4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat"

Transkript

1 IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ve elde tutulmas sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat l m bankalar ndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmifltir. Öte yandan, tasarruflar n vergilendirilmesi konusunda ortaya ç kan geliflmeler ve genel trendler dikkate al narak haz rlanan 5527 say l Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan vergileme esaslar yeniden düzenlenmifl, 22/07/2006 tarih ve 2006/10731 say l Bakanlar Kurulu Karar ile de an lan maddede yer alan baz kazanç ve iratlardan yap lacak tevkifat oranlar belirlenmifltir. Yukar da aç klanan düzenlemeler çerçevesinde menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ve elde tutulmas sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat l m bankalar ndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ve beyan na yönelik aç klamalar afla da yap lm flt r. I-BANKALAR VE ARACI KURUMLARCA YAPILACAK TEVK FAT 1.1- Tevkifat Yapmakla Sorumlu Olanlar Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras nda düzenlenen tevkifat, say l Bankac l k Kanunu kapsam nda Türkiye de faaliyette bulunan bankalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ile say l Sermaye Piyasas Kanunu kapsam nda Türkiye de faaliyette bulunan arac kurumlar taraf ndan gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Yukar da yap lan aç klamadan da anlafl laca üzere Bankac l k Kanunu kapsam nda faaliyette bulunan bankalar, yaz m z n afla da ki bölümlerinde aç klayaca m z ifllemlerinden tevkifat yapmak zorundad rlar. Bankac l k Kanunu nda Banka tabirinden; Mevduat bankalar ve kat l m bankalar ile kalk nma ve yat - 13 Bu bölümün haz rlanmas nda 257 ve 258 nolu Gelir Vergisi Genel Tebli lerinden yararlan lm flt r. 121

2 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo r m bankalar n n anlafl lmas gerekti i hüküm alt na al nm fl olup ayn zamanda Türkiye'de kurulu mevduat bankalar, kat l m bankalar, kalk nma ve yat r m bankalar, yurt d fl nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar n Türkiye'deki flubeleri kanun kapsam nda oldu u ifade edilmifltir. Ayr ca özel kanunlarla kurulmufl olan bankalar hakk nda da kanunlar nda yer alan hükümler sakl kalmak kayd yla Bankac l k Kanunu hükümlerinin uygulanmas gerekmektedir. Di er taraftan ad geçen kanunda; -Mevduat bankas : Bu Kanuna göre kendi nam ve hesab na mevduat kabul etmek ve kredi kulland rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kurulufllar ile yurt d fl nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar n Türkiye'deki flubeleri, -Kat l m bankas : Bu Kanuna göre özel cari ve kat lma hesaplar yoluyla fon toplamak ve kredi kulland rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kurulufllar ile yurt d fl nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar n Türkiye'deki flubeleri, Kalk nma ve yat r m bankas : Bu Kanuna göre mevduat veya kat l m fonu kabul etme d fl nda; kredi kulland rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kurulufllar ile yurt d fl nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar n Türkiye'deki flubeleri olarak tan mlanm flt r. Sermaye piyasas nda arac l k, sermaye piyasas araçlar n n 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu nun 30 ve 31 inci maddeleri çerçevesinde yetkili kurulufllar taraf ndan kendi nam ve hesab na, baflkas nam ve hesab na, kendi nam na baflkas hesab na ticari amaçla al m sat m d r. Sermaye piyasas nda arac l k faaliyetleri, halka arza arac l k, al m sat ma arac - l k ve türev araçlar n al m sat m n n yap lmas na arac l ktan oluflur. Banka ve arac kurumlarca menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar ile ilgili olarak yap lacak tevkifatta, her kurumun sorumlulu u kendisine gelen bilgi-belge ile s n rl d r. Bu durumda eksik, yanl fl veya yan lt c bilgi nedeniyle ziyaa u rat lan vergi cezal olarak, bildirimi yapan kifli- kurum/kurulufl ad na tarh edilmesi gerekmektedir. Yukar da belirtilenler d fl nda kalan kurum ve kurulufllar n Geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras kapsam nda tevkifat yapma sorumlulu u bulunmamaktad r. 1.2-Tevkifat Kapsam nda Olan Gelirler Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras kapsam nda tevkifata tabi olacak gelirler; - Menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n al m-sat m sonucunda oluflan getiriler, 122

3 - Menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n itfas dolay s yla oluflan getiriler, - Menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n dönemsel getirileri (herhangi bir menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac na ba l olmayan), - Menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n ödünç ifllemlerinden sa lanan getiriler olarak belirlenmifltir. Menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac ifadesi, Türkiye de ihraç edilmifl ve Sermaye Piyasas Kurulunca kayda al nm fl ve/veya Türkiye de kurulu menkul k ymet ve vadeli ifllem ve opsiyon borsalar nda ifllem gören menkul k ymetler veya di er sermaye piyasas araçlar ile kayda al nmam fl olsa veya menkul k ymet ve vadeli ifllem borsalar nda ifllem görmese dahi Hazinece veya di er kamu tüzel kiflilerince ihraç edilecek her türlü menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n ifade etmektedir. Bankalar n ve arac kurumlar n taraf oldu u veya bunlar arac l yla yap lan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayal olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasas arac n, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma, satma, de ifltirme hak ve/veya yükümlülü ünü veren vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri bu madde uygulamas nda di er sermaye piyasas arac olarak kabul edilecektir. Bu tan mlama d fl nda kalan bir menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n n al m sat m veya itfas dolay s yla elde edilen getiriler Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras kapsam nda tevkifata tabi de ildir. Di er taraftan al m-sat m kazançlar ifadesinden; Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar nda söz edilen sermaye de er art fl kazançlar anlafl lmas gerekmektedir. 1.3-Tevkifat Kapsam nda Olmayan Gelirler Bankalar ve Arac Kurumlar n Kendi Bünyesinde Oluflan Gelirleri Bankalar veya arac kurumlarca gerçeklefltirilecek tevkifat, elde edilmesine arac l k ettikleri kazançlar ile ilgilidir. Dolay s yla, bu kurumlar n kendi portföylerinde bulunan menkul k ymetler veya di er sermaye piyasas araçlar ndan elde ettikleri kazançlar tevkifat kapsam nda de ildir. Örne in, bir bankan n Hazine taraf ndan düzenlenen ihaleden kendi portföyü için sat n alm fl oldu u Devlet tahvilini itfaya kadar elinde tutmak suretiyle elde etti i faiz geliri üzerinden tevkifat yap lmayacakt r. Söz konusu tahvilin itfadan 123

4 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo önce bir gerçek veya tüzel kifliye sat lmas durumunda da bankan n elde edece- i gelir tevkifat kapsam nda de ildir. Ayn flekilde, bir bankan n kendi portföyünde bulunan bir menkul k ymeti baflka bir bankaya satmas durumunda da banka taraf ndan elde edilen gelir üzerinden tevkifat yap lmayacakt r. Öte yandan, bankan n baflka bir banka/arac kurumu arac k lmak suretiyle menkul k ymet sat n almas durumunda bu menkul k ymetlerle ilgili olarak elde edece i gelirden sorumlularca tevkifat yap laca tabidir. Örnek: (X) Bankas, ihraç tarihli Hazine bonosunu YTL karfl l - nda sat n alm fl ve söz konusu bonoyu itfa tarihi olan tarihine kadar elinde tutmak suretiyle YTL faiz geliri elde etmifltir. Faiz ödemesinin, menkul k ymeti ihraç eden kurum olan Hazine taraf ndan (X) Bankas na yap lmas sebebiyle, Hazine taraf ndan herhangi bir tevkifat yap lmayacakt r. (X) Bankas n n, YTL karfl l nda sat n alm fl oldu u ihraç tarihli Hazine bonosunu itfadan önce, tarihinde Bay (A) ya YTL ye satmas durumunda ise (X) Bankas n n bu sat fl sebebiyle elde etti i gelir ( =) olan YTL Geçici 67 nci madde kapsam nda tevkifata tabi de ildir. Bay (A) n n söz konusu bonoyu tarihinde YTL ye (X) Bankas na geri sat fl halinde elde edece i al m-sat m kazanc ( =) olan YTL üzerinden ise (X) Bankas nca % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r. Ayr ca bir bankan n kurucusu oldu u yat r m fonlar n n sat m na baflka bir banka/arac kurumun arac l k etmesi halinde, tevkifat yapma sorumlulu u arac banka/kurumlar taraf ndan yerine getirilecektir. Dolay s yla, fon kurucusu banka taraf ndan arac bankalara fon sat fl nda tevkifat yap lmayacak, ancak arac bankalar arac l yla fon alan yat r mc lar n al m-sat mlar nda arac bankalar taraf ndan tevkifat yap lacakt r Genel Düzenlemenin stisnalar Genel kapsam içerisinde olsa dahi, baz gelirler Geçici 67 nci maddenin (1), (9) ve (10) numaral f kralar nda yer alan düzenlemeler ile tevkifat kapsam d fl nda b rak lm flt r. Di er taraftan tarihinden geçerli olmak üzere 5527 say l Kanunla yap lan düzenlemeyle, Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar n n kat lma belgelerinin ilgili oldu u fona iadesi ile menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin al m sat m ndan elde edilen gelirler Geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras kapsam nda tev- 124

5 kifat uygulamas na dahil edilmifl, sürekli olarak portföyünün en az % 51'i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat - r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç - kar lmas ndan elde edilen gelirler ise tevkifat kapsam d fl na ç kar lm flt r. Geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras nda yer alan düzenleme uyar nca, -Hazine taraf ndan yurt d fl nda ihraç edilen menkul k ymetlerin (Eurobond) al m-sat m, itfas s ras nda elde edilen getirileri ve bunlar n dönemsel getirilerinin tahsili, - Hisse senetleri kar paylar, - Tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirler, -Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirler 14, tevkifat kapsam nda olmayacakt r. Yukar da aç klanan yat r m fonu kat lma belgelerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirlerin tevkifat kapsam d fl nda tutulabilmesi için, sat fl yap lan yat r m fonu kat lma belgesinin sat fl tarihi ile al m tarihi aras nda geçen 1 y ll k sürede, söz konusu fon kat lma belgesinin fon iç tüzü üne göre sürekli olarak portföyünün en az % 51 inin stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflmas gerekmektedir. De iflken fonlarla ilgili olarak ise, Takasbank taraf ndan günlük olarak aç klanan bilgiler çerçevesinde, fon portföyünün % 51 inin stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflmas flart n n ihlal edilmesi durumunda, ertesi günden itibaren söz konusu kat lma belgelerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yap lacakt r. Bu uygulamada, aç klanan bilgilerle ilgili olarak Takasbank n sorumlulu u kendisine gelen bilgi-belge ile s n rl d r. Ayr ca, Geçici 67 nci maddeye 5527 say l Kanunla getirilen hüküm gere ince, tevkifata tabi tutulsun tutulmas n dar mükellef gerçek kifli ve kurumlarca Hazi tarihleri aras nda; - Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar n n (borsa yat r m fonlar hariç) kat lma belgelerinin ilgili oldu u fona iadesinden elde edilen gelirler, - Menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin al m-sat m ndan elde edilen gelirler tevkifat kapsam nda de ildir. 125

6 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo ne taraf ndan yurt d fl nda ihraç edilen menkul k ymetlerden sa lanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmeyecektir. Öte yandan, tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören ve bir y ll k süreden sonra elden ç kar lan hisse senetleri için Gelir Vergisi Kanununun de er art fl kazançlar n n vergilendirilmesine iliflkin Mükerrer 80 inci madde hükümleri uygulanmayacak olup, dolay s yla bu gelirler için de er art fl kazanc kapsam nda y ll k beyanname de verilmeyecektir. Bunlar d fl nda, - Geçici 67 nci maddenin (9) numaral f kras nda yer alan düzenleme uyar nca, 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmifl olan her nevi tahvil ve Hazine bonolar ile Toplu Konut daresi ve Özellefltirme daresince ç kar lan menkul k ymetlerin elde tutulmas veya elden ç kar lmas suretiyle sa lanan gelirler, - Geçici 67 nci maddenin (10) numaral f kras nda yer alan düzenleme uyar nca, 01/01/2006 tarihinden önce iktisap edilmifl olan menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ndan veya elde tutulma sürecinde elde edilen gelirler tevkifata tabi olmayacakt r Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yap lacaklar Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan emeklilik yat r m fonlar d fl nda kalan gerçek veya tüzel kiflilerin elde ettikleri gelirler tevkifat kapsam ndad r. 15 Tevkifat n gerçeklefltirilmesinde, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kifli ya da dar veya tam mükellef olmas, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmamas, vergiden muaf olup olmamas n n bir önemi bulunmamaktad r. Elde edilen gelirlerin vergiden istisna olup olmamas n n da tevkifat uygulamas nda bir önemi bulunmamaktad r. 1.5-Tevkifat Oranlar Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras nda, banka ve arac kurumlar n menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar ndan elde edilen gelirler üzerinden yapmakla yükümlü olduklar tevkifat oran % 15 olarak hüküm alt na al nm flt r. Ancak 5527 say l kanunla Geçici 67 nci maddenin 1 numaral f kras nda yap lan düzenleme ile dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan 07/07/2006 tarihinden itibaren Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanan tevkifat oran s f r oran olarak belirlenmifltir. 15 Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan Borsa Yat r m Fonlar, Konut Finansman Fonlar ile Varl k Finansman Fonlar n n tarihleri aras nda elde edikleri gelirler tevkifat kapsam nda de ildir. 126

7 Ayr ca 2006/10731 say l Bakanlar Kurulu Karar ile Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlarca elde edilen Geçici 67 nci maddenin (1), (2) ve (3) numaral f kralar nda yer alan gelirlere yönelik olarak uygulanmakta olan % 15 oran ndaki tevkifat, 23/07/2006 tarihinden itibaren % 10 a indirilmifltir. Yap lan aç klamalar çerçevesinde Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras gere ince, banka ve arac kurumlar n yapmakla yükümlü olduklar tevkifat oran ; - Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan /07/2006 tarihleri aras nda Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanacak tevkifat oran %15, - Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan 07/07/2006 tarihinden itibaren Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanacak tevkifat oran %0, - Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan /07/2006 tarihleri aras nda elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanacak tevkifat oran %15, -Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan 23/07/2006 tarihinden itibaren elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanacak tevkifat oran %10 olarak uygulanacakt r Tevkifat Matrah n n Tespiti Al m-sat m fllemlerinde Tevkifat Matrah Al m-sat m ifllemlerinde tevkifat matrah al fl bedeli ile sat fl bedeli aras ndaki tutard r. Al fl ve sat fl ifllemleri s ras nda ödenen komisyonlar ile banka ve sigorta muameleleri vergisi tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al nacak olup, bu giderler d fl nda baflkaca bir giderin tevkifat matrah n n tespitinde indirim konusu yap lmas söz konusu de ildir. Tevkifat matrah n n tespitinde afla da yap lan aç klamalar n da dikkate al nmas gerekmektedir Komisyon adeleri Al fl ve sat fl ifllemleri s ras nda ödenen komisyon bedellerinin bir k sm, ifllem hacmine ya da baflka bir nedene ba l olarak iade edilebilmektedir. ade edilen bu tutarlar komisyonun do du u iflleme ba l olmaks z n, iadenin gerçekleflti i döneme iliflkin tevkifat matrah na dahil edilmelidir. 127

8 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo Ayn Menkul K ymet Veya Di er Sermaye Piyasas Arac ndan De iflik Tarihlerde Al mlar Yap ld ktan Sonra Bunlar n Bir K sm n n Elden Ç kar lmas Ayn menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac ndan de iflik tarihlerde al mlar yap ld ktan sonra bunlar n bir k sm n n elden ç kar lmas durumunda ilk giren ilk ç kar yöntemi kullan lmak suretiyle, tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al nacak al fl bedeli belirlenecektir. Ayn gün içinde yap lan al m-sat m ifllemlerinde a rl kl ortalama fiyat bilgisi dikkate al nabilecek, ancak tevkifat matrah ilk giren ilk ç kar yöntemine göre belirlenmelidir. Söz konusu maliyet yöntemleri, sadece 01/01/2006 tarihinden sonra iktisap edilen menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas durumunda uygulanacak olup, 31/12/2005 tarihinden önce iktisap edilen menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar n n maliyet hesaplama yöntemine dahil edilmemesi ve bu k ymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibar yla geçerli olan hükümlerin uygulanmas gerekmektedir. Örnek: Bay (A), borsada ifllem gören (Z) A.fi ye ait hisse senedinden (X) Bankas arac l yla afla da belirtilen tarihlerde ve miktarlarda al m/sat m yapm flt r. Tarih Aç klama Miktar (Adet) Birim Al fl/sat fl Bedeli (YTL) Toplam Tutar (YTL) Hisse Al fl Hisse Al fl Hisse Sat fl Hisse Al fl Hisse Sat fl Hisse Al fl Bay (A) n n ilk giren ilk ç kar yöntemine göre tarihinde satm fl oldu u hisse senetlerine tekabül eden maliyet bedeli (6.000 x 5=) YTL, tarihinde satm fl oldu u hisse senetlerine tekabül eden maliyet bedeli ise [(4.000 x 5)+(5.000 x 4) + (3.000 x 4.5) =] YTL olmaktad r. lk giren ilk ç kar yöntemine göre tarihinde gerçeklefltirilen hisse senedi sat fl na iliflkin tevkifat matrah ( =) YTL, tarihinde gerçeklefltirilen sat fla iliflkin matrah ise ( =) YTL olarak hesaplanacakt r. Bu durumda, (X) Bankas Bay (A) n n al m-sat m kazanc olan YTL ve YTL üzerinden ifllem baz nda % 10 oran nda tevkifat yapmas gerekmektedir. 128

9 Bu ve bundan sonra yer alan di er örneklerdeki al m-sat m bedelleri içinde komisyon bedellerinin de bulundu u varsay lm flt r. Menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n teminat gösterilmesi veya ödünç ifllemlerine konu olmas halinde, söz konusu k ymetler müflteri portföyü içinde de erlendirilecektir. Ancak, maliyet hesaplamas nda ödünç ifllemine konu olan k ymetler portföy d fl nda, teminat gösterilen k ymetler ise portföy içinde varsay lmal d r. Örnek: Bay (A) n n X Arac Kurumunda yapt ifllemler afla daki gibidir. Hisse Senedi fllem Adet Bakiye Fiyat Akbank Al fl Akbank Ödünç Verme Akbank Teminat Verme Akbank Al fl Akbank Sat fl Sat fl yap lan 100 adet hissenin al m maliyeti = 60 * * 3 = 240 YTL Matrah = Sat fl Bedeli Al fl Maliyeti = 100 * = 160 YTL Maliyet hesaplamas nda ödünç ifllemine konu olan k ymetler portföy d fl nda, teminat gösterilen k ymetler ise portföy içinde varsay laca ndan matrah yukar - daki gibi hesaplanacakt r A rl kl Ortalama Yöntemine Göre Maliyeti Hesaplanan Menkul K ymetlerin Ertesi Güne Devri Tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al nacak al fl bedelinin tespitinde, a rl kl ortalama yönteminin seçildi i ve menkul k ymetlerin tamam n n ayn gün içinde sat lmayarak ertesi güne devredildi i durumlarda, menkul k ymetlerin maliyet bilgisi olarak izleyen günlere, a rl kl ortalama maliyet yöntemine göre hesaplanan tutarlar aktar lmal d r fllemden Sonra Eski Tarihli Menkul K ymetlerin Virmanlanmas Tevkifat matrah hesaplanarak ifllemin tamamlanmas ndan sonra, bu hesaplamay etkileyecek olan geçmifl tarihli bir menkul k ymetin müflteri portföyüne dahil 129

10 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo olmas veya virman n geç ulaflmas durumunda, geriye dönülerek düzeltme ifllemi yap lmas na, yani tevkifat matrah n n portföye dahil olan menkul k ymetler de dikkate al nmak suretiyle yeniden hesaplanmas na gerek bulunmamaktad r Hatal fllemler ve Düzeltilmesi Tevkifat matrah n n belirlenmesinde yanl fl müflteri hesab na kay t, hatal fiyat veya miktar girifli gibi hatal ifllemlerin tespit edilmesi durumunda söz konusu ifllemlerin geriye dönük olarak düzeltilmesi, izleyen ifllemlerin bu düzeltilmifl bilgiler do rultusunda yap lmas gerekmektedir. Hatal ifllemin ilgili döneme iliflkin beyanname verildikten sonra tespit edilmesi durumunda ise Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzeltme beyannamesi verilmesi mümkün bulunmaktad r Maliyet Hesaplama Yönteminin De ifltirilmesi Bir banka veya arac kurumda gün içinde yap lan al m-sat m ifllemleri için seçilmifl olan maliyet hesaplama yönteminin, müflterinin ilgili banka/arac kurumdaki portföyünde yer alan menkul k ymetler tamamen elden ç kar l ncaya kadar de ifltirilmesi mümkün bulunmamaktad r Virman fllemlerinde lk Giren lk Ç kar Yönteminin Uygulanmas Menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n n bir banka veya arac kurumdaki bir hesaptan herhangi bir banka veya arac kuruma naklinin istenmesi durumunda (virman ifllemleri) nakli gerçeklefltirilecek olan k ymet ilk giren ilk ç kar yöntemine göre tespit edilmesi gerekmektedir Virman fllemlerinde Tevkifat Menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar n n, bir sözleflmeye dayanarak teminat gösterilmesi veya ödünç ifllemlerine konu olmas durumlar d fl nda, müflterilerin talimat yla di er bir müflteri hesab na aktar lmas ifllemleri mülkiyetin devri kabul edilerek tevkifat yap lmas gerekmektedir Bir Menkul K ymet Veya Di er Sermaye Piyasas Arac n n Al m ndan Önce Elden Ç kar lmas Bir menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac n n al m ndan önce elden ç - kar lmas durumunda yani aç a sat fl ifllemlerinde, elden ç kar lma tarihinden sonra yap lan ilk al m ifllemi esas al narak üzerinden tevkifat yap lacak tutar belirlenmelidir. Örnek: Bayan (B), (T) arac kurumu vas tas yla (X) A.fi. ye ait hisse senetlerinden adedini tarihinde 4 YTL üzerinden aç a satm flt r. Bayan (B), ayn hisse senedi ile ilgili olarak tarihinde 3,80 YTL üzerinden 130

11 adet ve tarihinde ise 3,60 YTL üzerinden adet sat n alm flt r. Bu durumda, (T) arac kurumu, aç a sat fltan sonraki ilk al fl ifllemini dikkate alarak ( YTL YTL=) YTL üzerinden tevkifat yapacakt r. Ayn gün içinde yap lan al m-sat m ifllemlerinde a rl kl ortalama fiyat bilgisi dikkate al nabilecek, ancak tevkifat matrah ilk giren ilk ç kar yöntemine göre belirlenecektir Sermaye Art r mlar Dolay s yla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Al fl Tarihi Ve Bedelleri Sermaye ve kar yedeklerinin sermayeye eklenmesi dolay s yla sahip olunan hisse senetlerinin al fl tarihi olarak daha önceden sahip olunan hisse senetlerinin al fl tarihi esas al nmal d r. Bedelli sermaye art r m sebebiyle rüçhan hakk kullan lmak suretiyle itibari de- erleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de al fl tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin al fl tarihi esas al nacakt r. fiirketlerin sermaye yedekleri ile sermaye art r m nda bulunmalar halinde, bu ifllem sonras nda gerek önceden sahip olunan gerekse sermaye art r m dolay - s yla al nan hisse senetlerinin al fl bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin al fl bedelinin, sermaye art r m sonras nda sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir. Kar yedekleri kullan lmak suretiyle sermaye art r m nda bulunulmas halinde, bu ifllem dolay s yla sahip olunan hisse senetlerinin al fl bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin al fl bedeli ile yeni al nan hisse senetlerinin itibari de- erleri toplam n n sermaye art r m sonras nda sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle hesaplanacakt r. Hisse senedi sahipleri taraf ndan rüçhan hakk kullan lmak suretiyle itibari de- erleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de al fl bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin al fl bedeli ile yeni al nan hisse senetleri için ödenen bedelin toplam n n sermaye art r m sonras nda sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle hesaplanacakt r. Örnek : (Bedelsiz Sermaye Art r m ) Bay (A), tarihinde (Z) A.fi. ye ait hisse senetlerinden adedini toplam YTL bedel ödeyerek sat n alm flt r. (Z) A.fi. tamam sermaye yedeklerinden karfl lanmak suretiyle tarihinde % 50 oran nda sermaye art r m na gitmifltir. Bay (A) ya, bu ifllem dolay s yla adet hisse senedi verilmifltir. 131

12 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo Bu durumda Bay (A) n n bedelsiz sermaye art r m sonras nda sahip oldu u her bir hisse senedine tekabül eden maliyet bedeli, ödenen YTL nin, sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle (15.000: 3.000=) 5 YTL olarak belirlenecektir. Söz konusu hisse senetlerinin adedinin tarihinde YTL ye sat lmas durumunda ise, tevkifat matrah ( =) YTL olacakt r. Örnek : (Bedelli Sermaye Art r m ) Bayan (X), (Z) A.fi. ye ait hisse senetlerinden adedini tarihinde YTL ödemek suretiyle sat n alm flt r. (Z) A.fi., tarihinde % 50 oran nda bedelli sermaye art r m na gitmifl olup, rüçhan hakk kullan m fiyat 1 YTL olarak aç klanm flt r. Bayan (X), rüçhan hakk n kullanmak suretiyle 500 YTL ödeyerek 500 adet hisse senedi elde etmifltir. Bayan (X) in sermaye art r m dolay s yla elde etmifl oldu u hisse senetlerinin maliyet bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedeli ile yeni al nan hisse senetleri için ödenen bedelin toplam n n, sermaye art r m sonras nda sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle flu flekilde hesaplanacakt r; = YTL 4.500/ 1.500= 3 YTL Bayan (X) in söz konusu hisse senetlerinden 800 adedini tarihinde YTL ye satmas durumunda tevkifat matrah ( =) YTL olarak belirlenecektir Rüçhan Hakk Kuponlar n n Sat fl Halinde Maliyet Bedeli Sahip olunan bir hisse senedine iliflkin yeni pay alma kuponunun, hisse senedinden ba ms z olarak sat fl halinde kupon maliyeti, mevcut hisse senetlerinin al fl bedeli ile rüçhan hakk kullan larak al nan hisse senetleri için ödenen bedel (rüçhan hakk kullanma maliyeti) toplam n n, mevcut ve elde edilecek hisse senedi say s na bölünmesi sonucu bulunacak tutarla rüçhan hakk kullanma fiyat aras ndaki fark n sermaye art r m oran yla çarp lmas suretiyle hesaplanacakt r. Kupon Mev. hisse senetlerinin al fl bedeli+ rüçhan Rüçhan hakk Sermaye Maliyeti =( hakk kullanma maliyeti Mev.hisse senetleri say s +elde edilecek hisse senetleri say s - kullanma fiyat )* Art r m Oran Kupon maliyeti, hisse senedinin orijinal maliyetinden düflülerek elde tutulmaya devam edilen hisse senetlerinin maliyeti izlenebilecektir. 132

13 Örnek: Bayan (X), (Z) A.fi. ye ait hisse senetlerinden adedini tarihinde YTL ödemek suretiyle sat n alm flt r. (Z) A.fi., tarihinde % 50 oran nda bedelli sermaye art r m na gitmifltir. Rüçhan hakk kullan m fiyat ise 1 YTL olarak aç klanm flt r. Bayan (X) in sermaye art r m nedeniyle elde etti i rüçhan hakk kuponunu satmas halinde kupon maliyeti { [( )/( )]- 1}* % 50= 3 YTL olacakt r. Elde tutulmaya devam edilen hisse senetlerinin maliyeti ise ( 10-3=) 7 YTL dir. Kupon maliyetinin baz/referans fiyat formülleri kullan larak afla daki flekilde hesaplanmas da mümkündür. Kupon maliyeti = ({[10+(1*% 50)]/(1+0,5)}-1) * % 50 = 3 YTL Kuponlu Tahvillerde Al fl Bedeli Kuponlu bir tahvilin sat n al nmas nda, ifllemifl faizin bulunmas halinde ifllemifl faiz tutar kupon al fl bedeli, temiz ifllem fiyat (Temiz Fiyat=Sözleflme fiyat - fllemifl faiz) ise tahvilin al fl bedeli olarak kabul edilir. Bir tahvil için ifllemifl faiz, temiz ifllem fiyat üzerine eklenmesi gereken ve son kupon tarihinden sonra tahvili elde tutma süresiyle orant l kupon faizini ifade eder ve son kupon tarihinden valör tarihine kadar geçen gün say s n n kupon dönemi gün say s na oran ile ödenecek kupon faizinin çarp lmas suretiyle hesaplan r. Söz konusu hesaplama, stanbul Menkul K ymetler Borsas taraf ndan kabul edilen esaslar çerçevesinde yap l r. stanbul Menkul K ymetler Borsas taraf ndan aç klanan ifllemifl faiz tutarlar dikkate al narak da ifllem yap labilir. Örnek: (Temiz fiyat n nominal bedelin alt nda olmas halinde, itfa/al m-sat m kazançlar nda tevkifat matrah ) Hazine taraf ndan ihraç tarihli YTL nominal bedelli 3 y l vadeli ve 6 ayda bir % 7,5 kupon ödemeli Devlet tahviline ait nakit ak mlar afla- daki gibidir: 133

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/1 İstanbul, 02 Ocak 2006 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2014 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2007 Yılı) G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2007 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Öncelikle arac kurumlar ve sonra da bankalar nezdinde vergi inceleme elemanlar nca bafllat lan incelemelerde,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m TÜRK HUKUKUNDA H SSE SENED HRAÇ PR MLER VE MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi-..B.F.- flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1- G R fi T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri,

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı