KORAY KARASU PROFESYONELLEŞME OLGUSU VE KAMU YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORAY KARASU PROFESYONELLEŞME OLGUSU VE KAMU YÖNETİMİ"

Transkript

1 KORAY KARASU PROFESYONELLEŞME OLGUSU VE KAMU YÖNETİMİ IVI1VI Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi: 11

2 KORAY KARASU PROFESYONELLEŞME OLGUSU VE KAMU YÖNETİMİ MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI YAYINLARI: TEZLER DİZİSİ : 11

3 Mülkiyeliler Birliği Vakfı Konur Sokak No: Kızılay-ANKARA T e l: (0.312) Faks : (0.312) Ankara, Kasım 2001 ISBN Hazırlayan: Afşaroğlu Matbaası T e l: (0.312)

4 A n n e m e ve B a b a m a

5

6 Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak sunulmuş ve 26 Kasım 1999 da Prof. Dr. Oğuz Onaran, Doç. Dr. Ahmet Makal ve Yrd. Doç. Dr. Cahit Eınre den oluşan jüri tarafından Pekiyi dereceyle kabul edilmiştir; yayıma hazırlanırken gözden geçirilerek birtakım eklemeler ve düzeltmeler yapılmıştır.

7

8 İÇİNDEKİLER Sunuş... IX Önsöz... XI Kısaltmalar...XII Çizim ve Çizelgeler L istesi...xiv GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM PROFESYONEL UĞRAŞLAR ve PROFESYONELLEŞME I. PROFESYONELLEŞME KURAM LARI...44 A. Yapısal-İşlevselci K u ra m B. Marxist K uram lar Profesyonelleşmeme T e z i Proleterleşme T ezi C. Diğer Kuramsal Değerlendirmeler...54 II. PROFESYONEL UĞRAŞ...60 A. Meslekler Toplumbiliminde İnceleme Alanının D eğişim i...60 B. Profesyonelleşme S üreci C. Mesleklerin Sınıflandırılm ası D. Profesyonelleşme Sürecinin A ktörleri Meslek b irlik leri Ü niversite Profesyonel Hizmetin Alıcıları Devlet...90 E. Profesyonel Davranış Öncülleri Yüksek Derecede Sistematik Meslek B ilg isi Mesleki Toplum sallaşm a Profesyonel İdeoloji - Profesyonalizm Profesyonel Etik Kodlar Özyönetim İKİNCİ BÖLÜM KAMU YÖNETİMİ VE PROFESYONELLEŞME S Ü R E C İ I. YÖNETİMİN TEMEL ÖĞELERİ VE ÖRGÜTLENME MODELLERİ A. Yönetimin Temel Ö ğ eleri İşbölümü VII

9 2. Sıradiizen Yetke B. Farklı Örgütlenme Modelleri ve Profesyonellerin K onum u Makine B ürokrasisi Profesyonel B ürokrasi a. Profesyonel Bürokrasinin Özü Olarak Birlikte Yönetim M odeli b. Özgün Bir Yapı Olarak Profesyonel Bürokrasinin Ortaya Çıkışı ve Ö zellikleri... ' A dhokrasi C. Profesyonelleşme, Bürokratikleşme ve Profesyoneller Bürokratikleşme ve Profesyonelleşme Süreçlerinin Karşılıklı İlişk isi a. Meslekler Açısından b. Örgütler Açısından Mesleki Bağlılık - Örgütsel B ağlılık II. KAMU YÖNETİMİ-KAMU YÖNETİCİLİĞİ-PROFESYONELLEŞME A. Kamu Yönetiminde Profesyonelleşme Kamu Yönetiminde Mesleklerin K o n u m u Mesleklerin Kamu Yönetiminde Yer Alma Biçimleri Mesleklerin Kamu Yönetiminde Yer Almasının Sonuçlan Kamu Yönetiminin Profesyonelleşmesinin Değerlendirilmesi 187 B. Kamu Yöneticiliği M esleği Bürokrasinin Tarihsel Gelişimi ve Yöneticilik Uğraşının Profesyonelleşm esi Siyasal Sistem ve Kamu Yönetiminin K onum u a. Siyasal Sistem ve Bürokrasi B içim leri b. Bürokrasi - Siyaset İlişkisi b 1. Bakan-Bürokrat İlişkisi b2.üst Düzey Kamu Yöneticiliği Kamu Yönetiminde Karar Verme A ktörleri Profesyonel Davranış Öncülleri ve Kamu Yöneticiliği Mesleği a. Meslek Bilgisi ve Mesleki Eğitim b. Özyönetim - Mesleki B irlik c. Mesleki Toplum sallaşm a d. Profesyonel E tik Kamu Yöneticiliği Mesleğinin Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA VIII

10 SUNUŞ Toplumbilim alanında mesleklerle ilgili kuramları, mesleklerin toplumsal gelişimi, kurumsallaşması, yönetim içinde profesyonellerin konumu, bürokrasi-profesyonelleşme ilişkisi, kamu yönetiminde mesleklerin konumu, yönetim içindeki profesyonelliğin doğurduğu sonuçlar gibi konularda şimdiye kadar yapılmış çalışmaları sistematik bir biçimde ele alıp inceleyen bu kitap, okuyucuyu yönetim alanında birtakım sorular sordurup düşünmeye yönlendiriyor. Bu sorulardan biri yöneticiliğin de bir meslek olup olmadığı tartışmasıdır. Öteki meslekler gibi kurumsallaşmasa da yöneticiliğin de yönetime özgü bilgiler gerektirdiğini, onun da aktörel kuralları olduğunu, örgütler içinde yöneticilik alanında da bir toplumsallaşma gerçekleştiğini ileri sürenler olduğu gibi, sıradüzende alt katlardan başlayarak yönetim deneyimi olan herkesin yöneticilik yapabileceğini ileri sürenler de vardır. Ama toplumsal, iktisadi, siyasal ilişkilerin gitgide karmaşıklaştığı, örgütlerin gitgide çevrelerine daha bağımlı duruma geldikleri günümüzde yöneticiliğin pek de hafife alınmaması gerekir. Buna bağlı bir sorun da genel yönetici -"teknik-mesleki" yönetici tartışmasıdır. Bir görüşe göre, bir örgütün üst düzey yöneticilerinin teknik ayrıntılar olmasa da o kuruluşun yaptığı işi bilmesi, teknisyenlerin önlerine getirdiği projeyi kavraması gerekir. Yönetici böyle bir projeyi değerlendirmek için gerekli bilgilere sahip değilse kolayca yanıltılabilir. Başka bir görüşe göre de, yöneticinin asıl görevi böyle bir projenin toplumda ne gibi sonuçlar doğuracağını, iktisadi yaşamdaki etkilerinin neler olacağını hesaplamasıdır. Özel kesimde örgütünün rekabetçi durumunu, pazar payını kestirmesi, kamu kesiminde de kamu yararını gözetmesi, projenin uzun süreli sonuçlarını kestirmesi gerekir. Bunun için de yöneticinin iktisat, toplumbilim, toplumsal psikoloji, siyaset bilimi gibi toplumsal bilimler öğrenimi görmüş olması gerekmektedir. Öte yandan kendisini yanıltmayacak, yeterli, güvenilir kimseleri seçmek, onları her zaman kendisine yardımcı olacak biçimde çalışmaya yönlendirmek de yöneticinin temel becerilerinden biridir. Böylece örgütün yaptığı iş ne olursa olsun, örgütte ne tür uzmanlık bulunursa bulunsun yönetim işini iyi öğrenmiş kimseler yönetici olabilir. Çok çeşitli kültürel ortamlarda, çok çeşitli işler yapan örgütler bulunduğuna göre bu konuda genel bir yargıya varmak hemen hemen olanaksızdır. IX

11 Günümüz yönetimindeki eğilim ise, genel yönetici görüşünün zayıflayıp profesyonellerin yönetimdeki işlevlerinin artması yönündedir. Dolayısıyla kamu yönetiminde kamusal değerler yerine profesyonel değerler öne çıkmakta, kamu yararından çok profesyonel öncüllere göre karar verilmektedir. İşte Koray Karasu, Weber, Parsons, Mills, Marx, Oppenheimer, Foucault gibi yazarların kuramlarını irdelerken, özellikle kamu yönetimi alanında önemli sorunları da öne çıkarıyor. Prof. Dr. Oğuz Onaran AÜSBF Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı X

12 ÖNSÖZ "Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Profesyonelleşme Olgusu" adlı yüksek lisans tez çalışmasına ilk başladığımda, kamu hizmeti kavramında yaşanan dönüşümlerin, kamu yönetiminin örgütlenmesine ve işleyişine yansımalarını ve bu noktada model olarak sunulan profesyonel bürokrasiyi incelemek amacında idim. Bu açıdan profesyonelleşme olgusu benim için daha geri plandaydı. Fakat çalışına ilerledikçe ve özellikle ulaştığım yeni kaynakların etkisi ile meslek toplumbiliminin kamu yönetimi açısından çok önemli bir alan olduğunun ayrımına vardım. Ülkemizde kamu yönetimi ile ilgili çalışmalarda göz ardı edildiğini düşündüğüm mesleklerin, kamusal yönelti belirleme sürecindeki rolleri nedeniyle özel olarak incelenmesi gerektiğini düşündüm. Bu noktadan sonra çalışmalarımı bu alana yönlendirdim. Sonuçta ortaya çıkan tez, profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerinin yönetime ve kamu yönetimine etkisini ve ülkemizde de çok tartışılan kamu yöneticiliği mesleği üzerine yoğunlaşmıştır. Yazıldığı dönemden sonra geçen iki seneye yakın sürede devam eden öğrenme süreci, yüksek lisans tezinde savunulan kimi tezlerin daha da olgunlaşmasına, kimi tezlerin de değişime uğramasına yol açmıştır. Buna rağmen, taslakları esas olarak tezin hazırlandığı dönemde ortaya çıkan, fakat zaman sorunu nedeniyle teze dahil edilemeyen bölümlerin, yine tezin yazıldığı dönemin yaklaşımlarına sadık kalmak koşuluyla bu çalışmaya eklendiğini belirtmeliyim. Kimi konulara metnin bütünlüğünü bozmamak için girişte yer vermeyi; sonuç bölümünü de bir anlamda, çalışmanın genel bir özeti biçiminde oluşturmayı tercih ettim. Tezim ile ilgili çalışmalar yaptığım bir dönemde, bir gün saklambaç oynayan kuzenlerim çalışma odama girmiş, onları gören teyzem "çıkın oradan ağabeyiniz kitap yazıyor!" demişti. Teyzemin farkında olmadan kullandığı "kitap yazıyor" ifadesi beni birkaç dakika da olsa tatlı tatlı düşündürmüş, gülümsetmişti. Kim istemez ki tezinin kitap olmasını. Bana bu olanağı tanıyan değerli hocam Prof. Dr. Cem Eroğul a, Mülkiyeliler Birliği Vakfı na ve her türlü kolaylığı sağlayan Vakıf Müdürü Deniz Gülsün Evrenosoğlu na teşekkürü bir borç bilirim. XI

13 Tezimi okuyup, eleştirileriyle katkılarını sunan değerli hocalarım Prof. Dr. Oğuz Onaran ve Doç. Dr. Ahmet M akal a, Gerek tezin yazılması, gerek yayıma hazırlanması aşamasında her an danıştığım ve eleştirileri ile her zaman bana yol gösteren, çalışmayı büyük bir titizlikle okuyarak katkılarda bulunan çok değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Cahit Emre ye, Bu çalışma ile ilgili olarak kaynak araştırması için gittiğim Londra da, bana her türlü imkanı en iyi biçimde sağlayan dayım Aziz Mollaahmetoğlu ve eşi M olly e, İhtiyaç hissettiğim her an bana zaman ayıran, yardımlarını esirgemeyen ve tavsiyelerde bulunan sevgili arkadaşlarım Bülent D uru ya ve Orsan 0. Akbulut a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İçinde bulunduğum karamsarlık anlarında hiç tereddüt etmeden her türlü fedakarlığı göstererek, beni hem manevi olarak destekleyen, hem de yaptığı titiz okuma ile çalışmama değerli katkılarda bulunan eşim Evren e teşekkürden de öte şeyler borçluyum. Bu çalışma hiç kuşkusuz senin ilgin, yardımların, sabrın olmasaydı bitemezdi... Hiç kuşku yok ki çalışmanın bütün eksiklerinin sorumluluğu bana aittir. Koray Karasu Kasım 2001, Ankara politics.ankara.edu.tr XII

14 KISALTMALAR ABD ASPA AÜSBF bkz. CSC DİE DSİ ENA GSMH ICMA ILO İÜ İTÜ NAPA NASPAA NHS ODTÜ OECD PAR SBF TBB TCK TMMOB TODAİE TTB TÜRMOB vb. vd. yy- : Amerika Birleşik Devletleri : American Society of Public Administration : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi : bakınız : Civil Service College : Devlet İstatistik Enstitüsü : Devlet Su İşleri : Ecole Nationale d Administration : Gayri Safi Milli Hasıla : International City Management Association : International Labour Office : İstanbul Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi : National Academy of Public Administration : National Association of School of Public Affairs and Administration : National Health Service : Orta Doğu Teknik Üniversitesi : Organization for Economic Cooperation and Development : Public Administration Review : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Türkiye Barolar Birliği : Türkiye Cumhuriyeti Karayolları : Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği : Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü : Türk Tabipler Birliği : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği : ve benzeri : ve devamı : yüzyıl XIII

15 ÇİZİM VE ÇİZELGELER LİSTESİ Çizim 1: Uğraşların Profesyonelleşme Süreci; Kavramsal Ö z e t...69 Çizim 2: Meslekler ve Örgütler Açısından Profesyonelleşme ve Bürokratikleşme S ü reçleri Çizim 3: Bürokratikleşme ve Profesyonelleşme İliş k is i Çizim 4: Örgüt Yapıları Açısından Bürokratikleşme ve Profesyonelleşme İlişkisi Çizim 5: Kamu Yönetiminde Karar Verme A ktörleri Çizelge 1: Meslek, Uğraş ve İş Kavramlarının Ö zellik leri Çizelge 2: ABD de Mesleklerin Profesyonelleşme Süreci...68 Çizelge 3: Mesleklerin Sınıflandırılması Çizelge 4: Geç Modernlikte İşb ö lü m ü Çizelge 5: Bazı Meslek Birliklerinin Birleşik Krallık, ABD ve Türkiye de Kurulma T arih le ri Çizelge 6: Kamu Yönetiminin Profesyonelleşmesi - Yurttaşlık İlişkisi M odeli XIV

16 GİRİŞ Toplumsal yapıyı ve örgütlenmeyi, bu yapı ve örgütlenmedeki değişimleri anlayabilmek için belli çözümleyici kategoriler gereklidir. Bu çözümleme, yaş, cinsiyet, meslek, etnik köken, aile, yer, sınıf gibi genelleştirici ve toparlayıcı kavramlar yoluyla yapılabilir.2 Bu kavramlar içinde yer alan meslek; toplumun, doğanın ve yaşamın düzenlenmesine yönelik yöneltiler belirlemeyi ve kurallar koymayı kendisine işlev edinmiş bir örgütlenmeyi temsil etmektedir. Meslekler, tarihin ilk dönemlerinden beri kendi hizmet alanlarında egemen oldukları gibi, devlet yönetiminde de etkili olmuşlardır. Modern toplumun büyük ölçüde mesleklerin işlevlerine bağımlı hale gelmesi, bu örgütlü topluluğun daha da önemli bir güç elde etmesini sağlamıştır.5 Mesleklerin örgütlenme ve işleyişlerine egemen olan ilkelerin, tarih içindeki gelişim süreçlerinin, farklı devletlerde ve kültürlerde aldıkları rollerin, toplumsal sıradüzen içindeki konumlarının incelenmesi; gerek toplumsal iktidar ilişkilerinin ve kamusal yönelti belirleme sürecinin, gerek özel ya da kamusal nitelikte olsun toplumda var olan bütün örgüt yapılarının ve bu yapıların işleyişinin çözümlemesinde önemli ipuçları vermektedir. Toplumsal iktidar ilişkilerinde ve kamusal yönelti belirlemede etkili olan birçok güç yapısından söz edebiliriz.4 W. Parsons gücün kaynağı veya elde ediliş biçimine göre bu yapıları altı başlık altında ele almaktadır.5 Bunlar, gücün toplumda belli özelliklere sahip özel bir grupta toplanması gerekliliğini savunan seçkincilik; gücün toplumda daha çok toplumsal kesimi kapsayacak biçimde dağıtılması gerektiğini savunan çoğulculuk; sınıf çatışmalarının ve 1 Oğuz Onaran, Yönetici Sınıfın Eğilimi: Belçika, Fransa, İngiltere ve Türkiye'de (Ankara: TODAİE, 1967), s Tülin Öngen, Prometheus un Sönmeyen Ateşi (İstanbul: Alan Yayıncılık, 1996), s Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory (New York: The Free Press, 1967), s Ali Farazmand, The Elite Question; Toward a Normative Elite Theory of Organization, Administration and Society (V. 31, No. 3, 1996), s Wayne Parsons, Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice o f Policy Analysis (Aldershot: Edward Elgar, 1995), s. 248 vd. Parsons, yapmış olduğu bu ayrımda güç yapılarım birer -İzm olarak ele almaktadır. Bıı yapıların, aynı zamanda birer ideolojiyi de temsil etmesi nedeniyle biz de bu kullanım biçimini benimsedik. 1

17 ekonomik ilişkilerin belirleyiciliğini savunan Marxizm; örgütlü çıkar grupları olarak uğraşların egemenliğini savunan bağdaşımcılık (corporatisnı)6; sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim ve ahlaki değerler nedeniyle profesyonellerin egemen olması gerektiğini savunan profesyonalizm; tekniği yaratan ve yöneten teknokratların egemen olması gerektiğini savunan teknokratizm dir.7 Bu güç yapılarının yanında bir başka güç yapısı olarak, bürokratların toplumda egemen güç haline gelmesini savunan bürokratizm i de sayabiliriz. İnceleme konumuzun içeriğini profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerinin oluşturması nedeniyle profesyonalizm e ve bürokratizm e sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak yer verilecektir. Seçkincilik, bağdaşımcılık ve teknokratizm ise profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerinin gelişiminde belirleyici nitelikte etkilerde bulunmaları ve bu konular ile ilgili yapılacak çalışmaların kavramsal çatısının oluşturulmasında birçok katkı sağlamaları nedeniyle burada ayrıca ele alınacaktır. Ayrıca, diğer üç güç yapısının yanında, bu iki sürecin gelişimine yine çok önemli etkileri olan bir başka ideoloji olarak işletmecilik e (managerialism) de yer verilecektir. Meslekler toplumbilimi ile ilgili yapılan çalışmaların büyük bir bölümü Weberei geleneğe dayanmaktadır. Bu gelenek içinde önceleri, bilginin oluşturulması, buna bağlı bir kimliğin oluşumu ve bütün bunların iş piyasasında kurumsallaşması özelliklerine sahip toplumsal etkinlik i yerine getiren meslekler ele alınmış,8 fakat yeni Weberei çalışmalar ile meslekler yerine meslek üyeleri inceleme konusu yapılmıştır, bunun sonucu olarak meslekler toplumbilimi öncekilerden farklı bir düzleme taşınmıştır. 6 Bir gövde içinde birleşmek, bir vücut oluşturmak (corporare) eyleminden türeyen korporasyon (corporation) sözcüğü, en geniş anlamıyla toplumsal örgüt, dar anlamıyla da meslek örgütlerine verilen bir addır. Mıhçıoğlu, çeşitli sınıfların bir gövde içinde birleşip tek vücut oluşturarak devleti sınıf çatışmalarından uzak tutma, değişik çıkarları bağdaştırma, aralarında bağdaşım sağlama amacını ifade eden korporatizm' kavramı karşılığı olarak 'bağdaşımcılık ı önermektedir. Cemal M ıhçıoğlu,sözcüklerin Öyküsü (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996), s Parsons ın ele aldığı yapılardan M am zın c ve çoğulculuk a, profesyonelleşme ve bürokratikleşme süreçlerine etkilerinin diğer yapılara göre çok daha az olması nedeniyle değinilmeyecektir. 8 Bili Martin, Transforming the Contemporary New Middle Class: From Professionals and Managers to Bricoleurs?, Jıtnı ( ). 2

18 Yeni Webcrcilerin yeni sınıf, beyaz yakalılar, orta sınıf, hizmet sınıfı, profesyonel yönetici sınıf, teknokratlar sınıfı gibi farklı adlandırmalar temelinde yapmış oldukları çözümlemeler büyük ölçüde W eber in yönetsel ayrıcalıklar, yetke ilişkileri, pazarlanabilir bilgi ve beceri olanakları konularındaki düşüncelerinden kaynaklanmıştır. Bu çözümlemelerin beş önemli dayanağı vardır. Bunlardan üçü, güç yapıları içinde de saydığımız seçkincilik, teknokratizın ve bağdaşımcılık tır. Diğer iki dayanak, yine bu güç yapılarıyla ilişkili olan, Yönetsel Devrim ve yeni sınıf yaklaşımıdır. Şimdi, gerek profesyonelleşme, gerek bürokratikleşme süreçlerinin gelişiminde önemli etkilerde bulunan bu güç yapılarını ve yaklaşımları inceleyelim. Toplumsal iktidar kimde olacak?, toplumu kim ya da kimler yönetecek? sorularına siyaset felsefesinin aradığı yanıtlardan biri olarak gelişen seçkincilik, toplumsal geçerliliği ne olursa olsun çağdaş siyasal ve yönetsel düşünceyi önemli ölçüde etkilemiş bir akımdır.9 Weber, seçkincilik i, politika belirleyici ve yürütücü görevlerde çalışan, kaynağı ne olursa olsun toplumsal saygınlıkları nedeniyle, üyelerin önce özgürce oluşan, daha sonra da gelenekselleşen güvenini kazanan ve böylece görev yerlerine gelen kimselerin yönetimi biçiminde tanımlamakta; önde gelenlerin yönetimi olarak adlandırmaktadır.10 Seçkincilik, azınlık durumundaki belli bir kümenin, sahip olduğu birtakım özellikler nedeniyle, toplumun geride kalan çoğunluğu üzerinde egemenlik kurmasını ifade etmektedir. Seçkincilik in gerisinde, yönetilenlerin düzene, itaate, uyumluluğa yönelik istenci ve önderliğe saygı duyma psikolojisi; akla dayanmayan efsane, mitlere dayalı alışkanlık gibi inanç ve yönelimlere sahip olması; belli bir alanda sahip olunan uzmanlık bilgi ve becerisinin sağlayacağı olanaklar gibi birbirlerinden farklı nitelikte öğeler de yatabilmektedir." Seçkincilik, kendi egemenliğini meşrulaştıracak siyasal formül ler bulmaktadır.12bu formüllerin bazıları dini ve doğa üstü temellere, bir kısmı demokrasi gibi ussal temellere, diğer bir kısmı da zor kullanmaya da 9 Kurtlıan Fişek, Yöııeliın (Ankara: Sevinç M atbaası, 1979), s. 77; Seçkin kuramları ve güç seçkinleri kavramı siyaset biliminde ve toplumbilimde yerleşmiş olan Marxist yaklaşımın 'Killing Class' çözümlemelerine karşı geliştirilmiştir. A. Farazmand, anılan The Elite Question..., s Max W eber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı (Çev. Özer Ozankaya) (Ankara: İmge Kitabevi, 1995), s Robert A. Dalıl, Demokrasi ve Eleştirileri (Çev. L. Köker) (Ankara: Yetkin Basımevi, 1993), s Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill Book Comp., 1939), s

19 yanmaktadır. Fakat sonuç olarak her zaman yöneticilerin egemenliğinin kitlelerce kabulünü sağlama amacındadır. Bu formüller, yöneticilerin egemenliğini meşrulaştıran, yönetilenlerin de rızalarına dayanan ve onların temel gereksinmelerini karşılayan bir özelliktedir. Seçkinlerin15egemenliğini sürdürmesi; bu egemenliği meşrulaştıracak sistematik Fikirleri ortaya koyması, ideoloji üretip yayması ve bir toplumun hüküm süren siyasal formül ünü oluşturması ve toplumda egemen kültüre biçim ve içerik kazandırması ile mümkündür." Seçkinler bunu sağlamak için ara gruplar ın varlığım kullanır. Devlet görevlileri, yöneticiler, beyaz yakalı işçiler, bilim adamları ve teknokratlardan oluşan bir topluluğun bütününü kapsayan alt seçkinler, hem üst, egemen seçkinlere yeni üyeler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal dengeyi sağlamada da önemli rol oynar.15 Siyaseti, yöneten seçkinler ve yönetilen kitle ilişkisi temelinde ele alan bu yaklaşımın kökleri Eski Yunan a dek uzanır.16siyaset felsefesi alanındaki bu görüşlerin yansımaları olarak görebileceğimiz ve konuyu siyaset biliminde toplumbilimsel bir yaklaşımla ele alan seçkincilik kuramları nın asıl kurucuları, yirminci yüzyılın başında, siyasal sınıf ve iktidar seçkinleri ile ilgili çalışmalar yapmış olan ve Makyavelciler olarak da adlandırılan Pareto, Mosca ve Michels dir.'7 Seçkin kuramları, siyaset bilimi, ekonomi, psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji, tarih, yönetim bilimi alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir yaklaşıma dayanmaktadır.18 Seçkinler ile yı 13 Seçkinlerin gerek adlandırılması gerek bileşiminin belirlenmesi konusunda bir anlaşma göremiyoruz. Bu belirsizlik, kuramcıların, temel sorunsallarının seçkinlerin bileşimi değil, seçkinlerin varlığı ile ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. Seçkin kuramcıları, her toplumda, kaçınılmaz olarak bulunduğunu belirttikleri, kaynağı ne olursa olsun iist toplumsal tabakalarda olan egemen azınlıkları egemen sınıf, yönetici sınıf, siyasal sınıf, yöneten sınıf ya da siyasal seçkin, yüksek iktidar sınıfı, oligarşi, iktidar seçkinleri gibi çok farklı biçimlerde adlandırmışlardır. 14 R. A. Dalıl, anılan Demokrasi ve Eleştirileri, s Tom B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum (Çev. Erol Mutlu) (Ankara: Gündoğan Yayınları, 1997),s , Patrick Dunlcavy - Brendan O'leary, Theories o f the Stale (London: Macmillan Education Ltd., 1987), s James Burnham, The Machiavellians; Defenders o f Freedom (New York: The John Day Company, Inc., 1943), s A. Farazmand, anılan "The Elite Question..., s

20 ğın lar arasında ilk sistemli ayrımı yapan M osca dır. Mosca nın temel yaklaşımını kendi kitabından bir aktarımla özetleyebiliriz.19 "çok az gelişmiş...toplamlardan en ileri ve giiçlii toplamlara kadar tüm toplıımlarda, iki sın ıf insan bulunur. Yöneten ve yönetilen sınıflar. Sayısı her zaman daha az olan ilk sınıf tüm siyasal işlevleri yerine getirir, güç tekelini elinde tutar ve gücün getireceği üstünlüklerden yararlanır; buna karşılık daha kalabalık olan ikinci sınıf, ilki tarafından az ya da çok miktarda yasal, az ya da çok keyfi ve şiddete dayalı bir tarzda yönetilir ve denetlenir ve ilk sınıfa, maddi geçim olanaklarını ve siyasal organizmanın yaşaması için gerekli araçları temin eder." Seçkinlerle ilgili ilk sistematik bilgileri klasik seçkinciliğin diğer düşünürü Pareto nun yazılarında görüyoruz. Pareto, kendi faaliyet alanlarında en yüksek endekslere (indices) sahip olan insanlardan oluşan sın ıf a seçkin adını vermekte, bu tanım ile toplumdaki bireysel eşitsizlikleri vurgulamaktadır.20 Pareto nun seçkin kavramı hem toplumsal tabakalaşmada en üstte olanlan, hem de üstün yeteneğe sahip olanları içermekte olup toplumda, iş adamları seçkini, askeri seçkin, yönetici seçkin gibi, aristokrasi adı verilen birden çok seçkin kümenin bulunduğunu söylemektedir.21 Pareto, bütün toplumlarm seçkin ve seçkin olmayan biçiminde iki ana sınıfa ayrıldığını, seçkinlerin de, hükümette dolaylı ya da dolaysız etkiye sahip yönetici seçkinler ve geri kalanların oluşturduğu yönetici olmayan seçkinler biçiminde ikiye ayrıldığını belirtmektedir. Klasik seçkin kuramcılarının düşüncelerinden hareketle 1950 ve 1960 larda ABD de, liberal politik ideoloji ve kuram çerçevesinde, sınıf ve güç arasındaki ilişkiden yola çıkarak çalışmalar yapıldığını görmekteyiz.22 Bu 19 G. M osca, anılan The Killing Class..., s. 50. M osca, tek bir itici güçle hareket eden çok küçük bir azınlığın -buna yönetici sınıf (ruling class) adını vermektedir- çoğunluğu egemenliği altına almasının kaçınılmaz olduğunu belirtmekte ve bunun nedenini de azınlığın örgütlü, çoğunluğun ise örgütsüz olmasıyla açıklamaktadır. Örgütlü azınlık karşısında, çoğunluk içindeki bireyin yapabileceği bir şey yoktur. Yönetici azınlık üyeleri, toplumda, ister gerçek ister görünürde olsun saygı duyulan, etkili özelliklere sahiptir. G. Mosca, anılan The Killing Class, s Vilfredo Pareto, The Miııd and Society III (New York: Harcourt, Brace And Company, 1935), s. 1423; Tom B. Bottomore, anılan Seçkinler ve Toplum, s V. Pareto, anılan The Mind..., s , Göran Therborn, "W hat Does the Ruling Class Do When It Rules?, Classes, Power and Conflict (Eds. A. Giddens - D.Meld) (Hong Kong: Macmillan, 1982), s Çoğulcu ve seçkiııci yaklaşımla yapılan ve toplumda egemen sınıftan ayrı bir üst-yönetici sınıfın varlığını öne süren çalışmalara, R. Dahl ın Who Governs? Democracy and Power in an America; W. D om hoff in Who Rules America vc W. Mills in İktidar Seçkinleri adlı kitapları örnek gösterilebilir. 5

21 çalışmalarda temel varsayım liberal demokratik devlette, üst düzey yöneticilerin aynı zamanda siyasette de baskın güç olduğu yönündedir.23 Yeni Weberei kuramcıların yaptığı bu çalışmalarda egemen sınıf, yönetici sınıf, iktidar seçkini gibi kavramlar birlikte kullanılmıştır. Kapitalist toplumda bürokrasi içinde yer alan üst kademe yöneticilerin toplumsal kökenlerinin, bazı gelişmiş ülkelerde ve özellikle ABD'de, ekonomik ve siyasal beklentileri açısından egemen sınıf ile bütünleşme sürecine girmesi nedeniyle W. Mills, eski egemen sınıf kavramı yerine yeni bir kavram olan iktidar seçkinleri kavramını önermiştir.24bu kavramların kullanılma biçimiyle ilgili olarak M ills in görüşleri şöyledir:25 "egemen sınıf, birçok anlamı kapsayabildi bir kavramdır. Sınıf, ekonomik bir kavram, yönetim ise siyasal bir kavramdır. Bu nedenle de yönetici sınıf deyince bir ekonomik sınıfın siyaseten de ülkeyi yönettiği söylenmiş oluyor... yönetici sınıf kavramı genel siyasal anlamı bakımından siyasal düzene ve görevlilerine yeterince bağmışız önem vermemekte; askeri seçkinlerden ise lıiç söz etmemiş olmamaktadır...bu ekonomik determinizmin, siyasal ve askeri determinizmle birleştirilerek...önemli kararların bu iiç (alaıı) arasında kurulan son derece karmaşık koalisyoıılarca alındığının belirtilmesi gerekir. Toplumdaki üst çevrelere iktidar sorunu açısından bakıldığında bu çevreler için 'egemen sın ıf, 'yönetici sın ıf değil de 'iktidar seçkinleri dememizin nedeni bııdur." W. Mills toplumda stratejik karar alma noktalarını elinde tutan politik önderler, askeri önderler ve büyük şirket yöneticilerinin oluşturduğu iktidar seçkinlerinin aralarına kimlerin katılabileceğini kendilerinin belirlediklerini, çalışma kural ve ilkeleri belirleme yetkilerinin kendilerinde olması nedeniyle sıkı bir dayanışma içinde bulunduklarını, dolayısıyla sahip oldukları küme bilinci ile türdeş bir küme oluşturduklarını belirtmektedir P. Dunleavy - B. O leary, anılan Theories o f the State, s W. Mills, İktidar Seçkinleri (Çev. Ünsal Oskay) (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1974), s Aynı yer. Egemen sınıf olmaksızın da yönetici sınıfın olabileceğini; aynı şekilde egemen ya da yönetici sınıf olmaksızın da iktidar seçkini olabileceğini ve hatta egemen sınıf, yönetici sınıf veya iktidar seçkini olmadan da liderlik kümesi olabileceğini belirten Giddens, Pareto dan aktarılan yönetici sınıf kavramının Marxçı anlamda egemen sınıf kavramının yerine kullanılamayacağını, yönetici sınıfın, hem seçkin oluşumu, hem de iktidarı elde tutuş bakımından egemen sınıftan bir basamak aşağıda olan bir kümesini temsil ettiğini belirtmektedir. Anthony Giddens, İleri Toplumlarm Sınıf Yapısı: Marx'in Sınıflar Teorisi, Sonraki Teoriler ve Eleştirel Değerlendirmeler (Çev. Ömer Baldık) (İstanbul: Birey Yayıncılık, 1999), s W right C. Mills, White Collar: The American Middle Classes (New York: Galaxy Book. 1959). s. 14,391,415 vd. 6

22 Siyasal ve toplumsal seçkin çözümlemeleri yanında, seçkinleri örgüt düzeyinde ele alan kuramsal çalışmalar da vardır. Modern örgütlerin güç yapılarının çözümlendiği bazı araştırmalarda seçkincilik temel alınmıştır. Toplumda ve örgütlerde yer alan seçkinler üzerine inceleme yapılmadan örgüt kuramı, örgütsel davranış, örgüt sosyolojisi gibi konularda çözümleme yapmanın doğru olmayacağı tezine dayanan ve örgütsel seçkin kuramları olarak da adlandırılan bu yaklaşımlar, örgütlerin, çalışanların ancak çok küçük bir bölümünün denetiminde ve egemenliğinde olduğunu; politik ve ekonomik seçkinlerin belirlemiş olduğu sosyo-politik ve ekonomik bir çevrede işlevleri yürüttüklerini varsaymaktadırlar. Örgütsel seçkin kuramcıları olarak Michels ve Rizzi, modern örgütleri, seçkinlerin sahip olduğu gücü ve denetimi kullandıkları bir araç olarak değerlendirmişlerdir.27 Michels, toplum, egemen ya da siyasal bir sınıf olmaksızın var olamaz. Yönetici sınıf, insanlığın gelişimindeki yeterli ölçüde kalıcı tek güç olduğunu kanıtlamıştır...insanlığın çoğunluğunun kaderi, ebedi bir vesayet durumu içinde küçük bir azınlığın egemenliğine boyun eğme...zorunluluğuna göre önceden belirlenmiştir... biçimindeki görüşleriyle klasik seçkincilik kuramcılarının önde gelenlerinden biri olmuştur.28 Mosca, Pareto ve W eber in seçkinler ile ilgili çözümlemeleri toplumun bütününü kapsayan bir ölçekte iken, Michels daha çok karmaşık örgütler üzerinde yapmış olduğu çalışmalardan yola çıkarak, seçkinin oluşması ve nitelikleri üzerine çözümlemeler yapmıştır.29 Seçkinci bürokrasi kuramcısı olarak da anılan Michels, modern örgütlerin, seçkinlerin sahip olduğu gücü kullanmak için oluşturulmuş kurumsal yapılar olduğunu ifade eder.30 Seçkin olmada belirleyici etkenin kişilerin örgüt içindeki konumu ve o konumun sağladığı iktidar olduğunu belirten M ichels e göre büyük çapta örgütler, bir yandan seçkin egemenliğini yansıtırken, diğer yandan örgüt içi demokrasiye doğaları gereği son vermektedirler. 31 Çünkü, örgütlenmek demek oligarşiye yönelmek demektir... örgütlenmenin güçlü 27 A. Farazmand, anılan The Elite Question..., s. 340 vd., 345. Daha sonra yer vereceğimiz J. Bumham da örgüt üzerine çalışmalar yapan seçkinci bir kuramcı olarak değerlendirilmektedir. 28 Robert A. Dalıl, anılan Demokrasi ve Eleştirileri, s Nicos P. Mouzelis. Organisation and Bureaucracy. An Analysis o f Modern Theories (USA: Aldine&Athcrton, 1967), s. 26; Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş (Çev. T. Karamustafaoğlu - M. Turhan) (Ankara: Yetkin Basımevi, 1993), s A. Farazmand, anılan The Elite Question..., s K. Fişek, anılan Yönetim, s

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK İçindekiler i Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN Gümüşhane Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi KAM 302 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2 Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 Türkiye de Aile Kurumu ve Nüşusla İlgili Sorunlar ÜNİTE:4 Türkiye de Eğitim Kurumu ve Sorunları

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY2211 TOPLUM VE KURUMLAR Derse kabul koşulları Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN KAMU POLİTİKASI Doç. Dr. Nuray E. KESKİN nekeskin@omu.edu.tr Kamu politikası, kamu hizmetleri ile ilgili toplum taleplerinin ortaya çıkması, bu taleplerin devlete taşınma biçimleri ve siyasal-yönetsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK

REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK REKABET KURUMU, ÖZERKLİK VE İŞLEVSELLİK Ersen YAVUZ Devlet kurma becerimiz, batırdıklarımızı bilinçle gözardı ederek, sürekli bir öğünme vesilesidir bizim için. Devlet kurmadaki beceri söylemini daha ileri

Detaylı

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi : Kurumsallaşma ve Liderlik Siyasal parti: Halkın desteği sayesinde siyasal iktidarı kullanarak kamu hayatını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ö R G Ü T PSİKOLOJİSİ. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

Ö R G Ü T PSİKOLOJİSİ. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Ö R G Ü T PSİKOLOJİSİ Dr. Mustafa Aydın BAŞAR YÖNETİM ile ÖRGÜT birbirinden ayrıl(a)maz iki kavramdır. Bir yerde örgütlenmeye gidilmiş, örgüt oluşmuş ise, YÖNETSEL BİR SORUNUN varlığından da söz edilebilir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları

Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları Demokrasi Teorisi (KAM 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Demokrasi Teorisi KAM 311 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM Eğitimin Önemi ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 Yönetim Biliminin Gelişim Süreci ----------------------------------------------------------------

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER ÜNİTE I TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ... 2 YÖNETİM VE OKUL YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 4 Yönetsel egemenlik... 10 Yetke... 10 Yetki... 11 Makam Yetkisi... 11 Kişilik ve Uzmanlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İDARİ YARGI Ders No : 0020060028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisat Tarihi ECON 204T (IKT 125) Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÖNETİM TARİHÇESİ VE TEORİLERİ-1 Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Yönetim, Belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss. İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN ÇÖZÜMLENMESİNDE OKUL KÜLTÜRÜ... 3 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.7-32) İNSANA

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM Bilgi, Ekonomi ve Kültür Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi EKİN 2012 ÖNSÖZ ii Endüstriyel dönüşümün toplumsal sonuçlarını en iyi anlatan yazarlardan

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I Ders No : 0020060023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL Kavramına Genel SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL 1 Ünite: 1 YÖNETİM KAVRAMINA GENEL BAKIŞ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL İçindekiler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÜNİTE:1. Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2. Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3. Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler

ÜNİTE:1. Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2. Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3. Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler ÜNİTE:1 Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2 Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3 Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler ÜNİTE:4 Siyaset ve Birey: Siyasal Katılma ÜNİTE:5 1 Çağdaş Yönetim

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum...

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI A. Banu Demirbaş Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... Enerji sektöründe serbestleşme ve özelleştirme uygulamaları gereği yeniden yapılanma sürecinde sektörün yönetim yapısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ XXVI. Ulusal Patoloji Kongresi ve VII. Ulusal Sitopatoloji Kongresi PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ Selim Kadıoğlu Antalya 3 Kasım 2016 Etik insanların davranışları, eylemleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR politik bir yaklaşım İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politika Bilimi LAW 221 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Devlet Kuramı HUK 310 6 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları Ders Adı İktisadi Düşünceler Tarihi Ders Kodu ECON 316 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku KAM 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı