İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları"

Transkript

1

2 Doğalgaz Sayaçları FN G,5 FN G4 FN G6 FN G0 Ön Ödemeli Kompakt Tip Doğalgaz Sayaçları Ön Ödeme Modülü FN G4-CPPU V FN G4-CPPU V FN G6-CPPU FNG-PPU G4-G5 İÇİNDEKİLER FN G.5 / FN G4 Montaj Bakım Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G6 Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G0 Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G4-CPPU V Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G4-CPPU V Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G6-CPPU Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN PPU Modüler Üniteye Kontör Yükleme Sayaç Modül Montajı Kullanım Esnasında Karşılaşılabilecek Durumlar ve Çözüm Yolları Teknik Resimler Önemli Not: Do algaz sayaçlar için Kalibrasyon Test Cihazlar üretimimiz bulunmaktad r. Detaylar için Fabrikam zla irtibata geçiniz

3 FN G.5 / FN G4 Tip Gaz Tipleri Q Min Q Max Ölçme Aral Max. Çal flma Bas nc Kaçak Test Bas nç De eri Ölçme Hacmi Çal flma S cakl Depolama S cakl Gövde A rl k FNG G.5 Do algaz - Havagaz 0.05m / h 4m / h 0.05m /h - 4m /h 0.5 bar 750 mbar. dm -5 C o, +55 C o -0 C o, +70 C o FNG G4 0.04m / h 6m / h 0.040m /h - 6m /h Galvanize 0,8 mm Derin Çekme Sac kg. Ba lant noktalar ; iki rakor ç k fll olarak üretilmektedir.. dm lük iç hacim çal flma flartlar na en iyi flekilde uydu undan yüksek çekifllerde optimal h zla çal flmaktad r. TS 590 EN 59 EN 59 SLM TR /8 AT T P ONAYLI D fl gövde derin çekme sac dan imal edilmifl ve elektrostatik toz boya ile boyanm flt r. Gaz girifl ve ç k fl rakor eksenleri 0 mm ve G difl ölçülerindedir. Sayac n ters ba lanmas (gaz ç k fl yönünden gaz ak fl verilmesi) durumunda; Numaratör dönmez ve sayaç kay t yapmaz. Sayaç yap s ; Ters ba lant yap larak veya numaratöre elle müdahale edilerek manipülasyon yap lmas na müsade etmez. Sayaç ç gövdesinde mühendislik plasti inden mamül minimum say da parça kullan lm flt r. Sayaç özel manyetik aktarma (paslanmaz manyetik kaplin) sistemine sahiptir. ç mekanizmas nda standartlara uygun onayl ve uzun ömürlü oval diyafram vard r. Sayaç koruyucu kapak sayaç iç sistemindeki hareketli parçalara müdahele önleyici olarak tasarlanm flt r ayn zamanda tesisat cürufu ve tozuna karfl koruyucu özellik tafl r. Hassas ölçümler için, iç mekanizmas nda minimum sürtünmeli 60 o dönen rotor tip çal flma mekanizmas kullan lm flt r. Standart üstü büyük say c diskleri sayesinde sayac n rahat Montaj Sayaç; bina içinde merdiven boflluklar nda konsolla veya evin d fl nda ise sactan yap lm fl pano içerisinde havaland r lmas sa lanm fl ve ayd nlat lm fl yerlerde montajlan r. Binalarda ev tipi sayaç göstergesi (numaratör) minumum.80 m veya maksimum.0 m yükseklikte olmal d r. Sayaç; yatay ve ak fl yönüne dikkat edilerek ba lant konsolu ile monte edilmelidir. Sayac n bina d fl (harici) uygulamalar mutlaka uygun panolarla yap lmal d r Bakım Cihaz sahibi, sayaç yüzeyindeki herhangi bir kirlenmeyi slak bezle silip temizleyebilir. Harici y kama tavsiye edilmez. Sayaçlar birer ölçüm cihaz olduklar ndan, bak m, onar m ve yedek parça temini sadece, üretici firma taraf ndan yap lan testler neticesinde gerçeklefltirilir. okunmas sa lanm flt r. Sayaç malzemeleri olumsuz ortam flartlar öngörülerek dayan m yüksek materyallerden seçilmifltir. Montaj ve devreye almak için döndürme momentlerine dayan kl özel rakor kilitleme sistemli konsol saç standart parça olarak sayaçla birlikte verilir. Yap lan tasar m ve sayaçta kullan lan malzeme sayesinde TS 590 EN 59 Standard nda belirtilenin alt nda bir bas nç kayb na sahiptir. 0, Qmax - Qmax aral nda ölçme hata yüzdesi ±,5'dan düflüktür. Sayaç Do algaz, Havagaz ve LPG gazlar için uygundur. ste e ba l olarak(*); * Numaratör yap s ön ödemeli sistemler için sinyal vermeye uygun olarak üretilibilir. (imp 0,0m ) Not : TS 590 EN 59/999 standard yüksek ortam s cakl na dayan kl l k (iste e ba l deney) maddesine uygun TSE onayl sayaç tipimiz mevcuttur. Not : Talep edilen sayaç miktar na göre sayaç ba lant rakor eksenlerinde ve rakor difl ölçülerinde de ifliklik yap labilir. Sayaç panosunun büyüklü ü sayac n kolayl kla tak l p, tamir ve bak m için sökülmesine imkan vermelidir. Sayac n giriflinde daima bir kontrol vanas olmal d r. Sayaç girifl ba lant s paslanmaz malzemeden yap lm fl (PVC k l fl veya k l fs z) flexible hortumla montajlanmal d r. Sayaç ç k fl ba lant s ise rakorla eve girifl tesisat na ba lanmal d r. Sayac n tesisata ba lant rakorlar nda do algaza (TS 9808'e göre) uygun conta kullan lmal d r. Cihaz yap s gere i bak m gerektirmez. Do algaz sayac n n girifl ve ç k fl nda sayaç üreticisi taraf ndan onayl filtre kullan lmas halinde sayaç ömrünü uzatacakt r. /

4 Hata eğrisi % Hata Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,5,0,00,5,80,60 0,5,40 0,0-0,5,00-0,80 -,5 0,60-0,40 -,5 0,0 - Q min 40 I/h Q min 0I/h 0, Q max 0, Q max 600 I/h 00 I/h 0,4 Q max 400 I/h 0,7 Q max 400 I/h Q max 6000 I/h Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem v.b.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m. olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce direkt veya dolayl, müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf v.b. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek, tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G.5 / G4 a e h c b d FN G,5 G4 7 e 68,5 /

5 FN G6 Tip Gaz Tipleri Q Min Q Max Ölçme Aral Max. Çal flma Bas nc Kaçak Test Bas nç De eri Ölçme Hacmi Çal flma S cakl Depolama S cakl Gövde A rl k FNG G6 Do algaz - Havagaz 0.06m / h 0m / h 0.06m /h - 0m /h 0.5 bar 750 mbar. dm -5 C o, +55 C o -0 C o, +70 C o Derin Çekme Sac kg. Ba lant noktalar ; iki rakor ç k fll olarak üretilmektedir.. dm lük iç hacim çal flma flartlar na en iyi flekilde uydu undan yüksek çekifllerde optimal h zla çal flmaktad r. PL-06 ZT-E4 AT T P ONAYLI D fl gövde derin çekme sac dan imal edilmifl ve elektrostatik toz boya ile boyanm flt r. Gaz girifl ve ç k fl rakor eksenleri 0 mm ölçülerindedir. Sayac n ters ba lanmas (gaz ç k fl yönünden gaz ak fl verilmesi) durumunda,sayaç iç mekanizmas gaz geçifline müsaade etmez ve numaratör dönmez. Sayaç ç gövdesinde mühendislik plasti inden mamül minimum say da parça kullan lm flt r. Sayaç özel manyetik aktarma (paslanmaz manyetik kaplin) sistemine sahiptir. ç mekanizmas nda standartlara uygun onayl ve uzun ömürlü oval diyafram vard r. Hassas ölçümler için ayarlanabilir mafsala sahip yanal çal flan seperatörlere sahiptir. Standart üstü büyük say c diskleri sayesinde sayac n rahat okunmas sa lanm flt r. Sayaç malzemeleri olumsuz ortam flartlar öngörülerek Montaj Sayaç; bina içinde merdiven boflluklar nda konsolla veya evin d fl nda ise saçtan yap lm fl pano içerisinde havaland r lmas sa lanm fl ve ayd nlat lm fl yerlerde montajlan r. Binalarda ev tipi sayaç göstergesi (numaratör) minumum.80 m veya maksimum.0 m yükseklikte olmal d r. Sayaç; yatay ve ak fl yönüne dikkat edilerek ba lant konsolu ile monte edilmelidir. Sayac n bina d fl (harici) uygulamalar mutlaka uygun panolarla yap lmal d r dayan m yüksek materyallerden seçilmifltir. Montaj ve devreye almak için döndürme momentlerine dayan kl özel rakor kilitleme sistemli konsol saç standart parça olarak sayaçla birlikte verilir. Yap lan tasar m ve sayaçta kullan lan malzeme sayesinde TS 590 EN 59 Standard nda belirtilenin alt nda bir bas nç kayb na sahiptir. 0, Qmax - Qmax aral nda ölçme hata yüzdesi ±,5'dan düflüktür. Sayaç Do algaz, Havagaz ve LPG gazlar için uygundur. ste e ba l olarak(*); *Numaratör yap s ön ödemeli sistemler için sinyal vermeye uygun olarak üretilebilir.(imp 0,0m ) Sayaç panosunun büyüklü ü sayac n kolayl kla tak l p, tamir ve bak m için sökülmesine imkan vermelidir. Sayac n giriflinde daima bir kontrol vanas olmal d r. Sayaç girifl ba lant s paslanmaz malzemeden yap lm fl (PVC k l fl veya k l fs z) flexible hortumla montajlanmal d r. Sayaç ç k fl ba lant s ise rakorla eve girifl tesisat na ba lanmal d r. Sayac n tesisata ba lant rakorlar nda do algaza (TS 9808'e göre) uygun conta kullan lmal d r. Bakım Cihaz sahibi, sayaç yüzeyindeki herhangi bir kirlenmeyi slak bezle silip temizleyebilir. Harici y kama tavsiye edilmez. Sayaçlar birer ölçüm cihaz olduklar ndan, bak m, onar m ve yedek parça temini sadece, üretici firma taraf ndan yap lan testler neticesinde gerçeklefltirilir. Cihaz yap s gere i bak m gerektirmez. Do algaz sayac n n girifl ve ç k fl nda sayaç üreticisi taraf ndan onayl filtre kullan lmas halinde sayaç ömrünü uzatacakt r. /

6 Hata eğrisi % Hata Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem v.b.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m. olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce direkt veya dolayl, müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0, Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf v.b. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek, tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G6 a e h c b d Ti p FN G6 Bağlantı Boyutlar Diş Ölçüleri G e 78.5 /4

7 FN G0 Tip Gaz Tipleri Q Min Q Max Ölçme Aral Max. Çal flma Bas nc Kaçak Test Bas nç De eri Ölçme Hacmi Çal flma S cakl Depolama S cakl Gövde A rl k FNG G0 Do algaz - Havagaz 0.m / h 6m / h 0.m /h - 6m /h 0.5 bar 750 mbar 5 dm -5 C o, +55 C o -0 C o, +70 C o Derin Çekme Sac 6.8 kg. Ba lant noktalar ; iki rakor ç k fll olarak üretilmektedir. 5 dm lük iç hacim çal flma flartlar na en iyi flekilde uydu undan yüksek çekifllerde optimal h zla çal flmaktad r. D AT T P ONAYLI D fl gövde derin çekme sac dan imal edilmifl ve elektrostatik toz boya ile boyanm flt r. Gaz girifl ve ç k fl rakor eksenleri 80 mm ölçülerindedir. Sayac n ters ba lanmas (gaz ç k fl yönünden gaz ak fl verilmesi) durumunda,sayaç iç mekanizmas gaz geçifline müsaade etmez ve numaratör dönmez. Sayaç ç gövdesinde mühendislik plasti inden mamül minimum say da parça kullan lm flt r. Sayaç özel manyetik aktarma (paslanmaz manyetik kaplin) sistemine sahiptir. ç mekanizmas nda standartlara uygun onayl ve uzun ömürlü oval diyafram vard r. Minimum yatay sürtünmeli emme basma mekanizmas kullan lm flt r. Standart üstü büyük say c diskleri sayesinde sayac n rahat okunmas sa lanm flt r. Sayaç malzemeleri olumsuz ortam flartlar öngörülerek dayan m yüksek materyallerden seçilmifltir. Yap lan tasar m ve sayaçta kullan lan malzeme sayesinde TS 590 EN 59 Standard nda belirtilenin alt nda bir bas nç kayb na sahiptir. 0, Qmax - Qmax aral nda ölçme hata yüzdesi ±,5'dan düflüktür. Sayaç Do algaz, Havagaz ve LPG gazlar için uygundur. ste e ba l olarak(*); *Numaratör yap s ön ödemeli sistemler için sinyal vermeye uygun olarak üretilebilir.(imp 0,0m ) Montaj Sayaç; bina içinde merdiven boflluklar nda konsolla veya evin d fl nda ise saçtan yap lm fl pano içerisinde havaland r lmas sa lanm fl ve ayd nlat lm fl yerlerde montajlan r. Binalarda ev tipi sayaç göstergesi (numaratör) minumum.80 m veya maksimum.0 m yükseklikte olmal d r. Sayaç; yatay ve ak fl yönüne dikkat edilerek ba lant konsolu ile monte edilmelidir. Sayac n bina d fl (harici) uygulamalar mutlaka uygun panolarla yap lmal d r Sayaç panosunun büyüklü ü sayac n kolayl kla tak l p, tamir ve bak m için sökülmesine imkan vermelidir. Sayac n giriflinde daima bir kontrol vanas olmal d r. Sayaç girifl ba lant s paslanmaz malzemeden yap lm fl (PVC k l fl veya k l fs z) flexible hortumla montajlanmal d r. Sayaç ç k fl ba lant s ise rakorla eve girifl tesisat na ba lanmal d r. Sayac n tesisata ba lant rakorlar nda do algaza (TS 9808'e göre) uygun conta kullan lmal d r. Bakım Cihaz sahibi, sayaç yüzeyindeki herhangi bir kirlenmeyi slak bezle silip temizleyebilir. Harici y kama tavsiye edilmez. Sayaçlar birer ölçüm cihaz olduklar ndan, bak m, onar m ve yedek parça temini sadece, üretici firma taraf ndan yap lan testler neticesinde gerçeklefltirilir. Cihaz yap s gere i bak m gerektirmez. Do algaz sayac n n girifl ve ç k fl nda sayaç üreticisi taraf ndan onayl filtre kullan lmas halinde sayaç ömrünü uzatacakt r. /5

8 Hata eğrisi % Hata 0,6, 6,4, 6 Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem v.b.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m. olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce direkt veya dolayl, müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0,0 0,6, 6,4, 6 Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf v.b. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek, tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G0 a e h c b d Ti p FN G0 Bağlantı Boyutlar 50 Diş Ölçüleri G e 9 /6

9 FN G4-CPPU V Gaz Tipleri Q min Q max Maximum çal flma bas nc Ölçme hacmi Çal flma s cakl Gövde A rl k Do ruluk Qmin Do ruluk Qmax Gösterilebilen en büyük de er Çözünürlük Bas nç kayb (Q max için ) P vana Devre Güç besleme Gösterge Güvenlik Ölçme yöntemi Konum s n f Kart okuyucu Veri güvenli i Çözünürlük Sayaç güvenli i Do algaz - Havagaz 0.04m /h 6m /h 500mbar.dm -5 o C, +55 o C Derin çekme saç.kg ±% (max) ±%,5 (max) 99999,999 0,00m <mbar 50mbar SMD Teknolojisi ile üretilmifl ifllemci tabanl özel tasar m 8,5 Ah uzun ömürlü lityum ana pil, Ah uzun ömürlü lityum yedek pil,5 F süper kapasitör Özel tasar m LCD Afl r tüketim alg lama Manyetik okuma IP54 ISO786 uyumlu smart kart okuyucusu Kesintiden etkilenmeyen kal c bellek (EEPROM) 0,0m Kapak ve pil kapa aç lmas n alg lama Manyetik d fl etki alg lama Ön Ödemeli Kompakt Doğalgaz Sayacı: FN G4-CPPU V Gaz Sayaçlar n n tasar m, Ar-Ge çal flmalar ve üretimi Federal Elektrik tesislerinde yap lm flt r. Güvenli ve hassas ölçüm yapan uzun ömürlü cihazd r. Kullanım Alanları: FN G4-CPPU V Gaz Sayaçlar ev tipi düflük tüketimi olan do algaz ve havagaz abonelerine verilen gaz n ölçümü için kullan lmaktad r. Ön Ödemeli sat fl yapan gaz da t m flirketlerinin ihtiyaçlar na uygun olarak gelifltirilmifltir. i: Ön Ödemeli Kompakt Gaz Sayaçlar, mekanik gaz sayac, mekanik gövde içerisine yerlefltirilmifl özel gaz kesme vanas ve elektronik ön ödeme devresinden oluflurlar. Mekanik sayaç tüketilen gaz miktar n ölçen birimdir ve gaz tüketimini 0.00m çözünürlükte ölçmektedir. Elektronik devre manyetik olarak mekanik sayac okumakta ve 0.0m çözünürlükte kredilendirme yapmaktad r. Mekanik sayaç gövdesi içerisinde gömülü olan gaz kesme vanas elektronik devrenin denetiminde gaz kesmekte veya açmaktad r. Elektronik devre uzun ömürlü pille çal flan, kredili gaz tüketimine olanak sa layan ifllemci tabanl ve yaz l mla çal flan ak ll devredir. LCD gösterge ve ak ll kart okuyucu ile donat lm flt r. Ak ll kart (abone kart ) arac l ile sat n al nan kredi sayaca yüklenir. Gaz tüketimi düzenli olarak sat n al nan krediden düflülerek tüketim kredilendirilir. Kredi tükendi inde sistem kendili inden vanay kapatarak gaz keser. Her sayac n kendine özgü abone kart vard r. Sistem mekanik gövde ve elektronik aksam ile bütünleflik yap dad r. Sayaç pili, sistemi en az 0 y l kesintisiz besleyecek kapasitededir ve gerekti inde de ifltirilebilir. Veri güvenli i ve sayac n kesintisiz çal flmas n sa lamak için ayr ca yedek pil ile donat lm flt r. Pillerin uzun y llar çal fl r durumda kalmas için sistem içerisinde süper kapasitör eklenmifltir. /7 Kullanım Özellikleri: Sayaç kredi durumunu ve sayac n çal flma koflullar n sürekli denetler ve kredi bitiminde veya sayac n çal flmas n n sak ncal olaca durumlarda vanay kapatarak gaz kullan m n engeller. Kredi belirlenen bir s n r n alt na düfltü ünde LCD gösterge kapat l p aç larak abone uyar l r. Sat n al nan gaz n iflletme taraf ndan belirlenen küçük bir k sm yedek kredi olarak abone kart nda saklan r. Gaz bitiminde abone yeni kredi almam flsa yedek krediyi yükleyerek gaz kullanmaya devam eder. Bu özellik kredi almay unutan abonenin sat fl n olmad saatlerde gazs z kalmas n önledi i için önemlidir. Güvenlik Önlemleri: Ön ödeme sisteminin mekanik sayaçla ve vana ile olan bütün ba lant lar gövde içerisinde gizlidir. Kapak aç lmadan bu bileflenlere ulaflma olana yoktur. Gövde kapa mühürlüdür ve kapa n aç lmas için mühürün k r lmas gereklidir. Pil kapa için ayr mühür vard r ve sahada gövde kapa n açmadan yetkili kiflilerce pil de iflimine olanak sa lar. Gövde kapa ve pil kapa n n aç lmas elektronik olarak alg lanmaktad r ve an nda vana kapat larak gaz tüketimi engellenmektedir. Pil de iflimi için yetkili kiflilerin yapt ifllemler sonucunda kapat lan vana yetki kart kullan larak aç lmaktad r. Yetki kartlar ile sayaç hatalar silindi inde kapal olan vana hemen aç lmaz. Ayr ca abone kart n n sayaca tak lmas durumunda vana aç labilir. Bu özellik gaz kaça na meydan vermemek aç s ndan önemlidir ve vana aç ld nda abonenin evde olmas n garantiler. Afl r gaz tüketimini alg lamaktad r. Sorun alg land nda gaz kesilerek abonenin güvenli i sa lan r. Ön Ödeme Sisteminin Avantajları: flletmeleri her ay aboneleri dolafl p sayaç okuma iflleminden kurtar r. Tüketilen gaz bedeli peflin al n r. Aboneler sat n ald klar gaz için fiyat de ifliminden etkilenmezler.

10 Daha bilinçli tüketimi destekler. Aboneleri fatura ödeme, son ödeme günü takip etme s k nt lar ndan kurtar r. flletmeleri ödeme probleminden dolay gaz kesme-açma iflleminden kurtar r. Ön Ödemeli Gaz Satış Sisteminin Bileşenleri: Ön ödemeli sayaç ve kredi yükleme kart (abone kart ), Kredi sat fl noktalar, Abone takip sistemi olarak özetlenebilir. Kredi sat fl noktalar iflletmeye özel sat fl gifleleri, anlaflmal bankalar, anlaflmal marketler olabilir. Abonelerin kuyruk Hata eğrisi % Hata beklemeden ve mesai saatleri ile s n rlanmadan kolayca kredi alabilmeleri önemlidir. Abone takip sistemi veya abone yönetim sistemi aboneler ile ilgili her türlü ifllemin takip edildi i ve yürütüldü ü bilgisayar destekli sistemdir. Geliflkin veri taban yönetim sistemi ile donat lm flt r ve geçmifle dönük bütün ifllemlerin kay tlar saklan r. Federal Elektrik iflletmelere abone yönetim sistemi ve kredi sat fl noktalar ile ilgili komple çözüm sunmakta ve sürekli teknik destek sa lamaktad r. Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0, Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem vb.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce do rudan veya dolayl müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf vb. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G4-CPPU V a c d h Ti p FN CPPU G4 V Bağlantı Boyutlar Diş Ölçüleri h a b c d G / ,5 68 b /8

11 FN G4-CPPU V Gaz Tipleri Q min Q max Maximum çal flma bas nc Ölçme hacmi Çal flma s cakl Gövde A rl k Do ruluk Qmin Do ruluk Qmax Gösterilebilen en büyük de er Çözünürlük Bas nç kayb (Q max için ) P vana Devre Güç besleme Gösterge Güvenlik Ölçme yöntemi Konum s n f Kart okuyucu Veri güvenli i Çözünürlük Sayaç güvenli i ste e ba l özellikler Do algaz - Havagaz 0.04m /h 6m /h 500mbar.dm -5 o C, +55 o C Derin çekme saç.kg ±% (max) ±%,5 (max) 99999,999 0,00m <mbar 500mbar SMD Teknolojisi ile üretilmifl ifllemci tabanl özel tasar m 8,5 Ah uzun ömürlü lityum ana pil, Ah uzun ömürlü lityum yedek pil,5 F süper kapasitör Özel tasar m geliflkin LCD, Karanl kta göstergeyi ayd nlatma özelli i Afl r tüketim ve gaz kaça n alg lama Optik okuma IP54 ISO786 uyumlu smart kart okuyucusu Kesintiden etkilenmeyen kal c bellek (EEPROM, DATA FLASH) 0,00m Kapak ve pil kapa aç lmas n alg lama Optik okuyucu hatalar n alg lama Wireless M-BUS uzaktan okuma ve yönetim Uzaktan yaz l m güncelleme Gaz s cakl n okuma, s cakl k uyar nca düzeltme ifllemi Ön Ödemeli Kompakt Doğalgaz Sayacı: FN G4-CPPU V Gaz Sayaçlar n n tasar m, Ar-Ge çal flmalar ve üretimi Federal Elektrik tesislerinde yap lm flt r. Güvenli ve hassas ölçüm yapan uzun ömürlü cihazd r. Kullanım Alanları: FN G4-CPPU V Gaz Sayaçlar ev tipi düflük tüketimi olan do algaz ve havagaz abonelerine verilen gaz n ölçümü için kullan lmaktad r. Ön Ödemeli sat fl yapan gaz da t m flirketlerinin ihtiyaçlar na uygun olarak gelifltirilmifltir. i: Ön Ödemeli Kompakt Gaz Sayaçlar mekanik gaz sayac, mekanik gövde içerisine yerlefltirilmifl özel gaz kesme vanas ve elektronik ön ödeme devresinden oluflurlar. Mekanik sayaç tüketilen gaz miktar n ölçen birimdir ve gaz tüketimini 0.00m çözünürlükte ölçmektedir. Elektronik devre optik olarak mekanik sayac okumakta ve 0.00m çözünürlükte kredilendirme yapmaktad r. Mekanik sayaç gövdesi içerisinde gömülü olan gaz kesme vanas elektronik devrenin denetiminde gaz kesmekte veya açmaktad r. Elektronik devre uzun ömürlü pille çal flan, kredili gaz tüketimine olanak sa layan ifllemci tabanl ve yaz l mla çal flan ak ll devredir. Geliflkin LCD gösterge ve ak ll kart okuyucu ile donat lm flt r. Ak ll kart (abone kart ) arac l ile sat n al nan kredi sayaca yüklenir. Gaz tüketimi düzenli olarak sat n al nan krediden düflülerek tüketim kredilendirilir. Kredi tükendi inde sistem kendili inden vanay kapatarak gaz keser. Her sayac n kendine özgü abone kart vard r. Sistem mekanik gövde ve elektronik aksam ile bütünleflik yap dad r. Sayaç pili, sistemi en az 0 y l kesintisiz besleyecek kapasitededir ve gerekti inde de ifltirilebilir. Veri güvenli i ve sayac n kesintisiz çal flmas n sa lamak için ayr ca yedek pil ile donat lm flt r. Pillerin uzun y llar çal fl r durumda kalmas için sistem içerisinde süper kapasitör eklenmifltir. Seçimlik Özellikler: ste e ba l gaz s cakl n ölçme ve s cakl k uyar nca düzeltme ifllemi, Wireless M-BUS ile uzaktan okuma ve uzaktan yönetim, Wireless M-BUS üzerinden uzaktan yaz l m güncelleme. Kullanım Özellikleri: Sayaç kredi durumunu ve sayac n çal flma koflullar n sürekli denetler ve kredi bitiminde veya sayac n çal flmas n n sak ncal olaca durumlarda vanay kapatarak gaz kullan m n engeller. Kredi belirlenen bir s n r n alt na düfltü ünde LCD gösterge kapat l p aç larak abone uyar l r. Sat n al nan gaz n iflletme taraf ndan belirlenen küçük bir k sm yedek kredi olarak abone kart nda saklan r. Gaz bitiminde abone yeni kredi almam flsa yedek krediyi yükleyerek gaz kullanmaya devam eder. Bu özellik kredi almay unutan abonenin sat fl n olmad saatlerde gazs z kalmas n önledi i için önemlidir. Güvenlik Önlemleri: Ön ödeme sisteminin mekanik sayaçla ve vana ile olan bütün ba lant lar gövde içerisinde gizlidir. Kapak aç lmadan bu bileflenlere ulaflma olana yoktur. Gövde kapa mühürlüdür ve kapa n aç lmas için mühürün k r lmas gereklidir. Pil kapa için ayr mühür vard r ve sahada gövde kapa n açmadan yetkili kiflilerce pil de iflimine olanak sa lar. Gövde kapa ve pil kapa n n aç lmas elektronik olarak alg lanmaktad r ve an nda vana kapat larak gaz tüketimi engellenmektedir. Pil de iflimi için yetkili kiflilerin yapt ifllemler sonucunda kapat lan vana yetki kart kullan larak aç lmaktad r. Yetki kartlar ile sayaç hatalar silindi inde kapal olan vana hemen aç lmaz. Ayr ca abone kart n n sayaca tak lmas durumunda vana aç labilir. Bu özellik gaz kaça na meydan vermemek aç s ndan önemlidir ve vana aç ld nda abonenin evde olmas n garantiler. Gaz kaça n ve afl r tüketimi alg lamaktad r. Sorun alg lad nda gaz kesilerek abonenin güvenli i sa lan r. /9

12 Ek özellikleri Mekanik gösterge ve LCD gösterge içermektedir. Gaz sıcaklı ı uyarınca düzeltme yapabilmektedir. Smart kart ile ön ödemeli çalıflmaya uygundur. 868MHz ISM bandında Wireless M-BUS protokolünü desteklemektedir. ki yönlü iletiflim desteklenmektedir. Veri güvenli i AES8 kriptolama ile sa lanmaktadır. RF üzerinden ön ödemeli sisteme uygundur. RF üzerinden faturalı sisteme uygundur. RF üzerinden teknik servis ifllemleri yapılabilir. Yürüyerek veri okuma (walk-by) desteklenmektedir. GSM/GPRS aracılı ı ile merkezi iletiflime uygundur. **** Uzaktan okuma için sayaç gruplarına GSM/GPRS özellikli toplayıcı gereklidir. RF aracılı ı ile yerel atmosfer basınç verileri okunarak basınç düzetmesi yapılabilir. Gövde içerisinde gaz kesme vanası vardır. Ön Ödeme Sisteminin Avantajları: flletmeleri her ay aboneleri dolafl p sayaç okuma iflleminden kurtar r. Tüketilen gaz bedeli peflin al n r. Aboneler sat n ald klar gaz için fiyat de ifliminden etkilenmezler. Daha bilinçli tüketimi destekler. Aboneleri fatura ödeme, son ödeme günü takip etme s k nt lar ndan kurtar r. flletmeleri ödeme probleminden dolay gaz kesme-açma iflleminden kurtar r. Ön Ödemeli Gaz Satış Sisteminin Bileşenleri: Ön ödemeli sayaç ve kredi yükleme kart (abone kart ), Kredi sat fl noktalar, Abone takip sistemi olarak özetlenebilir. Kredi sat fl noktalar iflletmeye özel sat fl gifleleri, anlaflmal bankalar, anlaflmal marketler olabilir. Abonelerin kuyruk beklemeden ve mesai saatleri ile s n rlanmadan kolayca kredi alabilmeleri önemlidir. Abone takip sistemi veya abone yönetim sistemi aboneler ile ilgili her türlü ifllemin takip edildi i ve yürütüldü ü bilgisayar destekli sistemdir. Geliflkin veri taban yönetim sistemi ile donat lm flt r ve geçmifle dönük bütün ifllemlerin kay tlar saklan r. Federal Elektrik iflletmelere abone yönetim sistemi ve kredi sat fl noktalar ile ilgili komple çözüm sunmakta ve sürekli teknik destek sa lamaktad r Hata eğrisi % Hata Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem vb.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce do rudan veya dolayl müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0, Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf vb. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G4-CPPU V a c d h Ti p FN CPPU G4 V Bağlantı Boyutlar Diş Ölçüleri h a b c d G / ,5 68 b /0

13 FN G6-CPPU Gaz Tipleri Q min Q max Maximum çal flma bas nc Ölçme hacmi Çal flma s cakl Gövde A rl k Do ruluk Qmin Do ruluk Qmax Gösterilebilen en büyük de er Çözünürlük Bas nç kayb (Q max için ) P vana Devre Güç besleme Gösterge Güvenlik Ölçme yöntemi Konum s n f Kart okuyucu Veri güvenli i Çözünürlük Sayaç güvenli i ste e ba l özellikler Do algaz - Havagaz 0.06m /h 0m /h 500mbar.dm -5 o C, +55 o C Derin çekme saç.kg ±% (max) ±%,5 (max) 99999,999 0,00m <mbar 500mbar SMD Teknolojisi ile üretilmifl ifllemci tabanl özel tasar m 8,5 Ah uzun ömürlü lityum ana pil, Ah uzun ömürlü lityum yedek pil,5 F süper kapasitör Özel tasar m geliflkin LCD Karanl kta göstergeyi ayd nlatma özelli i Afl r tüketim ve gaz kaça n alg lama Optik okuma IP54 ISO786 uyumlu smart kart okuyucusu Kesintiden etkilenmeyen kal c bellek (EEPROM, DATA FLASH) 0,00m Kapak ve pil kapa aç lmas n alg lama Optik okuyucu hatalar n alg lama Wireless M-BUS uzaktan okuma ve yönetim Uzaktan yaz l m güncelleme Gaz s cakl n okuma, s cakl k uyar nca düzeltme ifllemi Ön Ödemeli Kompakt Doğalgaz Sayacı: FN G6-CPPU Gaz Sayaçlar n n tasar m, Ar-Ge çal flmalar ve üretimi Federal Elektrik tesislerinde yap lm flt r. Güvenli ve hassas ölçüm yapan uzun ömürlü cihazd r. Kullanım Alanları: FN G6-CPPU Gaz Sayaçlar büyük konutlar ve küçük iflletmelere uygun olarak tasarlanm flt r. Do algaz ve havagaz abonelerine verilen gaz n ölçümü için kullan lmaktad r. Ön Ödemeli sat fl yapan gaz da t m flirketlerinin ihtiyaçlar na uygun olarak gelifltirilmifltir. i: Ön Ödemeli Kompakt Gaz Sayaçlar mekanik gaz sayac, mekanik gövde içerisine yerlefltirilmifl özel gaz kesme vanas ve elektronik ön ödeme devresinden oluflurlar. Mekanik sayaç tüketilen gaz miktar n ölçen birimdir ve gaz tüketimini 0.00m çözünürlükte ölçmektedir. Elektronik devre optik olarak mekanik sayac okumakta ve 0.00m çözünürlükte kredilendirme yapmaktad r. Mekanik sayaç gövdesi içerisinde gömülü olan gaz kesme vanas elektronik devrenin denetiminde gaz kesmekte veya açmaktad r. Elektronik devre uzun ömürlü pille çal flan, kredili gaz tüketimine olanak sa layan ifllemci tabanl ve yaz l mla çal flan ak ll devredir. Geliflkin LCD gösterge ve ak ll kart okuyucu ile donat lm flt r. Ak ll kart (abone kart ) arac l ile sat n al nan kredi sayaca yüklenir. Gaz tüketimi düzenli olarak sat n al nan krediden düflülerek tüketim kredilendirilir. Kredi tükendi inde sistem kendili inden vanay kapatarak gaz keser. Her sayac n kendine özgü abone kart vard r. Sistem mekanik gövde ve elektronik aksam ile bütünleflik yap dad r. Sayaç pili, sistemi en az 0 y l kesintisiz besleyecek kapasitededir ve gerekti inde de ifltirilebilir. Veri güvenli i ve sayac n kesintisiz çal flmas n sa lamak için ayr ca yedek pil ile donat lm flt r. Pillerin uzun y llar çal fl r durumda kalmas için sistem içerisinde süper kapasitör eklenmifltir. Seçimlik Özellikler: ste e ba l gaz s cakl n ölçme ve s cakl k uyar nca düzeltme ifllemi, Wireless M-BUS ile uzaktan okuma ve uzaktan yönetim, Wireless M-BUS üzerinden uzaktan yaz l m güncelleme. Kullanım Özellikleri: Sayaç kredi durumunu ve sayac n çal flma koflullar n sürekli denetler ve kredi bitiminde veya sayac n çal flmas n n sak ncal olaca durumlarda vanay kapatarak gaz kullan m n engeller. Kredi belirlenen bir s n r n alt na düfltü ünde LCD gösterge kapat l p aç larak abone uyar l r. Sat n al nan gaz n iflletme taraf ndan belirlenen küçük bir k sm yedek kredi olarak abone kart nda saklan r. Gaz bitiminde abone yeni kredi almam flsa yedek krediyi yükleyerek gaz kullanmaya devam eder. Bu özellik kredi almay unutan abonenin sat fl n olmad saatlerde gazs z kalmas n önledi i için önemlidir. Güvenlik Önlemleri: Ön ödeme sisteminin mekanik sayaçla ve vana ile olan bütün ba lant lar gövde içerisinde gizlidir. Kapak aç lmadan bu bileflenlere ulaflma olana yoktur. Gövde kapa mühürlüdür ve kapa n aç lmas için mühürün k r lmas gereklidir. Pil kapa için ayr mühür vard r ve sahada gövde kapa n açmadan yetkili kiflilerce pil de iflimine olanak sa lar. Gövde kapa ve pil kapa n n aç lmas elektronik olarak alg lanmaktad r ve an nda vana kapat larak gaz tüketimi engellenmektedir. Pil de iflimi için yetkili kiflilerin yapt ifllemler sonucunda kapat lan vana yetki kart kullan larak aç lmaktad r. Yetki kartlar ile sayaç hatalar silindi inde kapal olan vana /

14 hemen aç lmaz. Ayr ca abone kart n n sayaca tak lmas durumunda vana aç labilir. Bu özellik gaz kaça na meydan vermemek aç s ndan önemlidir ve vana aç ld nda abonenin evde olmas n garantiler. Gaz kaça ve afl r tüketimi alg lamaktad r. Sorun alg lad nda gaz kesilerek abonenin güvenli i sa lan r. Ön Ödeme Sisteminin Avantajları: flletmeleri her ay aboneleri dolafl p sayaç okuma iflleminden kurtar r. Tüketilen gaz bedeli peflin al n r. Aboneler sat n ald klar gaz için fiyat de ifliminden etkilenmezler. Daha bilinçli tüketimi destekler. Aboneleri fatura ödeme, son ödeme günü takip etme s k nt lar ndan kurtar r. flletmeleri ödeme probleminden dolay gaz kesme-açma iflleminden kurtar r. Ön Ödemeli Gaz Satış Sisteminin Bileşenleri: Ön ödemeli sayaç ve kredi yükleme kart (abone kart ), Kredi sat fl noktalar Abone takip sistemi olarak özetlenebilir. Kredi sat fl noktalar iflletmeye özel sat fl gifleleri, anlaflmal bankalar, anlaflmal marketler olabilir. Abonelerin kuyruk beklemeden ve mesai saatleri ile s n rlanmadan kolayca kredi alabilmeleri önemlidir. Abone takip sistemi veya abone yönetim sistemi aboneler ile ilgili her türlü ifllemin takip edildi i ve yürütüldü ü bilgisayar destekli sistemdir. Geliflkin veri taban yönetim sistemi ile donat lm flt r ve geçmifle dönük bütün ifllemlerin kay tlar saklan r. Federal Elektrik iflletmelere abone yönetim sistemi ve kredi sat fl noktalar ile ilgili komple çözüm sunmakta ve sürekli teknik destek sa lamaktad r Hata eğrisi % Hata Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0, Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem vb.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m. olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce do rudan veya dolayl müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf vb. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G6-CPPU a c d h Ti p FN CPPU G6 Bağlantı Boyutlar Diş Ölçüleri h a b c d G / b /

15 Ön Ödeme Modülü Federal ön ödeme ünitesi hassas, do ru ve güvenli ölçüm yaparak tüketicilerin bilinçli gaz tüketmesini ve dolay s ile enerji kaynaklar n n en verimli flekilde kullan lmas n sa lar. Bu modül son teknoloji kullan larak dizayn edilmifl ve uluslararas standartlara uygun olarak üretilmifltir. Ön Ödeme Modülü, önceden sat n al nm fl ve modüle yüklenmifl krediyi, müflteri gaz tüketimi yapt kça azaltma ve kredisi bitince de gaz kullan m n durdurma esas na göre çal fl r. Müflteri, gaz almak için Kredi Yükleme Merkezlerine gider ve diledi i kadar krediyi abone kart na yükletir. Bu al nan krediyi abone kart n n ön ödeme yuvas na tak lmas ile cihaza aktar r. FNG PPU Ön Ödemeli Modülü kullanan abone, Fatura ve son ödeme tarihi takibinden kurtulur, Daha güvenli ve hassas ölçüm yaparak bütçesine ve ülkesine katk sa lar, Peflin ödeme yapt için fiyat art fllar ndan etkilenmez. Cihaz pil ömrü 0 y ld r. Gerçek zaman-saat özelli i vard r ve tarih-saat sapmas minumum düzeydedir. Bilgilerin saklanmas için kal c haf zaya sahiptir. LCD ekranda tarih, vanan n pozisyonu, pil seviyesi, kalan kredi miktar, endeks ve uyar ikonlar gösterilmektedir. LCD sürekli aç k konumdad r. Vanan n pozisyonu LCD'de aç k veya kapal bir vana ikonu ile gösterilmektedir. LCD ekranda pilin durumu kademe olarak gösterilir. Kalan kredi (Kontör) LCD ekranda 6 hane tam (m ) ve noktadan sonra hane (/00 m ) olmak üzere gösterilir. Cihaz üzerindeki buton yard m ile kredi yüklemesi ve cihaz bilgilerine ulafl m sa lan r. Herhangi bir hata veya uyar durumu ünlem (!) uyar s ile bildirilir. Bu uyar servis ekibi müdahale edene kadar gösterilir. 6 ayl k tüketim istatistiklerini tutabilir. Her türlü müdahaleyi ayr nt l biçimde haf zas nda tutar. Böyle durumlarda cihaz vanas n kapatarak gaz geçiflini engeller. Cihaz beslemesini bir adet de ifltirilebilir.6v 8.5 Ah kapasiteli lityum pil sa lamaktad r. Pil hatalar nda ve de ifliminde sayaç çal flmas n n aksamamas için yedek pil bulunmaktad r. Cihaz pillerin zay flamas durumunda ekranda beliren bir uyar ile aboneyi bilgilendirir. Pil bitece i zaman cihaz vanay kapat r ve gaz kullan m na izin vermez. Mekanik sayaçtan Ön Ödeme Modülüne gelen kabloda bir kopukluk veya bozukluk olmas durumunda cihaz vanas kapat l r ve gerekli uyar lar verir. Cihaz üzerindeki kalan kredi miktar belirli limitin alt na düfltü ünde ekran yan p sönerek kredi az uyar s verilir.. Klepe üst rakor. LCD Ekran. Menü butonu 4. Ak ll kart yuvas 5. Klepe alt rakor 6. Pulse kablosu Tip Vana Bas nc (P vana) Hassasiyet Ölçme tipi Ekran Ba l nem Ortam s cakl Depolama s cakl Malzeme Haberleflme Veri korumas Kart tipi Ölçme aral Pil Koruma S n f A rl k : FNG PPU G4-G5 : P max = 0,5 Bar : 0.0 m : Pulse : Özel tasar m LCD : %9 : -0 C C : -0 C C : ABS, UV-V0 : RS (Fabrika ayar için) : EEPROM, Yedek Pil : fiifre korumal uyumlu Ak ll Kart : Q min : 0,040 m / saat Q max : 6 m / saat :.6V, 8.5 Ah lithium pil>0 Y l : IP54 : G4-G6 G0-G6 G5,8 kg, kg, kg Klepe üst rakor : Ç k fl ucu LCD : Tüketim metreküp, kontör, tarih bilgilerinin görülebildi i ekran Menü butonu : Toplam tüketim metreküp, kalan kredi, tarih bilgilerinin s ral görülmesini sa lar. Ak ll kart tak ld ktan sonra bu butona bas larak kredi yüklenir. Akıllıkart yuvası : Ak ll kart n tak ld bölüm Klepe alt rakor : Girifl ucu (Birlikte kullan laca sayaç büyüklü üne göre de iflir.) Pulse kablosu : Mekanik sayaçtan ön ödeme modülüne gaz tüketim sinyalini tafl yan kablo. /

16 Modüler Üniteye Kredi (Kontör) Yükleme Abone kart ön ödeme modülündeki ak ll kart yuvas na kart üzerindeki chip yukar ve öne gelecek flekilde yerlefltirilir. Kart yerlefltirildikten sonra birkaç saniye bekler ve sayaç krediyi yükler Kart cihazdan ç kart l r. Abone kart cihaza takıldığında 4 durum ile karşılaşabilir;. Ana Kredinin Modüle yüklenmesi Ana kredi sayaca yüklendi inde Ana Kredi Yüklendi ibaresinden sonra yüklenen ana kredi miktar ekranda gösterilir. Cihaz n kalan kredisi yüklenen kredi kadar artar. Daha sonra ekranda toplam kalan kredi miktar görüntülenir.. Yedek Kredinin Modüle yüklenmesi Yedek kredi sayaca yüklendi inde Yedek Kredi Yüklendi ibaresinden sonra yüklenen yedek kredi miktar ekranda gösterilir. Cihaz n kalan kredisi yüklenen kredi kadar artar.daha sonra ekranda toplam kalan kredi miktar görüntülenir. Yedek kredi, cihaz üzerindeki kalan kredi kritik seviyenin alt na düfltü ünde ve cihaz ekran yan p sönmeye bafllad nda yüklenebilir.. Kredi Yüklenmemesi Abone Kart nda herhangi bir kredi bulunmuyor ise Abone ibaresi ekranda gösterilir. Bu durumda cihaza herhangi bir kredi yüklenmez. Abone kart nda yedek kredi olmas na ra men cihaz kalan kredisi kritik seviyenin alt na düflmemifl ise yine cihaza hiçbir kredi yüklenmez. Daha sonra ekranda toplam kalan kredi miktar görüntülenir. 4. Hata Abone kart n n bozuk olmas veya kart n erken çekilmesinden dolay hata mesaj ekranda gösterilir. Bu hata XATO ve hata numaras ile ifade edilir. ÖrneginXATO0 Cihaz vanası, kredi bitiminden dolayı kapanmış ise kredi yüklendiğinde vana tekrar açılacak ve gaz geçişi sağlanacaktır. Teknik servis sonrası kapalı bırakılan vana, engelleyici bir sorun yoksa, abone kartı takılınca açılır. Ön Ödeme Modülü Kullanımı Abone kart nda tür kredi (kontör) vard r. Ana Kredi Yüklenmesi için özel flart yoktur. Abone kart n n üzerinde bu tür kredi var ise cihaza tak ld nda bu kredi yüklenir. Yedek Kredi Yüklenmesi için cihaz üzerindeki kalan kredinin belirli bir limitin alt na düflmesi gerekir. Abone iflletmenin belirledi i miktar kart nda yedek kredi olarak muhafaza eder. Bu kredi acil durumlarda kullan lmak için tasarlanm flt r. Örnek: Abone kart nda ana ve yedek kredilerin 0 m (s f r) ve iflletmenin belirledi i yedek limitinin 5 m oldu unu varsayal m. Abonenin merkezden ald 5 m lük kredi önce yedek sonra ana krediyi dolduracak flekilde abone kart na yüklenir. (5 m yedek, 0 m ana kredi olarak), Yedek kredi kullan lmad kça sonraki kredi yüklemelerinin tamam ana kredi olarak kart üzerine yüklenir. Yedek kredi, veznelerin kapal oldu u durumlarda abonenin zor durumda kalmamas n sa lar. Genelde birkaç günlük kullan m sa lar. Modüler Ünite Test Bilgileri İklim Testleri Performans Testleri Emu Testleri Kullan c güvenli i ve cihaz güvenli i için afla daki standartlar n gere i yerine getirilmifl ve ilgili testler geliflmifl laboratuarlarda yap lm flt r. IEC (5) Dry heat (Kuru-S cak) IEC (4) Cold (So uk) IEC (0) Damphead, steady-state. IEC (6) Damphead, cyclic. (condensing) OIMLR 7- A.8 Performance Test (Battery povered instrument IEC Mechanical Shock (Mekanik flok) IEC Vibration Random (Titreflim) IEC (4) Radiated, radio freguency, electromagnetic fields. IEC () Eloktrostatic discharge : disturbance test Sayaç Modül Montajı Ask Sac (A) duvara monte edin.(*) S zd rmazl k için rakor (B) diflini teflon bantla sar n. Modül rakor (C) rakorla (B) birlefltirip s k n. (max 40Nmtork) Rakorlu (B) modülü (C) sayaç rakoruna (D) conta (E) koyarak birlefltirip s k n.(max 0Nmtork) Sayaç faz girifl rakorunu (D), conta (E) ve fleks boru (F) ile birlefltirip s k n. (Max 0Nmtork) Sayac ask yuvas na (G) yerlefltirin. Sayac n ç kmamas için (H) pul+vidas n üstten di erini (H) alttan s k n. Numaratöre kablolu soketi (L) yerlefltirin. Soketi vidalay p tapas n (K) üzerine geçirin. NOT: Bu montaj G4-G6 modelleri için geçerlidir. (*) G0 modelde konsol ask sac yoktur. /4

17 ÖN ÖDEME MODÜL TÝPÝ ÖN ÖDEME MODÜL PULSE SOKETLERÝ (*) (*) (*) (*) (*) pulse soketi pulse soketi pulse soketi pulse soketi Tablo: Kullanım Esnasında Karşılaşılabilecek Durumlar ve Çözüm Yolları Tip Bağlantı Giriş Çıkış Boyutlar

İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları

İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları Doğalgaz Sayaçları FN G, FN G FN G6 FN G0 Ön Ödemeli Kompakt Tip Doğalgaz Sayaçları Ön Ödeme Modülü FN G-CPPU V FN G-CPPU V FN G6-CPPU FNG-PPU G-G İÇİNDEKİLER FN G. / FN G Montaj Bakım Basınç Kaybı ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları

İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları Doğalgaz Sayaçları FN G,5 FN G4 FN G6 FN G0 Ön Ödemeli Kompakt Tip Doğalgaz Sayaçları Ön Ödeme Modülü FN G4-CPPU V FN G4-CPPU V FN G6-CPPU FNG-PPU G4-G5 İÇİNDEKİLER FN G.5 / FN G4 Montaj Bakım Basınç Kaybı

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

içindekiler MESKEN TİPİ GAZ SAYACI DÖNÜŞÜM SETİ G4S G4A1KY DÜŞÜK BASINÇ DÖNÜŞÜM SETİ ORTA BASINÇ DÖNÜŞÜM SETİ YÜKSEK BASINÇ DÖNÜŞÜM SETİ

içindekiler MESKEN TİPİ GAZ SAYACI DÖNÜŞÜM SETİ G4S G4A1KY DÜŞÜK BASINÇ DÖNÜŞÜM SETİ ORTA BASINÇ DÖNÜŞÜM SETİ YÜKSEK BASINÇ DÖNÜŞÜM SETİ Gaz Sayaçları içindekiler MESKEN TİPİ GZ SYI DÖNÜŞÜM SETİ G4S G41KY DÜŞÜK SINÇ DÖNÜŞÜM SETİ ORT SINÇ DÖNÜŞÜM SETİ YÜKSEK SINÇ DÖNÜŞÜM SETİ ELEKTROMED MESKEN TİPİ GZ SYI DÖNÜŞÜM SETİ 1 Geleneksel mekanik

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE)

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE) (KALORİMETRE) UYGULAMA Enerji ve debi ölçümü için çark tarama özelliğine sahip tamamıyla elektronik bir ısı sayacıdır. 5-90 C arası ısıtma ve/veya soğutma hatlarındaki faturalandırma için kullanılacak

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BAYLAN ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI ISI SAYAÇLARI. Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Düşük Basınç Kaybı Geniş Açılı Glass LCD Ekran Uzun Ömürlü Ve Bakımsız Çalışma

BAYLAN ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI ISI SAYAÇLARI. Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Düşük Basınç Kaybı Geniş Açılı Glass LCD Ekran Uzun Ömürlü Ve Bakımsız Çalışma ISI SAYAÇLARI ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI MI-004 OIML R 75 3 Yıl Garanti ISO 9001 Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0068-M Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0177-T Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Düşük Basınç Kaybı Geniş

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol F Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

su ve enerji ölçümünde ileri teknoloji çözümler Su Sayaçları

su ve enerji ölçümünde ileri teknoloji çözümler Su Sayaçları su ve enerji ölçümünde ileri teknoloji çözümler Su Sayaçları Techem Daha İyi Enerji Bir Gelecek Hizmetleri İçin: Techem Techem küresel çözüm ortağınız 1952 yılında Almanya da kurulan Techem, ileri teknoloji,

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYAT LİSTESİ 2014-1

TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYAT LİSTESİ 2014-1 www.asayac.com info@asayac.com Sayfa: 1 /11 GENEL SATIŞ ŞARTLARI : 1. ATLAS SAYAÇ Fiyat Listesi, Tavsiye Edilen Tüketici Fiyat Listesi olarak düzenlenmiştir. 2. Fiyatlarımız; KDV hariç ve avro olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar Tip Kitapç 09-/1- BOAX -B Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal 0-0 Maks. gövde dayan m bas nc 1 bar -00 Maks. gövde dayan m bas nc bar izayn N9 ve ISO1'e göre Uygulama Alanlar Binaların

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Yeraltı Suları Yönetmeliğine Uygun SAYAÇ SİSTEMLERİ

Yeraltı Suları Yönetmeliğine Uygun SAYAÇ SİSTEMLERİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yeraltı Suları Yönetmeliğine Uygun SAYAÇ SİSTEMLERİ TARIMSAL SULAMA Canlı yaşamının temeli olan su, tartışılmaz bir hayat kaynağıdır. Ne yazık ki; temel ihiyacımız olan

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler

yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler SENSOSTAR 2 SSTAR Elektromekanik Isı Sayacı Qp: 0,6-2,5 m 3 /h Ölçüm kapsüllü tasarımı sayesinde kolay montaj imkanı sağlar. Çok hüzmeli debimetresi

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYAT LİSTESİ 2014-1

TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYAT LİSTESİ 2014-1 FiYAT LiSTESi 2014 GENEL SATIŞ ŞARTLARI : 1. ATLAS SAYAÇ Fiyat Listesi, Tavsiye Edilen Tüketici Fiyat Listesi olarak düzenlenmiştir. 2. Fiyatlarımız; KDV hariç ve avro olarak hazırlanmıştır. Nakit satışlarda,

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı