KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ"

Transkript

1 KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Öz Bu çalışmanın amacı, yürütülmekte olan Kültürler Arası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi başlıklı proje kapsamında geliştirilecek olan ders programı tasarısının hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme boyutlarının nasıl olması gerektiğinin belirlenmesidir. Araştırma sorularına cevap aramak için Ekim 2014 tarihinde Kırgızistan ın başkenti Bişkek te 8 ülkeden 80 akademisyenin katılımıyla Türk Dünyası Vatandaşlığı Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda eğitim, tarih, kültür ve dil çalışma grupları oluşturulmuş ve bu gruplarda araştırma sorularına Odak Gruplu Görüşme Yöntemi yle cevaplar aranmıştır. Verilerin analizi sonucunda Türk Dünyası nın ortak millî, ahlaki ve kültürel değerlerinin, önemli mitolojik unsurların, İslam öncesi ve sonrası Türk Edebiyatının önemli eserlerinin, Türk Dünyası nın ortak abide şahsiyetlerinin, Türk Dünyası ndaki dillerin fonetik, morfolojik, semantik açılardan benzerlik ve farklılıklarının bu dersi alacak öğrencilere kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmada bu özelliklerin kazandırılması sürecinde öğrenen merkezli ve interaktif yaklaşım ve yöntemlerin kullanılması gerektiği belirlenmiştir. Öğrencilerin bu özelliklere ne kadar sahip olduklarının belirlenmesinde ise geleneksel ölçmedeğerlendirme tekniklerinin yanı sıra rubrik, grid gibi tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinin de kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Sözcükler: Türk Dünyası vatandaşlığı, kültürler arası eğitim, program. Erdal BAY Servet DEMİR Osman MERT Diğer Doç. Dr.; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr.; Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Doç. Dr.; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü, Kültürler Arası Eğitim Bağlamında Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi projesinin araştırmacılarından bu çalışmaya katkıda bulunan diğer isimler şunlardır: Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV, Arş. Gör. Eyüp CÜCÜK, Prof. Dr. Hilmi BAYRAKTAR, Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ, Doç. Dr. Numan DURAK AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Ayhan DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. K. Kaan BÜYÜKİKİZ, Öğr. Gör. Mustafa ARSLAN, Okt. Levent YIKICI, Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI, Yrd. Doç. Dr. Diloram AKRAMOVA, Doç. Dr. Hakan AKDAĞ.

2 87 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Giriş: THE PROJECT OF DEVELOPING CURRICULUM FOR TURKISH WORLD CITIZENSHIP IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL EDUCATION AND EVALUATING ITS EFFECTIVENESS Abstract The aim of this study is to identify how to design objectives, content, methods and, evaluation of the curriculum design which will be developed in the context of the project being carried out, called Developing Curriculum for Turkish World Citizenship in the Context of Intercultural Education and Evaluating Its Effectiveness. Workshop of Turkish World Citizenship was held with 80 researchers from 8 countries on the 22 nd and 23 rd of October, 2014 in Bishkek, Kyrgyzstan. Education, history, culture and language study groups were created in the workshop in which answers to the research questions were sought within focus group discussion method. As a result of analysis of data, it was emphasized that students who will attend to this course need to acquire common national, moral and cultural values, important mythological elements, important works of Turkish literature before and after Islam, and similarities and differences of the languages in Turkish World in terms of etymological, phonological and semantic features. In the study, it was determined that student-centered and interactive approach and methods need to be used to convey these characteristics to students. Supplementary assessment and evaluation techniques such as rubric and grid along with traditional assessment and evaluation need to be used to determine to what extent the students acquired the characteristics. Keywords: Turkish World citizenship, intercultural education, curriculum. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, toplumların ve bireylerin birbirine yakınlaşması ve onlar arasında bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu kadar enformasyon teknolojisi ve kültürel alanlarda da her türlü diyaloğun ya da iletişimin kurulması bir zorunluluk hâlini almaktadır (Aktaş, 2008). Genç bireylere başka kültürlere karşı hoşgörülü ve demokratik bir bakış açısı kazandırılması ve farklı yaşam tarzlarının barış içinde birlikte yaşamasının temini için kültürler arası bir yaklaşımla eğitimin biçimlendirilmesi bugün sosyal bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu süreçte mevcut ve muhtemel eğitim problemlerini çözmek amacıyla ülkeler yeni müfredatlar oluşturmak zorunda kalmışlardır. Bu programların ortak özelliği, kültürler arası etkileşimi eskisinden daha çok dikkate almak zorunda kalmalarıdır (Koca ve Şimşek, 2011). Kültürler arası eğitim, farklı kültürlere sahip toplumların bireylerinin birlikte yaşama imkânlarını öğrenmelerini ve birlikte yaşamaktan doğan sorunlara çözümler önererek barışa katkıda bulunmayı amaçlayan öğretimi kapsamaktadır (Koca ve Şimşek, 2011). Renges (2005; akt: Başbağı, 2012) kültürler arası öğrenmenin, i) öteki kültür hakkında bilgi edinimi, ii) yabancı kültürü anlama ve iii) kültürler arası eylemin bir parçası olarak kültürler arası iletişim becerisi olmak üzere üç önemli unsurundan söz eder.

3 88 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Gay e (1994; akt: Koca ve Şimşek, 2011) göre böyle bir eğitimin temel amaçları aşağıdaki gibidir: Bireysel gelişim: Bireyin kendisini anlamasını, olumlu benlik geliştirmesini ve kimliğiyle barışık olmasını sağlamak. Değerleri ve tutumları açıklama: Farklı kültürlere ait olan bireylerin değerlerini ve tutumlarını açıklayarak diğer bireylerin bu kültürleri tanımalarını ve onlara saygı duymalarını sağlamak. Çok kültürlü sosyal yeterlilik: Bireylerin, kültürler arası iletişimi, farklı kültürlerin yapılarını, alternatif bakış açılarını görmelerini desteklemek. Temel yetenek kazanımı: Farklı etnik kökenlerden olan öğrencilerin temel yetenekleri (okuma yazma, matematik, problem çözme, eleştirel düşünme vb.) kazanmalarına yardımcı olmak. Kültürel ve etnik okur yazarlığı geliştirmek: Bireylerin, kendi kültürleri yanında, toplumda var olan kültürel ve etnik farklılıkları fark etmelerini ve bunlara saygı duymalarını sağlamak. Kültürler arası eğitime planlama ve uygulama bağlamında Norveç, Bulgaristan, Yunanistan, Estonya, Finlandiya, İsveç ve Hırvatistan gibi ülkeler ile AB nin yaptığı çalışmalar örnek olarak verilebilir. Avrupa Birliği tarafından 1987 yılından itibaren Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişimi yapılmakta ve öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarına imkân sağlanmaktadır. Böylece, farklı kültürlerden gelen gençlerin diyalog yoluyla kaynaşması sağlanarak, saygı, hoşgörü ve anlayış bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine destek olunmakta (Demir ve Demir, 2009; dil öğretimi teşvik edilmektedir (Davcheva ve Milena, 2006, akt: Koca ve Şimşek, 2011). Bu doğrultuda farklı kültürlerin, bir sosyal yaşam alanı içerisindeki birlikteliklerinin, kültürel zenginlik olarak algılanmasının ön plana çıktığı (Kıncal, Şahin ve Kartal, 2010) küreselleşen dünyada, her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da uluslararası örgütlenmelerin her geçen gün biraz daha arttığı (Demir ve Demir, 2009), kültürler arası eğitimin ön plana çıktığı (Koca ve Şimşek, 2011) görülmektedir. Bu bağlamda geleceğe yön verecek üniversite öğrencilerinin farklı kültürlere ilişkin bakış açısı kazanabilmeleri, yalnızca kendi kültürlerini değil aynı zamanda diğer kültürleri de anlayarak, kültürler arasındaki farklılıkların yanında benzerlikleri de kavrayabilmeleri için çalışmalar yapılmasının önem kazandığı söylenebilir (Küçük, 2006).

4 89 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Kıncal vd. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada Alman, İtalyan ve Türk üniversite öğrencilerinin; Kültürler arası etkileşimin olduğu bir çevrede yaşamak istedikleri, Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ortamların birey ve toplumun çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağına ve farklı kültürlerin birer zenginlik olduğuna inandıkları, Her bir kültürün kendine has özelliklerinin olduğunu ve bu özelliklerin toplumsal yaşama zenginlik olarak yansıdığını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmada eğitim programlarında çok kültürlülük bilinci ve eğitimi üzerinde fazla durulmadığı ve bunun eğitim programlarında bir eksiklik olduğu sonucuna da varılmıştır. Konuyla ilgili farklı kültürlerden oluşan gruplar üzerinde yapılan çalışmalarda kültürel farklılıkların performansı pozitif anlamda etkileyeceği öne sürülmüştür (Adler, 1986: Hambrick vd. 1998; akt: Yeşil, 2007). Bugün eğitimde genç kuşaklara kültürün hangi boyutlarının aktarılması gerektiği sorusuna; dil, hoşgörü, empati, doğaya dâhil olma/kendini tanıma, normlar/değerler, topluma uygun tipik davranış örnekleri, düşünme yapısı, teknoloji, ekonomi, spor, oyunlar, bayramlar, tatiller ve din (Ültanır, 2003) cevabı verilmiştir. Bu tespitte dikkat çekici olan; dil, hoşgörü, empati, teknoloji, ekonomi, spor, oyunlar, bayramlar ve tatiller gibi değerlerin uluslararası niteliğe sahip olmasıdır. Eğitime yüklenen çağdaş değer ve yaklaşımlarla ilişkili sayılan bu durum kültürler arası eğitim için de uygun bir zemin oluşturmaktadır (Koca ve Şimşek, 2011). Yukarıda açıklanan gerekçelerden hareketle Atatürk Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi başlıklı bir proje hazırlanmıştır. Bu projeye daha sonra Türkiye- Kırgızistan Manas Üniversitesi, Kırgızistan İ. Arabayev Devlet Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, Uluslararası TEKE (Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim) Derneği ve Uluslararası TEKE Dergisi, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği dâhil olmuşlardır. Bu projenin ana amaçlarından biri yukarıda açıklanan kültürler arası eğitimin ve Türk Dünyası Vatandaşlığı bilincinin Türkiye ve diğer paydaş ülkeler (Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ) arasında gerçekleştirilebilmesine katkı sağlamaktır. Bunun yapılabilmesinin en temel esaslarından biri ise ortak eğitim programlarının oluşturulmasıdır. Devamlılığın sağlanabilmesi benzerlik ve farklılıkların tek amaçta bütünleştirilebilmesine bağlıdır. Önemli olan farklı seslerden oluşan bir kompozisyonu oluşturmaktır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için önerilen proje kapsamında ilk olarak Türk Dünyası Vatandaşlığı (TDV) isimli bir ders

5 90 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT programı geliştirilecek ve bu ders programı paydaş ülkelerdeki üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulacaktır. Bu projenin sonucunda bireysel, kültürel ve global düzeylerde proje hedeflerinin gerçekleşmesi beklenmektedir. Söz konusu projenin amaçlarının gerçekleşebilmesi için bir çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştayda proje kapsamında geliştirilecek olan dersin içeriğiyle ilgili aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 1) Bu dersi alacak olan öğrenciler, programın sonunda hangi özelliklere sahip olacaklardır? 2) Bu özellikleri öğrencilere kazandırmak için nasıl bir içerik kullanılmalıdır? 3) Hedefleri gerçekleştirmek için eğitim durumları nasıl organize edilmelidir? 4) Dersin hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi için ölçme değerlendirme ögeleri nasıl olmalıdır? Yöntem: Proje kapsamında Ekim 2014 tarihlerinde Bişkek te Manas ve İ. Arabayev Üniversitelerinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe 8 ülkeden 80 akademisyen katılmıştır. Çalıştayda katılımcıların uzmanlık alanları dikkate alınarak dil, tarih, kültür ve eğitim olmak üzere dört çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu gruplara ikişer yönetici atanmıştır. Bu yöneticiler iki gün süren oturumlar sırasında katılımcılardan Odak Grup Görüşme Yöntemi yle araştırma sorularına cevaplar almışlardır. Katılımcılara görüşmelerde Türk Dünyası Vatandaşlığı dersinde öğrencilere hangi özelliklerin kazandırılması gerektiği, hangi içeriklerin olması gerektiği, hedef ve içeriklerin öğrencilere nasıl kazandırılması gerektiği yani eğitim durumlarının nasıl olması gerektiği ve ölçme değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği soruları sorulmuştur. Çalıştay sırasında gruplara soruların içeriği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Her bir çalışma grubunda en az bir eğitim bilimcinin olmasına dikkat edilmiştir. Görüşmeler kamera ile kayıt altına alınmıştır. Çalışma gruplarında Türkiye den ve diğer ülkelerden birer kişinin koordinatörlük yapması sağlanmıştır. Koordinatörler katılımcılardan gelen cevapları kendilerine verilen formlarda kayıt altına almışlardır. İki günlük çalışmaların sonunda tüm katılımcılar ortak bir salonda bir araya gelmişlerdir. Bu toplantıda her bir çalışma grubundaki koordinatörler elde ettikleri sonuçları diğer katılımcılarla paylaşmışlar ve geri bildirimler almışlardır. Tüm bu süreçlerin sonunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, öğrencilere kazandırılması gereken özellikler, içerik, eğitim durumları, ölçme değerlendirme temaları altında toplanmıştır.

6 91 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Bulgular ve Yorum: Birinci araştırma sorusu ile ilgili bulgular: Program tasarısının ilk ögesi, öğrencilere kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. Yani yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir, istendik niteliklerdir. Bu özellikler, bilgiler, beceriler, tutumlar, ilgiler, alışkanlıklar vs. olabilir. Başka bir ifadeyle bu özellikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanla ilgili özellikler olarak da gruplandırılabilir. Çalışmada ilk olarak geliştirilecek olan TDV ders programında öğrencilere hangi özellikler (hedefler) kazandırılmalıdır? sorusuna cevaplar aranmıştır. Gruplar tarafından önerilen programda yer alması gereken özellikler (hedefler) bilişsel ve duyuşsal olarak iki başlık altında toplanmıştır: Tablo 1: Bilişsel ve duyuşsal alanla ilgili sahip olunması gereken özellikler Bilişsel Özellikler - Türk Dünyası nın ortak tarihî ve kültürel değerlerini bilir. - İslam öncesi Türk Edebiyatı konusunu bilir. - Türk Dünyası için önemli görülen mitolojik unsurları yorumlar. - Ortak Türk Halk Edebiyatı konusunda örnekler sunar. - Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı konusunda yorumlar yapar. - Türkçenin tarihî devirlerini bilir. - Oğuz, Kıpçak ve Karluk gurubu Türk lehçelerinin fonetik ve morfolojik açıdan benzerlik ve farklılıklarını ayırt edebilir. - Türk dilinin önemli - ortak- yazılı belgelerini bilir. - Türk Dünyası Edebiyatı nın ortak değerlerini (yazar ve eser) bilir. - Türk Dünyası ortak eserlerinden hareketle ait olduğu millete ilişkin özellikleri bilir. - Türk tarihinin zenginliği ve çeşitliliği konusunda örnekler sunar. - Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarıyla ilgili bilgi sahibidir. - Türk Dünyası nın coğrafi özelliklerine vakıftır. - Türk Dünyası ndaki felsefe, eğitim ve bilim konularındaki şahsiyetleri ve düşünürleri tanır. - Türk Dünyası nda din tarihini bilir. Duyuşsal Özellikler - Türk kültüründeki farklılıkların, benzerliklerin ve aynılıkların farkında olur ve farklılıklara hoşgörü ile yaklaşır. - Türk Dünyası nın ortak millî ve ahlaki değerlerinin farkında olur. - Kültürel mirasları koruma ve yaşatma konusunda bilinçlidir. - Türk Dünyası vatandaşlığı aidiyet (mensubiyet) duygusuna sahip olur. - Türk Dünyası nın portre şahsiyetlerini ve düşünürlerini örnek alır. - Ortak dil zevki ve bilincine sahip olur. - Türk Dünyası ndaki güncel olaylarla ilgili dijital ortamda paylaşımlarda bulunur. - Türk Dünyası nın bir ferdi olmanın gururunu yaşar.

7 92 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT - Türk halklarının eğitim sistemlerini tanır. - Türk kimliğinin oluşumunda eğitimin önemini fark eder. - Türk medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını bilir. Yukarıda duyuşsal alanla ilgili bulgular irdelendiğinde, bu programın uygulanması sonucunda bu dersi alan öğrencilerin aynılıklar ve benzerliklerin yanında farklılıkların da farkına varmaları ve bu farklılıklara hoşgörü göstermeleri beklenmektedir. Elde edilen bulgulardan biri diğeri ise bu dersi alacakların Türk kültüründeki değerlerin farkında olması, bunları benimsemesi ve bunlara değer vermesidir. Örneğin Türk Dünyası nın ortak millî ve ahlaki değerlerinin farkında olur. değeri: Bu dersi alacak olan öğrenciler, Türk kültürünün binlerce yılda geliştirdiği ve biriktirdiği ortak millî ve ahlaki değerlerin farkına varacak ve bu değerleri benimseyecektir. Birey, bu değerlerden herhangi birini benimsemezse bu değere önem vermeyecek ve bunu da davranışa dönüştürmeyecektir. Bilişsel alana ilişkin kazanımlar irdelendiğinde daha çok alt düzey hatırlama, anlama ve uygulama basamaklarına yer verilmiştir. Kazanımlar daha çok ortak değer olarak kabul edilen tarihî, coğrafi ve kültürel kavram ve olgulara ilişkin bilgi sahibi olma olarak ele alınmıştır. Konuya üst düzey bilişsel becerilerin de eklenmesi hem derse zenginlik katacak hem de Türk Dünyası nın sahip olduğu değerlerin analizine imkân sağlayacaktır. Duyuşsal alanla ilgili kazanımların alma, tepkide bulunma, değer verme basamaklarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu da Türk Dünyası vatandaşlığı kavramının hayat felsefesi hâline getirilmesi konusunda duyuşsal kazanımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İkinci araştırma sorusuna ilişkin bulgular ve yorum: Bir eğitim programında amaçlara erişmek için ne öğretelim? sorusunun cevabını veren boyut içeriktir. Bireye davranışların hangi bilgilerle ve bilgilerin nasıl organize edilmesiyle kazandırılacağını gösterir. Bir programda önce amaç ve davranışlar belirlenir, sonra bunların kazandırılmasına yönelik olarak içerik düzenlenir. Programın içerik boyutunda öğretilecek olan konuların düzenlenmesi söz konusudur. Herhangi bir alanda elde edilen bilgiler çeşitli şekillerde organize edilerek konu ve üniteler başlıkları altında düzenlenir ve bu bilgilerle de bireylere istendik davranışlar kazandırılır; böylece istenilen amaçlara da ulaşılmış olur. Bu çalışmada ikinci araştırma sorusu olarak TDV ders programında hangi içeriklerin yer alması gerektiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Katılımcılar tarafından

8 93 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT önerilen konu başlıkları a- Dil ve Edebiyat, b- Coğrafya, c- Tarih ve d- Kültür olmak üzere dört alanda birleştirilmiştir. Tablo 2: Ders programında yer alması gereken içerik başlıklarına ilişkin bulgular Türk Dünyası Vatandaşlığı - Neden Türk Dünyası vatandaşlığı? - Türk Dünyası vatandaşlığı nedir? - Önemi - Gerekliliği - Kapsamı ve sınırlılıkları - Diğer vatandaşlık türlerinden farkları Tarih - İslamiyet öncesi ve sonrası kurulan Türk devletleri, imparatorlukları, kağanlıkları, hanlıkları - Türk Cumhuriyetleri tarihi - Farklı ülkelerde yaşayan Türk toplulukları Türk Dünyası nın Ortak Şahsiyetleri Dede Korkut, Bilge Kağan, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, Ahi Evran, Ali Şir Nevai, Abay Toktogul, Atatürk, Cengiz Aytmatov... Dil ve din - Oğuz, Kıpçak ve Karluk grubu Türk lehçelerinin fonetik, morfolojik özellikleri - Türk Dünyasında din Kültür-Edebiyat - Orhun Abideleri, Yenisey Yazıtları, Kutadgu Bilig, Divanü Lûgati t Türk, Atebetül Hakayık - Destanlar, halk hikâyeleri, âşık edebiyatı, masallar, maniler, Türk mitolojisi ve 21. yüzyıl şairlerinin, yazarlarının ve bunların eserlerinin tanıtılması -Nevruz, Hıdırellez - Ortak atasözleri ve deyimler; ortak kültürel değerler TDV ve Eğitim -Türk Dünyası Ülkelerinin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması - Türk Cumhuriyetlerinde eğitim imkânları -Türk Dünyası vatandaşlığında eğitimin önemi Dil ve edebiyat alanında lehçelerin özellikleri ve ortak kabul edilen edebî eserler ön plana çıkarılmıştır. Programa Türk kültür coğrafyasının önemli tarihî mekânlarının ve 20. ve 21. yüzyıl şair ve yazarlarının tanıtılması da dâhil edilmiştir. Programda Türk devletleri tarihindeki önemli olaylar ve olgular üzerinde durulmuş ve konular genellikle arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili verilerle desteklenmiştir. Kültür boyutunda Türk Dünyası ndaki devlet ve toplulukların kültürel miraslarındaki ortak tarihî şahsiyetler, eserler ve bunlar üzerine kurulan değer sistemi ön plana çıkarılmıştır. İçeriğin disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirilmesi düşünülmektedir. Üçüncü araştırma sorusu ile ilgili bulgular ve yorum: Program tasarısının üçüncü boyutu eğitim durumlarıdır. Hedef ve içerikler organize edildikten sonra Nasıl? sorusunun cevabının verilmesi gerekmektedir. Nasıl? sorusunun cevabı, hedefleri gerçekleştirmek için hangi yöntem ve tekniklerin, hangi araç gereçlerin

9 94 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT kullanılacağının ve öğrenme yaşantılarının nasıl organize edileceğinin belirlenmesiyle şekillenmiş olacaktır. Bu aşamada, Belirlenen özellikler ve içeriklerin nasıl kazandırılması gerektiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Eğitim durumları için katılımcılar tarafından önerilenler yöntemteknik ve eğitim ortamı ve uygulama biçimi olmak üzere iki kategoride toplanmıştır. Tablo 3: Kullanılması önerilen yöntem ve tekniklerle uygulama biçimine yönelik bulgular Kullanılması Önerilen Yöntem-Teknik - Drama Yöntemi - Eğitsel oyunlar - Öyküleyici anlatım - Karikatürler - Örnek Olay İncelemesi - Müzeler (Sanat, Açık, online) ile eğitim - Değer ile öğretim yöntemi - Grup çalışmaları, görüş geliştirme ve beyin fırtınası - Biyografi eğitimi - Bilgilerin görsel ögelerle desteklenmesi Eğitim Ortamı ve Uygulama Biçimi - Öğrencilerin değişim programları ile Türk kültür coğrafyasının farklı bölgelerini tanımaları sağlanmalı. - Sanat müzeleri oluşturulmalı, müzelerde öğretim ile ilgili dersler işlenmeli. - Harmanlanmış öğretim - Modüler Eğitim - Web destekli eğitim - Çok uyaranlı eğitim ortamları (animasyon, filmler, görsel işitsel ögelerle yapılandırılmış özel sınıflar) - ICT Bilgi Teknolojilerinin kullanımı - Proje Tabanlı Öğrenme Katılımcıların genel olarak öğrenenlerin aktif olacakları drama, eğitsel oyun, öyküleyici anlatım gibi öğrenen merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini önerdikleri görülmektedir. Çalıştayda ayrıca harmanlanmış öğrenme, öğrenci değişimleri ve çok uyaranlı eğitim ortamları gibi interaktif yöntemlerin de kullanılması önerilmiştir. Dördüncü araştırma sorusu ile ilgili bulgular ve yorum: Program tasarısının son ögesi, belirlenen hedeflerin TDV ders programının uygulanması sonucunda beklenen özelliklerin öğrenenlerde ne düzeyde gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik ölçme-değerlendirme boyutudur. Araştırmanın dördüncü araştırma sorusunda ölçme-değerlendirmenin nasıl olması gerektiği sorusuna cevaplar aranmıştır. Tablo 4: Ölçme değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile araçlara ilişkin bulgular Yöntem-Teknik - E-portfolyo - Rubrik - Öz Değerlendirme - Akran Değerlendirme - Testler (Çoktan seçmeli, klasik vb.) - Tutum Ölçekleri - Alternatif değerlendirme (Grid, Tanılayıcı Ağaç, Günlük vb.) - Anket

10 95 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Öğrenenlerin ders kapsamında belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemek için önerilen ölçme araçları ağırlıklı olarak alternatif ölçme araçlarıdır. Öğrenenlerin ürün oluşturmasına dayanan proje ve performanslar ders içeriğini de zenginleştirecektir. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada Türk Dünyası Vatandaşlığı ders içeriğinin geliştirilmesine ilişkin yapılan çalıştayda katılımcıların odak grup görüşme raporlarının analizi sunulmaktadır. Rapor analizi 5 başlık altında yapılmıştır. İlk dört başlık programın temel ögelerini; son başlık ise dersin değerlendirilmesine ilişkin önerileri içermektedir. Katılımcılar, öncelikle kazanım ögesine ilişkin analiz sonucuna göre 7 duyuşsal, 17 bilişsel olmak üzere toplam 24 kazanım belirlemişlerdir. Ancak kazanımların daha çok alt düzeyde kaldığı görülmüştür. Uygulanacak pilot çalışma sonucunda kazanımların farklılaştırılarak üst düzey ve duyuşsal anlamda da daha kararlı bir seviyeye ulaştırılmasının sağlanması gerekmektedir. İçerik boyutuyla ilgili önerilen konu başlıkları ise genel olarak Türk Dünyası coğrafyasını, tarihini ve kültürünü kapsayacak niteliktedir. Önerilen konu başlıklarının birçok alanda ortak olması nedeniyle içeriğin düzenlenmesinde disiplinler arası yaklaşımın tercih edilmesi gerektiği görülmüştür. Eğitim durumlarına ilişkin analiz sonuçlarına göre önerilen öğretim yöntem ve teknikleri öğrenen merkezlidir ve bireylerin etkin olarak katılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda dersleri yürütecek öğretim elemanlarının kullanımına sunulmak üzere ders öğretim kılavuzu hazırlanması düşünülmektedir. Ölçme değerlendirme ögesinin analizi sonucuna göre önerilen ölçme yöntem ve analizleri eğitim durumları ile örtüşmektedir. Ayrıca kullanılan ölçme araçları öğrenenlerin ürün geliştirmesini de teşvik edici niteliktedir.

11 96 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT Öneriler: 1. Eğitim politikalarının düzenlenmesinde karşılıklı iş birliği içinde olunması ve gençlere Türk Dünyası nın değerlerinin öğretilme yollarının artırılması gerekir. 2. Tarih, dil ve edebiyat dersleri aracılığıyla her bireyin kendisini önce ulusunun, Türk Dünyası nın ve insanlığın bir bireyi olarak görmesi sağlanmalıdır. Böylece birey, genel Türk kimliğinin dayandığı tarih, dil, medeniyet ve sanat ile övünebilir; Türk halklarının gelenek görenek, örf âdetlerine saygı duyar; Türk kültürünün manevi değerleri ile kendini tanıma ve değerlendirme yeteneklerini kazanabilir. 3. Üniversitelerde öğrencilerin özellikle de öğretmen adaylarının Türk Dünyası kimliğinin oluşturulmasını öğretmeye hazırlanması; bu amaçla ortak değerlerin tanınması ve bilinmesine yönelik temel ve seçmeli derslerin oluşturulması ve programlara yerleştirilmesi önemlidir. Teşekkür: Bu çalışma Ekim 2014 tarihleri arasında Bişkek te yapılan Türk Dünyası Çalıştayı sonrasında gerçekleşmiştir. Bu çalıştaya katılanların isimleri sitesinde yer almaktadır. Projeye en büyük katkıyı veren, Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi nin fikir sahibi, Uluslararası TEKE Dergisi Editörü ve Uluslararası Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ a; Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi Başkanı Doç. Dr. Semra ALYILMAZ a; çalıştaya ev sahipliği yapan Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin BALCI ya, İ. Arabayev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolobek ABDYRAHMANOV a, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut DOĞRU ya, Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri YAVUZ a, Prof. Dr. Hikmet Yıldırım CELKAN a, Prof. Dr. Kadırali KONKABAYEV e, Uz. Kemal ALYILMAZ a, TİKA Bişkek Koordinatörlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kaynaklar: AKTAŞ, T. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım. Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Bizim Büro Basımevi, ALRED, G., MİKE, B. ve MİKE, F. (2006). Education for Intercultural Citizenship, Concept and Comparisons. Great Britain: Cromwell Press. BAŞBAĞI, R. R. (2012) Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi Semineri Kapsamında Türk Almanca Öğretmen Adaylarının Kültürler arası İletişim Becerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3),

12 97 Erdal BAY - Servet DEMİR - Osman MERT DEMİR, A. ve DEMİR, S. (2009). Erasmus Programının Kültürler Arası Diyalog ve Etkileşim Açısından Değerlendirilmesi (Öğretmen Adaylarıyla Nitel Bir Çalışma). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), KINCAL, R., ŞAHİN, Ç. ve KARTAL, O. Y. (2010). Almanya İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Çok Kültürlülük ve Eğitim Programlarında Çok Kültürlülük Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı nda sunuldu. KOCA, F. ve ŞİMŞEK, A. (2011). Liselerde Kültürler Arası Bir Uygulama Örneği Olarak Kanada Programı: Tarih Dersleri Üzerine Öğrenci Görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), KÜÇÜK, S. (2006). Kültürler Arası Konumda İki Dilli Öğrenciler İçin Öğretmen Yetiştirme ve Erasmus Programı. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), LAPPAN, G. ve LE, Y. (2002). Reflections and Recommendations. International Journal of Educational Research, 37, YEŞİL, S. (2007). Uluslararası Ortaklıklar: Kültürel Farklılıklar ve Bu Farklılıkların Üst Yönetim Grubunun Çalışma ve Performansına Etkileri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1):

TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ

TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ Öz Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra 1991 yılında Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan bağımsızlıklarını kazanmış ve uluslararası arenada

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

Bölgesel Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Toplantısı. Kerim SARIGÜL

Bölgesel Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Toplantısı. Kerim SARIGÜL Bölgesel Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Toplantısı Kerim SARIGÜL 1 SUNUM İÇERİĞİ YUNUS EMRE VAKFI / YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 1. TÜRKÇE KURSLARI 2. TÜRKÇENİN SEÇMELİ YABANCI DİL OLARAK OKUTULMASI PROJESİ

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ SANAT ATÖLYE I (GRAFİK TASARIM)* Ders No : 0310380042 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 170 Kredi ve 240 AKTS

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Microsoft Yenilikçi Öğretmenler ğ Programı 2008 Türkiye Forumu

Microsoft Yenilikçi Öğretmenler ğ Programı 2008 Türkiye Forumu Microsoft Yenilikçi Öğretmenler ğ Programı 2008 Türkiye Forumu Sınıf Kitaplıkları Kitap Okumak Kitap Okutmaktır Ankara Yenimahalle Emin Sağlamer İlköğretim Okulu 8-10 Ekim, İstanbul İçindekiler Proje Gurubu

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı Bölüm Programın Temelleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İki ana bölümden oluşmuştur: Programın Temelleri Öğrenme Alanları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

REHBERLİK DERSLERİ. 1. Sınıflarda, sınıf arkadaşlarını, sınıf öğretmenlerini, yönetici ve diğer çalışanları tanımaları

REHBERLİK DERSLERİ. 1. Sınıflarda, sınıf arkadaşlarını, sınıf öğretmenlerini, yönetici ve diğer çalışanları tanımaları REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI 1. Sınıflarda, sınıf arkadaşlarını, sınıf öğretmenlerini, yönetici ve diğer çalışanları tanımaları amacıyla İsim Çemberi etkinliği uygulandı. Ayrıca çocuğun aileyi nasıl algıladığını

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri - I Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TRAFİK VE İLK YARDIM Ders No : 0310400206 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Ders No : 0310380124 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI 1. SINIF PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203 PDR106 Atatürk İlkeleri ve Inkılap

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE 1. Prof. Dr. Murat Özbay ın Hayatı ve Eserleri Nurşat BİÇER 1962 yılında Konya nın Ereğli ilçesinde doğan Özbay,

Detaylı