Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 27 Aralık 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 27 Aralık 2010"

Transkript

1 ARALIK AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 27 Aralık 2010

2 BENZĐN FĐYATLARI VE FĐYATLARIN ĐÇĐNDEKĐ VERGĐ PAYLARI (KASIM 2010 FĐYATLARIYLA) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,9 66,8 1,5 1,4 1,5 FİYAT(EURO) VERGİ(EURO) FİYAT İÇİNDE VERGİ PAYI(%) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 63,7 1, ,2 63,9 63,9 62,9 62,7 63 1,0 0,8 1,2 1 0,9 1 61,2 61,2 0,9 0,9 0,9 0,9 61,1 60,3 61 0,6 0,4 0,2 0,0 0,8 0, Kaynak: Maliye Bakanlığı, Ekonomik Veriler Kasım 2010

3 SANAYĐ ÜRETĐMĐ ENDEKSĐ Sanayi Üretimi Endeksi; 2010 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmamış endekse göre %9.8 artarak 128,9 a Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre %12.8 artarak 128,9 a Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış endekse göre %13,5 artarak 121,7 ye yükselmiştir.

4 BÜYÜME ORANLARI (%) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 8,5 7,0 İMALAT 3,9 2,6 0,9-0,6 BÜYÜME -7,0-12,0 0,7-0,1-14,6-7,6-11,5-2,7-4,2 13,0 6,0-7,0 21,2 11,8-4,7 15,2 10,2 8,7 14,7 5,5 8,9-25,0-22,1 Türkiye, yılın ilk iki çeyreği üst üste çift haneli, son 4 çeyrek kesintisiz büyümüştür. Türkiye bugün % 5,5'lik büyüme ile Đsveç ten sonra, Avrupa nın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olmuştur. Kaynak: TÜĐK 4

5 GSYĐH ĐÇĐNDE YATIRIM HARCALAMARI (% DEĞĐŞĐM) 60,0 50,0 Kamu Sektörü Özel Sektör Gayri Safi Sermaye Oluşumu 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 11,8-27,6-32,2 0,2-24,4-28,6-5,7-18, ,6-4,6-3,5 15,2-25,6 23,1 28,7 14,6 32,2 31,3 17,9 34,4 Yatırım harcamaları %31,3 oranında artarken, Yatırım harcamaları içindeki Kamu sektörü yatırımları %17,9, Özel sektör yatırımları %34,4 artmıştır. Kaynak: TÜĐK

6 TÜRKĐYE HĐNDĐSTAN A YOĞUNLAŞMALI MI? TÜRKĐYE ĐHRACATINDA ĐLK 10 ÜRÜN (2009) Milyon $ HĐNDĐSTAN ĐTHALATINDA ĐLK 10 ÜRÜN (2009) Milyon $ Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet vb Kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar Đnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar Demir ve çelik Kazan:makina ve cihazlar, aletler, parçaları Örme giyim eşyası ve aksesuarları Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları Organik kimyasal müstahsallar Đnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar Demir ve çelik Demir veya çelikten eşya Gübreler Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar Aluminyum ve aluminyum eşya Plastik ve plastikten mamul eşya Plastik ve plastikten mamul esya Đzmir in ihracatı ile Hindistan ın ithalat ürünleri arasında 4 ortak sektör vardır. Kaynak: TUĐK, Hindistan Sanayi Bakanlığı

7 HĐNDĐSTAN LA OLAN DIŞ TĐCARETĐMĐZ TÜRKĐYE-HĐNDĐSTAN ĐHRACAT ĐTHALAT Sırası Milyon $ ĐZMĐR-HĐNDĐSTAN ĐHRACAT ĐTHALAT Sırası Milyon $ ORTAK 6 SEKTÖRÜN TÜRKĐYE ĐHRACATI HĐNDĐSTAN ĐTHALATI Milyon $

8 2010 YILI EKONOMĐK GERÇEKLEŞMELER, 2011 YILI BEKLENTĐLERE ĐLĐŞKĐN ANKET DEĞERLENDĐRMESĐ

9 GERÇEKLEŞME VE BEKLENTĐ ORANLARI (%) Beklenti % Kaç Kapasite ile Çalıştınız? %55 %63 %74 Đhracattaki Değişim Oranı (%) %9 %23 %28 Đşe Alınan /Alınacak Personel Sayısı Đşten Çıkarılan, Çıkarılması Düşünülen Personel Sayısı Beklentileri Enflasyon 8,8 Dolar kuru 1,53 Euro 2,07 Büyüme Oranı 6,2 Ortalama Mevduat Faizi ĐMKB Endeksi

10 TL Ya Da Döviz Cinsinden Borcunuz Var mı? HAYIR %19 EVET %81 Geçtiğimiz Yıllara Oranla Ekonomik Olarak Daha Đyi Duruma Geldiğinizi Düşünüyor musunuz? AYNI %35 %31 EVET %33 HAYIR Cari Açık Konusunu Bir Tehlike Olarak Görüyor musunuz? HAYIR %14 EVET %86

11 SAĞLANAN BÜYÜME KONUSUNDAKĐ GÖRÜŞLER Sağlanan Büyümenin Yatırım ve Üretim Sonucu Gerçekleştiğine Đnanıyor musunuz? % 36 EVET %64 HAYIR Önümüzdeki Yıllarda Aynı Büyüme Oranını Yakalamamız Mümkün mü? % 46 EVET %54 HAYIR Ayrıca Üyelerimiz; Üretimle olmayan büyümenin, büyüme olmadığı, Para piyasalarının büyüdüğü, Doğrudan yabancı yatırım olmadan aynı büyüme oranının yakalanamayacağını, Aynı büyümenin önümüzdeki yıllarda da yakalanması için, Đmalatçı ihracatçı ve ithal ikamesi anlamında üretim yapan firmaların desteklenmesi, Yurt içi pazarı zorlamak yerine yurt dışı pazarın genişletilmesi, Üretimin arttırılması ve Yatırımın teşvik edilmesi gerektiği düşüncesindedirler.

12 2011 YILINDA HÜKÜMETTEN BEKLENTĐLER DESTEK Üretime ve üreticiye destek verilmeli, Yatırımların önü açılmalı; yatırıma dönük olarak daha fazla, uzun vadeli KOSGEB kredileri verilmelidir. (mesela 6-8 yıl olarak 2 yıl geri ödemesiz şeklinde) Sanayiciye uzun vadeli destek kredileri sağlanmalı ve borcuna sadık sanayiciler desteklenmeli, Orta ölçekli işletmelere kalkınma desteği, teknoloji ve dış pazar desteği sağlanmalı, Enerji, hayvancılık, tarım ve su ile ilgili yatırımlar teşvik edilmeli, Đstihdamı arttırıcı sektörel yeni teşvik yasası çıkarılmalıdır. VERGĐ Kayıtdışı ile mücadeleye önem ve hız verilmeli, Sektörel olarak KDV indirimi ve SGK primleri indirimi sağlanmalı; maliyet azaltıcı maddeler eklenmeli, Alınan KDV ve stopaj üç ayda bir ödenmeli ve peşin vergi kaldırılmalı, Vergi adaleti sağlanmalı, dolaylı vergi yükü azaltılmalı, vergi tabana yayılmalı ve uygulanmalı; AB uyum reformları tamamlanmalı, Vergi ve istihdam üzerindeki yükler azaltmalı, enerji maliyetleri düşürülmeli, Varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında çıkacak kanunda yurtdışından getirilecek paralar konusunda müracaat etmeyenlere de bir imkan sağlanmalıdır.

13 2011 YILINDA HÜKÜMETTEN BEKLENTĐLER ÜRETĐM Üreticilerin pazara açılımına katkı sağlanmalı, Sanayicilerin genel sorunlarına köklü çözümler üretilmeli, Büyümenin tüketime değil yatırım ve üretime bağlı olduğu yeni politikalar geliştirilmeli, Đstihdam arttırıcı ve KOBĐ lere yönelik olumlu bir ekonomi politikası üretilmeli, Üretim girdileri maliyeti düşürülmeli, Đşsizlik azaltılmalı, yerli üretime rekabet için öncelik ve ayrıcalık tanınmalı, Yabancı sermaye yatırımlarının, üretime yönelik olması sağlanmalı, Sıcak para girişi desteklenmemelidir. ĐHRACAT Đhracat teşvikleri arttırılmalı, Döviz kurları yükseltilerek, reel değerlere getirilmeli, Cari açık sorunu acilen çözülmeli, Đhracatçıya navlun desteği sağlanmalı, KKDF kaldırılmalıdır.

14 2011 YILINDA HÜKÜMETTEN BEKLENTĐLER GENEL Siyasi olarak gerilim yükseltilmemeli; üniversitelere dikkat ve daha fazla hoşgörü gösterilmeli, Güneydoğu Anadolu normalleştirilmeli, Kıbrıs sorunu çözüme kavuşturulmalı Devlet dairelerindeki işlem ve evrak işleri azaltılmalı, Ekonomik, siyasi ve sosyal istikrar sağlanmalı, sürdürülebilir olması için mutlaka iç barış sağlamalı, Mali kural yürürlüğe konulmalı, Kamu giderlerinin azaltılması ve tasarruf konuları ön plana taşınmalı, Siyasette ve piyasalarda istikrar sağlanmalıdır.

15 BANKALARLA ĐLGĐLĐ KONULAR VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Kredi faizleri mevduat faizlerinin %1.25 inden fazla olmamalı, SGK borçlularına devletin yaptığından daha özel bir kredi olanağı tanınmalı, Bankalar, sanayiciye uygun faiz oranı ile uzun vadeli kredi verebilmeli, Alınan hizmet bedelleri azaltılmalı, kredi faizleri ve komisyonlar düşürülmeli, Doğrudan ve dolaylı masraf kalem sayısı düşürülmeli, Finansal piyasalar yabancı sermayeden arındırılmalı, Teminat konusunda esnek olunmalı, alternatif çözüm bulunmalı, Yurt dışı ülkelerde şube açarak yatırımcıların yanında olunmalı, Gümrüklerde kaybolan teminat mektubu komisyonlarına bir çözüm getirilmeli, Çeklerde güvence ve işlerlik kazandırılmalı, Uzun vadeli yatırım finansmanı konusunda yeni ürünler geliştirilmeli, Kredi ödemelerinin 2 ayda 1 ödenmesi sağlanmalı, Devlet bankalarının hizmet kalitesi özel bankalar gibi yükseltilmeli, Piyasaları rahatlatıcı ve yardımcı rol oynamalı, Daha çözüm odaklı olmalı, Kredi kartı ve bireysel kredilerden para kazanma yöntemlerinden vazgeçilmeli, Müşterilerine daha iyi hizmet vermesi yönünde çalışmalar yapılmalı, Özellikle yatırım kredilerine öncelik verilmelidir.

16 BUGÜNÜN ÖNCELĐKLĐ KONULARI ÜRETĐM En önemli sorun olan işsizliğin çözümü için işadamlarının teşvik edilmesi, Yatırıma yönelik yabancı sermaye getirilmesi, Nitelikli iş gücü sağlanması, Üretim artışı için devletin girdilerin fiyatını azaltarak sanayicinin önünü açması Tarım ve tarımsal ürünlerle ilgili istikrarlı üretim ve fiyat politikası Yüksek enerji fiyatları ve vergiler Yanlış teşvik sistemi ve yatırım ortamının iyileştirilmemesi Đşletmeyi kayıpsız ayakta tutabilmek Tahsilat sorunları Pazar sıkıntısı Ar-Ge ile dışa bağlılığı azaltacak ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi Küresel bazlı mali piyasalarda başlayan kriz nedeniyle reel sektörde talep daralması ÇED konusunda kentsel çalışma alanında kalan işletmelerin sorunları Kriz sonrası büyümenin tetiklediği işletme sermayesi noksanlığı ve yetersiz finansman Yeni iş yerlerinin açılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi

17 BUGÜNÜN ÖNCELĐKLĐ KONULARI EKONOMĐ Ekonomik istikrarın sağlanması Piyasaların daralması, Nakit akışı Kurdan dolayı rekabet gücünün kaybolması Sıcak para girişi ve yüksek cari açık Dış borç açığı, ekonominin reel değerlerle yönetilmesi GENEL Adalet ve demokrasinin sağlanması, hukuk sisteminin çağdaşlaşması Güneydoğu Anadolu sorununun çözülmesi, Seçim ekonomisi uygulanmaması, siyasi gerilim yaratılmaması, yeni yatırımların desteklenmesi, Nüfus planlaması ile hızlı artışın önlenmesi, Đzmir ile ilgili alt yapı sorunlarının çözülmesi, Đrtica tehlikesi, hükümetin kadrolaşması, yargının siyasallaşmasının engellenmesi,

18 ĐZMĐR

19 ĐZMĐR ĐN VERGĐ GELĐRLERĐNE KATKISI Tahsilat Oranı (%) 2010 Kasım 2009 Kasım Milyon TL 2010 Gelir 2010 Gider 2009 Gelir 2009 Gider ĐZMĐR ANKARA KAYSERĐ KONYA GAZĐANTEP DENĐZLĐ ĐZMĐR ANKARA KAYSERĐ KONYA GAZĐANTEP DENĐZLĐ Vergi tahsilatında Đzmir, yaklaşık %90 gibi oldukça yüksek oranlı bir başarıya sahiptir. Đzmir Devletten 1 alıp Devlete 4 oranında katkı koymaktadır. Oysaki Denizli, Kayseri, Gaziantep ve Konya Devletten aldığından daha azını Devlete geri verebilmektedir. Kaynak: Muhasebat Vergi Gelirlerine Katkısı ĐZMĐR ANKARA DENĐZLĐ KAYSERĐ GAZĐANTEP KONYA 2010 Kasım 2009 Kasım 4,1 3,7 2 1,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6

20 ÜLKE ĐHRACATINA ĐZMĐR ĐN KATKISI Sıra Đhracat (Bin Dolar) 2010 Ocak-Ekim 2009 Ocak-Ekim 2. ĐZMĐR ANKARA GAZĐANTEP DENĐZLĐ KAYSERĐ KONYA Đhracat rakamlarında vergi kimlik numaraları esas alındığında Đzmir 4. sırada, gümrük kayıtları esas alındığında Đzmir, Đstanbul dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte otomotiv ihracatının kayıtlarının Uludağ Đhracatçı Birlikleri nde olduğunu da hatırlatmakta fayda vardır. Kaynak: TUĐK

21 MARKA TESCĐL SAYISINA GÖRE ĐZMĐR SIRA ĐL 2010/Kasım ANKARA ĐZMĐR KONYA GAZĐANTEP KAYSERĐ DENĐZLĐ Đzmir marka tescil sayısında 3. sırada yer alarak, rekabet edebilirlikte bir adım öne geçmektedir. Geçen seneye göre her bir ilimizde azalış söz konusu olurken, en düşük oranlı azalış Đzmir de gerçekleşmiştir. Kaynak: TPE

22 TEŞVĐKLĐ YATIRIMLARA GÖRE ĐZMĐR (2009 Ocak-Temmuz/2010 Ocak-Temmuz) ĐL YATIRIM TL % DEĞĐŞĐM ĐSTĐHDAM % DEĞĐŞĐM III.BÖLGE KONYA I.BÖLGE ĐZMĐR II.BÖLGE DENĐZLĐ I.BÖLGE ANKARA III.BÖLGE KAYSERĐ III.BÖLGE GAZĐANTEP ĐL YATIRIM BĐN TL 2009 YATIRIM BĐN TL 2010 III.BÖLGE KONYA I.BÖLGE ĐZMĐR II.BÖLGE DENĐZLĐ I.BÖLGE ANKARA III.BÖLGE KAYSERĐ III.BÖLGE GAZĐANTEP Yeni teşvik yasasında Đzmir haksız rekabete uğramasına rağmen, teşvik öncesi dönem olan 2009 Ocak-Temmuz ile teşvik sonrası 2010 Ocak-Temmuz karşılaştırmasında yatırımlarını artırmayı başarmıştır. Bu da her zaman ifade ettiğimiz, Đzmir e destek sağlanması halinde gücünü ve etkinliğini artıracağına iyi bir örnektir. Kaynak: Hazine

23 NÜFUSA KAYITLI ĐLE GÖRE ĐZMĐR DE YAŞAYAN NÜFUS (2009) SIR A ĐL ĐLLERĐN NÜFUSU KĐŞĐ SAYISI NET GÖÇ HIZI 1 ĐZMĐR KONYA ,5 15 DENĐZLĐ ,7 21 ANKARA KAYSERĐ ,9 48 GAZĐANTEP ,2 ĐL ĐLLERDE YAŞAYAN ĐZMĐR LĐ SAYISI KONYA DENĐZLĐ ANKARA KAYSERĐ GAZĐANTEP 946 İL ĐLLERDE YAŞAYAN ĐZMĐR LĐ SAYISI 1. Đstanbul Manisa Ankara Aydın Muğla Antalya Balıkesir Bursa Denizli Kocaeli Đzmir de, nüfusunun yaklaşık yarısı kadar Đzmir li yaşamaktadır. En fazla göç alan iller arasında yer alan Đzmir, özellikle net göç hızı ile bunu kanıtlamaktadır. Bu da Đzmir in ihtiyaçlarını karşılamasını güçleştirmektedir. Buna rağmen söz konusu illerde yaşayan toplam Đzmir li sayısı 29 bini bulmaktadır. Kaynak: TUĐK

24 REKABET EDEBĐLĐRLĐK ENDEKSĐNDE ĐZMĐR GENEL ANKARA 2 2 ĐZMĐR 3 3 KONYA KAYSERĐ 13 9 GAZĐANTEP DENĐZLĐ BEŞERĐ SERMAYE ve YAŞAM KALĐTESĐ ANKARA 1 1 ĐZMĐR 4 4 KONYA 12 9 KAYSERĐ DENĐZLĐ GAZĐANTEP Uluslararası Rekabet Araştırma Kurumu tarafından; çeşitli kriterler esas alınarak illerin rekabet edebilirlik endeksi hesaplanmıştır. Đzmir genel sonuçlar itibari ile 3. sıradaki yerini koruyarak gerilemediğini burada da göstermiştir. Özellikle üretim potansiyeli tablosu önemlidir. Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Endeksi nde; üniversite mezunu, kişi başına düşen öğretmen, doktor, yatak, otomobil gibi sayılar esas alınmaktadır. Ticaret Becerisi ve üretim potansiyelinde; vergi, ihracat, teşvikli yatırım, kamu yatırımları, elektrik tüketimi, açılan kapanan firma sayısı gibi rakamlar alınmıştır. TĐCARET BECERĐSĐ ve ÜRETĐM POTANSĐYELĐ ANKARA ĐZMĐR KONYA KAYSERĐ GAZĐANTEP DENĐZLĐ

25 MUTLU YILLAR

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI ÜLKE ĐHRACATINA ĐZMĐR ĐN KATKISI Sıra Đhracat (Dolar) 2011 Ocak- Eylül 2010 Ocak- Eylül Değişim Oranı (%) 1. ĐSTANBUL 45.304.303 38.565.600 17,4 2. KOCAELĐ 9.546.953 6.573.218 45,2 3. BURSA 8.785.990 7.834.837

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU Nisan 2011 Yıl: 27 Sayı: 323 NİSAN GÜNDEM SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

AYLIK EKONOMİK BÜLTEN

AYLIK EKONOMİK BÜLTEN AYLIK EKONOMİK BÜLTEN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER FED in para politikasına ilişkin endişeler nedeniyle gelişmekte olan ülke paralarının Haziran dan bugüne devam eden kayıpları, kısmi bir toparlanma

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 29 Eylül 2014 62. HÜKÜMET 62. HÜKÜMET: EKONOMİ POLİTİKALARININ TEMELİNİ OLUŞTURACAK 25 ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI 1- Üretimde Verimliliğin Artırılması

Detaylı

fhg YATIRIMCI KILAVUZU

fhg YATIRIMCI KILAVUZU fhg YATIRIMCI KILAVUZU 1- Türkiye de Đş Kurmak Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun

Detaylı

MÜKEMMELLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

MÜKEMMELLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ MÜKEMMELLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ En zorlu uygulamalar için tasarlanan yenilikçi sızdırmazlık çözümlerimiz mükemmellik için disiplinli çalışmamızın sonucudur. Sızdırmazlık elemanları konusundaki tecrübesi ile

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Bankacılar Dergisi, Sayı 57, 2006 Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Giriş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Sayın

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU plastik sanayi TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türk plastik sektörü,

Detaylı

Mobilya Aksesuarları ( Kulp, Kapı Kolu ) Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Mobilya Aksesuarları ( Kulp, Kapı Kolu ) Üretim Tesisi Fizibilite Raporu 2014 Mobilya Aksesuarları ( Kulp, Kapı Kolu ) Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Bu rapor DİTAM tarafından yürütülen Diyarbakır İli Hammadde Potansiyelinin Açığa Çıkarılması projesi kapsamında Diyarbakır

Detaylı

Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri

Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri Ekonomik göstergeler ve 2010 yılı tahminleri Giriş 2006 yılının Mayıs-Haziran aylarında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara benzer şekilde, 2007 yılında da Şubat ve Ağustos aylarındaki dalgalanmaların

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 1 Çarklar dönüyor, hayat devam ediyor Bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak etki oluşturmak için kullanılan çarklar ve dişliler planlanan

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 98 KASIM 2014 Ekonomide Dönüşüm Programa Bağlandı TOBB TOBB TÜRKİYE TÜRKİYE FUAR FUAR REHBERİ REHBERİ 4 YILDIR 4 ANADOLU

Detaylı

KONYA DA ĐMALAT SANAYĐNĐN DURUMU VE SORUNLARI

KONYA DA ĐMALAT SANAYĐNĐN DURUMU VE SORUNLARI Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA DA ĐMALAT SANAYĐNĐN DURUMU VE SORUNLARI Memiş KÜTÜKÇÜ HĐDROKON, Büyük Kayacık Mah. 3.Org.San. Bölgesi Evrenköy Cad. No:13 Selçuklu \ KONYA-TÜRKĐYE A)

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

ñálqghnlohu %$ì.$1.$3$..21868 7 <$<,1 <,/',=/$5, .$3$..21868 7 5.ñ<( (.2120ñ6ñ 6(.7 5 3(5$.(1'( 6(.7 5 3(5$.(1'( %$ì$5, <. 6 $/,ì9(5ñì 0(5.

ñálqghnlohu %$ì.$1.$3$..21868 7 <$<,1 <,/',=/$5, .$3$..21868 7 5.ñ<( (.2120ñ6ñ 6(.7 5 3(5$.(1'( 6(.7 5 3(5$.(1'( %$ì$5, <. 6 $/,ì9(5ñì 0(5. 2 4 ocak 11 7 8 18 78 8 Tükelmat 7 Değerli EGİAD Yarın Okuyucuları; Yeni bir EGİAD döneminde üstlenmiş olduğumuz görev için başta EGİAD ın gerçek sahipleri üye dostlarımız olmak üzere destek veren herkese

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 13 IV. Parasal Büyüklükler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU İçindekiler 1. GĐRĐŞ... 2 2.1. Birliğimiz Üyelerince Yapılan Đhracat... 2 2.2. Birliğimiz Üyelerinin Ürün

Detaylı

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr.

DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot. Prof. Dr. DÜNYADAKĐ GELĐŞMELER VE MAKRO EKONOMĐK VERĐLER EŞLĐĞĐNDE TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ (DURUM TESPĐTĐ VE ÖNERĐLER) Prof. Dr. Şükrü Kızılot Prof. Dr. Metin Taş Arş. Gör. Özgür Şahan Gazi Üniversitesi I. Dünya Ekonomisindeki

Detaylı

Haftalık Ekonomi Raporu. Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri. Geçtiğimiz Hafta Açıklanan Veriler...

Haftalık Ekonomi Raporu. Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri. Geçtiğimiz Hafta Açıklanan Veriler... Haftalık Ekonomi Raporu VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar 6 Nisan 212 Bu Haftaki Yazımız.. Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 OCAK 2010 1 Değerli

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı