Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları. Biogas Production in Tokat Domestic Wastewater Treatment Plant

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları. Biogas Production in Tokat Domestic Wastewater Treatment Plant"

Transkript

1 Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları Mehmet Metin ÖZGÜVEN 1, Muzaffer Hakan YARDIM 1 Alim ÇİĞDEM 2, Talip KURU 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tokat 2 Tokat Belediyesi, Tokat Evsel Atıksu Arıtma Tesisi, Tokat Özet: Organik atıkların havasız ortamda biyokimyasal dönüşümler sonucu bakteriler tarafından parçalanmasıyla, yanıcı bir gaz karışımı olan biyogaz elde edilmektedir. Biyogaz üretiminde kullanılabilen organik atıklar ise çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada, atıksu arıtma tesisi atıklarından biyogaz üretimi konusu incelenmiştir. Bu amaçla Tokat Belediyesi sınırları içinde Taşlıçiftlik Mevkii nde kurulmuş olan, Tokat Evsel Atıksu Arıtma Tesisi tanıtılacak olup, tesiste var olan bölümler ve biyogaz üretimi yapılıncaya kadar geçen aşamalar hakkında bilgi verilmektedir. Bu tesiste üretilen biyogaz, tesisin ısı enerjisi ihtiyacının tamamını karşılamaktadır. Ayrıca tesisin 2012 yılı ilk altı ayının elektrik enerjisi ihtiyacının %44 lük kısmı biyogazdan elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: Biyogaz, atıksu arıtma tesisi, arıtma çamuru Biogas Production in Tokat Domestic Wastewater Treatment Plant Abstract: Biogas, a combustible gas mixture, is obtained from the biochemical conversions of organic waste which is broken down by the bacteria in an airless environment. Organic wastes are used in the production of biogas vary. In this study, It is studied the issue of biogas production from wastewater treatment plant. For this purpose, Tokat Domestic Wastewater Treatment Plant, established in Taşlıçiftlik location within the boundaries of the Municipality of Tokat, is introduced and provided information about its sections and stages until the production of biogas is made. The Biogas produced in this plant is used to meet the total heating energy needs and partial electric energy needs of the facility. Key words: Biogas, wastewater treatment plant, sewage sludge Giriş Biyogaz bitki, hayvan ve insan kaynaklı atıklar gibi organik maddelerin havasız ortamlarda fermantasyonu sonucu oluşan ve bileşiminde %50-80 metan, %50-20 karbon dioksit ve az miktarda hidrojen sülfür, hidrojen, karbon monoksit ve azot bulunan renksiz ve yanıcı bir gaz karışımıdır. Biyogazın içerdiği gazların bileşimi ise reaktöre beslenen maddenin özelliklerine, maddede bulunan bileşenlerin kimyasal yapısına, sıcaklığa, hammaddenin nemine, reaktöre yükleme hızına, sistemin işletim şartlarına ve reaktördeki bakteriyel faaliyetlere bağlı olarak değişmekte, bu da biyogazda bulunan CH 4 derişimini etkilemektedir (Karim et al., 2005; Anonymous, 2009). Biyogaz üretim miktarının da sıcaklık artış ve azalmalarında azaldığı, sıcaklığın tekrar optimum sıcaklıklara getirilmesi ile maksimuma ulaştığı belirtilmektedir (Ahn and Forster, 2002) Evsel ve endüstriyel atık suların da arıtılması sırasında organik yükü fazla olan ve arıtma çamuru denilen atıklar da üretilmektedir. Arıtma çamuru, 5 Nisan 2005 tarihli ve sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atık suların, fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemleri sonucunda ortaya 459

2 çıkan, suyu alınmış, kurutulmuş çamur olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2005). Başka bir ifadeyle de evsel veya endüstriyel atıksuların fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle arıtılması sonucu üretilen sıvı veya yarı katı maddelere, uygulanan arıtma yöntemine bağlı olarak katı madde içeriği değişmekte olan ve genel bir yaklaşım olarak kütlece %0,25-12 katı madde içeren sulu karışımlara arıtma çamuru denilmektedir (Filibeli, 2005). Anaerobik işlem, moleküler oksijen yokluğunda organik maddelerin biyokimyasal parçalanması olarak tanımlanmaktadır. Anaerobik işlem; hidroliz, asit oluşumu ve metana dönüşüm olmak üzere üç basamaktan oluşmaktadır. Anaerobik çürüme işleminde organik maddeler biyolojik olarak parçalanarak son basamakta CO 2 ve CH 4 e dönüşmektedir (Speece, 1996; Filibeli vd., 2000). Evsel atıksu arıtma çamuru ve belediye katı atığının kullanıldığı bir çalışmada anaerobik işlemle biyogaz üretimi araştırılmıştır. Kesikli bir reaktör kullanılan çalışmada oda sıcaklığından 36 C ye kadar 25 günlük bekleme süresince işlemler yapılmıştır. Farklı organik beslemelerinin yapıldığı (0,5-1,0-2,3-2,9-3,5 ve 4,3 kg VS/m 3 d karışım) evsel çamur ve katı atık karışımından biyogaz üretimine bakılmıştır. Maksimum biyogazın 0,36m 3 /kg ile 2,9 kg VS/m 3 d beslemenin yapıldığı çamurda olduğu saptanmıştır. Ayrıca toplam katının %87,6, uçucu katının %88,1 ve KO" nin %89,3 azaltıldığı rapor edilmiştir (Elango et. al., 2007). Tokat Atıksu Arıtma Tesisi (TAAT), Taşlıçiftlik Mevkii nde yaklaşık olarak m² bir alanı kapsamaktadır. Arıtma tesisi kişilik nüfusa ve nüfus eşdeğeri endüstriyel faaliyet için fiziksel ve biyolojik kademeli bir biyolojik azot giderme (BNR) tesisi olmuştur (Kademe1). Arıtma tesisi kişi ve nüfus eşdeğeri endüstriyel faaliyet artışına cevap verebilmektedir (Kademe2). Endüstriyel katkıyı da içeren tesis kapasitesi Çizelge 1 de verilmektedir: Çizelge 1. Tesis kapasitesi PARAMETRE Atıksu (ortalama) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI 5 ) Toplam Askıda Katılar (AKM) Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Toplam Fosfor MİKTAR m 3 /gün kg/gün kg/gün kg/gün kg/gün 344 kg/gün TAAT kaba ızgara, pompa istasyonu, ince ızgara, kum tutucu, ön çöktürme havuzu, biyolojik havuzlar, son çöktürme havuzu, çamur yoğunlaştırma, havasız çamur çürütme, susuzlaştırma, kurutma ve çamur depolama ünitelerinden oluşmaktadır. Tesis ana ekipmanların kontrolü ve tesisin izlenmesi amacıyla Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) sistemini içeren bir kontrol ve otomasyon sistemiyle donatılmıştır. Arıtma tesisinin proses seçimi ve tasarımı Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatı dikkate alınarak yapılmıştır. Hedeflenen çıkış suyu kalitesi ile seçilen TAAT nin işletmeye alınmasından itibaren atıksuların deşarj edildiği, evsel ve endüstriyel atıksu deşarjları nedeniyle yüksek derecede kirlenmiş olan Yeşilırmak nehrine atılan kirlilik yükünde azalma (%84 KOI, %92 BOI 5, %90 TAKM) olmuş ve su kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca önerilen deşarj kriterlerine ek olarak 2 mgn/l amonyak azotu konsantrasyonu ve %60 ın üzerinde oksijen doygunluğu elde edilmiştir. Arıtılmış atıksuların Yeşilırmak Nehri ne deşarj edilmesi nedeniyle giderilmesi gereken, BOI 5, KOI, TAKM ve ph parametreleri ile birlikte alıcı ortamlardaki canlı yaşamını korumak amacıyla amonyak parametresinin de giderilmesi sağlanmıştır. Amonyak oksidasyonunun arıtma tesisinde gerçekleştirilmemesi durumunda su 460

3 ortamındaki amonyak konsantrasyonu ve kirlilik seviyesine yükselebilecek veya alıcı ortamlarda meydana gelecek nitrifikasyon nedeniyle oksijen dengesi bozulacak ve ekosistem etkilenecektir. Bu noktadan hareketle tasarıma esas olacak deşarj standartlarına amonyum azotu ve oksijen parametreleri ilave edilmiştir. Tesiste uygulanan prosesler sonucu inorganik ve organik nitelikte arıtma çamurları oluşmaktadır. Tesis faaliyetlerinden kaynaklanan katı atıklar; ızgara ve kum tutucularda tutulan inorganik katı atıklar ile ön çöktürme ve son çöktürme havuzlarında tutulan inorganik ve organik çamurlardan oluşmaktadır. Anaerobik çürütücüde oluşacak biyogaz, tesisin işletilmesi sırasında gerekli enerji ihtiyacı, elektrik enerjisi olarak sağlanmaktadır. Ayrıca tesis idare binasının ısıtılması için kalorifer yakıtı olarak biyogaz kullanılmaktadır. Sistemin herhangi bir nedenle arıza yapması durumunda üretilen biyogaz, enerji amaçlı kullanılamayacağı için yakma bacasında yakılmaktadır. Tokat Atıksu Arıtma Tesisinin Kısımları TAAT ne 5 farklı bölgeden kollektörler aracılığı ile atıksu alımı Şekil 1 de görülen boşluktan sağlanmaktadır. Atıksu kaynakları: Tokat Organize Sanayi Bölgesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Merkez Bölgesi, Askeri Alay ve Karşıyaka Mevkii Şekil 1. Atıksu giriş alanı TAAT nde herhangi bir hata veya sorun oluşması, kullanılan proseslerin veya cihazların arızalanması durumunda atıksu tesise alınmadan direkt olarak Şekil 2 de görülen deşarj boşluğundan Yeşilırmak nehrine doğrudan tahliye edilmektedir. Şekil 2. Deşarj boşluğu Tesiste girdi olarak kullanılan atıksuyun kokusunun çok fazla olması göz önünde bulundurularak tesise Şekil 3 deki koku emici bir boru konularak atıksuyun kokusu %15-30 oranında azaltılmaktadır. 461

4 Şekil 3. Koku emici boru TAAT nde iki adet Şekil 4 deki kaba ızgara bulunmaktadır. Kaba ızgaralar atıksuyun içerisinde bulunan büyük ebatlı parçaların tesise girişini engellemektedir. Böylece bu maddelerin tesiste sıkışma, korozyon gibi olumsuz etkileri azaltılmaktadır. Kaba ızgaraların üzerinde birikmiş olan atıklar, bantlı taşıyıcının üzerine boşalmaktadır. Şekil 4. Kaba ızgara Izgaraların üzerinde bulunan paletlerin ızgara yüzeyini sıyırması sonucu atıklar bantlı taşıyıcı sisteminin üzerine bırakılmaktadır. Bantlı taşıyıcı sonsuz bant sistemi ile çalışmakta ve bandın hareketi sayesinde atık cisimler Şekil 5 de görülen pencere açıklığının alt kısmında bulunan çöp konteynerlerine bırakılmaktadır. Şekil 5. Bantlı taşıyıcı Şekil 6 daki ince ızgaranın üzerinde bulunan 5mm çapındaki delikler sayesinde tesisin içerisine 5mm çapından daha büyük olan cisimlerin girişi engellenmektedir. Böylece tesiste 462

5 korozyon ve sıkışmanın minimize edilmesi sağlanmaktadır. Burada tutulan cisimler ise kaba ızgaralarda olduğu gibi paletler yardımı ile helezon taşıyıcıya iletilmektedir. Şekil 6. İnce ızgara İnce ızgaraların üzerinde bulunan paletler sayesinde 5mm çapından daha büyük çapta olan cisimler Şekil 7 deki helezon taşıyıcıya iletilmektedir. Helezonlu taşıyıcı bu tip cisimleri sıkıştırma işlemine tabi tutarak elde edilen suyun tesis içerisinde yoluna devam etmesini geriye kalan suyu alınmış posanın ise çöp konteynerlerine deşarjını sağlamaktadır. Şekil 7. Helezon taşıyıcı İnce ızgaralardan geçen atıksu yerin 3 m altında bulunmaktadır. Şekil 8 de görülen 4 adet terfi pompası sayesinde 6.5 m derinlikte bulunan su 4 m yüksekliğe basılmaktadır. Bu işlemin yapılması ile tesiste suya tekrar hareket vermeye ihtiyaç duyulmamaktadır ve bu sayede de hem enerji hem de daha fazla makina kullanılmaması sağlanmaktadır. 4 m yüksekliğe basılan su bundan sonrasında kendi potansiyel enerjisi sayesinde yoluna devam etmektedir. Tesiste kullanılan suyun içerisinde bulunan kimyasallar, suyun kokmasına neden olmaktadır. Bu sebepten ötürü sistemde, ilk önce koku almayı sağlayan bir koku emici boru ve koku azaltan blok yer almaktadır. Şekil 9 da görülen koku azaltan blok sayesinde suyun kokusu tamamen olmasa da kısmen azaltılmaktadır. Şekil 10 da verilen kum ve yağ tutucu havuzda suyu içerisinde bulunan cisimlerin özkütle ve ağırlık farkları kullanılarak verilen hava sayesinde çöktürme ve yüzdürme işlemleri uygulanmaktadır. Bu havuzun derinliği 6.5m dir. Havuzun ortasından sürekli olarak hava basılarak yağ ve köpüğün su yüzeyine, kum vb. maddelerin ise ağırlıklarından dolayı suyun altına yani havuzun tabanına itilmesi sağlanmaktadır. 463

6 Şekil 8. Terfi pompaları Şekil 9. Koku azaltan blok Şekil 10. Kum ve yağ tutucu havuz Parşal savağı kum ve yağdan kısmen arınmış suyun dinlendirildiği kısımdır ve üzerinde tesise giren suyun debisini ölçmek için ultrasonik debimetre bulunmaktadır (Şekil 11). Tesise günlük olarak ortalama m 3 atıksu girdiği ultrasonik debimetre yardımı ile hesap edilmektedir. Burada dinlendirilen su ise tekrar kendi cazibesiyle ön çökertme dağıtım yapısına doğru yol almaktadır. Tesiste 3 adet Şekil 12 de görülen ön çökertme yapısı bulunmaktadır. Parşal savağından gelen ve debisi ölçülen atıksuyun ön çökertme yapılarına gitmeden önce uğradığı son yer bu yapıdır. 2 dağıtım boşluğundan 2 çökertme havuzuna da aynı oranlarda atıksu iletimi sağlanmaktadır. 464

7 . Şekil 11. Parşal savağı ve ultrasonik debimetre Şekil 12. Ön çökertme dağıtım yapısı TAAT nde 3 adet ön çökertme havuzu bulunmaktadır. Bu havuzda suyun içerisinde bulunan küçük moleküllerin ve çamurun çöktürülmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Şekil 13 de görülen ön çökertme havuzunda bulunan mikser, havuzun etrafını 30 dakikada dolaşarak karıştırmaktadır. Bu karıştırma işlemi sayesinde dibe çöken çamurun pompalara iletimi sağlanmakta ve yüzeyde toplanan hafif katı atıklar bir sıyırıcı aracılığı ile toplanmaktadır. Şekil 13. Ön çökertme havuzu Şekil 14 deki havalandırma havuzuna biyolojik arıtma havuzu da denilmektedir. Bunun sebebi bu havuzda nitrifikasyon ve denitrifikasyon işlemleri gerçekleşmektedir. Bu havuzun derinliği de 6.5 m dir ve blover (havalandırma) binasından borular yardımıyla getirilen hava 465

8 sürekli olarak havuzun tabanından dairesel difüzörlerle havuza verilmektedir. Bu havuzda hem O 2 li (aerob) hem de O 2 siz (anaerob) koşullarda çalışabilen farklı çeşitlerde bakteriler biyolojik aktivite gerçekleştirmektedir. Şekil 14. Havalandırma (biyolojik işlem) havuzu Şekil 15 deki son çökertme havuzu, atıksuyun son kez çökertme işlemine tabi tutulduğu yerdir. Bu havuzun derinliği 6.5 m dir ve yüzeyde kalan su Yeşilırmak nehri ne deşarj edilirken tabanda kalan çamur ve tabana yakın bulunan çamurlu su yoluna devam ettirilmektedir. Şekil 15. Son çökertme havuzu Havalandırma havuzunda biyolojik işleme tabi tutulduktan sonra atıksu yine kendi cazibesiyle geri devir havuzu na gelmektedir (Şekil 16). Burada suyun %75 lik kısmı pompalar yardımıyla tekrar havalandırma havuzuna, geriye kalan kısmı ise yoğunlaştırma işlemi uygulanmak üzere önce mekanik yoğunlaştırıcılara daha sonra ise homojenizasyon tankına iletilmektedir. Şekil 16. Geri devir havuzu 466

9 Geri devir havuzundan gelen ve biyolojik işleme tabi tutulmuş olan atıksu Şekil 17 deki homojenizasyon tankına gelmektedir. Havuz içerisinde bulunan mikserler ile sürekli karıştırma işlemi yapılmaktadır. Şekil 17. Homojenizasyon tankı Şekil 18 deki havuz, çamurun depo edildiği bir tank görevi görmektedir. Üzerinde görülen borular ise besleme pompasına ait borulardır yani digester yapısına iletilen çamur bu tanktan alınmaktadır. Şekil 18. Çamur depolama tankı Şekil 19 da verilen besleme pompalarının vazifesi günlük olarak digester yapısını beslemek yani çamur ilavesi sağlamaktır. Günlük olarak digestere çamur depolama tankından 200 m 3 çamur ilavesi sağlanmaktadır. Şekil 19. Besleme pompaları Şekil 20 deki geri dönüş pompasının görevi, digesterin alt kısmından soğuk haldeki çamuru alarak eşanjör sistemine doğru iletimini sağlamak ve daha sonra ısıtılan çamuru digesterin orta kısmından tekrar digestere vermektir. Digesterin iç sıcaklığının sürekli olarak 467

10 35 0 C olması istenmektedir. Biyogaz eldesi için digesterin iç sıcaklığının korunması şarttır bu sebepten geri dönüş pompası çok önemli rol oynamaktadır. Şekil 20. Geri dönüş pompası Eşanjör düzeneği, çift boru bulunduran bir sistem olduğundan dolayı sisteme çift boru sistemi de denilmektedir. Şekil 21 de verilen eşanjördeki kıvrımlı borunun içerisinde 2 adet boru bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi kazandan diğeri ise geri dönüş pompasından gelen borudur. Kazandan gelen ve içindeki sıcak sudan dolayı sıcak olan boru ile digesterden geri dönüş pompasının yardımı ile gelen ve çamur ihtiva eden borunun kıvrımlar içerisinde temas etmesi sonucu su taşıdığı ısı enerjisini çamura transfer ederek çamurun ısıtılmasını sağlamaktadır. Soğuyan su ısıtılmak üzere tekrar kazana ısınan çamur ise digestere gönderilmektedir. Şekil 21. Eşanjör (çift boru) Tesiste bulunan ve Şekil 22 de görülen kazan sadece eşanjörün değil bütün tesisin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Kazan fuel-oil veya tesiste üretimi gerçekleştirilen CH 4 (Metan) ile çalışabilmektedir. Kazan saatlik olarak ortalama m 3 biyogaz harcamaktadır. Şekil 22. Kazan 468

11 Tesiste üretilen gazı depolamak amacı ile bir biyogaz tankı bulunmaktadır. Bunun için hacmi 1500 m 3 olan çift cidarlı balon şeklinde bir tank seçilmiştir. Çift cidarlı olmasının sebebi biyogazın sıkıştırılmasının tehlikeli olmasıdır. Şekil 23 de görülen fanlar sayesinde iki cidar arasındaki boşluğa sürekli olarak hava giriş çıkışı sağlanarak iç cidara esneklik kazandırılmaktadır. Böylece biyogazın sıkışması engellenmektedir. Balon hacminin 1500 m 3 olmasına karşın bu tankın doluluk oranı %90 ın üzerine çıkmayacak şekilde kontrol altında tutulmaktadır. Şekil 23. Biyogaz tankı (balon) TAAT nde motoru 8 silindirli olan ve Şekil 24 de görülen Alman yapımı bir jeneratör bulunmaktadır. Saatte 330 kw enerji üretim kapasitesine sahip olan bu jeneratör 128 m 3 biyogaz tüketmektedir. Bu jeneratör hem kendi paneli ile manuel kodlama ile hem de Scada otomasyon sistemi ile kontrol edilebilmektedir. Şekil 24. Jeneratör Şekil 25 deki meşale, biyogaz tankında bulunan fazla gazı yakmak için sisteme eklenmektedir. Olası patlamaların önüne geçmek amacı ile biyogaz tankının hacminin %90 ından fazlası bu meşale kullanılarak yakılmaktadır. Şekil 25. Meşale 469

12 Tesiste bulunan ilk ızgara haricindeki bütün proses de cihazlar Scada otomasyon sistemi sayesinde Şekil 26 da görülen üç adet bilgisayar ve bir adet pano kullanılarak kontrol altında tutulabilmektedir. Bu da hem iş gücü, işçi sayısı, çalışma kolaylığı rapor alabilme ve kesin sonuç gibi kolaylıklar sağlamaktadır. Şekil 26. Scada otomasyon odası Biyogaz Oluşumu ve Elektrik Üretimi Tesiste biyogaz elde edebilmek amacı ile atıksulardan elde edilen çamur kullanılmaktadır. Fakat ne kadar sudan ne kadar çamur elde edilebileceği hesaplanamamaktadır. Bunun sebebi ise tesiste girdi olarak kullanılan atıksuların ihtivasının değişmesidir. 1 kg çamurdan 366 lt biyogaz üretilmektedir. Günlük olarak oksijensiz çamur çürütme tankına (digester) 200 m 3 çamur ilave edilmektedir. Bu işlemi besleme pompaları gerçekleştirmektedir. Digesterin içerisinde anaerobik ortamda çalışabilen termofilik bakteriler bulunmaktadır. Bu bakteriler metan gazı oluşumundan sorumludur. Digesterin toplam hacmi 4500 m 3 tür. İçerideki çamurun eşanjör sistemi sayesinde ısıtılması ile beraber biyogaz tankına gaz dolmaya başlar. Yaz ayları daha sıcak olduğundan yaz mevsiminde biyogaz eldesinde bir artış gözlenmektedir. Biyogaz artışı ile beraber elektrik eldesi de artmaktadır. Kışın ise kazan sürekli olarak kullanımdadır. Kazan sadece çamur ısıtmada değil tüm tesisin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Kazan fuel-oil veya metan gazı ile çalışmaktadır ve saatlik olarak m 3 gaz kullanmaktadır. Tesiste günlük olarak kw arası elektrik tüketimi vardır buna karşın tankta bulunan gaz oranına bağlı olarak tesiste bulunan jeneratör saatlik olarak 330kW elektrik üretebilmektedir. Bu da işletmeye maddi açıdan önemli bir katkı sağlamaktadır. Stabil Çamur Oluşumu Digesterde kullanılan çamur (birim çamurun biyogaz üretimi için ekonomik ömrü gün arası olarak kabul edilir) veya homojenizasyon tankından gelen çamur susuzlaştırma bloğuna girmektedir. Bu blokta 2 adet makina bulunmaktadır. Bunlardan ilki; mekanik yoğunlaştırıcıdır. Bu makina flotlama işlemi yaparak çamurun su oranını %1-2 den %4-5 e çıkarmaktadır. Kullanılan diğer makina ise belt press makinasıdır. Bu makina ise pres yani sıkma işlemi yaparak çamuru kurutur ve çamur keki veya stabil çamur denilen hale getirmektedir. Atıksu arıtma tesislerinde, arıtma işlemleri sonucunda oluşan arıtma çamurlarının anaerobik yöntemlerle stabilizasyonu; atık bünyesindeki organik madde içeriği ve patojen mikroorganizma konsantrasyonunun azaltılması amacıyla günümüzde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Anaerobik çürüme uygulamasının derecesine bağlı olarak çok faydalı bir son ürün olan ve temiz enerji kaynağı olarak nitelenen biyogaz eldesi mümkün olmaktadır. Anaerobik çürüme prosesinin oldukça yavaş bir süreç olması ve çürüme sonrasında organik maddelerin tümüyle parçalanamaması nedeniyle tam stabilizasyonun sağlanamaması ve elde edilen biyogaz miktarının az olması araştırmacıları anaerobik çürümeyi hızlandıracak ve 470

13 stabilizasyon derecesini artırmayı sağlayacak yeni yöntemler geliştirmeye yöneltmiş ve çamur ön arıtımı amacıyla kullanılan bir yöntem olarak çamur dezentegrasyonu geliştirilmiştir. Dezentegrasyon işleminde, çamura uygulanan gerilmeler sayesinde çamur flok yapısı bozulmakta, mikroorganizma hücre duvarları parçalanmakta, hücre içeriğindeki organik çamur bileşenleri sıvı faza geçmektedir. Dezentegrasyon sonucunda, çamur katılarının organik madde içeriği en aza inmekte, dolayısıyla daha düşük miktarda ve daha stabil bir çamur eldesi mümkün olmaktadır (Filibeli ve Kaynak, 2006). Literatür Listesi Ahn, J-H., Forster, C.F., The effect of temperature variations on the performance of mesophilic and thermophilic anaerobic filters treating a simulated papermill wastewater, Process Biochemistry, 37: Anonim, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", Resmi Gazete, sayı: 25777, tarih 5 Nisan 2005, Ankara. Anonymous, U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Clearinghouse, Methane (Biogas) from Anaerobic Digesters, (2009) Elango, D., Pulikesi, M., Baskaralingam, P., Ramamurthi, V. and Sivanesan, S., Production of biogas from municipal solid waste with domestic sewage, Journal of Hazardous Materials, 141, Filibeli, A., Büyükkamacı, N., Ayol, A Anaerobik Arıtma, DEÜ, Müh. Fak.Yayınları, No:280, İzmir. Filibeli, A., Arıtma Çamurlarının İşlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Müh.Fak. Yayınları, No:255, ISBN , s254, İzmir. Filibeli, A. ve Kaynak, G.E., Arıtma çamuru miktarının azaltılması ve özelliklerinin iyiştirilmesi amacıyla yapılan ön işlemler. İTÜ Dergisi. Cilt:16, Sayı:1-3, 3-12, İstanbul. Karim, K., Klasson, T., Hoffmann, R. and Al-Dahhan, M.H., Anaerobic Digestion of Animal Waste: Effect of Mixing, Bioresource Technology, 96, Speece, R.E., Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewater. Arche Press, Tennesse, 394s. 471

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1 Projenin Tanımı, Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus, İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ataköy de keyfi yeniden başlıyor... İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüp - İSTANBUL Telefon:

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ Resmi Gazete : 7.1.1991 tarih ve 20748 sayı Kanuni Dayanağı: 4.9.1998 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ

KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ ARAŞTIRMA MAKALESİ KATI ATIK DEPO GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İKİ ÖRNEK: İSTANBUL VE BURSA TESİSLERİ Naim SEZGİN*, H.Kurtuluş ÖZCAN*, Kamil VARINCA**, Mehmet BORAT* * İstanbul

Detaylı

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei 3. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 3 rd Turkish-German Water Partnership Days 25-26 09 2013 - İzmir Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ SULUOVA (AMASYA) BESİCİLER BİRLİĞİ (SBB) BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MERKEZİ BİYOMETAN TESİSİ (MBT) FİZİBİLİTE RAPORU CİLT II BİOSFER Danışmanlık

Detaylı

Turizm Bölgelerinde Atıksu Arıtımı, Katı Atık Yönetimi ve Enerji Kazanımına Bütünleyici Bakış: MODULAARE

Turizm Bölgelerinde Atıksu Arıtımı, Katı Atık Yönetimi ve Enerji Kazanımına Bütünleyici Bakış: MODULAARE Turizm Bölgelerinde Atıksu Arıtımı, Katı Atık Yönetimi ve Enerji Kazanımına Bütünleyici Bakış: MODULAARE An Integrated Approach on the Wastewater Treatment, Solid Waste Disposal and Energy Recovery in

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı