MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI"

Transkript

1 MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI Giriş Prof. Dr. AHMET GÖKÇEN Bu tebliğde temel olarak reel kesim ile parasal kesimin işleyiş mekanizmaları üzerinde durulacak ve Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergelerin nasıl yorumlanacağı tartışma konusu yapılacaktır. Bunun için önce Türkiye ekonomisine ait reel kesim ile ilgili veriler Cumhuriyet dönemi için ele alınacak ve uzun dönemli gelişmelere ait bir tahlil yapıldıktan sonra, daha çok yakın dönemin verileri üzerinde durulacaktır. Burada reel kesimi ilgilendiren ekonomik yapı ve ekonomik yapı değişikliği ve ekonomik gelişme ve yapısal değişmede etkili olan temel iktisat politikalarıyla birlikte, ekonominin genel dengesi, milli gelir ve büyüme, toplam arz, toplam talep, kapasite kullanın oranlarındaki gelişmeler, yatırım-tasarruf dengesi, kamu kesimi dengesi, dış ticarette meydana gele değişmeler ve dış ticaret dengesi gibi konular ele alınacaktır. Ayni şekilde parasal kesime ait para politikaları ve araçları ile çeşitli para tariflerine uygun para arz ve talebi, faiz oranlarının ve döviz kurlarının belirlenmesi, ödemeler dengesi ve bütçe uygulamaları gibi konular üzerinde durulacaktır. Daha sonra da reel sektörlerle parasal sektörlerin birbirlerini nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. Bunlar yapılırken başta OECD ülkeleri olmak üzere Türkiye ile diğer ülkeler arasında mukayeselere de yer verilecektir. l- Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisindeki gelişmeler 75 Yıllık Cumhuriyet dönemimizde ekonomik göstergelerde olduğu kadar ekonomik politikalarda ve düşünce tarzında da önemli değişmeler meydana gelmiş olmakla beraber Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana temel felsefe olarak arz-talep-fiyat mekanizmasına dayanan serbest piyasa ekonomisi şu veya bu şekilde işlemiştir. Gerçi farklı dönemlerde farklı iktisat politikaları benimsenmiş ve uygulamaya geçirilmek istenmiştir. Bir dönem devletin bizzat üretici olarak ekonomideki rolü ve etkinliği ön plana çıkarken, bu dönemi devletin yanında özel sektörün de geliştirilmesine önem veren karma ekonomi politikasının uygulanmaya çalışıldığı bir dönem takip etmiştir. Karma ekonomi uygulamalarını serbestleşme uygulamaları izlemiş, planlı dönemde ise kalkınma planları kalkınma aracı olarak büyük ilgi görmüştür. Bir dönem Türkiye nin sanayileşme kalkınma ve yapısal değişime uğramasında İthal ikamesi temel iktisat politikası olarak kabul edilirken, bunu takip eden dönemde dışa açık ve ihracata yönelik sanayileşme politikaları revaç bulmuştur. Bir başka dönem ise özel sektöre verilen önem daha da arttırılarak devletin ekonomideki etkinliği azaltılmaya gayret edilmiş ve özelleştirilme faaliyetlerine hız verilmiştir. Ancak uygulanmak istenen iktisat politikalarında bu ve benzeri değişikliklere rağmen temelde, rekabet şartlarını ve serbest piyasa ekonomisini hakim kılmaya yönelik iktisat politikalarının uygulanmak istendiği gözlenmektedir. Bütün bu değişikliklerin temelinde siyasi ve ideolojik düşüncelerden daha çok, ampirizm, pragmatizm akılcılık, kalkınma ve ekonomik bağımsızlık arzusu rol oynamıştır. Cumhuriyet döneminin başından beri değişen derece ve şekillerde olmak üzere, teşebbüs serbestliği ve mülkiyet hakkı her zaman var olmuş, arz-talep-fiyat üçlüsünden oluşan piyasa mekanizması tam olmasa bile çalışmıştır. Bununla beraber dönemler itibariyle uygulanan iktisat politikalarında yine de bazı farklılıklar bulunmaktadır. 1

2 Burada cumhuriyetin kuruluşundan bu yana dönemler itibariyle uygulanan iktisat politikalarına bir göz atılacaktır öncesi iktisat politikaları Uzun ve zorlu geçen Birinci Dünya savaşından Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasıyla Atatürk tarafından kurulan yeni Türk devletinin siyasi bağımsızlığı elde etmesinden itibaren, iktisadi gelişme kalkınma ve iktisadi bağımsızlık üzerinde durmaya başlanılmıştır. Öncelikle ülkenin iktisadi kaynaklarının tespiti gayretine gidilmiş, kalkınma ve büyümenin nasıl bir iktisat politikasıyla ve ne tür bir modelle sağlanması için araştırmalar yapılmak istenmiştir. Bu gaye için Cumhuriyet döneminin hemen başında İzmir'de Bir "Türkiye İktisat Kongresi" Toplanmıştır. 1.1-Türkiye İktisat Kongresi-İzmir,1923 Ülkenin kaynaklarını belirlemek, kalkınma strateji ve politikalarını tespit ederek uygulamaya koymak üzere cumhuriyetin hemen basında, 15 şubat 1923 te, ülkenin her tarafından ve her kesimden çok sayıda delegenin katıldığı İzmir de Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştır. Kongrenin toplanması ile ilgili olarak zamanın İktisat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verilmektedir: İktisat kongresinin gayesi esas itibariyle memleketin muhtelif iktisadi guruplarının iktisadi gelişmemiz için tavsiye edecekleri tedbirleri öğrenmekten ibarettir 1. Bu hususta Türkiye İktisat Kongresi nin açılışında Atatürk, Kongreyi Uzun gafletlerle ve derin lakaydi ile geçen asırların iktisadi hayatımızda açtığı yaraları tedavi etmek ve çarelerini aramak, memleketi gelişmeye, milleti refah ve saadete götürecek yolları bulmak için yapılmakta olan toplantı şeklinde değerlendirmiştir. Kongre delegeleri için ise şu şekilde bir değerlendirme yapmıştır; Sizler doğrudan doğruya milletimizi temsil eden halk sınıflarının içinden ve onlar tarafından seçilmiş olarak geliyorsunuz. Bu itibarla memleketimizin halini, ihtiyacını, milletimizin emellerini herkesten daha iyi biliyorsunuz. Sizin söyleyeceğiniz sözler, alınması lüzumunu beyan edeceğiniz tedbirler, halkın lisanından söylenmiş telakki olunur. Ve bunun için en büyük isabetlere malik olur 2. Görüldüğü gibi, İzmir de toplanan Türkiye İktisat Kongresi nin toplanma gayesi, harplerden yorgun çıkmış olan iktisadi amillerin ve iktisadi birimlerin birbirlerini tanımalarını sağlamak, onların ihtiyaçlarını tespit etmek,iktisadi konular üzerine dikkatleri çekmek ve iktisat politikalarını da bu sonuçlara göre belirlemek arzusu bulunmaktadır. Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinin başlarında geçirilmiş olan harplerinde tesirleriyle ekonomik faaliyetler oldukça düşük ölçeklerde olduğu kadar ekonomiye de yeterince önem verilmemekteydi. Bunun için önce ekonominin önemi vurgulanmakta, milletlerin hayatında ve bağımsızlıklarının korunmasında ekonominin yeri ve önemi halka ve iktisadi birimlere anlatılmaya çalışılmaktadır. Tam bağımsızlık için Atatürk tarafında getirilen düstur şudur: Milli egemenlik, ancak ekonomik özgürlüklerle gerçekleşebilir... Bunların gerçekleşmesini temin için yegâne kuvvet, en kuvvetli temel iktisadiyattır. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle desteklenmezse beklenen sonuçlar alınamaz 3. Ayni nutkunda Atatürk şöyle demektedir: Bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla alâkadar olan o milletin iktisadiyatıdır. Tarihin ve tecrübenin teksif ettiği bu hakikat bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde tamamen görülmüştür. Hakikaten Türk tarihi tetkik olunursa gerileme ve çöküş sebeplerinin iktisadî şartlardan başka bir şey olmadığı derhal anlaşılır...yeni Türkiye mizi lâyık olduğu mertebeye yükseltebilmek için, derhal iktisadiyatımıza birinci 1 Gündüz Ökçün; Türkiye İktisat Kongresi, 1923 İzmir. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını. No: 262, Ankara s ibid. s ibid. s

3 derecede ve en çok ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Zamanımız tamamen bir iktisat devrinden başka bir şey değildir 4. İzmir de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde milli hakimiyetin güçlü olması için iktisadi gelişmelerle desteklenmesi gereği kabul edilmişti ve topyekün kalkınma gereği üzerinde durulmuştur. sektörler itibariyle dengeli kalkınmaya önem verilmiş, tarım, hayvancılık, ormancılık, madenlerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi, sanayi, hizmetler ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, kadın erkek bütün işgücünün üretim ve ticari faaliyetlere katılması modern ve verimli üretim yapmak için her türlü yeniliklerin alınması gibi konular üzerinde durulmuştur. Yerli üretimlerin korunması için gümrük korumalarına başvurulması, ancak üretimi destekleyecek ara girdiler ve yatırım malları için gümrük muafiyetleri uygulanması kabul edilmiştir. Sanayiin geliştirilmesi için gümrük korumalarının dışında arazi tahsisi, kamu görevlilerinin ve askerlerin yerli üretimleri ve mensucat ürünlerini kullanmasının mecburi hale getirilmesi ve vatandaşların da yerli malı kullanmalarının teşvik edilmesi. Teşvik-i sanayi kanunundan yararlanacak sanayicilerin yerli sanayici olması veya en azından sermayenin yüzde yirmi beş inin Türkler elinde bulunması, her sene yerli malları tanıtmak üzere sergi ve fuarlar açılması, sanayi mallarının ucuz naklinin sağlanması için tedbirler alınması ve demir ve kara yollarının geliştirilmesi, sanayi bankaları kurulması, illerde sanayi odalarının açılması, sanayiin insan gücü ihtiyacını karşılamak için her kademede okullar açılması vs. Bu gayeleri gerçekleştirmek için nüfusun sağlık hizmetleriyle korunması ve eğitimin iktisadi gelişmeyi gerçekleştirecek şekilde ve daha çok uygulamalı eğitime önem verecek biçimde yeniden düzenlenmesi kararı alınmıştır. Uygulanan bütün bu temel politikalarda Türk halkının serbest çalışma arzusu içinde olduğu ve tekelciliğe karşı olacağı üzerinde durulmaktadır. Cumhuriyetin başlangıç dönemlerinde sermaye birikiminin çok düşük olmasından dolayı, kalkınma özel sektörün yanında devletin ekonomiye direkt üretici olarak girmesi ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. Özellikle, dünya ekonomilerini etkisi altına alan 1929 büyük iktisadi buhranı, büyük oranlarda talep, üretim ve fiyat düşüklüklerine yol açmış olduğundan, Keynes iyen teorilerin de tesiriyle hükümetlerin ekonomilere müdahale yönünde eğilimleri artmıştır. Bu dönemde Türk ekonomisinde de bir yandan ekonomik hacimlerin küçük ve sermaye birikiminin az olması, diğer yandan büyük buhranın etkisiyle devletin ekonomiye müdahalesi ampirik bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır yılında çıkartılan yeni Teşvik-i Sanayi Kanunu ile sanayiin teşviki yeni esaslara bağlanmıştır. Tecrübe bilgisi ve buna ilaveten bol kredi ve yüksek sermayelerle vücut bulan garp sanayii karşısında 5. sanayiimizin geliştirilebilmesi için teşvik tedbirleri içinde koruma ve muafiyetler getirilmiştir. Bu arda getirilen üç önemli muafiyet hammadde ile makine ve yedek parça ithallerinde gümrük muafiyetleri ve gelir vergisi muafiyetidir. 1.2-Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Tarım ve sanayinin geliştirilmesi konularında yapılan çeşitli tartışmalar sonuncunda Türkiye'nin sanayileşmesi yönünde fikirler ağır bastığından sanayileşme hamlesini hızlandırmak gayesiyle Birinci Beş Yıllık sanayi Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Sanayileşme tercihi konusunda Planın hazırlık raporunda şu hükme varılmıştır. "Büyük sanayici memleketler aralarındaki bütün siyasi ve iktisadi münazaalara ve ihtilaflara rağmen, ziraatçı memleketleri her zaman için ham madde müstahsili mevkiinde bırakmak ve bu memleketlerin piyasalarına hakim olmak davasında müttefiktirler. Bu itibarla ziraatçı memleketlerin bu silkinme hareketlerine, er geç set çekme hususunda siyasi nüfuslarını kullanmakta da birleşeceklerdir. Bazı zirai memleketler de ufak bir taviz mukabilinde bunu kabulden imtina etmeyeceklerdir. Bilhassa bu hakikat muhtaç olduğumuz sanayii, zaman 4 ibid. s Cemal Kutay; Celal Bayar, cilt 1, Kenan basımevi, İstanbul 1939, s 50 3

4 kaybetmeden, kurmak için en mühim muharrikimizdir. Bu ana sebebe kuvvetli müeyyide olan diğer amiller de vardır: a) Devam eden umumi buhran dolayısı ile tatmini gittikçe güçleşen döviz darboğazı; b) Ham maddelerin dünya piyasalarında gittikçe düşen fiyatları muvacehesinde Türk işçi ve çiftçisine daha karlı faaliyet sahaları bulmak mülahazası; c) Umumi konjonktür münasebetiyle muhtaç olacağımız teknolojik ve makine tesisatın çok müsait mali şartlarla temininin mümkün olması ihtimalleri." 6 Bu sebeplere ilave olarak sanayi planının hazırlanmasına yol açan diğer gerekçeler planda şu şekilde yer almıştır: Her şeyden önce memlekette bir iktisadi birlik temin etmek ve harp ve sulh dönemlerinde ülkenin muhtaç olacağı maddelerin üretim imkanlarını hazırlamanın bir iktisadi zaruret olduğu kabul edilmiştir. Bu dönemde, düşük fiyatlarla ham maddeler ihraç eden bir ülke olmaktan kurtulmak, dış ticaret dengesini devamlı bir biçimde kurmak ve bu sayede milli parayı esaslı ve devamlı şekilde korumak için Türkiye yi ham madde ihraç eden bir memleket olmaktan çıkarıp kendine lazım olan mamul maddeleri kendi içinde yapan bir sanayi memleketi haline sokmak 7 ve sanayileşme hareketlerini hızlandırmaktır. Bu gayelerle ilk defa yıllarını kapsamak üzere Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış ve uygulanmaya konulmuştur. Hazırlanan bu Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının temel hedefleri şu şekilde tespit edilmiştir. 8 1-Programın tertibinde ve kurulacak sanayinin kapasitelerinin tayininde memleketin kendi ihtiyaçları esas olarak alınmış ve bakır ve kükürt hariç olmak üzere ihracat hedeflenmemiştir. Bunun nedeni 1929 da başlayan ve daha çok sanayileşmiş ve üretim kapasiteleri oldukça yüksek düzeylerde bulunan sanayi ülkelerinde kendini hissettiren büyük iktisadi buhranın, talep ve fiyat düşüklükleri dolayısıyla, özellikle sanayide meydana getirmiş olduğu menfi tesirlerdir. İstisna tutulan maddelerden olan bakır ve kükürt ise, ülkede oldukça bol bulunduğundan ve dışarıda rekabet imkanlarının fazla olmasından dolayı özel olarak ihracata yönelik bir biçimde üretilmektedir. 2-Birinci plan esas olarak ana hammaddeleri memlekette bulunan veya kolayca tedarik edilebilecek sanayileri temel olarak almıştır. Örnek olarak pamuk üretimi olduğu için tekstil, demir cevheri ve kömür olduğu için demir-çelik, ormanların mevcudiyetinden dolayı selüloz ve kağıt, silis ve kumun mevcudiyetinden dolayı cam endüstrilerinin seçimi gösterilebilir. 3-Planda özel sektör tarafından kurulmasına imkan görülmeyen sanayi dalları ithal edilerek devlet veya milli müesseselerin teşebbüsü olarak kurulması düşünülmüştür. Ancak devlet tarafından kurulacak bu ana teşebbüslerin, nihai ve tüketin malları üreten sanayinin ihtiyacı olan ara malları üreteceğinden özel teşebbüsün gelişmesini de hızlandıracağı kabul edilmiştir. Çünkü özel teşebbüs temel sanayilerinin üretimlerini kullanacak yeni sanayiler kuracaklardır. Sanayi programının gerçekleştirilmesi ile iktisadi hayata ilave edilecek yeni iş hacminin sonucu olarak meydana gelecek sermaye birikiminin, sanayide plasman arayacağı ve yeni yatırımlarla, ana sanayilerin üretimlerine dayalı sanayilerin gelişeceği beklenmektedir. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planına dahil edilen temel sanayi kolları şu şekilde tefrik edilmiştir: a) Mensucat sanayii (pamuk, kendir, yün). b) Madenciliğe dayanan sanayi (demir, maden kömürü, kömür, bakır, kükürt). 6 ibid. s ibid. s ibid. s

5 c) Selüloz sanayii (selüloz, kağıt ve karton,suni ipek). d) Seramik sanayii (şişe, cam ve porselen). e) Kimya sanayii (sülfürik asit-, klor, südkostik, süper fosfat). Birinci sanayi Planında, görüldüğü gibi beş ana sanayi kolu tespit edilmiş ve bunların geliştirilmesi için gerekli olan şartlar belirlenmiştir. Şeker sanayii, diğer sektörlere göre kısmen daha fazla gelişmiş olduğu için sanayi programına dahil edilmemiştir. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının bariz vasıfları şöyle özetlenebilir: 1-Esas ham maddeleri ülke içinde yetişen veya şimdilik yetişmemekle beraber kısa bir zamanda dahilde temini mümkün görülen sanayi kolları ele alınmıştır. 2-Bunlar büyük sermaye ve teknik kuvvete ihtiyaç gösteren sanayilerden olduklarından, kurulmaları devlet veya milli müesseselere bırakılmıştır. Bu sanayilerin tarım alanında da eşit bir faaliyet zemini hazırlayacağı kabul edilmiştir. 3-Kurulmasına karar verilen sanayiin üretim kapasiteleri bir kısım istisnalar dışında, ülke ihtiyaç ve talebine cevap verecek düzeyde tutulmuştur. Bir taraftan plana uygun olarak yeni sanayi kuruluşları kurulurken diğer taraftan da bu kuruluşları kredilerle desteklemek üzere yeni bankalar da faaliyete geçirilmiştir. Hem bankacılık ve hem de sanayi faaliyetlerinde bulunmak üzere Sümerbank ve Etibank bu dönemde kurulmuştur. Yine ayni dönemde sanayicileri kredilerle desteklemek üzere kurulan bir diğer banka da Halk Bankası dır. Planda sanayi için yer seçiminde "münhasıran iktisadi mülahazaların hakim olmadığı ve, iktisadi şartların ehemmiyeti derecesinde, diğer kuvvetli sebeplerin de müessir olmakta bulunduğu" 9 kabul edilerek milli sanayiin, ülkenin iktisadi ihtiyaçlarına olduğu kadar ülke menfaatlerinin gerektirdiği nazik vaziyetler de cevap verebilecek konumda olması da düşünülmüştür. Ayrıca sanayileşmenin, ülkede dengeli kalkınmayı sağlamada bir araç olacağı ve geri kalmış bölgelerin gelişmesine de etki edeceği kabul edilmiştir. Hazırlanan plan esas olarak, halkın gelir düzeyini yükseltmeyi hedef aldığından, teknik şartların yanında iklim ve tabiat şartları yüzünden imara ve sakinlerinin gelişmesine elverişli olmayan yerlerin sanayii ile desteklenmesi fikrini kabul etmiştir. Ancak bütün bu mülahazalara rağmen sanayi kuruluşlarının her şeyden önce iktisadi kuruluşlar olduğu ve iktisat kaidelerine göre kurulmaları ve diğer şartların ancak olabildiği ölçülerde göz önüne alınması gereği de kabul edilmiştir. Bu dönemde, hammadde bolluğu ve ithalatımız içinde önemli bir yer tuttuğu düşünülerek sanayileşmeye tekstil ile başlanmış ve hemen plan döneminin başında Kayseri, Nazilli, Malatya, Konya Ereğlisi'inde yeni fabrika kurulmuş ve bu ara Bakırköy fabrikası da genişletilmiştir. Ayrıca tekstilin gelişmesi için özel sektöründe yatırım yapması teşvik edilmiştir. Tekstil sektörü yanında plan hedeflerine uygun olarak bu dönemde bir çok sanayi kuruluşlarının temelleri atılmıştır. Demir-Çelik, kömür, petrol aramaları, Kağıt, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Kükürt bakır, gülyağı, ve daha bir kısım madencilik ve sanayi yatırımları ile,sanayi programı içinde olmamakla beraber şeker sanayii bu cümleden sayılabilir. 1.3-İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulama döneminin ikinci yılında, yani 1936 yılında, birinci plan uygulamalarının başarılı olmasından ve sanayileşme ile ilgili tereddütlerin giderilmiş olmasından dolayı İkinci Beş Yıllık sanayi planı hazırlanmaya başlanmıştır. Komisyon çalışmalarının başlamasıyla ilgili olarak toplanan sanayi kongresinde zamanın İktisat Bakanı Celal Bayar, sanayileşme gereğinin tartışılmasına lüzum olmadığı belirterek İkinci Beş Yıllık Sanayi Planının hızlı bir şekilde hazırlanmasını istemiştir. Bu planda da Sanayileşmenin özel kesim imkanlarına bırakılamayacağı, çünkü memlekette yapılacak işlerin 9 ibid. s

6 miktarının oldukça fazla olduğunu, sadece özel teşebbüs imkanlarının bunu karşılamaya yetmeyeceği vurgulanmıştır. "Eğer sadece memleketin sanayileşmesini ve milletin muhtaç olduğu refahı bazı hususi teşebbüslere ve bu teşebbüslerin dayandığı sermayeye bırakmak lazım gelirse, iki asır daha sıkıntılı günler geçirmemiz lazımdır" 10. İkinci Planda devlet eliyle sanayileşme savunulmakla beraber, sanayileşme politikasının temeli şu şekilde çizilmiştir. "Biz hem yapıcı ve hem de yaptırıcı bir kuvvet olarak kalmak istiyoruz. İktisat Vekaletinin takip ettiği güdümlü ekonomi politikasının dayandığı prensip, yapmak ve yaptırmaktır. Yaptırmak kısmının içerisinde hususi teşebbüs ve hususi sermaye geliyor. Biz, yaptırmak için öteden beri mevcut olan teşviki sanayi kanununa ilişmedik;onu mukaddes bir emanet gibi saklıyoruz. Hususi teşebbüslerin ihtiyacına daha pratik şekilde yaraması için tedbir düşünüyoruz. Ayni zamanda hususi teşebbüsün kuvvetlenmesi,hızlanmasını arzu ediyoruz" 11. Ayni konuda İzmir Fuarının açılışında, Atatürk Celal Bayar tarafından okunmak üzere şu notu vermiştir; "Türkiye'nin tatbik ettiği Devletçilik sistemi 19 uncu asırdan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir. Devletçiliğin bizce manası şudur: Fertlerin hususi teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve bir çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket iktisadiyatını devletin eline almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye vatanında asırlardan beri ferdi ve hususi teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve görüldüğü gibi, kısa bir zamanda yapmağa muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi liberalizmden başka bir sistemdir" 12. Planda, sermayeyi hesapsız bir rekabet karşısında bırakmamak, dahili tüketimleri ve dünya şartlarını gözetmeksizin üretim yapılmasına meydan vermeyerek, böylelikle kaynak israfına yol açmamak ve, ülkenin her tarafında ahenkli kalkınma ve sanayileşmenin dengeli ve verimli bir şekilde dağılımı sağlamak için tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Söz konusu konuşmada sanayici "milli kalkınma savaşında büyük vatani vazife almış milli iktisat icaplarını ticari menfaatleriyle yan yana göz önünde tutmayı bir vazife olarak takdir etmiş olan adam" şeklinde tarif edilmiş ve "her harekette milli şuurun ve milli iktisat menfaatlerinin mutlak surette hakim olmasını icap edeceği" hatırlatılmıştır 13. Bu dönemde sanayileşmenin insan gücünü karşılamak için sanayi okulları açılması ve buralardan mezun olanların sanayi kuruluşlarında çalıştırılması hedeflenmiştir. Ayrıca yüksek düzeyde elaman yetiştirilmesi için her sahada yurt dışına öğrenci ve stajyer gönderilmesi planlanmıştır. İkinci Beş Yıllık Sanayi planında "iktisadi cihazlanma ve rasyonel bir kalkınma için yeniden hangi sanayiin kurulması ve mevcutlardan hangilerinin tevsi edilmesi icap edeceği" 14 tespit edilmek istenmiştir. Planın kabullerine göre "gerek mevzuları, gerekse icap ettirdiği sermaye ve memlekette uyandıracağı sosyal ve ekonomik hareketler bakımından, birinci beş yıllık sanayi planından daha geniştir" 15. İkinci Beş yıllık Sanayi Planına göre teklif edilen sanayi kuruluşları şunlardır 16 : 1-Madencilik. (Krom, ferrokrom bakır, antimon, molibden, simli-kurşun, çinko ve demir cevherlerinin işletilmesine dayanmaktadır.) 10 Cemal Kutay; "Celal Bayar" ikinci cilt, Kenan Basımevi, İstanbul,1939. s ibid. s ibid. s İbid. s ibid. s ibid. s ibid. s

7 2-Maden kömürü ocakları. (Ereğli-Zonguldak havzalarında taş kömürü,kütahya'da linyit.) 3-Elektrik santralları. 4-Yakacak sanayii ve ticareti. Gerek ısınma ve gerekse enerji üretimi için Ereğli-Zonguldak taşkömürü ve Kütahya linyit havzalarının rasyonel bir şekilde ve büyük oranlarda işletilmesi ve Zonguldak'ta taş kömürü, Kütahya'da linyit yakan birer elektrik santralı kurulması. 5-Toprak sanayii. Sanayinin ve demir ve kara yolları ile şehircilik yapı işlerinde ihtiyaç duyulan çimento ve ateşe dayanan malzemenin temini için cüruf çimentosu ve şamot tesisi kurulması. 6-Gıda maddeleri sanayii ve ticareti. Planda, Halkın düzenli bir biçimde günlük gıda ihtiyacını karşılamak, üretilen gıda maddelerinin daha iyi değerlendirilmesi gayesiyle, iç ve dış pazarlama imkanlarını arttırmak, gıda maddelerinin ve özellikle İstanbul,Ankara İzmir gibi büyük şehirlerde zaman zaman görülen ekmek buhranının önüne geçmek, bu gaye için ekmek ve un fabrikaları tesis etmek ve halka ucuz ve kaliteli ekmek ve diğer gıda maddesi sağlamak, ihracat imkanı olan zeytinyağı için rafineri kurmak, halkın ve ordunun et ihtiyacını karşılamak, hayvan varlığı bol olan doğu ilerinde taze ve konserve et sanayii kurmak, üretimi bol olan yerlerde o üretimleri değerlendirecek paketleme, kurutma ve soğuk hava depoları ile soğuk hava vapur ve vagonları kurmak gibi hedefler tespit edilmiştir. Ayrıca et,balık meyve ve ekmek gibi gıda maddeleri üretimi ve dağıtımı hususunda ülke genelinde büyük oranda bir teşkilatlanma faaliyetine de girişilmiştir. 7-Kimya sanayii. Bu hususta planda yer alan alt sektör ve kuruluşlar arasında; kalsiyum ve kristal soda, reçine, afyon ve müştakları, gülyağı, ülkenin et ve yağ sanayisi ile sıkı alakası gözetilerek gliserin,yağ asitleri, ve sabun, milli savunma ihtiyacı için sentetik benzin ve petrol rafineleri milli savunma ve tarımsal ihtiyaçlarımızın temini için asit nitrat ve nitrat amonyum gibi azotlu maddeler vardır. 8-Makine sanayi. Planda modern makine sanayiine bir başlangıç olmak üzere; ziraat alet ve makineleriyle el aletleri, makine parçaları yapacak olan bir makine ve madeni eşya fabrikası, ziraat aletleri için seyyar tamir yerleri, ölçü ve tartı aletleri, boru, kalay, galvanizli saç sanayii yer almıştır. 10-Denizcilik. Denizcilikle ilgili planda yer alan yatırımlar arasında,deniz fabrika ve havuzlarıyla sahillerimizde fener ve radyofarlar tesisi, İstanbul ve İzmir limanları işlerinin tanzim ve ıslahı, taze ve konserve balık sanayii ve ticareti,balıkyağı, balık unu fabrikaları, balıkhaneler, balık için soğuk hava depoları inşası, soğuk hava vapur ve vagonları tedariki, deniz dalyanları ve göllerimizin işletilmesi yer almıştır. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planının genel vasıfları şu şekilde izah edilebilir 17 : 1-Birinci planda olduğu gibi, ikinci planda da iktisadi bünye ve şartlarımıza uygun olup büyük sermayeye ve teknik güce lüzum gösteren ve ham maddesi tamamiyle dahilde yetişen sanayi plana dahil edilmiştir. 2- iç piyasada sürümü az,fakat hariçte büyük bir tüketim sahası olan madenlerimiz gerek ham,gerekse yarı mamul olarak ihracata elverişli bir hale getirilecek ve böylece hem bu ihracat malları kıymetlendirilmiş, hem de yeni ihracat kaynakları yaratılmış olacaktır. 3- ülke genelinde yaygın bir biçimde üretilen, Su ürünleri, hayvan varlıkları ve meyve üretimlerinin iç ve dış piyasalarda, pazarlamasını temin ederek, geniş halk kitlelerine gelir temini. 4- Kömür havzalarında üretim artışları ve rasyonalize edilmesi, ve yakacak ihtiyaçları organizasyonunun esaslarının tespiti. 17 İbid. s

8 5- Ülkenin enerji ihtiyaçlarını geniş miktarda karşılamak için, iki büyük termik santral kurularak batıdaki büyük şehirlere ve buralarda kurulacak sanayilere elektrik verilerek milli savunma ve iktisadi bakımdan uygun sanayi merkezler. Yaratılacaktır. 6- Makine sanayiine bir başlangıç olmak üzere, kurulmakta olan Karabük demir ve çelik fabrikalarının yarı mamullerini işleyecek fabrikaların kurulması. Her iki planda da büyük sermaye ve gelişmiş teknolojiye ihtiyaç gösteren sanayilerde, özel teşebbüs ve sermayeye yer ayrılmamıştır. Ancak bunların plan harici sahalarda faaliyetleri tamamıyla serbest bırakılmıştır. Yürütülen ekonomi politikasında devletçiliğin dayandığı temel prensipler "yapmak ve yaptırmak" ilkesine dayanmaktadır ve bu prensibin yaptırmak kısmında ise özel teşebbüs ve sermaye de vardır. Özel teşebbüsün gelişmesini hızlandırmak için de sanayileşmemizde önemli rol oynamış olan teşviki sanayi kanunun tadil edilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Böylece devlet eliyle sanayileşme sağlanırken, diğer taraftan da özel sektörün gelişmesi de sağlanmaya çalışılmıştır. İkinci planın bir diğer özelliği de, asıl bünyesi tarım olan bu ülkenin, sanayileşme seyrinin tarımsal gelişmeyle beraber götürülmesidir. Tarımsal gelişmenin sağlanabilmesi ve tarımda verimin artması, sanayileşmeye ve teknik gelişmelere bağlı olduğu kabul edilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından 1950 yılına kadar geçen dönemde Gayri Safi Milli Hasıladaki(GSMH) gelişmeler tablo 1'de verilmiştir. Tablo:1-GSMH ve artış hızları: (Milyon TL) Yıllar Sab.Üre.Fiy.(1) % Artış Cari Üre.Fiy. % Artış Kaynak;İstatistik Göstergeleri , DİE yayını no 1883, Ankara 1996, s.426,tablo 21.4 (1) dönemi 1948, dönemi 1968 fiyatlarıyla. 8

9 Tablodan da görüldüğü gibi Cumhuriyetin başında 1948 baz yılına göre sabit üretici fiyatlarıyla GSMH milyon TL., cari fiyatlarla ise 953 milyon TL. dır. Bu miktar yıllar itibariyle iniş ve çıkışlar göstermekle beraber genel olarak artış yönünde eğilim göstermiştir. Genel olarak GSMH rakamları buhran ve harp yıllarında düşmekte diğer yıllarda ise artış göstermektedir. Gerek sabit ve gerekse cari fiyatlarla GSMH rakamları, tablodan da görüldüğü gibi oldukça düşük düzeylerde bulunmaktadır. Bu durum da üretim gücünün oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Tablo:2- Kişi Başına GSMH ve Artış Hızları Sabit Üretici % Fiyatlarla Kişi artış Baş. GSMH hızı Cari Üretici Fiyatlarla Kişi Baş. GSMH % artış hızı Yıllar E Kaynak,İstatistik Göstergeler, DİE yayını no 1883 Ankara 1996 s.426 ve devamı. Cari Üretici Fiy. Kişi Baş. GSMH (Dolar) Tablo 2'den de görüldüğü gibi Sabit ve cari fiyatlarla fert başına GSMH artış ve azalışları hızlı sayılabilecek bir değişim göstermiştir. Azalışlar daha çok buhran ve harp yıllarında meydana gelmiştir. Dolar bazında kişi başına GSMH 1923 yılında sadece 46.3 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Büyük iktisadi buhrana kadar devamlı artış göstererek 1926 yılında 73.9 dolara çıkan değer, İktisadi buhranla birlikte düşmeye başlamış ve bu düşüş 1934 yılına kadar devam etmiştir yılında 46.6 dolara düşmüştür. Bu yıldan itibaren muntazam bir artış göstererek 1943 yılında 386 dolara çıktıktan sonra tekrar düşmeye başlamıştır. Dönem sonunda 158 dolara düşmüştür. Tablo 3 de iktisadi faaliyet kollarına göre GSMH' nın dağılımı görülmektedir. Tablo:3-İktisadi Faaliyet Kollarına Göre GSMH ve % Payları: (Cari Üretici Fiyatları ile)(milyon TL) 9

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI

ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI Economic Policies of Atatürk s Period Özer ÖZÇELİK * Güner TUNCER ** ÖZET Avrupa nın hasta adam olarak nitelendirdiği, özellikle ekonomik alanda çökmüş olan Osmanlı

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI HAZİRAN - TEMMUZ

ANKARA SANAYİ ODASI HAZİRAN - TEMMUZ Forum Son yıllarda dünya piyasalarında maden ve metal fiyatlarının yükselmesi madencilik sektöründe karlılığı ve bunun sonucunda da yatırımların artmasına neden oluyor. Yabancı yatırımcıların doğal kaynaklarından

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, DÜNYA EKONOMİSİ Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, DÜNYA EKONOMİSİ Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ın 23 Mart 2003 Tarihinde Yaptığı 2003 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2001 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE VERGİ TEŞVİK ÖNLEMLERİ, MAHİYETİ VE ETKİNLİĞİ

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE VERGİ TEŞVİK ÖNLEMLERİ, MAHİYETİ VE ETKİNLİĞİ T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE VERGİ TEŞVİK ÖNLEMLERİ, MAHİYETİ VE ETKİNLİĞİ İlhami DÜRÜS 2501020203 Tez Danışmanı Yard.Doç.Dr.Elif

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

TÜRKİYE SANAYİLEŞME SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ (A General Outlook on the Industrialization Process of Turkey)

TÜRKİYE SANAYİLEŞME SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ (A General Outlook on the Industrialization Process of Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 211-231 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE SANAYİLEŞME SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ (A General

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

VERGİ TEŞVİK POLİTİKASI VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ

VERGİ TEŞVİK POLİTİKASI VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI VERGİ TEŞVİK POLİTİKASI VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ Kibriye BAŞTÜRK YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı