İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları"

Transkript

1

2 Doğalgaz Sayaçları FN G,5 FN G4 FN G6 FN G0 Ön Ödemeli Kompakt Tip Doğalgaz Sayaçları Ön Ödeme Modülü FN G4-CPPU V FN G4-CPPU V FN G6-CPPU FNG-PPU G4-G5 İÇİNDEKİLER FN G.5 / FN G4 Montaj Bakım Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G6 Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G0 Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G4-CPPU V Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G4-CPPU V Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN G6-CPPU Basınç Kaybı ve Hata Eğrileri Teknik Resimler FN PPU Modüler Üniteye Kontör Yükleme Sayaç Modül Montajı Kullanım Esnasında Karşılaşılabilecek Durumlar ve Çözüm Yolları Teknik Resimler Önemli Not: Do algaz sayaçlar için Kalibrasyon Test Cihazlar üretimimiz bulunmaktad r. Detaylar için Fabrikam zla irtibata geçiniz

3 FN G.5 / FN G4 Tip Gaz Tipleri Q Min Q Max Ölçme Aral Max. Çal flma Bas nc Kaçak Test Bas nç De eri Ölçme Hacmi Çal flma S cakl Depolama S cakl Gövde A rl k FNG G.5 Do algaz - Havagaz 0.05m / h 4m / h 0.05m /h - 4m /h 0.5 bar 750 mbar. dm -5 C o, +55 C o -0 C o, +70 C o FNG G4 0.04m / h 6m / h 0.040m /h - 6m /h Galvanize 0,8 mm Derin Çekme Sac kg. Ba lant noktalar ; iki rakor ç k fll olarak üretilmektedir.. dm lük iç hacim çal flma flartlar na en iyi flekilde uydu undan yüksek çekifllerde optimal h zla çal flmaktad r. TS 590 EN 59 EN 59 SLM TR /8 AT T P ONAYLI D fl gövde derin çekme sac dan imal edilmifl ve elektrostatik toz boya ile boyanm flt r. Gaz girifl ve ç k fl rakor eksenleri 0 mm ve G difl ölçülerindedir. Sayac n ters ba lanmas (gaz ç k fl yönünden gaz ak fl verilmesi) durumunda; Numaratör dönmez ve sayaç kay t yapmaz. Sayaç yap s ; Ters ba lant yap larak veya numaratöre elle müdahale edilerek manipülasyon yap lmas na müsade etmez. Sayaç ç gövdesinde mühendislik plasti inden mamül minimum say da parça kullan lm flt r. Sayaç özel manyetik aktarma (paslanmaz manyetik kaplin) sistemine sahiptir. ç mekanizmas nda standartlara uygun onayl ve uzun ömürlü oval diyafram vard r. Sayaç koruyucu kapak sayaç iç sistemindeki hareketli parçalara müdahele önleyici olarak tasarlanm flt r ayn zamanda tesisat cürufu ve tozuna karfl koruyucu özellik tafl r. Hassas ölçümler için, iç mekanizmas nda minimum sürtünmeli 60 o dönen rotor tip çal flma mekanizmas kullan lm flt r. Standart üstü büyük say c diskleri sayesinde sayac n rahat Montaj Sayaç; bina içinde merdiven boflluklar nda konsolla veya evin d fl nda ise sactan yap lm fl pano içerisinde havaland r lmas sa lanm fl ve ayd nlat lm fl yerlerde montajlan r. Binalarda ev tipi sayaç göstergesi (numaratör) minumum.80 m veya maksimum.0 m yükseklikte olmal d r. Sayaç; yatay ve ak fl yönüne dikkat edilerek ba lant konsolu ile monte edilmelidir. Sayac n bina d fl (harici) uygulamalar mutlaka uygun panolarla yap lmal d r Bakım Cihaz sahibi, sayaç yüzeyindeki herhangi bir kirlenmeyi slak bezle silip temizleyebilir. Harici y kama tavsiye edilmez. Sayaçlar birer ölçüm cihaz olduklar ndan, bak m, onar m ve yedek parça temini sadece, üretici firma taraf ndan yap lan testler neticesinde gerçeklefltirilir. okunmas sa lanm flt r. Sayaç malzemeleri olumsuz ortam flartlar öngörülerek dayan m yüksek materyallerden seçilmifltir. Montaj ve devreye almak için döndürme momentlerine dayan kl özel rakor kilitleme sistemli konsol saç standart parça olarak sayaçla birlikte verilir. Yap lan tasar m ve sayaçta kullan lan malzeme sayesinde TS 590 EN 59 Standard nda belirtilenin alt nda bir bas nç kayb na sahiptir. 0, Qmax - Qmax aral nda ölçme hata yüzdesi ±,5'dan düflüktür. Sayaç Do algaz, Havagaz ve LPG gazlar için uygundur. ste e ba l olarak(*); * Numaratör yap s ön ödemeli sistemler için sinyal vermeye uygun olarak üretilibilir. (imp 0,0m ) Not : TS 590 EN 59/999 standard yüksek ortam s cakl na dayan kl l k (iste e ba l deney) maddesine uygun TSE onayl sayaç tipimiz mevcuttur. Not : Talep edilen sayaç miktar na göre sayaç ba lant rakor eksenlerinde ve rakor difl ölçülerinde de ifliklik yap labilir. Sayaç panosunun büyüklü ü sayac n kolayl kla tak l p, tamir ve bak m için sökülmesine imkan vermelidir. Sayac n giriflinde daima bir kontrol vanas olmal d r. Sayaç girifl ba lant s paslanmaz malzemeden yap lm fl (PVC k l fl veya k l fs z) flexible hortumla montajlanmal d r. Sayaç ç k fl ba lant s ise rakorla eve girifl tesisat na ba lanmal d r. Sayac n tesisata ba lant rakorlar nda do algaza (TS 9808'e göre) uygun conta kullan lmal d r. Cihaz yap s gere i bak m gerektirmez. Do algaz sayac n n girifl ve ç k fl nda sayaç üreticisi taraf ndan onayl filtre kullan lmas halinde sayaç ömrünü uzatacakt r. /

4 Hata eğrisi % Hata Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,5,0,00,5,80,60 0,5,40 0,0-0,5,00-0,80 -,5 0,60-0,40 -,5 0,0 - Q min 40 I/h Q min 0I/h 0, Q max 0, Q max 600 I/h 00 I/h 0,4 Q max 400 I/h 0,7 Q max 400 I/h Q max 6000 I/h Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem v.b.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m. olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce direkt veya dolayl, müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf v.b. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek, tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G.5 / G4 a e h c b d FN G,5 G4 7 e 68,5 /

5 FN G6 Tip Gaz Tipleri Q Min Q Max Ölçme Aral Max. Çal flma Bas nc Kaçak Test Bas nç De eri Ölçme Hacmi Çal flma S cakl Depolama S cakl Gövde A rl k FNG G6 Do algaz - Havagaz 0.06m / h 0m / h 0.06m /h - 0m /h 0.5 bar 750 mbar. dm -5 C o, +55 C o -0 C o, +70 C o Derin Çekme Sac kg. Ba lant noktalar ; iki rakor ç k fll olarak üretilmektedir.. dm lük iç hacim çal flma flartlar na en iyi flekilde uydu undan yüksek çekifllerde optimal h zla çal flmaktad r. PL-06 ZT-E4 AT T P ONAYLI D fl gövde derin çekme sac dan imal edilmifl ve elektrostatik toz boya ile boyanm flt r. Gaz girifl ve ç k fl rakor eksenleri 0 mm ölçülerindedir. Sayac n ters ba lanmas (gaz ç k fl yönünden gaz ak fl verilmesi) durumunda,sayaç iç mekanizmas gaz geçifline müsaade etmez ve numaratör dönmez. Sayaç ç gövdesinde mühendislik plasti inden mamül minimum say da parça kullan lm flt r. Sayaç özel manyetik aktarma (paslanmaz manyetik kaplin) sistemine sahiptir. ç mekanizmas nda standartlara uygun onayl ve uzun ömürlü oval diyafram vard r. Hassas ölçümler için ayarlanabilir mafsala sahip yanal çal flan seperatörlere sahiptir. Standart üstü büyük say c diskleri sayesinde sayac n rahat okunmas sa lanm flt r. Sayaç malzemeleri olumsuz ortam flartlar öngörülerek Montaj Sayaç; bina içinde merdiven boflluklar nda konsolla veya evin d fl nda ise saçtan yap lm fl pano içerisinde havaland r lmas sa lanm fl ve ayd nlat lm fl yerlerde montajlan r. Binalarda ev tipi sayaç göstergesi (numaratör) minumum.80 m veya maksimum.0 m yükseklikte olmal d r. Sayaç; yatay ve ak fl yönüne dikkat edilerek ba lant konsolu ile monte edilmelidir. Sayac n bina d fl (harici) uygulamalar mutlaka uygun panolarla yap lmal d r dayan m yüksek materyallerden seçilmifltir. Montaj ve devreye almak için döndürme momentlerine dayan kl özel rakor kilitleme sistemli konsol saç standart parça olarak sayaçla birlikte verilir. Yap lan tasar m ve sayaçta kullan lan malzeme sayesinde TS 590 EN 59 Standard nda belirtilenin alt nda bir bas nç kayb na sahiptir. 0, Qmax - Qmax aral nda ölçme hata yüzdesi ±,5'dan düflüktür. Sayaç Do algaz, Havagaz ve LPG gazlar için uygundur. ste e ba l olarak(*); *Numaratör yap s ön ödemeli sistemler için sinyal vermeye uygun olarak üretilebilir.(imp 0,0m ) Sayaç panosunun büyüklü ü sayac n kolayl kla tak l p, tamir ve bak m için sökülmesine imkan vermelidir. Sayac n giriflinde daima bir kontrol vanas olmal d r. Sayaç girifl ba lant s paslanmaz malzemeden yap lm fl (PVC k l fl veya k l fs z) flexible hortumla montajlanmal d r. Sayaç ç k fl ba lant s ise rakorla eve girifl tesisat na ba lanmal d r. Sayac n tesisata ba lant rakorlar nda do algaza (TS 9808'e göre) uygun conta kullan lmal d r. Bakım Cihaz sahibi, sayaç yüzeyindeki herhangi bir kirlenmeyi slak bezle silip temizleyebilir. Harici y kama tavsiye edilmez. Sayaçlar birer ölçüm cihaz olduklar ndan, bak m, onar m ve yedek parça temini sadece, üretici firma taraf ndan yap lan testler neticesinde gerçeklefltirilir. Cihaz yap s gere i bak m gerektirmez. Do algaz sayac n n girifl ve ç k fl nda sayaç üreticisi taraf ndan onayl filtre kullan lmas halinde sayaç ömrünü uzatacakt r. /

6 Hata eğrisi % Hata Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem v.b.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m. olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce direkt veya dolayl, müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0, Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf v.b. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek, tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G6 a e h c b d Ti p FN G6 Bağlantı Boyutlar Diş Ölçüleri G e 78.5 /4

7 FN G0 Tip Gaz Tipleri Q Min Q Max Ölçme Aral Max. Çal flma Bas nc Kaçak Test Bas nç De eri Ölçme Hacmi Çal flma S cakl Depolama S cakl Gövde A rl k FNG G0 Do algaz - Havagaz 0.m / h 6m / h 0.m /h - 6m /h 0.5 bar 750 mbar 5 dm -5 C o, +55 C o -0 C o, +70 C o Derin Çekme Sac 6.8 kg. Ba lant noktalar ; iki rakor ç k fll olarak üretilmektedir. 5 dm lük iç hacim çal flma flartlar na en iyi flekilde uydu undan yüksek çekifllerde optimal h zla çal flmaktad r. D AT T P ONAYLI D fl gövde derin çekme sac dan imal edilmifl ve elektrostatik toz boya ile boyanm flt r. Gaz girifl ve ç k fl rakor eksenleri 80 mm ölçülerindedir. Sayac n ters ba lanmas (gaz ç k fl yönünden gaz ak fl verilmesi) durumunda,sayaç iç mekanizmas gaz geçifline müsaade etmez ve numaratör dönmez. Sayaç ç gövdesinde mühendislik plasti inden mamül minimum say da parça kullan lm flt r. Sayaç özel manyetik aktarma (paslanmaz manyetik kaplin) sistemine sahiptir. ç mekanizmas nda standartlara uygun onayl ve uzun ömürlü oval diyafram vard r. Minimum yatay sürtünmeli emme basma mekanizmas kullan lm flt r. Standart üstü büyük say c diskleri sayesinde sayac n rahat okunmas sa lanm flt r. Sayaç malzemeleri olumsuz ortam flartlar öngörülerek dayan m yüksek materyallerden seçilmifltir. Yap lan tasar m ve sayaçta kullan lan malzeme sayesinde TS 590 EN 59 Standard nda belirtilenin alt nda bir bas nç kayb na sahiptir. 0, Qmax - Qmax aral nda ölçme hata yüzdesi ±,5'dan düflüktür. Sayaç Do algaz, Havagaz ve LPG gazlar için uygundur. ste e ba l olarak(*); *Numaratör yap s ön ödemeli sistemler için sinyal vermeye uygun olarak üretilebilir.(imp 0,0m ) Montaj Sayaç; bina içinde merdiven boflluklar nda konsolla veya evin d fl nda ise saçtan yap lm fl pano içerisinde havaland r lmas sa lanm fl ve ayd nlat lm fl yerlerde montajlan r. Binalarda ev tipi sayaç göstergesi (numaratör) minumum.80 m veya maksimum.0 m yükseklikte olmal d r. Sayaç; yatay ve ak fl yönüne dikkat edilerek ba lant konsolu ile monte edilmelidir. Sayac n bina d fl (harici) uygulamalar mutlaka uygun panolarla yap lmal d r Sayaç panosunun büyüklü ü sayac n kolayl kla tak l p, tamir ve bak m için sökülmesine imkan vermelidir. Sayac n giriflinde daima bir kontrol vanas olmal d r. Sayaç girifl ba lant s paslanmaz malzemeden yap lm fl (PVC k l fl veya k l fs z) flexible hortumla montajlanmal d r. Sayaç ç k fl ba lant s ise rakorla eve girifl tesisat na ba lanmal d r. Sayac n tesisata ba lant rakorlar nda do algaza (TS 9808'e göre) uygun conta kullan lmal d r. Bakım Cihaz sahibi, sayaç yüzeyindeki herhangi bir kirlenmeyi slak bezle silip temizleyebilir. Harici y kama tavsiye edilmez. Sayaçlar birer ölçüm cihaz olduklar ndan, bak m, onar m ve yedek parça temini sadece, üretici firma taraf ndan yap lan testler neticesinde gerçeklefltirilir. Cihaz yap s gere i bak m gerektirmez. Do algaz sayac n n girifl ve ç k fl nda sayaç üreticisi taraf ndan onayl filtre kullan lmas halinde sayaç ömrünü uzatacakt r. /5

8 Hata eğrisi % Hata 0,6, 6,4, 6 Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem v.b.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m. olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce direkt veya dolayl, müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0,0 0,6, 6,4, 6 Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf v.b. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek, tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G0 a e h c b d Ti p FN G0 Bağlantı Boyutlar 50 Diş Ölçüleri G e 9 /6

9 FN G4-CPPU V Gaz Tipleri Q min Q max Maximum çal flma bas nc Ölçme hacmi Çal flma s cakl Gövde A rl k Do ruluk Qmin Do ruluk Qmax Gösterilebilen en büyük de er Çözünürlük Bas nç kayb (Q max için ) P vana Devre Güç besleme Gösterge Güvenlik Ölçme yöntemi Konum s n f Kart okuyucu Veri güvenli i Çözünürlük Sayaç güvenli i Do algaz - Havagaz 0.04m /h 6m /h 500mbar.dm -5 o C, +55 o C Derin çekme saç.kg ±% (max) ±%,5 (max) 99999,999 0,00m <mbar 50mbar SMD Teknolojisi ile üretilmifl ifllemci tabanl özel tasar m 8,5 Ah uzun ömürlü lityum ana pil, Ah uzun ömürlü lityum yedek pil,5 F süper kapasitör Özel tasar m LCD Afl r tüketim alg lama Manyetik okuma IP54 ISO786 uyumlu smart kart okuyucusu Kesintiden etkilenmeyen kal c bellek (EEPROM) 0,0m Kapak ve pil kapa aç lmas n alg lama Manyetik d fl etki alg lama Ön Ödemeli Kompakt Doğalgaz Sayacı: FN G4-CPPU V Gaz Sayaçlar n n tasar m, Ar-Ge çal flmalar ve üretimi Federal Elektrik tesislerinde yap lm flt r. Güvenli ve hassas ölçüm yapan uzun ömürlü cihazd r. Kullanım Alanları: FN G4-CPPU V Gaz Sayaçlar ev tipi düflük tüketimi olan do algaz ve havagaz abonelerine verilen gaz n ölçümü için kullan lmaktad r. Ön Ödemeli sat fl yapan gaz da t m flirketlerinin ihtiyaçlar na uygun olarak gelifltirilmifltir. i: Ön Ödemeli Kompakt Gaz Sayaçlar, mekanik gaz sayac, mekanik gövde içerisine yerlefltirilmifl özel gaz kesme vanas ve elektronik ön ödeme devresinden oluflurlar. Mekanik sayaç tüketilen gaz miktar n ölçen birimdir ve gaz tüketimini 0.00m çözünürlükte ölçmektedir. Elektronik devre manyetik olarak mekanik sayac okumakta ve 0.0m çözünürlükte kredilendirme yapmaktad r. Mekanik sayaç gövdesi içerisinde gömülü olan gaz kesme vanas elektronik devrenin denetiminde gaz kesmekte veya açmaktad r. Elektronik devre uzun ömürlü pille çal flan, kredili gaz tüketimine olanak sa layan ifllemci tabanl ve yaz l mla çal flan ak ll devredir. LCD gösterge ve ak ll kart okuyucu ile donat lm flt r. Ak ll kart (abone kart ) arac l ile sat n al nan kredi sayaca yüklenir. Gaz tüketimi düzenli olarak sat n al nan krediden düflülerek tüketim kredilendirilir. Kredi tükendi inde sistem kendili inden vanay kapatarak gaz keser. Her sayac n kendine özgü abone kart vard r. Sistem mekanik gövde ve elektronik aksam ile bütünleflik yap dad r. Sayaç pili, sistemi en az 0 y l kesintisiz besleyecek kapasitededir ve gerekti inde de ifltirilebilir. Veri güvenli i ve sayac n kesintisiz çal flmas n sa lamak için ayr ca yedek pil ile donat lm flt r. Pillerin uzun y llar çal fl r durumda kalmas için sistem içerisinde süper kapasitör eklenmifltir. /7 Kullanım Özellikleri: Sayaç kredi durumunu ve sayac n çal flma koflullar n sürekli denetler ve kredi bitiminde veya sayac n çal flmas n n sak ncal olaca durumlarda vanay kapatarak gaz kullan m n engeller. Kredi belirlenen bir s n r n alt na düfltü ünde LCD gösterge kapat l p aç larak abone uyar l r. Sat n al nan gaz n iflletme taraf ndan belirlenen küçük bir k sm yedek kredi olarak abone kart nda saklan r. Gaz bitiminde abone yeni kredi almam flsa yedek krediyi yükleyerek gaz kullanmaya devam eder. Bu özellik kredi almay unutan abonenin sat fl n olmad saatlerde gazs z kalmas n önledi i için önemlidir. Güvenlik Önlemleri: Ön ödeme sisteminin mekanik sayaçla ve vana ile olan bütün ba lant lar gövde içerisinde gizlidir. Kapak aç lmadan bu bileflenlere ulaflma olana yoktur. Gövde kapa mühürlüdür ve kapa n aç lmas için mühürün k r lmas gereklidir. Pil kapa için ayr mühür vard r ve sahada gövde kapa n açmadan yetkili kiflilerce pil de iflimine olanak sa lar. Gövde kapa ve pil kapa n n aç lmas elektronik olarak alg lanmaktad r ve an nda vana kapat larak gaz tüketimi engellenmektedir. Pil de iflimi için yetkili kiflilerin yapt ifllemler sonucunda kapat lan vana yetki kart kullan larak aç lmaktad r. Yetki kartlar ile sayaç hatalar silindi inde kapal olan vana hemen aç lmaz. Ayr ca abone kart n n sayaca tak lmas durumunda vana aç labilir. Bu özellik gaz kaça na meydan vermemek aç s ndan önemlidir ve vana aç ld nda abonenin evde olmas n garantiler. Afl r gaz tüketimini alg lamaktad r. Sorun alg land nda gaz kesilerek abonenin güvenli i sa lan r. Ön Ödeme Sisteminin Avantajları: flletmeleri her ay aboneleri dolafl p sayaç okuma iflleminden kurtar r. Tüketilen gaz bedeli peflin al n r. Aboneler sat n ald klar gaz için fiyat de ifliminden etkilenmezler.

10 Daha bilinçli tüketimi destekler. Aboneleri fatura ödeme, son ödeme günü takip etme s k nt lar ndan kurtar r. flletmeleri ödeme probleminden dolay gaz kesme-açma iflleminden kurtar r. Ön Ödemeli Gaz Satış Sisteminin Bileşenleri: Ön ödemeli sayaç ve kredi yükleme kart (abone kart ), Kredi sat fl noktalar, Abone takip sistemi olarak özetlenebilir. Kredi sat fl noktalar iflletmeye özel sat fl gifleleri, anlaflmal bankalar, anlaflmal marketler olabilir. Abonelerin kuyruk Hata eğrisi % Hata beklemeden ve mesai saatleri ile s n rlanmadan kolayca kredi alabilmeleri önemlidir. Abone takip sistemi veya abone yönetim sistemi aboneler ile ilgili her türlü ifllemin takip edildi i ve yürütüldü ü bilgisayar destekli sistemdir. Geliflkin veri taban yönetim sistemi ile donat lm flt r ve geçmifle dönük bütün ifllemlerin kay tlar saklan r. Federal Elektrik iflletmelere abone yönetim sistemi ve kredi sat fl noktalar ile ilgili komple çözüm sunmakta ve sürekli teknik destek sa lamaktad r. Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0, Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem vb.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce do rudan veya dolayl müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf vb. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G4-CPPU V a c d h Ti p FN CPPU G4 V Bağlantı Boyutlar Diş Ölçüleri h a b c d G / ,5 68 b /8

11 FN G4-CPPU V Gaz Tipleri Q min Q max Maximum çal flma bas nc Ölçme hacmi Çal flma s cakl Gövde A rl k Do ruluk Qmin Do ruluk Qmax Gösterilebilen en büyük de er Çözünürlük Bas nç kayb (Q max için ) P vana Devre Güç besleme Gösterge Güvenlik Ölçme yöntemi Konum s n f Kart okuyucu Veri güvenli i Çözünürlük Sayaç güvenli i ste e ba l özellikler Do algaz - Havagaz 0.04m /h 6m /h 500mbar.dm -5 o C, +55 o C Derin çekme saç.kg ±% (max) ±%,5 (max) 99999,999 0,00m <mbar 500mbar SMD Teknolojisi ile üretilmifl ifllemci tabanl özel tasar m 8,5 Ah uzun ömürlü lityum ana pil, Ah uzun ömürlü lityum yedek pil,5 F süper kapasitör Özel tasar m geliflkin LCD, Karanl kta göstergeyi ayd nlatma özelli i Afl r tüketim ve gaz kaça n alg lama Optik okuma IP54 ISO786 uyumlu smart kart okuyucusu Kesintiden etkilenmeyen kal c bellek (EEPROM, DATA FLASH) 0,00m Kapak ve pil kapa aç lmas n alg lama Optik okuyucu hatalar n alg lama Wireless M-BUS uzaktan okuma ve yönetim Uzaktan yaz l m güncelleme Gaz s cakl n okuma, s cakl k uyar nca düzeltme ifllemi Ön Ödemeli Kompakt Doğalgaz Sayacı: FN G4-CPPU V Gaz Sayaçlar n n tasar m, Ar-Ge çal flmalar ve üretimi Federal Elektrik tesislerinde yap lm flt r. Güvenli ve hassas ölçüm yapan uzun ömürlü cihazd r. Kullanım Alanları: FN G4-CPPU V Gaz Sayaçlar ev tipi düflük tüketimi olan do algaz ve havagaz abonelerine verilen gaz n ölçümü için kullan lmaktad r. Ön Ödemeli sat fl yapan gaz da t m flirketlerinin ihtiyaçlar na uygun olarak gelifltirilmifltir. i: Ön Ödemeli Kompakt Gaz Sayaçlar mekanik gaz sayac, mekanik gövde içerisine yerlefltirilmifl özel gaz kesme vanas ve elektronik ön ödeme devresinden oluflurlar. Mekanik sayaç tüketilen gaz miktar n ölçen birimdir ve gaz tüketimini 0.00m çözünürlükte ölçmektedir. Elektronik devre optik olarak mekanik sayac okumakta ve 0.00m çözünürlükte kredilendirme yapmaktad r. Mekanik sayaç gövdesi içerisinde gömülü olan gaz kesme vanas elektronik devrenin denetiminde gaz kesmekte veya açmaktad r. Elektronik devre uzun ömürlü pille çal flan, kredili gaz tüketimine olanak sa layan ifllemci tabanl ve yaz l mla çal flan ak ll devredir. Geliflkin LCD gösterge ve ak ll kart okuyucu ile donat lm flt r. Ak ll kart (abone kart ) arac l ile sat n al nan kredi sayaca yüklenir. Gaz tüketimi düzenli olarak sat n al nan krediden düflülerek tüketim kredilendirilir. Kredi tükendi inde sistem kendili inden vanay kapatarak gaz keser. Her sayac n kendine özgü abone kart vard r. Sistem mekanik gövde ve elektronik aksam ile bütünleflik yap dad r. Sayaç pili, sistemi en az 0 y l kesintisiz besleyecek kapasitededir ve gerekti inde de ifltirilebilir. Veri güvenli i ve sayac n kesintisiz çal flmas n sa lamak için ayr ca yedek pil ile donat lm flt r. Pillerin uzun y llar çal fl r durumda kalmas için sistem içerisinde süper kapasitör eklenmifltir. Seçimlik Özellikler: ste e ba l gaz s cakl n ölçme ve s cakl k uyar nca düzeltme ifllemi, Wireless M-BUS ile uzaktan okuma ve uzaktan yönetim, Wireless M-BUS üzerinden uzaktan yaz l m güncelleme. Kullanım Özellikleri: Sayaç kredi durumunu ve sayac n çal flma koflullar n sürekli denetler ve kredi bitiminde veya sayac n çal flmas n n sak ncal olaca durumlarda vanay kapatarak gaz kullan m n engeller. Kredi belirlenen bir s n r n alt na düfltü ünde LCD gösterge kapat l p aç larak abone uyar l r. Sat n al nan gaz n iflletme taraf ndan belirlenen küçük bir k sm yedek kredi olarak abone kart nda saklan r. Gaz bitiminde abone yeni kredi almam flsa yedek krediyi yükleyerek gaz kullanmaya devam eder. Bu özellik kredi almay unutan abonenin sat fl n olmad saatlerde gazs z kalmas n önledi i için önemlidir. Güvenlik Önlemleri: Ön ödeme sisteminin mekanik sayaçla ve vana ile olan bütün ba lant lar gövde içerisinde gizlidir. Kapak aç lmadan bu bileflenlere ulaflma olana yoktur. Gövde kapa mühürlüdür ve kapa n aç lmas için mühürün k r lmas gereklidir. Pil kapa için ayr mühür vard r ve sahada gövde kapa n açmadan yetkili kiflilerce pil de iflimine olanak sa lar. Gövde kapa ve pil kapa n n aç lmas elektronik olarak alg lanmaktad r ve an nda vana kapat larak gaz tüketimi engellenmektedir. Pil de iflimi için yetkili kiflilerin yapt ifllemler sonucunda kapat lan vana yetki kart kullan larak aç lmaktad r. Yetki kartlar ile sayaç hatalar silindi inde kapal olan vana hemen aç lmaz. Ayr ca abone kart n n sayaca tak lmas durumunda vana aç labilir. Bu özellik gaz kaça na meydan vermemek aç s ndan önemlidir ve vana aç ld nda abonenin evde olmas n garantiler. Gaz kaça n ve afl r tüketimi alg lamaktad r. Sorun alg lad nda gaz kesilerek abonenin güvenli i sa lan r. /9

12 Ek özellikleri Mekanik gösterge ve LCD gösterge içermektedir. Gaz sıcaklı ı uyarınca düzeltme yapabilmektedir. Smart kart ile ön ödemeli çalıflmaya uygundur. 868MHz ISM bandında Wireless M-BUS protokolünü desteklemektedir. ki yönlü iletiflim desteklenmektedir. Veri güvenli i AES8 kriptolama ile sa lanmaktadır. RF üzerinden ön ödemeli sisteme uygundur. RF üzerinden faturalı sisteme uygundur. RF üzerinden teknik servis ifllemleri yapılabilir. Yürüyerek veri okuma (walk-by) desteklenmektedir. GSM/GPRS aracılı ı ile merkezi iletiflime uygundur. **** Uzaktan okuma için sayaç gruplarına GSM/GPRS özellikli toplayıcı gereklidir. RF aracılı ı ile yerel atmosfer basınç verileri okunarak basınç düzetmesi yapılabilir. Gövde içerisinde gaz kesme vanası vardır. Ön Ödeme Sisteminin Avantajları: flletmeleri her ay aboneleri dolafl p sayaç okuma iflleminden kurtar r. Tüketilen gaz bedeli peflin al n r. Aboneler sat n ald klar gaz için fiyat de ifliminden etkilenmezler. Daha bilinçli tüketimi destekler. Aboneleri fatura ödeme, son ödeme günü takip etme s k nt lar ndan kurtar r. flletmeleri ödeme probleminden dolay gaz kesme-açma iflleminden kurtar r. Ön Ödemeli Gaz Satış Sisteminin Bileşenleri: Ön ödemeli sayaç ve kredi yükleme kart (abone kart ), Kredi sat fl noktalar, Abone takip sistemi olarak özetlenebilir. Kredi sat fl noktalar iflletmeye özel sat fl gifleleri, anlaflmal bankalar, anlaflmal marketler olabilir. Abonelerin kuyruk beklemeden ve mesai saatleri ile s n rlanmadan kolayca kredi alabilmeleri önemlidir. Abone takip sistemi veya abone yönetim sistemi aboneler ile ilgili her türlü ifllemin takip edildi i ve yürütüldü ü bilgisayar destekli sistemdir. Geliflkin veri taban yönetim sistemi ile donat lm flt r ve geçmifle dönük bütün ifllemlerin kay tlar saklan r. Federal Elektrik iflletmelere abone yönetim sistemi ve kredi sat fl noktalar ile ilgili komple çözüm sunmakta ve sürekli teknik destek sa lamaktad r Hata eğrisi % Hata Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem vb.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce do rudan veya dolayl müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0, Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf vb. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G4-CPPU V a c d h Ti p FN CPPU G4 V Bağlantı Boyutlar Diş Ölçüleri h a b c d G / ,5 68 b /0

13 FN G6-CPPU Gaz Tipleri Q min Q max Maximum çal flma bas nc Ölçme hacmi Çal flma s cakl Gövde A rl k Do ruluk Qmin Do ruluk Qmax Gösterilebilen en büyük de er Çözünürlük Bas nç kayb (Q max için ) P vana Devre Güç besleme Gösterge Güvenlik Ölçme yöntemi Konum s n f Kart okuyucu Veri güvenli i Çözünürlük Sayaç güvenli i ste e ba l özellikler Do algaz - Havagaz 0.06m /h 0m /h 500mbar.dm -5 o C, +55 o C Derin çekme saç.kg ±% (max) ±%,5 (max) 99999,999 0,00m <mbar 500mbar SMD Teknolojisi ile üretilmifl ifllemci tabanl özel tasar m 8,5 Ah uzun ömürlü lityum ana pil, Ah uzun ömürlü lityum yedek pil,5 F süper kapasitör Özel tasar m geliflkin LCD Karanl kta göstergeyi ayd nlatma özelli i Afl r tüketim ve gaz kaça n alg lama Optik okuma IP54 ISO786 uyumlu smart kart okuyucusu Kesintiden etkilenmeyen kal c bellek (EEPROM, DATA FLASH) 0,00m Kapak ve pil kapa aç lmas n alg lama Optik okuyucu hatalar n alg lama Wireless M-BUS uzaktan okuma ve yönetim Uzaktan yaz l m güncelleme Gaz s cakl n okuma, s cakl k uyar nca düzeltme ifllemi Ön Ödemeli Kompakt Doğalgaz Sayacı: FN G6-CPPU Gaz Sayaçlar n n tasar m, Ar-Ge çal flmalar ve üretimi Federal Elektrik tesislerinde yap lm flt r. Güvenli ve hassas ölçüm yapan uzun ömürlü cihazd r. Kullanım Alanları: FN G6-CPPU Gaz Sayaçlar büyük konutlar ve küçük iflletmelere uygun olarak tasarlanm flt r. Do algaz ve havagaz abonelerine verilen gaz n ölçümü için kullan lmaktad r. Ön Ödemeli sat fl yapan gaz da t m flirketlerinin ihtiyaçlar na uygun olarak gelifltirilmifltir. i: Ön Ödemeli Kompakt Gaz Sayaçlar mekanik gaz sayac, mekanik gövde içerisine yerlefltirilmifl özel gaz kesme vanas ve elektronik ön ödeme devresinden oluflurlar. Mekanik sayaç tüketilen gaz miktar n ölçen birimdir ve gaz tüketimini 0.00m çözünürlükte ölçmektedir. Elektronik devre optik olarak mekanik sayac okumakta ve 0.00m çözünürlükte kredilendirme yapmaktad r. Mekanik sayaç gövdesi içerisinde gömülü olan gaz kesme vanas elektronik devrenin denetiminde gaz kesmekte veya açmaktad r. Elektronik devre uzun ömürlü pille çal flan, kredili gaz tüketimine olanak sa layan ifllemci tabanl ve yaz l mla çal flan ak ll devredir. Geliflkin LCD gösterge ve ak ll kart okuyucu ile donat lm flt r. Ak ll kart (abone kart ) arac l ile sat n al nan kredi sayaca yüklenir. Gaz tüketimi düzenli olarak sat n al nan krediden düflülerek tüketim kredilendirilir. Kredi tükendi inde sistem kendili inden vanay kapatarak gaz keser. Her sayac n kendine özgü abone kart vard r. Sistem mekanik gövde ve elektronik aksam ile bütünleflik yap dad r. Sayaç pili, sistemi en az 0 y l kesintisiz besleyecek kapasitededir ve gerekti inde de ifltirilebilir. Veri güvenli i ve sayac n kesintisiz çal flmas n sa lamak için ayr ca yedek pil ile donat lm flt r. Pillerin uzun y llar çal fl r durumda kalmas için sistem içerisinde süper kapasitör eklenmifltir. Seçimlik Özellikler: ste e ba l gaz s cakl n ölçme ve s cakl k uyar nca düzeltme ifllemi, Wireless M-BUS ile uzaktan okuma ve uzaktan yönetim, Wireless M-BUS üzerinden uzaktan yaz l m güncelleme. Kullanım Özellikleri: Sayaç kredi durumunu ve sayac n çal flma koflullar n sürekli denetler ve kredi bitiminde veya sayac n çal flmas n n sak ncal olaca durumlarda vanay kapatarak gaz kullan m n engeller. Kredi belirlenen bir s n r n alt na düfltü ünde LCD gösterge kapat l p aç larak abone uyar l r. Sat n al nan gaz n iflletme taraf ndan belirlenen küçük bir k sm yedek kredi olarak abone kart nda saklan r. Gaz bitiminde abone yeni kredi almam flsa yedek krediyi yükleyerek gaz kullanmaya devam eder. Bu özellik kredi almay unutan abonenin sat fl n olmad saatlerde gazs z kalmas n önledi i için önemlidir. Güvenlik Önlemleri: Ön ödeme sisteminin mekanik sayaçla ve vana ile olan bütün ba lant lar gövde içerisinde gizlidir. Kapak aç lmadan bu bileflenlere ulaflma olana yoktur. Gövde kapa mühürlüdür ve kapa n aç lmas için mühürün k r lmas gereklidir. Pil kapa için ayr mühür vard r ve sahada gövde kapa n açmadan yetkili kiflilerce pil de iflimine olanak sa lar. Gövde kapa ve pil kapa n n aç lmas elektronik olarak alg lanmaktad r ve an nda vana kapat larak gaz tüketimi engellenmektedir. Pil de iflimi için yetkili kiflilerin yapt ifllemler sonucunda kapat lan vana yetki kart kullan larak aç lmaktad r. Yetki kartlar ile sayaç hatalar silindi inde kapal olan vana /

14 hemen aç lmaz. Ayr ca abone kart n n sayaca tak lmas durumunda vana aç labilir. Bu özellik gaz kaça na meydan vermemek aç s ndan önemlidir ve vana aç ld nda abonenin evde olmas n garantiler. Gaz kaça ve afl r tüketimi alg lamaktad r. Sorun alg lad nda gaz kesilerek abonenin güvenli i sa lan r. Ön Ödeme Sisteminin Avantajları: flletmeleri her ay aboneleri dolafl p sayaç okuma iflleminden kurtar r. Tüketilen gaz bedeli peflin al n r. Aboneler sat n ald klar gaz için fiyat de ifliminden etkilenmezler. Daha bilinçli tüketimi destekler. Aboneleri fatura ödeme, son ödeme günü takip etme s k nt lar ndan kurtar r. flletmeleri ödeme probleminden dolay gaz kesme-açma iflleminden kurtar r. Ön Ödemeli Gaz Satış Sisteminin Bileşenleri: Ön ödemeli sayaç ve kredi yükleme kart (abone kart ), Kredi sat fl noktalar Abone takip sistemi olarak özetlenebilir. Kredi sat fl noktalar iflletmeye özel sat fl gifleleri, anlaflmal bankalar, anlaflmal marketler olabilir. Abonelerin kuyruk beklemeden ve mesai saatleri ile s n rlanmadan kolayca kredi alabilmeleri önemlidir. Abone takip sistemi veya abone yönetim sistemi aboneler ile ilgili her türlü ifllemin takip edildi i ve yürütüldü ü bilgisayar destekli sistemdir. Geliflkin veri taban yönetim sistemi ile donat lm flt r ve geçmifle dönük bütün ifllemlerin kay tlar saklan r. Federal Elektrik iflletmelere abone yönetim sistemi ve kredi sat fl noktalar ile ilgili komple çözüm sunmakta ve sürekli teknik destek sa lamaktad r Hata eğrisi % Hata Basınç kaybı eğrisi mbar Bas nç kayb,0,00,80,60,40,0,00 0,80 0,60 0,40 0, Sayaç; hava flartlar ndan, kaza sonucu meydana gelecek zararlardan, veya çal flmas n bozucu hareketlerden (darbeler, titreflimler, paslanma, çok düflük veya yüksek s lar, nem vb.) uygun bir koruyucu pano ile korunmal d r. Sayac n bulundu u yerin yak n na elektrik anahtar, sayac, buvat ve zil gibi elektrik ile çal flan alet ve cihazlar yerlefltirilmemelidir. Mecburi durumlarda bu mesafe en az.5 m. olmal d r. Kullan m aflamalar nda sayac n numaratör sistemine yetkisiz kiflilerce do rudan veya dolayl müdahalelerin cezai durumlara yol açaca unutulmamal d r. Sayac n müflteriye tesliminden sonra tafl nmas esnas nda çarpma veya düflürmeden dolay meydana gelebilecek hasarlardan ve iç tesisat n kaçak testi esnas nda sayaç devre d fl b rak lmad için oluflabilecek herhangi bir deformasyondan Federal sorumlu de ildir. Sayac n tesisata montaj, boru içi cüruf vb. parçac klar n temizlenme iflleminden sonra yap lmal d r. Hatlardaki oluflabilecek tesisat cürufu ve tozlar n sayaç içine girmemesi için sayac n girifl ve ç k fl na filtre konulmas tavsiye edilir. (Federal Elektrik DGS aksesuarlar nda bulunan bir malzemedir. Talep edildi inde verilir) G6-CPPU a c d h Ti p FN CPPU G6 Bağlantı Boyutlar Diş Ölçüleri h a b c d G / b /

15 Ön Ödeme Modülü Federal ön ödeme ünitesi hassas, do ru ve güvenli ölçüm yaparak tüketicilerin bilinçli gaz tüketmesini ve dolay s ile enerji kaynaklar n n en verimli flekilde kullan lmas n sa lar. Bu modül son teknoloji kullan larak dizayn edilmifl ve uluslararas standartlara uygun olarak üretilmifltir. Ön Ödeme Modülü, önceden sat n al nm fl ve modüle yüklenmifl krediyi, müflteri gaz tüketimi yapt kça azaltma ve kredisi bitince de gaz kullan m n durdurma esas na göre çal fl r. Müflteri, gaz almak için Kredi Yükleme Merkezlerine gider ve diledi i kadar krediyi abone kart na yükletir. Bu al nan krediyi abone kart n n ön ödeme yuvas na tak lmas ile cihaza aktar r. FNG PPU Ön Ödemeli Modülü kullanan abone, Fatura ve son ödeme tarihi takibinden kurtulur, Daha güvenli ve hassas ölçüm yaparak bütçesine ve ülkesine katk sa lar, Peflin ödeme yapt için fiyat art fllar ndan etkilenmez. Cihaz pil ömrü 0 y ld r. Gerçek zaman-saat özelli i vard r ve tarih-saat sapmas minumum düzeydedir. Bilgilerin saklanmas için kal c haf zaya sahiptir. LCD ekranda tarih, vanan n pozisyonu, pil seviyesi, kalan kredi miktar, endeks ve uyar ikonlar gösterilmektedir. LCD sürekli aç k konumdad r. Vanan n pozisyonu LCD'de aç k veya kapal bir vana ikonu ile gösterilmektedir. LCD ekranda pilin durumu kademe olarak gösterilir. Kalan kredi (Kontör) LCD ekranda 6 hane tam (m ) ve noktadan sonra hane (/00 m ) olmak üzere gösterilir. Cihaz üzerindeki buton yard m ile kredi yüklemesi ve cihaz bilgilerine ulafl m sa lan r. Herhangi bir hata veya uyar durumu ünlem (!) uyar s ile bildirilir. Bu uyar servis ekibi müdahale edene kadar gösterilir. 6 ayl k tüketim istatistiklerini tutabilir. Her türlü müdahaleyi ayr nt l biçimde haf zas nda tutar. Böyle durumlarda cihaz vanas n kapatarak gaz geçiflini engeller. Cihaz beslemesini bir adet de ifltirilebilir.6v 8.5 Ah kapasiteli lityum pil sa lamaktad r. Pil hatalar nda ve de ifliminde sayaç çal flmas n n aksamamas için yedek pil bulunmaktad r. Cihaz pillerin zay flamas durumunda ekranda beliren bir uyar ile aboneyi bilgilendirir. Pil bitece i zaman cihaz vanay kapat r ve gaz kullan m na izin vermez. Mekanik sayaçtan Ön Ödeme Modülüne gelen kabloda bir kopukluk veya bozukluk olmas durumunda cihaz vanas kapat l r ve gerekli uyar lar verir. Cihaz üzerindeki kalan kredi miktar belirli limitin alt na düfltü ünde ekran yan p sönerek kredi az uyar s verilir.. Klepe üst rakor. LCD Ekran. Menü butonu 4. Ak ll kart yuvas 5. Klepe alt rakor 6. Pulse kablosu Tip Vana Bas nc (P vana) Hassasiyet Ölçme tipi Ekran Ba l nem Ortam s cakl Depolama s cakl Malzeme Haberleflme Veri korumas Kart tipi Ölçme aral Pil Koruma S n f A rl k : FNG PPU G4-G5 : P max = 0,5 Bar : 0.0 m : Pulse : Özel tasar m LCD : %9 : -0 C C : -0 C C : ABS, UV-V0 : RS (Fabrika ayar için) : EEPROM, Yedek Pil : fiifre korumal uyumlu Ak ll Kart : Q min : 0,040 m / saat Q max : 6 m / saat :.6V, 8.5 Ah lithium pil>0 Y l : IP54 : G4-G6 G0-G6 G5,8 kg, kg, kg Klepe üst rakor : Ç k fl ucu LCD : Tüketim metreküp, kontör, tarih bilgilerinin görülebildi i ekran Menü butonu : Toplam tüketim metreküp, kalan kredi, tarih bilgilerinin s ral görülmesini sa lar. Ak ll kart tak ld ktan sonra bu butona bas larak kredi yüklenir. Akıllıkart yuvası : Ak ll kart n tak ld bölüm Klepe alt rakor : Girifl ucu (Birlikte kullan laca sayaç büyüklü üne göre de iflir.) Pulse kablosu : Mekanik sayaçtan ön ödeme modülüne gaz tüketim sinyalini tafl yan kablo. /

16 Modüler Üniteye Kredi (Kontör) Yükleme Abone kart ön ödeme modülündeki ak ll kart yuvas na kart üzerindeki chip yukar ve öne gelecek flekilde yerlefltirilir. Kart yerlefltirildikten sonra birkaç saniye bekler ve sayaç krediyi yükler Kart cihazdan ç kart l r. Abone kart cihaza takıldığında 4 durum ile karşılaşabilir;. Ana Kredinin Modüle yüklenmesi Ana kredi sayaca yüklendi inde Ana Kredi Yüklendi ibaresinden sonra yüklenen ana kredi miktar ekranda gösterilir. Cihaz n kalan kredisi yüklenen kredi kadar artar. Daha sonra ekranda toplam kalan kredi miktar görüntülenir.. Yedek Kredinin Modüle yüklenmesi Yedek kredi sayaca yüklendi inde Yedek Kredi Yüklendi ibaresinden sonra yüklenen yedek kredi miktar ekranda gösterilir. Cihaz n kalan kredisi yüklenen kredi kadar artar.daha sonra ekranda toplam kalan kredi miktar görüntülenir. Yedek kredi, cihaz üzerindeki kalan kredi kritik seviyenin alt na düfltü ünde ve cihaz ekran yan p sönmeye bafllad nda yüklenebilir.. Kredi Yüklenmemesi Abone Kart nda herhangi bir kredi bulunmuyor ise Abone ibaresi ekranda gösterilir. Bu durumda cihaza herhangi bir kredi yüklenmez. Abone kart nda yedek kredi olmas na ra men cihaz kalan kredisi kritik seviyenin alt na düflmemifl ise yine cihaza hiçbir kredi yüklenmez. Daha sonra ekranda toplam kalan kredi miktar görüntülenir. 4. Hata Abone kart n n bozuk olmas veya kart n erken çekilmesinden dolay hata mesaj ekranda gösterilir. Bu hata XATO ve hata numaras ile ifade edilir. ÖrneginXATO0 Cihaz vanası, kredi bitiminden dolayı kapanmış ise kredi yüklendiğinde vana tekrar açılacak ve gaz geçişi sağlanacaktır. Teknik servis sonrası kapalı bırakılan vana, engelleyici bir sorun yoksa, abone kartı takılınca açılır. Ön Ödeme Modülü Kullanımı Abone kart nda tür kredi (kontör) vard r. Ana Kredi Yüklenmesi için özel flart yoktur. Abone kart n n üzerinde bu tür kredi var ise cihaza tak ld nda bu kredi yüklenir. Yedek Kredi Yüklenmesi için cihaz üzerindeki kalan kredinin belirli bir limitin alt na düflmesi gerekir. Abone iflletmenin belirledi i miktar kart nda yedek kredi olarak muhafaza eder. Bu kredi acil durumlarda kullan lmak için tasarlanm flt r. Örnek: Abone kart nda ana ve yedek kredilerin 0 m (s f r) ve iflletmenin belirledi i yedek limitinin 5 m oldu unu varsayal m. Abonenin merkezden ald 5 m lük kredi önce yedek sonra ana krediyi dolduracak flekilde abone kart na yüklenir. (5 m yedek, 0 m ana kredi olarak), Yedek kredi kullan lmad kça sonraki kredi yüklemelerinin tamam ana kredi olarak kart üzerine yüklenir. Yedek kredi, veznelerin kapal oldu u durumlarda abonenin zor durumda kalmamas n sa lar. Genelde birkaç günlük kullan m sa lar. Modüler Ünite Test Bilgileri İklim Testleri Performans Testleri Emu Testleri Kullan c güvenli i ve cihaz güvenli i için afla daki standartlar n gere i yerine getirilmifl ve ilgili testler geliflmifl laboratuarlarda yap lm flt r. IEC (5) Dry heat (Kuru-S cak) IEC (4) Cold (So uk) IEC (0) Damphead, steady-state. IEC (6) Damphead, cyclic. (condensing) OIMLR 7- A.8 Performance Test (Battery povered instrument IEC Mechanical Shock (Mekanik flok) IEC Vibration Random (Titreflim) IEC (4) Radiated, radio freguency, electromagnetic fields. IEC () Eloktrostatic discharge : disturbance test Sayaç Modül Montajı Ask Sac (A) duvara monte edin.(*) S zd rmazl k için rakor (B) diflini teflon bantla sar n. Modül rakor (C) rakorla (B) birlefltirip s k n. (max 40Nmtork) Rakorlu (B) modülü (C) sayaç rakoruna (D) conta (E) koyarak birlefltirip s k n.(max 0Nmtork) Sayaç faz girifl rakorunu (D), conta (E) ve fleks boru (F) ile birlefltirip s k n. (Max 0Nmtork) Sayac ask yuvas na (G) yerlefltirin. Sayac n ç kmamas için (H) pul+vidas n üstten di erini (H) alttan s k n. Numaratöre kablolu soketi (L) yerlefltirin. Soketi vidalay p tapas n (K) üzerine geçirin. NOT: Bu montaj G4-G6 modelleri için geçerlidir. (*) G0 modelde konsol ask sac yoktur. /4

17 ÖN ÖDEME MODÜL TÝPÝ ÖN ÖDEME MODÜL PULSE SOKETLERÝ (*) (*) (*) (*) (*) pulse soketi pulse soketi pulse soketi pulse soketi Tablo: Kullanım Esnasında Karşılaşılabilecek Durumlar ve Çözüm Yolları Tip Bağlantı Giriş Çıkış Boyutlar

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212

STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 STAUBLI Sanayi Makine ve Aksesuarlar Tic. Ltd. fiti. Marmara Sanayi Sitesi B Blok No: 28 34306 kitelli- stanbul Tel: +90 212 472 13 00, Fax: +90 212 472 12 30 Web: www.staubli.com.tr, E-posta: istanbul@staubli.com

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı