KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ"

Transkript

1 KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Öz Bu çalışmanın amacı, yürütülmekte olan Kültürler Arası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi başlıklı proje kapsamında geliştirilecek olan ders programı tasarısının hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme boyutlarının nasıl olması gerektiğinin belirlenmesidir. Araştırma sorularına cevap aramak için Ekim 2014 tarihinde Kırgızistan ın başkenti Bişkek te 8 ülkeden 80 akademisyenin katılımıyla Türk Dünyası Vatandaşlığı Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda eğitim, tarih, kültür ve dil çalışma grupları oluşturulmuş ve bu gruplarda araştırma sorularına Odak Gruplu Görüşme Yöntemi yle cevaplar aranmıştır. Verilerin analizi sonucunda Türk Dünyası nın ortak millî, ahlaki ve kültürel değerlerinin, önemli mitolojik unsurların, İslam öncesi ve sonrası Türk Edebiyatının önemli eserlerinin, Türk Dünyası nın ortak abide şahsiyetlerinin, Türk Dünyası ndaki dillerin fonetik, morfolojik, semantik açılardan benzerlik ve farklılıklarının bu dersi alacak öğrencilere kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmada bu özelliklerin kazandırılması sürecinde öğrenen merkezli ve interaktif yaklaşım ve yöntemlerin kullanılması gerektiği belirlenmiştir. Öğrencilerin bu özelliklere ne kadar sahip olduklarının belirlenmesinde ise geleneksel ölçmedeğerlendirme tekniklerinin yanı sıra rubrik, grid gibi tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinin de kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Sözcükler: Türk Dünyası vatandaşlığı, kültürler arası eğitim, program. Erdal BAY Servet DEMİR Osman MERT Diğer Doç. Dr.; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr.; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr.; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü, Kültürler Arası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi projesinin araştırmacılarından bu çalışmaya katkıda bulunan diğer isimler şunlardır: Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV, Arş. Gör. Eyüp CÜCÜK, Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR, Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ, Doç. Dr. Numan DURAK AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Ayhan DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. K. Kaan BÜYÜKİKİZ, Öğr. Gör. Mustafa ARSLAN, Okt. Levent YIKICI, Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI, Yrd. Doç. Dr. Diloram AKRAMOVA, Doç. Dr. Hakan AKDAĞ.

2 87 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Giriş: THE PROJECT OF DEVELOPING CURRICULUM FOR TURKISH WORLD CITIZENSHIP IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL EDUCATION AND EVALUATING ITS EFFECTIVENESS Abstract The aim of this study is to identify how to design objectives, content, methods and, evaluation of the curriculum design which will be developed in the context of the project being carried out, called Developing Curriculum for Turkish World Citizenship in the Context of Intercultural Education and Evaluating Its Effectiveness. Workshop of Turkish World Citizenship was held with 80 researchers from 8 countries on the 22 nd and 23 rd of October, 2014 in Bishkek, Kyrgyzstan. Education, history, culture and language study groups were created in the workshop in which answers to the research questions were sought within focus group discussion method. As a result of analysis of data, it was emphasized that students who will attend to this course need to acquire common national, moral and cultural values, important mythological elements, important works of Turkish literature before and after Islam, and similarities and differences of the languages in Turkish World in terms of etymological, phonological and semantic features. In the study, it was determined that student-centered and interactive approach and methods need to be used to convey these characteristics to students. Supplementary assessment and evaluation techniques such as rubric and grid along with traditional assessment and evaluation need to be used to determine to what extent the students acquired the characteristics. Keywords: Turkish World citizenship, intercultural education, curriculum. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, toplumların ve bireylerin birbirine yakınlaşması ve onlar arasında bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu kadar enformasyon teknolojisi ve kültürel alanlarda da her türlü diyaloğun ya da iletişimin kurulması bir zorunluluk hâlini almaktadır (Aktaş, 2008). Genç bireylere başka kültürlere karşı hoşgörülü ve demokratik bir bakış açısı kazandırılması ve farklı yaşam tarzlarının barış içinde birlikte yaşamasının temini için kültürler arası bir yaklaşımla eğitimin biçimlendirilmesi bugün sosyal bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu süreçte mevcut ve muhtemel eğitim problemlerini çözmek amacıyla ülkeler yeni müfredatlar oluşturmak zorunda kalmışlardır. Bu programların ortak özelliği, kültürler arası etkileşimi eskisinden daha çok dikkate almak zorunda kalmalarıdır (Koca ve Şimşek, 2011). Kültürler arası eğitim, farklı kültürlere sahip toplumların bireylerinin birlikte yaşama imkânlarını öğrenmelerini ve birlikte yaşamaktan doğan sorunlara çözümler önererek barışa katkıda bulunmayı amaçlayan öğretimi kapsamaktadır (Koca ve Şimşek, 2011). Renges (2005; akt: Başbağı, 2012) kültürler arası öğrenmenin, i) öteki kültür hakkında bilgi edinimi, ii) yabancı kültürü anlama ve iii) kültürler arası eylemin bir parçası olarak kültürler arası iletişim becerisi olmak üzere üç önemli unsurundan söz eder.

3 88 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Gay e (1994; akt: Koca ve Şimşek, 2011) göre böyle bir eğitimin temel amaçları aşağıdaki gibidir: Bireysel gelişim: Bireyin kendisini anlamasını, olumlu benlik geliştirmesini ve kimliğiyle barışık olmasını sağlamak. Değerleri ve tutumları açıklama: Farklı kültürlere ait olan bireylerin değerlerini ve tutumlarını açıklayarak diğer bireylerin bu kültürleri tanımalarını ve onlara saygı duymalarını sağlamak. Çok kültürlü sosyal yeterlilik: Bireylerin, kültürler arası iletişimi, farklı kültürlerin yapılarını, alternatif bakış açılarını görmelerini desteklemek. Temel yetenek kazanımı: Farklı etnik kökenlerden olan öğrencilerin temel yetenekleri (okuma yazma, matematik, problem çözme, eleştirel düşünme vb.) kazanmalarına yardımcı olmak. Kültürel ve etnik okur yazarlığı geliştirmek: Bireylerin, kendi kültürleri yanında, toplumda var olan kültürel ve etnik farklılıkları fark etmelerini ve bunlara saygı duymalarını sağlamak. Kültürler arası eğitime planlama ve uygulama bağlamında Norveç, Bulgaristan, Yunanistan, Estonya, Finlandiya, İsveç ve Hırvatistan gibi ülkeler ile AB nin yaptığı çalışmalar örnek olarak verilebilir. Avrupa Birliği tarafından 1987 yılından itibaren Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişimi yapılmakta ve öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarına imkân sağlanmaktadır. Böylece, farklı kültürlerden gelen gençlerin diyalog yoluyla kaynaşması sağlanarak, saygı, hoşgörü ve anlayış bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine destek olunmakta (Demir ve Demir, 2009; dil öğretimi teşvik edilmektedir (Davcheva ve Milena, 2006, akt: Koca ve Şimşek, 2011). Bu doğrultuda farklı kültürlerin, bir sosyal yaşam alanı içerisindeki birlikteliklerinin, kültürel zenginlik olarak algılanmasının ön plana çıktığı (Kıncal, Şahin ve Kartal, 2010) küreselleşen dünyada, her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da uluslararası örgütlenmelerin her geçen gün biraz daha arttığı (Demir ve Demir, 2009), kültürler arası eğitimin ön plana çıktığı (Koca ve Şimşek, 2011) görülmektedir. Bu bağlamda geleceğe yön verecek üniversite öğrencilerinin farklı kültürlere ilişkin bakış açısı kazanabilmeleri, yalnızca kendi kültürlerini değil aynı zamanda diğer kültürleri de anlayarak, kültürler arasındaki farklılıkların yanında benzerlikleri de kavrayabilmeleri için çalışmalar yapılmasının önem kazandığı söylenebilir (Küçük, 2006).

4 89 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Kıncal vd. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin; Kültürler arası etkileşimin olduğu bir çevrede yaşamak istedikleri, Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ortamların birey ve toplumun çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağına ve farklı kültürlerin birer zenginlik olduğuna inandıkları, Her bir kültürün kendine has özelliklerinin olduğunu ve bu özelliklerin toplumsal yaşama zenginlik olarak yansıdığını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmada eğitim programlarında çok kültürlülük bilinci ve eğitimi üzerinde fazla durulmadığı ve bunun eğitim programlarında bir eksiklik olduğu sonucuna da varılmıştır. Konuyla ilgili farklı kültürlerden oluşan gruplar üzerinde yapılan çalışmalarda kültürel farklılıkların performansı pozitif anlamda etkileyeceği öne sürülmüştür (Adler, 1986: Hambrick vd. 1998; akt: Yeşil, 2007). Bugün eğitimde genç kuşaklara kültürün hangi boyutlarının aktarılması gerektiği sorusuna; dil, hoşgörü, empati, doğaya dâhil olma/kendini tanıma, normlar/değerler, topluma uygun tipik davranış örnekleri, düşünme yapısı, teknoloji, ekonomi, spor, oyunlar, bayramlar, tatiller ve din (Ültanır, 2003) cevabı verilmiştir. Bu tespitte dikkat çekici olan; dil, hoşgörü, empati, teknoloji, ekonomi, spor, oyunlar, bayramlar ve tatiller gibi değerlerin uluslararası niteliğe sahip olmasıdır. Eğitime yüklenen çağdaş değer ve yaklaşımlarla ilişkili sayılan bu durum kültürler arası eğitim için de uygun bir zemin oluşturmaktadır (Koca ve Şimşek, 2011). Yukarıda açıklanan gerekçelerden hareketle Atatürk Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi başlıklı bir proje hazırlanmıştır. Bu projeye daha sonra Türkiye- Kırgızistan Manas Üniversitesi, Kırgızistan İ. Arabayev Devlet Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim) Derneği ve Uluslararası TEKE Dergisi, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği dâhil olmuşlardır. Bu projenin ana amaçlarından biri yukarıda açıklanan kültürler arası eğitimin ve Türk Dünyası Vatandaşlığı bilincinin Türkiye ve diğer paydaş ülkeler (Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ) arasında gerçekleştirilebilmesine katkı sağlamaktır. Bunun yapılabilmesinin en temel esaslarından biri ise ortak eğitim programlarının oluşturulmasıdır. Devamlılığın sağlanabilmesi benzerlik ve farklılıkların tek amaçta bütünleştirilebilmesine bağlıdır. Önemli olan farklı seslerden oluşan bir kompozisyonu oluşturmaktır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için önerilen proje kapsamında ilk olarak Türk Dünyası Vatandaşlığı (TDV) isimli bir ders

5 90 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT programı geliştirilecek ve bu ders programı paydaş ülkelerdeki üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulacaktır. Bu projenin sonucunda bireysel, kültürel ve global düzeylerde proje hedeflerinin gerçekleşmesi beklenmektedir. Söz konusu projenin amaçlarının gerçekleşebilmesi için bir çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştayda proje kapsamında geliştirilecek olan dersin içeriğiyle ilgili aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 1) Bu dersi alacak olan öğrenciler, programın sonunda hangi özelliklere sahip olacaklardır? 2) Bu özellikleri öğrencilere kazandırmak için nasıl bir içerik kullanılmalıdır? 3) Hedefleri gerçekleştirmek için eğitim durumları nasıl organize edilmelidir? 4) Dersin hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi için ölçme değerlendirme ögeleri nasıl olmalıdır? Yöntem: Proje kapsamında Ekim 2014 tarihlerinde Bişkek te Manas ve İ. Arabayev Üniversitelerinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe 8 ülkeden 80 akademisyen katılmıştır. Çalıştayda katılımcıların uzmanlık alanları dikkate alınarak dil, tarih, kültür ve eğitim olmak üzere dört çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu gruplara ikişer yönetici atanmıştır. Bu yöneticiler iki gün süren oturumlar sırasında katılımcılardan Odak Grup Görüşme Yöntemi yle araştırma sorularına cevaplar almışlardır. Katılımcılara görüşmelerde Türk Dünyası Vatandaşlığı dersinde öğrencilere hangi özelliklerin kazandırılması gerektiği, hangi içeriklerin olması gerektiği, hedef ve içeriklerin öğrencilere nasıl kazandırılması gerektiği yani eğitim durumlarının nasıl olması gerektiği ve ölçme değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği soruları sorulmuştur. Çalıştay sırasında gruplara soruların içeriği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Her bir çalışma grubunda en az bir eğitim bilimcinin olmasına dikkat edilmiştir. Görüşmeler kamera ile kayıt altına alınmıştır. Çalışma gruplarında Türkiye den ve diğer ülkelerden birer kişinin koordinatörlük yapması sağlanmıştır. Koordinatörler katılımcılardan gelen cevapları kendilerine verilen formlarda kayıt altına almışlardır. İki günlük çalışmaların sonunda tüm katılımcılar ortak bir salonda bir araya gelmişlerdir. Bu toplantıda her bir çalışma grubundaki koordinatörler elde ettikleri sonuçları diğer katılımcılarla paylaşmışlar ve geri bildirimler almışlardır. Tüm bu süreçlerin sonunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, öğrencilere kazandırılması gereken özellikler, içerik, eğitim durumları, ölçme değerlendirme temaları altında toplanmıştır.

6 91 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Bulgular ve Yorum: Birinci araştırma sorusu ile ilgili bulgular: Program tasarısının ilk ögesi, öğrencilere kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. Yani yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir, istendik niteliklerdir. Bu özellikler, bilgiler, beceriler, tutumlar, ilgiler, alışkanlıklar vs. olabilir. Başka bir ifadeyle bu özellikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili özellikler olarak da gruplandırılabilir. Çalışmada ilk olarak geliştirilecek olan TDV ders programında öğrencilere hangi özellikler (hedefler) kazandırılmalıdır? sorusuna cevaplar aranmıştır. Gruplar tarafından önerilen programda yer alması gereken özellikler (hedefler) bilişsel ve duyuşsal olarak iki başlık altında toplanmıştır: Tablo 1: Bilişsel ve duyuşsal alanla ilgili sahip olunması gereken özellikler Bilişsel Özellikler - Türk Dünyası nın ortak tarihî ve kültürel değerlerini bilir. - İslam öncesi Türk Edebiyatı konusunu bilir. - Türk Dünyası için önemli görülen mitolojik unsurları yorumlar. - Ortak Türk Halk Edebiyatı konusunda örnekler sunar. - Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı konusunda yorumlar yapar. - Türkçenin tarihî devirlerini bilir. - Oğuz, Kıpçak ve Karluk gurubu Türk lehçelerinin fonetik ve morfolojik açıdan benzerlik ve farklılıklarını ayırt edebilir. - Türk dilinin önemli - ortak- yazılı belgelerini bilir. - Türk Dünyası Edebiyatı nın ortak değerlerini (yazar ve eser) bilir. - Türk Dünyası ortak eserlerinden hareketle ait olduğu millete ilişkin özellikleri bilir. - Türk tarihinin zenginliği ve çeşitliliği konusunda örnekler sunar. - Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarıyla ilgili bilgi sahibidir. - Türk Dünyası nın coğrafi özelliklerine vakıftır. - Türk Dünyası ndaki felsefe, eğitim ve bilim konularındaki şahsiyetleri ve düşünürleri tanır. - Türk Dünyası nda din tarihini bilir. Duyuşsal Özellikler - Türk kültüründeki farklılıkların, benzerliklerin ve aynılıkların farkında olur ve farklılıklara hoşgörü ile yaklaşır. - Türk Dünyası nın ortak millî ve ahlaki değerlerinin farkında olur. - Kültürel mirasları koruma ve yaşatma konusunda bilinçlidir. - Türk Dünyası vatandaşlığı aidiyet (mensubiyet) duygusuna sahip olur. - Türk Dünyası nın portre şahsiyetlerini ve düşünürlerini örnek alır. - Ortak dil zevki ve bilincine sahip olur. - Türk Dünyası ndaki güncel olaylarla ilgili dijital ortamda paylaşımlarda bulunur. - Türk Dünyası nın bir ferdi olmanın gururunu yaşar.

7 92 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT - Türk halklarının eğitim sistemlerini tanır. - Türk kimliğinin oluşumunda eğitimin önemini fark eder. - Türk medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını bilir. Yukarıda duyuşsal alanla ilgili bulgular irdelendiğinde, bu programın uygulanması sonucunda bu dersi alan öğrencilerin aynılıklar ve benzerliklerin yanında farklılıkların da farkına varmaları ve bu farklılıklara hoşgörü göstermeleri beklenmektedir. Elde edilen bulgulardan biri diğeri ise bu dersi alacakların Türk kültüründeki değerlerin farkında olması, bunları benimsemesi ve bunlara değer vermesidir. Örneğin Türk Dünyası nın ortak millî ve ahlaki değerlerinin farkında olur. değeri: Bu dersi alacak olan öğrenciler, Türk kültürünün binlerce yılda geliştirdiği ve biriktirdiği ortak millî ve ahlaki değerlerin farkına varacak ve bu değerleri benimseyecektir. Birey, bu değerlerden herhangi birini benimsemezse bu değere önem vermeyecek ve bunu da davranışa dönüştürmeyecektir. Bilişsel alana ilişkin kazanımlar irdelendiğinde daha çok alt düzey hatırlama, anlama ve uygulama basamaklarına yer verilmiştir. Kazanımlar daha çok ortak değer olarak kabul edilen tarihî, coğrafi ve kültürel kavram ve olgulara ilişkin bilgi sahibi olma olarak ele alınmıştır. Konuya üst düzey bilişsel becerilerin de eklenmesi hem derse zenginlik katacak hem de Türk Dünyası nın sahip olduğu değerlerin analizine imkân sağlayacaktır. Duyuşsal alanla ilgili kazanımların alma, tepkide bulunma, değer verme basamaklarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu da Türk Dünyası vatandaşlığı kavramının hayat felsefesi hâline getirilmesi konusunda duyuşsal kazanımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İkinci araştırma sorusuna ilişkin bulgular ve yorum: Bir eğitim programında amaçlara erişmek için ne öğretelim? sorusunun cevabını veren boyut içeriktir. Bireye davranışların hangi bilgilerle ve bilgilerin nasıl organize edilmesiyle kazandırılacağını gösterir. Bir programda önce amaç ve davranışlar belirlenir, sonra bunların kazandırılmasına yönelik olarak içerik düzenlenir. Programın içerik boyutunda öğretilecek olan konuların düzenlenmesi söz konusudur. Herhangi bir alanda elde edilen bilgiler çeşitli şekillerde organize edilerek konu ve üniteler başlıkları altında düzenlenir ve bu bilgilerle de bireylere istendik davranışlar kazandırılır; böylece istenilen amaçlara da ulaşılmış olur. Bu çalışmada ikinci araştırma sorusu olarak TDV ders programında hangi içeriklerin yer alması gerektiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Katılımcılar tarafından

8 93 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT önerilen konu başlıkları a- Dil ve Edebiyat, b- Coğrafya, c- Tarih ve d- Kültür olmak üzere dört alanda birleştirilmiştir. Tablo 2: Ders programında yer alması gereken içerik başlıklarına ilişkin bulgular Türk Dünyası Vatandaşlığı - Neden Türk Dünyası vatandaşlığı? - Türk Dünyası vatandaşlığı nedir? - Önemi - Gerekliliği - Kapsamı ve sınırlılıkları - Diğer vatandaşlık türlerinden farkları Tarih - İslamiyet öncesi ve sonrası kurulan Türk devletleri, imparatorlukları, kağanlıkları, hanlıkları - Türk Cumhuriyetleri tarihi - Farklı ülkelerde yaşayan Türk toplulukları Türk Dünyası nın Ortak Şahsiyetleri Dede Korkut, Bilge Kağan, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Ahi Evran, Ali Şir Nevai, Abay Toktogul, Atatürk, Cengiz Aytmatov... Dil ve din - Oğuz, Kıpçak ve Karluk grubu Türk lehçelerinin fonetik, morfolojik özellikleri - Türk Dünyasında din Kültür-Edebiyat - Orhun Abideleri, Yenisey Yazıtları, Kutadgu Bilig, Divanü Lûgati t Türk, Atebetül Hakayık - Destanlar, halk hikâyeleri, âşık edebiyatı, masallar, maniler, Türk mitolojisi ve 21. yüzyıl şairlerinin, yazarlarının ve bunların eserlerinin tanıtılması -Nevruz, Hıdırellez - Ortak atasözleri ve deyimler; ortak kültürel değerler TDV ve Eğitim -Türk Dünyası Ülkelerinin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması - Türk Cumhuriyetlerinde eğitim imkânları -Türk Dünyası vatandaşlığında eğitimin önemi Dil ve edebiyat alanında lehçelerin özellikleri ve ortak kabul edilen edebî eserler ön plana çıkarılmıştır. Programa Türk kültür coğrafyasının önemli tarihî mekânlarının ve 20. ve 21. yüzyıl şair ve yazarlarının tanıtılması da dâhil edilmiştir. Programda Türk devletleri tarihindeki önemli olaylar ve olgular üzerinde durulmuş ve konular genellikle arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili verilerle desteklenmiştir. Kültür boyutunda Türk Dünyası ndaki devlet ve toplulukların kültürel miraslarındaki ortak tarihî şahsiyetler, eserler ve bunlar üzerine kurulan değer sistemi ön plana çıkarılmıştır. İçeriğin disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirilmesi düşünülmektedir. Üçüncü araştırma sorusu ile ilgili bulgular ve yorum: Program tasarısının üçüncü boyutu eğitim durumlarıdır. Hedef ve içerikler organize edildikten sonra Nasıl? sorusunun cevabının verilmesi gerekmektedir. Nasıl? sorusunun cevabı, hedefleri gerçekleştirmek için hangi yöntem ve tekniklerin, hangi araç gereçlerin

9 94 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT kullanılacağının ve öğrenme yaşantılarının nasıl organize edileceğinin belirlenmesiyle şekillenmiş olacaktır. Bu aşamada, Belirlenen özellikler ve içeriklerin nasıl kazandırılması gerektiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Eğitim durumları için katılımcılar tarafından önerilenler yöntemteknik ve eğitim ortamı ve uygulama biçimi olmak üzere iki kategoride toplanmıştır. Tablo 3: Kullanılması önerilen yöntem ve tekniklerle uygulama biçimine yönelik bulgular Kullanılması Önerilen Yöntem-Teknik - Drama Yöntemi - Eğitsel oyunlar - Öyküleyici anlatım - Karikatürler - Örnek Olay İncelemesi - Müzeler (Sanat, Açık, online) ile eğitim - Değer ile öğretim yöntemi - Grup çalışmaları, görüş geliştirme ve beyin fırtınası - Biyografi eğitimi - Bilgilerin görsel ögelerle desteklenmesi Eğitim Ortamı ve Uygulama Biçimi - Öğrencilerin değişim programları ile Türk kültür coğrafyasının farklı bölgelerini tanımaları sağlanmalı. - Sanat müzeleri oluşturulmalı, müzelerde öğretim ile ilgili dersler işlenmeli. - Harmanlanmış öğretim - Modüler Eğitim - Web destekli eğitim - Çok uyaranlı eğitim ortamları (animasyon, filmler, görsel işitsel ögelerle yapılandırılmış özel sınıflar) - ICT Bilgi Teknolojilerinin kullanımı - Proje Tabanlı Öğrenme Katılımcıların genel olarak öğrenenlerin aktif olacakları drama, eğitsel oyun, öyküleyici anlatım gibi öğrenen merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini önerdikleri görülmektedir. Çalıştayda ayrıca harmanlanmış öğrenme, öğrenci değişimleri ve çok uyaranlı eğitim ortamları gibi interaktif yöntemlerin de kullanılması önerilmiştir. Dördüncü araştırma sorusu ile ilgili bulgular ve yorum: Program tasarısının son ögesi, belirlenen hedeflerin TDV ders programının uygulanması sonucunda beklenen özelliklerin öğrenenlerde ne düzeyde gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik ölçme-değerlendirme boyutudur. Araştırmanın dördüncü araştırma sorusunda ölçme-değerlendirmenin nasıl olması gerektiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Tablo 4: Ölçme değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile araçlara ilişkin bulgular Yöntem-Teknik - E-portfolyo - Rubrik - Öz Değerlendirme - Akran Değerlendirme - Testler (Çoktan seçmeli, klasik vb.) - Tutum Ölçekleri - Alternatif değerlendirme (Grid, Tanılayıcı Ağaç, Günlük vb.) - Anket

10 95 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Öğrenenlerin ders kapsamında belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemek için önerilen ölçme araçları ağırlıklı olarak alternatif ölçme araçlarıdır. Öğrenenlerin ürün oluşturmasına dayanan proje ve performanslar ders içeriğini de zenginleştirecektir. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada Türk Dünyası Vatandaşlığı ders içeriğinin geliştirilmesine ilişkin yapılan çalıştayda katılımcıların odak grup görüşme raporlarının analizi sunulmaktadır. Rapor analizi 5 başlık altında yapılmıştır. İlk dört başlık programın temel ögelerini; son başlık ise dersin değerlendirilmesine ilişkin önerileri içermektedir. Katılımcılar, öncelikle kazanım ögesine ilişkin analiz sonucuna göre 7 duyuşsal, 17 bilişsel olmak üzere toplam 24 kazanım belirlemişlerdir. Ancak kazanımların daha çok alt düzeyde kaldığı görülmüştür. Uygulanacak pilot çalışma sonucunda kazanımların farklılaştırılarak üst düzey ve duyuşsal anlamda da daha kararlı bir seviyeye ulaştırılmasının sağlanması gerekmektedir. İçerik boyutuyla ilgili önerilen konu başlıkları ise genel olarak Türk Dünyası coğrafyasını, tarihini ve kültürünü kapsayacak niteliktedir. Önerilen konu başlıklarının birçok alanda ortak olması nedeniyle içeriğin düzenlenmesinde disiplinler arası yaklaşımın tercih edilmesi gerektiği görülmüştür. Eğitim durumlarına ilişkin analiz sonuçlarına göre önerilen öğretim yöntem ve teknikleri öğrenen merkezlidir ve bireylerin etkin olarak katılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda dersleri yürütecek öğretim elemanlarının kullanımına sunulmak üzere ders öğretim kılavuzu hazırlanması düşünülmektedir. Ölçme değerlendirme ögesinin analizi sonucuna göre önerilen ölçme yöntem ve analizleri eğitim durumları ile örtüşmektedir. Ayrıca kullanılan ölçme araçları öğrenenlerin ürün geliştirmesini de teşvik edici niteliktedir.

11 96 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Öneriler: 1. Eğitim politikalarının düzenlenmesinde karşılıklı iş birliği içinde olunması ve gençlere Türk Dünyası nın değerlerinin öğretilme yollarının artırılması gerekir. 2. Tarih, dil ve edebiyat dersleri aracılığıyla her bireyin kendisini önce ulusunun, Türk Dünyası nın ve insanlığın bir bireyi olarak görmesi sağlanmalıdır. Böylece birey, genel Türk kimliğinin dayandığı tarih, dil, medeniyet ve sanat ile övünebilir; Türk halklarının gelenek görenek, örf âdetlerine saygı duyar; Türk kültürünün manevi değerleri ile kendini tanıma ve değerlendirme yeteneklerini kazanabilir. 3. Üniversitelerde öğrencilerin özellikle de öğretmen adaylarının Türk Dünyası kimliğinin oluşturulmasını öğretmeye hazırlanması; bu amaçla ortak değerlerin tanınması ve bilinmesine yönelik temel ve seçmeli derslerin oluşturulması ve programlara yerleştirilmesi önemlidir. Teşekkür: Bu çalışma Ekim 2014 tarihleri arasında Bişkek te yapılan Türk Dünyası Çalıştayı sonrasında gerçekleşmiştir. Bu çalıştaya katılanların isimleri sitesinde yer almaktadır. Projeye en büyük katkıyı veren, Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi nin fikir sahibi, Uluslararası TEKE Dergisi Editörü ve Uluslararası Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ a; Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi Başkanı Doç. Dr. Semra ALYILMAZ a; çalıştaya ev sahipliği yapan Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin BALCI ya, İ. Arabayev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolobek ABDYRAHMANOV a, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut DOĞRU ya, Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri YAVUZ a, Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN a, Prof. Dr. Kadırali KONKABAYEV e, Uz. Kemal ALYILMAZ a, TİKA Bişkek Koordinatörlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kaynaklar: AKTAŞ, T. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım. Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Bizim Büro Basımevi, ALRED, G., MİKE, B. ve MİKE, F. (2006). Education for Intercultural Citizenship, Concept and Comparisons. Great Britain: Cromwell Press. BAŞBAĞI, R. R. (2012) Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi Semineri Kapsamında Türk Almanca Öğretmen Adaylarının Kültürler arası İletişim Becerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3),

12 97 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT DEMİR, A. ve DEMİR, S. (2009). Erasmus Programının Kültürler Arası Diyalog ve Etkileşim Açısından Değerlendirilmesi (Öğretmen Adaylarıyla Nitel Bir Çalışma). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), KINCAL, R., ŞAHİN, Ç. ve KARTAL, O. Y. (2010). Almanya İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Çok Kültürlülük ve Eğitim Programlarında Çok Kültürlülük Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı nda sunuldu. KOCA, F. ve ŞİMŞEK, A. (2011). Liselerde Kültürler Arası Bir Uygulama Örneği Olarak Kanada Programı: Tarih Dersleri Üzerine Öğrenci Görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), KÜÇÜK, S. (2006). Kültürler Arası Konumda İki Dilli Öğrenciler İçin Öğretmen Yetiştirme ve Erasmus Programı. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), LAPPAN, G. ve LE, Y. (2002). Reflections and Recommendations. International Journal of Educational Research, 37, YEŞİL, S. (2007). Uluslararası Ortaklıklar: Kültürel Farklılıklar ve Bu Farklılıkların Üst Yönetim Grubunun Çalışma ve Performansına Etkileri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1):

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Bölgesel Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Toplantısı. Kerim SARIGÜL

Bölgesel Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Toplantısı. Kerim SARIGÜL Bölgesel Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Toplantısı Kerim SARIGÜL 1 SUNUM İÇERİĞİ YUNUS EMRE VAKFI / YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 1. TÜRKÇE KURSLARI 2. TÜRKÇENİN SEÇMELİ YABANCI DİL OLARAK OKUTULMASI PROJESİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Microsoft Yenilikçi Öğretmenler ğ Programı 2008 Türkiye Forumu

Microsoft Yenilikçi Öğretmenler ğ Programı 2008 Türkiye Forumu Microsoft Yenilikçi Öğretmenler ğ Programı 2008 Türkiye Forumu Sınıf Kitaplıkları Kitap Okumak Kitap Okutmaktır Ankara Yenimahalle Emin Sağlamer İlköğretim Okulu 8-10 Ekim, İstanbul İçindekiler Proje Gurubu

Detaylı

HAFTALIK DERS DAĞILIMI

HAFTALIK DERS DAĞILIMI TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ I. ÖĞRETİM PROGRAMI TRO 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 2 YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE B/103 15:00 16:50 TRO 104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 2 OKUTMAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) . VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: 10.02.2014 gün ve 86150397/774.02/585031 sayılı Makam Onayı. Mesleğe ilk defa atanan aday lerin atandıkları yerlerde karşılaşacakları ve pek çoğunun alışık

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Sahne Sanatlarında Alan Çalışması I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 212000000001403 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Dersin ön koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

UNESCO ASPnet. UNESCO KARDEŞ OKULLAR PROJESİ AĞI, ASPnet. www.unesco.org/education/asp

UNESCO ASPnet. UNESCO KARDEŞ OKULLAR PROJESİ AĞI, ASPnet. www.unesco.org/education/asp UNESCO UNESCO KARDEŞ OKULLAR PROJESİ AĞI, www.unesco.org/education/asp in Amaçları Eğitimde iyi deneyimleri ve uygulamaları uluslar arası düzeyde paylaşarak yaymak Birleşmiş Milletlerin 21. yüzyıl hedeflerine

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ PROF.DR.SERMİN ÖRNEKTEKİN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ PROF.DR.SERMİN ÖRNEKTEKİN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ PROF.DR.SERMİN ÖRNEKTEKİN 2 DÜNYADA EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2013 3 İŞ HAYATINDAKİ DEĞİŞİM DAHA HIZLI ÇALIŞMA DAHA UCUZA ÇALIŞMA BAŞKA YERDE ÇALIŞMA 4 İŞ VE YERLEŞİM

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ KURULUŞ: 1997

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ KURULUŞ: 1997 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ KURULUŞ: 1997 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ A.D. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ A.D. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ A.D. 1 / 2 / 3 / 4 5 / 6 / İlköğretim Bölümü

Detaylı

319 Sok. No:64 D:3 Kılıçreis Mah. Üçyol - İzmir +902322561359 +905357016514 boraakince@gmail.com. Cinsiyet Erkek Doğum Tarihi 21/04/1989 Uyruk T.C.

319 Sok. No:64 D:3 Kılıçreis Mah. Üçyol - İzmir +902322561359 +905357016514 boraakince@gmail.com. Cinsiyet Erkek Doğum Tarihi 21/04/1989 Uyruk T.C. KIŞISEL BILGILER Bora Akince 319 Sok. No:64 D:3 Kılıçreis Mah. Üçyol - İzmir +902322561359 +905357016514 boraakince@gmail.com Cinsiyet Erkek Doğum Tarihi 21/04/1989 Uyruk T.C. İŞ DENEYIMI 02.2012- Genel

Detaylı

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ BÖLÜM I Genel Bilgi 1. Projenin adı: TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME (6.,7. VE 8. SINIF) FEN BİLGİSİ PROGRAM VE

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir

AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI. Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI 2007-2013 Erasmus Bahar Toplantısı 8-9 Nisan 2010 -İzmir Avrupa Kültür Programı I. Amaç II. Hedef Gruplar III. Dizinler Kültür Programı nın Amaçları Program ın üç temel amacı: Kültür

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Arş. Gör. Seçil ÇELİK Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi Erken Özel Eğitim Hizmetleri Erken Özel Eğitim

Detaylı