3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik"

Transkript

1 1. Zonguldak'ta taş kömürü yataklarının olması; I. I. Jeolojik Zaman'dan kalma arazinin olduğunu II. Zonguldak çevresinde geçmiş dönemlerde zengin bitki örtüsünün bulunduğu III. Zonguldak'ta deprem riskinin fazla olduğu yargılarından hangilerini kanıtlamada kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III I. Elmalı Ovası II. Kestel Ovası III. Çukurova IV. Silifke Ovası 2. Türkiye'de, yukarıda verilen ovalardan hangilerinin oluşumunda karstik süreçlerin etkisi vardır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik I. Tuz Gölü II. İznik Gölü III. Nemrut Gölü IV. Meke Tuzlası Gölü V. Büyük Çekmece Gölü 8. Yukarıda verilen göller, oluşumlarına göre ikişerli olarak gruplandırılırsa hangisi bu gruplamanın dışında kalır? A)l B) II C) III D) IV E) V I. Seyhan II. Fırat III. Çoruh IV. Susurluk 9. Yukarıda verilen akarsulardan hangilerinin havzasının tamamı Türkiye sınırları içinde yer alır? A) Yalnız l B) I ve II C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV 10. Türkiye'de ağaç türleriyle ilgili araştırmalar yapan bir bilim adamı, gittiği yöredeki ormanda; kayın, kestane, gürgen, ıhlamur, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, meşe ve dişbudak ağaçlarının yaygın olduğunu görmüştür. Buna göre, bilim adamının gittiği yöredeki ormanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak varılabilir? A) Geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. B) Ġğne yapraklı ağaçlardan oluşur. C) Ġç Anadolu Bölgesi'ndedir. D) Yangınlar nedeniyle tahrip olmuştur. E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir. 4. Dağların kıyıya paralel uzandığı ve kıyıya yakın olduğu alanlarda falezler yaygındır. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangilerinde falezlerin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I ve V 5. Türkiye'nin akarsularıyla ilgili; I. Rejimleri düzensizdir. II. Akış hızları fazladır. III. Ulaşıma elverişlidirler. IV. Aşındırma güçleri azdır, yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I ve IV 6. Yatak eğimleri ve akış hızları az olan akarsular hidroelektrik üretimine elverişli değildir. Buna göre, aşağıda verilen akarsulardan hangisinin hidroelektrik üretimine elverişli olduğu söylenemez? A) Fırat B) Çoruh C) Ergene D) Sakarya E) Seyhan 7. Yukarıdaki haritada ok yönünde Muğla'dan hareket eden biri, Rize'ye ulaştığında aşağıdaki toprak tiplerinden hangisini görmesi beklenmez? A) Terra rossa B) Kahverengi orman C) Kahverengi step D) Tundra E) Kestane renkli bozkır 11. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisindeki topraklarda yıkanma daha fazladır? Erzurum-Kars platolarında çayır bitki örtüsü altında oluşmuştur. - Humus bakımından oldukça zengindir. - Koyu renkli topraklardır. 12. Yukarıda özellikleri belirtilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Alüvyal toprak B) Çernozyom C) Kestane renkli bozkır toprakları D) Terra rossa E) Kahverengi orman toprağı 13. Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karasal iklimin etkili olduğunu gösteren özelliklerden biri değildir? A) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması B) Kışların erken gelmesi ve uzun sürmesi C) Mevsimler arasındaki sıcaklık farkının fazla olması D) Kışın yağışların büyük kısmının kar şeklinde olması E) Kuzeydoğudan esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin iklim özellikleriyle ilgili olarak verilmiş doğru bir bilgi değildir? A) Türkiye'de buharlaşmanın en fazla olduğu bölge Ġç Anadolu'dur. B) Ocak ayında en yüksek sıcaklıklar güney kıyılarda ölçülür. C) Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yıllık sıcaklık ortalaması azalır. D) Kuzeydoğu Anadolu Türkiye'nin en soğuk yöresidir. E) Yaz döneminde en yüksek sıcaklıklar G.doğu Anadolu'da görülür.

2 I. Doğu Anadolu Bölgesi'ne gidildikçe sıcaklık azalır. II. Akdeniz kıyıları Karadeniz kıyılarından daha sıcaktır. III. Türkiye'de güneye bakan yamaçlarda yıl boyunca sıcaklık daha yüksektir. 15. Yukarıdaki durumların nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Enlem Bakı Yükselti B) Yükselti Enlem Bakı C) Karasallık Bakı Karasallık D) Yükselti Bitki örtüsü Enlem E) Arazi yapısı Basınç Yükselti 16. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin, yıllık gerçek sıcaklık ortalamalarının dağılışı gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzeydoğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar düşüktür. B) Sıcaklıklar genel olarak batıdan doğuya doğru azalmaktadır. C) En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'da görülmesinde, enlemin de etkisi vardır. D) Hakkari Bölümü'nde sıcaklıkların, Karadeniz kıyılarından düşük olmasının temel nedeni, güneş ışınlarının düşme açısıdır. E) Batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalmasında yükseklik etkilidir. 17. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, o yörede yaygın olmayan bitki örtüsüyle birlikte verilmiştir? A) Ankara çevresi -» antropojen bozkır B) Ġzmir çevresi -» maki C) Hakkari çevresi -» Sarıçam ormanı D) Rize çevresi -» ladin ormanı E) Konya çevresi -» bozkır 18. Ġğne yapraklı ağaçlar yıl boyunca yeşilliklerini korurken ülkemizde geniş yapraklı ağaçlar kışın yaprağını dökmektedir. Buna göre, aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi yıl boyunca yeşilliğini korumaktadır? A) Meşe B) Ladin C) Kayın D) Gürgen E) Kestane 19. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'deki ormanların coğrafi bölgelere göre dağılışı gösterilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) Türkiye'deki ormanların yarısı, iç bölgelerdedir. B) Türkiye arazisinin yarıdan fazlası ormanlarla kaplıdır. C) Ege Bölgesi'ndeki orman alanları sürekli artmaktadır. D) Orman bakımından zengin bölgelerin denize kıyısı vardır. E) Türkiye'deki iklim koşulları bitki türlerinin çeşitliliğini azaltmıştır. 20. Yukarıdaki haritada bazı alanlardaki dağılışı verilen do-ğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Maki B) Bozkır C) Garig D) Orman E) Alpin çayır I. Mezra II. Yayla III. Mahalle ve divan IV. Oba 21. Yukarıda verilen köy altı yerleşmelerinin hangileri "sürekli yerleşme" özelliği göstermez? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 22. Hayvancılıkla uğraşanlar yaz kuraklığının başladığı dönemde hayvanları otlatmak için yaylalara çıkarlar. Bu nedenle bazı yüksek yerlerde bir dönem nüfus artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen duruma örnek değildir? A) Erzurum B) Kars C) Ağrı D) Ardahan E) Edirne 23. Köy altı yerleşmeleri daha çok tarım ve hayvancılık faaliyetlerin yapıldığı yerlerde gelişmiştir. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde köy altı yerleşmeleri daha az görülür? 24. Türkiye'de nüfus artış hızı, 1960 yılından sonra düşmeye başlamıştır. Bu durumun başlıca nedenleri arasında; I. Eğitim düzeyinin yükselmesi II. Dışarıya olan göçlerin artması III. Aile planlamasının başlaması IV. Doğum oranının yüksek olması uygulamalarından hangileri yer almaktadır? A) II ve III B) II ve V C) I ve IV D) I, II ve III E) I ve II 25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin nüfus özelliklerinden biri değildir? A) Yaşlı nüfus oranı azdır. B) Kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranından fazladır. C) Nüfus dağılımı dengesizdir. D) Çalışanların yaş ortalaması küçüktür. E) Nüfus sürekli artmaktadır. 26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki iç göçün sonuçlarından biri değildir? A) Çarpık kentleşmenin artması B) Trafik sorununun artması C) Alt yapı hizmetlerinde yetersizliklerin ortaya çıkması D) Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması E) Konut sorununun artması

3 27. Deniz turizminin ve tarımın gelişmiş olduğu yerlerde yaz döneminde önemli ölçüde nüfus artmaktadır. Buna göre, yaz döneminde haritadaki numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde nüfus artışı bu nedenlere bağlanabilir? Turizm Tarım A) I II B) III IV C) II III D) IV III E) III II 28. Aşağıdaki grafik yılları arasında Türkiye'de nüfus artış oranındaki değişim gösterilmiştir. Grafikteki bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumların hangisi yapılamaz? A) Nüfus miktarının en fazla olduğu yıl 2000 dir. B) yıllarında nüfus miktarı aynı değildir. C) Nüfus miktarının en az olduğu yıl 1945'tir. D) Nüfus artış hızı düzenli değildir. E) Nüfus miktarı sürekli artmıştır. 31. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanlar-dan hangisi mevsimlik göç almaz? A) V B) IV C) III D) II E) I 32. Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Adana gibi kentlerdeki nüfus artışı fazladır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) iklim koşullarının elverişli olması B) Ulaşımın gelişmiş olması C) Sosyal yaşam olanaklarının fazla olması D) Okur - yazar oranının yüksek olması E) İş olanaklarının fazla olması 33. Divan tipi köyaltı yerleşmeleri aşağıdaki yerlerin hangilerinde daha yaygındır? A) Hakkâri B) Orta Fırat C) Batı Karadeniz D) Kıyı Ege E) Adana 34. Aşağıda Türkiye'nin okur-yazar durumu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi söylenemez? A) Okur - yazar oranı artmaktadır. B) Okur - yazar oranı çok düşüktür. C) Okur - yazar oranlarında bölgeler arasında fark vardır. D) Az gelişmiş bölgelerde cinsiyetler arasındaki okur - yazarlık farkı daha fazladır. E) Okur - yazar olmayan nüfusun önemli bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. 35. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de yılları arasındaki doğum ve ölüm oranları verilmiştir. 29. Su kaynaklarının fazla, yer şekillerinin engebeli olduğu kırsal alanlarda dağınık yerleşme görülür. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde dağınık yerleşme daha yaygındır? I. Nüfusu on binin altında olan yerleşme yerleridir. II. Temel ekonomik etkinlik tarıma dayalıdır. III. Yer şekillerinin sade olduğu yerlerde dağınık yerleşme hakimdir. IV. Doğu Karadeniz'de toplu yerleşme tipi yaygındır. 30. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye 'de kırsal yerleşmelerin özelliklerinden değildir? A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV Tablodaki bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Kırsal nüfus artmaktadır. B) Ġç göç yaşanmaktadır. C) Nüfusun cinsiyetlere dağılımı dengesizleşmektedir. D) Nüfus sürekli artmaktadır. E) Aktif nüfus oranı azalmaktadır. 36. Yıldız Dağları, Menteşe, Teke ve Taşeli yörelerinin seyrek nüfuslanmasının en önemli nedeni aşağıda-kilerden hangisidir? A) Yağış miktarının az olması B) Yer altı kaynaklarının az olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Toprak koşullarının elverişsiz olması E) Sıcaklık ortalamalarının düşük olması

4 37. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'de sayım yıllarına göre kır-sal ve kentsel nüfus oranları gösterilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kırsal nüfus oranı sürekli azalmıştır. B) Kentsel nüfus oranı sürekli artmıştır. C) 1985 yılında kentsel nüfus, kırsal nüfustan daha fazladır. D) 2000 yılında kentsel nüfus, kırsal nüfusun iki katını geçmiştir. E) Kırsal ve kentsel nüfus, yılları arasında eşitlenmiştir. 38. Türkiye'de nüfus hareketleri çok fazladır. Özellikle Ġç göçlerin yaygınlığı bu hareketliliğe neden olan en önemli faktördür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki iç göçlerin özelliklerinden biri değildir? A) Göç edenler genellikle erkeklerdir. B) Göçler genellikle doğudan batıya doğru olmaktadır. C) Sanayi ve ticaretin geliştiği yerler daha fazla göç almaktadır. D) Fazla göç alan kentlerde hızlı bir nüfus artışı meydana gelmektedir. E) Tarımda sulama olanaklarının fazla olduğu yerler daha fazla göç vermektedir. 39. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki göçlerin özelliklerinden biri değildir? A) 1960'tan sonra yurt dışına göçler olmuştur. B) Dış ülkelerden Türkiye'ye göç olmamaktadır. C) Ġç göçler çoğunlukla kırsal kesimlerden kentlere doğrudur. D) Ġç göçün temel nedeni, şehirlerde iş imkanlarının fazla olmasıdır. E) En fazla göç veren bölgeler, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleridir. 40. Aşağıdaki grafikte, 1927 ve 2000 yıllarında Türkiye'de ki kadın ve erkek nüfusun okuryazarlık oranları gösterilmiştir. Yalnızca grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) 1927 yılında nüfusun yarıdan fazlası okuryazar değildir. B) 2000 yılında okuryazar olmayan kadınların çoğu kentlerde yaşamaktadır. C) 1927 ve 2000 yıllarında erkeklerin okuma yazma oranı kadınlarınkine göre daha azdır. D) 2000 yılında okuryazar olmayan erkek nüfusun büyük bölümü 50 yaşın üzerindedir. E) 1927 yılında okuryazar erkek sayısı 2000 yılında okuryazar olmayan erkek sayısından azdır. 41. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nin nüfus yapısına ait bir özellik değildir? A) Doğum oranının yüksek olması B) Genç ve dinamik yapı göstermesi C) Kadınlar arasındaki okur-yazar oranının erkeklerden fazla olması D) Çalışmaya başlama yaşının küçük olması E) Endüstride çalışan nüfusun artmakta olması 42. Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır. İskenderun un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Tarım alanlarının geniş olması B) Balıkçılığın gelişmiş olması C) Endüstri kuruluşlarının yoğun olması D) Ulaşım olanaklarının yeterli olması E) Eski bir yerleşim merkezi olması 43. Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasından düşük olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Çeşitli toprak türleri olmasının B) Yükseltisinin fazla olmasının C) Ulaşımın olanaklarının kısıtlı olmasının D) Ekim alanlarının sınırlı olmasının E) İş olanaklarının yetersiz olmasının 44. Ülkemizdeki iklim koşullarını düşünürsek aşağıdaki yapı malzemeleri ve bölgelerden hangileri doğru eşleşmiştir? 45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus sayımı yapılmasının nedenlerinden biri değildir? A) Konut miktarını ve tiplerini belirlemek B) Ülke nüfusunun artış oranını tespit etmek C) Ülkedeki nüfusun sayısını bilmek D) Ülkedeki yaş gruplarını belirlemek E) Ülkedeki nüfusun kadın/erkek sayısını belirlemek 46. I. İşsizlik artar. II. Mal ve hizmetlere talep artar. III. Kalkınma hızı azalır. IV. Üretim artar. V. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçları arasındadır? A) II, IV, V B) I, II C) III, IV D) I, III E) III, V 47. Aşağıdaki merkezlerden hangisi diğerlerine göre farklı bir ekonomik faaliyete bağlı olarak gelişim göstermiştir? A) Seydişehir B) İskenderun C) Karabük D) Ereğli E) Muğla 48. Gelişmiş bir ülkenin nüfus ve ekonomik özelliklerine baktığımızda aşağıdakilerden hangisi söyleyemeyiz? A) Yaşlı nüfusun fazla olması B) Sanayisinin gelişmiş olduğu C) Yaşam standartlarının yüksek olması D) Hizmet ve tarım sektöründe çalışan nüfus fazla olması E) Kullanılan elektrik miktarının fazla olması

5 AŞAĞIDAKİ İFADELERİN YANINA DOĞRU, YANLIŞ ŞEKLİNDE YAZARAK CEVAPLAYIN (..) Meşe Türkiye de her yerde yetişebilen bir ağaç türüdür. (..) Türkiye nin ortalama yükseltisi 1132 m dir. (..) Jeotermal enerjiden yararlanma alanlarının içinde organik maddelerin kurutulması ve sanayi de bulunur. (..) Ülkemizde bitki ve toprak çeşidi fazladır. KITALARIN KEŞFİ TEST SORULARI 1) Tarihte ilk kez kıtalararası ticaret aşağıda verilen yollardan hangisi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.? A) İpek Yolu B) Kral Yolu C) Baharat Yolu D) Kuzey Atlantik Yolu E) Pasifik Aşırı Yolu 2) İpek Yolu aşağıda verilen ülkelerden hangisinin üzerinden geçmez? A) Türkiye B) Irak C) İran D) Afganistan E) Ukrayna (..) Meşe, kestane, gürgen ve kavak geniş yapraklı ağaç türlerinden bazılarıdır. (..) Ülkemiz nüfusunun dengeli dağılmasında matematik konumunun etkisi büyüktür. (..) Karadeniz kıyılarında makiler geniş yer kaplamaktadır. (..) Türkiye bitki türleri bakımında zengin bir ülkedir. (..) Makiler Ege kıyılarında metre yükseklere kadar çıkabilmektedir. (..) Tuz Gölünde su seviyesi değişimi yıl boyunca çok az görülür. (..) Güney Marmaradaki göller genelde Tektonik Göllerdir. (..) İç Bölgelerde zamanla ormanların tahrip edilmesiyle oluşan Bozkırlar vardır. Bunlara Antropojen Bozkır denir. (..) Ülkemizde Kırsal Nüfusun en fazla olduğu yer Doğu Anadolu Bölgesidir. (..) Karadeniz kıyılarında İnsanların yazın yaylalara çıkmasının temel nedeni sıcaktan korunma isteğidir. (..) Süveyş Kanalı insan gücüyle açılmıştır. (..) Ümit Burnu nun keşfinden sonra Akdeniz limanları önem kaybetmişlerdir. (..) Dünyayı dolaşan ilk gemici Kristof Kolomb dur (..) Türkiye nüfusu sürekli artma istikametindedir. (..) Amerika Okyanusya ve Antartika yeni dünya kıtalarıdır. (..) Kıtaların keşfiyle birlikte yeni dünya kıtalarına göçler başlamıştır. (..) Ülkemizde Erozyon Kıyı bölgelerimizde daha yaygındır. (..) Coğrafi keşifler sonucu keşfedilen Ümit burnu ndan sonra İpek ve Baharat yolu nun önemi artmıştır. (..) Eski oluşumlu arazilerde deprem, Volkanizma gibi riskler yüksektir. (..) İlk yerleşmeler sıcak bölgelerde ve su kaynakları çevresinde olmuştur. 3) Dünya haritası üzerinde gösterilen A limanından yola çıkan bir gemi gösterilen rotada hareket ettiğine göre aşağıda verilen su yollarından hangisini kullanmış olamaz? A) Cebelitarık Boğazı B) Süveyş Kanalı C)Babülmendep Boğazı D) Hürmüz Boğazı E) Bering Boğazı 4) Haritada gösterilen doğrultuda Osaka dan,kopenhag a giden bir gemi sırasıyla aşağıdaki boğazlardan hangilerini kullanmıştır? A) Cebelitarık-Hürmüz-Kiel-Göteborg B) Malaka-Babülmendep-Süveyş-Cebelitarık C) Cebelitarık-Süveyş-Hürmüz-Malaka D) Panama-Korint-Tasmanya-İstanbul E) Babülmendep-Hürmüz-Kerç-Çanakkale 5)Ümit Burnunun keşfedilmesiyle birlikte; I. Akdeniz limanlarının önemi artmıştır II. Avrupalılar alternatif bir yol elde etmiştir III. İpek Yolu önemini arttırmıştır. gibi bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6)Teknolojik gelişmelerin büyük bir hız kazanması aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz? A) Kültürel değişim hızında B) Bilgi ve belgelerin paylaşımında C) Tarımsal üretim miktarında D) Ulaşım güvenliğinin artmasında E) Hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasında

6 7) Kuzey Atlantik su yolunun diğer su güzergahlarına göre daha çok geminin geçtiği bir yol olmasında; I. Nüfusun kalabalık olduğu sahaları birbirine bağlaması II. Hammadde ihtiyacının fazla olduğu alanları bağlaması III. Büyük limanları birbirine bağlaması IV. Asya ve Amerika yı birbirine bağlaması V. Sanayisi gelişmiş bölgeleri birbirine bağlaması gibi özelliklerden hangisinin etkisi yoktur? 8) Akdeniz de yer alan İskenderun ve, Marsilya, Venedik gibi limanlar aşağıda verilen olaylardan hangisi ile birlikte önem kaybetmiştir? A) Osmanlı Devletinin Akdeniz i ele geçirmesi B) Süveyş Kanalının açılması C) Ümit Burnunun keşfi D) Macellan Boğazının keşfi E) Panama Kanalının tamamlanması 9) 15) Önemli geçit noktalarında yer alan ülkelerin stratejik önemi fazladır Verilen bilgiye göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin stratejik önemi diğerleri kadar fazla değildir? A) Türkiye B) Mısır C) Panama D) Güney Afrika Cumhuriyeti E) Kanada 16) Aşağıda verilen su yollarından hangisi Dünya petrol ticareti bakımından büyük önem taşımaktadır? A) Bering Boğazı B) Malaka Boğazı C) Macellan Burnu D) Hürmüz Boğazı E) İstanbul Boğazı 17) İstanbul Boğazı yüksek risk taşıyan su yollarından birisidir.bu durumun ortaya çıkmasında; I. Boğazın girintili-çıkıntılı yapısı II. Akıntıların şiddetli olması III. Boğaz uzunluğunun fazla olması IV. Marmara nın bir iç deniz olması gibi özelliklerden hangisi veya hangileri etkili olmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV 18) Dünya da teknolojinin günlük yaşamda kullanımı düşünüldüğünde aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kişi başına düşen internet kullanımı diğerlerinden daha azdır? A) ABD B) Japonya C) Türkiye D) Suriye E) Bulgaristan Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde demiryolları ağı daha yaygındır? 10) Kara yolları aşağıdakilerden hangisi bakımından diğer ulaşım türlerinden daha avantajlıdır? A) Yakıt miktarının az olması B) Ulaşım hızının yüksek olması C) Ulaşımın güvenli olması D) Yük miktarının fazla olması E) Karalar üzerinde her yere ulaşabilmesi 11) Aşağıda verilen kanallardan hangisinin yapımı,ümit Burnunun keşfi ile önemini yitiren Akdeniz limanlarının yeniden önem kazanmasını sağlamıştır? A) Panama B) Süveyş C) Korint D) Kiel E) Cebelitarık 12) Aşağıda verilen limanlardan hangisi diğerleri kadar büyük önem taşımamaktadır? A) Rotterdam Limanı B) Anvers Limanı C) New York Limanı D) Singapur Limanı E) İskenderun Limanı 13) Aşağıdaki Ulaşım Türlerinden hangisi Uluslar arası ticarette en güvenli ve en ekonomiktir? A. Demiryolu B. Denizyolu C. Karayolu D. Transit taşımacılık E. Hava Yolu 14) Asya ve Amerika kıtalarının birbirlerine en fazla yaklaştığı yerde yer alan bu boğaz Dünya ticaretinde önem taşımamaktadır. Yukarıda bazı özellikleri anlatılan boğaz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Dover Boğzaı B) Göteborg Boğazı C) Bering Boğazı D) Malaka Boğazı E) Cebelitarık Boğazı 19) Dünya haritası üzerinde gösterilen geçiş yolları ile ilgili olarak aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I.Panama Kanalı B) II. Cebelitarık Boğzaı C) III. Süveyş Kanalı D) IV. Malaka Boğazı E) V. Macellan Burnu 20) Karadeniz deki Odessa Limanından yola çıkan bir gemi,hollanda nın Rotterdam Limanına en kısa yoldan ulaşabilmek için; I. İstanbul Boğazı II. Süveyş Kanalı III. Panama Kanalı IV.Malaka Boğazı V. Cebelitarık Boğazı yukarıda verilen boğaz ve kanallardan hangilerinden geçmelidir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I ve V

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI TÜRKİYE NİN 1. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI - Türkiye nin Görünen Yüzü: Yer Şekilleri - Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye nin İklimi - Türkiye nin

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE NÜFUS POLİTİKALARI BÖLÜM 2 BÖLÜM 2 COĞRAFYA Nüfus artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalara nüfus politikası denir. Nüfus politikaları, nüfusun

Detaylı

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ kayalık dağlar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? 1-Başkentini yazınız. -Washington D.C İTALYA 2-ABD de görülen iklimleri yazınız. 1-İtalya haritalardaki şekliyle neye benzetilmektedir?

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız.

SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız. 11. SINIFLAR SAYFA 31 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız. Ülkelerin gelişmişlik yapılarına

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 I- Sıcaklıkların Ekvator'dan kutuplara doğru

Yarışma Sınavı. 5 I- Sıcaklıkların Ekvator'dan kutuplara doğru A A 1 Bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi o bölgenin iklimi ile ilgili değildir? A ) Sıcaklık düzeni B ) Bitki örtüsü C ) Yağış rejimi D ) Yerleşme özellikleri E ) Nüfus yapısı 2 Gelişmekte

Detaylı

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM. - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım. - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya. - Boğazlar ve Kanallar

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM. - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım. - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya. - Boğazlar ve Kanallar KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya - Boğazlar ve Kanallar D Ü N YA Y I B İ R B İ R İ N E B A Ğ L AYA N A Ğ L A R :

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA KISALTMALAR BGUS İDBTSEP DAP DPT GTHB UKKS IPA IPARD DOKAP BKH KSEP DTM TÜİK ABGS TESK TOBB KOSGEB AZUTİB TÜRSAB İAV KUDAKA STK ERSİAD EKEV UNDP YTÜ AÜ HIV AIDS GİTES KENTGES ADNKS GBO YBO İDON İKO TDİO

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKSTİL DEMİR ÇELİK SANAYİ SINIR KAPILARI GÜNEŞ ENERJİSİ MADENCİLİK MADENCİLİK MİKRO HES SERACILIK L E R Ö T K SE LİZ A N U A R O P RA DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI B İ T L İ S - M U Ş -

Detaylı

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa)

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 353-400 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM 2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

İSTANBULU UN COĞRAFYASI

İSTANBULU UN COĞRAFYASI İSTANBUL FİZİKİ COĞRAFYA Her yıl İstanbul a gelen 2 milyon civarındaki turist şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalmaktadır. İstanbul da bunan tarihi eserler ve müzeler, tüm Türkiye deki tarihi

Detaylı