KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ"

Transkript

1 KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Öz Bu çalışmanın amacı, yürütülmekte olan Kültürler Arası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi başlıklı proje kapsamında geliştirilecek olan ders programı tasarısının hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme boyutlarının nasıl olması gerektiğinin belirlenmesidir. Araştırma sorularına cevap aramak için Ekim 2014 tarihinde Kırgızistan ın başkenti Bişkek te 8 ülkeden 80 akademisyenin katılımıyla Türk Dünyası Vatandaşlığı Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda eğitim, tarih, kültür ve dil çalışma grupları oluşturulmuş ve bu gruplarda araştırma sorularına Odak Gruplu Görüşme Yöntemi yle cevaplar aranmıştır. Verilerin analizi sonucunda Türk Dünyası nın ortak millî, ahlaki ve kültürel değerlerinin, önemli mitolojik unsurların, İslam öncesi ve sonrası Türk Edebiyatının önemli eserlerinin, Türk Dünyası nın ortak abide şahsiyetlerinin, Türk Dünyası ndaki dillerin fonetik, morfolojik, semantik açılardan benzerlik ve farklılıklarının bu dersi alacak öğrencilere kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmada bu özelliklerin kazandırılması sürecinde öğrenen merkezli ve interaktif yaklaşım ve yöntemlerin kullanılması gerektiği belirlenmiştir. Öğrencilerin bu özelliklere ne kadar sahip olduklarının belirlenmesinde ise geleneksel ölçmedeğerlendirme tekniklerinin yanı sıra rubrik, grid gibi tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinin de kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Sözcükler: Türk Dünyası vatandaşlığı, kültürler arası eğitim, program. Erdal BAY Servet DEMİR Osman MERT Diğer Doç. Dr.; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr.; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr.; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü, Kültürler Arası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi projesinin araştırmacılarından bu çalışmaya katkıda bulunan diğer isimler şunlardır: Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV, Arş. Gör. Eyüp CÜCÜK, Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR, Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ, Doç. Dr. Numan DURAK AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Ayhan DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. K. Kaan BÜYÜKİKİZ, Öğr. Gör. Mustafa ARSLAN, Okt. Levent YIKICI, Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI, Yrd. Doç. Dr. Diloram AKRAMOVA, Doç. Dr. Hakan AKDAĞ.

2 87 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Giriş: THE PROJECT OF DEVELOPING CURRICULUM FOR TURKISH WORLD CITIZENSHIP IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL EDUCATION AND EVALUATING ITS EFFECTIVENESS Abstract The aim of this study is to identify how to design objectives, content, methods and, evaluation of the curriculum design which will be developed in the context of the project being carried out, called Developing Curriculum for Turkish World Citizenship in the Context of Intercultural Education and Evaluating Its Effectiveness. Workshop of Turkish World Citizenship was held with 80 researchers from 8 countries on the 22 nd and 23 rd of October, 2014 in Bishkek, Kyrgyzstan. Education, history, culture and language study groups were created in the workshop in which answers to the research questions were sought within focus group discussion method. As a result of analysis of data, it was emphasized that students who will attend to this course need to acquire common national, moral and cultural values, important mythological elements, important works of Turkish literature before and after Islam, and similarities and differences of the languages in Turkish World in terms of etymological, phonological and semantic features. In the study, it was determined that student-centered and interactive approach and methods need to be used to convey these characteristics to students. Supplementary assessment and evaluation techniques such as rubric and grid along with traditional assessment and evaluation need to be used to determine to what extent the students acquired the characteristics. Keywords: Turkish World citizenship, intercultural education, curriculum. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, toplumların ve bireylerin birbirine yakınlaşması ve onlar arasında bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu kadar enformasyon teknolojisi ve kültürel alanlarda da her türlü diyaloğun ya da iletişimin kurulması bir zorunluluk hâlini almaktadır (Aktaş, 2008). Genç bireylere başka kültürlere karşı hoşgörülü ve demokratik bir bakış açısı kazandırılması ve farklı yaşam tarzlarının barış içinde birlikte yaşamasının temini için kültürler arası bir yaklaşımla eğitimin biçimlendirilmesi bugün sosyal bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu süreçte mevcut ve muhtemel eğitim problemlerini çözmek amacıyla ülkeler yeni müfredatlar oluşturmak zorunda kalmışlardır. Bu programların ortak özelliği, kültürler arası etkileşimi eskisinden daha çok dikkate almak zorunda kalmalarıdır (Koca ve Şimşek, 2011). Kültürler arası eğitim, farklı kültürlere sahip toplumların bireylerinin birlikte yaşama imkânlarını öğrenmelerini ve birlikte yaşamaktan doğan sorunlara çözümler önererek barışa katkıda bulunmayı amaçlayan öğretimi kapsamaktadır (Koca ve Şimşek, 2011). Renges (2005; akt: Başbağı, 2012) kültürler arası öğrenmenin, i) öteki kültür hakkında bilgi edinimi, ii) yabancı kültürü anlama ve iii) kültürler arası eylemin bir parçası olarak kültürler arası iletişim becerisi olmak üzere üç önemli unsurundan söz eder.

3 88 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Gay e (1994; akt: Koca ve Şimşek, 2011) göre böyle bir eğitimin temel amaçları aşağıdaki gibidir: Bireysel gelişim: Bireyin kendisini anlamasını, olumlu benlik geliştirmesini ve kimliğiyle barışık olmasını sağlamak. Değerleri ve tutumları açıklama: Farklı kültürlere ait olan bireylerin değerlerini ve tutumlarını açıklayarak diğer bireylerin bu kültürleri tanımalarını ve onlara saygı duymalarını sağlamak. Çok kültürlü sosyal yeterlilik: Bireylerin, kültürler arası iletişimi, farklı kültürlerin yapılarını, alternatif bakış açılarını görmelerini desteklemek. Temel yetenek kazanımı: Farklı etnik kökenlerden olan öğrencilerin temel yetenekleri (okuma yazma, matematik, problem çözme, eleştirel düşünme vb.) kazanmalarına yardımcı olmak. Kültürel ve etnik okur yazarlığı geliştirmek: Bireylerin, kendi kültürleri yanında, toplumda var olan kültürel ve etnik farklılıkları fark etmelerini ve bunlara saygı duymalarını sağlamak. Kültürler arası eğitime planlama ve uygulama bağlamında Norveç, Bulgaristan, Yunanistan, Estonya, Finlandiya, İsveç ve Hırvatistan gibi ülkeler ile AB nin yaptığı çalışmalar örnek olarak verilebilir. Avrupa Birliği tarafından 1987 yılından itibaren Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişimi yapılmakta ve öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarına imkân sağlanmaktadır. Böylece, farklı kültürlerden gelen gençlerin diyalog yoluyla kaynaşması sağlanarak, saygı, hoşgörü ve anlayış bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine destek olunmakta (Demir ve Demir, 2009; dil öğretimi teşvik edilmektedir (Davcheva ve Milena, 2006, akt: Koca ve Şimşek, 2011). Bu doğrultuda farklı kültürlerin, bir sosyal yaşam alanı içerisindeki birlikteliklerinin, kültürel zenginlik olarak algılanmasının ön plana çıktığı (Kıncal, Şahin ve Kartal, 2010) küreselleşen dünyada, her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da uluslararası örgütlenmelerin her geçen gün biraz daha arttığı (Demir ve Demir, 2009), kültürler arası eğitimin ön plana çıktığı (Koca ve Şimşek, 2011) görülmektedir. Bu bağlamda geleceğe yön verecek üniversite öğrencilerinin farklı kültürlere ilişkin bakış açısı kazanabilmeleri, yalnızca kendi kültürlerini değil aynı zamanda diğer kültürleri de anlayarak, kültürler arasındaki farklılıkların yanında benzerlikleri de kavrayabilmeleri için çalışmalar yapılmasının önem kazandığı söylenebilir (Küçük, 2006).

4 89 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Kıncal vd. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin; Kültürler arası etkileşimin olduğu bir çevrede yaşamak istedikleri, Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ortamların birey ve toplumun çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağına ve farklı kültürlerin birer zenginlik olduğuna inandıkları, Her bir kültürün kendine has özelliklerinin olduğunu ve bu özelliklerin toplumsal yaşama zenginlik olarak yansıdığını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmada eğitim programlarında çok kültürlülük bilinci ve eğitimi üzerinde fazla durulmadığı ve bunun eğitim programlarında bir eksiklik olduğu sonucuna da varılmıştır. Konuyla ilgili farklı kültürlerden oluşan gruplar üzerinde yapılan çalışmalarda kültürel farklılıkların performansı pozitif anlamda etkileyeceği öne sürülmüştür (Adler, 1986: Hambrick vd. 1998; akt: Yeşil, 2007). Bugün eğitimde genç kuşaklara kültürün hangi boyutlarının aktarılması gerektiği sorusuna; dil, hoşgörü, empati, doğaya dâhil olma/kendini tanıma, normlar/değerler, topluma uygun tipik davranış örnekleri, düşünme yapısı, teknoloji, ekonomi, spor, oyunlar, bayramlar, tatiller ve din (Ültanır, 2003) cevabı verilmiştir. Bu tespitte dikkat çekici olan; dil, hoşgörü, empati, teknoloji, ekonomi, spor, oyunlar, bayramlar ve tatiller gibi değerlerin uluslararası niteliğe sahip olmasıdır. Eğitime yüklenen çağdaş değer ve yaklaşımlarla ilişkili sayılan bu durum kültürler arası eğitim için de uygun bir zemin oluşturmaktadır (Koca ve Şimşek, 2011). Yukarıda açıklanan gerekçelerden hareketle Atatürk Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi başlıklı bir proje hazırlanmıştır. Bu projeye daha sonra Türkiye- Kırgızistan Manas Üniversitesi, Kırgızistan İ. Arabayev Devlet Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim) Derneği ve Uluslararası TEKE Dergisi, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği dâhil olmuşlardır. Bu projenin ana amaçlarından biri yukarıda açıklanan kültürler arası eğitimin ve Türk Dünyası Vatandaşlığı bilincinin Türkiye ve diğer paydaş ülkeler (Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ) arasında gerçekleştirilebilmesine katkı sağlamaktır. Bunun yapılabilmesinin en temel esaslarından biri ise ortak eğitim programlarının oluşturulmasıdır. Devamlılığın sağlanabilmesi benzerlik ve farklılıkların tek amaçta bütünleştirilebilmesine bağlıdır. Önemli olan farklı seslerden oluşan bir kompozisyonu oluşturmaktır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için önerilen proje kapsamında ilk olarak Türk Dünyası Vatandaşlığı (TDV) isimli bir ders

5 90 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT programı geliştirilecek ve bu ders programı paydaş ülkelerdeki üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulacaktır. Bu projenin sonucunda bireysel, kültürel ve global düzeylerde proje hedeflerinin gerçekleşmesi beklenmektedir. Söz konusu projenin amaçlarının gerçekleşebilmesi için bir çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştayda proje kapsamında geliştirilecek olan dersin içeriğiyle ilgili aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 1) Bu dersi alacak olan öğrenciler, programın sonunda hangi özelliklere sahip olacaklardır? 2) Bu özellikleri öğrencilere kazandırmak için nasıl bir içerik kullanılmalıdır? 3) Hedefleri gerçekleştirmek için eğitim durumları nasıl organize edilmelidir? 4) Dersin hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi için ölçme değerlendirme ögeleri nasıl olmalıdır? Yöntem: Proje kapsamında Ekim 2014 tarihlerinde Bişkek te Manas ve İ. Arabayev Üniversitelerinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe 8 ülkeden 80 akademisyen katılmıştır. Çalıştayda katılımcıların uzmanlık alanları dikkate alınarak dil, tarih, kültür ve eğitim olmak üzere dört çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu gruplara ikişer yönetici atanmıştır. Bu yöneticiler iki gün süren oturumlar sırasında katılımcılardan Odak Grup Görüşme Yöntemi yle araştırma sorularına cevaplar almışlardır. Katılımcılara görüşmelerde Türk Dünyası Vatandaşlığı dersinde öğrencilere hangi özelliklerin kazandırılması gerektiği, hangi içeriklerin olması gerektiği, hedef ve içeriklerin öğrencilere nasıl kazandırılması gerektiği yani eğitim durumlarının nasıl olması gerektiği ve ölçme değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği soruları sorulmuştur. Çalıştay sırasında gruplara soruların içeriği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Her bir çalışma grubunda en az bir eğitim bilimcinin olmasına dikkat edilmiştir. Görüşmeler kamera ile kayıt altına alınmıştır. Çalışma gruplarında Türkiye den ve diğer ülkelerden birer kişinin koordinatörlük yapması sağlanmıştır. Koordinatörler katılımcılardan gelen cevapları kendilerine verilen formlarda kayıt altına almışlardır. İki günlük çalışmaların sonunda tüm katılımcılar ortak bir salonda bir araya gelmişlerdir. Bu toplantıda her bir çalışma grubundaki koordinatörler elde ettikleri sonuçları diğer katılımcılarla paylaşmışlar ve geri bildirimler almışlardır. Tüm bu süreçlerin sonunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, öğrencilere kazandırılması gereken özellikler, içerik, eğitim durumları, ölçme değerlendirme temaları altında toplanmıştır.

6 91 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Bulgular ve Yorum: Birinci araştırma sorusu ile ilgili bulgular: Program tasarısının ilk ögesi, öğrencilere kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. Yani yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir, istendik niteliklerdir. Bu özellikler, bilgiler, beceriler, tutumlar, ilgiler, alışkanlıklar vs. olabilir. Başka bir ifadeyle bu özellikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili özellikler olarak da gruplandırılabilir. Çalışmada ilk olarak geliştirilecek olan TDV ders programında öğrencilere hangi özellikler (hedefler) kazandırılmalıdır? sorusuna cevaplar aranmıştır. Gruplar tarafından önerilen programda yer alması gereken özellikler (hedefler) bilişsel ve duyuşsal olarak iki başlık altında toplanmıştır: Tablo 1: Bilişsel ve duyuşsal alanla ilgili sahip olunması gereken özellikler Bilişsel Özellikler - Türk Dünyası nın ortak tarihî ve kültürel değerlerini bilir. - İslam öncesi Türk Edebiyatı konusunu bilir. - Türk Dünyası için önemli görülen mitolojik unsurları yorumlar. - Ortak Türk Halk Edebiyatı konusunda örnekler sunar. - Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı konusunda yorumlar yapar. - Türkçenin tarihî devirlerini bilir. - Oğuz, Kıpçak ve Karluk gurubu Türk lehçelerinin fonetik ve morfolojik açıdan benzerlik ve farklılıklarını ayırt edebilir. - Türk dilinin önemli - ortak- yazılı belgelerini bilir. - Türk Dünyası Edebiyatı nın ortak değerlerini (yazar ve eser) bilir. - Türk Dünyası ortak eserlerinden hareketle ait olduğu millete ilişkin özellikleri bilir. - Türk tarihinin zenginliği ve çeşitliliği konusunda örnekler sunar. - Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarıyla ilgili bilgi sahibidir. - Türk Dünyası nın coğrafi özelliklerine vakıftır. - Türk Dünyası ndaki felsefe, eğitim ve bilim konularındaki şahsiyetleri ve düşünürleri tanır. - Türk Dünyası nda din tarihini bilir. Duyuşsal Özellikler - Türk kültüründeki farklılıkların, benzerliklerin ve aynılıkların farkında olur ve farklılıklara hoşgörü ile yaklaşır. - Türk Dünyası nın ortak millî ve ahlaki değerlerinin farkında olur. - Kültürel mirasları koruma ve yaşatma konusunda bilinçlidir. - Türk Dünyası vatandaşlığı aidiyet (mensubiyet) duygusuna sahip olur. - Türk Dünyası nın portre şahsiyetlerini ve düşünürlerini örnek alır. - Ortak dil zevki ve bilincine sahip olur. - Türk Dünyası ndaki güncel olaylarla ilgili dijital ortamda paylaşımlarda bulunur. - Türk Dünyası nın bir ferdi olmanın gururunu yaşar.

7 92 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT - Türk halklarının eğitim sistemlerini tanır. - Türk kimliğinin oluşumunda eğitimin önemini fark eder. - Türk medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını bilir. Yukarıda duyuşsal alanla ilgili bulgular irdelendiğinde, bu programın uygulanması sonucunda bu dersi alan öğrencilerin aynılıklar ve benzerliklerin yanında farklılıkların da farkına varmaları ve bu farklılıklara hoşgörü göstermeleri beklenmektedir. Elde edilen bulgulardan biri diğeri ise bu dersi alacakların Türk kültüründeki değerlerin farkında olması, bunları benimsemesi ve bunlara değer vermesidir. Örneğin Türk Dünyası nın ortak millî ve ahlaki değerlerinin farkında olur. değeri: Bu dersi alacak olan öğrenciler, Türk kültürünün binlerce yılda geliştirdiği ve biriktirdiği ortak millî ve ahlaki değerlerin farkına varacak ve bu değerleri benimseyecektir. Birey, bu değerlerden herhangi birini benimsemezse bu değere önem vermeyecek ve bunu da davranışa dönüştürmeyecektir. Bilişsel alana ilişkin kazanımlar irdelendiğinde daha çok alt düzey hatırlama, anlama ve uygulama basamaklarına yer verilmiştir. Kazanımlar daha çok ortak değer olarak kabul edilen tarihî, coğrafi ve kültürel kavram ve olgulara ilişkin bilgi sahibi olma olarak ele alınmıştır. Konuya üst düzey bilişsel becerilerin de eklenmesi hem derse zenginlik katacak hem de Türk Dünyası nın sahip olduğu değerlerin analizine imkân sağlayacaktır. Duyuşsal alanla ilgili kazanımların alma, tepkide bulunma, değer verme basamaklarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu da Türk Dünyası vatandaşlığı kavramının hayat felsefesi hâline getirilmesi konusunda duyuşsal kazanımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İkinci araştırma sorusuna ilişkin bulgular ve yorum: Bir eğitim programında amaçlara erişmek için ne öğretelim? sorusunun cevabını veren boyut içeriktir. Bireye davranışların hangi bilgilerle ve bilgilerin nasıl organize edilmesiyle kazandırılacağını gösterir. Bir programda önce amaç ve davranışlar belirlenir, sonra bunların kazandırılmasına yönelik olarak içerik düzenlenir. Programın içerik boyutunda öğretilecek olan konuların düzenlenmesi söz konusudur. Herhangi bir alanda elde edilen bilgiler çeşitli şekillerde organize edilerek konu ve üniteler başlıkları altında düzenlenir ve bu bilgilerle de bireylere istendik davranışlar kazandırılır; böylece istenilen amaçlara da ulaşılmış olur. Bu çalışmada ikinci araştırma sorusu olarak TDV ders programında hangi içeriklerin yer alması gerektiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Katılımcılar tarafından

8 93 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT önerilen konu başlıkları a- Dil ve Edebiyat, b- Coğrafya, c- Tarih ve d- Kültür olmak üzere dört alanda birleştirilmiştir. Tablo 2: Ders programında yer alması gereken içerik başlıklarına ilişkin bulgular Türk Dünyası Vatandaşlığı - Neden Türk Dünyası vatandaşlığı? - Türk Dünyası vatandaşlığı nedir? - Önemi - Gerekliliği - Kapsamı ve sınırlılıkları - Diğer vatandaşlık türlerinden farkları Tarih - İslamiyet öncesi ve sonrası kurulan Türk devletleri, imparatorlukları, kağanlıkları, hanlıkları - Türk Cumhuriyetleri tarihi - Farklı ülkelerde yaşayan Türk toplulukları Türk Dünyası nın Ortak Şahsiyetleri Dede Korkut, Bilge Kağan, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Ahi Evran, Ali Şir Nevai, Abay Toktogul, Atatürk, Cengiz Aytmatov... Dil ve din - Oğuz, Kıpçak ve Karluk grubu Türk lehçelerinin fonetik, morfolojik özellikleri - Türk Dünyasında din Kültür-Edebiyat - Orhun Abideleri, Yenisey Yazıtları, Kutadgu Bilig, Divanü Lûgati t Türk, Atebetül Hakayık - Destanlar, halk hikâyeleri, âşık edebiyatı, masallar, maniler, Türk mitolojisi ve 21. yüzyıl şairlerinin, yazarlarının ve bunların eserlerinin tanıtılması -Nevruz, Hıdırellez - Ortak atasözleri ve deyimler; ortak kültürel değerler TDV ve Eğitim -Türk Dünyası Ülkelerinin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması - Türk Cumhuriyetlerinde eğitim imkânları -Türk Dünyası vatandaşlığında eğitimin önemi Dil ve edebiyat alanında lehçelerin özellikleri ve ortak kabul edilen edebî eserler ön plana çıkarılmıştır. Programa Türk kültür coğrafyasının önemli tarihî mekânlarının ve 20. ve 21. yüzyıl şair ve yazarlarının tanıtılması da dâhil edilmiştir. Programda Türk devletleri tarihindeki önemli olaylar ve olgular üzerinde durulmuş ve konular genellikle arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili verilerle desteklenmiştir. Kültür boyutunda Türk Dünyası ndaki devlet ve toplulukların kültürel miraslarındaki ortak tarihî şahsiyetler, eserler ve bunlar üzerine kurulan değer sistemi ön plana çıkarılmıştır. İçeriğin disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirilmesi düşünülmektedir. Üçüncü araştırma sorusu ile ilgili bulgular ve yorum: Program tasarısının üçüncü boyutu eğitim durumlarıdır. Hedef ve içerikler organize edildikten sonra Nasıl? sorusunun cevabının verilmesi gerekmektedir. Nasıl? sorusunun cevabı, hedefleri gerçekleştirmek için hangi yöntem ve tekniklerin, hangi araç gereçlerin

9 94 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT kullanılacağının ve öğrenme yaşantılarının nasıl organize edileceğinin belirlenmesiyle şekillenmiş olacaktır. Bu aşamada, Belirlenen özellikler ve içeriklerin nasıl kazandırılması gerektiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Eğitim durumları için katılımcılar tarafından önerilenler yöntemteknik ve eğitim ortamı ve uygulama biçimi olmak üzere iki kategoride toplanmıştır. Tablo 3: Kullanılması önerilen yöntem ve tekniklerle uygulama biçimine yönelik bulgular Kullanılması Önerilen Yöntem-Teknik - Drama Yöntemi - Eğitsel oyunlar - Öyküleyici anlatım - Karikatürler - Örnek Olay İncelemesi - Müzeler (Sanat, Açık, online) ile eğitim - Değer ile öğretim yöntemi - Grup çalışmaları, görüş geliştirme ve beyin fırtınası - Biyografi eğitimi - Bilgilerin görsel ögelerle desteklenmesi Eğitim Ortamı ve Uygulama Biçimi - Öğrencilerin değişim programları ile Türk kültür coğrafyasının farklı bölgelerini tanımaları sağlanmalı. - Sanat müzeleri oluşturulmalı, müzelerde öğretim ile ilgili dersler işlenmeli. - Harmanlanmış öğretim - Modüler Eğitim - Web destekli eğitim - Çok uyaranlı eğitim ortamları (animasyon, filmler, görsel işitsel ögelerle yapılandırılmış özel sınıflar) - ICT Bilgi Teknolojilerinin kullanımı - Proje Tabanlı Öğrenme Katılımcıların genel olarak öğrenenlerin aktif olacakları drama, eğitsel oyun, öyküleyici anlatım gibi öğrenen merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini önerdikleri görülmektedir. Çalıştayda ayrıca harmanlanmış öğrenme, öğrenci değişimleri ve çok uyaranlı eğitim ortamları gibi interaktif yöntemlerin de kullanılması önerilmiştir. Dördüncü araştırma sorusu ile ilgili bulgular ve yorum: Program tasarısının son ögesi, belirlenen hedeflerin TDV ders programının uygulanması sonucunda beklenen özelliklerin öğrenenlerde ne düzeyde gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik ölçme-değerlendirme boyutudur. Araştırmanın dördüncü araştırma sorusunda ölçme-değerlendirmenin nasıl olması gerektiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Tablo 4: Ölçme değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile araçlara ilişkin bulgular Yöntem-Teknik - E-portfolyo - Rubrik - Öz Değerlendirme - Akran Değerlendirme - Testler (Çoktan seçmeli, klasik vb.) - Tutum Ölçekleri - Alternatif değerlendirme (Grid, Tanılayıcı Ağaç, Günlük vb.) - Anket

10 95 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Öğrenenlerin ders kapsamında belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemek için önerilen ölçme araçları ağırlıklı olarak alternatif ölçme araçlarıdır. Öğrenenlerin ürün oluşturmasına dayanan proje ve performanslar ders içeriğini de zenginleştirecektir. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada Türk Dünyası Vatandaşlığı ders içeriğinin geliştirilmesine ilişkin yapılan çalıştayda katılımcıların odak grup görüşme raporlarının analizi sunulmaktadır. Rapor analizi 5 başlık altında yapılmıştır. İlk dört başlık programın temel ögelerini; son başlık ise dersin değerlendirilmesine ilişkin önerileri içermektedir. Katılımcılar, öncelikle kazanım ögesine ilişkin analiz sonucuna göre 7 duyuşsal, 17 bilişsel olmak üzere toplam 24 kazanım belirlemişlerdir. Ancak kazanımların daha çok alt düzeyde kaldığı görülmüştür. Uygulanacak pilot çalışma sonucunda kazanımların farklılaştırılarak üst düzey ve duyuşsal anlamda da daha kararlı bir seviyeye ulaştırılmasının sağlanması gerekmektedir. İçerik boyutuyla ilgili önerilen konu başlıkları ise genel olarak Türk Dünyası coğrafyasını, tarihini ve kültürünü kapsayacak niteliktedir. Önerilen konu başlıklarının birçok alanda ortak olması nedeniyle içeriğin düzenlenmesinde disiplinler arası yaklaşımın tercih edilmesi gerektiği görülmüştür. Eğitim durumlarına ilişkin analiz sonuçlarına göre önerilen öğretim yöntem ve teknikleri öğrenen merkezlidir ve bireylerin etkin olarak katılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda dersleri yürütecek öğretim elemanlarının kullanımına sunulmak üzere ders öğretim kılavuzu hazırlanması düşünülmektedir. Ölçme değerlendirme ögesinin analizi sonucuna göre önerilen ölçme yöntem ve analizleri eğitim durumları ile örtüşmektedir. Ayrıca kullanılan ölçme araçları öğrenenlerin ürün geliştirmesini de teşvik edici niteliktedir.

11 96 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Öneriler: 1. Eğitim politikalarının düzenlenmesinde karşılıklı iş birliği içinde olunması ve gençlere Türk Dünyası nın değerlerinin öğretilme yollarının artırılması gerekir. 2. Tarih, dil ve edebiyat dersleri aracılığıyla her bireyin kendisini önce ulusunun, Türk Dünyası nın ve insanlığın bir bireyi olarak görmesi sağlanmalıdır. Böylece birey, genel Türk kimliğinin dayandığı tarih, dil, medeniyet ve sanat ile övünebilir; Türk halklarının gelenek görenek, örf âdetlerine saygı duyar; Türk kültürünün manevi değerleri ile kendini tanıma ve değerlendirme yeteneklerini kazanabilir. 3. Üniversitelerde öğrencilerin özellikle de öğretmen adaylarının Türk Dünyası kimliğinin oluşturulmasını öğretmeye hazırlanması; bu amaçla ortak değerlerin tanınması ve bilinmesine yönelik temel ve seçmeli derslerin oluşturulması ve programlara yerleştirilmesi önemlidir. Teşekkür: Bu çalışma Ekim 2014 tarihleri arasında Bişkek te yapılan Türk Dünyası Çalıştayı sonrasında gerçekleşmiştir. Bu çalıştaya katılanların isimleri sitesinde yer almaktadır. Projeye en büyük katkıyı veren, Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi nin fikir sahibi, Uluslararası TEKE Dergisi Editörü ve Uluslararası Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ a; Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi Başkanı Doç. Dr. Semra ALYILMAZ a; çalıştaya ev sahipliği yapan Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin BALCI ya, İ. Arabayev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolobek ABDYRAHMANOV a, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut DOĞRU ya, Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri YAVUZ a, Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN a, Prof. Dr. Kadırali KONKABAYEV e, Uz. Kemal ALYILMAZ a, TİKA Bişkek Koordinatörlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kaynaklar: AKTAŞ, T. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım. Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Bizim Büro Basımevi, ALRED, G., MİKE, B. ve MİKE, F. (2006). Education for Intercultural Citizenship, Concept and Comparisons. Great Britain: Cromwell Press. BAŞBAĞI, R. R. (2012) Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi Semineri Kapsamında Türk Almanca Öğretmen Adaylarının Kültürler arası İletişim Becerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3),

12 97 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT DEMİR, A. ve DEMİR, S. (2009). Erasmus Programının Kültürler Arası Diyalog ve Etkileşim Açısından Değerlendirilmesi (Öğretmen Adaylarıyla Nitel Bir Çalışma). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), KINCAL, R., ŞAHİN, Ç. ve KARTAL, O. Y. (2010). Almanya İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Çok Kültürlülük ve Eğitim Programlarında Çok Kültürlülük Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı nda sunuldu. KOCA, F. ve ŞİMŞEK, A. (2011). Liselerde Kültürler Arası Bir Uygulama Örneği Olarak Kanada Programı: Tarih Dersleri Üzerine Öğrenci Görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), KÜÇÜK, S. (2006). Kültürler Arası Konumda İki Dilli Öğrenciler İçin Öğretmen Yetiştirme ve Erasmus Programı. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), LAPPAN, G. ve LE, Y. (2002). Reflections and Recommendations. International Journal of Educational Research, 37, YEŞİL, S. (2007). Uluslararası Ortaklıklar: Kültürel Farklılıklar ve Bu Farklılıkların Üst Yönetim Grubunun Çalışma ve Performansına Etkileri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1):

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK WEB TABANLI ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI

Detaylı

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ VIEWPOINTS OF COMPUTER TEACHERS ABOUT RELEVANCE OF THE INFORMATICS TECHNOLOGIES

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 57-79 ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011

Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011 TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATIONAL FACULTY Volume: 1 Number: 2 July 2011 ISSN 2146-071X Dergi Sahibi/Owner Trakya Üniversitesi

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Ahmet DEMİR Doç. Dr. Fatma AÇIK ÖZ: Metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi, metinlerin

Detaylı

VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM

VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM Suzan Beyza KAPTI Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5

Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5 Elementary Education Online, 6(2), 284-304, 2007. İlköğretim Online, 6(2), 284-304, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5 İsmet ŞAHİN* Abstract.The

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2811-2823 Communicative Approach in Language Curriculums and A Case for Primary Education Arabic Course Curriculum (2011) Dil Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım

Detaylı

Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması *

Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1613-1632 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması *

Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2012, 13(1), 119-139. Öğretmen Görüşlerine Göre İsviçre (Basel) ve Türkiye İlköğretim Programlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Çalışması

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Dumlupınar Üniversitesi Kütahya fulyatopcuoglu@gmail.com Fatih Özer Dumlupınar Üniversitesi Kütahya

Detaylı

Teaching Intangible Cultural Heritage in the Social Studies Courses

Teaching Intangible Cultural Heritage in the Social Studies Courses International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Teaching Intangible Cultural Heritage in the Social Studies Courses Nadire Emel Akhan 1 1 Akdeniz University, Faculty

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı