AB Üyelik Perspektifinden Türk DıĢ Politikası. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN ve Yrd. Doç. Dr. Sait AKġĠT (Gediz Üniversitesi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Üyelik Perspektifinden Türk DıĢ Politikası. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN ve Yrd. Doç. Dr. Sait AKġĠT (Gediz Üniversitesi)"

Transkript

1 AB Üyelik Perspektifinden Türk DıĢ Politikası Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN ve Yrd. Doç. Dr. Sait AKġĠT (Gediz Üniversitesi)

2 AVRUPA BĠRLĠĞĠ Nasıl bir uluslararası aktör?

3 NASIL BĠR ÇERÇEVEDE ĠNCELEMELĠ? Tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmeli Maddi kaygılar/faktörler kadar fikirsel zemini de değerlendirmeli AB dıģ iliģkilerini tanımlarken çoğulcu bir yaklaģım sergilemeli

4 AB - DIġ ĠLĠġKĠLER ALANLARI Ticaret politikası Kalkınma ĠĢbirliği ve Ġnsani Yardım Ortak dıģ ve güvenlik politikası Amaç: BarıĢ ve refahın tesisi

5 AB TĠCARET POLĠTĠKASI En eski ortak politika ortak ticaret politikası; 1950lerden bu yana geliģiyor; serbest ticaret AB nin varlık sebebi, kurucu prensiplerinden; Uluslarüstü bütünleģmenin en ilerde olduğu dıģ iliģkiler alanı; Ortak Ticaret Politikası üyeler arasında gümrük birliği ve ortak gümrük tarifesinin kabulünün neticesi; dolayısıyla dıģarıya karģı tek ses olma çabası; Kararlar AB Konseyi nde nitelikli çoğunluk esasına göre alınıyor Ortak politikanın geliģimi uluslararası ortamda ortaya çıkan geliģmeleri de yansıtıyor: 1970lerde gümrük tarifelerinden tarife dıģı engellere, 1980lerle birlikte hizmetler ve fikri mülkiyet hakları konularına odaklanılması; AB yetkesi dolayısıyla zaman içerisinde geniģledi: Amsterdam (1999), Nice (2003) ve Lisbon (2009) AnlaĢmaları. Önemli: Uluslararası ticaret müzakerelerinde (DTÖ de) AB Komisyonu AB üyelerini temsilen yer alır. AB dünya ticaretinin yaklaģık %20 sini gerçekleģtiriyor ve ticaret serbestisinin tüm ülkeler yararına olduğu fikri doğrultusunda hareket ediyor.

6 Dünya ticaretinde AB nin yeri Mal ticaretindeki payı (2007) Hizmetler ticaretindeki payı (2007) AB 17% AB 28.5% Diğerleri 53.2% ABD 14.5% Diğerleri 40.6% Çin 9.5% Japonya 5.8% Çin 5.9% Japonya 6.8% ABD 18.2%

7 AB KALKINMA ĠġBĠRLĠĞĠ VE ĠNSANĠ YARDIM POLĠTĠKASI AB ve üye ülkeler küresel düzeyde resmi kalkınma yardımlarının yarısından fazlasını, insani yardımın ise üçte ikisini sağlıyorlar; 1993 Maastricht AnlaĢması ile resmiyet kazansa da topluluğun kendisi kadar eski sömürge bağları, geliģmekte olan ülkeler ile tarihi bağlar; ĠĢbirliği ve ortaklık anlaģmaları kalkınma destek politikalarının en önemli araçları; Yardımlar altyapı destekleri, eğitim, yoksulluğun azaltılması, kurumsal çerçevenin oluģturulması, kapasite artırımı gibi farklı konulara odaklanabilir; Lizbon anlaģması yoksulluğun azaltılması ve ortadan kaldırılmasını AB nin temel hedeflerinden biri olarak belirler; Temel hedeflerinden biri Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleri; AB düzeyi yetke sınırlı üye ülke programları daha önemli bir yer tutar amaç üye ülkelerin etkinliğini sınırlamadan iģbirliği ve koordinasyona dayalı bir politika izlemek; AB düzeyi yetkenin sınırlı olmasının temel nedenlerinden birisi ortak politika konusundaki siyasi irade eksikliği ve üye devletlerin gelenek ve çalıģma yöntemlerindeki farklılıklar.

8 YETKE SORUNU Ticaret politikası Uluslarüstü karar verme süreci: inisiyatif ve süreç yönetimi AB Komisyon unda, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu onay merci Kalkınma ĠĢbirliği ve Ġnsani Yardım Karma bir karar verme süreci: AB kurumları ve üye devletlerin iģbirliğinde yürütülüyor. Ortak dıģ ve güvenlik politikası Hükümetlerarası iģbirliğine dayanıyor.

9 AB NĠN BÖLGESEL ETKĠNLĠĞĠ Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleri AB çevresi GeniĢleme politikası kapsamındaki ülkeler KomĢuluk Politikası kapsamındaki ülkeler Daha kısıtlı düzeyde Kuzey Atlantik ve Asya bölgeleri

10 BĠR ULUSLARARASI GÜÇ OLARAK AB AB kendine özgü bir uluslararası aktör. Bir ekonomik ve ticari süper güç? Özellikle uluslararası diplomasi alanında etkin: Etkin çok taraflı yaklaģımı benimseyen, sivil, diplomatik, yumuģak güç Küresel düzenin Ģekillenmesinde etkili ABD yle bağımlı ABD ye bağımlı değil Tek, Yekpare bir aktörden bahsetmiyoruz: farklı dıģ iliģkiler alanlarında farklı yetkelere sahip Gerektiği zaman kalkınma ve ticari konuları siyasi amaçlar ve hedefler için kullanabilen bir organizasyon

11 BĠR ULUSLARARASI GÜÇ OLARAK AB GeniĢleme süreci ile birlikte dıģ iliģkiler boyutu giderek geniģliyor ve ortak zemin, ortak politika oluģturma çabası derinleģiyor. Küresel pozisyon alma ile de doğrudan bağlantılı, üye devletler birlik olarak tek baģlarına olduklarından daha etkili olduklarının bilinciyle hareket ediyorlar.

12 AB ORTAK DIġ VE GÜVENLĠK POLĠTĠKASI

13 TARĠHĠ SÜREÇ Pleven Planı: 1954 Ortak savunma için Avrupa ordusunun, gerekli siyasi kurumların kurulmasını amaçlar. Savunma Bakanlığının kurulması Avrupa ordusu için ortak bütçe Davignon Raporu 1970 Uluslararası problemlerde tek sesli olabilmek Avrupa Siyasi ĠĢbirliği kuruldu ve 1992 yılına kadar bu iģbirliği devam etti.

14 AVRUPA SĠYASĠ ĠġBĠRLĠĞĠ ODGP nin ilk hali Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya ve Ġtalya üye ülkeler Ekonomik topluluktan ayrı tutulmuģtur. Fouchet Planları kullanılmıģtır; hükümetler arası yapı içerisinde ortak dıģ politika amaçlanmıģtır

15 1980lerde EPC ekonomik yaptırımlar ve demokratikleģme politikaları uygulardı Maastricht 3 sütunlu yapı kabul edilmiģtir. 1st Sütun: Ekonomik politikalar 2nd Sütun: ODGP 3rd Sütun: Adalet ve ĠçiĢleri ODGP Amaçları (Maastricht AntlaĢması, TEU, Art 21.2) Ortak değerleri, çıkarları, Birliğin bağımsızlık ve birlikteliğini BM kararlarına uygun olarak korumak; Birliğin güvenliğini artırmak; Paris Bildirgesi, BM kararları ve Helsinki kararlarına uygun olarak barıģı korumak, uluslararası güvenliği güçlendirmek; Uluslararası iģbirliğini artırmak Hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi geliģtirmek, insan haklarına saygılı olmak

16 KARAR ALMA MEKANĠZMASI Konsey oybirliği ile hareket eder Yasal bağlayıcılığı olan kararlar alınamaz AnlaĢmalara uygun Ģekilde Yüksek Temsilci ve üye devletler ODGP yi uygular Avrupa Adalet Divanı nın yetki alanı dıģındadır AB; (a) Genel çerçeveyi çizer (b) AB tarafından uygulanacak kararları kabul eder (c) üye devletler arasındaki iģbirliğini artırır

17 AMSTERDAM ANLAġMASI (TEU) 1999 Yugoslavya daki savaģın izlerini görürüz. Yüksek temsilcilik kuruldu Nitelikli çoğunluk ile kararlar alınabilir Yapıcı çekimserlik kabul edilmiģtir. Yani kararları engellemeyecek Ģekilde üye ülkeler çekimser kalabilirler. Komisyon karar alma mekanizmasına daha fazla dahil olur. Ortak stratejiler için yeni araçlar Erken uyarı ve politika planlama birimleri kurulmuģtur Petersberg görevleri Ġnsani yardım ve kurtarma görevleri BarıĢı koruma görevleri BarıĢı sağlama ve kriz yönetimi Tasks of combat forces in crisis management, including peacemaking. BAB AB ile birleģtirilmiģtir.

18 AMSTERDAM DAN SONRA 1998 St. Malo: Fransız ve Ġngilizlerin ortak çabası ile birliğin tek baģına hareket edecek yapıya sahip olmasının gerekliliği, yeterli askeri güce sahip olmasının önemi, Birliğin uluslararası krizlere cevap vermesi gerektiği belirtildi. Avrupa yeni risklere karģı hızlı hareket edecek güçlendirilmiģ askeri güce ve Avrupa nın Avrupa güvenliği için teknolojik ve sanayi geliģmelere ihtiyacı vardır.

19 BATI AVRUPA BĠRLĠĞĠ 1954 de Avrupa Güvenlik ĠĢbirliği nin oluģamaması sonucu 1954 yılında BAB kurulmuģtur. Belçika, Almanya, Yunanistan, Ġtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Ġspanya, ve BK üye devletler Gözlemciler: Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Ġrlanda, Ġsveç Ortak üyeler: Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ġzlanda, Norveç, Polonya, Türkiye 3 temel amaç: Avrupa ekonomik toparlanmasını sağlamak Saldırı anında birbirine destek olmak Avrupa nın aģamalı entegrasyonunu sağlamak

20 HELSĠNKĠ ZĠRVESĠ NATO nun tamamen taraf olmadığı durumlarda AB yi temsilen kriz bölgelerine müdahale edebilecek bir güvenlik biriminin oluģturulması kararına varılmıģtır. Söz konusu karara göre; 2003 yılına kadar 60 gün içerisinde hazır olabilecek ve bir yıllık süre zarfında görev yapabilecek, bin kiģiden oluģan bir Askeri Gücün yapılandırılması öngörülmüģ ve bu güvenlik biriminin amacı, Petersberg Görevlerini yerine getirmek olarak belirlenmiģtir. Ayrıca, AB ülkelerinin bu oluģumun inģası için NATO imkân ve kabiliyetlerinden faydalanmak istemiģtir Helsinki Sonuç Bildirgesi nde Petersberg Görevlerini yerine getirmek üzere oluģturulacak askeri birimin Avrupa Ordusu Ģeklinde algılanmaması gerektiğine vurgu yapılmıģtır *Fakat AB-NATO iliģkilerinde AB üyesi olmayan NATO üyelerinin durumu sorun olmuģtur.

21 2000LER 2002 Berlin Plus AnlaĢması NATO ve AB arasında bir güvenlik anlaģmasıdır. Gizli bilgilerin paylaģımı, NATO nun planlama kabiliyetlerinin AB tarafından kullanılması ve NATO imkanlarının AB tarafından yapılan operasyonlarda kullanımı ile ilgilidir. NATO üye ülkelerinin oybirliği ile karar vermesi gerekir AB nin operasyon yapabilmesi için NATO nun operasyon yapmayacak olması gerekir.

22 GÜVENLĠK STRATEJĠSĠ Ana tehditler; Terör KĠS Bölgesel çatıģmalar Devletlerin çöküģü Organize suçlar AB kendi güvenliğini ve değerlerini korumak için; Bütün tehditlere cevap vermek sadece savunma değil KomĢu bölgelerinde güvenlik sağlamak Çok taraflı iģbirliğine dayalı uluslararası iģbirliği yaratmak

23 GÜVENLĠK STRATEJĠSĠ Politikalar AB nin stratejik bir kültüre ihtiyacı vardır Hızlı hareket edilmesi gerekir Daha esnek yapılara sahip askeri güce ihtiyaç vardır Sivil inisiyatif kullanmak gereklidir AB kalkınma fonu, destek programları, ve üye ülkelerin hem sivil hem askeri kaynaklarının kullanımı gereklidir Transatlantik iliģkiler çok önemlidir ama AB Japonya, Çin, Kanada ve Hindistan ile de iliģkiler geliģtirmelidir.

24 2004 ANAYASA Anayasa taslağına göre ODGP ve OGSP Ortak Ticaret Politikaları Ġnsani yardım ve üçüncü ülkeler ile iliģkiler Uluslararası örgütler ile iliģkiler Üçüncü ülkeler ve birlik delegasyonları gibi olarak çeģitli kısımlara ayrılıyordu AB nin dıģ iģleri. - Bunlara ek olarak Anayasanın getirdiği yeniliklerden birisi de dayanıģma maddesiydi.

25 YENĠ YAPISAL DEĞĠġĠKLER PLANLANMIġTI - Birlik için bir dıģiģleri bakanlığı - Avrupa DıĢ ĠliĢkiler Servisi - Diplomatik Servis - Silahlanma, AraĢtırma ve Askeri kabiliyet geliģtirmek için kurumlar Üye ülkelerin terörizm saldırısı veya doğal afetlerde dayanıģma içerisinde olmasını öngörmüģ, komģu ülkeler ile iliģkiler için AB nin uluslararası anlaģmalar yapması öngörülmüģtü. Petersberg Görevleri güncellenerek, silahsızlanma, askeri tavsiye, çatıģma sonrası istikrar, terörizm gibi konular eklenmiģti. Savunma için esnek iģbirlikleri ve Birlik bütçesinden bağımsız bir askeri bütçe öngörülmüģtü.

26 LĠSBON ANLAġMASI Birlik tüzel kiģiliğe sahip olmuģtur Nitelikli oyçokluğu usulünün genel kural olması ve birçok konuda veto hakkının kaldırılması öngörülmüģ, fakat ODGP ve OGSP ile ilgili konularda oybirliği usulü ve veto hakkı korunmuģtur. Avrupa Birliği DıĢiĢleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi makamı kurulmuģtur. Yüksek Temsilci aynı zamanda Komisyon baģkan yardımcısıdır. Avrupa DıĢ ĠliĢkiler Birimi kurulmuģtur.

27 LĠSBON ANLAġMASI AB BaĢkanlığı oluģturulmuģtur. Üye ülkeler tarafından 2,5 yıllığına ve en fazla iki dönem için seçilecek BaĢkanın görev ve sorumlulukları: AB Komisyonu BaĢkanlığı ile iģbirliği içinde AB Konseyi nin çalıģmalarının sürekliliğini sağlamak, yılda iki kez toplanan AB Konsey Zirvesi için hazırlıkları yürütmek, AB Konseyi içinde uyumu sağlamak, Konsey toplantılarının ardından Avrupa Parlamentosu na raporlama yapmak, DıĢiĢleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi nin görevi ile çeliģmeyecek ve ona bağlı kalacak Ģekilde AB yi ortak dıģ ve güvenlik politikası alanında temsil etmektir. "Petersberg görevleri : ortak silahsızlandırma operasyonları, çatıģma sonrası istikrarın tesisi ve üçüncü ülkelere kendi topraklarında terörle mücadeleye destek olmayı da içerir.

28 LĠSBON ANLAġMASI kalıcı yapısal iģbirliği (permanent structured cooperation) olanağı öngörülerek, güçlendirilmiģ iģbirliği olanağının askeri ve güvenlik ile ilgili konularda uygulanmasını kabul etmeyen Nice AntlaĢması'na (madde 27 b) göre daha ileri bir durum hedeflenmiģtir. Ayrıca bu maddede askeri olanakları daha fazla olan ve diğerlerine göre daha fazla bağlayıcı taahhütleri bulunan üye devletlerin Birlik çerçevesinde aralarında kalıcı yapısal iģbirliği tesis edebileceği belirtilmiģtir. AntlaĢmada herhangi bir üye devlet kendi sınırları dahilinde silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer üye devletler BM AntlaĢması'nın 51. maddesinde düzenlenen "müģterek meģru müdafaa hakkı" uyarınca, kendi imkanları dahilinde tüm araçlarla yardımcı ve destek olmak yükümlülüğüne sahiptir, denilerek AB mevzuatında ilk defa bir karģılıklı dayanıģma maddesi öngörülmüģtür ODGP ve AGSP Ortak Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası altında birleģti.

29 BAZI KURUMLAR EDA (Avrupa Savunma Ajansı): Avrupa Birliği (AB) Konseyi Haziran 2004 tarihinde kabul ettiği " Ortak Eylem" belgesi ile yetenek geliģtirme, araģtırma, teknoloji ve savunma sanayi ile silahlanma konularında faaliyet göstererek AGSP (Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası)'nın desteklenmesi maksadıyla kurulmuģtur. EDA'ya üye olabilmek için AB üyesi olmak gerekmektedir. Danimarka hariç AB ülkelerinin tamamı EDA üyesidir. Siyasi ve Güvenlik Komitesi, kararın alındığı tarihten itibaren Daimi Komite sekline dönüģtürülmüģtür. Bir kriz durumunda Ortak DıĢ iliģkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin Dönem BaĢkanlığına danıģtıktan sonra Komiteye baģkanlık etmesi kararlaģtırılmıģtır. Bu tür kriz durumlarında Komitenin, Komisyonun rolüne halel getirmeksizin, Konseye siyasi hedefler önermesi ve bu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik önlemlerin uygulanmasını denetlemesi Askeri Komite : siyasi ve Güvenlik komitesi ile beraber çalıģarak askeri meselelerde tavsiyelerde bulunur. Üyeleri genel kurmay baģkanları ve askeri temsilcilerdir. Avrupa Askeri Erkanı: Askeri komitenin altında çalıģırlar ve AB nin askeri gücünü temsil ederler. Bütün dıģiģleri Avrupa DıĢ Eylem Servisi tarafından koordine edilir. Aynı zamanda Diplomatik Servis de AB nin kalkınma politikaları ve OGSP nin yürütülmesinden sorumludur.

30 AB MĠSYON VE OPERASYOLARI

31 AB MĠSYON VE OPERASYOLARI 1 Ocak 2003 Bosna Polis Gücü Mart-Aralık 2003 Makedonya AB Askeri Operasyonu Concordia Aralık Makedonya AB Polis Operasyonu EUPOL Proxima 2004 NATO liderliğindeki Bosna Ġstikrar Gücü nü devraldı EUFOR Althea AB Kosova Hukukun Üstünlüğü Misyonu EULEX Kosovo 2005 AB Moldova ve Ukrayna Sınır Yardım Gücü (EUBAM) mal ve insan kaçakçılığına karģı adalet ve polis reformu AB Gürcistan Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EUJUST Themis)

32 AB MĠSYON VE OPERASYOLARI AB Gürcistan AteĢkes Gözlemci Misyonu (EUMM Georgia) 2003 AB Demokratik Kongo Cumhuriyeti Askeri Operasyonu (Artemis) 1800 asker Filistin in uluslar arası bir polis gücüne sahip olmasını amaçlayan ve 1 Ocak 2006 da baslayan AB nin Filistin topraklarındaki Polis Misyonu EUPOL COPPS 2005 yılında Irak ta Lex Tümlesik Hukukun Üstünlügü Misyonu Afganistan a 2007 yılı Mayıs ayında üç yıllıgına bir polis misyonu 2008 yılı basında Sudan ın Darfur bölgesindeki çatısmalardan kaçan mültecileri korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad ın sınır bölgelerindeki üç bin kisilik bir askeri birlik görevlendirmistir

33 AB MĠSYON VE OPERASYOLARI VE TÜRKĠYE Türkiye Balkanlarda aktif olarak operasyonlara katılmıģtır ( ör. Concordia ve Proxima) Kongo dıģındaki operasyonlarda Türkiye katılmıģtır.

34 AB nin Türkiye Raporlarında Güvenlik Boyutuyla Türkiye-AB ĠliĢkileri

35 1999 ĠLERLEME RAPORU Türkiye, dıģiģleri ve güvenlik politikası alanında AB tarafından benimsenen tavırlara ortak edilmeyi istememiģtir. Türkiye nin Kıbrıs sorunundaki konumu, hem BM kararlarıyla hem de Avrupa Birliği nin tavrıyla uyumsuzdur ve ayrıca Avrupa-Akdeniz Ortaklığı üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Ege deki sınır anlaģmazlığı çözümsüz devam etmektedir. Türkiye, Batı Balkanlar daki kriz yönetim operasyonlarına önemli katkıda bulunmuģtur. Türkiye, Avrupa güvenlik ve savunma politikası çerçevesinde AB önderliğindeki olası operasyonlar ile ilgili olarak kendi statüsü konusunda endiģeli olmaya devam etmektedir.

36 2000 ĠLERLEME RAPORU AB beyanları ve açıklamaları ile uyumlulaģma konusunda, Türkiye, Helsinki zirvesinden bu yana, kendi pozisyonlarını düzenli olarak Birlik in pozisyonları ile uyumlulaģtırmıģ ve, davet edildiğinde, Birlik in ortak eylemlerine ve pozisyonlarına katılmıģtır. ODGP nin bir parçası olarak AGSP nin geliģtirilmesi bağlamında, Türkiye, AB+15 formatında (yani, AB üyesi devletler artı AB üyesi olmayan Avrupalı NATO üyeleri ve aday ülkeler) AB ile görüģ alıģveriģlerine aktif Ģekilde katılmıģtır. Türkiye nin Kıbrıs sorunu üzerine resmi pozisyonu, hem BM kararlarına hem de AB pozisyonuna aykırı olmaya devam etmektedir. Ege deki anlaģmazlıkların barıģçı yollardan çözülmesi konusunda pek az ilerleme not edilebilir Eski CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel tarafından teklif edilen Kafkas Ġstikrar Paktı, esas olarak Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle, henüz gerçekleģmemiģtir. Türkiye, Ermenistan sınırını kapalı tutmaya devam etmektedir. Türk Ordusu tarafından Kuzey Irak ta yapılan askeri operasyonlar, Avrupa kamuoyunda ciddi endiģeye yol açmıģtır. Türkiye, Barcelona Süreci nde aktif bir katılımcıdır.

37 2001 ĠLERLEME RAPORU Türkiye, dıģ politikasını Avrupa Birliğinin dıģ politikası ile uyumlaģtırmaya devam etmiģtir. Türkiye, düzenli olarak AB nin beyan ve bildirileri ve Birliğin ortak eylem ve ortak tutumları doğrultusunda hareket etmiģtir. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası alanında aktif olarak değiģim programlarına katılmıģtır. Türkiye ile özellikle Petersburg yükümlülüklerini Acil Müdahale Gücü ile gerçekleģtirmek için NATO imkanlarından faydalanma ile ilgili bir anlaģmaya varmak mümkün olmamıģtır. Avrupa Zirvesinin teröre karģı mücadele konusunda vardığı sonuçlara tam desteğini açıklamıģtır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili iliģkiler önemli ölçüde ilerlemiģtir.

38 2001 ĠLERLEME RAPORU Suriye ile olan iliģkiler, bölgesel iģbirliği seviyesindeki giriģimler ile geliģtirilmiģtir. Irak ile olan iliģkilerde de geliģme kaydedilmiģtir Gayri resmi Türk Ermeni UzlaĢtırma Komisyonu ekonomi, turizm, kültür, eğitim, araģtırma, çevre ve kitle iletiģim araçları konusunda diyaloğun ve karģılıklı anlayıģın geliģtirilmesi amacıyla oluģturulmuģtur. Dönem baģkanı olduğu Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Konseyini, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Grubunu ve aralarında Mısır, Nijerya, Pakistan ve Malezya nın da bulunduğu 8 Müslüman ülkesinden oluģan D-8 Grubunu aktif olarak desteklemektedir. Türkiye, Balkanlardaki barıģ koruma operasyonlarına önemli katkıda bulunmuģ, ayrıca bütün ana aktörler ile sık sık ikili temaslarda bulunmak suretiyle, Ortadoğu barıģ sürecinde barıģın sağlanmasına da önemli katkıda bulunmuģtur.

39 2002 ĠLERLEME RAPORU AGSP çerçevesinde, AB liderliğinde ve NATO imkanları kullanılarak yapılacak operasyonlara iliģkin kararlara Türkiye nin katılım modaliteleri sorunu konusundaki çözümsüzlük devam etmiģtir. Türkiye, politikalarını, AB nin kararları, ilke kararları ve bildirimleri ile uyumlaģtırmıģ ve Birliğin bir dizi ortak tutum ve eylemleri ile bağdaģtırmıģtır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili iliģkilerin iyileģtirilmesine devam edilmiģtir. Türkiye nin Ermenistan sınırı halen kapalı bulunmaktadır. Bununla birlikte, ikili iliģkiler çerçevesinde olumlu geliģmeler kaydedilmiģtir. Ermenistan dan Türkiye ye havayoluyla giriģ yapan Ermenistan vatandaģlarına uygulanan vize iģlemleri basitleģtirilmiģtir. Türkiye, Ocak 2002 de Terörizmin Finansmanının önlenmesine iliģkin Uluslararası SözleĢmeyi onaylamıģ ve ilgili uygulama mevzuatını çıkarmıģtır. Türkiye, Balkan Ġstikrar Paktını desteklemeyi sürdürmüģtür Türkiye, savunma iģbirliği konusunda ve AGĠT çerçevesinde bir dizi barıģı koruma ve izleme operasyonuna katılmıģtır. Türkiye Haziran 2002íde, Uluslararası Afgan BarıĢ Gücünün Kumandasını devralmıģtır 1998 yılı Ġlerleme Raporundan bu yana, Türkiye, ODGP müktesebatına uyum konusunda önemli adımlar atmıģtır.

40 2003 ĠLERLEME RAPORU AB nin müeyyidelerine ve kısıtlayıcı önlemlerine, beyanlarına, bildirilerine ve giriģimlerine iliģkin olarak, Türkiye, AB nin kararlarına, ilke kararlarına ve bildirilerine uyum sağlamıģ ve Birliğin bir dizi ortak pozisyonu ve ortak eylemine dahil olmuģtur. Ör. Ġran Türkiye nin, AB-NATO iliģkilerine dair Aralık 2002 de varılan kapsamlı anlaģmaya rıza göstermesi, Berlin Plus gündeminin uygulanması önündeki engelleri ortadan kaldırarak askeri kriz yönetiminde iģbirliğini mümkün kılmıģtır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki iliģkiler, her iki ülke hükümetlerinin en üst düzeyde, yakınlaģmanın devamı yönünde kamuoyu önünde verdikleri taahhütler sayesinde, olumlu yönde geliģmeye devam etmektedir. Türkiye, Haziran 2003 de, AB-Balkanlar Zirvesine katılmıģtır. Türkiye, Makendonya daki AB önderliğindeki operasyonun yanı sıra, Bosna da SFOR ve AB Polis Görevine, Kosova da KFOR ve UNMIK e katılmaktadır. Türk askeri güçleri, Güney-Doğu Avrupa BarıĢı Koruma Gücünün komutasını, Temmuz 2003 de iki senelik bir süre için devralmıģtır.

41 2003 ĠLERLEME RAPORU Türkiye, Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü ve BLACKSEAFOR dahil, Karadeniz ile ilgili iģbirliğini desteklemektedir. Suriye ve Ġran ile ikili iliģkiler olumlu yönde geliģmiģtir. Türkiye nin Ermenistan ile sınırı hâlâ kapalıdır. Bununla birlikte, Eylül 2003 de New York da gerçekleģtirilen ikili toplantının ardından, Türkiye nin Dağlık-Karabağ ile ilgili ikili iliģkilerdeki bağlantısını tekrar gözden geçirebilmesi olgusu yanında, sınırların diplomatlara ve yabancılara yeniden açılması ihtimaline değinilmiģtir Türkiye Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa SözleĢmesine değiģiklik getiren Protokolü imzalamıģtır.

42 2004 ĠLERLEME RAPORU Türkiye nin AB yaptırımları ve kısıtlayıcı tedbirleri, beyanları, deklarasyonları ve diplomatik hareketleri ile uyumlaģma çalıģmaları, ortak AB-Türkiye görüģlerini büyük ölçüde yansıtmaktadır. Ör. Ġran Türkiye Barselona Sürecine katılmaya devam etmiģtir. Türkiye, ESDP nin 2003 yılında baģlatılmasından bu yana, özellikle de kriz yönetiminde ABNATO iģbirliğine dair Berlin artı-anlaģmasının sonuçlandırılmasından bu yana ESDP ve Balkanlar daki ESDP kriz operasyonlarının geliģtirilmesiyle aktif olarak ilgilenmiģtir. Türkiye Bosna Hersek ve FYROM daki AB polis misyonlarına kuvvet göndermiģtir. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili iliģkiler olumlu yönde geliģmeye devam etmiģtir Türkiye Güney Kafkasya daki bölgesel istikrara olumlu katkıda bulunmuģtur. Türkiye, 1997 yılından bu yana kuzey Irak ta bulunan askeri gözlemcilerini 2004 Temmuz ayında geri çekmiģtir Türkiye kimi zaman, hayati güvenlik çıkarlarını ve dıģ politikasını ilgilendiren meselelerde, AB nin takındığı tavırlara uymakta çekimser davranmaktadır.

43 2005 ĠLERLEME RAPORU Türkiye bu bağlamda, Kosova (UNMIK), Bosna-Hersek (EUPM), Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (Proxima) ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti nde (EUROPOL KINSHASA) AB önderliğinde yürütülen polis misyonlarına halihazırda iģtirak etmektedir. Türkiye, UNPROFOR ıle baģlayan, IFOR, KFOR ve Aralık 2005 te, Türkiye nin de katıldığı, EUFOR -ALTHEA tarafından devralınan SFOR gibi Balkanlardaki muhtelif BM ve NATO misyonlarında yer almıģtır. Türkiye, aynı yaklaģımla, Irak taki hukukun üstünlüğü ilkesini geliģtirmek amacıyla tesis edilen EUJUST LEX e de katkı sağlama arzusunu dile getirmiģtir. Türkiye nin, Kıbrıs ile Malta nın kriz yönetimi konusundaki AB-NATO stratejik iģbirliğinin dıģında tutulmaları yönündeki ısrarı, bu yöndeki iģbirliğine engel olmuģtur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki iliģkiler olumlu yönde geliģmeye devam etmiģtir. Ġran a iliģkin olarak Türkiye, AB nin Tahran dan, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi AnlaĢması ile UAEA ile imzaladığı Nükleer Güvence SözleĢmesi nin uygulanmasına iliģkin uzun dönemli garanti alma çabalarını desteklemiģtir. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili diyalog süreci, DıĢiĢleri Bakanları dahil, çeģitli seviyelerde devam etmektedir Güney Kafkasya ile iliģkiler hususunda Türkiye, Avrupa KomĢuluk Politikası na tam destek göstermiģtir.

44 2006 ĠLERLEME RAPORU Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası bağlamında, Türkiye nin AB nin yaptırım ve kısıtlayıcı önlemleri, açıklamaları, bildirileri ve giriģimlerine geniģ çaplı uyumu devam etmiģtir. AB-NATO stratejik iģbirliğine Kıbrıs ve Malta nın dahil edilmesine direnmektedir. Kıbrıs la ilgili olarak Türkiye, siyasi nedenlerle, Kıbrıs ın Konvansiyonel Silahlar, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojileri Ġhracat Kontrolüne iliģkin Wassenaar Düzenlemesi gibi belirli tedarikçi gruplarına üyeliğini bloke etmeyi sürdürmektedir. Lübnan daki UNIFIL misyonuna Türk askerlerinin katılmasına iliģkin Hükümet tezkeresi Meclis tarafından kabul etmiģtir. Türk yetkilileri uluslararası toplumun taleplerine uyması konusunda Ġran ı teģvik etmiģtir 2005 yılı Nisan ayında Türkiye BaĢbakanı ile Ermenistan CumhurbaĢkanı arasındaki resmi mektup teatisinden bu yana, Ermenistan ile iliģkilerde önemli bir geliģme olmamıģtır. Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri ile iliģkiler konusunda Türkiye nin resmi tutumunun AB tutumu ile yakın uyum içinde olduğu gözlemlenmiģtir Türkiye, 10 Kasım 2005 tarihinde Azerbaycan daki seçimlere iliģkin olarak AB BaĢkanlığı tarafından yapılan açıklamaya katılmıģtır.

45 2007 ĠLERLEME RAPORU Türkiye, Irak güvenlik güçlerini eğitme teklifinde bulunmuģtur. Türkiye uluslararası yükümlülüklerine uyma konusunda Ġran ı teģvik etmiģtir. Ermenistan ile Ermeni ve Türk üst düzey yetkililer arasında görüģmeler gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca, Türkiye, Ermenistan temsilcilerini, Ocak 2007 de öldürülen Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink in cenaze törenine ve Mart ayında, Kutsal Haç Akdamar Ermeni Kilisesi nin resmi açılıģına davet ederek sembolik adımlar atmıģtır. Ancak, bu konuda ilave esaslı geliģme kaydedilmemiģtir. Türkiye, Ermenistan kara sınırını kapalı tutmayı sürdürmüģtür. Türkiye, AB nin Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası açıklamaları, beyanatları ve giriģimleriyle uyum içerisinde olmayı sürdürmüģtür de, Türkiye Ģu ana kadar 46 Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası açıklamasının 45 ine katılmıģtır. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) çerçevesinde, Türkiye, AB tarafından yürütülen EUFOR un ALTHEA operasyonuna katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Türkiye, ayrıca, AB tarafından Bosna Hersek te yürütülen EUPM-II polis misyonuna ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ndeki EUPOL KINSHASA gücüne destek vermektedir Nisan ayında, Türkiye, AB kriz yönetimi operasyonlarına katılımına çerçeve teģkil eden anlaģmayı onaylamıģtır. Türkiye nin Kıbrıs a iliģkin tutumu, AB-NATO iģbirliğinin iģleyiģine engel teģkil etmektedir.

46 2008 ĠLERLEME RAPORU Türkiye Ġran ın nükleer programına dair AB tutumunu desteklemekte olup, sorunun 2008 Haziran ayındaki E3+3 önerisine uygun Ģekilde diplomatik yollardan çözümü yönünde çaba harcaması için Ġran ı teģvik etmiģtir. Güney Kafkasya yla iliģkilerle ilgili olarak, Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan la yakın iliģkilerini sürdürmektedir. Ermenistan la iliģkilerle ilgili olarak, Türkiye bu ülkeyle kara sınırını kapalı tutmaya devam ederken, Türkiye CumhurbaĢkanı Erivan a ilk kez ve ikili iliģkilerde yeni bir baģlangıç için ümit verici nitelikte bir ziyaret gerçekleģtirmiģtir. Türkiye, Ağustos ayındaki Rus-Gürcü çatıģmasına tepki olarak, Gürcistan ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin önemini vurgulamıģtır

47 2008 ĠLERLEME RAPORU Türkiye, çatıģmanın ardından uzlaģtırıcı bir rol oynamıģ ve tüm bölge ülkelerinin temsil edileceği bir Kafkasya ĠĢbirliği ve Ġstikrar Platformu kurulmasını önermiģtir. Türkiye ayrıca, Dağlık Karabağ sorununun çözümünü kolaylaģtırıcı çaba göstermeye baģlamıģtır. Türkiye, Komisyon un 2007 Karadeniz Sinerjisi Bildirisi ni memnuniyetle karģılamıģ olup, AB nin Karadeniz bölgesel iģbirliğinde daha aktif bir rol oynadığını görmek istemektedir. Türkiye nin Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası (ODGP) açıklamaları, bildirileri ve giriģimlerine genel anlamda uyumu devam etmiģtir yılında Türkiye, 124 ODGP bildirisinden 109 una katılmıģtır. Türkiye, Ġran (ifade özgürlüğüyle ilgili bir konu), Rusya, Pakistan, Sri Lanka, Çin, Sudan, Beyaz Rusya ve Moritanya yla ilgili açıklamalarda dile getirilen AB tutumunu izlememiģtir

48 2009 ĠLERLEME RAPORU Güney Kafkasya ile iliģkiler konusunda, Türkiye CumhurbaĢkanının Eylül 2008 de Ermenistan ı ziyaretini müteakip, iki ülke, aralarındaki çalıģma ziyaretlerinin ve üst düzey ikili ziyaretlerin sayısını arttırmıģ ve ikili iliģkilerini normalleģtirme yönünde önemli mesafe katetmiģtir. Ġran ı bölgede yapıcı bir rol oynamaya ve nükleer anlaģmazlık konusunda uluslararası toplum tarafından önerilen fırsatları değerlendirmeye davet etmiģtir. Türkiye, Ortadoğu barıģ sürecinde oynadığı yapıcı rolü sürdürmüģtür. Türkiye nin ortak dıģ politika ve güvenlik politikası (ODGP) konusundaki açıklamalara, bildirilere ve giriģimlere uyumu devam etmiģtir. Türkiye, Rapor döneminde, AB tarafından kabul edilen toplam 128 OGDP bildirisinden 99 una uyum sağlamıģtır. Türkiye, Afrika ile ilgili bazı konulara iliģkin açıklamaların yanı sıra örneğin Özbekistan, Suriye, Ġran ve Yemen ile ilgili bildiride yer alan AB tutumuna katılmamıģtır. Türkiye, AGSP ye esaslı katkılarda bulunmakta ve AGSP faaliyetlerine daha fazla dâhil olmayı istemektedir

49 2010 ĠLERLEME RAPORU Ortak dıģ politika ve güvenlik politikası (ODGP) konusunda Türkiye, rapor döneminde, davet edildiğinde, ilgili 73 AB bildirisi ve Konsey kararından 54 tanesine uyum sağlamıģtır. Türkiye, Ġran a karģı ilave yaptırımlar konusunda BM Güvenlik Konseyinde yapılan oylamada AB, ABD ve diğer ülkelerin yanında yer almamıģtır. Orta Doğu konusunda, Türkiye, özellikle Ġsrail ve Suriye arasında arabuluculuk rolü üstlenmeyi önermek suretiyle yapıcı bir rol oynamaya çaba göstermektedir UNIFIL e katılımı vasıtasıyla Lübnan da istikrarın tesisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. AB tarafından Bosna Hersek te yürütülen polis misyonuna (EUPM) ve Kosova daki AB hukukun üstünlüğü misyonuna (EULEX) destek vermektedir. AB tarafından Bosna Hersek te yürütülen askeri misyona (EUFOR/Althea) katkıda bulunmayı sürdürmektedir

50 2011 ĠLERLEME RAPORU Türkiye rapor döneminde, davet edildiği ilgili 67 AB deklarasyonu ve Konsey kararından 32 tanesine katılmıģtır. AB nin Ġran a uyguladığı kısıtlayıcı önlemlere katılmamıģtır. Türkiye nin Ġsrail ile iliģkileri 2010 yılındaki Gazze filosu olayından bu yana daha da kötüleģmiģtir. Lübnan da Ocak 2011 de ortaya çıkan siyasi krize çözüm bulunmasına etkin bir Ģekilde dahil olmuģtur. Libya hakkındaki 1970 ve 1973 sayılı BMGK kararlarının uygulanması için NATO komutasındaki operasyonlara destek vermeyi sonunda kabul etmiģtir. Türkiye, AB nin Libya ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerine katılmamıģtır. Türkiye, temas grubunun bir üyesidir. Türkiye, Libya ya önemli miktarda insani yardımda bulunmuģtur.

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU İran ın Nükleer Programı ve Türkiye nin Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU www.mustafakibaroglu.com Bilkent Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 15 Ekim 2009 Atılım Üniversitesi Ankara

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU 2017 smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN ISAF MARKASI 21. 21.si düzenlenen ISAF; Güvenlik, Bilişim Güvenliği, Akıllı Bina, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yangın,

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ 1959 31 Temmuz: Türkiye, AET'ye ortaklık için baģvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın ortaklık baģvurularını kabul etti. 1963 12 Eylül:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ YAKIN DOĞU ENSTĠTÜSÜ GÜVENLĠK AKADEMĠSĠ GÜVENLĠK KAVRAMI VE UYGULAMALARI

YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ YAKIN DOĞU ENSTĠTÜSÜ GÜVENLĠK AKADEMĠSĠ GÜVENLĠK KAVRAMI VE UYGULAMALARI YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ YAKIN DOĞU ENSTĠTÜSÜ GÜVENLĠK AKADEMĠSĠ GÜVENLĠK KAVRAMI VE UYGULAMALARI Sertifika Programı (12 Hafta) 05 Mart 21 Mayıs Cumartesi 2016, LefkoĢa KONU ve KAPSAMLAR 21nci Yüzyılda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ( 2012 )

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ( 2012 ) SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ( 2012 ) 2 SAĞLIK TURĠSTĠ (ÖZEL HASTALAR) SGK ANLAġMALI YABANCI HASTALAR BAKANLIĞIMIZ ĠKĠLĠ ANLAġMALAR KAPSAMINDA YABANCI HASTALAR 3 SAĞLIK

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 13 16 Mart 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece Ġstanbul ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. ARAġTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESĠ 3 1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAġTIRMANIN

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

Lizbon Antlaşması Işığında Ortak Dişişleri ve Güvenlik Politikasının İşleyişi

Lizbon Antlaşması Işığında Ortak Dişişleri ve Güvenlik Politikasının İşleyişi Lizbon Antlaşması Işığında Ortak Dişişleri ve Güvenlik Politikasının İşleyişi Lizbon Antlaşması, Avrupa Birliği nde değişiklik yapan son antlaşmadır. Lizbon ya da Reform Antlaşması olarak adlandırılan

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 31 Ocak 2 ġubat 2013

ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 31 Ocak 2 ġubat 2013 ZĠYARETÇĠ ARAġTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 31 Ocak 2 ġubat 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece Ġstanbul ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. ARAġTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESĠ 3 1.2. ARAġTIRMANIN AMACI 3 1.3.

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı