4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat"

Transkript

1 IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ve elde tutulmas sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat l m bankalar ndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmifltir. Öte yandan, tasarruflar n vergilendirilmesi konusunda ortaya ç kan geliflmeler ve genel trendler dikkate al narak haz rlanan 5527 say l Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan vergileme esaslar yeniden düzenlenmifl, 22/07/2006 tarih ve 2006/10731 say l Bakanlar Kurulu Karar ile de an lan maddede yer alan baz kazanç ve iratlardan yap lacak tevkifat oranlar belirlenmifltir. Yukar da aç klanan düzenlemeler çerçevesinde menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ve elde tutulmas sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat l m bankalar ndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ve beyan na yönelik aç klamalar afla da yap lm flt r. I-BANKALAR VE ARACI KURUMLARCA YAPILACAK TEVK FAT 1.1- Tevkifat Yapmakla Sorumlu Olanlar Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras nda düzenlenen tevkifat, say l Bankac l k Kanunu kapsam nda Türkiye de faaliyette bulunan bankalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ile say l Sermaye Piyasas Kanunu kapsam nda Türkiye de faaliyette bulunan arac kurumlar taraf ndan gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Yukar da yap lan aç klamadan da anlafl laca üzere Bankac l k Kanunu kapsam nda faaliyette bulunan bankalar, yaz m z n afla da ki bölümlerinde aç klayaca m z ifllemlerinden tevkifat yapmak zorundad rlar. Bankac l k Kanunu nda Banka tabirinden; Mevduat bankalar ve kat l m bankalar ile kalk nma ve yat - 13 Bu bölümün haz rlanmas nda 257 ve 258 nolu Gelir Vergisi Genel Tebli lerinden yararlan lm flt r. 121

2 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo r m bankalar n n anlafl lmas gerekti i hüküm alt na al nm fl olup ayn zamanda Türkiye'de kurulu mevduat bankalar, kat l m bankalar, kalk nma ve yat r m bankalar, yurt d fl nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar n Türkiye'deki flubeleri kanun kapsam nda oldu u ifade edilmifltir. Ayr ca özel kanunlarla kurulmufl olan bankalar hakk nda da kanunlar nda yer alan hükümler sakl kalmak kayd yla Bankac l k Kanunu hükümlerinin uygulanmas gerekmektedir. Di er taraftan ad geçen kanunda; -Mevduat bankas : Bu Kanuna göre kendi nam ve hesab na mevduat kabul etmek ve kredi kulland rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kurulufllar ile yurt d fl nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar n Türkiye'deki flubeleri, -Kat l m bankas : Bu Kanuna göre özel cari ve kat lma hesaplar yoluyla fon toplamak ve kredi kulland rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kurulufllar ile yurt d fl nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar n Türkiye'deki flubeleri, Kalk nma ve yat r m bankas : Bu Kanuna göre mevduat veya kat l m fonu kabul etme d fl nda; kredi kulland rmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kurulufllar ile yurt d fl nda kurulu bu nitelikteki kurulufllar n Türkiye'deki flubeleri olarak tan mlanm flt r. Sermaye piyasas nda arac l k, sermaye piyasas araçlar n n 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu nun 30 ve 31 inci maddeleri çerçevesinde yetkili kurulufllar taraf ndan kendi nam ve hesab na, baflkas nam ve hesab na, kendi nam na baflkas hesab na ticari amaçla al m sat m d r. Sermaye piyasas nda arac l k faaliyetleri, halka arza arac l k, al m sat ma arac - l k ve türev araçlar n al m sat m n n yap lmas na arac l ktan oluflur. Banka ve arac kurumlarca menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar ile ilgili olarak yap lacak tevkifatta, her kurumun sorumlulu u kendisine gelen bilgi-belge ile s n rl d r. Bu durumda eksik, yanl fl veya yan lt c bilgi nedeniyle ziyaa u rat lan vergi cezal olarak, bildirimi yapan kifli- kurum/kurulufl ad na tarh edilmesi gerekmektedir. Yukar da belirtilenler d fl nda kalan kurum ve kurulufllar n Geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras kapsam nda tevkifat yapma sorumlulu u bulunmamaktad r. 1.2-Tevkifat Kapsam nda Olan Gelirler Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras kapsam nda tevkifata tabi olacak gelirler; - Menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n al m-sat m sonucunda oluflan getiriler, 122

3 - Menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n itfas dolay s yla oluflan getiriler, - Menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n dönemsel getirileri (herhangi bir menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac na ba l olmayan), - Menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n ödünç ifllemlerinden sa lanan getiriler olarak belirlenmifltir. Menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac ifadesi, Türkiye de ihraç edilmifl ve Sermaye Piyasas Kurulunca kayda al nm fl ve/veya Türkiye de kurulu menkul k ymet ve vadeli ifllem ve opsiyon borsalar nda ifllem gören menkul k ymetler veya di er sermaye piyasas araçlar ile kayda al nmam fl olsa veya menkul k ymet ve vadeli ifllem borsalar nda ifllem görmese dahi Hazinece veya di er kamu tüzel kiflilerince ihraç edilecek her türlü menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n ifade etmektedir. Bankalar n ve arac kurumlar n taraf oldu u veya bunlar arac l yla yap lan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayal olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasas arac n, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma, satma, de ifltirme hak ve/veya yükümlülü ünü veren vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri bu madde uygulamas nda di er sermaye piyasas arac olarak kabul edilecektir. Bu tan mlama d fl nda kalan bir menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n n al m sat m veya itfas dolay s yla elde edilen getiriler Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras kapsam nda tevkifata tabi de ildir. Di er taraftan al m-sat m kazançlar ifadesinden; Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmalar nda söz edilen sermaye de er art fl kazançlar anlafl lmas gerekmektedir. 1.3-Tevkifat Kapsam nda Olmayan Gelirler Bankalar ve Arac Kurumlar n Kendi Bünyesinde Oluflan Gelirleri Bankalar veya arac kurumlarca gerçeklefltirilecek tevkifat, elde edilmesine arac l k ettikleri kazançlar ile ilgilidir. Dolay s yla, bu kurumlar n kendi portföylerinde bulunan menkul k ymetler veya di er sermaye piyasas araçlar ndan elde ettikleri kazançlar tevkifat kapsam nda de ildir. Örne in, bir bankan n Hazine taraf ndan düzenlenen ihaleden kendi portföyü için sat n alm fl oldu u Devlet tahvilini itfaya kadar elinde tutmak suretiyle elde etti i faiz geliri üzerinden tevkifat yap lmayacakt r. Söz konusu tahvilin itfadan 123

4 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo önce bir gerçek veya tüzel kifliye sat lmas durumunda da bankan n elde edece- i gelir tevkifat kapsam nda de ildir. Ayn flekilde, bir bankan n kendi portföyünde bulunan bir menkul k ymeti baflka bir bankaya satmas durumunda da banka taraf ndan elde edilen gelir üzerinden tevkifat yap lmayacakt r. Öte yandan, bankan n baflka bir banka/arac kurumu arac k lmak suretiyle menkul k ymet sat n almas durumunda bu menkul k ymetlerle ilgili olarak elde edece i gelirden sorumlularca tevkifat yap laca tabidir. Örnek: (X) Bankas, ihraç tarihli Hazine bonosunu YTL karfl l - nda sat n alm fl ve söz konusu bonoyu itfa tarihi olan tarihine kadar elinde tutmak suretiyle YTL faiz geliri elde etmifltir. Faiz ödemesinin, menkul k ymeti ihraç eden kurum olan Hazine taraf ndan (X) Bankas na yap lmas sebebiyle, Hazine taraf ndan herhangi bir tevkifat yap lmayacakt r. (X) Bankas n n, YTL karfl l nda sat n alm fl oldu u ihraç tarihli Hazine bonosunu itfadan önce, tarihinde Bay (A) ya YTL ye satmas durumunda ise (X) Bankas n n bu sat fl sebebiyle elde etti i gelir ( =) olan YTL Geçici 67 nci madde kapsam nda tevkifata tabi de ildir. Bay (A) n n söz konusu bonoyu tarihinde YTL ye (X) Bankas na geri sat fl halinde elde edece i al m-sat m kazanc ( =) olan YTL üzerinden ise (X) Bankas nca % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r. Ayr ca bir bankan n kurucusu oldu u yat r m fonlar n n sat m na baflka bir banka/arac kurumun arac l k etmesi halinde, tevkifat yapma sorumlulu u arac banka/kurumlar taraf ndan yerine getirilecektir. Dolay s yla, fon kurucusu banka taraf ndan arac bankalara fon sat fl nda tevkifat yap lmayacak, ancak arac bankalar arac l yla fon alan yat r mc lar n al m-sat mlar nda arac bankalar taraf ndan tevkifat yap lacakt r Genel Düzenlemenin stisnalar Genel kapsam içerisinde olsa dahi, baz gelirler Geçici 67 nci maddenin (1), (9) ve (10) numaral f kralar nda yer alan düzenlemeler ile tevkifat kapsam d fl nda b rak lm flt r. Di er taraftan tarihinden geçerli olmak üzere 5527 say l Kanunla yap lan düzenlemeyle, Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar n n kat lma belgelerinin ilgili oldu u fona iadesi ile menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin al m sat m ndan elde edilen gelirler Geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras kapsam nda tev- 124

5 kifat uygulamas na dahil edilmifl, sürekli olarak portföyünün en az % 51'i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat - r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç - kar lmas ndan elde edilen gelirler ise tevkifat kapsam d fl na ç kar lm flt r. Geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras nda yer alan düzenleme uyar nca, -Hazine taraf ndan yurt d fl nda ihraç edilen menkul k ymetlerin (Eurobond) al m-sat m, itfas s ras nda elde edilen getirileri ve bunlar n dönemsel getirilerinin tahsili, - Hisse senetleri kar paylar, - Tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirler, -Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirler 14, tevkifat kapsam nda olmayacakt r. Yukar da aç klanan yat r m fonu kat lma belgelerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirlerin tevkifat kapsam d fl nda tutulabilmesi için, sat fl yap lan yat r m fonu kat lma belgesinin sat fl tarihi ile al m tarihi aras nda geçen 1 y ll k sürede, söz konusu fon kat lma belgesinin fon iç tüzü üne göre sürekli olarak portföyünün en az % 51 inin stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflmas gerekmektedir. De iflken fonlarla ilgili olarak ise, Takasbank taraf ndan günlük olarak aç klanan bilgiler çerçevesinde, fon portföyünün % 51 inin stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflmas flart n n ihlal edilmesi durumunda, ertesi günden itibaren söz konusu kat lma belgelerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yap lacakt r. Bu uygulamada, aç klanan bilgilerle ilgili olarak Takasbank n sorumlulu u kendisine gelen bilgi-belge ile s n rl d r. Ayr ca, Geçici 67 nci maddeye 5527 say l Kanunla getirilen hüküm gere ince, tevkifata tabi tutulsun tutulmas n dar mükellef gerçek kifli ve kurumlarca Hazi tarihleri aras nda; - Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar n n (borsa yat r m fonlar hariç) kat lma belgelerinin ilgili oldu u fona iadesinden elde edilen gelirler, - Menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin al m-sat m ndan elde edilen gelirler tevkifat kapsam nda de ildir. 125

6 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo ne taraf ndan yurt d fl nda ihraç edilen menkul k ymetlerden sa lanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmeyecektir. Öte yandan, tam mükellef kurumlara ait olup, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören ve bir y ll k süreden sonra elden ç kar lan hisse senetleri için Gelir Vergisi Kanununun de er art fl kazançlar n n vergilendirilmesine iliflkin Mükerrer 80 inci madde hükümleri uygulanmayacak olup, dolay s yla bu gelirler için de er art fl kazanc kapsam nda y ll k beyanname de verilmeyecektir. Bunlar d fl nda, - Geçici 67 nci maddenin (9) numaral f kras nda yer alan düzenleme uyar nca, 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmifl olan her nevi tahvil ve Hazine bonolar ile Toplu Konut daresi ve Özellefltirme daresince ç kar lan menkul k ymetlerin elde tutulmas veya elden ç kar lmas suretiyle sa lanan gelirler, - Geçici 67 nci maddenin (10) numaral f kras nda yer alan düzenleme uyar nca, 01/01/2006 tarihinden önce iktisap edilmifl olan menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ndan veya elde tutulma sürecinde elde edilen gelirler tevkifata tabi olmayacakt r Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yap lacaklar Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan emeklilik yat r m fonlar d fl nda kalan gerçek veya tüzel kiflilerin elde ettikleri gelirler tevkifat kapsam ndad r. 15 Tevkifat n gerçeklefltirilmesinde, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kifli ya da dar veya tam mükellef olmas, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmamas, vergiden muaf olup olmamas n n bir önemi bulunmamaktad r. Elde edilen gelirlerin vergiden istisna olup olmamas n n da tevkifat uygulamas nda bir önemi bulunmamaktad r. 1.5-Tevkifat Oranlar Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras nda, banka ve arac kurumlar n menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar ndan elde edilen gelirler üzerinden yapmakla yükümlü olduklar tevkifat oran % 15 olarak hüküm alt na al nm flt r. Ancak 5527 say l kanunla Geçici 67 nci maddenin 1 numaral f kras nda yap lan düzenleme ile dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan 07/07/2006 tarihinden itibaren Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanan tevkifat oran s f r oran olarak belirlenmifltir. 15 Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan Borsa Yat r m Fonlar, Konut Finansman Fonlar ile Varl k Finansman Fonlar n n tarihleri aras nda elde edikleri gelirler tevkifat kapsam nda de ildir. 126

7 Ayr ca 2006/10731 say l Bakanlar Kurulu Karar ile Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlarca elde edilen Geçici 67 nci maddenin (1), (2) ve (3) numaral f kralar nda yer alan gelirlere yönelik olarak uygulanmakta olan % 15 oran ndaki tevkifat, 23/07/2006 tarihinden itibaren % 10 a indirilmifltir. Yap lan aç klamalar çerçevesinde Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras gere ince, banka ve arac kurumlar n yapmakla yükümlü olduklar tevkifat oran ; - Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan /07/2006 tarihleri aras nda Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanacak tevkifat oran %15, - Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan 07/07/2006 tarihinden itibaren Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanacak tevkifat oran %0, - Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan /07/2006 tarihleri aras nda elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanacak tevkifat oran %15, -Tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar n menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar ndan 23/07/2006 tarihinden itibaren elde ettikleri kazanç ve iratlar na uygulanacak tevkifat oran %10 olarak uygulanacakt r Tevkifat Matrah n n Tespiti Al m-sat m fllemlerinde Tevkifat Matrah Al m-sat m ifllemlerinde tevkifat matrah al fl bedeli ile sat fl bedeli aras ndaki tutard r. Al fl ve sat fl ifllemleri s ras nda ödenen komisyonlar ile banka ve sigorta muameleleri vergisi tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al nacak olup, bu giderler d fl nda baflkaca bir giderin tevkifat matrah n n tespitinde indirim konusu yap lmas söz konusu de ildir. Tevkifat matrah n n tespitinde afla da yap lan aç klamalar n da dikkate al nmas gerekmektedir Komisyon adeleri Al fl ve sat fl ifllemleri s ras nda ödenen komisyon bedellerinin bir k sm, ifllem hacmine ya da baflka bir nedene ba l olarak iade edilebilmektedir. ade edilen bu tutarlar komisyonun do du u iflleme ba l olmaks z n, iadenin gerçekleflti i döneme iliflkin tevkifat matrah na dahil edilmelidir. 127

8 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo Ayn Menkul K ymet Veya Di er Sermaye Piyasas Arac ndan De iflik Tarihlerde Al mlar Yap ld ktan Sonra Bunlar n Bir K sm n n Elden Ç kar lmas Ayn menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac ndan de iflik tarihlerde al mlar yap ld ktan sonra bunlar n bir k sm n n elden ç kar lmas durumunda ilk giren ilk ç kar yöntemi kullan lmak suretiyle, tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al nacak al fl bedeli belirlenecektir. Ayn gün içinde yap lan al m-sat m ifllemlerinde a rl kl ortalama fiyat bilgisi dikkate al nabilecek, ancak tevkifat matrah ilk giren ilk ç kar yöntemine göre belirlenmelidir. Söz konusu maliyet yöntemleri, sadece 01/01/2006 tarihinden sonra iktisap edilen menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas durumunda uygulanacak olup, 31/12/2005 tarihinden önce iktisap edilen menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar n n maliyet hesaplama yöntemine dahil edilmemesi ve bu k ymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibar yla geçerli olan hükümlerin uygulanmas gerekmektedir. Örnek: Bay (A), borsada ifllem gören (Z) A.fi ye ait hisse senedinden (X) Bankas arac l yla afla da belirtilen tarihlerde ve miktarlarda al m/sat m yapm flt r. Tarih Aç klama Miktar (Adet) Birim Al fl/sat fl Bedeli (YTL) Toplam Tutar (YTL) Hisse Al fl Hisse Al fl Hisse Sat fl Hisse Al fl Hisse Sat fl Hisse Al fl Bay (A) n n ilk giren ilk ç kar yöntemine göre tarihinde satm fl oldu u hisse senetlerine tekabül eden maliyet bedeli (6.000 x 5=) YTL, tarihinde satm fl oldu u hisse senetlerine tekabül eden maliyet bedeli ise [(4.000 x 5)+(5.000 x 4) + (3.000 x 4.5) =] YTL olmaktad r. lk giren ilk ç kar yöntemine göre tarihinde gerçeklefltirilen hisse senedi sat fl na iliflkin tevkifat matrah ( =) YTL, tarihinde gerçeklefltirilen sat fla iliflkin matrah ise ( =) YTL olarak hesaplanacakt r. Bu durumda, (X) Bankas Bay (A) n n al m-sat m kazanc olan YTL ve YTL üzerinden ifllem baz nda % 10 oran nda tevkifat yapmas gerekmektedir. 128

9 Bu ve bundan sonra yer alan di er örneklerdeki al m-sat m bedelleri içinde komisyon bedellerinin de bulundu u varsay lm flt r. Menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n teminat gösterilmesi veya ödünç ifllemlerine konu olmas halinde, söz konusu k ymetler müflteri portföyü içinde de erlendirilecektir. Ancak, maliyet hesaplamas nda ödünç ifllemine konu olan k ymetler portföy d fl nda, teminat gösterilen k ymetler ise portföy içinde varsay lmal d r. Örnek: Bay (A) n n X Arac Kurumunda yapt ifllemler afla daki gibidir. Hisse Senedi fllem Adet Bakiye Fiyat Akbank Al fl Akbank Ödünç Verme Akbank Teminat Verme Akbank Al fl Akbank Sat fl Sat fl yap lan 100 adet hissenin al m maliyeti = 60 * * 3 = 240 YTL Matrah = Sat fl Bedeli Al fl Maliyeti = 100 * = 160 YTL Maliyet hesaplamas nda ödünç ifllemine konu olan k ymetler portföy d fl nda, teminat gösterilen k ymetler ise portföy içinde varsay laca ndan matrah yukar - daki gibi hesaplanacakt r A rl kl Ortalama Yöntemine Göre Maliyeti Hesaplanan Menkul K ymetlerin Ertesi Güne Devri Tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al nacak al fl bedelinin tespitinde, a rl kl ortalama yönteminin seçildi i ve menkul k ymetlerin tamam n n ayn gün içinde sat lmayarak ertesi güne devredildi i durumlarda, menkul k ymetlerin maliyet bilgisi olarak izleyen günlere, a rl kl ortalama maliyet yöntemine göre hesaplanan tutarlar aktar lmal d r fllemden Sonra Eski Tarihli Menkul K ymetlerin Virmanlanmas Tevkifat matrah hesaplanarak ifllemin tamamlanmas ndan sonra, bu hesaplamay etkileyecek olan geçmifl tarihli bir menkul k ymetin müflteri portföyüne dahil 129

10 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo olmas veya virman n geç ulaflmas durumunda, geriye dönülerek düzeltme ifllemi yap lmas na, yani tevkifat matrah n n portföye dahil olan menkul k ymetler de dikkate al nmak suretiyle yeniden hesaplanmas na gerek bulunmamaktad r Hatal fllemler ve Düzeltilmesi Tevkifat matrah n n belirlenmesinde yanl fl müflteri hesab na kay t, hatal fiyat veya miktar girifli gibi hatal ifllemlerin tespit edilmesi durumunda söz konusu ifllemlerin geriye dönük olarak düzeltilmesi, izleyen ifllemlerin bu düzeltilmifl bilgiler do rultusunda yap lmas gerekmektedir. Hatal ifllemin ilgili döneme iliflkin beyanname verildikten sonra tespit edilmesi durumunda ise Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzeltme beyannamesi verilmesi mümkün bulunmaktad r Maliyet Hesaplama Yönteminin De ifltirilmesi Bir banka veya arac kurumda gün içinde yap lan al m-sat m ifllemleri için seçilmifl olan maliyet hesaplama yönteminin, müflterinin ilgili banka/arac kurumdaki portföyünde yer alan menkul k ymetler tamamen elden ç kar l ncaya kadar de ifltirilmesi mümkün bulunmamaktad r Virman fllemlerinde lk Giren lk Ç kar Yönteminin Uygulanmas Menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n n bir banka veya arac kurumdaki bir hesaptan herhangi bir banka veya arac kuruma naklinin istenmesi durumunda (virman ifllemleri) nakli gerçeklefltirilecek olan k ymet ilk giren ilk ç kar yöntemine göre tespit edilmesi gerekmektedir Virman fllemlerinde Tevkifat Menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar n n, bir sözleflmeye dayanarak teminat gösterilmesi veya ödünç ifllemlerine konu olmas durumlar d fl nda, müflterilerin talimat yla di er bir müflteri hesab na aktar lmas ifllemleri mülkiyetin devri kabul edilerek tevkifat yap lmas gerekmektedir Bir Menkul K ymet Veya Di er Sermaye Piyasas Arac n n Al m ndan Önce Elden Ç kar lmas Bir menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac n n al m ndan önce elden ç - kar lmas durumunda yani aç a sat fl ifllemlerinde, elden ç kar lma tarihinden sonra yap lan ilk al m ifllemi esas al narak üzerinden tevkifat yap lacak tutar belirlenmelidir. Örnek: Bayan (B), (T) arac kurumu vas tas yla (X) A.fi. ye ait hisse senetlerinden adedini tarihinde 4 YTL üzerinden aç a satm flt r. Bayan (B), ayn hisse senedi ile ilgili olarak tarihinde 3,80 YTL üzerinden 130

11 adet ve tarihinde ise 3,60 YTL üzerinden adet sat n alm flt r. Bu durumda, (T) arac kurumu, aç a sat fltan sonraki ilk al fl ifllemini dikkate alarak ( YTL YTL=) YTL üzerinden tevkifat yapacakt r. Ayn gün içinde yap lan al m-sat m ifllemlerinde a rl kl ortalama fiyat bilgisi dikkate al nabilecek, ancak tevkifat matrah ilk giren ilk ç kar yöntemine göre belirlenecektir Sermaye Art r mlar Dolay s yla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Al fl Tarihi Ve Bedelleri Sermaye ve kar yedeklerinin sermayeye eklenmesi dolay s yla sahip olunan hisse senetlerinin al fl tarihi olarak daha önceden sahip olunan hisse senetlerinin al fl tarihi esas al nmal d r. Bedelli sermaye art r m sebebiyle rüçhan hakk kullan lmak suretiyle itibari de- erleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de al fl tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin al fl tarihi esas al nacakt r. fiirketlerin sermaye yedekleri ile sermaye art r m nda bulunmalar halinde, bu ifllem sonras nda gerek önceden sahip olunan gerekse sermaye art r m dolay - s yla al nan hisse senetlerinin al fl bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin al fl bedelinin, sermaye art r m sonras nda sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir. Kar yedekleri kullan lmak suretiyle sermaye art r m nda bulunulmas halinde, bu ifllem dolay s yla sahip olunan hisse senetlerinin al fl bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin al fl bedeli ile yeni al nan hisse senetlerinin itibari de- erleri toplam n n sermaye art r m sonras nda sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle hesaplanacakt r. Hisse senedi sahipleri taraf ndan rüçhan hakk kullan lmak suretiyle itibari de- erleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de al fl bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin al fl bedeli ile yeni al nan hisse senetleri için ödenen bedelin toplam n n sermaye art r m sonras nda sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle hesaplanacakt r. Örnek : (Bedelsiz Sermaye Art r m ) Bay (A), tarihinde (Z) A.fi. ye ait hisse senetlerinden adedini toplam YTL bedel ödeyerek sat n alm flt r. (Z) A.fi. tamam sermaye yedeklerinden karfl lanmak suretiyle tarihinde % 50 oran nda sermaye art r m na gitmifltir. Bay (A) ya, bu ifllem dolay s yla adet hisse senedi verilmifltir. 131

12 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo Bu durumda Bay (A) n n bedelsiz sermaye art r m sonras nda sahip oldu u her bir hisse senedine tekabül eden maliyet bedeli, ödenen YTL nin, sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle (15.000: 3.000=) 5 YTL olarak belirlenecektir. Söz konusu hisse senetlerinin adedinin tarihinde YTL ye sat lmas durumunda ise, tevkifat matrah ( =) YTL olacakt r. Örnek : (Bedelli Sermaye Art r m ) Bayan (X), (Z) A.fi. ye ait hisse senetlerinden adedini tarihinde YTL ödemek suretiyle sat n alm flt r. (Z) A.fi., tarihinde % 50 oran nda bedelli sermaye art r m na gitmifl olup, rüçhan hakk kullan m fiyat 1 YTL olarak aç klanm flt r. Bayan (X), rüçhan hakk n kullanmak suretiyle 500 YTL ödeyerek 500 adet hisse senedi elde etmifltir. Bayan (X) in sermaye art r m dolay s yla elde etmifl oldu u hisse senetlerinin maliyet bedeli, daha önce sahip olunan hisse senetlerinin maliyet bedeli ile yeni al nan hisse senetleri için ödenen bedelin toplam n n, sermaye art r m sonras nda sahip olunan toplam hisse senedi say s na bölünmesi suretiyle flu flekilde hesaplanacakt r; = YTL 4.500/ 1.500= 3 YTL Bayan (X) in söz konusu hisse senetlerinden 800 adedini tarihinde YTL ye satmas durumunda tevkifat matrah ( =) YTL olarak belirlenecektir Rüçhan Hakk Kuponlar n n Sat fl Halinde Maliyet Bedeli Sahip olunan bir hisse senedine iliflkin yeni pay alma kuponunun, hisse senedinden ba ms z olarak sat fl halinde kupon maliyeti, mevcut hisse senetlerinin al fl bedeli ile rüçhan hakk kullan larak al nan hisse senetleri için ödenen bedel (rüçhan hakk kullanma maliyeti) toplam n n, mevcut ve elde edilecek hisse senedi say s na bölünmesi sonucu bulunacak tutarla rüçhan hakk kullanma fiyat aras ndaki fark n sermaye art r m oran yla çarp lmas suretiyle hesaplanacakt r. Kupon Mev. hisse senetlerinin al fl bedeli+ rüçhan Rüçhan hakk Sermaye Maliyeti =( hakk kullanma maliyeti Mev.hisse senetleri say s +elde edilecek hisse senetleri say s - kullanma fiyat )* Art r m Oran Kupon maliyeti, hisse senedinin orijinal maliyetinden düflülerek elde tutulmaya devam edilen hisse senetlerinin maliyeti izlenebilecektir. 132

13 Örnek: Bayan (X), (Z) A.fi. ye ait hisse senetlerinden adedini tarihinde YTL ödemek suretiyle sat n alm flt r. (Z) A.fi., tarihinde % 50 oran nda bedelli sermaye art r m na gitmifltir. Rüçhan hakk kullan m fiyat ise 1 YTL olarak aç klanm flt r. Bayan (X) in sermaye art r m nedeniyle elde etti i rüçhan hakk kuponunu satmas halinde kupon maliyeti { [( )/( )]- 1}* % 50= 3 YTL olacakt r. Elde tutulmaya devam edilen hisse senetlerinin maliyeti ise ( 10-3=) 7 YTL dir. Kupon maliyetinin baz/referans fiyat formülleri kullan larak afla daki flekilde hesaplanmas da mümkündür. Kupon maliyeti = ({[10+(1*% 50)]/(1+0,5)}-1) * % 50 = 3 YTL Kuponlu Tahvillerde Al fl Bedeli Kuponlu bir tahvilin sat n al nmas nda, ifllemifl faizin bulunmas halinde ifllemifl faiz tutar kupon al fl bedeli, temiz ifllem fiyat (Temiz Fiyat=Sözleflme fiyat - fllemifl faiz) ise tahvilin al fl bedeli olarak kabul edilir. Bir tahvil için ifllemifl faiz, temiz ifllem fiyat üzerine eklenmesi gereken ve son kupon tarihinden sonra tahvili elde tutma süresiyle orant l kupon faizini ifade eder ve son kupon tarihinden valör tarihine kadar geçen gün say s n n kupon dönemi gün say s na oran ile ödenecek kupon faizinin çarp lmas suretiyle hesaplan r. Söz konusu hesaplama, stanbul Menkul K ymetler Borsas taraf ndan kabul edilen esaslar çerçevesinde yap l r. stanbul Menkul K ymetler Borsas taraf ndan aç klanan ifllemifl faiz tutarlar dikkate al narak da ifllem yap labilir. Örnek: (Temiz fiyat n nominal bedelin alt nda olmas halinde, itfa/al m-sat m kazançlar nda tevkifat matrah ) Hazine taraf ndan ihraç tarihli YTL nominal bedelli 3 y l vadeli ve 6 ayda bir % 7,5 kupon ödemeli Devlet tahviline ait nakit ak mlar afla- daki gibidir: 133

14 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo Devlet Tahvilinin: Kupon Ödeme / Valör Tarihi Kupon Ödemesi (YTL) Tevkifat Matrah (YTL) 1.Kupon Kupon Kupon ,33 4.Kupon K ymet Sat fl ,67 5.Kupon Kupon+Anapara 8.579, ( ,67) Bay (A), (X) Bankas arac l yla valör tarihli olarak söz konusu menkul k ymetten YTL (kirli fiyat) tutar nda al m yapm fl olup, bu tahvili itfaya kadar elinde tutmas durumunda her bir kupon dönemi itibar yla tevkifat matrah afla daki gibi hesaplanacakt r. Son kupon tarihi : Valör tarihi : Ödenecek ilk kupon tarihi : Kupon dönemi gün say s : 182 Geçen gün say s : 99 ( ) Kupon Faizi : fllemifl Faiz : 4.079,67 (99/182)*7.500 Kirli Fiyat : Temiz Fiyat : ,33 ( ,67 ) lk Kupon(3.Kupon) Ödemesinde Tevkifat Matrah = Kupon ödemesi - fllemifl Faiz = ,67 = 3.420,33 YTL 4. ve 5. kupon ödemelerinde matrah, kupon ödemesi olan YTL olacakt r. Son dönem kupon ödemesinde ise tevkifat matrah flöyle hesaplanacakt r. Son dönem tevkifat matrah = Kupon ödemesi +( Ana para Al fl Temiz Fiyat ) = ( ,33) = ,67 = 8.579,67 134

15 Bu hesaplamalar çerçevesinde tevkifat matrahlar yukar daki tabloda yer almaktad r. Bay (A) n n, söz konusu menkul k ymeti, valör tarihli olarak YTL ye (X) Bankas na geri satmas halinde ise tevkifat matrah afla - daki gibi hesaplanacakt r: Tevkifat Matrah = Sat fl Fiyat Al fl Temiz Fiyat = ,33 = 3.079,67 YTL Tahvil Al fl Bedelinin tfa Bedeli Ve fllemifl Faiz Tutar n n Üzerinde Olmas Kuponlu bir tahvilin sat n al nmas nda, sat n alma bedelinin itfa bedeli ile varsa ifllemifl faiz tutar n n üzerinde olmas, baflka bir deyiflle temiz fiyat n itfa bedelini aflmas durumunda fazla olan k s m izleyen dönemlere iliflkin faiz kuponlar n n maliyeti (al fl bedeli) olarak dikkate al nacakt r. Örnek: (Temiz fiyat n nominal bedelin üzerinde olmas halinde, itfa/al msat m kazançlar nda tevkifat matrah ) Hazine taraf ndan ihraç tarihli YTL nominal bedelli 3 y l vadeli ve 6 ayda bir % 7.5 kupon ödemeli Devlet tahviline ait nakit ak mlar afla- daki gibidir: Devlet Tahvilinin: Kupon Ödeme / Valör Tarihi Kupon Ödemesi (YTL) Tevkifat Matrah (YTL) 1.Kupon Kupon Kupon ,25 4.Kupon ,92 K ymet Sat fl ,83 5.Kupon ,92 6.Kupon+Anapara ,92 Bay (A), (X) Bankas arac l yla valör tarihli olarak söz konusu menkul k ymetten YTL (kirli fiyat) tutar nda al m yapm fl olup, bu tahvili itfaya kadar elinde tutmas durumunda her bir kupon dönemi itibar yla tevkifat matrah afla daki gibi hesaplanacakt r. 135

16 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo Son kupon tarihi : Valör tarihi : Ödenecek ilk kupon tarihi : Kupon dönemi gün say s : 182 Geçen gün say s : 99 ( ) Kupon Faizi : fllemifl Faiz : 4.079,67 (99/182)*7.500 Kirli Fiyat : Temiz Fiyat : ,33 ( ,67 ) Nominal fiyat üzeri ödeme : 1.920,33 ( , ) Kalan Kupon say s : 4 Kupon bafl na fazla ödeme : 480,08 (1.920,33/4) lk Kupon(3.Kupon) = Kupon Ödemesi ( fllemifl Faiz+ Kupon Bafl na Fazla Ödemesinde Matrah Ödeme) = (4.079, ,08) = 2.940,25 YTL Sonraki Kupon Ödemelerinde Matrah = Kupon Ödemesi Kupon Bafl na Fazla Ödeme = ,08 = 7.019,92 YTL Bay (A) n n, söz konusu menkul k ymeti, valör tarihli olarak YTL ye (X) Bankas na geri satmas halinde ise tevkifat matrah afla - daki gibi hesaplanacakt r. Tevkifat Matrah = Sat fl Fiyat (Al fl Temiz Fiyat - Önceki kupon ödemelerinde dikkate al nan kupon bafl na fazla ödeme tutar ) = [ ,33 (480,08*2)] = 1.039,83 YTL Dövize, Alt na Veya Baflka Bir De ere Endeksli Menkul K ymet Veya Di er Sermaye Piyasas Araçlar Dövize, alt na veya baflka bir de ere endeksli menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac na iliflkin ifllemlerde, tevkifat matrah n n tespitinde al fl ve sat fl bedeli olarak ifllem tarihindeki Yeni Türk Liras karfl l klar esas al nacakt r. 136

17 Yabanc Para Cinsinden hraç Edilen Menkul K ymetler Veya Di er Sermaye Piyasas Araçlar Menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n n yabanc bir para cinsinden ihraç edilmifl olmas halinde ise, tevkifat matrah n n tespitinde kur fark dikkate al nmamal d r. Kur olarak ifllem an nda kullan lan kur, böyle bir kurun bulunmad hallerde ise Merkez Bankas döviz al fl kuru esas al nmal d r. Dolay s yla, yabanc para cinsinden ihraç edilen menkul k ymet ve di er sermaye piyasas araçlar ile ilgili olarak yap lan ve ifllem an nda kuru bulunmayan al fl ve sat fl ifllemlerinde, TCMB döviz al fl kurunun dikkate al nmas gerekmektedir. Örnek: Bay (A), (X) Bankas arac l ile ihraç tarihli, 3 y l vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli döviz cinsinden Devlet tahvilinden tarihinde $ tutar nda al m yapm flt r. Bay (A), söz konusu Devlet tahvilini tarihinde (X) Bankas arac l ile $ a satm flt r. Döviz olarak yap lan ifllemlerde öncelikli olarak ilgili bankan n al m-sat m tarihinde uygulad kur esas al nmakta olup, örne imizde söz konusu kur, al m tarihinde 1.35 YTL, sat m tarihinde ise 1.45 YTL olarak kabul edilmifltir. Tevkifat matrah tespit edilirken kur fark dikkate al nmayacak, (X) Bankas nca Bay (A) n n al m-sat m kazanc olan ( $ $=) $ n sat fl tarihindeki YTL karfl l olan (1.000 $ x 1.45 =) YTL üzerinden % 10 oran nda tevkifat yap lacakt r Veraset Yoluyla veya vazs z Olarak Edinilen Menkul K ymetlerde Al fl Bedeli Olarak Dikkate Al nacak Tutar Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kra hükmü ile bankalar ve arac kurumlar, al m-sat m na arac l k ettikleri menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n al fl ve sat fl bedelleri aras ndaki fark üzerinden vergi tevkifat yapmakla sorumlu tutulmufllard r. Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde, veraset ve intikal vergisi matrah n n, intikal eden mallar n Vergi Usul Kanununa göre bulunan de erleri oldu u belirtilmifltir. Vergi Usul Kanununun 294 üncü maddesine göre bir vergiye matrah olan servet veya servet unsuru mahiyetindeki hisse senetleri ve tahviller borsa rayici ile, borsada kay tl olmayanlar ise emsal bedeliyle de erlenmektedir. 137

18 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo Bu durumda, mirasç lara veraset yoluyla intikal eden hisse senedi ve tahviller ölüm tarihinde, di er suretle vuku bulan bedelsiz intikallerde ise bu k ymetler hukuken iktisap edildi i tarihte elde edilmifl kabul edilecek ve söz konusu k ymetlerin al fl bedeli olarak da miras b rakan n ölümü veya hukuki iktisab n gerçekleflti i tarihteki borsa rayici, borsaya kay tl olmayanlar için ise bu tarihteki emsal bedeli esas al nacakt r. Buna göre, veraset yoluyla iktisap edilen Geçici 67 nci madde kapsam ndaki menkul k ymetlerin varislerce sat lmas halinde, sat fl bedeli ile yukar da belirtilen flekilde hesaplanan al fl bedeli aras ndaki fark üzerinden, Geçici 67 nci madde kapsam nda tevkifat yap lmas gerekmektedir. Hisse senetlerinin 01/01/2006 tarihinden önce intikal etmifl olmas halinde ise, mirasç lar taraf ndan elde edilen de er art fl kazançlar için 31/12/2005 tarihinde geçerli olan hükümler uygulanmal d r. Veraset yoluyla iktisap edilen tahvil ve Hazine bonolar n n 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmifl olmas halinde, bu k ymetlerin iktisap edildi i tarihe bak lmaks z n 31/12/2005 tarihinde geçerli olan hükümlere göre vergilendirme yap lmal d r Vadeli fllem Ve Opsiyon Sözleflmeleri Geçici 67 nci maddenin (13) numaral f kras nda, bankalar n ve arac kurumlar n taraf oldu u veya bunlar arac l yla yap lan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeye dayal olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasas arac n, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma, satma, de ifltirme hak ve/veya yükümlülü- ünü veren vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinin bu madde uygulamas nda di er sermaye piyasas arac addolunaca hükme ba lanm flt r. Bu hüküm uyar nca, bankalar veya arac kurumlar, bu nitelikte bir ifllem yapmalar halinde; vadeli ifllem veya opsiyon sözleflmesinin hükmünden yararlan ld anda, sözleflmeye baz al nan k ymetin piyasa fiyat na göre oluflan de eri ile ifllem fiyat na göre oluflan de eri aras ndaki fark üzerinden sözleflmenin sona erdi i tarih itibar yla % 10 oran nda tevkifat yap lmas gerekmektedir. Bu oran dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar için %0 d r. Bu kazanc n bir k sm n n sözleflmenin devam s ras nda lehdara ödenmesi halinde tevkifat yap lmas na gerek bulunmamaktad r. Ancak, sözleflme sona ermeden sözleflmeden do an kazanc n ilgilisine (lehdara) ödenmesi s ras nda sözleflme sonunda do acak verginin ödenmesini güvenceye alacak önlemlerin banka ve arac kurumca al naca tabidir. Türev ürün sözleflmesi bir bütün olarak dikkate al nacak olmakla birlikte; birden 138

19 fazla y la yay lan türev ürünlere iliflkin sözleflmeden do an kar yada zarar n, dönemsel olarak ödenmesinin öngörüldü ü hallerde, her ödeme dönemi itibar yla lehdara yap lan ödemelerden tevkifat yap lacakt r. Sözleflme dönemleri itibar yla do an zararlar ise yaz m z n Al m-sat m ifllemlerinin bir k sm - n n zararla sonuçlanmas bafll kl bölümünde yer alan aç klamalar çerçevesinde takvim y l afl lmamak kayd yla mahsup edilebilecektir. Türkiye de kurulu vadeli ifllem ve opsiyon borsalar nda 2006 y l nda yap lan ifllemlerden elde edilen kazançlar için ise tevkifat oran s f r olarak uygulanacakt r ve izleyen y llarda ise 5527 say l Kanun ve 2006/10731 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince tevkifat yap laca tabiidir. Tam ve dar mükellef kurumlar n (Türkiye de iflyeri veya daimi temsilci arac l - yla faaliyette bulunmayanlar hariç) aralar nda yapt klar vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinden do an kazançlar için tevkifat yap lmayacakt r. Türkiye de iflyeri veya daimi temsilci arac l yla faaliyette bulunmasalar dahi banka ve benzeri finans kurumlar nca bu kapsamda elde edilen gelirler tevkifata tabi olmayacakt r. Banka ve benzeri finans kurumlar d fl nda kalan dar mükellef kurumlar n ise bu düzenleme çerçevesinde tevkifat kapsam d fl nda kalabilmeleri için Türkiye de iflyeri veya daimi temsilci arac l yla faaliyette bulunmalar gerekmektedir. Vadeli ifllem veya opsiyon sözleflmeleri dolay s yla ödenen komisyonlar ve banka ve sigorta muameleleri vergisi tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al nmal d r. Örnek: Bay (A) n n, tarihinde (X) Bankas yla yapt 3 ay vadeli forward USD al m sözleflmesine iliflkin veriler afla daki gibidir: Sözleflme tutar : USD Vade : 3 Ay fllem an ndaki spot kur : 1,3200 Forward kur : 1,3600 Vadede spot kur : 1,2900 Bu veriler do rultusunda Bay (A), üç ay n sonunda 1,3600 l k kur üzerinden USD karfl l nda YTL ödeyecektir. Vade tarihindeki spot kur forward kurdan düflük oldu undan bu ifllem zararla sonuçlanacak olup, tevkifat yap lmas söz konusu de ildir. Bay (A), oluflan zarar n, takvim y l afl lmamak kayd yla izleyen dönemlerde oluflan ayn türden kazançlar ndan mahsup edilebilecektir. 139

20 Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi ve Beyan istanbul smmmo Vadedeki spot kurun 1,2900 de il 1,3700 olmas durumunda ise Bay (A) n n bu ifllemi karla sonuçlanacak ve tevkifat matrah afla daki gibi hesaplanacakt r: Tevkifat Matrah = Sözleflmeye baz al nan k ymetin piyasa fiyat na göre oluflan de eri (Vadedeki spot kur) - Sözleflmeye baz al nan k ymetin ifllem fiyat na göre oluflan de eri (Forward kur) Tevkifat Matrah = USD *(1,3700-1,3600) = YTL Örnek: Bay (B), (Y) Bankas yla 6 ay vadeli opsiyon sözleflmesi yaparak USD al fl, YTL sat fl hakk elde etmifltir. Bu sözleflmeye iliflkin veriler afla daki gibidir: Sözleflme tutar : USD Vade : 6 Ay fllem an ndaki spot kur : 1,3400 Opsiyon Kuru : 1,4300 Opsiyon Primi : USD ( * %1) Vadede spot kur : 1,4000 Bu durumda vade tarihindeki spot kur, opsiyon kurundan düflük oldu u için Bay (B) dezavantajl durumda olacak ve opsiyon hakk n kullanmayacakt r. Bay (B) nin opsiyon hakk n kullanmamaktan dolay bir kar veya zarar söz konusu olmamakla birlikte, bu ifllem nedeniyle ödedi i USD tutar ndaki opsiyon primi, sözleflme tarihindeki kur üzerinden Türk Liras na çevrilecek olup, bu ifllemden kaynaklanan zarar takvim y l afl lmamak kayd yla izleyen dönemlerde oluflan ayn türden kazançlar ndan mahsup edilebilecektir. Opsiyon Primi = USD*1,340 = YTL Vadedeki spot kurun 1,4000 yerine 1,4800 olmas durumunda Bay (B) avantajl durumda oldu undan opsiyon hakk n kullanacakt r. Bay(B) nin bu ifllemine iliflkin tevkifat matrah flöyle hesaplanacakt r: Tevkifat Matrah = (Sözleflmeye baz al nan k ymetin piyasa fiyat na göre oluflan de eri - Sözleflmeye baz al nan k ymetin ifllem fiyat na göre oluflan de eri) Opsiyon Primi Tevkifat Matrah = USD *(1,4800-1,4300)-Opsiyon Primi = YTL YTL = YTL 140

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/1 İstanbul, 02 Ocak 2006 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

258 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26305 Resmi Gazete Tarihi 30/09/2006 Kapsam

258 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26305 Resmi Gazete Tarihi 30/09/2006 Kapsam Başlık 258 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26305 Resmi Gazete Tarihi 30/09/2006 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz.

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz. Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin vade tarihine kadar elde tutulmasından elde edilen faiz gelirleri

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

(5527 sayılı Kanun ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanan Tebliğ Taslağıdır.

(5527 sayılı Kanun ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanan Tebliğ Taslağıdır. Başlık 258 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam (5527 sayılı Kanun ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler dikkate alınarak

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 245 2017 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05 DMF SĐSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĐM DANIŞMANLIK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

E-K TAP MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLER N VERG LEND R LMES VE BEYANI

E-K TAP MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLER N VERG LEND R LMES VE BEYANI E-K TAP MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLER N VERG LEND R LMES VE BEYANI Tuncel ATABEY Gelirler Baflkontrolörü 1 2 SUNUfi Bilgi ça n yaflad m z günümüzde mesleki

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2007 Yılı) G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2007 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 )

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 ) G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 ) ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Türev ürünlerin muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. A- Yasal Mevzuat

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına göre, bankalar ve aracı kurumlar tarafından

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 KONU Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesi 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-20

SİRKÜLER RAPOR 2006-20 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-20

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER İBRAHİM ÖZDEMİR Eski Baş Hesap Uzmanı, Y.M.M. (VERGİ DÜNYASI/ŞUBAT-2003) Bilindiği üzere 4369 Sayılı Kanunun 47.maddesi

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 282 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 28178 Resmi Gazete Tarihi: 19/01/2012 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı