OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti)."

Transkript

1 OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti) Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok Türk beyliği kuruldu. Osmanlı Beyliği kısa bir sürede güçlenerek önce beylikten devlete daha sonra da devletten bir cihan imparatorluğuna yükseldi. Osmanlı tarihini beş ana bölümde incelenir: Kuruluş Dönemi (Devletin kuruluşu -İstanbul'un fethi) Yükselme Dönemi (İstanbul un Fethi -Sokullu Mehmet Paşanın ölümü) Duraklama Dönemi (Sokullu'nun ölümü -Karlofça Antlaşması) Gerileme Dönemi (Karlofça Antlaşması - Yaş Antlaşması) Dağılma Dönemi (Yaş Antlaşması - Saltanatın kaldırılması) OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA GENEL DU- RUM XIII. yüzyılda Anadolu'da; Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılar, Bizans İmparatorluğu ve Trabzon Rum Pontus Devleti gibi devletler bulunuyordu. Anadolu'da bu dönemde siyasal birlik yoktu. XIV. yüzyıl başlarında hiçbir siyasi güç tek başına Anadolu'ya sahip olacak durumda değildi. İç ve Doğu Anadolu Bölgesi, Moğollar ile onların etkisindeki Anadolu Selçukluların elinde idi. Batı Anadolu'da Türkmen boyları bağımsız beylikler haline gelmeye başlamışlardı. Beylikler arasında iç çekişmeler yaşanmaktaydı. Osmanlı Beyliğinin kurulduğu sırada Balkanlar da siyasal birlikten yoksundu. Devletler arası birlik yoktu, din ve mezhep kavgaları sebebiyle sürekli mücadele vardı. Bizans, İstanbul dışında Anadolu ve Rumeli topraklarındaki etkinliğini kaybetmişti. OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ DÖNEMİ ( ) Osmanlılar, Oğuzların Kayı boyundandır. Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi yönetimindeki aşiret, I. Alaaddin Keykubad ( ) zamanında Ankara'nın batısındaki Karacadağ yöresine yerleştirilmişti. Aşiret, daha sonra uç bölgesine kayarak Söğüt - Domaniç bölgesini elde etti ve buraya yerleşti. Ertuğrul Bey, ölünceye kadar Bizanslılarla savaşarak Selçuklulara hizmet etmiştir. Ertuğrul Gazi'nin ölümü üzerine aşiretin yönetimi oğlu Osman Bey'e geçti (1281). Osman Bey bağımsızlılığını ilan ederek Osmanlı Beyliğini kurdu (1299). OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) Bizans'tan Karacahisar, İnegöl, Yarhisar, Bilecik, Mudurnu ve Yenişehir'i aldı. Başkenti Bilecik'e taşıdı. Bizans'a karşı Koyunhisar Savaşı nı kazandı. Koyunhisar ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır (1302). İlk Osmanlı parasını bastırdı. Osman Bey'in Bizans karşısında başarılı olmasında planlı ve düzenli akınlar yapması, diğer Türkmen beylerinin desteğini alması ve ahi şeyhlerinden Edebali'nin kızıyla evlenmesi nüfuzunu güçlendirmede önemli rol oynamıştır. Osman Bey döneminde düzenli bir ordu yoktu. Eli silah tutan her erkek asker sayılırdı, ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında kuruldu. Osmanlı Beyliğinin Gelişmesinin Nedenleri Zayıflamış olan Bizans'a komşu olmaları ve özellikle bu ülkeye karşı sürekli cihat yapmaları Devlet yönetiminde üstün niteliklere sahip olmaları Doğudan gelen Türkmenlerin Osmanlı topraklarına yerleşerek devleti siyasi ve askeri açıdan güçlendirmeleri Aldıkları bölgelerde yaşayan halkın etnik özelliklerine dokunulmaması Balkanlarda uygulanan sistemli fetih ve iskân politikası Ahilik, Bektaşilik ve Mevlevilik gibi tarikatların desteğini almaları Gaza ve cihat anlayışından dolayı Müslüman beyliklerin desteğini almaları Merkezi otoritenin sağlanması Anadolu Beyliklerinin iç çekişmelerden dolayı Osmanlı Devleti ile uğraşamaması Adaletli ve hoşgörülü bir politika izlenmesi ORHAN BEY DÖNEMİ ( ) Bursa fethedilerek başkent yapıldı. Toprak kazançlarını hızla sürdürmüştür. İznik yeniden kuşatılmıştır, İznik alındı. 1337'de İzmit in de alınmasıyla bütün Kocaeli Yarımadası, Üsküdar kıyılarına kadar Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Karesioğulları Beyliği alınmıştır (1345). Bu beyliğin alınmasıyla denizcilik faaliyetleri başlamıştır. (Karesioğulları Beyliği fethedilen ilk beyliktir.) Bu aynı zamanda Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adımdır. Orhan Bey döneminin en önemli olayı Rumeli'ye geçiştir. Çimpe Kalesi alınıp Rumeli'ye geçiş sağlanmıştır. (1353). Böylece fetihler kolaylaşmış fethedilen yerlere Türkmenler yerleştirilerek "iskân politikası" uygulanmıştır.

2 Osmanlıların Rumeli'deki İskân Politikası: İskân politikasının temel amacı, fethedilen yerlere Anadolu'dan getirilen Türkmenleri yerleştirip bölgenin Türkleşmesini, elde tutulmasını ve savunulmasını kolaylaştırmaktır. İskân yapılırken dikkat edilen noktalar: Önce konar-göçer, Yörük ve Tatarların iskânları yapılır, böylece onların yerleşik hayata geçmesi sağlanır. Bir yerden göçmen alınırken, o bölgenin ekonomik ve toplumsal dengesinin bozulmamasına dikkat edilirdi. Göçmenler iskân yerinin özelliklerine uygun bölgeden seçilir, böylece hem iskân kolaylaştırır hem de göçmenlerin benzer koşullar nedeniyle yeni hayatlarına uyum sağlanırdı. Aralarında anlaşmazlık olan ailelerden biri göçmen seçilirdi, böylece anlaşmazlık nedeni ortadan kaldırılırdı. Göç edilen bölgede herkesin ihtiyacı karşılanır, vergi muafiyeti getirilir ve geri göç yasaklanırdı. Böylece dengeler korunurdu. İskân işlemi bir seferde yapılmazdı, aralıklarla tekrarlanırdı. Osmanlıların yaklaşık yüz elli yıl süren iskân politikası sonucunda Balkanlar'ın önemli bölümü Türkleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Uyguladığı İskân Politikasının Amaçları: Çok fazla sayıda Türkmene yurt bulmak Türkmen göçebelerinden fetihlerde yararlanmak Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini sağlamak ve İslamiyet i yaymak Fethedilen yerlerdeki egemenliği sürekli hale getirmek Orhan Bey döneminde devlet örgütü açısından önemli gelişmeler sağlanmıştır; İlk medrese İznik te açıldı. İlk divan örgütü oluşturuldu. İlk donanma kuruldu. (Karesioğulları Beyliğinin alınmasıyla 1345) Karesi Beyliği'nin alınmasıyla Güney Marmara kıyıları Osmanlı toprağı haline getirilmiş, denizcilik faaliyetleri başlamış ve Rumeli'ye geçilmesi kolaylaşmıştır. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu oluşturuldu. (Ordu) İlk vezir ve kadı tayini yapıldı. (idare ve hukuk) İlk kez gümüş para bastırıldı. I. MURAT DÖNEMİ ( ) Orhan Bey in ölümü üzerine yerine oğlu Murat Bey (I. Murat) geçti. Edirne'yi fethederek başkent yaptı (1362). Murat ilk önce Ankara'yı daha sonra ise Çorlu'yu geri aldı. İlk beylerbeyliği Rumeli'de kuruldu. Türklerin Avrupa'dan atılması amacıyla oluşturulan Haçlı Ordusu Sırpsındığı Savaşı sonucu yenildi (1364). Bu zafer Osmanlıların Haçlılara karşı kazandığı ilk zaferdir. Germiyanoğulları Beyliğine ait bir kısım topraklar çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katıldı. Murat döneminde seksen bin altın karşılığında Hamitoğulları ndan; Yalvaç, Akşehir ve civarı alınarak Osmanlı topraklarına katıldı. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaşlar yapıldı. Kosova Savaşı yapıldı (1389). Birinci Kosova Savaşı (1389) I. Kosova Savaşı, Osmanlıların Rumeli egemenliğinin gerçek bir sınavdan geçtiği önemli bir çarpışmadır. Birleşik haçlı kuvvetlerine karşı yapılan bu savaşı Osmanlılar kazanmıştır. Sonuçları Osmanlı Devleti'nin bu zaferle, Balkanlardaki otoritesi ve itibarı arttı. Sırp Krallığı Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Murat bu savaşın sonunda savaş meydanını gezerken yaralı bir Sırplı tarafından şehit edildi. Osmanlı Devleti bu savaşta ilk defa top silahını kullandı. I. Murat döneminde devlet ve ordu teşkilatlanmasında yapılan yenilikler: Yeniçeri Ocağı kuruldu. Devşirme sistemi uygulanmaya başlandı. Tımar sistemi uygulanmaya başlandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Topçu Ocağı kuruldu. İlk mali düzenleme yapıldı. İlk veziriazam tayin edildi. YILDIRIM BAYEZİD (I. BAYEZİD) DÖNEMİ ( ) Yıldırım Bayezid İstanbul u karadan ve denizden kuşattı. Osmanlı Devleti'nde İstanbul u kuşatan ilk Padişah Yıldırım Bayezid'dir (1391). Niğbolu Savaşı yapıldı (1396).

3 Niğbolu Savaşı (1396) Bizarısın yardım isteği sonucu toplanan Haçlı ittifakına karşı yapılmıştır. Sonuçları Niğbolu önlerinde yapılan savaşta Haçlı ordusu kesin bir yenilgiye uğratıldı. Bu savaşın kazanılmasıyla, Osmanlı askeri üstünlüğünü kanıtladı. Bulgaristan tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Anadolu beylikleri üzerindeki etkinliği güçlenmiştir. Osmanlı Devleti'nin islam dünyasındaki prestiji artmıştır. Anadolu Türk birliği için Osmanlı üstünlüğü güç kazandı. Yıldırım Bayezid, bu kez de zaferin olumlu etkisini değerlendirmek amacıyla, hemen Anadolu'ya yöneldi. Yıldırım Bayezid, Candaroğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları ve Saruhanoğulları beyliklerine son verdi. İlk defa Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Türk siyasi birliği geniş ölçüde sağlandı. Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. İstanbul kuşatmasında yararlanmak amacıyla Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) yaptırıldı. Ankara Savaşı yapıldı (1402). Ankara Savaşı (1402) Anadolu'da Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan Yıldırım Bayezid, doğuda güçlenen Timur ile karşılaştı. Türk dünyasının bu iki güçlü Türk devleti arasında güç mücadelesi baş gösterdi. Çin seferi öncesinde batıda güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur'un yayılmacı siyaseti sonucu iki devlet arasındaki siyasi kriz büyüdü. Timur Sivas'a girdi. Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırarak Timur üzerine harekete geçti. İki ordu Ankara civarında bulunan Çubuk ovasında karşılaştı. Yapılan savaşı Timur kazandı. Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü. Sonuçları: Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ilerleyişini ve Osmanlı İmparatorluğu nun oluşumunu geciktirdi. Yıldırım Bayezid'in kurduğu Anadolu Türk birliği dağıldı. Yıldırım Bayezid'in oğullar; arasında "saltanat" savaşı başladı. Osmanlı tarihinde "Fetret Dönemi" diye anılan bu dönem 1402'den 1413'e kadar sürdü. Anadolu Türk siyasi birliği dağılmasına rağmen Balkanlarda Osmanlı hâkimiyeti küçük toprak kayıplarına rağmen devam etmiştir. Bunun sebebi Osmanlı Devleti'nin uyguladığı hoşgörü ve adalet politikasıdır. Bu mücadeleleri kazanan Çelebi Mehmet, tek başına Osmanlı tahtına çıkıp, devletin yeniden toparlanmasını sağlamıştır. Bu nedenle Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılır. Osmanlıların Fetret Döneminde Balkanlarda önemli toprak kayıpları yaşamamasında: Adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışını benimsemesi Devletin sağlam temeller üzerine kurulması Bizans ve Balkan devletlerinin güçsüz olması gibi nedenler etkili olmuştur. ÇELEBİ MEHMET DÖNEMİ ( ) Anadolu Türk birliğini yeniden kurmaya yöneldi. Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı fakat başarılı olunamadı (1416). Şeyh Bedreddin Ayaklanması bastırıldı. (Şeyh Bedreddin Ayaklanması Osmanlı tarihinin ilk toplumsal ayaklanmasıdır.) (1420) Şeyh Bedrettin İsyanı, dini, toplumsal ve ekonomik boyutları olan bir ayaklanmadır. Bursa Yeşil Cami yaptırıldı. Çelebi Mehmet, devleti parçalanmadan kurtararak devletin bütünlüğünü tekrar sağladığı için "Devletin ikinci kurucusu" olarak kabul edilir. II. MURAT DÖNEMİ ( ) II. Murat, Mustafa Çelebi olayı nedeniyle İstanbul u kuşattı. Mustafa Çelebi Yıldırım Bayezid'in oğullarındandır. İlk ayaklanmayı Çelebi Mehmet zamanında çıkardı, başaramayınca Bizans'a sığındı. II. Murat zamanında bir kez daha ayaklandı. Ayaklanmalardaki Bizans kışkırtmasından dolayı II. Murat İstanbul u kuşattı. Batı Anadolu'da Osmanlı egemenliği yeniden kuruldu. Sırp ve Eflak beylikleri Osmanlı'ya bağlandı. Macaristan'la yapılan mücadeleler sonunda geçici antlaşmalar imzalandı. Belgrat kuşatma altına alındı ama başarılı olunamadı. Belgrat ancak Kanuni döneminde alınmıştır (1521).

4 Edirne (Segedin) Anlaşması (1443) Osmanlı Devleti Balkanlar'da Haçlı ittifakı ile ilk defa anlaşma imzaladı. Anlaşma ile ilk defa Osmanlılar ve Haçlılar arasında sınır kavramı doğdu. II. Murat bu anlaşmadan sonra tahtı oğlu II. Mehmet'e bıraktı. Fakat bunu haber alan Haçlılar Edirne - Segedin Antlaşması'nı bozarak harekete geçtiler. Bu durum üzerine II. Mehmet'in (Fatih) çağrısıyla II. Murat tekrar ordunun başına geçti. Sultan II. Murat döneminde Anadolu Türk birliğini sağlamak için savaşlar sürdürüldü. Varna Savaşı (1444) II. Murat'ın tahtı bıraktığını öğrenen Macarlar antlaşmayı bozarak saldırıya geçtiler. Haçlı ordusu Varna'da karşılandı. Savaşı Osmanlı ordusu kazandı. İkinci Kosova Savaşı (1448) Haçlılar Varna Savaşı'nın intikamını almak ve Türkleri balkanlardan atmak amacıyla tekrar saldırdı. Kosova'da yapılan savaşı da Osmanlılar kazandı. Bu iki savaş, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki kazanırlarının kalıcı olduğunun yeni bir kanıtı oldu. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çıkarılamayacağını gösterdi. I. Kosova I. Murat 1389 II. Kosova II. Murat 1448 KONU ÖZETİ Osmanlılar, Oğuz Türklerinin Kayı boyundandırlar. Osman Bey döneminde bu beylik 1299 yılında bağımsızlığını ilan eder ve Osmanlı Devleti kurulur. Osman Bey zamanında bir çok Bizans yerleşim yeri ele geçirilir yılında Orhan Bey başa geçer. Bursa, Balıkesir ve Anakara Osmanlı topraklarına katılır yılında Süleyman Paşa döneminde Türkler RUMELİYE (Avrupa topraklarına) geçerler yılında başa Murat Bey (1. Murat) geçer. Doğu Trakyanın fethi tamamlanır. Edirne şehri başkent olur. Sırpsındığı mevkiinde bir Haçlı ordusu yok edilir. Bu dönemde bir Haçlı ordusu da Kosova'da yenilgiye uğratılır (1389). Bu savaşta 1. Murat şehit edilir yılında başa Yıldırım Beyazıt geçer. Bu dönemde Batı Anadolu ve Sivas'a kadar Orta Anadolu ele geçirilir. Anadolu Türk birliği sağlanır yılında büyük bir Haçlı Ordusu Niğbolu'da mağlup edilir. Bu savaşla Osmanlıların Rumeli'de yayılışı daha da genişledi. Bu sırada bir çok Anadolu beyi Moğol İmparatoru Timur'dan yardım istedi. Bunu bahane eden Timur, Osmanlı topraklarına girdi yılında Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt yenildi. Ankara Savaşı devleti sarstı. Osmanlılar yıkılmadılar ama Avrupa devletleri bundan yararlanmasını bildiler. 1402'den 1413 yılına kadar geçen bu döneme FET- RET (AYRILIK) Devri denir. 1.Mehmet Çelebi kardeşleriyle uzun bir mücadele yaptıktan sonra, Osmanlı Devletinde ki birliği yeniden sağladı. (1413) 1. Karesioğulları, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulmuş bir süre sonra ikiye ayrılmış, Balıkesir kolu 1345'te, Bergama kolu ise 1360'da Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. I. Siyasal birlik II. Coğrafi konum III. Ulusal yapı Durumlarından hangilerinin korunamaması Karesioğulları'nın yıkılmasını kolaylaştırmıştır? I 2. Yıldırım Bayezıt'tan boşalan Osmanlı tahtı için Yıldırım'ın oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgalarını Çelebi Mehmet kazanmış ve tek başına Osmanlı padişahı olmuştur. Böylece Osmanlı Devleti yeniden toparlanmaya başlamıştır. I. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir. II. Ülke hanedan ailesinin ortak malıdır, anlayışı terk edilmiştir. III. Batıya doğru fetih hareketleri yavaşlamıştır. I

5 3. Orhan Bey, Çanakkale Boğazı'na ulaşmak ve Marmara Denizi'ne egemen olabilmek amacıyla Karesioğulları'nın taht kavgalarından yararlanarak bu beyliği topraklarına katmıştır. Buna göre; I. Türk birliği II. Jeopolitik konum III. Gelirleri arttırma durumlarından hangileri bu gelişmenin sonuçlarından olumlu yönde etkilenmiştir? 4. Osmanlı Devleti'yle Timur İmparatorluğu arasında Ankara Savaşı'nın çıkmasında; - Çin seferine çıkmayı planlayan Timur'un batısında güçlü Osmanlı Devleti'nin bulunmasından rahatsızlık duyması - Timur'un Yıldırım Bayezid'ten kabul edilmesi mümkün olmayan isteklerde bulunması gelişmeleri etkili olmuştur. Buna göre, I. Timur doğuya doğru genişleme isteğinde olmuştur. II. Her iki hükümdarda balkanlarda ilerleme düşüncesindedir. III. Yıldırım'a devletler arası eşitlik prensibine uymayan isteklerde bulunulmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 5. II. Murat, Bizans İmparatorluğu nun Çelebi Mustafa'- ya verdiği destekten dolayı imparator Manuel'i cezalandırmak amacıyla İstanbul u kuşatmıştır. I. Bizans'a karşı meşru müdafaa savaşı yapılmıştır. II. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışılmıştır. III. İstanbul Osmanlı'ların eline geçmiştir. 6. Orhan Bey'in temel politikası Rumeli'ye yerleşmekti. Bu amaçla Süleyman Paşa, Rumeli'de Bolayır ve Tekirdağ'a kadar olan toprakları ele geçirmiş ve Karesi bölgesinden getirilen bir grup Türkmen buralara yerleştirilmiştir. I. Rumeli fetihleri kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır. II. Bizans'ın Avrupa ile kara bağlantısı tehlikeye girmiştir. III. Türkmenler etnik yapıyı değiştirmişlerdir. yargılardan hangileri doğrudur? 7. Osmanlılar Karesi topraklarında ve Ankara yönünde ilerlerken Bizans'ta taht kavgaları yaşanıyordu, imparator olmak isteyen Kantakuzen, Orhan Bey'den yardım istedi. Kantakuzen, Orhan Bey'in yardımlarıyla Bizans tahtına çıkmayı başardı. I. Osmanlılar Bizans'ın iç işlerine karışmıştır. II. İki devlet arasında sürekli bir ittifak sağlanmıştır. III. Kantakuzen çıkarına göre hareket etmiştir. I E) II ve III 8. Kösedağ Savaşı'ndan sonra bağımsızlığına kavuşan beyliklerden biri de Osmanlı Beyliği'dir. Ayrıca Anadolu Beylikleri Dönemi'nde, Anadolu'nun Türkleşmesi tamamlanmış ve Türk kültürü önem kazanmıştır. I. Anadolu'da Bizans kültürü zayıflamıştır. II. Çok uluslu yapıya son verilmiştir. III. Türk nüfusunun göçüne ortam hazırlanmıştır. E) I ve III

6 9. Osmanlı Devleti'nin İstanbul u kuşatması ve sınırlarını Macaristan'a kadar genişletmesi, Macar kralını harekete geçirdi. Ancak Macarlar Türkleri Balkanlardan atmaya güçlerinin yetmeyeceğini görerek Papa'dan yardım istediler ve Türklere karşı Papa'nın önderliğinde Alman, Fransız, İngiliz ve Balkan uluslarından oluşan bir Haçlı ordusu kuruldu. Türkler bu orduyu 1396'da Niğbolu'da yenmiştir. Bu bilgilere göre; I. Ortodokslar bu sefere destek vermemişlerdir. II. Papalık siyasal olayları yönlendirmeye devam etmiştir. III. Macarlar Orta Avrupa'yı korumak istemişlerdir. D) II ve III 11. Karesioğulları, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulmuş bir süre sonra ikiye ayrılmış, Balıkesir kolu 1345'te, Bergama kolu ise 1360'da Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. I. Siyasal birlik II. Coğrafi konum III. Ulusal yapı durumlarından hangilerinin korunamaması Karesioğulları'nın yıkılmasını kolaylaştırmıştır? I 12. Yıldırım Bayezıt'tan boşalan Osmanlı tahtı için Yıldırım'ın oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgalarını Çelebi Mehmet kazanmış ve tek başına Osmanlı padişahı olmuştur. Böylece Osmanlı Devleti yeniden toparlanmaya başlamıştır. I. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir. II. Ülke hanedan ailesinin ortak malıdır, anlayışı terk edilmiştir. III. Batıya doğru fetih hareketleri yavaşlamıştır. 10. Osmanlı Devleti'nin İstanbul u kuşatması ve sınırlarını Macaristan'a kadar genişletmesi, Macar kralını ha-rekete geçirdi. Ancak Macarlar Türkleri Balkanlardan atmaya güçlerinin yetmeyeceğini görerek Papa'dan yardım istediler ve Türklere karşı Papa'nın önderliğinde Alman, Fransız, İngiliz ve Balkan uluslarından oluşan bir Haçlı ordusu kuruldu. Türkler bu orduyu 1396'da Niğbolu'da yenmiştir. Bu bilgilere göre; I. Ortodokslar bu sefere destek vermemişlerdir. II. Papalık siyasal olayları yönlendirmeye devam etmiştir. III. Macarlar Orta Avrupa'yı korumak istemişlerdir. D) II ve III I 13. Orhan Bey, Çanakkale Boğazı'na ulaşmak ve Marmara Denizi'ne egemen olabilmek amacıyla Karesioğulları'nın taht kavgalarından yararlanarak bu beyliği topraklarına katmıştır. Buna göre; I. Türk birliği II. Jeopolitik konum III. Gelirleri arttırma durumlarından hangileri bu gelişmenin sonuçlarından olumlu yönde etkilenmiştir?

7 14. Osmanlı Devleti'yle Timur İmparatorluğu arasında Ankara Savaşı'nın çıkmasında; - Çin seferine çıkmayı planlayan Timur'un batısında güçlü Osmanlı Devleti'nin bulunmasından rahatsızlık duyması - Timur'un Yıldırım Bayezid'ten kabul edilmesi mümkün olmayan isteklerde bulunması gelişmeleri etkili olmuştur. Buna göre, I. Timur doğuya doğru genişleme isteğinde olmuştur. II. Her iki hükümdarda balkanlarda ilerleme düşüncesindedir. III. Yıldırım'a devletler arası eşitlik prensibine uy: mayan isteklerde bulunulmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 15. II.Murat, Bizans İmparatorluğu nun Çelebi Mustafa'- ya verdiği destekten dolayı imparator Manuel'i cezalandırmak amacıyla İstanbul u kuşatmıştır. I. Bizans'a karşı meşru müdafaa savaşı yapılmıştır. II. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışılmıştır. III. İstanbul Osmanlı'ların eline geçmiştir. 17. Osmanlılar Karesi topraklarında ve Ankara yönünde ilerlerken Bizans'ta taht kavgaları yaşanıyordu, imparator olmak isteyen Kantakuzen, Orhan Bey'den yardım istedi. Kantakuzen, Orhan Bey'in yardımlarıyla Bizans tahtına çıkmayı başardı. I. Osmanlılar Bizans'ın iç işlerine karışmıştır. II. İki devlet arasında sürekli bir ittifak sağlanmıştır. III. Kantakuzen çıkarına göre hareket etmiştir. I E) II ve III 18. Kösedağ Savaşı'ndan sonra bağımsızlığına kavuşan beyliklerden biri de Osmanlı Beyliği'dir. Ayrıca Anadolu Beylikleri Dönemi'nde, Anadolu'nun Türkleşmesi tamamlanmış ve Türk kültürü önem kazanmıştır. I. Anadolu'da Bizans kültürü zayıflamıştır. II. Çok uluslu yapıya son verilmiştir. III. Türk nüfusunun göçüne ortam hazırlanmıştır. E) I ve III 16. Orhan Bey'in temel politikası Rumeli'ye yerleşmekti. Bu amaçla Süleyman Paşa, Rumeli'de Bolayır ve Tekirdağ'a kadar olan toprakları ele geçirmiş ve Karesi bölgesinden getirilen bir grup Türkmen buralara yerleştirilmiştir. I. Rumeli fetihleri kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır. II. Bizans'ın Avrupa ile kara bağlantısı tehlikeye girmiştir. III. Türkmenler etnik yapıyı değiştirmişlerdir. yargılardan hangileri doğrudur? CEVAP ANAHTARI A D E B B D D E D D A D E B B D D E

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( )

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( ) OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (13001453) 7. ÜNİTE OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (1300 1453) XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Beyliklerin çoğunlukla Batı Anadolu dolaylarında kurulmuşlardır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ)

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) Osmanlı Hanedanı nın sultanları 1299 dan 1922 ye kadar 623 yıl kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan,

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası.

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası. Çetin Sungur&Murat Köyden - 10. Sınıf Tarih Soru Bankası www.cepsitesi.net için d ekiler Ö n söz... vii Ünite I Beylikten Devlete (1 3 0 0-1 4 5 3 )... 1 Ünite II Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1 4 5 3-1

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni YAYIN KURULU Hazırlayanlar Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE ( )

BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 01 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu (1300-1453... 6 2. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)... 20 Konu Değerlendirme Testi... 15 5 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK 10. Sınıf TARİH HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.6.2008 gün ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen 10. Sınıf Tarih dersi öğretim programına uygun hazırlanmıştır. PALME YAYINCILIK

Detaylı

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM G İ R İ Ş OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM YAKINDOĞU Yakındoğu: Önasya,Anadolu,Suriye,Filistin,İran,Mısır,Arap yarımadası ve Mezopotamya nın tamamını içine

Detaylı

10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları

10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları 2015 10. SINIF OSMANLI TARİHİ Ders Notları MURAT KILINÇ (Tarih Öğretmeni) I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE A-OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU B-OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ ( 1300-1453) A-OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( )

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579) İstanbul un fethi (1453) ile başlayıp Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüne (1579) kadar süren dönemdir. Dönemin ilk padişahı II. Mehmet'tir (Fatih). FATİH SULTAN

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK BCAL OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DERS NOTLARI Ders Öğretmeni: Vedat AKBULAK XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Balkanlar ve Avrupa: XIV. yüzyıl başlarında Avrupa devletleri, henüz siyasi birliklerini

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Osmanlı Dönemi Başlangıcı : Edirne nin Fethi......... 4 0.2 Padişahlar Döneminde

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluş Dönemindeki fetih politikasının genellikle batıya yönelik olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz A) Tekfurların halka baskı yapmasıyla

Detaylı

1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE ( )

1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 1. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) Yukarıdaki görsellere bakarak Osmanlıların takip ettikleri imar politikası hakkında neler söyleyebilirsiniz? NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bu ünitenin sonunda: 1. XIV. yüzyıl

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ. Soru: Aşağıdakilerden hangisi XIV. Yy da Anadolu da bulunan siyasi güçlerden biri değildir?

OSMANLI DEVLETİ. Soru: Aşağıdakilerden hangisi XIV. Yy da Anadolu da bulunan siyasi güçlerden biri değildir? OSMANLI DEVLETİ Soru: Aşağıdakilerden hangisi XIV. Yy da Anadolu da bulunan siyasi güçlerden biri değildir? A) İlhanlılar B) Bizans İmparatorluğu C) Karamanoğulları Beyliği D) Altın Orda Devleti E) Trabzon

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV 56 3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV Haritada işaretlenen Ankara şehrinin bulunduğu Bölüm ü bir dizi seçenek arasından

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER II. MEHMET (1451-1481) Babası II. Murat ın ölümü üzerine tahta geçen II. Mehmet babası zamanındaki antlaşmaları yeniledi. Daha önce kuşatılan ve alınamayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ GİRİŞ:Anadolu (Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle batı Anadolu da beylikler arasında, Türk birliğini yeniden

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NDE FETİH HAREKETLERİ

OSMANLI DEVLETİ'NDE FETİH HAREKETLERİ OSMNLI EVLETİ'NE FETİH HREKETLERİ II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) önemi (5-) II. Murat'ın ölümünden sonra, tahta, oğlu II. Mehmet ikinci defa geçti. 5 yılında genç yaşta Osmanlı tahtına geçen II. Mehmet

Detaylı

Yayın no: 109 OSMANLI TARİHİ -1

Yayın no: 109 OSMANLI TARİHİ -1 Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

3. HAFTA. OSMANLI BEYLĐĞĐ NĐN KURULUŞU ve GELĐŞĐMĐ

3. HAFTA. OSMANLI BEYLĐĞĐ NĐN KURULUŞU ve GELĐŞĐMĐ 3. HAFTA OSMANLI BEYLĐĞĐ NĐN KURULUŞU ve GELĐŞĐMĐ ÖNERĐLEN OKUMALAR: -Sander, Oral, Anka nın Yükselişi ve Düşüşü, Ankara, Đmge. (Birinci Bölüm) -Timur, Taner, Osmanlı Toplumsal Düzeni, Ankara, AÜSBF, 1979.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

TOKİ ANADOLU LİSESİ BEYLİKTEN DEVLETE HAZIRLAYAN HÜSEYİN GÜNDÜZ

TOKİ ANADOLU LİSESİ BEYLİKTEN DEVLETE HAZIRLAYAN HÜSEYİN GÜNDÜZ TOKİ ANADOLU LİSESİ BEYLİKTEN DEVLETE HAZIRLAYAN OSMANLI DEVLETİ OSMANLI DEVLETİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Tek bir hanedanın ömür sürdüğü en uzun süreli devlettir. Halifelikle yönetilen tek Türk devletidir.

Detaylı

3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK. GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Islahat Fetih Değer

3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK. GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Islahat Fetih Değer 3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK KAZANIMLAR 1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir. 2. Kanıtlara

Detaylı

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600)

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600) TARĠH DERSĠ (10. SINIF) ÖĞRETĠM PROGRAMI ÜNĠTELER VE SÜRELERĠ Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2 Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih'in Askerî ve İdarî Vasıfları > Fatih, büyük hayallerin ve geniş coğrafyaları fethetmeyi öngören hedeflerin insanıydı. Fatih Sultan Mehmed'in

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 1. Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması, I. merkeziyetçi anlayışın güç kazanması, II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması,

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 5.Hafta SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurduğu dört büyük imparatorluktan (Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı) üçüncüsüdür. İslam

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Umut Benzer Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi 10-FEN-A 54

Umut Benzer Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi 10-FEN-A 54 Umut Benzer Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi 10-FEN-A 54 Sayfa 2 Osmanlı Devleti nin kısa zamanda gelişip büyümesinin nedenlerini anlamak için öncelikle Osmanlı Devleti nin tarihi hakkında kısa bir

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞU* 1

OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞU* 1 OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞU* 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü A) OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞ DÖNEMİ XIII. yy Anadolusu nun siyasi çehresini şekillendiren Anadolu Türk Beyliklerinden

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur.

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur. 3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU-ANAYURT Anadolu ya ilk Türk akınları: à IV.yy.da Hunlar VI yy.da Sabarlar ( Sibirler) tarafından yapılmıştır. à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı