Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri"

Transkript

1 F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3), , 23 Özet Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri Yavuz DEMİRCİ ve Yusuf SAATÇİ *Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ Araştırma mezofilik sıcaklıkta (ortalama 37 C) çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi nin Anaerobik çamur çürütücü kısmında yürütülmüştür. Deneysel çalışmalar günlük olarak yapılmış ve 6 ay sürdürülmüştür. Çürütücü girişinden ve çürütücü içerisinden alınan numunelerde TKM, AKM, UAKM, alkalinite, ph, toplam uçucu asit analizleri ve sıcaklık ile gaz ölçümleri yapılmıştır. Bulgular, ilgili literatür ışığında değerlendirilmiştir. Sonuçlar, hidrolik bekletme süresinin ortalama 2-22 gün, organik yükün kg UAKM/m 3 /gün ve çürütücülerdeki ph nın ortalama 7.3 olduğu şartlarda ideal gaz üretiminin sağlandığını göstermiştir. Ayrıca çürütücü içindeki uçucu askıda katı madde oranı (UAKM) ile oluşan gaz miktarları arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu ve UAKM miktarının artışına bağlı olarak gaz üretiminin arttığı saptanmıştır. Bulgular,.2 m 3 gaz/kg UAKM üretildiğini göstermektedir. Çürütücülerde toplam uçucu asit (TUA)/alkalinite oranı genellikle.1 in altında bulunmuştur. Ancak bu oranın.12 ye çıkmasıyla gaz üretiminin azaldığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Evsel atıksu arıtma çamuru, anaerobik arıtıma, organik yük, metan üretimi. The Effect of Various Load Parameters on System Effıcıency in an Anaerobıc Sludge Digestion System Abstract The study was carried out in the mesophilic (37 o C) anaerobic sludge digesters of Ankara-City Wastewater Treatment Plant. Experimental studies performed daily during six months. The analyses of total solids (TS), suspended solids (SS), volatile suspended solids, alkalinity and volatile acid (VA), and the measurements of ph, temperature and gas were done in samples taken from inlet and inside of the digesters. Conditions that the optimal gas was produced were: hydraulic retention time, 2-22 days; organic load, kg VSS/m 3.day;pH, 7.3. There was a linear relationship between the amounts of VSS and the produced gas. The gas increased due to the increase of the VSS. It was seen that the gas produced was.2 m 3 total gas/ kg removed VSS and the ratio of total volatile acid to alkalinity in the digesters was generally less than.1. But the gas production decreased while this value was.12 and over. Keywords: Sewage sludge, anaerobic treatment, organic load, methane production. 1. Giriş Evsel atıksuların arıtımında klasik aktif çamur sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, özellikle son çökeltim havuzlarında oluşan çamurun stabilizasyonu ayrı bir önem taşımaktadır. Anaerobik çürütücüler, arıtma çamurlarının biyolojik stabilizasyonunda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, organik maddeler * Bu çalışma Fırat Üniversitesi, Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (FÜBAP 56 sayılı proje))

2 Y. Demirci ve Y. Saatci mikroorganizmalar tarafından metan, karbondioksit ve düşük oranlarda hidrojen sülfür ve hidrojen gazlarına dönüştürülmektedirler [1]. Anaerobik arıtmada organik yüklemenin yaklaşık % 8 i metan ve karbondioksite indirgenirken, az miktarda çamur üretilir. Aerobik arıtmada ise organik yükün yaklaşık % 5 si biyomasa ve % 45 i karbondioksite dönüşür [2]. Evsel atıksu çamurlarının anaerobik arıtımı ile ilgili çeşitli araştırmalar yürütülmüştür. Ancak yapılan uygulamalar endüstriyel atıksulara göre oldukça sınırlı kalmıştır [3]. Kanalizasyon çamurlarının çürümesi iyi bilinen bir proses olmasına karşın, aktif çamur tesisi arıtma çamurlarının stabilizasyonu hakkındaki bilgiler tatmin edici değildir [2]. Kompleks organik maddelerin anaerobik ayrışması, seri ve paralel reaksiyonların çok basamaklı prosesi olarak tanımlanır. Birinci basamakta proteinler, karbonhidratlar ve lipitler gibi kompleks polimerik maddeler, hücre dışı enzimler tarafından aminoasitlere, basit şekerlere, gliserole ve uzun zincirli yağ asitlerine dönüştürülür. İkinci safhada nispeten basit çözünebilir bu bileşenler kısa zincirli yağ asitlerine, alkollere, hidrojene ve amonyağa fermente edilir veya anaerobik olarak oksitlenir. Kısa zincirli yağ asitleri (asetattan başka), asetat, hidrojen gazı ve karbondioksite dönüştürülür. Son olarak asetat, hidrojen ve karbondioksitten, metan üretilir [4]. Arıtma tesisi çamurlarının stabilizasyon derecesi çamurun BOİ 5 /KOİ oranı yerine uçucu askıda katı madde (UAKM) ve yağ-gres muhtevalarını incelemek suretiyle de belirlenebilir. Uygulamada, çamur çürütücü hacmi 37 o C lik bir sıcaklık ve 2 günlük çürütme süresine göre boyutlandırılmaktadır. Çürütme süresi arttıkça çamurun stabilizasyon derecesi de artmaktadır. Çamur çürütücülerde tank sıcaklığının o C olacak şekilde kontrolü sistem verimliliği bakımından çok önemlidir. Diğer önemli faktörler atığın bileşimi ve ph dır. Yüksek organik yüklerde metan üretimi durur. Çürütücü içerisinde oluşan asit birikimi sonucu gazdaki CO 2 yüzdesinin artışına sebep olmaktadır. İyi işletilen çamur çürütücülerde uçucu asit (UA) konsantrasyonu 1 mg Hac/l den ve CO 2 yüzdesi % 5 ten azdır [3]. Anaerobik çürütücülerde ph, karbon dengesi tarafından yönetilmektedir ve alkalinite tamponlama görevi yapmaktadır. Çürütücü verimi, girişteki uçucu asit (UA), alkalinite, asidite ve organik azot konsantrasyonları ile işletme şartlarına (sıcaklık, hidrolik bekletme süresi, geri devir ve/veya biyogazın geri döngüsüne) bağlıdır [5]. Arıtımın başarılı olması ve iyi bir karışım için sistemin yüksek hidrolik yüklerle beslenmesi gerekmektedir. İkinci kademe çürütücülerde, yüzey yükü oldukça önemlidir ve.5 m/s ten daha fazla yüzey yükünde askıda katı madde giderimi oldukça azalmaktadır [6]. Yüksek hızlı çamur çürütücülerde çamur yaşının 1-2 gün [3], çamur yükünün kg TUKM/m 3 /gün ve beslenen çamurun % TKM ( toplam katı madde) oranının 2-6 olması gerektiği vurgulanmaktadır. Uygun bir işletme verimi için, çürütücü içindeki alkalinitenin 2- mg/l olması ve UA/alkalinite oranının.1 değerini aşmaması belirtilmektedir [7]. Çeşitli parametrelerin sistem verimine ve gaz oluşumuna etkisini belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışma, Ankara Büyükşehir Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi nin çamur çürütme kısmında bulunan 8 adet çamur çürütücülerin 3. ve 4. çürütücülerinde yürütülmüştür. Elde edilen bulgular literatür değerleriyle kıyaslanmış ve aksaklıklar belirlenmiştir. 2. Materyal ve Metot 2.1.Çalışma Alanı ve Örnekleme Noktaları 338

3 Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri Yapımına 1992 de başlanan Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi, 1 Ağustos 1997 tarihinde işletmeye açılmıştır. Tesis, konutlardan ve endüstrilerden atıksuların tümünü arıtmak üzere tasarlanmıştır. Tesis kuru havalarda günde 76 m3, yağışlı havalarda 15 m3 atıksuyu arıtacak kapasitededir (Şekil 1). Çamur arıtma ünitesi, her biri 1125m3 hacminde, çapı 22.9 m ve yüksekliği m olan 8 adet silindirik beton çürütücülerden ibarettir. Yoğunlaştırıcılardan gelen ham çamuru optimum sıcaklığa getirmek için eşanjörler kullanılmaktadır. Isıtılan çamur eşanjörlerin yanında bulunan çevrim pompaları ile çürütücülere pompalanmaktadır. Çamurun sirkülasyonu, sistemde oluşan gaz vasıtasıyla sağlanmaktadır. Oluşan gaz, katıların çökelmesini önlemek için çürütücü tabanından üflenmektedir. Anaerobik çürütme işleminde elde edilen gaz, arıtma tesisindeki binaların ısıtılması için su ısıtma kazanlarında yakılmak ve çürütücülerdeki gaz sirkülasyon işlemi için kullanılmaktadır. Gaz enjeksiyon sisteminde kullanılmayan fazla gaz, çakıl filtrelerden geçirilerek her biri m3 lük alçak basınç gaz depolama havuzlarına doldurulmaktadır. Anaerobik çürütme işleminden sonra çürütülmüş çamur, yoğunlaştırıcılardan geçirilerek TKM konsantrasyonu % 6-7 düzeyine çıkarılmakta ve suyu alınmak üzere su alma istasyonuna ( bant presler) iletilmektedir. Her biri 1125 m3 hacme sahip olan 8 adet çürütücünün bulunduğu çamur çürütme sisteminde, 7 adet çürütücü sürekli çalıştırılmaktadır. Bu çalışma, 3. ve 4. çürütücüler üzerinde yürütülmüştür. Çamur örnekleri 3. ve 4. çürütücü girişi, çürütücü içi ve çürütücü çıkışından alınarak analiz edilmiştir. Gaz analizleri, gaz toplama tankından alınan numunelerle yapılmıştır. 339

4 Y. Demirci ve Y. Saatci Şekil 1. Arıtma tesisi akım şeması Analizler ve Analiz Metotları Her iki çürütücü girişinden, içinden ve çıkışından günlük olarak alınan numuneler analiz edilmiş ve çalışma 18 gün sürdürülmüştür. Sıcaklık, toplam katı madde (TKM), toplam uçucu katı madde (TUKM), alkalinite, ph ve toplam uçucu asit (TUA) analizleri Standart Metot lara göre yapılmıştır [8]. Oluşan gaz miktarları ve % gaz bileşimleri ise ATI Unicam Marka (61 Series) Gaz Kromatografisi ile tayin edilmiştir. 34

5 Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri 3. Bulgular ve Tartışma Çalışma süresince çürütücülerdeki çamurda yapılan analizler Şekil 2 ve Şekil 3 de toplu olarak görülmektedir. Öztürk [3], anaerobik arıtımda genel biyolojik arıtma prensibi olarak ph aralığının 6.7 ila 8. olması gerektiğini belirtmiştir. Bulgularımıza göre de, çalışma süresince her iki çürütücü çamurunun ph ı arasında değişmekte olup, ortalama ph 7.3 olarak tespit edilmiştir. Şekil 2. Çürütücülerde ph ve alkalinite değişimi. Her iki çürütücü içerisinden alınan çamur örneklerinin analizleri, alkalinitenin çalışma süresi boyunca mg CaCO3/L arasında değişim gösterdiğini ortaya koymuştur. 3.ve 4. çürütücülerde çalışmanın ilk 13 gününde alkalinite değeri mg/l nin üzerinde iken daha sonra 25- mg CaCO3/L aralığında görülmektedir. Lettinga [9], anaerobik sistemlerde tamponlama kapasitesinin sağlanabilmesi için alkalinitenin 15 mg/l CaCO3 ın üzerinde olması gerektiğini vurgulamaktadır. Çürütücülere giren çamurda toplam katı madde oranı % arasında değişim göstermektedir. Benzer bir çalışmada çürütücülere giren çamurun toplam katı madde oranının % 4 civarında olması gerektiği vurgulanmaktadır [1]. Çalışmamızda TKM oranının düşük çıkması tamamen atıksuyun özelliğinden kaynaklanmaktadır. Her iki çürütücüde TUKM oranı ise % arasında değişmektedir. Her iki çürütücüde asetik asit cinsinden belirtilen TUA konsantrasyonları 1-35 mg/l arasında değişmektedir (Şekil 4). Öztürk [3], anaerobik arıtım için TUA konsantrasyonun 1-15 mg/l aşmaması gerektiğini, bu değerlerin üzerinde muhtemel zehirlilik etkisinin görüleceğini belirtmektedir. Schober ve diğ. [2] ise, TUA konsantrasyonunun 22 mg/l olduğu şartlarda organik yükün azaltılması gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışmamız süresince TUA konsantrasyonunun bu değerin çok altında (4 mg/l den az) olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü çürütücüde ilk 9 günde günlük gaz üretimi -55 m 3 iken 9-14 gün arasında bu değer m 3 ün altına düşmüştür. Üçüncü çürütücüde ölçülen gaz miktarının düşmesinin sebebi, günler arasında çürütücü üzerinde kalın bir örtü tabakasının oluşması ve bu tabakanın alınması için çürütücü kapağının sıkça açılması ile açıklanabilir. 341

6 Y. Demirci ve Y. Saatci Üçüncü çürütücüde ölçülen gaz miktarı 13. günden itibaren artmaya başlamış ve 14. günden sonra kararlı duruma gelmiştir. Dördüncü çürütücüde günlük gaz üretiminin 45- m 3 arasında değiştiği tespit edilmiştir (Şekil 4). TKM, % 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Gün TUKM, % TUKM, % Gün Gün Şekil 3. Çamurun TKM ve TUKM yüzdesi. 342

7 Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri 4 4 TUA, mg/l TUA. mg/l Gün Gün 7 Gaz üretimi, m 3 /gün Gün Şekil lerde TUA konsantrasyonu ve toplam gaz üretim. Çalışma süresince çürütücülere verilen organik yük TUKM cinsinden belirlenmiştir. Organik yükleme oranı kg TUKM/m 3 /gün arasında değişmektedir. Organik yükleme oranının kg TUKM/m 3 /gün arasında olduğu şartlarda gaz üretimi çürütücü başına.25 m 3 gaz / kg TUKM civarındadır (Şekil 5). Organik yükün.8 kg TUKM/m 3 /gün değerinin altına düşmesi halinde ise gaz üretimi hızla azalmaktadır. 3. reaktörde organik yükün kg TUKM/m 3 /gün aralığında olması halinde TUKM nin gaza dönüşüm oranı hızlı bir artış göstermektedir. Long [7] tarafından yapılan bir çalışmada, yüksek hızlı çamur çürütücülerde organik yükün kg TUKM/m 3 /gün olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışma süresince elde edilen bulgulara göre en fazla organik yük 1.6 kg TUKM/m 3 /gün değerinde görülmüştür..9 kg TUKM/m 3 /gün ün altındaki organik yüklerde TUKM nin gaza dönüşüm oranı hızla azalmakta ve organik yükün.6 kg TUKM/m 3 /gün değerine düşmesi durumunda en düşük dönüşüm oranı gerçekleşmiştir. 3 reaktörde, 9. ve 14. günler arasında üretilen gazın atmosfere kaçması nedeniyle sağlıklı olarak ölçüm yapılamadığından, bu günler arasındaki veriler Şekil 5 te değerlendirilmemiştir. Çalışma süresince her iki reaktörde organik yük kg TUKM/m 3 /gün aralığında yoğunlaşmıştır. Bu şartlarda oluşan gaz miktarı ortalama.2-.3 m 3 gaz /kg TUKM aralığındadır. 343

8 Y. Demirci ve Y. Saatci m 3 gaz / kg TUKM,7,6,5,4,3,2,1,,3,6,9 1,2 1,5 1,8 kg TUKM / m 3 / gün m 3 gaz / kg TUKM,7,6,5,4,3,2,1,,3,6,9 1,2 1,5 1,8 kg TUKM / m 3 /gün Şekil 5. Organik yüke bağlı olarak oluşan gaz miktarları. Çalışma süresince her iki çürütücüye yüklenen TKM miktarı kg/gün olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, TKM nin 25 kg/gün değerini aşması durumunda oluşan gaz miktarı m 3 /gün değerini aşmaktadır (Şekil 6). Bir başka deyişle beslenen her.5 kg TKM başına 1 m 3 gaz üretilmektedir. Gaz üretimi, m 3 /gün 2 2 TKM, kg/gün Gaz Üretimi, m 3 /gün 2 2 TKM, kg/gün Şekil 6. Yüklenen TKM miktarına bağlı olarak oluşan gaz miktarları. Çürütücülerde bulunan katı madde içerisindeki TUKM oranına bağlı olarak gaz üretimi artmaktadır. Bulgularımıza göre, TUKM % 45 in üzerine çıktığında gaz üretim hızı artmaktadır. Her iki çürütücüde TUKM % aralığında, günlük gaz üretimi m 3 /gün iken, TUKM % 45 in üzerine çıktığında günlük gaz üretimi 45- m 3 e ulaşmaktadır (Şekil 7). 344

9 Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri Anaerobik arıtma sistemlerinde çürütücü içerisinde alkalinitenin 15 mg CaCO 3 /L değerinin üzerinde olması, oluşan uçucu asit birikiminin ve dolayısıyla ph ın tamponlanması için oldukça önemlidir [3]. Çalışma süresince alkalinitenin 15 mg CaCO 3 /L değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 8). Gaz ürelimi, m 3 /gün TUKM,% Gaz Üretimi, m 3 /gün TUKM, % Şekil 7. Çürütücü içindeki TUKM oranına bağlı olarak oluşan gaz miktarları. 7 7 Gaz üretimi, m 3 /gün Gaz üretimi, m 3 /gün Alkalinite, mg CaCO 3 /L Alkalinite, mg CaCO 3 /L Şekil 8. Çürütücü içindeki alkalinite miktarına karşın oluşan gaz miktarları. Çürütücülerde biriken uçucu asitlerin metan bakterilerine inhibisyon etkisi yaptığı bilinmektedir. Bu durumu önlemek için yeterli alkalinitenin ortamda mevcut olması gerekir. Öztürk [3], TUA/alkalinite oranının.1 değerini aşmaması gerektiğini, bu oranın aşılması halinde metan üretimini sınırlayacağını belirtmektedir. Çalışmamızda edinilen bulgularda da TUA / Alkalinite oranının.1 i aşması halinde gaz üretiminin azaldığı gözlenmiştir (Şekil 9). 345

10 Y. Demirci ve Y. Saatci Gaz üretimi, m 3 /gün,3,6,9,12,15,18 TUA / Alkalinite Gaz üretimi, m 3 /gün,3,6,9,12,15,18 TUA/Alkalinite Şekil 9. Çürütücü içindeki TUA/Alkalinite oranına karşın oluşan gaz miktarları. Her iki çürütücüde çalışma süresince önemli bir sıcaklık değişimi tespit edilmemiştir. Çürütücü iç sıcaklıkları ortalama 35 o C olup, 2 o C lik iniş çıkışlar gözlenmiştir. Çalışma süresince 3. çürütücüde giderilen TUKM miktarına bağlı olarak günlük oluşan gaz miktarları Şekil 1 da verilmektedir. Beklenildiği gibi TUKM giderimi ile gaz oluşum hızı arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir (kolerasyon katsayısı, R=.863). Schober ve diğ. [2], mezofilik şartlarda yaptıkları çalışmalarında, giderilen kg TUKM başına oluşan gaz miktarının L olduğunu belirmişlerdir. Bu çalışmada ise gaz oluşumu L gaz/ kg TUKM (giderilen) arasında bulunmuştur. Kurrie [11] ise benzer çalışmasında L gaz/ kg TUKM (giderilen) değerlerini elde etmişlerdir. Çürütücülerden alınan numunelerde oluşan toplam gazın yaklaşık % 6 ı metan, % 28-3 u CO 2 ve % 1-12 si H 2 S, H 2 ve diğer gazlardan oluşmaktadır. Oluşan gazın m 3 /gün ü jeneratör yakıtı olarak kullanılmakta, önemli bir kısmı ise sistemi ısıtmak için kazan dairesinde yakılmaktadır. Gaz Üretimi, m 3 /gün kg TUKM/gün Şekil 1. de giderilen TUKM miktarına karşın oluşan gaz miktarları. 346

11 Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde Çeşitli Yük Parametrelerinin Sistem Verimine Etkileri 4. Sonuçlar Ankara Büyükşehir Atıksu Arıtma Tesisi nin anaerobik Çürütücülerinde 6 ay süreyle yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 1. Çürütücülerde çamur ph sının kararlı bir durum gösterdiği ve ortalama 7.3 seviyesinde kaldığı belirlenmiştir. 2. Çürütücülerdeki alkalinitenin tamponlama kapasitesi sistemde uçucu asit birikimine engel olacak konsantrasyondadır. Yeterli alkalinitenin ortamda mevcut olduğu sonucuna varılmıştır. 3. Sistemde TUA konsantrasyonu toksisite oluşturabilecek düzeyin altındadır. Organik yük kg TUKM /m 3 /gün olduğunda gaz üretimi.5 m 3 / kg TUKM e kadar ulaşmaktadır. Organik yük.8 kg TUKM /m 3 /gün ün altına düştüğünde gaz üretimi azalmaktadır. lere yüklenen TKM miktarı arttıkça gaz üretimi de artmaktadır. 5. Çürütücülerdeki TUKM ile gaz üretimi arasında da doğrusal bir ilişki bulunmuştur. 6. Anaerobik sistemlerde oldukça önemli görülen TUA/ alkalinite oranı genel olarak sistemi inhibe etmeyecek düzeyde (.1) olmasına karşın, zaman zaman bu oran.1 in üzerine çıkarak az da olsa gaz üretiminin düşmesine sebep olmuştur. Bu nedenle TUA/Alkalinite oranının emniyetli bir işletme için.1 değerini aşmaması gerekmektedir. Kaynaklar 1. R. F. Hickey, W. M. Wu, M. C. Veiga and R. Jones, Start-up, operation, monitoring and control of high-rate anaerobic treatment systems, Water Science and Technology, 24, 8, , G. Schober, J. Schafer, U. Schimid-Staiger, and U. Trosch, One and two-stage digestion of solid organic waste. Wat. Res. 33, , İ. Öztürk, Anaerobik biyoteknoloji ve atık arıtımındaki uygulamaları, İstanbul, 32s, S.G. Pavlostathis and E. Giraldo-Gomez, Kinetics of anaerobic treatment, Water Science and Technology, 24, 8, 35-59, İ. Öztürk, Y. Öztaşkent, ve A. Keçeci, Yemeklik yağ sanayii proses atıksularının kimyasal-biyolojik arıtımı, İTÜ 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu 94, İstanbul, 43-53, P.F.C. Catunda, and C.A. Van Haandel, Improved performance and increased applicability of waste stabilisation ponds by pretreatment in a UASB reactor, Water Science and Teechnology, 33, 7, , A.D. Long, Operation of municipal water and wastewater treatment plants. Manual of practice No. 11- Vol. III, WPCF, Alexandria, Virginia, 1234 p, APHA, AWWA and WPCF, Standards methods for the examination of water and wastewater, 16 th Ed. Pub. Office APHA, Fiftenth-Str. N.W. Washington, DC. 115 p, G. Lettinga, Anaerobic Treatment for wastewater treatment and energy production, Paper for Inter- American Seminar on Biogas, November, Joao Persoa, Brazil,

12 Y. Demirci ve Y. Saatci 1. G.P. Stroot, D.K. McMahon, I.R. Mackie and L. Raskin, Anaerobic codigestion of municipal solid waste and biosolisds under various mixing conditions- I. digester performance, Wat. Res., 35, 7, , J.H. Kurrie, Digestion of refuse technique, costs, comparision with composting, Studienreihe Abfall Now, 9, 12,

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ

ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ ÇAMUR YATAKLI ANAEROBİK FİLTRE REAKTÖRDE İŞLETMEYE ALMA FAZININ İNCELENMESİ Nurdan BÜYÜKKAMACI, Ayşe FİLİBELİ, Azize AYOL Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kaynaklar

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır :

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır : ÇAMUR STABİLİZASYONU (İP 9) Projenin stabilizasyon iş paketi (İP 9) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda aerobik, anaerobik ve alkali stabilizasyon çalışmalarına yönelik laboratuvar ölçekli sistemler

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI Merve Soğancıoğlu*, Dilek Erdirençelebi** *Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, III. Sınıf Öğrencisi, Konya mervesoganci_42@hotmail.com

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi. Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü

Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi. Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Üretim Tesisi Çağatay Arıkan-Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü Ak Gıda yı Tanıyalım Ak Gıda bir Yıldız Holding kuruluşu 1996 da Sakarya Akyazı ilçesinde küçük bir tesisin alınması

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

Sigma 3, 75-81, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPORTANCE OF ph CONTROL DURING ANAEROBIC DIGESTION OF MUNICIPAL TREATMENT SLUDGES

Sigma 3, 75-81, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPORTANCE OF ph CONTROL DURING ANAEROBIC DIGESTION OF MUNICIPAL TREATMENT SLUDGES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 75-81, 211 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPORTANCE OF ph CONTROL DURING ANAEROBIC DIGESTION OF MUNICIPAL

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi ANAEROBIC DIGESTION OF CATTLE MANURE Sigma, -9, Tamer COŞKUN *, Neslihan MANAV, Eyüp

Detaylı

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-302/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 2: A Paketi : - Anaerobik Arıtma Prosesleri - Kanalizasyon Sis. Projelendirilmesi - Katı Atık Bertaraf Yöntemleri B Paketi : - Toprak ve Yer altı S. Kirlenmesi - Proses Kontrolü - Atmosfer

Detaylı

Tokat Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz ve Elektrik Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi

Tokat Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz ve Elektrik Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi

Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 3-11 Kasım 2010 Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi Ayşe FİLİBELİ *,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 sh. 1-11 Mayıs 2008

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 sh. 1-11 Mayıs 2008 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 2 sh. 1-11 Mayıs 2008 FİLTRE MALZEMESİ ORANININ MELAS ATIKSUYUNU ARITAN ANAEROBİK FİLTRENİN VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (EFFECTS OF FILTER

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.1, 2009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.1, 2009 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 3 sh. 7-12 Ekim 2000

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 3 sh. 7-12 Ekim 2000 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: Sayı: 3 sh. 7-1 Ekim 000 YUKARI AKIŞLI ANAEROBİK FİLTRE MODEL REAKTÖRÜNDE TEMİZ YATAK HİDROLİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ (EVALUATION OF HYDRAULIC

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

TEK FAZLI VE İKİ FAZLI SİSTEMLERDE PROPİLEN GLİKOLÜN HAVASIZ ARITILABİLİRLİĞİ

TEK FAZLI VE İKİ FAZLI SİSTEMLERDE PROPİLEN GLİKOLÜN HAVASIZ ARITILABİLİRLİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 19, No 1, 13-18, 2004 Vol 19, No 1, 13-18, 2004 TEK FAZLI VE İKİ FAZLI SİSTEMLERDE PROPİLEN GLİKOLÜN HAVASIZ ARITILABİLİRLİĞİ Gülseven

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜLERİNDE OPTİMUM BİYOGAZ VERİMİ İÇİN İŞLETME ŞARTLARININ VE TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜLERİNDE OPTİMUM BİYOGAZ VERİMİ İÇİN İŞLETME ŞARTLARININ VE TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ ANAEROBİK ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜLERİNDE OPTİMUM BİYOGAZ VERİMİ İÇİN İŞLETME ŞARTLARININ VE TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ SERDAR

Detaylı

KATI ATIKLARIN AEROBİK VE ANAEROBİK AYRIŞMASININ LABORATUAR ÖLÇEKLİ BİOREAKTÖRLERDE İZLENMESİ

KATI ATIKLARIN AEROBİK VE ANAEROBİK AYRIŞMASININ LABORATUAR ÖLÇEKLİ BİOREAKTÖRLERDE İZLENMESİ KATI ATIKLARIN AEROBİK VE ANAEROBİK AYRIŞMASININ LABORATUAR ÖLÇEKLİ BİOREAKTÖRLERDE İZLENMESİ INVESTIGATION OF AEROBIC AND ANAEROBIC DEGRADATION OF MUNICIPAL SOLID WASTES IN LAB-SCALE BIOREACTORS Elif

Detaylı

Pilot Ölçekli Mezofilik Kesikli Anaerobik Reaktörde Peynir Altı Suyu Arıtımı ve Biyogaz Üretimi

Pilot Ölçekli Mezofilik Kesikli Anaerobik Reaktörde Peynir Altı Suyu Arıtımı ve Biyogaz Üretimi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(3),2011 28 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(3),2011 Pilot Ölçekli Mezofilik Kesikli Anaerobik Reaktörde Peynir Altı Suyu Arıtımı ve Biyogaz Üretimi Emre YAZAR

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ÇEVKOR (Çevre Koruma Vakfı) Yayınları, 2008, İzmir.

ÇEVKOR (Çevre Koruma Vakfı) Yayınları, 2008, İzmir. ÇEVKOR (Çevre Koruma Vakfı) Yayınları, 2008, İzmir. İÇİNDEKİLER 1-Anaerobik Mikrobiyoloji ve Substratların Özellikleri 1.1. Giriş 1.2. Biyogaz Üretiminin Tarihsel Gelişimi 1.3. Mikrobiyoloji 1.4. Stokiyometri

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

CEV348 ANAEROBİK ARITIM SİSTEMLERİ

CEV348 ANAEROBİK ARITIM SİSTEMLERİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT CEV348 ANAEROBİK ARITIM SİSTEMLERİ 1. GİRİŞ Atıksu arıtımında son yıllarda uygulamasındaki artışlar sebebiyle anaerobik arıtma teknolojisinin kuvvetli organik madde yüküne sahip tarımsal

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ Ufuk SAYIN Demet ERDOĞAN 17 Haziran 2011-ICCI-İstanbul Atık Yönetimi Hiyerarşisi EHCIP KAAP Atık

Detaylı

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ANKARA 2002, ADANA 2008, KONYA 2010 & BURSA 2011 ANTALYA 2012, ALANYA-ALTAB 2013, AKSARAY 2013, ELAZIĞ 2014,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel Dr. A. Saatçı Atıksu Arıtma Maksadı 1. Hangi kirleticiler arıtılmalı? 2. Çıkış su kalitesi ne olmalıdır? 3. Proses nasıl seçilmelidir? 4. Basit ve güvenli arıtma tesisleri

Detaylı

2010-2011 Kış Sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Bazı Parametrelerle Değerlendirilmesi

2010-2011 Kış Sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Bazı Parametrelerle Değerlendirilmesi 1 C. U. Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 32, No.2 (2011) 2010-2011 Kış Sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Bazı Parametrelerle Değerlendirilmesi Murat TOPAL*, E. Işıl ARSLAN TOPAL

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları. Biogas Production in Tokat Domestic Wastewater Treatment Plant

Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları. Biogas Production in Tokat Domestic Wastewater Treatment Plant Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları Mehmet Metin ÖZGÜVEN 1, Muzaffer Hakan YARDIM 1 Alim ÇİĞDEM 2, Talip KURU 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

ET TAVUĞU VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİ. Gamze Güngör a, Göksel N. Demirer a,b. a ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara

ET TAVUĞU VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİ. Gamze Güngör a, Göksel N. Demirer a,b. a ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara ET TAVUĞU VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİ Gamze Güngör a, Göksel N. Demirer a,b a ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara b Sorumlu yazar. Şu anki adresi: Washington Eyalet Üniversitesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ 24-27 Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Berna KAVACIK, Bahattin TOPALOĞLU

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ

MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 2 sh. 13-18, 2003 MEZBAHA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDA MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT ÇÖKTÜRMESİ İLE AZOT GİDERİMİ Işık KABDAŞLI, Pelin ÖZCAN ve Olcay TÜNAY İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Elazığ Kenti Atıksu Arıtma Tesisi Çamur İşleme Birimlerinin İşletiminin Değerlendirilmesi

Elazığ Kenti Atıksu Arıtma Tesisi Çamur İşleme Birimlerinin İşletiminin Değerlendirilmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (1), 53-60, 2007 19 (1), 53-60, 2007 Elazığ Kenti Atıksu Arıtma Tesisi Çamur İşleme Birimlerinin İşletiminin Değerlendirilmesi

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

Harran Üniversitesi Kısa tarihi

Harran Üniversitesi Kısa tarihi Harran Üniversitesi Kısa tarihi 1976 : Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu Kuruldu 1978: Dicle Üniversitesi ne bağlı Ziraat Fakültesi, 1984: Dicle Üniversitesi ne bağlı Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: )

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: ) Atıksu Yönetimi Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: inselhay@itu.edu.tr ) İÇERİK Atıksu Üretimi ve Karakterizasyonu Konvansiyonel Arıtma Yaklaşımı

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI Son çökeltim havuzları, havalandırma havuzlarında teşekkül eden biyokütlenin çöktürülmesi maksadıyla yapılır. Son çökeltim havuzu hesapları daire planlı, merkezden beslenen

Detaylı

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant Oya ÖZEL Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çağatayhan B.ERSÜ Çevre Mühendisliği

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu 2000 yılından beri biyogaz alnında çalışmaktadır. BİYOENERJİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu II. Başkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr

Detaylı

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ANKARA MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2002 yılı I. Aşama için yaklaşık 4 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere inşa edilen Avrupa nın en büyük

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları:

EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları: EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları: Katı Atıklar: Katı atıkların içinde %40 ila %60 organik madde vardır ve bu organik maddeyi doğanın çevrim yasası içinde mutlaka değerlendirmek

Detaylı

BİYOGAZ YAKITLI MİKRO KOJENERASYON UYGULAMALARI

BİYOGAZ YAKITLI MİKRO KOJENERASYON UYGULAMALARI BİYOGAZ YAKITLI MİKRO KOJENERASYON UYGULAMALARI Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi, sanayileşmenin yeni boyutlar kazanması ve insanoğlunun geleneksel yaşam şartlarından kurtularak yaşama

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar

Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi Aşamasında Teknik Yaklaşımlar Doç. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ, 26-28 Mayıs 2016, Crown

Detaylı

Biyogaz üretiminde kullanılan sistemler Kesikli (Batch) Fermantasyon

Biyogaz üretiminde kullanılan sistemler Kesikli (Batch) Fermantasyon Biyogaz Üretimi Biyogaz; organik maddelerin oksijensiz şartlarda biyolojik parçalanması (anaerobik fermantasyon) sonucu oluşan, ağırlıklı olarak metan ve karbondioksit gazıdır. Çeşitli organik maddelerin

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI

PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI ARAŞTIRMA SKKD Cilt 13 Sayı 1 sh. 1-9, 23 PATATES İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ İKİ KADEMELİ BİYOLOJİK ARITIMI İ. ÖZTÜRK 1, E.B. GENÇSOY 1, A.F. AYDIN 1, Y. KIRMIZI 2 ve Z. EKER 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ODORIENT. Biyolojik Koku Arıtma Sistemi. www.bioorient.com.tr

ODORIENT. Biyolojik Koku Arıtma Sistemi. www.bioorient.com.tr Biyolojik Koku Arıtma Sistemi www.bioorient.com.tr www.bioorient.com.tr organik atıkların düşük oksijenli ortamlarda bile en verimli şekilde giderimini sağlayan özel bir bakteri kültürüdür. İçeriğindeki

Detaylı