõ XII YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI XIII ZAMAN-I İDARE (5) 1 Sorumluluğun zaman bakõmõndan sõnõrõ 2 Kanuni temsilciliğin sona ermesi 3 Tescil ve ilan zorunlu mudur? 4 Sorumluluk tüm mal varlõğõ iledir SONUÇ

6 KAYNAKÇA 1 Vergi Usul Kanunu 2 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri 3 Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda 6183 Sayõlõ Kanun (AATUHK) sayõlõ Kanun Tebliğleri 5 Kanuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğu Turgut Candan, Maliye ve Hukuk Yayõnlarõ, Ankara, Kasõm Pasaport Kanunu

7 GİRİŞ Business Software Alliance Türkiye nin Suç ve Ceza başlõklõ gazete ilanlarõnõ görmüşsünüzdür. İlanda, 5 yõla kadar hapis, bir kõsõm para cezalarõ, meslekten men, kullanõlan bilgisayar ve araçlara el konulmasõ gibi ciddi yaptõrõmlar sõralanõyor ve ilan, Firma sahipleri ve yöneticileri kuruluşlarõnda bu suçun işlenmesi durumunda doğrudan sorumludur. cümlesi ile bitiyordu. Aslõnda bu ve benzeri bir çok müeyyide çeşitli kanunlara serpiştirilmiş, demoklesin kõlõcõ gibi yönetici ve ortaklarõn tepesinde sallanõp durmakta. Ancak ne yazõk ki, daha ziyade satõş ve kara güdülenmiş yönetici ve ortaklar, çoğu kõlõçtan habersiz bir görünüm içinde hõrslõ birer rakip portresi çizmektedirler. Çoğu zaman da, idam sehpasõnda son söz olarak, Bu baa ders olsun daa diyen laza benzer tavõrlar sergilemekte, diğer bir deyişle, sert bir şekilde duvara çarpana veya iş işten geçecek seviyeye gelene kadar yaptõklarõ işin hukuki çerçevesi ile pek ilgilenmemektedirler. Hatta, hukuki çerçeve, takõlõp kalõnan bir olgu olarak küçümsenmekte, bir şekilde işini görüp, gördürmek, o anda meseleyi halletmek veya kõsa sürede büyük karlar etmek amacõyla Makyavelizm daha geçer akçe bir yol olarak görülmektedir. Bu arada, alõnan risklerin ne derece hesaplõ riskler olduğu, ne derece kumar, hatta Rus ruleti olduğu işin sonuna gelindiğinde anlaşõlmaktadõr. Bu durum, belki de Çetin Altan õn sürekli yazageldiği, ölçüsüzlük veya kerterizsizlik ten kaynaklanmakta. Türkiye de, mesleklerin, yaş, tecrübe bazõ ve ayrõntõsõnda alt ve üst getirileri bilinemiyor. İnsanlar, geleceğe güvensizliğin getirdiği telaş ve bahsettiğimiz beklenti ölçüsüzlüğü içinde davranmakta, bu çõrpõnõşlar bütün bir ömrün ailecek ipotek altõna alõnmasõ ile sonuçlanabilmektedir. Yaptõğõmõz çalõşmanõn bu ilk bölümünü vergi mevzuatõndaki şahsi sorumlulukla ilgili düzenlemelere ayõrdõk. Sonraki çalõşmalarõmõzda aşama aşama, giderek tüm mevzuatõ kapsayacak şekilde konunun incelenmesini genişletmeyi düşünüyoruz.

8 Bu konudaki eleştiri ve katkõlarõnõzõ beklediğimizi tüm içtenliğimizle belirtmek istiyoruz. Eminiz ki, tecrübelerimizin paylaşõmõ ile bir kõsmõmõzõn gereksiz tecrübeler yaşamalarõnõ engelleyebiliriz. I KANUNİ TEMSİLCİ 1 Tanõmõ Bu çalõşmamõzda kanuni temsilcileri daha ziyade limited ve anonim şirketlerin ortak ve yöneticileriyle sõnõrlõ olarak ele alacağõz. Bu açõklamaya göre; vergi kanunlarõ bakõmõnda kanuni temsilci, mükellef ve vergi sorumlularõnõn vergi ile ilgili ödevlerinin zamanõnda ve eksiksiz yerine getirilmesi konusunda, vergi kanunlarõyla yükümlü kõlõnan kişi olarak tanõmlanabilir (5). 2 Kimler kanuni temsilcidir? a Yönetim kurulu Genel olarak şirketin temsili yetkisi yönetim kuruluna aittir. Kanun veya ana sözleşme ile temsil yetkisi verilen bu organlarõn dõşõndakiler, örneğin, anonim şirketlerin ortaklarõ ve kurucu ortaklarõ, şirketin vergi ile ilgili ödevlerinden kanuni temsilciler gibi sorumlu tutulamazlar. Temsil yetkisi, tüzel kişinin amacõna ve konusuna uygun her türlü işleri ve hukuki işlemleri, tüzel kişi adõna, yapma ve tüzel kişinin ünvanõnõ kullanma hakkõ verir. b Yetkinin yönetim kurulu üyelerinden bir kõsmõna veya kurul dõşõndan birine bõrakõlmasõ (5) Kanunun izin verdiği durumlarda, anasözleşme hükümleriyle ya da yönetim ve genel kurullarõnõn kararlarõ ile yönetim kurulunun sõnõrlõ sayõda üyesine veya bu kurul dõşõnda bir kişiye bõrakõlabilir. Örneğin; Türk Ticaret Kanununun 317 nci maddesine göre, anonim şirket, yönetim kurulu tarafõndan temsil edilir. Bununa birlikte, şirket esas mukavelesinde, bu yetki, yönetim kurulu üyeleri arasõnda taksim edilebileceği gibi, üyelerden yalnõzca birine de bõrakõlabilir. Hatta, temsil yetkisinin, şirkette pay sahibi olmayan müdürlere bõrakõlmasõ da olanaklõdõr (TTK. Md. 319).

9 Temsil yetkisinin yönetim kurulu üyelerinden birine veya birkaçõna ya da yönetim kurulu üyesi olmayan müdüre, kõsmen veya tamamen, bõrakõlmasõ durumunda, diğer üyelerin, terkettikleri temsil yetkisini herhangi bir nedenle kullanmalarõna olanak yoktur. Sadece, bu yetkinin gereği gibi kullanõlõp kullanõlmadõğõnõ denetleyebilirler. Ancak, yetkinin gereği gibi kullanõlmamasõndan dolayõ sorumlu tutulamazlar (TTK. Md.336). Bu nedenle, kendisine temsil yetkisi bõrakõlanlarõn tüzel kişinin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmemelerinden dolayõ (temsil yetkisini devreden) diğer üyelerin sorumlu tutulamamalarõ gerekir. Ancak; üzerinde temsil yetkisi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin bu sõfatlarõ devam ettiğinden, yerine getirilmesi karar organõ sõfatõyla yönetim kuruluna ait olan vergi ödevlerinin yerine getirilmemesinden dolayõ, koşullarõ varsa, bu üyeler de sorumlu tutulabilirler. c Yönetim kurulu üyelerinden birinin veya bir üçüncü kişinin yetkili sayõlmasõ kanuni temsilcilik sõfatõnõn devri midir? (5) İlgili kanun, tüzük veya anasözleşme ile kim kanuni temsilci olarak belirlenmişse, temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerini o yerine getirmek zorundadõr. Anonim şirketlerin temsil yetkisinin bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdüre devri örneğinde, idare ve temsil yetkisinin şirket yönetim kuruluna ait olduğunu söyleyen de (TTK Md. 317); bu yetkinin, yönetim kurulu üyelerinin bir veya birkaçõna ya da yönetim kurulu üyesi olmayan müdüre devrine olanak sağlayan da kanundur (TTK. Md. 319). Kanunun öngördüğü usule uygun olarak müdür tayin edildiğinde, şirketi temsil ve idare yetkisi artõk yönetim kurulu üyelerine değil, bu müdüre aittir. Dolayõsõyla; ortada, kanuni temsilcilik sõfatõnõn getirdiği yükümlülük ve sorumluluklarõn devri değil; sõfatõn kendisinin devri sözkonusudur. Kanuni temsilcilik sõfatõ, özel kanun, tüzük ve anasözleşme hükümlerine göre kimde ise, temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirme görevi ve bu ödevlerin yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk da ondadõr. Esasen; kanuni temsilcilik sõfatõnõn devredilemeyeceği kabul edilecek olunursa, yönetim kurulu üyesi olmayan, hatta ortaklõk sõfatõ dahi bulunmayan şirket müdürünün Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi uyarõnca sorumlu tutulmasõ olanaksõzlaşõr. Oysa; uygulama, şirket müdürünün anõlan maddeye göre sorumlu tutulabileceği yolundadõr. d Limited şirketlerin temsilcileri Türk Ticaret Kanunun 540. maddesinin ilk fõkrasõna göre, aksi kararlaştõrõlmadõkça, ortaklar, hep birlikte, müdür sõfatõyla limited şirketin işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar. Aynõ maddenin ikinci fõkrasõna göre de, şirket mukavelesi veya umumi heyet kararõ ile limited şirketin idare ve temsilinin ortaklardan birine veya birkaçõna bõrakõlmasõ olanaklõdõr. Görüldüğü üzere, kendilerine, kanunla şirketi idare ve temsil yetki ve görevi verilen limited şirket ortaklarõ, yine kanunun izni ile, bu yetki ve görevlerini şirket mukavelesinde veya umumi heyet kararõna dayanarak diğer ortak veya ortaklara devredebilmektedirler.

10 Üzerlerindeki idare ve temsil yetki ve görevini diğer ortak veya ortaklara devreden limited şirket ortaklarõnõn, ortaklõktan başka sõfatlarõ kalmamaktadõr. Danõştay Dördüncü Dairesinin vermiş olduğu kararõnda ( gün ve E:1991/3763, K:1992/3923) da çok açõk biçimde ortaya konulduğu üzere, üzerinde limited şirketi idare ve temsil yetki ve görevi bulunmayan, bu yetki ve görevini sözleşme veya genel kurul kararõ ile devreden ortağõn, limited şirketin ödenmeyen vergi borcundan dolayõ kanuni temsilci gibi sorumlu tutulmasõ olanaklõ değildir. 3 Kanuni temsilcilerin ödevleri Bir tüzel kişilik olan şirketlerin vergi mükellefi veya vergi sorumlusu (bir başkasõndan vergi kesip yatõrmakla yükümlü) olmalarõ halinde, şirketlere düşen ödevler bunlarõn kanuni temsilcileri tarafõndan yerine getirilirler. 4 Mükelleflerin ödevleri nelerdir? Şirkete düşen ödevlerin kanuni temsilci tarafõndan yerine getirileceğini belirtmiştik. Bu aşamada kabaca şirketlerin vergi ile ilgili ödevleri üzerinde durmak gerekiyor. Bildirim mükellefiyeti! İşe başlamayõ bildirme,! Değişiklikleri,! İşi bõrakmayõ bildirme,! Tasfiye ve iflasõ bildirme,! Nakli bildirme,! Ölümü bildirme,! Bina ve arazideki değişiklikleri bildirme, Defter tutma mükellefiyeti Vesika alma, düzenleme mükellefiyeti Muhafaza ve ibraz mükellefiyeti Bilgi verme mükellefiyeti. Yukarõda ana başlõklarõ itibariyle özetlediğimiz tüm bu mükellefiyetlerin amacõ verginin tam ve zamanõnda beyan ve ödenmesine yöneliktir.

11 II KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİLERDEN SORUMLULUĞU 1 Sorumluluk Bu ödevlerine yerine getirilmemesi yüzünden şirketten alõnamayan vergi ve buna bağlõ gecikme zammõ, gecikme faizi, ceza vb. alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin varlõklarõndan alõnõr. 2 Geri alabilme (rücu) imkanõ Şirketin kanuni temsilcisinin, bu şekilde ödedikleri vergiler için şirkete başvurabilme hakkõ vardõr. Ancak, kanuni temsilciye şirketin mal varlõğõndan takibe konu borcun alõnamamõş olmasõ nedeniyle başvurulmuş olduğundan, bir kez ödenen bu tür borçlarõn şirketten geri alõnabilirliği şüphelidir. III KANUNİ TEMSİLCİLERİN CEZALARDAN SORUMLULUĞU Vergi kanunlarõnda para cezalarõ yanõnda hapis cezalarõ da öngörülmüştür. Doğal olarak hapis cezalarõ fiilleri işleyenler hakkõnda uygulanõrken para cezalarõnda daha farklõ kriterler söz konusu olacaktõr. 1 Para cezalarõ a Vergi ziyaõ suçu ve cezasõ: Ceza, eksik ödenen verginin bir katõna, bu verginin normalde ödenmesi gerektiği tarihten cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar ½ gecikme faizi (şu an gecikme faizi aylõk %12, dolayõsõyla %6) uygulanmak suretiyle hesaplanõr. Tespit beşinci senede yapõlmõşsa ceza vergi aslõnõn 4 katõna ulaşabilmektedir. b Hileli suçlarda ceza: Verginin eksik ödenmesi, kanunda tarif edilen bir kõsõm hileli fiillerle gerçekleştirilmiş ise vergi ziyaõ cezasõ üç katõ alõnõr. Tespit beşinci senede yapõlmõşsa ceza verginin 12 katõna ulaşabilmektedir.

12 c Hileli suçlara iştirak edenlerin cezasõ: Hileli suçlara iştirak edenlere de vergi ziyaõ cezasõ kadar ceza uygulanõr. d Usulsüzlük cezalarõ: Kanunda tarif edilmiş fiillerin işlenmesi halinde, bu fiil için öngörülmüş cezalar uygulanmaktadõr. e Özel usulsüzlük cezalarõ: Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alõnmamasõ ile diğer bir kõsõm şekil ve usul hükümlerine uyulmamasõ halinde verilecek cezalar ayrõca düzenlenmiştir. Özel usulsüzlük olarak tarif edilen fiillerin cezasõ usulsüzlüğe göre daha ağõrdõr. 2 İşyeri kapatma cezasõ Doğrudan iş yerine yönelik bir ceza olduğundan yönetici ve ortaklarõ etkilemez. Aynõ yõl içinde birinci defa işyerinin kapatõlõyor olmasõ halinde, talep halinde kapatma cezasõ para cezasõna çevrilir. Aynõ yõl içinde tekrar kapatma cezasõ alõnõrsa bu kez paraya çevrilemez. Para cezasõ 15 gün içinde ödenmezse kapatma cezasõ uygulanõr. Zamanõnda itirazlarõn yapõlmamasõ, davalarõn açõlmamõş olmasõ nedeniyle kapatma cezasõnõn kesinleşmesi halinde vergi idaresi yöneticilere yönelemese de, bu durum işletmenin ortaklarõ açõsõndan sorun haline getirilebilecektir. 3 Hapis cezalarõ a 6 ay-3 yõl hapis cezasõ: Defter ve kayõtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapõlmasõ, İlgisiz kişiler adõna hesap açma, Kayõtlarõ başka defterlerde izleme, Defter, kayõt ve belgeleri tahrif etme veya gizleme, Muhteviyatõ itibariyle yanõltõcõ belge düzenleme veya kullanma, hallerinde altõ aydan üç yõla kadar hapis cezasõna hükmolunabilir.

13 i) Hapis cezasõnõn para cezasõna çevrilmesi Bu ceza para cezasõna çevrilebilir, ancak ertelenemez. Hapis cezasõ para cezasõna çevrilirken her bir gün için asgari ücretin bir aylõk brüt tutarõnõn yarõsõ esas alõnõr. ii) Muhteviyatõ itibariyle yanõltõcõ belge kavramõ Muhteviyatõ itibariyle yanõltõcõ belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykõrõ şekilde yansõtan belgedir. Alt, üst nüshalarda farklõ tutarlara yer verilmesi, Belgenin daha yüksek veya düşük tutarla tanzimi, Belgenin daha yüksek veya düşük miktarlarla tanzimi bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu çerçevede değerlendirilebilecek işlemlerin yoğun olarak cereyan ettiğini düşünüyoruz. b 18 ay-3 yõl ağõr hapis cezasõ: Defter, kayõt ve belgeleri yok edenler, Defter sahifeleri yerine başka yapraklar koyanlar, Sahte belge düzenleyenler, Sahte belge kullananlar, Maliye Bakanlõğõ ile anlaşmasõ olmadõğõ halde belge basanlar, Belgeyi sahte olarak basanlar, hakkõnda 18 aydan üç yõla kadar ağõr hapis cezasõ uygulanõr. i) Erteleme ve para cezasõna çevrilme Bu cezanõn para cezasõna çevrilmesi veya ertelenmesi konusunda genel hükümler cari olacaktõr. ii) Sahte belge kavramõ Sahte belge, gerçek muamele veya durum olmadõğõ halde bunlar varmõş gibi düzenlenen belgedir.

14 Uygulamada sahte belge kullanõmõ da oldukça yaygõndõr. Vergi matrahõnõ azaltmak, Bir kõsõm belgelenemeyen giderler yerine kaim olmak, Daha az KDV ödemek, Daha fazla KDV iadesi almak, Diğer teşviklerden faydalanmak, Vergi iadesi alabilmek vb. nedenlerle sahte belge kullanõlabilmektedir. c Pişmanlõk hükümlerinden yararlanma Yukarõda a ve b bentlerinde özetlenen suçlarõ ilgili makamlara bildirenler hakkõnda bu cezalar uygulanmaz. 4 İştirak, azmettirme a Maddi menfaat gözeterek iştirak: Hileli vergi suçlarõnda, kanunda tarif edilen fiillerin icrasõna maddi bir menfaat temini gayesiyle iştirak halinde iştirak eden o fiile mahsus hapis cezasõ ile cezalandõrõlõr. b Maddi menfaat gözetmeksizin iştirak: Hileli vergi suçuna maddi bir menfaat gözetmeksizin iştrak edenlere, ilgili fiil için kanunda öngörülen cezanõn ¼ ü hükmolunur. c Azmettirme: Hileli vergi suçlarõnõ işlemeye azmettirenlere de fiile mahsus ceza hükmolunur. 5 Hangi hallerde para cezalarõ için kanuni temsilciye gelinebilir? Şirketin mal varlõğõndan karşõlanamayan para cezalarõ için, kanuni ödevlerini yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin mal varlõklarõna yönelinebilecektir. 6 Hangi hallerde kanuni temsilci hapis cezalarõna muhatap olabilecektir? Cezalarõn şahsiliği prensibi gereği, hürriyeti bağlayõcõ cezalarõn doğrudan fiilleri işleyenler için hükmolunacak olmasõ tabiidir.

15 Ancak şirketin ortak ve şirketi temsile yetkili yöneticileri her zaman, menfaatin tarafõ olmalarõndan hareketle, işletmede işlenen suçlardan dolayõ kolayca suçlanabilecekler, kendilerini de savunmalarõ kolay olmayacaktõr. 7 Tahsilat kanununda öngörülen cezalar a Tahsile engel olma suçu: Vergi vb. kamu alacağõnõn tahsili için takip muamelelerine başlanmõş, tahsile engel olmak veya zorlaştõrmak maksadõyla mallarõn bir kõsmõ veya tamamõ satõlmak veya gizlenmek vb. usullerle yok edilir ve alacağõn tahsili mümkün olmazsa bu fiilleri işleyenlere hapis cezasõ uygulanõr. i) Üç aydan üç yõla kadar hapis (kaçõrõlan mal fahiş veya az değilse), ii) Dörtbuçuk aydan dört buçuk yõla kadar hapis (kaçõrõlan mal fahiş ise), iii) Bir buçuk aydan bir buçuk yõla kadar hapis (kaçõrõlan mal az ise) cezasõna hükmolunabilir. b Gerçeğe aykõrõ beyanda bulunma suçu: Vergi vb. kamu alacaklarõ için takibe geçen idareler ya borcun ödenmesini ya da mal bildiriminde bulunulmasõnõ isterler. Mal bildiriminde bulunulmuş ancak, bildirimin gerçeği yansõtmadõğõ sonucuna varõlmõşsa gerçeğe aykõrõ bildirimde bulunanlara bir aydan bir seneye kadar hapis cezasõ verilir. c Mal edinme ve artmalarõnõ bildirmeme suçu: Mal bildiriminden sonra, vergi borcu bitene kadar edinilen mal ve gelirlerin idareye bildirilmesi zorunluluğu vardõr. Bu zorunluluk yerine getirilmezse ve bu nedenle tahsilat engellenmiş veya zorlaşmõş ise bir aydan bir yõla kadar hafif hapis cezasõ verilir. d Vergi borçlusuna ait ellerindeki mallarõ bildirmeme suçu: Talebe rağmen, vergi borçlusuna ait olup ellerinde mal bulunanlarõn bu mallarõ idareye bildirmemesi halinde 15 günden 6 aya kadar hafif hapis cezasõ verilir. e Mal bildiriminde bulunmama halinde hapsen tazyik:

16 Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadõğõ takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayõ geçmemek üzere hapisle tazyik olunur. f İstenen bilgileri vermeme suçu: Malõ olmadõğõnõ bildiren borçlu en geç 15 gün içinde en son merkez ve iş adreslerini, varsa diğer devamlõ mükellefiyetleri bulunduğu idareleri bildirmek mecburiyetindedir. Makul bir özre dayanmadan bu görevi yerine getirmeyenler bir aya kadar hafif hapis cezasõ ile cezalandõrõlõr. IV TASFİYE DÖNEMİNDE SORUMLULUK 1 Tasfiye öncesi borçlardan sorumluluk Şirketin tasfiye ediliyor veya edilmiş olmasõ kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarõnõ kaldõrmaz. 2 Tasfiye döneminde kim sorumludur? Tasfiye memurlarõ tasfiye döneminde doğan vergi vb. yükümlülüklerden ilk elde sorumludurlar. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeden alacaklõlara ödeme veya ortaklara paylaştõrma yapamazlar. Aksi takdirde ödenmemiş olan bu vergilerin asõl ve zamlarõ ile cezalarõndan şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. 3 Tasfiyeden pay alan ortağõn sorumluluğu Vergi asõl ve zamlarõ, kendilerine paylaştõrma yapõlan ortaklardan da aranõlabilir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asõllarõ için ayrõca tasfiye memurlarõna müracaat olunmaz. Tasfiye memurlarõ, ödedikleri vergiler nedeniyle, tasfiyeden pay almõş bulunan ortaklara başvurabilir.

17 4 Tasfiyeden pay almõş bulunan alacaklõlarõn sorumluluğu Tasfiye memuru, şahsen karşõladõğõ vergileri, pay almõş bulunan ortaklardan karşõlayamamõşsa, alacaklarõnõ tamamen veya kõsmen tahsil etmiş alacaklõlara başvurabilecektir. 5 Tasfiye memurlarõnõn tasfiye dönemi sonrasõnda sorumluluklarõ Tasfiye sonrasõ, kural olarak tasfiye olunan şirketin hesaplarõ vergi incelemesine tabi tutulur. İncelemenin neticesi tasfiye memuruna bildirilir. İnceleme raporuna göre tahsili gereken vergiler tahsil edilene kadar tasfiye memurunun sorumluluğu devam eder. V ORTAKLARIN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 1 Ortaklõk paylarõ nedeniyle sorumluluk Şirket ortaklarõ, vergi borçlarõ nedeniyle ilk etapta taahhüt ettikleri sermaye payõ nispetinde sorumludurlar. Daha önceki bölümlerde şirketi temsil yetkisi bulunan ortaklarla ilgili açõklamalarõmõz da dikkate alõndõğõnda bunun anlamõ, şirketi temsil yetkisi bulunmayan ortaklar için (limited şirket ortaklarõ hariç) sorumluluğun sõnõrlanabilirliğidir. 2 Limited şirket ortaklarõnõn sorumluluğu Limited şirket ortaklarõ, şirketten tahsil imkanõ bulunmayan vergi borçlarõndan sermaye hisseleri oranõnda doğrudan doğruya sorumludurlar. Doğrudan doğruya sorumluluğun anlamõ şahsi mal varlõğõ ile sorumluluktur. Dolayõsõyla, limited şirket ortaklarõ kusurlu olsun olmasõnlar borçlardan dolayõ sorumlu tutulabileceklerdir. Bu nedenle diğer şirket tiplerine nazaran limited şirket ortaklõğõ daha riskli hale gelmiştir. 3 Ortaklarõn şirkete olan borçlarõ nedeniyle sorumluluklarõ Şayet yönetici veya ortaklarõn şirkete borçlarõ varsa, alacaklõ vergi idaresi bu yöneticiler ve ortaklar nezdinde de takibe geçebileceklerdir.

18 Böyle bir takip için kusur, kanuni ödevleri yerine getirmiş olma veya alacağõn şirket mal varlõğõndan tahsil edilememiş olmasõ vb. şartlar aranmayacak, doğrudan takibata geçilebilecektir. VI BAŞKASININ FİİLLERİ NEDENİYLE SORUMLULUK 1 Ödediğiniz KDV yi birkez daha ödemek zorunda kalabilirsiniz Mal veya hizmet satõn alõrken fatura bedeli ile birlikte ödediğiniz KDV, karşõ tarafça Devlete intikal ettirilmemişse bu KDV nin tarafõnõzdan tekrar ödenmesi talebi ile karşõ karşõya kalabilirsiniz. Mali İdarenin yaklaşõmõnõn aksine yargõda bir ilişkinin varlõğõ aranmaktadõr. Yargõ kararlarõna göre, mal veya hizmet gerçekten alõnmõş, bedel de gerçekten ödenmiş ve bu konularda da ihtilaf yok ise KDV nin tekrar aranamayacağõ görüşündedir. Yönetici ve ortaklar için doğrudan bir sorumluluk söz konusu olmamakla birlikte, şayet böyle bir taleple karşõlaşan şirket talebe konu vergiyi ödeyemezse ortak veya yöneticilerin mal varlõklarõna yönelinilebilecektir. 2 Sizden kesilen stopajõ da tekrar ödeyebilir veya indirim olarak dikkate alamayabilirsiniz Aynõ hukuki düzenleme çerçevesinde, Hazine ye intikal etmeyen verginin indirim ya da iadesi söz konusu olamaz. yaklaşõmõndan hareketle, KDV dekine benzer işlemlerle karşõlaşmanõz mümkün olabilecektir. KDV konusunda yaptõğõmõz açõklamalarõn burada da geçerli olduğunu düşünüyoruz. VII YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN (YMM LERİN) SORUMLULUĞU 1 YMM lerin Devlete karşõ sorumluluğu 3568 sayõlõ Kanun ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, YMM ler, tasdik ettikleri dönem ve konu ile sõnõrlõ olmak üzere, tasdikini yaptõklarõ şirketlerin, daha sonra incelenmesi neticesinde ortaya çõkan ilave vergi, ceza ve faizlerinden dolayõ müşterek, müteselsil sorumludurlar.

19 2 YMM lerin müşterilerine karşõ sorumluluklarõ Tasdik edilen dönemle ilgili olarak daha sonra ilave vergi, ceza, faiz ödemek zorunda kalan mükellefler, kendilerini zarara uğrattõğõ gerekçesi ile, özel hukuk hükümleri çerçevesinde, ödedikleri ceza ve faizlerin kõsmen veya tamamen YMM tarafõndan karşõlanmasõ talebiyle yargõya başvurabileceklerdir. 3 Rücu imkanõ Müteselsil sorumluluk çerçevesinde vergi idaresine vergi veya ceza ödeyen YMM, haksõz ödediğini düşündüğü kõsõm için mükelleften talepte bulunabilecektir. Bu konuda ortaya çõkabilecek çekişme özel hukuk kurallarõna göre yargõda çözümlenebilecektir. VIII YABANCI KURUM VE ŞAHISLARIN TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUKLARI 1 Vergiler nedeniyle sorumluluk Kanuni ve iş merkezi Türkiye dõşõnda bulunan bir kurum ya da kişinin Türkiye deki temsilcisi, bu kurum veya kişinin ödenmemiş vergilerinden sorumludur. 2 Para cezalarõ nedeniyle sorumluluk Para cezalarõnõn takibinde vergilerde olduğu gibi hareket edilir. İlk etapta şirketin mal varlõklarõna gidilir. Daha sonra, kanuni ödevlerini yerine getirmemiş olan temsilciye yönelinilebilinir. 3 Hürriyeti kõsõtlayõcõ cezalar nedeniyle sorumluluk Cezalarõn şahsiliği prensibi gereği, temsilci ancak işlediği fiiller nedeniyle cezalandõrõlabilecektir. IX ZAMANAŞIMI Sorumluluk sonsuza kadar sürmeyecektir.

20 1 Tahakkuk zaman aşõmõ Vergi alacağõnõn doğduğu takvim yõlõnõ takip eden yõlõn başõndan başlayarak beş yõl içinde mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşõmõna uğrarlar. 2 Tahsil zaman aşõmõ Vergi alacağõ, vadesinin rastladõğõ takvim yõlõnõ takip eden yõlõn başõndan itibaren 5 yõl içinde tahsil edilmezse zaman aşõmõna uğrar. 3 Para cezalarõnda zaman aşõmõ Başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere hususi kanunlarõndaki hükümler mahfuzdur. Vergi Usul Kanununda zikredilen, Vergi ziyaõ, Özel usulsüzlük, İşyeri kapatma cezalarõnda da zaman aşõmõ izleyen yõlõn başõndan başlayarak beş yõldõr. Usulsüzlük cezalarõnda ise, usulsüzlüğün yapõldõğõ yõlõ takip eden yõldan başlamak üzere iki yõldõr. 4 Hapis cezalarõnda zaman aşõmõ Türk Ceza Kanunundaki zaman aşõmõ hükümleri geçerlidir. X İTİRAZ Ortağõ veya yöneticisi olduğu şirketin borçlarõ nedeniyle vergi idaresinin takibine maruz kalan kişilerin itiraz hakkõ her zaman mevcuttur. 1 Henüz şirketin tam anlamõyla takip edilmediği iddiasõnda bulunulabilir Öncelikle şirketin mal varlõğõna yönelinmeli, şirketin mal varlõğõndan alõnamamasõ, alõnma imkanõnõn bulunmamasõ halinde ortak veya yöneticinin takibine başlanõlmalõdõr.

21 2 İlgili dönemde yönetici veya ortak olunmadõğõ iddiasõ Gerekli belgelerle talepte bulunulan dönemde yönetici veya ortak olunmadõğõ ortaya konulabilirse takip durdurulabilecektir. 3 Yönetim kurulu üyesi olmakla birlikte temsil yetkisinin bulunmadõğõ iddiasõ Yönetim kurulu kararlarõ ve imza sirkülerleriyle, yönetim kurulunda bulunmakla birlikte temsil yetkisinin bulunmadõğõnõ ispatlayan yönetim kurulu üyesi takipten kurtulabilir. 4 Kanuni ödevlerin yerine getirilmesinde kusursuzluk iddiasõ Kusursuzluk ortaya konulabilirse takipten kurtulmak mümkün olabilecektir. 5 Zaman aşõmõ Şayet takibi yapõlan borç zaman aşõmõna uğramõşsa, bu durumun ileri sürülmesi ile takip durur. 6 İtirazõn şekli a İşlemi yapan makama itiraz Yazõlõ olarak başvurulmalõdõr. Vergi/Ceza ihbarnamesi ile takip yapõlõyorsa 30 gün, ödeme emri tebliğ edilmiş ise 7 gün içinde idarenin kaydõndan geçmiş bir dilekçe ile itirazda bulunulabilir. 60 gün içinde cevap verilmemiş veya bu süre içinde olumsuz cevap verilmiş ise bir üst merciye şikayet yoluyla itiraz edilebilir. b Şikayet yoluyla bir üst makama itiraz 60 günlük itiraz süresini takiben bir üst makama yazõlõ başvuruda bulunulur. 60 gün içinde cevap verilmez veya olumsuz cevap verilirse dava açõlmalõdõr. c Dava açõlmasõ İtiraz ve şikayetler dava açma süresini durdururlar. Ancak, 60 ar günlük sürelerin bitimiyle dava açma süresi durduğu yerden işlemeye devam eder.

22 Bu nedenle şikayet yoluyla itirazõn da olumsuz neticelenmesi halinde vergi mahkemesinde dava açõlmasõ gerekecektir. XI ÖLÜM 1 Vergi cezalarõ Ölüm halinde vergi cezalarõ düşeceğinden, ortak veya yöneticilerin terekesinin cezalar nedeniyle ölüm sonrasõ takibinin duracağõnõ düşünüyoruz. 2 Vergi aslõ Borçlunun ölümü halinde, mirasõ reddetmemiş mirasçõlar hakkõnda da takip devam eder. Mirasõn tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçõ, deftere kaydedilmemiş olsa dahi vergi borcundan mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldür. XII YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI Vergi idaresi, ortak veya yöneticiyi takibe başladõğõnda bir tedbir olarak yurt dõşõna çõkõş yasağõ getirebilir. XIII ZAMAN-I İDARE (5) Kural olarak ortak veya yönetici ortak veya yöneticilik sõfatõnõn devam ettiği dönemle sõnõrlõ olarak sorumludur. Diğer bir deyişle, sadece kendi zaman-õ idaresinde ortaya çõkan veya kendi zaman-õ idaresi ile ilgili daha sonra ortaya çõkan vergi ve cezalar nedeniyle sorumlu tutulabilecektir. 1 Sorumluluğun zaman bakõmõndan sõnõrõ Kanuni temsilcinin temsil edilenin varlõğõndan tamamen veya kõsmen alõnamayan vergi borcundan (ve bu borca bağlõ diğer borçlardan) dolayõ sorumluluğu, kanuni temsilcilik sõfatõnõn devamõ süresince sözkonusudur; bu sõfatõn kazanõldõğõ tarih ile yitirildiği tarih arasõnda kalan vergilendirme dönemlerini kapsar. Bu tarihten önceki ve sonraki vergilendirme dönemlerine ait olup yerine getirilmeyen vergi ödevlerinden dolayõ, kanuni temsilci sorumlu tutulamaz. Bu iki tarih, kanuni temsilcinin sorumluluğunun zaman bakõmõndan sõnõrõnõ oluşturmaktadõr. Bununla birlikte; Danõştay õn istisnai nitelikteki kimi kararlarõnda, kanuni temsilcinin sorumluluğunun bu zaman sõnõrõnõn ötesine taşõrõldõğõ da görülmektedir.

23 Dan.3.D., , E:1990/1774, K:1991/2451, Danõştay Dergisi, S.84-85, sh.186; Uzlaşma talep edilerek uzlaşõlmasõ sonucunda kesinleşen vergilerin şirket mal varlõğõndan tahsil edilememesi halinde, uzlaşan kanuni temsilcinin sorumlu tutulmasõ gerekeceği; bu nedenle, salt görev yaptõğõ döneme ilişkin olmasõ sebebiyle, eski kanuni temsilci adõna ödeme emri düzenlenmesinde isabet bulunmadõğõ hk. 2 Kanuni temsilciliğin sona ermesi Kanuni temsilcilik sõfatõnõn kaybedilmesi; ölüm, istifa, azil, görev süresinin sona ermesi, ortaklõktan çõkarõlma vs. ile olur. Ölüm hali dõşõnda, kanuni temsilcinin bu sõfatõnõn sona ermiş sayõlabilmesi için, ona bu sõfatõ veren görevle ilişkisi özel kanunda, tüzükte veya anasözleşmede öngörülen usule uygun olarak kesilmiş bulunmalõdõr. 3 Tescil ve ilan zorunlu mudur? İstifa, azil veya ortaklõktan çõkarõlma ile yönetim kurulu üyeliği, dolayõsõyla da, kanuni temsilcilik sõfatõnõn sona ereceğini düşünüyoruz. Salt, iyi niyetli üçüncü kişileri korumak amacõyla Türk Ticaret Kanununda öngörülen tescil ve ilana ilişkin hükümlere dayanõlarak, kanuni temsilcilik sõfatõ sona eren ve, bu yüzden, bu sõfatõn gerektirdiği görevlerine yerine getirme ve yetkilerini kullanma olanağõ bulunmayan üyenin, bu tarihten tescil ve ilan tarihine kadar geçecek süre zarfõnda da, Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesine göre sorumlu kabul edilmesi mümkün değildir. Yönetim kurulu üyeliğinden ayrõlan kanuni temsilci ile ilgili olarak; Durumunun ticaret sicilinde tescil ve ilanõndan sonraki dönemlere ait vergi borcundan dolayõ hiçbir biçimde sorumlu tutulamayacağõ, Yönetim kurulu üyeliğinden ayrõldõğõ tarih ile bu durumun tescil ve ilanõnõn gerçekleştirildiği tarih arasõndaki dönemlere ait vergi borcundan ise, bu tarihler arasõnda kanuni temsilcilik görevini yerine getirebilecek durumda bulunmasõ (ve diğer koşullarõn da gerçekleşmesi) koşuluyla sorumlu tutulabileceği, Yönetim kurulu üyeliğini kazandõğõ tarih ile üyelikten ayrõldõğõ tarih arasõndaki dönemlere ait vergi borcunda ise, (koşullarõ varsa) sorumlu olacağõ, sonucuna varõlõr.

Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları. Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı

Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları. Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Zeki Gündüz Avukat, YMM PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı I. Kanuni Temsilci Tanımı Bu çalışmamızda kanuni temsilcileri daha ziyade limited

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU MÜKELLEFİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU Ayşe GINALI * GİRİŞ : Mükellefiyetin başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte mükellefler bildirimler, defter ve belgeleri tutma ve düzenleme,

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/025

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/025 Sirküler Tarihi : 22.04.2016 Sirküler No : 2016/025 SERİ:A SIRA:7 NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ İLE SERİ:A SIRA:1 NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 16.04.2016 tarihli ve 29686 sayılı

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 25.04.2016/62-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde yapılan değişiklik ile mükelleflere

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/47

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/47 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİDE YAPILAN 100 ÖNEMLİ HATA

VERGİDE YAPILAN 100 ÖNEMLİ HATA Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) 326 60 60 Facsimile

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2007 ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Mart / 2012 SMMM Enver ÇEVİK İçindekiler SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ... 2 A. Sigortalı İşe Giriş Bildirimi... 2 B. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi... 3 C.

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

DUYURU: /25

DUYURU: /25 1 DUYURU: 26.04.2016/25 16.04.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile, vadesi geçmiş borç durumunu gösteren belgenin (borcu yoktur yazısının) alınmasında kolaylık

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 13.07.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61 Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ 1. KONU Defter ve belge tutmak ve düzenlemek V.U.K 171 nci ve izleyen maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Turgay AZAK* 29 Mustafa BİZİMYER 30 ** ÖZ 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, DVK ya

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / Sayılı Kanun İle Gelir, Kurumlar Ve Katma Değer Vergisi Kanunları Dışındaki Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

SİRKÜLER 2009 / Sayılı Kanun İle Gelir, Kurumlar Ve Katma Değer Vergisi Kanunları Dışındaki Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER 2009 / 27 KONU 5904 Sayılı Kanun İle Gelir, Kurumlar Ve Katma Değer Vergisi Kanunları Dışındaki Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Genel Olarak Tam metnini 2009/24 sayılı sirkülerimizde

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan (Tam Tasdikten) Doğan Sorumluluğu

Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan (Tam Tasdikten) Doğan Sorumluluğu Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan (Tam Tasdikten) Doğan Sorumluluğu (İstanbul-2015) Raşit UÇAN Vergi Müfettişi SUNU PLANI Tam Tasdik Kavramı ve Tam Tasdikin Amacı Sorumlulukla

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /137-1

Sirküler Rapor Mevzuat /137-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.08.2015/137-1 MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 Konu: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE YAYINLANMIŞTIR 11.02.2015 tarih ve 2015/1 Seri No.lı Bazı

Detaylı

SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME

SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 33 Soykõrõm Suçunun Önlenmesine ve Cezalandõrõlmasõna Dair Sözleşme SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 9 Aralõk 1948 tarihinde Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI V VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI VERGİ CEZALARI VE VERGİ CEZALARININ KALKMA HALLERİ VERGİ ZİYAI VE CEZASI V 192 q VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Matrah Veraset

Detaylı

Maliye Bakanlığından: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1)

Maliye Bakanlığından: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1) 30 Haziran 2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1) 1. Giriş 28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Sirküler No: 2013/122 Tarih: 03.06.2013 YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1) Kanundan kimler faydalanabilir? Kanundan Gerçek ve Tüzel Kişiler Faydalanabilir. (Esnaf, Serbest Meslek Erbabı,

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun un Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bağlı tahsil daireleri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı